Vous êtes sur la page 1sur 208

‫הועתק והוכנס לאינטרנט‬

‫‪www.hebrewbooks.org‬‬
‫ע"י חיים תשם״ט‬
‫הועתק והוכנס לאינטרנט‬
‫‪ww w .hebrewb 0 oks. org‬‬
‫ע״י חיים תשם״ט‬
EHILATH J A HA
‫!י‬ BEING A
• • ‫י‬ ‫י‬ . •

J V O C A ' B . U L A - R Y
I tS ‫׳‬
0 i
V••'. ‫׳‬.

I . W O R D S I N T H E H E B R E W L A N G U A G E ,

Ct
‫ ־‬U1ged in Fifty Eight Chapters, On Various Subje&s And Methodically Digefted
j; Under different Heads,
j!
£ TOGETHER ,WITH
i ‫׳‬ •

‫״‬i j k n Explination of the Different Words, Peculiar Phrafes and Technical Terms,

I F o v ND I N T H E

B I B L E and D I V E R S O T H E R E M I N E N T and R A B B I N I C A L W R I T E R S

j: DONE INTO ENGLISH A ND SPANISH,

<; The Whole Carefully Sele&cd and Compiled

By JACOB R O D R I G U E S MO R EI R A .

Printed By A . Alexander number 78 Wbite Chaple High Street.


• A M . 5533
‫תט יושג אוהלים אחד מן המיוחדים מבית מדרשיגו‬ ‫ףיעהב‬
‫* י שבחבורה ? וחס במלחמתה של תורה הי ה חחכם הגעלה לשם ולתפאריר״י •‬ ‫‪1‬‬

‫בה״ר יעקב רודריגיז מוחירא נרו היבר וסדר בסדר נבון הספר הזח קהלת יעגין^•‪:‬‬
‫ל^ועלת‪.‬התלמי^סדהד^^!בחבנ}זדשוננזהקדושתוהשתדלב‪3‬ל עוז וימ‪«9‬מיר*י^‬
‫(‬

‫‪&£‬דש וא־ןפש בחוליןת העניות הנכתבות כשלש לשונות וינש יעקכיוייגל א ת י ה *‪< ifca‬‬
‫מעל פי הבאר להשקות לכל לוע? ונלעג לשון מים חיים‪.‬מבארה של תורה ולשימי‬
‫הקול ק\ל‪•£‬‬ ‫ז‬ ‫חכמים אשר כל ה ב א בשער הסגור יפתח משערי אודך־!‬
‫יןנקב ־‪:‬מדבר‪.‬־מתוך העט עם סופר מהיר ובידו כותב לוחמלא שיח סוד ‪.‬צידר^זיי!׳‬
‫‪.‬וביאורי התבות לעס קהלת יעקב והיה עליחו לתרופה ולא ימיש‪.‬מעשות פריוקרירז־י׳‬
‫•ושניתי• בו ומצאתי בגזה דברים טובים נכוחים למביןץישרים למוצאי דעת וכיד}•]?•‬
‫שהוצאת הדפוס מרובה אינו מן הראוי שיבואאיש זר להסיג גבולו ולהשתית פשדר*‪«!3‬ן י‬
‫בחזק הניכר ודיו ששום גברא מכני עמינו יעלה על לבו להדפיס חספר הנ־ל כין ע»י‬
‫ידי עצמו בין על יהי אחדיסיעדמשך עשר שנים מיום כלור! הדפוס בלי רשות המועד^״‬
‫וליקום בארור משיג גבול רעהו וליטריקיה הויא דרבנן דלית ביה אסותא‬
‫לשומעים ינעם ועליהם תבוא ברכת טוכ כ״ד העומד לשרת כקיק שעף השמיג^‪r 1‬‬
‫‪1‬‬
‫״ י י !<•‬ ‫ספרדים יעיא׳דוהותסיכלונדריש־חבירה בראש חדש 'תמוז דהאי שתא‬
‫!‬ ‫;‬ ‫‪:‬‬
‫‪•V‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪'.‬‬ ‫י‬ ‫•• ‪.‬‬ ‫‪,...‬־‪/.‬‬ ‫•‬ ‫י‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫י י '‬ ‫"‬ ‫יי" " י '‬ ‫יי‬ ‫י י‬ ‫‪ " .‬׳ " ׳ ״ ׳ •‬

‫״ '‪I‬‬ ‫י‪ .‬י‬ ‫שראללפק ‪J‬‬ ‫י ג ל יעקב •שמח‬


‫•‬ ‫י י‬ ‫י‬ ‫•י'‬ ‫>‬

‫• ׳‪1‬‬ ‫ט‬ ‫דאזיח־ו ס ״‬ ‫הצעיר משה הכהן‬


'‫זי‬
A P R O B A C I O N

D E L Doaiffimo Seiior H . H . MORENU VBRABENU M O S E S H A C O H E ^


DE A Z E V E D O A B - B E T - D I N Y Ros IESSIBA dcftc K , K > D E S A H A ' ^
HAS AMA I M.

B E N E V O L O Y C U R I O S O L E C T O R .

S T E VOCABUJLARIO que te pref nta fu AUTHOR, el muy Doclo y Efudita R , J A I I A ^


e

_ RODRIGUES M O R E I R A es Obra de grande Utilidady beneficiopara Inftruirte en el fagra£:


idioma, que mucho te importa para conocer el Valor de la L E N G U A K E B R K A , la Pitmen^•
£anta Entre todas las dc mas ytt Servira de Ayuda paia Entender la Efcritura Sagmda, v pncte
far te dcfpierte el Zclo a Eftudiar eon perfkcion la Ihteligencia de la palabra de Dies, inere^*
pues fer Impreflb y el Author toda Alaban9ay loor, por el Trabajo que lemo y el difpend?
:;>
que hizo cn Publicar tile LJVRO Mayormenle en efta cdadque tan pocos fe Aplican al
Divinas Lettras, Dio3 nosayudepara que nos Empleemos en exercifio de Vir(ud que vi^
dinjridos a c l bencftcio del Publico, y enenminados a fu Sanio Scrvicio como eonf!dero fait*
prefente Obra. ^
‫^י‬
11•

T a n r t del ASo3c!c710kendrcsRoi 5533* .

MO S EII C O H E N D E A Z E V E D O -
‫‪,‬‬ ‫‪.‬י ‪:‬‬ ‫‪ - v‬י יי״ יד ־־ ;־!י ־‬ ‫־׳•׳•׳ •‬ ‫׳‬ ‫‪, - -‬י‪ - ,‬י• ‪. -‬‬
‫א & ל המחבר ‪ .‬דבר ידוע ומפורסם הוא שהמחבר או מעתיק‪,‬ספר בין שיהיה שלו‪ .‬או מוולתו‪ .‬על הרוב •שים מגמתו לאחד* ^‪1:‬‬
‫‪^< ^ ,‬יז‬ ‫דברים‪ .‬או כדי להתכבד ולהתפאר בויבע^ני הבריות בלהראות העמיס והשרים גודל דזבמתו ודקות‬
‫‪m‬‬
‫ז נ‬
‫^‬ ‫במאמצי כוחו לבקש ולחקור לשון למודים ‪ .‬במלות מיוחדות ‪ .‬ודברים מעולים‪ .‬או בדי שיד חרמים תעשיר והכםף יענה את‬
‫‪.‬העדהשוד‪ ,‬בבל אחד מהם שלהנאתו הוא דורש‪ .‬ואפשר שעם כלהטורח הזה‪ .‬יעלה חרש ביד כלאחד מהם ‪ .‬ותוחלתם ממושבה‬
‫לב‪ .‬מפגי שכל •שעם ותקותס ‪ .‬לתועלת עצמם ‪ .‬ולא לתועלת זולתם ‪ .‬אבלההיבור הזה לא יוצדק בו גס אחד משני דברים חג^י*‬
‫‪1‬‬
‫אס להתגדל בו‪ .‬אי אפשר שאין ב׳ חיילים לגבר ‪ .‬ומילין לחבר ‪ .‬ולאגכה לבי ולא רמו עיני‪ .‬שכל מה שכתבתי בספרהזה ‪ .‬הוא‬
‫‪,‬‬
‫ומחובר מכ״ד הפרי הקרש ואיזה מלות‪ .‬או שמות שלא מצאתי בת״נך‪ .‬שחרבה מלשזןעברית נשתכח ממנו מרוב הצרות ואורך ד ׳ ^‬
‫‪,‬‬
‫הגזר והנמהר ‪ .‬ואינו מספיק כל כך לצורך חדיבור מה שמצוי כידיגו מה׳׳בד ספר• הקודש ‪ .‬סייעתי את עצמי מלשון חז״ל ‪ .‬מלשון ג**‪:‬‬
‫•או גמרא או משאר מפרשים ‪ .‬ונכתב בצדו)לח ( לשו\‪1‬דדומן?‪^4«^3‬כ)^‪1‬לתי וחנאתי ג״ז לא יוצדק שההוצאה יתירה על דז^ץ‬
‫הרבה ‪ .‬והמכוון בחיבור הזה גןטן הכמות וקטן האיכות יועילו‪ ^'ii^t^xinwjfe‬י‪ .‬ולבני‪ .‬ולתלמידי‪ .‬וכפרט לתלמידים שבבתי מ ד‬
‫ז‬
‫ר‪,‬׳׳י יבינו וידעו לשון עברית מתוך חשתי לשונות הנכתבות בצלן׳ ׳לשון אנג‪5‬יזי או תרסי‪.‬ולשון ספרר•‪ .‬כי בעונותינו שרבו בכ<^‬
‫‪55‬‬
‫יידור מהמעט הבנת לשון הקודש‪ .‬עד אשר •מכל המון העם אאד מעירץשנים ממשפחה יודעים אותו על בוריו ‪ .‬ורובא דרובא אפי' ה ד *‬
‫כ‬
‫שהיא תדירית ותמידית אינם מבינים ‪ .‬ב׳ היא בידם מצות אנשים‪-‬מלומדה ובייש שאר חיבורים ז ולכן ראיתי גם כן לנקדו בנקודות‬
‫ירוץ כלהקזרא בו בלי עיכוב ובלי גמגום ‪ .‬גם כי יהיה נער קטן קרא אותי בנקל ‪ :‬ויהיו להם בצד מה למאירת עינים ־ ולאיהימ‬
‫‪,‬‬
‫הסתום וההתזם שמחסרון ניקוד וידיעה יהיה מונח בקרן זוית‪ .‬ולא •יושג התועלת המבוקש בו‪ :‬ומקידס חברתי אותו בלשון עברי ו ^ ^ '‬
‫ער שנלוה אלי המשכיל ונבון הבן יקיר ל׳ הי׳ היא עכד השם הייסמוריירא לבלר מפורסם והעתיקו ]ללשון אינגליז‪ :‬ויען כ׳ ר• ‪1‬‬
‫ג‬
‫הוא חילולי‪ .‬הנה שכתי אכלא ‪ :‬ולא ארכרמלה • כ׳ יאמרו לי ראוי הוא לזולתך ‪ :‬כמו שאמר ־ש; מה המלך ע״ה יהללך זר ולא פיך < ״?‬
‫יג?‬
‫ואל שפתיך ‪ .‬ולשון אינגלח הוא תיעלת גדול למלכות אינגלאטירא יריח להבין לשון עברית מתיכו‪ .‬כי בו הס מורגלים ביותר גי •‬
‫ספרדי לבד ‪ :‬וכן כזצ‪-‬אנו הרבה הכמים שחיברו כפריהם בלשון ערבי כי בו היו בקיאים יותר מלה״ק ‪ :‬וקראתי שס החיבור הזה נ ^ ־ ^ ״‬
‫קהלת י^ק‪ 3‬משני טעמים ‪ .‬הטעם הראשון שהותחל בשנת קהי׳לת ליצ־רה לתועלת בני עםגו ־ והטעם השני יען שמי‬
‫<י כן דרך כל מה בר כ־פר ראשונים ‪1‬ס אהרוניס יקראו רשמותס לחיבוריהם ‪ .‬וחגס שידעתי שכל מעתיק •מלשון אל לשוןצריך שיד‪,‬יד•‬
‫ומלומד בלשון שדעתק ממיו ללשונות שמעתיק בחס‪ :‬ו*נבי הדל* באלפי‪ .‬עם כל זה לא משכתי את ידי מלחבר זה החיבור‬
‫לשונות כדי שיהיה נקל לקורא בו וקיתי עתה׳ח תועלת זהה׳ בו מתועלת׳‪ .‬וזכרתי דברי האומרמן הזהירות לא הרבה להזהר ו ו*י‪.‬־^‬
‫יי‬
‫שאם כל מתעסק בענין מעניני הטובה‪ :‬או לחירות הדרך שילמד לשון עברית‪ .‬ושותק ועומד עד שעמר לו כל חפצו עזיו בג• אדה יד *‬
‫מן הטובות‪ :‬ויהיו דרכי הטוב שוממים ‪ .‬ומעינות החסר נעזבים ז על כן ראא־‪/‬י להטריח עצמי לסבול טורח החיבור הזח ולבאר עגיני\ *‬
‫לשין שאוכל ובבל מליצי! שתזמין לי‪ .‬שיובן הענין כזה•‪:‬וחילקתי מותו לשמגה‪-‬וחמשים פרקים‪ .‬במנין מכל עץ הן״״ןאכול תאבל; וכל ^‬
‫‪pprt-^.3 " H‬‬ ‫ו‪:‬רק יגיר ענינו בפני עצמו‪ .‬כמו שאתה אחי׳רס הקירא עיניך תחזינה מישרים במפתח הפרקים‪ :‬ופרק נ״הימצא ח״ן בעיני‬
‫שד‪:‬ו‪ £‬ויכוח מדברים שמביאים לאדם ליראת השם ‪.‬ואתה ידידי הקורא הנע ם ראה גס ראה שערכתי לפניך שולחן חםהור ו ה ע ^ ^‬
‫שלש <שו‪:‬ה בחרי׳ דל והעליתי עלי• בל פר• מ‪4‬דימ חדשים גם ישנים מכל עץ הג״ן לאביך ולשובע נבשך ‪ .‬להנאתך ולטובתך ‪.‬‬
‫‪:‬‬
‫תקרא ספרי זה והעמיד על עניניו קחנו לך לזכרון ‪ .‬ודוןאותי ל‪:‬ף זכית י גןבוך•משל חכמים ן׳׳ל אל תדין את חבירך עד ^זי"**‬
‫^‬ ‫־למין־נד ‪ :‬ואם •תי־אה בו איזה טעית תקנה* ז •זו חסייין השליכהו ‪ ,‬וסוף דנר דגיני לכף זכות במה שתקיף‬
‫‪,‬‬ ‫משעות‬
‫הקדמח‬
‫גך ‪ w‬אפשר לד»ץ‪0‬גלמ» םעיות‬ ‫או משגיאות הדפום כמו שתראה בלוד! הטעיות‪ .‬כשם שאי אפשר ל ג ר ב ל א ח ב ז ‪:‬‬ ‫‪ff‬‬
‫‪,‬כמה שתראה מקוןנר ידיבעניניו ובםלותיו‪ .‬יעןהפןבע האנושי קצר מהשיג וחסר מהשלים‪ :‬ובפרט לאיש אשר כמוני אשר הוא חולגנ‬
‫^חה מצויה בו ת ס י ד ‪ .‬וגמרתי אותו במחרח‪ :‬הגס שלא היה לי פנאי כל בך מחיוב בית המדרש המוטל עלי‪ :‬וענינים אחרים המונעים‬
‫‪ : w‬עס כל זה עשיתי לילות כימים והשתדלתי בכל עוו לגמור אותו כי יראתי שימהרני יום הנסיעה‪ .‬וימנעני ממה שקויתי ב ו ‪ .‬ובאלהיש‬
‫י*ד*־!אמיתי אעור ‪ .‬ועליו אבטח‪ :‬וממנו אבקש תנתן<• נפשי בשאלתי‪ .‬ורוהי *בבקשתי ‪ .‬להזות בנועם יי ולבקר בהיכלו ‪ :‬היכל שער‬
‫יןס‪ .‬עם הכתוב לחיים בירושלים ‪.‬ויזכני לעלות אל ציון ברנה של תורה ‪ !.‬להיות ממצדקי הרבים כככביס‪ :‬ויאיר עיני במאור‬
‫י‬
‫‪/‬ן ולעשות ספרים אחרים באשר בידיעתי והגיון לבי‪ .‬ויחמול עלי ועל כל אנשי ביתי ברחמיו בכלל עמו ישראל ׳‪ .‬ויגמור בעדינו לטובח‬
‫;ל פשעינו •כסה באהבה‪ .‬להצילינו מחרון אפו ולא ימוש ס פ ר התורה מפי ומפי זרעי מעתה ועד ^ולם‪-,‬דקןיי‪0‬בעקקד^כדכתיבכ!^‬
‫מלאה ה א א דעה א ת ״•בעגלא ובזמןקריב אמן *‬

‫‪ .. :‬־־ ־‪ . .‬ג• ‪ .‬ר ‪ * -‬י ח־‪.‬הי‬ ‫ז‪ :‬ז ‪:‬‬


‫‪1‬‬ ‫‪,‬‬
‫יד‪,‬‬ ‫־׳•‪.‬׳" ״ י ^‬ ‫‪ :i r‬ז‬ ‫‪.‬־‪y‬‬ ‫‪i : , :‬‬ ‫״י‬
‫ו"ו‬ ‫״‬ ‫־;‬

‫'י‬ ‫• י ‪' • ' .‬‬ ‫י י‬ ‫‪7‬‬


‫‪' , • ; .‬‬ ‫•י'>!‬ ‫‪,‬‬
‫י‬ ‫!‬ ‫‪:‬‬ ‫י‬

‫•‬ ‫י‬ ‫יי‪',‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪- ] ' • • : " .‬‬

‫י •‬ ‫•‬ ‫‪ .r‬״׳ ׳‪ .r‬י‬


P R E F A C
} ' T O T H E

k E A D E R

U T H O R S who Publifliany literary Produ&ion are in general Stimulated by on<~


of thefe two Principles, either the love of Fame, or that of Lucre ‫׳‬, They endeavor to
**^ain the former by the Elegance of their Di&ion, and the Sublimity of their Subjeft ; and to the
‫ ^ ־‬t t e r they are inftigated either by neceflity or ambition, and are further often excited by a
^ * ^ w rather to their private advantage than to public utility ; by which their attempts are fre-
g e n t l y fruftrated, and the Obje<fl which they partially propofe becomes defeated .

$3ut by this V O C A B U L A R Y which I now offer You moft benvolent R E A D E R J aim


L
*‫ ־‬:neither ; I cannot be foVain as to fuppofe that my Work will be infcribed on the Columns
r
* Fame, becaufe this is a mere Compilation of thofe ficred Rays of Light, which I have with
^ ^ n i t e Sedulity and Trouble, collected from the Holy Bible, and have adapted the Fifty Eight
!"Hapters which it contains, fuitable to the different Subjefts treated upon,, as fpeciiied in the.
f**<iex, and I have Studioufly avoided the Parade of Learning, by employing fuch Terms only,
^.re moft intelligible and eafieft comprehended by Perfons of all Capacites ; nor can I reafonably.
5
: • ^ e f t any accumulated Reputation, becaufe the whole has been taken from the Twenty Four
? ^ o k s of the H O L Y B I B L E , the T A L M U D , and O T H E R E M I N E N T R A B I N I C A L AUTHORS. T O
*Wicate Name*,and devife Words, for fuch Phrafes as are not to be found in the H O L Y B I B L E , ,
V ^ M S obliged to have recourfe to R A B I N ( CAL W R I T I N G S , and have therefore diflinguifhed by
^ Two Initial Letters ‫ ל ״ ח‬fuch as are the PHRASES OP T H E SAGE ; for in confequence of inum,
. * ^ t l e Perfections, Which the Jews at different Epochas and in their numerous Emigrations
different Ages have undergone, much of the H E B R E W L A N G U A G E , and laborate Writings o^
E a r n e d RABBINS in the various Arts and fciences, who wrote with Purity, Elegance, and *
^ V i l i m i t y , have been unfortunately loft, fo that we altudly have but few Veftiges of P U R E
brew now remaining . .
?.‫״‬ with:
PREFACE

W i t h regard to the Second Objeft, it is inconteftibly obvious that I have not undertak ‫־‬
T H I S work from lucrative views O N L Y , as the gains are doubtful, whereas the EXPENCES I hi**•
w
been at ft r P R I N T I N G and PAPER, have been enormous and certaiia, the HEBREW T Y P E S fl ^
being fo common H E R E , as !n fome other places; independent of my own indefatigable L A B O I J ^ 1

1
r.rtd InexprcfTible clole Application : the fole end I propofe to my felf is, contributing to i.*‫־‬
j^ood of my Chidrcn and mv Difciple?, who have a defire to render themfelves M A S T E R S '
T H E I I C L Y L A N G U A G E ; and tliofe who are ftudents in the SACRED W R I T , to whome I flatLj. -
my felf it will be of infinite USE and A D V A N T A G E ;to facilitate which, I have withgrc- -
prccifion pointed the HEBREW, ib that by it's Explanation in E N G L I S H and SPANISH, tfy r

will improve in the H O L Y L A N G U A G E , comprehend it's true meaning, and encrcafe in the Knot
!edge of GOD'S H O L Y W O R D , whereas at prefent that is not the cafe with many Who rtf«t
V
HEBREW. ^

The Englifli of this ARDUOUS W O R K , is of the compofition of my BELOVED SON Hai


Moreira, Notary Public,, whofe Panegyric I fhall wave, as it would not become M E his FATHE!
to found bis praife, I leave that toothers, purfuing herein the maxim of the wifeft of Mankir^
Let another Man praife thee and not thy own Mouth•, ajiranger and not thine own Lips .Prov. 2. ‫ך‬

I have given the Book the Title of K E l f l L A T H J A H A C O B , or compilation ;


Jacob, for two reafons ; Firft that our People may be thoroughly inftru&ed in the SACRED IDIC"
by reading it frequently, fo as to be of ieal ufe and advantage to them . Secondly, becaufe ‫ע‬
owh Name is JACOB, and the word K E H I L A T H , imports a Compilation, having taken ai
compiled the whole from the H O L Y B I B L E and the V A R I OU S L E A R N E • '
A U T H O R S ; and likewife for that the word K E H I L A T H numerically amouii
to 5530. the Year of the creation, in "which I commenced this undertaking.

And however thofewho arduoufly undertake the Publication of Similar Works, fhouldf
confummately verfed in Divine and Human fcience and Literature, of which great qualities/
would i l l become me to boaft, yet prompted by the ftrong impulfe I feel for the good i
mankind, and depending on the Almighty God moft gracioufly to favor me with his Divii
aftiftance, I have perfiftedin, and l y his BlefTed Permiffion have at length perfected i
falutary Defign ; therefore Moft Benevolent Reader I pray you to accept (as 1 offer it youwil*
an upright heart and finc^re good will Jof that banquet which I have prepared and fet before Yo"
comoofed of T H R E E TONGUES, and I defire you moft kindly to partake of the Fruit of thr
Garden I have cultivated for You, and which confift&of the F I F T Y E I G H T C H A P T E R
contained in this W O R K , to which the word pH) Hagan) (or the. Garden) alludes numericallj
the fir ft command of GOD to oui: Father A D A M being "Toeat of all the Fruits of Paraji
Gen. 2. 16,
PREFACE.
I n the mean time permit me Courteous Reader tointreat your indulgence, for whatever Error
1
**ay have committed, befides thofe of the Prefs which are many, as appears by the Errata ;
~ ^ > i n g y o u to accept of my• humble endeavors in good part, and to make fome allowances, i f
y faculties fall far fhort of my wifhes ; taking leave to remind you of that Golden Rabinnical
1 1
l e which enforces upon us " Not tojudge our Neighbour until we are in his place "

‫ י‬A n d finally proftrating my felf befoie the Sovereign Creator of the Univerfe, I conclude
‫ ל‬Humbly and devoutly imploring H i m that He would bepleafed Gracioufly to grant me length
!‫ ־‬X^.ife and health to put a finiflung hand to fuch of my works as I intend to publifh, conducive
G l o r i f y H I M and His H O L Y W O R D ; fo that the Promife He has vouchfafed to make and
,
; f u l f i l in future times ‫ י‬That the creation and whole world Jhallhe filled with the knowledge of his
1
* ***ity and glory" may come to pafs and be acomplifhed in thefc our days, and that i t may fo
^ P p e n is my Fervent prayers AMen.
P R E F A C C I O B
A L \

L E C T O R

Los autores que facan alu3 algima Obrade Iiteratura que component, fuelei de ordinarlo-fi
tftimulados por uno deftos dos Obje&os, o el adquirir Fam0,‫ ״‬porobtener Utilidady Provecho,l
que afpiran a Famafe eftuer9an aefmerarfe, cxplicandofecon Frafes realfadas y Terminos fubliu
los que 10 hacen por provecho, feamovidos de Neceflidad o de Ambicion, fiendo que el tmi
Motivo que les impele es la Utilidad perfonal, y no elBien general, fuclenfus Diligencias fer p
la mayor parte fruftradas .
Pero efte V O C A B U L ARIO que te ofrefco, Benevolo lector, a ninguno de eftos fines afpira, !
a Fama, por que todo quanto efta Obra recitaes Compilacion, y el Produdto delos Rayos de
!uz de la Sacra Biblia que he compilado con mucho Trabajo y Defvelo, para hallar los vari‫־‬
Nombres adaptados para la Compolicion de 5 8 Capitulos qOe contiene, y aplicables a los -dif
rentes Afumptos de. que trata, indicados en el indice . Me tengo fervido de los Terminos ‫מ‬
inteligibles, paia que fuefle efte Livro adaptado a la Comprehenfion de todos, luego Fama no i
compete por fer que todo es aprendido de los 24 Libros delafacra Biblia, del Talmud, y de otf
infignes Libros Rabiniccs, y tales Palabras fen por mayor Diftincion marcadr.s con eftas l ‫ן‬
letras ‫ ל י ח‬cuyas Iniciales fignifican Frafe de fabios> pues he fido for$ofo vaierme dc efib, pa ^
dar nombres a algunas VOCES que en los Libros de la Biblia no fe hallan, efto fiendo todo
Hebreo puro que fe nos ha quedado,, en Confequencia de las inumerables Perfecuciones ‫ן‬
reiteradas Tranfmigraciones que la Nacion Judaica ha padecido en diferentes Epocas, en 1!
quales fe ha perdido mucha parte de la Lengua Santa, y de los varios Eicritos de diferentes Sabir ‫ז‬

que han efcrito Tratados fobre todas las ciencias, y fe han erigido Colunas de Fama, por la pure ‫ן‬
del Eftilo, y los terminos precizos y fublimes de que fe huvieron fervido, pero eftas obras ya 1 -
exiften mas, dc fuerte que pocos Veftigios fe nos han aora quedado del Hebreo Puro. ‫ ׳‬j
En quanto al fegundo objedto,. claro efta*, que el provecho y utilidad perfonal, no ha fido; >
Umco eftimulo para efta m l emprefa, ftendo que los provechos fori muy inciertos y dudofos, pe
10*, *
P REF ACCION.
X o s Gaftos de la Eftampa y Papel fonciertos y enormes, atcndiendo a fer los Caracteres Hebrcos
menos comunes aqui, que en algunas otfas partes, indcpendiente de mi gran Trabajo, Dcfvelo,
c indifpenfable Aplicacion perfonal ;pero el unico fin y Provecho queaf^ro es,, r\ cr>:1t':^r‫׳‬1r '
K e n de mis Hijos y Dicipulos, que d'ezean entender el Sacro Jdioma, y hacerfe maeftros de eii ,‫־‬
V por otros Principiantes que ponen fu conato a eftudiar las Sag'radas Letras, aquienes efpero les
; 3fera de muchoUtil y Provecho ; y para facilitate lo mas,• tengo con toda Preciiion puefto 103'
, juntos al Hebraico, y mediante la Explicacion enlnglez y Efpanol, fe avan$aran en la Lengua
Santa, comprehenderatrt el fentido de las Palabras, y fe aumentaran en la Inteligencia y fabiduriade
l a Palabra de Dios, fiendo que al prefente la Experiencia mueftra, que muchos lecn el Hebreo fin
entender fir verdadero fentido. E l lnglez de'efta Obraes de la Compoircion de mi queridoy efti-
*nado Hijo H A I M M O R E I R A , Notario Publico, cuyos Elogios omito, por fer que los
fbyos fonlos mios,y como tal a mi no me compete el hacerlos, fino a los Eftrangeros, como 10
^dvierte el mas fabio de los Humanos *' Alabete el Eftrano y no tu Boca, el Eftrangero y no tus
,
$L,abios ‫ י‬Prov, 27. 2 .
Impufe a efte Libro cl Nombre de K E H 1 L A T H J A H A C O B , Compilacion 0 C 0 n ‫׳‬
^rcgaiion de Jabacob, por dos motives, primero para que nueftra Nation venga a f r inftruida
^ n e l facro Idioma, hyendolo freqnentemente, yen• fu confeqnencia ferles de Utilidad y Provecho.
Segunlo, por fer mi N1mbr=/j»‫<׳‬, ‫ ך‬la Palib-1Keh'latb fignifica Compilacion, pues lo he
Hjuntadoy compilado-de la Biblia y varios Antores, y timbien par fer qlieia Palabra Kabilatb
*noma Numeiicamente en.Hebreo a 5530. que fue ?1 Ano de la Crhcion en que di Principio a
^ fta Emprefa . Y ami que el qjae f ica a Luz a^guna Obra al Publico, deve fer verfado en Lite-
datura, y en las Ciencias Divinas y Humanas, de cuyas Virtudes no me compete el ja&arme, no
^hftante effo, no he! defiftido de la Emprefa aun que ardua, por fer toda mi Mira y Conato diri-
^110 al Bien Publico, confiandome en la Mifcricordia del foberano Criador, me feria propicia, y
:
*>^e favorcceria con fus divinos Auxilios, mediante los quales y con fu poderofa Afiiftencia he
^ogrado dar fin e efta mi Obra v
Suplicote pues Benigno lector, que fiendo que te ofrefco fincero mi Coray3n y Volantad, con
^ 1 mifma finceridad acceptes mi Fatigay Defvelo,ycon Benevolencia te pongas a la Mezaque te
*Cingo aparcjada, que confifte d« 3 Lcnguas, y de la Fruta delaHuerta te he preparado por fobre
3
^leza, cuya Huerta es los 5 8 Capitulos que efta Obra eontiene, a lo qual monta Numcricamente
' W Palabra‫ הגן‬en Hebreo, fiendo que el primer Precepto que Dios encomendo a nueftro Padre
,
^ Jam fue de comer detodoslos frutos del Paraifo ‫ מ כ ל עץ ה ג ן אכול ה א כ ל‬Gen. 2. 16 . Efperan-
‫ ^ י‬o d e t u Indulgencia que todos los Yerros que encontrares en efta Obra, fea los muchifiimos de
‫*י^־־י‬. Eftampa, como por la Errata confta, como los quete pareciere fer del Autor, que tu por tu
I ^enignidad los acomodes y corijas, juzgando mis Esfuergos y Defvelos a buena parte, fi me
i ^ n g e n i o no faere igual y equivalente a mis Deceos* acordandote de aquella aurea Sentencia
"^jjbinica " No juzgues a tu compaiiero hafta que llegares a fu Lugar Y finalmente
l ^ n u f l e x o ante el Supremo Criador, concluyo implorando con todo Obfeguio fe firva concedcrm c

3: vido.
PRE FACCION;
Vida y Vigor para componer otras Obrasque tengo ideadas para fu Gloriay la de fu farta Ley
y que fe cumpla prontamente aquella inmancable Promeffa que nos vaticino por fu Santo
Propheta fucederia en tiempo futuro " Que fe llenara todo el Mundo del Conocimi-znto dc fu
Divinidad ‫ ״״‬que fea de breve en Nueftros Dias Amen.
‫ה נ ר לך‬ ‫‪ 2‬ת ח‬
‫‪;3‬רמ‬

‫א ‪ j‬ג י ^ ת ר א ל י ח ב י ך דף א ‪:‬‬
‫‪s‬‬
‫ב ׳ נ;ה־!‪$‬מים י מאירות * כוכבים • ומזלות דף א * ב * ג ן‬
‫‪,‬‬
‫ג ‪ J‬ט המל א ל‪,‬י‪ c‬יטיים • חרטמים ומכשפים * ד ף ג ‪:‬‬
‫ד ‪* i‬נן^תהגי‪-‬י־ת ה מ ז ל ו ת • ומשכרםבי׳׳ב חדשי ה ש נ ה דף ד *ה ‪:‬‬
‫י‬ ‫‪T‬‬ ‫‪T‬‬ ‫‪-‬‬ ‫״‬ ‫‪:‬‬ ‫‪r‬‬ ‫ד ‪T‬‬ ‫;‬ ‫•‬ ‫־‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ן‬

‫מודנךדם* הזמנים• והנמישכים• דף ו ז ן‬ ‫דז‬


‫מב־ייאתדזערלםומהאךץ ״ וארבע רוחותיה דף ז * ח * ט ן‬ ‫ך‬
‫‪4‬‬
‫דף ט * • ‪:‬׳‬ ‫מהמים * והימים ו ה נ מ ש כ י ם *‬
‫מדזם־‪1‬ינה י ו‪:::‬היניה* והנמשכים * דף יא * יב‬
‫ידבר על ה א ש והנמשכים* דף יב ‪:‬‬
‫מהדומם * אבנים־ ט ו ב ו ת ו מ מ ל י ו ת והנמשכים דף יג‬
‫דף יד‬ ‫ממיני הצבעים והנמשכים • י‬ ‫א‬
‫‪:‬‬ ‫דףטו״יו‬ ‫! מ ה כ ה מ ר ת י ח ״ ו ת הטהורים‬ ‫ב‬
‫! מ ה ב ה מ י ת וחיות הטמאים * והנמשכים דף יו ״ יז ‪:‬‬ ‫י‪:‬‬
‫‪:‬‬ ‫‪ I‬מ הרמשים וחשי־צים למיניהם והנמשכים רף יח‬ ‫יף‬
‫מהמיגופפרם * והעופות״ והנמשכים׳ ת* יט * כ ‪:‬‬
‫|‬ ‫‪ -‬ך ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫•‬ ‫••‬ ‫•‬ ‫_‬ ‫;‬
‫יזן‬
‫»•‬
‫‪R‬‬

‫‪:‬‬ ‫מ ה א ר ס י היןרויבים ־ והנמשכים דף כ * כא * כ ב •• כז י כ ד * כ ה‬ ‫יו‬


‫מ בנין ה א ד ם וחושיו והנמשכים דף כ ה ‪:‬‬ ‫•ז‬
‫שמות א כרי אדם ההיצוני׳ם י וקורותיו ד ף כ ו ״ כ ז ״ כ ה * כ ט ‪:‬‬ ‫יח‬
‫ש מ ו ת א ב ך אךם הפנימי‪:‬ס * ו ב ה מ ה ועייף • דף כ ט • ל * ל א *‪.‬‬ ‫ים‬
‫מ מ ע ל ו ת האדים • כיתותיו וחםרוניו * דף ל א • ל ב * לג * ל ד * ל ה ‪:‬‬ ‫כ‬
‫?׳הגועות ה א ד ם * קורותיו * י ו מ נ י ו • ח * ל ו • לן י ל ח • ל ט ן‬ ‫א‬‫כ‬
‫ממומי ה א ד ם ץ ח ם ר ו נ י ו ו ה נ מ ו כ י ם ' ד ף ל ט י מ ‪:‬‬ ‫כב‬
‫‪4‬‬ ‫י‬
‫ש מ ו ת מיני חולאים ה מ ת ר ג ז י ם על ה א ד ם דף מ • מ א * מ ב • מ ג מ ד ן‬ ‫כג‬
‫מ ה מ י ד ו ת רעות וגריעות וחנימישכם* ד ף מ ד • מ ה • מו * מז ‪:‬‬ ‫כד‬
‫מ ה מ ר ו ת ומעלות ט ו ב ו ת והנמשכים * ד ף מ ז ״ ם ח • מ ט ‪:‬‬ ‫כח‬
‫ש מ ו ת כלי גבר וחנמשכים • דף מ ט * נ • נא • נ ב • נג ‪%‬‬ ‫כן‬
‫•‬ ‫ש ל מ ת א<צ‪1‬ה ותגזתכןיה והנמשכים • נ ב • נג ‪:‬‬ ‫כן‬
‫<‪i‬‬ ‫מד״ תקופות ה‪0‬נה • ד״ זמנים והמועדים • ל פ י ה כ נ ס ת ה‪6#‬ש באלו א ר ב ע ד ן ב ת י ם ש ל‬ ‫כח‬
‫המזלות• דףנג• נד ‪:‬‬ ‫כט‬
‫מ ה ב ה ל ה • ו ח מ ס ת • והנמשכים • ד ף ב ד • נ ה • נו • נז • נ ח • נ ט \‬
‫ן‬ ‫;דבר על המשכן • מכןדש וכןרעיו * וכליו״ דף גט ‪ .‬ס‬ ‫ל‬
‫מהסמים • והבשמים והנמשכים ! דף ס • סא \‬ ‫לא‬
‫׳מפתח הפרקימ‬
‫‪4‬‬
‫מהמזונותומאכלים* והנמשכים• דף סא ס ב •סנ * סד ן‬
‫מהמשקים וכליהם • והנמוכים • דף סח * סו • ס ז ‪:‬‬
‫‪%‬‬
‫מאלגי ןןךק למיניהם והנמשכים « רףסז סח ‪:‬‬
‫מכל עצי מאכל למיניהם והנמשכים * דף סח • סט • ע ‪:‬‬
‫מהגן והצומחים * והנמשכים • דף עא * עב «‬
‫‪4‬‬
‫מהצמחים * הדשאים * וגן הירק ץחנמשכים * דף עב ע ג י עד *יעה *•עו • ‪:‬‬
‫דברים הנצרכים לבהמות • להיות * ולעופות דף עו * עז ‪:‬‬
‫שמות כי*י זמר וחנמשכים * דף עח •עט ‪2‬‬
‫מחערים * והמדינות •והנמשכים • דף עט י פ* פא* פב ״פג‪:‬‬
‫מבטן חבית וחומרותיו וחנמשכים * דף פג * פד • פה * פו • פז‪:‬‬
‫כלי הבית מטלטלים וחגמשכים דף פז ״ פח * פ ט ‪:‬‬
‫מחמבשלח וכליה * והנמשכים ‪ :‬דף פט * צ •צא • צב ״ צג‪:‬‬
‫מהנשק והנמשכים דף צג• צד ‪:‬‬
‫מהמלחמה והקרב והנמשכים * דף צד ״ צה * צו ־ צז י צח * צט ‪:‬‬
‫שמות תוארים לאנשי שם * והנמשכים ״ דף ק * קא • קב ״ קג ״ קר * קה • קד‪:‬‬
‫*י‬ ‫שמות בעלי מלאכות וכלי אומנותם * דף קו ‪-‬קן‪ .‬קח * קט י קי * קיא קיב קינ קיר* •קטו •‬
‫מהמלכיות והמדינות הנזכרים בספרי הנבואה בכלל ושם כ ל אחד ואחד מאומתו דף קיז * מיתן‬
‫שמי־תחחכמות* ומגליחם• והנמוכים רףקיה״ קיט•־קב ‪:‬‬
‫יניד כמה שופטי ישראל היו בכללם * ומאיזד־ז שבט * וכמה‪.‬שנים כל אהד שפט א ת ישראל ‪.‬‬
‫י•‬ ‫ד‬ ‫‪i‬‬ ‫י‬ ‫יי‬ ‫‪T V‬‬ ‫‪T‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪T‬‬ ‫‪• T‬‬ ‫‪T‬‬ ‫־־־‬ ‫|‬ ‫~‪T‬‬ ‫•‬ ‫‪T‬‬ ‫•‬ ‫‪:XV‬‬ ‫»‬ ‫••‬ ‫•‬

‫וגם יגידעל הגרים שנתי״רובכלזמזוזמך ושבע מצות שנצטוו בני •נח י ד ף י ק כ י קכא * קכב ‪-‬קכג‬
‫קכג * קכד * קכה * קכו י קכז־ קכה * קכט ן‬
‫עיר כמה מלכים היו בכללן ומי הם אלו שמלכי _על כל ‪.‬ישךאל ומי‪.‬הם אלו שמלכי על שבט יהודה‬
‫^^^^רה;גכמהשנ*ם םלך כל אהד ואחד * והכהגימ הגדויליס שחץ‬ ‫י‬

‫בימיהם'* הנביאים שנתנבאו בזמניהם ובאיזה זמןמשנות היצירה מ לךכל אחד ואחד * רף קל •קלא‬
‫י‬

‫קלב • קלג• קלד‪:‬‬


‫‪.‬יגיד אלה שטות מלכי י^ךאל‪-‬יבאיזה זמן משנות העולם מלכו ‪ /‬ו ב מ ה שניםבל אחד ואחד מלך •‬
‫ע‬

‫ומי הם הנביאים ובזמניהם • ושמיתקצת איבריחאךם ‪£‬ה לעשות* ומה לא לעשות • דףקלד״קלה‬
‫‪.‬קלו ־קלן• קלח ן‬
‫‪4‬‬
‫ידבר מהמלות על דרך אלפא ביתא דף י קלט * קמ • •קמא ‪J‬‬
‫מהמלות המורים על הזמן • המקום • השאלה * כמות • מספר • איכות * קיום * עלילה * דף קמב‬
‫קםג •קמדי קמה״ המו‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫ידבר על המספר‪-‬דף קמו *׳קמז* קמח * קמט״־ קן ג והכלל לדעת המועדים והצומות • קנאיקנב*קנג‪:‬‬
‫מהדבר והפכו על ד י ד א ב •דף קנג • קנר • קנח * קנו־ * קנז • קנח * קנט* קס *‪.‬‬
‫ילמד‪.‬כנויי" כבוד חניתגים לכל אחד־ו^חד לפי מעלתו וערכו• ויגיד מקול הבנחמות וחיות וצפצוף‬
‫״העופות ושמות מוךכבים מצרכי חבית* ׳על דרך אלפאביתא דחקםבקסג קסד קסה קסו •י הסז•‬
‫ויכוח בין המחברובנו ותלמידו * אשרשסחמחבר יורם ףטםהתלמידחירםבדרך שאלה וחשובה•‬
‫דף קםז * קסח‬
‫הטעערת‬ ‫לוח‬
‫צריך‪.‬לקרות‬ ‫שטה‬ ‫דף‬ ‫לקהת‬ ‫ערף‬ ‫‪rttoty‬‬ ‫דף‬
‫לחות הנחירים‬ ‫כט‬ ‫חפשטה‬ ‫לה'‬
‫‪T‬‬ ‫‪T‬‬ ‫‪I‬‬ ‫‪-‬‬

‫הבל ־ " ' "‬ ‫;תר‬ ‫מא‬


‫מדינות‬ ‫ח‬ ‫לג‬ ‫כובס‬ ‫כח‬ ‫נ‬
‫מגמה‬ ‫כח‬ ‫חבט‬ ‫יו‬ ‫גא‬
‫סירי‬ ‫מ‬ ‫לד‬ ‫קנח‬ ‫כ‬
‫פחד‬ ‫כ‬ ‫לח‬ ‫כים‬ ‫כג‬
‫צועח • נסיעה‬ ‫טו‬ ‫לו‬ ‫שקיס‬ ‫כד‬
‫‪T‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ן‬ ‫‪T‬‬

‫כח‬ ‫כתר‬ ‫ח‬ ‫נב‬


‫צעד‬
‫לד‬ ‫אקלימם‬ ‫מג‬ ‫ננ‬
‫טורח‬
‫כ‬ ‫לז‬ ‫חחגים‬ ‫יב‬ ‫נד‬
‫דולק‬
‫יח‬ ‫מא‬ ‫חברח‬ ‫נח כט‬
‫ספחת‬ ‫‪T‬‬ ‫‪T‬‬ ‫‪-‬‬

‫כג‬ ‫כב‬ ‫נו‬


‫חרהור‬ ‫י?ז‬ ‫!‬

‫הראויה‬ ‫לד‬ ‫ןגלז‬ ‫יט‬ ‫\ עא‬


‫טפטוף‬ ‫לח‬ ‫משוכה‬ ‫כב‬
‫חשישית‬ ‫לט‬ ‫ניי!ם‬ ‫ד‬ ‫עב‬
‫לחח‬ ‫מח‬ ‫כמהים •‬ ‫כנ‬ ‫עה‬
‫שחורח‬ ‫ב‬ ‫מב‬ ‫פםנתרין‬ ‫יט‬ ‫עח‬
‫‪T‬‬ ‫!‬

‫ה‬ ‫ארחות‬ ‫לח‬ ‫פב‬


‫לחה‬
‫ו‬ ‫‪T T J‬‬ ‫*ח כ ח‬
‫לחה‬ ‫*‬ ‫מרה‬
‫ז‬ ‫לג‬
‫לחח‬ ‫רחיטה‬
‫ט‬ ‫‪T‬‬ ‫•‬ ‫‪I‬‬
‫פח כ ח‬
‫סרחון‬ ‫צבת‬
‫יז‬ ‫מג‬ ‫ג‬ ‫צג‬
‫הטחול‬ ‫מטיל ברזל‬
‫כא‬ ‫לב‬ ‫קי‬
‫חוליחיגליס״פוז^^‬
‫כב‬ ‫חריצים • חדוךימ‬ ‫*‬ ‫קיב‬
‫גליטץ‬
‫בג‬ ‫שבח‬ ‫קיר כה‪.‬‬
‫טחורים‬
‫כה‬ ‫שנים‬ ‫ב‬ ‫קכנ‬
‫שברון‬
‫יב‬ ‫מד‬ ‫מתו‬ ‫לב‬
‫אפייןטפיזון‬ ‫ה;ה‬
‫יד‬ ‫ב‬ ‫קלד‬
‫ההקזה‬ ‫מיוסד‬
‫‪T‬‬ ‫‪-‬‬ ‫־‬ ‫־־‬
‫לב‬ ‫מה‬ ‫כז‬ ‫קנא‬
‫נבזה‬ ‫מו‬ ‫ותשןןה באב ‪1‬‬
‫מו‬ ‫ל‬
‫כעסנות• ר ג ז ך ^‬ ‫הר‬
‫קע‪.:‬ץ‬ ‫לא‬ ‫‪.‬מז‬ ‫כח‬ ‫קנח‬
‫לז‬ ‫הוללות• סכלות‬ ‫כח‬
‫תחכמוני‬
‫מופלא‬ ‫מא‬ ‫קנח לח‬
‫מוסמך‬ ‫מב‬ ‫נה‬ ‫כג‬ ‫קנט‬
‫שכל״ משכיל‬ ‫מג‬ ‫מ‪:‬ליל‬ ‫יב‬ ‫קסג‬
‫מט‬ ‫שמנענעץ‬ ‫לו‬
‫יד‬
‫הלבשת‬ ‫לד‬
Pag. Regla Se Dcve Leer. Pag. Regla Se Deve Leer. Pag. Regla Se Dcvele.r
23 36 Hermofo ! 26 De I 28 Sidoneo
29 31 Sezo j 74 5 1 D e
°j° I 30 Syriano
40 Refpiraeion s 81 13 Fuente i 31 Pcrfiano
10 & del Higado | 28 Huefped j 32 Medeo
33 1 Fantacia ‫ן‬ 82 16 Arabal 33 ‫ן‬ Anneno
29 Confian9a l 21 Caminos I 34 Indiano
14 Pervcrfidad I 84. 33 Buraco 2 ‫ן‬ S Indiano
3+ 19 & Voluntad 85 26 Pimuras I 36 Egypfiano
35 26 Homecid io 88 27 Lanterna I 118 18 Tebarico
12 Prevenido 37 Coclmlo i 23 Efpana, efpanol
12 Riquefa 91 12 Toflador I 121 20 Uvieron
39 20 Combitc 92 9 Pedacjo 21 ‫ן‬ Superflua
40 E l ojo 36 Balan9as 1 122 20 Les Juzgo
4* 13 Mafia Frenecia 38 Tj.qon 2
7 29 ‫ן‬ S 7
22 Inflamacion 93 24 Arquero 1 123 24 Sabe
27 Efpiritu 94 3 Las 1 '126 4 Lenguas
43 3 Piedra 95 4 Fuerga, for^ados 5 ‫ן‬ Ciencias
4 Arenas 7 Efquadron I 6 Uvo
12 Melancolia 9 Soldados
38 Contagio 17 Soldados I 127 33 Fuego
44 16 Ayuda 18 Carrofero I 45 Preciza
18 Emplafto 32 Camarillas de I 184 1 No
19 Lifonjero Soldados § 151 5 Miliaria
3 2 Depreciable 34 Armada f ^ 1 Nro
46 9 Brutalidad. 38 Mirador 33 ‫ן‬ Primer
ij. Vexacion 97 21 Embara^o 1 152 5 Empie9a
20 Lifonjero 99 34 Cierto I 26 Sebuot
41 Efpion 102 1 Sacerdote I 153 13 Tifry
47 15 Scparado 37 Flpretendido 1 154 36 Firms
49 2$ Medicina 38 Procurador } 156 ^ 1 Defenxabrido
5* 9 Que araftra 105 28 Que el fcptimo I 157 26 Confefar
14 Encima 107 2 Derocar la pared j 3 3 Defencubierto
16 Sapato 7 Punto 32 158 ‫ן‬ Desfortu
20 Indios 109 1 Plata ‫י‬ i 36 Arancadbr
42 Moneda. 111 20 Lena j 164 27 Para
5* 37 Perlas 21 Lena I 3 Afiarum mone-
53 12 Sabanas 112 13 Campos, ano I daantigua.
2? Saco 113 28 Caldeofellarnan 38* ‫ן‬ Zuzae moneda
54 31 Santa Affipor fcraflro- j antigua
53 Sacerdotc logos { 165 17 De ave
42 Clafe 116 2 Aftucia I 26 Para
67 10 Vazia 117 7 Y j 167 16 Cap. L V I I I .
72 51 ‫ער‬:‫בית‬ Bof e
qu
{ 168 12 A inftruir
21 Cora90n
‫היטמטח‬ ‫י‬ O M I S I O N . O M I C I ON :

‫א אבן שואבת‬ Load (lone Piedra I man


‫אבן אגאט‬ Agate Piedra agata
‫אומן‬ A rule U n regladdr
4
‫אפלןריסין א נ פ א ל י א‬ A waiftcoat, fbcks Chnpa, Efcarpines
• ‫איםטיס י‬ Indigo Indigo, anil
‫בזך• בתי ה ד פ ה‬ ‫ב‬ Candelftik, ruffles Candclero, pnnos
‫ב י ת תרעי ב י ת ה כ ס א‬ Clofe ftool, neceflary houfe Silla, necetfaria
‫גסטרא‬ ;‫ן‬ Chamber pot Bafin, orinol
‫דלמיטירןיון בתי רגלי‬ ‫ד‬ Stockings Medias
‫ן‬:‫הימי‬ ‫ה‬ !iibben Sinta »
‫הינומ;א‬ Cloak Manto
'‫ירדיו‬ ‫ו‬ Veins Venas
‫ויעודים‬ Convents Conventos
‫זנב ה פ א ת‬ ‫ז‬ Cue, or tail of wig or hair Rabo, cola de peluca o pclo
‫חיסומן‬ ‫ח‬ Steel A zero
‫ט ו ח נ ו ת כפי‬ D Double teeth Muelas
• T ‫ ־‬2

‫יתוש‬. ‫י‬ Fly Mofca


‫״תיכין‬ Tongs Tenazas
‫כובע ה מ ד ו נ ג‬ ‫כ‬ Oil cloth hat Sombrero encerado
‫לימוניט‬ Lemonade Limonada
‫לולבי ה א ל ה‬ ‫ל‬ Acorns Albellotas
'‫מתלעות‬ ‫מ‬ Grinders Colmilllos
‫ג‬
‫־‬£‫משיןה מזוג מ ת ו ק בי‬ Punch Punche • 4

‫ה ל ב השקדים‬ Almond milk Almendrada


‫מי זרע אבטיחים‬ Melon feed water P ipitada
‫מגן ה ש מ ש‬ Umbrella Parafbl
' ‫מגן ה ? ט ר‬ Ditto Ptra lluvia
‫נחיל‬ ‫נ‬ Bee-hive Colmena
‫נוז‬ Twifted Torcido
‫סינוסן‬ ‫ס‬ Fringes Frangas
‫סנבוטין‬ Ear-rings Arccadas o farcillos
‫ע ל ה ] ה ב א ו כסף‬ # Gold and filver leaves Oja de oro y plata
‫עלעלה‬ Rupture Quebradura
‫פוליום‬ ‫פ‬ Rug, or Blanket Manta
‫צבועים‬ ‫צ‬ Hypocrites Hypocritas
‫ציב‬ Slobber Baba
flock corvatae
‫‪O MISIONS.‬‬

‫‪Stock or cravat‬‬ ‫‪Corva ta‬‬


‫‪J‬‬
‫קשרי המכנסיים‬ ‫‪Knee Gartrers‬‬
‫•‬ ‫‪-‬‬ ‫י‬ ‫ז‬ ‫•‬ ‫‪-‬‬ ‫~‬ ‫;‬ ‫•י‬
‫‪L i gas de cal90n‬‬
‫קשרי ךלמיטילויון‬ ‫‪Garters‬‬ ‫‪Ligas‬‬ ‫י‬
‫‪1‬‬
‫רושם א ו ת ל מ ״ י‬ ‫ל‬ ‫‪The mark of longing‬‬ ‫‪Marca de Dezeo de prent‬‬
‫ש פ ת ה ח ז ה ןהצואר‬ ‫ש‬ ‫‪Frill‬‬ ‫‪Bobillo‬‬
‫שנצות‬ ‫‪Srtaps‬‬ ‫‪v‬‬
‫‪Correas‬‬ ‫י*‬
‫ת כ ל י ת אחרון‬ ‫ת‬ ‫‪Eternal Felicity‬‬ ‫‪Felicidad e tern a‬‬
‫בוא נא ר ו ך בוא נא ופתח כיםןל‬
‫וקנהפידותהגן מ?‪1‬ץ!־!רעתי‬
‫‪#‬טד בהם א ח י א ת ^ ל ח נ ך‬
‫‪3‬‬
‫ם תועלתם ת מ י ד ל ף מגעת‬ ‫‪2‬‬
‫‪7 Rooms‬‬
‫‪ERRATA.‬‬ ‫‪90 17 Flint‬‬
‫ב ר ב ה א ת יי ב כ ל ‪ rf‬ת מ י ד ת ה ל ת ו בפי‬ ‫א‬ ‫‪9^ 11 Gridiron‬‬
‫‪Page, Line, Read.‬‬
‫ר ב ו ת פי רצחץ־א ״״׳ומשפטיך ל מ ת י‬ ‫‪j‬‬ ‫‪92 9 Piece‬‬
‫^‪29 Tach, taches‬‬
‫‪9 31 Tongue‬‬ ‫ראיך יראוני ו ת ח י י כ י ל ד ב ר ך יחלתי‬ ‫•‬
‫‪93‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪Sling‬‬ ‫‪S‬‬
‫‪34 4 Fear‬‬
‫‪40 28 .Stupid‬‬ ‫באוני רחמיך וא^ןה כי ת ו ר ת ך שעשעי‬ ‫•‬ ‫^ ‪94 18 Of awar & c .‬‬
‫‪42 16 Or pimples in‬‬ ‫ת ל ע ש ו ת ליי ה פ ר ‪ #‬ת ו ר ת ך‬ ‫‪y‬‬ ‫‪95 20 Pranfmg‬‬ ‫*‬
‫‪104‬‬ ‫‪Detaining‬‬ ‫^‬
‫‪th e head‬‬ ‫ד מ ת י בנשף ו א ש ו ע ח ‪ /‬ל ד ב ר ך יחלתי‬ ‫ק‬ ‫‪2‬‬ ‫‪juftice‬‬ ‫‪3‬‬
‫‪43 19 A diflcntery‬‬ ‫שפתי ס פ ר ת י כ ל משפט* פיך‬ ‫ב‬ ‫‪109‬‬ ‫‪Perfumer‬‬
‫‪44 21 Fumigation‬‬
‫‪121 28 All‬‬ ‫‪S‬‬
‫‪29 Whore mongers‬‬ ‫א ח כי פקודיך א ח ב ת י יי כ ח ס ד ך חייני‬ ‫ף‬ ‫‪3 Of‬‬
‫‪I2J‬‬ ‫‪5‬‬

‫‪45 5 Opreflbr‬‬ ‫א ד ב ר ח ב ע ד ת י ך נגד מלכים ודא א ב ו ש‬ ‫ן‬ ‫‪I49‬‬ ‫‪4‬‬


‫‪49 3& A difguife‬‬ ‫‪ £‬ל ש ח י מ י ם ‪As‬‬
‫ר ן מצותיך ארוץ כי ת ר ח י ב לבי‬ ‫ך‬ ‫‪28‬‬
‫‪52 41 For the feet ufrd‬‬ ‫‪'56 3 ' Unfavory‬‬
‫אש ד ב ר ך א מ ת ולעולם כ ל מ ש פ ט צדקך‬ ‫ף‬ ‫‪164‬‬
‫‪in arabia‬‬
‫‪2‬‬
‫"‪7 An ancient0‬‬
‫‪69 10 Cake of figs‬‬ ‫הי לבי חמים בחקיך למען ל א א ב ו ש‬ ‫*‬ ‫?‪166 28 Obolus anc‬‬
‫‪72 12 Sallow‬‬ ‫מ ו ל ע ל ע ב ר ך א ח י ח ואשמר‪,‬ז ד ב ר י ך‬ ‫‪j‬‬ ‫‪fmall coin.‬‬
‫‪169 32 Uudeniable‬‬
‫ב י ת יער ‪5 Fo< eft‬‬
‫‪l‬‬
‫שובו לי יראיך ויודעי עדתיך‬ ‫י‬
‫‪170 41 S eparated‬‬
‫‪74‬‬ ‫‪3 And‬‬ ‫א ת נ ח מ ת י בעניי כי א מ ר ת ך חיתני‬ ‫ן‬ ‫‪171 3 Fifli‬‬
‫‪1‬‬

‫‪80 30 City‬‬
‫‪81 7 Office‬‬ ‫ה נמלצו לחכי א מ ר ת ך מ ד ב ש לפי‬ ‫מ‬
‫‪2‬‬
‫‪5 Ccleftial‬‬
‫‪32 Intellect‬‬
‫‪*3 21 Width‬‬ ‫א ע נ ח חרפי ד ב ר כי ב ט ח ת י ב ד ב ר ך‬ ‫ן‬ ‫‪172 33 Variety‬‬
‫‪85 26 Rooms‬‬ ‫חמיך רבים יי כ מ ש פ ט ך חייני‬ ‫ף‬
‫‪2‬‬
‫‪7‬‬ ‫ד ע ת י יי כי צדק משפטיך ואמונה עניתני‬ ‫י‬
‫הי נא ח ס ד ך לנחמני כ א מ ר ת ך ל ע ב ד ך‬ ‫י‬
‫א ח עניי יחלצני כי ח ו ר ת ך ל א שכחתי‬ ‫ף‬
‫הלי יכנו דרכי לשמור חקיך‬ ‫א‬
‫ח לקי יי א מ ר ת י ל ש מ ו ר ד ב ר י ך‬
‫\ א ת ה י ת ח לי כי פקודיך נצררתי‬
‫ק ר ו ב א ת ה יי ו כ ל מצותיך א מ ר ת‬
I N D E X OF THE CHAPTERS,
CHAP, The Names of the Lord.Page 1
Of the Heavens an\ Luminaries Stars and Planets. 2 3
Of Angels, Devils, Magicians and Sorcerers. 3.
Of Names of the Twelve Signs of the Zodiac, and their influence, on the Twelve
Months of the Year, and of the Winds. 4, 5.
Of The Times and Seafons, 6, 7.
Of The Creation of the World, The Earth, and it's Four Parts 7,8, 9.
Of The Waters, Seas &c. 9, 10.
Of The Ship and the Guiders thereof. 11, 1.2.
Of The Fire &c. 12.
Of The Minerals and Precious Stones. ‫״‬13
Of The Various COIOUTS &c. 14.
Of The Clean Beafts &c. 15,16.
Of The Unclean and wild beads, 16, 17.
Reptiles of all kinds 6cc. 18
Of the flying Creatures, and Fowls. 19, 20.
Of Man, and Relations & c . 20, 21, 22, 23, 24, 25.
Of The Human Fabric and Senfes. 25.
Names of the External Limbs of. the Human Body &c . 26, 27, 28, 29•
Names of the Inward parts of thr Human Body Beufts Fowls. 29, 30, 31.
Of Mans viitues Powers, and Defedts 31, 32, 33, 34, 35.
Mans motions and accidents &c. 36, 57, 38, 39.
Blemifhes and Defeds of the Human body &c. 39, 40.
Difeales incident to Man, 40, 41, 42, 43, 44.
Of Vices &c. 44, 45, .46, 47.
Of Good* qualities. 47, 48, 49.
Mans Drels Sec . 49, 50, 51, 52.
Of Womens drefs and thdr ornaments Sec. 52, 53.
Of the Four Revolutions and feafonsof the year, and the Holy-days, and when the fuiH
eniers thefe four figns 53, 54
Of the Congregation, and Synagogue Sec . 54, 55, 56, 57, 58 , 59.
Of the Tabernacle, Temple fjcrifitices, and their VeiTels. 59, 60.
pfLfpices and Drugs &c . 60, 61.
Of Vi&ual> and Food &c .61, 62, 63, 64.
Of Liquors, and their veffels. 65, 66, 67.
Of Wild Trees &c. 67 68.
Of Trees of^Food, of all kiuds68, 69, 70.-
Of Gardens, Plants &c • ‫״‬71,72
Of Vegetables 6cc. 72, 73, 74, 75, 76•
I N D E X ?

