Vous êtes sur la page 1sur 32

 UNOMł ¥ sL¦ «

±¥≥π WM W(« È– ±µ b_« Âu v —œUB«

WM«  ≤∞±∏ WM fD√ ≤∂  o«u*« œbF«

‡‡±π± ±π∞
≤∞±∏ WM fD√ ≤∂ v ±π∞ œbF« ≠ WdB*« lzUu« ≤

œb‡‡F‡ «  U‡¹u‡²‡×‡
WHB« r—

µ≠≥ ≤∞±∏ WM ∂µ¥Ë ∂≥∏ UL— Ê«—«d ∫ W?????????????U?M?B?«Ë …—U???????????????????????????« …—«“Ë

∑ ≤∞±∏ WM? µµ≥ r— È—«“Ë —«d???? ∫ WO«d?LF«  U?FL?:«Ë o«d*«Ë ÊUJù« …—«“Ë

π ÆÆ ≤∞±∏ WM ∏µ r— È—«“Ë —«d ∫ W???OK?«b« …—U??????«Ë s?u???L???« …—«“Ë

µ∑±≤Ë µ∑±±Ë µµ∞∏ ÂU?—√  «—«d?

±µ≠±± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ≤∞±∏ W?M??


˚ …e?????????????????O?????????????????'« W??E??U??????????????????????????????????

∏∑∏Ë ∏µ∑Ë ∑≤≥ ÂU????—√  «—«d????

≤≥≠±∑ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ≤∞±∏ W?M??


˚ W????O?U*« W?U????dK? W????U????F?« W????????O?????N«

v?U??????L?????????????ô« s?U???????C???????« …—«“Ë


≥± ÆÆ ≤∞±∏ WM ∑∏∏ r— b?O? —«d? ˝  «œU%ô«Ë  UOFLK Wed*« …—«œù«

≠ `UB*«Ë  UON«Ë  «—«“u«  Uö≈ ∫ W???????????????H??K???????????????????????????????  U??ö???????????????≈

≠ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ b?I?  Uö?≈ ∫

≠ ÆÆÆÆÆ  U—U?2Ë  UBUM?  Uö≈ ∫

≠ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ dO?QË lO  Uö≈ ∫

≠ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ W—«œ≈ ŸuO ≠  «“u ∫


≥ ≤∞±∏ WM fD√ ≤∂ v ±π∞ œbF« ≠ WdB*« lzUu«

 «—«d‡‡ ‡ ‡
WŽUMB «Ë …—U−² « …—«“Ë
≤∞±∏ WM ∂≥∏ r — —«d
dNý√ W²Ý …b* U ½d Ÿd cotecna W dý l q UF² « n Ë ÊQAÐ
WŽUMB «Ë …—U−² « d¹“Ë
ª ±π∂≥ WM ∂± r— ÊuUIU —œUB« WUF«  UON« ÊuU vK Ÿö ô« bF

ª dbB«Ë œ«dOô« ÊQ v ±π∑µ WM ±±∏ r— ÊuUI« vKË

WU?dK W?U?F« W??O?N« ¡U?AS ±π∑± WM? ±∑∑∞ r— W—u?N?L?'« fOz— —«d? vKË

ª töbFË  «œ—«u«Ë  «—œUB« vK

ª …—«“u« rOEM ≤∞∞µ WM ¥≤∞ r— W—uNL'« fOz— —«d vKË

ª WuJ(« qOJA ≤∞±∏ WM ≤∂π r— W—uNL'« fOz— —«d vKË

œ«dOô« ÊQ v ±π∑µ WM ±±∏ r— ÊuUI« ÂUJ_ …cHM*« b«uI« Wzô vKË

È—«“u« —«dIU …—œU?B« …œ—u*«Ë …—bB*« lK?« WU—Ë h  «¡«d≈ ÂUEË db?B«Ë

ª UNöbFË ≤∞∞µ WM ∑∑∞ r—

œ—u??????? v« l?‡‡‡?K« i?‡‡F? ÊQ???A ≤∞±µ W?M ππ± r— È—«“u?« —«d???I« v?KË

ª WU ◊ËdA

ª …—«“uK vLOEM« qJON« œUL« ÊQA ≤∞±∑ WM ≤∑≥ r— È—«“u« —«dI« vKË

 «œ—«u«Ë  «—œU??B« vK WU?d?K W?U??F« W??O??N« …—«œ≈ fK?? fOz— …d?c?? vKË

ª ≤∞±∏Ø∑ر∂ v W—R*«
≤∞±∏ WM fD√ ≤∂ v ±π∞ œbF« ≠ WdB*« lzUu« ¥

∫ —d‡‡‡‡‡‡‡‡
© v Ë_« …œU‡‡‡*« ®
W?IUD Âb?F p–Ë ¨ d?N?√ W? …b* U?d? Ÿd? cotecna W?d? l qU?F?« nuÔ

Æ vz«uAF« hH« ZzU l UNM …—œUB« hH« …œUN  UUO

© WO½U¦ « …œU‡‡‡*« ®
¨ ÁdA a—U? vU« ÂuO« s «Î—U?« t qL?FÔË ¨ WdB*« lzUu« v —«d?I« «c dAMÔ

Æ ÁcOHM WB<«  UN'« vKË

≤∞±∏Ø∑Ø≤∏ v —b

WUMB«Ë …—U« d“Ë

—U‡‡B½ Ëd‡‡LŽ Ø”bMN


µ ≤∞±∏ WM fD√ ≤∂ v ±π∞ œbF« ≠ WdB*« lzUu«

WŽUMB «Ë …—U−² « …—«“Ë


≤∞±∏ WM ∂µ¥ r — —«d
WŽUMB «Ë …—U−² « d¹“Ë
ª vUOI« bOu« ÊQ v ±πµ∑ WM ≤ r— ÊuUI« vK Ÿö ô« bF

ª töbFË UNFOAË WUMB« rOEM ÊQ v ±πµ∏ WM ≤± r— ÊuUI« vKË

W?U??F« Wd?B*« W???O?N« rOE?M ±π∑π WM ≥π≤ r— W—u??N?L?'« fOz— —«d?? vKË

ª ÃUù« …œuË vUOI« bOuK

WUF« Wd?B*« WON« vL? qbF ≤∞∞µ WM ∏≥ r— W—uN?L'« fOz— —«d vKË

ª …œu'«Ë  UH«uLK WUF« WdB*« WON« ÊuJO ÃUù« …œuË vUOI« bOuK

ª …—«“u« rOEM ≤∞∞µ WM ¥≤∞ r— W—uNL'« fOz— —«d vKË

ª WuJ(« qOJA ≤∞±∏ WM ≤∂π r— W—uNL'« fOz— —«d vKË

 U?H«u?LK U?ÎI ÃU?ùU «eù« ÊQ?A ±ππ∂ WM ±∑π r— È—«“u« —«d?I« vKË

ª WdB*« WOUOI«

 U?H«u?LK UÎI? ÃUùU «eù« ÊQ? v ≤∞∞µ WM ±≥∞ r— È—«“u« —«d?I« vKË

ª WOz«cG« WOUOI«

 U?H«u?LK UÎI? ÃUùU «eù« ÊQ? v ≤∞∞µ WM µ±µ r— È—«“u« —«d?I« vKË

ª t WId*« ≤ WLzUIU …œ—«u« WOz«cG«  UM*«Ë lKK WOUOI«

WdB*« W?OUOI?« WH«u*U «eù« ÊQA ≤∞±∞ W?M ±∂≥ r— È—«“u« —«dI« vKË

ª ≤∞±∞ر ≠ ±∂∞±  ‚ Â

Èu;U ’U)«Ë ±Ø≥Ø¥ bM« qbF ≤∞±¥ WM ≥∑± r— È—«“u« —«dI« vKË

•±≥[µ s be ô Wu? d« Èu??? W??? ∫ vU?U? Êu?JO `L?I« »u???( vu d«

ª vB√ b Ê“uU


≤∞±∏ WM fD√ ≤∂ v ±π∞ œbF« ≠ WdB*« lzUu« ∂

ª ≤∞±µ WM ∏∑ r— È—«“u« —«dI« vKË

ª ≤∞±µ WM ∂µ± r— È—«“u« —«dI« vKË

ª ≤∞±∑ WM ∂≤ r— È—«“u« —«dI« vKË

ª ≤∞±∑ WM ±±∂∂ r— È—«“u« —«dI« vKË

≤∞±∏Ø∑Ø¥ a—U?? ∏∂∂π r— W??OK«b« …—U???«Ë su??L??« d“Ë »U??? vKË

≤∞±∑Ø∏Ø≤π a—U? —œUB?« ≤∞±∑ WM ±±∂∂ r— È—«“u« —«d?IU qLF« b? VK ÊQ?A

ª Èd√ dN√ WF …b*

ª ≤∞±∏Ø∑Ø≤≤ Œ—R*« …œu'«Ë  UH«uLK WUF« WdB*« WON« fOz— »U vKË

∫ —d‡‡‡‡‡‡‡‡
© v Ë_« …œU‡‡‡*« ®
È—«“u« —«d‡‡?‡‡I« s v‡‡‡?‡Ë_« …œU‡‡‡‡*« v U?‡‡‡‡‡‡N??OK ’u‡‡‡B?M*« W‡‡‡‡KN?*U q‡‡‡L??F« b?

