Vous êtes sur la page 1sur 40

 UNOMł ¥ sL¦ «

±¥≥π WM W(« È– ±¥ X« Âu v —œUB«


WM«  ≤∞±∏ WM fD√ ≤µ  o«u*« œbF«
‡‡±π± ±∏π
≤∞±∏ WM fD√ ≤µ v ±∏π œbF« ≠ WdB*« lzUu« ≤

œb‡‡F‡ «  U‡¹u‡²‡×‡
WHB« r—
µ≠≥ ≤∞±∏ WM ±µ±Ë ±¥∏ UL— Ê«—«d ∫ v?d?? ? ? ?(« ÃU?? ? ? ? ?ù«Ë ŸU?? ? ? ?b?« …—«“Ë
∂ ÆÆÆÆÆ ≤∞±∏ WM ±∞≥∂ r— —«d ∫ W?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?O? ? ? K? ? ?«b?? ? ?« …—«“Ë
∏ ≤∞±∏ WM? µ¥≥ r— È—«“Ë —«d?? ? ∫ WO«dLF«  UFL:«Ë o«d*«Ë ÊUJù« …—«“Ë
≤± ÆÆÆ ≤∞±∏ WM ±¥¥∞π r?— —«d? ∫ a?O? ? ? ? ? ?A?« d?? ? ? ? ?H? ? ? ? ? ? W?E?U?? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?
±≤± UL— WON« …—«œ≈ fK «—«d
≤∑ ≠ ≤≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ≤∞±∏ W?M? ±≤≤Ë
˚ W?? ?O?U*« W?U?? ?dK? W?? ?U?? ?F?« W?? ?? ? O? ? ?N«

≥≤≠≤∏ ÆÆÆÆÆÆ  UOF?L bO qb?F  «—«d ∫ WOd?GU vUL?ô« sUC?« Wdb
≥¥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ vUL q?L ‚UH« ∫ W??K? ?U?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? F? « Èu?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?I? « …—«“Ë
≠ `UB*«Ë  UON«Ë  «—«“u«  Uö≈ ∫ W?? ? ? ? ? ? ? H? K?? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ?  U??ö?? ? ? ? ? ? ? ≈
¥∞ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ b?I?  Uö?≈ ∫
≠ ÆÆÆÆÆ  U—U?2Ë  UBUM?  Uö≈ ∫
≠ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ dO?QË lO  Uö≈ ∫
≠ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ W—«œ≈ ŸuO ≠  «“u ∫
≥ ≤∞±∏ WM fD√ ≤µ v ±∏π œbF« ≠ WdB*« lzUu«

 «—«d‡‡ ‡ ‡
vÐd(« ÃU²½ù«Ë ŸU b « …—«“Ë
≤∞±∏ WM ±¥∏ r — —«d
vÐd(« ÃU²½ù«Ë ŸU b « d¹“Ë W×K *«  «uIK ÂUF « bzUI «
WUF«  UR*U WOuUI«  «—«œù« ÊQA ±π∑≥ WM ¥∑ r— ÊuUI« vK Ÿö ô« bF
ª UN WFU«  «bu«Ë WUF«  UON«Ë
W?U?F«  U??b?)« “U?N? ¡U?AS ±π∏± WM? ±πµ r— W—u?N?L?'« f?Oz— —«d? vKË
ª ŸUb« …—«“u
 UU?B« iF v ¡«—“u?« iuH ≤∞±∂ WM µ≥± r— W—u?NL?'« fOz— —«d vKË
ª WËbU 5Ob*« 5KUF« ÂUE ÊuU v UNOK ’uBM*« W—uNL'« fOz—
≤∞±∞ WM ≥ r— vd(« ÃUù«Ë ŸUb« d“Ë W?K*«  «uIK ÂUF« bzUI« —«d vKË
ª ÈdNM« qIMK WOM u« qOM« Wd ¡UA≈ ÊQA
≤∞±∏ WM ±≥ r— vd?(« ÃUù«Ë ŸUb?« d“Ë WK*«  «uI?K ÂUF« bzUI?« —«d vKË
Êu‡‡‡‡‡?UIK? WF?{U?)« W‡‡‡‡O?uUI?«  «—«œù« ¡UC?√Ë Èdb? Êu?? WM' qOJA …œU?≈ ÊQ?A
ª ±π∑≥ WM ¥∑ r—
ª ŸUb« …—«“u WUF«  Ub)« “UN db t{d U vK ΡUMË
∫ —d‡‡‡‡‡‡‡‡
© v Ë_« …œU‡‡‡*« ®
W?OuU?I« Êu??A?K U?ÎU? «Îdb? ≠ vu?œ b?L?? b?L?√ rO«d?≈ b?L?√ Øb?O?« 5FÔ
Æ ÈdNM« qIMK WOM u« qOM« WdA
≤∞±∏ WM fD√ ≤µ v ±∏π œbF« ≠ WdB*« lzUu« ¥

© WO½U¦ « …œU‡‡‡*« ®
Æ —«dI« «c cOHM WB<«  UN'« vK
© W¦ U¦ « …œU‡‡‡*« ®
Æ ÁdA a—U s t qLFÔË ¨ WdB*« lzUu« v —«dI« «c dAMÔ
Æ   ≤∞±∏Ø∑رπ o«u*«  ‡ ±¥≥π WM …bFI« È– s ”œU« v ŸUb« …—«“u —b
WK*«  «uIK ÂUF« bzUI«
vd(« ÃUù«Ë ŸUb« d“Ë
v‡ “ b‡‡‡L× Øo¹d
µ ≤∞±∏ WM fD√ ≤µ v ±∏π œbF« ≠ WdB*« lzUu«

vÐd(« ÃU²½ù«Ë ŸU b « …—«“Ë


≤∞±∏ WM ±µ± r — —«d
WOöÝù« ÊU²UÐ W¹—uNL' Wd²A*« ÊU—_« W¾O¼ fOz— bO« ¡«b¼≈ ÊQAÐ
 öL²A*UÐË WM¹e)UÐ V¼c ©±≥≥∑¥® r— 3 π ”b ©±® œbŽ
vÐd(« ÃU²½ù«Ë ŸU b « d¹“Ë W×K *«  «uIK ÂUF « bzUI «
 «—UIF« v ÊU:U ·dB« b«u ÊQ v ±πµ∏ WM ≤π r— ÊuUI« vK Ÿö ô« bF
ª t WbF*« 5«uI«Ë WuIM*« UN«u√ s ‰ËeM«Ë WËbK WuKL*«
ª ≤∞±∏صرµ a—U WOU*« …—«“u WOU*« WMK« WI«u vKË
ª WK*«  «uIK WOU*« ÊuA« WO fOz— t{d U vK ΡUMË
∫ —d‡‡‡‡‡‡‡‡
© v Ë_« …œU‡‡‡*« ®
W‡‡‡‡‡O?öù« ÊU??U W‡‡‡?‡‡‡—uN?L' W?d?A*« ÊU?—_« W‡‡‡‡‡?O fOz— bO‡?‡‡‡« ¡«b‡‡‡≈
å±ò œb?  ö?L??A*UË WM?e?)U Vc? ±≥≥∑¥ r— 3 π —U?O? ”b?? ± œb?
Æ tOM µ∞∞∞ WOU*« tLO WUE …Ud å±ò œb ´ vd å±ò œb ´ WOU{≈ WMe
© WO½U¦ « …œU‡‡‡*« ®
Æ —«dI« «c cOHM ’UBô«  UN vK
© W¦ U¦ « …œU‡‡‡*« ®
Æ WdB*« lzUuU —«dI« «c dAMÔ
Æ   ≤∞±∏Ø∑Ø≤≤ o«u*«  ‡ ±¥≥π WM …bFI« È– s π v ŸUb« …—«“u —b
WK*«  «uIK ÂUF« bzUI«
vd(« ÃUù«Ë ŸUb« d“Ë
v‡ “ b‡‡‡L× Øo¹d
≤∞±∏ WM fD√ ≤µ v ±∏π œbF« ≠ WdB*« lzUu« ∂

WOKš«b « …—«“Ë
≤∞±∏ WM ±∞≥∂ r — —«d
WOKš«b « d¹“Ë
ª —ub« vK Ÿö ô« bF
ª WdB*« WOM'« ÊQA —œUB« ±π∑µ WM ≤∂ r— ÊuUI« vKË
d“u« b?U? ¡«uK« b?O?« iuH? —œU?B« ≤∞±∏ WM ±∞∞¥ r— È—«“u« —«d?I« vKË
ÊuU?I« Vu0 WOK«b« d“u …—d?I*«  U?UB?ô« …d?U? v d“u« VJ Êu? ŸUDI
ª WdB*« WOM'« ÊQA ±π∑µ WM ≤∂ r—
∫ —d‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
od*« ÊUOU rƒU?L√ W—b*« ’U√ …dAF« s qJ Wd?B*« WOM'« œdÔ ≠ ± …œU
Æ ÈbË bL√ «bu Ø…b‡O« rd¬Ë ≠ bU sLd« b nU ØbO« rNË√
Æ WdB*« lzUu« v —«dI« «c dAM ≠ ≤ …œU
≤∞±∏Ø∑ص v «Îdd%
lOuU ÷uH*«
d“u« VJ Êu ŸUDI d“u« bU
© ¡U‡‡‡‡‡‡‡‡‡C ≈ ® Ø ¡«u
∑ ≤∞±∏ WM fD√ ≤µ v ±∏π œbF« ≠ WdB*« lzUu«

ÊU‡‡‡‡‡‡OÐ
W¹dB*« WO M'« œ— v³ UÞ ¡ULÝQÐ

œöO*« a—UË WN r‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ô« qK

±πµ∂رØ∑ W?? ? ? ?O?K?N? ? ? ? b?« b?U?? ? ?? ? ? ? sL?? ? ? d?« b?? ? ?? ? ? ? nU?? ? ? Øb?O? « ±
±ππ∂Ø∏Ø≤ W?? ? ?O? ? ? ?d?? ? ?A?« v?F? ? ? ?U?? ? ? ?A?« Èd?? ? ? ? ? ? ? b?? ? ? ?L? ? ? ?? ? ? ? Øb?O? « ≤
±π∂¥ØµØ±¥ …d??U?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?I? « ”U?? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? r??O?«d??≈ `??U?? ? ? ? ? ? ? ? ? Øb?O? « ≥
±πµ∏ر∞Ø≤µ W?? —b??M? ?J? ù« b?? ? L? ? ? ? ? œu?? ?L? ? ?? ? nd?? ? b?? ?L? ? ?√ Øb?O? « ¥
±π∑∏صØ≥ W?œu?? ? ? F? ? ? ?« v?K? t?K? « b?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? b?? ? ? ? ? L? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Øb?O? « µ
±π∑±Ø≤ر W?? —b??M? ?J? ù« b?? ? ? ? ?L? ? ? ? ? √ b?? ? ? ? ?L? ? ? ? ?? ? ? ? ? œU?? ? ? ? ?L? ? ? ? ? Øb?O? « ∂
±π∏∞ر±Ø± W?? ? ? ?O?K?N? ? ? ? b?« ÈœU?? N« b?? ? ? Èb?? — b?? L? ?? ? Ëd?? L? ? Øb?O? « ∑
±π∂µØ∂Ø∂ Ê«œu?? ? ? ? ? ? ? ? ? « ”Ë«—b?? ?√ r?? ?O? ? J? ? Èb?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Ë Øb?O? « ∏
±π∂∑ر≤Ø≤∏ ÊU?? ? ? ? ?M? ? ? ? ? ? ? ? ? ? W??ËU??D?F? « v??H? D? B? ? ? ? ? ? ? ? ? «d?? ? ? ? ? ? ? ? ?? Ø…bO« π
±π∂∂Ø∂ر∑ …e?? ? ? ? ? ? ?O? ? ? ? ? ? ? '« Èb?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Ë b?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? L? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?√ «b??u?? Ø…bO« ±∞
≤∞±∏ WM fD√ ≤µ v ±∏π œbF« ≠ WdB*« lzUu« ∏

