Vous êtes sur la page 1sur 4

‫القطاع اخلا�ص م�صطحبني معهم البطاقة ال�شخ�صية وال�سرية الذاتية وللأهمية‬ ‫تعلن وزارة القوى العاملة بالتن�سيق مع الهيئة

‫تعلن وزارة القوى العاملة بالتن�سيق مع الهيئة العامة ل�سجل القوى العاملة للباحثني‬
‫يرجى االلتزام باحل�ضور‪.‬‬ ‫عن عمل والواردة ا�سما�ؤهم يف الك�شوفات �أدناه �أن عليهم التواجد يف التواريــخ‬
‫واهلل املوفق‪،،‬‬ ‫والأماكــن املحـددة‪ ،‬لإجــراء االختبارات واملقابــالت لت�شغيلهم يف من�ش�آت و�شركات‬
‫‪10816473‬‬ ‫عهد �سامل حمد الفلقي‬ ‫‪34‬‬ ‫‪24832138‬‬ ‫ميثم ب�شري ربيع العامري‬ ‫‪79‬‬ ‫‪20176603‬‬ ‫مرمي �سليم �سليمان امل�سلمية‬ ‫‪122‬‬ ‫‪5226455‬‬ ‫الكوثر بدر نبهان املعولية‬ ‫‪5‬‬ ‫‪24186439‬‬ ‫خالد �أحمد خلفان الفراجي‬ ‫‪40‬‬ ‫محافظة مسقط‬
‫‪22122644‬‬ ‫غنيه م�سعود نا�صر العوفية‬ ‫‪35‬‬ ‫‪6639906‬‬ ‫نا�صر بن �سيف بن م�سعود املقبايل‬ ‫‪80‬‬ ‫‪7323329‬‬ ‫مرمي حممد نا�صر الوهيبية‬ ‫‪123‬‬ ‫‪8652172‬‬ ‫امل �سليمان حمود الرحبية‬ ‫‪6‬‬ ‫‪21142363‬‬ ‫خالد حمد حمود اخلربو�شي‬ ‫‪41‬‬
‫أسم الشركة‪ :‬شركة تيبودين وشركاه‬
‫‪17900922‬‬ ‫فاطمه حيدر �أحمد البلو�شية‬ ‫‪36‬‬ ‫‪11888866‬‬ ‫نا�صر �سعيد العكمه ال�سعدي‬ ‫‪81‬‬ ‫‪26833108‬‬ ‫مزنه عبدالله خاطر احل�سنية‬ ‫‪124‬‬ ‫‪12904426‬‬ ‫�أحمد �سامل خلف الناعبي‬ ‫‪7‬‬ ‫‪23594594‬‬ ‫خالد خلفان حميد الفراجي‬ ‫‪42‬‬
‫مكان االختبار‪ :‬مقر الشركة ‪ -‬العذيبة‬
‫‪20208436‬‬ ‫فدوى خلفان علي الوهيبية‬ ‫‪37‬‬ ‫‪11635201‬‬ ‫نايف بن علي بن خمي�س الزيدي‬ ‫‪82‬‬ ‫‪10297266‬‬ ‫معمّر �سعيد ابراهيم الكلباين‬ ‫‪125‬‬ ‫‪20268433‬‬ ‫�أحمد �سامل نا�صر الرقادي‬ ‫‪8‬‬ ‫‪22383862‬‬ ‫خالد �صالح حمدان العبيداين‬ ‫‪43‬‬
‫‪8492408‬‬ ‫كوثر نا�صر �سليمان البادرية‬ ‫‪38‬‬ ‫‪12504964‬‬ ‫جنيب مرهون �سامل املعمري‬ ‫‪83‬‬ ‫‪12581552‬‬ ‫منى عامر هالل اجلابرية‬ ‫‪126‬‬ ‫‪20240917‬‬ ‫�أحمد عبيد حممد الوهيبي‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4244395‬‬ ‫خلف �سعيد �سامل الغريبي‬ ‫‪44‬‬ ‫تاريخ االختبار‪ 2 :‬سبتمبر ‪2018‬م‬

‫‪4063938‬‬ ‫ملياء �سليمان حممد الغافرية‬ ‫‪39‬‬ ‫‪11717314‬‬ ‫هود عبدالله �سامل القا�سمي‬ ‫‪84‬‬ ‫‪15166027‬‬ ‫منى مرهون مبارك اليحيائية‬ ‫‪127‬‬ ‫‪27524465‬‬ ‫�أحمد حممد خمي�س ال�سناين‬ ‫‪10‬‬ ‫‪18472445‬‬ ‫خلفان حممد �سيف الهادي‬ ‫‪45‬‬ ‫الوقت‪ :‬من ‪ 8‬صباح ًا وحتى ‪ 10‬صباح ًا‬
‫‪9860099‬‬ ‫حممد را�شد عبدالله ال�شبلى‬ ‫‪40‬‬ ‫‪10854708‬‬ ‫هيثم بن حممد بن �سلمان العجمي‬ ‫‪85‬‬ ‫‪25420524‬‬ ‫منريه نا�صر �سامل الناعبية‬ ‫‪128‬‬ ‫‪10933689‬‬ ‫�أدهم بهرام عثمان البلو�شي‬ ‫‪11‬‬ ‫‪7215175‬‬ ‫رقيه عبدالله �سامل ال�صاحلية‬ ‫‪46‬‬ ‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬
‫‪22489084‬‬ ‫مرمي عبدالله علي اجلعفرية‬ ‫‪41‬‬ ‫‪15281258‬‬ ‫وائل بن �سيف بن �سعيد احلرا�صي‬ ‫‪86‬‬ ‫‪14543261‬‬ ‫م�ؤن�س �أكرم بجار البلو�شي‬ ‫‪129‬‬ ‫‪20981636‬‬ ‫�أزهار جمعه حممد البلو�شية‬ ‫‪12‬‬ ‫‪9842276‬‬ ‫زكريا �سعيد �سليمان ال�شبلي‬ ‫‪47‬‬ ‫‪14667332‬‬ ‫ا�سماعيل حمد حممد العربي‬ ‫‪1‬‬
‫‪6028409‬‬ ‫منى �سليمان �سامل الكلبانية‬ ‫‪42‬‬ ‫‪9013886‬‬ ‫يو�سف بن عبدالله بن حممد املقبايل‬ ‫‪87‬‬ ‫‪21292902‬‬ ‫نادر علي �سعود احلب�سي‬ ‫‪130‬‬ ‫‪20284852‬‬ ‫�أمل �سامل عبدالله املعولية‬ ‫‪13‬‬ ‫‪15534312‬‬ ‫زهره نا�صر حمد النهدية‬ ‫‪48‬‬ ‫‪10792727‬‬ ‫امل �سليمان حمفوظ الهطالية‬ ‫‪2‬‬
‫‪22638207‬‬ ‫منى يحيى حمد املعولية‬ ‫‪43‬‬ ‫‪25175702‬‬ ‫يو�سف بن حممد بن �سامل اخلاطري‬ ‫‪88‬‬ ‫‪17795348‬‬ ‫نادية عبيد �شنون العبدانية‬ ‫‪131‬‬ ‫‪14641455‬‬ ‫�أمريه ابراهيم جمعه الزدجالية‬ ‫‪14‬‬ ‫‪18669592‬‬ ‫زوان �أحمد نا�صر املع�شرية‬ ‫‪49‬‬ ‫‪21719581‬‬ ‫امريه �سعيد حممد البلو�شية‬ ‫‪3‬‬
‫‪11753954‬‬ ‫مها عبدالله را�شد ال�شملية‬ ‫‪44‬‬ ‫محافظة مسقط‬ ‫‪27705657‬‬ ‫نا�صر عامر م�سعود الناعبي‬ ‫‪132‬‬ ‫‪13897506‬‬ ‫�أمريه حمد �سامل التوبية‬ ‫‪15‬‬ ‫‪9875332‬‬ ‫زينب حممد من�صور الهوتية‬ ‫‪50‬‬ ‫‪8900553‬‬ ‫�أحمد �سعيد حممد اجلابري‬ ‫‪4‬‬
‫‪10321649‬‬ ‫موزه خمي�س را�شد ال�ساعدية‬ ‫‪45‬‬ ‫‪22827553‬‬ ‫نا�صر حممد �سعيد الفراجي‬ ‫‪133‬‬ ‫‪23348094‬‬ ‫بثينه ابراهيم �سعود الغدانية‬ ‫‪16‬‬ ‫‪24160853‬‬ ‫�سامل را�شد خلفان الغزيلي‬ ‫‪51‬‬ ‫‪25307705‬‬ ‫�أحمد حممد �أحمد ال�شرياين‬ ‫‪5‬‬
‫أسم الشركة‪ :‬الشركة الوطنية العمانية للهندسة واالستثمار‬
‫‪11072473‬‬ ‫ميثه را�شد حممد الغيثية‬ ‫‪46‬‬ ‫‪3759016‬‬ ‫نبيله خلفان دروي�ش اليو�سفية‬ ‫‪134‬‬ ‫‪18725419‬‬ ‫ب�شائر خمي�س �سعيد الطلبية‬ ‫‪17‬‬ ‫‪3302526‬‬ ‫�سامل عايل �سامل البو�سعيد‬ ‫‪52‬‬ ‫‪10946538‬‬ ‫�أحمد م�صبح طالب ال�شكيلي‬ ‫‪6‬‬
‫مكان المقابلة‪ :‬المديرية العامة للرعاية العمالية ‪ -‬روي‬
‫‪11235045‬‬ ‫نا�صر حممد حميد احلامتي‬ ‫‪47‬‬ ‫‪8457216‬‬ ‫جنمه خاطر مو�سى الر�شيدية‬ ‫‪135‬‬ ‫‪14149975‬‬ ‫ب�شائر مرهون طالب الوهيبية‬ ‫‪18‬‬ ‫‪24854832‬‬ ‫�سامي حمود علي النهدي‬ ‫‪53‬‬ ‫‪14219912‬‬ ‫�أ�سماء حممد �سليم العامرية‬ ‫‪7‬‬
‫‪20714635‬‬ ‫نوره خلف حممد اليحيائية‬ ‫‪48‬‬ ‫تاريخ المقابلة‪ 3 :‬سبتمبر ‪2018‬م‬ ‫‪22855266‬‬ ‫ن�صر عبدالله علي الكا�سبي‬ ‫‪136‬‬ ‫‪18140977‬‬ ‫تهاين حممد عبدالله احلو�سنية‬ ‫‪19‬‬ ‫‪23898096‬‬ ‫�سامي �سيف عامر الهادي‬ ‫‪54‬‬ ‫‪11610537‬‬ ‫�أ�سماء م�سعد �سعيد ال�شعيلية‬ ‫‪8‬‬
‫‪6931946‬‬ ‫هزاع عبدالله ثاين الهدابي‬ ‫‪49‬‬ ‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬ ‫‪22003241‬‬ ‫ن�صراء علي �سعيد الها�شلية‬ ‫‪137‬‬ ‫‪9554742‬‬ ‫جلند حممد حمود ال�صباحي‬ ‫‪20‬‬ ‫‪15668644‬‬ ‫�سعيد �سامل �سعيد املقيبلي‬ ‫‪55‬‬ ‫‪9519845‬‬ ‫�أميمة �صالح عبدالله البلو�شية‬ ‫‪9‬‬
‫‪20590073‬‬ ‫وفاء ثابت خلف الريامية‬ ‫‪50‬‬ ‫‪24249151‬‬ ‫ابراهيم ثنيان خلفان العمري‬ ‫‪1‬‬ ‫‪17470961‬‬ ‫ن�صرى �سعيد عامر البطا�شية‬ ‫‪138‬‬ ‫‪9132197‬‬ ‫جميل جمال نا�صر امل�سكري‬ ‫‪21‬‬ ‫‪8680874‬‬ ‫�سعيد �سليمان نا�صر احل�سني‬ ‫‪56‬‬ ‫‪4135003‬‬ ‫�آمنه دروي�ش عبدالله البلو�شية‬ ‫‪10‬‬
‫‪18475118‬‬ ‫يحيى ح�سني را�شد العربي‬ ‫‪51‬‬ ‫‪10633731‬‬ ‫ابراهيم حميد �سعيد الداودي‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7417862‬‬ ‫نهله �سامل �سيف العامرية‬ ‫‪139‬‬ ‫‪62201055‬‬ ‫جميلة جمال �شريان البلو�شية‬ ‫‪22‬‬ ‫‪19728337‬‬ ‫�سعيد �صباح را�شد الغداين‬ ‫‪57‬‬ ‫‪5734977‬‬ ‫بثينه نا�صر حارب البهالنية‬ ‫‪11‬‬
‫‪21862468‬‬ ‫يحيى �سليمان خلفان احلامتي‬ ‫‪52‬‬ ‫‪11345457‬‬ ‫ابراهيم خلفان حممد الندابي‬ ‫‪3‬‬ ‫‪10735132‬‬ ‫نهله يحيى حممد البلو�شية‬ ‫‪140‬‬ ‫‪14891392‬‬ ‫جواهر جمعه خليفه العامرية‬ ‫‪23‬‬ ‫‪14690588‬‬ ‫�سعيد عبدالله �سعيد الناعبي‬ ‫‪58‬‬ ‫‪23814995‬‬ ‫بدر نا�صر �سيف البطا�شي‬ ‫‪12‬‬
‫‪12647073‬‬ ‫ابراهيم حممد �أحمد ال�شبيبي‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7192155‬‬ ‫نوف يو�سف عبدالله الزدجالية‬ ‫‪141‬‬ ‫‪19487824‬‬ ‫جواهر عبدالله يو�سف الهادية‬ ‫‪24‬‬ ‫‪27766445‬‬ ‫�سعيد حممد �سعيد احل�سني‬ ‫‪59‬‬ ‫‪18389967‬‬ ‫بدر نا�صر عامر الها�شمي‬ ‫‪13‬‬
‫محافظة مسقط‬
‫‪18028476‬‬ ‫احل�سني حمود �سيف الفالحي‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9650492‬‬ ‫هناء حمفوظ ها�شل احلديدية‬ ‫‪142‬‬ ‫‪15428532‬‬ ‫جوخة �سعيد عامر البطا�شية‬ ‫‪25‬‬ ‫‪21974172‬‬ ‫�سليمان بخيت حممد املقيمي‬ ‫‪60‬‬ ‫‪22029357‬‬ ‫بدريه حممد حمد النا�صرية‬ ‫‪14‬‬
‫أسم الشركة‪ :‬شركة تيبودين وشركاه‬
‫‪14042476‬‬ ‫احل�سني علي خلفان احل�سيني‬ ‫‪6‬‬ ‫‪10797663‬‬ ‫هنادي حممد دروي�ش البلو�شية‬ ‫‪143‬‬ ‫‪7482438‬‬ ‫جوخة هالل �سليمان اجلابرية‬ ‫‪26‬‬ ‫‪19706126‬‬ ‫�سيف بدر �سيف ال�سيابي‬ ‫‪61‬‬ ‫‪21960597‬‬ ‫حمد جمعه مو�سى اخلرو�صي‬ ‫‪15‬‬
‫مكان االختبار‪ :‬مقر الشركة ‪ -‬العذيبة‬ ‫‪13507633‬‬ ‫املهلب �سرحان �شحلوب الهطايل‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4923445‬‬ ‫هيال ح�سني علي اليمانية‬ ‫‪144‬‬ ‫‪7622754‬‬ ‫جوخه ابراهيم يحيى ال�شعيلية‬ ‫‪27‬‬ ‫‪8525783‬‬ ‫�شبيب ملنك الل بخ�ش البلو�شي‬ ‫‪62‬‬ ‫‪6733296‬‬ ‫حمد �صالح علي ال�سعدي‬ ‫‪16‬‬
‫تاريخ االختبار‪ 3 :‬سبتمبر ‪2018‬م‬ ‫‪13794096‬‬ ‫�أحمد �سامل را�شد احلجري‬ ‫‪8‬‬ ‫‪20287352‬‬ ‫و�ضحى �سامل عبدالله الوهيبية‬ ‫‪145‬‬ ‫‪16209086‬‬ ‫جوخه عبدالله حبيب الهادية‬ ‫‪28‬‬ ‫‪3183049‬‬ ‫�صالح را�شد �سعيد احل�سيني‬ ‫‪63‬‬ ‫‪5860907‬‬ ‫حمزه �سامل علي املع�شني‬ ‫‪17‬‬
‫الوقت‪ :‬من ‪ 8‬صباح ًا وحتى ‪ 10‬صباح ًا‬ ‫‪15521917‬‬ ‫�أحمد �سامل �سالم ال�شكيلي‬ ‫‪9‬‬ ‫‪15596116‬‬ ‫وفاء خلفان �سليمان احل�سنية‬ ‫‪146‬‬ ‫‪23061431‬‬ ‫حامت �سامل حمد احلامتي‬ ‫‪29‬‬ ‫‪12099605‬‬ ‫�صقر �أحمد من�صور املع�شري‬ ‫‪64‬‬ ‫‪20742742‬‬ ‫حنان �شيخان حمد العبدلية‬ ‫‪18‬‬
‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬ ‫‪12282451‬‬ ‫ا�سماعيل حمد �سامل العربي‬ ‫‪10‬‬ ‫‪3690274‬‬ ‫وفاء حممد ا�سالم عبدالقادر الزدجالية‬ ‫‪147‬‬ ‫‪24298949‬‬ ‫حارث جمعه عامر العذاري‬ ‫‪30‬‬ ‫‪14489132‬‬ ‫�صالح يحيى �صالح اجلابري‬ ‫‪65‬‬ ‫‪5395121‬‬ ‫خلود ح�سن حممد البلو�شية‬ ‫‪19‬‬
‫‪14247836‬‬ ‫ابراهيم يو�سف �صالح الفار�سي‬ ‫‪1‬‬ ‫‪14803485‬‬ ‫�أمني جنيب م�سعود ال�شكيلي‬ ‫‪11‬‬ ‫‪14424223‬‬ ‫وليد خلفان حمد الربا�شدي‬ ‫‪148‬‬ ‫‪12248097‬‬ ‫حمد زايد حمد العامري‬ ‫‪31‬‬ ‫‪61774692‬‬ ‫طارق حممد واحدبخ�ش البلو�شي‬ ‫‪66‬‬ ‫‪22349391‬‬ ‫خلود حم�سن �سامل العامرية‬ ‫‪20‬‬
‫‪13802965‬‬ ‫الأ�شرف خليفه حليط ال�شماخي‬ ‫‪2‬‬ ‫‪14589227‬‬ ‫بدر حممد �سامل احلجري‬ ‫‪12‬‬ ‫‪5514626‬‬ ‫يحيى �سيف �سامل البو�سعيدي‬ ‫‪149‬‬ ‫‪26305922‬‬ ‫حمدان عبدالله خلفان البلو�شي‬ ‫‪32‬‬ ‫‪8114748‬‬ ‫طالل خلفان خمي�س احل�سني‬ ‫‪67‬‬ ‫محافظة مسقط‬
‫‪13581927‬‬ ‫�أحمد خلفان علي النعيمي‬ ‫‪3‬‬ ‫‪11547033‬‬ ‫حمد عبدالله حمد ال�شبلي‬ ‫‪13‬‬ ‫‪11188128‬‬ ‫يحيى نا�صر حممد البلو�شي‬ ‫‪150‬‬ ‫‪10840313‬‬ ‫حمدة عبدالله خلفان الهنائية‬ ‫‪33‬‬ ‫‪12330346‬‬ ‫عادل عبدالله �سيف ال�شبيبي‬ ‫‪68‬‬ ‫أسم الشركة‪ :‬شركة تيبودين وشركاه‬
‫‪67070488‬‬ ‫�أحمد �صالح الدين �أحمد‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9593811‬‬ ‫حمد عبدالله حمد اليعقوبي‬ ‫‪14‬‬ ‫‪10981032‬‬ ‫يو�سف يعقوب علي البلو�شي‬ ‫‪151‬‬ ‫‪18228024‬‬ ‫حميده خلفان �سعيد الدلهمية‬ ‫‪34‬‬ ‫‪23031123‬‬ ‫عادل عبيد خلفان الوهيبي‬ ‫‪69‬‬
‫‪21928729‬‬ ‫حمدان حممد حميد املبيح�سي‬ ‫‪15‬‬ ‫مكان االختبار‪ :‬مقر الشركة ‪ -‬العذيبة‬
‫‪10513692‬‬ ‫�أن�س هالل بخيت املخيني‬ ‫‪5‬‬ ‫‪27408476‬‬ ‫يون�س �سامل علي البطا�شي‬ ‫‪152‬‬ ‫‪11020465‬‬ ‫حنان �سليمان عبدالله الها�شمية‬ ‫‪35‬‬ ‫‪8737933‬‬ ‫عائ�شه دروي�ش خلفان الكندية‬ ‫‪70‬‬
‫‪9763282‬‬ ‫�أيوب يعقوب يو�سف العزري‬ ‫‪6‬‬ ‫‪21420541‬‬ ‫حميد �سامل علي احلجري‬ ‫‪16‬‬ ‫تاريخ االختبار‪ 2 :‬سبتمبر ‪2018‬م‬
‫محافظة مسقط‬ ‫‪22989921‬‬ ‫حنان عي�سى حممد العوي�سية‬ ‫‪36‬‬ ‫‪19803994‬‬ ‫عائ�شه جنيب �سعيد اخلرو�صية‬ ‫‪71‬‬
‫‪22585752‬‬ ‫با�سم حممد عامر الربخي‬ ‫‪7‬‬ ‫‪19489636‬‬ ‫عمي العربي‬‫خالد خلفان ّ‬ ‫‪17‬‬ ‫‪7000932‬‬ ‫خالد مبارك علي العرميي‬ ‫‪37‬‬ ‫‪10719449‬‬ ‫عبدالرحيم عبدالله نا�صر النعماين‬ ‫‪72‬‬ ‫الوقت‪ :‬من ‪ 10:30‬صباح ًا وحتى‬
‫أسم الشركة‪ :‬مزون لاللبان‬ ‫‪ 12‬ظهراً‬
‫‪23405252‬‬ ‫بدر علي �سعيد غفرم ال�شحري‬ ‫‪8‬‬ ‫‪24298143‬‬ ‫خالد خليفه �سعيد الريامي‬ ‫‪18‬‬ ‫‪22058982‬‬ ‫خديجه خلفان حممد الوهيبية‬ ‫‪38‬‬ ‫‪27605538‬‬ ‫عبدالرحيم مو�سى �سيف الهادي‬ ‫‪73‬‬
‫‪7237189‬‬ ‫خالد علي خلفان ال�شكيلي‬ ‫‪19‬‬ ‫مكان المقابلة‪ :‬المعهد العلمي الحديث للتدريب الصناعي‬ ‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬
‫‪15375556‬‬ ‫بدر نا�صر علي املنعي‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9086502‬‬ ‫خلود حممود حمد احلديدية‬ ‫‪39‬‬ ‫‪10604777‬‬ ‫عبدالعزيز احمد دادرحيم البلو�شي‬ ‫‪74‬‬
‫(ايمسات) ‪ -‬بركاء (العقدة ‪ -‬بجانب مركز نور بركاء للتسوق‬ ‫‪10502757‬‬ ‫را�شد حممد �سامل اجلابري‬ ‫‪1‬‬
‫‪23357347‬‬ ‫ح�سني �سامل خليفه الغ�ساين‬ ‫‪10‬‬ ‫‪18938966‬‬ ‫خالد حممد خلفان اخلايفي‬ ‫‪20‬‬ ‫ومقابل محطة نفط عمان)‬ ‫‪11385285‬‬ ‫خوله علي حمدان اليو�سفية‬ ‫‪40‬‬ ‫‪10594133‬‬ ‫عبدالله �أحمد دادرحيم البلو�شي‬ ‫‪75‬‬
‫‪20188043‬‬ ‫حمود حممد �سنيدي ال�شعيلي‬ ‫‪11‬‬ ‫‪20303708‬‬ ‫خالد حممد �سيف اخلنب�شي‬ ‫‪21‬‬ ‫‪4844024‬‬ ‫رجاء �سليمان عبدالله العربية‬ ‫‪2‬‬
‫تاريخ المقابلة‪ 3 :‬سبتمبر ‪2018‬م‬ ‫‪2310027‬‬ ‫داود حمد �سعيد املحرمي‬ ‫‪41‬‬ ‫‪10230142‬‬ ‫عبدالله جعفر قادر بخ�ش‬ ‫‪76‬‬
‫‪5576492‬‬ ‫خالد مبارك �ساملني البلو�شي‬ ‫‪12‬‬ ‫‪12454863‬‬ ‫خليفه من�صور خليفه الزكواين‬ ‫‪22‬‬ ‫‪9621875‬‬ ‫رجاء نا�صر �صالح الربيعية‬ ‫‪3‬‬
‫الوقت‪ :‬من ‪ 9‬صباح ًا وحتى ‪ 1:30‬ظهراً‬ ‫‪14839069‬‬ ‫دعاء علي عبدالله الها�شمية‬ ‫‪42‬‬ ‫‪10309834‬‬ ‫عبدالله خمي�س �سعيد ال�سناين‬ ‫‪77‬‬
‫‪13375728‬‬ ‫خليل منري �سليمان امل�سروري‬ ‫‪13‬‬ ‫‪9300366‬‬ ‫خليل �سامل �سعيد ال�شيذاين‬ ‫‪23‬‬ ‫‪12519396‬‬ ‫ر�شا را�شد �سامل ال�شكيلية‬ ‫‪4‬‬
‫‪9962418‬‬ ‫رباب عبداحل�سني نظرحممد اللواتية‬ ‫‪43‬‬ ‫‪10840965‬‬ ‫عبدالله را�شد علي الرندي‬ ‫‪78‬‬
‫‪12725402‬‬ ‫ذياب حمد �سلطان اجلحايف‬ ‫‪24‬‬ ‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬ ‫‪12387177‬‬ ‫رقيه عبدالله هالل ال�سعدية‬ ‫‪5‬‬
‫‪21881016‬‬ ‫زاهر عبدالله �سعيد الدفاعي‬ ‫‪14‬‬ ‫‪25909503‬‬ ‫رحمه حمد �سيف الهادية‬ ‫‪44‬‬ ‫‪23471773‬‬ ‫عبدالله �سامل حمدان الفراجي‬ ‫‪79‬‬
‫‪24325837‬‬ ‫�سامل حمود عامر الرحبي‬ ‫‪25‬‬ ‫‪6985574‬‬ ‫ابراهيم علي ح�سن البلو�شي‬ ‫‪1‬‬ ‫‪14191498‬‬ ‫زهره �سامل را�شد اخلنب�شية‬ ‫‪6‬‬
‫‪13003326‬‬ ‫�سعود حارب زيد الكيومي‬ ‫‪15‬‬ ‫‪25349148‬‬ ‫رحمه �سامل �أحمد ال�شنوية‬ ‫‪45‬‬ ‫‪12906487‬‬ ‫عبدالله �سيف �سريح الفار�سي‬ ‫‪80‬‬
‫‪25233436‬‬ ‫�سامل خلف �سامل الهطايل‬ ‫‪26‬‬ ‫‪8012855‬‬ ‫احمد بن خليل بن دادرحيم البلو�شي‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8015317‬‬ ‫زينب �سعيد ال�سبع املعنية‬ ‫‪7‬‬
‫‪22463474‬‬ ‫�سلطان عامر �سلطان ال�شحيمي‬ ‫‪16‬‬ ‫‪27614197‬‬ ‫رحيمة علي حمد الكا�سبية‬ ‫‪46‬‬ ‫‪11366769‬‬ ‫عدنان �أكرب عبدال�صمد البلو�شي‬ ‫‪81‬‬
‫‪19848269‬‬ ‫�سعود �شيخان �سعود التوبي‬ ‫‪27‬‬ ‫‪22198426‬‬ ‫ادري�س حممد عبدالله البلو�شي‬ ‫‪3‬‬ ‫‪14251634‬‬ ‫�ساره عبدالله را�شد ال�سعدية‬ ‫‪8‬‬
‫‪62133778‬‬ ‫طالل يارحممد مراد البلو�شي‬ ‫‪17‬‬ ‫‪17328114‬‬ ‫رقيه حممد خلفان املحرمية‬ ‫‪47‬‬ ‫‪25905978‬‬ ‫عدنان من�صور را�شد ال�سناين‬ ‫‪82‬‬
‫‪14206571‬‬ ‫�سلطان حمد �سعيد الربا�شدي‬ ‫‪28‬‬ ‫‪13627851‬‬ ‫ا�سماعيل بن حمد بن حممد ال�سيابي‬ ‫‪4‬‬ ‫‪889885‬‬ ‫�سعاد خليفه مبارك املحاجرية‬ ‫‪9‬‬
‫‪8976743‬‬ ‫منال خمي�س حممد ال�سنيدية‬ ‫‪18‬‬ ‫‪12075991‬‬ ‫رياء �سعيد را�شد ال�سابقية‬ ‫‪48‬‬ ‫‪22090736‬‬ ‫عزه عامر �سيف العربية‬ ‫‪83‬‬
‫‪12921828‬‬ ‫�سلطان حمد �سليمان �أمبو�سعيدي‬ ‫‪29‬‬ ‫‪15542137‬‬ ‫اخلليل احمد حمود اجلرداين‬ ‫‪5‬‬ ‫‪13918503‬‬ ‫�سيف عبدالله �سيف ال�شعيلي‬ ‫‪10‬‬
‫‪22330074‬‬ ‫ن�صرا جابر حممد الوائلية‬ ‫‪19‬‬ ‫‪11730806‬‬ ‫ريان عفان عثمان الزدجالية‬ ‫‪49‬‬ ‫‪62034806‬‬ ‫عفراء الهي بخ�ش فتح حممد البلو�شية‬ ‫‪84‬‬
‫‪8100507‬‬ ‫�سليمان �سعيد �سليمان احل�سني‬ ‫‪30‬‬ ‫‪10660686‬‬ ‫النظر بن خالد بن حممد اجلهوري‬ ‫‪6‬‬ ‫‪20858908‬‬ ‫�صفاء �سامل خمي�س اخليارية‬ ‫‪11‬‬
‫‪19742785‬‬ ‫نوره �سليم عبدالله اخلاطرية‬ ‫‪20‬‬ ‫‪22671682‬‬ ‫ريهام عبدالله �سامل الغزيلية‬ ‫‪50‬‬ ‫‪3965215‬‬ ‫علي حمد عبدالله احلارثي‬ ‫‪85‬‬
‫‪21473565‬‬ ‫�شهاب حمد �سيف ال�ساملي‬ ‫‪31‬‬ ‫‪4148115‬‬ ‫�إبراهيم حممد خمي�س البلو�شي‬ ‫‪7‬‬ ‫‪10205862‬‬ ‫ظنينه عبدالله �سامل ال�سعدية‬ ‫‪12‬‬
‫‪10352026‬‬ ‫هديل عبدالله حممد احلا�ضرية‬ ‫‪21‬‬ ‫‪18949174‬‬ ‫زبيده حممود مراد البلو�شية‬ ‫‪51‬‬ ‫‪19411615‬‬ ‫علي م�سلم حنب الغداين‬ ‫‪86‬‬
‫‪9202907‬‬ ‫�صالح �صالح �سامل احلديدي‬ ‫‪32‬‬ ‫‪10104928‬‬ ‫�أحمد بن را�شد بن حممد الغيثي‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3831062‬‬ ‫عائ�شه خلفان �صالح الو�شاحية‬ ‫‪13‬‬
‫محافظة مسقط‬ ‫‪23097597‬‬ ‫زمزم �سيف حممد الوهيبية‬ ‫‪52‬‬ ‫‪15289204‬‬ ‫عمّار عبدالله حممد الرواحي‬ ‫‪87‬‬
‫‪11701519‬‬ ‫عبداجلليل عبدالله حممد الربيكي‬ ‫‪33‬‬ ‫‪17994738‬‬ ‫�أحمد بن نا�صر بن خلفان املحاربي‬ ‫‪9‬‬ ‫‪13258118‬‬ ‫عائ�شه خلفان حممد ال�شام�سية‬ ‫‪14‬‬
‫أسم الشركة‪ :‬شركة تيبودين وشركاه‬
‫‪10155691‬‬ ‫زوينه خمي�س �صالح العربية‬ ‫‪53‬‬ ‫‪12079703‬‬ ‫عماد �صالح �أحمد ال�شماخي‬ ‫‪88‬‬
‫‪25007527‬‬ ‫�أحمد بن نا�صر بن خلفان اله�شامي‬ ‫‪10‬‬ ‫‪6045343‬‬ ‫عائ�شه حممد عبدالله ال�شيدية‬ ‫‪15‬‬
‫محافظة مسقط‬ ‫‪19621973‬‬ ‫زينب �سليمان خلفان العمرية‬ ‫‪54‬‬ ‫‪24464706‬‬ ‫عماد �صالح نا�صر ال�شريقي‬ ‫‪89‬‬
‫مكان االختبار‪ :‬مقر الشركة ‪ -‬العذيبة‬ ‫‪19851773‬‬ ‫�أمين بن نا�صر بن حممد ال�سليمي‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12651147‬‬ ‫عائ�شه يو�سف مراد البلو�شية‬ ‫‪16‬‬
‫أسم الشركة‪ :‬المدرسة الفرنسية مسقط‬ ‫‪20384296‬‬ ‫زينب مبارك عي�سى اخل�صيبية‬ ‫‪55‬‬ ‫‪13077826‬‬ ‫فاتك زكي عطي الريامي‬ ‫‪90‬‬
‫تاريخ االختبار‪ 3 :‬سبتمبر ‪2018‬م‬ ‫‪20296981‬‬ ‫�أمين �سليّم �سعيد اجلابري‬ ‫‪12‬‬
‫‪24567255‬‬ ‫�ساره خمي�س را�شد ال�شعبنية‬ ‫‪56‬‬ ‫‪24106883‬‬ ‫فاتك فايز خمي�س املنذري‬ ‫‪91‬‬ ‫محافظة مسقط‬
‫مكان المقابلة‪ :‬مقر المدرسة ‪ -‬مدينة العرفان (بجانب الكلية‬ ‫‪26742061‬‬ ‫بدر بن �سليمان بن خلفان ال�سيابي‬ ‫‪13‬‬
‫الوقت‪ :‬من ‪ 10:30‬صباح ًا وحتى ‪ 12‬ظهراً‬ ‫‪11875449‬‬ ‫�ساره �سمري �صديق البلو�شية‬ ‫‪57‬‬ ‫‪13865279‬‬ ‫فاطمه حممد حمد العرميية‬ ‫‪92‬‬ ‫أسم الشركة‪ :‬شركة تيبودين وشركاه‬
‫الدولية للهندسة واالدارة)‬
‫‪22974566‬‬ ‫بدر حممد عبدالله املعويل‬ ‫‪14‬‬
‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬ ‫تاريخ المقابلة‪ 3 :‬سبتمبر ‪2018‬م‬ ‫‪18653201‬‬ ‫�ساملة هديب خلفان احلب�سية‬ ‫‪58‬‬ ‫‪12225605‬‬ ‫فائزه عبدالله �سامل ال�سابقية‬ ‫‪93‬‬ ‫مكان االختبار‪ :‬مقر الشركة ‪ -‬العذيبة‬
‫‪13992005‬‬ ‫جمعه عبدالله جمعه احلرا�صي‬ ‫‪15‬‬
‫‪6592161‬‬ ‫عبداللطيف را�شد �سامل املعمري‬ ‫‪1‬‬ ‫‪12009132‬‬ ‫�سامله خلفان حممد الوهيبية‬ ‫‪59‬‬ ‫‪22965856‬‬ ‫فهد حمد عبدالله العامري‬ ‫‪94‬‬
‫الوقت‪ 8:30 :‬صباح ًا‬ ‫‪24316251‬‬ ‫حامت بن عبدالله بن حمدان ال�سيابي‬ ‫‪16‬‬ ‫تاريخ االختبار‪ 2 :‬سبتمبر ‪2018‬م‬
‫‪14572998‬‬ ‫عبدالله بطي �سامل الغافري‬ ‫‪2‬‬ ‫‪11679291‬‬ ‫�ساميه خلفان �سلمان النهدية‬ ‫‪60‬‬ ‫‪61924077‬‬ ‫فهد فريحممد �شريحممد البلو�شي‬ ‫‪95‬‬
‫الرقم املدين‬ ‫ا�سم املرت�شح‬ ‫م‬ ‫‪27484619‬‬ ‫حبيب علي حبيب اجلرداين‬ ‫‪17‬‬ ‫الوقت‪ :‬من ‪ 1:30‬ظهراً وحتى ‪ 3:30‬ظهراً‬
‫‪10471837‬‬ ‫عبدالله خليفه مبارك الغافري‬ ‫‪3‬‬ ‫‪17163111‬‬ ‫�سعاده �سيف را�شد ال�شعبنية‬ ‫‪61‬‬ ‫‪11897632‬‬ ‫فهد قا�سم عبدالله احلمادي‬ ‫‪96‬‬
‫‪23114332‬‬ ‫�أحمد عي�سى جمعه البو�صايف‬ ‫‪1‬‬ ‫‪11095034‬‬ ‫حمد بن عو�ض بن مراد البلو�شي‬ ‫‪18‬‬ ‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬
‫‪23423497‬‬ ‫عبدالله �سلطان خمي�س البطيني‬ ‫‪4‬‬ ‫‪22805961‬‬ ‫�سعيد �أحمد خلفان الفراجي‬ ‫‪62‬‬ ‫‪13301993‬‬ ‫قي�س زايد خليفه املقبايل‬ ‫‪97‬‬
‫‪22339566‬‬ ‫�أماين حمد مبارك الهنائية‬ ‫‪2‬‬ ‫‪11833196‬‬ ‫خالد �سعيد علي اجلهوري‬ ‫‪19‬‬ ‫‪17934549‬‬ ‫عبدالعزيز حمد حممد ال�شكيلي‬ ‫‪1‬‬
‫‪21066675‬‬ ‫عدنان خلفان �سامل املعمري‬ ‫‪5‬‬ ‫‪13283547‬‬ ‫�سعيد حممد حمود العا�صمي‬ ‫‪63‬‬ ‫‪24875277‬‬ ‫قي�س �صالح ح�سن البلو�شي‬ ‫‪98‬‬
‫‪22499803‬‬ ‫ح�سني علي �سلطان اجلعفري‬ ‫‪3‬‬ ‫‪11967443‬‬ ‫خالد م�سعد را�شد احلامتي‬ ‫‪20‬‬ ‫‪10634428‬‬ ‫عبدالله �سامل عبدالله امل�سكري‬ ‫‪2‬‬
‫‪13572299‬‬ ‫عمر خامت حمدان احلجري‬ ‫‪6‬‬ ‫‪10715117‬‬ ‫�سلطان حممد �سامل الفار�سي‬ ‫‪64‬‬ ‫‪4549958‬‬ ‫ماجده جمعه هديب اجلابرية‬ ‫‪99‬‬
‫‪9171871‬‬ ‫خالد قا�سم حممد البدواوي‬ ‫‪4‬‬ ‫‪15412367‬‬ ‫خالد بن خمي�س بن م�صبح النعيمي‬ ‫‪21‬‬ ‫‪18107334‬‬ ‫علي �سامل �سعيد العربي‬ ‫‪3‬‬
‫‪24303134‬‬ ‫عمر عو�ض خلف البو�سعيدي‬ ‫‪7‬‬ ‫‪24478793‬‬ ‫�سلوى ثاين حممد ال�صولية‬ ‫‪65‬‬ ‫‪11037098‬‬ ‫مازن ا�سحاق رحمةالله البلو�شي‬ ‫‪100‬‬