≤∞±∏Ø∑Ø≥ s «Î—U« Èd√ dN√ WF …b* ≤∞±∑ WM ±±∂∂ r—

© WO½U¦ « …œU‡‡‡*« ®
Æ WdB*« lzUuU —«dI« «c dAMÔ

≤∞±∏Ø∏Ø¥ v —b

WUMB«Ë …—U« d“Ë

—U‡‡B½ Ëd‡‡LŽ Ø”bMN


∑ ≤∞±∏ WM fD√ ≤∂ v ±π∞ œbF« ≠ WdB*« lzUu«

WO½«dLF «  UFL²:«Ë o «d*«Ë ÊUJÝù« …—«“Ë


≤∞±∏ WM µµ≥ r — È—«“Ë —«d
≤∞±∏Ø∂Ø≤¥ a¹—U²Ð
¨ ≤∞±∏ WM ≥π∏ ÂU—√ W¹—«“u«  «—«dI« q¹bFð ÊQAÐ
≤∞±∏ WM ¥±≥ ¨ ≤∞±∏ WM ¥±≤
WO½«dLF «  UFL²:«Ë o «d*«Ë ÊUJÝù« d¹“Ë
…b¹b'« WO½«dLF «  UFL²:« W¾O¼ …—«œ≈ fK− fOz—Ë
ª …bb'« WO«dLF«  UFL:« ¡UA≈ ÊQ v ±π∑π WM µπ r— ÊuUI« vK Ÿö ô« bF

ª ±π∏± WM ±¥ r— ÊuUIU —œUB« vUJù« ÊËUF« ÊuU vKË

ª WcOHM« tzôË ≤∞∞∏ WM ±±π r— ÊuUIU —œUB« ¡UM« ÊuU vKË

W?????O …—«œ≈ f?K??? qOJA??? ≤∞∞∂ W?M ¥∏ r— W?—u??N???L??'« f?Oz— —«d?? v?KË

ª …bb'« WO«dLF«  UFL:«

ª ¡«—“u« fK qOJA ≤∞±µ WM ≥∑π r— W—uNL'« fOz— —«d vKË

¡«—“u« fK? fOz— —«d?L??U ≤∞±∏ WM ≤µ∏ r— W—u?N?L?'« fOz— —«d? vKË

ª ¡«—“u« fK qOJA —«d —Ëb 5 v≈ rNUM ‰UL√Ë ÂUN …dU v rN«uË ¡«—“u«Ë

b???«u??I?« œU??L??????« ÊQ??A? ≤∞∞πØ∂Ø∑ a—U??? ≤≥≤ r— È—«“u« —«d???I« v?KË

…bb'« W?O«dL?F«  UFL?:«Ë Êb*U W?OKOBH?«  UDD<« o UM* W?R*« WOzUM«  U «d?ô«Ë

ª WcOHM« tzôË ≤∞∞∏ WM ±±π r— ¡UM« ÊuU ÂUJ_ UÎIË

 Ub?)« W? bb% ÊQ?A ≤∞±µØ±≤ر∞ a—U ∂µ± r— È—«“u« —«d?I« vKË

ª ÊUJù«Ë ¡UM«  UOËUF WUF« WONK WBB<« v{«—_U

jO?D œU???L?????« ÊQ??A ≤∞±∏صر≥ a?—U?? ≥π∏ r?— È—«“u« —«d??I?« vKË

—b WM?b0 ”œU??« v?(U W??FU???« …—ËU??:U UΫb??? ∏π W??U??0 ÷—_« W???FD rO?????IË

ª vËUF ÊUJ≈ ŸËdA WUù ÊUJù«Ë ¡UM«  UOËUF WUF« WONK WBB<«Ë
≤∞±∏ WM fD√ ≤∂ v ±π∞ œbF« ≠ WdB*« lzUu« ∏

jO?D œU???L?????« ÊQ??A ≤∞±∏صرµ a?—U?? ¥±≤ r?— È—«“u« —«d??I?« vKË

W?B?B??<«Ë …bb?'« Ê«u‡‡√ W‡?‡Mb‡‡0 vU??« v(U UΫb? ¥∏ W??U?0 ÷—√ W?FD rO???IË

ª  «—UL vËUF ÊUJ≈ ŸËdA WUù ÊUJù«Ë ¡UM«  UOËUF WUF« WONK

jO?D œU???L?????« ÊQ??A ≤∞±∏صرµ a?—U?? ¥±≥ r?— È—«“u« —«d??I?« vKË

…bb???'« »d???F« Ãd? WMb?0 sU???« v?(U Ê«b??? π≥[π∞ W???U???0 ÷—√ W???FD? rO??????IË

ª  «—UL vËUF ÊUJ≈ ŸËdA WUù ÊUJù«Ë ¡UM«  UOËUF WUF« WONK WBB<«Ë

¡UM«  UOËU?F WU?F« WON?« …—«œ≈ fK fOz— Æ Ɯ bO?« s ÂbI*« VKD« vKË

ª tOU …—uc*« W—«“u«  «—«dI« qbF VK ÊQA ÊUJù«Ë

ª UMI«u bFË

∫ —d‡‡‡‡‡‡‡‡
¨ ≤∞±∏ WM? ≥π∏ r— È—«“u« —«d?‡‡‡?‡I« s ≥ …œU?*« h ‰b?????????Ô ≠ ± …œU??
È—«“u« —«dI« s ≥ …œU*« hË ¨ ≤∞±∏ WM ¥±≤ r— È—«“u« —«dI« s ≥ …œU*« hË

∫ vü« hMU ≤∞±∏ WM ¥±≥ r—

 U?b‡‡‡)« WIDM? .b ÊuJ ÊQ ÊUJù«Ë ¡UM?«  UOËU?F W?U?F« W?ON« Âe?Kò

 U‡‡b?‡‡)« W??IDM d??O?F?? …œU??≈ r ×U?)« s? .b???« WU?? vË ¨ ŸËd??A*« q«œ s

Æ å UËdA*«Ë jOD« ŸUD WI«u bFË WONU WB<« ÊUK« WD«u

¨ ÁdA a—U? vU« Âu?O« s t qLFÔË ¨ Wd?B*« lzUu« v —«dI?« «c dAMÔ ≠ ≤ …œU
Æ tB ULO q ÁcOHM WB<«  UN'« lOL vKË

≤∞±∏Ø∂Ø≤¥ v —b

WO«dLF«  UFL:«Ë o«d*«Ë ÊUJù« d“Ë

…bb'« WO«dLF«  UFL:« WO …—«œ≈ fK fOz—Ë

v uÐb ‰UL vHDB Ø”bMN Æœ Æ√


π ≤∞±∏ WM fD√ ≤∂ v ±π∞ œbF« ≠ WdB*« lzUu«

WOKš«b « …—U−² «Ë s¹uL² « …—«“Ë


≤∞±∏ WM ∏µ r — È—«“Ë —«d
≤∞±∏صر¥ a¹—U²Ð —œU
WOKš«b « …—U−² «Ë s¹uL² « d¹“Ë
pKN??????*« WU??L??? ÊuU?? —«b???S ≤∞∞∂ WM? ∂∑ r— ÊuU??I?« vK Ÿö ô« b???F

ª WcOHM« tzôË

ª pKN*« WUL “UN …—«œ≈ fK qOJA ≤∞±¥ WM ≥¥∏ r— È—«“u« —«dI« vKË

ª UMI«u vKË

ª tUOCIË qLF« `UBË

∫ —d‡‡‡‡‡‡‡‡
© v Ë_« …œU‡‡‡*« ®
Ø¡«u‡‡?K‡‡« b‡‡?‡O‡‡‡?« W‡‡‡?‡Uzd p‡‡?‡K‡‡‡?N‡‡‡‡?*« W‡‡‡?‡U??L? “U?‡‡‡‡N?? …—«œ≈ fK?? q?JAÔ

∫ s q WuCË ¨ bO« vK vDF*« b v{«—

Æ WËb« fK fOz— VzU ≠ ÈË«dFA« vK eeF« b ÂUB Ø—UA*« bO«

Æ Èed*« vöNô« vËUF« œU%ô« s ≠ ÊU??L??? d?UE« b???? b??L?√ Ø—u????b« b??O??«

Æ pKN*« WUL  UOFL s ≠ ÈdJ b??L?√ b?L??? ÈuK Ø…–U??_« …b??O?«

Æ pKN*« WUL  UOFL s ≠ »Uu« b? sbU bL? WKOL? Ø…–U_« …b?O«

Æ pKN*« WUL  UOFL s ≠ lU?? b??L???? Õö?? Âö??≈ Ø–U????_« b??O??«

Æ pKN*« WUL  UOFL s ≠ qbM? ÕU????H« b???? ¡U??œ Ø…–U?????_« …b??O??«

Æ pKN*« WUL( vuM« œU%ô« s ≠ Vb« s??? Vb« œU??F?? Ø…–U?????_« …b??O??«
≤∞±∏ WM fD√ ≤∂ v ±π∞ œbF« ≠ WdB*« lzUu« ±∞

Æ WdB*« W—U« ·dGK ÂUF« œU%ô« s ≠ vu???O???H« W???O?D b???L?????? Ø—u??????b« b???O???«