Of NecuTary thir.gs, for Beafts Fcwls'&c. 76, 77.


Names of Muiical Inttruments &c. 78, 79.
Of Cities, Provinces &c. 79, 30, 81, 82, 83.
Bui'din^ of Iloufcs, and their Materials &c. 83, 8 4 , 8 5 , 86 87.
HoiifhoTd Furniture &c. 87, 88, gg.
s
Of the Kitchen and its Furniture &c. 89, 90, 91, 9 2 9 3 .
Of Arms Szc . 93, 94,
Of the wvr &c. 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.
Names of Titles for men of Oh^raiter cce. 100, I C I , r o 2 , 103, 1^4 105, 106. t

Names o f Tradefmen and their. Tools •&c. 106, 107, 103, 109, 1!0, 111,112, 113, 11
1 !5, 116, 117.
Of Kingdoms, Provinces, mentioned in the f-riptures i‫־‬n General, and the Name of e^‫»־‬
Nation. 117, 118. c
r
Names of t l u Sciences, and their rro eiTors &c. 1 1 8 , 1 1 9 , 1 20. • <
Contains h o w mar.y Judges Reigned over Ifrael, and their refpe<5tivc Tribes and
Number of Years o f each of their Reign, alfo o f the convc rfions to the Judaifm, made^
d: :Tcrent times and the Seven Precepts which were Commanded to the fuccefforsof
123, 121, 122 123, 124 ! 2 5 , 126 I 2 7 128 129. ^
Reine:s the number of Kings there were in all, thole over Ifreal and thrfe over the Tribes^
Jadah Benjamin, and Levy only, who were nominated Kings of Judah ; the number*
ye.‫׳‬r/ each Reign lafted, the High Prie1\s Cotemporaries of each, the Prophets, in the{>
!
respective Periods t h : number of years from the Creation, of each Re gn. 1j>
131, 132, 133, 134. ^ ^
Contains the Names of the Kings of Ifrael and in what year cf the Creation, w i t h t.
Nomber, of years of each their Reign, the Cotempraory Prophets, the Names of parties
puts of men, and what ought to be obferved by euch of their refpe^live member!, 1^
1 3 1 6 ‫ג‬
M 5 3 ‫ ׳‬3 * 3 7 ‫• י‬
Of Aadvrebs&c . 139 140 141 142 143.
Adverbs Df Time, Place, interrogation, Quantity, number, Quatity, aftbrmation, Deitt
143144 145146.
Of Arithmetic, or Numeration, 146 147 148 149 150 151 Feftivals andFafts 152 1
Of things, or fubjeiti, and their oppofites alphabetically 153 154 1^5 156 157 to 161
Titlles o f Honpur due to every man according to his rank In life, Treats alto on vario
founds cl Brutes and winged creations, and compound words and names concerni
the ufe and fervice of the houfe. 16.2, 163, 164, ' 165, 166' 167.
A dulouge between the Author and hjs len and fcholar; JoRaM being the Authors naf
rnd H I k a M his funs name digellcd, by way of qucftion andanlwer. 167, 168, 1(r
j ; c , 17 1, 1; 2 , 177,174.
INDICE OE LOS C A P I T U L O S .
CAPITULO. De 103 Nombres de Dios. Page 1.
Delos Cielos Luminarias, Eftrellas, y Planetas.i, 2, 3
De lcs Angeles, Diablos, y Hechizeros. 3.
Nombres de los 12 fignos del Zodiaco y fa inllaencia en los 12 Mezes del. Ano y do
los Vientos* 4, 5.
De los Tiempos &c. 6, 7.
De la Criacion del Mundo, laTierra y fns 4 Paites, &c. 7, 8, 9.
De las Aguas, M‫״‬res, &c 9, 10.
Del Navio, y fus Comandantes & c . 11 2 2
Sobre el Fuego &c. 1 2 .
De los Minerales, Piedras finas 13.
De las Colores &c. 14.
De las Beftias y Animallas Limpias 15, 16,
De Animjles lmmundos, y Fieras dellapina &c. 16, 17
Reptile? de todo Genero Sec. 18.
De los Volatile?, y Aves &c. 19, 20.
Del Hombre y Porientes, 20, 21, 22, 23, 24, 25.
De la Fabrica Humana y fus fentidos* 25.
Nombres delos Miembros exteriores del Cucrpo &c. 26, 27, 28, 29
Nombres de los Miembros interiores de los Humanos, Animales &c. 2 9 , 30, 31
Dc las Viriudes Humanas, Potencias, y Defe&os &c. 31, 32, 33, 34, 35.
Movimientos del Hombre, y fus Accidentes, 36, 37, 38, 39.
Delas Maculas y Defeclosdel Hombre &c. 39, 40.
Enfermcdaaes que fuelen venira los Humar.os&c. 40, 41, 42, 43, 44.
De los Vicios &c, 44, 45, 46, 47.
Virtndes, Propiedades, y Exelencias &c. 4 7 4 9,4-8‫י‬ .
Veilidos del Hombre &c. 40, 50, 51, 52.
Veftidos de Mugeres, y fus Afeites, &c . 52 53
De los 4. Revoluciones, Tiempos del ano, las Fieftas, y quando entra el Sol en eft0r‫׳‬
quatro Signos 53, 54,
De la Congrega, Sinagoga, &c. 54 55 56 57 58
Trata del Tabernaculo el Santuario, los Sacrificios, y fus alajas &c. 59 60
De las Drogas, y Efpecias aromaticas, 60, 61.
De los AHmcntos, 0Cibt‫׳‬s&x\ 61 62 63 64 65
De los Licores, y fus atuendos, 65 66 67
Generosde los Arvoles fnves tre^, 67 68
De todos Generos de Arvoles Comiftibles 68 69 7©
Del Huerto Plantas &c . 71 72
De lcs Vegetables &c, 72 73 74 75 76
IN D I C E .

Las ccfas ncceiams paraTcs animates Beftias. y Avcs &c . 7 6 , 7 7 .


Nombres de los Inflrumentos Muzicales 7 8 . 7 9 . . >
1
Dclr.s Ciudades y Provinciasy fus adj1mto3 79, So, 81, 82, 83.
De la Fabrica de Caza, y fus Materiales, ‫־‬83, 84, 85, 86, 8;. ^
De Muebles de Caza y fus al gas, 87, 88, 89. /
De la Cozinay fus Alajas, 89, 90, 91, 92, 93. ‫׳‬i
De Armas &c. 93, 94.x
De 1J Gucrra &<:. 9 4 , 95. 96, 9 7 , 9 ? ‫ ־‬09, ‫נ‬00.
Nombres Titulares a Gente de F?:na &‫־‬c. ico, 101, 102, 103', 104, 105, roo.
Nombers de los Artifices de las A!tes.y de fus Inifcrumcntos, £ce. 105, 107, 108, i t
110,111, 112, 11 3, 114, 115, 116, 117.
ra
De los Reyno*, y Pro\incias, nombrados en la S», S , en General, y nombre de Cad
uno Nombraco por fu Nacion 117, 118.
De las Ciencias y fus Prcfefores, 118, 119, J 20.
Trata deles Jue/ts de Ifrael quantos, y de cuyo Tribu, y los alios que c3da uno Juzg
Ifrael, y de los Proielytas al Judaifmp, en defercntes tiempos, y de 7 Preceptos <;
fueron Encomendadosii los kijos de Noah, 120, 121, 122, 123,124, 125, 126 127, 1
129.
Relata el Numerode los Reyes, one uvieron en Ifreal, los que Reynaron fobre todo Iff
y los que Reynaron fobre el Tribu de Yehuda, Bmjamin, y Levy, los intitulai!
Reyes de Yehuda, el No. dc snos que cada uno Ilcyno, y 10? facerdodes, y Prophet
que eran en tiempo de cada uno, los ;!noo de la Criacion del Mundo, en que Rej
ca‫׳‬43 uno de ellos. 130, 131, 132. 234.
De los Nombres de los Reyes de Ifrael, y en qne Tiempo de 11 Criaciori del Mu£
Reynaron, y quantos ailos cada uno Reyno, y qual dran los Prophetas de fus tiemp
y nombre de algunos Miembros del Humnno como fe ban deGovemar. 134, 135,1
'137, 138. .
‫׳‬

De 103 Advcrbios per Alpha Beta 139, 140, 141, 142.


De los Adverbios que indican el Tiempo, Lugar, lnterogacion, Cantidad, Calidad, O
firmacion, Negativo, 142, 143, 144, 145, 146.
De la Aritmetica, o Numeracion, 146, 147, 148 3 4 9 , 1 5 0 Regla para fiber 13:
Fieftas y Aytmos, 153,152,51‫י‬ .
De un Afumpto, y fu Opolipo, por Alpha Beta 153, ! 5 4 , 1 5 5 , 1 5 6 , 157, 1-58,1;
160, 161. *
Trata de Titulos Honorificos que fe eleven dar a cada uno fcgun fu grado, como tamfc
de laVociferede los lracionales, yGorgeamiento de 103 volatiles y nombres Computf
de algunas cofas del Cervicio de caza, por Alpha Beta, 162, 163, 164, 165, 166, !1
Dialago entre el Alitor, y entre fu Hijo Dicipuio fuyo, nombre, del Autor fiendo YoRr
y deLDicipulo H i l l a M , en forma de Pregunta, y Pvcfpuefta 167, 178.
‫קהלת יעקב‬

‫פרק ראשי‬ C H A P T E R I. CAPITULOI. ‫״‬

T H E NAMES OF T H E L O R D L o s NOMBRES DE DIO$


*‫ה א ל יתבגר‬ ‫משמות‬ ‫י‬

‫ ש ס ה ו י ח * אי}י*;ה‬Lord Santo nombre, Adonay


Tetragramaton, Yah,
‫ אלדזיכש‬God E l Dio
‫ אל*יחיד* ב ל י ^ ג י‬The only God Dios unico, fin fegundo
Almighty Todo poderofo
‫ עליון‬The moft high God Alto, Exelfor
‫ רחום‬Eiill of compaflion Piadofo .
‫ חנון‬Gracious Graciofo
‫ ציייק‬Juft : :
Jufto
‫ ישר‬Righteous Recto
‫ חסיד‬Merciful t
Pio, Bueno
Trufty, faithful Fiel
The Redeemer Redemidor
‫ פודה‬The Redemptor Libran
‫ מציל‬Deliverer Efcapan
‫ מו^גע‬The Saviour Salvador
‫ נוצר‬The keeper Guardan
‫ נצח‬Eternal Abeterno
‫ מרום‬The moft high Exelfo
Holy Santo
‫ נורא‬Dreadful Tcmerofo
‫ בורא‬The Creator Criador
‫ יוצר ־‬The Former Formador
Adqueridor
mip PofTeiTor
The Maker . Hazedor ‫׳‬
‫ ע ו ש ה‬Permanent, or Lafting [,Permanente
‫ קיים‬The moft Acient A Anterior
‫ י ן ך ט י ן‬For ever Para fiempre
‫ לעד לעו־לם‬T o Eternity E n toda eternidad
‫ולנצח'נצחים‬

‫י‬ *‫פרק שג‬ C H A P T E R II. CAPITULO II.

‫ץ^ל‬-‫מאוי‬ * ‫מהימים‬ O F T H E HEAVENS, L U M I N A R I E S ^ D E LOS CIELOS L U M I N A -


.‫כוכבינם * ומזלו‬ T H E STARS, A N D P L A N E T S R I A S , Eftrellas, YPlanetas

; ‫ת • ^ ^ < ן‬1‫^ מ ״ ם ״ עךב‬


‫י‬

* ‫ ו כ ם • ' ר ק י ע ״ ז ב ו ל ״‬- ‫ מ‬Heavens Cielos

the Sub
The ,purity, or Etfencc of heavens Subflancla‫״‬o puridadf
The middie.pf the heavens Mitad de lps cielps
!

‫ ק ע ה ה ^ ם‬The End ofthe heavens Extremo de los cielos


• ‫ ש מ ל ח מ ה חרקה•• ע ר‬The Sun
4
Sol ‫׳‬x
‫ מ ש ח ר ״ צפירה י‬T h e Aurora E l alva, o romper el dT
* ‫ א ו ר י ת ה י ל ח * צ ה ר * ז ה ר‬Light Luz' ~%
:
‫נגה*ח ע^ית‬
‫ נ ה ך ה * יפןגה ־־‬Clear, or Bright Claridad
‫צח* מ צ ה ב * ב ח י ר‬
‫ א י ל ת י ה ש ה ר‬Morning ftar i Eftrella matutina
‫ עפעפי ש ח ר‬The dawn of the Day Alvorada, aurora
‫ ע ל ו ת ה ש ח ר ש ב י ר ת ה ש ח ר‬Day break ‫ ן‬Romper el Dia
‫ מ א ו ר ו ת‬Luminaries Luminarias
‫ זריחת השמש‬Sun Rifing Efclarecer el Sol
‫ האיר חיום י‬Day Light Efclarecio el dia
‫ ב^קרשחר‬Morning Ma nana
‫ ירח ל ב נ ה חרש כ ס א ס ח ר‬The moon Luna
‫ גידולי ה ל ב נ ה לשון חלמיש‬The crefcent of the moon Creciente de luna
' ‫ הצי ל ב נ ה‬Half moon Media luna
‫ מילוי ה ל ב נ ה‬Full moon Luna llena
‫ גלעית ה ל ב נ ה ל ה‬The wane of the moon Mcnguante Luna
‫ "לקות ה ח מ ה ל ח‬Solar Eclipfe Eclipce Solar
‫ ל ק ו ת ה ל ב נ ה‬Lunar Eclipfe Eclipce lunar
‫ ק ך ר ו ת ה מ א ו ר ו ת‬Total Eclipfe Afufcamicnto de las •
narias
‫פ!כבים‬ T h e Stars Las eftrellas
‫לבב‬ A Star Una eltrella
‫;נש עיש‬ Arcturus, * The north Star Norte
‫כסיל‬ Orion Orion
‫כימה‬ Pliadcs Pleades
‫הררי תימן‬ Stars of the antartic Pole Eftrellas del Polo an
‫הילל בן ש ה ר‬ Lucifer or a day Star Fuzero, hijo de man
‫מזרות מזלות‬ Mazzaroth the twelve figns Signos celeftes, Plat
‫מזל מ ע ר כ ה‬ Planet, Fortune, Planeta, Fbrtuna,
T T - : ‫־‬ T -

‫ שפע‬Abundance, Influence, Abundancia, influen


‫־‬ V

*‫שבעד־ז כוכבי לכרת‬ The feven planets and their power in the Las ‫ ך‬Planetas y fus
‫או גלגלינש ומשטרבש‬ ‫ך‬ Days of the week naciones en los 1
‫ב ש ב ע ר ת ימי ה ש ב ו ע‬ de la femana
‫ל ח‬ ‫ מ ש ט ר‬Power Dominion Podeflania
‫ צ ב י ל כ ת‬1 ‫ כ‬The planets or wandering flars Eftrellas crrantes
‫ כוכבי ש ב ת‬Thefixd ftars Eftrellas Fixas
‫ חי^היום ראשון‬The fun, on the funday E l Sol, en domingd
‫ל ב נ ח יוס ישני‬ The moon, munday L a Luna, Lunes
‫ מאריס יום שלישי‬M4r$j Tuesday Mars, Mares
‫טככ ״‬ Wednefday I
Mi‫־‬

*
<3>

Mercury, wednefday Mercurrp> Miercoles *


: - . ‫ צדק יזים חמישי‬Jupiter, Thurfday Jupiter, 'Jueves
1 ‫ נגחיו־םששי‬Venus, Frjday Venus, Viernes
‫ ש״^תאייוסשבת‬Satnrn, faturday Saturno, Sabado

*‫פרק שליש‬ CHAPTER III, CAPITULO III,


‫ידבר על ה מ ל א כ י ם‬ ON A N G E L , DEVILS, D E LOS A n g e l e s , D 1 A B L 0 s ,
.*‫ש ח ס חרטטיםומכשעיג‬ M A G I C I A N S , A N D SORCERERS, , MAGOS, Y H£CHIZEROS

‫ רוח‬Spirit Spiritu
‫ מ ל א י‬Angel Angel
12clafsesogradosdeAngel&
‫ י ב כתורת של מ ל א כ י ה‬T H E 1 2 DEGREES OR CLASSES OF ANGELS
• ‫ חיות׳ הקרש‬The Holy beings Animales de la Santidad
‫ אופנים‬Ophanim Ophanim
‫ אךאליס‬Axelim Arelim
‫ חשמליס‬Hafmelem Hafmalim
‫ ^ ך פ י ס‬Seraphim Seraphim
‫ מלאכים‬Malachira Malachim
‫ אלליים‬Eloim "‫י‬ ‫יי‬ Eloim
‫ בצי אלהים‬Ben^ Eloim Ben^-Eloim
‫ כרובים‬Cherubim Querubim
‫[ אישים‬fhim Ifhim
‫ שנאניס‬Shinanim Shinanim
‫ רתךשישים‬Tarlhifliim Tarfhifhim
'‫ רוחניים‬Spirituals Spirituales
‫ שד" * שיעיר‬Devil Diablo
‫ שדים לשעירים‬Devils Diablos
‫ שטן‬Satan Adevino
‫ ידעיגי‬A Wizard. Adevino
‫ ח ר ט ם‬Magician. Mago
‫ א ו ב‬A familiar Spirit. Pi ton, Pytonifmo
‫ אשף * ח ו ב ר * כשראי‬Aftrologer Aftrologo
‫ ר‬3 ‫ ח‬A Charmer. Encantador
‫ מכשף* קוסם* מ כ ש פ ה‬A Witch, a (he W i t c h Hechizero, Hechizera
‫ לוחש‬A Charmer Encantador
‫ מ נ ח ש‬Enchanter Adevino
‫ מעונן‬Obferver of times Agorero
‫לח‬ ‫עתירות‬.‫ מגיד‬Diviner Hechizero

‫פרה‬ Chap Cap


‫ פרק רביעי‬, CHAPTER I V /
Names of the twelve Signs of thc‫׳‬
‫שמורת הגוררת חמזלורת‬ Zodiac and their influence,
‫ו מ ש ט ר ם ״ בשניבש ע ש ר‬ On the 12 Months of the
. ‫חדשיהשנה*והרוהורת‬ - Year; and of the Winds.
‫ירח האיתנים‬-‫ מ^זנ!ס*תשרי‬Libra, September.
T
‫ ;נקרב״ ח ^ ו ן ב ו ל י‬Scorpio, October.
r

‫ ק ש ת בסלו‬Sagitari, November. J
‫טבת‬ ‫ גדי‬Capricorn, DecembeK ‫־ י י ־ ׳י‬
‫שבט‬ ‫דלי‬ Aquario, January.
‫ ד ר‬$ ‫ דגים‬Pifces, February.
f , ‫ ט ל ה ניסן אביב‬Aries, March. 1] ‫ד‬ ;
‫אייר זיו‬ ‫ שור‬Taurus, April.
‫ י‬.‫ תאו־מיססיון‬Gimini, May. • «‫־‬-.‫׳‬
‫ס י ט ן תמוז‬ Cancer, June. \
‫אוץח א כ מנחם‬ Leo, July.
‫ ? ת ו ל ה ־אלול‬Virgo, Auguft.
4
‫שני קוטב העולם‬ The two Poles of the World ‫״‬
‫ל ח‬ ‫ ק ו ט ב צפוני‬The artic Pole
‫ל ח‬ ‫ ק ו ט ב דרומי‬The antartic Pole
‫לח‬ ‫ ר **ש חלי‬The Dragon's Head ‫׳‬
‫ל ה‬ ‫לי‬/‫ ז ; ב י‬The Dragon's Tail
‫ ה מ ע ל ו ת חשבונבש ש ש י ם‬The Degrees are computed 360
‫ושלש מ א ו ת‬
‫ל ח‬ ‫ אופק‬The Horizon ‫׳׳‬
‫ המפריד* או־קו־משוההיום‬The Equinoctial line, or Equator
‫או אופן המישור‬
‫ חגורה ה ש ו ר פ ת‬The Torrid Zone
‫ שתים מ מ ו צ ל ת‬The two temperate Zones
‫ שת!ס קרירות‬The two Frigid Zones
‫ מרכז האיץ* או נקירת‬The Center of the Earth
• ‫ חוג קןארץ י י ־‬The Circle of the Earth
!

‫?גרן'י‬.‫ גן‬Paradite
‫ ד^ן‬Delight
.‫י‬ ‫ ל ח ט ה ח ר ב‬Fhe flaming fword
‫ פ ת ה נרןינס‬# ‫ת ו פ ת‬
‫ אברוןשאול‬Hell
‫ל ה‬ ‫ מזיקין מ ח י ן‬Evil fpirits
‫א ר ב ע ר ו ח ו ת העולם‬ T H E FOUR PARTS OF Tlie WORLD
‫קךם קדמה מזרחה מזרח‬
; Eaft
‫ים^מהמעךבאחור‬
T Weft
:.: . '‫צפו^צפנה‬
North.
‫מין‬:‫נגבהךר(ם תימן סימנה‬
‫רוח‬ South
Wind
‫רוחות‬
Exalations
(5)

‫רוחות מזרים‬ Exalatlons Las Exalacione*


‫ארבע רוחות ראשיים‬ T H E FOUR P R I N C I P A L WINDS L0s4VientospRiNC1PALE«
‫רוח נןדים‬ Eafterly Wind El Viento- folano
‫רוח ים‬ Wefterly Wind El Vknto Occidental
‫רוח דרוס‬ Southerly Wind El Viento Meridional
‫רוח צפון‬ Northerly Wind E l Viento Norte
‫רוח חרישית‬ A frefh Breeze El Viento Frefdo
‫רוח צר‬ A high and dry Wind El Viento alto y feco
‫לח‬ ‫רוח נ ג ד י‬ A contrary Wind Viento contrario
‫ל רוח זלעפות‬
A Storm Una Tempefta
‫צ ד ח ס ן ג ך ה סאון‬
‫רוח סופח י‬ A Whirl-Wind Turbellino
‫ריח ח מ ל ה‬ A Hurican Uragan
‫רוח נושב נושף‬. The Wind blows E l Viento fopla
. ‫רוח מצויה‬ A common Wind Viento comun
!‫רוח חזק‬ A very ftrong Wind Viento muy alto
‫עבים *נביאים‬/‫עננים‬ Clouds Nuves
‫ק ש ת ח ^ ך ק ^ ת חברית‬ The Rainbow El arco Celefte
A thick cloud, cloud Nuve efpe^a
. !‫עב ?נ‬.
Darknes a dark fog Efcuridad, Nublina
‫ף יניפה‬#‫ ך אפל א פ ל ה נ‬# ‫ה‬
Darknes Tinebla, Efcura
‫עלםהיעךפליצלמודיבחה‬
A mid a fmoke Vapor, Huma
‫א ד * קיטור‬
tntenfe darknefs ]Megrnra de noche
‫אישון קדרות ש ח ר ו ת‬
The lightning Los relampagos
‫ברקים*'לפידים'• חזיזים‬
Thunderbolt Rayos
‫חציציס‬
‫קולות • רעמים * רןגשים‬ The thunder Los Truenos
‫ן י‬1‫ח ו ך ב * צ{ח * צמא‬ Drynefs Secura
T
‫שרב * בצורת‬
‫ר'* אור י סגריר‬$‫גשם מ‬ 4 Rain Lluvia
‫דלף טורד‬ Continual dropping Gotera continua
‫יוךח מלקוש‬4 Firft Rain, the latter rain Lluvia Tcmprana, y tardia
‫מבול‬ Deluge Diluvio
‫<גשן * קיטור‬ Smoke Humo
‫קרח * כפור‬ White froft Yelo
‫שלנ‬ Snow Nieve
‫ברר אלגביש* ח נ מ ל‬ Hail, great hail ft ones Granifco, piedra de Pedrifco
: ;
‫צעירים רביבים‬ Gotas de lluvia
Drops of rain
‫אגלי * רסיסים‬
‫מר* ט פ ח • נטף‬ A drop Gota
‫ל‬9 Dew Rocio

‫פרה‬ B Chap Cap


(6)

C H A P T E R V. C A P I T U L O V,
•‫פרק חטיש‬
‫מ ה ע ת י ם הזמנים והנמשכים‬ OF T H E T I M E S &C‫־‬ DE LOS TIEMPOS & C
‫ךאישית‬ Begining rincipio, Cabe£a
‫ר ת ה ד ה ״ ר^ש‬ Begining, Head rincipio
‫לפנים‬ In former time Antes
‫ת מ ו ל • אוזמול‬ Yefterday Ayer
Third day the day before yefterday Antes de ayer terccro dia
Antiquity ancient Antiguedad
‫עולם‬ Old time for ever Tiempo antiguo, fiempre
‫נצח ״ נצח‬ Perpetual, ftrong, for ever erpetuo, fucrte,
para fiempre
‫ ע ד‬For ever 'ara fiempre
‫ אז‬Then En tonnes
‫עת‬. Time Hora
‫ עתי‬Opportunity Aparejado
‫ זמן צ ב א מועד‬A time Tiempo
‫ ח ל ד עולם ת ב ל‬The world El Mundo
‫ ב ר‬£ Preter-tenfe Preterito
‫ בינוני‬Participle Participio
‫ ח ו ה‬Prefent Prefente
‫ צווי‬Imperative Imperativo
‫ ;נתיר‬Future Futuro
A Moment Momento
Hour Una hora
‫ חצי‬Half an hour Media hora
‫ שליששינה‬Third part of an hour Un tercio de hora
‫ ר ב י ^ ש ^ ה‬Quarter of an hour Quarto de hora
" ‫ ח ל ק י ם‬Parts, minutes Partes, Minutos
‫ ניקור‬Point Punto
‫ שצף‬Inftant Inftante
‫ פ ת ע‬Moment Momento
‫ פתאום‬Suden Supito
- ‫ יום‬A day Un Dia
‫ יומיס‬Two days Dos Dia?
‫יום בחיר‬
‫ יום נחיר‬A bright day Dia claro
‫יוםצחיר‬
‫ יום מעונן‬A dark cloudy day Dia nublado
‫ יום סגריר‬A rainy day Dia Llubiofo
‫ סייס ה ז ה‬To day Efte dia
‫מים אחדים‬: A few days Dias pocos
‫ חצי יוסי‬Half a day Mitad del dia
‫ ץהךים‬Mid-day or twelve Sieftas, medio dia
‫ימי חישבוע‬. The days of the Week bias de U Semana
‫יום‬ Sunday] Doming
(7)

‫יום א ה ד בשבת‬ Sunday | Dia de domingo


‫יום שני ב ש ב ת‬ Monday Dia de luncs
‫יום שלישי בשבת‬ Tucfday Dia de martcs
‫יום רביעי בשבת‬ Wednesday Dia de miercoles
‫יום חמישי'בשבת‬ Thurfdav Dia de Juevez
‫יום ששי ב ש ב ת‬ Friday Dia de Viernes
‫יום שבתי‬ Saturday Dia de Sabado
‫ערב יום ט י ב‬ The Eve of holidsv Vifpera de dia Fcftivo
• 4
‫יום ט ו ב‬ D i i Feftivo
‫מחר^חרת‬ Holiday
Mariana
‫רבץהעךב!ם‬ To morrow
After noon Entre las tardes
‫ ב״ ה ש מ ש י ת‬j
‫ל ל ח ערבית‬ Night Noche
‫הלילה'הזה‬ To Night Efta Noche
‫דוצוות לילה‬ Vfid-Night Media Noche
‫׳ניב‬ EveKing La Tarde
‫ב י א ת ה^מיש‬ Sun fet Ponerfe cl Sol
» V - - ‫י‬

‫נשף‬ Twilight Los Cripufculos


‫שבוע‬ A Week Una Semana
‫שבעים‬ Two Weeta Dos Semanas
‫חרש ירח‬ A Month Un Mez
‫ירח ל ב נ ה‬ A Moon La Luna
Revolution Revolu9ion
‫מימה‬:‫מיס‬:‫שנה‬ A Year Un Ano|
‫שנתיס‬ Two Years Dos anos
‫לח‬ ‫ש נ ה ששוטה‬ A common Year Ano com un
‫לת‬ ‫שנה מ ע ו ב ר ת‬ A Leap Year Ano Bifsxto
" ‫הצי ש ג ה‬ Half a Year M i tad del ano
‫שליששנה‬ Third of a Year Un Terciodel ano
‫רביע שנה‬ A Quarter of a Year Un Quarto de ano
‫שנה ז^ת‬ This Year Efte ano
‫נה ש ע ב ר ה‬£< Laft Year El ano piffado
‫שנה ה ב א ה‬ Next Year El aiio venidero
"‫שמטה‬ The Relcafe Year El ano de la dexadura
‫יובל‬ Jubilee Jubileo
V

CAPITULO VI.
‫ששי‬ CHAPTER VI.
T H E C R E A T I O N OF T H E W O R L D , T H E DE L A C R I A C I O N DEL
^ ‫מבריאת העולם ו ם ה א ו‬ M U N D O , L A T I E R R A , YSU6
E A R T H , A N D I T ‫ ׳‬S FOUR CORNERS
; ‫ע רוחותיה‬:*‫ואי‬ QUATRO PARTES
‫ ארץ א ^ מ ה‬Earth, Ground Tierra
‫ן יבשה חייב צ ח ה‬
'‫^בתלאובח‬-‫ף׳‬ ^ L a n d 0
La Scca
DT
!Deep‫? ׳‬ J Abifrao
‫תהו‬ Without Vans
‫זד ׳‬1‫ ן ת‬Without form
‫הד‬1‫ ב‬Vide
‫ ח ד ל י ת ב ל‬- ‫ עילם* ח ל ד‬The World
‫ ד ה‬£ Field
‫ מך־בר*!שימון‬Defart
‫ כברה* שךמח* ע ב‬Fields
‫י א ר ב ע כנפות הארץ‬ T H E FOUR PARTS OF T H E WORLD
‫או חלקי הישוב‬
‫ כנףחאסיא‬Alia
‫ ?נף איפרופא‬Europe
‫ כנף א פ ח ק א‬Africa
‫ כנף אמיריקא‬America
‫ אפסי ארץ* קצויארץ‬World's End
‫ אלץ ש מ מ ה‬Defolate Country
‫ ~ ארץ נ ו ש ב ת‬copied County
‫!שוב‬ copied
7
‫ארץ שמנה‬ ' ertile Soil
‫ארץ ר ז ה או כבול‬ ‫־‬. barren Soil
‫! ארץ צ!ה• א ר ץ ת ל א ו ב ו ת‬Dry Land
‫ א ר ץ מ ל ה ה * מ ג ר פ ו ת מים‬Salt Soil
"‫ ארים* קיטורים‬Vapour6
‫ ;נפר* אבק* שחק‬Duft, fmall Duft
‫ חול‬Sand
‫ וגוש* צרור* רנב‬Clods
‫ מגרפה‬5
‫ ע ב ט י ט‬Thick clay
‫ ךפיש ביץ ח מ ר טיט‬Mire, dirt, clay
‫ מרפש‬Troubled
‫ ? ב ר ת א ך ן‬A fpace of Land ( 2 0 0 0 paces)
‫ ח מ ר‬Heap
‫ ר‬£ ‫ ח‬Slime
‫ אי‬Ifland
‫ מד;גה‬Province
‫ עירי קריה‬City
‫ בפרפךזון‬Village
_ ‫ גבול‬Border
‫ גליל‬Border
‫ נוף‬Rigion
‫ !ער חריש‬Forefl, Wood
‫ שא!ה‬Deftru&ion
‫ ציוןיהרבה צחיחה‬Dry
‫ ה ר הרים* הררים צוק‬Mountain, mountains
‫ גןנעה‬Hill
‫ פסגה ב מ ה ג^ה ת ל‬High place, height, heap.
‫ קומה ^ פ י עפ״ל ר מ ה‬Stature, J1igh p!£.ce, Tower,
(9)

1
‫גפ‬1‫ ן עפים * ציזיח * מע‬High places Alturas
‫* טבור מעלה מרום‬
‫ צ־ר‬A fharp ftone Pedernal
‫ סלע םליניס‬Rock, Rocks Pedernal, Pena, Penas
‫ ? חלמיש‬Rocks, a crag of the Rock
‫* כפים שן‬ Penas, diente, de pena
‫ עיימק* נבכים* מצולה‬Depth, fprings Hondnra, Profundinas
‫ עמה נהל גיא כקעיז אי״יס‬Vale Valle
^‫<ר‬:‫שפלה* א ג ל * אלון* כ‬ Baxura, Llanura
‫ ע ^ ה ת‬/ ‫ מ י ש י ר‬Vale, Plain
‫שרוז איל ע ר ב י ת‬ Deziertos
‫ רעייה א ך ב ה מ נ ה י י ו ת‬Deferts Lapas, Ventanas
*‫ ש ח ת מ ה מ ו ר ו ת שקערורויר‬Cave, Chimney. Dens FueiTas, Profundas
‫ שוהה פ ח ת‬Pit, deep Pits, hollow Strakes FueiTa, Cueva
i^v ‫ר גבא ח יוץ ש י ח ה ^ י ח •י‬1‫ ב‬A deep Pit Pofo, Cava, FueiTa
‫ ח ו ד נקיק נ ק י ה מאורה‬Pit, Ditch Horado, Buracr, Abuj
‫ ג י א אנס‬A hole Pielago, Laguna
•**‫ תי עיז נד גל נציב צב ר גדיי‬Standing water, a Lake
1
Monton
‫ חנייה‬A heap Refqufcios
‫ מ ח ל ו ת‬Clefts Grutas
‫ ?לק‬Caves
The crofs-way Divifion de caminos
I ‫פרק שביעי‬ CHAPTER VII.
CAPITULO VII.
‫מהמים והימים ו ח נ מ ש ^ י‬ OF T H E W A T E R S , SEAS & C :
‫ם‬:‫ן מ‬1‫מים שא‬ Water anoife of water DE LAS A GU AS, M A R E s S c C
‫ע‬
‫מים‬:‫ים‬ The fea, Seas Aguas, ruydo de aguas
. ‫שבילת שטף זךס‬ A Flood Mar, mares
I '‫י ו ב ל ת ע ל ח ״‬ A River, a Trench Corriente, Rabdon
: ‫מיכל‬ A Brook of water Riachuelo, aguaducho
‫נ ה ר יאר יובל נ ה ל פלי‬ A River El Vado de las aguas
Rio, Arroyo, Pielago
‫מעץ מקור‬ Fountain
Fuente
‫" א ר ב ע נחרות ה י ו צ א י ם‬ Four Rivers that arife from Paradife
4Rios qne falen delParaizo
‫מגן עדן‬
‫פישון * שיחור‬ The Nile in Africa i t empties itfelf in the Nilo, en Africa vazia a el
Pontic Sea Mar Pontico
‫גיחון‬ Ganges in India, empties itfelf in Ganges en India,
the Ocean vazia al Oceano
i ‫חדקל‬ Tigris in Affyria, goes to the Tigris en Aflyri%
?! ‫־ יי‬ v
Perfian Sea vazia al Mar Perfico
‫פרת‬ Euphrates in Affyria, goes to the Euphrates en Aliyna,
Perfian Sea vavia al Mar Perfico
‫יבלימיס‬ Brooks Riachue'os de agua
‫נהר ס ^ י ו ן‬ The Sabatical River Rio Sabatico
‫;גהר‬ C The Ribe'ra
.(1°)

‫נהי!דרו‬ he River Jordan Ribera del Yordan


‫טף‬1‫נחל<מ‬ Overflowing Flood Arroyo arrabdonan
‫אפיק ב ר כ ה ש ב ר‬ A Stream, a pool, fluiccs Pielago, alberca, eftanquc,
‫סילון״'אמת המים צנור‬ Water Pipe, Gutter Caiio de Agua, cano
‫גומץ * הרץ* הפירה‬ A Pit, a hole dug in the Ground Hoyo j
‫רהט‬ Gutter Pila |
‫גבא‬ A Marfh Paludo I
‫קלה‬ A Cane Cana !
‫סוף גמי גומא‬ A Rufh Junco, Carrizal
‫גדות‬ Springs Fuentes 1
‫עין המיס‬ Spring of water Fuente de Agua
‫מי אפם?ם‬ Waters were to the Ancles Agua hafta los Tobillos]
‫מים נגרים‬ Running waters Aguas corrientes
‫מקוהפדם‬ A gathering of waters Recojimiento de aguas
‫מבוע * מוצא‬ A Stream, afpout of water Manadero, chorro de agua
‫באר" מ ר‬ A Well PofTo
‫בור ״‬ A Grave, a Prifon Fuefa, Carfel
‫אשד‬ The ftream of the Brooks Vertedcro de los Rios
‫צפה‬ Swiming Nado
‫ד*כתף‬:*‫&פה‬ The rivers Brink fide Orilla, lado
‫עבר‬ beyond the River La otra Parte del Rio
‫מעברה‬ A ferry Boat La Birca
‫ים ה מ ל ה‬ Salt Sea Marde Sul
‫!ם כנרת‬ Galilean Sea Vlar de Galilea
‫ם סוף‬: The red Sea vlar Rubio
‫!ס הגדול‬ Great Sea (of India) vlar Grande
‫ם השהור‬: Black Sea Mar Negra
‫!ם מצרים‬ Egyptian Sea Mar de Egypto
*‫ם האמצע‬: Mediteranean Mcditeraneo
‫!ם אויקינום‬ Ocean f
Oceano
:
‫מצר! םביןשנימלכ^ת‬ Straits Eftrecho
‫ים‬.‫לשון‬ The Edge of the Sea Lengua de mar
‫ ת הים‬# The Sea fhore Orilla del mar, Playa]
‫גלים * ךכ;ס‬ Waves of the Sea Olas de la mar
4 ‫ ז‬, ‫ז‬
‫ים‬.‫לב‬ The midft of the Sea Medio del mar
‫יס‬.‫נבלי‬ Springs of the Sea Profundin AS del mar
‫ס‬:‫ס ע ר ת ה‬ A florm of the Sea Tempefla del mar
*‫תהומות‬ Depths Abifmos
‫מצולות!ס י‬ Depths Profundinas
‫תהום ר ב ה‬ Great Depth Abifmo Grande
‫עומק‬ Depth Hondura

‫פרק‬ Chap Cap


‫פרק שמיני‬ C H A P T E R VIII. C A P I T U L O VIII.
,—?‫מהספינדה ומנהיגי‬ OF T H E SHIP A N D I T S GUIDERS DEL N A Y I O Y SUS CO-
J ‫והנמשכים‬ &C MANDANTES &C

‫אני א ט ה‬ 4
A (hip Navio
T
‫ספינה‬ Afmall vefsel Barco pequeno
‫תבה‬ An ark of noah La area de.Noah
‫צייאריר בלניות‬ A gallant fhip, or a man of war Nave Grande, o navio &c
‫ט״דוגיאות‬:‫אני ש‬ A galley with oars, gallies Nave de Remo
‫עברה‬ A ferry-boat Barca
‫דברות יפסידות אםדא‬ Flotes, boats Balfas, Barco
‫רפסיךה‬ Flote Balfaj
‫תרןהבל‬ Amaft E l arbol, o Maflil dcNavi•
‫עבות‬ Thick cords or cables Guminas
‫נס יגל‬ A flag Bandera, Pendoa
‫לוי‬ Line Lina
‫ט‬:‫מישו־ט ש‬ An oar R^mo
‫קבךניט‬.‫קרש‬ The rudder Timon del Navio
‫מחט האניות‬ Mariners compafs Bufola, o aguja de Marear
‫וילון וילונות מפרש‬ Sail, fails Vela, Velas dc Navio
‫חבל מתר‬ A cable Cuerda
'‫אבובא‬ j A fpeaking-Trumpet Tromba Marina
‫קנה ההבטה‬ 1
A Telefcope Antojo de larga vifta
‫עלגהתקוה‬ An anchor Ancora
‫עוגין הוגנין‬ Anchors Ancoras
‫ל הבל הושיעה‬ The well of the Ship Scntinadel Navio
‫משקולת ה^ס י גשיש‬ The founding Plumme) Efcandello
‫י‬‫ראש‬ A Captain E l Capitan
‫בל‬1‫ר ב הה‬ A Pilot E l Piloto
‫חובלים מלהים‬ Sailors Marineros
‫ספנים‬ Boats-men Barqueros
‫ליסטי ה;ם * אפרטין‬ Pirates Piratas del Mar
‫סירות דוגיות' דונה‬ Fifli Hooks, orfiftiBoats Barquillas de Pefcador
T
‫ד;ג דינים דוגים‬ A Fifher, fifhers Pcfcador, Pefcadores
;‫ן רשת הרם מצוד מצודד‬
‫[ מכמורת שתות הרמיש‬ Nets Redes
‫]מצמר‬
‫חוה * ההיס‬
‫קרסים • צנות‬
Fifhing hook! Anzuelo de Pcfcar
‫שכים• וו‬
‫הכה• אגמון‬
‫פיר‬ A Fifh Boat Barquillo de Pefcar
‫תנין‬ Whales, Dragons, Serpents Ball^nas, Dragones, &c
‫לויר*ז‬ Liv Liv
Liviathan Liviathan-
‫יהסז‬
Fi(h‫״‬ Pefcado, pefcado*
‫תדמם‬
Fins] Ala del pe£e
‫סנפיר‬ Scales Efcama
‫קשקשת‬ Fifh ponds Rib^ras de Pefcado
‫שרץ המים‬ A Reptile of the waters Sierpe de las aguas
‫צף ש ו ה ה‬ A fwimmer Nadador
‫משברים‬ Billows Ondas
‫חוף מחוז נ מ ל‬ A port Puerto
‫שפתיהים‬ The fea fhorc Orilla, Bordc

‫פרק תשיעי‬ CHAPTER IX.


ON T H E F I R E & C
CAPITULO IX.
SOBRE E L FUEGO & C
‫ידבר על ה א ש והנמשכים‬
‫ןסוד‬ Element Elemento
‫אש אור‬ Fire Fuego
‫ניצוץ‬ A fparke Sentella, Chifpa
wk Smoke Humo
‫להב להבה להט‬ A flame Flama
A great fire In9endia
‫^רפה‬
4 A live,or hot coal Braza
‫רשף *גחלת‬. ‫רשפה‬
v ‫י‬
~ ‫לפיד פ ל ד ו ת‬ A fire brand,flaming,or fiery torches Tifon, fuego de Hachas
'*‫גחלים‬ Live,or hot coals Brazas
‫דשן א פ ר‬ Afties Ceniza
‫ פיח* אפר חם‬Afhes hot afhes Mor9ella
‫>שביב‬ Ccntella de fuego
Spark
‫ל טרוד‬
1 ‫ת‬1‫ש ל ה ב ת • ל ה ב ת • להב‬A flame of fire Flama de fuego
‫ ל ה ב ו ת אש‬j
‫ קיטו־ר איד מ ^ א ה‬Vapour Vapor
‫ ת ב ע ר ה דור‬Burn Enciendio
‫ בערה !קד‬A burning Encendio
‫ אוד‬A brand Tizon
‫ נר‬Lamp,or candle Candela
‫ חום‬Heat Calor
‫ צ ר ב ת‬Burning fire Fuego queman
‫ הררים בעירת ח ל ב‬Parched,drought Securas, retenciondelluvl
‫ צחיחח ציה ת ל א ו ב ה‬Dry ,drought ,great drought Secura, fecura*
r ‫ן‬ - T • T
Bakings
• : Cofiduras
‫ הפינים‬Boilings Hervores
‫ ך ת ח י ם‬Air Ayre
‫אויר‬

‫ן‬5‫פר‬ Chap
‫׳ פרק־ עשירי‬ C H A P T E R X. CAM$m& *?;•‫זי‬
<1 ‫׳‬7r*
^ ‫ס ה ת מ ק • אבנים ט ו ב ו ר‬ ‫ך‬ OF Mlt^RALS, ANF PRECIOUS DE LOS M l N £ R A L t i S ‫ ׳‬, £fl£•
STONES &C DR AS F I N AS^ Y P R E C I O S A S
: ‫ו מ ד ל י ו ת ״ והנמשכים‬
‫ אבן ״ אבנים‬A flans, ftones Piedra, piedras
‫א בגי מ ח צ ב‬
Hewed flones Piedras de Canteru
‫אבניגזית‬
. '‫• כלבן‬:•The Brick-kiln HbrnafT.1 de Ladrillos
‫^כנישנדולית‬ Great (lone Pied us Grandes
‫הצץ‬ Gravel flones Cafcaj ‫כ‬
‫ז‬
‫א ג נ י שי צז * שי^ן‬ Marble Hones Piedras de Marmol
'‫*בניםילקרות‬ Precious flones Piedias preciofas
‫אלגי ה פ ן ׳‬ Jewel Joyas
*‫זכו^ו‬ Glafs Vidro
‫ברלה • כרכר‬ Cryflal flone, or carbuncle Criflal mineral &c
‫ךר •סידןךחי‬ 4
Alabafter, Hyacinthe Alabaftro, lac in to
f
‫א^רח^ביכןת‬ Agates, or cryflal, a chryfolite Agatas, Criilal Crifolita
‫ציס‬$‫פנינים ה‬ Jewels Joyas
‫בהט‬ Porphyi e Porhdo
#3~‫לי‬ Pearls Perlas
‫ארים‬ A Ruby Ruby
‫פטרו?• פ ט ד ת בוש‬ An Emcrald.an Ethyopian emerald Elmsralda, de Etyopia
'‫נופך * 'פוך‬ Carbuncle Carbunculo
‫ספיד‬ Saphir Saphira
‫יפלם‬ A diamond Diaman.'e
‫ליישם‬ Topaz Tapacio
‫שבו‬ A Turky flone, of a blue Colour Turquefa
‫אדזלמה י‬ An Amethyfl Anxatifta
‫מישיש‬ Sardius , ., • , .
‫ז‬ S-irdio, tjerilus
‫שהם‬ Onyx Onicolo
A Jafpes Jafpe, Diapero
‫ שמיר‬ft. 11 Adamant Diamante
‫ ת‬1 ‫ ת ל י‬$ • ‫סיגלית‬
‫זהר• בירולין‬: jV pearl pearls Margaritas, perlas
‫ת * אלמגים‬1‫ ךאמ‬Corals Corales
‫ אבן בחן י‬A touch ftone
‫י‬ ‫י‬ Piedra de Toque
‫ אבן ש ו א ב ת‬,A Load ftone Piedra Yman, o Calamita
‫ אבןביזואר־‬A bezoar flone Piedra Bezoar
‫ א ב ן ה ה ש ה ז ח ־‬A Grinding flone Piedra <de Amolar
i
*‫ אלןלןימוע‬Pumice flone
‫י‬
Piedra Pomis

‫פרק‬ Ctopf Cap


?
CAPITULO x r /
‫פדק אחד ?ןשר‬ CKTAPTERXL ‫׳‬
D E L AS COLORES &CV
‫ממיני ח צ ב ע י ש ו ה נ מ ו כ י ם‬ OF ffHB VKXlOWCCSUtiVTiS
".‫י‬ ‫י ״‬ .‫ צבע‬Tincture Tintura ‫ • ־‬. . ‫ ; • ׳‬. .‫''״‬
1
‫־ י־ י‬ ‫ צבע* חמוץ י‬Dyed Tihido
‫עץ‬.*‫מראה‬ Colour Color
‫ ל ב ן * ח ו ר * צ ח ר • ל ב נ ה‬White Blanco, blanca
‫ שהיד ש ח ר ו ת ^ ח ך ח ר ת‬Black, blacknefs Negro, denegrida
‫ מדר* ק ד ר ו ת‬Dark, darknefs Ennegre^er, negros
‫ אדום* ח ו ם ח כ ל ו ל‬Red Vermejo, Colorado
‫זהורית‬ Wool dyed red Lana Tinida, bermeja
‫ ארמוני ״ א ד מ ד ם‬Red reddifh Vermejo, vermejecida
‫ ! י ק‬Green Verde
‫ ירוק* ירקרק *־כרפס* ירקון‬Green, palenefs, greennefs Verde, Palidez
‫צהובי‬ Yellow, or Gold colour‫׳‬
Rubio,
‫ שרוק‬Brown, or Bay Efcuro
‫כרמל‬ Crimfon Carmcfl, o Grqna
‫ר‬#‫ש‬ Vermilion Bermcllon ‫י‬
‫תכלת‬ Blue Cardcno, o aznl cele/be
Saffron Colour Afafranado, o aranjado
‫ארגמן‬ Purple Purpura
‫שגי' י‬ Crimfon Carmefi .,..
‫ תו־רע‬Scarlet Iffcarhta
‫ אמוץ‬Afh colour, or Bay Oiniziento
‫טליא‬ spotted Ilod&do
, ‫נקוד‬ peckled ! Pintado
‫ברוד‬ rifled Pedrifcado
‫) לח‬ Verde, reverdido
, ‫ לרענן‬Green
‫ש פ ו ת מושאלים להצבעים‬ Jorrowd names for C01our6 Nombres de los col ores
‫^ ב ע שושנת‬ Lofe colour Color de Rofa
‫ צ ב ע ה א ש‬Fire colour (polor de Fuego
‫ צ ב ע ה ב ש ר‬Flefh colour Color dc qame
‫י‬
‫ צ ב ע הי'ם‬Sea Green colour Color del Mar
‫ צ ב ע ה ז י ת‬Olive colour Color de Oliva
‫ צ ב ע ה ר ג ל י ת‬Pearl colour Color de Perla
‫ צ ב ע ה מ ת‬Pale colour Pahda • ‫״‬
‫ צ ב ע ר ן ת ב ן‬Straw colour Color, <fc paja
‫צבעהך^ן‬ Afh colour Color. $e ce!42a
‫ פ ו א ה‬Cochineal colour Cojot dc Grrma
‫ אוג‬Indigo Indigo, Anil
Gall Nut Agillas
Allum Piedra alum
O^pitaent pro Pimento
('*50
CHAPTER'Xlf.‫י‬ C ^ H T U L O XII.
‫פרקשניפעשףי‬ E LAS BESTIAS, Y ANI-
OF T H E C I ‫ ׳‬£ A N
2‫ריכ‬.‫הן‬#‫ ט ה ב ה מ ו ת וחירוף ךז‬: n
:
‫׳‬MA‫׳‬L AS L I M P I A S
r

Ijrrational ; 0,‫מ‬11‫־י‬ ) • 4Jr1ra'cionkI


‫נשם^מרג^• ״ ׳‬ jenfttive Body (tuefpo S'enfitivo
1
‫ ש ס ה ^ ץ י ' ־ ־׳׳‬. he Gender Name ! ' 4 Nombre Generico
‫־‬ • ‫בהמיה‬ Beaft !Quatropea, Beftia
1
‫גסה‬ . ‫י‬
i,arge GruefTa
• '‫תןה‬ ;
. ‫י־‬
!mall Menuda , -
‫היה ־‬ Beaft ‫י‬/‫ י‬j Animilla, ISeftia
Drove, droves, Flocks ]]Lebano, Rlebanos
‫י‬
‫ י ־‬9 £ ‫ע*ים* ח ^ י‬/‫וזשיפ‬ locks of Kids Rebaiio de Cabras
.}‫צאן * מוץ‬
‫י‬ '‫־‬ "‫י‬
heep Ovejas
‫בקר‬ Oxen, Herd Vaca
‫׳‬x, a Bull Buey ‫י‬
wild Bull •‫ה‬ 3uey'Silveftre
rr» - •‫ •י‬-‫י‬
:
Bull X•' ‫"*״‬
. - : • - , ‫ י‬: . : :
Tom?
: ‫י" ~ י‬:‫'?יחי' י‬ A Cow T^aca
‫י‬ ‫עגל‬* ‫י‬
A He calf Bezero
‫עגלה‬ A She calf Bezera
‫ה*־כשב‬1‫הב&• כבע‬ (^or^fOjC orderadeun ano
^ Lamb, a She lamb
‫יהל״צ^ה‬ Ewe Qvej^‫׳‬0.‫־׳'׳‬.‫׳‬:
A Lamb Carnero' • '
‫איליי^ל‬ A Ram I‫׳‬$arvc‫י‬3 -
‫ צפיד‬w & 4
4• young Goat Cabrito
• ^?1 ‫נעלה‬ Wild Goat
‫עתיריס‬, Rams lyiafliecqsiTon de 5 quartos
‫תיש תי;שי'גו~ י‬ He .Goats Cabron, Cabrones
‫גרי‬ A young Kid Cabrito
‫ע!יח׳־־‬.‫לש‬ A She young X?bat Cabrita
‫עו עזים‬ 4 She Go^,.Qoafs , , ‫־ ז‬1.‫י‬. r (
Cabra,-Cabp? .‫ ־־ ־־‬H
‫י‬ j ;
‫ע?איל‬ !
Xhe Icape-Goa.t, . ! •‫ ג‬i . ‫־‬ ( ‫י‬ /( 1
^zazel r :
;
• - f t p Y ‫?בני‬ The Hart, or a Roe buck Corfo, coria
A fhe Hart, or a Hind I'Cienrjr
‫א!לה י‬ Enodio
A young Hart
With young .Paridas
tronger .Teitipfcana*
0‫י‬ eebler ardias
‫י‬ he Hart, or Stag
. \ Badger, Badgers TaX&n, Taxones
,
]* allow-Decr Bu%16
W | A ^ > y ^ l d Goat
;
Cabron Silvefti* '
^‫יי‬ A Fygarg, or J&fonr •‫י‬ ‫*ך‬ I Unicornio,acabra$H^ftrt
;

t h e hamois Cabranionfes' ‫׳‬


v

, ; ‫ד‬ ‫צמר ב ק ד‬-1 A yoke, or aroottple O'f Osfcn junia‫־‬4e VacfaSj unpar
A wild Ox Buey• Silyeflrc
‫מוער ״‬:‫ \ ' ״<&ר‬Protefted O x (to the owner) Buey PjroteTcado a fu dueno
A Bucking Ox Buey acorjieador
A Slink • Hi <‫׳‬ Ninato,
:,

‫ ; ט ל ה‬k Lamb -Cordero


A Grafs lamb .‫ זז‬Cojcdero de Yerva
‫\ז ח ל ב‬% ‫י‬ |L Sucking lamU /Cotld'ero de Leche
5>r‫־־‬a. 1
‫ י‬t le 1j)(4jy4 ra 4 u s
•y • •• t
; W * ‫ ׳‬loven-footed
‫י־‬ • > ! J
‫ז‬
‫־‬ ;

Moof • ‫יי‬ Una, ufias del ahiixul *


.‫׳• ׳‬/ . ‫גךה ־‬ £ud Rumjo ,

CuerAps> Aftas
‫?זךג!ם‬ orns
1)‫י‬ C61a .
‫ אליה ע ב‬the Tail
‫׳‬1L I Deg^ll^durA
‫יטה‬ filling , :‫י‬ 1

Searching the Beaft ‫׳ ׳‬ 1 ‫׳‬Examination del Anim


‫נב?ח‬ Beaftthat die th of itfelf, Carcafe ‫׳‬ Calab1;1na,oan1mal rnuer
‫טרפה‬ 1
orn with Beads Arrebdtadura, por Aniir
‫ א ע ה‬A Shepherd Paftor ,.
‫ ס י ע ה‬Paflure Pdfto '
^ ‫ מ & ו א‬provender Cevada
‫; ־‬
odder, Failure Civo, Paflo^Comida
‫רובי ים‬9‫?ןןזאים‬.> attened Berfts Animates. Engordados
4

‫ בייטים אבוסייסמהיס‬£at GofdG^ !


'‫ נ^פו^מיס‬Fattened Sheep Cofderos Encevados
‫ גזה ׳‬A Fleece - ‫׳־‬ ; E l VeilQcino
Cheering Seafon ‫נ‬ Tiempo de Trasquiladu
Sheering the wool Trasquiladura de Lana

‫פרק ע‬ C H A P T E R XIII. C A P I T U L O XIII.

‫׳מהיבהמווזי וחיות הטמאים‬ v‫ף‬


OF T H E U N C L E A R , Atffc D E A N I M A L E S IMMUND

: ‫ והנמשכים‬J W I L D 5J2A^TS £CC‫״‬ Y FICR^8-S>e R A P I N A S ‫׳‬4

‫ער‬.‫ דדה!ח!תון‬WildBeafts Aaimales Feroges


*Yini*‫ אלי‬A young L i o n Leon dc media edad
‫ שחל‬A couragious Lion Lepn-A^imofo
An old decrepit Lion Lepri viejo, decrepit^
m A young Lion ,Leon mo90
‫כפיר‬ Young Lion ‫< ו‬ Leon Jdben •‫י‬
‫גור־‬ A Lions whelp Cajidillo tie Leche
A Leopard, or a Tyger Tigre
**‫לבי‬ ‫ז‬
'Lionels
‫יויחךיי‬.‫• ׳‬ ‫ י ׳‬- ‫יי‬
(!7)

‫ !לניא‬Lionefs Leona
‫ דוב‬A Bear Urfo
‫ זאב‬A Wolf Lobo
‫ גמל‬A Camel Camello
‫ בכרה‬A She young Camel, Camelleta, Dormidarias,
‫כרכרות * רמכיס‬ youngDromedary's Chinctas
‫ חזיר‬A Hog Pucrco
‫ חזיר יער‬A wild Boar Puerco filveftre, Jabaly
‫ סייס ״*סוסה‬A Horfe, a Mare Cavallo, Yegua
‫ סוסים לבנים‬White Horfes Cavallos blancos
‫ז‬
‫ שהורים‬Black Negros
‫ שרפןים‬Brown, or {Bay Efcuros
‫ריס‬/‫ בל‬Grifledj Pedrifcadosl
‫ אמצים‬Bay Cenizientos
‫ אדמים‬Red Vermejos
‫ פרד • פ ר ד ה * פדןים‬A Mule, mules Mulo, Mula, mulos
‫ ןןךןישתרמם * זמם‬Mules, or Dromedaries- Mulos, o Dormidarias
‫ חמור ״' חמורים‬An Afs, aiTes Afno, afna, Burricos
‫ עיר * עירם‬A Colt, colts : Buriquito, Buriquitos
‫ אתון ״ א ת ו נ ו ת‬A {he Afs, afTcs ‫ ן‬Afna, afnas
‫ ה י א סיה פ ר ה פראים‬A wild Afs, alfes ‫ ׳‬Zebro, Zebros
T
‫״ י י‬ ‫ בעיר‬A Beaft Beftia
‫ ציר‬A Hunt Carta
‫ {גרוד‬A wild Afs Burico filveftre ,j
‫נלים‬/‫ שחנל שו‬A Fox, Foxes Rapofa, Rapofaj
‫ א ר נ ב ת‬A Hare La Llebre
'W The Cony El Conejo
‫ץ‬
‫קוף‬ An Ape, Monkey Mono, Xjmia
‫ אוהים‬Doleful creatures Hurones
‫ פילים * ה מ י ם‬Elephants Eleph nus
‫ שנהבים‬Ivory Mar&Ls
‫ ת ט ם הפיל‬The Elephants fnout
:
La trombajdel Elephante
‫ ך א ס‬Unicorn Unicornio
‫ חיות טורפות‬Wild Beafts Ficras de Rapina
‫בני שחץ‬ The Lions whelps Vnimales fieros
'‫ צ!ים‬Wild Beafts of the Defert Animates fieros
‫ כלב כ ל ב א כ ל ב ת א‬A Dog, Bitch
T ( 5 ‫־‬ T
• ‫־‬
Perro, Pcrra
‫ זךזיר‬A grey-Hound Lebre., Perro
‫ חתול• שונרא‬ACatt Gato
‫איים‬ Wild beafts of the Iftands, or wild Catts Gatos filve^re?

‫פרה‬ E Chap C‫־‬1‫כ׳‬


(18)

‫פרק יד‬ C H A P T E R XIV. iCAPITULOXIV.