‫‪11213912‬‬ ‫خديجه يو�سف �سعيد ال�صبحية‬ ‫‪5‬‬ ‫‪11055666‬‬ ‫خالد بن عي�سى بن �سالم النبهاين‬ ‫‪22‬‬ ‫‪18916652‬‬ ‫غيثاء را�شد نا�صر اال�سماعيلية‬ ‫‪4‬‬
‫‪9667119‬‬ ‫عي�سى عامر حممد احلجري‬ ‫‪8‬‬ ‫‪18824128‬‬ ‫�سمية حمفوظ جمعه احلو�سنية‬ ‫‪66‬‬ ‫‪12759737‬‬ ‫مازن حمود دروي�ش الهنائي‬ ‫‪101‬‬
‫‪10331117‬‬ ‫دعاء �أحمد عبدالله اخلابورية‬ ‫‪6‬‬ ‫‪61933354‬‬ ‫خالد علي اكرب خدابخ�ش البلو�شي‬ ‫‪23‬‬ ‫‪13513135‬‬ ‫فاطمه علي �سيف الو�شاحية‬ ‫‪5‬‬
‫‪11566209‬‬ ‫فهد مبارك علي العلوي‬ ‫‪9‬‬ ‫‪15332009‬‬ ‫�سميه مقبول ها�شل الهنائية‬ ‫‪67‬‬ ‫‪25195689‬‬ ‫مازن خمي�س ثاين الهاروين‬ ‫‪102‬‬
‫‪13897309‬‬ ‫دالل جمعه ال�سبع ال�شكيلية‬ ‫‪7‬‬ ‫‪11220665‬‬ ‫خالد علي را�شد الربامي‬ ‫‪24‬‬ ‫‪11679215‬‬ ‫فهد علي �سعيد البلو�شي‬ ‫‪6‬‬
‫‪9609858‬‬ ‫حممد قا�سم �سعيد البلو�شي‬ ‫‪10‬‬ ‫‪20207842‬‬ ‫�شروق �سامل �سعيد العلوية‬ ‫‪68‬‬ ‫‪18516571‬‬ ‫مازن �سعيد عبدالله العامري‬ ‫‪103‬‬
‫‪22497387‬‬ ‫رقيه حمد �سعيد امل�سعودية‬ ‫‪8‬‬ ‫‪20838922‬‬ ‫خليفه بن حمد بن �سامل املقبايل‬ ‫‪25‬‬ ‫‪10429058‬‬ ‫ليلى �سعيد م�سعود الغافرية‬ ‫‪7‬‬
‫‪9546959‬‬ ‫حممد نا�صر �سامل القطيطي‬ ‫‪11‬‬ ‫‪10429311‬‬ ‫�شهد عبدالوهاب حممد البلو�شية‬ ‫‪69‬‬ ‫‪13208762‬‬ ‫مازن �سليّم خمي�س ال�صخبوري‬ ‫‪104‬‬
‫‪22523395‬‬ ‫زيانه �سليمان خمي�س اخلايفية‬ ‫‪9‬‬ ‫‪12637253‬‬ ‫را�شد بن حمدان بن را�شد احلامدي‬ ‫‪26‬‬ ‫‪9384507‬‬ ‫ماهر �سعيد حممد الق�صابي‬ ‫‪8‬‬
‫‪13341018‬‬ ‫مروان حممود �سيف ال�صباحي‬ ‫‪12‬‬ ‫‪21286669‬‬ ‫�شهد حممد �سعيد احل�سنية‬ ‫‪70‬‬ ‫‪17234276‬‬ ‫حممد حمود حممد االخزمي‬ ‫‪105‬‬
‫‪22995226‬‬ ‫�ساره حممد حمود اجلابرية‬ ‫‪10‬‬ ‫‪22317233‬‬ ‫را�شد بن خمي�س بن را�شد البادي‬ ‫‪27‬‬ ‫‪18245783‬‬ ‫حممد �سيف �سعيد العويف‬ ‫‪9‬‬
‫‪10106731‬‬ ‫م�صعب عبدالله علي البلو�شي‬ ‫‪13‬‬ ‫‪20921236‬‬ ‫�شوق عبيد �شنون العبدانية‬ ‫‪71‬‬ ‫‪18244476‬‬ ‫حممد خلفان �سيف الكا�سبي‬ ‫‪106‬‬
‫‪11785788‬‬ ‫�سيف قحطان حممد العي�سائي‬ ‫‪11‬‬ ‫‪7932536‬‬ ‫را�شد بن عبدالله بن �سلطان ال�شبلي‬ ‫‪28‬‬ ‫‪11309952‬‬ ‫حممد عبداللطيف عبدالله العرميي‬ ‫‪10‬‬
‫‪3873718‬‬ ‫منذر م�سلم �سامل احلو�سني‬ ‫‪14‬‬ ‫‪70419995‬‬ ‫�شريين حممدرفيق كرمي بخ�ش البلو�شية‬ ‫‪72‬‬ ‫‪7745359‬‬ ‫حممد خمي�س نا�صر االغربي‬ ‫‪107‬‬
‫‪13177242‬‬ ‫�شروق �سامل طالب املعولية‬ ‫‪12‬‬ ‫‪9633403‬‬ ‫رائد بن ن�صيب بن �سعد ال�سيابي‬ ‫‪29‬‬ ‫‪8113305‬‬ ‫حممد عبدالله حممد اجلابري‬ ‫‪11‬‬
‫‪18642126‬‬ ‫ه�شام �سعيد خلفان الريامي‬ ‫‪15‬‬ ‫‪18006508‬‬ ‫�شيماء را�شد ها�شل البو�سعيدية‬ ‫‪73‬‬ ‫‪11126249‬‬ ‫حممد را�شد �سعيد النعماين‬ ‫‪108‬‬
‫‪21223277‬‬ ‫عائ�شه �سعيد حممد امل�سعودية‬ ‫‪13‬‬ ‫‪11106366‬‬ ‫�سامل بن را�شد بن �سعيد املقبايل‬ ‫‪30‬‬ ‫‪8196872‬‬ ‫حممود �سعيد حممد العربي‬ ‫‪12‬‬
‫‪24811407‬‬ ‫هيثم عو�ض �سامل اجلابري‬ ‫‪16‬‬ ‫‪10400123‬‬ ‫�شيماء �سليمان �سامل العوي�سية‬ ‫‪74‬‬ ‫‪17593674‬‬ ‫حممد �سامل عبيد ال�سباعي‬ ‫‪109‬‬
‫‪20361186‬‬ ‫عبري �سامل را�شد القطيطية‬ ‫‪14‬‬ ‫‪25735472‬‬ ‫�سامل بن �سليمان بن �سامل اجلابري‬ ‫‪31‬‬ ‫‪19044478‬‬ ‫مر�شد عامر را�شد احلجري‬ ‫‪13‬‬
‫‪10175658‬‬ ‫هيثم نا�صر �سامل البطا�شي‬ ‫‪17‬‬ ‫‪11342535‬‬ ‫�صالح را�شد �سعيد القا�سمي‬ ‫‪75‬‬ ‫‪24889874‬‬ ‫حممد �سليم خلفان البطا�شي‬ ‫‪110‬‬
‫‪14671247‬‬ ‫عبري علي �سامل الندابية‬ ‫‪15‬‬ ‫‪13306918‬‬ ‫�سامل حميد �سامل ال�شق�صي‬ ‫‪32‬‬ ‫‪10506845‬‬ ‫مر�شد مبارك �سويد ال�سيابي‬ ‫‪14‬‬
‫محافظة مسقط‬ ‫‪5887679‬‬ ‫فاطمه ح�سن حممد البلو�شية‬ ‫‪16‬‬ ‫‪15304559‬‬ ‫�صفيه �سامل ربيع ال�صلتية‬ ‫‪76‬‬ ‫‪23870163‬‬ ‫حممد �صالح �سليمان الفوري‬ ‫‪111‬‬
‫‪7614821‬‬ ‫�سعيد بن را�شد بن علي املقبايل‬ ‫‪33‬‬ ‫‪13199842‬‬ ‫مروة علي �سليمان ال�صبحية‬ ‫‪15‬‬
‫أسم الشركة‪ :‬شركة تيبودين وشركاه‬ ‫‪22091851‬‬ ‫حممد حمد �سعيد الفوري‬ ‫‪17‬‬ ‫‪8917359‬‬ ‫عاليه رم�ضان خمي�س‬ ‫‪77‬‬ ‫‪4585927‬‬ ‫حممد عبدالله �سيف املعمري‬ ‫‪112‬‬
‫‪15133679‬‬ ‫�سعيد بن �صالح بن مراد البلو�شي‬ ‫‪34‬‬ ‫محافظة مسقط‬
‫‪22491327‬‬ ‫موزة �سيف �سليمان الناعبية‬ ‫‪18‬‬ ‫‪4427047‬‬ ‫عايدة علي �سعيد العوي�سية‬ ‫‪78‬‬ ‫‪14951026‬‬ ‫عدي حمد الوهيبي‬ ‫حممد ّ‬ ‫‪113‬‬
‫مكان االختبار‪ :‬مقر الشركة ‪ -‬العذيبة‬ ‫‪13243457‬‬ ‫�سعيد بن علي بن عبدالله البلو�شي‬ ‫‪35‬‬
‫‪24873592‬‬ ‫عايده �أحمد نا�صر امل�شرفية‬ ‫‪79‬‬ ‫‪27199591‬‬ ‫حممد علي �سعود العمريي‬ ‫‪114‬‬ ‫أسم الشركة‪ :‬مصنع الجفير للمواد الغذائية‬
‫تاريخ االختبار‪ 3 :‬سبتمبر ‪2018‬م‬ ‫‪11544266‬‬ ‫ي�سرا يحيى هالل املحمودية‬ ‫‪19‬‬ ‫‪13474353‬‬ ‫�سعيد فايل �سامل العمري‬ ‫‪36‬‬
‫‪10658972‬‬ ‫يو�سف را�شد �سويد البادي‬ ‫‪20‬‬ ‫‪15173455‬‬ ‫عايده �سامل حمد احل�سنية‬ ‫‪80‬‬ ‫‪23891878‬‬ ‫حممد علي حممد الوهيبي‬ ‫‪115‬‬ ‫مكان المقابلة‪ :‬ديوان عام وزارة القوى العاملة (مرتفعات المطار)‬
‫الوقت‪ :‬من ‪ 1:30‬ظهراً وحتى ‪ 3:30‬ظهراً‬ ‫‪13358453‬‬ ‫�سلطان نا�صر جمعه احلكماين‬ ‫‪37‬‬
‫‪18219506‬‬ ‫يون�س �سامل علي احلارثي‬ ‫‪21‬‬ ‫‪10763131‬‬ ‫عبدالرحمن �سليمان نا�صر الرحبي‬ ‫‪81‬‬ ‫‪11247811‬‬ ‫حممد فريد حممد اللمكي‬ ‫‪116‬‬ ‫تاريخ المقابلة‪ 2 :‬سبتمبر ‪2018‬م‬
‫‪14607668‬‬ ‫�سيف �سامل حارب ال�شبيبي‬ ‫‪38‬‬
‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬ ‫‪19497639‬‬ ‫عبدالرحمن حممد نا�صر اجلابري‬ ‫‪82‬‬ ‫‪11188593‬‬ ‫حممد مبارك �سبيت ال�سناين‬ ‫‪117‬‬
‫محافظة مسقط‬ ‫‪8073779‬‬ ‫�سيف بن حممد بن علي الكعبي‬ ‫‪39‬‬ ‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬
‫‪23485338‬‬ ‫ابراهيم �سليمان نا�صر القا�سمي‬ ‫‪1‬‬ ‫‪12585035‬‬ ‫عبدالعزيز نا�صر علي العرميي‬ ‫‪83‬‬ ‫‪13831155‬‬ ‫حممد حمفوظ علي املع�شري‬ ‫‪118‬‬
‫‪8630064‬‬ ‫عارف بن حمد بن هالل املقبايل‬ ‫‪40‬‬ ‫‪3798423‬‬ ‫ابت�سام �سيف �سليمان العامرية‬ ‫‪1‬‬
‫‪11850884‬‬ ‫امتام خليفه حمد اجلعفري‬ ‫‪2‬‬ ‫أسم الشركة‪ :‬مستشفى ابولو مسقط‬ ‫‪10379787‬‬ ‫عبدالله حمود �سامل الوهيبي‬ ‫‪84‬‬ ‫‪14832861‬‬ ‫حممد هالل علي الفزاري‬ ‫‪119‬‬
‫‪23845137‬‬ ‫عبدالرحمن بن �سامل بن نا�صر الرواحي‬ ‫‪41‬‬ ‫‪14173497‬‬ ‫ابراهيم �سليمان حميد احلارثي‬ ‫‪2‬‬
‫‪22301935‬‬ ‫احمد مبارك �سامل ال�سيابي‬ ‫‪3‬‬ ‫مكان المقابلة‪ :‬مقر المستشفى ‪ -‬مطرح (مقابلة دوار الحمرية)‬ ‫‪6571899‬‬ ‫عبري علي را�شد ال�شبلية‬ ‫‪85‬‬ ‫‪24627068‬‬ ‫حممود �سامل حارب البلو�شي‬ ‫‪120‬‬
‫‪11519442‬‬ ‫عبدال�سالم بن عبدالله بن �سيف العمراين‬ ‫‪42‬‬ ‫‪10085645‬‬ ‫احمد �سعيد �سليمان الوهيبي‬ ‫‪3‬‬
‫‪23379352‬‬ ‫�أحمد خليفه حممد الهاجري‬ ‫‪4‬‬ ‫تاريخ المقابلة‪ 3 :‬سبتمبر ‪2018‬م‬ ‫‪9513542‬‬ ‫عبري كرمي عبدون الطالعية‬ ‫‪86‬‬ ‫‪23119047‬‬ ‫مر�شد �سامل رزيق الرحبي‬ ‫‪121‬‬
‫‪23430516‬‬ ‫عبدالعزيز بن �سعود بن حارب ال�سيابي‬ ‫‪43‬‬ ‫‪11546875‬‬ ‫احمد نعيم جمعه احلديدي‬ ‫‪4‬‬
‫‪13657868‬‬ ‫�أحمد �سامل را�شد املطرو�شي‬ ‫‪5‬‬ ‫‪24889963‬‬ ‫عذاري حممد عبيد الوهيبي‬ ‫‪87‬‬ ‫‪13972314‬‬ ‫مروان �سليمان جمعه الوهيبي‬ ‫‪122‬‬
‫الوقت‪ 9 :‬صباح ًا‬ ‫‪5789977‬‬ ‫عبدالله بن �سعيد بن �صقر اجلابري‬ ‫‪44‬‬ ‫‪20181122‬‬ ‫ا�سماعيل �سامل من�صور الوهيبي‬ ‫‪5‬‬
‫‪8236112‬‬ ‫�أحمد �سعيد عي�سى البلو�شي‬ ‫‪6‬‬ ‫‪11253116‬‬ ‫عروه �أنور مال الله الزدجايل‬ ‫‪88‬‬ ‫‪19451832‬‬ ‫مروان مبارك عي�سى اخل�صيبي‬ ‫‪123‬‬
‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬ ‫‪11456102‬‬ ‫عبدالله بن �سيف بن �سامل الغيثي‬ ‫‪45‬‬ ‫‪24874191‬‬ ‫املعت�صم حمود �سامل البطا�شي‬ ‫‪6‬‬
‫‪12448489‬‬ ‫تركي �سلطان هالل احلب�سي‬ ‫‪7‬‬ ‫‪99091898‬‬ ‫عفراء مراد �آدم البلو�شية‬ ‫‪89‬‬ ‫‪19021724‬‬ ‫مروه علي �سعيد احل�سنية‬ ‫‪124‬‬
‫‪7520631‬‬ ‫ابت�سام �سعيد املر ال�سديرية‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6733103‬‬ ‫عبدالله بن �صالح بن عبدالله املعمري‬ ‫‪46‬‬ ‫‪11768161‬‬ ‫املعت�صم �سامل خلفان ال�سناين‬ ‫‪7‬‬
‫‪18673596‬‬ ‫حامت �أحمد عبدالله الغيالين‬ ‫‪8‬‬ ‫‪10586599‬‬ ‫علي حممد علي العرميي‬ ‫‪90‬‬ ‫‪14064668‬‬ ‫مرمي �أحمد نا�صر املفرجية‬ ‫‪125‬‬
‫‪23378486‬‬ ‫ابت�سام حممد جمعه ال�صاحلية‬ ‫‪2‬‬ ‫‪15307204‬‬ ‫عبدالله بن هالل بن عي�سى ال�شام�سي‬ ‫‪47‬‬ ‫‪15654141‬‬ ‫املنت�صر نا�صر �سامل العامري‬ ‫‪8‬‬
‫‪23407059‬‬ ‫خالد �سعود �سيف احلب�سي‬ ‫‪9‬‬ ‫‪76608654‬‬ ‫عماد عبدالكرمي �أحمد‬ ‫‪91‬‬ ‫‪11388328‬‬ ‫مرمي عبدالرحمن حممد البلو�شية‬ ‫‪126‬‬
‫‪4780231‬‬ ‫ابراهيم عبدالله �شيخان ال�شعفوري‬ ‫‪3‬‬ ‫‪27664674‬‬ ‫عبدالله حممد علي اليو�سفي‬ ‫‪48‬‬ ‫‪10740954‬‬ ‫انت�صار �سعيد خلف الناعبية‬ ‫‪9‬‬
‫‪8495392‬‬ ‫رائد �سعيد نا�صر ال�صبحي‬ ‫‪10‬‬ ‫‪14839074‬‬ ‫غدير علي عبدالله الها�شمية‬ ‫‪92‬‬ ‫‪19460064‬‬ ‫معتز رم�ضان �سامل الكثريي‬ ‫‪127‬‬
‫‪13379292‬‬ ‫اخال�ص خمي�س خليفه �أوالدودير‬ ‫‪4‬‬ ‫‪61950648‬‬ ‫عدنان بن حممد نياز بن �شريان البلو�شي‬ ‫‪49‬‬ ‫‪9382306‬‬ ‫اميان حممد عي�سى الوهيبية‬ ‫‪10‬‬
‫‪9734313‬‬ ‫ر�ضا يو�سف دروي�ش العجمي‬ ‫‪11‬‬ ‫‪5989441‬‬ ‫غدير يو�سف �صالح احل�سنية‬ ‫‪93‬‬ ‫‪11980143‬‬ ‫معني �سليمان �سويد املعيني‬ ‫‪128‬‬
‫‪15631729‬‬ ‫اخال�ص مو�سى حارب ال�صم�صامية‬ ‫‪5‬‬ ‫‪14368986‬‬ ‫علي عبدالله �سامل الغيثي‬ ‫‪50‬‬ ‫‪15462474‬‬ ‫�أحمد خمي�س حممد الدرمكي‬ ‫‪11‬‬
‫‪9754375‬‬ ‫زهري حممد حممود البلو�شي‬ ‫‪12‬‬ ‫‪17470956‬‬ ‫فاطمة �سعيد عامر البطا�شية‬ ‫‪94‬‬ ‫‪14138197‬‬ ‫منت�صار علي عبدالله البلو�شية‬ ‫‪129‬‬
‫‪13270281‬‬ ‫العنود �سعيد �سليّم العربية‬ ‫‪6‬‬ ‫‪12260005‬‬ ‫علي بن جمعه بن مربوك احلب�سي‬ ‫‪51‬‬ ‫‪13461728‬‬ ‫�أحمد را�شد علي الغزايل‬ ‫‪12‬‬
‫‪5491714‬‬ ‫�شاذان ماجد علي الوهيبي‬ ‫‪13‬‬ ‫‪9038901‬‬ ‫فاطمه �سعيد حممد احل�سنية‬ ‫‪95‬‬ ‫‪25057672‬‬ ‫منذر علي �سعود العمريي‬ ‫‪130‬‬
‫‪21271567‬‬ ‫انفال علي �صالح البلو�شية‬ ‫‪7‬‬ ‫‪11826302‬‬ ‫علي جمال جمعه البلو�شي‬ ‫‪52‬‬ ‫‪20233987‬‬ ‫�أحمد علي جمعه امل�شريف‬ ‫‪13‬‬
‫‪6873683‬‬ ‫�صهيب مال الله ابراهيم الفار�سي‬ ‫‪14‬‬ ‫‪10718325‬‬ ‫فراهيد حمفوظ حممد الوهيبي‬ ‫‪96‬‬ ‫‪8682704‬‬ ‫منى احمد عبدالله املري البلو�شية‬ ‫‪131‬‬
‫‪19919687‬‬ ‫اميان حممد �سليم املغريية‬ ‫‪8‬‬ ‫‪20214187‬‬ ‫علي خلفان علي الوهيبي‬ ‫‪53‬‬ ‫‪11211711‬‬ ‫�أ�سعد �سامل حممد الدرمكي‬ ‫‪14‬‬
‫محافظة مسقط‬ ‫‪10184616‬‬ ‫�أروى �سعيد حمد البادية‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5398784‬‬ ‫فرح �أحمد حبيب البحرانية‬ ‫‪97‬‬ ‫‪18923348‬‬ ‫منى خلفان �سامل الوهيبية‬ ‫‪132‬‬ ‫‪12514095‬‬ ‫�أ�سعد عبدالله �سعيد احل�سني‬ ‫‪15‬‬
‫‪14816775‬‬ ‫فهد بن جمعه بن �سبيت العلوي‬ ‫‪54‬‬
‫أسم الشركة‪ :‬شركة الشنفري لاللمنيوم‬ ‫‪23848153‬‬ ‫�أ�سماء علي خمي�س ال�ساملية‬ ‫‪10‬‬ ‫‪8524916‬‬ ‫فرح عبدالغني حممود الزدجالية‬ ‫‪98‬‬ ‫‪8461966‬‬ ‫منى يحيى ها�شم الها�شمية‬ ‫‪133‬‬ ‫‪8704399‬‬ ‫�أ�سلم خمي�س �سليّم النبهاين‬ ‫‪16‬‬
‫‪24334439‬‬ ‫فهد بن خلفان بن حممود ال�سيابي‬ ‫‪55‬‬
‫مكان المقابلة‪ :‬معهد بهوان للتدريب ‪ -‬الجفنين (بدبد)‬ ‫‪19367696‬‬ ‫�أماين جميل مبارك ال�سريحية‬ ‫‪11‬‬ ‫‪9632804‬‬ ‫ف�ضه غلوم حمدان العجمية‬ ‫‪99‬‬ ‫‪10194736‬‬ ‫مهند عبدالله �سامل البو�سعيدي‬ ‫‪134‬‬ ‫‪24168781‬‬ ‫�أ�سماء ا�سحاق يو�سف الزدجالية‬ ‫‪17‬‬
‫‪11838318‬‬ ‫فهد ح�سن را�شد الفزاري‬ ‫‪56‬‬
‫‪21272485‬‬ ‫جواهر حممد علي املعمرية‬ ‫‪12‬‬ ‫‪7041865‬‬ ‫فوزيه خمي�س مبارك ال�شهيمية‬ ‫‪100‬‬ ‫‪5676765‬‬ ‫موزه �سيف علي املعمرية‬ ‫‪135‬‬ ‫‪15311654‬‬ ‫�أ�سماء خلفان م�سلم ال�سنانية‬ ‫‪18‬‬
‫تاريخ المقابلة‪ 4 :‬سبتمبر ‪2018‬م‬ ‫‪25564943‬‬ ‫قي�س بن خمي�س بن خلفان اجلابري‬ ‫‪57‬‬
‫‪18211827‬‬ ‫حبيبه حمود �سيف احلب�سية‬ ‫‪13‬‬ ‫‪17945081‬‬ ‫قب�س �صالح خلفان الغماري‬ ‫‪101‬‬ ‫‪25208294‬‬ ‫مي�سم علي حمود الوهيبية‬ ‫‪136‬‬ ‫‪24646362‬‬ ‫�أمري �سعود حممد الهادي‬ ‫‪19‬‬
‫الوقت‪ 10 :‬صباح ًا‬ ‫‪19849013‬‬ ‫قي�س خلفان عبدالله احل�سني‬ ‫‪58‬‬
‫‪10025826‬‬ ‫حليمه حممد �سعيد اخلمي�سية‬ ‫‪14‬‬ ‫‪20790732‬‬ ‫كامل �سليمان علي الهطايل‬ ‫‪102‬‬ ‫‪3600639‬‬ ‫نوال حممد نا�صر الهادية‬ ‫‪137‬‬ ‫‪11855209‬‬ ‫�أميمة حمفوظ نا�صر احلميدية‬ ‫‪20‬‬
‫‪27131863‬‬ ‫جمد بن عبدالله بن املر العربي‬ ‫‪59‬‬
‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬ ‫‪12989026‬‬ ‫كامله حممد را�شد الأخزمية‬ ‫‪103‬‬ ‫‪11006599‬‬ ‫نوح خلفان مبارك احل�سني‬ ‫‪138‬‬
‫‪5778114‬‬ ‫حمود حبيب حميد الريامي‬ ‫‪15‬‬ ‫‪21396186‬‬ ‫جمد بن حممد بن نا�صر ال�صارمي‬ ‫‪60‬‬ ‫‪10418925‬‬ ‫�أن�س �سليمان حمد الوهيبي‬ ‫‪21‬‬
‫‪22597416‬‬ ‫ابراهيم علي نا�صر ال�سعيدي‬ ‫‪1‬‬ ‫‪24433518‬‬ ‫كوثر عبدالله م�سلم احلارثية‬ ‫‪104‬‬ ‫‪21275688‬‬ ‫هاجر را�شد علي الكحالية‬ ‫‪139‬‬
‫‪19791022‬‬ ‫حنان �سعيد خمي�س املقبالية‬ ‫‪16‬‬ ‫‪8280966‬‬ ‫حم�سن بن حممد بن حميد الكلباين‬ ‫‪61‬‬ ‫‪9841639‬‬ ‫�أمين نا�صر �سيف ال�شنوي‬ ‫‪22‬‬
‫‪4565847‬‬ ‫ا�سماعيل خليفه ح�سن ال�سعيدي‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8809223‬‬ ‫لطيفه �سعيد علي املب�سلية‬ ‫‪105‬‬ ‫‪12840193‬‬ ‫هاين عبدالله م�سعود احل�سني‬ ‫‪140‬‬
‫‪12524285‬‬ ‫خديجه �سيف نا�صر املخمرية‬ ‫‪17‬‬ ‫‪14677433‬‬ ‫حم�سن بن يا�سر بن �سليمان الرحبي‬ ‫‪62‬‬ ‫‪13382448‬‬ ‫�أيوب جمعه خلفان اليو�سفي‬ ‫‪23‬‬
‫‪12017327‬‬ ‫اليزيد علي مرهون النعيمي‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7931675‬‬ ‫ماجد بخيت جمعه اخلمي�سي‬ ‫‪106‬‬ ‫‪13398116‬‬ ‫هبه حمفوظ �سعيد الفزارية‬ ‫‪141‬‬
‫‪11035164‬‬ ‫خلود خلفان �سامل ال�شق�صية‬ ‫‪18‬‬ ‫‪11348416‬‬ ‫حممد �صالح مبارك النعيمي‬ ‫‪63‬‬ ‫‪7383978‬‬ ‫�آ�سياء مبارك حبيب املعولية‬ ‫‪24‬‬
‫‪27135379‬‬ ‫اليقظان حمود حمد ال�سعدي‬ ‫‪4‬‬ ‫‪15311565‬‬ ‫ماجد �سامل مرهون املعمري‬ ‫‪107‬‬ ‫‪14510861‬‬ ‫هيثم حممد �سعيد العبديل‬ ‫‪142‬‬
‫‪18701237‬‬ ‫رحمه حممد �سامل العلوية‬ ‫‪19‬‬ ‫‪10793026‬‬ ‫حممد بن حمد بن �سعيد ال�سناين‬ ‫‪64‬‬ ‫‪9323705‬‬ ‫�آمال علي �سعيد العامرية‬ ‫‪25‬‬
‫‪15047754‬‬ ‫اليقظان خمي�س عبدالله ال�شحي‬ ‫‪5‬‬ ‫‪13655067‬‬ ‫ماجدة را�شد علي الغزالية‬ ‫‪108‬‬ ‫‪26965066‬‬ ‫وليد �سامل حمد احلديدي‬ ‫‪143‬‬
‫‪18988192‬‬ ‫زاهيه خليفه �سامل ال�شق�صية‬ ‫‪20‬‬ ‫‪15221969‬‬ ‫حممد بن حمد بن نا�صر ال�سعدي‬ ‫‪65‬‬ ‫‪27711623‬‬ ‫با�سل طالب �سامل املب�سلي‬ ‫‪26‬‬
‫‪10952434‬‬ ‫�أحمد �سامل خلف العلوي‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7729034‬‬ ‫ماجده حممد عبدالر�سول البلو�شية‬ ‫‪109‬‬ ‫‪11897721‬‬ ‫يا�سر حمود خالد العامري‬ ‫‪144‬‬
‫‪25660693‬‬ ‫�سامية حميد املر الهطالية‬ ‫‪21‬‬ ‫‪7961237‬‬ ‫حممد بن خ�صيب بن �سليّم احلو�سني‬ ‫‪66‬‬ ‫‪9030603‬‬ ‫با�سمه �صالح ربيع البلو�شية‬ ‫‪27‬‬
‫‪9566655‬‬ ‫�أحمد حممد �سعيد املقبايل‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5287505‬‬ ‫ماجده حممد حم�سن العمريية‬ ‫‪110‬‬ ‫‪24364255‬‬ ‫يحيى جمعه حممد املقيمي‬ ‫‪145‬‬
‫‪20215142‬‬ ‫�سعيد عبيد علي املقبايل‬ ‫‪22‬‬ ‫‪18267342‬‬ ‫حممد بن �سعيد بن �سامل البادي‬ ‫‪67‬‬ ‫‪20303727‬‬ ‫بدر حممد �سيف اخلنب�شي‬ ‫‪28‬‬
‫‪15470617‬‬ ‫�أحمد حممد �سليّم الوردي‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7030181‬‬ ‫مازن عبود حمد ال�صوايف‬ ‫‪111‬‬ ‫‪22548992‬‬ ‫يو�سف عبدالله رزيق ال�شهيمي‬ ‫‪146‬‬
‫‪19969329‬‬ ‫�شاديه حمد نا�صر الرواحية‬ ‫‪23‬‬ ‫‪9115043‬‬ ‫حممد بن �سعيد بن حممد ال�ساعدي‬ ‫‪68‬‬ ‫‪19881124‬‬ ‫ثريا قا�سم مبارك البلو�شية‬ ‫‪29‬‬
‫‪12935863‬‬ ‫�أحمد حممد �سليمان الهميمي‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10546579‬‬ ‫م�آثر مو�سى �سعيد املخينية‬ ‫‪112‬‬
‫‪23213177‬‬ ‫�شريفة �سامل نا�صر اخل�ضريية‬ ‫‪24‬‬ ‫‪10492019‬‬ ‫حممد ح�سن حممد العجمي‬ ‫‪69‬‬ ‫محافظة مسقط‬ ‫‪17518462‬‬ ‫جمال خلفان حممد الهادي‬ ‫‪30‬‬
‫‪11412838‬‬ ‫�أجمد عبدالله نا�صر احلو�سني‬ ‫‪10‬‬ ‫‪24478033‬‬ ‫ماهر �سعيد عبيد الوهيبي‬ ‫‪113‬‬
‫‪20496538‬‬ ‫�شيخه خمي�س �سعيد ال�سليمية‬ ‫‪25‬‬ ‫‪52907073‬‬ ‫حممد �سامل ثاين الهدواين‬ ‫‪70‬‬ ‫أسم الشركة‪ :‬مصنع الجفير للمواد الغذائية‬ ‫‪19353441‬‬ ‫جمعه �سعيد م�سعود الغداين‬ ‫‪31‬‬
‫‪20253729‬‬ ‫�أمري حممد خادم ال�سيابي‬ ‫‪11‬‬ ‫‪13590483‬‬ ‫حممد �سامل حممد الوهيبي‬ ‫‪114‬‬
‫‪15137959‬‬ ‫�شيخه عبدالله هالل ال�سنانية‬ ‫‪26‬‬ ‫‪17595612‬‬ ‫حممد �سامل �سعيد القا�سمي‬ ‫‪71‬‬ ‫‪23863621‬‬ ‫ح�سام علي زايد احلب�سي‬ ‫‪32‬‬
‫‪9057764‬‬ ‫�أن�س بدر �سبيل الزدجايل‬ ‫‪12‬‬ ‫مكان المقابلة‪ :‬ديوان عام وزارة القوى العاملة (مرتفعات المطار)‬
‫‪13016949‬‬ ‫�شيخه حممد عبيد الغنيمية‬ ‫‪27‬‬ ‫‪15523218‬‬ ‫حممد طالب عبدالله الوهيبي‬ ‫‪115‬‬ ‫‪23925992‬‬ ‫ح�سني حامد حمدان العامري‬ ‫‪33‬‬
‫‪28480532‬‬ ‫بدر �سعيد نا�صر الرحبي‬ ‫‪13‬‬ ‫‪12472648‬‬ ‫حممد �سعيد حممد الهادي‬ ‫‪72‬‬ ‫تاريخ المقابلة‪ 3 :‬سبتمبر ‪2018‬م‬
‫‪19707611‬‬ ‫�صفيه �سعيد نا�صر امل�سكرية‬ ‫‪28‬‬ ‫‪13577891‬‬ ‫حممد علي حممد الزدجايل‬ ‫‪116‬‬ ‫‪24934636‬‬ ‫ح�سني علي �شوين احلب�سي‬ ‫‪34‬‬
‫‪22014714‬‬ ‫تركي ا�سماعيل خلفان العربي‬ ‫‪14‬‬ ‫‪9491168‬‬ ‫حممد �سيف علي الب�ستكي‬ ‫‪73‬‬
‫‪11724986‬‬ ‫حممد غامن م�سلم ال�شرجي‬ ‫‪117‬‬ ‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬
‫‪23629845‬‬ ‫عايده �سامل حممد اجلردانية‬ ‫‪29‬‬ ‫‪23047462‬‬ ‫حممد عبدالله حممد الوهيبي‬ ‫‪74‬‬ ‫‪11913726‬‬ ‫حمد �سعيد �سيف البادي‬ ‫‪35‬‬
‫‪15358313‬‬ ‫جالل ح�سن �سليمان الذهلي‬ ‫‪15‬‬ ‫‪25553568‬‬ ‫حممد نا�صر را�شد احل�سني‬ ‫‪118‬‬ ‫‪14733969‬‬ ‫ابراهيم احمد نا�صر ال�سعدي‬ ‫‪1‬‬
‫‪15332347‬‬ ‫عائ�شه خلفان �سعيد املقبالية‬ ‫‪30‬‬ ‫‪12116669‬‬ ‫حممود عبدالله �ساملني الكليبي‬ ‫‪75‬‬ ‫‪18672959‬‬ ‫حمد حممد حمد احل�سني‬ ‫‪36‬‬
‫‪9344455‬‬ ‫حامت علي �سعيد احل�ضرمي‬ ‫‪16‬‬ ‫‪24014134‬‬ ‫حممود �سامل را�شد البو�صايف‬ ‫‪119‬‬ ‫‪9143253‬‬ ‫ا�سالم �سامل را�شد الكندي‬ ‫‪2‬‬
‫‪7020337‬‬ ‫عائ�شه �سعد احمد املقبالية‬ ‫‪31‬‬ ‫‪18449714‬‬ ‫مروان بن خلفان بن �سعيد ال�شبلي‬ ‫‪76‬‬ ‫‪14489146‬‬ ‫حمد يحيى �صالح اجلابري‬ ‫‪37‬‬
‫‪12443577‬‬ ‫حمد را�شد حمد ال�سديري‬ ‫‪17‬‬ ‫‪23119047‬‬ ‫مر�شد �سامل رزيق الرحبي‬ ‫‪120‬‬ ‫‪18025751‬‬ ‫اكرام �سامل خمي�س املع�شرية‬ ‫‪3‬‬
‫‪24392249‬‬ ‫عبدالله م�سعود عبدالله اجلعفري‬ ‫‪32‬‬ ‫‪14290206‬‬ ‫مروان بن مرهون بن عبدالله العلوي‬ ‫‪77‬‬ ‫‪23589559‬‬ ‫حمود خمي�س زايد الو�ضاحي‬ ‫‪38‬‬
‫‪27985531‬‬ ‫حمد �سعيد نا�صر ال�ساملي‬ ‫‪18‬‬ ‫‪20731297‬‬ ‫مروه خليفه خلفان الوهيبية‬ ‫‪121‬‬ ‫‪11388628‬‬ ‫العنود علي �سعيد اخل�ضورية‬ ‫‪4‬‬
‫‪8839156‬‬ ‫عزه خلفان �سامل الهدابية‬ ‫‪33‬‬ ‫‪19810587‬‬ ‫معت�صم حممد را�شد ال�سناين‬ ‫‪78‬‬ ‫‪19494366‬‬ ‫حميد �سيف حميد الغ�سيني‬ ‫‪39‬‬
‫‪5215169‬‬ ‫يون�س مبارك �سليّم املقبايل‬ ‫‪14‬‬ ‫‪7343306‬‬ ‫عواطف حممد �أحمد الكلبانية‬ ‫‪8‬‬ ‫‪28023484‬‬ ‫را�شد عبدالله را�شد الفراجي‬ ‫‪14‬‬ ‫‪22789473‬‬ ‫لقمان عبدالله خلفان الوهيبي‬ ‫‪51‬‬ ‫‪18712518‬‬ ‫�شهاب حمد �سعيد املعمري‬ ‫‪14‬‬ ‫‪20856529‬‬ ‫حمود را�شد حمود العا�صمي‬ ‫‪19‬‬
‫‪12050464‬‬ ‫يون�س نا�صر خلفان الهنائي‬ ‫‪15‬‬ ‫‪12697545‬‬ ‫فاطمه �سعيد املر الدغي�شية‬ ‫‪9‬‬ ‫‪28018365‬‬ ‫�سامل حديد �سامل ال�سناين‬ ‫‪15‬‬ ‫‪18431015‬‬ ‫ل�ؤي مبارك �ساملني البطا�شي‬ ‫‪52‬‬ ‫‪5068987‬‬ ‫طفول عبدالله �أحمد الكثريية‬ ‫‪15‬‬ ‫‪23570636‬‬ ‫حميد نا�صر را�شد ال�ساملي‬ ‫‪20‬‬
‫محافظة مسقط‬ ‫‪13413635‬‬ ‫قمريه حممد حارث الربا�شدية‬ ‫‪10‬‬ ‫‪18721936‬‬ ‫�سامل خلفان �سامل الناعبي‬ ‫‪16‬‬ ‫‪18658892‬‬ ‫ماجد حميل خ�صيب احل�سني‬ ‫‪53‬‬ ‫‪10041837‬‬ ‫عائ�شة عبدالله حممد الكلبانية‬ ‫‪16‬‬ ‫‪27325201‬‬ ‫خالد �ساعد حمود الرحبي‬ ‫‪21‬‬
‫‪18673647‬‬ ‫مرام �أحمد عبدالله الغيالنية‬ ‫‪11‬‬ ‫‪21365987‬‬ ‫�ساملني حمود �ساملني اجلابري‬ ‫‪17‬‬ ‫‪12815997‬‬ ‫مازن �أحمد �سهيل قطن‬ ‫‪54‬‬ ‫محافظة مسقط‬ ‫‪13014148‬‬ ‫خليل ابراهيم مو�سى البلو�شي‬ ‫‪22‬‬
‫أسم الشركة‪ :‬فندق رامي جستالين (فندق البهجة السيب)‬
‫‪23940152‬‬ ‫مروان نا�صر خمي�س البو�صايف‬ ‫‪12‬‬ ‫‪19409334‬‬ ‫�سعيد خلفان �سعيد ال�شماخي‬ ‫‪18‬‬ ‫‪8285091‬‬ ‫مازن حمود را�شد ال�سابقي‬ ‫‪55‬‬ ‫‪11055282‬‬ ‫ذياب بهرام مهراب البلو�شي‬ ‫‪23‬‬