Æ WUMB«Ë …—U« …—«“Ë s ≠ d?U????????? q?O?????????U?????????L?????????≈ Ø¡«u?K?« b?????????O??????????«

Æ WUMB«Ë …—U« …—«“Ë s ≠ v?d????????????U?*« r?O«d?≈ Ø–U????????????_« b??????O???????«

Æ WdB*«  UUMB« œU%« s ≠ ÈdJ s sb« ‰UL bL Ø–U_« bO«

Æ …d)« ÈË– s uC ≠ ‘«œdb« bL dOL? Ø”bMN —ub« bO«

Æ …d)« ÈË– s uC ≠ sb« ÂU? bL? vMG« b v? s1√ Ø–U_« b?O«

Æ …d)« ÈË– s uC ≠ vu???? vCd?? sb« ¡ö?? Ø–U???_« b??O??«

© WO½U¦ « …œU‡‡‡*« ®
Æ …—«œù« fK fOzd UÎzU sb« ÂU bL vMG« b v s1√ Ø–U_« bO« 5FÔ

© W¦ U¦ « …œU‡‡‡*« ®
Æ —«dI« «c —Ëb a—U s √b  «uM Àö fK:« …b

© WFЫd « …œU‡‡‡*« ®
`z«uK«Ë “U??N?'« ÊuU??I U?ÎI?Ë ¡U??C?_«Ë …—«œù« fK?? fOzd W??OU*« WKU??F*« œb?%

Æ UN ‰uLF*«  «—«dI«Ë

©W U)« …œU‡‡‡*« ®
Æ WdB*« lzUu« v —«dI« «c dAMÔ

≤∞±∏صر≥ v «Îdd%

WOK«b« …—U«Ë suL« d“Ë

v‡‡×‡KOB*« v‡K‡Ž Øœ
±± ≤∞±∏ WM fD√ ≤∂ v ±π∞ œbF« ≠ WdB*« lzUu«

…eO'« WE U×
≤∞±∏ WM µµ∞∏ r — —«d
…eO'« k U×
W‡?‡‡?‡O?K;« …—«œù« ÂU?‡‡‡?‡‡?E ÊQ?‡‡A? ±π∑π WM? ¥≥ r?— ÊuU????I?« vK? Ÿö ô« b?????F

ª ULNöbFË WcOHM« tzôË

ª ULNöbFË WcOHM« tzôË ≤∞∞∏ WM ±±π r— bu*« ¡UM« ÊuU vKË

 U «d????ô« l{u WM' q?OJA ÊQ??A ≤∞±∑ WM? π≥µ r— WEU??;« —«d?? vKË

≠ 5—b??« ≠ ◊U??O??F« ≠ ”d??LM« u√ vË WM?ü« d?O?? o U?MLK W??ODOD???«Ë W?OzU?M«

ª rOË√ ≠ Wb«u(«

l{Ë ÊQ??A WE?U?;U? W?O?«d?L??F« W??O??LM«Ë j?OD??K W??U??F« …—«œù« »U???? vKË

W‡‡‡Mü« d?O? o U?M*« s ”d?LM« u√ WMb? VK W?IDM* W?OD?OD?«Ë W?OzUM«  U «d??ô«

ª ¡«—“u« fK: WOz«uAF« o UM*« duD ‚ËbM nOMB UÎI

∫ —d‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
”dLM« u√ WMb VK WIDM* WR*« WODOD«Ë WOzUM«  U «dôU qLFÔ ≠ ± …œU
∫ vü« uM« vK

W³ ½ ÷dŽ
ŸU‡‡‡‡‡‡‡Hð—ô« «b‡ ‡²‡Ýô« ÷—_« lD WŠU Â
¡UM³ « Ÿ—UA «

Ÿ—UA « ÷dŽ nB½Ë …d • ±∞∞ jI vMJÝ Â∂


≤ µ∞ s q √ ±
±∏ vB √ b×Ð Ÿ—UA « ÷dŽ nB½Ë …d • ±∞∞ È—U& vMJÝ Â ∂ s d¦ √
Ÿ—UA « ÷dŽ nB½Ë …d • ±∞∞ jI vMJÝ Â∂
≤ ±∞∞ v ≈ ≤ µ∞ s ≤
±∏ vB √ b×Ð Ÿ—UA « ÷dŽ nB½Ë …d • ±∞∞ È—U& vMJÝ Â ∂ s d¦ √
Ÿ—UA « ÷dŽ nB½Ë …d • π∞ È—U& vMJÝ Â∂
≤ ±∞∞ s d¦ √ ≥
±∏ vB √ b×Ð Ÿ—UA « ÷dŽ nB½Ë …d • π∞ È—U& v bš vMJÝ Â ∂ s d¦ √

œËœd « ŸUHð—ö vB _« b(«

Êu½U ÂUJŠ_ UÎI³Þ «e² ô« r²¹ Êu½UIÐ œ—Ë U* UÎI³Þ ‰U¦ √ ∂ WOzUM³ « W U¦JK vB _« b(UР«e² ô« r²¹ ‰«uŠ_« lOLł v
WKB «  «–  «—«dI «Ë ¡UM³ « ULNðö¹bFðË W¹cOHM² « t²×zôË ≤∞∞∏ WM ±±π r — bŠu*« ¡UM³ «
≤∞±∏ WM fD√ ≤∂ v ±π∞ œbF« ≠ WdB*« lzUu« ±≤

≤∞∞∏ WM ±±π r— bu*« ¡UM« ÊuU —U ≈ v  U «dô« Ác l{Ë - ≠ ≤ …œU
È—«“u« —«dI«Ë WcOHM« tzôË tO≈ —UA*« ÊuU?I« œ«u l ÷—UF ô U0Ë WcOHM« tzôË

≤∞±∞ WM ≤∞∞ r—

jD<« œU??L??« s ¡U??N?ô« v? W???R*«  U «d???ô« Ác?N qL??F« r ≠ ≥ …œU?
Æ o UMLK WOKOBH«  UDD<«Ë ”dLM« u√ WMb* vO«dô«

W1bI« WMb*« VK WIDM* WO«d?LF« WKJ« œËb v  U «dô« Ác oD ≠ ¥ …œU
Æ WOz«uAF« o UM*« ‚ËbM s …œ—«u« œËbK UÎI

U‡‡‡N?u ÊU? U·?|√ W‡‡‡O?UM W‡‡DA?√ È√ ¡U?A≈ lM —«d? c?O?HM s b?Q?« ≠ µ …œU
±πµ¥ WM ¥µ≥ r— ¡«—“u« fK fOz— —«dI UÎI WOUJ« WKJ« q«œ

¡UC? ÷—√ WFD È√  U «d?ô« ÁcN W?F{U?)« vU*« Ë√ v{«—_U b?BI ≠ ∂ …œU
Æ WLzU ÌÊU vK WOKF« Ë√ Ább&Ë tö≈ œ«d Ë√ ÂbN vM Ë√

…œU?≈ Ë√ UN?«b?« œ«d?*« v{«—_« vK W?R*«  U «d?ô« Ác d?B?I ≠ ∑ …œU
WDd*« WDA_« Ë√ WdI?  U«b« W√ Ë√  Ub)«Ë ÊUJù« ÷«d√ v U?N«b«

Æ WBU …—U{ Ë√ W«dK WIKI ÊuJ ô√ vK ÊUJK WOuO«  UUOôU

Ÿ—UA« ”U√ vK ŸUH—ô« bb% r 5—U vK ÷—√ WFD ŸuË WU v ≠ ∏ …œU
Æ WOzUM« WUJK vB_« b(U «eô« WOuË l UÎ{d d_«

Æ ÁdA a—U s t qLFÔË ¨ WdB*« lzUu« v —«dI« «c dAMÔ ≠ π …œU


≤∞±∏Ø∂Ø¥ v «Îdd%

…eO'« kU

v «b « ‰UL bL× Ø ¡«uK «


±≥ ≤∞±∏ WM fD√ ≤∂ v ±π∞ œbF« ≠ WdB*« lzUu«

…eO'« WE U×
≤∞±∏ WM µ∑±± r — —«d
…eO'« k U×
W‡?‡‡?‡O?K;« …—«œù« ÂU?‡‡‡?‡‡?E ÊQ?‡‡A? ±π∑π WM? ¥≥ r?— ÊuU????I?« vK? Ÿö ô« b?????F

ª ULNöbFË WcOHM« tzôË

ª ULNöbFË WcOHM« tzôË ≤∞∞∏ WM ±±π r— bu*« ¡UM« ÊuU vKË

 U «d????ô« l{u WM' q?OJA ÊQ??A ≤∞±∑ WM? π≥µ r— WEU??;« —«d?? vKË

≠ 5—b??« ≠ ◊U??O??F« ≠ ”d??LM« u√ vË WM?ü« d?O?? o U?MLK W??ODOD???«Ë W?OzU?M«

ª rOË√ ≠ Wb«u(«

l{Ë ÊQ??A WE?U?;U? W?O?«d?L??F« W??O??LM«Ë j?OD??K W??U??F« …—«œù« »U???? vKË

WMü« dO o UM*« s Wb?«u(« WMb0 WMb*« ‚d WIDM* WODOD«Ë W?OzUM«  U «dô«

ª ¡«—“u« fK: WOz«uAF« o UM*« duD ‚ËbM nOMB UÎI

∫ —d‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
W‡‡‡M?b*« ‚d‡‡‡ W‡‡?‡IDM* W??R*« W??ODOD?«Ë W??OzUM«  U «d??ôU? qL?FÔ ≠ ± …œU?
∫ vü« uM« vK Wb«u(« WMb0