R E P T I L E S DE t0d0GENERO
R E P T I L E S OF A L L KINDS
I ‫מ ה ר מ ש י ם והשרציבז‬ ­‫ו‬
•‫למיניהם והנמשכים ״‬ .
!
‫ ד מ ש ה א ד מ ה‬Movables on the Earth Removilia de la Tierra 1
‫ זוהליזנפר‬Serpents of the duft Arraftrantesf Polvo !
‫ תו־לעהמשי‬A filk worm Guzano de la Seda j
‫ *טךןשרצים‬Moving creatures Serpiente, ferpientes !
r . ‫ >נש* ^ ש ש י ס ם‬Moth Polilla j
‫ נמלה* גמללם‬Ant, ants Hormiga, hormigas!
‫כ נ ה י בכים‬ oufe, Lice Piojo, Piojos
‫ פרעוש פרעושים פ ש פ ש י ט‬A Flea, fleas, Bug8 * Pulga, pulgas, chinches
‫ ר מ ה‬A Worm Verme
‫ תולע תולעה‬A large worm Guzano
‫ עכביש‬A fpiders web Telarana
‫ >טממית * םממית‬A fpider Araiia
‫ קורי* קורי עכביש‬A fpiders web Telas de arana
r
' ‫־‬ ‫ן שבלול‬
‫ י ח מ ט‬A fnail Caracol,
‫ ע מ ק ה‬. The Plorfeleach Sanguijuela
‫ כוח‬The Cameleon La Lagartija
‫ צ ב‬Tortoife El Sapo
‫ ל ט א ה‬The Lizard El Caracol
‫ אנסה‬The Ferret El Enzo
‫ חודר * ח ו ל ד ה‬The Weafel L2 Comadreja
‫ ע כ ב ר‬The Moufe El Raton
‫ נחש‬A fcrpent Culebro
‫ פתן ערוד* <גכשוב‬Adder, orafp Bibora, afpide
‫ א פ ע ה‬Bafelifk Bazilifco
v : t A fiery Serpent Culebro ardicnte
‫ שרף‬An Adder Bivora
‫ שפיפון‬Cockatrice Bafilifco
‫ צפע צפעוני ברדלס‬Whale, or Dragon Culebro, Dragon, Ballena
‫תנין‬ Culebro grande, Dragon '‫׳‬
A large fnake,or Dragon
‫ שרף מעופף‬A fiery flying Serpent Ardedoi: bolan
‫ ה מ ת • א ר ס‬Poifon Pon^ona
‫ עקרב‬Scorpion Alacran, Efcorpion
‫ ח פ ר פ ר ת * הפרפרות‬A Mole Topo, o Talpa fin ojos
‫ סלמנדרא‬Salamander Salamandra
‫ צפרדע צפרדעים‬Frog, Frogs Rana, Ranas
‫ ביציי כניס‬Nits Liendres
‫ כני בית השתריס‬Crablice Ladilla

‫פרק‬ Chap Cap ‫־‬


(!9)

‫לפרק טו‬ C H A P T E R XV. I C A P I T U L O XV.


‫^־זמעופפים והער‬ 0 F T H E F L Y I N G C R E A T U R E S , A N D FOWLS | DELOS V O L A T I L E S Y AVES
:‫זנמשבים‬1‫ו‬
4
‫עוף עופות‬ A Fowl, Fowls Ave, Avcs
‫מעופף מעופפים‬ Flying Que Buela, Bolantes
‫קן י קנים‬ A Neft, nefts Nido, Nidos
‫צפור צפרים‬ A Bird, Birds Paxara, Paxarasl
‫ע נ ה • יונים* *בני יונה‬ A Dove, Doves Paloma, Palomas
‫ת ו ר תוךים‬ A Turtledove, Turtledoves Tortol, Tortolas
‫גוזל * גוזלות פסיוני‬ A Pigeon, Pigeons , Palomino, Palominos
‫קיירא‬ A Partridge Perdiz
‫ברבור ב ר ב ר י ם‬ A Capon, Capons Capon, Capones
‫שלו ״ שלויס‬ A Quail, quails Codorniz, Codornizcs
‫א ב ר א ב ר ה אגף ציץ‬ Wings Ala
Wings Ala
4
‫אפרוח א פ ר ו ה י ס‬ Chicken, Chickens Polio, Polios
‫נוצה‬ !feather Pluma
‫מ ר א ה זפק‬ The Crop El Buche
4
&‫י‬£‫ י‬% ‫ביצה‬ n
A gg» ggsE c
Huevo, huevb
‫ריר‬ A white of an Egg Clara del huevb
‫הלמות‬ The Yculk La Yema
‫כלוב‬ A Bafket Canaftillo
‫שדוף‬ The Cuckow La Cerfeta
‫ פרם‬OfTifrage El A$or
‫ ־שילד‬The Cormorant La Gavia
1
‫ כוס‬The little Owl El Falcon
‫ קפוד‬Bittern Erizo
‫ ינשוף‬The great Owl La Lechuza
‫ עורב‬A Raven Cuervo
‫ ר א ה‬The Gledc El milano Rubio
‫ א;ה‬The Kite . • El Buitre
‫ ת נ ש מ ת‬The Mole El Topo
‫ר• םינונית‬1‫ )ננור• ךר‬A Swallow Golondrina
* ‫ לילית‬Screech Owl, or night monftcr La Bruxa
‫ ע ט ל ף‬The Bat El Mur^iegalo
‫ קפה‬A Great Owl Erizo
‫ סוס‬l^he Crane La Grulla
‫ ת ח מ ם‬The night-Hawk El Mochuelo
‫ ךיהיךאה‬The Vulture El Milano
T
•‫ אנפי‬The Heron El Grajo
‫ חסידה‬The Stork Cigueiia
‫ לץ‬The Hawk
‫ז‬
El Gavilan
‫ יענה״ יץנים‬The Owl El Autillo
‫ כשר‬The Eagle La Aguila
‫עזניה‬ The Efmerejoix
(20 )

The Ofpray Efmerejon


‫ דוכיפת‬The Lapwing El Galio montes
‫ קאת‬The Pelican Cernicolo
‫ז‬

‫ ר ח מ ה ר ח ם‬The gier-Eagle El Pelicano


‫ רנטס תוכיים‬Peacocks Pavones
‫ יוני הגאיות‬W i l d Doves Palomas filveflres
El Tragadero
‫ לגע‬The Swallow
The wind pipe Ofupago
‫תרנגול* שכוי* גבר‬ A Cock El Gallo
' ‫תיעגולת ״‬ A Hen Gallina
* ‫ווס‬11• A Turkey Cock avo
‫ ט ו ו ס ת‬A Turkey Hen Pava
‫ אווזי י אומים‬A Gander, Ganders Pato, Patos
‫ אריזת אווזות‬A Goofe, Geefe Pata, Patas
‫ בר״אווזא‬A young Duck Patina
‫ סול ״‬Phoenix Phemx
‫ \ זבוב זבובים׳‬Fly, Flies Mofca, mofcas \
‫׳ ^בוךה דבורים‬3ec, Bees Abeja, abejas
‫כחושין י‬ lies Mofcas
‫ זבובי הםוס‬Horfe {lingers Mofcas de Cavallo
‫ בובי אור‬Butterflies Maripofas I
‫ זבוב קןזורוג‬Spanifh flies Mofcas doradas, cantari
‫ * ק ג ה‬Hornets La Abifpa !
‫ \ חיפושית‬Beetle Efcaravafo
‫ ארבח‬The Locufl L Langofla
‫ ילצל‬Oivers kinds of Locufl: Varias fuertes deLanga
‫ סל^נם‬Bald Locaft El Langoftin
‫ הרגל‬The Beetle El Hargol
‫ זגב‬The Graflfhopper | El Haghab
‫ ה^יל‬The Caterpillar Langofla
‫ •יזם‬he Palmer-worm
p Langofla
‫לה‬ 'mker-worm Langofta
‫ ־‬V

‫וב‬.‫י‬ Great GrafThoppcr Langofla

CHAPTER XVI. CAPITULO X\


‫רק ששה עשר‬£
‫מחאדם ה ק ר ו ב י מ‬ OF MAN AND R E L A T I O N S &C DEL HOMBREY PARIE*
: ‫והנמשבייש‬
‫יהום‬ Living Subflance Eflatura humana
‫רם * אנןש‬:; \ Man Hombre
‫מין האנושי‬ Mankind Genero humano
‫טתים‬ vlen of Family, mortals Varoncsaefamillamor
‫זכר״ זכרים‬ Male Vlacho
‫נל!בה * נקבית‬ Female, Females Hembra, Hembras
‫איש ״ ג ל ד * בעל‬ A Man, Hufband VaioiV Marido
‫אגשים‬ •Men Var
(21.)

‫ ! *;נשם‬Men Varones
‫ ן א ש ה‬woman MugerJ
‫ נשים‬Women Mugere*
‫ ! א ב‬Father Padre
‫ א ס‬A Mother Madre
‫ בן * נין * בגיס‬A Son, fons Hijo, hijos
‫ ב ת * ב נ ו ת‬A Daughter, Daughters Hija, hijas
‫טף‬ ittle ones Familla
‫אומים י תומים‬/‫ו‬ wins Mcllizos
‫יוגלו‬ .1‫׳‬
licking ci:hild Alcchan, o el que mama
‫ עול‬Infant M090, Infante
‫מינקת‬ Nurfe Ama de criar
‫אכן‬ Man Nurfe El crian
‫ אמון‬Brought up Ayo, o como ama
‫יילד!לדם‬ Child, Children Nino, niiios
‫!לדות‬7‫ילרו‬ Damfcl, Damfels Nina, nihas
‫ מיילדת'* כ\לד‬The Midwife, a man midwife Partera, Comadre, Partero
‫ אבנים‬Seats of women in Labour Aftientos dc las paridas
‫ נער* נערים‬A young man, young men M090, m090s
‫גרות‬/‫ גערה נ‬A young woman, young women] Mojpa mofas
^ ‫ בחור בחורים פ ר ח פ ר ח י‬A young man, young men Mancebo, mancebos
‫ ב ת ו ל ח ר ח ס ב ת ו ל ו ת ' י‬A Virgin, virgins Donzella,virgen, donzellas
1
'‫ ע ל מ ת עלמות‬A Maid, maids M09a, m09as
‫ א ח ו ה‬The Brotherhood Ilemandad
‫ א ח א ח י ס‬A Brother, Brothers Ilcrmano, herrmanos
‫ א ח ו ת אחיו־ת‬A Sifter, fifters Herman a, hermanas
‫ יבם גיסי י‬Brother in Law C una do
‫ י ב מ ת גיסתי‬Sifter in Law Cunada
‫ דור דודים‬An Uncle, Uncles Tio, Tios
‫ דורח‬Aunt Tia
‫ חיתן ח ם‬Father in Law ^uegro
‫ ח ו ת נ ת ח מ ו ת‬Mother in Law Sutgra
‫ נ כ ד ב ן ה ב ך או בן ה ב ת‬jA Grand fon, Grand Daughter Nieto, Nieta
‫ צאצאים צפיעות‬OifFfpring, ilfue Hijos, Criaturas
‫ בכור בכורי בכורות‬A Firft-born Primogenito>primogenito*
^‫ יורש יורשים יוך^תיויךשרןיי‬Heir, heirs, Heirefs, heirefTes Heredcros, herederas
\ HuCband Marido
‫ בעולה ף&ואה‬Married Cazada
‫ אלמז‬A Widower Viudo
‫ \ א ל מ נ ה א ל מ נ ו ת‬Widow, widows Viuda, viudas
‫ ת ו מ ה יתומים‬: ‫ ;תום‬Orphan Orphans Huerfanos, liuerfanas
[*\\ ‫ \ עקר עקךה א י ל נ י ת‬Barrc n man, barren woman Efteril
‫ג‬ ‫י‬ ‫ עי־״י״יעדירים‬-:hildlefs Solo, 11 n hijos
" ~ ‫יפל‬ >‫ו‬timely Birth A hort^do
‫ }•;יגש פילגשים‬vJoncubine, Concubine* ConcuU..4, Concu^ m§:

‫שגל‬ F C. it‫'׳‬on I vlon


(22)

Coition, Concupifcence ‫"ז‬ ‫״־־־־־‬ '‫״‬

‫ ס כ נ ת‬A chcrifhcr, a helper


‫ ג ר ו ^ ה‬, A divorced woman Repudiada del marido j
‫חללה‬ Prophane Infame, profana ‫ן‬
‫ זנה‬A n Harlot Ramera !
‫ גדה* אותנןזלה‬A Gift to a harlot Dadiva para Ramera
‫ מ נ א ף‬Adulterer Adulter©
‫ מ נ א פ ת‬Adulterous woman Adultera
'ink A Sodomite Aplazado, Sedomita
‫ ק ד ש ה‬A whore Aplazada, Puta
‫ממזר ממזרת‬ Ballard' Baftardo, Baftarda
‫שאר‬ Near of kin Caronal, Pariente
‫ ש א ר ה‬Near kinswoman Parienta
‫ מ ו ל ד ת‬Born Nicida
‫קרוב מודע מ כ ר‬, delation, or Friend Pariente, o conocido
‫ קרובים"מודעים‬delations, or Friends Parientes, o conocidos j
‫ ש ב ט שבטים‬Tribe, Tribes T n b o , Tribos !
‫ מ ש פ ח ה מ ש פ ת ו ת‬Family, families Linage, Linages
!

‫ ; ח ש גזע‬Genealogy Genealogia
‫ ת ו ל ד ו ת‬Generations Generacione*
‫ ת ר ב ו ת‬Education Educacion
‫ ש בית א ב‬6 ‫ ר‬The head of a Family Cabe9a dc Familla
‫ דור דו־ריס י‬An age, Generations Gencracion, Generaciorie!
‫ מ ר ב י ת‬The increafej Muchedumbre
‫ ק ו ר ב ה‬Relationfhip Pirentefco
‫ פריה‬Propagation Propagacion
‫ ך ב י ה‬Multiplication Multiplicacion
‫ מוליר‬He who begets Engendrador
‫ א ח מ ה ל ב‬A fofler Brother Hermano dc Leche
‫ א ב וזבנים‬A Father of Children Padre de hijos
‫ א ב י ר‬A tender Father Padre Tierno
‫יחיךת‬.*‫ ;חיר‬An only Son, an only Daughter Unico, unica
‫ א ח מ א ב‬A Brother by father's fide Hermano de Padre
‫ א ח מ א ם‬A Brother by mother's fida Hermano dc Madrc
‫ א ח ו ת מ א ב‬A Sifter, by fathers fide Hermana de Padre ‫׳‬
‫ א ח ו ת מ א ם‬A Sifter, by mothers fide Hermana de Madre
‫ס* אבי אביו‬:‫ וזייריס״ זהנ‬Grand-fathers Elders Agucios, viejos
‫ זקני״ זק^תי‬My Grand father, my Grand mother Mi Aguelo, mi Aguela
An old man Viejo
‫ זקנה‬An old woman Vieja
‫ א ב אבי אביו‬A Great Grand father Bif Aguelo
‫ א ב א נ י א מ ו‬A Great Grand mother Bif Aguela
‫ בן חגדול‬The elder Son E l hijo Grande, mayor
!‫ בן ה?!ט‬The younger^Son E l hijo mcnor
The
‫ב ת הגדולה ׳‬ The elder Daughter La hi' a muyor
‫׳‬

‫ב ת הקטנה‬ The younger Daughter La hija menor


‫בן שני‬ A fecond Son Hijo fegundo
‫ב ת שגית‬ A fccond Daughter Hija fegunda
‫גדול ״ ר ב‬ Great Grande
Small, little, younger, lefs Pe]ueno, menor
‫דודו‬ Uncle, Fathers brother Tio, parte de Padre
‫י‬
‫ר ג=ז‬ ‫מסופו‬ Uncle, Mothers brother Tio, parte dc madre
‫בןיאה‬ A Brothers fon Sobrino, hijo de hermano
‫בתיאה‬ Brothers Daughter Sobrina, hija de hermano
1 ‫דו‬1‫בן ד‬ Uncles Son Flijo de fu Tio
‫בן דודה‬ Aunts Son Hijo de fu Tia
‫ב ת דודו‬ Uncles Daughter Hij a de fu Tio
‫ב ת דודה‬ Aunts Daughter Hija de fu Tia
‫ראשוז בראשון‬ irfl Coulin Primo hermano
‫שני בשני‬ Second Coulin Segundo Primo
‫שלישי בשיזשי‬ Third Coulin Ter9ero Primo
‫חוךגו * חוךגתו‬ Step fon, flep Daughter Entcnado, Entenada
;< ‫בעל א מ ו י‬ Step Father Padrafto
\ ‫א ש ת אביו‬ Step Mother Madrafta
i ‫א ש ת איש* ב ע ו ל ת ב ע ל‬ A married woman Muger Cafada
‫־‬ ‫"״‬ ‫פנוי* מ ע י ה‬ A Batchelor, a fpinfter M090 foltero, foltera
:
‫ג ב ך ת מטרו נח‬ A Lady, a matron Seiiora, ma iron a
| T
‫גבךנית י‬ A manly woman Muger, varonil
; ‫דעתנית‬ A woman of Judgement Muger Judiciofa
f ^ r w ‫ארוש ארושה ארוס‬ A man betrothed, a woman betrothed Efpofo, Efpofa
I * ‫"״‬ ‫ש ט ר אירוסין י‬ Betrodiing Contract Contra to de Defpoforio
\ ‫תנאים‬ Contracts Contratos
• ‫קנס‬ Penalty Penalidad
i *%‫שלוחים םבלונ^ת ד?רונו‬ Prefents to the Bride and Bridegroom Prezentes a los Novios
f *‫מתן* מתניה* מנח* מנרל‬ Gift, portion, fhare Dadiva, porcion, porcioncs
\ ‫ע נ ב י חשק״ א ה ב ה‬ Doting,Lovc Enamores, amor
| ‫ע^גב * חושק * א ו ה ב‬ Aman Dotcr, a lover Enamoran, un amante
• * ‫עוגבת* הושקת* אוהב; ל‬ A woman Doter, a lover Fnamorante, una; mante
‫^ ו‬3 ‫קיר חב^ב אחו‬:‫ידיד דור‬. Beloved, precious, dearly beloved Qucrido, preciofo 6 c
‫י׳‬ ‫י י‬ ‫נעים‬ Plcafant Delectable, herniuio
‫בחיר‬ Chofen Efcogido, clecto
\ ‫עלובה • ה ש י ק ה א ה י ^ ה‬ Doted, beloved Sweet-heart Enamorada' amada
A match maker Cafamentero
\ ‫חתן״ בלה‬ Bridegroom, Bride Novio, novia
\ ‫זיווג זוג‬ Pairing, Joining Un Par, Juntamcnto
Nymph Ninfa
s:!‫ךף^יו‬ ••‫מ נ ח ה * שי * אש^ד‬
:
Prefent Prefente
}• ‫שיךח ב;*כח‬$ *‫את‬¥‫מ‬
I ‫סימן‬ Good Buena
‫ב* מזל ט ו ב‬1‫סימן ט‬ Good omen, good luck Buena fenal, buena fortuJ
‫לח‬
‫ כ ל ו ל ו ת ח ת ו נ ה‬A Wedding Bodas, E fp ofalicios
‫לח‬
‫ אפךיון* ח ו פ ה‬Canopy (where they marry) Talamo
‫לח‬ 1

‫ קדושין‬A wedding Riag Anillo de Cazamiento J


‫ מינים‬Mufical Inftruments j Inftrumentos de mulica
‫מחול‬ A Dance, or Ball Dan9a, Baylc f
‫ש ק ח ח • שי^ון * ג י ל ה‬ joy Alegria, Gozo j;
‫ עלזון עלצון‬Pleafure, Rejoicing Gufto
‫לח‬ 1 ‫שטר כתובה‬ Contrato de Cazamiento
A marriage Contract
‫לה‬ ‫ שושבין‬God Father tothe Bride Padrino que acompafr
:

‫לה‬ ‫ושבנת‬# God mother and Bridegroom Madrina los Novios^


‫לח‬ ‫אישות‬ Marriage Cazamiento !
‫לח‬ ‫ בעילת* דרך ארץ‬Copulation Copula
Big with Child Concepcion, Prenez i
‫חריין‬
‫לה‬ ‫ ה ר ־ ה ס ע ו ב ך ת‬j Conception Prenada
‫אשח מצרח * כומגת ללדת‬ A woman in Labour Muger que efta de Parto
" T
*‫״‬ "‫ מבכירח‬I The firft Child a woman bears Premirifa en Parir
1 ‫ פ ט ד ך ח ס‬The opening of the Womb Abertura de Vulva
‫ שסיר‬IT ‫ ש ל‬An Embryo Embrion
‫ר ח ם משכיל מ פ ל ת‬ Mifcarriage Malp&rto
‫ | יוץא דופן‬Drawn out of the fide Na9ido dc lado
‫ יולדת היח‬Brought to Bed Parfda
‫ערל‬ Uncircumcifed In9ircuncifo
‫ 'טומטום‬Shut, not known whether male or female Serrado .
‫ אנדרוגינוס‬Hermaphrodite Hermofrodita
‫ חיתול חישק‬j The Binding of a child Enfajadura
‫ חיתולים;'חישקים‬JTheRowieis Fajas para la* Criaturas:
‫ ב ר י ת מילה‬Circumcifion Circuncifion
‫מוהל‬ A Circumcifcr E l Circuncidor
‫ ס^דקסנךכןת‬The God father, the God mother Padrino, y Madrina
‫מהול‬ Circumcifed Circuncidado
‫ ז ב ד ה ב ת‬The naming a Daughter Las Hadas de la hembra
‫הדיון הבן‬ The Redemption of the firft born Redemcion del primer hi
‫ פי שנים‬The double (hare given to a firft Son Doble porcion, dos tantf
‫ולרעולל‬ A 3abe Nino, Chico
‫תינוק רבי א דרדק רוק‬
‫י‬
A Boy, a youth Muchacho
‫כבן* כ ב ת‬ \n adopted Son, an adopted Daughter Ahijado, ahijada
‫מול‬:‫ ן‬Weaned Deftetado* defmamado
‫אומנת‬ A dry Nurfe Cri.idera, ama
‫ממימרת‬ A NunV to the mother Guardadera dc Parida
‫ערשה‬ Thz ‫ י‬r.aile L a Cuna
‫אירח‬ Native N.itivo
‫ תושב* היש כיס‬InhabitJnt, inhabitants Moradrr, moradlzo*
‫ ג•*־״ גיים‬A Forc‫־׳־‬ner, Fort!• uers Peregrmo, peregrinos
£‫ נכר* • נכרי‬A ftran cr, ftran^tis
0
Ffhangeru, cftr*ngcros
A1 Barb*
(*5)

, ‫לועז‬ A‫ ׳‬ilrange language Barbara


‫;נס עמים‬ The people Pueblo, pueblo!
‫לאום לאמים‬ A nation nations Pueblo, pueblo*
‫י‬ ‫לוי ״ גרם‬ A nation nations Gente, Gentes
‫כושי כושןים‬ An Ethiopian Ethiopians Ethiopeo, Ethiopcos
‫מתים‬ Dead men Muertos
A giant *Gigante
^ ‫ענקים רפאים נפילים א מ י‬. Kinds of giants Generos de Gigance*
r :
‫גמי* נמףים י ננסים י‬ Dwarf dwarfs Pigmies Enano, enanos, Pigmeot
‫קהל‬, Congregation Congregation
‫עךה‬ A ffembly Compana
‫חברה‬ Company Compania
T : V

C H A P T E R XVII. C A P I T 1 U L O XVII.
‫פרק‬ OF T H E H U M A N F A B R I C , D E L A P A B R I C A HUM A *
‫מבנין האדם וחושיו‬ AND SENSE* N A , V SUS SBNTIDOS
‫ט ב ע אנושית‬ Human nature Natjjraleza humana
‫גשמות‬ Body Cuerpo
‫חוכר‬ Matter Materia
‫חי גיךבר‬ Rational Racional
‫גשם גוף;י‬ Body •‫*״׳‬ Cuerpo ^
‫קוימה‬ Stature Eftatura
‫חי חיים‬ Living, a live Bivo, vidas ‫יי‬
rivn Living Vida
%
^•‫צ^״ח״ה יח‬/‫גשמת‬ Breath, foul Aliento, alma
"‫י‬ T
j ‫נפש ה מ א כ ל ת‬ Intelectual foul Anima intelectual
‫ל ח ו ת חיוניות‬ Vital Power* Potencias vitales |
‫רוח‬ Spirit Efpirito
‫מראה‬ Sight Vifta
‫שמע‬ Hearing Oyr
‫ריח‬ Smelling Olor
‫טעם‬ Tafte Sabor .
‫משיש‬ Feeling Apalpar
‫דבור‬ Speech HabU
‫* זיץה• מ ו ס • מנור‬2‫נו‬ Moving, fhaking Mover
‫רנז * רעש • תנובתי‬ Rage, rufhing .Enfanar, Eftrepito
‫בשר״ש^ר״ילחופ‬ Flefh Carne j
‫ךם‬ Blood Sangre
‫גיר גידים‬ The finew, finews Nieivo, niervos
‫מתרים ״ חסחסים‬ The arteries Arterias
‫ערקים ״ ורייךין‬ The Veins Ven as
‫ ע צ מ ו ת‬: ‫עצם ״ י ר ם‬ Bone, bones, fmews, mufcles Huefo, huefos, mufcolos
‫עור״ גלד •יקרוס‬ The fkm, a Cutis, a thin fkin Cuero, Cutis, piele delgado
‫לח‬ ‫נקבי העור אטיפי‬ The Pores of the (kin Poros de lapiel
‫גךרים‬ Gland* Glandolas
‫פרה‬ G Chap Cap
( *6 )

‫פרק שמנה עשר‬ C H A P T E R XVIII.


KAME9 OF T H E E X T E R N A L L I M B I Of T H E 1
C A P I T U L O XVIII.
NOMBRES DE LOS M I E M -
‫ש מ ו ת א ב ר י א ד ם החיצוניים‬
‫וקורותיו והנמשכים‬ HUMAN B O D Y & C BROS DEL CUERPO

‫יצרים ״ ברים‬. Limbs Miembros


‫ער‬# T h e hair Cabcllo
‫ןד•פרע״צמה‬£ The Locks of the hair of the head Guedcja de cabellode l a &
‫שעיר‬ Hairy Peludo " * • ‫י‬
‫סלק‬ Smooth Lifo, fin pelo
^‫ךלהקו^תציצת^חל‬ Locks of hair Guedejas de cabello
‫ ת ל ת ל י ם‬Bufhy, curld Crefpos r
‫ גלצלת• הךקר‬The fcull, the crown of the head Calavera, meollera, moIlH
J
‫פנים אפים‬. A Face Faces C i r a
‫ מ צ ח * ? ך ה ת‬The fore-head L a Frente
‫ גבות״ ריסיעיניס‬The Eye-bi‫־‬ow5 Peftanas de los ojp* ^;
‫ ר ו ת‬$ ‫ _עפעפ!ם• ש‬Eye-lids Parpados
‫ ריפןה• צ ד ה י‬A Temple L a Sien
‫ אזן ״ אזצןם‬Ear, ears Oreja, oreja*
‫יןימץ‬:‫ א‬The right ear Oreja derecha
‫ אזין ^מז*ל‬The left ear Oreja Izquierda
T i p of the ear Ternilla de la oreja
‫ עין״ עינימ‬An Eye, eyes Ojo, 0j0s
, ‫פץ‬:‫ «ץ‬The right eye Ojoderecho
‫ עין ש מ א ל‬The left eye Ojo izquierdo
‫ ךמ״גה‬Tears Lagrimas
‫ ב ב ת • ב ת עין ״‬The apple of the eye Nineta del ojo
‫ אף‬Nofe Nariz
‫ם‬:‫ נחירים אפ‬NoftriU Narizes
‫ם ל ס ת י ת‬:!‫ לה‬Cheeks Quixadas
‫ לחי‬The Cheek Quixada
‫ ש פ ה שפתים‬Lip, lips Labio, labio•
‫ ש פ ח עליונה‬The high, or upper Lip E l labio de ariba
‫ ש^התהחיו^ה‬The lower L i p E l labio de abaxo
‫ם ״ ל ה ג‬:‫ת‬$‫ניב ש‬
Speech, Utterance Habla
‫ה ג ה ״ ה נ י ו ך אךשת‬
‫ מ ל ה ״ ש^ה‬A Language, Tongue Palabra, lenguage ,
‫ זקן ״ סנטר‬The Beard Barba
‫ צוארע־ךףקךל‬The Neck, the hinder part of the neck Pefquefo, cerviz, Cogote
‫ ר^ש‬The Head Cabe^a
‫ עביי!ז‬A clofe thick beard Barba efpefa
‫ זלךרז‬A thin beard Barba den fa, pocos-pelo*
‫ שכם ג י שוק‬A ihouldcr, the back Ombro, cueita
‫ דופן צד‬The fide Coflado, lado
‫ צלצ צ ל ע ו ת‬The Ribs ' J* Colliilas
‫ אבךיםיעצמים נתהים‬Limbs . Miembros
‫י חיתוך‬ The
(*7)

‫חיתון אביים‬ The Shape El Talle


‫חומש‬ The fifth Rib a coflilla quinta
‫כ ת ף כתפיס‬ Shoulder, (boulders fpalda, efpaidas
‫כ ת ף ימין‬ The Right (houlder ifpalda derecha
‫כתף ^ מ א ל‬ The Left fhoulder i fpalda izquierda
‫חטוטרת‬ A Hump Joroba
‫ךכקזת גמלים‬ A Camels hump Joroba de Camellos
‫גמד א מ ה‬ Elbow, a Cubit Codo, medida
‫זרו_ע חצץ זרועות א ד ר ^ ג‬ Arm, arms 3rafo, brafos
‫״‬ ST
‫רןגחחזרוע‬ The Bone of the arm Camilla del brafo
‫זרו_עימין‬ The Right arm 1 brafo derecho
‫מ^ל‬1‫זרועע‬ The Left arm El brafo izquierdo
‫מךפקיךפק‬ The Pulfe El Pnlfo
‫דירים י‬: A Hand, hands Mano, ftianos
The fundry fignificationi of the Diferentes Sentidos de la
%
‫לשונות היד וענינם‬ word Yad, which are fourteen accor- pilabra Yad, mano. que
‫והס כמנין יר‬ ding to i t i own Number. fon 14. fegunfu Numerp
‫ יד‬Hand Mano
T

‫ יד‬Place Lugar
T
Part Parte
‫יד‬ Orilla
T Shore
‫ יד‬Power, ftrength PoderJ fuer$a
T

‫ יד‬Prophecy Prophecia
T
Oath Juramento
‫יד‬
T Plague, or wound Llaga
‫ יד‬Council Confejo . .
T

‫ יד‬A Pin of the Door Quicio


T

‫ יד‬An Order Mandato


‫יד ־‬ To caft, or throw Arojar, echar
T A Miracle Maravilla
‫ יד‬A Handle of any thing Mango de alaxa
‫•י‬
‫יד‬ The right hand La mano derecha
‫יד‬ The left hand La mano izquierda
T Left handed Sardo
‫ יד‬The Palm of the hand La Palma de la mano
, ‫מיו‬:‫ יד‬The back of the hand La trazera de la Mano
‫יד ש מ א ל‬ Names of the Fingers Nombres de los dedos
‫ א ט ר‬The Thumb, or great toe El Pulgar
‫ כף היד* פס היד‬The fore finger Dedo Indice
‫ גב היד‬The middle finger, Cubit, a meafure from Dedo del medio,medida de
‫ס‬ ‫שמות אצבצות ה י ר י‬ the top of that finger punta del codo, hafta
‫בהן* גודל‬ to the Elbow punta del dhodedo
4
vtyg ‫אצבע‬
‫קמי^ה מ‬
‫זיתת‬
The fourh Finger
‫ א‬. The little Finger
:
Dedo anular
Palmo, Minique
‫אגרוף‬ I The Puna
‫ףט&חשעל‬1‫אגר‬ The Fiff, ahandfull {Pulio
‫טפחים י‬ T w o lifts Dos|p unos c.
‫ן חפניס‬$‫ח‬ A handfull, two handfulls Manepulo,]do$ pun&s 1

‫אצבעות‬ Fingers Oedos i\


‫צפ^רןצהתיסטרפךאטרפרין‬ A Nail, nrjils Una, unas
‫חזההארס‬ A mans Bread Pecho de hombre \i
‫ז<חליס‬1‫גח‬ A Reptiles bread Pecho de Reptiles •
‫ עטינת‬.‫עטיז‬.‫שדים רדיס‬ Human Breads Pechos, tetas de huma!>
'‫אעיליםיביתח^חי‬ Arm-holes Sobacos '. * r
‫לח‬ ‫״ ״ י‬ ‫כחל‬ Udder L a Ubre j;
‫ילה‬ ‫פתמת‬ The Nipple Pozon de la Teta ‫ץ‬
‫טבור שרר‬ The Navel Ombligp
‫מתנים ח ^ ס י‬ The Loins Lpmos
.‫ןגצח ש ר ד ה ח ו ט חשךךרי‬ The hack bone Efpinafo
‫פיי^׳ח ק מ ט י ם‬ Scollops of fat, wrinkles Aruga arugas
‫״‬

‫חיק צ ל ח ת‬ Bofom Seno ^


‫ג ב גז * ״‬ B?ck Efpalda
£‫ ח ו ל י ו ת ״פך?ךצ‬. Joints of the back bone Conjunturas^el Efpin*
‫בטןגחוץ ק ר ב‬ The Belly Vientre, Bariga
‫־; מ ש ך‬%‫ש;י‬:‫מל‬. ‫ן מ ב י ש ש ת‬
T h e Privities Partes vergonfofas
& ‫י עךיח ש פ כ ת ״ ב י ת ה ס ת ד‬
‫זברות ט ד א מ ת‬ A man's Yard Miembro viril, o G e n i r
*‫א ש ך פחךים‬ Stones, Tefticles Tefticulos, Compaiion•
‫פריז‬ The F . fecret part Verguencia F .
Thighs, Flips Pierna piernas, ancx
‫״‬ ‫קולית‬ The Shin bone Huefo de la pierna
‫ב י ד ברכים בי־עייפ‬ Knee, knee^, leg* Rod ilia, rodillas
Hctl L alcanar
T h ? Ham Corba de la Pierna
‫אפריש‬ Ancles
:
Tobillos
1‫עגב ר‬ Buttocks Nalgas
‫אחור‬ tJreech E l Trazero
‫פי הטר״ית‬ x'undamcnt E l Fundamento
‫ר ג ל רגלים‬ A Leg, legs Pie, pics
‫ב^רוךש‬ Human beiug Humano
‫׳‬ ‫תואר‬ Form Forma
‫!פח תיאר‬ Beautiful form Hermofa de forma
‫ א ה‬- ‫יפה מ‬ Beautiful afpect Hermofo de vifta
‫בעלקומח‬ A Good ftaturc Buena Eflatura
‫בעל ש ל ל‬ A man of Senfe
Hombre de Juizio
‫©נלצוךח‬ A man of Figure
Hombre de figura
‫הןלהתרפךציף איקונין דיריןז‬ Phyfiognomy
Fizionomia
‫צל‬ A Shadow
Sombra
‫בבוץה‬ A Shadow which Is fecn in water Sombra que fe vew el 3g
‫חזק חסון‬ Strong Fuerte
‫דעת‬ Knowledge
(*9)

‫ךעת‬ Knowledge 1 E l Saber


‫מם־שבח פי לול ש ן ע ף ר^ר־ז‬
'‫>מח‬/9 ‫( עשתנות שרירות‬ Thought Perifamiento
‫)הרהור סברח‬
‫עימם בולטות‬ Large Byes Ojos que brotanfuera
‫עיניס עמוקות׳‬ Deep Eyes Ojos profundos
‫זעה‬ Sweat Sudor
‫ם‬.‫י לחותהגלירי‬ The Snot Mocos de la Nariz
‫ פה‬: Mouth Boca
‫ה ב ל ה פ ה ״ נשימה‬ The Breath Bafo de la boca, aliento
‫ > ־ ׳ ; ״‬. Covering the upper L i p
Voice Voz
Emb09o
‫ שפם‬Singing, rejoicing Cantico
‫ רנה‬. Crying Clamor
‫גקה‬/‫ צ‬Belching Arotar
‫לה‬ ‫ מחוק‬Gaping Boftezar
‫לת‬ ‫ פיהוק‬The Hiccough Hippo, falufe
‫לה‬ ‫ גיהוק סתום‬Sneezing Eilornudar
‫לח‬ "‫ עיטוש‬A Fart Ventozidad
‫ עיטוש * או רוה מ ל מ ^ ח‬The fhins Canillas de los pies
‫ קני הרג־ליכד‬The Calf of the Leg Pantorillas
‫תפוה*הרגל!ם‬ The Toes Los dedos. dt los pies
‫ א צ ב ע ו ת הרגלים‬The Great Toe El pulgar del pic
‫ בוהן הרגל‬The fole of the foot Planta del pie
r r- v
‫י‬
The Tread of the foot Pizar del Pie
‫כף רגל‬
‫לה‬ ‫ ד ד ם ת ל ׳ ך ג ל‬Corns Call os
‫לה‬ ' * ‫גךיטין‬
CHAPTER XIX. CAPITULO XIX.
‫פרק יט‬ N A M E S OF T H E I N W A R D P A R T S OF T H E N O M B R E S D E LOS MIEM-
‫ש מ ו ת אברי אדם הפנימייש‬ HUMAN BODY, BEASTS* FOWLS &C BROS IN T E R I O R ES D E LOS

‫ו ב ה מ ה ועוף והנמשכים‬ HUMANOS, A N I M A L E S , & C

‫טכע‬ Nature Naturaleza


‫לה‬ ‫הום^בעי‬ Natural heat Calor natural
‫מוח‬ Brain, marrow !
Meol 10, fezo, Tutano
‫לשון‬ Tougue Leugua
‫שן שנים‬ Tooth, teeth Diente, dientes
‫מלתעות‬ Eye Teeth Colmillos j
‫רכל פלה‬ Grinders Muelas
‫חניכים‬ Gums Enzias
‫חיך מלקות‬ Palate Paladar
‫רוק‬ Spittld Saliva
‫ריר‬ Slobby Baba
Throat, the wind pipe Garganta, cano de la &c
‫גרון קגח גרגרת‬
‫ז‬

‫לוע ושט‬ The Efophagus Efophago


‫מראחזפק‬ The crop of a Fowl Papo, o Buche
The heart Cora^on
‫לב‬
‫קירות‬ H The Entranaa
(.30)

‫ת ה ^ ב‬1‫) קיר‬The infide of the heart Entranas del Coragon ,


‫ ] שומן ה ל ב‬T h e fat of the heart Gordura del Cora90n j \
‫ ן ך א ה‬T h e Lungs Polmon, Bofe j
‫סמפונות‬ The Pipes of the Lungs Los caiios del Polmon '}
‫ א ם ת ו ט כ א פ ם ם קורקבן‬The flomach, paunch Eftomago, Panfa •
' ‫ מ ע י ם ק ר ב י ם ד ק י ש‬T h e Guts, or IntefUncs Intcftinas, entranas, trip'*}
‫ כ ס ל בסלים‬Flank, flanks Hijada, hijddas •
‫ ״‬f ; it T h e Liver Higado
‫כבר‬ Skirt Diafragma ]•
‫ה צ ר ה כ ב ר • טרפש‬ Redano, o fobradura &c ‫ן‬
T h e Cawl of the liver ‫י‬

‫ייותךתהכבר‬ Molina
‫י‬
The fweet-bread
‫אלמעדא‬ Inteftina que arodca ^
Rowl
‫ הררא רכנתא בית הבוסוות‬- Sevo [‫י‬
Fat
‫חלב ״ ״‬ L a Hiil
The Gall
‫מר־רחראשרושמרח ל ח‬ Rinones
Kidneys
‫כליות ט ח ו ת‬ BaiTo, Milfa i
‫י‬ Spleen
‫טחול‬ E l Cuajar
The maw
‫קבה‬. Matriz ‫׳‬
Womb
‫ךחס‬ E l Redano
The fat, or the Cawl
‫פדר‬
Mugget, or read | Inteftino derccho
‫מעי הישר‬
Bung gut
‫כו־כשתא * ח ל ח ו ל ת‬ Vexiga de la Urina
The Bladder
‫שלפוחית‬ Semen humano
Sperma feed
‫זרע האיש‬ Potencia, actividad
Potence, activity
‫לח‬ ‫כה נברא‬ Vazos feminales
The feminal veflels
‫כלי ה ה ו ל ד ה‬ Feto
A Child
‫עובר‬ Mola
‫הגדל‬ Falfe Conception
The heat of the blood Hervor de la fangre ‫ ־ ־‬- -
‫רתיהתהךם‬ Venas
The Veins
‫ורידים * עורקים‬ Teftamcnto
A W i l l , or Teftament
‫צואהדיתיקי‬ Tutor, albazea
: ‫ז‬
Executor
‫טרו פוס‬1‫א פ‬ Confecion
Confeflion
‫וידויי‬ Agoniftante, languente
Languifhing, dying
‫ גורע‬Expiring Expirante
‫גוסס‬ Dead, the death Murio, la muerte
‫ מ ת ״מות* ת מ ו ו ז ה‬Departure from this Life Apaitamiento de la vida
‫י‬
fry ‫ פנן‬A Corpfe Cadaver, o cuerpo muetf
‫י‬
‫פנר * נ ב ל ה מ פ ל ה‬ Sudden death Muerte fdpi tana
‫ מ י ת ה פ ת א ו מ י ת‬Snatched Death Muerte arrebatada
‫מיתההטופת‬ uncommon Death Muerte extraordinaria
‫ מיו^ה משולה‬Short Lived Malogrado
‫ קצרי^ייס י‬Cutting off Tajamiento de vida
'‫ברת‬ Embalming Embalfamar
‫הניטה‬ Trifteza antes del entier
Grief, before the Burial
‫אנינות‬ Renting Raf
‫קריעה‬
(31)

‫יןך<נה‬ Renting the Garments for the Dead Rafgamientodel veflido


‫מיה‬ Following the Burial Acompanar el muerto
4
‫אבל מ ח ה י אבל‬ Mourning, mourner Luto, lutofo
‫תכנדכץ י‬ Shrowds Mortijas
‫ארון‬ The Coffin Area, Tumba
‫כןבורה‬ Burial Entierro
‫כןבר אשמן שאול בור‬ Sepulchre, Burying Place Sepulcro, Fuefa
‫הספד קיגה ת מ ר ו ר ! ל ל ד ז‬ Lamentation, or Elegy Lamentacion, endecha
‫יום לאחרון‬ The latter day of one's Life Dia final de la vida
;
‫נ ה מ ה תנחו^ין‬ Comfort Confolacion
‫צד‬ Condolance Condolencia
4
‫מצבה ;ףון‬ A Monument Monumento
‫אות‬ A Letter Letra
‫סימן‬ A fignal, a fign Paragr&pho, fenal
‫רושם * רשיקה‬ A Catalogue Catalago
‫יין‬ Judgement Juizio
‫חשבון‬ Account Cuenta
‫כר‬£ Reward, hssy Premio
‫עונש‬ Punifhment Pena, puniciou
‫עזבון ה נ ח ה‬ 4
Legacy Legado
‫עולם ה ב א‬ Future date Mundo futuro
‫חץם נצחיים‬ Eternal Life Vida eterna
‫תהיה‬ The Refurrection Refureccion

)‫פרק עשרי‬ C H A P T E R XX. C A P I T U L O XX.


‫ י‬4 4
^ ‫ממעלורת ה א ד ם כ ז ץ‬ OF MAN'S VIRTUES, POWERS, LAS VIRTUDESHUMANAS,
‫וחסרניו וחנמשכיס ג‬ AND DEFECTS & C POTENCIAS, Y DEFECT08
‫ה ש א ר ו ת הנפש‬ The immortality of the Soyl La immortalidad del alma
‫הבחירה‬ Free W i l l El lihre alvedrio
‫ןכו־וך זכירה‬ Memory Memorla
T
‫כ ה &כלי‬ Intellectual Power Potencia intelectual
4
‫כ ה דמיוני כ ה ה מ ד מ ת‬ Power of imagination Potencia imaginative
‫כ ה המהזיק‬ Retentive Power Potencia retentiva
‫בה ה מ ב ש ל‬ Decoctive Power Potencia decoctiva
1
‫כההמעכה‬ Digeftive Power Potencia digeftiva
‫כ ה הדוהק‬ Expulfive Power Potc ncia •expulfiva
‫כה ה מ פ ר י ד‬ Separative Power Potencia feparativa
‫כ ה השומר‬ Prefervative Power Poteneia confervativa
‫כ ח המרגיש‬ Sensitive Power Potencia ferifitiva
‫כחחממעוךוי‬ Inciting Power Potencia incitativa
‫ך־‬#‫כ ח חמו‬ Attractive Power Potencia atractiva
‫כחחכעסגי‬ Theirafcible Faculty Potencia iraflible
‫כ ח תאו״ני‬ The concupifcible Power Potencia concupifcible
‫שמנת‬ The Las
(30
**‫ש מ נ ת זמני חיי ה א ד ם כג‬ The Eight Stages of life j Las ocho Edades del ho^
; ‫מ ח ש כ ת ב ו חכמי ה ט ב ע‬ according tQ the 1 bre conformel'os
Natural ifts Naturaliftas
‫ ל ר ו ת‬: . Infancy Infancia \
‫ נ ע ר ו ת‬Youth M0£edad ‫י‬ T
‫ ע ל מ ו ת‬Youth Juventud ‫ז‬

‫בחרות‬ Ditto Mancebes


‫ אנושית‬Manhood Edad varonil
‫ ז קנה‬Old age ; Vejez
‫ ש י ב ה‬Grey haired Caneza
‫ ישיש‬Decrepid, ancient
• T
Decrepito, ancian®

‫מעלות הרעת והשכל‬ Virtues of the mind and underftanding Virtudcs de la mente y<
‫דעת‬ Underftanding E l Saber
‫^כל‬ Intelligence Inteligencia
‫הכר‬ Knowledge Conocimiento
‫בינה״ ה ב ו נ ה‬ Underftanding ^V. Entendimiento
."‫השכלה‬ Judgement Inteligencia
‫ח כ מ ה * הכמ^ת‬ Science, wifdom Ciencia
‫מחשבה * סברה‬ Thought, opinion, imagination Penfamiento, ©pinion
‫ן‬
t.m T ‫•י‬ : -
Knowledge Sabiduria
‫!רןגה‬ Speculation Efpeculacion*
‫חקירה‬ Comprehenfion Compr*hencion
‫ה^גח * הבנה‬ Invention Invencion
‫המצאה‬ Dexterity Deflrcia, induflria.
‫חריצות‬ Genteelnefs Gentilefa
‫חשיבות‬ Magnificence Magnificcncia
‫נרולח‬ Valour Valentia
.‫גבורה‬ Juftncfs Juftedad^
‫צדק‬ Juftice Jufticia
‫ט‬$‫מש‬ Providence Providencia
‫השגחה‬ Sincerity t Sinceridad
‫תמימות‬ Subtility Sutileza
‫תוישיה‬ Acutenefs Agudeza
‫קהות‬5 ‫דקות״ חריפות׳‬ Experience Experiencia
‫בחינה י‬ Proof, experiment Prueba
‫ניסיון‬ Vivacity Vivacidad
‫חיות‬ Refolution Refolucion
,‫חנמרה ״ גמרוזרעת‬
Defects of the Mind Defectos de la Ment
‫גדעון ה ד ע ת‬ Forgetfulnefs E l olvido f

Error Error)
‫שכחה‬
Dulnefs, ftupidity Torpeza
‫לה‬ ‫שני^ח ט ע ו ת שיונג‬

I
Cunning, or invention Aftucia, 0 invenctoft J
‫ל ה‬ ‫טפשות‬
Imagination
‫תחבולה* נכלות״חערמה‬
T
‫דמיון' י י‬
(33)

‫ימיין‬ Imagination, or Fancy Imaglnacion, oFan*


‫סכלות שטות‬ Madnefs Locura
‫בלי ד ע ת‬ Senfelefs Infenfato
‫בלי ת ב ו נ ה‬ Imprudent Imprudtnte
‫בלי מדינות‬ Uncivil, unmannerly Incivil, inurbano
‫בלי א מ ו נ ה‬ Faith lefs Incredulo
‫רמאיי״ ר מ א ו ת‬ A Cheat, Cheating Engaiiador, engino
‫קשה עורף‬ Obftinate Obftinado
‫הל‬ Light Ligero
‫פהךן‬ Fearful' Timido
‫ערום‬ Subtill Aftuciador
‫ןנךםה׳‬ Subtility Aftucia
‫מ ר ד ״ פשע ״ מ ן י‬ Rebellion Rebeldia
‫ןח • ת ח פ כ ה ״ לזות * סלף‬£ Overturn, froward, perverfc Del revez, pervefidad
‫זרון״גאוךגאוהז‬ Pride Sobervia
‫גאה‬ Prowd Sobervio
‫ והרצון‬0*‫מ ע ל ו ת הנ‬ The Excellencies of the M i n d Excelencias dela volunt^d
‫רצון״ חפץ‬ W i l l , Benevolence Voluntad, o benevolent
‫שמרוה‬ Joy Alegria
‫ו׳*ות‬# Liberality Liberalidad
‫שלוה‬ Peacefulnefs, prosperity
‫סיגוף‬ Abstinence ! A^tCiP.encri

‫עשותהטי־ב‬ Beneficence ^ ‫ ׳‬: n - ; l i c e 1 K ia

‫אהבת הטוב‬ Benevolence Benevolciicia


‫מדינות‬ Policy Politica
‫נדיבות‬ Gcnerofi ty Gv.nerolidad
‫קיום * ה ע מ ך ה‬ Constancy Conftancia
‫מגמה‬ Defire Anelo
‫הבטהה‬ Confidence Confiancia
‫תקלח‬ Hope Efperan9a
‫ח‬,‫צךכ‬ Charity Caridad fc

‫תמידות‬ Continuation . ontinuacion


‫שקירות •שקיךךן‬ Vigilence Vigilan9a
‫כונה‬ Devotion Devocion
‫נאמנות‬ Faithfulnefs f e ielidad
‫אמונה‬ Faith Fee
‫סבלנות‬ Patience Paciencia, tolerancia
‫ב‬1‫גכ\ל הט‬ Gratitude Gratitud
‫ענוה‬ Humility Humildad
‫גדולת ה ש ו ן‬ Magnificence Magnificencia
‫חמלה‬ Clemency Clemencia
‫רחמגות‬ Mercy Mifericordia
‫חסר‬ Pity Mer9ed, piedad
‫השואה‬ Moderation Moderacion
‫צניעות‬ Chaftity Honeitidad
‫גקיות‬ H Furity Puridad
(34)

Pt:ndad
I Purity Limpiefa
‫טהרח‬. I Cleannefs 1

Obedcncia
* ‫י‬ ‫ מסייגת‬Obedience Temor U
‫יראה‬ Feat
Separacion *
‫פרידות‬ Separation
Santitad
‫קדושה‬ Holinefs
Fuer91, potencia, valor
‫צה ״‬ Strength, Power* valour
Vertud, fonfado, haver
‫ח!ל‬ Virtue, army wealth
Templanfa
‫מזג‬ Temperance
Solicitud
‫זריזות‬ Solicitude
Deligencia
‫הריצות‬ Diligence
‫ישרות ״ לשר‬ Rectitud, equidad
Righteoufnefs, Equity
‫תמימות‬ Senceridad
Sincerity
‫ספיקות‬ Dud is
Doubts
‫חשש‬ Sofpecha
Sufpicion
‫בךייאות‬ Salud, fanidad
Health
‫משובה‬ Contricion
Contrition
‫חרטח‬ Penitencia, repentimiento
Penance, Repentance
T T-J

: ‫מ ר ו ת גרועיות מ ה ר צ ו ן‬ Vices, or Defttts of the W i l l | Vicios, o defedtos de la 6cc


t ‫קמצנות‬. Avarice Avaricia
‫בליות‬ Ambition Ambicion
‫יוהךא‬ Prefumption Preiumcion
‫עזות‬ Arrogance Arogancia, atrevimicnto
‫אכיריות‬ Cruelty Crueldad
Wickednefs Maldad
‫רשעיית‬ Obftinacion
‫קשיות‬. Obflinancy
Prodigality Prodigalidad
‫פיןור‬
Grandcza, Faufta
‫גךלות‬ Grandeur
Importunidad
‫הפצרות‬ Importunity
Pereza
‫עצלות‬ t/azinefs
Ociocidad
‫בדלנות‬ Idlenefs
Negligencia
‫ךזיזךשלות‬ Negligence
Engaiio, fraude
‫אונאה‬ Cheat, daccit
Prefumpcion' arrogancia
‫יחידות‬ Prefumption, arrogance Calumnia
‫דיבה‬ Calumny Adulacion
‫ח^ה‬ Flattery Hipocrecia
‫צביעות‬. Hypocricy Blafphemia
‫גרוף‬ Blafphamy Sobervio
‫זד‬ Proud) Contumaz
‫סדר‬ Stubborn Malo, maldad
‫ר^ע‬/‫ך^ע״ד^ןנה‬ Wicked, wickednefs Falfador
‫ז‬ ‫י‬ ‫מועד‬ TrefpafTer Falfia
‫מעיל‬ Trefpafs] Culpa
,
‫א^י‬ Guiltinefs
‫א ש מ ה ״ עון‬ Culpa, delito
Iniquity Frowardly 1 Rebella
‫^בב‬
(35)

'‫ ו ב ב ״ מ^ויגנח‬# Frowardly, taming away Rebellador, porfia


T
‫בוגד * בגר‬ Transgreftbr, falcity Falfador, falfia
‫תאוה * ת א ב ה‬ A L u l l , longed Deffeo
‫איבה‬ Defire Dezeo
^ ? ‫מ ח מ ר • ^המד * ה מ י ה י ז ל‬ Pleafant, pleafure, defire Cobdiciable, voluntad
‫בקשה* בעי ת ש \ ק ה‬ Kequeft, enquire longing Peticion, bufcar, dcflear
‫אביונה י‬ Concupifcence Apetito
‫כשלון י מ פ ל ה * מ כ ש ו ל‬ A Fall, Humbling Trompefar, trompiefo
‫חטא‬ A Sin Pecado
‫חטא‬ A Sinner Pecador
‫עול‬ Wicked Perverfo
‫עול * עולה"״ און‬ Un righteoufnefs Tortura
‫פשע‬ Trefpafs Rebello
‫משגה * משונה‬ Overfight, Error Verro

;‫דאגות הנפש‬ Paffions of the Soul Paffiones del Anima

‫אהבה‬ Love Amor


‫גאה‬£ Hatred Odio
‫כבור‬ Honor Honor
‫קנאה‬ Envy Embidia
‫*ר‬-‫ א י מ ה ״<פדןד*אימר‬/ ‫יךאה‬ Fear, Terror Miedp, pavor
‫־‬ v
‫״‬ ‫כעס * ה^ה ״‬ Wrath Sana
‫אף‬ Anger Furor
‫כןצף‬ Indignation Ira
‫גון‬: * ‫ת י ג ה‬ Sorrow Ancia
‫צער ״ כ א ב‬. Pain Pena, dolor .1
‫רציחה • ךזגץה‬ Murder Omecido
‫עבה‬. Theft Hurto
‫עףותז‬. Incefl Incefto
‫ניאוף‬ Adultry Adulterio
‫זנות ״ ז מ ה‬ Luxury, Lafcivioufnef* Luxuria, lacivia
‫?ללה‬ Curfe Maldicion
‫כזב‬ A Lye Mintira
‫?ןר‬# Falfity Falfedad
‫איזונן‬ Jeft, Laughter Burla, juego
‫חילול‬ Prophanenefs Profanamiento
‫כלי?ת‬ 4
‫בושת‬ Shame Verguen9a
‫חרפה‬ Reproach Repudio
‫בזיוץ י בוז‬ Contempt Menofprecio
Chap Cap
‫פרק‬
(36)

‫פרק כא‬ CAAPTER XXI. CVPITULO xxi;


I-
‫מתנועות הארס קורותיו‬ MAN'S MOTIONS A N D MOVIMIENTOS DEL H0!
: ‫ומכריו ה ־!נמשכים‬ ACCIDENTS & C CRE, Y SUS ACCIDENT*
‫ךבור • ד ו ב ר * מ ו ל ל‬ Speach, Speaking Hablar, hablan
‫הרהור‬ Thought Pen far, imaginar
‫תלוך ״ הולך‬ To walk, walking Andar, anda*
‫ר י ו א ה י ך א ו ת •ראייה‬ Seeing, fight Vien, vifta [
‫ומ_ע ״'שמ;עה‬# Hearing Oyen, oyr
‫מזין * קושב* םוכת‬ Hearking Eicuchante
‫ ך י ה‬/ ‫מדיה‬ Smelling, to fmell Ollente, olor
‫לעיטה‬ To fwallow Tragar de priefii
‫צחוק • שהוק צוחק‬ To Laugh, laughing Rifa, riente •
1
‫תרבות‬ Good-breeding, Courtefy | Criacion, cortecia
‫מהרה‬ Accident Accidcntf,aco»teci1md
‫וזוועה ט ל ט ו ל צועה נס;עה‬ Motion, moving Vlovimiento
* '‫צעדים אשורים פעמים‬ Steps Pafos
‫נדודים תנועות‬. The motion of a fick Pcrfon in Bed Vlovimicntos del enfem
‫משכים י‬ Rifing early Madrugar
‫לח‬ ‫ב‬ ‫י‬ ‫ד‬ ‫ע‬ ‫כ‬ ‫מאחר‬ To fet up late Atardear
‫שוקד‬ Hafty Aprefluran
‫כ ב ד כבר‬ Heavy, heavincfs Pefddo
‫תועה‬ Wandering Errante
‫כ ר ת בוק?ג‬ Cutter, cleaver Cortador, tajador
‫בוער קורה‬ Burning Encendiente
‫מבשל‬. Soddner, or a Cook Cozidor, o cozinero
'‫ךעב‬ Hungry Hambriento
‫צמא‬ Thirfty Sequiofo
‫לח‬ ‫צועד מטייל‬ To walk outf ,
: aflear
‫צועק׳ י‬ Crying alow'd Gritan
‫שותק מחריש‬ Holding his Peace, to be filent Callando
Lookinn, peeping 4irar, moftrarfc
‫מיצץ‬ Squeezing, wringing them out Sfprimir, chupar
‫תלאה עיף לואח‬ Travel, fatigue, weary , atiga, canfado, laflb
*‫טורח טורח‬ Trouble, wearieth Trabajo, travajante
‫חוךה‬ Sick Enfermo, dollente
‫זעה זועה‬ Sweat, fweating Sudor, fudando
‫נותר‬ Snoring Roncando
‫נואק נאקה‬ Groaning, the groaning Gimiendo, el Gimer
To lie on the Back Jormir de papas ariba
‫קטפךםו‬ To lie on the Belly Dormir de cueftas abaxo
‫אילי״‬. Sigh , Sufpiro
‫בולה‬ Crying Llorante
‫דמעה‬ A Tear Lagrima
‫גרר חיכוך‬ Scraching, or rubbing Rafcar
‫אבר‬ A numb'd Limb, Micmbro adormecido
‫פנים‬ I Wry Jngriman6
(37)

‫פניש משונים‬ W r y faces Ingrlmanfos


‫ךוה\־זון כחוש דל‬ Lean, leanefs M.;gro,• magrez
‫ארכה ךפואה‬ Health Meje^ina
‫נרפה י‬ Is healed Curado
‫חזק בריא‬ Strength Fuerte,, fano
T
(P^ Lufty, fat Gocdo,, rebufto
‫ ש י ח ה‬Swimmer >Jadador
‫ ט י ב ע‬Drowning Hundiente
‫ ניהל! מ ב ו ה ל‬Sore-troubled Conturbado
‫הכת‬:? ‫יה‬,‫ מרחל מ צ פ ה מי‬T o wait, or expeft Efperar, aguardar
‫ץ׳נה מושיע מ<ייל‬.‫ תש‬Salvation, faver, deliverer Salvation, fa! van, clcapan
‫ זהיר‬Admonifhed Prevenide
‫ פ ו ת ״‬Opening Abrien
-‫ סוני‬Shuting Serran
‫ דופה‬Knocking, or boatings hBatien
‫ מונע‬Hindering ,-Veda nte
‫ ש ו א ף‬Snuffing up Sorvien
‫ירק‬# T o whittle Silvante
‫ טורף ח ו ט ף‬T o fnatch Arrebatar
‫ רודף דולה‬Ptirfuinr Perfiguien
‫בורח‬ Fled Huyente
‫ לוהץ‬Opprefling Apretan
>‫ מ ו ר ט גול<נ‬Pick, or plum Pelar
‫ &ואכ‬Draw up the water Appzar
‫ ח ו ב ק ״‬Embracing Abrafan
Wreftling Luchan
‫ נוצה‬Conqueror Vencecjor
‫ ^בוש‬Cloathed Veftido
.*‫ הפו‬Coveied rCubierto
‫ <גרומ‬Naked Dcfnudo
‫ ;דוף‬Bare foot Dcfcalfo
‫ חליץ‬Loofed Defeat ;do
‫ נעול‬bhod Canada
‫ ןגצי ע צ ל ו ת‬Sluggard, idle, idlenefs Perezofo, pereia
‫ פוצחיפיו‬Opened his Mouth, or Gaping Abrir la Boca
‫מהתל‬ Mocker Barlar
‫מכרכר‬ Jumping, Jumper Saltos, f.iltan
‫ מ ג ל ת ת ^ ל ח ת נילות‬Shaver, to fhave | Trafquilar, afeitadura
‫ נ ו ט ה‬Stretching Eftendienfe
‫נוער‬ A rebuker lEftultan
‫ נוהג‬Guiding Guian
‫רוכב‬ Riding Moman, caval^an
!‫ מעלה עשן‬Smoking Human
‫נע‬: Weary Lazrado
‫סר‬ Difpleafed Defguftado
‫זעף‬ Dull TrUe
(38)
-A

‫זעף‬ Dull Trifle


‫רעה חולה‬ A fore evil Vial doloriofo
‫ל ס ע‬:‫מ ל א כ‬ Full of all good Lleno de todo bien •
yhy ‫בלתי ^ ל י ט ח‬
r Having no power on it Sin podcrlo gozar J
‫עס רוגז *קוצף‬1‫כ‬ A proveker, fore difpleafd Enfaninnfe [.
‫כלי‬ A Churl, Mifer Abaro
‫נאנח‬ A Sighcr Sufpirofo |
‫ןניני ה ל ב‬ A Mifer Pobrc de cora$oon, mifero
‫אבירן‬ Poor, Indigent Defeofo !
‫צרךס‬ Gnawing Roien
‫צר לב‬ Narrow-hearted Eftrecho de Cora$on
‫עשרו לזולתי‬ His Riches for others Su riqticfo para otro I
‫כחוש רזון‬ Lean, Icanefs Flaco, magro
‫יל‬ 8ick, or poor Ooliente' o pobre f.
‫בל ימיו מ ו ת‬ He lives dying Vive muriendo :
V T » T T
Liberal Liberal
‫שוע‬ Concupicencia
Concupifcencc
‫לח‬ ‫ת א ו ה גופנית‬ Aftuar, afto
A£Uon
‫עושה מע^ה‬ Afto venereo, o Copula
The aft of Venery
‫תשמיש משגל דרך א ך ן ל ה‬ ‫י‬
Sueno, durmiendo
Sleep (lecping
‫ש נ ת ישן‬ Sueiio, fofian
A Dream, dreamer
‫חלוםיחולם‬ Vizion
A Vifion
‫מהזח מראה‬ Soltura del fueiio
The interpretation of a dream
‫פתרון‬ Levnntofc, parofe ^
Arofe, flood up
‫עמד‬,‫ס‬,‫ל‬ Defpierto
Awaked
‫הקיז‬ Drefs V P i o , viftiraiento
‫לבש מלבוש‬ Vcftido
Dreffed
'‫מלובש‬ Urinas, urinar
U1in% pilling
‫ ת ן משתין מטיל מיס‬$
Snenzing Eft riridar, eftornudo
‫?גיטוש)נטישה‬
Fart Ventocidad
‫עיטוש מ ל מ ט ה נפיהה‬ SeufibiliJad
r
‫הרגשה‬ Seniibility
Eafing ones felf Pro veer* (us Nececidades
‫לה‬ ‫ישיבת חוץ נפנה‬.
Wafhing one? Hands Livadura, 1 ivar manos
Y T ‫רהיצה רוחץ' נוטל‬
Praying, befeeching Or in, apiadanfc
‫מ ת פ ל ל מתחנן‬
Bowing Encorvan
‫מ ש ת ח ו ח פוגר‬
Kneeling Arrodillanle
‫נציע י י‬ VIemiria* membran
‫זכירה זוכר‬ Memory* remembers
Reader Lec‫׳‬% meld.m
‫קירא‬ Gufta-, provar
‫טועם‬ Taller
Breakfaft ‫) ן‬efivimar
‫פתישחרית‬ Beadizien
B!cf-‫־‬, fay Grace
‫מביר‬ T o defire, covet LL-fean, cubdician
‫שוקק כוסף ת ו א ב הימר‬ To gather Apanan, recojien
‫נס אוסף קובץ לוקט‬/‫כ‬ r
o grow Rich Hafer riquef 1
‫עשית חיל‬ Rtn.ilng Corrida, carriendo
‫מרוץ ך צ ו א‬ Go'ng {aliendo
‫יוצא‬
(39)

‫ייצא יצא‬ Going out Sallenda, fatto


T
T
Strong Fuerte
‫עז‬
‫קל‬ Light L igero
‫חרויח‬ He gained Gano
‫קנה ״‬ | He acquird Adquirio
‫י‬ IT

‫עשר‬ Riches Riquefa


‫נכסים‬ Goods, Merchandize Haziendas
‫ מ ח שמחי‬$ Glad Alegre, fe alegro
‫דולנ קופץ‬ Jumping, leaping Saltan
‫חוזר הזר‬ Returning Bolviendo, bolvio
‫יושב ישב‬ Sitting down Sentando, fe afento
‫מסיב ה ס ב ה‬ Leaning Refcobdamiento
Table Meza
‫מלא‬ Full Plena
‫עייר‬. Ready In id Ordenada
‫בנים‬ Sons, Children Hijos
‫בני ב י ת‬ Family Fair ilia
‫מאכלים‬ Victuals Comidas
‫מעדנים‬ Delicacies Deleites
‫סועד אוכל‬ Dinner Y ant an, comien
‫טוב ל ב‬ Good-Heart, Liberal /?uen cor; 90n, Liberal
‫משתה‬ Fcaft Con bite
,‫עויהה‬ Dt inking Bevien, bevientes
‫ט הי״ ל כ ש ב ח‬ j riding, gh^/ifying Loan' alaban
'‫מ ת ת אלהים‬ Heavenly Giit Dadiva del Dio

CHAPTER XXJI.
‫כב‬ ‫פרק‬ CAPITULO XXII.