WO½«dLF «  UFL²:«Ë o «d*«Ë ÊUJÝù« …—«“Ë


≤∞±∏ WM µ¥≥ r — È—«“Ë —«d
≤∞±∏Ø∂ر≤ a¹—U²Ð
WOzUM³«  UÞ«d²ýô«Ë bŽ«uI« œUL²Ž« ÊQAÐ
…b¹b'« W¹—«œù« WLUFUÐ W¹—UL¦²Ýô« oÞUMLK
WO½«dLF «  UFL²:«Ë o «d*«Ë ÊUJÝù« d¹“Ë
…b¹b'« WO½«dLF «  UFL²:« W¾O¼ …—«œ≈ fK− fOz—Ë
ª …bb'« WO«dLF«  UFL:« ¡UA≈ ÊQ v ±π∑π WM µπ r— ÊuUI« vK Ÿö ô« bF
ª ULNöbFË WcOHM« tzôË ≤∞∞∏ WM ±±π r— ÊuUIU —œUB« ¡UM« ÊuU vKË
 UF?L?:« W?O …—«œ≈ fK qOJA? ≤∞∞∂ WM ¥∏ r— È—u?NL'« —«d?I« vKË
ª …bb'« WO«dLF«
ª ¡«—“u« fK qOJA ≤∞±µ WM ≥∑π r— W—uNL'« fOz— —«d vKË
…bb?'« W—«œù« WL?UF« v{«—√ —U??U ≤∞±∂ WM µ∑ r— W—uN?L'« fOz— —«d? vKË
ª …bb'« WO«dLF«  UFL« v{«—√ s v«dLF« b«“ s bL aOA« lL&Ë
b?? ?«u?? ?I« œU?? ?L? ? ? ? « ÊQ?? A? —œU?? ?B« ≤∞∞π WM? ≤≥≤ r?— È—«“u« —«d?? ?I« v?KË
ª …bb'« Êb*U WOKOBH«  UDD<« o UM* WR*« WOzUM«  U «dô«Ë
ÂUF?« vO«d?ô« jD<« œU?L?U —œUB« ≤∞±∂ WM ≥∑∂ r— È—«“u« —«d?I« vKË
v«d?? L? F« b«“ s? b??L? ?? aO?? A« l‡‡L?? &Ë ‰U‡‡?‡‡L??_«Ë ‰U?? LK b?b‡‡‡?‡'« È—«œù« e??d?? LK
ª —«dI« «cN 5Id*« WDd)«Ë …dcLK UÎI …dUI« WEU ≠ …bb'« W—«œù« WLUF«
≤∞±∂ر∞∂µ r— ŸU??b« …—«“u W?K?*«  «u?I«  U??OKL? W???O W??I?«u?? vKË
ª UN …œ—«u«  UUH—ô« œuOË  U «dô«Ë j«uCU WMbLK ÂUF« vO«dô« jD<« vK
ª UMI«u bFË
π ≤∞±∏ WM fD√ ≤µ v ±∏π œbF« ≠ WdB*« lzUu«

∫ —d‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
© v Ë_« …œU‡‡‡*« ®
WOKO?BH«  UD?D<« o UM* —«dI« «cN W?Id*« WOzUM?«  U «dô«Ë b?«uI« bL?FÔ
…bb?'« W—«œù« WL?U?FU W—U?L?ô«  U?b?)« o UMË W?O«dL?F« W—U?L??ô« o UMLK
Æ  UËdA*« ÁcN rOI«Ë jOD« œULU W—«“u«  «—«dI« —«bB« v UNu0 qLF« rË
© WO½U¦ « …œU‡‡‡*« ®
W‡‡‡‡—U?L???ô« W‡?‡‡‡DA_«Ë o UMLK? W‡‡‡‡‡OzUM«  U?‡‡‡‡ «d??ô«Ë b?«u?I« œU?L??« r
jOD« œU?LU W—«“u«  «—«dI« —«b?B« 5 …b vK ◊U?A q WU)« WF?OD«  «–
W?O«dL?F« WO?LMK W—«œù« W?LU?F« Wd? s œUL?ô« b?FË  U‡‡Ëd?A*« ÁcN rO?I?«Ë
Æ WIDMLK WK*«  «uI« s …—dI*«  UUH—ô« l ÷—UF ô U0Ë
© W¦ U¦ « …œU‡‡‡*« ®
¨ Ád?A a—U?? vU?« Âu?O« s t q‡‡?L?FÔË ¨ W‡‡‡‡d?B?*« l‡‡‡‡zU?uU —«d?I?« «c d?AMÔ
Æ tB ULO q ÁcOHM WB<«  UN'« lOL vKË
WO«dLF«  UFL:«Ë o«d*«Ë ÊUJù« d“Ë
WON« …—«œ≈ fK fOz—Ë
v uÐb ‰UL vHDB Ø”bMN Æœ Æ√
WOKOBH² «  UDD<« oÞUM* WOzUM³ «  UÞ«d²ýô«
 U b)« oÞUM Ë WO½«dLF « W¹—UL¦²Ýô« oÞUMLK

…b¹b'« W¹—«œù« WL UF UÐ
±± ≤∞±∏ WM fD√ ≤µ v ±∏π œbF« ≠ WdB*« lzUu«

WO½«dLF « W¹—UL¦²?Ýô« oÞUMLK WODOD ² «Ë WOzUM³ «  UÞ«d²ýô« ≠ ÎôË√


∫ ©n uł ≠  öO ≠  «—ULŽ®
∫ WODOD ² «  UÞ«d²ýô« © √ ®
∫ ŸËdA*UÐ v{«—_«  ôULF²Ý« l¹“uð
•µ∞ s‡‡‡? b‡‡‡‡e ô ŸËd‡?‡‡‡‡A*U ÊUJ?ù« v{«—_ W‡‡‡‡B??B?<« W?U?*« v?U?L?≈
Æ ŸËdA*« ÷—√ WU vUL≈ s
•±≤≠∏ s ÕË«d? ŸËd‡‡‡A*U  U?b?)« v‡‡‡‡‡{«—_ W‡‡‡‡?BB?<« W?U*« v?UL?≈
W?U? vU?L≈ s •≤∞ v?Ë qUJ*« ŸËd?A?LK ŸËd?A*« ÷—√ WU?? vUL?≈ s
Æ …eOL*« v{«—_« lD v ŸËdA*« ÷—√
W?u?H*«Ë ¡«d?C?)« o UM*« 5 W?“u? ŸËd?A*« ÷—_ WO?U?B« W?U?*« vU ÊuJ
jOD??«Ë rO?L? B?« V??  «—U?O??« —UE« o UMË W??OK«b« ‚dD« …U??A*«  «d2Ë
≤∞∞∏ WM ±±π r— ÊuU?IU …œ—«u«  U «dô«Ë b?«uIK U?ÎI Ë ÂbI?*« ŸËdA*« …dJË
Æ ULNöbFË WcOHM« tzôË
ŸËd?A? LK W?O?U??B« W?U??*« 5 ‚d?H? ŸËd??A?LK W??O?—U?)« ‚dD« W??U?? V???%
Wd?A UÎI?Ë ŸËdA*« ÷—_ W?OUL?ù« WU?*« »U?« b«u?I UÎI? Ë WOU?Lù« W?U*«Ë
Æ WO«dLF« WOLMK W—«œù« WLUF«
∫ WO½UJ « W U¦J «
vMJ« v(«  ö?OË  «—U?L  «—U?LF«  U?ËdA?* WOU?Lù« W?OUJ« WU?J«
Æ p– ·ö d– Âb WU v vB√ b Ê«bH« Ø UÎB ±∏∞ qUJ*«Ë eOL*«
d‡‡‡‡U?H« vMJ?« v(«  ö?OË  «—U?L?  «—U?L?F«  UËd?A? W?OUJ« W?U?J«
Æ p– ·ö d– Âb WU v vB√ b Ê«bH« Ø UÎB ¥µ
Ê«b‡‡‡H« Ø U?ÎB?? ¥µ d?U?H« vMJ« v(«  ö?O?H«  U?Ëd?A* W?OUJ« W?U?J«
Æ p– ·ö d– Âb WU v vB√ b
≤∞±∏ WM fD√ ≤µ v ±∏π œbF« ≠ WdB*« lzUu« ±≤

∫ WOzUM³ «  UÞ«d²ýô« ©»®


∫ W¹—UL¦²Ýô« WO½«dLF «  UŽËdA*« qš«œ WOMJ « oÞUMLK WOzUM³ «  UÞ«d²ýô« ≠ ±
∫ ©å öO ´  «—ULŽò Ë√  «—ULŽ® WO½«dLŽ  UŽËdA ±≠±
∫ (F. P) WOzUM³ « W³ M « ±≠±≠±
vB√ b? •≤≤[µ W?OMJ« vU?LK UN Õu?L*« (F. P) WOzUM« W?M« vU?L≈
Æ ŸËdA*« WU vUL≈ s
W?U*« vU?L?≈ s •¥µ s WOzUM?« W?M« be ô ∫  «—U?LF« o UM?* W?MU
Æ  «—ULF« WUù WBB<«
W‡‡‡‡OzUM?« W?M« b‡‡‡e ô ∫ W?Iö??  «bË l?—√ WOMJ?«  UF?L?LK W??MU
Æ WOMJ« ÷—_« WFD WU s •¥µ s
Æ  öOH« v{«—√ WU s •¥∞ s WOzUM« WM« be ô ∫  öOH« v{«—_ WMU
∫ vUd« d—«uJ« Ë√ qB? ”ËU ÊËU« Ë√ qB? t? ”ËU su« ÖULM W?MU
Æ ÊUJù« v{«—√ WU s •¥µ s WOzUM« WM« be ô
∫  UŽUHð—ô« ≤≠±≠±
…—dJ?? —«Ëœ√ ´ v{—√ ´ ÂË—b t?‡‡‡‡‡ Õu??L? *« ŸU‡‡‡?‡‡H—ô« ∫  «—U??L?FK W????MU
Wd s …—dI*«  UUH—ô« l ÷—UF ô U0Ë ÷—√ WFD qJ WU)«  U «dö UÎI
UN ÕuL*«  UUH—ô« l ÷—UF ô U0Ë WFD q?J WO«dLF« WOLMK W—«œù« WLUF«
Æ WK*«  «uI« s
s—Ëœ ´ v{—√ t ÕuL*« ŸUH—ô« ∫ WIö  «bË l—√ WOMJ«  UFLLK WMU
WFD q?J WO«dL?F« WO?LMK W—«œù« WL?UF« Wd? s …—dI*«  U?UH—ô« l ÷—U?F ô U0Ë
Æ WK*«  «uI« s UN ÕuL*«  UUH—ô«Ë
±≥ ≤∞±∏ WM fD√ ≤µ v ±∏π œbF« ≠ WdB*« lzUu«

ŸU??H—U ÕU??L? « sJ?1Ë ‰Ë√ ´ v{—√ t Õu??L? *« ŸU??H—ô« ∫  ö??O??HK W????MU
U?ÎOU?? W?L? U?F« W?d‡‡‡ W?I?«u? b??F vB?√ b?? —Ëœ W?OKF?K? qU? s—Ëœ ´ v{—√
W—«œù« W?L?U?F« W?d? s …—d?I*«  U?U?H—ô« l ÷—U?F? ô U0Ë …—d?I*« Âu?d« œ«b?Ë
Æ WK*«  «uI« s UN ÕuL*«  UUH—ô«Ë WO«dLF« WOLMK
∫  «œ«bð—ô« ≥≠±≠±
Áœb U?* UÎI ŸËd?A*« q«œ vU?*«Ë ÷—_« WFDI W?O—U)« œËb?(« s œËœ— „d r
s qI ô U0Ë W‡‡‡?O«dL?F« W?O?LMK W—«œù« W?LU?F« W?d s? —œU‡‡‡‡B« n‡‡‡u«  —U?
Æ —U'« Ë√ WO—U)« ‚dD«  UUD WUN s Â∂
µ∞ s qI ô b??Ë Ê≈ —ËU?? ŸËd??A? È√  ö??O?Ë ŸËd?A*«  «—U??L? 5 W??U?*«
Â≤µ s WU?*« qI ô 5F?DI« 5 —u œuË W?U vË ¨  «œ«b—ô«Ë ‚dD« ÷Ëd? WKU
Æ WFD qJ —u« s
 UN'« lOL s vM qJ?  «—ULF« vU ‰u œËœ— „d r ∫  «—ULFK WMU
Â≤ s qI ô W?U?? „d rË ¨ vM? qJ p–Ë vM?*« ŸUH?—« s •≤µ s qI ô U0
Æ WOK«b« ‚dDK nOd« WUNË  «—ULF« vU b 5
—U?√ ¥ œËœ— „d r ∫ W‡‡‡‡I?ö?  «b‡‡?‡Ë l—√ WOMJ?«  UF?L?LK W??MU
Æ  UN'« lOL s
œËœ— „d r ∫ vK U* UÎI?Ë  öOH« v{«—√ q«œ œËœ— „d r ∫  öOHK W?MU
—U?√ ≥ vU ¨ —U?√ ∂ vHK ¨ —U?√ ¥ vU?√ ∫ s qI ô U0  öO?H« v{«—√ q«œ
Æ vB√ b ÷—_« WFD vK UN ÕuL*« WOzUM« WM« oI U0Ë
≤∞±∏ WM fD√ ≤µ v ±∏π œbF« ≠ WdB*« lzUu« ±¥