W³ ½ ÷dŽ
ŸU‡‡‡‡‡‡‡Hð—ô« «b‡ ‡²‡Ýô« ÷—_« lD WŠU Â
¡UM³ « Ÿ—UA «

Ÿ—UA « ÷dŽ nB½Ë …d • ±∞∞ jI vMJÝ Â∂


≤ µ∞ s q √ ±
±∏ vB √ b×Ð Ÿ—UA « ÷dŽ nB½Ë …d • ±∞∞ È—U& vMJÝ Â ∂ s d¦ √
Ÿ—UA « ÷dŽ nB½Ë …d • ±∞∞ jI vMJÝ Â∂
≤ ±∞∞ v ≈ ≤ µ∞ s ≤
±∏ vB √ b×Ð Ÿ—UA « ÷dŽ nB½Ë …d • ±∞∞ È—U& vMJÝ Â ∂ s d¦ √
Ÿ—UA « ÷dŽ nB½Ë …d • π∞ È—U& vMJÝ Â∂
≤ ±∞∞ s d¦ √ ≥
±∏ vB √ b×Ð Ÿ—UA « ÷dŽ nB½Ë …d • π∞ È—U& v bš vMJÝ Â ∂ s d¦ √

œËœd « ŸUHð—ö vB _« b(«

Êu½U ÂUJŠ_ UÎI³Þ «e² ô« r²¹ Êu½UIÐ œ—Ë U* UÎI³Þ ‰U¦ √ ∂ WOzUM³ « W U¦JK vB _« b(UР«e² ô« r²¹ ‰«uŠ_« lOLł v
WKB «  «–  «—«dI «Ë ¡UM³ « WKB «  «–  «—«dI «Ë ULNðö¹bFðË W¹cOHM² « t²×zôË ≤∞∞∏ WM ±±π r — bŠu*« ¡UM³ «
≤∞±∏ WM fD√ ≤∂ v ±π∞ œbF« ≠ WdB*« lzUu« ±¥

Wc??O??HM« t????zôË ≤∞∞∏ WM? ±±π r— b??u*« ¡UM« Êu?U? ÂUJ?Q «e??ô« l

Æ WOzUM« WUJ«Ë WKB«  «–  «—«dI«Ë ULNöbFË

≤∞∞∏ WM ±±π r— bu*« ¡UM« ÊuU —U ≈ v  U «dô« Ác l{Ë - ≠ ≤ …œU
È—«“u« —«dI«Ë WcOHM« tzôË tO≈ —UA*« ÊuU?I« œ«u l ÷—UF ô U0Ë WcOHM« tzôË

≤∞±∞ WM ≤∞∞ r—

U‡‡‡Nu ÊU? U·|√ W‡‡‡OUM W‡‡DA?√ È√ ¡UA≈ lM —«d c?OHM vK bO?Q« ≠ ≥ …œU
±πµ¥ WM ¥µ≥ r— ¡«—“u« fK fOz— —«dI UÎI WOUJ« WKJ« q«œ

¡UC? ÷—√ WFD È√  U «d?ô« ÁcN W?F{U?)« vU*« Ë√ v{«—_U b?BI ≠ ¥ …œU
Æ WLzU ÌÊU vK WOKF« Ë√ Ább&Ë tö≈ œ«d Ë√ ÂbN vM Ë√

…œU?≈ Ë√ UN?«b?« œ«d?*« v{«—_« vK W?R*«  U «d?ô« Ác d?B?I ≠ µ …œU
WDd*« WDA_« Ë√ WdI?  U«b« W√ Ë√  Ub)«Ë ÊUJù« ÷«d√ v U?N«b«

Æ WBU …—U{ Ë√ W«dK WIKI ÊuJ ô√ vK ÊUJK WOuO«  UUOôU

Ÿ—UA« ”U√ vK ŸUH—ô« bb% r 5—U vK ÷—√ WFD ŸuË WU v ≠ ∂ …œU
Æ WOzUM« WUJK vB_« b(U «eô« WOuË l UÎ{d d_«

Æ ÁdA a—U s t qLFÔË ¨ WdB*« lzUu« v —«dI« «c dAMÔ ≠ ∑ …œU


≤∞±∏Ø∂ر≤ v «Îdd%

…eO'« kU

v «b « ‰UL bL× Ø ¡«uK «


±µ ≤∞±∏ WM fD√ ≤∂ v ±π∞ œbF« ≠ WdB*« lzUu«

…eO'« WE U×
≤∞±∏ WM µ∑±≤ r — —«d
…eO'« k U×
W‡?‡‡?‡O?K;« …—«œù« ÂU?‡‡‡?‡‡?E ÊQ?‡‡A? ±π∑π WM? ¥≥ r?— ÊuU????I?« vK? Ÿö ô« b?????F

ª ULNöbFË WcOHM« tzôË

ª ULNöbFË WcOHM« tzôË ≤∞∞∏ WM ±±π r— bu*« ¡UM« ÊuU vKË

 U «d????ô« l{u WM' q?OJA ÊQ??A ≤∞±∑ WM? π≥µ r— WEU??;« —«d?? vKË

≠ 5—b??« ≠ ◊U??O??F« ≠ ”d??LM« u√ vË WM?ü« d?O?? o U?MLK W??ODOD???«Ë W?OzU?M«

ª rOË√ ≠ Wb«u(«

l{Ë ÊQ??A WE?U?;U? W?O?«d?L??F« W??O??LM«Ë j?OD??K W??U??F« …—«œù« »U???? vKË

WMü« dO? o UM*« s åvu ÈbOò rO?Ë√ WMb VK WIDM* W?ODOD«Ë WOzUM«  U «d?ô«

ª ¡«—“u« fK: WOz«uAF« o UM*« duD ‚ËbM nOMB UÎI

∫ —d‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
rOË√ W‡‡‡Mb? VK WIDM* W?R*« WODOD?«Ë WOzUM«  U «d?ôU qLFÔ ≠ ± …œU
∫ vü« uM« vK åvu ÈbOò

W³ ½ ÷dŽ
ŸU‡‡‡‡‡‡‡Hð—ô« «b‡ ‡²‡Ýô« ÷—_« lD WŠU Â
¡UM³ « Ÿ—UA «

Ÿ—UA « ÷dŽ nB½Ë …d • ±∞∞ jI vMJÝ Â∂


≤ µ∞ s q √ ±
±∏ vB √ b×Ð Ÿ—UA « ÷dŽ nB½Ë …d • ±∞∞ È—U& vMJÝ Â ∂ s d¦ √
Ÿ—UA « ÷dŽ nB½Ë …d • ±∞∞ jI vMJÝ Â∂
≤ ±∞∞ v ≈ ≤ µ∞ s ≤
±∏ vB √ b×Ð Ÿ—UA « ÷dŽ nB½Ë …d • ±∞∞ È—U& vMJÝ Â ∂ s d¦ √
Ÿ—UA « ÷dŽ nB½Ë …d • π∞ È—U& vMJÝ Â∂
≤ ±∞∞ s d¦ √ ≥
±∏ vB √ b×Ð Ÿ—UA « ÷dŽ nB½Ë …d • π∞ È—U& v bš vMJÝ Â ∂ s d¦ √

œËœd « ŸUHð—ö vB _« b(«

Êu½U ÂUJŠ_ UÎI³Þ «e² ô« r²¹ Êu½UIÐ œ—Ë U* UÎI³Þ ‰U¦ √ ∂ WOzUM³ « W U¦JK vB _« b(UР«e² ô« r²¹ ‰«uŠ_« lOLł v
WKB «  «–  «—«dI «Ë ¡UM³ « WKB «  «–  «—«dI «Ë ULNðö¹bFðË W¹cOHM² « t²×zôË ≤∞∞∏ WM ±±π r — bŠu*« ¡UM³ «
≤∞±∏ WM fD√ ≤∂ v ±π∞ œbF« ≠ WdB*« lzUu« ±∂

Wc??O??HM« t????zôË ≤∞∞∏ WM? ±±π r— b??u*« ¡UM« Êu?U? ÂUJ?Q «e??ô« l

Æ WOzUM« WUJ«Ë WKB«  «–  «—«dI«Ë ULNöbFË

≤∞∞∏ WM ±±π r— bu*« ¡UM« ÊuU —U ≈ v  U «dô« Ác l{Ë - ≠ ≤ …œU
È—«“u« —«dI«Ë WcOHM« tzôË tO≈ —UA*« ÊuU?I« œ«u l ÷—UF ô U0Ë WcOHM« tzôË

≤∞±∞ WM ≤∞∞ r—

U‡‡‡Nu ÊU? U·|√ W‡‡‡OUM W‡‡DA?√ È√ ¡UA≈ lM —«d c?OHM vK bO?Q« ≠ ≥ …œU
±πµ¥ WM ¥µ≥ r— ¡«—“u« fK fOz— —«dI UÎI WOUJ« WKJ« q«œ