‫ממומי האדם *וחסדוגיו‬ BLEMISHES AND r‫־‬EFF.CTS, O F THE PE LAS MACITLAS y DE -

: ‫והנמשכים‬ HUMAN BODY &c F t C l O S D E L HOAiSRE

‫מום‬ A, Blemi(h Macula


‫חסרון • נךעון • פנס‬ Pefea Fait?, dtfr&o
‫כמבוער‬ Ugly, deformed Feo, diff'srme
One whofe limbs are longer than Sobrado de a'gun miem -
‫הרום‬
the other bro
/‫לו‬ ‫ ח ת ם‬Flat A‫־‬oie Nariz chato
‫ | שרוע‬One whofe limbs are fhorter than Mtrguado dc algun n.iem
the other bro
‫ קלוט‬Shrunk Fncogido
^ ‫ בריאה משונה חוץ מ ה ט ב‬A Monfter Monttro
* ‫ר‬1‫ כושי <טח‬A Black Etbiopifo, Negro
‫ פסח צולע נכח רגל?ם ח ג ר‬Lame, limping Coxo, coxean
‫י)חור ל ת‬$‫ ר סומא ם‬$ Blind Cirgo
‫י‬ ‫ עורוך םנור י‬Blindnefs Cf guidumbre
» 1
‫ י ק‬A Dwarf Enano
‫*זבלול‬ A fpeck Mancha
, ‫תבלול‬ A fpeck in the Eye Maneha en el Oj
‫חרוץ‬ Maimed Cortado en el Ojo
‫רט‬.‫ח‬ Deaf Sordo
‫אלם‬ Dumb Mudo
‫יבלת‬ A Wart Baruga
V V ‫״‬
Crook-backd Corcobado
eft-handed Ycquierdo
‫אטד‬
‫טרו־ח‬ His Stones broken Qucbrado de Huevo
‫דכא‬ Wounded in the Stones Quebradura
‫מעיד‬ Bruifed J in the Stoues, or MachucadoC miembro
‫נתיק‬ Broken, £ in the privy members Arrancado \ o Huevo
‫קרות‬ Cut, Tajada
‫גקיע‬ Loofed Apartado
Crying Eyes Oj0s lagrimantes
‫לח‬ ‫צק‬ Antc-Calva
‫גבח‬ Forehead- bald
‫גרוס ג ר מ ת‬ An arm cut off Cortado de mano, tulid©.
\ ‫קטע‬ A Foot cut off Cortado de Pie, tulido
A wooden Leg Caxa del Pie cortado-
‫לזב‬ Caftrado de naturalezqt
‫סרים ח מ ח‬ Caftrated
Bald, baldnefs Calvo, Peladura
‫קרח ק ר ח ה‬ PeiTado de boca
'‫כבר פיה‬. Heavy, or (low of fpeech
A (low Tongue Peffado de Jengua
‫כ ב ד לשון ע י ל שפרדס‬
Stammering Tartamudo, balbuciente
‫לח‬ ‫ע ל ג מנהגם‬
A Fool Necio
‫פתי‬
Stupid Torpe, flupido
‫ב ע ר ביר‬
Foolifh, madhefs Incenfato, locura
‫ס כ ל סכלות‬
Madnefs, mad Locura, loco
‫א ו ל ת אייל ש ו ט ה י י‬
‫טפע‬ Stnpid Bobo, eftupida
‫מטוי־ף‬ , Troubled in die Mind Mentc turbado
‫נואש‬ | Difpaircd Defelperada

CAPITULO XXIII.
‫פרק כנ‬ C H A P T E R XXIII.

DISEASES ENFERMEDADES QUE SUE


,
‫ חולאים‬: ‫ ש מ ו ת מ י‬. LEN VENIR al0S HUMANOS
INCIDENT TO MAN
: ‫המתרגשים לבוא ל א ד ם‬
Sicknefs Enfermcdades
‫ח לי חלאיס מ ח ל ה תזחלאיני‬ Fatigas, achaque•
‫ת ל א ו ת הזמן‬ Fatigues
Troubles Trabajos, caftigosj
‫יסוךץ‬ Lazeria, pena
‫עמל‬ Pain
Weaknefs Flaquefa
‫חלושה אמלה‬ Dolores
*‫מדור‬ Sicknefs
Weak Flaco, dbloriofo
‫ה ל ש דיי נחשל‬
T : » T ‫־‬ T -
Sorrow Ancia
‫נין‬: Heavinefs Coticoxa
‫תעיז‬
.(40

‫תיגה׳‬ He^vinefs \ vongoxa


. ‫ ל ל ח‬. • ‫ילל‬. Howling lAvdhdo
‫״‬in • ‫איי ״ אללי‬ Woe Ay
‫הוה‬ Ylifchief Qyebranto.
Calamities Calamidnd . ,
‫ה‬8‫צרה ״ •צי‬ rribulation Anguftia, fattga
‫־ איסטיניס‬ Dainty Dellente quetbdo ahorrece.
5
‫'עלול‬.*‫עלה‬ Caule, caufed Cauza, achaque, cauzado
‫לחלוחית‬ Humidity Hiimidad
‫״‬
‫עלפה ^ י י‬ Fainted Enflaquecido
‫?אב הלאש‬ Pain in the head Dolor de Cabe9*
‫סיבוב הראש‬ Swimming of the head Delirioi
*~‫ טירוף ה ד ע ת * בלבול הךע‬Delirious Mafia, Trenccia, locuri
'‫־ רועה'לש;ל ״ רועהעיכול‬ Bad dccodtion Mala digeftion
‫חולשת האצזתיהןא ל ה‬ A weaknefs the ftomach Flaqucfa del Eft6mago.
‫ח ט ט ץ ש^ראיש‬ Scald head Poftillas de la cabeja
‫נתק‬ A dry Scall Tina
‫ספחת‬ \ Sjcabb ‫י‬
. Poftilla
‫ י שחין ״ פךב‬A Bile, a fcurvy
(
Apoflema, farna
‫•יילפת‬ ^cabb'd Lamparofo
»»‫־‬
A freckled fpot Empeyne
‫בוהק‬ An inthimation Infla nacioa
1‫י‬5‫ ידל‬An extreme Burning Etica
‫ח׳־חור‬ A Fever Fiebre continua
‫קדחת‬ A bright Spot Mancha
‫בהית‬ ain Dolor
;
‫עצב י מ כ א י ב • כ א ב אנוש‬ Vexation of Spirit Quebrantamientode 6cc
‫רעות רוח‬ Lowly Piojcmbra
‫ רבוי ה?פיס‬Sore Ryes Mai dc Ojos
‫חולי עיניס‬ Tooth ach c
Dolor de dicntes
‫ם‬:‫באב השנ‬ The Palate fallen — Cayida de la Linguilla
‫נפילת הכובע‬ Inflamation in the Thrart Enflamcionen lagarganta
‫״בת ה^רוןי‬.‫צ‬
;
Quinfy Eiqumencia,
‫ק ״ אסכרה‬:‫ מם‬Short lighted • -‫־ ־‬ Flaqucfa de la Vida
‫ >קו'צר הראייה‬A running of the Eye3 Corrimiento en los Ojos
‫ טפטוף העיגיס‬Itching in the Nofe Comicion de Nariz*
‫וזיכוך ח[גחיך;ש‬ The tinkling of the Ear Retenimiento dc iosOidos
‫ צלצול האזנ״ס‬.‫{ י‬£oagh! a cold ••' ' T6fe, reffriado
. . j > ' " ' ‫ ש י ע ו ל י‬: Sore Throat Mai de Garganta
‫ח ש י ש ת הגרון‬ Hoarfenefs lloirque fi
‫נ ה י ר ת הגרון‬ Radical heat Caloi Radical
»‫חוס" שףש‬ The 4 humours in Man, aniwcrlng Las 4 fuerte^ de flcmas de
‫אךבעבןיני ל ה ו ת ה א ך ם‬.; to the 4 Elements Huirianos
YiYVifc;‫ ' מארבע‬/ ‫ ג ״‬Ffegm^tic v Humido, llematico
‫פיה‬ *‫להח־ימר‬ Choleric Singonico, colerico
‫אויד‬ rvjny ‫לחס‬:‫׳‬. Calido
' 1 J
(4*‫<׳‬,

#‫א‬ ‫לחה;תקח‬. Adry Humour Calido feco


‫;נפר‬ ‫ל ח ה שחורה‬ Melancholy humour Frigido malancolic©
‫לשית‬1&< ‫ל ח ה‬ Radical humour Umor radical
‫לחהמ^וחח‬ Salt humour Umor falubre
‫לההחמו^ה‬ Acid humour Umor agrio, acido
‫ םרווזה‬.‫להד‬ Corrupt humour* Umor corrupto •
‫ל ל ה גסה‬ Grofs humour Umor Crafa
‫לה‬ 4
‫מוךסא מוגלא‬ Matter Materia, poft&na
‫סרהין ״ זגיפיש‬ Corruption Corrupcion
‫ןזילה‬ A Fluxion' or running Corrimiento, flucion
‫לןךהת ש ל י ל י ת‬ Third day Ague Terciana
'‫רביעית‬ Quartan Ague Quartan!
‫תמידית‬ Continual Fever Continua
‫״‬ %
‫שהפת י‬ I lectic Fever Ficbre Etica
‫הויליה^ד‬ Pleurify, Dolor de coihde
6
‫שךפון • חולי השיקוי * ה‬ Dropfy Hidropccia
!‫<ךקדן • הדרילו‬ Jaundice Tericia
‫;מים גבויים‬ The critical Days Dias criticos
‫נפ<הת ה^טז‬ A (welling of the Womh Ittchacion del Vientre
‫לןד״רית‬ A cold Frialdad
‫ך׳גהכןרה‬ A cold Sweat Sudor frio
‫ז ך א י ״ ת ע ו ב האוכל‬ Naufioufnefs Aborecion del cibo
‫מוצר רוח ״ פןוצרהנ^יןוה‬ Short breath Faltadc refpiracion
,‫ע ג מ ת נפש‬ Anxiety Ancia, triftcfa
‫רעש ה א כ דים‬ Pal fy Perlecia
‫כ א ב האבלים‬ Paiii in the Limbs;• Dolor en los Miembros
‫כ א ב הפךכךם‬ Pain in the Joints Dolor en las coajunciones‫־‬
‫ל‬£?‫חולי הנוי‬ Epylepfy Mai caduco, Epelepiia
‫נכפה‬ Paralitic Paralitico
‫עייוף‬ A faint, or convulfio• Defmayo, convulcion
‫כ׳פיצת א ו ד ^ ק ת ח ל ב‬ Palpitation in the Heart Palpitacion del CQra90n
‫יז‬1‫ל ג ר‬ Uncjafy, frightened ‫י‬ Cora^on inquieto
‫סמהון‬ Aftpnifhmcnt Efpafemo :
‫לח‬ ‫ם‬1‫בי'למ‬ Hunger not to be Satifficd Hambre Canina
‫צ מ א גדולה‬ Grekt third Grande Sed
‫אבץבע״הזיזית‬ Blotches, blains Empollas
‫'שלפוקית‬ AEJile Bexiga
‫בועות‬ A levelling full of Matter Hinchacioncs corrupt!*
,
‫טינרי‬ A hard Swelling Enpollas duras ‫ך‬
‫הולי ה א ב ע ב ע ו ת‬ The fmall Pox Las Virguelas
‫ב;עבעות* שוטים‬.‫א‬ The chicken Pox Virguelaa locas
. ‫ה ו ך הארומימעת‬ The Mealies : ,‫יי‬ Ei Saram'picin 1
"‫^ י‬
‫צרעת‬ Leprofy r j LajLepra •:‫*׳‬ •‫׳•׳'י‬.
4
‫אלת‬9‫צלעת ס‬ A fretting Leprofy J IJ r. •Lepra-'pUhjattva
‫ד^לי ה נ י ת ו ק‬ Apoplexy Apoplccia ‫יי‬
‫י‬

‫דזמיי‬ K » Adopccy Alopezfe


Alopecy, or the falling of the Hair Atopezla, quecae el pelo del
like the Foxes ‫ י‬.;
‫ ־‬Hcucrpp; como la Rapofa
‫חולי ה א ב ן‬ ThcStont r j ' ‫ •יז־‬t Mai ade Piedra
‫חולי ה ח ו ל‬ The Gravel ‫־‬ ; Mai de arenas
‫׳זנצירת ה ש ת ן‬ Retencion of the Urine ‫־‬ • Retenca^m^de Uirina
‫!עצירת הבטן‬ Hard bound Retencion del Cuerpo
*‫כ א ב הבטן‬ ain in the Belly D<&lor de Vientre
1$&‫לש»יל'הב‬ Lsoofcnefa Fluxo de vientre, Camaras
* *&!‫וחולי מע‬ A Cholic : . • ‫' י‬ Dolor de Tripas, oeolica
‫קילוח רס‬ Bloody Flux ' Fluxo de Sangrc
‫־ י‬ ‫חולי הבבלים‬ A cholic Mal4e Hijada, o ooljca
‫חולי ה א ח ו ר ה‬ Lowncfs of Spirit Majancolia
‫'חולי^יןווץ'״ יןליטת הגידים‬ A (hrinking of the Nerves - ‫ ־‬: • Encojsmiento de Niervps
‫תולעים ש ב ב ט ן‬ Worms in the Belly ' : . LuraDrifas del cuerpo
y * ‫ מהומת‬, Confumptive Confumcion, Tifico
‫צרבת הכניי‬ An inflamation in the Liver Enilamacipn del Higado
‫צ ר ב ת המעןם‬ An inflamation iri the Bowels i Enflamacion de lasieQtranas
‫צרבת הטהול‬ An inflamation in the Melt Enflamauon del BMb
‫קלות בךה‬ A Difeji'ery Dizentcriar fluxo de Sangre
‫די השוגןים‬/‫באב בג‬ A pain in the Thighs or DolOren los N i rvos
. ‫!ובגיר הנישה‬ Seeatica — Seatka ‫״‬
‫ פ ו י ג ר ^ ־לדדי‬.‫! חולי הרגלים‬ The Gout r : ' Gotjv,• ;Podarga: »
‫יי זלח‬ ‫;גריםץ ״ ׳‬ Corns Callus de los Pies
‫עפדלים טהורים ת ח ת ו נ י ו ת‬ The Piles Almoranas
‫י הולי הצרפתים י‬ The french Difeafe Mai Frances.
"'‫שיחץ‬ A Rupture Quebradura, Roptura
, ‫למיתת הכיס‬ Swelling of the Bladder .Henchacion del Tefticulo
> ‫ומרוח אשך‬ Hernya ‫׳‬, ‫י‬ ‫׳ י‬ Potnu Erna
‫טפטוף ה ש ח ז‬ 1
Impediment in the Urine Enpedimiento de Orina
jnVn ‫הזלת‬ Mot being able to retain the Urine E l nopoder retencila
‫עיפוש הךם‬ Corruption of the Blood Corrupcion de la 6angre
‫מגןהפצע‬ A woupd Herida, Folondro
‫טליה‬ A wound $hat is open and runs Frelca, que corre materia
‫;לנע‬ An Ulcer Llaga, ulcera
‫יבלת‬ A wart Verug£
: ‫נגע סרטן‬ A Cancer . Cancaro
J
. • ‫הבורה‬ A blow, or Stripe Golpe •
‫ט^יייברנגף‬ Plague Moitandad, pefte, Conra^io
‫תוילי ה מ ת ד ל ק‬ Contagious Mai Contagiolo que fe pega
‫כויה מ ל ו ה •־‬ Burning Quemadura ‫׳‬
‫היתוך י‬ A Cut ICorte
Vomit Vomito
‫קיא‬
‫צהן‬ Stink, corruption Hedor, corrupcion
. ‫ב־ז?ה‬1‫ז‬ Running, or Gonor•* Manantio, o Genoreo
‫נ ד ה ך ך ך נשים ו ס ת‬ Menftruos 1
•;‫ז‬. Mdftruo
• ‫גרעין ׳‬
. (44)
‫י‬ ‫<ז‬ .‫י‬

1
‫ ר‬$‫גמנין • גי‬, A Pixiple } Gran*
•‫יי‬ Wrinkled
‫ייגןמטין יי‬ ‫י "י׳ ;־‬ ‫י״‬ Arugns
;
‫רופא * א ס א‬ A Phyfician ‫י‬ Medico
‫ברף מ ו ב ה ק‬A famous Phyfioian Pnitieo
"‫בקיאותי‬ Practice • • ‫י‬ Pratica
‫נסיוןגהינח‬ Experience : . n l 31'!‫!״‬: Experif ncia
‫רפואה • ת י ו פ ה • א ר ו ן ה‬, Medicine, cure Medccina, medicamefito
" ‫משקה המ&ל&ל י‬ A Purge j Purga
‫ענת ־‬B01ufl*es, Pills «>1 .‫וז‬ ‫י‬ /•
Pildoras
•‫׳‬ A Draught
‫שיקוי‬ '‫׳י‬ :
Betfida
‫״ יי‬ An Emetic
‫^*י י ״‬1»\ ‫׳׳נ‬ Vomitorio
: :
. ‫ י ל א‬. ' ‫יזין‬4‫יקט‬5‫א‬ To provoke vomit Drogas p‫?־‬ra cl vomito
Cups Ventozas
‫{כוכי המציינת‬
The Lantt5C'‫* ־‬ :
Lan5cta de.fangrar :
‫תעי־ ההקזה‬
Bleeding, or lettilig blood'• .Sangria fc
‫ הקזה‬AClvfter *‫־‬ Ayuda, crifUl
• ‫ י‬- ‫״‬ ‫היקז‬
‫ת ה ב י ש ת משיחה‬ Ointment;‫׳‬un£hon ‫יי‬ * Unguento ‫׳‬
‫רמיה • מילוי־ * אספלנית‬ A Plaifter Emplaflo, parche
•» ‫ ־‬J T ‫יי‬ ‫ •ןיי‬j Paps Cataphefmn, Papa*
‫נמא‬-‫לו‬# Afilifter Vefigatorio
‫ךטיית ה מ ב ע ב ע‬ Finn ieat ion
Fumigation*- >...£ !I f /‫־‬: ‫• ׳•! ז‬
‫ץישון‬
CAPITULO XXIV.
‫! י פרק ׳ ־כד‬ CHAPTER
O F V I C I S OCC
XXIV.
D E VICIOS & C
‫מ ה מ ד ו ת רעות ונרועות‬
!
: ‫והנמשגיט‬
‫ךשע * מביש •י י י י‬ Wicked ‫י‬ ‫ י‬, ;
'‫* »׳‬ !
Main, malino, impio
‫מוציא ך ב ה‬ He that uttcrcth Slander Inventor dc Calumniae
‫ך‬
• ‫מלופיר י ־ ׳‬ Shaming ' Rcpudiadof j
‫ק^הי^אי‬ Jealouly, jealous Zclo, envidia, zeloz© (
‫ןיאוף • נ א פ ו ף ^ נ ו א ף‬ Committing adultery, adulterer Adultcrio, fornioador . J
‫ןנות י• זנאי‬ Whoredom, Whore mo gc‫״‬rs Luxuria, luxuriofo
‫ןןגלה ןגיריות׳ ׳‬ One tlvat c6'm‫׳‬mit‫ ^־‬Inccft Comctcn Inceftos ‫׳‬
: :
- ~' ‫יליעל‬1 Naught v ‫ד‬ Varon de maldad
‫א י ל ת ״־ אויל‬ Foolifliwefs ,foolidi Loc'ura, loco S
‫פתי • פותה ״ ב ע ד‬ A Simple, a iil'Jy man, bruitifh Torpe, Tur.pJe t
‫י‬ ‫סנייל‬:‫גבלח*־«ל‬, Folly, :boh'fli ‫ י‬.» '
,
Vilcxa, vil
‫י‬ ‫עילה ־‬ WkkcdiKls '< ‫־‬ -Mjfldad ' |
‫עלתה • הוה‬ Iniquity '•'•'••».‫־‬ Toi tura !

; ‫י‬
‫?יל • ן מ מ ע ו ל‬ Wicked ; ‫י‬ Pervcrfo, torlura I
‫ ״‬.‫^גע^^מישגע‬ Madnefs, mad ‫׳י‬ .Locura, loco ‫ן‬
Vagabond Vagahundo .\
‫״׳ מ ד ע‬:‫ל ו ע • רע‬ Wickednefs, wicked ‫י י * י י‬ Maldad, mate j
apgr ‫בזב‬ ‫>טקר *"שקייימ י‬ Falfity ‫ז‬.*‫־ • • » ו‬..‫׳‬ Fahcdad, mcntira j
‫מכחש בחשן‬ Diifembler
" 1 » ‫י‬ Thefts a thief
* ‫ה ננבנןלן נ ע‬ Lac ron icio, ladr^Tpbador (
! ‫ז‬
&*‫לסט‬ Arme‫׳‬d Sake id Or !
> 4‫) נ‬

‫ליםשיג! מזו ין‬


‫ז‬ A rober, Armed Salteador dc camino arqiado
'‫חמם הו^ס‬ Violence, violent ‫י‬
Violehcia, violente
.! ‫־‬- ‫עיישק‬ Opprcflor Tirana', Litigante, plcytifta
‫ןדיז‬ A great power Futcrte
A cruel Man, or OppreiTor OpreiTor l
‫ת צ פ ה • הצוף ״ עז פנייש‬ Impudence, Impudent Defafuero
;
‫אכזריות אכזר ״ אכןר*״־‬ Cruelty,, cruel Crueldad, cruel *
‫ךצח ״ הרג"״' קטל‬ A Slaughter Matan9a *‫״־‬
‫ רוצת !פריץ‬,‫מרצח‬ A Murderer Matadnr
*‫איש דמים שופךךמינ‬ Homecide Deramador de Sangre
‫ה‬:‫איב‬ Enmity Malquerencia 1

‫נאה ?*ונא‬£ Hatred Aborrjcion, aborrccedor


‫ה שוטס נוטר איץה‬$‫מ^ט‬ Hater Odio, Enimiftad •
‫ארב ער צר‬ Enemy Enemigo
‫מריבת מעת‬ Strife Baraja
‫רון‬$ ‫ממים‬ Difcord, contention Barajas, Contiendas
‫וערה‬ Combat, Striking, Blow Combate
‫^ןמח ?וחנה נקם‬ Vengeance, Revenge Vengan^a, veng:»n
‫ף‬50 ‫השה‬ Flattery, Flatterer Lifonia, Liforgero
‫היפכפר‬ Froward, Variable Perverfidad, inconflante
• ‫יף‬#? ‫נדופים‬ Blafphcmy, Blafyhemer Blafphemias, Blafphemo
‫חייפח^חרף‬ Dcfpifing, De pi fer Injuria, injuriador
‫לצמלץ^ץליצ״ןלועג י‬ Scorn, Scornful Efcarnecer, Efcarnecedor
‫ה‬$‫םר?ה תוף עקבה ?ד‬ Cunning, Cheat, Art Engano, arte, aftucja
•‫א‬2?‫רמאות תרמית ר‬ A Deceiver Enganador
‫ל צכל י‬5‫ן‬ Deceit, Machination, deceiver Auilucia, mal penfar
‫רמאי בשחיק‬ A Sharper at Play Fullero en Jupgo
‫זמדשץ‬5‫לושןיכיל נך‬ An Accufer, Talc-bearer Malfin, Chifmcro
‫ןןללה כ^ארח אלה‬ A Curfe ,Maldicion
‫מקלל‬ Curfcr Maldizien
‫יר איד‬9 Ruin, Miffortune, deftruvtica Quebranto
‫בןיון בזוי נבזה‬ ooame, Contempt, delpicablc Menofprecio, defprecible
‫אישה?טם‬ ‫אין איש‬ Iniquity : ‫׳‬, Iniquidad, -iniqu‫ד‬, engaiiu/il
‫ןמב ־‬ Sorrow •Dol »r, Trabaju • -‫״‬
‫בוד‬5 ‫*י‬ Without honor » , Sin honra
Vanity Vanidad
‫?*יא‬
Wrath Furor
. ‫ר‬ ‫אף‬. Anger » ,Sana
‫חרון‬ Indignation Ira
‫^לונה‬ Murmuring, Difcontcnt Murmur.'.cion
~ .‫פחות‬.‫שפל‬ Man unworthy . Baxo, fomenos
‫מגואל מזוחם סטינף‬ Polluted, dirty Imundo, afquerof ‫׳‬, ? u » a
‫ינול משוקץ‬$ Abominable A bominuble
,‫טמאהט^א‬ Unclean nefs,^1ncleaa Imundicii, imundo.
Shame, Infamy Infamia
‫ זכה‬. \V4ckcdne/$ M.:lhech?r31
(4*)

‫זמה‬ Wickcdneis Malbcchoria [


.‫רובע‬ To lie with iiny Beaft El qiie comete Brutali‫״‬ad [
Ufurer Ofurero 1
‫ג?ר י מרגימ * ר*ית‬ Ufury, intereft Oftra• j
‫דברן‬ A great Talker Tablador * •
‫ ר מ ו ר ד‬# ‫בוגר ק ו‬ A Tray tor Tnidor, Falfarlo, rebeMt j
7

‫ירה מרידה‬0,‫בגירה ל‬ Treafon alfia, Rebcldia, Traicion j


Vengeance, revengeful Vengaiif »*,‫ ׳‬vengativo
‫׳ } ק מ ח נול!ס‬
Frowardnefs, froward Pervefidad, perverfb ‫י‬
# ‫עקימות עק‬
Perverfs. crooked letuerto
‫פתלתול נפתל‬
Waiter ^nad^r
‫חיח‬#‫מהבל מ‬
Aquarelfom Maw Pleytifb, Rinyfta
‫בעל ריב יבעל ק ט ט ה‬
O'oftinate Opinatico • \;
‫בעלדיןלן^ה י י ״‬
Oppofition, Oppoiitor Vcxtcifln, vexator
‫ר‬$‫קנטור מהנ‬
Precipitate, hafty Precepitwdo
‫י י י‬0?‫נ‬
Uncivil, without manners Necin, incevil, (in cortcfia:
‫ ד ה‬# # ‫ י‬$ ‫בור ללי ן ן ך נ ו ת‬
Bonding Fanfaron ‫ז‬ i:
‫מתהלל‬
Confulion, Confounder Rebuclta, Rcbolvcdor j
‫בלבו״ל מ ב ל ב ל‬
()pprefior O pre dor j
‫נוגש‬
‫בינוי מ כ נ ה‬ Flattering Titles1
Alcuna, I'Ttfnjcro I.
‫צחוק צחקן‬ Play, Player Jutgn, jngndor [
IT t1
‫־‬ 1 ‫ן‬ .
Cards N?ioes ‫*״׳ ־‬
‫קלפים ק ן ט ץ‬ Dice, one that plays with dice Dados, Jugador de Dados ‫ל‬
‫ק ו מ א ו ת קוביוסטוס ל ח‬ Spoyler of •the Dead Dcirnterador dc Mucrtos i:
‫י‬:‫כב‬# ‫מ ח ט ט‬ Guilty Culpado, ‫ א‬co ‫ן‬
** ‫ ם‬# ‫א‬ ldolatror Idolatrk ‫' י‬ |
‫עוננד אלילים‬ Herefy, Heretic • Erejia, Erejc ' •‫״‬ t
‫מיגותכדן‬ Epicurean Epicurio
‫אפיקורוס‬ Atheifl Atcifia j\
‫מכחיש ה א ל כופר‬ _ Renegade Rencgadn, deftruido
‫ר‬2$‫מ׳םו^ד מו‬ 5
Infamour DefFamndo, fin fama
‫ץלי שם‬ Ungrateful Ingrata ‫ ' ' ״ ־‬. - ,‫־־‬.'•: -‫־‬
‫כפו* ט ו ב ה‬ Headflrong Obflinado, porfiofo
‫לךשהעורף ^ ב ס ך מ‬ Stubborn, and Rebellion Ator$c<30r, Rebelde \
‫רה‬1‫סורר ם‬ Glutton Tragon, Gluton ‫ן‬
‫זולל גרגרן ר;גברזן‬ Drunkard Boracho \•
‫סובאישכור‬ Flattery, Flatterer Lifonja, adulacion, adulado•',
‫חגיפות ח^ף‬ Hypocri'c Hypbcrha ‫י‬
‫ג‬:‫צבי‬ Quarrel, Strife ' Murmuracion ‫ן‬
‫ערעור ת ר ע ו מ ת רינון‬ Q^irrelcr, Contender Murmurador 1
‫מערער מ ת ר ע ם פ ר ט‬ Spie Efpion ‫־‬
‫? ר ג ל מח&ר‬ Enquiry, Enquirer Penniificion, Pcrqueridot (•
# ‫ פ‬# ‫ מ פ‬. #‫פו‬#& Prodigal Prodigo, Gaflador j
‫פזיץ מ פ ז ר מ ב ז ב ז‬ Hafte, hafty-pcrfon ' 1 Prrfiifan^a, precrpitado [ ‫־‬

‫?חזלמהיר‬1‫חיד‬$ Idknefs, I'dje (Xiocidad, Ociofo [


‫בדלנות בטלן‬ Anger, angry Iracnndia,, Iracundio \
‫ן‬0‫רגזנות כ׳גהנות ר מ ז בע‬ Miftruft I Defconfian$*(
!‫קפדגוו‬
(47)
0
‫*?דנות יןפדן‬ .Viftruft, Miftruftfull, Exccptious 'Defconfianca, [defconfiad
. 4‫ק*״;ה יום‬ !Unfortunate Dcffortunado
' : ‫ח‬
‫?לי ו‬ Graccltfs Defgraciado
‫מקסת‬ A ecu fer Acufador
‫כ ה ך ה ר ריב‬ That ftirs up ftrife, contentious- Encendedor de Contienda
‫עוכר‬ Diftnrber trouhler Pertubador, cntiturbador
‫עילרב עולה י‬ Injury, affront, affronter Injuria, injuriador
‫תהבוייה תחביין‬ Art, nrtful , Aftucia, Sutil
‫זיוף דדן‬ Forgery, forgerer Falfedad,. Faliificadnr
‫פיהגי כ פ ת ה‬ Seduction, feducer . Sedilccion, Scductor
‫מהית‬ Entictr Iucit.idor, Somb^yente
‫הךיח‬ Witlidr iwer Perfuadir al Mai
‫חרם מוחךס‬ Anathema, anathematzd' Efcomunion, efcomulgado
‫נידוי מנורה‬ Excommunion, excommunicated Apartado de la Congrega
‫מיפה'נזוף‬ Seperation, Separated Ayrncion, ayrado, fep.mid
‫*׳מתא‬ D-ath Efcomunion dc muerte
‫חתית‬ Abfolution Ablolucion

CAPITULO XXV.
‫פרק כה‬ CHAPTER XXV.

‫מ ה מ ד ו ת ומעלות ט ו ב ו ת‬ OF G O O D Q U A L I T I E S VIRTUDES, PROPIEDADES

: ‫והנמוכים‬ Y EXCELENCIAS

‫נבואה מ&א הזון חזות •ך‬ Prophecy Prophccii


‫נביא חוזה רואה צופה‬ Prophet Profeta
‫ז‬
#‫כןדוי׳צה כןרו‬ .Sanctity, Hoiinefs, Saint, Holy Santidad, Satito
r
‫מחוקק‬ Law-giver Legiflador
‫ע;;ה ענו‬ Humility, humble Humildad, humilde
‫נדבה נךיב‬ Liberal ty, liberal -Liberalidad, Liberal
Sound Wifdom Sutilcza
‫ח!ל‬ Valour Valor, fuerga
‫הכמה הכס‬ Wifdom, Wi‫׳‬b Ciencia, Sabio
‫ן מבן‬1‫בינה תבונה ןב‬ Underftanding, Difcreet {nteligencia, inteligente
‫ז‬.'.^? ‫לימודי למדן עיון‬ Study, Studient Eftadio, cftudia'nte
*‫י י‬ ‫חיקור הקרן‬
,
Speculation, -peculator Efpeculacion, efpeculativo
‫ןץןרוק כרררק‬ Grammar, Gramarian Gramatica, G ramatico
‫רני‬/‫ת‬ Lawyer Letrndo
‫מקובל‬ Cabalift Cababfta.
‫־בעליהם בעל םוד‬ Qabalift, mifterious Perfqn CabaMa, VTiftcrioib
‫תלזבסומ‬ Very wife, S‫״‬nf1blc Sapientifljmo
v
‫חכם הךזים‬ W i f • in hid n Things abio, en fecretOs Mifiicot
‫ים‬#‫חכם חר‬ Wife in Arts Sabio de artes
‫ ׳ ׳ ; ׳‬- ‫׳‬ ‫מופלג י‬ ‫י‬ Hamous for his Wifdom 1
El mas Sabio dc fu Siglo
‫טוכילא‬ rjidmirablc*, noted Admirable
‫־‬
•‫ ־׳‬- ‫םמיכה מ י ס ^ ף‬ graduation, graduated (
Graduacion, graduadp ...
‫>טכל מש^ייל‬ Mrudenct, Senlible Entcndimiento, entendido
Difcrett D i l l re to
(48)

‫בןךעת י י‬ Difcreet
‫ י ע ת יורע‬. ‫מ י ע י ? ה‬ Knowledge, knowing
‫מחבר‬ Auther
‫סמים ת ם ^ ס‬ Perfe&, compleat , l ^
‫ישר מגזרים י ^ ר ם א ו ^ ר ־‬ Juftnefs'V juft, happy Rcctitud, recto - t
‫ז‬
1‫א מ ת אמונח נאמן אמ ת‬ Truth, trufty, true Verdad, Fe, verdadero, ficl j
‫ח ס ד חסיד‬ Good, pious Merced, pio, Bueno ‫־־ן‬
‫צרקהיצרק צדיק בעל צדקה‬ Charity, juft, charitable Caridad, jufto' Caritativo i.
• ‫רחום מרחם רחמן‬ Compaflionate Piadofo, apiadante \
‫נכ^ד‬.‫בבור‬ Honor, honourable Honrs, honrado \
‫התר‬ Illuftrious Uuftre I;
‫ח^וב‬ Efteemed Eftimado ‫־‬1
‫מפו*ןר‬ Glorious * Gloriofo ‫י י " ־ ־‬

‫מיוחס‬ Noblcj of a great Family I Noble, dc gran Profapia


‫מרו^ם מעולת‬ Excellent ‫ י‬Exceler.te
‫מובהק י‬ Splendid, fpecial Ifplendido, efpeciat 1
‫^פלירוח‬ Low fpiritcd^ -lumilde, baxo de cfpirita \
‫ביימן‬ Bafliful Vcrgonfofo _ :
‫;חיז מ י‬ Experienced ifprimenrado
‫נעימות נעים‬ Delight, delighful Deleite, dcleitofo
‫^יעור ם?טער‬ Calculation, calculator. Calculacion, calculador-
;
‫ נקי‬,‫נקיות נכזיו‬ Cleanncfs, clean, innocent impieza, limpio, inocente
‫^ ח ו ר נ^ר‬ Pure, clean Limpio, puro
‫ה מ ל ה חומל‬ Pity mercy, merciful Clemencia, clemcnte,
‫ה צ ל ח מציל‬ Deliverance, deliverer Lii‫ו‬crtad, Librador
‫( גאלה גואל‬
(
Redemption, redeemer iledemcion, Rcdcinptor
‫לפרות פדיון פורח‬
. ‫טו בה ט ו ב ס ו ב‬‫ז‬
Bounty, Goodnefs, good Buena, mcjoria, bucno
‫ידיר ח ^ י ב‬.‫ידידות‬ Dearly beloved, beloved Qucrcncia, qucrido
' ‫אהבגח א ה ב א ה ו כ‬ Love, lover, loved Amor, aman, amado
. ‫רעות ת ג‬ Friendship, fricad Amiilad, Amiga
‫אחוה" ״‬ Brotherhood Hermandad
"‫יפי‬ Beauty Hermoiura
. ‫פה!אח ןאה‬: Handfome Hermc;(b
‫יצלה גביר‬.‫גכוךה און״כה‬ Strength, Power, ftrong Valcntia, podcr, Pacrtt
ygyh^n ‫ר חוה און הון‬#‫ע‬ Riches^, rich Riquefa, Aver, rico
‫ה צ ל ח ה מצליח‬ Profperity, profperer Profperidad, nrofperante
>‫ס פ א ך ת צב‬ Glory Gloria
. .‫תוכחה‬ Reprimand, Chaftifement Re^rchenqon . ‫*־‬
‫מוכית מיסר‬ Reprimander, Chaftifer Reprohendicnte
‫גמילית חסדים‬ Gratitude, Beneficence Beneficcncia, Gratitud
r
‫גימל ט י ב יבוטל ח ס ר‬ Grateful Grato,‫״‬beneficiente
, ‫א א ק במצות * י‬ Obferver of the Precepts Obfervailor de los Prcceptos
<;
‫אמו^ה בעל א מ ו נ ה‬ Faith, faithful Ft, M
‫ת ^ י ב ח בעל״ת^ו^ה‬ Pemten;t» penitent Pc.iitcnjia, penitente
‫הנינה‬ Graa Grr.cia
(49 ‫ע‬

‫חנינה ״ בעל חן‬. Gr?1ce, gractful Gracia, gfaciofo


‫ א^הבצךק‬Lover of Righteoufnefs Amador dc.Rc&itud
4 ‫ אוהב‬Lover of Jufticr Amador dc Jufticia
‫ אוחב החכמות‬Lover of Sciences Amador dc Ciencia*
‫\ץ‬# ‫ ותךנותא'״ ורןףן‬Liberality, liberal
‫י‬
Liberalidad, liberal
‫ נדיב לב‬Generous Generofo
‫ מדיניי‬Mannerly Cortes
‫ ג א‬9 ‫ סללנות ״‬Patience, patient Pacicncia, paciente
‫ »׳שלר‬Pacific Pncifico
‫ צניעות ״*״ניע‬Modcfty, modeft Modeilia, mode do
‫ הינן ״ חנון ראוי‬Worthinefs, worthy Dignidad, dig no
'‫ יקר ״ נחמד‬Precious, cftcemcd Preciofo, codjeiftdo*
Delightful Suave
*‫ נחיצה • נהיי^אז ־ נח^ז ?כ‬Hurry, fpeed, velocity, hafte, Swift PriiTa, Velocidad, prcftcza
;
"‫«תרל 'ןדיז‬/‫ השתדלות ן‬Solicitation, folicitor Solicitacion, folicitarior
‫ סובר את האירם‬One that receives Mankind El que rccibe a la Gente
'‫וות‬0:‫ ?םנים‬With Affability, or a good face Con buen femblantc.
‫;יס ^וחקורת‬9‫ ןנ‬W i h a plealant Countenance Con Cara rifueiU
*‫ ?ריאות י }ךי‬Health, healthy Salud, faludable
‫ב‬1‫ ?!ןנ ט‬Good Conflitution Buena Conftitucion
,$*1‫ • ךפו*ןה ר‬,‫ ארוןד‬Medicine, cure, Dodlor Medieina, cura. Medico
Plcafure, pleafcd Alegria, alegrc
‫ ;רא האל‬That fears God Temcrozo dc Dios
‫שון‬£ Joy Gozo
‫יח‬#‫ מ‬McfllAS Meiiafc

C A P I T U L O XXVI.
‫פרק כו‬ C H A P T E R XXVI*
VESTIDOS D E L HOMBEE &C
‫שמית כלי נבר ו ה ג מ ש כ מ‬ man's dress &c

# ‫בגרים • מ ל ב ב י ם ״ ל מ‬
*‫בנר ״ מעטה חליצה •שלשוי‬ Cloaths and Garments in general Vcftidos en general
1
‫י‬ ‫לת״ דולב^ת‬$1?‫מר‬
‫חליפות מחלצות‬ Change* of Garment* Mudas de veftidos
0‫סי‬1‫~ר‬3 ‫מךוים ״‬
Valuable Clothes ‫־‬ > Ropa de Talor
'‫מנוך״ציס‬
Whitened, and Aarchcd Engomados y blanqueados
‫הלב^ה‬
Drcfiing Veftir
‫הפ^׳ןה‬
Undrcfling Dcfnudar
Ale dingu Diffrafarfc con vcftido*
^%‫לךן‬:}0‫תןלוי‬1‫ב‬0‫ קרעים ס‬Rags, old clothes
. Trapos, Panos viejos
‫סף‬: Bear-footed Dcfcalfo
‫ה‬:‫״עך‬£‫ ערוכ‬He naked, ihc Naked Defnudo, defnuda
Weaver *Tcxedor
ri
Pin of the Beam lEftacadclTelar
‫יתיסארג‬ L Woven » Texido
‫נאיכ‬
C5°)

‫נאת‬: Wbven Tcxido


, ‫םנור‬ Weavers Beam Enxallo dr Tcxcdorc•
,‫מסכיו‬ Web Lizo, Tela 4
Spindle Rueca
‫*לר‬ Dittaff Huzo
‫סטרה‬ Spun Hilado
‫משזר‬ Twitted Torcido
‫שתי‬ Warp Eitambre, Urdiembrc
‫עךב‬ Woof Trama,
‫שתח ״ ^ ך ב ר • ב ו ן‬$ Linen Lino
‫בלי נקי‬ Clean clothes VcHidos limpio•
‫יריקות‬ Fine Flax Linos peinados
‫צ מ ר בגד צ מ ר‬ Woolen, wooltn cloth Lana, pano delana
J
*‫בגד פשתים‬ Linen c'oth l ano de iino
;‫בגד צ מ ר גפ‬ Cotton cloth Pano de Algodon
‫בגד צ מ ר עזים‬ Camblet Camclotc o de pelo dc cabra
‫בגד ״קנבוס‬ Hempen cloth Pano dc Canamo
‫ב נ ד שפל‬ Coarfe cloth Pano baxo, o grueffo
‫עטיפהמעוטף‬ Muffled Emboltura, Embolvido
‫{ימיי לבוד להוריק‬ Clofe, ftreight to the body Aprctadn,ajuftado al cuerpo
‫ש § ה שולים כנף‬ Flap, or Hem of a Garment Falda. Orilla deveflido
‫כ ר ך ^ ל בנד גלום ש ל בנד‬ A piece of Cloth Pie^a de Pano
‫» י‬ ‫ד » ו‬ ‫יי‬ ‫יי‬ ‫י‬ ‫י‬
Weavers marks Senales dc los Tcxedores*
‫אותו־ת חגרדין‬ Tela, Cortina
, Curtain
‫״ ־׳‬ ‫דוק‬ Seda
Silk, filk Clothes
‫?שי מ ל ת פכןיס‬ Carmefi
Scarlet, crimfon
‫שני‬ Bordadura, Bordador
Embroidery, embroiderer
‫רקמה ריןמות רקם‬ Fregador
Fuller, Scowerer
‫י ג ל כובס‬ Cozer . ‫־‬. - ‫י‬
T o Sew
‫ר‬$‫מת‬ Hilo
Thread, hair, Lace
‫חוט דלה פודל‬ Guodejas, franjas
Fringes
‫גדילים ציצית‬ Lina, cuerda
Line, Cord
‫קי י‬.‫חבל‬ Cuerda iina
Fine Line
‫אטון‬ VelHdos de feda
Silk clothes
‫בנד משי‬ Veludo, Tercio pelo
V elvet
‫שערשלמ^י‬ Miftura de Lana y Lino
Woolen, and Linen mixed
‫שעטנז‬ Sombrero
Hat
‫כובע‬ Peluca ‫י‬
Wig
‫פ א ה נכרית‬ Toca, Turbante
Turbnnt
‫מ צ נ פ ת צניף ^פירה‬ Mirra
Ms', res
‫מגבעות‬ Camifa
Shirt
. ‫דזליק‬ C611ar
Collar
‫רביד מניכא‬ Tunica
Tunic
‫לתו^ת‬ Ch upa
Waifcaat
‫מלבוש ת ח ת ו ן‬ \forro
Lining
‫ ד‬# ‫מ^פיל ח‬ Coat Cazaca
M
‫מלמש‬
<5»>

‫מלגישעללז‬ Coat Ca'zaca '


,‫השךם^רסיפ‬ Buttons Botoncs, corchetes
‫לילאות‬ Butt! n holes Oxales
‫אדרת שןגר‬ Hairy Garment Manto de pelo'
‫רדיד ?עייל תכריף‬ Cloak, Mantle Manto, Capa
‫סץןסןם בתישגקיס‬ Brocches Calfones .
‫;רים ב ך ז י ^ ע י ת‬/‫ת‬5 Gloves Guantes
‫סרוח‬ Folding Faldcado, .
‫עייף‬ Long Garment with a train Sobrado, con colag> .ra! ra
‫כלית פרבל גליקא‬ A Cloak, Mantle Capa, Manto
'‫אנפליא‬ Morniug Gown, or Banian Jubbi de camara
‫א ^ ג ט ח נ ך ה ן ן ז ו ר מ ח לז?*!ן‬ Girdle Cintfro
‫נעלים‬ Shoes Sapatos
‫אפנתא‬ Upper Leather .
3 Cara, o cuero de chc'nu
The Sole of the (hoes Suela
‫לח‬ ‫^רווממיךצמהסלמ‬ Stnip of the Shoe Oreja, corcade Sip t>
‫מסגרות ח^על‬ Buckles Hevillas
‫הנעלים לךכוב‬ Boots Efti vales, Botas
‫מ‬1‫סנדלים אנפלא‬ ^Uppers Chinelas
‫י‬
‫קנח הודי\ י‬ Cane of India Cana dc nd«a
‫ פ ^ ע ן‬- ‫'ר מטה ש ב ט‬9‫סקל חו‬ Stick a Wand Vara, Bordon
‫י י ״‬ ‫ם י‬:‫בת• עינ‬ S1>c&acles Antojot
‫כים חךט ן׳רור הכקזף‬ 4 Purfe Bolia
‫שקים‬ Pockets Faldiqueras, Sacos
‫םוךר‬ A Handkerchief Panueio
‫?ונרה שנ!ם ־‬ A Tooth pick Limpia, Dientes
- ‫טבעת י‬ A Ring Anillo, Sortija
‫חותם׳‬ A Seal Sello
‫מראח השעית‬ A Watch, or Clock Relox
‫משקל השעות‬ The weights of a Clock Contrapeflb del Relox
‫ן‬1‫^עות דמים ממ‬ Money Dineros
‫סוניטון מטבעות‬ Coin Moncdas
‫אנורת כסףיק^יקזח‬ Silver Moneda de plata
A ‫ל‬,‫גךה?קעשי‬ A Grain, fhekle, half Do. Grano, moneda de plata
‫דרלםון אדךכון ל׳נה‬ Ancient Coin6 Moncdas antiguas
‫נך*ןן‬1‫איקןר מ<נה פ‬
‫טרממחיךינר זוז ז‬
‫ ה‬9 ‫ י ז‬9 ‫סלע קולביז‬ Loofe, or the fmalleft Coin Monedas, q. pp.ay‫־‬,trpcar
‫פשוט פילר‬
‫ככר קנטר‬ A Talent Quintal de 100 l b
0‫י‬5‫רינת זהב ןהי‬ Ducats of Gold D11 cados de Oro
‫נ^רחיס‬ Florins (dutch Coin) Florineg
‫אריות‬ Lions Leone• , ‫• ״‬
‫מלכיסי ׳‬ Rpials , ‫ י‬..•! , Reales *
* !‫*סימו‬ A Piece uncoined Moneca-fmCuna
Pieces Pcda&l
‫ • בסף‬r f c
Pieces of ilvcr Pedafos de plata
‫פחיזחב• טסיןהב‬ Plates of Gold Laminas de Oro
‫אפוד‬ Ephod Efpaldar
‫ד^ן‬ Breaft plate Petorai
?
‫ כתי י מ י ?נטיח‬A Crown Corona

‫פרק מ‬ CHAPTER XXVII. CAPITULO XXVIL


VESTIDOS DE MUGER ES,
‫ ל מ ת א ש ת ותמרוקיח‬0 OF WOMXNS DRESS AND
Y SUS A F E I T E S & C
:‫והנסיכים‬ THEIR ORNAMENTS &C

‫א^ה נקבה‬ Woman Muger, hembra


‫גפת ת ו א ר‬ Well made He.rmofa de forma
.., ‫ז‬ ‫יפת מ ל א ה‬ Handfome to look at Hcrmoft de villa
‫יפת העין‬ Handlome to the Eye Hermofa dc Ojo
"‫ה‬:‫פב‬: Beautiful Hermolifima
‫עד‬ Ornament, Jewel \fcite» Joya
‫שית ״ תמרוק הפנים‬ White Paint fo: the Face Blanqucte para la Cara
‫שוט תכסיס‬,‫ תכשיט •'ר‬j Ornaments Ornamiento
‫מחלצות ״‬ Changes of Cloaths Mud‫׳‬s de veftidos
‫קשורים‬ Strings, ribbands, caps Cordones, nudas
‫פארות‬ Caps, hoods Cofias, pajiictes
*?‫יי‬ A ribband Fita, fmta
‫צניפות‬ Head-dre fs Toe •dos
‫משבצות‬ Chains of Gold Engallcs de Oro
!‫עבותים ״ צמתים‬ Bradcd, or platted Trcnfas, eopctca
‫מחטים י י‬
‫ד‬ Needles Agujas
‫לח‬ ‫םעדות‬ Pins Alfilercs
4
‫ציצת ד ל ת פ ר ע‬ A Lock of hair Guedcj s
‫קוצות ״ ת ל ו ל י ם‬ Curled hair Crefpos enrizados, crolc
‫לח‬ ‫משרק מסרק‬ A Comb Peine
‫סיךדם‬ Handkerchief Panuelos
‫נךיי הר^ש‬/ Head‫־‬drefs Adornos de la cabe^a
‫פוך כחול ״ קלוךית ל ח‬ Paint for Eye-brows Alcojol
‫נזמים ״ לחשים;<גילים‬ Nofe-rings and Ear-r'nga Afiazmes, Orcjalct
' ‫זלמיךיס •״ ש ר ו ת‬ Bracelets Manillas
‫ענקים • ח ד ו ד ם‬ Necklaces of Precious flones Xartas, Gargantilla• "••
‫ י‬/ ‫חילי כ ק ס‬ 1
Jewels of Gold ‫' י‬ Joy as de Oro
‫ניניסי ח ל א י ם‬6 ‫חפצים‬ Jewels Joyas ‫״ ־‬
‫לח‬ * ‫ליות • •והדין‬.‫מךי‬ Pearls ., ‫י‬
erlas -> ‫"י‬
‫ךךיךים ״ צניפים‬ F^e Mantles Manto$ finos
‫ךכןמה‬ Embroidery '‫י י יי‬
‫ז‬ r<ecamadura
‫ת‬1‫^ ך ש ר ו ת רחקימ^־שלא‬ Gold Chains Cadenas dc Oro
‫ ה ח‬c*fv‫־‬1 ‫א צ ע ד ה ״‬ ‫׳‬. Ear-rings, bracelets &c Axorca^ Sarfillos
.‫כימו‬ Tablets 6 JJ
fc*‫'"־‬ tandado de vulva, bracelet
‫&'יי־‬$‫&ב‬ Ribdaniis, oi‫ ׳‬Ornaments for the head Vintis, o adorno dc cabe9a
1
Moons 1 Lunillas
(53)

‫?!הרוגים‬ Moons, or Patchct Lunilliis, o lunare*


‫לטיפות‬ ‫ י‬sweet Ball Almifqueras
‫;נכם _עכםיט‬ : Tinkling Ornaments Cafcavel, cafcaveles '
‫בתי הנפש‬ Solitaire Joyclat de Pecho
‫כסות אפר‬ Veils Vcloi .
(‫טבעות‬ Rings Anillo•* Sortijat
‫כלבושךקןגה‬ An embroidered Drcfs Veflido bordado
‫מעופות רעלות ׳י ס כ ך י ך‬ Mantles ro cover the head and Body Mantos pa. cubrir cl cuerpo
‫חריטים‬ Pockets Bolfas, Faldiqueras
‫נליונים‬ Looking Glades Efpejos
-‫מטפהות‬ Towels Toallas •
‫פריגים‬ Sheets cabanas
.‫מתיניל‬ Well fct Hair Tcxedtilo, fentera de feda
‫סיידים‬ Aprons nelantaref
1
n> ‫סנדי ים‬ Sandals, Slippers Chinch•
‫יס‬
‫ף ן?ךי ל ת‬1‫ ת י ? נ ״»יצ‬0 A Mafk M;<fcara
‫קיפול בגךיס‬ To fold the CUaths Doblar los veftido•
b‫־‬Hp ‫בגד‬ Cloaths unfewed Pano defcozido
‫בגריזייע‬ Cloaths torn Pano Rafgado ‫ל ׳‬
‫ ב נ ר ^ ז‬Old cloaths Vcflido vicjo
‫בגד עלים‬ Dirty cloaths ratios fuzios
‫ בלויי ״ סחבות ״ ן ל ו א י ס‬Rags Trapos vicjo § <
‫לח‬ * ‫ת‬
‫ט ^ ל ^לאי‬ A Patch Remicndo
‫מטלאות‬ Patched Rcmcndados
‫ססרטוטין‬ Linnen Rags Trapo•
. ‫מזדה • מירררן‬ A Fan Abanico, arentaddr
‫ביס‬ Bag Bolfa
‫שק אמתחת‬ Sack Saco, Coftal

‫פרק כח‬ CHAPTER XXVIII. C A P I T U L O XXVIII.


‫מארבעה תקופות ה ש נ ה ה‬ Of the Four Revolutions and Scaforis DC las 4 Rcvolucipnes, tiem
‫זמנים והמועדים לפי ה כ נ ס ת‬ of the Year, and the Holy days, posdcl Ano, las Fieilas y
2‫כ‬.‫הישמע באלן ארבעה בת‬ and when the Sun enters thefe
* ‫של חגורת המזיורת‬ quando entra el Sol en :
‫תקופת‬ Four Signs eftos 4 Signos

‫תישדי כשנכנס במאזניכש‬ Revolution in September Rcvolucion de Setiembrc


‫תקופת ט ב ת כשנכנס בגדי‬ Do. in December Revolucion dc Diziembrfc
‫תקופת גיבון כשנכנס בקןלה‬ Revolution in March' Revolucion de Marco
‫טן‬-‫תקופת תמוז כשנכנס בםו‬ Revolution in June Revolucion dejunio
4
"‫יסיטשוחה<ם והלילה‬ The Two Solftices Los dos Eqoinocios'
" ' ‫האחדבתשד ' ־‬ One in September Uno en Sttiembre
‫השני בניםן‬ The Second in March El fegundo en Margo
‫שב^ה הם הנזיפות‬ There are Seven Climates Siete foi) los Climas
‫ ל ח‬- ‫ס‬:‫ןליכ‬5‫נוף' נופות א‬ CI ime, clime• Clima, climas
‫חבל‬ A Region Region
‫»• ה ^ ה‬t ‫ארבע‬ The F o ‫ ״‬r Se*fcn$ of t V V,Mr f , O
(54)

‫ !מי‬Time, or Season ‫ ן‬Tiempo, Sazon


‫ א ב י ב‬Spring j Primayera
•‫זמנהאםץ‬,‫?]ץ ״‬. hummer Verano, Eftio
' ‫ חורף* ס ת י ו‬Winter nvxerno
‫ קור צ נ ח‬Cold Frio
;
‫ן‬1‫א‬$‫ ך ב צ‬1 ‫ ש ך ב ח‬Drought Sccura de Verano
‫ חום‬Pleat Calor
‫ מהגר מהעדים‬Feaft, or Solemnities ieftas
1
‫״‬ ‫ ב ת‬# Sabbath Day babado
‫ ראש ח־^ן‬Beginning of the Month rincipio del Mez
‫ זמנים ועלים חגים‬Holy-days }ias Fcftivos
‫ ערבי התגים‬The Eve of Holy-days
‫י‬
Vifpcra de las Fieftas
‫ יום ס ו ב‬Feaft-Day )ia Feftivo
‫ ר א ש ה ש ן ח ״‬The beginning of the Year 'rincipio del Aiio
‫ י^ס כפור‬Day of Atonement Pia del perdon, o Expiacion
‫ ח ג ה ס כ ו ת‬The Feaft of Tabernacle Piefta de la Cabana
‫ני^רת‬.‫הנ^מי‬ The Eighth day of Tabernacle Dia 8 dc Cabana nombrado
called Aferetb Afrrcth, Detenimicnto
- ‫הנ?ח י‬ The feaft: of Macabees Ficfta de los Macab»os
4
‫ פורים‬The feaft ofEfthcr . Ficfta de Efther
‫ חג ה פ ס ח‬The Feaft of Padbvcj Fiefta de la pafvua
^ ‫ ה ג ה ש ב ו ע י ת‬The Feaft of Weeks FieiU de las S.-mants
‫ י ת‬# ‫ צום ת‬Fall Ayuno
‫ סגופים‬Abftincnce Abftinencia
‫ ש נ ת ח ש מ ט ה‬Year of Releafe Ano dtla Rtmicion
‫שנתהי^ל‬ Year of the Jubilee Aiio del Jubilee

‫פרק בט‬ CHAPTER XXIX. C A P I T U L O XXIX.