‫مكان المقابلة‪ :‬ديوان عام وزارة القوى العاملة ‪ -‬مرتفعات المطار‬ ‫أسم الشركة‪ :‬فنادق العذيبة‬
‫‪6114944‬‬ ‫مروة مرهون من�صور الهنائية‬ ‫‪13‬‬ ‫‪23025068‬‬ ‫�سيف خلفان �سيف القروا�شي‬ ‫‪19‬‬ ‫‪11174614‬‬ ‫مازن من�صور بالل البلو�شي‬ ‫‪56‬‬ ‫‪8003794‬‬ ‫را�شد حمدان حممد الو�شاحي‬ ‫‪24‬‬
‫تاريخ المقابلة‪ 6 :‬سبتمبر ‪2018‬م‬ ‫مكان المقابلة‪ :‬ديوان عام وزارة القوى العاملة (مرتفعات المطار)‬
‫‪8365813‬‬ ‫مرمي �سعيد �سامل الوهيبية‬ ‫‪14‬‬ ‫‪25386265‬‬ ‫�شاذان �سامل خلفان العمراين‬ ‫‪20‬‬ ‫‪18985349‬‬ ‫حممد �أحمد ن�صيب القرين‬ ‫‪57‬‬ ‫‪21297477‬‬ ‫زكريا �سعيد �سامل الدرمكي‬ ‫‪25‬‬
‫الوقت‪ 9 :‬صباح ًا‬ ‫‪18972678‬‬ ‫مرمي �سعيد عبيد البلو�شية‬ ‫‪15‬‬ ‫‪24346605‬‬ ‫عبداجلليل عبدالله را�شد املن�صوري‬ ‫‪21‬‬ ‫‪10027432‬‬ ‫حممد حمدان حمد العوي�سي‬ ‫‪58‬‬ ‫تاريخ المقابلة‪ 4 :‬سبتمبر ‪2018‬م‬ ‫‪19675909‬‬ ‫�سامل حمد �سامل الها�شمي‬ ‫‪26‬‬
‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬ ‫‪10953066‬‬ ‫مزنه حممد حمفوظ الفار�سية‬ ‫‪16‬‬ ‫‪15210758‬‬ ‫فهد خلفان زايد احلديدي‬ ‫‪22‬‬ ‫‪15637283‬‬ ‫حممد ربيع �سامل احلرا�صي‬ ‫‪59‬‬ ‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬ ‫‪19322234‬‬ ‫�سامل �سعيد خمي�س ال�سنيدي‬ ‫‪27‬‬
‫‪10222307‬‬ ‫ارتقاء مبارك خمي�س املنذرية‬ ‫‪1‬‬ ‫‪14872557‬‬ ‫منال حممد �سليمان العامرية‬ ‫‪17‬‬ ‫‪29248301‬‬ ‫في�صل �أحمد �سامل الفراجي‬ ‫‪23‬‬ ‫‪12440444‬‬ ‫حممد مرهون جمعه احلب�سي‬ ‫‪60‬‬ ‫‪12463638‬‬ ‫احلمد حمود �سامل البلو�شي‬ ‫‪1‬‬ ‫‪18430824‬‬ ‫�سامل مبارك �ساملني البطا�شي‬ ‫‪28‬‬
‫‪13530153‬‬ ‫اميان �صالح حارب العربية‬ ‫‪2‬‬ ‫‪13087543‬‬ ‫مي�ساء �سليمان مبارك الربعانية‬ ‫‪18‬‬ ‫‪23677502‬‬ ‫قي�س يحيي حمود املعويل‬ ‫‪24‬‬ ‫‪13041637‬‬ ‫حممد يحيى �سلطان البطا�شي‬ ‫‪61‬‬ ‫‪10078771‬‬ ‫املعتز حممد را�شد العامري‬ ‫‪2‬‬ ‫‪19415033‬‬ ‫�سامي علي حمد الدغي�شي‬ ‫‪29‬‬
‫‪20715431‬‬ ‫�أمريه مبارك �شوين احلب�سية‬ ‫‪3‬‬ ‫‪11552241‬‬ ‫ن�سيبه حممد نا�صر الدهمانية‬ ‫‪19‬‬ ‫‪12204134‬‬ ‫ل�ؤى �سامل �سليم العامري‬ ‫‪25‬‬ ‫‪10353155‬‬ ‫مروان جمال خمي�س العامري‬ ‫‪62‬‬ ‫‪10506001‬‬ ‫الوليد خالد حممد البطا�شي‬ ‫‪3‬‬ ‫‪14789395‬‬ ‫�سعيد خالد �سعيد اخلمي�سي‬ ‫‪30‬‬
‫‪13508368‬‬ ‫بثينه �سعيد تعيب النعيمية‬ ‫‪4‬‬ ‫‪13709472‬‬ ‫نوف عبدالله حميد املقبالية‬ ‫‪20‬‬ ‫‪23099146‬‬ ‫مازن مبارك بخيت البطا�شي‬ ‫‪26‬‬ ‫‪19502687‬‬ ‫مروان خالد خلفان احل�سني‬ ‫‪63‬‬ ‫‪8591052‬‬ ‫انت�صار حممود علي اجل�سا�سية‬ ‫‪4‬‬ ‫‪20149269‬‬ ‫�سعيد فري�ش جميل اجلعفري‬ ‫‪31‬‬
‫‪11569009‬‬ ‫بثينه عبدالكرمي ابراهيم البلو�شية‬ ‫‪5‬‬ ‫‪18223989‬‬ ‫وفاء نا�صر من�صور احل�ضرمية‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22058185‬‬ ‫مالك �سامل حنب الغداين‬ ‫‪27‬‬ ‫‪23082354‬‬ ‫م�صعب علي مبارك ال�شبلي‬ ‫‪64‬‬ ‫‪18500968‬‬ ‫�أحمد �سامل خلفان الفراجي‬ ‫‪5‬‬ ‫‪28894362‬‬ ‫�سند حمد ناجم الرواحي‬ ‫‪32‬‬
‫‪8505121‬‬ ‫ب�شائر نا�صر �سعيد الغنيمية‬ ‫‪6‬‬ ‫‪14441766‬‬ ‫حممد خمي�س خلفان احلب�سي‬ ‫‪28‬‬ ‫‪15006292‬‬ ‫م�صعب مو�سى جمعه البلو�شي‬ ‫‪65‬‬ ‫‪14738759‬‬ ‫�أحمد �سعيد �أحمد العبيداين‬ ‫‪6‬‬ ‫‪13365135‬‬ ‫طالل خمي�س مبارك ال�سعدي‬ ‫‪33‬‬
‫محافظة مسقط‬
‫‪11073991‬‬ ‫جواهر را�شد �سيف اخلالدية‬ ‫‪7‬‬ ‫‪11425041‬‬ ‫حممد ربيع مرزوق الربعاين‬ ‫‪29‬‬ ‫‪11484115‬‬ ‫معتز مال الله خلفان احلب�سي‬ ‫‪66‬‬ ‫‪21381895‬‬ ‫�أحمد �سعيد خمي�س البلو�شي‬ ‫‪7‬‬ ‫‪12513425‬‬ ‫عادل را�شد املر الغماري‬ ‫‪34‬‬
‫أسم الشركة‪ :‬شركة تيبودين وشركاه‬
‫‪24454732‬‬ ‫حبيبه نا�صر �صالح الغدانية‬ ‫‪8‬‬ ‫‪22813242‬‬ ‫حممد �سليمان حممد احل�سني‬ ‫‪30‬‬ ‫‪12049977‬‬ ‫معتز حممد خلفان احلب�سي‬ ‫‪67‬‬ ‫‪21379979‬‬ ‫�أمريه عامر را�شد املع�شرية‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9241152‬‬ ‫عادل حممود عبدالرحمن البلو�شي‬ ‫‪35‬‬
‫مكان االختبار‪ :‬مقر الشركة ‪ -‬العذيبة‬ ‫‪17927159‬‬ ‫�أنور حممد مراد البلو�شي‬ ‫‪9‬‬
‫‪27711056‬‬ ‫حنان حمود حممد ال�سعدي‬ ‫‪9‬‬ ‫‪13423736‬‬ ‫حممد �صالح عبدالله الها�شمي‬ ‫‪31‬‬ ‫‪12015778‬‬ ‫معتز حممد عبدالله العامري‬ ‫‪68‬‬ ‫‪18102839‬‬ ‫عبدالعزيز عامر را�شد امل�سروري‬ ‫‪36‬‬
‫‪11854929‬‬ ‫حنان طالب �سيف الفار�سية‬ ‫‪10‬‬ ‫تاريخ االختبار‪ 5 :‬سبتمبر ‪2018‬م‬ ‫‪27517689‬‬ ‫حممود خلفان حمود الغزيلي‬ ‫‪32‬‬ ‫‪27700956‬‬ ‫معت�صم حمود �سعيد احلرا�صي‬ ‫‪69‬‬ ‫‪13289869‬‬ ‫با�سل �سليمان هالل البلو�شي‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11477217‬‬ ‫عبدالله خمي�س حممد العرميي‬ ‫‪37‬‬
‫‪11122503‬‬ ‫حنان حممد م�صبح اليحيائية‬ ‫‪11‬‬ ‫الوقت‪ :‬من ‪ 10:30‬صباح ًا وحتى ‪ 12‬ظهراً‬ ‫‪28499914‬‬ ‫حممود �سليمان را�شد البلو�شي‬ ‫‪33‬‬ ‫‪12991401‬‬ ‫منت�صر نا�صر خمي�س اجلرادي‬ ‫‪70‬‬ ‫‪29384671‬‬ ‫باطر �سعيد �سامل البطا�شي‬ ‫‪11‬‬ ‫‪11989654‬‬ ‫عبدالله �سعيد �سامل اجلابري‬ ‫‪38‬‬
‫‪27402946‬‬ ‫رقيه حممد �سامل املع�شرية‬ ‫‪12‬‬ ‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬ ‫‪25719583‬‬ ‫منذر طالب خمي�س احلب�سي‬ ‫‪34‬‬ ‫‪14162623‬‬ ‫منذر �أحمد �سعيد الكلباين‬ ‫‪71‬‬ ‫‪62593894‬‬ ‫جمال درحممد قا�سم‬ ‫‪12‬‬ ‫‪21952242‬‬ ‫عبدالوهاب نا�صر خمي�س اخلرو�صي‬ ‫‪39‬‬
‫‪11080692‬‬ ‫زبيده عبدالر�سول يو�سف الرئي�سية‬ ‫‪13‬‬ ‫‪7669765‬‬ ‫احمد عبدالله حممد الغيثي‬ ‫‪1‬‬ ‫‪18461286‬‬ ‫مهند حديد فرحان الغداين‬ ‫‪35‬‬ ‫‪22862304‬‬ ‫منذر خلفان �سامل الوهيبي‬ ‫‪72‬‬ ‫‪22860417‬‬ ‫جمعه خمي�س جمعه العامري‬ ‫‪13‬‬ ‫‪22444199‬‬ ‫عدنان حممد �سعيد القويطعي‬ ‫‪40‬‬
‫‪15615456‬‬ ‫زكيه خلفان تعيب احلديدية‬ ‫‪14‬‬ ‫‪5915396‬‬ ‫احمد حممد �صالح املزروعي‬ ‫‪2‬‬ ‫‪20283507‬‬ ‫نا�صر �سعيد عبيد ال�سيابي‬ ‫‪36‬‬ ‫‪11520402‬‬ ‫مهند �أحمد حممد الزدجايل‬ ‫‪73‬‬ ‫‪14494424‬‬ ‫جميل علي رهميه البلو�شي‬ ‫‪14‬‬ ‫‪5837371‬‬ ‫علي خمي�س �سامل البدوي‬ ‫‪41‬‬
‫‪23063224‬‬ ‫زمزم حممد هالل الأخزمية‬ ‫‪15‬‬ ‫‪18147865‬‬ ‫ادري�س �صالح عبدالله ال�صبحي‬ ‫‪3‬‬ ‫‪27784395‬‬ ‫ه�شام بدر عبدالله الرقادي‬ ‫‪37‬‬ ‫‪12546144‬‬ ‫مهند دروي�ش حممد احل�سني‬ ‫‪74‬‬ ‫‪11437413‬‬ ‫جميلة حممد �سيف الكا�سبية‬ ‫‪15‬‬ ‫‪11347925‬‬ ‫علي را�شد خلفان ال�شام�سي‬ ‫‪42‬‬
‫‪24502805‬‬ ‫زمزم مرزوق مبارك امل�شيفرية‬ ‫‪16‬‬ ‫‪11804692‬‬ ‫الأكثم عادل حم�سن اليافعي‬ ‫‪4‬‬ ‫‪11123313‬‬ ‫ه�شام عياد م�سعود احل�سني‬ ‫‪38‬‬ ‫‪21814801‬‬ ‫مو�سى عبدالله �سامل احل�ضرمي‬ ‫‪75‬‬ ‫‪13711631‬‬ ‫ح�سان علي عبدالله بني عرابه‬ ‫‪16‬‬ ‫‪23683586‬‬ ‫علي حممد علي املعويل‬ ‫‪43‬‬
‫‪8370792‬‬ ‫�سالمه �سامل خ�صيب احل�سنية‬ ‫‪17‬‬ ‫‪13675082‬‬ ‫اخلليل عبدالله را�شد ال�شكيلي‬ ‫‪5‬‬ ‫‪11247417‬‬ ‫وائل �سعيد عبدالله الها�شمي‬ ‫‪39‬‬ ‫‪14607532‬‬ ‫نا�صر �سلطان حممد اجلنيبي‬ ‫‪76‬‬ ‫‪11546031‬‬ ‫حمد عبدالله را�شد الرواحي‬ ‫‪17‬‬ ‫‪8037196‬‬ ‫عمار جميل مو�سى الفار�سي‬ ‫‪44‬‬
‫‪18802409‬‬ ‫�سميه �سامل ن�صري الرا�شدية‬ ‫‪18‬‬ ‫‪8593178‬‬ ‫جابر علي عبدالله اجلابري‬ ‫‪6‬‬ ‫‪26826904‬‬ ‫نا�صر �سيف �سليمان املع�شري‬ ‫‪77‬‬ ‫‪14191005‬‬ ‫حمزه �أحمد �سامل اخلربو�شي‬ ‫‪18‬‬ ‫‪10798768‬‬ ‫عي�سى علي �سيف املزيني‬ ‫‪45‬‬
‫محافظة مسقط‬
‫‪16233794‬‬ ‫�شيخه خلفان تعيب احلديدية‬ ‫‪19‬‬ ‫‪10879546‬‬ ‫ح�سني احمد ح�سن الذيب باعمر‬ ‫‪7‬‬ ‫‪15424209‬‬ ‫نايف مال الله جمعه الوهيبي‬ ‫‪78‬‬ ‫‪19708276‬‬ ‫خديجه �أحمد عبدالرحمن الزدجالية‬ ‫‪19‬‬ ‫‪11381459‬‬ ‫غامن �سامل را�شد الهندا�سي‬ ‫‪46‬‬
‫أسم الشركة‪ :‬الشركة الوطنية العمانية للهندسة واالستثمار‬
‫‪8639172‬‬ ‫�شيخه حممد جمعه الو�شاحية‬ ‫‪20‬‬ ‫‪6148721‬‬ ‫رائد نبيل �سعيد الغ�ساين‬ ‫‪8‬‬ ‫‪27796026‬‬ ‫نواف خ�صيب �سامل الرحبي‬ ‫‪79‬‬ ‫‪22055422‬‬ ‫خمي�س را�شد خمي�س الفراجي‬ ‫‪20‬‬ ‫‪18419852‬‬ ‫في�صل حممد عبيد ال�شيدي‬ ‫‪47‬‬
‫مكان المقابلة‪ :‬المديرية العامة للرعاية العمالية ‪ -‬روي‬ ‫‪11868729‬‬ ‫رامي بخيت ن�صيب ال�شحري‬ ‫‪21‬‬
‫‪13797182‬‬ ‫�صفاء ابراهيم نا�صر احلارثية‬ ‫‪21‬‬ ‫‪18627309‬‬ ‫�سلطان �سعيد خمي�س القنوبي‬ ‫‪9‬‬ ‫‪12897201‬‬ ‫نواف �سعيد مبارك الغزايل‬ ‫‪80‬‬ ‫‪11398129‬‬ ‫قابو�س علي نا�صر ال�سعيدي‬ ‫‪48‬‬
‫‪23640011‬‬ ‫عايده حمود حممد احل�سنية‬ ‫‪22‬‬ ‫‪10795598‬‬ ‫طارق �سعيد علي الهطايل‬ ‫‪10‬‬ ‫تاريخ المقابلة‪ 5 :‬سبتمبر ‪2018‬م‬ ‫‪12937042‬‬ ‫ه�شام ناجي عبدالر�سول الرئي�سي‬ ‫‪81‬‬ ‫‪4184347‬‬ ‫�سامل حميد �سعيد البطا�شي‬ ‫‪22‬‬ ‫‪24448044‬‬ ‫مازن خمي�س حممد الوهيبي‬ ‫‪49‬‬
‫‪15448589‬‬ ‫عبري حمدان مبارك القا�سمية‬ ‫‪23‬‬ ‫‪23212653‬‬ ‫علي �سهيل �أحمد تبوك‬ ‫‪11‬‬ ‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬ ‫‪17910189‬‬ ‫هود �سعود �سليمان احلميدي‬ ‫‪82‬‬ ‫‪12178707‬‬ ‫�سامل حممد �سعيد الرا�شدي‬ ‫‪23‬‬ ‫‪10932354‬‬ ‫مانع علي �سامل الهاجري‬ ‫‪50‬‬
‫‪13436272‬‬ ‫عذاري �أحمد حممد الوهيبية‬ ‫‪24‬‬ ‫‪9933882‬‬ ‫علي غامن �سهيل جداد الكثريي‬ ‫‪12‬‬ ‫‪14914158‬‬ ‫ابراهيم مرهون حممد العربي‬ ‫‪1‬‬ ‫‪13532462‬‬ ‫هود مقبول عي�سى البلو�شي‬ ‫‪83‬‬ ‫‪9011155‬‬ ‫�سلطان �سليمان عبدالله العربي‬ ‫‪24‬‬ ‫‪22979501‬‬ ‫حممد �سهيل حممد امل�شيخي‬ ‫‪51‬‬
‫‪24431547‬‬ ‫عذاري حممد ها�شل البلو�شية‬ ‫‪25‬‬ ‫‪10159328‬‬ ‫علي حممد خليل ال�سعدي‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14247836‬‬ ‫ابراهيم يو�سف �صالح الفار�سي‬ ‫‪2‬‬ ‫‪13726696‬‬ ‫وقا�ص جميل نا�صر ال�سيابي‬ ‫‪84‬‬ ‫‪27061339‬‬ ‫�سلطان حممد �سعيد الفراجي‬ ‫‪25‬‬ ‫‪12681736‬‬ ‫حممد عبدالله علي الفار�سي‬ ‫‪52‬‬
‫‪7519652‬‬ ‫عليّه علي عبدالله الفار�سية‬ ‫‪26‬‬ ‫‪24304722‬‬ ‫نا�صر �سعيد حممد الرحبي‬ ‫‪14‬‬ ‫‪14667332‬‬ ‫ا�سماعيل حمد حممد العربي‬ ‫‪3‬‬ ‫‪22738664‬‬ ‫وليد منني �سامل الهطايل‬ ‫‪85‬‬ ‫‪21262792‬‬ ‫�سليمان �سعيد عامر النريي‬ ‫‪26‬‬ ‫‪18746328‬‬ ‫حممد علي خمي�س اجله�ضمي‬ ‫‪53‬‬
‫‪27121724‬‬ ‫غالية �سيف جميل ال�شبلية‬ ‫‪27‬‬ ‫‪24284981‬‬ ‫�أحمد حميد خمي�س البلو�شي‬ ‫‪4‬‬ ‫‪14640959‬‬ ‫يا�سر را�شد عبيد البطا�شي‬ ‫‪86‬‬ ‫‪13314289‬‬ ‫�سليمان علي خمي�س البطا�شي‬ ‫‪27‬‬ ‫‪23066338‬‬ ‫حممد نا�صر حمود ال�سيابي‬ ‫‪54‬‬
‫محافظة مسقط‬
‫‪18871627‬‬ ‫فاطمه عبدالله خمي�س املقر�شية‬ ‫‪28‬‬ ‫‪13694314‬‬ ‫�أحمد �سامل �سعيد املجريف‬ ‫‪5‬‬ ‫‪20816674‬‬ ‫يحيى حممد �سامل ال�شبلي‬ ‫‪87‬‬ ‫‪11446212‬‬ ‫�شروق عبدالله �أحمد احلارثية‬ ‫‪28‬‬ ‫‪23001894‬‬ ‫حممد يو�سف حمد املعمري‬ ‫‪55‬‬
‫أسم الشركة‪ :‬شركة تيبودين وشركاه‬
‫‪8890059‬‬ ‫فايزة حممد زهران املعمرية‬ ‫‪29‬‬ ‫‪8671756‬‬ ‫�أحمد حمفوظ حممد اليحيائي‬ ‫‪6‬‬ ‫‪18964107‬‬ ‫يعرب ا�سحاق �صالح احلب�سي‬ ‫‪88‬‬ ‫‪62037799‬‬ ‫�شهناز حيدر موىل بخ�ش البلو�شية‬ ‫‪29‬‬ ‫‪25365286‬‬ ‫حممود خلفان حممد الق�صابي‬ ‫‪56‬‬
‫مكان االختبار‪ :‬مقر الشركة ‪ -‬العذيبة‬ ‫‪12653226‬‬ ‫بدر �سعود علي الكندي‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8818571‬‬ ‫عادل �سعيد علي ال�شكريي‬ ‫‪30‬‬
‫‪20045704‬‬ ‫مثايل مبارك �صالح الرا�سبية‬ ‫‪30‬‬ ‫‪20619574‬‬ ‫يون�س عبدالله را�شد ال�شيدي‬ ‫‪89‬‬ ‫‪24309883‬‬ ‫م�صطفى �سامل �سليمان الريامي‬ ‫‪57‬‬
‫‪9240623‬‬ ‫مناهل ربيع عبدالله الفار�سية‬ ‫‪31‬‬ ‫تاريخ االختبار‪ 5 :‬سبتمبر ‪2018‬م‬ ‫‪24891058‬‬ ‫بدر �سعيد حم�سن الرحبي‬ ‫‪8‬‬ ‫‪13986752‬‬ ‫عبدالله عبدالرحمن عبدالله القا�سمي‬ ‫‪31‬‬
‫محافظة مسقط‬ ‫‪22846218‬‬ ‫م�صعب حميد حمد الب�شري‬ ‫‪58‬‬
‫‪12134848‬‬ ‫موزه خلفان �سامل ال�سعيدي‬ ‫‪32‬‬ ‫الوقت‪ :‬من ‪ 1:30‬ظهراً وحتى ‪ 3:30‬ظهراً‬ ‫‪14682552‬‬ ‫جميل ربيع جميل احل�سني‬ ‫‪9‬‬ ‫‪28155971‬‬ ‫عثمان �أحمد حممد الهنائي‬ ‫‪32‬‬ ‫‪24454619‬‬ ‫م�صعب �سعيد مطر الراجحي‬ ‫‪59‬‬
‫أسم الشركة‪ :‬فنادق العذيبة‬
‫‪6575635‬‬ ‫ميثه حممد خمي�س البلو�شية‬ ‫‪33‬‬ ‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬ ‫‪19465595‬‬ ‫حمدان حميد حمود الوهيبي‬ ‫‪10‬‬ ‫‪9977985‬‬ ‫عدنان عبدالله �سيف العامري‬ ‫‪33‬‬ ‫‪12853675‬‬ ‫معاذ خمي�س حمد اجلنيبي‬ ‫‪60‬‬
‫‪10548485‬‬ ‫اليقظان مهنا �سيف اللمكي‬ ‫‪1‬‬ ‫‪11274709‬‬ ‫حميد طالب حممد املربوعي‬ ‫‪11‬‬ ‫مكان المقابلة‪ :‬ديوان عام وزارة القوى العاملة (مرتفعات المطار)‬ ‫‪20223712‬‬ ‫عدنان نا�صر حمد املنحي‬ ‫‪34‬‬
‫‪12475472‬‬ ‫ناديه يو�سف علي الوهيبية‬ ‫‪34‬‬ ‫‪14353368‬‬ ‫مناف حممد خمي�س الرم�ضاين‬ ‫‪61‬‬
‫‪10536994‬‬ ‫جنمه ا�سحاق رحمةالله البلو�شية‬ ‫‪35‬‬ ‫‪13470532‬‬ ‫�أحمد خليفه نا�صر املنوري‬ ‫‪2‬‬ ‫‪11960888‬‬ ‫ريا�ض را�شد خلفان الهنائي‬ ‫‪12‬‬ ‫تاريخ المقابلة‪ 5 :‬سبتمبر ‪2018‬م‬ ‫‪18681899‬‬ ‫ع�صام خلفان خمي�س ال�سناين‬ ‫‪35‬‬ ‫‪10816327‬‬ ‫منذر غامن �سامل احلو�سني‬ ‫‪62‬‬
‫‪13579308‬‬ ‫نوال علي جمعه الدغي�شية‬ ‫‪36‬‬ ‫‪19754932‬‬ ‫�أحمد �سيف �سعيد املعويل‬ ‫‪3‬‬ ‫‪10390004‬‬ ‫�سامل �سعيد م�سعود ال�سعدي‬ ‫‪13‬‬ ‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬ ‫‪24853914‬‬ ‫علي �سعيد خلفان الوهيبي‬ ‫‪36‬‬ ‫‪10376935‬‬ ‫نا�صر �سعيد �سبيت املخيني‬ ‫‪63‬‬
‫‪18755516‬‬ ‫نوف �سليمان عبيد املعمرية‬ ‫‪37‬‬ ‫‪19502373‬‬ ‫�أحمد حممد �سعود العامري‬ ‫‪4‬‬ ‫‪22912087‬‬ ‫�سامل علي �سامل امل�شيخي‬ ‫‪14‬‬ ‫‪13704409‬‬ ‫ا�سرار عارف �سعيد احل�ضرمية‬ ‫‪1‬‬ ‫‪22994627‬‬ ‫عمر �سامل �سعيد احلب�سي‬ ‫‪37‬‬ ‫‪8925991‬‬ ‫نواف �سيف خليفه الغافري‬ ‫‪64‬‬
‫‪11370126‬‬ ‫هاجر عبدالله �سامل القا�سمية‬ ‫‪38‬‬ ‫‪18164334‬‬ ‫حامد �سهيل �سعيد تبوك‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6296947‬‬ ‫�سعيد حممد �سعيد ال�شحري‬ ‫‪15‬‬ ‫‪17909533‬‬ ‫امل�ؤيد حمد حممد العامري‬ ‫‪2‬‬ ‫‪14083919‬‬ ‫عمر �سامل �سعيد العامري‬ ‫‪38‬‬ ‫‪13358537‬‬ ‫هيثم �سامل عبدالله العبيداين‬ ‫‪65‬‬
‫‪14169666‬‬ ‫هدى حمد را�شد القرنية‬ ‫‪39‬‬ ‫‪23411443‬‬ ‫ح�سني علي حممد الوهيبي‬ ‫‪6‬‬ ‫‪11095245‬‬ ‫�سلطان مبارك حمد الكلباين‬ ‫‪16‬‬ ‫‪13429847‬‬ ‫الوليد خالد �سليمان الوهيبي‬ ‫‪3‬‬ ‫‪12782819‬‬ ‫عمر عبدالله �سعيد املحروقي‬ ‫‪39‬‬ ‫‪5910695‬‬ ‫هيثم نا�صر علي النوفلي‬ ‫‪66‬‬
‫‪8988126‬‬ ‫هدير احمد ح�سن البلو�شية‬ ‫‪40‬‬ ‫‪12785273‬‬ ‫حمد خمي�س حمد الق�صابي‬ ‫‪7‬‬ ‫‪13195773‬‬ ‫�سليمان عبدالله �سليمان املقر�شي‬ ‫‪17‬‬ ‫‪12790527‬‬ ‫الوليد خمي�س مبارك ال�سيابي‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6993488‬‬ ‫عمران عبدالله �سليمان الرقادي‬ ‫‪40‬‬ ‫‪10561677‬‬ ‫وليد علي را�شد امل�شريف‬ ‫‪67‬‬
‫‪20241165‬‬ ‫حمد �سليمان م�سلم احل�ضرمي‬ ‫‪8‬‬ ‫‪12893905‬‬ ‫طارق عو�ض علوي ال حفيظ‬ ‫‪18‬‬ ‫‪15051833‬‬ ‫انت�صار يعقوب غريب الرحبية‬ ‫‪5‬‬ ‫‪11829792‬‬ ‫في�صل خالد حممد الزدجايل‬ ‫‪41‬‬ ‫‪20280318‬‬ ‫وليد نا�صر خليفه الغافري‬ ‫‪68‬‬
‫محافظة مسقط‬
‫‪19704366‬‬ ‫حمزه حمد حممد الزيدي‬ ‫‪9‬‬ ‫‪12797064‬‬ ‫عبدالله علي حممد حمادي ال�شحي‬ ‫‪19‬‬ ‫‪13841504‬‬ ‫�أحمد خلفان عبدالله اجلرداين‬ ‫‪6‬‬ ‫‪14392091‬‬ ‫قي�س حمد �سامل الوهيبي‬ ‫‪42‬‬ ‫‪23668877‬‬ ‫يا�سر �سلطان ال�صغري احلكماين‬ ‫‪69‬‬
‫أسم الشركة‪ :‬شركة النهضة العمانية‬
‫‪23345331‬‬ ‫خالد �سامل علي اجلعفري‬ ‫‪10‬‬ ‫‪7787603‬‬ ‫عبدالرحمن �سعيد حممد احلجري‬ ‫‪20‬‬ ‫‪13101736‬‬ ‫�أديب حميد �ساملني الفوري‬ ‫‪7‬‬ ‫‪19576676‬‬ ‫ماجد حممد را�سم الرحبي‬ ‫‪43‬‬ ‫‪14929654‬‬ ‫يحيى خلفان �ساملني ال�سيابي‬ ‫‪70‬‬
‫مكان المقابلة‪ :‬مقر الشركة ‪ -‬ميناء الفحل (قبل محطة شل‬ ‫‪24354327‬‬ ‫عبداملح�سن جمعه دروي�ش امل�شيفري‬ ‫‪21‬‬ ‫‪26792758‬‬ ‫�أ�سماء عبدالله �سعيد اجلابرية‬ ‫‪8‬‬ ‫‪18086534‬‬ ‫مازن حممد حمدان احلامتي‬ ‫‪44‬‬
‫‪10312044‬‬ ‫خالد �سعيد �سويد البادي‬ ‫‪11‬‬ ‫‪8253496‬‬ ‫يقظان علي �سامل ال�سعيدي‬ ‫‪71‬‬
‫السيح المالح)‬
‫‪15675907‬‬ ‫خالد علي نا�صر البو�سعيدي‬ ‫‪12‬‬ ‫‪9184191‬‬ ‫ع�صام عبدالله خلفان املجيزي‬ ‫‪22‬‬ ‫‪10274794‬‬ ‫�أ�صاله حمفوظ �سامل البو�سعيدية‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10663612‬‬ ‫مالك م�سلم عدمي الوهيبي‬ ‫‪45‬‬ ‫‪10660259‬‬ ‫يو�سف خمي�س علي البلو�شي‬ ‫‪72‬‬
‫تاريخ المقابلة‪ 6 :‬سبتمبر ‪2018‬م‬
‫‪1690216‬‬ ‫خالد ن�صيب عبدالله ال�شحي‬ ‫‪13‬‬ ‫‪9633206‬‬ ‫علي حمود علي ال�شكيلي‬ ‫‪23‬‬ ‫‪11526949‬‬ ‫�أنفال علي عائل اجلابرية‬ ‫‪10‬‬ ‫‪13727219‬‬ ‫حممد بدر حممد املرهون‬ ‫‪46‬‬ ‫‪20842223‬‬ ‫يو�سف �سعيد علي البادي‬ ‫‪73‬‬
‫الوقت‪ 10 :‬صباح ًا‬ ‫‪6714185‬‬ ‫داود �سليمان خلفان ال�سيابي‬ ‫‪14‬‬ ‫‪7855438‬‬ ‫علي �سليمان عبدالله املنذري‬ ‫‪24‬‬ ‫‪14489249‬‬ ‫�آالء يحيى �صالح اجلابرية‬ ‫‪11‬‬ ‫‪11896382‬‬ ‫حممد عبدالغني بريحممد البلو�شي‬ ‫‪47‬‬ ‫‪22827637‬‬ ‫يون�س �سامل معيوف ال�سعدي‬ ‫‪74‬‬
‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬ ‫‪13948788‬‬ ‫زكريا يحيى عي�سى الوهيبي‬ ‫‪15‬‬ ‫‪23596649‬‬ ‫علي عبدالله خلفان الندابي‬ ‫‪25‬‬ ‫‪22996317‬‬ ‫بدر �سعيد حممد الفراجي‬ ‫‪12‬‬ ‫‪29232206‬‬ ‫حممد عي�سى �سامل امل�شريف‬ ‫‪48‬‬
‫محافظة مسقط‬
‫‪10620028‬‬ ‫املعت�صم حممد �سامل الفهدي‬ ‫‪1‬‬ ‫‪24079484‬‬ ‫عمار يو�سف حممد الفار�سي‬ ‫‪26‬‬ ‫‪12178661‬‬ ‫ب�سام �سامل عبدالله العوي�سي‬ ‫‪13‬‬ ‫‪6880932‬‬ ‫حممد مبارك جمعه احل�ضرمي‬ ‫‪49‬‬
‫محافظة مسقط‬ ‫أسم الشركة‪ :‬شركة تيبودين وشركاه‬
‫‪21685842‬‬ ‫املهناء عبدالله حمود الربا�شدي‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7843099‬‬ ‫فهد خمي�س عبدالله ال�سريري‬ ‫‪27‬‬ ‫‪10441356‬‬ ‫بل�سم خليفه ن�صيب اجلابرية‬ ‫‪14‬‬ ‫‪17063039‬‬ ‫مرمي نا�صر خلفان امل�شرفية‬ ‫‪50‬‬
‫أسم الشركة‪ :‬شركة تيبودين وشركاه‬
‫‪10395005‬‬ ‫�أبراهيم جمعه م�سعود الق�سيمي‬ ‫‪3‬‬ ‫‪10118944‬‬ ‫ماجد حمد علي الهنائي‬ ‫‪28‬‬ ‫‪11016845‬‬ ‫جواهر ح�سني حممد الرئي�سية‬ ‫‪15‬‬ ‫‪21657773‬‬ ‫مزنة �سعيد �صابر الغدانية‬ ‫‪51‬‬ ‫مكان االختبار‪ :‬مقر الشركة ‪ -‬العذيبة‬
‫‪18476444‬‬ ‫�أحمد حممد يو�سف املنريي‬ ‫‪4‬‬ ‫مكان االختبار‪ :‬مقر الشركة ‪ -‬العذيبة‬ ‫تاريخ االختبار‪ 4 :‬سبتمبر ‪2018‬م‬
‫‪22944717‬‬ ‫مازن حممد را�شد الناعبي‬ ‫‪29‬‬ ‫‪22867305‬‬ ‫حارث حممد نا�صر العرجي‬ ‫‪16‬‬ ‫‪15122276‬‬ ‫معتز يحيى خمي�س القي�ضي‬ ‫‪52‬‬
‫‪3684064‬‬ ‫�أ�سعد �سعيد عامر البدوي‬ ‫‪5‬‬ ‫تاريخ االختبار‪ 6 :‬سبتمبر ‪2018‬م‬ ‫‪11977347‬‬ ‫حممد حمد �سامل الهنائي‬ ‫‪30‬‬ ‫‪14200558‬‬ ‫دا�ؤود �سليمان دروي�ش احل�سني‬ ‫‪17‬‬ ‫‪12972304‬‬ ‫معمر كامل حممود الرئي�سي‬ ‫‪53‬‬ ‫الوقت‪ :‬من ‪ 8‬صباح ًا وحتى ‪ 10‬صباح ًا‬
‫‪14190674‬‬ ‫�أنور حميد م�سعود املقر�شي‬ ‫‪6‬‬ ‫الوقت‪ :‬من ‪ 8‬صباح ًا وحتى ‪ 10‬صباح ًا‬ ‫‪8891122‬‬ ‫حممد �سامل عبدالله الناعبي‬ ‫‪31‬‬ ‫‪26647895‬‬ ‫را�شد �سعيد حممد الهادي‬ ‫‪18‬‬ ‫‪22869014‬‬ ‫مهند هديب عبدالله القرطوبي‬ ‫‪54‬‬ ‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬
‫‪24298949‬‬ ‫حارث جمعه عامر العذاري‬ ‫‪7‬‬ ‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬ ‫‪11057994‬‬ ‫حممد عي�سى �صالح الفار�سي‬ ‫‪32‬‬ ‫‪62368649‬‬ ‫رويده �أ�سلم نبي بخ�ش البلو�شية‬ ‫‪19‬‬ ‫‪26857314‬‬ ‫موزة عبدالله خاطر احل�سنية‬ ‫‪55‬‬ ‫‪10472652‬‬ ‫ابت�سام مبارك عبدالله ال�صلطية‬ ‫‪1‬‬
‫‪19465595‬‬ ‫حمدان حميد حمود الوهيبي‬ ‫‪8‬‬ ‫‪13307893‬‬ ‫زهران عبدالرحمن زهران العربي‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4267275‬‬ ‫حممود �سامل �سليم الها�شمي‬ ‫‪33‬‬ ‫‪9045265‬‬ ‫ريان �سليمان دروي�ش ال�سريرية‬ ‫‪20‬‬ ‫‪28002486‬‬ ‫مو�سى �سيف احمد الرحبي‬ ‫‪56‬‬ ‫‪4780231‬‬ ‫ابراهيم عبدالله �شيخان ال�شعفوري‬ ‫‪2‬‬
‫‪20245591‬‬ ‫خالد را�شد �سليم الرحبي‬ ‫‪9‬‬ ‫‪11447439‬‬ ‫�سامل حمد �سامل ال�سواقي‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3873718‬‬ ‫منذر م�سلم �سامل احلو�سني‬ ‫‪34‬‬ ‫‪14562864‬‬ ‫زهور ادري�س علي املنذرية‬ ‫‪21‬‬ ‫‪9479742‬‬ ‫نا�صر ابراهيم �سليم الرحبي‬ ‫‪57‬‬ ‫‪15654666‬‬ ‫الر�شيد را�شد عبدالله ال�صبحي‬ ‫‪3‬‬
‫‪14792729‬‬ ‫�سامل خليفه مبارك ال�سكيتي‬ ‫‪10‬‬ ‫‪13969518‬‬ ‫�سامل �سيف �سامل ال�شملي‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8980747‬‬ ‫نا�صر مالك نا�صر ال�سليمي‬ ‫‪35‬‬ ‫‪22007892‬‬ ‫زينب �سعيد مبارك الرحبية‬ ‫‪22‬‬ ‫‪19342103‬‬ ‫هاين يو�سف �سليّم الرحبي‬ ‫‪58‬‬ ‫‪14552514‬‬ ‫اميان خمي�س خلفان ال�سنانية‬ ‫‪4‬‬