¡UC? ÷—√ WFD È√  U «d?ô« ÁcN W?F{U?)« vU*« Ë√ v{«—_U b?BI ≠ ¥ …œU
Æ WLzU ÌÊU vK WOKF« Ë√ Ább&Ë tö≈ œ«d Ë√ ÂbN vM Ë√

…œU?≈ Ë√ UN?«b?« œ«d?*« v{«—_« vK W?R*«  U «d?ô« Ác d?B?I ≠ µ …œU
WDd*« WDA_« Ë√ WdI?  U«b« W√ Ë√  Ub)«Ë ÊUJù« ÷«d√ v U?N«b«

Æ WBU …—U{ Ë√ W«dK WIKI ÊuJ ô√ vK ÊUJK WOuO«  UUOôU

Ÿ—UA« ”U√ vK ŸUH—ô« bb% r 5—U vK ÷—√ WFD ŸuË WU v ≠ ∂ …œU
Æ WOzUM« WUJK vB_« b(U «eô« WOuË l UÎ{d d_«

Æ ÁdA a—U s t qLFÔË ¨ WdB*« lzUu« v —«dI« «c dAMÔ ≠ ∑ …œU


≤∞±∏Ø∂ر≤ v «Îdd%

…eO'« kU

v «b « ‰UL bL× Ø ¡«uK «


±∑ ≤∞±∏ WM fD√ ≤∂ v ±π∞ œbF« ≠ WdB*« lzUu«

WO U*« WÐU dK W UF « W¾ON «


≤∞±∏ WM ∑≤≥ r — —«d
≤∞±∏Ø∂ر± a¹—U²Ð
’U)« 5Q²« ‚ËbMB wÝUÝ_« ÂUEM« W×zô q¹bFð œUL²ŽUÐ
ÊUD_« d¹bBðË …—U−² WL¼U*« WdAUÐ 5KUFK
WO U*« WÐU dK W UF « W¾ON « fOz—
W?U?)« 5Q?« oœUM ÊuU? —«b?S ±π∑µ WM µ¥ r— ÊuU?I« vK Ÿö ô« b?F

ª UNöbFË WcOHM« tzôË

5Q?« vK? WU?d«Ë ·«d?ù« Êu‡‡‡?‡U? —«b?S ±π∏± WM ±∞ r— Êu?U?I« vKË

ª ULNöbFË WcOHM« tzôË dB v

W‡‡?‡OU*«  «Ëœ_«Ë ‚«u??_« v?K WU??d« rO?EM ≤∞∞π WM? ±∞ r— ÊuU??I?« vKË

ª WOdB*« dO

bb???? ≤∞±∑ WM? ±∞µ∞ r— W??OU*« WU??dK? W?U??F?« W???O??N« f?Oz— —«d?? vKË

ª WON« …—«œ≈ fK fOz— —ub« bO« vzU …œU« ’UB«

‚ËbM qO ‰uI ±π∑∏ WM ±∞ r— 5QK W?UF« WdB*« WON« —«d vKË

ª ±µ rd ÊUD_« dbBË …—U WLU*« WdAU 5KUFK ’U)« 5Q«

ª UNöbFË ‚ËbMBK vU_« ÂUEM« Wzô vKË

qb?F ÊQ?A ≤∞±µ WM? ∑π≤ r— W?OU*« WU?dK W?U?F« W??O?N?« fOz— —«d? vKË

ª WU)« 5Q« oœUMB …bu*« Wzö« Öu/

…b‡‡‡‡‡I?FM*« ‚Ëb‡‡‡‡MBK W‡‡‡‡œU?F« d‡‡‡‡‡O? WO?uL?F« W‡‡‡‡OF?L'« ŸU‡‡‡?‡L« d?C? vKË

‚ËbMB?K vU??_« ÂUEM?« W??zô œ«u?? i‡F‡? qb??F vK W??I??«u?*U ≤∞±∂ØπØ≤∞ v

ª ≤∞±∂ØπØ≤∞ s «Î—U«
≤∞±∏ WM fD√ ≤∂ v ±π∞ œbF« ≠ WdB*« lzUu« ±∏

W?U? 5Q oœUM ¡U?AS hO?d?«  U?K v X« W?M' ŸUL??« d?C?? vKË

≤∞±∂ WM ≥≥∞ r— W?ON« fOz— —«d?I WKJA*« WOU?_« UN?LE√ qbF  U?K Ë …bb

ª —uc*« ‚ËbMB« s ÂbI*« qbF« œUL« Õ«dU ≤∞±∑ØπØ≤¥ v …bIFM*« UNK

W‡‡‡?‡?O??NU W‡‡U??)« 5‡‡‡?‡Q?« o‡?‡‡œU‡‡‡?M h‡‡‡O??d? W?‡‡‡‡U??F« …—«œù« …d?c?? vKË

ª ≤∞±∏Ø∂Ø∑ W‡‡‡—R*«

∫ —d‡‡‡‡‡‡‡‡
Î Ë√ ≠ ± …œU
‚ËbMB« W?OU vU?« »U?« s »Øµ …œU*« ’uBM ‰b??Ô ≠ ô

±µØ≤± …œU‡‡‡?‡*«Ë Wu?C??F« YU?« »U‡?‡« s Ãر∞ …œU*«Ë t‡‡?‡‡Ku9 —œU‡‡?‡B?Ë

∫ WOU« ’uBM« U«e*« l«d« »U« s

∫ tKu9 —œUBË ‚ËbMB« WOU ≠ vU« »U«

∫ vK U2 ‚ËbMBK WOU*« œ—«u*« ÊuJ ≠ µ …œU

«Î—dJ œ bMU œ—«u« „«d?ô« d√ s •±∞ l«u WdN?A« ¡UC_«  U«d?« »

Æ …œU*«  «– s

∫ WuCF« ≠ YU« »U«

∫ ±∞ …œU

∫ ‚ËbMB« uC v ◊dA

∫ vU« ‰ËbK UÎIË WuC r— œ«b ◊dA œb ¡UC√ ‰u “u Ã

nUCL WuCF« r— ÂULCô« bM s«

 —uNAU  „«dô« d_   «uMU 

¥∑[≤≤ qQ WM ≤∞

¥∂[∂∞ ≤±

¥µ[π∂ ≤≤

¥µ[≥∞ ≤≥
±π ≤∞±∏ WM fD√ ≤∂ v ±π∞ œbF« ≠ WdB*« lzUu«

nUCL WuCF« r— ÂULCô« bM s«

 —uNAU  „«dô« d_   «uMU 

¥¥[∂≤ ≤¥

¥≥[π≤ ≤µ

¥≥[±π ≤∂

¥≤[¥≥ ≤∑

¥±[∂µ ≤∏

¥∞[∏µ ≤π

¥∞[∞≤ ≥∞

≥π[±∂ ≥±

≥∏[≤∏ ≥≤

≥∑[≥∑ ≥≥

≥∂[¥≥ ≥¥

≥µ[¥∂ ≥µ

≥¥[¥∑ ≥∂

≥≥[¥¥ ≥∑

≥≤[≥∏ ≥∏

≥±[≤∏ ≥π

≥∞[±∂ ¥∞

≤π[∞∞ ¥±

≤∑[∏∞ ¥≤

≤∂[µ∑ ¥≥

≤µ[≥∞ ¥¥

≤¥[∞∞ ¥µ

≤≤[∂∂ ¥∂

≤±[≤∑ ¥∑

±π[∏∂ ¥∏

±∏[¥∞ ¥π

±∂[π∞ µ∞
≤∞±∏ WM fD√ ≤∂ v ±π∞ œbF« ≠ WdB*« lzUu« ≤∞

nUCL WuCF« r— ÂULCô« bM s«

 —uNAU  „«dô« d_   «uMU 

±µ[≥∑ µ±

±≥[∏∞ µ≤

±≤[±π µ≥

±∞[µµ µ¥

∏[∏∑ µµ

∑[±∂ µ∂

µ[¥± µ∑

≥[∂¥ µ∏

±[∏≥ µπ

Æ œöO*« a—UË ÂULCô« a—U 5 ‚dHU ÂULCô« bM s« V

Æ UÎO WM« —u V%

∫ U«e*« ≠ l«d« »U«

∫ ≤± …œU

 UUô« Ë√ dJ?*« ‘UF*«  ôU q t? ÊU UÎ√ vUL?'« ÃËd)«  ôU v ≠ ±µ

∫ WOUL'«  ôUIô« Ë√

W«—œ v?K ΡUM ô≈ ¡UC?_« ¡ôRN  U?I? È√ ·d? Âb ‚ËbMB« vK 5?F

d_« vK dN?√ Wö ‰ö ‚ËbMB« ÂeKË ¨ WON« UbL?FË ‚ËbMB« UbF W—«u«

Æ WON« v≈ UNU—≈Ë UNO≈ —UA*« W«—b« œ«bS VKD« .bI a—U s

Æ U«e*« l«d« »U« s ≤± …œU*« s «Î—dJ ±≥ bM« ¡UG≈ ≠ U OÎ U

UNULU ‚ËbMBK WOuLF« W?OFL'« t—d U* UÎIË  öbF« Ác Èd ≠ ≤ …œU
Æ —«dI« «c —Ëb a—U s «Î—U« Èd ±µØ≤± …œU*« «b ULO tO≈ …—Uù« nU«