‫פהקחלד־ן ו ה כ נ ס ת‬ OF T H E C O N G R E G A T I O N AND D E LA CONGREGA, SINA-


‫יהנסשכיס ן‬ SYNAGOGUE &C G O G A , Y SUS A S U M p T O S

‫!שדאל‬ Ifrael YHel , "


Holy people, Peculiar Gente Santo, peculiar
‫עש'סגולה‬ Peculiar* chofen. People Pueblo de Tezoro
‫י‬
‫כהניש‬ Prices Sacerdotes
‫•דיל י כהן הר^זיש‬:‫הסן‬ High Prieft Sacerdote, o fumo Pontifice
‫כהן הףיוט‬ Common Prieft: •hac rdote ,ordinario
‫לויים לוי‬ Levjtes, Levi'e. Levitas, Levita
‫י‬::•‫־‬. ‫כןגזלרה‬ Prime of the Levjtes Principe de ‫י‬10 Levita?
‫?יח‬, • ‫י!הל קה^ה‬ Congregation, Company Congrcgacion, Conipania
‫?כורי‬ A Community Comunidid
‫ח ב ר ה אסיפה‬ A Meeting Junta, Affmblea
r n v $ ‫הבלדןית להקת‬ Com pan v Comp.inia
‫^תכתות‬ Claf*, claiTes Plafa, clafas Se&as •.‫׳‬-
<‫נסת‬3‫ג»תןן‬ A Synagogue Efnoga, congrega • .
Arco Arjo
(55)

‫לאשהכנסת‬ A a h Synagogue Ar$o Synagogt


‫התפלה‬.‫בית‬ A prayer Houfe Caza de la Oracion
• ‫ארון הקרש ה י כ ל ס ק ? ף‬ A!k, or holy Temple Area, Tcmplodc iafantidad
‫בימה‬ Altar, or Pulpit Altar, pulpito
‫דולן‬ Choir Corro, Paraje
‫צוערים‬ Singing Boys Mofuelos, Muzicos
‫ה‬:‫ס פ ר ת ו ר ה ך ת חויש‬ The Bo< k of the Law Libre de la Ley
‫אזכרות‬ Ineffable, Name ot God Nombre Sagrado de Dios v

‫הי^שהחר^שיתוךח‬ The five Books of the Law Los 5 libros de la Ley


‫הומש‬ One of the five Books Un libro dc los 5
‫פרשה‬ Explication, Parafah, or order Efplicacion, Declaracion
‫םךךה‬ The LcfTon of the Bible Ordcnde la licion del fabado
‫ערות‬ Moral Precepis Los prcccptos morales
pn ‫הוקים‬ Statutes Eftatutos, que no ay raron
tDgtgD.‫משפטים ״‬ Judgements Preceptos Judiciales
‫פקודים‬ Precepts Preceptor Cercmonialei
‫אמת‬ Truth Verdad
‫אמונה‬ Faith La Yd
- ‫מצות כצוה מ א מ ר מ פ ק ז‬ Precepts, Commandment Preceptos
‫עשה ״‬.‫מצות‬ Affirma.ive Precepts Preceptos afirmattvos
‫מצותילא ת ע ש ה‬ Negative Pr^c pts Preceptos Negativos
‫תוךהשב^ב‬ The written Law La ley efcrita
‫׳‬- ‫שלש^שךה^דס‬ The 13 Articles of Belief Los 13 ArticulosdelaF$6
‫פרק * ״‬ Chapter Capitulo
‫כתוב‬ Text Tcxto, efcrito
‫פסוק‬ Verfe, Paufe Verfo, pau?.a
‫אות‬ Lett.r, Sign Letra,Seii*l
‫ניקוד‬ Point Punto
‫עה הבךה־‬1‫תנ‬ Syllable Sylaba
‫דבר תי^ח‬ Word, Verb Palabra, vcrbo
‫כלה‬ Adverb Adverbo
‫טעם‬ .Singing point Accento Mufical
‫קריאה‬ Le&ure i.edtura
‫מקרא‬ Bible Biblia
‫ש״רהש;ךם‬ Canucle*, or Solomon's Song Canticos, oCantare•
‫רוות‬ Ruth Kuth
‫איכה‬ La negation Lamentacion
‫קהלות‬ Iiccleiiaflie Ecleciaftico, o Koheleth
T VI
Either Efther
‫אסתר‬
Firft Prophets Prophetas primcros
‫נביאים ראשונים‬ Iolua, Jueze$,Semuel Reye!
‫מ‬ ‫נ‬
*‫ת‬:‫ י א ל מלכ‬# ° ^ ^ ?J ' y n Jofhua. Judges, Samuel, King*
^ 1
‫נביאים אהרוניפ‬ Latter Prophets Prophetas profteros
‫ירמיהו י ח ז ק א ל‬.‫ישעיהו‬ lfaiah, Jeremiah, Ezekiel Iiaya, Jeremias, Ezechiel
*‫ י ייי^־ע 'יואל ע«יי‬- ‫ע‬ ‫ח ר י‬ The 12 P.H-.feah, Joel, Amo» Los 12 P.HoieaJoel A mot
‫י‬ "nyy •‫־‬HV ‫ע ו ב ח ה‬ Ojadi.Ji, Jona, .Y'isuh Obadiah, Jonah, Micah
Nahun N.wnvr»
‫גיזום‬
C5M

‫ \ נחוםדזב^מז זדפנייז‬Nahum, Habakkuk, Zcphaniah Nahum, Habncuk Sephania


‫חגי זלךיה מ ל א ט‬ Hagai, Zechariaji, Malachi Aggay Zecharias malachiat
‫כתובים החלים משלי‬ Ffrlms, Proverbs, Job pfalmos, provcrbios, Job
‫ א ל י ע ז ר א גחסיח‬/ ‫ך נ‬ Daniel, Efdras, Nclumiah Daniel, Efdras, Nchcmias
‫י‬
‫ךברי הימים י י י‬ Chronicles Chronica!
‫ת ו ר ה שבעל פ ח‬ Oral Law Ley mental, o O r r l
;
‫ת מ ש ; ה‬1‫משני‬ Mifhna Le&ura de la Mifnah
‫וחס ש ש ה סדרים‬ Is compefed of 6 Treatife Se compone de 6 ordenet
*‫ס ד ר זרעים‬ TheTreatife of Zerahim (Seed•) De Zerahim, Simicnte*.
‫סדר מועד‬ Of Mohcd (Holidays) De Mohcd, Ficfta*.
‫םךר‬ Of Nafhim (Women) De Naihim, Mugcres.
vm ‫ ם ד י‬Of Nezikin (Damages De Nezikin, Danos.
«W‫־‬JB ‫ס ד י‬ Of Cadafim (Holy things) Dc Kadafim, fantidades. ‫־‬
‫םרר ט ה ר ו ת‬ Of Taharoth (clean things) De Taharoth, Limpieza.
‫ מ ס כ ת י‬Treatife Tratado
‫גמיא‬ Talmud (confiding of 60 Eftudio, o Talmud compu
‫י־ל^יי‬ Trcatifes efto dc 60 Tratado*
‫תנא‬ Tanah, Rabbi of the Mifna. Tanah fabio de ia mifnah
‫אמוךא‬ Emorah, Rabbi of the Talmud. Emorah, Dr. del Talmud.
‫רב‬ Rab, Rabbi of Babylon. Rab, Dr. de Babilonia.
‫רבי‬ Ribi, Rabbi of Jerusalem. Ribi, Dr. de Jerufaiaim.
Raban, Arch Dr. of Ditto. Raban, Dr. Grande de de.
‫ א ב א מור‬Father, Matter Padre, o Macftro
‫ מךנא ךב}א ח י נ ו‬Ourmaftcr Maeftro nucftro
‫גאון‬ Gaon, Arch Dr. verfH m the Titulo de grandc maeftrtf
whole Talmud* platico en todo el Talmud
‫חים‬ Wife, fenfibla Sabio, do&o
‫חבר‬ Companion, fellow Compancro, focio
‫םוייה‬ Preceptor Preceptor
‫מדרה הוראות‬ Preceptor of Do&rinal Preceptor, que encena 106
Studies dcrechos de la Ley
‫מוםמך‬ Graduated Agraduado
‫?ומילה‬ Graduation* degrees Agraduacion
‫ ה ל כ ו ת ךינים‬Laws, A&s Derechos, Lcyea
‫פוסקים‬ Clafficks Clafticoj
‫בית ה ם פ ר‬ Boy's School Efcuela de Muchachos
‫ רבי מ ל מ ד‬School-M after Macftro
* ‫ תינוקות דרדקי‬Young boys Muchache• dc efcuela
‫הלל׳יד‬ Scholar, Difciple Dicipulo
‫מוזנת‬ Miftakcn Errante
‫מיןל‬ St-ff, or Rod Vara
‫ךצוןסז‬ Sirap Correa
‫שרביטין‬ Rods Vergas
‫פר^יךתםגמג‬5 Book, Letter Libro, Carta
‫כהי‬ Volume Volume
157]
‫קויבץ‬‫לרך‬ 4
Volume Volumen
‫עלים‬. 4
‫דפים‬ Leaves Ojas
‫עמוד‬ 4
‫דלת‬ Page Pagina, coluna
‫מגילה‬ Roll Emboltorio, Codex
‫גיליון‬. Margen Margen
‫תמת‬ ‫כתיבה‬ Perfect writing Efcritura, perfedta
4 4 5
‫בוש‬# ‫טעות ש נ י א ח‬ Error, miftake Error, Yerro
‫טשטוש‬ Blot Boron, mancha
‫ה ג ה ה י מגיה‬ Correction, Corre&or Corrcccion corre&or
‫השגה‬ Annotation Anotacion
‫נימוקים‬ Obfervations ObfervacioneS
‫העירות‬ Remarks Advertencias, Remarcas
‫יסוד‬ Foundation Fundamiento
‫פלפול‬ Contraft, Study Contrafte, eftudio
‫מחלוקת‬ Difpute Division, diiputa
‫ויכוה‬ t^tc icning Razonamiento
‫ת י ע ו מ ת * !עירעוד‬ Murmur Murmuracion
;
‫התנצלות י‬ i'xcufe Efcuza
‫שאלה‬ Queflion Pregunta, demanda
‫א‬:‫בע‬ Afting. petitioning Peticion, Inquerir
‫כןשיא • קושיא‬ Arg.imcnt Argumento
‫מקשן‬ Arguer Arguyente
‫ת י ת ץ תשובה‬ 4
Anlwer Refpuefta
‫תךצן‬ Kefpondent Refpondiente
‫פשט י משמעות‬ literal Intelegence Literal Inteligencia
4
‫אדרבה ' א י פ כ א‬ On tae c‫״‬ntrary A 10 contrario
‫מציאית‬ ale, Exiitanee Cazo, exiftencia
‫ראיה‬ Proof Prueba ]
T T J

‫ךמז‬ Signification Signiticacion


‫מ א מ ר דיבור‬ 4 OiiUon, Sentence Di&ion, fentencia
‫הידוש‬ News, Innovation Novedad
‫הצעה‬ 4
‫הקךמה‬ Preaface Maxima, prefacio
‫נושא‬ 4
‫הנחה‬ ^ropofition Propofition predicacion
r r- T
Mifterious Mifterio
‫סוד‬ Explanation, Comment Declaracion, efplicacion
‫ב י א ו ר י פירוש‬ P urpofe Propofito
1

‫ז‬:‫ ענ‬Controvercy Contravercia


Mlegory Efpocicion, alegorica
‫סתירה‬
Narrative ‫ י‬No vela, naracion
‫הגיח‬ Story, Tale Sucefo, cazo
‫ז‬
‫ם ח סיפור‬ Juftom Ufanfa, cuftumbre
'‫ה‬1‫מעע‬ Example !Lxemplo
‫ ר ג י ל ו ת‬.‫מנהיג י‬ Knigma Enigma
‫משל‬ link Tinta
‫ ח״ךה‬llnk-horn Tintcro<
‫דיו‬ foble U tabl
‫פסר‬1‫ק ס ת ה‬
*‫•לוי‬
‫ י א ח‬Table Table
‫ך לתות‬ Pages Paginas
‫העתיק* פת&ןן‬ Copy, TranHation Traflado> Copia
‫מזכיר‬ Hiiioriagrapher Coronifta
‫ציצית • גךילימ‬ Fringes Gedejas, franjas, cordoncs
‫טלית‬ Veil Manto, Velo
‫טקזפות • רזפילץ‬ Frontlets Frontales, Thefilim
‫מזוזת‬ Philottery Cedula Santa
‫ה פ ל ת שהךית‬ Morning prayer Oracion de la Maiiana
‫ת פ ל ת מנחה‬ Noon prayer Oracic n de la Tarde
‫תפלת ערבית‬ Night prayer Oracion de la Noche
t ‫י‬ ‫כונה‬ Attention Atencion, Devotion
‫פתירות‬ Prologue Prologo
‫זמירות‬ Pfalms Pfalmos
.‫סליחות * ׳ ותהיות‬ Prayers Rogativas
‫בקשות‬ Supplications Peuciones, Suplicas
‫פזמומם‬ Hymns Hymnos
‫שירים* ךננוית‬ Songs Can tares, canticos
‫גינון* נגינה‬ Tune Tonada
* ;
‫ש ? ה י ם הלולים‬ P raifes Alabacinnes
‫חרוזים‬ Rhimes, Poetry Rimas, pocfi.s
‫נועם * הן‬ Tone, Grace, Melody Ton .da, Gracia, Melodia
‫מחזו־ר‬ Common prayer Book L i bro de Reza
Haphtarah ^Chapter of prophets adap Hap< tarah cap. de Prophe
‫|ה?*טרה‬ ted to the refpective Parafah ad:‫׳‬quado a la Parafah
‫אנשי המעמר‬ Members of the Veftry Prinnc.pales del confi iork
‫פרנס״ ניצב• מ מ ו נ ה • פקיד‬ Deputy, Warden Deputaao
‫פרנסים‬ The Wardens Governadores de la Synagc
4
‫גבאי• מ בר נ ו ב ה‬ Treafurer, Receiver Thezorero
‫זקני ה עס‬
‫י‬
The Elders Los Ancianos
‫י‬
‫תקנה‬ Ordinance, Redrefs Oidenanfa, Redrefo
‫קופח ש ל צוץןה‬ Charity Box C&xa de la Limofna
;
‫הזן ה כ נ ס ת שליה צב)ר‬ The Reader Hazan, o Le&or de Efno!
'‫דרשן‬ Preacher Predicador
‫ךרויש‬ Sermon Predica, Sermon
‫שמש‬ Sexton Servidor
‫בית ח מ ר ך ש‬ Academy Academia
‫ישיבה‬ College Colegio
‫ר א ש ישיבה‬ Head of the College Cabe$a del colegio
‫תופסי'התורה‬ Handlers of the Law Emprendientes la Ley
‫למדנןם‬ IEftudiants Eftudiantes
‫הסנר‬ convent claufl
[591
‫הםנר‬ Cove 11cnt, clofter Clauftcrio, convento
‫בית דן‬ Juftice Jufticia
‫ד ך י * * ב י ת דיו‬ ‫א ב בית‬ Headjudge El principal Juez

‫פרק ל‬ CHAPTER" X X X CAPITULO X X X .


>‫ידבר ע ל ה מ ש כ ן 'מקדל‬ Of the taberernaclc,tsmple, facrifices, Del tabernaculo, el fantuario,
: ‫וקדשיו וכליו ו ה נ מ ש כ י ס‬ and their veftels &c. lacrificios y fus alajas &c.
‫היכל‬ Temple Tempelo, es el fitio exterior
‫משכן‬ Tebernacle Tabernaculo
‫א ה ל מועד‬ Tabernacle of the congregation Tienda del plazo
‫ מ ס ך • ףלדן‬/ ‫פ ר ו כ ת‬ Mercy feat Antipara, mamparanfa
‫ארון הברית * ת ב ה‬ Ark of the congregation Area de la alianfa
‫כפורת ״‬ Mercy-Seat Cobertero
‫כרובים‬ Cherubim Cherubim
‫לוחות ה ע ר ת‬ Table Tablas de fa alianfa
‫מזבה‬ Altar Altar
‫מזבח ח מ ט ו ר ת‬ Altar of the Infence Alter del Sahumerio
‫מזיבחןזעולח• א ר י ^ ל‬ Altar of the burnt offring Altar, o ara del Olocaufto
‫דוש‬,‫ר‬ Holy Santo
‫קדש‬ Holinefs Santidad
‫מקךש‬ Sandtuary Santuario
Debir, Sitio interior donde
‫דביר‬ | Oracle eftava la Area de la alianfa
Sea Mar ( q . higo el Rey Selomoh
Laver Aguamanil
‫כיור‬
Cenfcr Brazero; Incenfario
‫מחתח * מקטרת‬ Incence Afumigacion, fahumeri®
‫אזכרח• קטורת‬ Candleftick Encender
‫מנוךח * נ ב ר ש ת א‬ Lighting Meza
‫חעלאח • הדלקה‬ Table Pan •de las Fazes
‫שלחן‬ ohew- bread Saleros, o vazos con encencie
‫ל ח ס חפנים‬ Incence Vafes Sacerdocio, facerdote
‫בןיכץ‬ Priefthood Prieft Efpaldar
4
‫כהנח כ ה ן‬ Ephod Pedoiat
‫אפוד‬ BreaiUplate Urim
‫דושן‬ UYitn Thomim
‫אורים‬ Thummim E l artificio de Cinta
‫ח מ י ם • ב ת קול‬ The curious Girdle Cintero
‫חשב• אבנט‬ Belt Frontal
‫אזור • ח נ ו ך ה •מזיח‬ Frontlet Mitra, o Toca
‫מצנפת‬ Mitre Colias, o chapeos \;
‫מגבעות‬ Bonnets Servicio Divino
‫עבודה‬ Oivine fervice Sacreficio
‫זבה‬ sacrifice allega
offering
[60]
OfFring Allegacion
‫עלה‬ Burnt-offring Olocauflo
‫ךבןח&את‬5 Sin-ofFring Sacreficio de expiacion
‫ רבן תוויה‬5: OfFring of thanks giving Sacreficio dc manifeftaciofl
‫אשם‬ Trefpafs-offering Sacreficio de culpa
‫שלימים‬ Peace-offring Sacreficio de Pazes
‫נלר‬ Vow Voto, promefa
‫ךבת‬5 Willing-offering Oferta voluntaria
‫אשת‬ Offering made by fire Ofrenda
Nazarite-offring ^acreficio el Nazareno
‫תנופה‬ Wave-offring Mefedura
‫תרומה‬ Offring A par tadura
‫מנחה‬ Mcat-offring Prezente
‫הזאה‬ Sprinkling Eftelacion
‫*סד‬ Drink-offring Templacion
‫מקטר‬ Cenfer Sahmnadura
‫חטא‬ Sin P ccado
‫ עין‬Iniquity Deli o, perverfidad
‫מזיר‬ On purpofe Sobeivia de propofi 0
‫פ^ע‬ Tranfgreffion Rebelio
‫שונג • ש ל‬ M i flake Yerro, imprudencia
‫פגול‬ Abomniable Daiiado
‫נותר‬ Remainder Remancnte
‫הרם‬ Devoted, Accufe thing Anatema
‫מ^ר‬ Tithe Diefmo
‫וידוי‬ Confeflion Conficion
‫חרטה‬ Repentance Arepentimiento
‫תשובת‬. Penitence Contrition, penitencii
‫מ ח י ל ה • ס ל י ח ה • כפרה‬ Pardon Perdon, expiacion
T T - •

‫פרק לא‬ CHAPTER XXXI, CAPITULO XX


‫מהסמים והשבמים‬ Of fpices aud drugs &c. De Las drogas y efpe
j ‫והנמשכים‬ Aromaticas & c .
‫סמים‬ Sweet fpices Efpecias aromsticas
4
‫ם‬£‫ג ^ מ י ס • נ כ א ת בע‬ Spices, fpiee Elpecias, efpecia
‫׳‬ ‫הלבנה‬ Galbanam Galbano
!‫שחדר‬ Onycha Una
‫נטף‬ Staae
Goma
‫?בנה‬ Frankincenfe
Encien^o
‫מור‬ Myrrh
Almizcle
‫צ;עה‬.‫ק ד ה ק‬ Caffia
Ambar, Caflia
‫י‬
‫ה‬
^‫ו‬ Calamus
Canela
cinnamon
‫קנסו‬ cinam*
‫»טיז‬ Cinnamon Cinamomo cacia
4
‫מיךיקא‬ ‫כרכם‬ Saffron Afafran
‫לפל‬9 Pepper Pimienta
• ‫ןנגגניל‬ Ginger Gingibre
‫אגוז מוךיי‬ Nutmeg Nuez mofcada
‫ים‬.‫זמ^ד‬1‫פרחהאג‬ Mace Macia
‫י ת ד ו ת ח ודיי‬ Cloves Clavos de india
‫לת נרך‬1‫שב‬ Spikenard Efpiga romana, efpiga nardo
‫כפרים‬ Camphire Camphorcs
‫מ ר דרור‬ Pure myrrh Mira, Almizcle fino
'‫קו^ט‬ Cod Coft
‫ארל^ת‬ Alves Aloe, o Sandalos
‫קליפה‬ Cafcia lignea, cortox Lignea, Corteza
‫לוטי‬ Myrrh Almaftiga
‫קטף!ריחו‬ Balfam of Jericho Balfamo de yeriho
‫כי_פתזדרדן‬ Amber greafe of the Jerdon Ambar del Jarden
‫צרי‬ Balm Triaca, o Goma
‫ן‬1‫יט‬.‫פ נ נ • אפרםמון* פלי‬ Gum, balfam Balfamo j
‫חלתית' י‬ Affaphetida AfTafetida
‫פ ר ה שושן‬ Flower of rofes Flor de roza j
‫אפיון‬ Opium Opio
‫הדס‬ Myrtle Murta 5; ‫יי‬‫יז‬

‫נתר‬ Nitre Greda


‫דוננישעוח‬ Wax Cera
‫רית‬1‫ב‬ Soap Xabon
‫גפרית‬ Brimftone Afufre
‫זפת‬ Pitch Pez
‫ארס‬ ‫דוש * מ ר ך ה‬ Poifon, venom, gall Poiifona, Veneno, Hiel
‫פוך‬ Peculiar paint for the eyes Alcojol

CHAPTER X X X II C APITULO XXXII


‫פרק לב‬
Of Victuals & Food&c de los Alimentos, o Cibos &c
‫ומאכליה‬. ‫י‬ ‫מהמזונורת‬
: ‫והנמשכים‬
Neceflarie s Carecimiento,
‫צורך‬
‫מזי‬ Manna ( the celeftial ) Man a celefte
‫דגן • בר • ש ב ר‬ Corn Civera
‫חטה‬ Wheat Trigo
‫כוסמת‬ Rye Spelta
;‫שע;רר‬ Barley Cevada
‫שבולית שועל‬ Oats Avena
‫שיפון‬ Malt Stnteno
Millet Millo
‫דוחן‬
‫אורז‬ Rice Aroz
‫לים‬1‫פ‬ Begins Havas
lentils lentejas
£«*]
‫לח‬ •pnoftvoHPB{ ‫ ׳‬Lentils Lentejas
‫ קטנית‬w ‫זרעונים‬ Pulfe Legumbres
‫קצה‬ Fitches Axinus
‫קמח‬ Flour Harina
‫סלת ״ סמידח‬ Fine flour Semola
‫יז‬9‫ערי‬/‫בצק‬ Dough Mala
‫להם * פת‬ Bread !Pan
‫מ ח י ה * מזרן ט ר ף • כ ל כ ל ת‬ Victuals, fuftenance Mantenimiente
1
:‫י"? ׳ת‬ ‫ס ך נ ס ה * סיפוק‬ Maintenance Suftento
‫מ א ו ת האכילה * אביונה‬ A petite Gana de comer
‫? א ק ל • א ו כ ל • בג •״}יר(ת‬ Eating, meal Comida
.‫לח‬ ‫לבז* פתנקיח‬.‫ת‬9 White bread Pan bianco, o fina
‫ירח א ר ח ח‬: Provifion Vianda, comida
‫?(**ר• מ ח מ צ ת‬ Leaven, yeaft Levadura
‫חמץ‬ Leaven bread Leudo
‫מצת‬ Unleaven bread Senfena
‫ג• ?ליל‬1‫ע‬9 • ‫ח ל ח * עגה‬ Ciike Torta
.‫ רקיק‬Wafer, or a thin cake Tortilla, oblea
Kneading A malar
‫'לישח• ריסה‬
Cakes Comidas, Manjarcs
‫בונים‬
‫צפייה‬ Wafers Obleas
‫איטרין‬ Vermicelli Fideos, o Aletiia
‫לביבות‬ Cakes Ojuelas
‫פ ת של בית‬ Houfliold bread Pan de cafa
‫פ ת ש ל נחתום‬ Bakers bread Pan del panadero
‫פ ת ה ר ר א ח פ ת קי?ר‬ Brown bread Pan de Rallo, o Moreno
‫פת־סיכץ‬ Bread of bran Pan de Salvado, o afrecho
‫ל ח ם חקלוקל‬ Light bread Pan levc, o hgero
‫פ ת שחרית‬ Breakfaft Almuerzo
‫ס ע ו ד ת חיום‬ Dinner Y" an tar, comer
‫פ ת בכוס^ין‬ Spongy bread Pan Efpeciado, o efponjad
‫ע;סה ר ב ; כ ה חלושה‬ Scalded dough Mafa eicaldada
‫חררה‬ Dough baked on fire brands Hogafa de brazas
‫פת חדש‬ New bread Pan nuevo, o frelco
‫פת הס‬ Hot bread Pan cailente
‫פ ת קר‬ Cold bread pan iho
‫פ ת לושה‬ Hard bread Pan duro
‫פתי יבש‬. Dry bread Pan feco
‫פ ת מעופש להס נקדים‬ Mufty bread Pan m:;hofo
‫ז‬

‫ככר ילחם״ * פ ח ל ח ם‬ A piece of bread Hogafa de pan


‫פרוסת ילחם‬ A (lice c f bread Peaa90 de pan
‫קרומת לחם‬ Cruft of bread I Corteza de Pan
‫ם ק ל מ ע ל ה‬1‫קר‬ Upper cruft v‫״‬orteza de anba
‫יקרום של מ ט ח‬ Bottom cruft Corttza de abaxo
‫פירוריילדזם‬ Crums of bread Miajas de pan
[631
Bits of bread |Peda$os de pan
!‫ח ת י כ ת לחג‬ A flice Re vanada ae pan
To Crumble Defpedafar
‫פצס י‬ To break Romper
‫ד‬
‫לחם א ה‬ A loaf Un pan
‫ל‬1‫ל ח ם גד‬ A large loaf Pan grande
‫ז‬ ‫ל ח ם קטז‬ A fmall loaf Pan pequcno
‫ל ח ם לעולים‬ Barley bread Pan de cevadas
!‫ל ח ם דוח‬ Millet bread P an de millo
-< ‫לחם עךמוטפ‬ Chefnut bread Pan de caftanas
‫ל‬ • ‫גלוסכןא ״ קלוסלןא‬ Rufk Rofca
‫ל‬ ‫ץ‬.‫גג‬0‫ש ר ה ש מ ן * םי‬ Cakes Bollos de manteca o azeyte
*‫מלינלא‬ Cake of milk and honey Bollo de Leche y micl
‫גלש כרמל‬ Green ears Grano de trigo tierno
‫ליי‬/‫?־ולי י‬ Toafted or parched Trigo toftado
‫אפוי‬ Baked Co zido en el homo
-‫מבו^ןל ״ ג י ש ו ל ״‬ Boiled Cozinado, potage
‫א‬1‫ט ך י ת א * גריצר‬ Tart Tarta, o paftel
‫ת‬1‫טרגיס • ליפ‬ Chopt wheat Trigos partidos farros
‫פל‬/‫ך‬ Infipid Defenxabrido
‫מקודח‬ Hot with fpices Danadopor mucha efpecia
, ‫ליפתן ״ פ ר פ ר ת‬ Rblifh Conducho, o f opas
‫מקפח‬ Jelly, or Pea foup Gelea o caldo de hervillas
‫כותח‬ Milk foup Comida de leche
‫עוךב‬9 •‫מסולת‬ Mixt Mefclado
‫ז‬ ‫ךי יסא‬ Paps, or thick panado Papas Gachas, oPaneda
‫מעיסא‬ Thick pottage Poleada, Harina cozinada
‫םפיהית ג ך ^ ש‬ Cake with honey Bunuclos, o hojuela con miel
‫ פיסטלו־ס ' ״ י * פ צ ט י ד א‬Pies P afteles
‫חמאה • המאות‬ Butter, butters Manteca, Mantecas
‫גבינה• חריצי ה ל ב‬ Cheese Quezo
‫חלב‬ Milk Leche
‫פרח החלב‬ Cream Nata de la Leche
4
‫קום מ ע מ י ד מ ק ^ ח‬ Curd Cuajo
‫ביצים‬
E s
gg Huevos
‫ביצה ב ת יוימה‬ New laid egg Huevo frefco
‫ חלמון * ה ל מ ו ת‬Yolk Ycma de Huevo
‫חלבון ריר‬ The white Clara de Huevo
‫ פ י ת‬1 ‫ פ‬# * ‫קליפת ביצה‬ Egg fhell tafcara del Huev©
‫ביצים מוזרות‬ Addle, rotten eggs Huevos coruptos
‫ים‬#‫ק‬ Hard Duros
‫ת‬1‫טרופ‬ Beaten Batidos
‫בשר כשר‬ Clean meat Carne fin defe&o
‫ב ש ר שור‬ Beef Carne de Buey
veal carne
‫בגשר‬
[641•
‫עגל‬ Veal Carne de vitela ternera.
‫בשי־ ט ל ה‬ Lamb Carne de cordero
•‫ב&ר גד‬ Kid Came de cabrito
‫ ת‬£ ‫ב ש ר כבשי בשב‬ Mutton Carne de carnero
‫ב ש ר זגז‬ Goats meat Carne de cabra
‫ב ש ר שליל‬ Slink Carne de niiiato
‫!שיר מעושן‬ Smoked meat Carne de humo
‫לוח‬9 ‫ב^ר‬ Salt meat Carne falada
‫בשר הם‬ Hot meat Carne callente
‫ר‬£ ‫ב ש ר צונן‬ Cold meat Carne fria
‫ ש ר צבי‬3 Venifon Carne de venado, fierbc*
‫גישר נא הי‬ Raw meat Carne cruda
‫בשיר צלוי בשיפור‬ Roafl meat on the fpit C arn afida
*‫ב ^ ר צ ל ו י באשכלו‬ Broild meat Carne grallada
‫ ר צלוי בתנורי‬7 3 Baked meat Afada en el horno
‫ב&ר מ ב ו ש ל‬ Boild meat Cocha, cozida
‫ב ש ר רבוב • מטוגן‬ Fried meat Carne frita
‫בשר מהוחף דקי‬ Minced meat Carne picada
‫כדוךי ב&ר‬ Balls Albondigas
Amelet Fritada tortada
‫אות‬£‫בךכ‬ Saufages Chorifas falchichas
‫מטורף‬ Fricaffee Fricafada
‫מבושם‬ Spiced Efpeciada
‫מולייתא‬ Stuffing Relleno
‫גדיי מקולס‬ ICid roafted w hole Cabrito afadoentero
‫בשרי עופלח‬ Poultry Carne de aves
‫סיג קולאת‬ Scum Efcuma
‫מרק ר ו ט ב‬ Broth Caldo
‫מלח‬ Salt Sal
‫כמין‬ Commin Comino
‫גד‬ Coriander Culantro
• ‫הציר‬ Leaks Pueros
‫שומים‬ Garlick Ajos
‫בצלים‬ Onions Sebollas
‫גלדי בצלים‬ Onions peal Cafcara de febollas
T
‫דגים י ־‬ Fi(h Peces
‫ביצי דגים‬ Fifh rows Huevas dc peces, o buta
‫ךג מלוח‬ Saltfifh Pece falado
‫צחנה‬ Pickled fiHi Pece en ef:aveche
‫טיית‬ Slice of fiili Puefla de pece
‫נ ת ח • חלק • ב ת ר‬ Member, a piece Miembro, pedafo
‫אשפר‬ Slice of meat Puefla de carne
‫מנה‬ A part Porcion
‫חתיכה‬ A Slice Tajada
‫פירוח‬ Fiuit Frutas r‫־‬s
‫הנתות‬ I !cleft frueit
P5J
‫מגדנות‬ Seka Fruit Frutas Selectas
‫פירות כ ב ו ^ ם‬ Pickled Fruit Frutas efcavechadas•
‫פירות קונדיטון‬ Candid Fruit Frutas candiilas
Sweetnefs, Sugar Dulfura, afucar
‫מיני מתיקיית‬ Sweet-meats Generos de dulces
‫מרקהות‬ Confectionary Confituras
‫חרוסת‬ Preferv'd Fruit Concerva dc frutas
‫ךבש‬ Honey Miel
‫צוף יערת יירכש נ פ ת‬ Honey Comb Panal de miel
‫מטעמים‬ Savoury Meats Manjares guftolcs
Delicous Food Deleyte Regalo
^ ‫צ ד ה ל ר י ר זיידיז‬ Provifion Provizion o matalotaje
t

‫ךי די‬ Abundance, Enough Abundancia. baftante


‫סעודת‬ Meal, Banquet Pafto. Banquets
‫קרואים‬ Invited Convidados
Feaft Convite
‫משתה כךה‬
‫מ א ו מ ת כלום‬ Nothing Nada ninguna coza«
‫מספיק סיפוק‬ Sufficiency Suficiente.
Joy, Pleafure Alegria
‫שמחה‬
‫קינוח ס ע ו ד ת‬ Defert Frutas de fobre meza
‫מנקה ה ש מ ם‬ Tooth-pick Limpia dientes
‫יי‬-‫ל‬
‫תמצית‬ Subftance Subftancia
‫ל״וי‬
1 ‫עיכול‬ Digeftion Digelion
‫ליי‬

CHAPTERXXXIII. CAPITULO X X X I I I .
‫ל ג‬ ‫ ר ק‬3
DE LOS L1CORES
‫סחפשקים וכליהם ו ה נ מ ש כ י ם‬ OF L I Q U O R S , and their VESSELS',
Y, SUS, A T U E N D O S

‫ה‬
‫יו '?יקי' * ׳ ט ת י ה‬#9 Drink, liquor Licor Bebida Bebraje
‫עכר‬T ‫״‬
Beer Ccrbefa
‫ם‬.‫מי‬ Water Aguas
‫ם חיים‬:‫מ׳‬ Spring-water Aguas manantcs
‫מים שרופים‬ Spiritous Liquors Aguas Ardientes
‫ם רותחים‬:‫מ‬ Boiling water Aguas hervientes
‫מים חמים‬ Hot water Aguas callentes
‫מ;ם פושךימ‬ Warm water Aguas tibias
‫קרים‬.‫מים‬ Cold water Aguas frias
‫מי‬ N verjuice [ agras
[66]‫׳‬
‫מי בוסר‬ Verjuice Agras
‫מיץ‬ Juice, Squeez- Sumo, Efprimir
Mofto
‫ תירוש * עסיס י דם‬New wine
Vino
*‫יין* המרי‬ Wine
Vino puro
* ‫ן חי‬:: Neat wine
Vino viejo
‫ין ישן• חמר^גתיכן‬: Old wine
Vino turbio
‫עכור י‬,‫ן‬:: Thick wine
Vino quemado
‫י_ץ שרוף‬ Mull'd wine
Vino de conficion
: ‫ | ״ן הרקה‬Spiced wine
Wine with honey &: pepper Vino de miel y pimienta;
‫ •ל־ח‬: ‫ ;גומלין‬: ‫אנומלץ‬
Sweet draughts Bevidas dukes
‫ממתקים‬
Vino Vermejo
‫יץ אדום‬ Red wine
Vino bianco
‫ז לבן‬:: White wine
‫צח‬ ‫צלול‬ Clear wine Vino claro, puro
‫לח‬ ‫ן ת ו ס ס‬:! Foment wine Vino herviente
Vino temperado con agu;
‫ מזוג‬: ‫ מ ע ו ר ב‬:‫«ן מהול‬ Mixt Wine with Water
Licor de miel
‫מי ד ב ש‬ Liquor of honey
‫ מי תפוחים‬Cyder Licor de mancanas, Cidtt.
‫מי אגסים‬ Perry Licor de peras
‫ מי י;קליס‬Liquor made of Dates- Licor de datiles
‫ מי פירות‬Liquor of fruits Licor de frutas
‫משרת‬ Infufion Remojo, infuzion
T ! •
Licor de pafas o vino
‫ מ ש ר ת עג^ים‬Raifin wine
Small wine Vino fegundo
‫תמר‬
Vinegar Vinagre
‫חומץ‬
Wine vinegar Vinagre de vino
VI ‫חומץ‬
Beer vinegar Vinagre de cirveza
‫חומץ שכר‬
Settlings Hiezes
‫^קבעת* שמרים• ת ר ח א ל ח‬
‫ י‬VI ‫ גרבי‬Skins for wins Odres de vino
‫ רוח ה!!ו‬Spirits of wine Efpiritu de vino
Azeyte
‫ ש מ ך יצהר‬Oil
‫ז‬ Gravy Sumo de la carne
‫ל״ה‬ ‫י‬ ‫צייר‬
Pickles Salfa, falmuera
‫לח‬ ‫מוךעם* חלמי‬
Jelly Gilea, o licor cuajado
‫מ ש ק ה נהןרח‬
Milk Leche
‫חלב‬
Curdle milk Leche cuajada
‫ה ל ב נקפה‬
Whey Suero de la, leche.
‫מ י ח ^ ב • נ ק י ו ב י ח ל ב א ל״ח‬
‫חבית‬ pipe
m
‫•חבית ש ל יןן‬ Pipe of wine Pipa de vincr
‫;ל״ה‬ ‫בךזא י ״‬ Spiggot, & faucet Torno
4
‫קנקן • קיתון ב ק ב ו ק‬ Jug, mug Cantara
;‫ח מ ת * נ א ד • נ ב ל * אוב‬ Skin (ufed inftead of calks) Odre
‫צפחת* צנצנת* צ ל ו ח י ת‬ Bottle Botella
‫אשישח‬ Flafk Flafco, redoma
T • - ‫נ‬

Small bottle Botillita pequena


‫טפיח‬ Akuza para azeyte
‫פ ך ׳ אסוך‬ A pot of oil
Llena
‫מלא‬ ull
‫י‬
j Vazio
‫ז‬5‫ד‬
Empty s
Tapon de un vazo
‫פקק מלקוט‬ Cork
1 Inftrumento para vaziar
‫ךיופי‬ a Crane
{ El licor de una bota ala otra‫׳‬
‫קרויא‬ a Callabafh (or a dry puinkin for Liquor) Calabafa feca (para licor)
‫מי הךיח‬ Scented water Aguas de olor
‫מי פרחים‬ Flower water Aguas de flores
‫מי ורדים‬ Rose water Aguas dc rozas
‫מי עשבים‬ Herb water Aguas de yervas
‫ש?ז ניי‬ Oil of rofes Olio de roza
Oil of myrrh Olio de mira o almtfquer
‫שמן חםיי‬
Drop, drops Gota, gctas
‫טיפח * טיפו־ת‬
Drunkinnefs Borachera
‫שברון‬

‫פרק לד‬ CHAPTER X X XIV. CAPITULO


G E N E R O S D E
XXXIV
L O S
^‫מ^גיםרקלמיניהםוהנמשכ‬ O F W I L D T R E E S . A R V O L E S , S I L VEST RES•
‫ישימון‬, Wildernefe Defolacion
‫מדבר‬ Defert Dizierto
T : ‫י‬

‫חורש ח ו ך ש ה יער‬ Wood Bofque, Xara


‫אשרה‬ Grove Aladrea, arvoles adorados
‫אשל‬ Grove Arvolera
‫אל*ה‬ Elm 0 1 mo
T ‫״‬

‫ע ך ע ר רותם‬ Heath Enebre


‫עץ‬ Tree Arvol
‫אלון‬ Oak Enzina
‫ם‬ . ‫ארז* גופר* ש י ט‬ Ceader Alarze, cedro
‫שטה‬ Shittah-tree Sita
T •

ps?iB‫הדם• ה ד ם ׳‬ Myrtle. wild myrtle Murta, murta fifilvefttre


Pine Pino^>
[68]
‫תדהר‬ Pine-tree Pino
- t »
Box-tree Boxo
‫תאשור‬
W i l d fig-tree ! Higos filveftres
‫שקמה‬ 1
Poplar-tree Alamo
‫לבנה‬
Firr-tree Abetos
‫ברושים‬
A(h Pino
‫אין‬
‫ערבה צפצפה‬ 4 Willow Sauzes
‫חי‬ ‫•ז‬ | - T T - *
Gourd Yedra, o eldcra
‫?ןי?דת‬
‫אלגום א ל מ ו ג‬ Coral Coral
‫כזנה‬ Bufh Sar$‫־‬a
Thorn Efpino
‫אטד• נעצוץ״שמיר‬
Cyprefs Enzina
‫תרזה‬
‫קמוש‬ Nettles Or tig a
‫בבא‬ Mulberry-tree Moreira
T T
Box-tree Xacaranda
• ‫ל״ת‬ ‫אשכרוע‬ Thorn Cardo
1‫־‬ ‫שית‬ Briers Efpincs
‫חרולים‬ Hyffop Hifopo, oregano
‫*אזוב‬ ‫ך‬
‫קיץ• חוח* סיר* סלון‬ > Various names of thorns, Generos de efpino!
‫בוץןנים״ךךךר • ח ד ק * סרפד‬ Flags, Bullrufh Junco
T
‫סוף• אגמון* גומא* גמי‬

CHAPTER, XXXV.
‫ל ה‬ ‫פרק‬ TREES OF F O O D OF A L L KINDS.
C A P I T U L O XXXV!

‫מ כ ל עץ מ א ^ ל ז‬ DETODOSGENEROstf

‫למיניהם והנמשכים‬ A R B O LESCOMISTIBI*

‫אילן * אילנות‬ Tree, Trees, Arbol, Arbole?,


‫זגץ ט׳א?ל‬ Tree of food Arbol de comida
‫עץ פרי‬ Fruit-tree Arbol de frtito
‫\ רענז‬7 Green-tree Arbol reverdido
‫מורכב‬ EngrafFmg Enxartado
‫גפן‬ Vine Vid
‫אשבול‬ Bunch of grapes Razimo de uvas
‫ע נ ב • ענבים‬ Grape, grapes Uva, Uvas
• T - J T *•
Ripe Madura s
‫בשולות‬
Green, four grape Verdes, o agrias
‫קהות‬
The tender grapes Enfierne,(^!! las Uvasq 1pui"f
‫סמדר‬
T T : Branches of grapes Sarmientos, panpanos
‫רה‬1‫ענפי הגפן• שריגים *זמ‬ A noble Vine 1

‫שורה‬ UVas,0 corintaide la mejorf'


single
‫פרס‬
‫פרט‬ Single-grapes Granilla.
‫בוסר‬ Sour-grapes Agras
‫חרצן‬ Seed of the grapes Ollejo, o el, grano de la uvi
‫זג‬ Skin Cafcara de la uva
‫צמוקים‬ Raifins Pafas
‫ת א נ ח • תאנים‬ Fig-tree, Figs Higuera, higos
‫פגיז‬ Green-figs Higos verdes
Currants, or Cherries! Pafa corinta o ferezas
‫גרוגרות‬ Dried figs Higos fecos
‫דבלת‬ Caking of figs Mafa de higos
‫•י‬ ‫״‬ ‫ז‬

‫דמון * ךמונימ‬ Pomegranate Granada, granadas


Olive tree, olives Oli'var, azeytunas
‫זית * זיתים‬
Shaking the olive* Sacudir el olivar
‫חביטח‬
Date,dates Datilar, datiles
‫ת מ ר * תמרים‬
A large date Una tamara
‫כותבת‬
Green dates Datiles verdes
‫בפניות‬
Almonds Almendras
‫שקדים‬
Manfana, manfanas
‫תפוחי* תפוחים‬ Apples
Albellano, albellanaj
‫לוז ״ לחים‬ Nuts
Caflaiio, caftanas
‫ערמון • ערמונים‬ Chefnuts
Pinones
‫בטנים‬ Nuts
* • ‫יי‬ Nogal, Nuezes
Walnut-tree, walnuts
‫אגוז* אגוזים‬ Peras'
‫אגסים‬ Pears
Perficos, melacotones
Peaches
‫אפרסקים‬ Albericocas
Apricocks
‫פךישין‬ Membrillos
Quinces
‫חבושים‬ Citron, citrones
Citron, citrons
‫אתרוג* אתרוגים‬ Amoras
Mulberries
‫בלאים ׳ תותים‬ Amoras blancas
White mulberries
‫תותים לבנים‬ Amoras vcrmejat
• T : ‫י י‬ Red mulberries
‫תותים אדומים‬ Plumbs Prunas ciruelas
‫שזפים‬ Damafcus PlHmbs Damafquinos
‫דו־ךמישקים‬ Medlers Nefpolas ‫־‬
‫חמישיות‬ Sorirs Sorbas
‫עוזךךן‬ Acarobe Aljarobas
‫חרוביו‬ Dwarf Pears Duralnos, pen pequena
‫ר רושטמלין‬ ( Adam's Apple, Azarol, manfana de Adam'
‫אזרול‬ Affophaiphas
Pruffian cherries
T -
cherries cgada
‫זיפזיף‬ O
‫גימניוח‬
[70]
‫גוךגניית‬ Cherries Guindas, o cerezas
‫פסתקים‬ Piftacheos-nuts Piflachos
‫אוגים‬Strawberries Madronas, o medrono
‫ענבי קוצים‬ Gooefberries Uva crifpina
‫באשים‬ Wild-grapes Labrufcas, uvas filveftres
Black-berries
‫וימין‬ Amoras de la farfa
Loping
‫ פ ל ו ס ל ו ם ל»ח‬/ ‫ת ו ך מ ו ס י ם‬ Tormofos, chochos
‫לח‬ ‫א‬
‫גרעין ש ב ת ו ך הפרי‬ Kernels of fruit Grano, o allejo del fruto
‫פירות נרקבים * עבשים‬ Rotten fruit Frutas podridas
‫י‬ \ - * ‫י י ׳‬ !‫י‬

‫עיקץ‬ Stalk pie, o punchon del fruto


‫ציצים* נצנים‬ Flowers
‫יי״‬ . T • • Flores, hermollos
‫פיטורים‬ Buds Botones dc las flores
‫דופךא‬ Tree yielding twice a year Arbol ‫ יף‬dafrutodosvczcsprano
‫מטע שתל‬ Plant Planta
‫ שוך־ש * עיקר‬Root Raiz
‫גזע‬ Trunk of a tree Tronco, ceppa
‫{נציץ‬ Flower pot Maceta para flores
‫לחות‬ Humidity Humidad
‫עלים* עפאים • מ ר פ א ל ה‬ Leaves Ojas de arbol
‫י‬
* ‫י‬ T J T
Shadow • T . T J • - |

Sombra, fombras
‫צליצאלים‬
‫גנף* אמירי צמרת* נצר‬/‫ל‬
‫ן סבך שובך שוכח סעיח‬
‫ סךעף יונקת שלחים‬J Branches varioufly cxprefl Ramas cxprefadas cn diferentes
‫ן פ ^ ל ת זלזלים נטישות‬ terminer
‫( סורי חגפן קציריס סנסן‬
1
1 * 1 ‫״‬ v • • 1 ' 1 ‫״‬ ‫״‬ r
‫ \ ברים בן כנח‬Palms Pal mas
‫כפות‬ Canes
Canas
‫גבעולי; ״ קנים‬ Sour fruit
Frutas agrias
‫פיירות חמוצים‬ Lemons
Orange Limones
‫לימונים‬ Naranja
Limes
‫טךאןנגא‬ Limas
Peal
‫שופין‬ Cafcaras
Sweet canes
‫פיצול * צנןלין ״ רןליפת הפרי‬ Canas dulces
Sugar
‫קנים מתוקים* חצב* קנה ל״ח‬ Afucar
Fruit, Trees
‫מ ת ו ק ארוס‬ Frutas, 0 arboles
Spices
‫פרי * אבי‬
‫מין סוג‬ orchard Efpecie, Genero
dia
‫פרדס‬
CHAPTER X X X V I . CAPITULO XXXVI.
‫ל י‬ ‫ק‬ ‫ר‬ ‫ע‬

‫מ ח ג ך ו ה צ ו מ ח י ם י והגמשגי‬ OF GARDENS, P L A N T S , &< D E L H U E R T O , P L A N T A S <5cc

‫•א י ל ן‬
­‫*ו‬ ‫ד ה‬w‫פ ר ד ס * ש‬
t - 1 -
Orchard Jardin de muchos arboles
‫גן גנח‬ Garden Huerto
‫ערגה‬ Bed j Sulco
‫זרע‬ Seed 1 Simiente
‫פרה‬ Flower | Flor
‫ציץ * גצה‬ Bloffom Hermollo
‫דודאים ״ ! ב ר י ח י ם‬ Mandrakes Mandraguras
‫ששנה‬ Rofc Roza
‫חבצלת‬ Lilly, or fweet buzel Lirio, o alhabaca
‫כרם* כגי׳‬ Vine-yard Vina
‫;קב* פורה* ב ד‬/‫גת‬ Wineprefs Lagar
‫שית ״ א ש ל‬ Tree Arbol
‫ךפף י‬,‫ל‬ Garden-walled Huerta amurallada
‫גן ךטויב* ך ט ו ף‬ Green-field Huerto de frefcura tieraa
‫ארק • כ ט י י ס‬ Watering-pot E l regador vaffo pare regar el jardin
‫טיול‬ A walk Paceo, Camirio
‫י‬
‫ ש ע ^ י‬. * ‫עלז•עלץ• ד ש ן‬ Diverfion, pleafant Gozo, Recreo, Regalo
'‫עונג‬ Delight Deleyte
‫ג ד ר סיג‬ Wall Vallado
‫משוכח‬ Wall of thorns Vallado de efpinos
‫סוכת‬ Tabernacle, or cottage Cabana
r
Hut,-10dge Choffa
‫מלונה‬
T :
Garden of cucumbers Melonera
‫מקשה‬ Vintage feafon Tiempo de la vendimia
‫זמן ח ב צ י ר‬
Treading, or preffing grapes Pifar uvas
‫דורך ענבים‬
Kernel G rano
‫ ץ‬# ‫גרגיר* פור* ג ך‬
Melons Melones o fardias
‫אבטיחים‬
‫מלפפונות‬ Long cucumbers Cogombros largos
‫קשואים‬ Cucumbers pepinos
‫י_אסמיףס;מלק‬ Jefl'amin Yafmin
‫חצץ‬ Gravel-flone Cafcajo, o pedrujo
‫נבל דלל‬ Fallen, withered Caydo, murchado
‫מחץ*י‬ Clofe Tiuntado
‫^חחיר ״ םמוף‬ Clofe growing Ajimtado, Junto
‫מפורד * מסולק‬ Gathered Separado
‫שושן * שושנים • ורדים‬ Lillies, or rofes Lirio, lirios, ro'fas
‫נרקם‬ Narciffus Narcifo •
‫לליל‬ Bafiliccn Bafilicon
‫פיגם‬ Rue Ruda
T •

‫מינתא‬ Mint Ycrba-buena

CHAPTER XXXVII. C A P I T U L O X X X Vll


‫לן‬ ‫ ר ק‬5

‫י מהצמחים הדשאים וגן הירק‬ OF V E G E T A B L E S . & c DE LOS V E G E T A B L E S * :

‫והנמשכים‬
‫ י עבורה‬Hufbandry Labranfa
T :

‫םנולת העשבים‬ Virtue of herbs Virtu, de las yerbas


‫ניר • חריץ • ערוגה‬ Fallow ground, bed Sulco barb echo, arada
‫ערימח • גדיש‬ Wheatfhcaf Monton, fafcina de trigos,
•T
Field
T • ‫ ־‬:
Campo
‫שדח‬
Country-houfc Cafa de campo
‫בית!ער‬
Granaries Graneros
‫ממגורות‬
4 Monton exprefado con
‫ | ת ל י נ ד ת ל ם * גל * גילם‬Heap, varioufly expreft Varios terminos
‫חומר• נציב• צבור‬
PoiTeflion, eftate Poffeffion
‫אהזחי חזקח‬
» >T ‫־־י‬: A part, portion T \ Porcion
‫• שכם * מכם‬,‫ חלקה • חלק‬Acre , Medida de tierra
VV Vy 1 ‫׳‬ V * ‫־יי‬ Z :

Ploiighed field Campo arado


• ‫בית כור‬
Sown field Campo fembrado
‫ש ד ה תרוש‬
A field not fown 1 : ‫י־‬ T Campo por fembrar
‫ ש ד ה זרוע‬, A field for part are
T T T
Campo be pafto
,‫ש ר ה לבז‬ Corner of a field \ Rincon be campo
‫ש ר ה מרעה‬ Gleaning j Recogimiento
1• vr
Forgotten ‫ ן‬Gavilla olvidada
‫פאת שדה‬
Inheritance
‫ז ז‬ - :
•Heredad
‫ט‬,‫לל‬
‫שכהה‬ Meadow Prado
Mile-ftone, ‫ז‬ : •
Piedra ^ mueftra cl camino
u e

‫נ ה ל ה • ירושה‬
‫־ז‬
Grafs, increaie, fruit
: ‫ז‬ - : -
Hermollo
‫אחו‬ Herb Yerva tierna, tardia
‫אבן תאזל‬
j New hay Heno frefco
‫דשא* צ מ ח ״ <בול‬
Eatable-greens Yerva de comer
‫עשב•למש‬
Hay, cr provender Heno feco ,
‫הציר‬ ‫״‬

eatables | ,orttl&*
‫ירק‬ • ‫ז ז‬

‫מספוא‬
‫אירח‬
173]
Eatable herbs Ortalizas
‫חדיש‬ Ploughing Arada
‫קציר‬ Mowing, or reaping Segada
‫ך;ש‬ Threfhing Trillado
‫בציד‬ Vintage Vendimia
‫ספיח‬ Groweth of it's own accor'd Redrojo
‫שחים‬ Springeth of it's own accor'd Reftrojo
‫שךפיז‬ Blafling Buchorno
‫ת ב ו א ה * ןנכוד‬ New-crop, Increase Cofhecha, renvevo
‫רעב • כפן‬ Hunger, Famine Hambre
‫בצורת‬ Dearth Careftia
‫ןגציךת גשמים‬ Withoiding of rain Retencion de lluvias
‫ש נ ה גשומת‬ Wet or rainy-year Ano de lluvia
‫שנה סלולה‬ Dewy-year Ano de mucho rocio
1 ‫ובע‬8‫ש נ ת ע‬ Year of abundance Aiio de hartura
‫שפע‬ Abundance Abundancia
‫תנובה‬ Old-crop Cofhecha vieja
‫אסיף • לל!ט‬ Harveft Tiempo de la cofhecha
‫מה‬,‫ל‬ Standing-corn Mies, o miefc
‫חטה‬ Wheat Trigo
T •

‫דגן • ש ב ר * ב ר‬ Corn Civera


4
‫שבלים מ ל י ל ו ת‬ Jars of corn Efpigas
‫עמדים^צבהיס‬-‫אלמים‬ Sheaves Gavlllas: •-
‫גרש‬ Beaten-corn Grano de trigo frefeo
‫גורן‬ Corn-flower Erra
Wine wad Aventador
,‫מ ר ח • משודד‬ Meafure Medida mefura:
‫מלאת‬ Full Llena
T — ••

‫גדושה‬ Heaped Colmada


‫כפושה • כפופה‬ Prefled Apretada
‫מהוכןה‬ Even to the brim Raza
‫ב ת שליש‬,
Meafure of three fingers Medida de tresdedos
‫קורטוב‬ Thimbleful Medida de un dedal

‫כור• ח ו מ ר ' ל ת ף‬
‫איפה ״ ס א ה י_קכ‬ Various names of ancient meafures Medida de fimietes fuertc*
‫עומר• ה י ד ל ו ג‬ de medidas antigua*
the t cu
‫כוד‬
[74]
‫םיו״ ה ו א עשיר איפית‬ The Car contains ten Ephas Cur, coil time 10 Ephoth
‫ש ה ם שלשים מאין‬ Which makes Thirty Siens Que hazen 30 Seyn
‫והומר שלשים םאץ‬ An Homer the fame Homer 10 propio
‫ל ת ך ט*ו סאין י‬ Letech Fifteen Siens Mollo contiene 15 Seyn
‫ה א י פ ה ש ל ש ה סאין‬ The Epha, contains Three Siens Epha contiene 3 Seyn
‫ו ה ם א ה ש ש ה קבץ‬ The Seah Six Kabin Seah contiene 6 Kabin
‫ו ה ק ב ארבעה לוטן‬ The Kab Four Logins Kab contiene 4 Lugin
‫ןסלוג ש ש ה ביצים‬ The Log Six Eggs Log contiene 6 Bcfifl
‫והסימן יגורו ע ל נפש צדיק‬ Huev6s
‫באשה‬ Cockle Cardo
‫זרע‬ Seed Simienle
‫זרעונים׳ קוטניות ל׳ ת‬ Pulfe Legumbres
. ‫ךיפות‬ kruied-wheat Faros
‫פול הלבן־‬ Kidney-beans Havichuelas
‫פול המצרי־‬ Black-beans Figiones deo j o negro
‫אפונין * חומצה־‬ Spanifh-peas Garvanfos
‫שפירים‬ Comon -peas Hervillas
.‫שפיךים להורים‬ Gray-peafe Hervillns tiegras
‫שומשמין‬ Junjolin Junjolin
‫חרדל‬ Muftard Moftafa
‫גךיסיז‬ Split-pulfe Legumbres partidos
Pumkin Calabafa
‫קרא ארוכח‬ Long-pumkin Calabafa Iarg4
‫קרא ירוקה‬ Green- pumkin Calabafa verdc
‫נשבים * א ו ר ו ת‬/*‫;רקות‬ pot-herbs Yervas comcftibles
‫דלעת‬ Water-melons Calabasa. feca o fandia
‫כרוב‬ Cabbage Coles
‫לבנים‬ White Col blanca
‫אדומים‬ Red Col vermeja
‫ירולןים‬ Savoys Col verde
‫פ ר ח כרוב‬ Colliflower Coliflor
: - ‫ע‬

‫ ל כרוב‬# ‫קלח‬ Cabbage-ftalk Troncho de la col


‫לפתות‬ Turnips Nabos
‫לית‬ ‫כרסם‬ Colerabus Colnabos
‫פכןעו־ת‬ Browne Iohn, or purple Apple Berengenas
‫אפונים‬ Carrats Sanahorias
‫אפונים לבנים‬ Pafnips . Sanahorias blancas
‫קפריסין״ צ ל ף‬ Capers Alcaparas
‫צנון‬ Radifh
P4
[75]
‫״צנר־ן‬ Radifh Rabano
‫חמכא‬ Horse radifh Mereca raft no
‫חרחבעא‬ Chanvel Porfie
‫לוף‬ Chalots Chalatas
‫חציר * כרתי * כ ר י ת י ן‬. Leeks Pueros fabolino
‫י!ז‬£ * ‫ס י ב‬ Beard of lcck< Barba de pueros
‫חלגלוגות י ך ג י ל א‬ Purflaiii •Verdolaea
‫חזרת • הסא‬ Lettice Lechuga
•‫ליל‬ ‫ן י אינדיבי‬:‫לש‬1‫ע‬ Endive Efcarola, Endibia
‫םלקא ״ לעונים‬ Spinage Efpinacas
‫תרךין • ח ר ח ב ן‬ Beat-leave Afelgas
‫פרטן‬ Poppy flowers
Amapolas, dormidera;
‫אספרגום^רבוד היךבוזין‬ Afparagus
Efparagos
‫רוב;א • ת ל ת ן‬ Fennel
Hinojo
•‫מלוח * חלמית * הרג‬ Mallads
‫םיאח‬ Malvas
pennyrial
T •
Poleo
‫שבת‬ Anifecd
Anis-aneto
‫חלף‬ Rofcmerry
‫דנךגא‬ Rumero, o paja
Mint
‫כרפס‬ Yerba-buena
Sellery
‫פיטרוסיליגון‬ Apio
Parfley
*‫דפנ‬ Perijil
Lauril
Laurel
‫גפועיס‬/‫כמהים י פ‬ Wild-patatoGS Turmas
‫פטריות‬ Mufhrooms* Hongos
‫ל!צח‬ Fitches
Axinus
‫עכביות‬ Artichokes
‫י‬ : T
Alcachofas
‫פרחים‬ Flowers
Flores-hermollos
‫פיטורי ציצים‬ Buds
Botones de las flores'
‫נרד‬ Spikanard
Nardo
‫גד• כוסברתא‬ Corrainder feed Culant-ro
‫תרעלח • רתמה ״ הדדפגי‬ } Varius Names of poifon
4
* ‫גיךךא * גיךא‬ Genero.s de.veneno