‫‪22731508‬‬ ‫�سليمان حممد �سعيد العزري‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12683229‬‬ ‫�سامل علي يا�سر ال�ساملي‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9318292‬‬ ‫�سامل م�ؤمن علي احلارثي‬ ‫‪23‬‬ ‫‪28129216‬‬ ‫يو�سف خلفان �سليمان احل�سني‬ ‫‪59‬‬ ‫‪18269046‬‬ ‫اميان �سليمان �سالم القروا�شية‬ ‫‪5‬‬
‫محافظة مسقط‬
‫‪4015718‬‬ ‫عبدالعزيز حممد عبدالله البلو�شي‬ ‫‪12‬‬ ‫‪9433499‬‬ ‫�سعد خلفان �سامل النعماين‬ ‫‪5‬‬ ‫‪11854667‬‬ ‫�سامر داود عبدالكرمي الرئي�سي‬ ‫‪24‬‬ ‫‪13992268‬‬ ‫يو�سف �سعيد �سامل الرزيقي‬ ‫‪60‬‬ ‫‪24431674‬‬ ‫ايوب خليل نا�صر اال�سماعيلي‬ ‫‪6‬‬
‫أسم الشركة‪ :‬الشركة الوطنية للمنظفات الصناعية‬
‫‪8594977‬‬ ‫علي جمعه م�صبح الكعبي‬ ‫‪13‬‬ ‫‪7697623‬‬ ‫�سعود عبدالعزيز �سعيد ال�شام�سي‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9562853‬‬ ‫�سلمى يحيى حميد الغرابية‬ ‫‪25‬‬ ‫‪8128891‬‬ ‫يو�سف مبارك حمد الغاب�شي‬ ‫‪61‬‬ ‫‪19461347‬‬ ‫�أحمد را�شد حمد احلب�سي‬ ‫‪7‬‬
‫‪13259993‬‬ ‫في�صل خمي�س نا�صر الناعبي‬ ‫‪14‬‬ ‫مكان المقابلة‪ :‬مقر المصنع ‪ -‬الغبرة الشمالية‬
‫‪7748712‬‬ ‫�سعيد حميد حمد احلجري‬ ‫‪7‬‬ ‫‪20950453‬‬ ‫�سليمان م�سلم حنب الغداين‬ ‫‪26‬‬ ‫محافظة مسقط‬ ‫‪13440135‬‬ ‫�أحمد �سعيد خليفه احل�سني‬ ‫‪8‬‬
‫‪13130718‬‬ ‫ل�ؤي عيد �ساملني املخيني‬ ‫‪15‬‬ ‫‪8515963‬‬ ‫�سليمان جمعه �سليمان اليعربي‬ ‫‪8‬‬ ‫تاريخ المقابلة‪ 5 :‬سبتمبر ‪2018‬م‬ ‫‪13805887‬‬ ‫�سهام �سيف �سامل اجلابرية‬ ‫‪27‬‬
‫أسم الشركة‪ :‬مؤسسة بيمكو‬ ‫‪7992988‬‬ ‫عبدالرحمن را�شد �سعيد البو�سعيدي‬ ‫‪9‬‬
‫‪7737075‬‬ ‫ل�ؤي حممد علي الفطي�سي‬ ‫‪16‬‬ ‫‪22380654‬‬ ‫�سليمان خمي�س حممد احلو�سني‬ ‫‪9‬‬ ‫الوقت‪ 9 :‬صباح ًا‬ ‫‪20302903‬‬ ‫�شاديه هالل خلفان الهادية‬ ‫‪28‬‬ ‫‪6670289‬‬ ‫عبدال�سالم حممد علي املع�شني‬ ‫‪10‬‬
‫‪23640255‬‬ ‫ماجد را�شد مبارك العلوي‬ ‫‪17‬‬ ‫مكان المقابلة‪ :‬مقر الشركة ‪ -‬مطرح (الوادي الكبير)‬
‫‪10091696‬‬ ‫�سيف �سعيد عبدالله الزيدي‬ ‫‪10‬‬ ‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬ ‫‪20921236‬‬ ‫�شروق عبيد �شنون العبيدانية‬ ‫‪29‬‬ ‫‪11395297‬‬ ‫عبدالله �سويدان �سامل القريني‬ ‫‪11‬‬
‫‪8269291‬‬ ‫مبارك احمد حمود احلرا�صي‬ ‫‪18‬‬ ‫‪11274058‬‬ ‫�شاهر مو�سى مال الله البلو�شي‬ ‫‪11‬‬ ‫‪23470611‬‬ ‫ابت�سام حمد �سعيد القنوبية‬ ‫‪1‬‬ ‫‪13122683‬‬ ‫�صابرة نا�صر مفتاح الرحبية‬ ‫‪30‬‬ ‫تاريخ المقابلة‪ 4 :‬سبتمبر ‪2018‬م‬
‫‪15301145‬‬ ‫عبدالله حممد خمي�س البلو�شي‬ ‫‪12‬‬
‫‪20203735‬‬ ‫حممد �سعيد عبدالله الهدابي‬ ‫‪19‬‬ ‫‪9071522‬‬ ‫طاهر �سعيد عبدالله البلو�شي‬ ‫‪12‬‬ ‫‪22553192‬‬ ‫ابت�سام علي حممد ال�ساملية‬ ‫‪2‬‬ ‫‪11363139‬‬ ‫عبدالرحمن �صالح علي البلو�شي‬ ‫‪31‬‬ ‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬ ‫‪6382455‬‬ ‫عبداملجيد عبدالله را�شد الهنائي‬ ‫‪13‬‬
‫‪14758047‬‬ ‫م�صطفى �سعود حمد النبهاين‬ ‫‪20‬‬ ‫‪11618305‬‬ ‫عبدالله حمد عبدالله الهذيلي‬ ‫‪13‬‬ ‫‪11850884‬‬ ‫امتام خليفه حمد اجلعفري‬ ‫‪3‬‬ ‫‪10515171‬‬ ‫عبدالله بدر عبدالله الريامي‬ ‫‪32‬‬ ‫‪13594369‬‬ ‫ابراهيم عي�سى حمدان امليمني‬ ‫‪1‬‬
‫‪20166924‬‬ ‫غالب �سامل هديب الوهيبي‬ ‫‪14‬‬
‫‪10586988‬‬ ‫من�صور �سامل �أحمد املزاحمي‬ ‫‪21‬‬ ‫‪23496502‬‬ ‫عبدالله حمد نبهان احلوقاين‬ ‫‪14‬‬ ‫‪22301935‬‬ ‫احمد مبارك �سامل ال�سيابي‬ ‫‪4‬‬ ‫‪11300882‬‬ ‫علي طالب خلفان ال�شعيبي‬ ‫‪33‬‬ ‫‪15537497‬‬ ‫احمد خلفان عبدالله العامري‬ ‫‪2‬‬
‫‪24326769‬‬ ‫ماجد عو�ض �سليمان احلامتي‬ ‫‪15‬‬
‫محافظة مسقط‬ ‫‪18068566‬‬ ‫عبدالله حمدان مو�سى احلرا�صي‬ ‫‪15‬‬ ‫‪11194751‬‬ ‫املختار حمد عبدالله البو�سعيدي‬ ‫‪5‬‬ ‫‪14385014‬‬ ‫علي يو�سف علي احل�سني‬ ‫‪34‬‬ ‫‪21680836‬‬ ‫ادري�س �سامل عبدالله الوهيبي‬ ‫‪3‬‬
‫‪10016108‬‬ ‫مازن �سيف �سامل الزيدي‬ ‫‪16‬‬
‫‪17940253‬‬ ‫عبدالله �سعيد عبدالله العنقودي‬ ‫‪16‬‬ ‫‪22467895‬‬ ‫الن�صر هالل �شيخان العربي‬ ‫‪6‬‬ ‫‪11813626‬‬ ‫علياء عبدالله علي الغمارية‬ ‫‪35‬‬ ‫‪20280323‬‬ ‫ا�سحاق �أحمد علي اللزامي‬ ‫‪4‬‬
‫أسم الشركة‪ :‬شركة مشاريع عبدالعزيز الصقري للتجارة‬ ‫‪61775783‬‬ ‫ماهر جمال يو�سف‬ ‫‪17‬‬
‫‪10665021‬‬ ‫عبدالله مبارك حممد الزدجايل‬ ‫‪17‬‬ ‫‪24364499‬‬ ‫اميان احمد جميل البلو�شية‬ ‫‪7‬‬ ‫‪10955061‬‬ ‫عمر عبدالله مال الله الرئي�سي‬ ‫‪36‬‬ ‫‪18237826‬‬ ‫االزهر �سعيد �صالح الهنائي‬ ‫‪5‬‬
‫مكان المقابلة‪ :‬مقر الشركة ‪ -‬مطرح (روي)‬ ‫‪11447055‬‬ ‫حممد �سعيد حمدان العبيداين‬ ‫‪18‬‬
‫‪5427113‬‬ ‫عبدالله حممد �سليمان الفار�سي‬ ‫‪18‬‬ ‫‪12570439‬‬ ‫اميان خلفان جميع الفالحية‬ ‫‪8‬‬ ‫‪11916756‬‬ ‫عمر حممد عي�سى ال�سيابي‬ ‫‪37‬‬ ‫‪12714965‬‬ ‫املعت�صم �سعيد �ساعد ال�سيابي‬ ‫‪6‬‬
‫‪22451331‬‬ ‫حممود مبارك عبدالله العدواين‬ ‫‪19‬‬
‫تاريخ المقابلة‪ 6 :‬سبتمبر ‪2018‬م‬ ‫‪28125522‬‬ ‫امري حممد �سعيد الغ�سيني‬ ‫‪7‬‬
‫‪23908809‬‬ ‫عبدالله هالل �سعود ال�سلطي‬ ‫‪19‬‬ ‫‪23379352‬‬ ‫�أحمد خليفه حممد الهاجري‬ ‫‪9‬‬ ‫‪23094534‬‬ ‫عهود حممد �سامل الرواحية‬ ‫‪38‬‬ ‫‪18752979‬‬ ‫ه�شام علي �سامل الندابي‬ ‫‪20‬‬
‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬ ‫‪7763468‬‬ ‫علي حممد علي اال�سماعيلي‬ ‫‪20‬‬ ‫‪11749912‬‬ ‫�أروى حمد را�شد الغدانية‬ ‫‪10‬‬ ‫‪25459724‬‬ ‫فاطمه نا�صر حممد البو�صافية‬ ‫‪39‬‬ ‫‪11126362‬‬ ‫�أحمد �سلطان حميد احلبي�شي‬ ‫‪8‬‬
‫‪22106999‬‬ ‫وليد �سليمان �سامل الزكواين‬ ‫‪21‬‬
‫‪14862742‬‬ ‫ا�سامه �سامل �سليمان العامري‬ ‫‪1‬‬ ‫‪19709667‬‬ ‫�أميمه ابراهيم عبدالله البلو�شية‬ ‫‪11‬‬ ‫‪11750146‬‬ ‫�أحمد �سلطان علي البلو�شي‬ ‫‪9‬‬
‫محافظة مسقط‬ ‫‪4368822‬‬ ‫كرمي عبدالله احمد البحراين‬ ‫‪40‬‬
‫‪20181122‬‬ ‫ا�سماعيل �سامل من�صور الوهيبي‬ ‫‪2‬‬ ‫محافظة مسقط‬
‫‪4274008‬‬ ‫بثينه حديد خمي�س املحيجرية‬ ‫‪12‬‬ ‫‪11980598‬‬ ‫مبارك عبدالله مبارك الربخي‬ ‫‪41‬‬ ‫‪11843418‬‬ ‫�أحمد عمر �سامل الذهب‬ ‫‪10‬‬
‫‪18935247‬‬ ‫�أ�سماء خمي�س خلفان املقيمية‬ ‫‪3‬‬ ‫أسم الشركة‪ :‬شركة تيبودين وشركاه‬ ‫أسم الشركة‪ :‬شركة تيبودين وشركاه‬
‫‪9648857‬‬ ‫جبري �سعيد را�شد احلارثي‬ ‫‪13‬‬ ‫‪7927122‬‬ ‫حمفوظه �سيف عبدالله اله�شامية‬ ‫‪42‬‬ ‫‪12842801‬‬ ‫�أ�سماعيل عمران علي العامري‬ ‫‪11‬‬
‫‪10897177‬‬ ‫الأجمد �أحمد خلفان البلو�شي‬ ‫‪4‬‬ ‫مكان االختبار‪ :‬مقر الشركة ‪ -‬العذيبة‬ ‫‪20271773‬‬ ‫�أمين �سامل �سيف الريامي‬ ‫‪12‬‬ ‫مكان االختبار‪ :‬مقر الشركة ‪ -‬العذيبة‬
‫‪9150943‬‬ ‫حنان �سليمان مبارك ال�سليمية‬ ‫‪14‬‬ ‫‪26520118‬‬ ‫حممد �سامل را�شد البو�صايف‬ ‫‪43‬‬
‫‪27215122‬‬ ‫�إ�سماعيل �ساعد ربيع الرحبي‬ ‫‪5‬‬ ‫تاريخ االختبار‪ 6 :‬سبتمبر ‪2018‬م‬ ‫‪23407059‬‬ ‫خالد �سعود �سيف احلب�سي‬ ‫‪15‬‬ ‫‪27692762‬‬ ‫بدر خلفان �سيف الناعبي‬ ‫‪13‬‬ ‫تاريخ االختبار‪ 4 :‬سبتمبر ‪2018‬م‬
‫‪13604685‬‬ ‫حممد عبدالله م�سعود الهنائي‬ ‫‪44‬‬
‫‪15462474‬‬ ‫�أحمد خمي�س حممد الدرمكي‬ ‫‪6‬‬ ‫الوقت‪ :‬من ‪ 10:30‬صباح ًا وحتى ‪ 12‬ظهراً‬ ‫‪9849056‬‬ ‫خالد �سعيد را�شد العي�سائي‬ ‫‪16‬‬ ‫‪10999801‬‬ ‫بندر �سالم �سامل احلارثي‬ ‫‪14‬‬
‫‪18513306‬‬ ‫حممد علي حممد احلب�سي‬ ‫‪45‬‬ ‫الوقت‪ :‬من ‪ 10:30‬صباح ًا وحتى ‪ 12‬ظهراً‬
‫‪22812695‬‬ ‫�أحمد �سعيد عبدالله العلوي‬ ‫‪7‬‬ ‫‪12044765‬‬ ‫خلف �سعود خلف الفليتي‬ ‫‪17‬‬ ‫‪10778688‬‬ ‫ثاقب علي غالم البلو�شي‬ ‫‪15‬‬
‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬ ‫‪20183445‬‬ ‫حممود مبارك �سامل اجلنيبي‬ ‫‪46‬‬ ‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬
‫‪24646362‬‬ ‫�أمري �سعود حممد الهادي‬ ‫‪8‬‬ ‫‪23427622‬‬ ‫عمر ابراهيم �سليمان البحري‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8495392‬‬ ‫رائد �سعيد نا�صر ال�صبحي‬ ‫‪18‬‬ ‫‪7793616‬‬ ‫ح�سن علي فا�ضل البلو�شي‬ ‫‪16‬‬
‫‪12535299‬‬ ‫مروه مبارك حممد احل�سنية‬ ‫‪47‬‬ ‫‪9435794‬‬ ‫�أحمد عبدالعزيز يحيى الكندي‬ ‫‪1‬‬
‫‪19341659‬‬ ‫�أمرية �سعيد حممد احلنظلية‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6379275‬‬ ‫عمرو يحيى حممد غوا�ص الكثريي‬ ‫‪2‬‬ ‫‪21839001‬‬ ‫زايد �سامل حممد املقبايل‬ ‫‪19‬‬ ‫‪12010111‬‬ ‫ح�سني علي يو�سف البلو�شي‬ ‫‪17‬‬
‫‪11256873‬‬ ‫مرمي عبدالرحمن مو�سى البلو�شية‬ ‫‪48‬‬ ‫‪13701309‬‬ ‫�أحمد عبدالله نا�صر اليحيائي‬ ‫‪2‬‬
‫‪9973329‬‬ ‫�أنوار عبيد جمعه ال�شيدية‬ ‫‪10‬‬ ‫‪18694167‬‬ ‫عي�سى عامر �سامل الفار�سي‬ ‫‪3‬‬ ‫‪22481029‬‬ ‫�سامي حممد �صالح احلرملي‬ ‫‪20‬‬ ‫‪11224167‬‬ ‫حمد حممد حمد الفرقاين‬ ‫‪18‬‬
‫‪13342677‬‬ ‫مرمي مرهون نا�صر احل�سنية‬ ‫‪49‬‬ ‫‪12891301‬‬ ‫�أروى نا�صر �سباع الر�شيدية‬ ‫‪3‬‬
‫‪13769131‬‬ ‫با�سل خمي�س را�شد الها�شمي‬ ‫‪11‬‬ ‫‪22268575‬‬ ‫غ�سان �سيف نا�صر الرواحي‬ ‫‪4‬‬ ‫‪25166022‬‬ ‫�سلوى مرزوق حمد الدرعية‬ ‫‪21‬‬ ‫‪10791458‬‬ ‫حمود �سعود يحيى ال�شبيبي‬ ‫‪19‬‬
‫‪13112633‬‬ ‫معت�صم اقبال ر�سول بخ�ش البلو�شي‬ ‫‪50‬‬ ‫‪7050429‬‬ ‫�أمرية �سعيد حمدان املعمرية‬ ‫‪4‬‬
‫‪9997043‬‬ ‫ب�شرى حارب �سامل الرواحية‬ ‫‪12‬‬ ‫‪23489891‬‬ ‫فهد حمود نا�صر الب�شري‬ ‫‪5‬‬ ‫‪13023209‬‬ ‫عائ�شة عبدالله هالل التميمية‬ ‫‪22‬‬ ‫‪27797366‬‬ ‫را�شد عبدالله �سامل البلو�شي‬ ‫‪20‬‬
‫‪14159565‬‬ ‫معوّ ذ �أحمد �سامل الفوري‬ ‫‪51‬‬ ‫‪10319598‬‬ ‫�أنوار را�شد �سعيد املنذرية‬ ‫‪5‬‬
‫‪19353441‬‬ ‫جمعه �سعيد م�سعود الغداين‬ ‫‪13‬‬ ‫‪10106707‬‬ ‫في�صل جمعه عبدالله ال�شام�سي‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8820509‬‬ ‫عبري عبدالله حممد املحريزي‬ ‫‪23‬‬ ‫‪11783638‬‬ ‫زكريا طالب حممد البلو�شي‬ ‫‪21‬‬
‫‪20755127‬‬ ‫مهند �سعيد �سامل ال�ساملي‬ ‫‪52‬‬ ‫‪10203407‬‬ ‫�أمين �سيف �ضحي القطيطي‬ ‫‪6‬‬
‫‪9480351‬‬ ‫جنان حممد عبدالر�سول البلو�شية‬ ‫‪14‬‬ ‫‪21738195‬‬ ‫ق�صي �سامل علي القا�سمي‬ ‫‪7‬‬ ‫‪10724254‬‬ ‫عهد حممد �أحمد الربيعية‬ ‫‪24‬‬ ‫‪22825352‬‬ ‫زكريا حممد خلف العامري‬ ‫‪22‬‬
‫‪22483108‬‬ ‫نزها يو�سف ا�سحاق البلو�شية‬ ‫‪53‬‬ ‫‪7290973‬‬ ‫�آمنه خلفان حممد الفزاري‬ ‫‪7‬‬
‫‪23863621‬‬ ‫ح�سام علي زايد احلب�سي‬ ‫‪15‬‬ ‫‪7284341‬‬ ‫ليث عبدالله قا�سم احلمزه‬ ‫‪8‬‬ ‫‪12939538‬‬ ‫عهود �سباع خلفان الغافرية‬ ‫‪25‬‬ ‫‪20785013‬‬ ‫زيد عبدالله نا�صر الرزيقي‬ ‫‪23‬‬
‫‪22873286‬‬ ‫نهاد �سامل عي�سى الغ�سينية‬ ‫‪54‬‬ ‫‪23416177‬‬ ‫جمال جمعه جميع الريامي‬ ‫‪8‬‬
‫‪23925992‬‬ ‫ح�سني حامد حمدان العامري‬ ‫‪16‬‬ ‫‪14287912‬‬ ‫ماجد يعقوب عبدالله العربي‬ ‫‪9‬‬ ‫‪12011305‬‬ ‫غدير نا�صر حميد احل�ضرمية‬ ‫‪26‬‬ ‫‪10811242‬‬ ‫�سعود علي �سعود ال�سلطي‬ ‫‪24‬‬
‫‪15265393‬‬ ‫نهاد عبدالله �سيف العلوية‬ ‫‪55‬‬ ‫‪14552463‬‬ ‫جميله خمي�س خلفان ال�سنانية‬ ‫‪9‬‬
‫‪12542197‬‬ ‫ح�سني مو�سى ح�سني البلو�شي‬ ‫‪17‬‬ ‫‪20275223‬‬ ‫مازن علي حمدان الناعبي‬ ‫‪10‬‬ ‫‪12141395‬‬ ‫كوثر عبدالله خلفان احلرا�صية‬ ‫‪27‬‬ ‫‪15203105‬‬ ‫�سعيد �سندي �سعيد امل�سلمي‬ ‫‪25‬‬
‫‪13517631‬‬ ‫نورهان حممد ح�سن البلو�شية‬ ‫‪56‬‬ ‫‪22369236‬‬ ‫ح�سام خلفان مبارك ال�سوطي‬ ‫‪10‬‬
‫‪18999543‬‬ ‫حمد �سعود �ضحي الرحبي‬ ‫‪18‬‬ ‫‪8181408‬‬ ‫حممد ا�سماعيل ابراهيم الناعبي‬ ‫‪11‬‬ ‫‪10016108‬‬ ‫مازن �سيف �سامل الزيدي‬ ‫‪28‬‬ ‫‪18761112‬‬ ‫�سلطان حممد عبدالله البو�صايف‬ ‫‪26‬‬
‫‪12497734‬‬ ‫نوفل نا�صر علي احلب�سي‬ ‫‪57‬‬ ‫‪22541714‬‬ ‫حمد �ساعد خليفني املقحو�صي‬ ‫‪11‬‬
‫‪14489146‬‬ ‫حمد يحيى �صالح اجلابري‬ ‫‪19‬‬ ‫‪6578168‬‬ ‫حممد �سامل �سعد احلربي‬ ‫‪12‬‬ ‫‪61775783‬‬ ‫ماهر جمال يو�سف‬ ‫‪29‬‬ ‫‪12138603‬‬ ‫�شبيب �أحمد �سلمان البلو�شي‬ ‫‪27‬‬
‫‪11593539‬‬ ‫ها�شل حممد ها�شل الريامي‬ ‫‪58‬‬ ‫‪11513204‬‬ ‫حمد مهنا حمد الها�شمي‬ ‫‪12‬‬
‫‪23589559‬‬ ‫حمود خمي�س زايد الو�ضاحي‬ ‫‪20‬‬ ‫‪9903203‬‬ ‫حممد �سعيد �سليم الها�شمي‬ ‫‪13‬‬ ‫‪18710688‬‬ ‫حممد زهران علي املعويل‬ ‫‪30‬‬ ‫‪11307381‬‬ ‫طارق عبدالله نا�صر اخلرو�صي‬ ‫‪28‬‬
‫‪11750657‬‬ ‫هناء را�شد حم�سن الرا�شدية‬ ‫‪59‬‬ ‫‪18514032‬‬ ‫حميد �سلطان علي الوهيبي‬ ‫‪13‬‬
‫‪15618172‬‬ ‫حوريه يو�سف احمد ال�سليمية‬ ‫‪21‬‬ ‫‪7106346‬‬ ‫حممد عبدالله �سلطان البو�سعيدي‬ ‫‪14‬‬ ‫‪11447055‬‬ ‫حممد �سعيد حمدان العبيداين‬ ‫‪31‬‬ ‫‪13349232‬‬ ‫طه خليفه عبدالله ال�سيابي‬ ‫‪29‬‬
‫‪28074363‬‬ ‫هناء فايز خمي�س املنذرية‬ ‫‪60‬‬ ‫‪12813252‬‬ ‫حنان �سيف �سعيد ال�سعيدية‬ ‫‪14‬‬
‫‪23594594‬‬ ‫خالد خلفان حميد الفراجي‬ ‫‪22‬‬ ‫‪12589386‬‬ ‫حممد عبيد طناف ال�سعدي‬ ‫‪15‬‬ ‫‪23302577‬‬ ‫خمتار يا�سر نا�صر احلو�سني‬ ‫‪32‬‬ ‫‪12482679‬‬ ‫عبدالرحمن عبدالله حارب ال�شعيلي‬ ‫‪30‬‬
‫‪10797663‬‬ ‫هنادي حممد دروي�ش البلو�شية‬ ‫‪61‬‬ ‫‪18511532‬‬ ‫خديجه احمد �صالح الطائية‬ ‫‪15‬‬
‫‪22383862‬‬ ‫خالد �صالح حمدان العبيداين‬ ‫‪23‬‬ ‫‪23903738‬‬ ‫مر�شد حممود �سليمان الرحبي‬ ‫‪33‬‬ ‫‪23043917‬‬ ‫عبدالرحيم �سعيد حميد ال�شبلي‬ ‫‪31‬‬
‫محافظة مسقط‬ ‫‪10993723‬‬ ‫هنيه خليفه �سعيد ال�شرقية‬ ‫‪62‬‬ ‫محافظة مسقط‬
‫‪24300226‬‬ ‫خلود �سامل �سيف املب�سلية‬ ‫‪24‬‬ ‫‪8385429‬‬ ‫مرمي �سعيد را�شد العدوية‬ ‫‪34‬‬ ‫‪23062499‬‬ ‫عبدالقادر عبدالله هديب اجلابري‬ ‫‪32‬‬
‫أسم الشركة‪ :‬شركة تيبودين وشركاه‬ ‫محافظة مسقط‬ ‫أسم الشركة‪ :‬شركة تيبودين وشركاه‬
‫‪12726601‬‬ ‫خمي�س �صالح خمي�س امل�ؤتي‬ ‫‪25‬‬ ‫‪22959402‬‬ ‫منذر عبدالله را�شد ال�شافعي‬ ‫‪35‬‬ ‫‪10368824‬‬ ‫عبدالله �سامل خمي�س احل�سني‬ ‫‪33‬‬
‫‪28598407‬‬ ‫زكريا �سليمان حمد البو�سعيدي‬ ‫‪26‬‬ ‫مكان االختبار‪ :‬مقر الشركة ‪ -‬العذيبة‬ ‫أسم الشركة‪ :‬خدمات التمويل والتوصيل للتجارة‬ ‫مكان االختبار‪ :‬مقر الشركة ‪ -‬العذيبة‬
‫‪10468873‬‬ ‫ن�صر علي حميد الزكواين‬ ‫‪36‬‬ ‫‪10754651‬‬ ‫عبدالله نا�صر عبدالله العامري‬ ‫‪34‬‬
‫‪18201483‬‬ ‫�سامل خلفان �سامل املقيبلي‬ ‫‪27‬‬ ‫تاريخ االختبار‪ 6 :‬سبتمبر ‪2018‬م‬ ‫‪13569437‬‬ ‫و�صال عي�سى خلفان العامرية‬ ‫‪37‬‬ ‫مكان المقابلة‪ :‬مقر الشركة ‪ -‬روي (الحي التجاري)‬ ‫‪20315472‬‬ ‫عبداملجيد �سليمان حممد احلديدي‬ ‫‪35‬‬ ‫تاريخ االختبار‪ 4 :‬سبتمبر ‪2018‬م‬
‫‪24160853‬‬ ‫�سامل را�شد خلفان الغزيلي‬ ‫‪28‬‬ ‫الوقت‪ :‬من ‪ 1:30‬ظهراً وحتى ‪ 3:30‬ظهراً‬ ‫‪24470392‬‬ ‫يو�سف حميد �سليمان البداعي‬ ‫‪38‬‬ ‫تاريخ المقابلة‪ 5 :‬سبتمبر ‪2018‬م‬ ‫‪13775509‬‬ ‫عدنان �سيف �سامل الفوري‬ ‫‪36‬‬ ‫الوقت‪ :‬من ‪ 1:30‬ظهراً وحتى ‪ 3:30‬ظهراً‬
‫‪3302526‬‬ ‫�سامل عايل �سامل البو�سعيد‬ ‫‪29‬‬ ‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬ ‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬ ‫‪13508443‬‬ ‫عرفان عبدالله علي ال�ساملي‬ ‫‪37‬‬
‫محافظة مسقط‬ ‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬
‫‪8680874‬‬ ‫�سعيد �سليمان نا�صر احل�سني‬ ‫‪30‬‬ ‫‪10233818‬‬ ‫مروان �سامل خمي�س الفار�سي‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8070351‬‬ ‫احمد بالل �سليم القطيطي‬ ‫‪1‬‬ ‫‪12654852‬‬ ‫عمار يا�سر علي املنذري‬ ‫‪38‬‬
‫أسم الشركة‪ :‬شركة تيبودين وشركاه‬
‫‪62078085‬‬ ‫را�شده دل جان مرادبخ�ش البلو�شية‬ ‫‪1‬‬
‫‪19728337‬‬ ‫�سعيد �صباح را�شد الغداين‬ ‫‪31‬‬ ‫‪5902321‬‬ ‫مروان حممود حممد العزري‬ ‫‪2‬‬ ‫‪16760789‬‬ ‫احمد حديد خليف املطاعني‬ ‫‪2‬‬ ‫‪11658771‬‬ ‫عمر خلفان جمعه احلب�سي‬ ‫‪39‬‬ ‫‪19458729‬‬ ‫رياء يحيى حارث العربية‬ ‫‪2‬‬
‫‪14690588‬‬ ‫�سعيد عبدالله �سعيد الناعبي‬ ‫‪32‬‬ ‫مكان االختبار‪ :‬مقر الشركة ‪ -‬العذيبة‬ ‫‪27135927‬‬ ‫احل�سن مرزوق مبارك الغداين‬ ‫‪3‬‬ ‫‪25184267‬‬ ‫عمر حممد �سامل املع�شري‬ ‫‪40‬‬
‫‪14532504‬‬ ‫مروان نا�صر املر ال�صباري‬ ‫‪3‬‬ ‫‪14720543‬‬ ‫زهراء �سليمان زاهر ال�شكيلية‬ ‫‪3‬‬
‫‪13238413‬‬ ‫�شروق يحيى جمعه احل�سنية‬ ‫‪33‬‬ ‫‪4850904‬‬ ‫م�صطفى ا�سحاق ابراهيم الناعبي‬ ‫‪4‬‬ ‫تاريخ االختبار‪ 5 :‬سبتمبر ‪2018‬م‬ ‫‪10333464‬‬ ‫املعتز حمود حمد العامري‬ ‫‪4‬‬ ‫‪19379402‬‬ ‫عمران �سعيد نا�صر ال�سناين‬ ‫‪41‬‬ ‫‪10197199‬‬ ‫زوينة م�سعود هالل الربوانية‬ ‫‪4‬‬
‫‪11604721‬‬ ‫�صفا خمي�س خلفان ال�سيابية‬ ‫‪34‬‬ ‫‪19817175‬‬ ‫منري علي جمعه اخلرو�صي‬ ‫‪5‬‬ ‫الوقت‪ :‬من ‪ 8‬صباح ًا وحتى ‪ 10‬صباح ًا‬ ‫‪14435486‬‬ ‫املعت�صم حمود �سامل العامري‬ ‫‪5‬‬ ‫‪19253069‬‬ ‫عي�سى عبدالله عبدالرحمن‬ ‫‪42‬‬ ‫‪5445269‬‬ ‫زينب زهران زاهر الهنائية‬ ‫‪5‬‬
‫‪8399389‬‬ ‫�صفاء خمي�س دروي�ش الزدجالية‬ ‫‪35‬‬ ‫‪18622295‬‬ ‫مهند مرهون نا�صر احل�سني‬ ‫‪6‬‬ ‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬ ‫‪18941073‬‬ ‫�أحمد عبداللطيف �أحمد الوهابي‬ ‫‪6‬‬ ‫‪21398335‬‬ ‫عي�سى حممد �سعود املع�شري‬ ‫‪43‬‬ ‫‪5085545‬‬ ‫�سارة حارب �سيف ال�شكيلية‬ ‫‪6‬‬
‫‪19479465‬‬ ‫�صفاء �صالح خمي�س امل�ؤتي‬ ‫‪36‬‬ ‫‪11853116‬‬ ‫م�ؤيد �أحمد حممد البحراين‬ ‫‪7‬‬ ‫‪14661324‬‬ ‫�أحمد نا�صر �أحمد الراجحي‬ ‫‪1‬‬ ‫‪21990375‬‬ ‫�أحمد حممد عزان االغربي‬ ‫‪7‬‬ ‫‪25423502‬‬ ‫عي�سى حممد �سعيد ال�شبلي‬ ‫‪44‬‬ ‫‪13051865‬‬ ‫�ساميه �صالح علي املطاعنية‬ ‫‪7‬‬
‫‪11602286‬‬ ‫�صالح خمي�س را�شد الدوحاين‬ ‫‪37‬‬ ‫‪15161753‬‬ ‫ن�صر �سامل ها�شل الفليتي‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6823295‬‬ ‫بدر �سيف حمد الغافري‬ ‫‪2‬‬ ‫‪22785206‬‬ ‫توفيق حممد علي اجلابري‬ ‫‪8‬‬ ‫‪19793397‬‬ ‫غ�سان خلفان علي املع�شري‬ ‫‪45‬‬ ‫‪22726573‬‬ ‫�سعيد حممد نا�صر الفراجي‬ ‫‪8‬‬
‫‪21290364‬‬ ‫�ضحى �سامل زايد العامرية‬ ‫‪38‬‬ ‫‪18532914‬‬ ‫هالل را�شد خلفان احلب�سي‬ ‫‪9‬‬ ‫‪14714971‬‬ ‫عبري نا�صر �سعود الهادية‬ ‫‪3‬‬ ‫‪11712149‬‬ ‫جا�سم عبدالله علي البلو�شي‬ ‫‪9‬‬ ‫‪14044733‬‬ ‫فار�س حممود مو�سى الرئي�سي‬ ‫‪46‬‬ ‫‪13855726‬‬ ‫�سعيد من�صور �سعيد القرين‬ ‫‪9‬‬
‫‪71345773‬‬ ‫طائف عبدالباقي دين حممد البلو�شي‬ ‫‪39‬‬ ‫‪11759043‬‬ ‫هيثم حممد �سعيد العزري‬ ‫‪10‬‬ ‫‪15200165‬‬ ‫عذاري خمي�س �سعيد البادية‬ ‫‪4‬‬ ‫‪23568285‬‬ ‫حمزه خلفان �سامل الغداين‬ ‫‪10‬‬ ‫‪9681075‬‬ ‫فهد م�شعل عبدالله الزدجايل‬ ‫‪47‬‬ ‫‪7082249‬‬ ‫�سعيد نا�صر حممد الرا�سبي‬ ‫‪10‬‬
‫‪10594133‬‬ ‫عبدالله �أحمد دادرحيم البلو�شي‬ ‫‪40‬‬ ‫‪61758619‬‬ ‫وليد رحيم بخ�ش بريبخ�ش البلو�شي‬ ‫‪11‬‬ ‫‪10507496‬‬ ‫عزاز �سامل خمي�س اجلديدية‬ ‫‪5‬‬ ‫‪11182336‬‬ ‫حميد �سامل حميد العربي‬ ‫‪11‬‬ ‫‪10232662‬‬ ‫في�صل �سامل يو�سف الهادي‬ ‫‪48‬‬ ‫‪20720442‬‬ ‫�سلمى �شيخان �صالح ال�سيابية‬ ‫‪11‬‬
‫‪10230142‬‬ ‫عبدالله جعفر قادر بخ�ش‬ ‫‪41‬‬ ‫‪10139918‬‬ ‫يو�سف علي حمد الرا�شدي‬ ‫‪12‬‬ ‫‪2626047‬‬ ‫عزان نا�صر علي اخل�ضوري‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9976964‬‬ ‫خمي�س جمعه خمي�س البلو�شي‬ ‫‪12‬‬ ‫‪14034627‬‬ ‫قي�س �سليمان عامر العربي‬ ‫‪49‬‬ ‫‪6019123‬‬ ‫�سليمه فا�ضل �سامل اليعقوبية‬ ‫‪12‬‬
‫‪23471773‬‬ ‫عبدالله �سامل حمدان الفراجي‬ ‫‪42‬‬ ‫‪6515816‬‬ ‫يو�سف حممد حمود الرواحي‬ ‫‪13‬‬ ‫‪10891609‬‬ ‫عمار عبدالله حممد البلو�شي‬ ‫‪7‬‬ ‫‪29289229‬‬ ‫را�شد �سعيد حمدان الفراجي‬ ‫‪13‬‬ ‫‪11147022‬‬ ‫قي�صر في�صل حمد احل�سني‬ ‫‪50‬‬ ‫‪6285225‬‬ ‫�سو�سن احمد حممد العجمية‬ ‫‪13‬‬
‫‪19029882‬‬ ‫عبدالله حممد عبدالله اجلرداين‬ ‫‪43‬‬
‫‪19025807‬‬ ‫ماجد �سعيد ماجد الربيكي‬ ‫‪104‬‬ ‫‪423951‬‬ ‫جمعه بن علي بن �سعيد املزروعي‬ ‫‪4‬‬ ‫‪20210774‬‬ ‫عبدالرحمن عبدالله خلفان ال�صاحلي‬ ‫‪94‬‬ ‫‪18298671‬‬ ‫حممد عي�سى خليفه الراجحي‬ ‫‪128‬‬ ‫‪7309862‬‬ ‫احمد بن خليفة بن عبيد الر�شيدي‬ ‫‪2‬‬ ‫‪21295135‬‬ ‫عبدالله مو�سى عبدالله الزدجايل‬ ‫‪44‬‬
‫‪12692614‬‬ ‫ماجد �سيف �سعيد املعمري‬ ‫‪105‬‬ ‫‪13361741‬‬ ‫ح�سني بن علي بن ابراهيم البلو�شي‬ ‫‪5‬‬ ‫‪12568739‬‬ ‫عبدالرحمن حممد �سامل الربيكي‬ ‫‪95‬‬ ‫‪9600525‬‬ ‫حممد فهد را�شد املعمري‬ ‫‪129‬‬ ‫‪14242681‬‬ ‫احمد بن �سعيد بن خلف الري�سي‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3965215‬‬ ‫علي حمد عبدالله احلارثي‬ ‫‪45‬‬
‫‪19386722‬‬ ‫مازن خمي�س �سليم اخلمي�سي‬ ‫‪106‬‬ ‫‪8476651‬‬ ‫حميد بن عبدالله بن حميد املزروعي‬ ‫‪6‬‬ ‫‪11553032‬‬ ‫عبدالرزاق بن �سليمان بن علي البلو�شي‬ ‫‪96‬‬ ‫‪15415701‬‬ ‫حممد نا�صر حممد ال�صاحلي‬ ‫‪130‬‬ ‫‪7726056‬‬ ‫احمد بن �سيف بن خمي�س ال�شيدي‬ ‫‪4‬‬ ‫‪13113392‬‬ ‫علي دادكرمي عبدالله البلو�شي‬ ‫‪46‬‬