∫ ©jI  öO ® WO½«dLŽ  UŽËdA ≤≠±


∫ (F. P) WOzUM³ « W³ M « ±≠≤≠±
vB√ b? •≤≤[µ W?OMJ« vU?LK UN Õu?L*« (F. P) WOzUM« W?M« vU?L≈
Æ ŸËdA*« WU vUL≈ s
Æ  öOH« v{«—√ WU s •¥∞ s WOzUM« WM« be ô ∫  öOH« v{«—_ WMU
∫ vUd« d—«uJ« Ë√ qB? ”ËU ÊËU« Ë√ qB? t? ”ËU su« ÖULM W?MU
Æ ÊUJù« v{«—√ WU s •¥µ s WOzUM« WM« be ô
∫  UŽUHð—ô« ≤≠≤≠±
ŸU??H—U ÕU??L? « sJ?1Ë ‰Ë√ ´ v{—√ t Õu??L? *« ŸU??H—ô« ∫  ö??O??HK W????MU
U?ÎOU?? W‡‡‡‡L?U?F?« Wd? W?I?«u? b?F v?B√ b?? —Ëœ W?OK?F?K qU? s—Ëœ ´ v{—√
W—«œù« W?L?U?F« W?d? s …—d?I*«  U?U?H—ô« l ÷—U?F? ô U0Ë …—d?I*« Âu?d« œ«b?Ë
Æ WK*«  «uI« s UN ÕuL*«  UUH—ô«Ë WO«dLF« WOLMK
∫  «œ«bð—ô« ≥≠≤≠±
Áœb U?* UÎI ŸËd?A*« q«œ vU?*«Ë ÷—_« WFDI W?O—U)« œËb?(« s œËœ— „d r
Â∂ s qI ô U0Ë W?O«dL?F« W?OLMK W?—«œù« WL?UF« W?d s? —œUB« n‡‡‡u«  —U?
Æ —U'« Ë√ WO—U)« ‚dD«  UUD WUN s
 öOH« v{«—√ q«œ œËœ— „d r ∫ vK U* UIÎ Ë  öOH« v{«—√ q«œ œËœ— „d r
WOzUM?« WM« oI? U0Ë —U√ ≥ v?U ¨ —U?√ ∂ vHK ¨ —U√ ¥ vU?√ ∫ s qI ô U0
Æ vB√ b ÷—_« WFD vK UN ÕuL*«
∫ n u'«  UŽËdA ≥≠±
∫ (F. P) WOzUM³ « W³ M « ±≠≥≠±
W?U? vUL?≈ s •∑ s ŸËd?A*« ÷—√ vK W?OUL?ù« WOzUM?« W?M« be ô
Æ  Ub)« vU* å•≤òË ¨ ÊUJù« vU* 啵ò l«u ŸËdA*«
Æ  öOH« v{«—√ WU s •¥∞ s WOzUM« WM« be ô ∫  öOH« v{«—_ WMU
±µ ≤∞±∏ WM fD√ ≤µ v ±∏π œbF« ≠ WdB*« lzUu«

∫  UŽUHð—ô« ≤≠≥≠±
…—dI*«  UUH—ô« l ÷—UF ô U0Ë vB√ bÌ ‰Ë√ ´ v{—√ t ÕuL*« ŸUH—ô«
Æ WK*«  «uI« s UN ÕuL*«  UUH—ô«Ë WO«dLF« WOLMK W—«œù« WLUF« Wd s
∫  «œ«bð—ô« ≥≠≥≠±
Áœb U?* UÎI ŸËd?A*« q«œ vU?*«Ë ÷—_« WFDI W?O—U)« œËb?(« s œËœ— „d r
Â∂ s qI ô U0Ë W?O«d?LF« W?OL?MK W—«œù« W‡‡‡L?UF« W?d? s —œUB« nu«  —U?
Æ —U'« Ë√ WO—U)« ‚dD«  UUD WUN s
¨ —U?√ ∂ vHK ¨ —U?√ ¥ vU?√ ∫ vK U* U?IÎ Ë  ö?O?H« v{«—√ q«œ œËœ— „d r
Æ vB√ Ìb ÷—_« WFD vK UN ÕuL*« WOzUM« WM« oI U0Ë —U√ ≥ vU
∫ W¹—UL¦²Ýô« WO½«dLF «  UŽËdA*« qš«œ  U b)« oÞUM* WOzUM³ «  UÞ«d²ýô« ≠ ≤
÷—_« WF?D WU? vK W?OzUM« W?M« be ô ∫ (F. P) W?OzUM³ « W³? M « ±≠≤
∫ vK U* UÎIË ◊UA qJ WBB<«
Æ •≥∞ s WOzUM« WM« be ô WUC ≠ v ≠ vLOKF ≠ È—«œ≈ ≠ È—U& ◊UAM«
Æ •≥∞ s WOzUM« WM« be ô È—«œ≈ È—U& vMJ ◊UAM«
Æ •≤∞ s WOzUM« WM« be ô vUL« ÌœU ◊UAM«
Æ •±∞ s WOzUM« WM« be ô vNOd ◊UAM«
Æ •µ s WOzUM« WM« be ô v{U— ÌœU ◊UAM«
÷—U‡‡F? ô U0Ë vK U* U?ÎI?Ë ◊UA? qJ t ÕuL?*« ŸU?H—ô« ∫  UŽU?Hð—ô« ≤≠≤
∫ WIDMLK WK*«  «uI« s …—dI*«  UUH—ô« l
Æ s—Ëœ ´ v{—√ v ≠ vLOKF ≠ È—«œ≈ ≠ È—U& WDAú t ÕuL*« ŸUH—ô«
Æ —«Ëœ√ ≥ ´ v{—√ È—«œ≈ È—U& vMJ ◊UAM«
Æ —Ëœ ´ v{—√ vNOd ≠ vUL« ÌœU WDAú t ÕuL*« ŸUH—ô«
≤∞±∏ WM fD√ ≤µ v ±∏π œbF« ≠ WdB*« lzUu« ±∂

Æ WUC(« …—«œù ‰Ë√ —Ëœ ´ WUCK v{—√ —Ëœ WUC(« ◊UAM t ÕuL*« ŸUH—ô«
∫ vK U* UÎIË ÊuJ WOMb« WDAú t ÕuL*« ŸUH—ô«
vB??_« b??(«Ë 5«e??O? qL??F? `L??Ë jI?? v{—√ —Ëœ v??O?zd« vM??LK? W?? ?MU
Æ —U√ π vKJ« ŸUH—ö
dN v? «Îd ±¥ vB?√ b UL?NUH—« Êu?JO rOL?BU u? Ë√ W œu?Ë WU v
Æ dHB« »uM s ULN WOUd)« W ö«
Æ dHB« »uM s «Îd ±∏ ŸUH—ö vB√ b ”«d_« ëd√ Ë√ Ê–P*« ŸUH—«
∫  «œ«bð—ô« ≥≠≤
v{«—_« lD œËbË Èd?C(« rO?LB« WU? v WOMJ« vU?*« b 5 œËœ— „d r
Æ —U√ ∂ s qI ô U0  UbK WBB<«
 U‡‡‡?b?K W?‡‡‡B??B?<« v‡‡‡?{«—_«Ë W‡‡‡‡O?MJ« v‡‡‡?‡{«—_« 5 …U‡‡‡A?? d‡‡‡?2 „d r
Æ —U√ ∂ s qI ô ÷dF
Æ  UN'« lOL s  UbK WBB<« ÷—_« WFD q«œ —U√ ∂ œËœ— „d r
vU?*« 5 —U?√ ∂ œËœ— „d r  Ub?)« v{«—√ lDI ÈdC?(« rOL?B« WU? v
Æ UNCFË WOb)«
∫ W¹—UL¦²Ýô« WO½«dLF «  UŽËdALK W UF «  UÞ«d²ýô« ≠ ≥
W?U??)« U?N?? I?H vK åv«d??L?F« —uD*«ò ŸËd??A*« U?N hB??<« W?N?'« v?u? ≠ ±
 Uu?H?OKË ¡Ud?NË È—Ë v? ·d?Ë ÁU?O s? WOK«b?« o«d*«  UJ? cO?HMË rO?L?B
WOK«b«  UJA« j— l W?ON« s …bLF*«  UudK UÎI p–Ë v?U*U UNKOuË “UË
≠ v ·d ≠ ÁUO s WuKD*«  UMMI*« bb% r t√ ÂuKF*« sË «c ¨ WOOzd« WJAU
åv«d??L? F« —u‡‡?‡D*«ò Âu??I Ê√Ë U‡‡?‡‡N ‰u‡‡?‡L??F*« b‡‡‡?‡«u??IK U??ÎI?  Uu??H? OK ≠ ¡Ud??N? 
Æ WOMF*«  UN'« v≈ UNLOK 5( UN«u√ WUJ WOK«b« o«d*« WUOË qOGA
±∑ ≤∞±∏ WM fD√ ≤µ v ±∏π œbF« ≠ WdB*« lzUu«

W?U??)« U?N?? I?H vK åv«d??L?F« —uD*«ò ŸËd??A*« U?N hB??<« W?N?'« v?u? ≠ ≤
 «—Ëœd?« cO?HMË …UA*«  «d?L* WOK«b« …—Uù« …b?L√Ë Èd?« WJË  «d2 s lu*« oO?M
Æ töË  UOJ«Ë WOUMB« ‰UL_«Ë dOA«Ë W«—e«Ë  UDOK«Ë WH—_«Ë
W‡‡U??)« U?N??I?H vK? åv«d?L?F« —uD*«ò ŸËd??A*« U?N hB?<« W?N? '« vu? ≠ ≥
‚dD« j— l? …b?L? ?F*«  U??H? «u*«Ë  U?u??dK U??ÎI?? U?N? H?—Ë W??OK«b« ‚dD?« c?O? HM
Æ WOOzd« ‚dDU WOK«b«
W?d v?bMN* ÕU?LU åv«d?L?F« —uD*«ò ŸËd?A*« U?N hB?<« WN?'« Âe?K ≠ ¥
WOzUM«  U «dö vMH« gOH« ¡«d≈Ë cOHM« WFU0 WO«dLF« WOLMK W—«œù« WLUF«
o«d*«  UJA? WU)«  UMO?F« œUL?«Ë vMH« gOH?« «cË vU?LK …—œUB« hO?«d«Ë
W—«œù« W?L?U?F« W?d? s …b?L?F?*«Ë Wd?A« s? Wb?I*«  U?u?d«Ë  U?H?«u?LK U?ÎI?Ë
Æ WMb*« “UNË
 UH«uË  Uu— œULU åv«dLF« —uD*«ò ŸËdA*« UN hB<« WN'« ÂeK ≠ µ
Æ ¡UdNJ« l“u WdË WO«dLF« WOLMK W—«œù« WLUF« Wd s ¡UdNJ« ‰UL√
W‡‡‡U??)« U?N??I?H vK åv«d?L? F« —uD*«ò ŸËd?A*« U?N hB?<« W??N?'« vu? ≠ ∂
Æ ≥ ¨ ≤ ¨ ±  «dIH« v W{u*« ‰UL_« WUO
UNM Âb?I*« vMe« ZUdU åv«d?LF« —uD*«ò ŸËdA*« U?N hB<« WN?'« ÂeK ≠ ∑
Æ WO«dLF« WOLMK WLUF« Wd s bLF*«Ë
WO?MJ« vU?LK å`D√ ·dò `D« —Ëb  U?‡‡b o‡‡‡‡«d? W‡‡‡US `L? ≠ ∏
WOMJ …bË U?NuL v qJA ô U0Ë v{—_« —Ëb« `D s •≤µ s U?ND be ô
≤∞∞∏ WM ±±π r— ¡UM« ÊuUI WcOHM« Wzö« s ±∞¥ …œULK UÎI
U?N Õd?B?*« WDA_U qG?? W?OMJ« vU??*« qH?√ ÂË—b —Ëœ W?U??S Õd?B ≠ π
Æ  U«d ÂË—b« —Ëb
≤∞±∏ WM fD√ ≤µ v ±∏π œbF« ≠ WdB*« lzUu« ±∏