1
^‫שמיר ש ! ת סילון ?ןימו‬
‫צגיגים‬ Generos de efpinos que fe
‫קוצים חוחים א ט ד ח ך ק‬ Different names for Thorns hallan nombrados en la
** ‫ס ר פ ד מ*צוץ נ ה ל ו ל‬ fagrada efcritura
‫צגים ברקנים ״‬
‫סרים ס נ ה‬
•• * • hemp
‫קביס‬
17*1
‫ קנבוס‬I Hemp Canamo
‫ אגמון‬I Reed, Bullrufh Iunco
‫פ ש ת ך בד• שש• ב ו ך מ ק ן ח‬ Linnen Lino
‫נעורת‬ Toe Eftopa
‫זרע פשתן‬ Linfeed Simiente de lino
T ‫ת‬ Saw-duft
‫ ס‬: Serraduras de palo
' ‫! יד‬
Sumack Sumaque
‫אוגיסומק‬
Green Verde
‫ל ה * ;רוק‬
Greenifh Reverdido
‫צמחים‬ Increafe, grafs Hermolios
‫ערות‬ Paper-reeds Verduras
‫פרדות‬ Grains of corn Granos de trigos
‫כרמל‬ Tender-corn Trigo tierno
V » -

Kernel of grapes Granos dc Uvas


‫גרגר‬
Hidden not grown up Tardios
‫אפילות‬
Blaft Bochornada
‫שדמה‬
‫תבו‬ Straw Paja
‫קש‬ Stubble Cofcoja
‫ ה ש ש * מוץ‬Chaff Tamo
‫צקלרן‬ Hufk Viftido o cafcara del trigo

‫פרק לח‬ CHAPTER XXXVII L CAPITLUO XXXVIII•

‫דברים הנצרכים ל ב ה מ ו ת ״י‬ OF N E C E S S A R Y THINGS, FOR LAS COSAS NECESARJA>

‫לתיותעלעףפותיוהנמשכים‬ Para los Animates Beftias yAve^


BEASTS, F O W L E S &c:

‫ארוה‬ Eftreberia
Stable
‫א ך ו ת סוסים• א צ ם ב ל ל״ת‬ Stable for Horfe* Eftreberia de Cavallos
* ‫סוסים אדומים י‬ Red Horfes Cavallos Vermejos
‫סוסים לבנים‬ White Horfes Blancos j
‫סוסים שתוךיס‬ Black Horfes Negros
‫סוסים שרקיס‬ Speekled Horfes Pentados
‫סוסים בךדים‬ Grilled Horfes Pedrifcados
‫סוסים אמצים‬ Bay Horfes Scnicientos
‫בליל מספוא‬;
Forage Cibo, comida de Anim^
Foraje mezclado
‫תבן‬ Hay Heno
‫שעורים‬ Barley r
cev**‫׳‬
[77 1
Barley Cevadas
‫מרעה‬ Pa(l tire Pafto
V c• Stable-keeper Maeftro de la cavallerifa
‫מדייר‬ Stable. Cavallerifa
‫אאו־ךיךיא‬ Hortler Moco de cavallerifa
‫שומר הסושים‬ Yoke of oxen Yugo del Buey
‫עול «אנגל;א‬ Fork Garfio de tres dients
‫קלשון‬ Bind the carriage Atar la carrofa
‫ךתום‬ Spurs Efporas
‫מלמד הרוכב‬ Whip Af6te
‫שוט‬
Ox-goad Aguijon,es el palo donde efta
‫מלמד הבקר‬ la aguja pa picar 106 animales
Goad
‫דרבן‬ Efcarpalo o guncion
Bridle bit
4
‫מ ת ג • רסן א פ ם ד‬ Freiio, cabeftro ‫י‬
Muzzle for the mouth:
T
‫ננלו־ם * מ ה ס ו ם‬ Emboflo del cavallo
Stirrups :

‫טבעוית רגלי ה ר ו כ כ‬ Eftribos


Trough
‫שומת • ר ה ט‬ Pfla donde bevcn los cavallos
‫אבוס‬ Crib Pefebre engordad6r
‫נךרות צאן‬
JFolcs Aprifcos ddnde ferecojcn los
‫ת צ**ן • ד י ר‬1‫לא‬5‫מ‬
Cow flails animales
‫ ר‬£ ‫ךפתיס • ר פ ת ב‬
Corrales de vacas
‫צפיעי ה ב ק ר‬ Cows-dung
Eftiercol de vacas
‫מנעל ה ס ו ס‬ Horfe-fhoe
Cerradijra del cavallo
•‫הנונות‬ Bit
Morcjafapara el cavallo
‫מ ך כ ב הסוס * א ו כ ף‬ Saddle
Silla ,del cavallo
‫כר הגמל‬ Saddle of a Camel
Albarda del camello
‫מרדעת‬ Saddle of an Afs
Albarda del azno.
‫שובך‬ Pidgeon-houfe
Palomar
‫לול‬ Coop
Iaula de aves
‫כלוב‬ Coop, or Bafket
Gallinero, o fefto
‫ו‬ Dunghill
‫א^פת‬ Muladar
Bag, Sack
‫שק‬ iSaco
Sacks
‫אמתחות • מ ך צ ו פ י ן‬ Paniers Coftales-
‫תדטל‬ Alforjas de cuera
chapter
capitulp
‫ד ט‬ ‫פ ר ק‬ CHAPTER XXXIX. CAPIT U L O X X X 1 X
NOMBRES DE LOS
‫ש מ ו ת כלי זמר * והנמשכים‬ NAMES 0 f MUSICAL INSTRUMENTS &C
I N S T R U M E N T OS Muficalci.fe

‫מינים ״ ש ד ו ת * כלי זמר‬ Inflruments Inftrumentos


‫בנות השיר‬ Mufes Las muzas dc los poetas
‫נגינות * שגיון• שניונות‬ Tunes Tones Taneres, Tonadas
‫ש ר ה * זמךה־‬ Mufic Mufica
T
‫נחלות־ י‬ Nehiloth Nehiloth
‫מתלת‬ Mnhnlat Names of Inflruments Mahalet nsmbrc^de inftrum?ntosmuZ•
‫גיתית י קתרום‬ Guitar Guitara »
‫״‬ ‫נבל‬
‫י‬
Viol Alaud, o viguela
- T

‫חליל‬ Pipe Seuto, o gaita


‫בנור ־־‬ Harp Harpa
‫עוגב' םבכא‬ 4
Organ Organo
‫מצלתיים‬ Cymbals Cimbalos
‫מנענעים‬ Refounding Refonantes
‫תפים־‬ Tab rets Adufles, panderos
‫שלישיס‬ Inflruments of 3 cords nftrumento de 3 cuerdas
‫ניןביםנ‬ Flutes Hautas
‫פסנד*ר!ף פםנ&רין‬ Pafltery A laud, pfaltario
‫סומפומא י י‬ Symphony Si mphonia
$/1‫שופרישופרות״יובלות* תק‬ Horn, horns Corneta, cornetas
‫עלי ןע)ור‬ Inflrumcnt of Ten firings rftrumentode 1 0 cuerdas
‫מגרפה‬ Of various founds Dito de muchas vozes
‫צלצלים מצלתים‬ Cymbals of brafs cups Cimbalos de cobre
• T * - t • : J T

Loud Cymbals Cimbalos Refonantes


‫צלצלי ש מ ע‬
High founding Cymbals Cimbalos de aublacion
‫צ^צלי ת ר ו ע ה‬
Trumpets Trompetas
‫חצוצרות‬
Singer Cantador
‫משורר ״ זמר‬
Matter finger Maeftro Cantador
‫מנצח‬
Mufician Mufico
‫?ש‬
Trumpets Trompeteros
‫מהצצךים‬
‫הוללים‬ Dancers Danfadores
‫מתופפים‬ • Tabret-players Adufleros
‫זימרה * שיר * ד ג ת‬ Song Cancion canticd
‫מזמור‬ Pfalm Pfalmo
‫תקיעה‬ Blowing Taner
3
• ‫תרועת׳‬ alarm I aubkefo
179)
‫תרועה‬ Alarm Aublacion
‫פ?_מון‬ Bell Cafcavel
‫שמינית‬ Of eight-firings Inftrumento de 8 cuerdas .
‫שרים‬ • T
Singers Cantorcs
‫שרות‬ Women fingers Cantoras
‫מחול‬ Dance Danfa, baile
‫הוללים‬ Dancers Danfadores, bailarinos
‫צעקח • זעקה • צ י ח ה‬ ^Noife, clamour Efclamacion, grito clamor
‫רננח * שועח • רמג‬
&‫ד ו מ ם * ד ו ם ״ ד מ מ ה * חרי‬ Silence, ft i l l , quite, Callar, felencio
* T T J V

CHAPTER LX , CAPITLUO L X .
‫מ‬ ‫*דלן‬
v OF CITIES PROVINCES&c: D E L A S CI U D A D E S Y
‫מהערים * ו ה מ ד י נ ו ת‬
‫והנמשכים‬ PROVINCIAS Y SUS ADJUNT03,

‫עיר • ק ר ת * ק ר י ת‬ City Ciudad


‫;ניר ב צ ו ר ה‬ Strong city Ciudad fuerte ,
‫עיר נצורה‬ Defert city Ciudad ycrma
‫עיר מ ב צ ר‬ Fortified city Ciudad encaftillada
‫מצודה • מצודות‬ Garrifion Fortaleza, o prefidio
4
‫חומה ש ו ר‬ Wall Muro
T

‫מקלט‬ Refuge Refugio, o coito


‫מקוים ״ ד ו ך‬ Place Lugar
‫מדינה‬ Province Provlncia
‫מלכות‬ Kingdom Reyno
^‫ל‬ ‫ח ו ת • ב נ ו ת ״ כנפךים‬ Towns Aldeas
"‫חצךם^יפךזים‬ Villages Vilages
‫קוילומא • פ ל ך‬ Colony Una colonia
‫נפת‬ Climate Clima
^‫ל‬ ‫ח ב ל • גליל י בלר‬ Region Comarca, region
*‫ל*ו‬ ‫עיר ואם ״ מ ט ר ו פ ו ל י ן‬ Metropolis Metropolis
‫רבתי עם‬ Populous Populofa
T • T -

‫בית המלכות‬ Royal palace Palacio Real


Royal court Corte del Rey
‫ח צ ר המ^ד‬
‫גינת ביתן ה מ ל ך‬ Garden of the Kings palace Huerto dc Palacio del Rey
Kings order Orden o mandatQ del Rey
‫מאמר המלך פ ת ג ס המלןי‬
‫'"דבי‬ ‫"־־‬ edift edift
[So]
‫ךבר־מלבות״ פ ר ו ם ט נ מ א ל י ח‬ Edi& Edito
‫ףהיכל‬1‫אךמ‬ Temple, Court, Palace, Templo palacio
‫ךביי‬ Oracle Oraculo
‫ל״ח‬ ‫פלטץ * א פ ר ם א‬ Palace Palacio, corte
‫בירה * טית׳ז • טירקלין‬ Kings residence Refidencia del Rey, palacio
‫היל‬ Rampart Barbacaua
‫בצורות • הוהים‬ Place of defence walled Encaftelladuras
‫תלפיות‬ Cadle of defence Halmenas
?‫מ ג ד ל ״ צריה * הוז‬ Caflillos, Terras
Cattle, Fortrefs, Tower
‫מ ע ו ז • עופל • בחן‬
»‫די‬ Baftiofl Trinchera baflion
Trabuco, (es un banco dc
‫סוללה‬ Mount to pull down a wall tierra para, bater lamurallij
T*
‫מי מ ל ו א‬ Ditch round a city or caftle Aguas que rodean el cafti
‫בתים‬ Houfes Cafas
‫משכנות‬ Dwelling places Moradas
‫מרווחות‬ Spacious, airy Efpaciofas, ayro.fas
‫נאות‬ Beautiful Hermofas
‫ב י ת החורף‬ Winter houfe Cafa.de. invierno 1
‫ז‬.‫בית ימף‬ Summer houfe Caia de verano 1
‫ל*ת‬ ‫יריד הינגא‬ 4 Market fair Feria mexcado
‫ס ך ר י טור‬ Order Orden
‫ל״ת‬ 4
‫מבוי מ ב ו א ו ת‬ Court, or paflagc Cortijo, cortijos
Coutrs, yards Cortes
‫הצרים‬
Squares Plazas
‫רחובות‬
4 rtreets Calles
‫תוצרת ש ו ק י ס‬
Narrow flreet Callc eflrecha
‫חוץ צר‬
Market or flreet Mercado mercados o calles
‫שוק שוקימ‬
Market day Dia de merc&do
‫יומא דשומא‬
City Gates Puertas de la ciudad
‫שערי ה ע י ר‬
Porters of the city Porteros de la. ciudad
‫שוערי חעיר‬
Keepers or guardians of the city Guardias de la ciudad
‫שומרי תעיר‬
Patrole, or round Patrulla o ronda
‫סובבי העיר‬
• T ‫״‬ :
Court of jaftice Corte de la Jufticia
‫בית הועד‬ Caza del conf£jo
Councel chamber
‫בית ה ע צ ה‬ Majeftrado
Magiftrates
' ‫בית ל ץ‬ TribunMes
Tribunals
‫ערכאות‬ La Canceleria
The chancery
‫ביתהסופריים י‬ ‫ ׳‬la
Library
‫בית‬
[81]

‫ב י ת הספרים‬ Library L« bibliot&a


‫בית המכס‬ Cuftom-houfe La duana
‫אסם‬ Granary ftore-houfe Granere
‫בית ה א ו צ ר ו ת‬
‫ב י ת ׳גנזים ב י ת ג ג ו ת‬ ^The Royal Treafury La Tezorena Real
‫סגולת מלכים‬
‫מוכסן‬ Officer of the cuflom Duanero
‫ביתיחמלאכח‬ Work-houfc
‫בית המוסר‬ Houfe of correction. Caza de corcccion
*‫ל*ו‬ ‫ר צ פ ת העיר‬ Pavement Pavimlento de las caller
‫מעזיבה‬ Tiling Fabrica del Tejado
‫בית המרחץ ״ מ ך ה צ א ו ת י‬ Bagnios El Bano, Banos
‫חפיפת הראש‬ Wafh the head XabonarU cabcfa
‫ק ו ב ח ש ל זונות ׳ ב ר ך ד ל י ן‬ Baudy-houfe Bordeles
‫מחיצות‬ Partitions Paredcs reeparticiones
‫מ<נין * מ ע י נ י ת‬ Fountain, Fountains Euente, Fuentes
‫בור* ב א ר ו ת ״ ביר‬ Well, Wells Pofio, pdflbs
*‫ליי‬ • T • IT
Cover to the Well Boca del poflo
‫פי ה ב א ר‬
Echo E l ecco
‫הברה‬
T T —
r
‫ם ח ץ ם י מ ו צ א‬:‫מ‬ Spring-water Apuas manantes
‫מבוע מקור‬
Shop, Shops Tienda, Tiendas
‫ח נ ו ת חנויות‬
Sing Enfcfia de la tienda
‫אלטיכיסיא‬
Shop-keepers Tenderos
‫חנינים י‬
Fifh-market Mcrcado del p£ce
‫שוק חרבים‬
Green-market Meacado de Verduras
‫שוק הירקות‬ Fruit-market Mcrcado de Frutas
‫שוק חפירות‬ Eating-houfe Bondcgon.
‫בית ה א ו כ ל‬. Wine-houfe, Tavern Tavemai
‫בית השכר‬ Bcer-houfe, public-houfe Taverna de Biras
‫ב י ת חלינה * מ ל י ן א ו ר ח י ם‬ Lodging-houfc Pozada para viandantes
‫אוזפיזא פונדקית‬
‫־אכסן י אכסניא‬ Guefl: Huefpct
‫טך^ךאות‬ Theatre Teatro
Amphitheatre Amphiteatro
*‫ל*י‬ ‫ך;א‬9‫אצ‬ Bridge Puente
^‫ל‬ ‫כבש* גשר י מ ע ב ד‬ Stone indicating an a&iorr nc
9 Piedra <]. 'ndicava Tcnta pfcblica
‫י י‬ ‫אבן המקח‬ Attion
‫מקדו‬ Venta Publics
R ftonc; peidra
‫אבן הטועים‬ A Stone wcrs loll goods iifed to be Piedra donde fe pregonavar
cried upon las alajas pcrdidas
‫אבן ה ש ע ו ת‬ A Sundial Relox del fol
‫לה‬ ‫קורא * כרוז‬ A Crier Prcgoncro
‫הכרזה‬ Crying . Prcgon
T T : -

‫בית ה ס ו ח ר י בית ה כ ל א‬ JPrifon Prifion carcel


‫מסגר‬ ‫ •י‬1 ‫״‬

‫מהפכת *תחתית‬ Guardia, Calabofo


1 Lock‫־‬up‫־‬houfc
‫ ל כ ד‬/ ‫משמר* ת פ י ש ה‬
‫אסור ת פ ו ש ״ ל כ ו ד‬ 4 3 Encarcelabo prezo prendfik
T T T Kmprifoned
‫ל*ח‬ ‫רשיון ך ש ו ת‬ 4
Licence, authority Licencia, autoridad
‫בית המטבחים‬ cButchers-ihop La Carncceria
‫לה‬ ‫בית ה מ ק י ל ן‬
‫ב י ת חולים‬ Hofpital, Infirmary La Enfermcria, Ofpital «
‫ביקור הולים‬ Vifiting the fick \ Vefitar enfermos
‫אוסף ד ל‬ Alms-houfe Caza be pobres
‫בית הקברות ביתהחףםליה‬ Burying ground Sepulcro, femitcrio
‫ליה‬ ‫ת ה ו ם ״־ ס פ ר‬ A Limit, term Termino, Limitc
‫לת‬ ‫מגרש״ פ ך ו ו ד‬ Suburb Arabaltc
‫ךךר ח ? ל י‬ Kings road • Camino Real
‫דרך ישר‬ Straight road Camino dcrecho
‫דרךעקלתון׳‬ Crooked road Camino tuerto
.‫ד ר ך כרמים‬ Road of Vine yards Camino dc vinas
4
:‫ה ל י כ ו ת • א ו ר ח ו ת אשוךים‬ Walks, Roads Camino andamientos
'‫ע ם ה ר ך ך ־‬ The main road Calle maeftra
‫דרך ה ע ב י ח‬ Thoroughfair Via de paffagc
4
‫נתיב מ ש ע ו ל ״ מעגל ־שביל‬ 4
Way, Going, Walk, Path, Sendera, Senda
‫מ ס ל ה * מסלול‬ Highway Calfdda
‫רשות הרבים‬ Public Jurifdi&ion Juridieion univerfal
,‫ליח‬ ‫רשות היהיר‬ Private Jurifdiftion Juridicion particular
• .‫כרמלית‬ Carmelith, betwixt both Carmtlit entre ambos '
. ‫ ן‬-

‫מקום פיטרה‬ A free place ‫ י‬Lugar librc


‫ךךך ירם ״ מ ח ל ף יום‬ A days Journey Camino de.un dia Jornada
:‫צןןד ״ צעדים ״ פסיעות ליה‬ Step, Steps Paffo paifos
‫עוברי ד י ר‬ Walkers Caminantcs
‫שיירות א ר ח ו ת‬ 4 Caravans Caravanas
T ; T T •
Mile Una Mllla
‫מיל‬ League 4 Una Legua
‫ל*ח‬
‫פרסה‬ Stadio, 2coo fpaccs Eftadio es 2 0 0 0 pafos
T I —

‫ריס‬ ipace frech*


[38]
‫ב כ ר ת ארץ‬ Short fpace of ground Trecho dc ticrra
‫כ נ ס ע א ש ל גויס‬ Church Iglcfia
‫־‬
‫מגדל‬ Tower T
1
‫ליי‬ ‫פעמון* זג‬ Bell Cafcabei
‫ליןז‬ ‫ענבל * א נ ב ל‬ Clapper of a Bell El Badaxo
^-‫ל‬ ‫קשקוש‬ Sound of a Bell Sonido de la Camp&na
‫מצילות‬ Horfes Bells Campanillas dc Cavallos
\ ‫אלילים פסילים גלילים ס מ‬
*‫חו‬1‫תרפים עצבים צ ל מ י ם ד‬ Idolos, doladizoslmagenes,
| Various appellation for Idols
‫ה ב ל שוא מאומה א ס ע‬ Idolatria, Vanidaa &
'‫תועבה‬ Abominacion

CHAPTER L X I . CAPITLUOLXI.

‫מבנין ה ב י ת ו ה ו מ ר ו ת י ר י‬ OF B U I L D I N G O F HOUSES DE L A FABRICA D E C A Z A


• ‫והנמשכים‬ and their Materials &c. Y Sus Materials.
4
‫היכל א ך מ ו ן‬ Palace Palacio 1
‫מקום‬ Place Lugar
‫בית‬ Houfe Caza
‫הצר‬ Yard Patio
‫״‬ T

‫תבנית הבית‬ Model of a Houfe Modelo de la c&za


‫בית ה ד ש‬ A new Houfe C^za nueva
Tr •- A fpacious Houfe Caza efpaciofa
‫בית מרות‬ A ftrait or narrow houfe Caza cftr&ha
‫ ת צר‬: ‫ב‬ Height Altura
,
‫ר ו ם גובת‬ Wedth Anchiira
‫רותב‬ Depth Hundura
‫עומק‬ Form of a Houfe F6rma de la caza
‫ת‬.‫צורת הבי‬ Front of a houfe Front&a de la chza.
‫פגי ה ב י ת‬ Back part of a houfe LaTrazera de la caza
‫אהורי ה ב י ת‬ Entry, porch, Lumbral, Entrada
‫אולם‬ Painted houfe Caza pintada
\‫ל׳‬ ‫בית מצריד‬ Stoced houfe Caza eftucada
tyj ‫ב י ת מכריר‬ Stoco, Stocoer Eftuco Eftucad6r
‫י ר‬
*‫לץ‬ ‫ביר* מ‬ Sala
A Hall
‫עזרה‬ Suelo
‫ייןע‬1‫ל‬ Ground
‫מ ר צ פ ת אבנים‬ Pavement of flones Suelo de Piedras
‫מסדרונה‬ A Large room Sala grande
fand polve
J

[34]
‫**י‬ Duft Polvo
‫חול‬ Sand Arena
V?n Gravel Cafcdxo
‫שיד • סיד * גיר‬ Lime Cal
‫גופסין ל״ח‬ Chalk, or whiting Yeffo
‫אבן‬ Stone Piedra
‫א ב ן גזית‬ Hewed flone Piedra de canto, cant&ria
‫מחצב‬ Mine Mina
‫רקקליח‬.‫חומר* עבטיט‬ Clay, thick clay Barro, marifma
j ‫ח מ ר * טיט • רפש * ב צ ח‬ Slime, mire, dirt Lodo lodafal, cieno
‫ן • מ ל ט * מ ה מ נ ה‬v Clay mortar r Argamafa, mefclade calyw
‫בניו‬ Building Fabrica
‫כן;ים‬ Firm Firme
‫מזומן ״> נכון • מן‬ Ready :*ronto
‫ה כ נ ח ל*ח‬ Getting ready Aparejar
‫כן * כ נ ה‬ Bofes Baiis
‫; ס ו ד ו ת * אשיות • ש ת ו ת‬ Foundations Simientos, fundamento*
‫ש"* מךמירא‬:‫ש ש * ש‬ Marble Vfarmol
‫ז‬ ‫י‬
" " ‫מראיות ל י ח‬ Rows of ft ones legleras de piedras
• ‫ח* לבנים‬8‫לב‬ Brick, bricks L.a.drillo ladrillos
‫אריח ל»ח‬ Half brick Vlcdio ladrillo
• ‫ו‬5‫מל‬ Brick kiln :lornafa de ladrillos
‫חלקי אבנים‬ Smooth ftencs piedras lifts
‫מ ב ו א י י ' ? ב ו י ליה‬ Entry, court Entrada, cortijo
‫מוצא‬ Going out Sallda
4
‫מ ו ל צכח‬ pronting, oppofitc Enfrente
‫ ת ו ך • ת ו ך * פגימח גו‬Within, between Entre d£ntro
‫ת ו מ ה ״־ קיר י כ ו ת ל‬ Wall Muro pared
4 ‫ה‬
‫ * ג ך ד ט ם י ן ח‬¥‫סי‬.‫מ‬ Partition, wall Separaclon vallido
^‫כורנלרעחנל‬ Damaged wall Pared podrlda
• ‫ברק‬ Repair Reparacion Concierto
• ‫סדק‬ Crack Raja, Abertura
‫ח ו ר ״ נקב‬ Hole Abujero, Bur^o
‫טור• סדר‬ Order Orden
‫^ ט ח ראשון‬ Firft floor Primer andar
‫ני ל*ח‬/‫ש ט ח אמצ‬ Middle floor Andar del medio
‫^ ט ח עליון ל*ח‬ Garret Ultimo andar
‫ ©ערן * * ! ב ו ל • נודד ך י ר ה‬Dwelling-place Habitaclon, morada
ciofc
1*53
‫ י ד • ס מ ו ך * ל ב ו ד • לידו‬# $ • .Qlofe J unto ,
^ ‫ ל ״‬nWipmgPr'QWj Thick planks Lenos, 1i1ader03
‫! ס פ ו ג י ם • ק ו ר ו ת ״ ג ב י ם ב פ י ם‬Beams
4 iVigas •
*‫ מ ו ט ו ת * בדים ״ לןלו משאור‬, Planks, ftavcs Varas, PfancaS
Poffe, pofte^
*‫* א י י * 'איליג‬ * ‫^סף‬. Pofts, poft
‫גג‬ Cicling, roof Tejida
‫ז‬

‫לחות* נסרים‬ •‫>^רשים‬, Tablas


Boards
*‫ל״ו‬ ‫טבלא‬1
*‫^שלבות‬ Set in order * Enclavijadas
• ‫׳רצפחי ך פ י ך ת‬ Pavement PavimiShto
*‫ליי‬ * ‫יויובד‬ Row of pavement ;
Regfera de pavimi£nto ‫׳‬
‫*עמךים **מנות‬ Pillars, culumns Pilaresi- calunas
‫עמירים ננסין‬ Short pillars Pilate* cortos
‫לגלי ה ע מ ך י ם‬1 Pedeftals of pillars Pedeftales de coliinas
‫ימי^העמךימ‬ Hooks of pillars ChapitelesO ganchos dc colunai
‫ד‬
‫אדן יאדנים‬ A Socket, fockcts Almirez, almirczes
^*‫ל‬ . ‫חד^ם^פךברות‬.‫׳‬ Rboms Sala$ ‫׳ •י‬ ‫־‬ i
T 1

‫ •|נליות מרווחים‬. Great rooms }Quartos: grandei


‫אכסךךא * א כ ס נ ך ד‬ Balcony Balcon
‫מךפםד‬ Large court Cdrte grdnde
‫ע ^ ת חמקךה‬ Cool room Camara'fria-
‫ביתתחורף‬:: Winter houfe *Gafca deinvierno
‫חךדחלימוד‬ Study ^Cdmarai de eftudi*•
I ‫חררח^בון‬ Counting-houfe- Contor•
Dining room 'Sdlai de'coraer-
‫ח ד ר חאכילח‬
Btdj-chamber. iCafriara defdormir
‫׳חדר חמשבב‬ :

‫ו‬ ‫חררי מ ש ב י ת‬: SalWdc‫׳׳‬pi6"ntufas ‫ר‬ '


Pidjure room ‫׳‬
I )*jy. •‫ע‬1‫גזרח • את»ק י יע‬. Carrara,.iala, reticle •
T v
*" b‫ ה * ט מ ף פ ס ת ׳־״‬3 ‫׳ ל ש‬ :
.}iROom ‫ן‬ . " ‫׳‬ * ‫׳‬ ‫׳‬

^ ‫ פנזה* פ א ד י כ ס ף * ז י ת * ק צ‬. J
‫׳‬ C 6 • • -Rint6n:carr
‫ ח • ך מ ^ ק‬3 ‫מקצז?״‬- ‫••־׳‬- !

Side; wing
‫כנף * כ ת ף‬. ‫•ירך ז‬ Lidi>, Al a : ; r

Trough
‫ךחי׳טת ״ ״ ^ ו ק ת‬-‫י‬ Piia
Door
‫פ ת ח * שערי• ד ל ת‬ PueHa^./,-
‫ חצי ש ע ר‬.
Hatch Me&a piiert*/-
‫* *מות‬ * ‫מז‬ Door-pofts
‫ ת‬1 ‫״‬
U/nbrafesJ
-‫י‬ ‫ י פ ש פ ש‬.?Little door ']Pue|‫־‬ta ch),ca
-^‫•ל‬ ‫מ פ ת ן פרוזדור‬
r
Thrcfhold. Enttada de la pucrU r

tenons quid*
[86]
-‫ידות • צ י ר ו ת ״ צירים • פותות‬ Tenons Quicios \
‫סניפץ‬ Argollas ehgfinze'sCHw'^n ‫ו‬
‫נבוב * חלול ״‬ Hollow
‫קק‬.‫ריקם׳״ ריק* בו־‬ impty Vazlo ‫י‬ 1
'‫•י־ יין‬1

‫שקןגרוךית‬ Concavity Concavidad . •‫י' ־‬. ‫ ־‬/ ‫ ׳‬° R

‫י ;תרות‬ Wooden pins ‫ י|;ו‬Eflacas


‫אלמות‬ ofts Pdfttes • ‫ ־‬: * ‫ ־‬r, * : r : ‫ ׳‬:
‫ז‬
r
‫ליה‬ ‫' מ ס מ ר ו ת • קלשון‬ Nails CLW '‫י‬

‫מ ש ק ו ף • כפתור‬ intle Batcd^rtfde lapuerta


‫מסגרת* ג י ף ה ד ל ת‬ ^ock Serradura ‫־‬-_•‫־־‬-
‫ליה‬ "‫ בריח* קלוםטרא‬, Bolt Cerrojo
‫״‬ ‫וזי‬ ‫ו‬ I; ‫־‬ ‫!י‬
adlock Candado ‫ ־‬. ‫־‬ I
‫מנעול‬
•‫מפתה‬ Xey Lttve :‫י‬:':.
‫ל*ת‬ ‫״‬:‫מדפיו‬ -Cnockcr Batedcro ‫־־‬ !
Porteros, que abren y fierraa
‫שוערים ת ר ע ת י ם‬ Porters
*1 ‫י‬ ‫~׳‬t
las puertas ‫י‬ ‫י‬
‫סולם‬ *
Ladder Efcalera demano ;
‫ו מ ד ר ג ת ״ מעלות‬ Stairs
‫ ש ל ב י ם • שלבות• ב ל ו ל י ו‬i Efcalones
‫להלון* צהר• ארבה‬
Windows Ventanas
‫ג ש מ ש ו ת • חמנים‬
‫חרכים‬ Lath windows Ventanas de rejas
, ‫מרתף‬ Wine-vault Bodeja o almazcn de vino
‫אוצרות• גנזות״‬ Treafuries, ftorc-houfes,
Tezoros, filleros
‫סגולות • מקכנות • א ס מ ו ת‬ peculiar trcafure
‫ממגרות‬ Granaries Graneros, matamoras
‫מ ן ר ו ת ׳ נכןרות• מחילות ל״ת‬ Caves Lapas
* ‫מ ח ת ר ת • חפיךח • גומץ‬
‫ש ו ח ח • כ פ י ם • מ ח מ ו ר י־‬ Hjole, pit, digging Hoyo, buraco,cueva, Fu£f&
‫חוחים • שיחין י כובין ל י ח‬
‫מטמון• מצפון־ מ ח ב א •מכמן‬ reafure, hidden thing ‫ ן‬Efcondidijo
‫״׳‬ ‫״‬ ‫י‬ ‫ם‬
‫י‬9‫הג‬ Tiles •Tejas
‫מעקח‬ A battlement Reparc, baranda
!»‫ »־‬-
‫סביב‬ Round about Rededor ‫*י‬ •
• T

!‫בית חמרחץ • מקוד‬ Bath Bano


‫בית ה ט ב י ל ה‬
Wafh-houfe Lugar de lavage
‫ב י ת הכבישה‬
* ' I T
Soap Xabon
‫בוךית‬
Sweating-place' Sudadero
‫ע‬1‫י‬ ‫י‬ ‫יי‬ ‫י‬ ‫״‬
[871
^Sweating-place Stitfadero ‫יי‬ ‫ד‬

Ironing Eriricar, alizar^ '


‫ג‬
. ^,rfiL. x : : ‫יי ־ ־‬£‫אמבפ‬ Bathing tub tfia de Bano \
:
‫י‬ ‫־‬.:1 ‫בלן ומא‬ Wafhing tub Cubo para lavar
‫סחיטה‬ Squeezing Efj)rim1r
c ‫ ־׳בזת•הכסא׳*׳מוישב‬Vault, neceiTary houfe Neceflaria
• ‫צואת‬ Human dung Excrcmento ,
‫ל‬
‫צואת תאדם גלל י ריע‬
‫י‬
Mans dung Excrcinento humano
‫ • צ פ ^ י ה ב ל ר‬Cows dung Cagarutas de ganado
%
‫ן פ ר ע • די־מן* ז ב ל‬ ‫ז‬ . . . . . . . .
, *‫(מדמנת״ אשפת‬ Dung-hill, dung, dirt Porqneria, e(tiercoI> muladar
?
*‫י‬ • ‫ טינוף ל כ ל ו ך‬J-
**5 ‫לןיתון ז ;נביט•• ג ך ף ״‬‫ז‬
Chamber-pot Orinol, ferviclal
•‫יציאה‬ Doing ones needs Hacer fus menefteres
‫משתין‬ Making watc r Urinar
The Urine Urina' ; ' • "' :

* ‫שותן • מי ר ג ל י ם‬ Stench,, (link Hediondez hedor


Off Scouring, refufe abhor Af$o mal olor abominacion
,
‫מחי* מ א ו ס • נ ע ו ל‬ dcfechar
End
13k •‫סיף*ירז‬ 6
; ‫לס‬ Fin

‫אפס״חס<ק‬ *‫צתכלית‬
CHAPTER LXIX. ' CAPITLUOLXII.
‫מ ב‬ ‫ ר ק‬3
D E MUEBLES D E C A Z A Y
‫ מ ט ל ט ל ה‬. • ‫כלי ה ב י ת‬ OFHOUSHOLD FURNITURE&c
SUS ALAJA5 &c.
‫והנמשכים‬
‫כליהבית״ מטלטלץ‬ Houfhold furniture f‫׳־״‬. . ! ,
Muebles furnitura
‫כלי א ו מ נ ו ת‬ Emplcments, tools Herramenta
‫מכסה תכותלים‬ Covering walls, hanging Cubrlrlas Parcdes enpapelar
^ ‫ י ד‬# * ‫אר)ן• ת י ב ה‬ Ark, box Area .
‫א ר מ י כןלתות‬ Trunk Cofres i
‫קופם^ י־ • ״‬ Small box Caiitai pequena ' .
Rjaffling box Caxita defuertcs
f ‫גלוסלןמא‬ ‫מגד^״‬ Gup board, clofet Almario
‫?יי־ר‬ Cittern Aguamanil ciflerna
rw ‫בנלי‬ I t V Bafom Su bafin a bafle
‫׳ י‬ <•

/!‫ ״ בג‬r » #
W •‫כן‬ B^fis Bails ' - • : ‫׳‬i • ‫־‬ -‫י‬ ~ ‫ר‬ . ,.‫־‬.,‫׳‬.

fcny ‫מ ט ה ״‬ Bed LScho \ -‫־ י‬


‫ת‬ Mattras . Colchon, eftrado .:‫י•׳‬,
» :‫דפידה‬/‫?? י^ע‬ pillows
(

**‫מר‬ cabcfsela
‫טראשות ? ס ת ו ח‬. Pillows Ca£eftl$$, traverferoi
-,Leaning ftejTcqbda$lero
‫המטת‬,,*‫עצ‬ E^ed pods J^ejiost.o.palos delacama
‫רגל; ה מ ט ה‬ Reet of the bed JPi^s dp.ljccama
‫ כ ב ן ר י י י כ ך י ם ״‬. C^ufhion v AhnohAdas:
‫ לשמיכה ״*סרת • כ ס ו ת‬junket Glupierita t d e r c a « n a j n a H t d

.‫ מםזכךז‬.. Cohering of hair jVIaptctde pelo


‫ • א ל ו נ ט י ת ל• ת‬.‫שמ^ה • סךץ‬ Sheets S^bfin^ .:‫׳׳‬. -‫־‬/v‫׳‬: .‫׳׳‬ '

‫ ש ך פ ך ף‬. ‫נ • י‬2%‫' ה ד ו ם ״ י‬ Carpet Eftradp,,efcabelp


‫מ ך ב ך י ם * טפיט י יי ל״ח‬ Tapeftry Tapetes
‫לה‬. x m ^ n
t i W r •
Mat
‫יךיעה• ;ריעות* קלעים‬ Cuptain, curtains Coi-tin^ GQrfinas^ ‫* ׳ ־‬
‫ ו י ל ו ן • דוק‬/ ‫׳ ? ר ו כ ת • ^ ס ך‬ Door curtains £p‫־‬1titva 4% pnqct^itela
r

‫מ ר א ו ת * י עליונים • רואי‬
J
Looking glafs ‫׳‬ Efpejos '
‫לת‬ ‫'אספקלריא * י‬
‫י‬ ‫י‬ ‫י‬ T ‫־ ־ ' ז ן‬ ! •‫ו<וי‬

‫מ ש כ י ו ת • נ ק ו ד ו ת * ציורים‬ ‫ז‬
P^iptings, pi&ures Pjntura§.,. . :

,^L.ljtone painted -Piedra pinta<l$ -


r r ‫־‬
e r
Candle-flick 4Jm ^4 £ •‫׳‬.‫׳׳‬-'
‫) & * ו ד‬Light LufninM*
‫^ית‬1‫;גע‬ GJajfs lamp L a m p a ^ dei v1dra f V(

Oujdle.. Caridela vela


‫לח‬ ‫נרשלךרנג^למה‬ W3|X candle Velja de Cera
• • ^ ‫ ש ל ה ל ב ״ ש ל פ‬Tallow candle Velfi de Cebri , ‫־ ( ן י י‬,‫״־׳‬
1
Mejcha Torcida
‫*?סלה‬.. Liqk
‫בת‬:‫טלקת!ס <לצ‬ 4
Topgs Snuffers T^afas efpaviladcrae
*‫חרר הבהב‬ Singeing Chimuf9ar '
Torch, link Anjoreha Sirfo ‫ יי * ר י‬. •
•‫ •־־׳§&׳‬Lan thorn
Laijteana ‫•׳‬ ‫־‬
k> L

f Able
T—
Meza • "'• " .
‫מרובע‬ Square Quadrada
‫ ע י ג ו ל י ס ג ל ג ל‬. Rtiund
4
r^onda•' ' . " . • *"‫״‬
r I
‫ ׳ י ת כ ג ת י ׳ ח ^ ל ח ן‬Laying the cloth FreparaciaiV de m e z a

‫מ פ ת רישלחן‬ *Ft)^lla‫־‬de meia^,


Talkie clotli ‫ז ז‬ • .:‫״‬L
‫פחות י י‬0 ' 1 'CeijvillStas ‫\ י‬
Towels
‫ק^רוית‬ ‫ן‬

porringers Gu^haras
‫־׳בפות‬
Spopns ^CoahUlbs
‫כים״‬1‫י סכינים * מחליפיס * ע‬
• ‫ ׳ ' ל מ א כ ל ת‬tyfiuves f€o<|hiH&«
Khife forks; ' i ‫ז‬::;-‫־‬ ‫ ״ ן ״‬. • rrg.

‫•נמסרתי‬
P9J
Fork9 Garfios, tenedores
Salt feilert Salero*
‫ מזרק * מזיקים‬Bowl, bowl* Efparzidera* Jarro
‫םא * כסאות‬3 Chair chairs Silla, Siljas
‫ל״ח‬ ‫של פסים* של משי‬ offilk De feda
‫ל״ח‬ ‫של כלך‬ of fpun filk Dc efcorias de feda
‫לח‬ ‫של גמי‬ of ftraw De paja, o Iunco
‫ כ ס א ש ל זרועות‬Arm chair Silla de braegs
‫לת‬ ‫ כןתדרא י‬Couch O de aeuejfto
‫ מךאה השעות * אורלוגין ל ח‬Watch, clock Relox
‫ל*ח‬ * ‫משקולת השעות‬ Weight of a clock Contra pezp del rcldtf
‫ גביע• כוס‬Cup, glals Vazo, cdpa
‫ אגנות• םיפות‬Bafons Bacines
‫ל׳״ח‬ ‫ כסא דמוהרא‬China or chriftal, bafan Vazo de china, o‫׳‬crift&'
‫זכוכית‬ Glafs Vidrio
‫ עריסה‬Cradle Cuna
‫ עריבה• משאךה‬Dough-trough Art^za paftera
‫לוה‬ Board Tibia
‫צלחות‬ Flafks Flafcos
‫ בקבילו‬Jug Flafco de barro
‫ נ א ד • נ^ל• אובות‬Skins for oil or wine Odre, odrcs
‫מהתה‬ Cenfer Brazero
‫ ו י‬-
Pitcher Cantaro
‫בד‬ PUa
Water-trough
‫שקת‬ ,Cribo
Riddle
, ‫מכבר • כברה‬ Fregado, reluzfdo
Scowering
‫מורק‬ Enxauar
*‫ל״ו‬ *‫ שטף‬Rinling Efp6nja
Sponge
*‫ליז‬ ‫ספוג‬ Enxugar
Drying
*‫ליו‬ ‫ניגוב‬
Broom Efc&b*
‫מטא&אי״‬
Cloth-brufh E f c o b * dc viilidos
‫ל״ה‬ ‫ ?זר׳‬Razor Navija
Sheath Vayn*
‫נדנה‬
tr t• C H A P T E R L X H L C A P I T If U O L X I I I .
O F T H E K I T C H E N and it's furniture. D E L A C O Z i N A Y fus AUjaj
‫מ ג‬ ‫פ ר ק‬ Man-cook Cozinero
^‫טהמבמלהוכליזדוהנמשכי‬ Woman-cook Cosin&a
‫ ל • ט ב ת ״ מגידים‬# ‫ם ב‬
1 T Confectioner cotificioaera
*‫מבשלת* קךכןחת ״ טבחי‬
*‫ריקמ‬
T90]
‫ר ו ק ה • רו&חת‬ Confe&ioncr Conficion£ra
‫אופה• אופתת‬ He Baker, She Baker Panadero, PanadSra
4
fypBpa ‫משפשף‬ He fcowcring, She fcowering Fregona
‫אר?ח‬ Chimney Chiminca
‫א?ק‬ Small duft Polvorera
‫אבק הארבה‬ Soot Fcrugc
m Smoke Humo
. ‫קיטור״ א ד‬ Vapor Vap6r
‫א ש • אור‬ Fire Fuego
‫בוןגר‬ Burning Ardientc
‫גחלת* רשף• רשןה‬ A Burning coal Braza
‫מגךה• א ה‬1 • ‫מ ו ק ד ה‬ | Bonfire, large lire, great burniwg Incendio hoguera
‫ךליקה • שירפה • ;קוד‬
‫זיקות• נ י צ ו צ ו ת • שביבים‬ | Sparks Centellas
‫כידוךים • בני רשף‬
‫י‬
‫ל ה ב • ל ה ב ה • להנו‬ Flame Flama, Llama
‫ש ^ ה ב ת יה‬ Great flame Flama grandc
‫בתל ההכאה‬ Steel Eflabon
‫ה^מיש ל ה ו צ א ת ה א ש‬ Flnit Piedra de facar fuego
‫פחם* שהוד‬ Charcole Carbon de palo
‫פחם ש ל ' א ב ן‬ Sca-coic Carb6r! de piedra
‫עצים‬ Wood Lena mu jra
‫ל״ח‬ ‫גבבא‬ Small wood, birch Lciia menuda
‫אוד״ לפיד• פלדה‬ Fire brand Tizon cncendldo
‫א פ ר • דשן‬ Duft, allies Ceniza
‫פ י ח • רמץ‬ Aihes Paveza fuline
‫ י‬V V - •
Shovel Paladela ceniza
‫טנרפה‬
Bellows Fueles
‫מפוה‬
Oven Horno
‫תנור‬
Furnace for metals Hornafa para metalcs
‫כבשן‬
Small oven, ranges for pots Horno hornafa
‫ם‬:‫ב י ד ח • כיר‬
Furnace for glafs Horno para vidrios
‫מלבן‬
Earthen pot Olla dc barro
‫קדרה‬
Copper pot Caldera de cobre
‫ד ו ד • סיר • יורה‬
Bottom of a Fot Suelo dc la olla
‫שולי ה ק ד ר ה‬ Cubierta de la olla
Coverof a pot
‫כסויהקדרה* מכמה‬ Hcrviendo
Boiling
‫לח‬ ‫״‬ ‫נפוהיירותה‬ Borbolear
Bubling
‫מבצבץ‬ .Scalding 1 • e
‫סולד‬
!9 ‫] ז‬
*‫לז‬ ‫סולד י י‬ Scalding Efcaldar
%
‫אגמון‬ * ‫קלחת י צלה ת‬ Culderon
Various pots for cooking
‫פרוד‬
*‫לו‬ ‫חלאה* זוהמא‬ Scum of the pot Efpuma
-‫ו‬ r
T T

Scum of liquors
T

Efpumade Licoreg
‫<ח‬ ‫אופתא‬
Frying pan Sart&ihonda
‫מרחשת* מ ש ר ת‬
Stew-pan Cafuela
‫לח‬ ‫מ ח ב ת * אילפס‬
Jarros o vazos dc tierra
‫ נבלי ח ר ש * כ ל י ה ר ס‬Earthen jarrs, or vcflels
Spit Efpeto
‫שפוד‬
Wheel of thcfpit Rueda del efpeto
‫גלגל ח ש פ ו ד‬
Gridgiron Grilla
‫אםכלח‬
T ••
Trivet
: T
Trcpies, 0 trebdes
‫שפתןם‬ Totador
Toafting pan
*‫<לי‬ ‫א ב ו ב ש ל _קלא‬
:luft Fernige
‫קהה • חלודה‬
* xrming-pan* Callentador
‫!מסוכנת• מהם‬
Rayad6r
1
‫לי‬ ‫ • פ גרר‬Grater :

M'ortcro
‫ >פבתש״ מ ד ו כ ה‬Mci ncr
Mano de mort^ro
‫ עלי‬j Fei'iic
i:k uif‫״‬d Majado
‫בתית‬
‫דלי‬ Bucket cr pail* Apozadero o balde*
‫קופסא ש ל ?&מיס‬ Spice box rCaxlta de efpecias
‫כו? • ב ה א‬ Oil bottle Alcuza de azeite
‫גרב‬ Jar Jarra, ddrc
‫ שנון ״ ח מ ץ * ח ד‬Sharp Agudo
1
‫תא ל י‬,‫ ד •״ ל‬: ‫ניצב • ב י ת‬ Handle Manigo
‫ "מןנצד* קופיץ‬Chopping-knife CiichiHon
‫כשיל‬ Axes Hucha pico
hfy ‫כ ל פ ו ת * פטיש‬ Hammer Manilla
‫מ ק ב ת • מפיץ* ה ל מ ו ת‬ Hammers Martillo
‫הביטה‬ Beating, hammering. Batcr, martillar
^ ‫ ק ע ר ה • מגם * א י ם ק ו ט י ל י‬Porringer Efcudilla
‫ כפירי • א ג ר ט ל י י ״ ' ל י‬Plates
, Platos
‫ צ נ ת ר * צ ג ה ר ו ת‬Pitcher Cantaros
'‫כף‬ Spoon Cuchara
^ ‫ מ ג ש • ת ר ו ו ד * ת ד ו ד‬Ladle Cucharon
% *i Z
‫ דלפק‬Wooden platter Plato dc palo
‫מטפהותהייים‬ Towells Toljas
‫ניגוב ידים י י‬
7
Drying the hand* Enxugar las manos
fcfto*
‫סל‬
bafket 1
{9*1
‫&ל* ס ל י ם * ס ל כ ו ל ו ת • ט נ א‬ Pallet |Seftos canaftros
‫ם?• י חוךי‬ Bafket with holes Siftps agujerados
‫ד ו ד ״י כ ל ו ב * מ ש פ ל ת‬ Large bafket Efpu£fta grande
‫ךםת‬ Spade paia
‫?יו‬ DreiTer Tabla de palo
‫ךח!ם‬ Mills Molino
Upper mill Muela de arriba
‫ ר כ ב מ ח ת י ת‬Under mill Mueladeab&xo
‫פלח‬ -
Peicc of a mill
V
Pcd&co dc molino
‫טחון‬ Grinding Moler
‫נפח‬ Sieve Cedafo
‫קופה * כפיפה‬ Hand-bafkct Alcofa
1
‫ןמ^כןת•" מסננת • מ ש מ ר ת‬ Strainer Coladcro
!‫ליו‬ ‫ א § ך ב ס ת * מ ש פ ך‬Funnell Embudo
4
‫ ש ד * מ ו ר ד * ש פ ך מדדו־ן‬# Stream or kind of a fink Vcrtedero, vaziadero
‫יןית‬.‫ נ‬Large beer copper Calderdn para cerveza
‫ל״ח‬ 9‫״‬ppjj A Small ftill, a Iambic Alambique
‫ל״ת‬ ‫נ?ד‬1» *‫אנקלי‬ Meat hooks Ganchos para dime
‫?הוןה‬ Compafs Cqmp&s
‫כישור‬ Spindle Hufo
‫ל״רו‬ ‫ פ ל ך * א י מ ד‬DiftafF Rueca
‫ס פ ל * אגן‬ Bafon, cup Bacia, tafa
‫ל״ת‬ • ‫ ח מ צ ן‬Wafhing tub Chbo dc lavar
‫ל׳־ת‬ ‫ מ כ ב ש‬Prefs Prenfa
‫ל״ח‬ ‫ מ ת ב‬Cock Torno
‫לידן‬ ‫ס פ ^ ל ״ ספםליפ‬ Bench, benches Banco bancos
‫ל ו ל * לולים‬ Coop coops Jaula, jaulas
‫מגרה * מ מ ר ה‬ Saw Sierra
‫קרם* לןרנןיפ‬ Torch, torches CorchCte corchetcs*
‫&רר‬ Oakum Almagre
‫מ‬1‫מ‬ Beam Viga
‫ל״ת‬ ‫ וףן• אונקליזת‬Hooks Chapiteles ganchos
*‫ליו‬ ‫ית ״‬5‫חך‬ Brick-duft polvo dc ladrillos
‫נפךית‬ Brimftonc Aftfre
‫מ^ח‬ Salt Sal
‫ם>*ןנ!ם‬ Scales Bftl&ncas
‫ יעה* י^יס‬Shovel Shovels Badil b^ile*
‫ מנקןח י‬Bowl Tacon ‫׳‬
Wooden
%‫ממי‬
‫ ' ל * &דים‬$ $ Wooden-bars tiarras dc paid
‫קרדום‬.*‫נתן‬ Axe, hatchet Deftral, hacha t

‫ילבך)ל‬9‫ב‬ Iron-bars Barra de hferro


‫בריחים‬ Bolts Ferojos

CHAPTER XLIV, CAPITULOXLIV.


‫רק מד‬3
‫מהנשק• והנמשכים‬ OF A R M S &c. D E A R M A S ' &c.

‫נשק זנות •י כלים הרצו‬ Arms Arma«


‫כלי מלהמה‬
T T I • - I
Warlike Arms Armas de guerra
Armed Armado
‫לגל״ נס‬ Standard Flag Pendon, Bandera
‫נוסס‬ Standard Bearer Alf6res
‫תלפיות‬ Armoury Armeria
‫ברק ה ח ר ב‬ Glittering Rcluzlcnte, luftrc
r*> ‫?הודק‬ *‫קובע•*כובע‬ Helmet Capafete
Graves Greua o lamina
Coat of mail
Milla
^ ‫ה ר ב • שלח* פתיחות*״‬ Sword
Efp£da, efp&das
^‫אבחת חרב * ל ה ט החר‬ Glittering of a fword
Lama dc efpada
‫שלופה‬ Drawn, unfheathcd
Defvaynada
‫;״ ר ו מ ח‬:‫חנית• ק‬ Lance, fpear
Lanfa
‫כידון‬ Target, targets
Eftandartc
‫ל ה ב ״ להט‬ Flaming
Lama flama
‫נצב החרב‬ H i l t of a fwcard
Mango dc la efpad*
‫רצהקשת• טוחח‬ Archer, archers Arpucro, arqiieros.
^‫מחצצים* מושכי ן!שת* מוץ‬
‫^שת‬ Bow Area
‫אשפה‬ Quiver Carcax
‫ש^טים• תריס‬ Shield Efcudos
‫תלי* סייף‬ Hanger Alfange
‫ןןלע• מרגמה‬ Fling jjonda
‫ק!?ים‬ Slingers Honderos
‫ת‬2<‫חץ תותח * בנ* ין‬ Arrow Sacfa krpon ,‫־‬..,.
4
S m i ‫חי;ובלי א״ליס‬£ Engines of war Trabueos
S' ‫ילקוט * צילודז‬ A Shepherds bag Suron
‫צבה* ם ח ך ה‬:‫מגן״י‬ Shield, buckler Efcudo, paves Rodela .,
U fhicld efcudo
194]
‫ךויצים‬ *‫דקים‬ Chains CadcnaS faetas
• • ‫•ו‬ •

Sharp Agudos• •
‫ש מ נ י ם • חדים‬
Brightncfs of arrows Luftror de Ids flechas
‫קלקלההיצים‬
Warlike inftruments Inftrum&itos de guerr-a
‫כלי זין כלי מ ל ח מ ה‬
Two-edged fword Efpida de dos tajos
‫ח ד ב פיפיות ״‬
A Belt of a fword Talbarte o ccnir la efpada
‫הגוךת החרב‬
‫'ל לטושה*• שגונה‬ Sharpened Amolada
‫ חרוצה • שחוזה‬C
‫ביקרן‬
The Iron of a fpear Hienrro dc.la lanfk
‫ליה‬ ‫א ל א ״ חזינא‬ Iron club Mafia de hicrro'
‫קנה הע«רפה‬ Gun, piftole, blunderbufs Efcopeta, arcabus, piftola!
‫־י‬ ‫״‬ ‫ן‬ - ‫<״‬T
Ball, bullet Bala, pelota
‫כדוד י‬
‫^ר^ה‬1‫כדורי א ש • י לכדורי ד‬ Bombs Bombas de fuego
‫א ב ק השורף‬ Gun-powder Polvora .
‫׳קולע א ל ה ש ע ך ה‬ Slinging Hondear acabello•
Sheath, fcabbard Vayna
.‫חר^יל‬ Mallat Maleta

‫רק מה‬5 CHAPTER XLV. CAPITJLUO XL

O F ARMS.&c DE LA G U E R ' R A kc.