‫‪6661073‬‬ ‫مازن طالب خمي�س البلو�شي‬ ‫‪107‬‬ ‫‪1070727‬‬ ‫خايف بن �صالح بن خايف ال�سعيدي‬ ‫‪7‬‬ ‫‪15112091‬‬ ‫عبدالعزيز بن �سرحان بن �سعيد املقبايل‬ ‫‪97‬‬ ‫‪941035‬‬ ‫حممود بن حبيب بن �سعيد العويف‬ ‫‪131‬‬ ‫‪12842342‬‬ ‫احمد بن �سيف بن �سامل املزروعي‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9228682‬‬ ‫علياء خالد هالل املرهوبية‬ ‫‪47‬‬
‫‪5598281‬‬ ‫مبارك بن ح�سن بن مبارك الفزاري‬ ‫‪108‬‬ ‫‪8216679‬‬ ‫�سامل بن حممد بن �سامل البادي‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1543424‬‬ ‫عبدالعزيز بن حممد بن مراد البلو�شي‬ ‫‪98‬‬ ‫‪19041364‬‬ ‫حممود بن عبدالله بن علي املعمري‬ ‫‪132‬‬ ‫‪8468057‬‬ ‫احمد بن عبدالله بن �سامل ال�سعيدي‬ ‫‪6‬‬ ‫‪26821106‬‬ ‫عمر علي نا�صر الرحبي‬ ‫‪48‬‬
‫‪9872565‬‬ ‫حممد احمد عبدالله الفزاري‬ ‫‪109‬‬ ‫‪7782921‬‬ ‫�سعود بن عبدالله بن عناد البو�سعيدي‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10799226‬‬ ‫عبدالعزيز �سليمان نا�صر �آل عبدال�سالم‬ ‫‪99‬‬ ‫‪22264562‬‬ ‫حممود بن قا�سم بن حممد القا�سمي‬ ‫‪133‬‬ ‫‪20221052‬‬ ‫احمد مبارك خمي�س الربيكي‬ ‫‪7‬‬ ‫‪22807454‬‬ ‫عهود عبدالله حمود الهادية‬ ‫‪49‬‬
‫‪449007‬‬ ‫حممد بن را�شد بن جمعه الربيكي‬ ‫‪110‬‬ ‫‪4687314‬‬ ‫�سعيد بن حمد بن �سعيد ال�شبلي‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10326993‬‬ ‫عبدالعزيز عبدالله �سعيد املعمري‬ ‫‪100‬‬ ‫‪13929311‬‬ ‫حممود �سامل خمي�س العلوي‬ ‫‪134‬‬ ‫‪18534361‬‬ ‫ا�سماعيل �سعيد زايد القطيطي‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9947269‬‬ ‫عي�سى ح�سن حمد الزدجايل‬ ‫‪50‬‬
‫‪19377553‬‬ ‫حممد خمي�س حمد القريني‬ ‫‪111‬‬ ‫‪14206693‬‬ ‫�سليمان بن احمد بن �سليمان الكندي‬ ‫‪11‬‬ ‫‪6218673‬‬ ‫عبدالله بن خ�صيب بن جمعه الكحايل‬ ‫‪101‬‬ ‫‪13299942‬‬ ‫حممود عبدال�صمد علي العجمي‬ ‫‪135‬‬ ‫‪18632977‬‬ ‫املعت�صم �سامل نا�صر املقبايل‬ ‫‪9‬‬ ‫‪13077826‬‬ ‫فاتك زكي عطي الريامي‬ ‫‪51‬‬
‫‪19036315‬‬ ‫حممد را�شد خلفان احلو�سني‬ ‫‪112‬‬ ‫‪11362067‬‬ ‫عبدالعزيز بن حممد بن خلف الري�سي‬ ‫‪12‬‬ ‫‪11474788‬‬ ‫عبدالله بن خلفان بن عبدالله القريني‬ ‫‪102‬‬ ‫‪10502808‬‬ ‫مراد مو�سى مراد البلو�شي‬ ‫‪136‬‬ ‫‪12295839‬‬ ‫املنذر فايز خمي�س البارحي‬ ‫‪10‬‬ ‫‪5866794‬‬ ‫فاطمه حميد علي العامرية‬ ‫‪52‬‬
‫‪25186984‬‬ ‫حممد �سامل علي الغافري‬ ‫‪113‬‬ ‫‪9002094‬‬ ‫عبدالله بن �سيف بن حممد العربي‬ ‫‪13‬‬ ‫‪10002379‬‬ ‫عبدالله بن �سعيد بن �سامل اللوغاين‬ ‫‪103‬‬ ‫‪22045743‬‬ ‫م�سعود بن حميد بن م�سعود الرو�شدي‬ ‫‪137‬‬ ‫‪5598262‬‬ ‫اجمد بن ح�سن بن مبارك الفزاري‬ ‫‪11‬‬ ‫‪13879895‬‬ ‫فاطمه نا�صر �سليمان الوهيبية‬ ‫‪53‬‬
‫‪3624775‬‬ ‫حممد �سعيد را�شد الكعبي‬ ‫‪114‬‬ ‫‪1153429‬‬ ‫عبدالله بن غا�صب بن �ضحي ال�شبلي‬ ‫‪14‬‬ ‫‪21373554‬‬ ‫عبدالله خليفه عبدالله احلو�سني‬ ‫‪104‬‬ ‫‪19455001‬‬ ‫م�صعب �سعيد مهنا املعمري‬ ‫‪138‬‬ ‫‪6586251‬‬ ‫اجمد بن علي بن �سعيد املقبايل‬ ‫‪12‬‬ ‫‪20317762‬‬ ‫فهد عبدالعزيز ابراهيم الفار�سي‬ ‫‪54‬‬
‫‪7969287‬‬ ‫حممد �سيف مرهون ال�سعيدي‬ ‫‪115‬‬ ‫‪12738585‬‬ ‫علي بن خلفان بن يو�سف املعمري‬ ‫‪15‬‬ ‫‪11064746‬‬ ‫عبدالله را�شد �سيف ال�شبلي‬ ‫‪105‬‬ ‫‪8293829‬‬ ‫مطر بن خ�صيف بن جمعة ال عبدال�سالم‬ ‫‪139‬‬ ‫‪8068487‬‬ ‫�أحمد عبدالله هالل ال�سعدي‬ ‫‪13‬‬ ‫‪11897632‬‬ ‫فهد قا�سم عبدالله احلمادي‬ ‫‪55‬‬
‫‪9502856‬‬ ‫حممد علي خلفان �آل عبدال�سالم‬ ‫‪116‬‬ ‫‪2241294‬‬ ‫علي بن خمي�س بن را�شد الكعبي‬ ‫‪16‬‬ ‫‪23095185‬‬ ‫عبدالله را�شد �شام�س املقبايل‬ ‫‪106‬‬ ‫‪11075413‬‬ ‫مظاهر علي ح�سن العجمي‬ ‫‪140‬‬ ‫‪20829842‬‬ ‫�أحمد غريب علي املزروعي‬ ‫‪14‬‬ ‫‪13301993‬‬ ‫قي�س زايد خليفه املقبايل‬ ‫‪56‬‬
‫‪4682243‬‬ ‫حممد بن احمد بن عي�سى البلو�شي‬ ‫‪17‬‬ ‫‪10808221‬‬ ‫عبدالله �سنان �سيف ال�سعدي‬ ‫‪107‬‬ ‫‪10670913‬‬ ‫معاذ بن �سامل بن را�شد ال�سعيدي‬ ‫‪141‬‬ ‫‪27384008‬‬ ‫�أ�سعد مبارك عبيد القريني‬ ‫‪15‬‬ ‫‪11037098‬‬ ‫مازن ا�سحاق رحمةالله البلو�شي‬ ‫‪57‬‬
‫‪19013665‬‬ ‫حممد علي عبدالله الزعابي‬ ‫‪117‬‬
‫‪12477002‬‬ ‫حممد بن علي بن عبيد املخمري‬ ‫‪18‬‬ ‫‪10955337‬‬ ‫عبدالله علي عبدالله ال�شيدي‬ ‫‪108‬‬ ‫‪14302512‬‬ ‫منذر جمعه �صالح الكندي‬ ‫‪142‬‬ ‫‪11459287‬‬ ‫�أنور �سليم املا�س الر�شيدي‬ ‫‪16‬‬ ‫‪21995254‬‬ ‫مازن حمد خمي�س املهمويل‬ ‫‪58‬‬
‫‪9572354‬‬ ‫مروان احمد حمدان اجلرواين‬ ‫‪118‬‬
‫‪11050749‬‬ ‫نواف بن �سلطان بن را�شد العي�سائي‬ ‫‪19‬‬ ‫‪12074876‬‬ ‫عبداملح�سن �سعيد زايد الرواحي‬ ‫‪109‬‬ ‫‪14329073‬‬ ‫من�صور علي حممد العجمي‬ ‫‪143‬‬ ‫‪9392712‬‬ ‫جابر بن م�صبح بن فهد البادي‬ ‫‪17‬‬ ‫‪25195689‬‬ ‫مازن خمي�س ثاين الهاروين‬ ‫‪59‬‬
‫‪23097826‬‬ ‫مروان عبيد مفتاح اخلالدي‬ ‫‪119‬‬
‫‪20585676‬‬ ‫هزاع بن �سيف بن �سعيد ال�سعيدي‬ ‫‪20‬‬ ‫‪18547313‬‬ ‫عدنان دروي�ش عبيد �آل �سعد‬ ‫‪110‬‬ ‫‪16878969‬‬ ‫مو�سى بن خمي�س بن مبارك العجمي‬ ‫‪144‬‬ ‫‪18213682‬‬ ‫جا�سم بن يعقوب بن عبدالله احلو�سني‬ ‫‪18‬‬ ‫‪13208762‬‬ ‫مازن �سليّم خمي�س ال�صخبوري‬ ‫‪60‬‬
‫‪11919786‬‬ ‫معاذ معوذ ثاين ال�شيادي‬ ‫‪120‬‬
‫محافظة شمال الباطنة‬ ‫‪14103206‬‬ ‫عزان بن �سيف بن �أحمد ال�سالمي‬ ‫‪111‬‬ ‫‪11199377‬‬ ‫م�ؤيد �سامل حممد الربيكي‬ ‫‪145‬‬ ‫‪8751279‬‬ ‫جمال طالب �سبيح البارحي‬ ‫‪19‬‬ ‫‪17234276‬‬ ‫حممد حمود حممد االخزمي‬ ‫‪61‬‬
‫‪12092755‬‬ ‫منذر احمد حممد البلو�شي‬ ‫‪121‬‬
‫‪19894377‬‬ ‫عزيز م�صبح علي الفتحي‬ ‫‪112‬‬ ‫‪12714735‬‬ ‫نوح �سعيد خلفان �آل عبدال�سالم‬ ‫‪146‬‬ ‫‪23541321‬‬ ‫حارب بن علي بن حارب الذيدي‬ ‫‪20‬‬ ‫‪7745359‬‬ ‫حممد خمي�س نا�صر االغربي‬ ‫‪62‬‬
‫‪20248807‬‬ ‫مهدي طالب غلوم العجمي‬ ‫‪122‬‬ ‫أسم الشركة‪ :‬شركة االسطورة للهندسة الميكانيكية‬
‫‪24379516‬‬ ‫ع�صام خلفان نا�صر احلب�سي‬ ‫‪113‬‬ ‫‪12648586‬‬ ‫هالل حمد �سيف اجلهوري‬ ‫‪147‬‬ ‫‪21293661‬‬ ‫حارث بن علي بن حمدان النقبي‬ ‫‪21‬‬ ‫‪28870794‬‬ ‫حممد �سيف را�شد النريي‬ ‫‪63‬‬
‫‪27271153‬‬ ‫مهند بن �سامل بن حمد البداعي‬ ‫‪123‬‬ ‫مكان المقابلة‪ :‬دائرة عمل القوى العاملة بالمنطقة الصناعية‬
‫بصحار (فلج القبائل)‬ ‫‪15023464‬‬ ‫علي بن جمعه بن �شنني الرديني‬ ‫‪114‬‬ ‫‪22332378‬‬ ‫يا�سر بن م�سعود بن زايد احلو�سني‬ ‫‪148‬‬ ‫‪13350877‬‬ ‫حامد خمي�س عبدالله القريني‬ ‫‪22‬‬ ‫‪23870163‬‬ ‫حممد �صالح �سليمان الفوري‬ ‫‪64‬‬
‫‪27573195‬‬ ‫هيثم �سامل را�شد ال�سعيدي‬ ‫‪124‬‬
‫‪9279434‬‬ ‫علي بن خلفان بن جمعه املزروعي‬ ‫‪115‬‬ ‫‪10754402‬‬ ‫يحيى بن حممد بن علي ال�شيزاوي‬ ‫‪149‬‬ ‫‪2313713‬‬ ‫ح�سن بن �سعيد بن �سامل اخلن�صوري‬ ‫‪23‬‬ ‫‪15453872‬‬ ‫حممد عبدالله حميد الر�صادي‬ ‫‪65‬‬
‫‪13358537‬‬ ‫هيثم �سامل عبدالله العبيداين‬ ‫‪125‬‬ ‫تاريخ المقابلة‪ 13 :‬سبتمبر ‪2018‬م‬
‫‪10853885‬‬ ‫علي بن �سامل بن خلفان العبادي‬ ‫‪116‬‬ ‫‪5664706‬‬ ‫يو�سف بن ح�سن بن طالب العجمي‬ ‫‪150‬‬ ‫‪11450254‬‬ ‫ح�سن بن علي بن ح�سن العجمي‬ ‫‪24‬‬ ‫‪28538748‬‬ ‫حممد عبدالله را�شد امل�شريف‬ ‫‪66‬‬
‫‪19433297‬‬ ‫هيثم طالل را�شد املعمري‬ ‫‪126‬‬ ‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬
‫‪10262862‬‬ ‫علي بن �سعيد بن علي الرو�شدي‬ ‫‪117‬‬ ‫‪19399801‬‬ ‫يو�سف �سعيد خلفان ال�سعيدي‬ ‫‪151‬‬ ‫‪20819052‬‬ ‫ح�سن خمي�س ح�سن �آل عبدال�سالم‬ ‫‪25‬‬ ‫‪14951026‬‬ ‫عدي حمد الوهيبي‬ ‫حممد ّ‬ ‫‪67‬‬
‫‪12664559‬‬ ‫هيثم م�صبح علي ال�شبلي‬ ‫‪127‬‬ ‫‪10259274‬‬ ‫ابراهيم ابراهيم عبيد الفار�سي‬ ‫‪1‬‬
‫‪9918184‬‬ ‫علي بن �سعيد بن حممد الكحايل‬ ‫‪118‬‬ ‫‪26291383‬‬ ‫يو�سف علي را�شد املقبايل‬ ‫‪152‬‬ ‫‪21271201‬‬ ‫ح�سن �صالح ح�سن العجمي‬ ‫‪26‬‬ ‫‪61869649‬‬ ‫حممد واحد علي البلو�شي‬ ‫‪68‬‬
‫‪10986225‬‬ ‫وليد خالد ابراهيم البلو�شي‬ ‫‪128‬‬ ‫‪9459638‬‬ ‫ابراهيم بن را�شد بن عبدالله ال�صاحلي‬ ‫‪2‬‬
‫‪9458669‬‬ ‫علي بن �صالح بن علي املخمري‬ ‫‪119‬‬ ‫‪23091218‬‬ ‫يون�س ا�سماعيل علي البلو�شي‬ ‫‪153‬‬ ‫‪20189772‬‬ ‫ح�سني بن خليفة بن �سامل الكحايل‬ ‫‪27‬‬ ‫‪24627068‬‬ ‫حممود �سامل حارب البلو�شي‬ ‫‪69‬‬
‫‪26292052‬‬ ‫يا�سر حمدان حممد ال�سناين‬ ‫‪129‬‬ ‫‪13361722‬‬ ‫ابراهيم بن علي بن ابراهيم البلو�شي‬ ‫‪3‬‬
‫‪19792938‬‬ ‫علي بن عبدالله بن حميد الكحايل‬ ‫‪120‬‬ ‫‪25230055‬‬ ‫يون�س بن خ�صيف بن �صالح املقبايل‬ ‫‪154‬‬ ‫‪6304335‬‬ ‫ح�سني بن علي بن �سامل احلو�سني‬ ‫‪28‬‬ ‫‪10183933‬‬ ‫مرمي خمي�س �سليمان البلو�شية‬ ‫‪70‬‬
‫‪9022652‬‬ ‫يعقوب خلفان �سعيد البادي‬ ‫‪130‬‬ ‫‪10993667‬‬ ‫ابراهيم بن حممد بن ح�سن املقبايل‬ ‫‪4‬‬
‫‪8160683‬‬ ‫علي بن حممد بن مطر العموري‬ ‫‪121‬‬ ‫محافظة شمال الباطنة‬ ‫‪17788966‬‬ ‫حمد بن را�شد بن �سامل الكحايل‬ ‫‪29‬‬ ‫‪9349283‬‬ ‫مع�صومة عبدالكرمي ا�سماعيل املو�سوية‬ ‫‪71‬‬
‫‪13476292‬‬ ‫يو�سف بن را�شد بن �سامل املزروعي‬ ‫‪131‬‬ ‫‪15477716‬‬ ‫ابراهيم �سيف را�شد املزيني‬ ‫‪5‬‬
‫‪12731537‬‬ ‫علي را�شد علي ال�شيادي‬ ‫‪122‬‬ ‫‪9947522‬‬ ‫حمد خليفه نا�صر احلو�سني‬ ‫‪30‬‬ ‫‪27184676‬‬ ‫مو�سى حممد �سامل اجلرادي‬ ‫‪72‬‬
‫‪7091086‬‬ ‫ابراهيم حممدنور حممدامني البلوكي‬ ‫‪6‬‬ ‫أسم الشركة‪ :‬المجموعة العمانية الدولية‬
‫‪10754084‬‬ ‫يو�سف مرهون �سعيد ال�سعيدي‬ ‫‪132‬‬ ‫‪13082786‬‬ ‫علي �سامل �سعيد احلارثي‬ ‫‪123‬‬ ‫‪20875861‬‬ ‫حمد �سيف نا�صر ال�سعدي‬ ‫‪31‬‬ ‫‪12828987‬‬ ‫نوح �سليمان �سعيد اليحيائي‬ ‫‪73‬‬
‫‪12485976‬‬ ‫احمد بن را�شد بن عبدال�سالم البلو�شي‬ ‫‪7‬‬ ‫مكان المقابلة‪ :‬دائرة عمل القوى العاملة بالمنطقة الصناعية‬
‫محافظة جنوب الباطنة‬ ‫‪12118715‬‬ ‫علي �ضحي عبدالله القريني‬ ‫‪124‬‬ ‫بصحار (فلج القبائل)‬ ‫‪13646019‬‬ ‫حمد عبدالله حمد احلكماين‬ ‫‪32‬‬ ‫‪11370126‬‬ ‫هاجر عبدالله �سامل القا�سمية‬ ‫‪74‬‬
‫‪22857659‬‬ ‫احمد بن �سامل بن حمد املزيني‬ ‫‪8‬‬
‫أسم الشركة‪ :‬داود لالستشارات الهندسية‬ ‫‪11597735‬‬ ‫علي حممد را�شد ال�سعدي‬ ‫‪125‬‬ ‫‪11536544‬‬ ‫حمدان هالل حمدان اجلهوري‬ ‫‪33‬‬ ‫‪29327033‬‬ ‫هاين �أحمد نا�صر الهادي‬ ‫‪75‬‬
‫‪14407862‬‬ ‫احمد بن يعقوب بن حممد البلو�شي‬ ‫‪9‬‬ ‫تاريخ المقابلة‪ 10 :‬سبتمبر ‪2018‬م‬
‫‪8959041‬‬ ‫علي حممد را�شد ال�شبلي‬ ‫‪126‬‬ ‫‪12141605‬‬ ‫حميد بن �سعيد بن حميد القا�سمي‬ ‫‪34‬‬ ‫‪12840193‬‬ ‫هاين عبدالله م�سعود احل�سني‬ ‫‪76‬‬
‫مكان المقابلة‪ :‬مقر الشركة ‪ -‬العذيبة (شارع ‪ 18‬نوفمبر)‬ ‫‪8874372‬‬ ‫احمد عبيد جمعه العموري‬ ‫‪10‬‬ ‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬
‫‪13787235‬‬ ‫علي حممد علي العجمي‬ ‫‪127‬‬ ‫‪14372868‬‬ ‫خالد بن احمد بن حممد الري�سي‬ ‫‪35‬‬ ‫‪28503974‬‬ ‫هالل �سليمان عي�سى الرحبي‬ ‫‪77‬‬
‫تاريخ المقابلة‪ 3 :‬سبتمبر ‪2018‬م‬ ‫‪23711508‬‬ ‫ا�سامه عبدالله نا�صر امل�سعودي‬ ‫‪11‬‬ ‫‪8523258‬‬ ‫ابراهيم ح�سن خلفان الر�شيدي‬ ‫‪1‬‬
‫‪18672697‬‬ ‫عمار بن خليفه بن عبدالله امليمني‬ ‫‪128‬‬ ‫‪1238623‬‬ ‫خالد بن احمد بن مهنا الرو�شد�س‬ ‫‪36‬‬ ‫‪22792934‬‬ ‫و�ضاح نا�صر �سيف الو�ضاحي‬ ‫‪78‬‬
‫الوقت‪ 9 :‬صباح ًا‬
‫‪7045494‬‬ ‫ا�سماعيل را�شد �سعيد املقبايل‬ ‫‪12‬‬ ‫‪9192845‬‬ ‫احمد را�شد جمعه ال�شحي‬ ‫‪2‬‬
‫‪28812365‬‬ ‫عمار حمد نا�صر املخمري‬ ‫‪129‬‬ ‫‪10161099‬‬ ‫خالد حبيب علي الناعبي‬ ‫‪37‬‬ ‫‪11115751‬‬ ‫وعد �سعيد �سامل ال�ساملية‬ ‫‪79‬‬
‫‪12633216‬‬ ‫احلارث �سعيد حمد املقبايل‬ ‫‪13‬‬ ‫‪12044887‬‬ ‫احمد مبارك �صالح املرزوقي‬ ‫‪3‬‬
‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬ ‫‪19828475‬‬ ‫عمار �سيف حممد ال�شيادي‬ ‫‪130‬‬ ‫‪13483569‬‬ ‫خلفان بن ح�سن بن �سيف الكعبي‬ ‫‪38‬‬ ‫‪11897721‬‬ ‫يا�سر حمود خالد العامري‬ ‫‪80‬‬
‫‪23060673‬‬ ‫امين بن �سيف بن علي اجلهوري‬ ‫‪14‬‬ ‫‪10896597‬‬ ‫ا�سماعيل �أحمد خمي�س البادي‬ ‫‪4‬‬
‫‪8143876‬‬ ‫ابراهيم عي�سى علي البلو�شي‬ ‫‪1‬‬ ‫‪12857599‬‬ ‫عمر بن ح�سن بن حممد املعمري‬ ‫‪131‬‬ ‫‪25123057‬‬ ‫خليفه حمد خلفان الرو�شدي‬ ‫‪39‬‬ ‫‪18616558‬‬ ‫يو�سف حمود م�سلم العامري‬ ‫‪81‬‬
‫‪11399371‬‬ ‫�أحمد عبدالله �سعيد ال�شبلي‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1879871‬‬ ‫ا�سماعيل علي ا�سماعيل البلو�شي‬ ‫‪5‬‬
‫‪13901355‬‬ ‫ا�سحاق حمدان �سامل الزكواين‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9565207‬‬ ‫عمر خمي�س عبيد الفار�سي‬ ‫‪132‬‬ ‫‪14444233‬‬ ‫خليفه علي حميد الكعبي‬ ‫‪40‬‬ ‫‪26462896‬‬ ‫يو�سف را�شد �سعيد العامري‬ ‫‪82‬‬
‫‪8275303‬‬ ‫�أحمد علي يو�سف الك�شري‬ ‫‪16‬‬ ‫‪13881524‬‬ ‫االزهر احمد �سعود ال�سناين‬ ‫‪6‬‬
‫‪10717712‬‬ ‫املعت�صم علي �سعود العامري‬ ‫‪3‬‬ ‫‪10387232‬‬ ‫عمر علي �سليمان ال�سعيدي‬ ‫‪133‬‬ ‫‪7953178‬‬ ‫خمي�س بن ب�شري بن خمي�س املزيني‬ ‫‪41‬‬ ‫محافظة مسقط‬
‫‪21282375‬‬ ‫�أحمد م�صبح مرهون الربيعي‬ ‫‪17‬‬ ‫‪27688078‬‬ ‫املنت�صر نا�صر �سامل ال�صاحلي‬ ‫‪7‬‬
‫‪15289078‬‬ ‫اليقظان حممد خلف املعويل‬ ‫‪4‬‬ ‫‪11426076‬‬ ‫عمران خلفان عبدالله الكيومي‬ ‫‪134‬‬ ‫‪12896898‬‬ ‫را�شد بن �سعيد بن عبيد الرو�شدي‬ ‫‪42‬‬ ‫أسم الشركة‪ :‬الشركة الوطنية العمانية للهندسة واالستثمار‬
‫‪11087912‬‬ ‫�أحمد مطر حممد املزروعي‬ ‫‪18‬‬ ‫‪8875425‬‬ ‫الوارث �سعيد را�شد البادي‬ ‫‪8‬‬
‫‪15521917‬‬ ‫�أحمد �سامل �سالم ال�شكيلي‬ ‫‪5‬‬ ‫‪12002844‬‬ ‫عمران �سيف را�شد اجلهوري‬ ‫‪135‬‬ ‫‪7874892‬‬ ‫را�شد بن �سيف بن علي املقبايل‬ ‫‪43‬‬
‫‪15231118‬‬ ‫�أجمد حمدان حممد املخمري‬ ‫‪19‬‬ ‫‪59121707‬‬ ‫�إبراهيم بن �صالح بن �إبراهيم النقبي‬ ‫‪9‬‬ ‫مكان المقابلة‪ :‬المديرية العامة للرعاية العمالية ‪ -‬روي‬
‫‪27346508‬‬ ‫�أحمد �سعيد يحيى اال�سماعيلي‬ ‫‪6‬‬ ‫‪19722634‬‬ ‫غ�سان �سامل علي امل�سعودي‬ ‫‪136‬‬ ‫‪6111999‬‬ ‫را�شد بن فا�ضل بن �سيف املعمري‬ ‫‪44‬‬
‫‪12627377‬‬ ‫�أجمد عبدالله جمعه القرطوبي‬ ‫‪20‬‬ ‫‪18439313‬‬ ‫�أحمد بن خمي�س بن علي احلمداين‬ ‫‪10‬‬ ‫تاريخ المقابلة‪ 10 :‬سبتمبر ‪2018‬م‬
‫‪12622849‬‬ ‫بدر عامر �سامل ال�شملي‬ ‫‪7‬‬ ‫‪25182858‬‬ ‫غيث �سامل �سعيد اجلهوري‬ ‫‪137‬‬ ‫‪22811941‬‬ ‫را�شد م�سلم حمد ال�سناين‬ ‫‪45‬‬
‫‪27425386‬‬ ‫�أمين �سباع خالد ال�سناين‬ ‫‪21‬‬ ‫‪13568646‬‬ ‫�أحمد بن حممد بن �أحمد ال�سالمي‬ ‫‪11‬‬ ‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬
‫‪9375573‬‬ ‫جا�سم علي �سامل الهنائي‬ ‫‪8‬‬ ‫‪11745468‬‬ ‫فاتك بن خمي�س بن �سامل املرزوقي‬ ‫‪138‬‬ ‫‪22449701‬‬ ‫�سامل بن �سعيد بن �سيف احلو�سني‬ ‫‪46‬‬
‫‪18134472‬‬ ‫�أمين علي حمد املعمري‬ ‫‪22‬‬ ‫‪9734838‬‬ ‫�أحمد بن حممد بن ح�سني البلو�شي‬ ‫‪12‬‬ ‫‪23428151‬‬ ‫عبدالقادر خمي�س �سليمان الظفري‬ ‫‪1‬‬
‫‪10449668‬‬ ‫حارب را�شد حارب العي�سائي‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10414275‬‬ ‫في�صل بن �صالح بن علي املخمري‬ ‫‪139‬‬ ‫‪14766388‬‬ ‫�سامل بن حممد بن �سيف النجادي‬ ‫‪47‬‬
‫‪7479014‬‬ ‫�أيوب ابراهيم ح�سني البلو�شي‬ ‫‪23‬‬ ‫‪12784636‬‬ ‫�أحمد بن مو�سى بن ح�سن بن البلو�شي‬ ‫‪13‬‬ ‫‪19473692‬‬ ‫عبدالله علي عبدالله البلو�شي‬ ‫‪2‬‬
‫‪24376065‬‬ ‫حارث عزيز �سامل العامري‬ ‫‪10‬‬ ‫‪7639851‬‬ ‫في�صل بن علي بن جمعة ال�سعدي‬ ‫‪140‬‬ ‫‪12558938‬‬ ‫�سامل بن م�صبح بن �سعيد اجلابري‬ ‫‪48‬‬
‫‪9616597‬‬ ‫بدر بخيت مبارك الرو�شدي‬ ‫‪24‬‬ ‫‪21922229‬‬ ‫�أحمد حمود عبدالله ال�سعدي‬ ‫‪14‬‬ ‫‪9273272‬‬ ‫عبداملنعم �شام�س را�شد العربى‬ ‫‪3‬‬
‫‪25193136‬‬ ‫حذيفه �سامل �سليمان الندابي‬ ‫‪11‬‬ ‫‪11794681‬‬ ‫في�صل �سيف نا�صر احلو�سني‬ ‫‪141‬‬ ‫‪22981604‬‬ ‫�سامل بن يو�سف بن �سامل الركيني‬ ‫‪49‬‬
‫‪13677723‬‬ ‫جا�سم حممد �سعيد املعمري‬ ‫‪25‬‬ ‫‪13193037‬‬ ‫�أحمد �سامل نا�صر احلو�سني‬ ‫‪15‬‬ ‫‪22349494‬‬ ‫عدنان �سليم علي الكلباين‬ ‫‪4‬‬
‫‪19481924‬‬ ‫ح�سان حميد حممد ال�سيابي‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13632998‬‬ ‫في�صل علي دروي�ش البلو�شي‬ ‫‪142‬‬ ‫‪9720213‬‬ ‫�سامل را�شد حافظ املقبايل‬ ‫‪50‬‬
‫‪6222466‬‬ ‫جمال بن حممد بن بدر ال�سعيدي‬ ‫‪26‬‬ ‫‪18904237‬‬ ‫�أحمد �سعيد خ�صيف ال�سعيدي‬ ‫‪16‬‬ ‫‪24832757‬‬ ‫علي حمد �سعيد ال�سليمي‬ ‫‪5‬‬
‫‪21928729‬‬ ‫حمدان حممد حميد املبيح�سي‬ ‫‪13‬‬ ‫‪15211802‬‬ ‫ليث �صالح �سامل ال�شيادي‬ ‫‪143‬‬ ‫‪12421009‬‬ ‫�سامل را�شد حممد القا�سمي‬ ‫‪51‬‬
‫‪10567141‬‬ ‫حامد عبدالله �سعيد الري�سي‬ ‫‪27‬‬ ‫‪11304979‬‬ ‫�أحمد عبدالرحيم علي امل�سلمي‬ ‫‪17‬‬ ‫‪11458106‬‬ ‫علي خلفان عبدالله احلرا�صي‬ ‫‪6‬‬
‫‪13589306‬‬ ‫خلف حميد زايد احلامتي‬ ‫‪14‬‬ ‫‪18247862‬‬ ‫ماجد بن خلفان بن بالل الكحايل‬ ‫‪144‬‬ ‫‪11024553‬‬ ‫�سعود علي نا�صر اخلزميي‬ ‫‪52‬‬
‫‪8315036‬‬ ‫ح�سن بن علي بن �سليمان العربي‬ ‫‪28‬‬ ‫‪18993784‬‬ ‫�أحمد علي �سامل املقبايل‬ ‫‪18‬‬ ‫‪20867623‬‬ ‫عي�سى �سيف علي الق�صابي‬ ‫‪7‬‬
‫‪19725467‬‬ ‫ماجد تواح �سلطان املقبايل‬ ‫‪145‬‬ ‫‪12658265‬‬ ‫�سعود حممد �سعيد العربي‬ ‫‪53‬‬
‫‪12454863‬‬ ‫خليفه من�صور خليفه الزكواين‬ ‫‪15‬‬ ‫‪14324583‬‬ ‫ح�سني �أحمد ح�سن البلو�شي‬ ‫‪29‬‬ ‫‪8175396‬‬ ‫�أحمد علي مال الله ال�شحي‬ ‫‪19‬‬ ‫‪13259993‬‬ ‫في�صل خمي�س نا�صر الناعبي‬ ‫‪8‬‬
‫‪26151999‬‬ ‫ماجد مبارك �أمني احلو�سني‬ ‫‪146‬‬ ‫‪22794643‬‬ ‫�سعيد �سامل �سعيد املقبايل‬ ‫‪54‬‬ ‫‪13476432‬‬ ‫مازن عبدالله يعقوب الرواحي‬ ‫‪9‬‬
‫‪11125069‬‬ ‫را�شد جمعه حممد اخلزيري‬ ‫‪16‬‬ ‫‪11067687‬‬ ‫ح�سني بن علي بن قمرب العجمي‬ ‫‪30‬‬ ‫‪19461052‬‬ ‫�أحمد نا�صر علي اللمكي‬ ‫‪20‬‬
‫‪13552561‬‬ ‫مازم �سعيد �سامل القرطوبي‬ ‫‪147‬‬ ‫‪4384444‬‬ ‫�سعيد �سامل عبدالله الر�شيدي‬ ‫‪55‬‬ ‫‪10059139‬‬ ‫مازن نا�صر �سالم اليعربي‬ ‫‪10‬‬
‫‪22645832‬‬ ‫ر�ضوان ربيع م�سلم احلارثي‬ ‫‪17‬‬ ‫‪27759022‬‬ ‫حمد �أحمد م�صبح ال�سعيدي‬ ‫‪31‬‬ ‫‪12472029‬‬ ‫�أ�سامة بن خمي�س بن حممد ال�شبلي‬ ‫‪21‬‬
‫‪11793144‬‬ ‫مازن بن �ضحي بن علي ال�شافعي‬ ‫‪148‬‬ ‫‪20236505‬‬ ‫�سعيد �سليمان را�شد املعمري‬ ‫‪56‬‬ ‫‪24455083‬‬ ‫حممد ح�سن �سيف الرا�شدي‬ ‫‪11‬‬
‫‪7927282‬‬ ‫�سامل خلفان حممد ال�شام�سي‬ ‫‪18‬‬ ‫‪13779508‬‬ ‫حمد بن بطي بن جميل الرو�شدي‬ ‫‪32‬‬ ‫‪13292838‬‬ ‫�أ�سعد �سامل �سعيد ال�سعيدي‬ ‫‪22‬‬
‫‪19365373‬‬ ‫مازن خمي�س علي الهندا�سي‬ ‫‪149‬‬ ‫‪18787247‬‬ ‫�سعيد �سيف �سعيد اجلهوري‬ ‫‪57‬‬ ‫‪12725365‬‬ ‫حممد حمد �سلطان اجلحايف‬ ‫‪12‬‬
‫‪9405491‬‬ ‫�سامل خمي�س �سامل الو�شاحي‬ ‫‪19‬‬ ‫‪14049186‬‬ ‫حمد بن �سامل بن علي الري�سي‬ ‫‪33‬‬ ‫‪13408038‬‬ ‫�أجمد خليفه �سامل الربيعي‬ ‫‪23‬‬
‫‪14098759‬‬ ‫مال الله بن حمود بن يو�سف البلو�شي‬ ‫‪150‬‬ ‫‪8901025‬‬ ‫�سعيد علي حميد الزيدي‬ ‫‪58‬‬ ‫‪17927886‬‬ ‫حممد �سامل عبدالله العمري‬ ‫‪13‬‬
‫‪20318183‬‬ ‫�سامي حمد خلفان اجللنداين‬ ‫‪20‬‬ ‫‪19430342‬‬ ‫حمد بن �سعيد بن حمدان املزيني‬ ‫‪34‬‬ ‫‪12401131‬‬ ‫�أجمد �سلطان �صالح الزعابي‬ ‫‪24‬‬
‫‪20799643‬‬ ‫مبارك بن خليفه بن مبارك القا�سمي‬ ‫‪151‬‬ ‫‪19362081‬‬ ‫�سلطان بن علي بن �سلطان ال�شبلي‬ ‫‪59‬‬ ‫‪10356171‬‬ ‫حممد �سعيد �سامل احلجري‬ ‫‪14‬‬
‫‪8199634‬‬ ‫�سعود حمد علي املقبايل‬ ‫‪21‬‬ ‫‪21982029‬‬ ‫حمد خليفه �شنون ال�صاحلي‬ ‫‪35‬‬ ‫‪18973417‬‬ ‫�أجمد عادل خمي�س العجمي‬ ‫‪25‬‬
‫‪21928345‬‬ ‫مبارك نا�صر مبارك اجلهوري‬ ‫‪152‬‬ ‫‪11644811‬‬ ‫�سليمان حممد را�شد ال�شيدي‬ ‫‪60‬‬ ‫‪19402695‬‬ ‫حممد �شام�س حديد الربخي‬ ‫‪15‬‬
‫‪14678632‬‬ ‫�سلطان �سيف خلفان ال�سليمي‬ ‫‪22‬‬ ‫‪10491111‬‬ ‫حمد هالل جمعه ال�شيدي‬ ‫‪36‬‬ ‫‪12762669‬‬ ‫�أمين حمدان �سيف املقبايل‬ ‫‪26‬‬
‫‪7961561‬‬ ‫حممد بن �إبراهيم بن مبارك اجلابري‬ ‫‪153‬‬ ‫‪5663934‬‬ ‫�سيف بن �سعيد بن را�شد املقبايل‬ ‫‪61‬‬ ‫‪9502575‬‬ ‫حممد عيد مرزوق الوهيبي‬ ‫‪16‬‬
‫‪9202907‬‬ ‫�صالح �صالح �سامل احلديدي‬ ‫‪23‬‬ ‫‪11462997‬‬ ‫حمدان بن �سعيد بن �ضحي ال�سعيدي‬ ‫‪37‬‬ ‫‪9474282‬‬ ‫�آدم �سيف �صقر الكعبي‬ ‫‪27‬‬
‫‪12168382‬‬ ‫حممد بن خمي�س بن را�شد الربيكي‬ ‫‪154‬‬ ‫‪5861722‬‬ ‫�سيف بن علي بن جمعة الكعبي‬ ‫‪62‬‬ ‫‪10487646‬‬ ‫حممود خالد حمد املعمري‬ ‫‪17‬‬
‫‪19705879‬‬ ‫طاهر �سامل م�صبح ال�شبلي‬ ‫‪24‬‬ ‫‪11792901‬‬ ‫حمود �أحمد خمي�س املعويل‬ ‫‪38‬‬ ‫‪11767346‬‬ ‫بدر احمد �سامل املعمري‬ ‫‪28‬‬
‫‪12252668‬‬ ‫حممد بن خمي�س بن �سعيد املقبايل‬ ‫‪155‬‬ ‫‪10708665‬‬ ‫�سيف حممد را�شد ال�سعدي‬ ‫‪63‬‬ ‫‪14835642‬‬ ‫نا�صر �سعيد نا�صر النهدي‬ ‫‪18‬‬
‫‪22891427‬‬ ‫عبد املجيد عبدالله نا�صر الرزيقي‬ ‫‪25‬‬ ‫‪18028808‬‬ ‫حميد بن مبارك بن حميد الربيكي‬ ‫‪39‬‬ ‫‪14494865‬‬ ‫جا�سم بن مراد بن حممد البلو�شي‬ ‫‪29‬‬
‫‪14078032‬‬ ‫حممد بن �سيف بن ح�سن ال�شحي‬ ‫‪156‬‬ ‫‪21266964‬‬ ‫�صدام �سعيد زاهر ال�سعيدي‬ ‫‪64‬‬ ‫‪11798801‬‬ ‫نا�صر حممد نا�صر اخلرو�صي‬ ‫‪19‬‬