WOMJ …b?Ë Ø …—UO? nu l«u  «—UO? —UE« sU√ d?Ou? «eô« r ≠ ±∞
Æ  U«dK ÈdB*« œuJ« l ÷—UF ô U0Ë
W‡‡‡‡Ob?)« v‡‡‡‡U?LK å`D√ ·dò `D« —Ëb  Ub? o«d WU?S `L ≠ ±±
vM?LK  U?b?? Âb???Ë v{—_« —Ëb« `D? s •≤∞ s U‡‡‡N?D? b?‡‡‡‡e ô
U??N Õd?? B*« WDA_« v? qG??? Ê√ v?K  öE 啱∞ò ¨ o?KG?? 啱∞ò l‡‡?‡«u
Æ a≈ ÆÆÆÆÆ ≠  UHOJ WOD√ ≠ bUB ·d ≠ rö ≠ —U¬
U?N Õd?B*« WDA_U qG?? W?O?b?)« vU?*« qH?√ ÂË—b —Ëœ W?U?S Õd?B ≠ ±≤
a≈ ÆÆÆ ‰UJOUJOËdJ« ‰UL√ ≠ W—U& dO Ê“U ≠  «—UO —UE« sU√ ÂË—b« —Ëb
Æ vM*« ‰ULF« l WI«u  Ub)« pK ÊuJ YOË
≤Â≤µ qJ …—U?O? nu? l«u  «—UO? —U‡‡‡?‡E« n«u? dO?u? «e?ô« r ≠ ±≥

dO?u «e?ô« r W?U)« WF?OD«  «– W?DAú W?MUË ¨  Ub?K WIKG*« vU?*« s
Æ  U«dK ÈdB*« œuJK UÎI  «—UO —UE« sU√
U?N ÊuJ ôË jI? ŸËd?A*« vM? U? Wb?)  U?b?)« o U?M ÊuJ ÊQ «e?ô« ≠ ±¥
U‡‡‡N?«b???« Ë√ v‡‡‡—U?)« od‡‡?‡D« s .b‡‡?« WU? vË v—U‡‡‡?‡)« odD« s .b?
W—«œù« WL?UF« Wd W?I«u bFË W?B<« ÊU?K« WD«u dOF?« r ŸËdA*« vM U d?O s
Æ WO«dLF« WOLMK
“ËU? ô U0Ë W?IDMLK WK?*«  «uI« s …—d?I*« ŸUH—ô« œu?OI «e?ô« r ≠ ±µ
Æ WOzUM«  U «dô«
WDA_U `L? ôË t W?BB?<« ÷dG« d?O v? ÷—_« «b?U `L? ô ≠ ±∂
Æ WOK WuK*«
Æ œËœd« o UM v  PAM W√ WU≈ “u ô ≠ ±∑
≤∞∞∏ WM ±±π rd —œU?B« b?u*« ¡UM« ÊuU? ÂUJQ åv«d?L?F« —uD*«ò Âe?K ≠ ±∏
Æ ULNöbFË WcOHM« tzôË
±π ≤∞±∏ WM fD√ ≤µ v ±∏π œbF« ≠ WdB*« lzUu«

∫  U b)« oÞUM0 W¹—UL¦²Ýô«  UŽËdALK WOzUM³ «  UÞ«d²ýô« ≠ UÎO½UŁ


∫ vU« ‰ËbK UÎIË WOzUM«  U «dôU «eô« r
 «œ«bð—ô« WOzUM³ « W³ M «
W‡‡‡ UŽ  UÞ«d²ý« ŸU‡‡Hð—ô« ◊U‡‡AM «
vHKš v³½Uł v U √ ( F. P )

 «œ«bð—ô« b¹b% r²¹ tÐ ÕuL *« ŸUHð—ö UÎI³Þ jI È—U&


©•¥∞® sŽ b¹eð ô
 U?‡?‡‡?Þ«d?? ? ? ?²? ? ? ?ýU?Р«e?? ? ? ?² ô« r?²?¹  —UJÐ —bB¹ U* UÎI³Þ W¹—«œù« WL UF « W dý s jI È—«œ≈ Ë√
Æ WOMF*«  UN'« W dý s —œUB « n u « ÷—UF²¹ ô U0Ë WO½«dLF « WOLM²K ©•≥∞® sŽ b¹eð ô È—«œ≈ ≠ È—U&
 U?? ?I? ? ? «u*« v?KŽ ‰u?? ? B? ? (« r?²¹ W¹—«œù« WOLM²K WL UF « UNÐ ÕuL *«  UŽUHð—ô« l ≠ È—«œ≈ ≠ È—U&
©•≥∞® sŽ b¹eð ô
W?? B? ?²? ? <«  U?? N? ?'« s W?? ? “ö « —U² √ ∂ sŽ qI¹ ô U0Ë WIDMLK W×K *«  «uI « s vMJÝ
Æ ◊UA½ q s¹d  UN'« lOLł s ©•¥∞® sŽ b¹eð ô „uM³ «
‰Ë√ —Ëœ ´ W½UC×K v{—√ —Ëœ
Â∂ Â∂ Â∂ ©•≥∞® sŽ b¹eð ô W½UCŠ
ÂË—bÐ qLFÐ `L ¹ ôË W½UC(« …—«œù
 U?‡?‡Þ«d?? ? ? ? ²? ? ? ? ýUР«e?? ? ? ? ² ô« r?²?¹
Æ WOMF*«  UN'«
 U?? ?I? ? ? «u*« v?KŽ ‰u?? ? B? ? (« r?²¹ ©•≥∞® sŽ b¹eð ô ”—«b*«
W?? B? ?²? ? <«  U?? N? ?'« s W?? ? “ö «
Æ ◊UA½ q s¹d
5Ð œËœd? « oO?? ? I? ? ×? ? ?²Ð «e?? ? ² ô«
l VÝU?M²¹ U0 U?? N? C? ?FÐË v½U?? ³*«
ô U0Ë U??NÐ Õu?L? *«  U?ŽU??Hð—ô«  «œ«bð—ô« b¹b% r²¹ tÐ ÕuL *« ŸUHð—ö UÎI³Þ
Æ Â±∞ sŽ qI¹  —UJÐ —bB¹ U* UÎI³Þ W¹—«œù« WL UF « W dý s
W?? IDM*« v?{«—√ W??ŠU?? ? q?Ið ô W dý s —œUB « n u « ÷—UF²¹ ô U0Ë WO½«dLF « WOLM²K
WŠU *« s? ©•∏∞® sŽ WO1œU _« W¹—«œù« WOLM²K WL UF « UNÐ ÕuL *«  UŽUHð—ô« l
W U?? Š v W??F? ? U??−K? W??B? ?B? <« —U² √ ∂ sŽ qI¹ ô U0Ë WIDMLK W×K *«  «uI « s
Æ »öDK ÊUJÝ≈ oÞUM W U ≈  UN'« lOLł s ̉UŽ rOKFð
©•≤≤® sŽ b¹eð ô
Âb ² ¹ ÂË—bÐ —Ëœ qLFÐ ÕUL « © UF Uł ≠ b¼UF ®
ÕUL « ÂbŽË U?NÐ ÕuL *« WDA½ú
q U?F? Ë√  U?ŽU? Ë√ ‰u??B? qL?FÐ
¡U?‡‡?‡?‡C?? ? ? Ž√Ë W?? ? ? ³?K?DK? W?DA?½√ Ë√
Æ f¹—b² « W¾O¼
 U?‡?‡Þ«d?? ? ? ? ²? ? ? ? ýUР«e?? ? ? ? ² ô« r?²?¹
Æ WOMF*«  UN'«
 U?? ?I? ? ? «u*« v?KŽ ‰u?? ? B? ? (« r?²¹
W?? B? ?²? ? <«  U?? N? ?'« s W?? ? “ö «
Æ ◊UA½ q s¹d
≤∞±∏ WM fD√ ≤µ v ±∏π œbF« ≠ WdB*« lzUu« ≤∞
 «œ«bð—ô« WOzUM³ « W³ M «
W‡‡‡ UŽ  UÞ«d²ý« ŸU‡‡Hð—ô« ◊U‡‡AM «
vHKš v³½Uł v U √ ( F. P )

v ? ?O?zd « vM?³? ?LK W?? ³? ? M? UÐ ≠ ÎôË√


q?L? ? ? ?FÐ `?L? ? ? ? ?¹Ë jI?? ? ? v?{—√ —Ëœ
ŸU??Hð—ö vB?? _« b??(«Ë 5½«e??O?
Æ —U² √ π vKJ « ©•≥∞® sŽ b¹eð ô
u?³? Ë√ W³? œu?łË W U?Š v ≠ U?ÎO½UŁ ULN²ŠU ÊU½«eO*«
b?×Ð U?L?NŽU?Hð—« ÊuJO? rO?L?B?² UÐ ©•≥∞® sŽ b¹eð ô WOM¹b « v½U³*«
Â∂ Â∂ Â∂
WÞö?³ « d??Nþ v²?Š «Îd?²? ±¥ vB? √ v½U³*« WŠU s ©fzUM ≠ błU ®
Æ dHB « »u M s ULN WO½UÝd)« UNÐ ÕuL *«
”«d?ł_« ëdÐ√ Ë√ Ê–P*« ŸU?Hð—« ≠ U?Φ UŁ v{—_« —ËbK
«Îd? ²? ±∏ ŸU‡‡‡‡?‡Hð—ö v‡?‡‡‡B?? √ b??×Ð
 U?‡?‡Þ«d?? ? ? ? ²? ? ? ? ýUР«e?? ? ? ? ² ô« r?²?¹ Æ dHB « »u M s
Æ WOMF*«  UN'« Æ ÂË—bÐ qLFÐ `L ¹ ô ≠ UÎFЫ—
 U?? ?I? ? ? «u*« v?KŽ ‰u?? ? B? ? (« r?²¹ ©•¥∞® sŽ b¹eð ô
W?? B? ?²? ? <«  U?? N? ?'« s W?? ? “ö « —U?²? √ ∂ vB? √ b?×Ð jI? v{—√ —Ëœ …—«œ≈ qLŽ s l½U ô
Æ ◊UA½ q V Š Æ —U² √ ¥ sŽ qI¹ ôË ŸUHð—ö sL{ Êe LK
q‡‡?‡‡Ið ô W‡?‡‡‡Mšb?*« ŸU‡‡‡H?ð—« W¹U??N½ WOzUM³ « W³ M «
Â¥ Â¥ µ eÐU
V¹d?? vM?³? v?KŽ√ s —U‡‡?‡²?? √ ≥ sŽ b¹eð ô WŠU 0
Æ e³<« s ©•±∞® sŽ
Æ ÂË—bÐ qLFÐ `L ¹ ô vM³*« WŠU s
UNÐ ÕuL *«
W?? ? ?³? ? ? ? M? UÐ j?I? ? ? ‰Ë√ —Ëœ ´ v?{—√ ©•±µ® sŽ b¹eð ô
Æ È—«œù« vM³LK »U ²Š« r²¹ ôË
W bš  UD×
 ±∞  ±∞  ±∞ qO ?G «Ë W½UOB «  U? bš v½U³? U √Ë  U³LKÞ WKE WŠU
 «—UO « s¹u9Ë
Æ —U² √ ∂ sŽ UNŽUHð—« b¹e¹ ö sL{ s s¹uL² «
Æ ÂË—bÐ qLFÐ `L ¹ ô WOzUM³ « W³ M «
ŸUHð—ö vB? √ b×Ð jI v{—√ —Ëœ
 UŽœu²
µ µ ∂ Æ —U² √ ∂ sŽ b¹e¹ ô ©•¥∞® sŽ b¹eð ô
“UG « VOÐU½√
Æ ÂË—bÐ qLFÐ `L ¹ ô
≤± ≤∞±∏ WM fD√ ≤µ v ±∏π œbF« ≠ WdB*« lzUu«

aOA « dH WE U×
≤∞±∏ WM ±¥¥∞π r — —«d
aOA « dH k U×
W?? OK;« …—«œù« ÂU?E ÊQ?? A ±π∑π WM? ¥≥ r— ÊuU?? I?« ÂUJ√ vK? Ÿö ô« b?? F
ª töbFË WcOHM« tzôË
ª UNöbFË WcOHM« tzôË ¡UM« ÊuU —«bS ≤∞∞∏ WM ±±π r— ÊuUI« vKË
 «—U‡‡?‡I?F?« vK 5??% qU‡‡‡?I? ÷d?? ÊQ??A ±πµµ WM ≤≤≤ r?— ÊuU?I?« vKË
ª WUF« WFHM*« ‰UL√ V 5% UNOK √dD v«
≠ …bb?'« We?F« W?IDM?* vKO?B?H?« jD<« WDd? vK „uK? s ¡e? qb?F vKË
WFODK UÎI ≠ aOA« dH WMb ≠ ÊUAb« bL œuL Ÿ—UA aOA« dH WMb »d
ª Êb*« WKK WDdË
≤∞±∏Ø∑ر∏ v Œ—R*« v«dLF« jOD« ‰UL√ vK ·«dù« WM' dC vKË
W?ODG b?F ô≈ h?O?«d W√ —«b?≈ Âb? ◊d?A qb?F?« vK W?Ozb??*« W?I?«u*« sL?C?*«Ë
vKO?BH?« jD<« s vËb« b?«dK Èd?« ¡e'U p– b?OH? U .b?IË qUJU …UI?*«
≠ ‰Ë√ ≤∏ …d/ WAUC« dJ ÷u aOA« dHJ ‰e?G« lMB ‰UL ·UË_« WO ÷—Q
ª aOA« dH WMb ‚d
∫ —d‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
·U‡‡‡?‡Ë_« W?? O ÷—Q vKO??B?H? « jD<« s ¡e?? qb?F b?‡‡L?? FÔ ≠ v Ë√ …œU‡‡
‰e?G« lM?B? ‰U?L? ≠ ‰Ë√ ≤∏ …d/ W??AU??C« dJ ÷u?? vËb« odD« b??«— ‰U?L?
¡U‡‡‡‡MK hO?«d W‡‡‡√ —«b‡‡‡?≈ Âb‡‡‡ ◊d‡‡‡A qb?F« vK W?Ozb?*« WI?«u*«Ë aOA« d?HJ
Æ p– bOH U .bIË qUJU …UI*« WODG bF ô≈
Æ Á—Ëb a—U s «Î—U« —«dI« «c cOHM WB<«  UN'« lOL vK ≠ WO½UŁ …œU‡‡
Æ WdB*« lzUu« v —«dI« «c dAMÔ ≠ W¦ UŁ …œU‡‡
≤∞±∏Ø∑Ø≥± a—U —b
aOA« dH kU
d‡‡B½ bO‡‡ « Ø¡«u
≤∞±∏ WM fD√ ≤µ v ±∏π œbF« ≠ WdB*« lzUu« ≤≤