‫מ ה מ ל ה ט ה והקרב‬
‫יוהנמשכיס‬
‫נרם * עמים‬ People Gcntios pueblss
‫ים‬$‫אום* א מ ה ״ א‬ Nation, nations Nacion nacions
‫מ ל ח מ ה • קרב" י‬ War Giierra
‫עסק • ת ג ר‬ Law fuit Pleito
rt t v Qnexa Querclla
Complaint, Quarrel
‫ל״ה‬ ‫ת‬$5‫^ ל ו נ ה • חךע‬ Complainants Querellantes
‫מלינים‬ Ocafion
Occafion
‫'ת|אנה‬ Arte, engaiio
A r t , cheat
‫'מרמה‬
Contention, Quarrel Contienda,
‫ריב • מ ל י ב ה • נןטטה‬
Rebellion Rehello
‫׳מרי־* מ ר ד‬
jFalfity Falfia, :•
‫׳־מןנל‬ ,
]:reachery Traicion‫ ״ ~׳‬. ‫־ ׳ * ׳‬
‫ ;־^שראמיץ• בגיךה‬Confpiracy
Confpiracion'
‫ל״ה‬ ‫ קנוני א‬Hatred‫ז‬
Odio
‫ליה‬ ‫שנ^ה* תהרות‬ Threat Amcnazo
‫משטמה‬ enmity
rvm "‫י‬
cncn#
[95]
‫איבה‬ Enmity Enemiftad
‫ח‬,‫ל‬ ‫עלילה ״ טרומא‬ Excufe, occafian Achaque
‫ל״ךן‬ ‫עךמה• ההבילה‬ Tricking Aftucia
‫א ו נ ם ״ אנוסים‬ Compelled, compulfion - ‫־‬ Fuerca forc&dos
‫בקמה״ פורענות‬ Revenge, punifhment Venganza, Coftigo
•‫מ ח נ ה • צ ב א • נדוד‬ Camp, army, ho ft Fonfado, Real, Excrcito
‫המון * היל‬ Troop, fquadron Ffefquadron
‫אגפים • לגיוגים • ג ע ס ו ת‬ Exercitos
Soldiers troops legions armies
‫פולמוס‬ Solidos, Legioner
‫אוכלוסין העוזךים‬ Auxiliary troops Auxillares
‫מוכגים‬ Prepared, ready ‫י‬ Preparados
Tumult, noifc Tumulto
‫ח‬:‫המ‬ * ‫ה כ ל ה ״ שאון‬ Danger Peligro
Difafter Defaftre
‫אסרן‬ Provifion,. vi&uals Provifion.
‫צ ד ה ״ זוודין‬ Militia Milicia
‫הגהנה ה מ ל ה ג ת‬ Soldiers Solados
T‫״‬T‫~"| ״‬-‫־‬ ~ f
‫אנשי ה מ ל ה מ ה‬ Coachman Cochero,, Carof£ra>
‫רכב‬
Coach, chariot Carofa
‫רןב״ מךכבה* מ ך כ כ‬
‫ד ה ר ו ת סוסים * ש ע ט ה‬ Trampling, dreffing of horfes Patadas dc cavallos
‫ענלה‬ Cart Carrcta
‫מגפ!ים‬ Spurs Efp6ras
,
‫רץ'״ רצים‬ Pod, mail Corr60 correos
‫בירוור • ךיויור‬ Poft-mafler Maeftro de pofta
*‫חבל •להקת• ע צ ר ת • הברי‬ Company CompanSa
Satan Adverfary Satanaz adverfario
‫צ ר ״ •שטן‬
Enemy Hater Enemigo
‫ארב • שונא • ע ד‬
Terror, Trouble, Trembling-, Eftremeclon tarbaciou
‫ח ר ד ה ״ ב ה ל ח * ב<גתה‬
Diftru&ion Confumicion
‫מהומה‬
Anger Rage Sana Ira
‫}עף • רוגז‬
Standing?‫־‬Camp, Garrifon Guarnicion
‫מצב‬.
Cells Ccmarillat de foldrdos
‫חמות‬
Camping Affiento de campo
‫החנות‬
‫מערכח‬ Army
‫י‬ ‫רגלי‬ Infantry Infanteria
‫ • רכב‬# ‫פ ר‬ Cavalry. Cavalleria
1
‫צפה* שקד‬ Watchman, Centinal,. Atalaya centincla
‫מצפח‬ Miranda, Watch-Tower Mirad6r
Trench frinchcrr
‫־מעלג‬
[96]
‫שמל‬ Trench j Trinch£ra
‫?דים‬ Rams, Chief lenders Batidoreti ingdnios
‫מבולול‬. Dyke Dique
Bulwark fort Fortateza
‫מ מ ת י • מחבוא‬ Hiding-place Efeondidijo
‫מארב ארב‬ Lying in wait
* T T - : ‫־‬
J Afechador
‫מגןגע‬ Rencounter I Encu£ntro
fyloving Movlda
‫חנ״ה‬ Pitching the tents I Pozar
‫גדולים‬ Tents ‫ ן‬Tiendas
‫שפריר‬ Pavilion tent j Pavill6n
‫ל״ח‬ ‫אםפשא‬ Stipend, Pay I Ertipendio
‫לה‬ ‫ש כ ר י ' גמול * פרס‬ : Salary 1 Salario
‫ כןצוב • יןצבח‬. Limited, limitation I Lemitado, limitacion
‫צבא* ר^שחחילות‬-‫שי‬ General of the army I General
‫שר חרכב‬ General of cavalry j General de cavalleria
‫ראשים‬ Captains of cavalry I CapitAncs de cavalleria
• T

‫שללשום‬ Captains of Infantry ] Capitanes de infanterii


‫סיגנום ליון‬ 4
‫ד ג ל י ט • נסים‬ Flags Banderas
‫א ו ת ו ת בית א ב‬ Coat of arms I Armas de familia
T
‫נו^א ח ת ל‬ Enfign Alferes
‫ר**ש ע מ ו ד‬ Colonel 1 Colonel
‫^זכןיפיס‬ Sergeants j Sargentos
‫רב‬ Major I Mayor
‫מבי חלילם‬ • • ‫ג ־‬ •• ‫־‬
Drummers I Tamboreros
‫מכי אריסים‬ Kettle-drummers I Timballerc*
‫חצוצרח* חצוצרות‬ Trumpet trumpets Trompeta trompet'as"
‫ג קבים‬ ‫ז‬
Flutes Flautas
‫אבובא‬ The maring trumpet Tromba manna
‫ש ו פ ר י ת * כזךן‬ Trumpets j Cornetas
‫פך^ה‬ Nail Una
‫מתג‬ Bit Cab£ftro
1r» Bridle I Freno
‫לסו‬ Yoke
‫עול‬ Rod I Vara
‫מוט‬ Yoke a Pair I Unprr
‫צמד‬ Wheel 1 Rueda
‫אופן* גלגל‬ Litters, Coaches jAndas
‫צבים‬ camels!
*‫כדבריו‬
f97J
‫כרכרות‬ Camels, or fwift beafts Camcllos
‫מחצצרים‬ Trumpeters Trompeteros
• *‫ ו‬-
Mafter of a trade Oficial maeftro
‫אומן‬ Guards
‫משמרות‬ Guardias
Private watch Centinela muerta
‫צופה מ ת ח‬ A Sound of a cornet or trumpet
‫מוט‬ Voz de corneta o tromp&a
Jubilees Jubileos
‫יובלים‬ Drum Tambor
‫חלל‬ Kittle drums Timbal6
‫אירוס‬ Trumpet Aublacion, eftrepita
‫תרועה‬ Conquirer Venccdor
‫מגציייז‬
prey, Spoil Prea, Defpojo
‫ לל ״ ב ז ה‬:‫׳‬
B:ea!c!ng &own• Derocamiento
T • r

‫ד׳ ״ י׳‬:! Buelta de efpaldas, rctreta


‫& י * פנו ע ו ר ף‬1 ‫״‬:‫׳‬.‫׳‬. ‫ ך‬t: Secure
‫ב‬1.‫ן־‬ Diiirudi. n Deflruifion
‫דרבה * משאה‬ Difolation Pefolacion
T ‫יי‬ ‫־־‬ T I T
Oppreflor, Vexor Anguftiador, Oprefor
•‫שאך‬
Lafla encampante
‫צורר* ל ו ה ץ‬ The fnare of the hunter
Fiaquefa de rodillas
‫פה^קוש‬
Grief Embaraco trompeci6n
.‫פוקר‬
A ftumblc Tropiefo
‫ל‬.‫ו‬#‫מוקש י מכ‬
Siege Sitio.
‫מצוק• ס מ ך • מ צ ו ד‬
Mines Minas debaxo ddtierra
‫מחילות״ חפירותל״ח‬
Scaling-walh Trampantes murallas
‫דולני ה ח ו מ ה‬
» T - » Garrifon Guarnicion
‫נציב‬ Preparation Preparacion
‫הזמנה י ה כ נ ה‬ Place of battle Parada de la batalla
‫ןרב‬5‫מ ע מ ר ה‬ One army againft a nother :Armada contra armada
‫מערכה טול מןנרכה‬ Undertakers of war Emprendientcs la guerra
‫תופשי ה מ ל ח מ ה י‬ Confufed Confufos
‫נבוכים‬
‫נדהמים‬ Aftoni/h'd Turbados
• ‫•» »־‬
Contrub'acian reboltlna un#
‫<גךבובי‬ *‫בלבול‬ Puzzle, mingle fet one againft‫׳‬anothcr
contra otro
\ ‫ב ד‬ * ‫בעתה ״ ח ר ד ה‬ Confufition, trouble Confufidn, etltremecion
‫קלה‬,‫קלקול* יול‬ Diforder, damage Deforden dano
Trembling Temblor
‫ר ת ת ״ שבץ‬
Fear, terror Terror, pabor
^ * ‫ י מ ה‬# *‫יראה״ מנור‬
purfaers' perfiguid&res
^‫י ־ נםי‬ -
m
‫דודאים • ד ו י ^ ם‬ Purfuers Perfigutd&res
‫נסים־‬ Running away Huyentcs
‫נגפים‬ Wcunded Herldos
‫פליטים‬ Efcaping Efcapadifos
‫שרידים‬ Remaining Remanefeidos
‫יה‬:‫ךח‬ Repulfe Repulso
‫לזפזרן‬ Hafte, hurry Huyr de Prifa
­‫פ ר ע ו ת • נקטה‬ Revenge Veriganfa
T'-TJ * ­

Diminution, fail Fdlta


‫העדר‬
Wanting Falto
‫נעדר‬
!Diminiflied Menguado
‫נפקד‬
Killed Matados
‫ ר פ ^ י ט • מומחים‬/ ‫ה ^ ל י ם‬
Slaughter Degollio
‫מטבת‬ ‫י‬

Killed, flaughterd Matados degoll&d^s


‫הדרנים'טבוהיס‬
Dead-bodies, corps Cuerpos muertos
‫פ ג ל ם מתים ״‬
Run through with a fword Hincados de efpada
‫מטוענייחךב‬
•Lanced Alaneeadot
‫מדקרים־‬
Eyes drawn out ArranC&dos los ojos
*‫מנוקדים‬
Hanged Ahorcados
‫ זקופיבד‬- ‫ת ל ד י ם‬
Crucified Crucificados
‫מורן^ים^ צ א ב י ם י‬
Gibbet Horca
‫זקיפה‬-‫!נץ‬
Slain with a fword Hcridos de efpada
‫מדבי יחרב‬
Beaten Bstldos , ‫י‬
‫חבטה‬
Groaning Gcmido
‫נאקה‬
Lamenting Alguaia lamentacion
‫*ללי ! ל י ה‬,
‫שממחיי״&מון‬ Defolate Defolacion
‫הוךבן‬ Deftru&ion Deftruicion
‫מגפה‬ Plague Peftileneia
T » -

‫אויר מעופש‬ Currupt air Ayre corupto


Coruption Corrupcion
*‫עיפוש‬
‫ד ב י י נגף‬ Pcftilence, wound Mortandad Hags
‫רוךה‬ Ruling, governing Senorear
‫כובש‬ Subduing conquerer Dominar
‫פ ח ת • בור • ש ה ת ׳ ! ש א ו ל‬ Pit cave grave Fuefa
‫קבר‬, Sepulchre, burial Sepulcro
‫שוחח עמוקח‬
5
Deep pit Fuefa profunda
‫;נד י מלקוח ־ שבי‬ Prey prize Prea, preza
‫שביה‬ Captivity Cauti^erio
‫נלותי‬ tranfportatio
In] Cautfverio tranfportatctoa
Xranfportation
‫שלשלאות‬ Chains Cadcnas
‫זיקים מערגות‬ Fetters - Faropcas
4
.‫ןדושתיס נושרות‬ Fetters Grillos
‫קולר‬ Iron collar like a pillory Argolla
‫ליח‬ ‫מךםף‬ A Woodcn-horfe Soldier dccipline Cavallo de palo para decipllna
‫ם ד * שייניק‬ Stocks Ceppo
‫בקור‬ Scourging 39 Afote5
tvb ‫מ כ ת מרדות‬ Severe blow & Suplicio
‫תקוה* ש ב ר‬ Hope Efperanfa
‫ל״ח‬ ‫תקיז‬ Redrcfs Rcdrefo
‫ל״ח‬ ‫הקנה‬ Ordinance Ordenanfa
‫עיצור• !גכוב‬. Detention Detenimiento
‫איהור‬ Retarding Detardamiento
‫פשרה‬ Agreement Ajufte
‫ת מ ו ר ה * הלי^ין‬ ,Changing Trueque .
‫כ ו פ ר • מהיר‬ Price Pr£cio
, ‫מ־״יו‬ Redemption R$fgatc
‫עיי‬ Valor Valor
‫?דכה‬ Appraifement
Tribute tax
V^luacion
‫מס‬ Tributo ‫׳‬
‫כרגא ר מ ל כ א‬ Poll tax Tribyto del rey pr cabefa
T S ‫־‬ I T | -
Hoftages Fianfas o hoftages de gucrra
‫בני ה ת ע ך צ ו ת‬
Liberty Libertad ajforia
‫הופש• דרור• הידית• ש ה ד ו ר‬
For nothing De baldc
‫הנם‬
Salvation Salvacion
‫תשועה‬
Conquering Vencimiertfo
‫נצחון‬ Agreements Acuerdos, padfcos
‫תנאים‬ Quarter
» T I
Tr^gua
‫ביכה‬ Covenant
‫ברית‬ Alianfa pa&o
Peace Paz
‫שלום‬
Pacification Pacificafion
‫שלוה‬
Worthy, conveiencc Digno convenient^
‫ראוי הגון‬
Certain Cierta
‫נכון‬
Joy pleafure GQZO. alegria
‫הרוה• שמהה‬
‫ט‬
Quietnefs Quietud tran^uilidad •
• ‫ין‬#‫ה‬ Tranquility SocUgo
‫בטח‬ Security, reft Scguridad
‫מדגיע‬ rcfting | defcanfo
100
‫מוינמג‬ Refting Defdnfo
‫שנוחה‬ Repofe Holganfa rep&to
‫•י‬ 1

‫פרק מו‬ C H A P T E R XL VI. CAPITULOXLVL

‫־שמות תוארים לאנשי ש ם‬ N A M E S O F T I T L E S F O R M E N O F NOMBRES TITULA R E S A


‫והנמשכים‬ C H A R A C T E R &c. GENTE D E F A M A &c
‫אנשי שם‬ Famous men or people Gente.de fama
‫שם העצם‬ Noun, fubftantive Nombre SubfLntlvo
‫שם ה ת ו א ר‬ Noun, adjective Nombre adjectivo
‫שם ט ו ב‬ Good fame Buena fama
‫אב‬ Father Padre
‫אבא‬ Father, title for a great matter
T ‫־־‬ ‫־‬
Padre ° titufo dfc gran macfiro
‫אדיר‬ Strong Fuorte
‫רב‬ Great Mayoral
‫ש ר • & ף ם ״ אדון‬ Sir, Sirs Senor fenorcs
‫^ךךח‬ Grandeur maflerfhip Scnorio
‫ח ו ב ש חובשים• עתן־ד‬
‫עתוךיס* כ ר י • כ ר י ס • רוזן״‬
Titles for officers
4
‫רוזנים • אציל אצילים ח ו ר‬ Titulos de ofkiales
» * < ‫ו־‬

‫חורים‬
• »
1
‫גבירנבירים‬ Lord, mafter of family principal de familia
‫ גבירה‬.‫גברתי‬ Miftrefs, madam Senom
‫רודה מושלי‬ Ruler, domineering Dominador podeftdaor
!‫יט * שלטלן‬-‫שי‬ Alcaide, powerful, power
Alcaide poderozo podcr
‫מצות‬ Commander Comcndante
‫מונחי ^ ת ם‬,?/‫מכלכל‬ Governor, adminiftrator Governiidor
‫פקיד‬ Deputy Deputado
‫גזבר‬ Treafurcr
Thezorero
‫מעדר‬ Appraifer Valuador taxador
‫עריבה‬ Fine, tax. Taxa finta
‫גדבריא‬ Refident Rizidentes
‫סגהדר‬ Senator Senador
* •‫ נ ס י ך * נגידי‬/ ‫ג ש י א‬
j . Prince, lord Principe
‫ס ח ״ ך ז ץ * ט פ ו ר • אמךכל‬
‫סגן‬ Lieutenant Tenientc, Suplidor
‫^ךה* נשיאות* ננידות‬9 principality princp&do
Count
10]‫־‬rJ
‫אלוף ׳־‬ Count, preceptor Conde, preceptor
*‫לו‬ ‫טטרי^קאשולט‬ Tctriarch that poffsffeth the thud oi Princepe que pofee una 3'‫*׳‬
‫בשליש ה מ ל כ ו ת‬ a kingdom parte del Reyno
‫פ ח ח ״ פ ר ת ם • ד״וכום‬ Duke Diiquc
‫•י׳‬ ‫ ־‬A ‫רוכסת י‬ Dutchefs Duquefr:
, .#&1‫דוכוס הר‬ Archduke Arcbi-duquc
‫דוכסי ה ב ר י ר ה‬ Dukes, eledors Duqucs cle&orklcs
T ' I T - :

‫מלך* שולטן‬ King, emperour Rey, empcrador


4 Queen Reyna
‫מ ל כ ה שגל‬
‫מלכות‬ Kingdom Reyno
‫>נצר • ניר‬ Empire Emperifc
‫ א ח ^ ד ד פ ן‬, • ‫משנה למלך‬ Vice-roy Vice-roy
T
* ‫־ ״‬ ,‫זרע המלוכד‬ Royal family Famella-real
‫יורש עצר‬ Prince, hereditary Principe Heredero De la Corona
% ‫צבור מ ל כ ו ת ב ל א ת ג‬ Republic Republica
‫קיסר רומי‬ Roman emperour Empcrador romano
‫קיסרייות‬ Empire Emperio
^ ‫מ ל ך כללי • מ ^ ל ר ב כ פ‬ Monarch Monarca
V n * ‫! כ ת ר י נזר* ז ר‬ Crown Corona .
^ ‫לעטרה* צפת* כ ל י ל‬
‫שרביט ״ ש ב ט‬ Scepter Sceptro ' ;

‫מלצר‬ Steward \ Maeftro-fuh


‫מלההה‬ Wardrobe Guarda ropa
Steward Mayord6mo defpenscro
‫משרת * שמש‬ Servant Servidor
D ^ ? f ‫משךתים ״‬ Servants Servidores
‫מתנגד* מ פ ל י ג‬. Antagonifl, adverfary Antagomfta adverfario
‫הנייד‬ Trained fer van t Criadb^ o nacido en caxa
‫חניכים‬ Trained Servants Criados, famillares
‫מזכיר‬ Goronift Ccronifta
‫רצים‬ Footmen Correos, lacay#s
: .‫סריסים‬ fiunuchs Enucos, o caftrados
Canopy, curtain D'ofel, cortina
?‫מלי‬ *‫פה*? תמן‬ ‫ת ר‬
Enterpreter Interprete
r ‫־‬ ‫נביא‬ Prophet Propheta
‫מליצה‬ Rhetoric Retorica
‫כחןחר^ש‬ Arch-pontiff Arcipontefice
‫כהן ן ד י ל‬ High-prieft Sumo pontifice
Y fecondary•
[102]
‫כחן ה מ ^ ה‬ Secondary-prieft Vice facerd6tcr ,
‫סגן ? ה ו נ ח‬ rince of priefts Principe de facerdotes
C Sacerdote conftgrkd o
‫כהן מ ש ו ח‬ Annointed priefl for a general \ , pofgdn^raL * '
‫כהן הדיוט‬ Common-prieft Sacerd6tfi Ordinario
‫ה‬/‫סגן לו‬ Prince of levites prlndpe dc los Ifcvitas
‫שליה‬ Embaffador EmbaK3d6r 5
‫שליהות• מלאכות‬ Embafly Embas&dk
Meflenger Menfag£m
‫ציד‬ A Meflenger juft arrived DittaRexien lleg&do
‫לית‬ ‫אפיפיור‬ Pope P&p4
Cardinal Cardinal
‫הגמון ה ר א ש‬ Archbifhop Arciobifpo
T
WD Bifhop Obiftto
‫ת!א • שלטון‬1‫תפ‬ Prelate, domineer Prelfok) damitfado*
*‫ליד‬ ‫י‬ ‫גלה‬ Clergiman Cierfgtf
‫כו^ד‬ Friar Fruite m&naco
y

‫כיזן‬ Prieft Sacerdote


‫חוקר‬ Inquifitor . Inquifid&r
‫?•דין * יןךהד‬ Citizen Ciud'addua
Riirgher Burgas, burg&fe$
‫ת‬ .‫ל‬ ‫בורגן• בוךגנין‬
Civil Civil
‫?דיני‬
‫פךתי* השיב‬$ Gentleman Gentfl,hiddlgo
‫נדיב‬ Noble, magnificent !Noble nvagnitico
‫ליה‬ ‫פוליטון• פוליטיקון‬ Political Politico:
‫פניש‬T ‫*ג&וא‬ Venerable Vcntrable refpet&dof
,
Refpe&able Hefpe^ble
‫הדוד‬
Refpeft iRcfpeto
‫הדר‬
‫בית דין‬ • Tribunal j Tribunal-
‫א ב בית דין‬ ‫ ׳‬Head judge ;Juey principal
.‫שופטים * דיינים * פלילים‬ r Civil judges |: jjucz£$ de cazos civiles
‫ל״ח‬ ‫סךךיוטות‬ Ctiminal judges iJjue2es‫־‬deicazos criminals
‫ב‬1‫בור‬ Clerk
‫ס ו פ ר ג ד ו ל • ס פ ר א רבא ל*ח‬ Head clerk ;Efcrivaria gninde ‫׳‬
{‫ב ע ל דין * בעלי דיני‬ Palrty, parties • Las partes litigantes
‫תובע‬ Pliiintiff -El que pretence, a & C F
Defendant /El reo preteodido
*‫ל‬ ‫<*רקליט •סניגור‬ Attorney Procurad&r avogador
‫ת‬
ibliciter folic***
‫משתדל‬
t'°3j
‫י‬ ‫י משתזיל‬ .Solicitor Solid tador
‫גןטר־יג‬ Acufation Acuzacion
‫קטיגוד‬ Accufer Acuzador
‫איום‬ Frightning Amedrantaefon
‫גיזום‬ Threatning Amenafaminto
‫אזהרה‬ Admonition Amoneftation
‫הזמנה‬ Citation Citacion
‫הסכמה‬ Confent, approbation Aprcbacion
‫חקירה‬ Inveftigation Inveftlgamiento
‫דרישה‬ Enquiry j Inquerimiento
‫ןךי^ה • ;ריעות‬ Vote, votes Vdto vdto*
‫עדים • סהדים‬ Witncflcs Tefliguos
‫ברירה‬ Arbitration Arbitracion
‫מ ב ו ר ר • מבוררים‬ Arbiter, arbiters Arbitre, arbitres
‫פוקקים‬ The deciders Sentenciadores
‫ג ד ד ך פסק ך ך מ ר ח‬ Sentence, decree Se^^ncia decreto
Counfellor Confejcro
‫^ צ ה ״ מןימה‬ Councel Confejo
'‫המלכה‬ Refolving Refolver
‫דואה א ת הנולד‬ Forefceing ktiitvir 16 fut&ro
‫שוטרים • נוגשים‬ Officers tafk-mafters Aguazile* taxadores la obra
‫תפשניס‬ Officers, bailiffs prttidicrftei dffciQe*
‫ש ו ה ד • בצע‬ Bribe C6h£cho, provecho
‫בוןנה**אלה‬# Oath, curfe Jura. 0 rfjaldicion
;‫משפטיפלייליד‬ Juftice Jutzlo^ jufticia
• ‫צ ד ק ה • צדקי‬ Juftnefs, juftice Juftedad
n Sin Delito
‫אשם‬ Guilt Culpa!
‫אשם‬ Guilty 1
CuIpadOi rco
‫רשע‬ Wicked Coridcnado, malo
r T Innocent, free Libre jufto
*‫ןכא‬ Seftf iS'pcia judical
‫אפופשץ‬
• •» Judicial fentence
Innocent free Inoc£nte libre
‫דת‬ Law Ley*derccho
‫פשרה‬ Making up, or terms Ajdftc
‫^צביז‬ Limit, terms Lfrhitackint
‫דין א מ ת‬ Juft fentence Rer&a Jtifticia
‫כדת היין‬ Rigor of the law Rigor de la Jufticia
unjuftice atorcde
‫עיות‬
‫עווית חרץ‬ Injuftkc ‫ ׳‬Atorccr ia Juflicia
w
‫ענוי הרין‬ Detaining injuftice Detencion de Juflicia
‫ציל ״‬ Wrong, injufticc Tuerto, iujufticia
‫ט מ י ר צפון• נסתר‬ Hidden Efcondido, encubicrto
‫ל ת פ י ש ה • בית הסוהר‬
‫עבית הסוךים‬ Prifon, jail Prifion
4
‫תפו&*הבוש* ? ל ו א אסור‬ Prifoner Pr^zo
‫כךת‬ Cutting-off, excifion Tajamiento de alma
‫בן מ ו ת‬ Condemned for death Condenado a muerte
‫ארבע מ ת ו ת בית דין‬ The Four judicial execution? Las 4, mucrtes Judicial
4
‫סכןילה ךגימה‬ Stoneing Apedreamiento
‫^רפה‬ Burning Quemar
T ‫״‬ ;

‫הרג‬ Beheading Degollar


‫חנק‬ Chokcing Ahogar
‫כןסטינאר‬ Jack-catch Algoz carnefice
‫תלוי‬ Hanged Ahorcado
‫צלוב‬ Crucified Crucificado
T

‫תל״ח‬ Hanging Ahorcar


‫תקוע‬. Empaled Empalado
‫הליכיי‬ Crofs Cruz
. ‫חוב משא‬ 4 Debt Deuda
‫עךבךץךבגיס‬/‫ערב‬ Bail, bailers Fiador, fiadoies
‫ערבה‬ Bail plan fa
‫עבומ* משכון‬/‫;גךבון‬ Pledge Prenda, penor
‫י‬ ‫ייז‬5‫פ‬ Depofit Depofito-
‫עזבון‬ Bequeathed, legacy Legado
‫סופרי כותב‬ Writer, icrivener . Efcribano
Notary :
Notario
‫לבלי‬
Public Publico
‫לת‬ ‫מפורסם• פומבי‬
Inflrument Efcrito
‫כתב‬
Writing Efcritura
‫מכתב‬
Blotting-out Borante
‫מותק‬
Scratching‫־‬out ! Rafpantc
‫גורי‬
Petition Peticion, demanda
‫בסןשה‬
Memorandum Memorial
‫כ ת ב זכרון‬
4
Letter Carta
‫לח‬ ‫א ג ר ת מכתב* פנקס‬
4
Seal Sello
‫לח‬ ‫ח ו ת ם גושפנקא‬
Sealed Sellado
‫חתום‬ ;
Firm f:
. ‫חתימה‬
[»«51
‫י&מ‬$‫ ה‬if Firm, Signature if Finjiji
‫** ס ת ו ם‬rap ‫ כ מ ו ס ׳‬8 hut-up ( Cerrado
‫ זדונג ה ח ת י מ ה‬Sealing wax -Cera lacre
^‫נטרי‬-‫ברך^קו‬ Volume, bundle Voltfmen, quaderno
‫גליי־ד‬ Margin Margen
‫שטר‬ Bond, inflrument panda, Infixumento
T :

‫שטר חוב‬ Bond, promiflary note Banda por deuda


‫ ש ט ר תנאים‬Articles of agreement Banda de acuerdos
• T I -
Counter bond, counter note
:
Contra bands, cpii tra nota
‫ ש ט ר אחריות‬Policy of infurance Banda por feguridad
‫ש ט ר בטחון‬ Bond for penalty Banda. pqr penalidades
‫ש ט ר כןנסות‬ W i l l , teftament Banda de‫ ־‬teftamiento
*‫סי?וי ליד‬:‫ש ט ר צ ו א ה * ד‬
‫שטר התראה‬ Proteft bond Banda de protefto
‫שטרימודעאי‬ Notification bond Banda de.caucton
T T ‫ ־‬1
Bond of arbitration Banda dc arbitracion
‫ש ט ר ביתךין‬
Match contract Banda dp conpromicio
^ ‫ש ט ר שידוכין‬
Betrothing contract Banda de defpozorio
^ ‫ש ט ר אירוסין‬
Receipt Recibo
‫ש ט ר יןבלח • שובנד‬
Difeharge Banda. de. defcargp
‫ פיטורין‬-‫^טר‬
Marriage contreft Carta de d6tj:es
‫שטר כתובה‬
Mortgage Banda de Hipdteca
‫ש ט ר אפותילן‬
Letter of freedom Carta de Libertad
‫גט ש ה ר ו ר‬
Purchafe contract Contratode compra
‫ספר המקנה‬
Divorce Carta de devorqio
*<‫ל‬ ‫ספרכריתת* גט‬
Coppy of tranflation Copia del traflade
‫כ ת ב ה נ ש •זין‬
Copy Copia
?‫פתשגר'ה?ת‬
‫ ל נוסה * נ י ס ה א ״ ט ו פ ס‬Form, tenor, ftile, !Tenor, eftllo, Forma
‫ג‬
• !‫סגנון‬
Perozbol, att declaring a •debt j>ot! Perozbc>l lnftrumcnto quelel
?
‫פרוזבול‬ clcard by the fevenjh year feptimo ano no libra deudas
*‫תורן‬ Subftance of a contract Suftancia del contrato
‫כרוכות‬ Pofquenades Pafquinsltes
*‫ל«י‬
‫עיר‬ Paper Papcl
Parchment Pergamino
‫גויל ^' י‬
;
Thick brown parchment Ditto GruefTo Moreno
‫דוכםוסטום‬ Skin fplit afunder Pellejotlividido
‫דפתירא׳‬ Tablet! Tahla Vernfida.pa, cfejrevif ~
.1?‫ך‬ Ink Tlat^4e efcrevir
Ink-horn
U06]
#
‫סח קלמר‬,‫ר‬ Inkhorn Tintero •
‫ל*ת‬ ‫ןנט• קולמוס‬ ,
en P^ndola Pluma
‫גוצה* א ב ר ה‬ Feather Plumige
.
‫א ב ק סופרים‬
• : } X X
Writing fand Polvos de clcribano
‫ ר הסופר‬# ‫ת‬ Pen-knife Canlvete, o aavaja
‫ל״ת‬ !‫ש ט ה ״ שורת‬ Rule Regla
y T • Line Linea
‫קי‬ Even, ftraight Igual
‫שיה‬ Ruling Reglar
‫ל״ח‬ ‫ש ר ט ו ט * סרגל‬ Numeration Numeracion
‫ל׳ת‬ ‫גמטךיא‬ Notarial, abbreviation Abreviadurasde notari(}
‫נוטריקון‬ Excetra, and fo forth Eccctera
‫ו ג ו מ ר ׳ וכולי‬ Letter Letra
‫אות‬ Capitals Letras grandcs
‫א ו ת י ו ת גדולות‬ Small letters Letrac pequenis
‫אותיות ק ט נ ו ת‬ Syllabic, word Silaba palabra
‫היבה‬ Initial letters Letras eniciales
‫ראשי ת י ב ו ת‬ Final letters Letras Finales
‫סופי ת י ב ו ת‬

?‫פרק מ‬ CHAPTER XLVII. C A P I T U L O XLV1


NAMES OF TRADESMEN & THEIR N O M B R E S dc los ARTJF1C
‫ש מ ו ת בעלי מ ל א כ ו ת וכלי‬
‫אומנותם והנמשכים‬ T O O L S &c. 5
dc las artes y de fuf InftrumWW
‫מ ל א כ ה * מ ע ש ה ״ פעולה‬ Work Obra
‫ב ע ל מ ל א כ ה פועל י ל*ת‬
4
•‫׳‬ X X
Workman
I - -
Obrero, operator
‫ אומן * א מ ן * ח ר ש‬Artift Oficial, maeftup ingciiozo
‫אומנות‬ Trade Oftcio
‫ש ב ר * פרם‬ Wages, Salary Salario, premio
‫פלי א ו מ נ ו ת‬ Tools, Inplements Hcrramienta
‫לכידות‬ Hire Al quile r
‫^ביר־יום‬ Journeyman Obrero por dias,0 alquilai
• T
Journey work La paga del obrero
‫פ ע ו ל ת שביר‬
Head architect Maeftro de archite&ur*
‫ח ר ש ר ב הבונים‬
Bricklayer, builder Albanil
‫בונח * בנאי‬
Archite6l Architefto
‫לח‬ ‫אךךבל‬
Engineer Ingenero
‫הושב‬
Plummet Plomillo del abanil
‫^אגך * מ ש ק ו ל ת הכנאים‬
Rods, cubits Vafcas cobdos
‫אמות‬
feet
c ‫׳־רגליה‬
fiojr]
‫ם‬.‫מ<י‬ Feet Pief de medida
‫לוי‬ ‫קנטר‬. Iron crow Barra <fe hiero para la pared derocac
‫טוח‬ Plaiftering EmplafUr
, ., ‫?וטטח‬ Plaifterer Emplaftador
>‫לו‬ ‫׳&רד • שקדא‬
T >: • ‫זי‬ *
Red oker, red lead Almagra m i n i •
‫ששר‬ Vermillion Virmillon
‫נקודה‬ Point Pnnto
*‫לו‬ ‫שטה‬ Superficies Superficie,
- Y
Right or a ftrait line Linea redta
‫קו ישר‬
Curve line Linea Curbica
‫יןו עקום‬
Circle Circulo
‫ח ו ג • <גיגול‬
Half circle *‫׳‬ Medio circulo
‫חצי עיגול‬
Square Quadrado
‫רבוע * מרובע‬
: ‫־ י ־‬ Triangle Triangulo
‫לירי‬ T

‫שלש זויות * טריגוין‬ Five angle Pentangulo


‫ח מ ש זרות‬ Six angle Seys angulo canto*
•T — T

‫ש ש זויות‬ Seven angle Sete angulo


‫ש ב ע זרות‬ Eight angle Ottangulo
‫שמונח זויות‬ Circumference Circumferencia
• T T «
Diagonal Diagonal
‫ה?ןף‬
!‫אלכסו‬ Declivity flan ting Declividad, ingrine
5 Diameter Diametro
‫ל״וץ‬ ‫ד^י‬ v

‫! י ע י ר‬ Computation Computo
?‫ל״ר‬ ^
‫א‬ Calculation Calculo
*‫ל״ד‬ ‫י?י‬
‫חרש אבן!קרה‬ Lapidary of fine ftones Lapidario'be piedras finas
^,‫ל‬ ‫ח ר ש עצים * נגר‬ Carpenter Carpi ntcro
‫ל מ מ ר ח * מגזרה‬ Sierra
Saw
h^ ‫למיסוד* מסר‬
‫גרזן * מ ע צ ר י‬
Hatchet ‫ ׳‬Machada.
‫קוךרום * קופיץ‬ Chopping-knife Defiral
‫מקצועות• מדזוגה• פ ר ג ו ל‬ Compafs Compas
‫מלקט * ךהיטני‬ Plane Efplenadera, fipiHoa
Borer Horrador
‫לדג‬ *TO
‫מקבת‬ Mallet, Martillo de palo
v Hammers '‫זי‬-
Martillos
‫ פסיש * מפץ‬Nails Clavos ‫׳‬
‫ י ק ל ד נ י ם‬n v m p a C oach- maker Maeftro que haze coches
(‫ליו‬ ‫י‬ ‫ סייגיו‬Glue, folder Cola, foldadura
‫ת ק‬ hollow hueco
‫בגוב‬
‫נביבייחלדל‬ 140110W Hueco* concabc
‫ל׳׳־דן‬ ‫הרש ב ר ז ל • נ פ ה‬ Smith Macftro herrero
‫מלסח!ס* צ ב ת‬ Smith's tongs TinaZas
‫פעם‬ Hammer Mamilo o vigornia
‫סדן‬ ‫י‬
Anvil Vigornia
‫קוךנם״מחפתא‬ Sledge, iron hammer Martillo de hierro
‫חולם‬ Hammering Martillar, Bater
‫פצירה• פים‬ Pile Lima
‫לח‬ 1‫ת ו פ ד • ה;יפ‬ Taylor Saftre
‫* מ ת ח מ ר ה ״ ״קנה ח מ ד ה‬ Yard for meafuring Vara o eana de medir
! v<r
‫*לת‬ ‫מספרים'זוג‬ Sciflars Tixeras
‫מהטי‬ Needle Aguja
‫עובד׳פ^תן‬ Linen Workers Travajador de linos
‫פזות‬ Spinning Hilador
‫מטות‬.‫׳‬ Spun Hilado
*‫תפ!מ‬ Scane of thread Madeja de lino
‫הוט• פתיל• נימא* משיהא ל ה‬ Thread Hilo
fh r
‫י‬ 1
‫משזר*• נרז‬ Twifted Torcido
‫ה ו ט ש ל בנחל‬ Iron wire Hilo de hierro
‫הזיט <ןל נ ח ש ת‬ Brafs wire Hilo dc cobre
‫כדר‬ Upholfterer El camero
‫גלב • מגלה * ס פ ר‬ Barber Barbero
‫גילוח‬ Shaving Barbear afcitar
‫ת<נר * מ ו ך ה‬ Razor Nabaja
‫אזמל י‬ J Pen-knife Cauivete
‫מלטש‬ Burnifher Aluftrador
‫ ח ך ד • מ ה ר ן • מ ח ז ו * משנן‬$ knife-grinder Ezmolador de cuohillos
r
‫רופא‬ Phylician Medico, Phifieo
‫מקי* ירט‬ Bleeder Sangrador
‫חרש אבן‬ Stone mafon Mseftro pedrer.o
• V V ‫י‬ T

‫ח ו צ ב אבן‬ 5tone miner Cantero


Stone fmoother Alifador de piedra
‫מ ס ת ת אבן‬
‫ד י‬ v - - »
Stone fculpture Efculpitor
‫םתתני‬ A point of a diamond Una diamantina
‫^פורן ש מ י ד‬ A pencil Un pincel de plomo
‫עט עופרת‬ A chizel Gurbla, Dialprnn
‫חוצב‬ Stone hcwct Entallador
‫מ ח ר ת ״ מפתח‬ Engraver Engravador
- • 3 ‫־ י‬ M M
I Silvet
[109]
‫צורף‬ Silvcr-fmith Platero o purificador de pi at
‫צורף ב ז ה ב‬ Gold-fmith Orives
‫חרט‬ Engraving-tool Burll
‫ך‬3‫מוצק • מו־‬ Founder Fundidor, vaziador
‫י‬ ‫פח * טס‬ Gold o r metal plate Laminas de oro, •metal
‫כור* צ ל י ל • מצרף‬ Melting pot Crizol
‫ח ו ט ש ל כסף‬ Silver-wire Hilo de plata
‫חוט של זחב‬ Gold -wire Hilo dc oro
‫סיגים* סיג‬ Drofs Efcorias de los raetale•
‫מהגקק* קולע‬ Sculptor Efcultdr
‫מקלעת‬ Sculpture Efcultura
‫מדפים‬ Printer Imprimidor
‫ךפוס‬ Print ImprSnfa
‫אותיות‬ Letters, types Letras, caradcres
‫מ ס ד ר אותיות‬ Compofitor Comp6fit6r
‫מוסך א ו ת י ו ת‬ Letter-founder Fundedor dc letras
‫נקודות‬ Points Puntos
‫טיגמים‬ M u f i c a l a c c e n t s Accentos muzicalc* j
‫חגץ‬ The crown of the letters Coronas de letras
‫קושר ספרים‬ Book-bi,. ^er Enquadernaddr
‫מוכר ספרים‬ Boo /.‫ ״‬teller Mcrcader dc libros
‫מוכר הנייר‬ Stationer Papelero
T • ‫־‬

‫בלן‬ xWafter of bath Amo del ban®


‫בלנאי‬ Waiter of the bath M690 del baiio
‫רוכל‬ Grocer, fpice-leller Efpeciero
‫בשם‬ Druggift Droguifta
T T

‫רקח‬ Confe&ioncr Confilion6ro


r 'T Perfumer Perfumer©
‫מגמר‬ A p o t h e c a r y ( h o p
j Botica
‫א‬9‫ה ג ו ת ש ל רו‬ Glazier Vidriero
‫מוגג‬ Glafs j Vidrio
‫זכוכית‬ Tranfparent g l a f s ; V idrio tranfparente
‫ךקיק‬ China, or c h r y f t a l
j Criftal, o china
‫מוקרא‬ Potter Ollero de barro
‫לי‬ ‫יוצר • קדר‬ Acientos del ollero
Potters (tools
‫אבגים‬ Diilillcr Diftilad6r
^ ‫מ ח י • המל• מ ל ף ״ • מ ט‬ Pewterer Eftanero
^‫•ל׳‬ ‫״־‬ ‫חמיחשביי תב ד י ל‬ Cooper Botcro
:‫* י־‬ t A Miller Moling
*‫טוו‬
[110]
‫ טוחן‬Miller Molin£ro
‫מרקי‬ Flour fifter Cernidor de harhu
‫ « פ ח ״ נחחום * פלמר ל ח‬Baker Panadero
‫ ט ב ח‬. ‫ מ ב ש ל‬Cook Cozincro
‫ ט ב ח ת * מ ב ש ל ת‬Woman cook Cozinera
‫בעל התנור‬ Mafter of the ovea El hornero
‫משקה‬ Cup-bearer Copero, cfcanciano
‫ ש ו ח ט • זובח‬Killer Degollador
‫בודק‬ Examiner Examinador
•‫ בר;קד‬Examination Examinacion
‫טי‬9 Porger of meat Purgador
*‫לי‬ .‫ב‬% Butcher Carnicero
‫! קושר • עוקד ה ב ה מ ו ת‬Faftener of cattle Ataddr de los animales
‫נעקד‬ Tied, fattened Atado
‫עךנים‬£ ‫ קשרים ״ מוסרות ״‬Knots Nudos
‫מפשיט‬ Fleer Desfollador
‫לה‬ ‫ספן‬ Boat-man Barquero ‫״‬
‫מ^ח‬ Sailor Marinero
‫ ע ו ש ה מנעלים חדשים • ךצען‬Shoe-maker Sapat£ro
‫ ת ו פ ר מנעלים • סנדלר ל ת‬Cobler Remendon de fapatoi
Awl Alezna
‫שולי ה מ נ ע ל‬ Soles Suelas dc fapatos
‫מלקחים‬ Pinchers Tinazas
• T I- J v
Laft Forma del fipato
‫לה‬ ‫אמום‬
Thread, wax-thread Hilo. pcz para el hilo
‫חוט ״ זפת • לזפת חחוט‬
1 Leather cutter, or fhoe-maker Cortador de correaso fapater.
‫רצען‬
Hairs, Bridles Cabellos de fapatero
‫ש ע ר ו ת ש ל רצענים‬
‫סכין ש ל ר צ ^ י ם‬ Shoe-makera knife Cuchillo de fapatero
‫ליז‬ :
?-‫ן נ ב ד ן בורק‬ Tanner Cortiddr de cu£ro«
‫חמי‬5 Coal-dealer Carbonero
Ufurer Ufurero
‫מ ל ו ח בריבית‬ Ufury Logro
Increase Ufura, interes
‫מרבית‬ Pledge Penor, prenda
‫ע ב ו ט * עךבון‬ Scourer Fregaddr de ropa
!‫ כובש‬. ‫ד ו ג ל‬
T • »
Wringing Efprimidura
‫סוחט׳ח‬
‫סחיט‬ Wringer Efprimidor
alchymift alqucml
_ #‫אלקיטי‬
[»0
‫י‬ ‫א‬
* 8 ‫ ק‬5 * ‫אלקימי‬ Alchimy, alchymift Alqucmia, alquemifta
‫שלמן‬ Woolen-draper Panero
‫כןם‬1‫ר‬ Embroiderer Recamador bordador
‫שוקל‬ Weigher Pezador
‫צבע‬ Dyer Tinturero
T -

‫ס;יר‬ Lime-maker Calchinero


‫מצייר‬ Painter Pintor
‫צורה‬ Figure, potrait Figtira
‫ציד‬ Hunting Ciflk
‫צ״ד‬ Huntfman Caffador
‫צייר ע ו פ ו ת‬ Fowler Caflador de aves
‫רובה קשת‬ Archer Tiraddr dc arco
‫דיג‬ Fifherman Pcfcador
^‫מכטו‬ *‫ר ש ת ״ הרמים‬ Net, nets Red, redes
‫חחים‬ Fifh-hooks Anzuelos
‫ה ו פ ר שהין‬ Grave digger Cava Fuefas
‫גרות‬/‫מ‬ Caves Lapas
Well-digger Cdva po{05
‫רבב‬ Coachman Carrofero cochero
‫כירת• ה ו ת ך‬ Cutter Tajador de lena
‫הוטבעצים• בוקע עצים‬ Wood-cleaver, or hewer Partidor de lena
‫ש ו א ב מ;ם‬ Water drawer Apofador dc aguas
‫ר ו ^ ה • גוקד‬ Shepherd Paftor
‫מרעה‬ Pafture Pafto
‫ב ו ק ר • ב?ן ת‬
‫ז‬
Cow keeper Vaquero
‫מחלב • חולב‬ Milker Mungid6r
‫ז‬5‫מה‬ Cheefemongcr Mantequcro
‫מפטם‬ Grazier Engordador
‫גמל‬ Camel driver Camcllero
‫חמר‬ Afs driver Guiador de afnos
T -

‫מגהיג‬ Guide Guia


‫ע ו ש ה גרות‬ Tallow-chandler Candelero
^ ‫עובראדמה* פלח‬ Tiller of the ground Labrador dc tierra
‫איכר י איכרים ״‬ Hufbandman Labrador labradorct
Gardener Jardinero
m
‫בוצרים‬ Grape-gatherers Vendimiadorea
‫כ ו ר מ י ם • יוגבים‬ Vineyard, worker Agricultores
‫חורש‬ Ploughman Arador
plough *Tiuiro
‫מחר^ת‬
[112]
‫מחרישה‬ Plough Aradcra
‫ל*<ץ‬ ‫רחת * מךא‬ Shovel, fpade Pala
‫ח‬-‫ל‬ ‫חרמש• מגל* מגיא‬ A fickle Hoz
‫לח‬ ‫״‬ ‫גרר‬/‫מ‬ Pick ax Pico
‫ח‬6 ‫דקי‬ Iron fpade Sappa
‫חולל‬ Maker of hay (lack Amontonador dc heno y paja
‫איתים‬ Plow-(hears Afadones
‫מזמרות‬ Pruning-hooks Apodaderas
‫מוריגים‬ Thrclhing inftruments Trillos
‫חריצים • ענוגים• חרוךיד‬ Sharp Agudos
‫?*!רד‬ Stripper of leaves Dclhojar la Vina o arbol
‫אףיס‬ Gardiner having a (hare of produS for payment E l ortdano quetiene una portion
‫חוכר‬ Yearly field hirer Alquilador de camps pr. an
‫חכירות‬ Hire of Field Alquiler dc campo
‫זורע‬ Sower Sembrador
‫ע ו ק ר • גוקר‬ Weeder Arrancadorde malas herbtf
‫מנכש‬ Digs about trees Cav&r ferca 103 arbcles
‫קוצר‬ Reaper Cegador
‫זומר‬ Vine trimmer Podador
‫בוצר‬ Grape cutter Vindimiador
‫מ ע מ ר • מאלמ‬ Sheaf binder Gavillador
‫זוךה‬ Threfhing-floor winnowcth Aventador
‫שומר‬ Vineyard keeper Guardador de viiias
‫נוצר‬ Fig tree keeper Guardador de higueras
‫הררי‬ Mountaineer Montezino
‫כפף‬ Villager Aldcano
‫גז • גזה‬ Fleece Vellocino
‫גוזז‬ Shearer Trcfquiladop
Yh ‫אורג * ג ך ף‬ Weaver Texedor
‫דזיפא‬ Weavers comb Peyne de texedores
Shuttle Lanfadera de texedor
‫ארג* ב ת נ י ך א * ב ת נ ^ א‬
Warp Pie
‫ערב‬ Woof Eftambrc, trama
‫מסכת‬ The web Tela de crdidor
V ‫י‬ ‫־‬
Weavers beam Enjulio dc texedoret
‫מנור אורגים‬ Mufician Muzico, cantador
‫מרנן • משורר • מזמר‬ Voz fuave
Harmonious Voice
‫קול^כב‬ Cantarcs, fonctos
Songs, fonnet
‫יךים‬# Can*
love fongs
‫עירו‬
[‫״‬31
‫שירי ענבים‬ Love fongs Canciones de amores
‫מנגן‬ Player Tanedor
^*‫ל‬ ‫פיטן‬ Poet Poeta
*‫ליי‬ ‫פיוט‬ Poetry Poefia
1
‫ליי‬ ‫חרזן‬ Rhimer Verfifta, rimifta
,
‫ליי‬ ‫חרוז‬ Rhime Rima
‫ל מ ק פ ץ • מ ד ל ג • מר״קד‬ Saltador, danfador, bailadar
Dancer, Jumper
‫\ מפזז ״ מ כ ר כ ר‬
!‫משחל‬ [jefter, player Jugador, burladox
‫ל‬1‫מח‬ T
Dance, ball Danfa, bayle
‫כובעי • קובעי‬ Hatter Sombrerero
‫ישוער • סוגר * תור^נ‬ j Door porter Portero
‫מעמס‬ Porter portero dc cargas
‫מקונן‬ I Lamenter Lamentadbr, endechador
‫קינה‬ Lamentation Lamento, endecha
‫טהוננת‬ Woman lamenter Lamentadera
‫משא • םבל * יהב‬ Load Carga
‫טורח‬ !Fatigue, trouble Canfancio fratiga
*‫לל‬ ‫ש א ת • מוביל‬ Carrying Llevar
‫טוען * נושא‬ Loading Cargador . *‫׳‬
‫מאבק‬ I Wreftler Luchador
‫חרטם‬ 1 -
Sligh of hands Mago
‫אוחז עימם‬ !Enchanter Trampantojiftas de ojos
‫קוסם • מכשף‬ Wizard Hechizcro
‫מכשפח‬ Witch Hechizcra
*‫לג‬ ‫אמגושח • כשפים‬ Witchcraft Hechizos
‫בעל אוב‬ A converfer with familiar fpirits Pytonifta
‫אשף‬ Aftrologer Aftrologo
‫כשראי‬ Caldean Caldeo fel o aftrologer
‫מעונן‬ Time obferver Agurero
#‫מגח‬ An enchanter Adivinaddr
*‫לי‬ ‫מגידןנתידות‬ !Fortune teller Pronofticador de lo futuro
‫הובר• מלחש‬ Aftrologer Precantador, encantador
‫ס ו ח ר • כמגני * ת ג ר‬ Merchant Mercader
‫הוצאה‬ Expencc, charge Efpendio, gafto
‫חנחח‬ Propofal Propozicion
T • -
Preface Prefacio
‫חקךמת‬
Inftancc, precedent Inftancia
‫מציאות‬ cafe'
B b caza
‫עניו‬
[1141
Cafe, purpofc Cazo, propofito
1
‫סוחר פנינים‬ Jeweller Juelero
‫ל״ח‬ ‫סרסרות‬ Br( keragc Corrctaje
‫ליה‬ ‫סרסור* מ ת י ך‬ Broker Corrcdor, medianero
!‫בטח‬ Infurer Afegurador
‫חל?ז‬ Money changer Trocaddr de moneda.
‫ליח‬ ‫שולחני‬ Banker Banquero
‫ל*ח‬ ‫מעךיר‬ Appraifer Taxador, apreckdor
‫ליה‬ ‫מסורת‬ Tradition Tradicion
‫מוסר‬ One that delivers Entregador
‫מעלךךבולח* מםחריםחורח‬ Merchandize Mercadurxa
‫א * עיסקא י ל״ח‬:‫פרקמט‬ Merchandize, bufinefs, affair Negocio, trato
‫לח‬ ‫״ י‬ '*‫מכןח‬ Buying Comprar
‫־ לח‬ ‫ממכר‬ Selling Vender
‫מ ש א ומתן‬ Bufinefs, dealing Negociar
‫?זג!ן‬ Poifeflion Pofefion
‫קונה‬ Pofieflbr, purchafer Pofeed or, comprador
‫לי׳ח‬ ‫הצלחח‬ Profperity Profperidad
‫מוצלח‬ Profperous Profpero
T ;

‫ראש לןיין‬4
Capital Caudal
‫ל״ה‬ ‫עירות‬ Income, intcreft Rendimiento
‫ל‬:‫חון און • ח‬ 4
Wealth Aver, valor
‫ממון•״ נכסים‬/ ‫ךכוש *־;קום‬ Gcods, fubftance
; Kazienda fubftancia
‫שיווי‬ Value Valor
‫ בצע • ש ב ת‬- ‫ ה נ א ה‬t ‫ת ו ע ל ת‬ Profit P rovecho
‫רוח‬ Gains P rovecho, u til ganancia
‫מחיר * כופר • ערך‬ Price, value Precio, valor
‫ילת‬ ‫״‬ * ‫שומח‬ Valuation. Avaluacion
‫אברח‬ Lofs Perdida
‫נזק• ה פ ס ר‬ Damage Dano
‫לח‬ ‫נכות‬ Discounting Defcontar
‫לח‬- ‫חןגדך‬ Deprived, want Privacion, mengua:
‫לח‬ ‫כתבי״ חילוף‬ Bill of exchange Lctra de cambio
‫ת מ ו ר ה * חליפין‬ Exchange Trueque
‫לח‬ ‫כתבזיוף״ פלסתר‬ Forgery Falfificar
‫לח‬ ‫דתימח מזרפת‬ Forged firm Firma falfa
4 Bill Billete, ccdula
‫פיתקא פיתקין‬
Slate Piflarra, 0 laya
‫לח‬ ‫יפיףז ״ י‬9^•
‫מודעא‬. notice
1‫״‬5‫נ‬
Notice Noticia
‫התראה‬ Proteft: Protefto
T T t -

‫לח‬ ‫המראה‬ •‫אסמכתא‬ Wager Apucfta


‫הזמנה‬ Summons Citacion
T T S -

‫הכנה‬ Preparation Preparation


T T —
Invited Convidado
‫קריא י מזומן‬
Admonition Advcrtencia
‫אזהרה י הזהרה‬
‫ך ש ו ת * רשיון‬
T T t - T T : - Licence Licencia
‫אסטור‬ Privilege Privilegio
‫יח‬
!‫הרשאה‬ Procuration, power of attorney Procura
T T : -
‫עשירות‬ Riches Riquefa
• ‫ו־‬
‫עשיר‬ Rich Rico
Middling Mediocre
‫<נני‬ Poor Pobre
‫חרטה‬ Repentance Arrepentimicnto
T T -

‫תטיחא‬ Aftonilhment Admiration


‫הבדלה‬ Separation Separation
‫לח‬ T T J -

‫חבנה‬ Intelligence Inteligencia


T T —
‫המצאח‬ Invention Invention
‫הבהנה‬ Experience Efperiencia
r T : -

‫הבטלודז‬ Confidence, trtift, fecurity Seguranfa, confianfa


‫הלואה‬ Loan Empreftimo
‫הנאה‬ Profit P rovecho convenion:
‫לרז‬ T T —

‫יאות‬ Convenient Convcnientc


T
‫א ו ב ה • רוצה‬ Agree, willing Querer
T V

‫מאן‬ Refufe No querer, rehufar


‫ם‬‫ י‬: ‫ ח ו ^ ב‬2 ‫מ ע ו ת מזומנים ״ נ‬ Ready money Dineros de contado, prSnta
• T ; T

‫הקפה‬ Truft, credit Fiado, credito,


1p;‫על‬ For time Por tiempa
(‫לך‬
‫קצבה* לןצב‬ Limit Limitation, limite
‫קביעות‬ Fixing Fixamicnto
‫קםע‬ Fixed Fixo
‫ש ל ו ם • פךעון‬ Payment Pagami&ito
‫פיוס‬ Mitigating Aplacacioa
‫רצוי‬ Pacifying Afalagamicnto
‫התנצלות‬ Excufe Efciifa
*
‫מוכרה‬ Abfolutc Abfoluto,
‫מוכרח‬ Forcible Forfozo.
cngano
‫*זיף‬
[116]
‫ת ו ך • מ ר מ ה • אונאה‬ Cheat, deceit Engano
‫חהבולה‬ Trick Aftucia
T
‫נסיין‬ Experience Efperiencia
‫בהינה‬ proof P rueba
‫בורה‬ Running away Huyente
‫בעל פליטה‬ Bankrupt Banco rotero
‫פשרה‬ » T I
Competition Ajuftc, compolicion
‫תיור • הירות • דימום ל ח‬ Safe-guard Salvo-condudo
‫הייב‬ Obliged to pay Obligado
‫משועבד‬ Subjeft Sujeto
T J (

‫לה‬ ‫ל צ מ י ח ת • להלוטין‬ Entirely, totally Al remate, totalmentc


‫מוחלט‬ Abfolutcly Total, abfotuto
‫לה‬ ‫קבלה • שובר‬ Receipt Rccivo
‫מבוררים‬ Arbitrators Arbitrea
• T I

‫משא‬ Debt Dcuda


, ­‫נושה‬
*
T —
Creditor Acreedor
‫הכרעה‬ Decifion Decifion
r r : -
Decider Decididor
‫מכריע‬
.‫זרח‬ Solicitation Solicitacion
‫השש• השדא‬ Sufpicion Sofpecha
T V .— ‫־‬ .‫•י‬ !•‫•־‬
Trade, occupation Ocupacion, trato
m
Bufv, occupied Ocupado, Fatigado
‫טרוד׳‬
Confpiration Conlpiracion
‫קנוניא‬
Lottery Caxa de fucrte, lotcria
‫קלפי • גורל י פור‬
Shop Tienda
‫חנות‬
Shop keeper Tendero
‫לח‬ ‫הני^י‬
‫מאזנים‬ Scales Balan9as
‫׳‬-: X Duft of Scales Polvillo dc balancas
‫ים‬.‫ש ה ק מאזנ‬ Stilliards
‫פלס‬ Romana
•> •: Weights pezos, o pezas
‫משקל • אבן ה מ ש ק ל‬ Meafure Medida
‫מרה‬ Meafure Medida dc cofas liquidas
T •

‫שליש • משורה‬ Over weight Contra pczo


‫לה‬ ‫י‬ ‫כתג‬ ‫י‬
Pound Libra
‫לח‬ ‫מנה׳ ליטיא‬ ‫ ן‬Ounce Onfa
‫לח‬ ‫יא‬:‫נ?ו‬1‫א‬ Bekah. ( half a fliekel ) Metical
‫בקע‬ Dram Dragma
: talento talet
‫ךךאג^א‬ fc
1"7]
‫בכר * קנטר‬ Talent (comon about 60 Pound, The Talento comun 6b livras Y
holy one 120 Pound .) e la famidad 120 1ivras
‫גידומין‬ Good weight iiucn pezo

‫ערק־מח‬ C H A P T E R X LV I I I . C A P I T U L O XLV11I
‫״ פהמלכיות ו ה מ ד י נ ו ת‬ OF K I N G D O M S , P R O V I N C E S
D E LOS R E Y K O S , Y
‫המכריס ב כ פ ר י ה נ ב ו א ה‬ M KN T I O N E D I N T H E Scripteres in P R O V I N C I A S , !Norr.brados
General and the Name of each Nation . en la S,$ra,en General enNombrado
‫כ כ ל ל ושם כ ל א ח ד ו א ח ד‬
cada uno por fu Nacioa.
‫מאומתו‬
‫אשכנזי‬ • ‫אשכנז‬ Germany, German Alcmania,Alem3n, Tudcfco
• ‫־ ג ג ־‬ ‫ ־‬: ‫ ו‬-
, Britain, Brit'ifh Britaiia, Britano
‫רפת‬ • ‫ךיפת‬
Turkey, Turk Turqu'ia, Tureo
‫ח ו ג ר מ ח י חוגרפי‬
* 1 ‫־‬ ‫ י‬:r Hungary, Hungarian LTngaria, Ungaro
‫הגרי‬
‫כדרי‬ ‫הגרים‬
‫קרר‬ Tartary, Tartarian fTartaria, Tartario
• ‫ו׳ י‬
‫•ון‬ Greece, Greek Grecia Griego
V); Macedon, Macedonian
* ‫מכןדוני‬ Macedona Macedonio
‫איטליא‬ Italy, Italian Italia ltaliano
‫איטלרף‬
‫בצרה י‬ Rome, Roman Roma 'Romano
* D W ‫בערי ׳י‬
‫ כיחןים י‬Edom, Edomiin Edomea Edomeo
*‫מ‬1‫א ד ו ם • אד‬
•‫ערב ׳י‬ Arabia, Arabian Arabia Arabio
*‫ערב‬
1‫בה‬9 * ‫ ש ב ה ״ סבה‬Nubia, Nubian Nubia Nubiano
his-1 ‫ חיתים • כותא * חייו׳ י‬Hitano, A Hitite, or gipfy Hitea Hitano
*‫כוש‬ * ^!3 Ethiop, Ethiopian ifEtiopia Etiopico
• 1‫פול‬ • ‫ פול‬Africa, African Africa, Africano
**‫ תר^»^ * ת ר ־ ^ * גןדטנ‬Carthage,
, Carthagenean 1
f Tarcio, cartagen, cartagcues.
Libi&n
* **‫ פוט י לובים * שט?״ ־* לוב‬I Jbia, TLibia Libio
Babylonian
‫בבלי‬ *‫ נבל‬Babylon, Babilofia, Babilonico
• ‫צור‬ Tyre, Tyrenean
•‫צור‬ Tiro Ttreneo
• ‫צידון‬ Sidonia, Sidonian
.‫צידוגי‬ Sidciia. Sicjonto
‫כשךים‬ 4
Caldea, Caldcan
‫כשדי‬ Caldea Caldeo
* ‫אשור‬ AiTyira, A fly rian
‫אשורי‬ Afliria Syriaco
•‫פרם‬ Perfia, Perfian
‫פרסי‬ Iperfia Pcrfiano
Media, - T
Median
‫מדיי‬ ‫מלי״‬ [Media Medeo
‫י‬ • T
Armenia, Armenian Armena Armeno
‫י‬9‫אררט ״ אך‬ * *-X Eafl>indias, Eaft Indian
• ‫ ה ו ד ו מ ז ד ה י ת * ה ו ד י‬Weft-indias, iftlndia oriental lndiano
Indian
•‫מעךבית״ הודי‬-‫חות‬ I Indila occidental lndiano
Egypt, Egyptian
•‫מצר‬ ‫מצרים ״‬ Eo; ptc,
v Egypfi-mo••
4
Midian, Midinnite
•‫מדיג‬ ‫מדין‬ M.‫״‬1an Maano‫׳‬
c. C^padocea
‫כסהר‬
[118]
‫כ פ ת ו ר • כפתורי‬ jC^paiocea Ci1p.\J0ci3,
Gapadoccan Capadocio
‫ם‬.‫) ע ב ר ה ג ה ד • א ל ס נהיי‬ Heber Mefopotamia
Mef&pctamia Mefopotancan
‫ עבךי‬j . Heberco, Mefapotanico
‫ארמי‬ ‫ארס י‬ Syria, Syrian Syria, Syr ano
‫ארס צ ו ב ה ארם צובי‬ Aleppo, AUppian Aleppo, Alepiano
• --} v ‫ו ״‬

‫נא אסון י אלכסנירי‬ Alexandria in Egypt, Alexandrian Aiexanderin, Alexanderino


‫פלשתיפנג פלשתי‬ 4 Palifline Phaliftinc Medina, Pheiifteo
‫כנעני‬ ‫כנען ״‬ Canaan Canaanite Chenaan, Chenaaxieo
‫ארץישי־אל ישראלי‬ Land of Ifrael, Holy Land Ifraelitiih Titrra de Jfrntl, Ifraelita
‫יהירי‬ ‫יהודה ״‬ Jndeaj Judean, Jew Judey, Judio
‫ן‬ ‫ןתשל!ם‬ Jerufalcm, Jerufalmite Jerincikm, Jerufalmit.1
‫ירושלמי‬ • ‫ציון‬ Zycn, Zvonite Sion, Sionka
• ‫ ו‬- :
‫חברוני‬
‫ציוני‬ ‫ח בררן ״‬ Hebron, Hebronitc Hebron, Hcbronita
•‫שמייו־נ‬ ‫שומרון ״‬ S. mar in, Samaritan Samaiia, Samaritans
• ‫ו‬ ‫י‬

‫גלילי‬ ‫גליל ״‬ Galiilee, Galiilsan GaliJca GaUlco


‫גליל עליון * גלילי‬ Galiilee, Superior Gallilean Galilei fupericr, Galileo
‫גליל ת ה ת ו ז גלילי‬ Galiilee, Inferior, Gallilean U al ilea Interior, Galileo
. • T ‫י‬ t - ‫י‬ *
Tiberia, Tibcrian Tbariah, Tebariano
‫טבריי‬ ‫טבריה י‬ Damafcus, Damafco, Damafccno
• • J • T » ‫י‬ » Damafci&n
«
‫ךמשיוי‬ * ‫דמשק‬ Tufcany, Tufcan Tofcnna, Tofcano
‫תובלי‬ * ‫תובל‬ , Lombardyj Lombard "Lombardia, Lombard©
• — *‫י־‬

‫לח‬ ‫אלישי‬ * ‫אלישה‬ France, French Francia, Frances


‫צרפתיספרדי לח‬
•‫אםפמיא‬
‫םפךד* גליא׳‬
‫צרפת‬ 4 Spain, Spanifli Efpana, Efpauol
‫חרמי‬
• ‫־י‬

* ‫תירם‬
< - ‫ ־ ־‬: - T : -
E-ngland, Englilh Englatera, Englez
‫דדן דודנים ד ו י נ י‬ Denmark, Dane Dcnamarca, Danes
• T • T ‫י‬ T 1 Mufcovy, Mufcoviau Mofcobia, Mofcobita
‫משכי‬ ‫משך • • י‬

CHAPTER X L I X CAPITULO XLiX.