¨ dAM« a—U? vU« ÂuO« s t qL?FÔË ¨ WdB*« lzUu« v —«d?I« «c dAMÔ ≠ ≥ …œU

Æ ÁcOHM WOMF*«  UN'« vKË

WON« fOz— VzU

vDF*« b³Ž U{— Ø—UA² *«


≤± ≤∞±∏ WM fD√ ≤∂ v ±π∞ œbF« ≠ WdB*« lzUu«

WO U*« WÐU dK W UF « W¾ON «


≤∞±∏ WM ∏µ∑ r — —«d
≤∞±∏Ø∑رµ a¹—U²Ð
5L¼U*« 5KUF« œU%« VDý ÊQAÐ
Íd«  UŽËdAË WOÝbMN«  ULOLB²K Í—UA²Ýô« V²J*« WdAÐ
WO U*« WÐU dK W UF « W¾ON « fOz—
rN?‡‡‡_U? W‡‡‡?‡O???u??«  U???d‡?‡‡Ë W‡?‡‡‡L?U???*«  U??d‡?‡‡‡ Êu?U?? v?K Ÿö ô« b???F

ª WcOHM« tzôË ±π∏± WM ±µπ r— …œËb;« WOu*«  «–  UdA«Ë

ª WcOHM« tzôË ±ππ± WM ≤∞≥ r— ÂUF« ‰UL_« ŸUD ÊuU vKË

ª WcOHM« tzôË ±ππ≤ WM πµ r— ‰U*« ”√— ‚u ÊuU vKË

W‡‡?‡OU*«  «Ëœ_«Ë ‚«u??_« v?K WU??d« rO?EM ≤∞∞π WM? ±∞ r— ÊuU??I?« vKË

ª WOdB*« dO

±ππ¥Ø±Ø¥ a‡?‡‡‡?—U??? —œU?‡‡‡?‡B« ±ππ¥ W?‡‡M?‡‡? ¥ r‡‡?‡‡— W?‡‡‡?‡???O????N« —«d??? v?KË

ª œU%ô« fOQ

ª ≤∞±∏Ø≥Ø≤∑ v …bIFM*« œU%ö WœUF« dO WUF« WOFL'«  «—«d vKË

ª WONU WB<« …—«œù« qÓ s …bF*« …dc*« vKË

∫ —d‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
 U?L?OL?B?K È—U?A?ô« VJ*« W?d?A 5LU?*« 5KU?F« œU?%« VD ≠ ± …œU‡*«
±ππ≤ WM? πµ r— ‰U*« ”√— ‚u?? ÊuU?? ÂU?J_ U??ÎI??Ë Èd«  U??Ëd??A??Ë W??O??b?MN«

Æ WcOHM« tzôË
≤∞±∏ WM fD√ ≤∂ v ±π∞ œbF« ≠ WdB*« lzUu« ≤≤

¨ UÎOz— ≠ ÈuI« b rOKF« b WU Ø√ …œU« s œU%ô« WOHB WM' 5OF ≠ ≤ …œU‡*«
 «uM Àö …b* «Îu?C ≠ vMH(« vu?*« bL? Ø√ ¨ «ÎuC? ≠ bL? È“U? ‰œU Ø√

U?ÎbI? ¡«u‡‡‡?‡ »U‡‡‡F√ v‡‡‡{U?I È“U‡‡‡‡? ‰œU‡‡‡‡? ØbO?« vK dEË ¨ »U?‡‡‡‡F√ ÊËb

∫ vK U0 WOHB« WM' «e« l ¨ oU« œU%ô« fOz— tuJ WOHB« ‰UL√ s ¡UNô« bM Ë√

Wc??O?HM« t???zôË ±ππ≤ WM? πµ r— ‰U*« ”√— ‚u? Êu?U? ÂUJ√ oO??D ≠ ±

Æ œU%ö vU_« ÂUEM« ÂUJ√Ë WöF«  «– 5«uI«Ë ¨ ULN «ÎcOHM …—œUB«  «—«dI«Ë

¨ VDA?« —«d‡‡‡‡?I œU‡‡‡?%ô« U‡‡‡N? Q‡‡‡‡?AM*« W??d‡?‡‡AK v?uU??I« q‡‡?‡??L*« —U‡‡?‡D≈ ≠ ≤

 «¡«d?≈ s c?« U0 W?O?N« …U?«uË ¨ œU?%ô« W?IH? vK WdB?*« lzUu« v —«d?I« d?AË

Æ WOHB« ÊQA

Ác?OHM W?B?<«  U?N?'« vKË ¨ Á—Ëb‡‡ a—U s —«d‡‡‡‡I« «c?N q‡‡‡L?FÔ ≠ ≥ …œU‡*«
Æ tB ULO q

…—«œ≈ fK fOz—

WOU*« WUdK WUF« WON«

Ê«d‡‡‡LŽ b‡‡L× Æœ
≤≥ ≤∞±∏ WM fD√ ≤∂ v ±π∞ œbF« ≠ WdB*« lzUu«

WO U*« WÐU dK W UF « W¾ON «


≤∞±∏ WM ∏∑∏ r — —«d
≤∞±∏Ø∑رπ a¹—U²Ð
WO{U¹d«Ë WOUI¦«Ë WOŽUL²łô« ÷«dž_« Wbš ‚ËbM qO−²Ð
WOuJ(«  UbK WUF« W¾ONUÐ 5KUFK
WO U*« WÐU dK W UF « W¾ON « fOz—
W?U?)« 5Q?« oœUM ÊuU? —«b?S ±π∑µ WM µ¥ r— ÊuU?I« vK Ÿö ô« b?F

ª UNöbFË WcOHM« tzôË

5Q?« vK? WU?d«Ë ·«d?ù« Êu‡‡‡?‡U? —«b?S ±π∏± WM ±∞ r— Êu?U?I« vKË

ª ULNöbFË WcOHM« tzôË dB v

W‡‡?‡OU*«  «Ëœ_«Ë ‚«u??_« v?K WU??d« rO?EM ≤∞∞π WM? ±∞ r— ÊuU??I?« vKË

ª WOdB*« dO

vU?_« ÂUEM« Öu/ qb?F ÊQ?A ≤∞±µ WM ∑π≤ r— W??O?N« fOz— —«d? vKË

ª WU)« 5Q« oœUMB

W‡‡‡‡?O?N« fOz— VzU i?‡‡‡u‡‡‡‡H? ≤∞±∑ WM ±∞µ∞ r— W??O?N« fOz— —«d? vKË

ª WU)« 5Q« oœUMB WU)«  «—«dI« WU vK WI«u*«Ë œUL« v

WO?UI?«Ë WO?UL?ô« ÷«d?_« Wb? ‚ËbMB vU_« ÂUEM« W?zô ŸËdA? vKË

ª WOuJ(«  UbK WUF« WONU 5KUFK WO{Ud«Ë

W?U 5Q oœUM ¡U?AS hOd?«  U?K v X« WM' ŸUL?« Èd?C? vKË

≤∞±∂ WM ≥≥∞ r— W?ON« fOz— —«d?I WKJA*« WOU?_« UN?LE√ qbF  U?K Ë …bb

W?zô qO? œUL?« Õ«d?U ≤∞±∏Ø∑Ø¥ ¨ ≤∞±∑Ø≤رπ v? 5bI?FM*« UN?O?K

ª —uc*« ‚ËbMBK vU_« ÂUEM«

W‡‡‡?‡?O??NU W‡‡U??)« 5‡‡‡?‡Q?« o‡?‡‡œU‡‡‡?M h‡‡‡O??d? W?‡‡‡‡U??F« …—«œù« …d?c?? vKË

ª ≤∞±∏Ø∑ر∑ W‡‡‡—R*«
≤∞±∏ WM fD√ ≤∂ v ±π∞ œbF« ≠ WdB*« lzUu« ≤¥

∫ —d‡‡‡‡‡‡‡‡
W??O?{Ud«Ë W??O?U??I??«Ë W?O??U?L???ô« ÷«d??_« W?b?? ‚ËbM q??Ô ≠ v Ë√ …œU?
≠ WOuJ(«  UbK WUF« WON« ∫ vOzd« ÁdIË ¨ WOuJ(«  UbK WUF« WONU 5KUFK

W?ONU WU?)« 5Q« oœUM q ≠ …e?O'« ≠ vb« ≠ vLN? bU bL? Ø—u?b« Ÿ—U ∑

Æ WKI W—U« WOB ‚ËbMBK ÊuJË ¨ π∑∞ rd

¡U‡‡‡?‡C?ú W‡‡?‡OMO?Q U‡?‡‡«e? `‡‡?‡‡M ∫ ‚ËbMB« ¡U‡?‡‡A≈ s ÷d?G« ≠ W?O?½UŁ …œU?