WO U*« WÐU dK W UF « W¾ON «


≤∞±∏ WM ±≤± r — W¾ON « …—«œ≈ fK− —«d
≤∞±∏Ø∑Ø≥∞ a¹—U²Ð
 UdAK hOšd²«  «¡«dł≈Ë bŽ«uË ◊Ëdý ÊQAÐ
dGB« w¼UM² q¹uL²« ◊UA½ WË«e0
WO U*« WÐU dK W UF « W¾ON « …—«œ≈ fK−
rN?‡‡‡_U? W‡‡‡?‡O?? u??«  U?? d‡?‡‡Ë W‡?‡‡‡L?U???*«  U??d‡?‡‡‡ Êu?U?? v?K Ÿö ô« b?? F
ª WcOHM« tzôË ±π∏± WM ±µπ r— ÊuUIU —œUB« …œËb;« WOu*«  «–  UdA«Ë
ª WcOHM« tzôË ±ππ≤ WM πµ r— ÊuUIU —œUB« ‰U*« ”√— ‚u ÊuU vKË
ÊuUIU —œU?B« WOd?B*« dO W?OU*«  «Ëœ_«Ë ‚«u_« vK WUd« r?OEM ÊuU vKË
ª ≤∞∞π WM ±∞ r—
ª dGB« vUM quL« ◊UA rOEM ≤∞±¥ WM ±¥± r— ÊuUI« vKË
vU‡?‡‡_« ÂU‡?‡‡EM?« —«b‡‡‡?S ≤∞∞π WM? ±π≤ r— W—u?? N? L? ?'« fOz— —«d?? vKË
ª WOU*« WUdK WUF« WONK
 ôU? bb?% ÊQ?A ≤∞±¥ WM ±µ∏ r— W?UF« W??ON« …—«œ≈ fK? —«d? vKË
ª dGB« vUM quL« rOË
b‡?‡‡‡O?? I?« j«u?? { ÊQ?? A ≤∞±¥ W?M ±∂± r?— W?? ? ?O? ?N« …—«œ≈ fK?? —«d?? v?KË
d?G? B« vUM? q?u?L?«  U??d?  UU?? v?«d? q?? v VDA«Ë b??O?I« —«d?L? ?«Ë
ª WON« Èb ◊UAM« «c WË«e0 UN hd*« WOK_«  UR*«Ë  UOFL'«Ë
 U‡‡?b‡‡‡?)« qU??I? ÊQ??A ≤∞±¥ W?M ±∑± r— W??? ?O? N« …—«œ≈ fK?? —«d?? vKË
ª dGB« vUM quL« ◊UA v WKUF«  UNK
hO?d??« `M j«u?{ ÊQ?A ≤∞±∏ WM? µ≥ r— W??O?N« …—«œ≈ fK?? —«d? vKË
ª WOdB*« dO WOU*« WDA_« v WKUF«  UdA« rN√ pK9 b«uË Á—«dL«Ë
ª ≤∞±∏Ø∑Ø≥∞ a—U tK WON« …—«œ≈ fK WI«u vKË
≤≥ ≤∞±∏ WM fD√ ≤µ v ±∏π œbF« ≠ WdB*« lzUu«

∫ —d‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
© v Ë_« …œU‡‡‡*« ®
√b³*« YOŠ s WdA« fOÝQð wKŽ W¾ON« WI«u wKŽ ‰uB(«
Êu‡‡‡‡?U?I« ÂUJ‡‡‡‡?_ U·‡‡‡I‡‡?Ë h‡‡‡O?d?« Ë√ f?O?Q?«  U‡‡‡?KD0 ‰ö‡‡‡ù« Âb?‡‡‡ l
W?d‡‡‡?A« vK V ¨ …bb?  U??d?A ‚u?« W?U? ¡u?{ v?Ë ¨ ≤∞±¥ WM ±¥± r—
t UÓÎI?d fOQ?« vK √b‡‡‡‡*« YO s W‡‡?‡I«u*« vK ‰u‡‡BK V?KD W‡‡‡‡ONK Âb?‡‡‡‡I«
…—«œ≈ fK? —«d?? s W?F«d« …œU*U? U?N?OK ’u?B?M*«Ë Ud?«u ÂeK v?«  «bM?*«Ë  UU??O?«
rN??√ pK9 b?«u??Ë Á—«d?L? ?«Ë hO??d?« `?M j«u?{ ÊQ??A ≤∞±∏ WM µ≥ r— W???O? N«
Æ WOdB*« dO WOU*« WDA_« v WKUF«  UdA«
© WO½U¦ « …œU‡‡‡*« ®
hOšd²« ◊Ëdý
quL« ◊U?A WË«e0 WON« s hO?d vK ‰uBK  UdA?« v d«u Ê√ V
∫ WOU« ◊ËdA« dGB« vUM
Æ WdB WLU Wd qJ c Ê√ ≠ ±
Æ t WDd*«  Ub)«Ë dGB« vUM quL« ◊UA WË«e vK UN UA dBI Ê√ ≠ ≤
Æ W—U« ’U_ WuK2 UNUL√— rN√ WOK√ ÊuJ Ê√ ≠ ≥
•µ∞ s Ÿub*« ‰U*« ”√—Ë t?OM ÊuOK dA? WL? s —bB*« ‰U*« ”√— qI ô√ ≠ ¥
Æ  «uM Àö ‰ö Áœ«b ‰ULJ« r Ê√ vK ¨ tO≈ —UA*« vœ_« b(« s
…—«œù« fK?? fOz— s >q v? W??F? L? « s?? Ë W??? UM*« …d??? ?)« d??«u?? Ê√ ≠ µ
t??OK ’u??BM u U* U??ÎI?Ë d U??<«Ë qu??L??« s 5u???*« sd?b*«Ë »b?M?*« u?C? F«Ë
Æ WON« …—«œ≈ fK s …—œUB« ◊UAM« W—U2 j«u{Ë b«uI
b??«u?? I «e???ôU »b???M*« u??C? ?F« Ë√ …—«œù« fK?? fOz— s b?? N? F .b?? I ≠ ∂
 UUJù« U?Nb d?«u? ÊQË ¨W??O?N« …—«œ≈ fK? s …—œU?B« ◊U?AM« W?—U2 j«u?{Ë
ÂUEË quL?«  UOKL? WFU?Ë ‰«u_« qO?B%Ë d U?<« …—«œ≈Ë  UuKF*« WLE?√Ë WOMH«
Æ tO≈ —UA*« —«dI«  UKD* UÎIË ¡öLF« ÈËUJ h
…œ—«u« ◊Ëd?A« t?OK oDM s2 q_« vK b?«Ë  UU? V«d? U?N ÊuJ Ê√ ≠ ∑
≤∞±¥ WM ±∂± r— WON« …—«œ≈ fK —«dI
≤∞±∏ WM fD√ ≤µ v ±∏π œbF« ≠ WdB*« lzUu« ≤¥

© W¦ U¦ « …œU‡‡‡*« ®
hOšd²«  «¡«dł≈
‚«—Ë_« t U?ÎI?d W??ON?« ÁbF Èc« Öu?LM« vK W??O?N« v≈ hO?d«  U?K Âb?I
∫ WOU«  «bM*«Ë
Æ WdAK È—U« q« s Yb vL— Ãd  √ 
Æ WB<« W—«œù« WN'« s ULNOK UÎbB vU_« UNUEË WdAK vz«bô« bIF« »
 «b‡‡‡M?*«Ë  U?‡‡‡‡U?O?« vK √d‡‡‡D r? tQ W?dA?K vuU?I« q?L*« s —«d?≈ ‡
 öb?F WQ —UDù« Ë√  ö?bF? È√ Wd?A« fO?Q U?‡‡‡N?U?√ vK - v«
Æ UNuË WU v
…—«œù« fK ¡UC√Ë fOz— Ê√ bOH U .b?IË ¨rN«dË …—«œù« fK ¡UCQ ÊUO œ
W?F?L?« u?M‡? d‡‡‡ U?‡‡‡<«Ë qu?L?« s 5?u??*« sdb*«Ë »b??M*« u?C?F«Ë
·dAU W?U W1d v W?M WuI?F Ë√ WUM WuIF ÂUJ√ rNM? È> √ vK —bB r t√Ë
…—U?« Ë√  UdA« 5«u? v UNOK? ’uBM*« rz«d'« Èb?≈ v Ë√ WU_« Ë√
Æ Á—U« tO≈ œ— b sJ r U ”ö≈ —UNS rJ(« Ë√ ‰U*« ”√— ‚u Ë√
Æ pOKL« Ë√ —UùU ¡«u WdA« dI …“UO bM ‡
td?H s öÎ C W?OKFH« …—«œù« s ‰u? tQ Wd?AU »bM*« uC?F« s —«d≈ Ë
Æ pc qUJ«
Æ WON« …—«œ≈ fK s …—œUB« ◊UAM« W—U2 j«u{Ë b«uI «eôU bNF« “
 UKD?*« s UdOË qL?F« Wœ√Ë vLOEM?« qJON«Ë WOU?uKF*«Ë W—«œù« WOM?U ÊUO Õ
Æ —«dI« «c s ∂ r— bM WOU« …œU*U …œ—«u«
≤µ ≤∞±∏ WM fD√ ≤µ v ±∏π œbF« ≠ WdB*« lzUu«

h  Ub qUI œ«b bOH U «cË WUd«Ë ·«dù« nOUJ qUI œ«b ◊
W‡‡‡‡?O?N« …—«œ≈ fK? —«d‡?‡I t‡‡‡‡OK ’u‡‡?‡BM u U‡‡‡* U·‡?‡I‡‡Ë hO?d?« VK
◊U??A? v WKU?? F«  U??N? ?K  U??b?? )« qU??I? ? ÊQ??A ≤∞±¥ WM? ±∑± r—
Æ dGB« vUM quL«
Æ dGB« vUM quLK ÈdB*« œU%ô« WuC bOH U È
tM WbI*«  UId*«Ë  «bM*« ÂöU ÎôUB≈ hOd« VU ¡UDS WON« ÂuIË
…d? ‰ö‡‡‡‡‡ VKD« v X« W‡‡‡‡?ON« vKË ¨ Èd‡‡√  «bM? s t1bI Âe?K U0 UÎUO Ë√
Æ WuKD*«  «bM*« ¡UHO« a—U s 5u√ “ËU& ô
© WFЫd « …œU‡‡‡*« ®
hOšd²« h×
d«u YO? s  UUO?«Ë  «bM*«Ë hO?d« VKD v?J*« hH« W?ON?« vu
W—«œù« W?OM?« d?«u s b?Q?K v?«b?O*« h?HK W?? O?NU WM' qJA?Ë ¨ …—d?I*« ◊Ëd?A«
¨ —«dI« «c s ∂ bM vË_« …œU*«  U?KD s p– dOË W?OLOEM« qUON«Ë W?OUuKF*«Ë
Wd?A« ¡UHO?« a—U s 5u√ “ËU& ô …b? ‰ö ÊQA« «c v Udd?I WMK« bFË
Æ WuKD*«  «bMLK
Æ tULJ« UNOK Vu U0 WdA« WON« dD ¨  UKD*« s È> √ ¡UHO« Âb WU vË
U?NO≈ —U?A*«  U?KDLK W?d?A« ¡UH?O?« s U?N?? s Ÿu?√ ‰ö W??ON« Âe?KË
Æ WdAK hOd« —«bS hOd« Âu— œ«bË
©W U)« …œU‡‡‡*« ®
hOšd²« bŽ«u
W?d?A« vK dE U?L? ¨hO?d?« —Ëb? v? ◊U?AM?« W—U?2 Wd?A?« vK dE
Æ hOd« tQA —œUB« ·ö d¬ ◊UA È√ W—U2 Ë√ lz«œu« vIK
hO?d ¡U‡‡G≈ Ë√ U?N?Ë«e0 hd?*« WDA_« iF Ë√ q WË«e? lM W??O?NK “u?Ë
ÊuU?I« s ±± …œU*« t?OK XB U?* UÎI?Ë p–Ë U?N?Ë«e0 hd*« W?DA_« iF Ë√ q
≤∞±¥ WM ±¥± r—
≤∞±∏ WM fD√ ≤µ v ±∏π œbF« ≠ WdB*« lzUu« ≤∂

