Vous êtes sur la page 1sur 2

ICPMAT 2018

GIẤY MỜI
HỘI NGHỊ QUỐC TẾ VỀ CÁC TÍNH
CHẤT VẬT LÝ VÀ ỨNG DỤNG CỦA
VẬT LIỆU TIÊN TIẾN LẦN THỨ 13

4-7 tháng 9 năm 2018


The 13th International Conference on the
Physical Properties and Application of
Advanced Materials 2018
CHƯƠNG TRÌNH
Ngày 5/9/2018 ICPMAT 2018
Tầng 3, 9, 10 – Thư viện Tạ Quang Bửu

08h00 – 09h00 Đón tiếp Đại biểu


09h00 – 09h30 Khai mạc, giới thiệu đại biểu
09h30 – 09h45 Chụp ảnh lưu niệm, giải lao BAN Tæ CHøC HéI NGHÞ
09h45 – 12h00 Các báo cáo khoa học tại phiên toàn thể
12h00 – 13h30 Ăn trưa Tr©n träng kÝnh mêi
13h30 – 15h45 Các báo cáo khoa học tại phiên toàn thể (tiếp)
15h45 – 16h00 Giải lao
16h00 – 17h00 Báo cáo Poster
THẦY/CÔ GIÁO
18h00 – 21h00 Tiệc chào mừng
VIỆN KHOA HỌC & KỸ THUẬT VÂT LIỆU
Ngày 6/9/2018
Tầng 3, 9, 10 – Thư viện Tạ Quang Bửu

09h00 – 10h30 Báo cáo khoa học tại các tiểu ban chuyên môn Tới tham dự Hội nghị tại Thư viện Tạ Quang Bửu,
10h30 – 10h45 Giải lao Trường ĐHBK Hà Nội
10h45 – 12h15 Báo cáo khoa học tại các tiểu ban chuyên môn
Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2018
12h15 – 13h30 Ăn trưa
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC
13h30 – 15h00 Báo cáo khoa học tại các tiểu ban chuyên môn
15h00 – 15h15 Giải lao
15h15 – 16h45 Báo cáo khoa học tại các tiểu ban chuyên môn
18h00 – 20h00 Tiệc chia tay
PGS.TS. Đào Hồng Bách