Æ vU_« tUE Wzô ÂUJ_ UÎIË

d_« s? •µ∞ ŸuL? tQ „«d?ô« d√ ·d?FÔ ∫ „«d?ô« d√ ≠ W¦ UŁ …œU
qLJ*« d?_« s •µ∞Ë ≤∞±µØ±≤Ø≥± v WN?'U —u?_« ‰Ë«b' U?ÎIË vH?O u« ÈdN?A«

¨ UÎuM W???d? •µ W???M «Îb«e??? ≤∞±µØ±≤Ø≥± v W?N??'U —u?_« ‰Ë«b?' U??ÎI?Ë

Èd√  UU?{≈ WQ bF ôË tOM n√ sd?_« ö s •µ∞ ‡‡« WM v?B_« b(« ÊuJË

‚ËbMBK vU*« e?d*« hH W—«u?« W«—œ œ«b≈ b?F ô≈ U—«d≈ bM ÊU? UÎ√ d_« «c vK

Æ WON« s UœUL«Ë

∫  U«dô« ≠ WFЫ— …œU

¨ t‡‡‡M W?uKD*«  U?«d??ô« «c?Ë ‚ËbMB« v≈ ÂU?L?Cô« r— œ«b? u?C?F« Âe?K

∫ vUU vË

‚ËbMBK 5L?CM*« ¡UC?ú WU?« …œU*U œ—«u« „«d?ô« d√ s •±≤ ≠ ±

≤∞±∂رر q

‚ËbMBK 5L?CM*« ¡UC?ú WU?« …œU*U œ—«u« „«d?ô« d√ s •≤∞ ≠ ≤

Æ µ bMU œ—«u« vU{ù« WuCF« r— œ«b ◊dAË ≤∞±∂رر s «Î—U«

Æ UÎNOM ±µµ∏¥∑±π l«u ≤∞±∂رر v ‚ËbMBK WOOQ« WFb« ≠ ≥

Æ UÎuM tOM 5ö WL l«u WN'« WLU ≠ ¥


≤µ ≤∞±∏ WM fD√ ≤∂ v ±π∞ œbF« ≠ WdB*« lzUu«

Vd?? ÊËb W??U‡‡‡?‡  «“U‡‡≈ v?K ÊuKU??(« Ë√ ÊË—U??F*« ‚ËbMB« ¡U??C??√ Âe??KË

dOQ?« WU vË ¨ UÎuM UÎb?I vU_« ÂUEM« ÂUJ_ UÎI? …œb;«  U«d?ô« œ«b

ÈuM —U?L??« b‡‡‡‡zU? U‡‡N?O≈ U?ÎU?C …d??H« Ác s W?I??*«  U?«d?ô« qO?B?% r

œ—«u« …bzU??H« ‰b??F?? s qI ô U0Ë ‚ËbM?B« ‰«u?√ v?K oI??;« bzU?F?« ju??? ‰œU??F

Æ W—«uô« W«—bU

¨ 5OU? sd?N‡‡‡ …b*  U«d?ô« W‡‡‡‡LO? œ«b‡‡‡ s u‡‡‡‡CF?« d‡‡‡Q W‡‡‡U‡‡ vË

WuC?F« …—ULU X?*« uCF« Ê«uM vK qd q? »UD ‚ËbMB« od s Á—UD≈ r

UNU? …d v œ«bU u?CF« rI r «–S ¨ ö


Î OB?H Áœ«b tUO V«u« m?K*«Ë œ«b« …—ËdC

Æ pc UÎIË tuI ÈuË ‚ËbMBU tuC vNM —UDù« a—U s dN

◊d?A« «c? s vM???Ë ¨ WM ¥± ‚ËbMBK ÂU??L?Cô« s vB??_« b?(« ≠ µ

œb ¡UC√ ‰u “uË ¨ ‚ËbMB« qO? XË W—«uô« W«—bU ÊuuLA*« ¡UC_«

v‡‡‡‡?U?{≈ W‡‡‡u?C?? r— œ«b? ◊d?A ≤∞±∂رر s «Î—U????« b?(« «c s r?NM be

∫ vU« ‰ËbK UÎI ÂULCô« bM uCF« s UÎIË

dN√ œbF ÂULCô« r— ÂULCô« bM s«

„«dô« d√ s   «uMU 

∞[≤¥ ¥≤

∞[∏∏ ¥≥

±[¥π ¥¥

≤[∞∂ ¥µ

≤[µ∑ ¥∂

≥[∞≥ ¥∑

≥[¥≤ ¥∏

≥[∑µ ¥π

¥[∞∞ µ∞
≤∞±∏ WM fD√ ≤∂ v ±π∞ œbF« ≠ WdB*« lzUu« ≤∂

dN√ œbF ÂULCô« r— ÂULCô« bM s«

„«dô« d√ s   «uMU 

¥[±∂ µ±

¥[≤¥ µ≤

¥[≤± µ≥

¥[∞∑ µ¥

≥[∏∞ µµ

≥[≥π µ∂

≤[∏≥ µ∑

≤[∞π µ∏

±[±µ µπ

∫ U«e*« ≠ W Uš …œU
∫ UNM q sd …—dI*« WOMOQ« U«e*« WOU«  ôUK ·dBÔ

∫ V Wb)« ¡UN« WU v ≠ ô


Î Ë√

∫ WOuUI« bUI« s ⁄uK ≠ ±

∫ ≤∞±≤Ø≤ر q ‚ËbMBK 5LCM*« 5R*« ¡UCú WMU  √ 

„«dô« d√ s «ÎdN 5FË W?L l«u WOMOQ …eO uCFK ‚ËbMB« ÈœR

Æ WU« …œU*U œ—«u«

∫ ≤∞±≤رØ≥± bF ‚ËbMBK 5LCM*« 5R*« dO ¡UCú WMU »

„«d?ô« d√ s dN?A« nBË sdN? l«u WOMOQ …e?O uC?FK ‚ËbMB« ÈœR

vB?√ b? ‚ËbMBU vKF? „«d?« WM q s p–Ë W?U?« …œU*U œ—«u«

Æ d_«  «– s «ÎdN ÊuFË WL

∫ .b*« vKJ« eF« Ë√ …Uu« ≠ ≤

œ—«u« „«d??ô« d?√ s? «Îd?N? 5F??Ë W??L?? l«u W?OMO?Q …e?O?? ‚ËbMB« ÈœR

Æ WU« …œU*U
≤∑ ≤∞±∏ WM fD√ ≤∂ v ±π∞ œbF« ≠ WdB*« lzUu«

∫ .b*« vze'« eF« ≠ ≥

e?F« WU? v …—dI*« …e?O*« s •µ∞ l«u WOMO?Q …eO? uC?FK ‚ËbMB« ÈœR

Æ …œU*«  «– s UÎOU bMK UÎIË qUF Ë√ WbK vNM*« .b*« vKJ«

∫ d¬ V È_ WuCF« Ë√ Wb)« ¡UN« WU v ≠ U OÎ U

5??R*« ¡U‡‡‡C??ú t‡‡OU??F √رØÎôË√ bMK U??ÎI?Ë tU??I????? u??C?FK V??Ô

5?« s‡‡‡ v? W‡‡O?{«d??ô« t?«d?« …b? v≈ u?C?F« „«d??« …b W?? v WËd?C?

u?CF?« s UÎI?Ë ·d?B r ¨ 5?R*« d?O ¡U?C?ú tO?UF »Ø±ØÎôË√ bM?K UÎI?ËË

∫ vU« ‰ËbK UÎI ÃËd)« a—U v

WI*« WM« Wb)« ¡UN« a—U v s«

WOMOQ« …eO*« s WuCF« Ë√

•∑ ≤∞

•∑ ≤±

•∏ ≤≤

•∏ ≤≥

•π ≤¥

•π ≤µ

• ±∞ ≤∂

• ±± ≤∑

• ±± ≤∏

• ±≤ ≤π

• ±≥ ≥∞

• ±¥ ≥±

• ±µ ≥≤

• ±∂ ≥≥

• ±∑ ≥¥

• ±∏ ≥µ

• ≤∞ ≥∂
≤∞±∏ WM fD√ ≤∂ v ±π∞ œbF« ≠ WdB*« lzUu« ≤∏

WI*« WM« Wb)« ¡UN« a—U v s«

WOMOQ« …eO*« s WuCF« Ë√

• ≤± ≥∑

• ≤≥ ≥∏

• ≤¥ ≥π

• ≤∂ ¥∞

• ≤∏ ¥±

• ≥∞ ¥≤

• ≥≤ ¥≥

• ≥¥ ¥¥

• ≥∂ ¥µ

• ≥π ¥∂

• ¥± ¥∑

• ¥¥ ¥∏

• ¥∏ ¥π

• µ± µ∞

• µ¥ µ±

• µ∏ µ≤

• ∂≤ µ≥

• ∂∑ µ¥

• ∑± µµ

• ∑∂ µ∂

• ∏≤ µ∑

• ∏∑ µ∏

• π≥ µπ

…œb?*«  U«d?ô« W?LO? s ‰«u‡‡_« l‡‡‡O?L v U?«eLK vœ_« b?(« qI ô√ V

Æ uCF« s

a—U v u?C?F« s U?ÎIË ‚ËbMBK? vU_« ÂUEM?K UÎI? W?OMO?Q« …e?O*« V?Ô

Æ s« «cN WKUI*« WM« v UÎËdC WuCF« Ë√ Wb)« ¡UN«


≤π ≤∞±∏ WM fD√ ≤∂ v ±π∞ œbF« ≠ WdB*« lzUu«

∫ WOMOQ« U«e*« ·d  «¡«d≈ ≠ U Î U

Wb)« ¡UN« p– v U0 UNUI« V oI% œd0 uCFK WOMOQ« U«e*« ·d r

≠ t?{u??H s Ë√ ≠ u?C??F« s »UD V?u0 p–Ë ¨ vuU?I?« b?U?I??« s ⁄uK V??