‫‪24275244‬‬ ‫حميد حممد عبدالله اخلنب�شي‬ ‫‪40‬‬ ‫‪12032603‬‬ ‫جالل بن عبدالله بن مطر الغفيلي‬ ‫‪30‬‬
‫محافظة جنوب الباطنة‬ ‫‪10369034‬‬ ‫حممد بن طالب بن علي البلو�شي‬ ‫‪157‬‬ ‫‪18023629‬‬ ‫طارق بن �سامل بن حممد الري�سي‬ ‫‪65‬‬ ‫‪19689222‬‬ ‫نا�صر هالل حمد ال�صبحي‬ ‫‪20‬‬
‫‪6958328‬‬ ‫خالد بن علي بن جمعه الفزاري‬ ‫‪41‬‬ ‫‪11954983‬‬ ‫جمعه بن �سامل بن مطر العموري‬ ‫‪31‬‬
‫أسم الشركة‪ :‬داود لالستشارات الهندسية‬ ‫‪14444088‬‬ ‫حممد بن عبدالرحيم بن حممد البلو�شي‬ ‫‪158‬‬ ‫‪15274192‬‬ ‫طاهر ابراهيم حممد‬ ‫‪66‬‬ ‫‪22298915‬‬ ‫نبهان �سامل عي�سى ال�سيابي‬ ‫‪21‬‬
‫‪21293675‬‬ ‫خالد بن علي بن حمدان النقبي‬ ‫‪42‬‬ ‫‪18673352‬‬ ‫ح�سني عبدالله ابراهيم العجمي‬ ‫‪32‬‬
‫‪15284396‬‬ ‫حممد بن علي بن خمي�س املقبايل‬ ‫‪159‬‬ ‫‪13371926‬‬ ‫طالل بن بدر بن نا�صر املعمري‬ ‫‪67‬‬ ‫‪12855121‬‬ ‫هالل �أحمد هالل الرواحي‬ ‫‪22‬‬
‫مكان المقابلة‪ :‬مقر الشركة ‪ -‬العذيبة (شارع ‪ 18‬نوفمبر)‬ ‫‪9035361‬‬ ‫خالد بن علي بن �سيف املزيني‬ ‫‪43‬‬ ‫‪11438153‬‬ ‫ح�سني علي �سعيد املرزوقي‬ ‫‪33‬‬
‫‪6052709‬‬ ‫حممد بن علي بن حممد املرزوقي‬ ‫‪160‬‬ ‫‪12231501‬‬ ‫طالل �سعيد را�شد املعمري‬ ‫‪68‬‬ ‫‪24193215‬‬ ‫هيثم حمد حممد احلجري‬ ‫‪23‬‬
‫تاريخ المقابلة‪ 4 :‬سبتمبر ‪2018‬م‬ ‫‪19455029‬‬ ‫خالد خليفه عبدالله ال�سناين‬ ‫‪44‬‬ ‫‪11067687‬‬ ‫ح�سني علي قمرب العجمي‬ ‫‪34‬‬
‫‪26825438‬‬ ‫حممد بن فار�س بن عبدالله الربيدعي‬ ‫‪161‬‬ ‫‪9086821‬‬ ‫عامر هالل علي القريني‬ ‫‪69‬‬ ‫‪12701529‬‬ ‫وائل �سعيد حمود الريامي‬ ‫‪24‬‬
‫الوقت‪ 9 :‬صباح ًا‬ ‫‪9430103‬‬ ‫خالد را�شد �سعيد املقبايل‬ ‫‪45‬‬ ‫‪27652559‬‬ ‫ح�سني ها�شل دروي�ش الهندا�سي‬ ‫‪35‬‬ ‫‪24206097‬‬ ‫يعقوب �سعيد خلفان العربي‬ ‫‪25‬‬
‫‪14494846‬‬ ‫حممد بن مراد بن حممد البلو�شي‬ ‫‪162‬‬ ‫‪10540067‬‬ ‫عبا�س بن حممود بن علي العجمي‬ ‫‪70‬‬
‫‪12681544‬‬ ‫خالد �سامل حممد املقبايل‬ ‫‪46‬‬ ‫‪19616127‬‬ ‫حمد بن �سيف بن حمد املعمري‬ ‫‪36‬‬
‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬ ‫‪25405342‬‬ ‫حممد خمي�س م�صبح احلو�سني‬ ‫‪163‬‬ ‫‪7823815‬‬ ‫عبداحلكيم بن عبدالله بن �سعيد احلو�سني‬ ‫‪71‬‬ ‫محافظة مسقط‬
‫‪11701519‬‬ ‫عبداجلليل عبدالله حممد الربيكي‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7780429‬‬ ‫خالد عبدالله �سامل الكلباين‬ ‫‪47‬‬ ‫‪12296565‬‬ ‫حمد بن �صالح بن �سامل املزروعي‬ ‫‪37‬‬
‫‪9296996‬‬ ‫حممد را�شد حميد القري‬ ‫‪164‬‬ ‫‪13199129‬‬ ‫عبدالرحمن ح�سن حممد ال�سعدي‬ ‫‪72‬‬ ‫أسم الشركة‪ :‬الشركة الوطنية العمانية للهندسة واالستثمار‬
‫‪10138738‬‬ ‫عبدالرحمن نا�صر حمود احل�ضرمي‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9925906‬‬ ‫خليفه خمي�س �سامل الكعبي‬ ‫‪48‬‬ ‫‪25559716‬‬ ‫حمد علي �صالح ال�سرحاين‬ ‫‪38‬‬
‫‪14505934‬‬ ‫حممد �سامل علي البادي‬ ‫‪165‬‬ ‫‪9115305‬‬ ‫عبدالله بن حميد بن حممد املقبايل‬ ‫‪73‬‬ ‫مكان المقابلة‪ :‬المديرية العامة للرعاية العمالية ‪ -‬روي‬
‫‪7160851‬‬ ‫خليفه �سعيد علي ال�سعيدي‬ ‫‪49‬‬ ‫‪13711261‬‬ ‫حمدان بن خمي�س بن �سامل الرئي�سي‬ ‫‪39‬‬
‫‪8123022‬‬ ‫عبدالله عبدالعزيز عبدالله اجلابري‬ ‫‪3‬‬ ‫‪20812886‬‬ ‫حممد �سامل حممد ال�سعيدي‬ ‫‪166‬‬ ‫‪715256‬‬ ‫عبدالله بن خمي�س بن خ�صيف ال�سناين‬ ‫‪74‬‬
‫‪11145351‬‬ ‫خليفه حممد مال الله العطار‬ ‫‪50‬‬ ‫‪10692819‬‬ ‫حميد عبدالله خلفان البادي‬ ‫‪40‬‬ ‫تاريخ المقابلة‪ 12 :‬سبتمبر ‪2018‬م‬
‫‪14676267‬‬ ‫عبدالله علي را�شد العربي‬ ‫‪4‬‬ ‫‪11154042‬‬ ‫حممد �سامل مفتاح اخلالدي‬ ‫‪167‬‬ ‫‪8596812‬‬ ‫عبدالله بن را�شد بن حممد ال�سعدي‬ ‫‪75‬‬
‫‪10567811‬‬ ‫خليفه ن�صيب �سنجور ال�سعدي‬ ‫‪51‬‬ ‫‪806716‬‬ ‫خالد بن حميد بن علي الكحايل‬ ‫‪41‬‬ ‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬
‫‪19473692‬‬ ‫عبدالله علي عبدالله البلو�شي‬ ‫‪5‬‬ ‫‪19445036‬‬ ‫حممد �سعيد خلفان الزويدي‬ ‫‪168‬‬ ‫‪8898502‬‬ ‫عبدالله بن �سامل بن را�شد املقبايل‬ ‫‪76‬‬
‫‪1667556‬‬ ‫خمي�س حممد خمي�س ال�سناين‬ ‫‪52‬‬ ‫‪14933625‬‬ ‫خالد بن خلفان بن خمي�س الو�شاحي‬ ‫‪42‬‬ ‫‪26122454‬‬ ‫ابراهيم خلفان �سليمان ال�سيابي‬ ‫‪1‬‬
‫‪14004062‬‬ ‫عبدالله مطر غميل ال�شكري‬ ‫‪6‬‬ ‫‪12678894‬‬ ‫حممد �سعيد را�شد البلو�شي‬ ‫‪169‬‬ ‫‪14945698‬‬ ‫عبدالله بن �سليمان بن عبدالله ال�سالمي‬ ‫‪77‬‬
‫‪9954518‬‬ ‫را�شد دروي�ش را�شد البدراين‬ ‫‪53‬‬ ‫‪9487467‬‬ ‫خالد بن �سرحان بن �سعيد املقبايل‬ ‫‪43‬‬ ‫‪21256009‬‬ ‫ابراهيم حممد �سعيد امل�سروري‬ ‫‪2‬‬
‫‪10948411‬‬ ‫عبداملجيد حمد �سيف املعويل‬ ‫‪7‬‬ ‫‪17987634‬‬ ‫حممد �شنني حممد القرطوبي‬ ‫‪170‬‬ ‫‪85085919‬‬ ‫عبدالله بن �سيف بن حممد املقبايل‬ ‫‪78‬‬
‫‪12581885‬‬ ‫ريا�ض بن �شنني بن جمعه الفزاري‬ ‫‪54‬‬ ‫‪9439014‬‬ ‫خالد ح�سن مراد البلو�شي‬ ‫‪44‬‬ ‫‪11797602‬‬ ‫�أحمد �سليمان �سعيد الريامي‬ ‫‪3‬‬
‫‪19761455‬‬ ‫عزان عمار الظبي الذهلي‬ ‫‪8‬‬ ‫‪20840988‬‬ ‫حممد علي �سيف العنبوري‬ ‫‪171‬‬ ‫‪18976639‬‬ ‫عبدالله بن طالب بن عبدالله حممد‬ ‫‪79‬‬ ‫‪20253729‬‬ ‫�أمري حممد خادم ال�سيابي‬ ‫‪4‬‬
‫‪22296503‬‬ ‫زاهر بن �سعيد بن حممد ال�سعيدي‬ ‫‪55‬‬ ‫‪20832577‬‬ ‫خالد �سامل �سيف الأ�شخري‬ ‫‪45‬‬
‫‪24832757‬‬ ‫علي حمد �سعيد ال�سليمي‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6344969‬‬ ‫حممد مبارك �سنور املغيزوي‬ ‫‪172‬‬ ‫‪9408159‬‬ ‫عبدالله بن حممد مرهون العي�سائي‬ ‫‪80‬‬ ‫‪10331309‬‬ ‫ب�شار خمي�س �سليمان الهيملي‬ ‫‪5‬‬
‫‪12842337‬‬ ‫�سامل بن �سيف بن �سامل املزروعي‬ ‫‪56‬‬ ‫‪10319865‬‬ ‫خالد حممد نا�صر ال�سعدي‬ ‫‪46‬‬
‫‪15115191‬‬ ‫علي �سيف �سعود الزيادي‬ ‫‪10‬‬ ‫‪19851051‬‬ ‫حممود عبدالله حممد املزيني‬ ‫‪173‬‬ ‫‪12882202‬‬ ‫عبدالله خالد علي ال�سدراين‬ ‫‪81‬‬ ‫‪1120307‬‬ ‫بهرام مهراب عبدالقادر البلو�شي‬ ‫‪6‬‬
‫‪25195764‬‬ ‫�سامل بن مرهون بن �سامل اخلوالدي‬ ‫‪57‬‬ ‫‪645176‬‬ ‫خلفان بن عبدالله بن �سعيد القريني‬ ‫‪47‬‬
‫‪5573176‬‬ ‫علي عبدالله علي العي�سائي‬ ‫‪11‬‬ ‫‪10464363‬‬ ‫م�سعود علي عبيد املخمري‬ ‫‪174‬‬ ‫‪20183089‬‬ ‫عبدالله خليفه حممد الكيومي‬ ‫‪82‬‬ ‫‪9464762‬‬ ‫جيفر عبدالواحد من�صور الهنائي‬ ‫‪7‬‬
‫‪18299495‬‬ ‫�سامل حمدان علي الربيكي‬ ‫‪58‬‬ ‫‪11408797‬‬ ‫خلفان �سعيد را�شد اخلن�صوري‬ ‫‪48‬‬
‫‪21296672‬‬ ‫عمّار �سامل حميد اخلربو�شي‬ ‫‪12‬‬ ‫‪2781308‬‬ ‫م�صطفى بن دروي�ش بن �سامل الغفيلي‬ ‫‪175‬‬ ‫‪23060462‬‬ ‫عبدالله خمي�س خليفه البارحي‬ ‫‪83‬‬ ‫‪14453908‬‬ ‫ح�سني �شوان حمدون الفزاري‬ ‫‪8‬‬
‫‪6018632‬‬ ‫�سامل را�شد جمعه الزعابي‬ ‫‪59‬‬ ‫‪12840596‬‬ ‫خليفه خمي�س �سعيد املقبايل‬ ‫‪49‬‬
‫‪17817699‬‬ ‫عماد �ساملني حممد ال�صبحي‬ ‫‪13‬‬ ‫‪9561916‬‬ ‫م�صطفى يو�سف علي العجمي‬ ‫‪176‬‬ ‫‪20178331‬‬ ‫عبدالله را�شد عبدالله البلو�شي‬ ‫‪84‬‬ ‫‪26400102‬‬ ‫حمد حمود حممد ال�سعدي‬ ‫‪9‬‬
‫‪18033149‬‬ ‫�سامل را�شد �سامل البادي‬ ‫‪60‬‬ ‫‪3569536‬‬ ‫خمي�س بن جمعه بن �شنني الرديني‬ ‫‪50‬‬
‫‪7971005‬‬ ‫غيث را�شد حممد الغيثي‬ ‫‪14‬‬ ‫‪26656197‬‬ ‫م�صعب م�صبح فا�ضل احلو�سني‬ ‫‪177‬‬ ‫‪19031614‬‬ ‫عبدالله �سعيد عبدالله املزروعي‬ ‫‪85‬‬ ‫‪9454904‬‬ ‫حمود �أحمد �سعود الرا�شدي‬ ‫‪10‬‬
‫‪12307278‬‬ ‫�سامي ها�شل طناف ال�سعدي‬ ‫‪61‬‬ ‫‪27782475‬‬ ‫خمي�س جمعه �سعيد ال�سلطي‬ ‫‪51‬‬
‫‪7123312‬‬ ‫في�صل حممد را�شد املزروعي‬ ‫‪15‬‬ ‫‪13802187‬‬ ‫معاذ بن عبدالله بن �سعيد النقبي‬ ‫‪178‬‬ ‫‪13524013‬‬ ‫عبدالله عبيد عواد املرزوقي‬ ‫‪86‬‬ ‫‪9925906‬‬ ‫خليفه خمي�س �سامل الكعبي‬ ‫‪11‬‬
‫‪8615088‬‬ ‫�سعيد �صالح حممد احلو�سني‬ ‫‪62‬‬ ‫‪6634892‬‬ ‫خمي�س �سامل احمد الري�سي‬ ‫‪52‬‬
‫‪24333737‬‬ ‫حممد احمد �سليمان الرواحي‬ ‫‪16‬‬ ‫‪11519667‬‬ ‫معت�صم را�شد عبدالله ال�شحي‬ ‫‪179‬‬ ‫‪10080471‬‬ ‫عبدالله غريب جمعه الزعابي‬ ‫‪87‬‬ ‫‪13024235‬‬ ‫خمي�س �سليمان �سبيل الربام‬ ‫‪12‬‬
‫‪7780415‬‬ ‫�سعيد عبدالله �سامل الكلباين‬ ‫‪63‬‬ ‫‪12657952‬‬ ‫دخيل خمي�س ربيع اليحمدي‬ ‫‪53‬‬
‫‪23573296‬‬ ‫حممد �سلطان �سامل امل�شريف‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18128243‬‬ ‫معت�صم �سامل حممد الربيكي‬ ‫‪180‬‬ ‫‪22484242‬‬ ‫عبدالله حممد خلف ال�سعيدي‬ ‫‪88‬‬ ‫‪20947549‬‬ ‫زاهر نا�صر �سعيد ال�صلتي‬ ‫‪13‬‬
‫‪15702425‬‬ ‫�سعيد حممد علي الغافري‬ ‫‪64‬‬ ‫‪18014821‬‬ ‫دروي�ش مبارك دروي�ش املعمري‬ ‫‪54‬‬
‫‪22919772‬‬ ‫حممد �سيف نا�صر املحروقي‬ ‫‪18‬‬ ‫‪12293638‬‬ ‫مكتوم را�شد �سيف ال�سعيدي‬ ‫‪181‬‬ ‫‪14373026‬‬ ‫علي بن احمد بن حممد الري�سي‬ ‫‪89‬‬ ‫‪23178642‬‬ ‫�سامل �أحمد �سهيل جعبوب‬ ‫‪14‬‬
‫‪9387772‬‬ ‫�سلطان جمعه را�شد الو�شاحي‬ ‫‪65‬‬ ‫‪9668018‬‬ ‫را�شد بن عبدالله بن �سعيد ال�شبلي‬ ‫‪55‬‬
‫‪10809907‬‬ ‫حممد هالل طالب البو�سعيدي‬ ‫‪19‬‬ ‫‪10046027‬‬ ‫منذر عبدالله عيد ال�سعدي‬ ‫‪182‬‬ ‫‪19725626‬‬ ‫علي بن ح�سن بن علي الرو�شدي‬ ‫‪90‬‬ ‫‪25890577‬‬ ‫�سامل حميد بدر املقبايل‬ ‫‪15‬‬
‫‪10010298‬‬ ‫�سليمان �صالح �سليمان البندري‬ ‫‪66‬‬ ‫‪19725472‬‬ ‫را�شد تواح �سلطان املقبايل‬ ‫‪56‬‬
‫‪10677107‬‬ ‫مهند بن دروي�ش بن مبارك املعمري‬ ‫‪183‬‬ ‫‪11597735‬‬ ‫علي بن حممد بن را�شد ال�سعدي‬ ‫‪91‬‬ ‫‪25133163‬‬ ‫�سامي �سعيد عبيد الهنائي‬ ‫‪16‬‬
‫‪24181302‬‬ ‫حممود ماجد �سيف العربي‬ ‫‪20‬‬ ‫‪14653251‬‬ ‫�سيف خليفه �سيف العمريي‬ ‫‪67‬‬ ‫‪18932817‬‬ ‫را�شد �سامل را�شد ال�سعيدي‬ ‫‪57‬‬
‫‪10127546‬‬ ‫مهند دروي�ش ح�سن البلو�شي‬ ‫‪184‬‬ ‫‪1367786‬‬ ‫علي بن حممد بن �سعيد الربيكي‬ ‫‪92‬‬ ‫‪19415033‬‬ ‫�سامي علي حمد الدغي�شي‬ ‫‪17‬‬
‫‪11821756‬‬ ‫مروان احمد حممد ال�سليمي‬ ‫‪21‬‬ ‫‪12572031‬‬ ‫�شهاب احمد ح�سن املعمري‬ ‫‪68‬‬ ‫‪10168821‬‬ ‫را�شد �سامل را�شد املقبايل‬ ‫‪58‬‬
‫‪7959491‬‬ ‫م�ؤيد بن عبدالله بن �سعيد ال�شبلي‬ ‫‪185‬‬ ‫‪19792938‬‬ ‫علي عبدالله حميد الكحايل‬ ‫‪93‬‬ ‫‪18662909‬‬ ‫�سلطان �سعيد علي العمري‬ ‫‪18‬‬
‫‪13534588‬‬ ‫معمر خمي�س نا�صر ال�سعدي‬ ‫‪22‬‬ ‫‪8087649‬‬ ‫�صادق را�شد �ساملني اجلابري‬ ‫‪69‬‬ ‫‪13543068‬‬ ‫ريا�ض م�صبح علي الفزاري‬ ‫‪59‬‬
‫‪11698237‬‬ ‫م�ؤيد �ساعد حميد القا�سمي‬ ‫‪186‬‬ ‫‪11691284‬‬ ‫علي عبدالله علي الربيعي‬ ‫‪94‬‬ ‫‪8874686‬‬ ‫�سليمان خلفان علي اال�سماعيلى‬ ‫‪19‬‬
‫‪8428229‬‬ ‫مهند مطر حممد العامري‬ ‫‪23‬‬ ‫‪23009568‬‬ ‫�صالح �سباع مرهون ال�سعيدي‬ ‫‪70‬‬ ‫‪9467008‬‬ ‫زاهر �سويد خايف الربيكي‬ ‫‪60‬‬
‫‪10604355‬‬ ‫نا�صر احمد نا�صر املعمري‬ ‫‪187‬‬ ‫‪7255916‬‬ ‫علي م�صبح �سعيد البادي‬ ‫‪95‬‬ ‫‪24600718‬‬ ‫�شهاب فا�ضل �سامل الفرقاين‬ ‫‪20‬‬
‫‪9589573‬‬ ‫هزاع م�سلم ها�شل الهيملي‬ ‫‪24‬‬ ‫‪7623015‬‬ ‫طالل را�شد �سامل املعمري‬ ‫‪71‬‬ ‫‪11815851‬‬ ‫زاهر حممد را�شد القرطوبي‬ ‫‪61‬‬ ‫‪5762324‬‬ ‫علي حممد �سامل باعمر‬ ‫‪21‬‬
‫‪25707908‬‬ ‫نا�صر بن �سعيد بن نا�صر املقبايل‬ ‫‪188‬‬ ‫‪22040629‬‬ ‫عمار حممد را�شد املقبايل‬ ‫‪96‬‬
‫‪14093871‬‬ ‫هيثم عزيز �سعيد املحمودي‬ ‫‪25‬‬ ‫‪15007683‬‬ ‫عادل �سامل �سعيد البادي‬ ‫‪72‬‬ ‫‪23721239‬‬ ‫زكريا نا�صر حمدان الفجري‬ ‫‪62‬‬ ‫‪7552676‬‬ ‫عماد �سعيد مبارك الوائلي‬ ‫‪22‬‬
‫‪14666293‬‬ ‫نا�صر بن علي بن �شوين ال عبدال�سالم‬ ‫‪189‬‬ ‫‪14185011‬‬ ‫عناد بن حمد بن �سيف املقبايل‬ ‫‪97‬‬
‫‪23441962‬‬ ‫يعقوب �سامل خمي�س ال�شعيبي‬ ‫‪26‬‬ ‫‪10685589‬‬ ‫عامر حممد خلفان املعمري‬ ‫‪73‬‬ ‫‪14955817‬‬ ‫زيد علي عبدالله الفار�سي‬ ‫‪63‬‬ ‫‪25628047‬‬ ‫عمر �سعيد عامر احلامتي‬ ‫‪23‬‬
‫‪20812323‬‬ ‫نا�صر را�شد نا�صر املقبايل‬ ‫‪190‬‬ ‫‪12307118‬‬ ‫عو�ض حارب �سعيد الري�سي‬ ‫‪98‬‬
‫‪13883158‬‬ ‫عبدالرحمن حممد خمي�س الرو�شدي‬ ‫‪74‬‬ ‫‪17991184‬‬ ‫�سامل بن حميد بن علي الكحايل‬ ‫‪64‬‬ ‫‪23354655‬‬ ‫غالب �سعيد �سامل ال�سناين‬ ‫‪24‬‬
‫محافظة جنوب الباطنة‬ ‫‪20804531‬‬ ‫نا�صر �سامل علي املعمري‬ ‫‪191‬‬ ‫‪3484815‬‬ ‫عي�سى بن جمعة بن حميد اجلابري‬ ‫‪99‬‬
‫‪13326896‬‬ ‫عبدالعزيز �أحمد �سعيد البلو�شي‬ ‫‪75‬‬ ‫‪9468775‬‬ ‫�سامل بن را�شد بن �سامل املعمري‬ ‫‪65‬‬ ‫‪19386722‬‬ ‫مازن خمي�س �سليم اخلمي�سي‬ ‫‪25‬‬
‫أسم الشركة‪ :‬كيدز مول‬ ‫‪10916198‬‬ ‫نا�صر علي نا�صر اجلابري‬ ‫‪192‬‬ ‫‪18445101‬‬ ‫فهد �سيف مبارك اجلهوري‬ ‫‪100‬‬
‫‪8894606‬‬ ‫عبدالعزيز فهد علي احلو�سني‬ ‫‪76‬‬ ‫‪13763386‬‬ ‫�سامل خليفه �سامل الزعابي‬ ‫‪66‬‬ ‫‪22898667‬‬ ‫مازن نا�صر �سعيد اجللنداين‬ ‫‪26‬‬
‫مكان المقابلة‪ :‬مقر الشركة ‪ -‬بركاء (قبل اسواق التنين)‬ ‫‪18522584‬‬ ‫ن�صر حميد خمي�س ال�سناين‬ ‫‪193‬‬ ‫‪20336083‬‬ ‫في�صل بن فري�ش بن علي الزفيتي‬ ‫‪101‬‬
‫‪14809136‬‬ ‫عبدالله �أحمد عبدالله املعمري‬ ‫‪77‬‬ ‫‪12310252‬‬ ‫�سامل يحيى �سامل املعمري‬ ‫‪67‬‬ ‫‪13509745‬‬ ‫حممد حيدر حممد البلو�شي‬ ‫‪27‬‬
‫‪20810755‬‬ ‫ن�صر يو�سف حمد املعمري‬ ‫‪194‬‬ ‫‪12296992‬‬ ‫في�صل حميد حممد العي�سائي‬ ‫‪102‬‬
‫تاريخ المقابلة‪ 6 :‬سبتمبر ‪2018‬م‬ ‫‪12414149‬‬ ‫عبدالله بن مبارك بن وليد العربي‬ ‫‪78‬‬ ‫‪26949303‬‬ ‫�سامر �سليم خ�صيف الفجري‬ ‫‪68‬‬ ‫‪21936634‬‬ ‫حممد علي م�سعود املقبايل‬ ‫‪28‬‬
‫‪7981528‬‬ ‫نواف �سعيد حممد القريني‬ ‫‪195‬‬ ‫‪22337684‬‬ ‫قي�س بن حممد بن عبدالله احلمداين‬ ‫‪103‬‬
‫الوقت‪ 9 :‬صباح ًا‬ ‫‪7329829‬‬ ‫عبدالله جمعه خمي�س ال�شيدي‬ ‫‪79‬‬ ‫‪13743924‬‬ ‫�سامي بن �سليمان بن حارب ال�سعيدي‬ ‫‪69‬‬ ‫‪20817095‬‬ ‫حممد من�صور علي ال�سليمي‬ ‫‪29‬‬
‫‪26513193‬‬ ‫نوفل عبدالله زايد ال�شيادي‬ ‫‪196‬‬ ‫‪18831289‬‬ ‫قي�س طالب علي الغافري‬ ‫‪104‬‬
‫‪8772122‬‬ ‫عبدالله خلفان عبدالله املعمري‬ ‫‪80‬‬ ‫‪9567108‬‬ ‫�سعيد بن جمعه بن مال الله املقبايل‬ ‫‪70‬‬ ‫‪15315175‬‬ ‫مروان �سعيد �سيف النعماين‬ ‫‪30‬‬
‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬ ‫‪11614499‬‬ ‫هزاع بن علي بن �سامل املزروعي‬ ‫‪197‬‬ ‫‪13109842‬‬ ‫ل�ؤي عبدالله حمد العدوي‬ ‫‪105‬‬
‫‪12293549‬‬ ‫عبدالله خمي�س عبدالله املقبايل‬ ‫‪81‬‬ ‫‪8150769‬‬ ‫�سعيد بن �سامل بن غلوم العجمي‬ ‫‪71‬‬ ‫‪12003987‬‬ ‫مهند علي حممد املقبايل‬ ‫‪31‬‬
‫‪23061745‬‬ ‫�أجمد �ضاحي كنان البدري‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7308682‬‬ ‫وليد بن دروي�ش بن �سويدان املقبايل‬ ‫‪198‬‬ ‫‪8749176‬‬ ‫ماجد بن �سامل بن �سباع الرو�شدي‬ ‫‪106‬‬
‫‪10905662‬‬ ‫عبدالله را�شد عي�سى اجلهوري‬ ‫‪82‬‬ ‫‪21765327‬‬ ‫�سعيد بن عبدالله بن حممد الربيكي‬ ‫‪72‬‬ ‫‪18603338‬‬ ‫وليد �سامل �سليمان احلو�سني‬ ‫‪32‬‬
‫‪9289338‬‬ ‫جميل زايد خمي�س امل�شيفري‬ ‫‪2‬‬ ‫‪24520103‬‬ ‫وليد م�صبح �سعيد املغيزوي‬ ‫‪199‬‬ ‫‪11686535‬‬ ‫ماجد خمي�س �سعيد اجلهوري‬ ‫‪107‬‬
‫‪21948674‬‬ ‫عبدالله �سامل خمي�س احلب�سي‬ ‫‪83‬‬ ‫‪7741102‬‬ ‫�سعيد بن عبيد بن �سعيد الو�شاحي‬ ‫‪73‬‬ ‫محافظة شمال الباطنة‬
‫‪8090961‬‬ ‫ح�سني ظاهر �سيف الغ�ساين‬ ‫‪3‬‬ ‫‪11551389‬‬ ‫يا�سر خمي�س حممد النوفلي‬ ‫‪200‬‬ ‫‪22013197‬‬ ‫مازن �شام�س �سعيد الزعابي‬ ‫‪108‬‬
‫‪2004417‬‬ ‫عبدالله عي�سى حممد ال�سعدي‬ ‫‪84‬‬ ‫‪5183552‬‬ ‫�سعيد حمد �سليم اخلمي�سي‬ ‫‪74‬‬ ‫أسم الشركة‪ :‬جال للخدمات الهندسية‬
‫‪10490526‬‬ ‫خمي�س دروي�ش كلري البلو�شي‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9229519‬‬ ‫يعقوب يو�سف عبدالرحيم البلو�شي‬ ‫‪201‬‬ ‫‪24362673‬‬ ‫مبارك را�شد مبارك احلو�سني‬ ‫‪109‬‬
‫‪12190879‬‬ ‫عبدالله حممد عبدالله ال�شمو�سي‬ ‫‪85‬‬ ‫‪10361299‬‬ ‫�سعيد را�شد �سعيد الوهايبي‬ ‫‪75‬‬
‫‪15437326‬‬ ‫داود �سليمان حمد املالكي‬ ‫‪5‬‬ ‫‪22171828‬‬ ‫يو�سف بن خلفان بن حممد ال عبدال�سالم‬ ‫‪202‬‬ ‫‪2695827‬‬ ‫مبارك �سامل مبارك الها�شمي‬ ‫‪110‬‬ ‫مكان المقابلة‪ :‬دائرة عمل القوى العاملة بالمنطقة الصناعية‬
‫‪19387495‬‬ ‫عبداملجيد بن حمد بن خلفان الرو�شدي‬ ‫‪86‬‬ ‫‪20836702‬‬ ‫�سعيد �سامل �سعيد ال�سعيدي‬ ‫‪76‬‬ ‫بصحار (فلج القبائل)‬
‫‪8061974‬‬ ‫�سيف ظاهر �سيف الغ�ساين‬ ‫‪6‬‬ ‫‪18595509‬‬ ‫يو�سف بن را�شد بن عبيد اخلالدي‬ ‫‪203‬‬ ‫‪10659247‬‬ ‫جماهد �سامل �سعيد ال�سناين‬ ‫‪111‬‬
‫‪26392836‬‬ ‫عبداملجيد بن عبدالله بن دروي�ش املقبايل‬ ‫‪87‬‬ ‫‪13668273‬‬ ‫�سعيد �سامل �سعيد ال�ضبعوين‬ ‫‪77‬‬ ‫تاريخ المقابلة‪ 2 :‬سبتمبر ‪2018‬م‬
‫‪21441529‬‬ ‫عبدالله خمي�س عبدالله ال�سرحي‬ ‫‪7‬‬ ‫‪12568758‬‬ ‫يو�سف حمد حمدان الهنائي‬ ‫‪204‬‬ ‫‪8810681‬‬ ‫حمفوظ بن حممد بن را�شد املقبايل‬ ‫‪112‬‬
‫‪14851878‬‬ ‫عبداملجيد عبدالله حممود الزدجايل‬ ‫‪88‬‬ ‫‪14662856‬‬ ‫�سعيد يعقوب �سعيد ال�سناين‬ ‫‪78‬‬
‫‪8069175‬‬ ‫عبدالله مبارك خمي�س البلو�شي‬ ‫‪8‬‬ ‫‪22301176‬‬ ‫يو�سف عبدالله علي املقبايل‬ ‫‪205‬‬ ‫‪19624468‬‬ ‫حممد بن خمي�س بن عبيد الربيكي‬ ‫‪113‬‬ ‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬
‫‪8518744‬‬ ‫علي بن حممد بن نور الدين االن�صاري‬ ‫‪89‬‬ ‫‪19378325‬‬ ‫�سلطان �سيف �سعيد الهنائي‬ ‫‪79‬‬ ‫‪14751183‬‬ ‫�سامل بن حمدان بن �سعيد ال�سناين‬ ‫‪1‬‬
‫‪14026938‬‬ ‫يو�سف علي �سيف الغيثي‬ ‫‪206‬‬ ‫‪23669687‬‬ ‫حممد بن �سعيد بن �سامل الري�سي‬ ‫‪114‬‬
‫‪9926927‬‬ ‫علي عبدالله �سليم الكلباين‬ ‫‪9‬‬ ‫‪14123498‬‬ ‫علي �سعيد عبدالله الري�سي‬ ‫‪90‬‬ ‫‪23387796‬‬ ‫�سليمان بن �أحمد بن عبدالله الفار�سي‬ ‫‪80‬‬
‫‪25075954‬‬ ‫يو�سف علي عبيد العوي�سي‬ ‫‪207‬‬ ‫‪96581959‬‬ ‫حممد بن �سعيد بن عبدالله املعمري‬ ‫‪115‬‬ ‫‪6189002‬‬ ‫�سامل بن خمي�س بن �سعيد املرزوقي‬ ‫‪2‬‬
‫‪24196672‬‬ ‫عمار �سامل غامن ال�صبحي‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10391152‬‬ ‫علي حممد حمدان ال�شرقي‬ ‫‪91‬‬ ‫‪20788362‬‬ ‫�سيف عبدالله را�شد الزعابي‬ ‫‪81‬‬ ‫‪100482914‬‬ ‫�سيف بن علي بن �سيف املقبايل‬ ‫‪3‬‬
‫‪7919696‬‬ ‫يون�س عبيد خمي�س ال�صاحلي‬ ‫‪208‬‬ ‫‪14147609‬‬ ‫حممد بن �سلطان بن �سعيد املعمري‬ ‫‪116‬‬
‫‪15364256‬‬ ‫فايز فرحان عبيد العربي‬ ‫‪11‬‬ ‫‪11234184‬‬ ‫عمار خمي�س خليفه الكحايل‬ ‫‪92‬‬ ‫‪12539668‬‬ ‫�شبيب خلفان خمي�س الربيكي‬ ‫‪82‬‬ ‫‪12431434‬‬ ‫�صالح بن عبداحلكيم بن �صالح ال�سيابي‬ ‫‪4‬‬
‫محافظة شمال الباطنة‬ ‫‪15588338‬‬ ‫حممد بن �سيف بن علي املقبايل‬ ‫‪117‬‬
‫‪25585711‬‬ ‫مازن �صغري �سيف الر�شيدي‬ ‫‪12‬‬ ‫‪9193828‬‬ ‫عمار علي ابراهيم البلو�شي‬ ‫‪93‬‬ ‫‪12385149‬‬ ‫�شهاب حمد مرهون املعمري‬ ‫‪83‬‬ ‫‪10883471‬‬ ‫عبيد بن حممد بن عبيد البدواوي‬ ‫‪5‬‬
‫‪20827847‬‬ ‫حممد بن عبدالله بن بخيت العويني‬ ‫‪118‬‬
‫‪23720307‬‬ ‫حم�سن �صالح حميد ال�سيابي‬ ‫‪13‬‬ ‫‪10034977‬‬ ‫عمر بن عبدالله بن ربيع ال عبدال�سالم‬ ‫‪94‬‬ ‫أسم الشركة‪ :‬موانئ صحار‬ ‫‪18619414‬‬ ‫�صالح بن �أحمد بن عبدالله الفار�سي‬ ‫‪84‬‬ ‫‪13894669‬‬ ‫عمر بن حممد بن احمد ال�سعدي‬ ‫‪6‬‬
‫‪7922927‬‬ ‫حممد بن علي بن �سامل البلو�شي‬ ‫‪119‬‬
‫‪20457652‬‬ ‫حممد خلفان �سامل البلو�شي‬ ‫‪14‬‬ ‫‪9473504‬‬ ‫عمر �سامل املر ال�سعيدي‬ ‫‪95‬‬ ‫مكان المقابلة‪ :‬دائرة عمل القوى العاملة بالمنطقة الصناعية‬ ‫‪24847494‬‬ ‫�صالح بن را�شد بن �سعيد الربيكي‬ ‫‪85‬‬ ‫‪9821807‬‬ ‫وليد بن عي�سى بن �سرور البلو�شي‬ ‫‪7‬‬
‫بصحار (فلج القبائل)‬ ‫‪6600003‬‬ ‫حممد بن عي�سى بن حمدان القرطوبي‬ ‫‪120‬‬
‫‪24933034‬‬ ‫حممد خمي�س هالل املالكي‬ ‫‪15‬‬ ‫‪10761066‬‬ ‫عمر �سيف خمي�س اجلهوري‬ ‫‪96‬‬ ‫‪7538533‬‬ ‫طالل غاب�ش احلب�شي ال�سابعي‬ ‫‪86‬‬
‫‪8862576‬‬ ‫حممد بن فا�ضل بن �سلطان الكندي‬ ‫‪121‬‬ ‫محافظة شمال الباطنة‬
‫‪14315849‬‬ ‫غ�صن �سامل �سيف العمريي‬ ‫‪97‬‬ ‫تاريخ المقابلة‪ 12 :‬سبتمبر ‪2018‬م‬ ‫‪9516642‬‬ ‫عادل بن را�شد بن �سامل الزعابي‬ ‫‪87‬‬
‫‪11326735‬‬ ‫مروان نا�شر �سعيد الدويكي‬ ‫‪16‬‬ ‫‪23094707‬‬ ‫حممد ح�سن �صالح الفار�سي‬ ‫‪122‬‬ ‫أسم الشركة‪ :‬المجموعة العمانية الدولية‬
‫‪22009614‬‬ ‫مطر را�شد حممد الر�شيدي‬ ‫‪17‬‬ ‫‪11281818‬‬ ‫في�صل خالد عبدالله العلوي‬ ‫‪98‬‬ ‫الوقت‪ 9 :‬صباح ًا‬ ‫‪22469828‬‬ ‫عادل خليفه ماجد احلو�سني‬ ‫‪88‬‬
‫‪26357977‬‬ ‫حممد حميد �سامل الوهيبي‬ ‫‪123‬‬ ‫مكان المقابلة‪ :‬دائرة عمل القوى العاملة بالمنطقة الصناعية‬
‫‪10190704‬‬ ‫قا�سم حممد �سعيد ال�شمو�سي‬ ‫‪99‬‬ ‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬ ‫‪11017969‬‬ ‫عادل �سامل علي البادي‬ ‫‪89‬‬
‫‪14353368‬‬ ‫مناف حممد خمي�س الرم�ضاين‬ ‫‪18‬‬ ‫‪12447098‬‬ ‫حممد خ�صيب خمي�س البادي‬ ‫‪124‬‬ ‫بصحار (فلج القبائل)‬
‫‪13243532‬‬ ‫قي�س حر�شان خمي�س املقبايل‬ ‫‪100‬‬ ‫‪10618117‬‬ ‫ابراهيم بن احمد بن حممد البلو�شي‬ ‫‪1‬‬ ‫‪21939218‬‬ ‫عادل �سعيد حممد العلوي‬ ‫‪90‬‬