© WÝœU « …œU‡‡‡*« ®
hOšd²« ÂuÝ—
vB?√ b‡‡?‡‡Ë W?d?AK Ÿu?b?*« ‰U*« ”√— s WzU*« v b?«u hO??d?« Âu?— œb?%
¨ —b‡‡‡B?*« ‰U‡‡*« ”√— …œU“ bM hO?d?« r‡?‡‡‡— ‚d‡‡‡ qLJ??Ë ¨ t‡‡‡‡OM n‡?‡√ W‡‡‡zU?
d??O«b?? « s >È√ –U???« W??? O? N?« vK 5F? ô≈Ë t??O≈ —U??A?*« vB??_« b??(« “ËU?? ô U0Ë
≤∞±¥ WM ±¥± ÊuUI« s ±± …œU*« v UNOK ’uBM*«
© WFÐU « …œU‡‡‡*« ®
WÐUd«Ë ·«dýù« nOUJð qÐUI
U?N hd W?d? q s WU—Ë ·«d?≈ nOUJ qU?I W?M l— q W?O?NK o?
Âb?I?*« qu?L? « b?O? — s n_« v nB? l«u d?G? B« vUM?? qu?L? « ◊U??A WË«e0
qu‡‡‡?‡L?« b?O?— ju?? ”U?√ vK V?Ë W?IU?« W?M« l— ‰ö? W?d?A« ¡ö?L?F
Æ …dH« ‰ö
WUN s lOU?√ W “ËU ô …d? ‰ö WUd«Ë ·«dù« nOUJ qU?I œb‡‡‡Ë
Æ WM l— q
© WM U¦ « …œU‡‡‡*« ®
WdA« ‰U ”√— s d¦√ Ë√ ©•µ∞® pK9 jЫu{
•µ∞ WDd ·«d √ WuL Ë√ È—U« h Ë√ vFO h pKL Ê√ “u ô
‰uB(« bF ô≈ dG?B« vUM quL« ◊UA WË«e0 UN hd W?d ‰U ”√— s d√ Ë√
Æ ’uB)« «cN U—bB v« j«uC« ¡u{ v WON« WFU2 Âb vK
© WFÝU² « …œU‡‡‡*« ®
≤∞±¥ WM ±∑≤ r— WON« …—«œ≈ fK —«d vGKÔ
© …dýUF « …œU‡‡‡*« ®
¨ W???O? NK vËd??Jù« l‡?‡‡u*« vKË ¨ W?‡‡‡‡d??B*« l‡‡‡?‡zU?u?« v —«d‡‡‡‡?I« «c d‡‡‡?‡AMÔ
Æ WdB*« lzUuU ÁdA a—U vU« ÂuO« s «Î—U« t qLFÔË
WON« …—«œ≈ fK fOz—
Ê«d‡‡‡LŽ b‡‡L× Æœ
≤∑ ≤∞±∏ WM fD√ ≤µ v ±∏π œbF« ≠ WdB*« lzUu«

WO U*« WÐU dK W UF « W¾ON «


≤∞±∏ WM ±≤≤ r — W¾ON « …—«œ≈ fK− —«d
≤∞±∏Ø∑Ø≥∞ a¹—U²Ð
≤∞±¥ WM ±∑± r— W¾ON« …—«œ≈ fK− —«d ÂUJŠ√ q¹bFð ÊQAÐ
WO U*« WÐU dK W UF « W¾ON « …—«œ≈ fK−
rN?‡‡‡_U? W‡‡‡?‡O?? u??«  U?? d‡?‡‡Ë W‡?‡‡‡L?U???*«  U??d‡?‡‡‡ Êu?U?? v?K Ÿö ô« b?? F
ª WcOHM« tzôË ±π∏± WM ±µπ r— ÊuUIU —œUB« …œËb;« WOu*«  «–  UdA«Ë
ª WcOHM« tzôË ±ππ≤ WM πµ r— ÊuUIU —œUB« ‰U*« ”√— ‚u ÊuU vKË
—œU??B« W??O? d?? B*« d??O? W??OU*«  «Ëœ_«Ë ‚«u?? _« vK WU??d« r?OEM ÊuU?? vKË
ª ≤∞∞π WM ±∞ r— ÊuUIU
ª dGB« vUM quL« ◊UA rOEM ≤∞±¥ WM ±¥± r— ÊuUI« vKË
vU‡?‡‡_« ÂU‡?‡‡EM?« —«b‡‡‡?S ≤∞∞π WM? ±π≤ r— W—u?? N? L? ?'« fOz— —«d?? vKË
ª WOU*« WUdK WUF« WONK
 ôU? bb?% ÊQ?A ≤∞±¥ WM ±µ∏ r— W?UF« W??ON« …—«œ≈ fK? —«d? vKË
ª dGB« vUM quL« rOË
 U‡‡?b‡‡‡?)« qU??I? ÊQ??A ≤∞±¥ W?M ±∑± r— W??? ?O? N« …—«œ≈ fK?? —«d?? vKË
ª dGB« vUM quL« ◊UA v WKUF«  UNK
ª ≤∞±∏Ø∑Ø≥∞ a—U tK WON« …—«œ≈ fK WI«u vKË
∫ —d‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
© v Ë_« …œU‡‡‡*« ®
± r‡‡‡?—Ë v‡‡‡Ë_« …œU‡‡?‡*« s ± r— sb‡‡?MU …œ—«u« åXR??ò ‡‡« W?LK? ·c?
Æ Áö√ tO≈ —UA*« ≤∞±¥ WM ±∑± r— WON« …—«œ≈ fK —«d s WOU« …œU*« s
© WO½U¦ « …œU‡‡‡*« ®
¨ W???O? NK vËd??Jù« l‡?‡‡u*« vKË ¨ W?‡‡‡‡d??B*« l‡‡‡?‡zU?u?« v —«d‡‡‡‡?I« «c d‡‡‡?‡AMÔ
Æ WdB*« lzUuU ÁdA a—U vU« ÂuO« s «Î—U« t qLFÔË
WON« …—«œ≈ fK fOz—
Ê«d‡‡‡LŽ b‡‡L× Æœ
≤∞±∏ WM fD√ ≤µ v ±∏π œbF« ≠ WdB*« lzUu« ≤∏

WOÐdG UÐ vŽUL²łô« s UC² « W¹d¹b


 «œU%ô«Ë  UOFL'« …—«œ≈
bO q¹bFð —«d
wÝUÝ_« ÂUEM« W×zô
UDMÞ ed ≠ ÍUÐd³Ð .dJ« ʬdI« kOH% WOFL'
W¹d¹b*« d¹b ≠ W¹e d*« …—«œù« fOz—
…—«“u« s? …œ—«u«  U?? L? ? OKF?? ?«Ë ≤∞±∑ WM? ∑∞ r— Êu?U?? I« v?K Ÿö ô« b?? ?F
ª ≤∞±∑Ø∑ر∞ a—U ¥∏ r— »UD)U
ª ≤∞±∏Ø∑ر∞ a—U Wdb*U  «œU%ô«Ë  UOFL'« …—«œ≈ …dc vKË
≤∞±∏Ø¥Ø≤≥ a—U? W‡‡‡‡?œUF?« dO? W‡?‡‡‡‡O?u?L?F« W?O?FL?'« ŸU?L??« d?C?? vKË
∫ vüU vU_« ÂUEM« Wzô qbF vK ŸULùU WI«u*« tO X9 Èc«Ë
≠ ÈUd? ≠ Áu«d?« Ÿ—U ≠ ÈËU?d« bL?√ vLK ØÃU(« ‰eM s W?OF?L'« d?I qI
≠ W?OU??« ‘—u« ≠ œË«œ u√ b‡‡‡L??√ Õö‡‡‡ b‡‡‡‡?L?? ØÃU‡‡‡(« ‰e?M v≈ ¨ U‡‡‡‡D?M e?d?
ª UDM ed ≠ ÈUd ≠ —uM« b ÂU√
∫ —d‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
≠ ÈUd .dJ« ʬdI« kOH% W?OFL' vU‡‡_« ÂUEM« Wzô qbF ≠ v Ë√ …œU
∫ vüU UDM ed
≠ ÈUd? ≠ Áu«d?« Ÿ—U ≠ ÈËU?d« bL?√ vLK ØÃU(« ‰eM s W?OF?L'« d?I qI
≠ W?OU??« ‘—u« ≠ œË«œ u√ b‡‡‡L??√ Õö‡‡‡ b‡‡‡‡?L?? ØÃU‡‡‡(« ‰e?M v≈ ¨ U‡‡‡‡D?M e?d?
Æ UDM ed ≠ ÈUd ≠ —uM« b ÂU√
tB? UL?O q —«d?I« «c cO?HM Wdb*U  «œU%ô«Ë  U?OFL?'« …—«œ≈ vK ≠ WO½UŁ …œU
¨ WdB*« lzU?uU UNM dAM«Ë qO?K …—«“uU  «œU%ô«Ë  U?OFLK W?UF« …—«œù« —UD≈Ë
Æ tB ULO q —«dI« «c cOHM Èd_«  «—«œù« vKË
≤∞±∏Ø∑ر∞ v «Îdd%
…—«“u« qOË
Wdb*« db
…—«uŽ b¹dGð Ø √
≤π ≤∞±∏ WM fD√ ≤µ v ±∏π œbF« ≠ WdB*« lzUu«

WOÐdG UÐ vŽUL²łô« s UC² « W¹d¹b


 «œU%ô«Ë  UOFL'« …—«œ≈
bO q¹bFð —«d
wÝUÝ_« ÂUEM« W×zô
 U¹e« dH ≠ U1œ dHJÐ lL²:« WOLMð WOFL'
W¹d¹b*« d¹b ≠ W¹e d*« …—«œù« fOz—
…—«“u« s? …œ—«u«  U?? L? ? OKF?? ?«Ë ≤∞±∑ WM? ∑∞ r— Êu?U?? I« v?K Ÿö ô« b?? ?F
ª ≤∞±∑Ø∑ر∞ a—U ¥∏ r— »UD)U
ª ≤∞±∏Ø∑ر± a—U Wdb*U  «œU%ô«Ë  UOFL'« …—«œ≈ …dc vKË
≤∞±∏Ø≤رµ a—U? W‡‡‡‡?œUF?« dO? W‡?‡‡‡‡O?u?L?F« W?O?FL?'« ŸU?L??« d?C?? vKË
∫ vüU vU_« ÂUEM« Wzô qbF vK ŸULùU WI«u*« tO X9 Èc«Ë
≠ Èd?B?*« v«—e« p‡‡M?« v≈ ¨  Ue« d‡‡?‡H? Ÿd?? ≠ …dU?I« p?M s pM« qb??F
Æ U1œ dH Ÿd
 U?N?OM µ v≈ ¨ U?ÎN?OM ÊËd?A? U?ÎN?OM ≤∞ s Èd?N?A« „«d??ô« W?L?O? qb?F
ª UÎdN  UNOM WL
∫ —d‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
≠ U‡‡‡1œ d‡‡‡HJ l?‡‡‡L?:« WO?LM WO?FL?' vU‡‡_« ÂUEM« Wzô qb?F ≠ v Ë√ …œU
∫ vüU  Ue« dH
≠ Èd?B?*« v«—e« p‡‡M?« v≈ ¨  Ue« d‡‡?‡H? Ÿd?? ≠ …dU?I« p?M s pM« qb??F
Æ U1œ dH Ÿd
 U?N?OM µ v≈ ¨ U?ÎN?OM ÊËd?A? U?ÎN?OM ≤∞ s Èd?N?A« „«d??ô« W?L?O? qb?F
Æ UÎdN  UNOM WL
tB? U?LO? q —«dI« «c c?OHM Wdb*U  «œU?%ô«Ë  UO?FL?'« …—«œ≈ vK ≠ WO½UŁ …œU
¨ WdB*« lzU?uU UNM dAM«Ë qO?K …—«“uU  «œU%ô«Ë  U?OFLK W?UF« …—«œù« —UD≈Ë
Æ tB ULO q —«dI« «c cOHM Èd_«  «—«œù« vKË
≤∞±∏Ø∑ر± v «Îdd%
…—«“u« qOË
Wdb*« db
…—«uŽ b¹dGð Ø √
≤∞±∏ WM fD√ ≤µ v ±∏π œbF« ≠ WdB*« lzUu« ≥∞