¨ W“ö«  «bM?*« UN U?ÎId U«e?*« ·dB Vu*« V«Ë tU?UO t UÎ?{u ‚ËbMBK t?u

«Îd?N “ËU?& ô …b ‰ö? uC?FK ÂUEM« «c?N W?{u*« U‡‡‡«e*« ·d‡‡‡ ‚Ëb?‡‡‡‡MB« vKË

Æ UÎOu VKD« .bI a—U s

∫ UNM q sd …œb;«  ôU(« v WOU« WOMOQ« U«e*« ·d b«u ÈdË

∫ …Uu« V Wb)« ¡UN«  √ 

WI?*« WOMOQ« U«e*« ‚ËbMB« ÈœR …Uu« V Wb?)« ¡UN« ÊU «–≈

¨ Uœb v« V?MUË tUË q rœb? b uC?F« ÊuJ s v≈ ÂUEM« «cN U?ÎIË

r‡‡b?√ …U‡‡‡Ë Ë√ …U‡‡‡u«  U‡‡I?? s?‡‡‡ sbO?H?*« bb‡‡‡% Âb‡‡ WU? vË

UNM vU?« Ë√  UI?*« pK? ÈœR t?— qb‡?‡‡F ÊËœË u‡‡‡CF« …U?Ë q

Æ WOdA« WBú UÎIËË uCFK 5OdA« W—u« v≈

∫ Vd ÊËb Ë√ WU)«  «“Uù« Ë√ …—Uù« …d ¡UM√ Wb)« ¡UN« »

Vd?? ÊËb? …“U‡‡‡?‡ù« Ë√ …—U‡‡?‡‡ù« …d????? ¡UM√ W??b???)« ¡U??N??« W?U?? v

WI?*«  U«d?ô« rB l ÂUEM« «c ÂUJ_ U?ÎI WOMOQ?« U«e*« ·dB

—UL?ô« ‰b?F ju? ‰œUF ÈuM —UL?« bzU? UNO≈ U?ÎUC …d?H« Ác s

Æ W—«uô« W«—bU œ—«u« ‰bF*« s qI ô U0Ë ‚ËbMB« ‰«u√ vK oI;«

∫ uCF« VK ÊËœ qIM« V Wb)« ¡UN« Ã

¨ vU?_« ÂUEM« Wzö U?ÎI?Ë WI??*« WOMO?Q?« U«e*« uC?F« o?

W‡‡‡b?)« ¡U?N?« a—U s d?N?√ Wö ‰ö? tM V?K vK ΡUM u?C?FK “u?Ë

…œb?;«  U?«d???ô« qU? œ«b‡‡‡Ë ‚Ëb‡?‡‡‡MB« W‡‡‡?‡u?C? v —«d‡‡‡‡?L??ô« 5

W—b« v? tMd „«d?« d√ ”U?√ vK p–Ë ÂUEM« «c s ∏ …œU*« ÂUJ_ U?ÎI

‚ËbMB?« fHM W??—b« v tM Àb??_« „«d????« d?√ Ë√ t????b? ¡U??N??« q??

U?ÎOUر∞ …œU*« ÂUJ√ oOD Ë√ vU?_« ÂUEM« ÂUJ_ U?ÎI W?OMOQ?« …eO*« ·d?Ë

Æ ÂUEM« «c s
≤∞±∏ WM fD√ ≤∂ v ±π∞ œbF« ≠ WdB*« lzUu« ≥∞

∫ vUL'« ÃËd)« WU v œ

 UU?ô« Ë√ dJ*« ‘UF*« q? t? ÊU UÎ√ vU?L'« ÃËd?)« WU v

 U?I?????? W√ ·d‡‡‡ Âb‡‡? ‚ËbMB« vK 5F?? W?O?U??L?'«  ôU?I???ô« Ë√

¨ W?ON« UbL?FË ‚ËbMB« Ub?F W—«u« W?«—œ vK ¡Î UM ô≈ ¡UC?_« ¡ôRN

VKD?« .b‡‡I a—U? s‡‡‡‡? d???_« vK? d?N??√ W?ö ‰ö‡‡ ‚ËbM?B« Âe??KË

Æ WONK UNU—≈Ë UNO≈ —UA*« W«—b« œ«bS

≤∞±∂رر s «Î—U« U«e*« ·dË  U«dô« qOB% a—U ≠ WÝœUÝ …œU‡‡


vU?« Âu?O« s t qL?FÔË ¨ W?dB?*« lzU?u« v —«d?I« «c d?AMÔ ≠ W?FÐU?Ý …œU‡‡
Æ ÁcOHM WOMF*«  UN'« vKË ¨ dAM« a—U

WON« fOz— VzU

vDF*« b³Ž U{— Ø—UA² *«


≥± ≤∞±∏ WM fD√ ≤∂ v ±π∞ œbF« ≠ WdB*« lzUu«

vŽUL²łô« s UC² « …—«“Ë


 «œU%ô«Ë  UOFL−K W¹ed*« …—«œù«
WOK¼_«  UÝR*«Ë  «œU%ö WUF« …—«œù«
qO−²« …—«œ≈
≤∞±∏ WM ∑∏∏ r — bO —«d
≤∞±∏رر∂ a¹—U²Ð
 «œU%ô«Ë  UOFL−K W¹e d*« …—«œù« fOz—
‰U? v WKUF«  UR*« s Ud?OË  UOF?L'« qL rOEM ÊuU? vK Ÿö ô« bF

ª≤∞±∑ WM ∑∞ r— ÊuUIU —œUB« vK_« qLF«

œuL? vHDB Æœ b? WOFL? …—«œ≈ fK fOz— bO?« s ÂbI*« VKD« vKË

We‡‡?‡d*« …—«œû …d‡‡?‡U?IU v?‡‡‡U??L???ô« s‡‡‡U??C?« W?d‡‡b?? s W?O??F?L??'« W?O??F?? qIM

ª  «œU%ô«Ë  UOFLK

Wed*« …—«œû WOF?L'« WOF qI ÊQ v …d“u« vUF?* W{ËdF*« …dc*« vK ΡUMË

ª  «œU%ô«Ë  UOFLK

≤∞±∏رر∂ a—U?? ± r— …dU?IU vU??L??ô« sU??C?« Wdb? —«d?? vKË

ª Wdb*«  ö s WOFL'« bO VDA

∫ —d‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
© v Ë_« …œU*« ®
vULô« sUC« Wdb0 UbO oU« œuL vHDB Æœ b WOFL WOF qI

 «œU%ô«Ë  UO?FLK Wed*« …—«œù« ·«d≈ X% Ub?OË ±π∑µ WM ≤∞≤∞ rd …dUIU

≤∞±∏رر∂ a—U ∑∏∏ rd

© WO½U¦ « …œU*« ®
Æ WdB*« lzUu« …bd UN vU_« ÂUEM« hK bO dAM WOFL'« ÂeK

Wed*« …—«œù« fOz—

œułu*« b³Ž s1√ Æ√


≤∞±∏ WM fD√ ≤∂ v ±π∞ œbF« ≠ WdB*« lzUu« ≥≤

bOI « h K
∫ WOFL'« qL Ê«bO

Æ WOULô«  Ub)«Ë  «bU*« ≠ ±

Æ WOMb«Ë WOLKF«Ë WOUI«  Ub)« ≠ ≤

Æ WOB« WDA_« ≠ ≥

Æ WuHD«Ë Wu_« WU— ≠ …d_« WU— ≠ ¥

Æ WœUB« WOLM ≠ µ

Æ W—uNL'« Èu vK ∫ WOFL'« qL ‚UD

œ—«Ë u U* U??ÎI?Ë ¡U?C??√ W?F?? ∫ s ÊuJ …—«œ≈ fK?? WD«u W??O?F?L??'« —«b

Æ WOFLK vU_« ÂUEM« Wzö

Æ ÂU q s dLœ WUN v dUM ‰Ë√ s √b ∫ WOU*« WM«

W?O?F??L?K vU?_« ÂU?EM« W?zö œ—«Ë u U?* U?ÎI? ∫ U?N«u??√ WuK√Ë W?O?F??L?'« q

Æ å UR*«Ë  UOFL'« WU≈ ‚ËbMò

W¹dO _« lÐUD*« Êu¾A W UF « W¾ON UÐ XF³Þ

…—«œù« fK fOz—

b‡‡ L× Ãd‡‡ È“u‡‡ œU‡‡ LŽ Ø ”b‡MN


≤∞±∏ WM ≤∂∏ VJ« —«b Ÿ«bù« r—

±≥∏π ≠ ≤∞±∏Ø∏Ø≤∂ ≠ ≤∞±∏ Ø ≤µ±∞∑

Vous aimerez peut-être aussi