‫‪26895006‬‬ ‫هالل خمي�س هالل املالكي‬ ‫‪19‬‬ ‫‪25585533‬‬ ‫حممد �سعيد �سليمان ال�سعيدي‬ ‫‪125‬‬ ‫تاريخ المقابلة‪ 9 :‬سبتمبر ‪2018‬م‬
‫‪13554987‬‬ ‫ل�ؤي بن علي بن عبدالله املعمري‬ ‫‪101‬‬ ‫‪8555518‬‬ ‫ابو بكر بن حممد بن علي املعمري‬ ‫‪2‬‬ ‫‪12244773‬‬ ‫عا�صم بن عبيد بن مبارك العجمي‬ ‫‪91‬‬
‫‪12517916‬‬ ‫يو�سف جميل جمعان اليحمدي‬ ‫‪20‬‬ ‫‪12615726‬‬ ‫حممد عبدالله علي البلو�شي‬ ‫‪126‬‬ ‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬
‫‪27971164‬‬ ‫ليث بخيت م�سعود ال عبدال�سالم‬ ‫‪102‬‬ ‫‪12919463‬‬ ‫احمد بن �سعيد بن احمد الري�سي‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9728928‬‬ ‫عاهد غنيم �سامل البلو�شي‬ ‫‪92‬‬
‫‪23069302‬‬ ‫يو�سف �صالح حميد ال�سيابي‬ ‫‪21‬‬ ‫‪12039276‬‬ ‫حممد علي �صالح البلو�شي‬ ‫‪127‬‬ ‫‪9799499‬‬ ‫احمد ا�سماعيل �سعيد البلو�شي‬ ‫‪1‬‬
‫‪14056313‬‬ ‫ماجد بن عبدالله بن �سليمان ال�صقري‬ ‫‪103‬‬ ‫‪15426467‬‬ ‫عبدالرحمن بن حممد بن مراد البلو�شي‬ ‫‪93‬‬
‫‪22471603‬‬ ‫جمال عبدالله مبخوت اجلنيبي‬ ‫‪2‬‬ ‫‪27215769‬‬ ‫هزاع حممد عبدالله احلامتي‬ ‫‪68‬‬ ‫‪10918366‬‬ ‫حميد خمي�س حميد البادي‬ ‫‪18‬‬ ‫محافظة الداخلية‬ ‫‪13704855‬‬ ‫املهند �شرف الدين عرفه بيت بن �سليم‬ ‫‪2‬‬ ‫محافظة جنوب الباطنة‬
‫‪1725192‬‬ ‫ذويب ذيبان خربو�ش اجلنيبي‬ ‫‪3‬‬ ‫‪12380429‬‬ ‫هالل عو�ض حممد اخلاطري‬ ‫‪69‬‬ ‫‪10918328‬‬ ‫خمي�س حممد خمي�س العلوي‬ ‫‪19‬‬ ‫‪22990488‬‬ ‫�أحمد �سعيد �أحمد �صفرار ال�شحري‬ ‫‪3‬‬
‫أسم الشركة‪ :‬مؤسسة الخدمات العمانية‬ ‫أسم الشركة‪ :‬مركز النهضه للمنتجعات واالستجمام الصحي‬
‫‪10710435‬‬ ‫�سعيد علي دبي اجلنيبي‬ ‫‪4‬‬ ‫‪29235963‬‬ ‫وائل �سيف �سامل الكلباين‬ ‫‪70‬‬ ‫‪12692947‬‬ ‫�سامل �سليّم �سامل اليعقوبي‬ ‫‪20‬‬ ‫‪19036391‬‬ ‫�أحمد علي غريب بيت �سويلم‬ ‫‪4‬‬
‫مكان المقابلة‪ :‬المديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة‬ ‫مكان المقابلة‪ :‬المديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة‬
‫‪2611653‬‬ ‫�سليم �سبيع �سبع اجلنيبي‬ ‫‪5‬‬ ‫محافظة الظاهرة‬ ‫‪22740401‬‬ ‫�سامل علي عبدالله الفار�سي‬ ‫‪21‬‬ ‫الداخلية‬ ‫‪12155546‬‬ ‫جهاد معمر �سعيد بحور زعبنوت‬ ‫‪5‬‬ ‫جنوب الباطنة‬
‫‪3717452‬‬ ‫عبدالله حلي�س حمد اجلعفري‬ ‫‪6‬‬ ‫‪27645511‬‬ ‫�سامي ب�شري �سعيد ال�سعيدي‬ ‫‪22‬‬ ‫‪4925538‬‬ ‫ح�سام عو�ض ربيع بيت م�ستهيل‬ ‫‪6‬‬
‫أسم الشركة‪ :‬شركة نومك‬ ‫تاريخ المقابلة‪ 10 :‬سبتمبر ‪2018‬م‬ ‫تاريخ المقابلة‪ 13 :‬سبتمبر ‪2018‬م‬
‫‪13469801‬‬ ‫عمران طالب عبيد ال�صاحلي‬ ‫‪7‬‬ ‫‪13580658‬‬ ‫�سعود علي عبدالله العامري‬ ‫‪23‬‬ ‫‪19768184‬‬ ‫ح�سن �سامل احمد �شجنعه‬ ‫‪7‬‬
‫مكان المقابلة‪ :‬المديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة‬ ‫الوقت‪ 9 :‬صباح ًا‬ ‫الوقت‪ 9 :‬صباح ًا‬
‫‪19387884‬‬ ‫غ�صن زيد حميد اجلنيبي‬ ‫‪8‬‬ ‫الظاهرة‬ ‫‪11532404‬‬ ‫�سعيد حممد خمي�س الفار�سي‬ ‫‪24‬‬ ‫‪21280717‬‬ ‫ح�سني طالل لطف الله النوبي‬ ‫‪8‬‬
‫‪2182159‬‬ ‫حممد ثابت حممد اجلنيبي‬ ‫‪9‬‬ ‫‪14641671‬‬ ‫�سعيد حممد م�صبح العلوي‬ ‫‪25‬‬ ‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬ ‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬
‫تاريخ المقابلة‪ 10 :‬سبتمبر ‪2018‬م‬ ‫‪13820671‬‬ ‫ح�سني علي رجب بيت را�شد‬ ‫‪9‬‬
‫‪20679885‬‬ ‫حممد �سبيع �سبع اجلنيبي‬ ‫‪10‬‬ ‫‪14790955‬‬ ‫�سلطان �سامل �سعيد البادي‬ ‫‪26‬‬ ‫‪14661324‬‬ ‫�أحمد نا�صر �أحمد الراجحي‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8614048‬‬ ‫احمد حامد �أبراهيم الفار�سي‬ ‫‪1‬‬
‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬
‫‪6514917‬‬ ‫حمّاد احمد عبدالله بوذار‬ ‫‪10‬‬
‫‪20279306‬‬ ‫حممد �سليٌم �سعيد اجلنيبي‬ ‫‪11‬‬ ‫‪14468275‬‬ ‫�سلطان �سعيد م�صبح العلوي‬ ‫‪27‬‬ ‫‪23485095‬‬ ‫حامت يحيى �سليمان املحروقي‬ ‫‪2‬‬ ‫‪18469481‬‬ ‫�آ�سيه ح�سن علي العجمية‬ ‫‪2‬‬
‫‪18689789‬‬ ‫احمد م�سعود احمد الكثريي‬ ‫‪1‬‬ ‫‪18125719‬‬ ‫خالد �سعيد �سامل ال�سعيدي‬ ‫‪3‬‬ ‫‪11908237‬‬ ‫زهري نا�صر ن�صيب بيت معد‬ ‫‪11‬‬
‫‪12726156‬‬ ‫منذر غا�سي النوبي اجلنيبي‬ ‫‪12‬‬ ‫‪18986089‬‬ ‫�سليم م�سعود �سليّم ال�شكيلي‬ ‫‪28‬‬ ‫‪23880723‬‬ ‫�سلوى �سعيد �سامل الف�ضيلية‬ ‫‪3‬‬
‫‪22522688‬‬ ‫ادري�س �أحمد �سامل الرواحي‬ ‫‪2‬‬ ‫‪14051823‬‬ ‫ر�ضاء العقاب �سلوم الرا�شدي‬ ‫‪4‬‬ ‫‪21445852‬‬ ‫�سامل �سعيد حممد ال�شحري‬ ‫‪12‬‬
‫‪19777175‬‬ ‫من�صور عامر م�سلم اجلنيبي‬ ‫‪13‬‬ ‫‪07661542‬‬ ‫�سليمان عبدالله �سليمان الغافري‬ ‫‪29‬‬ ‫‪12589001‬‬ ‫�سهام حممد را�شد املقبالية‬ ‫‪4‬‬
‫‪8552915‬‬ ‫ا�سحاق حممد �سليمان العربي‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8337711‬‬ ‫ريا�ض خالد �سليمان اخلرو�صي‬ ‫‪5‬‬ ‫‪10455845‬‬ ‫�سامل عمر �سامل النهدي‬ ‫‪13‬‬
‫‪2633189‬‬ ‫نا�صر حمد خلفان اجلنيبي‬ ‫‪14‬‬ ‫‪10804241‬‬ ‫�سليمان نا�صر �سيف املقبايل‬ ‫‪30‬‬ ‫‪7828113‬‬ ‫عبدالله حممد عبدالله البلو�شي‬ ‫‪5‬‬
‫‪10418499‬‬ ‫املعت�صم �سليمان �سامل العزري‬ ‫‪4‬‬ ‫‪24214489‬‬ ‫�سعيد عبدالله �سعيد املحروقي‬ ‫‪6‬‬ ‫‪11058906‬‬ ‫�سعيد �سيف �سعيد املعمري‬ ‫‪14‬‬
‫‪19777231‬‬ ‫ن�صر عامر م�سلم اجلنيبي‬ ‫‪15‬‬ ‫‪11589549‬‬ ‫�سمري مبارك �سامل البلو�شي‬ ‫‪31‬‬ ‫‪10356044‬‬ ‫علي عبدالرحمن خلفان الغفيلي‬ ‫‪6‬‬
‫‪20271402‬‬ ‫اليقظان احمد حماد عكعاك‬ ‫‪5‬‬ ‫‪18627309‬‬ ‫�سلطان �سعيد خمي�س القنوبي‬ ‫‪7‬‬ ‫‪23211416‬‬ ‫�سعيد علي �سعيد ال�شحري‬ ‫‪15‬‬
‫محافظة الوسطى‬ ‫‪11564843‬‬ ‫طالل خلفان �سعيد املقبايل‬ ‫‪32‬‬ ‫‪20755095‬‬ ‫لبنى خمي�س ثاين الر�شيدية‬ ‫‪7‬‬
‫‪4422749‬‬ ‫�أبراهيم حمد معيوف الهنائي‬ ‫‪6‬‬ ‫‪10434285‬‬ ‫�سيف �سعيد را�شد العي�سائي‬ ‫‪8‬‬ ‫‪19418747‬‬ ‫عادل مرتيف �سامل �شارب قم�صيت‬ ‫‪16‬‬
‫‪27741734‬‬ ‫طالل �سليمان �سامل الهنائي‬ ‫‪33‬‬ ‫‪18153175‬‬ ‫مازن حممد عبيد الربيكي‬ ‫‪8‬‬
‫أسم الشركة‪ :‬شركة البستان لإلنشاءات‬ ‫‪10350814‬‬ ‫�أحمد حمدان �سامل الهدابي‬ ‫‪7‬‬ ‫‪14775365‬‬ ‫عبدالرحمن حممد �سعيد الفهدي‬ ‫‪9‬‬ ‫‪21604509‬‬ ‫عبد الرحمن حممد علي الراعي‬ ‫‪17‬‬
‫‪18047165‬‬ ‫طلحه حمدان حميد البادي‬ ‫‪34‬‬ ‫‪19792179‬‬ ‫مروى �سعيد را�شد املالكية‬ ‫‪9‬‬
‫مكان المقابلة‪ :‬دائرة القوى العاملة بالدقم‬ ‫‪8236112‬‬ ‫�أحمد �سعيد عي�سى البلو�شي‬ ‫‪8‬‬ ‫‪14116726‬‬ ‫عبدالله �سامل حممد احلجري‬ ‫‪10‬‬ ‫‪8406731‬‬ ‫عبدالعزيز عبدالله حممد عتيق‬ ‫‪18‬‬
‫‪20757366‬‬ ‫عامر �سعيد �سامل الهنائي‬ ‫‪35‬‬ ‫‪13824421‬‬ ‫منال خلفان حممد املزينية‬ ‫‪10‬‬
‫تاريخ المقابلة‪ 6 :‬سبتمبر ‪2018‬م‬ ‫‪11293225‬‬ ‫�أحمد علي حميد الكلباين‬ ‫‪9‬‬ ‫‪12309057‬‬ ‫عزالدين �سامل هوي�شل الهنائي‬ ‫‪11‬‬ ‫‪20312231‬‬ ‫عبدالله عمر هالل عمريان‬ ‫‪19‬‬
‫‪02275403‬‬ ‫عامر علي عي�سى الهنائي‬ ‫‪36‬‬
‫‪20244705‬‬ ‫بدر حمود عبدالله احلب�سي‬ ‫‪10‬‬ ‫‪12835303‬‬ ‫عمر علي خليفه ال�شكيلي‬ ‫‪12‬‬ ‫‪21305779‬‬ ‫عمار ربيع خادم بيت عبيدون‬ ‫‪20‬‬ ‫محافظة شمال الشرقية‬
‫الوقت‪ 10 :‬صباح ًا‬ ‫‪4456897‬‬ ‫عبداالله �سامل �سعيد اليعقوبي‬ ‫‪37‬‬
‫‪7277457‬‬ ‫بدر �سامل حممد ال�شكيلي‬ ‫‪11‬‬ ‫‪8832976‬‬ ‫حممد خمي�س را�شد ال�ساعدي‬ ‫‪13‬‬ ‫‪8105279‬‬ ‫عمر احمد �سامل عيديد‬ ‫‪21‬‬ ‫أسم الشركة‪ :‬أضواء شرق المضيبي للتجارة‬
‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬ ‫‪11459479‬‬ ‫عبدالعزيز هالل �سليّم العلوي‬ ‫‪38‬‬
‫‪12448489‬‬ ‫تركي �سلطان هالل احلب�سي‬ ‫‪12‬‬ ‫‪19501793‬‬ ‫حممد را�شد عبدالله الريامي‬ ‫‪14‬‬ ‫‪5857132‬‬ ‫عمر �سامل عبود العريبي‬ ‫‪22‬‬ ‫مكان المقابلة‪ :‬المديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة‬
‫‪10496483‬‬ ‫احمد فرج عبدالله احلب�شي‬ ‫‪1‬‬ ‫‪22379867‬‬ ‫عبدالله �سامل �سعيد ال�شهومي‬ ‫‪39‬‬
‫‪20188043‬‬ ‫حمود حممد �سنيدي ال�شعيلي‬ ‫‪13‬‬ ‫‪11010561‬‬ ‫حممد را�شد حممد املقبايل‬ ‫‪15‬‬ ‫‪13668624‬‬ ‫حممد خالد عبدالله باحجاج‬ ‫‪23‬‬ ‫شمال الشرقية‬
‫‪14597338‬‬ ‫جمال حممد عبيد العربي‬ ‫‪2‬‬ ‫‪11785136‬‬ ‫عبدالله �سعيد حمد العلياين‬ ‫‪40‬‬
‫‪9468161‬‬ ‫خالد �سعيد عبدالعزيز الرقي�شي‬ ‫‪14‬‬ ‫‪18644098‬‬ ‫حممود �سامل عبدالله احلن�شي‬ ‫‪16‬‬ ‫‪7782068‬‬ ‫حممد رم�ضان فرج البهدور‬ ‫‪24‬‬ ‫تاريخ المقابلة‪ 4 :‬سبتمبر ‪2018‬م‬
‫‪14872773‬‬ ‫حمد حمود حممد ال�سعدي‬ ‫‪3‬‬ ‫‪11817358‬‬ ‫عبدالله �صبيح عبدالله الزيدي‬ ‫‪41‬‬
‫‪11447439‬‬ ‫�سامل حمد �سامل ال�سواقي‬ ‫‪15‬‬ ‫‪4365103‬‬ ‫مروان را�شد �سليمان احل�صار‬ ‫‪17‬‬ ‫‪26444646‬‬ ‫حممد �سامل �سعيد ا�سوط ال�شحري‬ ‫‪25‬‬
‫‪5207006‬‬ ‫حمد هالل حمد ال�سكيتي‬ ‫‪4‬‬ ‫‪11238872‬‬ ‫عزان را�شد عبدالله العلوي‬ ‫‪42‬‬ ‫الوقت‪ 10 :‬صباح ًا‬
‫‪8014948‬‬ ‫�سامل �سعيد �سامل العرفاتي‬ ‫‪16‬‬ ‫‪18931661‬‬ ‫هيثم نا�صر �سامل احل�سيني‬ ‫‪18‬‬ ‫‪25101165‬‬ ‫حممد عبداحلكيم حديد بيت بخيت‬ ‫‪26‬‬
‫‪2182801‬‬ ‫خالد حممد علي ال�شيزاوي‬ ‫‪5‬‬ ‫‪13281787‬‬ ‫عزان �سعيد حممد اجل�سا�سي‬ ‫‪43‬‬ ‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬
‫‪13969518‬‬ ‫�سامل �سيف �سامل ال�شملي‬ ‫‪17‬‬ ‫‪14387178‬‬ ‫يحيى علي �سامل اخلنب�شي‬ ‫‪19‬‬ ‫‪10191069‬‬ ‫حممد عبدالرحمن �سعد بيت �سعد‬ ‫‪27‬‬
‫‪8082386‬‬ ‫�سعيد علي �سامل الري�سي‬ ‫‪6‬‬ ‫‪12113982‬‬ ‫عمّار مبارك حميد اخلاطري‬ ‫‪44‬‬ ‫‪10325123‬‬ ‫خديجة بنت �سعود بن علي احلب�سية‬ ‫‪1‬‬
‫‪11927953‬‬ ‫�سامي �سيف حميد الرحبي‬ ‫‪18‬‬ ‫‪9152506‬‬ ‫يو�سف خلفان عامر احل�ضرمي‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20259161‬‬ ‫حممد نا�صر م�ستهيل ليون ال�شحري‬ ‫‪28‬‬
‫‪15048118‬‬ ‫طالل علي خمي�س العلوي‬ ‫‪7‬‬ ‫‪19609267‬‬ ‫عو�ض �سامل را�شد ال�سعيدي‬ ‫‪45‬‬ ‫‪18034953‬‬ ‫�سعود بن علي بن �سعود الفزاري‬ ‫‪2‬‬
‫‪7697623‬‬ ‫�سعود عبدالعزيز �سعيد ال�شام�سي‬ ‫‪19‬‬ ‫‪18411549‬‬ ‫حممد يا�سر حممد باحجاج‬ ‫‪29‬‬
‫‪6404327‬‬ ‫عا�صم حممد عبدالله الرا�شدي‬ ‫‪8‬‬ ‫‪22809388‬‬ ‫في�صل �سعيد �سليمان اليزيدي‬ ‫‪46‬‬ ‫محافظة الداخلية‬ ‫‪18029801‬‬ ‫�سالمه بنت �سليم بن جعرييف احلب�سية‬ ‫‪3‬‬
‫‪17869585‬‬ ‫�سعيد علي �سعيد العلوي‬ ‫‪20‬‬ ‫‪6261432‬‬ ‫حممد يون�س خمي�س بيت احلريبي‬ ‫‪30‬‬
‫‪10159328‬‬ ‫علي حممد خليل ال�سعدي‬ ‫‪9‬‬ ‫‪25219059‬‬ ‫قا�سم �سليمان عبدالله ال�شهومي‬ ‫‪47‬‬ ‫أسم الشركة‪ :‬شركة أفيردا إلدارة النفايات‬ ‫‪9704498‬‬ ‫غ�صن بن عامر بن هالل اجلابري‬ ‫‪4‬‬
‫‪22726573‬‬ ‫�سعيد حممد نا�صر الفراجي‬ ‫‪21‬‬
‫‪9284937‬‬ ‫غيث جمعه حمد اليعقوبي‬ ‫‪10‬‬ ‫‪14064213‬‬ ‫ماجد حمد مطر ال�شكيلي‬ ‫‪48‬‬ ‫مكان المقابلة‪ :‬مقر الشركة ‪ -‬غال‬
‫‪14970583‬‬ ‫هيثم احمد دحمان �سلمان النهدي‬ ‫‪31‬‬ ‫‪7875556‬‬ ‫قي�س بن حميد بن را�شد القنوبي‬ ‫‪5‬‬
‫‪13707247‬‬ ‫�سعيد م�سلم حمد العمريي‬ ‫‪22‬‬
‫‪8499737‬‬ ‫معاذ �صالح �سعيد املحروقي‬ ‫‪11‬‬ ‫‪13554162‬‬ ‫ماجد خمي�س نا�صر النقبي‬ ‫‪49‬‬ ‫‪15332985‬‬ ‫هيثم خالد بانوا�س عجزون‬ ‫‪32‬‬ ‫‪23910509‬‬ ‫مربوك بن خلفان بن �سعيد الهديفي‬ ‫‪6‬‬
‫‪9388506‬‬ ‫�سليمان �سيف �سليمان ال�شق�صي‬ ‫‪23‬‬ ‫تاريخ المقابلة‪ 12 :‬سبتمبر ‪2018‬م‬
‫‪14413326‬‬ ‫هاين مبارك حمود ال�سيابي‬ ‫‪12‬‬ ‫‪11302726‬‬ ‫مازن جمعه را�شد العلوي‬ ‫‪50‬‬ ‫‪10201793‬‬ ‫هيثم عو�ض جمعان باوزير‬ ‫‪33‬‬ ‫‪22371011‬‬ ‫هدى بنت نا�صر بن �سيف الو�ضاخية‬ ‫‪7‬‬
‫‪10682653‬‬ ‫�سيف زهران عبدالله الرحمي‬ ‫‪24‬‬ ‫الوقت‪ 9 :‬صباح ًا‬
‫محافظة البريمي‬ ‫‪08699253‬‬ ‫حممد �سامل حممد العي�سائي‬ ‫‪51‬‬ ‫‪20734856‬‬ ‫وجدي فرج عبيد بيت كوت‬ ‫‪34‬‬
‫‪10471837‬‬ ‫عبدالله خليفه مبارك الغافري‬ ‫‪25‬‬ ‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬ ‫محافظة شمال الشرقية‬
‫‪06236885‬‬ ‫حممد �سعيد حارب اليعقوبي‬ ‫‪52‬‬ ‫‪19758059‬‬ ‫يا�سر يو�سف هالل الغافري‬ ‫‪35‬‬
‫أسم الشركة‪ :‬شركة الناصر العصرية للبناء والتشيد‬ ‫‪12057436‬‬ ‫عبدالله دروي�ش ح�سن البلو�شي‬ ‫‪26‬‬ ‫‪15012853‬‬ ‫خالد �سليم را�شد ال�سلطي‬ ‫‪1‬‬ ‫أسم الشركة‪ :‬رينارديه لالستشارات الهندسية‬
‫‪11049531‬‬ ‫حممد عبدالله خمي�س الوح�شي‬ ‫‪53‬‬ ‫محافظة ظفار‬
‫مكان المقابلة‪ :‬دائرة القوى العاملة بمحافظة البريمي‬ ‫‪24833201‬‬ ‫عبدالله حم�سن زهران املنذري‬ ‫‪27‬‬ ‫محافظة الداخلية‬ ‫مكان المقابلة‪ :‬المديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة‬
‫‪22009952‬‬ ‫حممد نا�صر عبدالله الهنائي‬ ‫‪54‬‬
‫تاريخ المقابلة‪ 10 :‬سبتمبر ‪2018‬م‬ ‫‪22290477‬‬ ‫عبدالله حممد حمود ال�سعيدي‬ ‫‪28‬‬ ‫أسم الشركة‪ :‬فيسيا‬ ‫شمال الشرقية‬
‫‪10554816‬‬ ‫حممود �أحمد خليفه الكلباين‬ ‫‪55‬‬ ‫أسم الشركة‪ :‬الجبل األخضر إلدارة الفنادق‬
‫‪18030335‬‬ ‫عبدالله حممد مطر املحروقي‬ ‫‪29‬‬ ‫مكان المقابلة‪ :‬المديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة ظفار‬ ‫تاريخ المقابلة‪ 10 :‬سبتمبر ‪2018‬م‬
‫الوقت‪ 10 :‬صباح ًا‬ ‫‪13129388‬‬ ‫حممود نا�صر �سعيد املقر�شي‬ ‫‪56‬‬ ‫مكان المقابلة‪ :‬المديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة‬
‫‪8210498‬‬ ‫علي �سامل علي البو�سعيدي‬ ‫‪30‬‬ ‫تاريخ المقابلة‪ 13 :‬سبتمبر ‪2018‬م‬
‫مالحظة‪ :‬احضار السيرة الذاتية‬ ‫‪13579468‬‬ ‫م�شعل �سليمان حمد الزيدي‬ ‫‪57‬‬ ‫الداخلية‬ ‫الوقت‪ 9 :‬صباح ًا‬
‫‪7763468‬‬ ‫علي حممد علي اال�سماعيلي‬ ‫‪31‬‬
‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬ ‫‪11968801‬‬ ‫مهند حمد �سعيد ال�صاحلي‬ ‫‪58‬‬ ‫تاريخ المقابلة‪ 12 :‬سبتمبر ‪2018‬م‬ ‫الوقت‪ 9:30 :‬صباح ًا‬ ‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬
‫‪24303134‬‬ ‫عمر عو�ض خلف البو�سعيدي‬ ‫‪32‬‬
‫‪11682011‬‬ ‫را�شد �سباع را�شد املعمري‬ ‫‪1‬‬ ‫‪14338007‬‬ ‫مو�سى عبدالله حمد اجل�سا�سي‬ ‫‪59‬‬ ‫الوقت‪ 9 :‬صباح ًا‬ ‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬ ‫‪23641913‬‬ ‫ا�سيه يو�سف حممد امل�سكرية‬ ‫‪1‬‬
‫‪18694167‬‬ ‫عي�سى عامر �سامل الفار�سي‬ ‫‪33‬‬
‫‪14394408‬‬ ‫م�ؤيد �سعيد �سيف املعمري‬ ‫‪60‬‬ ‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬ ‫‪24548922‬‬ ‫حارث احمد �سليمان البلح�سني‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5285661‬‬ ‫امينه م�سلم م�سعود العمرية‬ ‫‪2‬‬
‫محافظة البريمي‬ ‫‪22268575‬‬ ‫غ�سان �سيف نا�صر الرواحي‬ ‫‪34‬‬
‫‪10661182‬‬ ‫نواف حممد علي الفار�سي‬ ‫‪61‬‬ ‫‪8627873‬‬ ‫احمد حارب مطر الهنائي‬ ‫‪1‬‬ ‫‪10271623‬‬ ‫ح�سام حامد عي�سى �ساملني‬ ‫‪2‬‬ ‫‪21981332‬‬ ‫�أحمد خلفان م�صبح الهندا�سي‬ ‫‪3‬‬
‫أسم الشركة‪ :‬أسواق هدايا مسقط‬ ‫‪25589992‬‬ ‫قي�س خلفان ماجد النبهاين‬ ‫‪35‬‬
‫‪19744475‬‬ ‫هزاع �سامل خلفان الغافري‬ ‫‪62‬‬ ‫‪10222307‬‬ ‫ارتقاء مبارك خمي�س املنذرية‬ ‫‪2‬‬ ‫‪14232434‬‬ ‫ح�سني علي ناجي اليافعي‬ ‫‪3‬‬ ‫‪22525136‬‬ ‫�أحمد خليفه علي امل�سكري‬ ‫‪4‬‬
‫‪19805543‬‬ ‫حممد �سيف �سامل الكمياين‬ ‫‪36‬‬
‫مكان المقابلة‪ :‬دائرة القوى العاملة بمحافظة البريمي‬ ‫‪25277839‬‬ ‫هالل �سامل �سيف الكلباين‬ ‫‪63‬‬ ‫‪22338686‬‬ ‫�أحمد عامر �سامل قطن‬ ‫‪5‬‬
‫‪8503989‬‬ ‫حممد عبدالله علي الربيكي‬ ‫‪37‬‬ ‫‪19127781‬‬ ‫ا�سماء �سليمان �سعود الهيملية‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3495623‬‬ ‫خالد �سهيل حماد حجاج املع�شني‬ ‫‪4‬‬
‫تاريخ المقابلة‪ 12 :‬سبتمبر ‪2018‬م‬ ‫‪26632417‬‬ ‫وليد �سليمان حمدان احلامتي‬ ‫‪64‬‬ ‫‪14217074‬‬ ‫اليمامه عبدالله �سامل الكلبانية‬ ‫‪4‬‬ ‫‪19712196‬‬ ‫زكرياء را�شد عبيد الهنائي‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3217617‬‬ ‫حنان جويع �سعيد النعيمية‬ ‫‪6‬‬
‫‪11057994‬‬ ‫حممد عي�سى �صالح الفار�سي‬ ‫‪38‬‬
‫الوقت‪ 10 :‬صباح ًا‬ ‫‪13176746‬‬ ‫وليد حممد حمد الهنائي‬ ‫‪65‬‬ ‫‪15122473‬‬ ‫�أحمد عي�سى �سعيد احلرا�صي‬ ‫‪5‬‬ ‫‪17821304‬‬ ‫�سامل بخيت حممد بيت علي �سليمان‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8808095‬‬ ‫حنان عبدالله حارب اجله�ضمية‬ ‫‪7‬‬
‫‪22451331‬‬ ‫حممود مبارك عبدالله العدواين‬ ‫‪39‬‬
‫‪09505534‬‬ ‫يحيى حممد بطي اجل�سا�سي‬ ‫‪66‬‬ ‫‪22428455‬‬ ‫�أ�سياء خمي�س علي الغافرية‬ ‫‪6‬‬ ‫‪10720396‬‬ ‫�سامل �سعيد عبدالله اجلابري‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9971452‬‬ ‫رجاء �ضاحي خ�صيف ال�سابعية‬ ‫‪8‬‬
‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬ ‫‪14315146‬‬ ‫منت�صر نا�صر عبدالله ال�شريقي‬ ‫‪40‬‬
‫‪10465121‬‬ ‫�أحمد حميد عامر ال�شبلي‬ ‫‪1‬‬ ‫‪18040844‬‬ ‫يقظان �سيف عدمي ال�شهومي‬ ‫‪67‬‬ ‫‪9651583‬‬ ‫�آمنه خلف حممد العربية‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6650138‬‬ ‫�سامل حممد علي تبوك‬ ‫‪8‬‬ ‫‪21900023‬‬ ‫زينه عامر حمد امل�سكرية‬ ‫‪9‬‬
‫‪18532914‬‬ ‫هالل را�شد خلفان احلب�سي‬ ‫‪41‬‬
‫‪11383402‬‬ ‫يو�سف ح�سن حممد ال�شهومي‬ ‫‪68‬‬ ‫‪12912997‬‬ ‫ت�سنيم احمد علي �آل علي‬ ‫‪8‬‬ ‫‪12995855‬‬ ‫�سالمه جنيم �سامل ال�شبلية‬ ‫‪10‬‬
‫‪14269733‬‬ ‫�أحمد علي �سامل اخلنب�شي‬ ‫‪2‬‬ ‫‪14154859‬‬ ‫هيثم �سعيد علي الزوامري‬ ‫‪42‬‬ ‫‪24910984‬‬ ‫�سامح �شوين �سليّم ال�سليمي‬ ‫‪9‬‬
‫‪11140031‬‬ ‫يو�سف �سعيد �سامل الكلباين‬ ‫‪69‬‬ ‫‪11073991‬‬ ‫جواهر را�شد �سيف اخلالدية‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5999101‬‬ ‫�سليمه خمي�س �سليم الغيالنية‬ ‫‪11‬‬
‫‪06903882‬‬ ‫ح�سن علي �سعيد املقبايل‬ ‫‪3‬‬ ‫‪12036832‬‬ ‫يعرب �سعيد عبدالله اخلايفي‬ ‫‪43‬‬ ‫‪4992625‬‬ ‫�سعيد بخيت علي العوائد‬ ‫‪10‬‬
‫‪9827023‬‬ ‫را�شد احمد علي البلو�شي‬ ‫‪4‬‬ ‫‪14603088‬‬ ‫يو�سف خمي�س حميد البو�سعيدي‬ ‫‪44‬‬ ‫محافظة الظاهرة‬ ‫‪11270083‬‬ ‫حمد حمدان حممد الغافري‬ ‫‪10‬‬ ‫‪12893905‬‬ ‫طارق عو�ض علوي ال حفيظ‬ ‫‪11‬‬ ‫‪22386202‬‬ ‫�سماهر �سامل �سويدان الرا�شدية‬ ‫‪12‬‬
‫‪03156516‬‬ ‫را�شد �سعيد را�شد العلوي‬ ‫‪5‬‬ ‫أسم الشركة‪ :‬واحدة أسود للتجارة والنقل‬ ‫‪14642068‬‬ ‫حمد �سعيد �سليمان احلب�سي‬ ‫‪11‬‬ ‫‪6968101‬‬ ‫عبدالله تقي عبدالله الفار�سي‬ ‫‪12‬‬ ‫‪15856959‬‬ ‫عبري نا�صر خمي�س العلوية‬ ‫‪13‬‬
‫محافظة الظاهرة‬
‫‪07697707‬‬ ‫را�شد علي را�شد ال�ساعدي‬ ‫‪6‬‬ ‫مكان المقابلة‪ :‬المديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة‬
‫‪3341352‬‬ ‫حنان علي را�شد البلو�شية‬ ‫‪12‬‬ ‫‪12859486‬‬ ‫عماد �سعيد ربيع اجلنيبي‬ ‫‪13‬‬ ‫‪9766593‬‬ ‫علياء عبدالله �سامل احلجرية‬ ‫‪14‬‬
‫أسم الشركة‪ :‬شركة بهوان الهندسية‬
‫‪11202523‬‬ ‫�سعيد خمي�س مطر العلوي‬ ‫‪7‬‬ ‫الظاهرة‬ ‫‪8147912‬‬ ‫خالد حممد احمد املجيني‬ ‫‪13‬‬ ‫‪25385909‬‬ ‫غ�سان �سهيل حماد العمري‬ ‫‪14‬‬ ‫‪4464689‬‬ ‫غ�سيه غا�سي حممد القنوبية‬ ‫‪15‬‬
‫مكان المقابلة‪ :‬المديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة‬ ‫‪15452176‬‬ ‫خلفان زايد خليفه ال�شرجي‬ ‫‪14‬‬
‫‪10724643‬‬ ‫�سلطان خلفان �سيف الكلباين‬ ‫‪8‬‬ ‫تاريخ المقابلة‪ 5 :‬سبتمبر ‪2018‬م‬ ‫‪13926985‬‬ ‫قي�س عبدالله مبارك اخلرو�صي‬ ‫‪15‬‬ ‫‪5367511‬‬ ‫فاطمه احمد حممد امليا�سية‬ ‫‪16‬‬
‫الظاهرة‬
‫‪61955935‬‬ ‫�سمري حممد جان الل بخ�ش البلو�شي‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8859982‬‬ ‫دالل �سيف علي الغافرية‬ ‫‪15‬‬ ‫‪6796036‬‬ ‫مبارك فا�ضل مبارك الزفيتي‬ ‫‪16‬‬ ‫‪22482458‬‬ ‫فاطمه عبدالله خلفان اجلابرية‬ ‫‪17‬‬
‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬
‫تاريخ المقابلة‪ 13 :‬سبتمبر ‪2018‬م‬ ‫‪4975926‬‬ ‫�سلوى حميد م�سلم الوائلية‬ ‫‪16‬‬
‫‪8073779‬‬ ‫�سيف حممد علي الكعبي‬ ‫‪10‬‬ ‫‪18943963‬‬ ‫ابراهيم �سامل خمي�س ال�شهومي‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7010077‬‬ ‫حم�سن علي ناجي اليافعي‬ ‫‪17‬‬ ‫‪14497173‬‬ ‫فتحيه عبدالله م�سلم احلجرية‬ ‫‪18‬‬
‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬ ‫‪16371689‬‬ ‫�سهام م�سلم �سامل املنذرية‬ ‫‪17‬‬
‫‪02619065‬‬ ‫�سيف نا�صر �سليمان ال�شكيلي‬ ‫‪11‬‬ ‫‪04298514‬‬ ‫ابراهيم �سامل عبيد اليعقوبي‬ ‫‪2‬‬ ‫‪11668361‬‬ ‫حممد حمود �سامل امل�سلمي‬ ‫‪18‬‬ ‫‪10502021‬‬ ‫قي�س حممد �سيف اجلهوري‬ ‫‪19‬‬
‫‪23936513‬‬ ‫ابراهيم خلفان مبارك الغزيلي‬ ‫‪1‬‬ ‫‪25268994‬‬ ‫�شمه حمد خمي�س الهنائية‬ ‫‪18‬‬
‫‪12619158‬‬ ‫عبدالرحمن �سامل جمعه املخيني‬ ‫‪12‬‬ ‫‪23665809‬‬ ‫ابراهيم حممد نا�صر الهنائي‬ ‫‪3‬‬ ‫‪11690788‬‬ ‫حممد حمود حممد العامري‬ ‫‪19‬‬ ‫‪13510898‬‬ ‫كوثر حممد خادم ال�شحية‬ ‫‪20‬‬
‫‪8868527‬‬ ‫ابراهيم عبا�س علي البلو�شي‬ ‫‪2‬‬ ‫‪18141327‬‬ ‫�شيماء هالل حمد العرميية‬ ‫‪19‬‬