WOÐdG UÐ vŽUL²łô« s UC² « W¹d¹b


 «œU%ô«Ë  UOFL'« …—«œ≈
bO q¹bFð —«d
wÝUÝ_« ÂUEM« W×zô
WOÐdž ≠  U¹e« dH ≠ ÊU½ù« ‚uIŠË Âö«Ë WOLM²K WOMÞu« WOFL−K
W¹d¹b*« d¹b ≠ W¹e d*« …—«œù« fOz—
…—«“u« s? …œ—«u«  U?? L? ? OKF?? ?«Ë ≤∞±∑ WM? ∑∞ r— Êu?U?? I« v?K Ÿö ô« b?? ?F
ª ≤∞±∑Ø∑ر∞ a—U ¥∏ r— »UD)U
ª ≤∞±∏Ø∑ر± a—U Wdb*U  «œU%ô«Ë  UOFL'« …—«œ≈ …dc vKË
≤∞±∏Ø≥Ø≤∞ a—U? W‡‡‡‡?œUF?« dO? W‡?‡‡‡‡O?u?L?F« W?O?FL?'« ŸU?L??« d?C?? vKË
∫ vüU vU_« ÂUEM« Wzô qbF vK ŸULùU WI«u*« tO X9 Èc«Ë
Æ W—uNL'« Èu v≈ ¨ WOdG« WEU s WOFL'« qL ‚UD qbF ≠ ±
≠ Èd?B*« v«—e« pM« v≈ ¨  Ue« d?H Ÿd? ≠ W—bMJù« pM s pM« qb?F ≠ ≤
Æ WOd ≠  Ue« dH ≠ ÊUAœ
¨ U?ÎN?OM ÊËd‡‡A?Ë WzU? U·‡‡N‡OM ±≤∞ s ÈuM« „«d??ô« W?L?O iO?H? ≠ ≥
ª jI UÎNOM ÊËdAË WL UÎNOM ≤µ v≈
∫ —d‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
Âö??«Ë W??O?LM?K W??OM u« W??O?F? L? K vU‡?‡_« ÂUEM« W??zô qb??F ≠ v Ë√ …œU?
∫ vüU WOd ≠  Ue« dH ≠ ÊUù« ‚uIË
Æ W—uNL'« Èu v≈ ¨ WOdG« WEU s WOFL'« qL ‚UD qbF ≠ ±
≠ Èd?B*« v«—e« pM« v≈ ¨  Ue« d?H Ÿd? ≠ W—bMJù« pM s pM« qb?F ≠ ≤
Æ WOd ≠  Ue« dH ≠ ÊUAœ
¨ U?ÎN?OM ÊËd‡‡A?Ë WzU? U·‡‡N‡OM ±≤∞ s ÈuM« „«d??ô« W?L?O iO?H? ≠ ≥
Æ jI UÎNOM ÊËdAË WL UÎNOM ≤µ v≈
≥± ≤∞±∏ WM fD√ ≤µ v ±∏π œbF« ≠ WdB*« lzUu«

tB? UL?O q —«d?I« «c cO?HM Wdb*U  «œU%ô«Ë  U?OFL?'« …—«œ≈ vK ≠ WO½UŁ …œU
¨ WdB*« lzU?uU UNM dAM«Ë qO?K …—«“uU  «œU%ô«Ë  U?OFLK W?UF« …—«œù« —UD≈Ë
Æ tB ULO q —«dI« «c cOHM Èd_«  «—«œù« vKË
≤∞±∏Ø∑ر± v «Îdd%
…—«“u« qOË
Wdb*« db
…—«uŽ b¹dGð Ø √
≤∞±∏ WM fD√ ≤µ v ±∏π œbF« ≠ WdB*« lzUu« ≥≤

WOÐdG UÐ vŽUL²łô« s UC² « W¹d¹b


 «œU%ô«Ë  UOFL'« …—«œ≈
bO q¹bFð —«d
wÝUÝ_« ÂUEM« W×zô
ÌÊUŁ UDMÞ ≠ lL²:« WOLM² W¹dO)« Ê«u{d« WOFL'
W¹d¹b*« d¹b ≠ W¹e d*« …—«œù« fOz—
…—«“u« s? …œ—«u«  U?? L? ? OKF?? ?«Ë ≤∞±∑ WM? ∑∞ r— Êu?U?? I« v?K Ÿö ô« b?? ?F
ª ≤∞±∑Ø∑ر∞ a—U ¥∏ r— »UD)U
ª ≤∞±∏Ø∑ر≤ a—U Wdb*U  «œU%ô«Ë  UOFL'« …—«œ≈ …dc vKË
≤∞±∏Ø≥Øπ a‡‡—U? W?‡‡‡‡œU?F« d?O? W‡?‡‡‡‡O?u?L?F« W?O?F?L?'« ŸU?L? ?« d?C?? vKË
∫ vüU vU_« ÂUEM« Wzô qbF vK ŸULùU WI«u*« tO X9 Èc«Ë
≠ d‡‡‡?B? p‡‡?‡M v≈ ¨ U‡‡‡?‡DM Ÿd?? ≠ vö‡‡ù« qB??O? pM? s pM« qb??F ≠ ±
Æ UDMD bd bL Ÿd
Æ hOd« —Ëb bF WUC ◊UA WU{≈ ≠ ≤
Æ WB<«  UN'« WI«u bF ÈdO nu ◊UA WU{≈ ≠ ≥
ª WB<«  UN'« WI«u bF dGB« vUM quL« ◊UA WU{≈ ≠ ¥
∫ —d‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
≠ lL:« WOLM WdO)« Ê«u{d« WOFL' vU_« ÂUEM« Wzô qbF ≠ v Ë√ …œU
∫ vüU ÌÊU UDM
≠ d‡‡‡?B? p‡‡?‡M v≈ ¨ U‡‡‡?‡DM Ÿd?? ≠ vö‡‡ù« qB??O? pM? s pM« qb??F ≠ ±
Æ UDMD bd bL Ÿd
≥≥ ≤∞±∏ WM fD√ ≤µ v ±∏π œbF« ≠ WdB*« lzUu«

Æ hOd« —Ëb bF WUC ◊UA WU{≈ ≠ ≤


Æ WB<«  UN'« WI«u bF ÈdO nu ◊UA WU{≈ ≠ ≥
Æ WB<«  UN'« WI«u bF dGB« vUM quL« ◊UA WU{≈ ≠ ¥
tB? UL?O q —«d?I« «c cO?HM Wdb*U  «œU%ô«Ë  U?OFL?'« …—«œ≈ vK ≠ WO½UŁ …œU
¨ WdB*« lzU?uU UNM dAM«Ë qO?K …—«“uU  «œU%ô«Ë  U?OFLK W?UF« …—«œù« —UD≈Ë
Æ tB ULO q —«dI« «c cOHM Èd_«  «—«œù« vKË
≤∞±∏Ø∑ر≤ v «Îdd%
…—«“u« qOË
Wdb*« db
…—«uŽ b¹dGð Ø √
≤∞±∏ WM fD√ ≤µ v ±∏π œbF« ≠ WdB*« lzUu« ≥¥

WK UF « ÈuI « …—«“Ë
vŽULł qLŽ ‚UHð«
∫ s q 5 ‚UHô« «c —d% ≤∞±∏Ø∑رπ o«u*« fOL)« Âu v t≈
∫ ôÎ Ë√
≠ ¡ö?'« Ÿ—U π∞ Ud?I? szUJ« ¨ ‚œUMH«Ë W?UO?U 5KU?FK WU?F« WU?IM« ≠ ±
bL√ Èb?L ÕËb2 Ø–U_« bO?« ‚UHô« «c vK lOu« v UÎuU? UNK1Ë ¨ …dUI«
Æ WUF« WUIM« fOz— tHB
Ÿ—U ≥ Ê«uMF?U UdI szUJ?«Ë ¨ …de'« qO?u ‚bMH 5KU?FK WOU?IM« WMK« ≠ ≤
‚U?Hô« «c vK l?O?u?« v UÎuU? U?NK1Ë ¨ …dU?I« ≠ p?U?e« ≠ …—u?« …œU?O? fK?
Æ WOUIM« WMK« fOz— tHB v UF« b vLK sb« Õö Ø–U_« bO«
 ‰Ë√ ·d 
≠ pUe« ≠ È—u?A« fK Ÿ—U? ≥ Ê«uMFU ÁdI szUJ« ¨ …d?e'« qO?u ‚bM ≠ UOÎ U
Øb??O?« s? —œU? iu??H Vu?0 ‚U?Hô« «c v?K lO??u?« v? UÎuU?? tK1Ë ¨ …dU??I«
∫ s q ‚bMH« ÂU db tHB tO—uO Ê«—u
Æ ‚bMHU WOU*« …—«œù« db UNHB rU vHDB ¡UL√ Ø…–U_« …bO« ≠ ±
œ—«u*« …—«œ≈ db?? U?N? ? H?B vu??b« rO«d?≈ ‚Ë—U? ¡U??Ë Ø…–U?? _« …b?O? « ≠ ≤
 ÊÌ U ·d  Æ ‚bMHU WdA«
b‡‡‡‡‡‡‡ON9
5KU?FK W?OU?IM« WMK«Ë ‚œU‡‡MH?«Ë W‡‡‡‡U?O?U 5KU?FK W‡‡‡‡U?F« W‡‡‡U?IM« Ê≈ YO?
¨ ‰U??L? F« ‚u??I? s ŸU??b« U?ÎuU?? U?L? N ◊uM? ‰Ë_« ·dD« …de??'« qO??? u? ‚b?MH
¨ qL?F« ·Ëd‡‡? Ë ◊Ëd‡‡‡ 5‡‡‡?% u?‡‡‡ vF?«Ë ¨ W?d??A*« r?N?(U?B? WU?—Ë WU?L?Ë
¨ ‰UL?_« »U√Ë ‰U?LF« ¡ôR 5 WLzU?I«  U“UM*« Wu? WOU?L'«  U{ËU?H*« ¡«d≈Ë
W?? OU?? IM«  U?? LE?M*« ÊuU?? —«b?? S ≤∞±∑ WM? ≤±≥ r— Êu?U??I?« ÂUJ_ U?? ÎI? ?Ë p–Ë
Æ WcOHM« tzôË vUIM« rOEM« o WULË WOULF«
≥µ ≤∞±∏ WM fD√ ≤µ v ±∏π œbF« ≠ WdB*« lzUu«

‚u??*« dO?Ë VOd« ŸU?H—ô«Ë ¨ ¡ö?G« vA?H …d‡‡‡U b‡?‡‡‡N?A œö‡‡‡‡« XU? U*Ë
ÆÆÆ W1dJ« W?O?œü« …U?O?(«Ë W?AO?F?LK W—Ëd?C«  U‡‡?b)«Ë l‡?‡‡‡K« W‡‡‡‡U? —U‡‡‡?F‡‡‡√ v
Æ …dUE« Ác WN«u vK ‚bMHU 5KUF« ‰UL«Ë …—b dOJ ‚uH Èc« d_«
ÂU db bO« v≈ VKD …de'« qOu ‚bMH 5KUFK WOUIM« WMK« XbI bI
lO?L' vU?_« d_« v≈ d?A YU?« dN?A« WuM« W?M*« WU?{≈ tO? VUD ‚bMH«
Æ ÂUF« ‰ö «ÎdN dA vM« vK WM*« Ác WLO Ÿ“u YO ‚bMHU 5KUF«
‚U‡‡‡?Hô« «c vd‡‡‡? 5 WœË  U?{ËU??H?Ë  U?U??L?? « …b? b?I? - b? t≈ Y?O?Ë
oOI?% WOL√ —U?ô« v sc?¬ ULNM?O ‰œU*« «d?ô«Ë rUH?«Ë œu« ÕË— UNO?  œU
Æ ‚bMHU 5KUF«Ë qLF« `U oOI% —bI« fH vKË Xu«  «– vË ¨ ÂUF« `UB«
vU??« ·d‡‡‡D« W‡‡?‡‡I?«u? s W?‡‡‡‡œu«  U?{ËU??H*«Ë  U?U?L? ?ô« Ác  d?H?√ b??I?
ÂUJ_ «ÎœUM?« W?O?U?Hô« Ác dd?%Ë ‚bMHU 5K?UFK? WO?UIM?« WMK« VK vK t??H?B
Æ qLF« ÊuU
 U‡‡‡H¹d‡Fð
¨ U?NM q sd 5*« vMF?*« WOU?«  UKDB?LK ÊuJ W?OU?Hô« Ác oOD ÷«d?_
∫ p– ·ö vK hM r U
Æ‚bMH« ÂU db ∫ qLF« VU
d??B? (« ô ‰U??*« qO??? vK d??cË ¨ W??O? U??Hô« pK l?{U? u? s q ∫ qU??F«
≠ s_« r‡‡?‡? ≠ W??«—e« r‡?‡? ≠ V?zU?I? (« vKU?? ≠ ·d??G« W?b?? ≠ …—«œù« vH u??
Æa≈ ÆÆÆ ‰UIô« vH u
Æ ‚bMH« ∫ …QAM*«
Æ töbFË qLF« ÊuU —«bS ≤∞∞≥ WM ±≤ r— ÊuUI« ∫ ‚UHô« «cN rEM*« ÊuUI«
Æ  qOM« dB qL VJ  ‚bMH« t lU« qLF« VJ u ∫ qLF« VJ
≤∞±∏ WM fD√ ≤µ v ±∏π œbF« ≠ WdB*« lzUu« ≥∂

U‡‡N? l‡‡‡‡U??« ‚œU‡‡‡MH?«Ë W‡‡‡U??O?U 5KU??FK W??U?F« WU??IM« vË ∫ W?U?F« W?U?IM«
Æ ‚bMHU 5KUFK WOUIM« WMK«
Æ …de'« qOu ‚bMH 5KUFK WOUIM« WMK« v ∫ WOUIM« WMK«
Æ …de'« qOu ‚bMH 5KUF« ÁU{UI Èc« dA YU« dNA« d√ WLO ∫ WuM« WM*«
≤∞±∏إر s «Î—U« ‚bMH« Èb qLFU ÊuIK sc« r ∫ sb*« ‰ULF«
qL?FU «u?I??« sc« 5KU?F« lO?L vK? WO?U?Hô« Ác Èd? ∫ W?O?U?Hô« ÊUd?
≤∞±∏Ø≥Ø≥± a—U v ‚bMHU
¨ WuM« WM*« ¡U?G≈ vK rNI?«u0 5KUF« lOu? WKc*«  «—«dù« v ∫  «—«dù«
W?M*« Ác WL?O ·dBË Ÿ“u? YO ¨ rN vU?_« d_« v≈ U?N?LO W?U{≈ WDd? p–Ë
Æ ÂUF« ‰ö «ÎdN dA vM« vK
Æ qU qJ vuI« rd« s WOzu{ …—u ∫  «bM*«
Æ Udd% a—U s  «uM Àö ∫ WOUHô« …b
Æ ‚UHô« «c lOu a—U vË ≤∞±∏ dUM ‰Ë√ s √b ∫ vFd« d_«
Æ dLœ ≥± v dUM ± s W«b «ÎdN dA vM« t œuBI*« ∫ ÂUF«
∫ vK U vK UIH« bI ‚UHô« «c «dù WOuUI« tOKQ 5dD« s q d√ Ê√ bFË
© ‰Ë_« b‡‡M³ « ®
Æ ÁœuM UÎLLË ÎöLJË ‚UHô« «c s √eô «Î¡e oU« bONL« dF
© v½U¦ « b‡‡M³ « ®
WuM« WM*« WLO? ·dB qLF« VU tHB vU« ·dD« Âe?K WOUHô« Ác Vu0
«ÎdN dA vM« vK W“uË WLI ÊuJ YO ‚bMHU 5KUF« lOL' dA YU« dNA«
Æ 5KUF« ¡ôRN vU_« d_« v≈ UNLO ·UCË ¨ b«u« ÂUF« ‰ö
≥∑ ≤∞±∏ WM fD√ ≤µ v ±∏π œbF« ≠ WdB*« lzUu«

© Y U¦ « b‡‡M³ « ®
WI?«u vK W«b«  «bM*«Ë  «—«d?ù« s WOzu{ —u? .bI W?OUIM« WMK« bN?F
lOu?« q p–Ë ¨ dA? YU« dNA« WuM?« WM*« ·d ¡UG≈ vK? ‚bMHU 5KUF«
U?N?F“uË U‡‡‡N?L?O?I b?‡‡‡F W‡‡M*« Ác W‡?‡‡‡L?O ·d? WDd? p–Ë ¨ W?O?U?Hô« Ác vK
Æ 5KUF« ¡ôRN vU_« d_« v≈ UNU{≈Ë ÂUF« ‰ö «ÎdN dA vM« vK
© lЫd « b‡‡‡M³ « ®
‚b‡‡‡‡?MHU q‡‡‡‡L?F?U «u‡‡‡‡I??« sc?« 5‡‡‡‡KU?F« W‡?‡‡‡U? vK W‡‡‡?O?U?Hô« Ác Èd?
qL?FU «uI??« sc« sb??*« 5KUF« v?K Èd ôË ¨ ≤∞±∏Ø≥Ø≥± a—U v?
Æ a—U« «c bF
© f U)« b‡‡‡M³ « ®
dA? YU« dNA« WuM?« WM*« WLO? ·dB qLF« VU? tHB vU?« ·dD« ÂeK
∫ vU« uM« vK p–Ë ¨ ‚bMHU 5KUFK
ÂU‡‡?‡‡F« ‰ö‡?‡‡ «Îd? N‡‡?‡ d??A? vM« vK ·d?‡‡‡BË W?‡‡‡M?*« W??L?O? Ÿ“u?Ë r??I ≠ ±
Æ ‚bMHU 5KUFK vU_« d_« v≈ WUC
‚b‡‡?‡‡MHU 5?‡‡‡‡K?U?F?K v‡‡‡‡?F?— d?‡‡‡‡Q? …b‡‡‡‡«Ë W?‡‡‡‡F??œ W‡?‡‡‡M?*« W?L? O? ·d??B ≠ ≤
Æ Wb)« WuL qUI ÊËb ≤∞±∏Ø∑Ø≥± vË ≤∞±∏رر s «Î—U«
‚bMHU 5KU?FK ≤∞±∏ ÂU s WO?I*« d?N√ W?L)« s W?M*« WLO? vU ·dB ≠ ≥
≤∞±∏ر≤Ø≥± vË ≤∞±∏Ø∏ر s «Î—U« Wb)« WuL qUI UNO≈ UÎUC
Wb)« WuL qU?I UNO≈ UÎUC WM*« WLO? Ÿ“uË rI ≤∞±πرر s «Î—U« ≠ ¥
Æ ‚bMHU 5KUFK vU_« d_« v≈ WUC ÂUF« ‰ö «ÎdN dA vM« vK ·dBË
© ”œU « b‡‡‡M³ « ®
‰U?LF« s 5?K2 rN?H?BË …QAM?*U ‰UL?F? rN?H√ s W?OUIM?« WMK« uK2 b?NF?
tO? W‡‡‡F— ÊËœ d?UË `d? rNM Îô“UM d?F WO?UHô« Ác vK rN?FOu œd?0 rNQ
W?OU?Hô« Ác vK lOu?« s W«b t√Ë d?A YU?« dN?A« WuM« W?M*« l“u s
Æ ÂUF« vK WLI UNF“u vK Wd WI«u dF
≤∞±∏ WM fD√ ≤µ v ±∏π œbF« ≠ WdB*« lzUu« ≥∏

© lÐU « b‡‡‡M³ « ®
U?NF?O?u œd‡‡‡0 W‡?‡‡‡OU?Hô« Ác Ÿ«b‡?‡S ‚bMHU 5KU?FK W‡‡‡OU?IM« W‡‡‡?MK« bN?F?
a—U s U??Îu d?A? W?? L? ‰ö? p–Ë ¨ W??B??<« W—«œù« W?N? '«Ë W?U?F« WU??IM« Èb
Æ WOUHô« ÊöD UÎFOuË UÎM& qLF« VUB Ÿ«bù« bOH U .bIË Udd%
© s U¦ « b‡‡‡M³ « ®
5dD« W?— WU vË ¨ Udd% a—U s «Î—U?« √b  «uM Àö v WO?UHô« Ác …b
¨ q‡‡‡‡?_« vK d?N‡‡‡√ Wö?‡‡‡ U‡‡‡‡?Nb? W‡‡‡U?N q?? p– ÊuJO? U?NzU?N?≈ Ë√ Ubb?& v
d?N√ Wö …b* U?N qLF« r? s—uc*« d?N√ Wö?« ‰ö? ‚UH« v≈ q«u?« Âb WU? vË
“U ‚UH« v≈ q«u« ÊËœ Ê«dN vCI« «–S? ÆÆÆ Ubb& vK ÷ËUH« dLË Èd√
ŸU??« u?? ÂeK? U?? –U??ô W??B? ? <« W—«œù« W??N? '« vK d??_« ÷d?? 5dD« s? qJ
Æ qLF« ÊuU s ±∑∞ …œU*« ÂUJ_ UÎIË W Uu«  «¡«d≈
© lÝU² « b‡‡‡M³ « ®
ÂU ÊUJ v UNFOu bF WOUHô« Ác lC? Ê√ qLF« VU tHB vU« ·dD« bNF
5KU??F« lO??L?' W??Ozd? Êu?J YO??  Uö?û W??B? B?<« W??uK« v Ë√ ‚bMH?U dU Ë
WUF« WUIMU UN«b≈ bOH UË WOUHô« vK 5Fu*« 5KUF« ¡UL√ UN odË …QAM*U
Æ WB<« W—«œù« WN'«Ë
© dýUF « b‡‡‡M³ « ®
¨ ‚bMHU 5KUF« s …—œUB«  «bM*«Ë  «—«dù« WB WOUIM« WMK« uK2 bNF
¨ rNM W?bI*«Ë …b?F*«  «bM*«Ë  «—«d?ù« pK s WO?zUM'«Ë WOb*« W?Ou?*« ÊuKL? rN√Ë
¡U?G≈ vK W?I?«u*U rN?U√ l?Ou?« -Ë ‚bMHU 5?KUF?« lOL? «ËdD√ rNQ? «ËdI U?L?
Æ ÂUF« vK WLI UNF“uË  dA YU« dNA« WuM« WM*«
≥π ≤∞±∏ WM fD√ ≤µ v ±∏π œbF« ≠ WdB*« lzUu«

© dAŽ ÈœU(« b‡‡‡M³ « ®


≤∞∞≥ WM ±≤ r— ÊuU?I« ÂUJ_ ’U h t?QA œd r U?LO? WO?UHô« Ác lC?
W‡‡‡Oz«b??ô« …dU?I« ‰U?L? WL?J; ’U?B?ô« b?I?FM?Ë ¨ töb?FË qL?F« ÊuU? —«b?S
Æ UœuM s bM È√ dOH Ë√ oOD s QAM b Ÿ«e È√ dEM
© dAŽ v½U¦ « b‡‡‡M³ « ®
—U‡‡‡??<« q;« u W??O?U??Hô« Ác —b‡?‡B W‡‡‡?‡Ëb*« sËUMF« ÊQ? 5dD« s q d??I
Ê«uMF« «c vK qd Êö≈ Ë√ —UD≈ È√ Ê√Ë ¨ UœuM WU? cOHM oKF ULO? ULNM qJ
Æ WOuUI« Á—U¬ WUJ UÎMË UÎO dF
© dAŽ Y U¦ « b‡‡‡M³ « ®
WU)« WM«Ë UNu0 qLFK W ·d q bO a fL œb s ‚UHô« «c —d%
‚UHU? WKUF« ÈuI« …—«“u W?OUL?'« qLF«  U“UM iH W?UF« …—«œùU UNKO? r
W“ö«  «¡«d?ù« WU –UU qL?F« VU tH?B vU« ·dD« ÂeKË ¨ vUL? qL
Æ tIH vK WdB*« lzUuU ÁdAM
 vU« ·dD«   ‰Ë_« ·dD« 
rýU¼ vHDB ¡ULÝ√ ‚œU‡‡‡‡MH«Ë W‡‡‡‡UOU 5‡‡‡KUFK W‡‡‡UF« WUIM« ≠ ±
v uÝb « ‚Ë—U ¡U‡‡ Ë bLŠ√ ÈbL× ÕËb2

…de'« qOu ‚bMH 5KUFK WOUIM« WMK« ≠ ≤


vÞUF « b³Ž vLKŠ s¹b « Õö

r‡‡‡‡‡‡FM*« b‡‡‡³Ž d‡‡‡‡‡‡ÝU¹


≤∞±∏ WM fD√ ≤µ v ±∏π œbF« ≠ WdB*« lzUu« ¥∞

b‡‡I‡‡  U½ö‡Ž≈
 UŠU « …—«œ≈ ≠ …d¼UI « »dſ vŠ
Æ WOGK dFË ¨ UN ’U)« W—uNL'« —UF -U) π∞± r— WLB bI s sKF

W¹dO _« lÐUD*« Êu¾A W UF « W¾ON UÐ XF³Þ

…—«œù« fK fOz—


b‡‡ L× Ãd‡‡ È“u‡‡ œU‡‡ LŽ Ø ”b‡MN
≤∞±∏ WM ≤∂∏ VJ« —«b Ÿ«bù« r—
±≥¥π ≠ ≤∞±∏Ø∏Ø≤µ ≠ ≤∞±∏ Ø ≤µ±∞∂

Vous aimerez peut-être aussi