‫‪13157546‬‬ ‫عبدالله �سعيد خادم العفاري‬ ‫‪13‬‬ ‫‪8627873‬‬ ‫احمد حارب مطر الهنائي‬ ‫‪4‬‬ ‫‪21943481‬‬ ‫حممد �سعيد من�صور جعبوب‬ ‫‪20‬‬ ‫‪7667207‬‬ ‫حممد جعفر ابراهيم العجمي‬ ‫‪21‬‬
‫‪17864968‬‬ ‫ابراهيم حممد �سيف الكلباين‬ ‫‪3‬‬ ‫‪23457799‬‬ ‫�صبحا هالل �سليمان العوفية‬ ‫‪20‬‬
‫‪11989654‬‬ ‫عبدالله �سعيد �سامل اجلابري‬ ‫‪14‬‬ ‫‪08356893‬‬ ‫احمد �سعيد خمي�س املنعي‬ ‫‪5‬‬ ‫‪22002548‬‬ ‫م�سعود �سعيد م�سعود العمري‬ ‫‪21‬‬ ‫‪23343777‬‬ ‫حممد علي احمد املطريف‬ ‫‪22‬‬
‫‪11703509‬‬ ‫ابراهيم يحيى خمي�س اال�سماعيلي‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7427447‬‬ ‫�صالح خمي�س نا�صر الربيعي‬ ‫‪21‬‬
‫‪11456102‬‬ ‫عبدالله �سيف �سامل الغيثي‬ ‫‪15‬‬ ‫‪11557312‬‬ ‫احمد �سيف حممد البادي‬ ‫‪6‬‬ ‫‪24023322‬‬ ‫مو�سى علي �سليمان البو�سعيدي‬ ‫‪22‬‬ ‫‪12336373‬‬ ‫حممود جميل �شام�س العويف‬ ‫‪23‬‬
‫‪11973015‬‬ ‫�أحمد خ�صيب من�صور الها�شمي‬ ‫‪5‬‬ ‫‪13935427‬‬ ‫عائ�شه خمي�س �سامل الربيكية‬ ‫‪22‬‬
‫‪6977852‬‬ ‫عبدالله فايل غاب�ش‬ ‫‪16‬‬ ‫‪13815547‬‬ ‫املهند حمد عبدالله العربي‬ ‫‪7‬‬ ‫‪15239008‬‬ ‫ه�شام �سعيد خادم عبيدون‬ ‫‪23‬‬ ‫‪12121699‬‬ ‫جنالء بالل �سعيد ال�شكيلية‬ ‫‪24‬‬
‫‪10420499‬‬ ‫�أحمد حممد �سعيد الهنائي‬ ‫‪6‬‬ ‫‪20578215‬‬ ‫عبدالله �سامل را�شد العوميري‬ ‫‪23‬‬
‫‪04016866‬‬ ‫عبدالله مبارك حميد ال�شرجي‬ ‫‪17‬‬ ‫‪10014161‬‬ ‫�أحمد حمدان خليفه ال�شهومي‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6438972‬‬ ‫ه�شام مبارك فرج الله ال�شكل‬ ‫‪24‬‬ ‫‪8146502‬‬ ‫نوفل �سلمان ربيع البو�سعيد‬ ‫‪25‬‬
‫‪23484482‬‬ ‫حامد حممد �سعيد احلب�سي‬ ‫‪7‬‬ ‫‪11184275‬‬ ‫عفاف عيد جمعه ال�سعدية‬ ‫‪24‬‬
‫‪7998503‬‬ ‫عدنان را�شد حممد العي�سائي‬ ‫‪18‬‬ ‫‪10159582‬‬ ‫�أحمد حمدان �سامل الزيدي‬ ‫‪9‬‬ ‫‪15063784‬‬ ‫همام �سعيد عامر احل�ضري‬ ‫‪25‬‬ ‫‪7953042‬‬ ‫هاجر حممد �سبيل البلو�شية‬ ‫‪26‬‬
‫‪12785273‬‬ ‫حمد خمي�س حمد الق�صابي‬ ‫‪8‬‬ ‫‪22437019‬‬ ‫عنود عو�ض �صربوخ املنذرية‬ ‫‪25‬‬
‫‪15638482‬‬ ‫�أحمد حممد خلفان الكلباين‬ ‫‪10‬‬ ‫‪23594861‬‬ ‫هدى خلفان �سعيد العوي�سية‬ ‫‪27‬‬
‫‪11123824‬‬ ‫عي�سى را�شد حممد البادي‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20241165‬‬ ‫حمد �سليمان م�سلم احل�ضرمي‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8850344‬‬ ‫فاطمه حمد �سعيد ال�سريرية‬ ‫‪26‬‬ ‫محافظة الداخلية‬
‫‪08676124‬‬ ‫�أحمد حممود �سعيد املنذري‬ ‫‪11‬‬ ‫‪6418198‬‬ ‫يا�سر �أحمد علي البلو�شي‬ ‫‪28‬‬
‫‪10584768‬‬ ‫ماجد �سلطان را�شد العي�سائي‬ ‫‪20‬‬ ‫‪8932035‬‬ ‫خالد حمود حمد املنعي‬ ‫‪10‬‬ ‫‪18215615‬‬ ‫فاطمه �سامل جمعه اخلالدية‬ ‫‪27‬‬
‫‪12980678‬‬ ‫�أحمد نا�صر حممد الربخي‬ ‫‪12‬‬ ‫أسم الشركة‪ :‬ملبار جولد جوليري‬
‫‪15383386‬‬ ‫حممد �سامل خادم الزرعي‬ ‫‪21‬‬ ‫‪10312044‬‬ ‫خالد �سعيد �سويد البادي‬ ‫‪11‬‬ ‫‪23421863‬‬ ‫فهد حمد �سعيد ال�شرجي‬ ‫‪28‬‬ ‫‪22385899‬‬ ‫يحيى حممد �سعيد القري‬ ‫‪29‬‬
‫‪12928824‬‬ ‫�أمين �سعيد عو�ض اليعقوبي‬ ‫‪13‬‬ ‫مكان المقابلة‪ :‬المديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة‬
‫‪2154643‬‬ ‫حممد علي �سيف اال�سماعيلي‬ ‫‪22‬‬ ‫‪10924046‬‬ ‫ريا�ض �سعيد �سليّم الغ�ساين‬ ‫‪12‬‬ ‫‪25264643‬‬ ‫ماجد �سعود خمي�س الرا�سبي‬ ‫‪29‬‬ ‫الداخلية‬
‫‪13059071‬‬ ‫يعرب بلعرب خلف البطا�شي‬ ‫‪30‬‬
‫‪11467965‬‬ ‫بدر عبدالله �سامل املنذري‬ ‫‪14‬‬
‫‪9682293‬‬ ‫حممد علي عبدالله ال�سناين‬ ‫‪23‬‬ ‫‪9270715‬‬ ‫�سامل حميد �سامل الهنائي‬ ‫‪13‬‬ ‫‪10740992‬‬ ‫حممد خالد هالل ال�سليماين‬ ‫‪30‬‬ ‫محافظة جنوب الشرقية‬
‫‪10021621‬‬ ‫بدر عتيق مطر املربوعي‬ ‫‪15‬‬ ‫تاريخ المقابلة‪ 4 :‬سبتمبر ‪2018‬م‬
‫‪13017937‬‬ ‫نا�صر خمي�س عبيد املقبايل‬ ‫‪24‬‬ ‫‪11508461‬‬ ‫�سعيد حمد �سليمان النقبي‬ ‫‪14‬‬ ‫‪23346825‬‬ ‫حممد عبدالله مبارك ال�شعيلي‬ ‫‪31‬‬
‫‪22842468‬‬ ‫خالد نا�صر خليفه املعمري‬ ‫‪16‬‬ ‫الوقت‪ 9 :‬صباح ًا‬ ‫أسم الشركة‪ :‬شركة خدمات الجمهور‬
‫محافظة مسندم‬
‫‪7748712‬‬ ‫�سعيد حميد حمد احلجري‬ ‫‪15‬‬ ‫‪20318572‬‬ ‫مرمي �صابر را�شد الزدجالية‬ ‫‪32‬‬
‫‪12071987‬‬ ‫ردّاد علي حممد العربي‬ ‫‪17‬‬ ‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬ ‫مكان المقابلة‪ :‬المديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة جنوب‬
‫‪13467352‬‬ ‫�سلطان �سيف �سعيد املعمري‬ ‫‪16‬‬ ‫‪12565663‬‬ ‫مزون خمي�س ثاين الر�شيدية‬ ‫‪33‬‬ ‫الشرقية‬
‫أسم الشركة‪ :‬الحسنين للتجارة‬ ‫‪15586634‬‬ ‫زكريا جمعه م�سلم اليعقوبي‬ ‫‪18‬‬ ‫‪20532666‬‬ ‫ابت�سام عي�سى الهطايل‬ ‫‪1‬‬
‫‪13735405‬‬ ‫�سلطان عبدالله زاهر ال�شكيلي‬ ‫‪17‬‬ ‫‪7826297‬‬ ‫معايل زايد خمي�س اجللبوبية‬ ‫‪34‬‬
‫مكان المقابلة‪ :‬دائرة القوى العاملة بمحافظة مسندم ‪ -‬خصب‬ ‫‪24343079‬‬ ‫�سامل حميد عبيد املعمري‬ ‫‪19‬‬ ‫‪19031685‬‬ ‫امينة علي عدمي الكندية‬ ‫‪2‬‬ ‫تاريخ المقابلة‪ 4 :‬سبتمبر ‪2018‬م‬
‫‪13195773‬‬ ‫�سليمان عبدالله �سليمان املقر�شي‬ ‫‪18‬‬ ‫‪13878222‬‬ ‫مفتاح حارب �سعيد املقبايل‬ ‫‪35‬‬
‫‪20735558‬‬ ‫�سامل �سليمان علي ال�سعيدي‬ ‫‪20‬‬ ‫‪26788895‬‬ ‫اميان �سليم التوبية‬ ‫‪3‬‬ ‫الوقت‪ 9 :‬صباح ًا‬
‫تاريخ المقابلة‪ 10 :‬سبتمبر ‪2018‬م‬ ‫‪14450649‬‬ ‫عبدالرحمن عبدالله �سعيد ال�ساعدي‬ ‫‪19‬‬
‫‪18735399‬‬ ‫�سعود عبدالله عبيد املقبايل‬ ‫‪21‬‬ ‫‪19926036‬‬ ‫منى �سليمان حممد ال�شكيلية‬ ‫‪36‬‬
‫‪7263619‬‬ ‫�أحالم خليفه �سليمان الهنائية‬ ‫‪4‬‬ ‫الرقم املدين‬ ‫ا�سم املرت�شح‬ ‫م‬
‫الوقت‪ 9 :‬صباح ًا‬ ‫‪19457146‬‬ ‫عبدالرحمن علي را�شد احلامتي‬ ‫‪20‬‬ ‫‪5612652‬‬ ‫منريه خلفان فايل املخينية‬ ‫‪37‬‬
‫‪09371803‬‬ ‫�سعيد را�شد م�صبح العلوي‬ ‫‪22‬‬ ‫‪5739518‬‬ ‫بثينه عبدالله خمي�س العبدلية‬ ‫‪5‬‬ ‫‪10715071‬‬ ‫ابراهيم حممد ابراهيم البلو�شي‬ ‫‪1‬‬
‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬ ‫‪12170269‬‬ ‫عبدالعزيز خمي�س حممد ال�سكيتي‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22315421‬‬ ‫نا�صر عبدالله نا�صر اله�شامي‬ ‫‪38‬‬
‫‪13331414‬‬ ‫�سعيد عبدالله �سعيد القيو�ضي‬ ‫‪23‬‬ ‫‪22287691‬‬ ‫�أحمد را�شد علي البادي‬ ‫‪2‬‬
‫‪6733296‬‬ ‫حمد �صالح علي ال�سعدي‬ ‫‪1‬‬ ‫‪10694847‬‬ ‫عبدالعزيز حممد علي الكلباين‬ ‫‪22‬‬ ‫‪11233833‬‬ ‫نايف حممد هالل ال�ساملي‬ ‫‪39‬‬ ‫‪11162697‬‬ ‫متيمة مبارك امل�صلحية‬ ‫‪6‬‬
‫‪20785084‬‬ ‫�سلطان �سامل مطر ال�سعيدي‬ ‫‪24‬‬ ‫‪08752164‬‬ ‫�أحمد �سامل نا�صر احلب�سي‬ ‫‪3‬‬
‫‪9767524‬‬ ‫�سامل را�شد حمد الهنائي‬ ‫‪2‬‬ ‫‪23496502‬‬ ‫عبدالله حمد نبهان احلوقاين‬ ‫‪23‬‬ ‫‪22058785‬‬ ‫نورالهدي �سليمان علي املحروقية‬ ‫‪40‬‬ ‫‪21779924‬‬ ‫ثريا عبدالله علي الهنائية‬ ‫‪7‬‬
‫‪22049123‬‬ ‫�سلطان �سعيد علي الكلباين‬ ‫‪25‬‬ ‫‪9486392‬‬ ‫�أحمد نا�صر �سعيد احلامتي‬ ‫‪4‬‬
‫‪18923001‬‬ ‫�سيف علي حارب ال�سيابي‬ ‫‪3‬‬ ‫‪14238531‬‬ ‫عبدالله حميد �سيف النا�صري‬ ‫‪24‬‬ ‫‪14869199‬‬ ‫هدى هديب عبدالله التميمية‬ ‫‪41‬‬ ‫‪23720748‬‬ ‫ح�شيمة فا�ضل الدرعية‬ ‫‪8‬‬
‫‪12409992‬‬ ‫�سليمان �سامل �سلطان ال�شهومي‬ ‫‪26‬‬ ‫‪04769751‬‬ ‫را�شد حمد �سعيد اجلعفري‬ ‫‪5‬‬
‫‪18448112‬‬ ‫طالل �سامل �سليمان املفرجي‬ ‫‪4‬‬ ‫‪17940253‬‬ ‫عبدالله �سعيد عبدالله العنقودي‬ ‫‪25‬‬ ‫‪21910954‬‬ ‫يعقوب علي حمد العمريي‬ ‫‪42‬‬ ‫‪12036916‬‬ ‫رمي علي م�صبح العلوية‬ ‫‪9‬‬
‫‪14596899‬‬ ‫�سنيدي را�شد ال�ضبعون الزيدي‬ ‫‪27‬‬ ‫‪9539709‬‬ ‫�سامل �سليمان �سعيد املعمري‬ ‫‪6‬‬
‫‪10621302‬‬ ‫في�صل ن�صرالله خلفان الدرمكي‬ ‫‪5‬‬ ‫‪18116058‬‬ ‫عبيد �سامل حممد الوهيبي‬ ‫‪26‬‬ ‫‪7625643‬‬ ‫زينب حميد فهيم اخل�صيبي‬ ‫‪10‬‬
‫‪14207854‬‬ ‫�سيف حمد خلفان اليحيائي‬ ‫‪28‬‬ ‫محافظة الظاهرة‬
‫‪11926149‬‬ ‫�سامل علي �سعيد ال�شق�صي‬ ‫‪7‬‬
‫‪24021543‬‬ ‫حممد �أحمد را�شد ال�شهيمي‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9111293‬‬ ‫علي را�شد حارب العلوي‬ ‫‪27‬‬ ‫‪20500776‬‬ ‫�سامية �سيف را�شد الكندية‬ ‫‪11‬‬
‫‪11477593‬‬ ‫�سيف �سليمان �سيف العلوي‬ ‫‪29‬‬ ‫أسم الشركة‪ :‬مرجان بدية‬ ‫‪12802533‬‬ ‫�سلطان خمي�س �سلطان العامري‬ ‫‪8‬‬
‫‪14788852‬‬ ‫حممد خلفان حممد احلارثي‬ ‫‪7‬‬ ‫‪21727119‬‬ ‫علي نا�صر علي احلامتي‬ ‫‪28‬‬ ‫‪10685594‬‬ ‫�شادية �سعيد عبدالله ال�شيبانية‬ ‫‪12‬‬
‫‪14839941‬‬ ‫�سيف حممد �سيف الدرعي‬ ‫‪30‬‬ ‫مكان المقابلة‪ :‬مقر الشركة ‪ -‬عبري‬
‫‪20581958‬‬ ‫عماد �سامل �ساعد العربي‬ ‫‪29‬‬ ‫‪12625016‬‬ ‫عذاري �سامل ال�شكيلية‬ ‫‪13‬‬ ‫‪22463474‬‬ ‫�سلطان عامر �سلطان ال�شحيمي‬ ‫‪9‬‬
‫‪15161753‬‬ ‫ن�صر �سامل ها�شل الفليتي‬ ‫‪8‬‬ ‫‪15481041‬‬ ‫عبدالرحمن م�سلم حمد املعمري‬ ‫‪31‬‬
‫‪7275472‬‬ ‫عماد �سعيد نا�صر احلارثي‬ ‫‪30‬‬ ‫تاريخ المقابلة‪ 3 :‬سبتمبر ‪2018‬م‬ ‫‪10625615‬‬ ‫عزة حممد علي احلرا�صية‬ ‫‪14‬‬ ‫‪8002984‬‬ ‫طارق �سعيد احمد مرعى ال�شنفرى‬ ‫‪10‬‬
‫محافظة مسندم‬ ‫‪12133916‬‬ ‫عبدالعزيز �سامل خمي�س النعيمي‬ ‫‪32‬‬
‫‪13943932‬‬ ‫عمار �سعيد خمي�س احلو�سني‬ ‫‪31‬‬ ‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬ ‫‪19680503‬‬ ‫فاطمة �سامل �سليمان العوفية‬ ‫‪15‬‬ ‫‪9387518‬‬ ‫طالل عبدالله �سامل الها�شمي‬ ‫‪11‬‬
‫أسم الشركة‪ :‬منتجع أتانا مسندم‬
‫‪12437072‬‬ ‫عبدالعزيز نا�صر عبدالله اليحيائي‬ ‫‪33‬‬
‫‪11575716‬‬ ‫عي�سى حمد معيوف الهنائي‬ ‫‪32‬‬ ‫‪17903206‬‬ ‫املعت�صم حممد �سامل املعمري‬ ‫‪1‬‬ ‫‪14568229‬‬ ‫فاطمة علي ال�سبع الهنائية‬ ‫‪16‬‬ ‫‪6275124‬‬ ‫عبدالله علي حممد العرميي‬ ‫‪12‬‬
‫‪26608928‬‬ ‫عبدالكرمي �سعيد �سنان اخلاطري‬ ‫‪34‬‬
‫مكان المقابلة‪ :‬دائرة القوى العاملة بمحافظة مسندم ‪ -‬خصب‬ ‫‪12964189‬‬ ‫عي�سى ن�صيب خ�صيب الهنائي‬ ‫‪33‬‬ ‫‪20874995‬‬ ‫�أحمد حمدان ب�شري املعمري‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8583311‬‬ ‫لطيفة علي يعقوب الكيميائية‬ ‫‪17‬‬ ‫‪8779657‬‬ ‫عي�سى �سليمان بطي املربوعي‬ ‫‪13‬‬
‫‪11637027‬‬ ‫عبدالله را�شد حمد النقبي‬ ‫‪35‬‬
‫تاريخ المقابلة‪ 12 :‬سبتمبر ‪2018‬م‬ ‫‪11388666‬‬ ‫فار�س حممد �سيف املعويل‬ ‫‪34‬‬ ‫‪12125721‬‬ ‫�أ�سامه �سليمان م�سعود الكلباين‬ ‫‪3‬‬ ‫‪11833496‬‬ ‫مرمي حممد خليفه الهنائية‬ ‫‪18‬‬ ‫‪10570954‬‬ ‫فهد خليف مبارك العلوي‬ ‫‪14‬‬
‫‪11637008‬‬ ‫عبدالله �سيف عبدالله البلو�شي‬ ‫‪36‬‬
‫‪21738195‬‬ ‫ق�صي �سامل علي القا�سمي‬ ‫‪35‬‬ ‫‪24257313‬‬ ‫داود خليفه نا�صر احلامتي‬ ‫‪4‬‬ ‫‪19486311‬‬ ‫هناء �سليم العمريية‬ ‫‪19‬‬ ‫‪11197935‬‬ ‫فهد �سعود علي التوبي‬ ‫‪15‬‬
‫الوقت‪ 9 :‬صباح ًا‬ ‫‪14210907‬‬ ‫عبداملجيد نا�صر �سيف النا�صري‬ ‫‪37‬‬
‫‪10118944‬‬ ‫ماجد حمد علي الهنائي‬ ‫‪36‬‬ ‫‪11366609‬‬ ‫�سامل �سالم عامر العلوي‬ ‫‪5‬‬ ‫‪21273027‬‬ ‫هند حمد م�سلم العامرية‬ ‫‪20‬‬ ‫‪21849421‬‬ ‫قا�سم خلفان �سويري ال�سعدي‬ ‫‪16‬‬
‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬ ‫‪23684339‬‬ ‫علي حمد علي احلامتي‬ ‫‪38‬‬
‫‪14287912‬‬ ‫ماجد يعقوب عبدالله العربي‬ ‫‪37‬‬ ‫‪12266519‬‬ ‫�سامي الذئب غامن الهنائي‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7044084‬‬ ‫مازن نا�صر �سامل احل�سني‬ ‫‪17‬‬
‫‪3094502‬‬ ‫�أمرية بنت جمعة بن عبدالله الفليتية‬ ‫‪1‬‬ ‫‪12553042‬‬ ‫علي �سعيد خلفان املعمري‬ ‫‪39‬‬ ‫محافظة الداخلية‬
‫‪8181408‬‬ ‫حممد ا�سماعيل ابراهيم الناعبي‬ ‫‪38‬‬ ‫‪4739124‬‬ ‫عادل خلفان مرزوق البلو�شي‬ ‫‪7‬‬ ‫‪10127992‬‬ ‫مالك م�سلم نا�صر امل�سلمي‬ ‫‪18‬‬
‫‪14028155‬‬ ‫ح�صة بنت زيد بن �أحمد الكمزارية‬ ‫‪2‬‬ ‫‪12023289‬‬ ‫عمار طار�ش غدير البادي‬ ‫‪40‬‬ ‫أسم الشركة‪ :‬مجموعة الصير‬
‫‪23966892‬‬ ‫حممد حمود زايد املعمري‬ ‫‪39‬‬ ‫‪27781505‬‬ ‫عمر �سعيد علي الكلباين‬ ‫‪8‬‬ ‫‪21305868‬‬ ‫حممد ابراهيم مو�سى البلو�شي‬ ‫‪19‬‬
‫‪4171216‬‬ ‫ر�شا بنت عبدالله بن حممد ال�شحي‬ ‫‪3‬‬ ‫‪22283865‬‬ ‫عمر حمد �سامل املعمري‬ ‫‪41‬‬
‫‪11951245‬‬ ‫حممد را�شد �شام�س ال�سديري‬ ‫‪40‬‬ ‫‪23681371‬‬ ‫حممد �سعيد �سامل الزيدي‬ ‫‪9‬‬ ‫مكان المقابلة‪ :‬المديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة‬ ‫‪21380996‬‬ ‫حممد �سبيت �سعيد املقيمي‬ ‫‪20‬‬
‫‪12505309‬‬ ‫�سعاد بنت عبدالله بن عبدالرحمن ال�شحي‬ ‫‪4‬‬ ‫‪22659205‬‬ ‫عمر �سامل علي ال�شهومي‬ ‫‪42‬‬ ‫الداخلية‬
‫‪7787674‬‬ ‫حممد �سعيد خلفان املعمري‬ ‫‪41‬‬ ‫‪28443275‬‬ ‫م�صطفى �صقر حميد ال�شهومي‬ ‫‪10‬‬ ‫‪22035464‬‬ ‫هيثم �سعيد نا�صر امل�شايخي‬ ‫‪21‬‬
‫‪15146899‬‬ ‫�سهيلة بنت حممد بن ملحي الظهوري‬ ‫‪5‬‬ ‫‪12023307‬‬ ‫عمر طار�ش غدير البادي‬ ‫‪43‬‬
‫‪15263998‬‬ ‫حممد �سعيد علي اجللنداين‬ ‫‪42‬‬ ‫‪10229477‬‬ ‫يو�سف خلفان عبيد العربي‬ ‫‪11‬‬ ‫تاريخ المقابلة‪ 5 :‬سبتمبر ‪2018‬م‬
‫‪11719759‬‬ ‫في�صل �سعيد عمري الكلباين‬ ‫‪44‬‬ ‫‪25495853‬‬ ‫يحيى نا�صر حممد اجلرداين‬ ‫‪22‬‬
‫‪6865618‬‬ ‫عائ�شة بنت دروي�ش بن را�شد الظهورية‬ ‫‪6‬‬ ‫‪11309952‬‬ ‫حممد عبداللطيف عبدالله العرميي‬ ‫‪43‬‬ ‫الوقت‪ 9 :‬صباح ًا‬
‫‪13328834‬‬ ‫في�صل �سلطان حممد الهنائي‬ ‫‪45‬‬ ‫محافظة الظاهرة‬ ‫محافظة جنوب الشرقية‬
‫‪10988318‬‬ ‫عزة بنت ابراهيم بن حممد ال�شحية‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7106346‬‬ ‫حممد عبدالله �سلطان البو�سعيدي‬ ‫‪44‬‬ ‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬
‫‪11017425‬‬ ‫في�صل طالل خمي�س الكلباين‬ ‫‪46‬‬ ‫أسم الشركة‪ :‬شركة الوليد لألغذية والخدمات المحدودة‬
‫‪3697879‬‬ ‫فاطمة بنت عبدالله بن بخيت ال�شحية‬ ‫‪8‬‬ ‫‪11179391‬‬ ‫حممد علي �سليمان الزيدي‬ ‫‪45‬‬ ‫أسم الشركة‪ :‬شركة مياه الواحة‬
‫‪13600386‬‬ ‫في�صل عتيق حمد ال�شلع‬ ‫‪47‬‬ ‫‪23048923‬‬ ‫ابت�سام علي خلفان اليعربية‬ ‫‪1‬‬
‫مكان المقابلة‪ :‬المديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة‬
‫‪3750054‬‬ ‫فاطمة بنت حمفوظ بن علي ال�شحي‬ ‫‪9‬‬ ‫‪11015435‬‬ ‫حممد علي �شخبوط الغافري‬ ‫‪46‬‬ ‫‪26709051‬‬ ‫�أحمد حممد حمد الكندي‬ ‫‪2‬‬ ‫مكان المقابلة‪ :‬دائرة عمل الكامل و الوافي‬
‫‪22433766‬‬ ‫مالك �سليمان را�شد املعمري‬ ‫‪48‬‬ ‫الظاهرة‬
‫‪6868704‬‬ ‫هالة بنت حمد بن حمود ال�سعيدية‬ ‫‪10‬‬ ‫‪6446445‬‬ ‫حممد عو�ض م�صبح الربيعي‬ ‫‪47‬‬ ‫‪18780964‬‬ ‫�أحمد حممد حمود النعماين‬ ‫‪3‬‬ ‫تاريخ المقابلة‪ 4 :‬سبتمبر ‪2018‬م‬
‫‪17996096‬‬ ‫مالك حممد �سامل النا�صري‬ ‫‪49‬‬ ‫تاريخ المقابلة‪ 4 :‬سبتمبر ‪2018‬م‬
‫‪19463872‬‬ ‫حممد فا�ضل را�شد البطا�شي‬ ‫‪48‬‬ ‫‪3349645‬‬ ‫جميلة م�صبح مالح الهديفية‬ ‫‪4‬‬ ‫الوقت‪ 10 :‬صباح ًا‬
‫محافظة مسندم‬ ‫‪13537847‬‬ ‫جمد �سعيد بطي اليعقوبي‬ ‫‪50‬‬ ‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬
‫‪11105415‬‬ ‫حممد حممود علي الكلباين‬ ‫‪49‬‬ ‫‪3247025‬‬ ‫ح�سينة م�سعود �سامل اجلديدية‬ ‫‪5‬‬
‫‪10642788‬‬ ‫حممد �أحمد �سامل البادي‬ ‫‪51‬‬ ‫‪14334768‬‬ ‫ابراهيم را�شد �سعيد ال�شكيلي‬ ‫‪1‬‬ ‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬
‫أسم الشركة‪ :‬منتجع أتانا مسندم‬ ‫‪9854437‬‬ ‫حممود ربيع �سيف التوبي‬ ‫‪50‬‬
‫‪11127734‬‬ ‫حممد را�شد عقيل العزيزي‬ ‫‪52‬‬ ‫‪13535913‬‬ ‫ا�سعد احمد �سامل الدرعي‬ ‫‪2‬‬ ‫‪22125936‬‬ ‫�سحر �سامل خلف الريامية‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3425633‬‬ ‫ابراهيم علي حمد ال�سنيدي‬ ‫‪1‬‬
‫مكان المقابلة‪ :‬دائرة القوى العاملة بمحافظة مسندم ‪ -‬خصب‬ ‫‪5902321‬‬ ‫مروان حممود حممد العزري‬ ‫‪51‬‬ ‫‪11867395‬‬ ‫عامرة عمري عمران العزوانية‬ ‫‪7‬‬
‫‪28836341‬‬ ‫حممد را�شد حممد الكلباين‬ ‫‪53‬‬ ‫‪26476152‬‬ ‫ا�سماعيل �سعيد را�شد ال�سعيدي‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1562455‬‬ ‫ح�سن علي ح�سن الرزيقي‬ ‫‪2‬‬
‫‪12302188‬‬ ‫معاذ را�شد زهران احلديدي‬ ‫‪52‬‬
‫تاريخ المقابلة‪ 12 :‬سبتمبر ‪2018‬م‬ ‫‪13490612‬‬ ‫حممد �سيف حممد املقبايل‬ ‫‪54‬‬ ‫‪28028199‬‬ ‫�أحمد خليفه را�شد ال�شهومي‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9682803‬‬ ‫عبداملجيد حمد �سعيد ال�شماخي‬ ‫‪8‬‬ ‫‪13936626‬‬ ‫حمد علي �سامل ال�سنيدي‬ ‫‪3‬‬
‫‪12408652‬‬ ‫معاذ �سامل حميد املنظري‬ ‫‪53‬‬
‫الوقت‪ 11 :‬صباح ًا‬ ‫‪11554512‬‬ ‫حممد �صقر خلفان النا�صري‬ ‫‪55‬‬ ‫‪20856989‬‬ ‫�أحمد خليفه �سعيد الهنائي‬ ‫‪5‬‬ ‫‪19697614‬‬ ‫عال �سامل علي اخلال�سية‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5269594‬‬ ‫خمي�س را�شد عبدالله الها�شمي‬ ‫‪4‬‬
‫‪12963595‬‬ ‫مكتوم �سامل حممد املكتومي‬ ‫‪54‬‬
‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬ ‫‪12929015‬‬ ‫حممد علي را�شد الكلباين‬ ‫‪56‬‬ ‫‪14200066‬‬ ‫�أحمد �سعيد خالد املنعي‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1040569‬‬ ‫علي حمد �سامل العويف‬ ‫‪10‬‬ ‫‪12806443‬‬ ‫خمي�س �صالح �سعيد ال�ساعدي‬ ‫‪5‬‬
‫‪12023945‬‬ ‫مهند عي�سى علي الزدجايل‬ ‫‪55‬‬
‫‪11236188‬‬ ‫النمر بن حممد بن مرزوق ال�شحي‬ ‫‪1‬‬ ‫‪20319939‬‬ ‫حممد علي �سيف اجلابري‬ ‫‪57‬‬ ‫‪15457074‬‬ ‫�أحمد �سيف حمدان املعمري‬ ‫‪7‬‬ ‫‪13567714‬‬ ‫فهم م�سلم حمد الهنائي‬ ‫‪11‬‬ ‫‪10206953‬‬ ‫�سامل �سعيد �سامل اجلابري‬ ‫‪6‬‬
‫‪13659014‬‬ ‫يعقوب حمد �سعيد ال�شملي‬ ‫‪56‬‬
‫‪10200148‬‬ ‫�أ�سامه بن حممد بن علي الكمزاري‬ ‫‪2‬‬ ‫‪13811572‬‬ ‫حممد علي عبدالله ال�سديري‬ ‫‪58‬‬ ‫‪4212837‬‬ ‫�أحمد حممد علي القم�شوعي‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8081421‬‬ ‫ملي�س هالل حمد الفرقانية‬ ‫‪12‬‬ ‫‪18419088‬‬ ‫عبدالله خليفه �سعود القلهاتي‬ ‫‪7‬‬
‫‪27329552‬‬ ‫يو�سف حمد �سامل الرحبي‬ ‫‪57‬‬
‫‪14946118‬‬ ‫تركي بن علي بن �سامل اخلنزوري‬ ‫‪3‬‬ ‫‪14145376‬‬ ‫حممود بطي حميد احل�صار‬ ‫‪59‬‬ ‫‪19611764‬‬ ‫�أحمد حممد نا�صر احلامتي‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10913332‬‬ ‫ليلى يا�سر يقظان العامرية‬ ‫‪13‬‬ ‫‪7934404‬‬ ‫مطر مبارك مطر املطاعني‬ ‫‪8‬‬
‫‪9266036‬‬ ‫يو�سف حممد �سالم ال�صبحي‬ ‫‪58‬‬
‫‪11654045‬‬ ‫زيد بن �أحمد بن عبدالله الكمزاري‬ ‫‪4‬‬ ‫‪11371447‬‬ ‫حممود �سامل حممد الهنائي‬ ‫‪60‬‬ ‫‪12549122‬‬ ‫�أحمد ناجي �سامل املنذري‬ ‫‪10‬‬ ‫‪19761347‬‬ ‫مازن م�سعود خمي�س احلرملي‬ ‫‪14‬‬ ‫محافظة ظفار‬
‫محافظة الوسطى‬ ‫‪07018089‬‬ ‫حممود عبدالله حمد الهنائي‬ ‫‪61‬‬ ‫‪20742118‬‬ ‫�أجمد م�سلم �سعيد ال�شهومي‬ ‫‪11‬‬
‫‪11970586‬‬ ‫عبدالعزيز بن �أحمد بن عبدالرحمن البطران‬ ‫‪5‬‬ ‫‪19646627‬‬ ‫حممد �سليم حمدان الهنائي‬ ‫‪15‬‬
‫أسم الشركة‪ :‬الشركة العمانية للزيوت ومشتقاتها‬
‫أسم الشركة‪ :‬شركة التسنيم للمنتجات االسمنتية‬ ‫‪09301016‬‬ ‫م�شعل خمي�س مرهون النعيمي‬ ‫‪62‬‬ ‫‪18626064‬‬ ‫�أجمد يا�سر �سعيد املقبايل‬ ‫‪12‬‬ ‫‪14951697‬‬ ‫مروة �سعيد �سامل احلمدانية‬ ‫‪16‬‬
‫‪4414619‬‬ ‫عبدالله بن �أحمد بن عبدالله الظهوري‬ ‫‪6‬‬
‫مكان المقابلة‪ :‬دائرة القوى العاملة ‪ -‬الدقم‬ ‫‪10681698‬‬ ‫منت�صر �سامل �سعيد الهنائي‬ ‫‪63‬‬ ‫‪26669449‬‬ ‫�أمين �سعيد حميد ال�شهومي‬ ‫‪13‬‬ ‫مكان المقابلة‪ :‬المديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة ظفار‬
‫‪12891531‬‬ ‫عبدالله بن �أحمد بن علي الكمزاري‬ ‫‪7‬‬ ‫‪18817202‬‬ ‫نادية خ�صيب خمزوم الرا�شدية‬ ‫‪17‬‬
‫تاريخ المقابلة‪ 4 :‬سبتمبر ‪2018‬م‬ ‫‪13036204‬‬ ‫منذر حممد �سليمان احلامتي‬ ‫‪64‬‬ ‫‪19833912‬‬ ‫بدر طوير�ش علي الدرعي‬ ‫‪14‬‬ ‫‪1715648‬‬ ‫نا�صر عي�سى نا�صر الرا�شدي‬ ‫‪18‬‬ ‫تاريخ المقابلة‪ 3 :‬سبتمبر ‪2018‬م‬
‫‪11587142‬‬ ‫عبدالله بن ر�شود بن ح�سن الظهوري‬ ‫‪8‬‬
‫‪14474963‬‬ ‫من�صور �سامل خمي�س اخلنب�شي‬ ‫‪65‬‬ ‫‪18364848‬‬ ‫حامت �شنني �سامل ال�سعيدي‬ ‫‪15‬‬ ‫‪14935789‬‬ ‫ه�شام جمعه �سحلوف الهنائي‬ ‫‪19‬‬ ‫الوقت‪ 9 :‬صباح ًا‬
‫‪11151491‬‬ ‫علي بن ح�سن بن �سعيد قدور الظهوري‬ ‫‪9‬‬ ‫الوقت‪ 9 :‬صباح ًا‬
‫‪22606271‬‬ ‫هزاع �سامل حميد ال�شهومي‬ ‫‪66‬‬ ‫‪19776716‬‬ ‫حمد را�شد �سعيد الزيدي‬ ‫‪16‬‬ ‫‪11083046‬‬ ‫هنادي املر �سامل الهنائية‬ ‫‪20‬‬ ‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬
‫‪12402803‬‬ ‫علي بن �سليمان بن حممد �سودي ال�شحي‬ ‫‪10‬‬ ‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬
‫‪11039622‬‬ ‫هزاع �سيف �سعيد ال�شكري‬ ‫‪67‬‬ ‫‪13713457‬‬ ‫حمدان �سعيد حارب الكلباين‬ ‫‪17‬‬ ‫‪19020933‬‬ ‫ي�سري تي�سري عبدالله الهنائي‬ ‫‪21‬‬ ‫‪14239782‬‬ ‫احمد م�سلم علي زعبنوت‬ ‫‪1‬‬
‫‪10465351‬‬ ‫حممد بن زيد بن �سعيد ال�شحي‬ ‫‪11‬‬ ‫‪18090149‬‬ ‫ابراهيم عبدالله مرزوق اجلنيبي‬ ‫‪1‬‬