‫י פרקמט‬ N A M E S OF T S E SCIENCES, DE LAS CIENCIAS, V
‫שןןוות ה ח כ מ ו ת ובעליהם‬ A1)d "Their I ' r c f t f l u ^ foe. I'lOFESOR 8 J.
‫והנמשכים‬ ‫ן‬
‫הבמה‬ Science '1 Siencia
‫חכם‬
T < T
Scientific Sabio, dofto
T T
Uuderllanding :
L ntendimient3
‫בינה‬
r • Wife Entendido
‫נבון‬ Intelligence Inteligencia
‫השלל‬ Intelligent lntcligente
‫משכיל‬ Huoweidgc fabidur
‫דעת‬
L»9]
‫דעת‬ Knowledge Sabiduria
‫*ודע‬ Knowing Sapiente
‫חכמת דאלהות‬ Theology Theoldgia divina
T
‫חכם באלהות‬ Theologer Theologo
‫פילוסופ^א ׳‬ Pbylofopy P hilofophia
‫פילוסוף‬ Phylofopher Philofopho
‫רפואה • חכמי ה מ ח ק ר‬ Phyfic medicine Medicina
<r 1 -- -1 - T ‫ן‬

‫רופא‬ Phyfician Medico


‫סמיכה‬ Agraduation A graduation
‫י הוסמך‬ A graduated Agraduado
‫טמגית‬ Nature Fiiica
‫חנם במבע‬ Naturalift Fecico
Metaphyfic Metaphilica
-\‫מ ד ^ א ח ר ה ט ב ע א ו ח<י‬
Metaphylician Metaphifico
‫חוקר ב ט ב ע‬
, Dialed Dialetica
‫ניצוח‬
Dialetican Dialetico
‫מנצח‬
, Definition Definicion, vallado, gencro
‫ מין * ס י ג‬. ‫נ ד ר‬
Define!• Defenidor
‫י מגדר‬
Mathematicks Matamatica
‫הניסה‬
‫מהגךם‬ I Mathematician Matamatico
i L o
. g i c Lojica
‫מהנה‬ Lojico '
Logician
‫דיידיק‬ ; Gramatica
Grammer
, Grammarian Gramatico
‫מליצה‬ ‫ ן‬Pxctorica
Ilhitoric
Rhitoriciaii J Retorico
‫ו‬ ‫חכתה‬ I Aflronomia
Aftronomy
L ?‫י חוכ‬ Aftronomer Aflronomo
‫אצטנל‬ ‫בייש??םי‬1‫)ח‬
Aftrology Aftrologi-a
‫ ב כ ו כ ב י ם‬.‫ חוזר‬3
! ^‫חובר י אשף* אצטגג‬ Aftrologer Aftrologo .
* ‫רוכמת חפךצוף‬ Phyfiognamy Phifonomia,
‫ח כ מ ת שירטוטי ה ; ד‬ Palmeftry palmeftria
PhyfiogJiamift, palmift Phifonomo, palmifla
‫י מפךצף ״ מ ש ך ט ט‬
Geometry Gecmctria
‫חכמת המךיךה‬
T Geometer Geometrico
^ ‫ממךר‬
Arethmetic Aritmetica
* ^ ‫המספר החשבון ו ה ת‬
‫מספר* מ ח ש ב‬ Arethmetician Arimetico
algebra aJgebra
*‫חכמו‬
[120]
‫ ;\ ה ב כ ת ה ח ו ל‬Algebra Algebra
‫מהחל‬ Algebraift Algebricd
‫ניתוח‬ Anatomy Anatomia
‫מנתח‬ Anatomift An a torn i co
‫מצב המדינות‬ Geography Goegraphia
‫ב‬-‫ממצ‬ Geographer Geographo
‫מפת העולם‬:!‫מ ד י ד ת הארץ‬ Cofmography Cofmagraphia
‫מ ו ד ד הארץ‬ Cofmo^raoher Cofrnographo
‫?ןךיךת המים‬ Hedrography Hedrographia
‫׳‬ ‫מ ו ד ד המיס‬ Hedrographer Hcdrographo
‫בישוף • רןסס • מיוד לייח‬ Necromancy Ncgromantica
‫מכשף * קוסם • אמגושח‬ Necromancer Negromantico
‫אחיזת עעים‬ Slight of hand Tranpantojos
‫אוחז עימם‬ Slight of hands man. Tranpantojero
‫ן מרות ההנהגה‬
' Economy Econom/a
‫} הנהנת הבית‬
‫מנהיג ה ב י ת‬ Economift Economico
‫מדינות‬ Polity Politica
Politician Politico
‫״ קבלת‬ Cabala Cabala
r ‫״ ו •י‬
Cabal iftical Cabalifta
‫מעשית‬ Pra&ical cabala Pratica
‫עושה • פועל‬ Pra&itioncr pratico
‫עיונית‬ - Theory 'Thehorica
Theoretical Thehorico^

CAP 1TUL O L.
‫פרק נ‬ CHAPTE R, L.

VJI ‫יניד ב מ ה שופטי ישךאל‬ Contains howmany Judges reigned!Trata de los Juezez,de l &
3?‫ללןי וטאןזה ש ב ט וכמה‬ in Ifrael and their refpe&ive Tribes, :quantos, y de cuyo tribu,,
‫ש נ י ם כל א ח ד ש פ ט א ו ת‬ with the number of Years of each of 105 anos que cada uno Ju2 5
a
T T T V T • T their reign, alfo the converfion to the Jfrael, y de lasproicly*
‫גיד על הגרים‬:‫ישראל י וגס‬. Judaifin, made at different times, &\ » ludaiiino $n deffere.
4
‫בכל'זמז ין ?ן‬:‫שנת^ ירו‬ :
The Seven Precept? which were com^ ,tiempos, y de^p eceptas q!
‫ו ש ב ע ' מ צ ו ת ש נ צ ט ו ג ־ ב נ י ־נח‬ .manded to the Seed of Noah . , fureron Encomendados / .
los hijos de Noah,
‫השופטים הראשונים‬ T H E F I R S T J U D G E S , LOS PRIMEROS JUEZB
L
‫הגדול עבעופשיש‬ ‫השופט‬
‫חידה משדה רגינו‬ The firft & greates Judge ih 'El Juez primero y ctjoAf
! Ifrael was Mofe«. tie todoi fue Moies..
‫ע ה‬
who
‫ ת י ג י‬1 ‫ * ב‬1 ‫צ»א א ר ־‬1‫זניח* ה‬ w hobroughtour anceftorsout of Egypt nueftro Legiftador, (aco a
‫ י כ ם‬9 ‫ ל‬$ ‫מ מ צ ר ן ם ש נ ו ת שני‬ A M . 2448, and rcignd 40 years, He nueitros Padrrsde egypto,eu
‫תסרז ליציךה • ו מ ל ך א ר ב ע י ם‬ was fuperior to call Prophet. Aaron Anode 244.8 dc la criacion
‫ש נ ה • ה ו א ה;ה א ב ו א ד ו ן‬ h's brother was High Prieft and bis del mundo, Reyno febre
Ifrael 40 anos, el fue el fup
‫לכל ה נ י י א י ם י א ח ר ן א ח י ו‬ cotemncwry anJ Prophet. Miriam
erior a todos los Propheta^
‫בי>ז‬2‫דיה כהן גדול בימיי י‬ th.eir fifter, was a Prophetcfs .
en (u tiempo era Anron fu
‫א ח ו ת ו מרים ה י ת ח‬ hermnno fumo faccrdote Y
‫נביאה‬ Prnpheti fu hermana Miriam
T • 1
fue Prophetifa.
‫ ה י ש ע‬: ‫השופט ך!שני ה י ה‬ Thefecond Judge was JOSHUA, of
El fegundo Ju£z grande era
‫ ה פ ר י כ ו‬.‫למטר־־‬ the tribe cf Ephraim A M . 2488, He
Yehofuab, del tribu de
‫ב ש נ ת מני א ל פ י ם תיפ״ח‬ Judged Ifrael 20 years, and wai a Ephraim ano 2488 ala cria-‫׳‬
‫ליצירדז• ו ש פ ט א ר ת י ש י י א ל‬ Prophet, in his reign, Eleazar and 1'9rn del mundo, Jufgo a Ifra*
‫עשרים ש נ ה ץ ה י ה ג ס בן נ ב י א‬ Phineas were High-Priefts, Phincas el 20 anos, Y era Propheta
‫ה ב ח נ י ם הגדוליכש‬ was alfo a P rophet. tambien, los fumos/acerdotcs
‫בימיו • היו אלעזי־ ו פ נ ח ס י‬ Eleazar, Y Pinhas, Y Pinhas
T 1 ‫־‬ ‫י ו י י‬ • ‫ן ז ו‬
tambien fue Propheta,
‫והוא ה י ה נ ם כ ן‬
‫ י‬- T T . X

‫נביא‬
‫השופטים שהיו א ח ר‬ T H E LAST J U D G E S , LOS U L T I M O S JUEZE8
that reigned amongthe I S R A E L I T E S que uvier y on defpues dc
;,•‫יהוש‬ were alter Jofhua, as follows . Yehfua 6 fon los figuientes
^ ‫ט חראשין ע ת ג י א‬31‫הש‬ The Firft was O T N I E L fon of K K N A Z El Juez Primero fue Otniel
‫בז יןנז ל מ ט ו ^ ־‬ of the Tribe of J U D A H W;>5 apointed j hijo de Kenaz del Tribu de
‫הורה • נתמנה ש נ ת ש ט‬: A M . 2508, and reigned 40 years . Jchuda, fue apuntado Jues
‫אלפים ת ק ח ליצירה י י ^ פ ו ש‬ ano de 2508 a la criacion,Juz
‫י‬
‫ י ^ אךב^יס‬£ ? ‫א ת‬ go a ISRAEL 40 anos
t ‫שנה‬
‫ז‬5 ‫א ה י ה‬ ‫השופט‬ The fecond was EHOD fon of G E R A H ' El fegando, Ehod hijo dc
3‫למטח‬ KJ of the tribe of Benjamin, was apointed Guera del tribu dc Benjamin
,
‫ ש נ ת‬. ‫בנ;מין • נתמנד־‬ Judge A M . 2348 and reignd 80 fue apuntado Juez ano dc
- ‫א ל פ י ם חיק׳מיח לןציךדית‬ yean, 2548, a la Criacion . Juzgo
‫ י‬0 ‫יאל ^ מ ג י‬#‫י‬. ‫ר ש פ ו ט א ח‬ a ISRAEL 80 anos •
:‫שנח‬
‫השופט ' ה ^ ל ^ י ^ פ ג ד‬ The third was SHAMGAR the fon of El 3 SAMGAR hijo dc H A -
0

‫בן ע נ ת ה ב ח ן‬ H A N A T H the Prieft . was apointed N A T H Saccrdote,fue apunta*

‫' א ל פ י ג ש‬V? ‫נחמנד־ז ש נ ח‬ Judge A M • 2628 reigned Judge One do Juez anode 2628, de la
‫חירכ״ח לןצירח• ו ה ו א ^ ) ן‬ year only Criacion los Juzgo un aiio
‫מ‬

‫א ת ״ןךאל שנח א ח ו ז י‬
D d the
t ‫ ״פ‬u ‫ח‬
[122]
‫ הךבייני ב י ק בן‬SSI^rt The Fourth was B A R A K fonof A B I N - El 4° hijo &
BARAK,
‫אבינועם ל מ ט ה‬. OAM of the Tribe of N A P H T A L Y * A B I N O A M del Tribu deNA-
‫ךד־זאשרת‬1‫נפתלי* !נם*ךב‬ with DEBORAH a Prophetefs,they were PHTALY con DEBORAH
‫נביאה נתמנו ש נ ת ש נ י אלפים‬ Judges A M . 2629, they Judged Ifrael a Prophetiza, fueron apun-
*1‫ת ר כ ט ליציךה • ו ה ם שפט‬ 40 years. tados juezes ano 2629 dek
i ‫א ת !שךאל ארבעים ש נ ה‬ criacion, Juzgaron ±0 anos
‫השופט ההמישי גדעון בן‬ The Fifth was G I D I O N fon of JOAS of El 5 fue GIDHON hijo dc
0

:‫למטד־י‬ ‫יו^?ש‬ the Tribe of M A N ASS EH, was appointed JOAS del Tribu de MENAS*
~ ‫־‬ I T

‫מנשה* נתמנד־ז ש נ ת שני‬ Judge A M . 2669 reigned Judge 40


SEH, fue apuntado ]u&z too
‫שפוט‬:‫אלפים ת ר ס ט ליציךהו‬ vcars.
de 2669,. de la criacion. J-‫׳‬e*
.‫׳‬
: ‫י א ת ישראל ארמנים ש נ ה‬ Juzg6 40 aiios
‫ה^ופט הששי א ב י מ ל ך‬ The Sixth was A B I M E L E C H his fon El 6 A B I M E L E C H fuhijc
Q

• ‫בנו בן ׳פילגשו‬ by a Concubine was appointed Judge de fu Concubina fue apunta•*


‫ ש נ ת שני אלפים‬,‫נתמנד־י‬ A M . 2709. he was Judge 3 years•• do Juez anode 2709 del!
• T - I "‫ל‬ ‫־‬1 T T• I •
criacion, les Juzg& 3 anos
‫״את‬$‫י^פוט‬.‫ת ש ט ליצירה״ ו‬
r
: ‫ישראל שלש שנים‬ The Seventh wai T O L A H the fon of El 7 fue T O L A H hijo da
0

‫פט השביעי ת ו ל ע בן‬1‫ה<ע‬ PHOAH of the Tribe of ISSACHAR, wras P U A A del Tribu de ISSACH-
‫פואד־ז למטרה‬ appointed Judge A M . 2712. reigned AR, fue apuntado Juez aric
‫!ששכר * נ ת מ נ ה ש נ ת שני‬ 13 years. 2712 de la criacion. les Juz
‫אלפים ת ש י ב ליצירה וישפוט‬
g 23 aiios .
'‫י " א ת י ^ ר א ל זף&ריס‬
:‫* ושלששנים‬
The Eighth was J'AIR of G 1 L L n A D , o f El 8 ° Y A I R C I G I L A D I T '
‫איר‬: ‫פט השמיני‬11*‫ה‬
the Tribe of MANASSEH was appointed del Tribu de MKNASSEI
‫הנןיעדי ל מ ט ה‬
Judge A M , 2735. reigned 22 yars . fue apuntado Juez aiio 273
^ ‫מ נ ש ה • נהמנד־ז ש נ ת‬
de la cnaeicn, les Juzgo 2
• '‫אלפים ת׳שיליה ל;ציךה‬
anos .
‫וישפוט א ת י&ךאל זגשרים‬
* ‫ושתים שנה‬
‫ה ש ו פ ט התשיעי!פתה‬ The Ninth was J E P H T A H of G I L A D El 9 0
fue Y P H A T H .
of the Tribe of M A N A S S E H , was ap- Giladita,delTribu de. M E N '
?‫הגלעוי למטר־‬
,,
pointed Judge A M . 2757 he reigned SEH fue apuntado Judfe a5<
‫מנשה ״ * נ ר ז מ נ ה שנת שני‬
6 years. 2 7757,de la criacion,les Juz
• '‫א ל פ י ם ת׳שינ״ז ליצירר־ז‬
T • : ‫־‬ • T ‫ ־‬:
go 6 aiios.
‫ל ש ש‬2>‫ ת !שר‬. ^ ‫וישפוט‬
:'‫"^מם‬ The Tenth was ABSAN of B E T H L E - El 10° fuc ABSAN de Beth
^^‫עש‬.‫דד‬ ‫השופט‬ HEM of the Tribe of J U D A I I . Some lehem del Tribu de YEHUD
‫מבית ל ח ם ״‬ rabbies are of opinion that he was BOAZ y ay opinion que Abian c
‫ל מ ^ ה ; ה ו ר ה • ויש א ו מ ר י ם‬ 1c was appointed Judge Boas, fue apuntado Jues an
‫שהו;־־־? בען נ ת מ נ ה ש נ ת שפי‬ AM
"‫אלפים י‬
^ ‫ ף ח ! ^ * ו‬, * ‫אלפים ת ש ס ג ל ; צ‬ A M . 2763 reigned 7 years. de 2763 dc la criacion. let
Juzg6 7 aiios.
The Eleventh was E L O N the Z E E - E l Juez 11 ° , fue ELON el Z c
,
! ‫ה ן ב ר ל ג י * למ&י‬ ‫״‬ ‫י‬ ULUNITE of the Tribe of Z E B U L U N he bulunita, del Tribu de Z E B U -
&‫&י‬£$W ‫זבולן נ ת מ נ ה ש נ ת‬ was appointed Judge A M . 2770 and L U N fue apuntado en aiio de
^ ‫תישיע ליצירה * חיטפדט‬ judged Ten years-. 2770. dc la criacion, les
| :‫ישראל ע ש י ישנים‬ Ju/go dies anos.
The Twelfth was ABDON Iba of E l Juez 12° fue ABDON hijo
&‫ר־עח‬0‫בן ה ל ל ה‬ H I L L E L the Pirhathonite of the Tribe de Hillel, el piratonita del
^ " ‫ם ג ת מ נ ד ת‬.‫ אפרי‬.‫לממד‬ of E P H R A I M he was appointed judge Tribu de Ephraim,fue a pun
*h‫״‬vy£ ‫שני אלפים תישיפ‬ A M . 2780, he was Judge 8 years . tado aiio de 2780 de la criac-
‫וישפוט א ת ישך^ ע מ נ ה‬ ion, les Juzgo Ocho aiios,
‫השל^^רויי‬ ‫השופט‬
The Thirteenth was SAMSON of the 0
E l Juez 13 , f u e SIMSON del
^‫למם‬ ‫ן‬1£‫שמי‬ Tribe of D A N he was appointed judge Tribu de D A N fue apuntado•
^&‫אל‬ ‫ רן נחמנדה ש נ ת‬A M . 2788. and reigned 20 years . aiio de 2788 de la criacion y

^ ‫ט‬1‫תיש׳פיח ליצירה * ו?&פ‬ les Juzg6 veintc anos.


V ‫ישראל ע ש ר י ם <ענה‬
‫* ה א ר ב ע עשדזא‬ ‫השופט‬
The Fourteenth Judge was E L I the
0
E l 1 4 , Juez era H E L I cl‫־‬
‫הכדזן‬1 ‫עלי‬ Prieft he begun to reign A M . 2808. facerdote, fuc apuntado ano<
‫ל<ו^ו‬$ ^ ‫ת‬ ‫ג‬
‫?יז?מדי ^ ־‬ and continued 40, years . de 2808, de la criacion, les
1
! ‫ןי‬/‫תיחיח ליצירה * !!*?פיט‬ Juzgo 40 ano!.
nW ‫ישראל ארב?יכש‬
\}&‫דזחמ&גי‬ ‫ ־ השופט‬The Fifteenth was SAMUEL the Pro- E l 15 , Juez era SEMUEL
0

'\‫שמואל הלבי‬ phet, who was a Levite it's not known el Propheta, Levita, fue ele-
* ^ ‫ והוא היה לויי• נ ת מ פ ה‬by the fcripture howmany years hewas gido ano 2848 de la criacion.
'‫ שגי אלפים תיתימיח ל?צירל‬Judge, but there is opinion that he y no fe fa be del texto quan-
N $ D ‫ ו ל א ' נ ו ד ע מ ה כ ת ו ב‬. Judged 19 years* he begun to reign tos anos Juzgo a Ifrael, pero
‫י ט‬
* ‫י־"*!עזל>גל‬¥ ‫ש ^ ש פ ט‬ A M . 2848. fe hallaque Juzgo 19 anos/.
‫«נים י‬£V * ‫א ב ל נמצא ש ש פ ט‬
^ ‫פט• י ש ר א ל ה»ו ח ם‬1‫כ ל ש‬ The total Number of the loft Judges Todos les Juezes de Yfracl
*‫;נשדדהבכללן‬ in Ifrael. were 15 of whom 12 died [eran 15,12deello3 murieron
muerte natural,y 3,murieron
*‫ ה טב^יו‬# ‫ ע ש ר מ ה ם מ ר ת מ י‬a Natural death,. & the remaining 3,
accidentalmente o fueron
*\‫ ושלשה הגשאךים מ ת ו כ;יו‬died accidentally or who were the caufc ellos la cauza, de fu muerte
of their own death, viz Abimelech, a faber Abimelech, Simf6n,y
‫י‬
‫ ל מ י ה ה ז * י « ^ ל מ ל ך‬Sampfon, & Heli the Prieft, when Heli el facerdote ; quando.
‫ז‬ ‫ה ם‬

^^‫ד‬,‫בי‬,‫שמשחז^כ‬ Abimelech warred againft the people guerreo Abimelech contra los
‫ כ ש נ ל ח ם עכש ב נ י‬of Tebbes, a woman threw upon him deTebes, una muger le arojo
a piece of a Mili-ftone & broke his dc la muralla un peda96n dc
^‫פ ל ח דה‬ molino y le rompio la cabc^a
‫חשל כ ח א ש ח ע ל ו‬ fculi
vicadcoC
‫דתרץ י‬
‫ותר״ן ארת נלגלתו ״ ו א ט ד‬ fcull, and orderd his a‫׳‬m Bearer to vu-nJcfe morcbundo 0r3er!&
‫לנעד נושא ב ליו שלך ח ר ב י‬ ki'l him with his (Word & he did <o al mofodefus armasqueh
j 1 •‫־‬ ‫ו י‬ r - ‫•־‬ - - -

‫ו י ד מ ר ה י נערו‬ ‫ומותר־זני ״‬ accordingly. acabalfe de matar, y hizolo


‫יו־‬ -‫וי‬ »•- • » I I

: ‫וימת‬ .1(T1 y murio .


T - I r-'imf^n Jul I an do f£ prezo por
‫שמשון בהיותוביריפלשתים‬ When Saint fon was in the h a n c i ‫י‬ v
• i • ; 1 ‫״‬ ‫־‬ ‫ו‬ ‫י‬ •
los l neliftc0F,agar610£pilartt
‫אחז בעמודי דהבית‬ the Philiftines, he took hold of th*:‫ן‬
dc la crlii con h:erfa,y la echo
‫רפילה בלח על ה ס מ י ם ועל‬ Pillars of the houfe and pulled it down
fohre 10.1 c‫־‬6n‫׳‬ics, y fobre 10*
‫כל עם פ ל ש ת י ם שהיו ש ם‬ with grcut force upon the Prince*, &
Pheliicos q\1e avian alh#
‫בבית וימותו מ ל ס ו מ ת שם־‬ the people that were in it 6c died t:>cr<
T T T" • ‫־‬ -
with them. mitrtcron todc.s,y cl condloS
j ‫עמהס‬
When Eh the Prieft heard that the Oiendo Heli la mala ‫*י«סת‬
‫ועלי הבהןבששמעשנשפדן‬ Ark (if God was taken Captive by the le ler la Area dc Dios ca&‫״‬
‫ארון ה א ל ה י ם על ידי‬ Philiftincs he fell hack from his chair, tivida por los P hcliftcos cacf‫׳‬
*‫פ ל ש ת י ם נפל מעל הכסגי‬ broke his Collar and died, dc la filla atras y quiebra^
- • - - - - » * ‫ו י ו‬

‫אחורנית ותשבר קפרץןתז׳‬ pcfquclb y murio.


\ ‫וימת‬ The Judges were all good and Juft- Todos los Juczes fuew•
‫וכולם היו *צדיקים ו ט ו ב י ם‬ man, except Abimelech who flew hi> Juftos y bucnos, except
1

‫זולתי אבימלר שהרג‬ Brethren in order to become governor \bimelcch, que mato a ft
‫לג^חיו ברי לודזשתךר ע ל‬ over Ifrael 3 of them were Prophets, hcrmanos para enfenoreari*
‫ישךאל • וש^שהימהס היי‬. alfo viz Gidion the fon of Joas, lob re Yfrael y 3, de cll<*(
Deborah, and Samuel, tambien fueron Prophetas
‫גם כן נביאים* ןהם גךעוןבן‬
Gidon hijo dc JoasDeborAH1
*‫יואש • ודבורה אשה נביאה‬ 1

v Sciiuicl .
: ‫ושמואל ה נ ב י א‬ • T - - |

THE SEVERAL CONVERT*? L O S PROSEL1TA•


‫הגרים שבאו לזירת‬ CcNvERTf D to JlJDAISAM at vaiiou* Period I ]a? vciiirrnn a!4 )ey JuDAICAPj
:‫ישראל בכל זמן חמן‬ .anos TiLinpo• . I
‫משדה רבעו עליו‬ ‫בימי‬ At the time cf Mofes cur Legiflatt r En tiempo de nue'.lro maeffl*
‫השלום נתגייר יתרו‬ Jethro and all his family were convcr- Molch, Ycthro y toda •
: ‫וכל מ ש פ ח ת ו‬ ted. famiil.1 fc convertieron *•
t I
‫־‬ I • ‫י‬
Uy Judaica .
‫שעלי‬ ‫ערב ר ב‬ ‫ונם‬ A large number of the mixture from Gran numero de la niixtuf
‫ומכל‬ ‫ממצרים‬ Egypt, and all other nations who de Egvpto y de otras nactf
by ‫משפחורת‬ were Idolaters were likewifc con- nes piezentes alii ldolatf
‫עובדי‬ ‫ומורת‬5>‫ה‬ verted. cn falir d c Egypto fe coB‫־‬
‫י! זרה ומכלהלשונות‬-‫עבודד‬ virtieri-n al Judjufmo.
;‫שהיו שם נתגיירו‬
‫בתיה ב ת פרעה שהוציאה‬ Bethia Pharaos Daughter who drew Bithia hija dc Pharh 6q*
‫א ת מ ש ה מן ה ; א ד‬ Mofes out of the River wai alfo con. faco a Moieh del Riotambk
‫גס כן נתגיירה‬ verted . fc convertio.
•‫ביע‬ In
:‫ז‬2 ]
5

‫יהושע נ ת ג * ד ד כ ל‬ ‫בימי‬ Iti the time of JOSHUA, the Gibo En tiempo de Yehofuah,
? ‫הגבעונים מ י ר א ה‬ nitcs became converted out of fear los Gibonitas fe convertieron
por el miedo que tenian de
Ifrael.

*‫מבני בניו ש ל סיסךגי‬ The decendants of S!SERA, General Dela familla dc Sifra el Gene-
‫בין מ ל ך מ מ‬: ‫צ ב א‬ of the army J A B I N King of Canaan y ral de Jabin, Rey de Kanna-
‫שדדה בימי ה ש ו פ ט י ם נ ת ג י י ר ו‬ who lived in the time of the Judges* han,qne fue en tiempo de los
! ‫ולמדו חוררה ל ת י נ ו ק ^ ־‬ became converts, and where teachers* Juezes, fe convertieron y
: ‫בירושלים‬ of the Law, toycung Children . enfeiiaron la Devina ley a
Efcolares en Jerufalaim .

‫נעםן ש ר צ ב א מ ל ך א ר ע‬ Nahaman General of the King of Nahaman el General de el


‫ ת ךאשון‬: ‫שהיה ביפי ב‬ Aram who lived in the time of the Reydc Aram, fe convertio
‫היה ג ר ת ו ש ב • ש ק ב ל עליי‬ firft Temple became a Convert & y tomo fobre ft de apartarfe
‫יעבוד ע ב ו ר ה זדז־ה״ג‬.‫שלא‬ promifed to leave oft Idolitry, de la Idolatria.

‫מבני בניו של ם נ ח ר י ב מ ל ך‬ The decendants of Sennacherib King Dc la familla dc Sanherlb,


‫אשור ״ ש ד \ ה בימי‬ of Aifyria,who was 21fo in the time of el Roy de AfTyria que fue en
‫ביות ראשון נתגיירו ו ל מ ת‬ the firft Temple became Converts & a
tiempo de la caza 1 , fc con-
‫ת ו ר ה ברבים ״ ויצאו' םרזם‬ taught Law in Public, from whom vertieron y enfeharcn la divi~
‫ו א ב ט ל י ו ן שדדו י‬ .‫שמעיד־־‬ djcended, Semahiah& Abtalion, who na ley al publico, y de ell s 0

‫וית נ א י ם‬
T V I ‫־‬ : • I T | - 1
were very great Rabbies, falleron Scmahia y Abtali6n
• T —
*
‫מגדולי ישראל‬
‫גדולים ן‬ los mas principalcs Tannaim*.

‫נבוזראדן שהרג כ מ ה א ל פ י ם‬ Nebuzaradan who (lew many Thouf- Nebuzaradan que mat& tantcs
‫מישר^בזמן חורבן‬ ands of the Ifraelitesat the deftru&ion miles dc Ifrael, en la deftru-
.‫יך* וה}ה‬:‫ ךאשוך נתג‬r v ? of the firft Temple, became alfo a a
icion, dc la 1 caza fanta fe
: ‫נר צ ד ק‬ Convert, convertio.

‫ניתן קיסר או א ה ד מזךעי‬


Nero the Emperour or his deccn- E l Emperador Ncron o de
‫נתגייר ר צ א מ מ נ ו ר ב י‬
dants, was Converted, and the great fu familla fe convertio y fali6
; ‫מאיריע״ה ת נ א ג ד ו ל‬
Rabbi Meyer decended from him . de el un iluftriftimo Tanna
llamado Rabbi Meyr
‫&וגקלוס‬
E e Onkolas Onkolass
L126|
‫לוניקום דעה‬,‫אנקלוס בן ר‬ Onkelos ion of Calonicus, \yas 2 Onkelos Hijo de Calonicas
‫בן אהדתו ש ל ט י ה ם‬ nephew to Titus the Emperour ; he era fobrino del Emperadcr
‫והיה רכבם גדילי׳ ובקי‬ was a very learned man and proficient Titus, fue hombre fapientiff-
‫ב ה כ מ ו ת ובלשונות • ואחר‬ in languages snd fciences : aftsr he mo y platico en las lengu y
had became apprized cf the happy I cienias, da pues que uno
‫שנודעלו מ ע ל ת ישר^ לעילם‬
flate that Ifrael will injoy in futurity, entendido el eftado feliz para
‫ה ב א * ברה מארץ מ ו ל ד ת ו‬
he fled from his mother's ccuntrvJ frael £0zar en cl mundo veni-
‫ו ? ^ ונלזגייר ״ ופירש א ו ת‬ ‫ ׳‬i

‫ה ה ו ך ה בלשון תרגום י א ה ד‬ and became a convert to Judaifm, dcro le hecho a huir de fupat- }

‫שנתגייר נתודע ה ד ב ר בארץ‬ and purfuingj his ftudies was author of( ri:1 v fe convertio al Ju-iainfo
the Csldaic, or Targum,n:uv,phr *fe of j defpu?s cornpufo 11 paraphra"
‫מולךתו וייךע בעיניהם * אזי‬
the Pentateuch. His conver!‫־‬on being) fiscaldaicaiobrecl pentateucc;
‫ה ש ר ״ או המושל ״ ש ל ח‬
‫זי־‬ ~ ‫"״‬ known in his own country, the people j quando fe vino a fiber fu con-
‫אחריו היל ש ל רומיים‬ of it were deeply concernd at this lin- vcrfion cn fu p.1tria les pe: 6
‫להביאו לפניו * כשבאו‬ gular event, the Govcrnour of the faid mu‫־‬J1ifuno, y liegan •\o a 1 s
place ordered a detachment of Ro OiJos del embio
aquel lugar, G.3vernador de
una trupa
‫התחילו להוכיחו על פניו׳‬
T T ‫י־‬ ‫״‬ mans to befent inpurfuit of him, with de Ro manos para traerle a fu
*

‫שעזב ד ת ם ולקח לו־ךתשל‬ exprefs diredions to bring him to hit prcfencia, llegados que fucron
‫ישראל ואז נתוייכה עימהם‬ prefence. As foon as they fet fight of hazia Onkelos le reprchendie-
‫״'׳־י‬ ‫־‬ ‫־‬ ! T ! ~ T : •

him, they chided him bitterly for his ronfuertemente porlajudaica


T

‫בטענות ברורות ושכליורת‬


Apodacy in quitting their Religion pero razono con cllos con tan-
‫מן ה ת ו ר ה כולה ונצה אותם‬
£. r the Jcwifh, but he rcafoned with ta pcrfpicacia alegando P rue-
‫בכה טענותיו ייאייותיו ע ד‬ them with fuch P ropriety, and urged vas tan demonflrablcs dc
‫שהודו לךבךיו ובאו נס ה ם‬ fuch demonrterablc arguments and duzidasdelaefcrituraquelucgo
‫ונתגיירו ן ב א ה ב ה‬
‫לךרת ישראל‬ clear proofs, deduced from the holy les vencio con fus razonesy:
! " M l

fcripture that a full conviction foon 'e dieron por convencidosa


enfucd r.nd making a confefilon thereof, tanto que ellos tambien fe
they became with pleafure converted convertieron al Judaifmo.
to Judaifm.
‫כ ש י ע ג ? ^ ה ש ר שגס ה ס‬ The faid Governcr hearing that Quando vino a los oidos
‫ותגיירו י הזר‬ | thef: were alfo converted, he difpatch- del Governador que eftos
‫ל שנית של רומיים‬:‫ ישלח ח‬: ed a Second d; tachment of Romans tamlicn fucron convertidos
‫ אחריו * ואמר להם ש ל א‬after •him, with ftricl: orders not to embio otra trupa de Romanos,
‫יתווכחו עמו * א ל א יכןחהי‬. enter upon any difcuflions with him, con ordenes precifas dc no
‫עשו‬/‫רביאוהו לפניו כשבאו‬ but to bring him forcibly to his pref‫ ־‬entrar en difcouffiones con el, 1

‫כמו שהיו מ צ ד י ם ' ל ע ת‬ enc‫״‬, which they effe&ed accordingly pero que le agarratfen y le tratf
‫הליכתו א ת ם א מ ר ל ה ם א נ י‬ On their departure together, Onkelos, eflen por fue^a delantcde ello
‫אומר לבםרבר שאירע בעלם‬ faid to them I fhall relate to you a very qunl efe&uaron con exadtitud
,‫י וקודם‬ lingular and marvellous event that has al tiempo que andava con
happend eilos,
st*f^iB{ 1 ‫דקדךם כ ל ד ב ר‬ b2ppend, butprevicus hcreto,muft *ellos, les dixo vos tengo de
the following queftion . I f fer inftance Jrelatar un cazo mui admira-
% ‫ מ א ת כ ם ר ד ז י א‬,‫שאלד־׳‬ a grand gentleman was fitting in the b l c
q ‫ ״‬s
ha fiicedido, pero
^ •‫ה ג ע עצמך א ם ה י ד ! ע&ר‬ ‫ז נ‬ ! ‫׳ ! • ו‬ L ‫ • ו‬fantes ves cuiero h27er la
,

: ^ ‫ ב ח ^ ר * מ ד י ד • ל א‬.‫יושר‬ dark and 115 iervant was with him, (.. . . * . '
1 ‫| ו‬n£ujente mtcrroq;aaon ; ft por
^ ‫והיה כ ש ף ת ו ע מ ר * מ * י‬ and wanted alight, who fhould cxemplo.
1 ‫ם‬
-‫־‬°
Un Cavallero
r

‫^דזמ^ני׳‬ *‫למי • הון אומר‬ light him : you ill anfwer furely 1 grandc etfuviera affrntado a
,‫ךי־ך‬ ‫יו‬
* -‫;איר ל?י(ימ‬ the fervant : in the like manner a Lord j las ef uras, y un criado fuyo
^*‫א ס היו יחדיו * דזעםו• דיך‬ to a i uke : ‫ ה‬Duke to a Prince,and a fe hallaile con el,quiendeviera
(‫השר;איר לדרכו ס * רותזלול‬ Prime to a K i n ! : but i f a Kings fer- fervir y alumbrar a quien ? me
refpondereis Cn dudael criado
,
*‫'יי‬ -‫לבז ס ל ך • ורז מיייז‬ rant fhould c in want of a light, can
devcra fervir y alumbrar :1
it be fupp •f:d, that the King fhould ill amo, y de la mifma forma
light bis •ubjett;? they anfwer'd him un Senor a un Duque, un
(
' )(‫מעולם על־ג״לד ; א י ר א‬ i ‫־‬. th.. negative . He replied to them Duque a un Principe, un
"1i.l;:c ihun ofthc eftcem of the Jews in Principe a un Rey, pero lb
‫א מ ר‬ * ‫א מ ד ו לו ל א ו‬
Jieeye-of the Almighty, and their puede fuponer cue fi los cri-
‫צ א ו ן ^ ו כ ט ה ^ ל ח י^וז־‬ ados de un Rey receflitaiTen
‫׳‬:xceU. nceinhis fight,linceGod himfelf
^ ‫ = ו ב מ ד ד ה ב‬1 ; ‫לפני ו ז מ‬ fer alumbrados, que le havia
eondeieer.dedtoadminiflerlightto them abaxarfe el Rey en perfena
Md'3l ‫שהקיבת‬ ‫לפניו‬
by day and night when they went out hazerio, ellos le refpondieron
! ^ ‫ויבלמו האיר ל ה ס ־‬
‫ם‬ ‫א‬
cf Egypt, as appears in ( Exod, chap- en el negativo, fobre 10 qual
‫ ם‬: ‫ל׳ח ? * ל י ^ < ג ד‬:‫ול‬
1 ‫ה‬
13 : 21 And the Lord went before les dixo podeis confiderar
‫ ׳‬V i ? £ ‫י־‬- "‫יי י‬2*‫ש^יי‬
themby day in a pillar ofacloud to lead quan grande es la Eftimacion
| ^ 1 ‫יומט ב ע ט ו ר ע נ ? ל נ ד ז‬ de Ifrael en ojos del foberano,
them the way, and by night in a pillar que el mifmo Dios les ha ad-
ft - ‫ה ד ר ך • ו ל ן ל ה ? ^ ג פ י ר ז‬
of fire to give them light, to go by miniftrado luz de Dia jrNochc
‫ ל ל פ ו ת‬- ‫להאיר ל ה ם‬
day and night. This had fo great a lu falida de Egypto, como
% ‫לה • מיד כ ^ ^ ^ ע ר‬£‫ו‬
‫ם‬
effect, that they inftantly became con- jconfta en Exod. Cap, 1 3 : 2 1
'()‫ ן בדל‬5 ^ ‫דבריו גתג;ירי‬ verts alfo. \y ^ i ° s andava delante de
•r ‫ •י ־י‬:
Jellcs de Dia con pilar de nubc
‫כאשר הגמד! ד ז ^ מ י ן ן ת ל^יו‬ As foon as thegovencur had received |para guiarlos por lacarrera y
c l c N o c h c c o n i l l a r d e f u e e
intelligence thatthe fecond detachment j P S
V ‫ה ה ל ה ש ט ת נתג;יר־ר‬ para alumhraiies por andar
were likewifc converted ; he refolved de Dia y de Noche . Tanto
^ ‫פעם שלישית ל ^ ל י ד ז‬ to fend out a third, with fHll flricter, fue el eledtoque tuvo efto,que
•W ‫א ח ר ת ו ה ן ה י ד ן ! ג י ו ו ת י ־‬ and more precife orders, not to enter luego todos ellos fe converted
^ ; ‫ידגנת ע מ ו כ ל ל מ ש ר ב‬ into any difcourfe or converfation ron .
or‫ר^י א ל א יפןחהוןג‬ whatfoevcr, but to feize on him, and Luego que el govern ado r
\ 3 *e ‫ויציגו א ו ו ת ו ל פ נ י י‬ convey him to his prefencc, with the tuvo avifo que la fegunda
Trupa de Romanos tambien
^!‫ ל ה נ ן ב ך ת ימצאיחוד‬: ‫ה ח‬ utmofl fpeed : they found Onkelos fet- fe convertieron, refolvio dc
ing in his houfe and puriuant to t h e i r | e m b i n r, los qu‫>־‬- l 1 n a t e r c e r a a

orders ieizedon lum, «nd took him l e sdid advertencias mas pre-
^ ‫ ל‬- ‫ויהי ? מ ש ר ע ר ן ר י ג ל י ד‬ away ^ c j ;
z a s jt Q ( a y a a o s o t r o s

‫• י‬ de
[1‫־‬8]
‫ת וירא א ת ח מ ז ו ז ח‬.‫הו!הבי‬9‫מ‬ ] away; when he was going out ef the de no hablar ni entrar en dif-
curfo con Onkelos re&a ni in-
‫וישמידו עליה ונשקה • רצחה‬ doo; byinp; his hand on the Phyla&ory,
diretf:amente,pero de agarrar-
kitfed it and burft out laughing before le y traerle en derechura a fu
‫לפניהם • אמרו לו על מ ה‬
them, they a(k hiin why he laughed prefencia Hallaronle pues afen
‫אמר ל ה ם‬ ‫אתרה צוהק י‬ tado en fu Caza y le agarra-
inmoderately, and at what?he anfwered
ron luego en conformedad a
‫ ש ל עולם מלך• יושב‬1‫מנהנ‬ them, the cuftom of the world is, that fus ordenes para llevarlo ; al
‫משמרים‬ ‫מ ב פ נ י ם ועבדיו‬ the King is in the houle and his ferv- ialir de la puerta de la Cafa
• : - j T T •‫ז‬ • • ants are placed out-fide to gaurd him, viendo la mezu2rl, puzo la*
mano fobre ella y la bezd, y
‫א ב ל הכןדוש‬ ‫אותו מבהוץ‬ but the Almighty let Ifrael his fervants hecho en ieir fuertemente,
‫ה ו א ישראל עבדיו‬ ‫ברוך‬ be infide and he guard them without. Empe9aron a preguntarle la
As appears by the 12 1 Pfalm, The razon de efta riza,le frefpondio
*<‫והו‬ * ‫יושבים מבפנים‬ el coftumbre del Mundo es,
Lord will keep thy going out, and thy que el Rey queda por dentro
‫משמרן מבהוץ * שנאמר יי‬ coming in from now till ever more; y fus criados por fuera le ha-r
‫ישמר צ א ת ך ובואף מ ע ת ה‬. as foon as Onkelos difcoverd that zen la Guardia, pero Dios al
contrario, dexa a fu pueblo.
they enterd into converfation with Ifrael por dentro, y les haze
‫ועד ע ו ל ם * וכאשר ראד־ן‬
T T V - : ‫ ־‬: T - {
him contrary to thedireftions of their la Guardia por fuera,como 10
‫ל ד ב ר עמו־ נ נ ד‬ ‫שהתהילו‬
V T * ‫״‬ ‫־‬1 • I • V
Governour, he began to expatiate, and diz2 el Pfalmo 121 Dios guar
‫של המושל פ ת ה‬ ‫האזהרה‬ dara tu falir y tu entrar de
adduced fuch convincing proofs of
- X •• - V T T : -S -
aora y hafta fiempre, Viendo
‫א ת פיהו בראיוות עצומורת‬ their upright path they ought to que dieron en difcurir con el‫״‬
‫־‬ T a 1 •
make choice of, that the whole of the contra las Direccionesdel Go
‫י‬ r

‫והזהות והורדה ל ה ם ה ד ר ך‬ vernador onpe^o a razonar:


third detachment, alfo were converted,
y moftrarles el camino
. . verda-
.
‫יילכו ב ה ונצח אותם ומיר‬ whereupon the Governour refolved toldero que devian de abra$ar,
fend no more after Onkelos. y coa la fuer9a de fus Razo- j
‫נתגיירו נם כן כולם ואז נמנע‬ nes y Pruevas irrefragbales
: ‫ה מ ו ש ל ל^ןלוח ב ע י י י ו ס ר‬ les convencio enteramente,
y toda efta 3 a Trupa tarn-
bien fe convertieron yenton-
ces dexo elGovernador deem-
biarmas atras de Onkelos .
‫מבני בניו ש ל המן נתגירו‬ T h e decendants of Haman were De la familla dc Haman
‫ךה בבני ברק‬1‫ולמדו ת‬ converted, & Taught the law among fe convertieron y enfenaron
‫ו י צ א מ ה ם רבי ש מ ו א ל ב ר‬ the fons of Barak, and Rabby Samuel la Da Ley ,entre los deBerak,
:‫שילת‬ thefon of Shelath decended here from. y fallo de ellos R , Semuel
Obadiah the P rophet was of a family hijo de Selath.
‫עובןץח ה נ ב י א מ מ ש פ ח ו ת‬
or decendant of profelytes, he was E l Propheta Obadia era de
!‫גרים דעה •י וחיד‬ of theCountry of Edon and prophecied familla djajrofelytas, de Edon.
‫מ א ד ו ם • ונתנבא ע ל י ח ם‬ on it's people as appears by hisprophe y prophefifb fobre ellos como
‫' " ' כ כ ת ו ב בנבואתו ״‬ confta por fu prophecia .
r : • T -
ra bbi R
‫רגי‬
[1z ]
9

c
‫א מ ט נ ׳ ט פ ח ת ג י‬$‫עקי‬, ‫ר ב י‬ Rabbi Akiba was a defcendant of R. Akiba era de Familla d
profelytes likewife. profelitas .

•‫ן‬o a ‫דזבז^י״‬ ‫חירודיס‬ King Herod, alfo defcended of Kerodes tambien era de
S ! ‫??ז׳עזפיזרו‬ profelytes, & reign'd over Ifrael in the familla de profclytas,y Reyno
fecond Temple . febre Yfrael cn la caza fanta
*‫י‬ ‫״‬ *W fegunda .
El Key Agripa, era de fa-
>©‫אנךיפס ה מ ל י »מ<ט‬ King Aggripa defcended from profe- milla de profelitas, y Reyno
>1‫ל‬0‫י‬-‫יז‬:‫ה‬0‫ןרי‬ lytes, and reign'd over Ifrael in the fobre Yfrael en la fanta Caza
fecond Temple. fegunda .
Por fin defde el tiempo an-
In fhort from ancient time to the
k ‫קז־טוז‬ ‫ל ל י מ ה ו‬ ‫יוי‬ ‫ס‬
tiguo hafta el prezejite tiempo
prefent, there have been many converts uvieron diverfos profelitas en
!hn ‫? ד י ס‬ ‫•סיי‬
in Ifrael and will conftantly be, as the Yfrael,y los havran en futuro
^‫כד־ב‬ ‫י‬ ‫י‬7-'‫לויאלי י‬
‫!י‬

prophet Zephaniah mentions in his como anuncia el propheta


^ ‫ ך‬1 ‫ ל ! פ‬$ ‫ י א ז‬3 ‫?צפניה‬
^ ‫* פ ה ברייה ל ק י ־‬ prophecy Chap, 3 ver 9 , for then I Zephanias Cap, 3 , vtr. 9 que
turn to the people a pure language, that entonces bolvere a Pueblos•
they may all call upon the name of habla clara, para llamar tddos
the Lord, to fcrve him with one con- ellos en nombre de, A ! para
fent. fervlrlo de confentimiento
uno •
5, . 3 ‫ נצ©רד‬1‫ר‬1‫ע ב ע מצ‬ T H E S E V E N P R E C E P T S LOS 7 P R E C E P T O S
‫'*'־‬ ‫לאלי ה ן‬ or commands given to the fons of que deven guardar todos las
Noah. naciones, que fon hijos dc
' ‫א‬
I.
‫תייעים‬1‫יןמנ‬ Noah.
T o appoint and conftitutc Judges .
‫כ‬ ‫״‬ .11 r.
‫ברכת העם‬ Not to blafpheme the name of God. Conftituir Juezes .
‫ג‬ Ill .
II.
No blafphemar cl nombre
Not to commit Idolatry .
de Dios.
‫ד‬ IV. III.
‫ ל ג ל ו ת ע‬1>‫של‬
‫ת‬ ; ‫ל‬
Not to commit Incefts . No Idolatrar.
‫ה‬ V IV.
‫של** לשפוך ך מ י ס‬ Not to be Homicides. No Cometer Inccftos •
‫ו״‬ VI. V.
‫י‬ ‫של** לגזול‬ Not to Rob, nor Ileal. No fer homecida.
VII. VI.
‫ז‬ Not to eat a member of any living No Robar .
,^‫של^לאכולאבימז‬ Creature VII.
F f chapter No comer micmbro de ‫ג‬1‫י‬
‫ריק‬£<
g^na coza viva. capiulo
‫ ר ק נא‬3 CHAPTER LI. C A P I T U L O 141*

• ‫ה מלכים היו ב כ ל ל ן‬£ ‫יגיד כ‬ Relates the number of Kings there Relata el numero delosReyes
‫ומי ה ם א ל ו ש מ ל כ ו ע ל כ ל‬ were in all • thofe who reigned over
t que u vieron en Yfrael los que
‫ישראל• ומי ה ם א ל ו ש מ ל כ ו‬ all Ifrael, and thofe over the tribes of Reinaron fobre todo Ifrael, y
Judah, Benjamin and Levy only, who los que Reynaron fobre el
‫ע ל ש ב ט יהודה ובנימין'ולוי‬ were nominated Kings of Judah ; the
‫י‬ ‫״‬ 1 ‫י‬ ‫!זי‬ ‫י‬ t ‫ו‬ v ••
Tribu de Yehuda, Benjamin,
‫הנהראיםמלכייהודה* ו כ מ ה‬ number of years each reign lafled ; the ‫־‬5c Levi folamente los intitu-
T - ‫ל‬ T I - : - • T. : • - High Prieiis, cotemporaries of each ; l?dos Reyes de Yehuda, el N°
‫שנים מ ל ך כ ל אחר* והכהנים‬ the Prophets in the faid refpe&ive de anos que cada uno reyno,
• - : - : T V T •T T • T
oeriods, with the number of years from y los Sa;erdo!‫־‬es y Prophe as
v ‫ה ג ד ו ל י ם שהיו ב י מ י ה ם‬
the Creation of each Reign , queer -nen tiempo de cada uno
‫ה י ב י א י ם ש נ ת נ ב א ו בזמניהם‬
los aiios de la criacion ciel
‫ובאיזה זמן מ ש נ ו ת הןצירה‬ Mund:> en que Reyno cadi
‫מ ל ך כל א ה ד ואחד‬ uno de ellos ,
»7;‫מ ^ ן ד ךאשוז ל כ ל ל י ה‬ The firft General King was Saul, El primer Rey General fue
‫שאול* ש מ ל ך ש נ ת‬ he reign'd A , M . 2867. The High Saul, el qu 1 R :yad en aiio
‫שני אלפים תתייםז ליצירות‬ Priefls his cot! mporarie ,Ahyab,Ali‫־‬ de 2 8 6 7 de la criaaon, los
•.‫הכהנים הגדולים שהיו בימיו‬ melechand Pbincas . Tl:ep:orh twas race: doles grandes que fue-
‫י‬ T l T V ‫•י‬ | - • ‫ ־‬: -
Samuel. The fcripturc m!nt‫׳‬cns hi ron en fu tiempo eran Ahia,
• ‫אהיה ״ א ח י מ י ך * ו פ נ ח ס‬ reignd 2 yenrs, but the recciv'd opin- \himelech, y Pinhas, y el
, 1 ‫והנביא היה שמואל‬ ion is 1 7 years.
‫״‬ I T T • T - ‫נ‬ ‫י‬
P;oph t.1 era Samuel, por 11
^fjri ura confta que r.ino taul
‫י‬. anos, pero la opinion re‫״‬
cebid 1 es 17 aiios .
‫השני הכללי היה‬ ‫הי?לר‬ TheSecond General King was David F.l Rey 2 ° General, en!
‫דור שמלך בי^נת‬ he reign'd A \ I . 28 S 4 his reign lafted
- ‫ י‬V T V • T Da‫׳׳‬id, el 11.‫ן‬1‫ ו‬reyno en ano'
*‫שני אלפים תיתפ!ד ליצירה‬ 4 0 years . The High Prieft in his 1884 ‫ ו‬la criacion. fu reinado
ime was Ebiathar,! he Prophets were duro 40 an)•, el Sarcedwtc
‫ומיידאי־בעים שנה הכהן היה‬ Samuel, Gad and Nathan . ,
T T ‫י‬
-‫י‬ - T T T : - ‫ י‬T T ( gra de era Ebi Mr, los prohe-
‫ ניאים שכימיו היו‬:‫א פיתר׳ וה‬ !a> Je fut'‫׳״‬m ‫׳‬0 ueron Semu ,
» T T - J V - S - S T T'l V

‫שמואל * גד • ו נ ת ן ן‬ j i , Gad y N than .


;

‫ה מ ל ך השלישי דחכללי‬ The third General King was Solo- SI Rey f ‫׳‬. -en.ral, fue Selo-
‫היה שיימה ומלך‬ mon he began to reign ^ , M . 2924, moh, Reyno en aiio de 2Q24!
‫בשנתשני אלפים תשע מאות‬ and reign'd 40years. Sadok was high a la eriaci ‫י‬1‫ו‬,(1‫ ג‬icy no duro 43
‫וארכעדה ו ע ש ר י ם ל״גירר־ז‬ Prieft,and the Prophets were Nathan,. aiios el facerdote grande fue
Ahijah the Shilonite and I d o . \1dek, 10a prophetas defu
‫ומלך א ר ב ע י ם ש נ ח י ' הכהו‬
‫צ ד ו ק ה נ ה י א י ם‬r- ‫גדול היה‬ 4 t e!npo,fueron >tathan,Ahiai1
‫יי‬ T
ei Selonita y Yddo ,
• ‫שהיו בימיו ותן * אהיה‬
1 ‫* רעיי‬.‫השלוני‬
‫שמות‬ names nombre
030
‫שמות מ י מ י יהודון‬ N A M E S OF T H E KINGS N O M B R E DE LOS REYES
OF J U D A H . DE Yehuda.
Rehoboan Solomons fon began' his Rehabham, reyno en ano
‫ב ש נ ת ^ נ * **לפל‬ T
‫״י‬ ‫י‬
reign A M . 2964 Was King 17 years de 2964 de la criacion, i l l
Ahimaas was High Prieft, •Semahiah, reyno duro 1 7 ano?, el ponti-
and, Ido were Prophets his eotempor- iice era Ahimahas,10s proph.e‫׳‬
,
tas de { j tiempo eran Sema-
;‫ה י ד ד א ^ ט ע ץ • ה נ ב י א י ם <םז׳‬ anes hia y Y^co .
: • ‫בימיו ש מ ע ^ ח רעד־ר‬
-‫בנרפלדב^ני‬ ‫^בי־ה‬ Abijah his fon afcended the throne Abiah fu hijo Reyh& en
‫ן‬
|^‫ק פ‬7‫אלפיכש תיך‬ A, M . 2981 reigned 3 years, Azariah ano de 2981 a la criacion,
was High prieft,. and ldo was the reyno 3 aiios, el pontifke era
hp ‫ל!צ;רה * ' ו כ ל ך‬
prophet. Hazariah, y el propheta de fu
f h!*% ‫׳‬,‫ י י היד״‬3 ! ‫ה כ ה‬
‫ל‬
tiempo fue Yddo,
: ‫והנביא ה ; ח ע ד ־ ר ׳‬
Afa his fon began his reign A, M . Affah fu hijo reyno en ano
1 < ‫ ו ת‬3 ^ ‫בנו מ ל ך ב‬ ‫א א‬
2984. was King 41 years, Jehoram de 2984 de la criacion, reyno
0

‫ ת י נ ת ׳ ק ק‬.‫אלפיכם‬ was High-Prieft ‫ ׳‬the prophets in his 41 anos, elpontifice era Yeho-
r
‫ד‬
‫ל;ציךה ״ ו ב ל י ״ ־ לאי־&ניח‬ reign were Azariah fon of Haded, ram, los prophetas de fu tiem-
\ \ *‫<גנה • ה כ ה ן דזפד־ול‬ Hanani and Jehu fon of Hanani . po, eran .Azariah hijo de
^‫ ד ־ ^ בי‬2 ^ ‫יהורם״ ה נ ב י א י ם‬ Hoded, Hanani, y Yehu hijo
1
S * * *‫בנ‬E ‫?עזך;ה בן ע ו ר י ״‬ de Hanani.
• ‫בזחנני'*־ ־ ־‬ Yehofaphat fu hijo reyno
‫יהתיפט 'בנרקלרגנ^ו‬ Jehofaphat his fon began his reign,
\ •VI.3025 he reign'd 25 years,Joahaz en ano de 3025 anos de la
was high Prieft ‫ ־‬The Prophets in criacion, reyno 25 aii< s el
^Vn 0 ‫ ד י‬8 ‫ ש ג ה ״ ו מ ל ד ע ע‬, ‫ ר‬0 lis time were Obadiah, Yaziel, fumo facerdote, fue Youhaz,
1

‫׳‬v‫־‬- ‫ק נ ה הכה; ה ג ד י ל ז^יד־ז‬ iichaiah, Jehu, and Eliezer. los prophetas de fu tiempo,
1 ‫הנביאים שהיו ב ; ? י ד ע ר כ ר‬ fueron Obadiah, Yahziel,
‫י י‬
^ ‫ ׳‬/ ‫יאל״ מ י כ י ח ו • ־‬/‫יח‬
‫ה ף‬
Michiahu Yehu, Eliezer.

Jehoram his fon began to reign A , M . Ychoram fuhiio Reyno en


/ J r o t s o ‫בנו מ י ד‬ ‫רם‬1,‫יד‬ j j ^ o he reigned 8 years, the High- ano 3050 a la cria:ion,reyno 8
5
jV ?eft was Jehojarib, the prophet• was oiio , cl fumo facerdote era
tap ‫ליצירה* ו מ י ד ^ מ י כ ד ז‬ Elijah, Yehoy.,r1b, y el prqpheta
! ‫הנהי ה;דול ה ך ־ ז ״ ^ א י ד י ג‬ de fu tiempo fue Elijah el
: ! ‫והנביא שלי&יי ה י ד ז י א ל י ה‬ propheta.
*‫"״‬ : ‫הנביא‬
Ahaziah his fon began his reign Ahazia fu hijo Reyn6
3058 was king one year cn ano de 3058 de la criacion,
T ,
‫ג׳איפיםד^מרני‬ ‫י־ ־‬ A. M .
only, Jehofaphat was High-Prieft & Rein6 folamente un ano, el
ten ‫־׳‬W ‫ו מ י י‬ fumo facerdote fue Ychofa-
^‫ייזנב‬ ‫הגךוג ה ; ה ; ה ר ^ ? ט‬ alifah phat,el propheta de fu tiempo
fu
EUfah was P rophet ‫״‬ fue Eliftfhei propheta
‫הנביא‬
‫עתליה א מ ו מ ל כ ח ב ש נ ת‬ Athaliah his mother began to reign AtalyMi fo madre Reyn6en
‫ג אדפיס ו ת ש ע ת‬ A M . 3050 and was Queen 9 years the ano de la criacion 3050 Rcyn6
‫״‬

‫והמשיםלןציךת״ ו מ ל כ ה שש‬ Ihigh pried was Jehoyadah, and Elijah 6 anos, el fumo faccrd&tc fue
was prophet. Yehoyadah.ei propheta de fa
‫שנים הכוה{ וזגדיל ס;ה‬
tiempo EUfah,
‫יהוידע״והנביאשבימיה היה‬
‫אלישע‬
‫מלךשנח‬1‫ א ש בןאזיון;ה‬1 ‫י‬ Joafh the fon of Ahaziah began his Joas hijo de Ahaziihft,
‫גיא^פיםששיםוהמש‬ reign A M3065 and reigned 40 years, Reyno en ano dc 3065, de la
‫ליצירה ו מ ל ך א ר ב ע י ס ש נ ה‬ 4
the High-priefts were Jehoyadah, criacion, Reyno 40 anos, los
•‫הכדזנים הגדול*• היו יהוידע‬ Pedaiah,and Zachariah, the cotcmpo- fumos faccrdotes,fueron yeho-
Tt I T • j - ‫ י י‬I ‫־י‬ rary prophet was, Zachnrish fon of yadah, pedayaby zecharia, cl
‫פריה ״ זכריה״ והנביא שבימיו‬ Jehoyadah prieft and prophet • propheta de fu tiempo era
t t j t ‫ י‬r- : t ‫נ‬- j T t :
zecbarya, hijo de yehoyadah,
‫היה זכריה בז יהוידע כהן‬ facerdote y Propheta.
‫ונביא ״‬ Amfiah fon of Joas, began his reign A mafia hijo de joas Reyno
‫אמציה ' ב ן יואש מ ל ך‬ A M j , 105, and reign'dg 29 years, en aiio de 3105 de la Criacion
,
‫ים‬$‫ב ש נ ת ג אל‬ " ‫י י‬ Zadekiah was High-prieft, and Am0g Reyno 29 aiios, el fumo facer-
‫קייה לןציךר־* ונ^לך ת׳טע‬ dote de fu tiempo era Sidkiah,
was prophet ‫״‬
‫ועשרים ש נ ה ״ הכהן ה ג ד ו ל‬ y el P ropheta era Amos .
‫היה צדקיה• והנביא שבימיו‬
‫מוץ ן‬$ ‫ה;ה‬ Uzziah his fon began his reign A M , Uziah fu hijo Reyn6 en
! ; ‫?!זיהו ' ב נ ו מ ל ר ב ש ^ ת‬ 3J34, reign'd 52ycars,J0el was High ano de 3134 de la Criacion
‫אלפים ק ל ד ל ן צ י ך ה‬ ‫י‬ r
v
prieft, and theeontempora1y,prophct$ Reyn6 52 aiios, el fumo facer-
‫ו מ ל ך שנןם והטשים שנד־ז‬ were Ofeah, Hamos and Ifaiah ‫״‬ dote era yoel los Arophetasdc
‫יואל‬ ‫ה כ ה ן 'הגדול היו‬ u tiempo eranOleah Amos,
r

^‫והנביאים שבימיו היההו־ש‬ Ifaias .


:‫עמו־סןשע^הו‬
Jotham his fon began his reign A M Yotam fu hijo Reyn6 en
‫ ת ם *בנן־ימלו בשנת ג‬1 ‫י‬ anode 3186 de la Criacion
3186, rcig/jed 16 years, Jotham was
‫א ל פ י ם קפו ליצירה‬ Reyn6 16, aiios el fumo facer-
High-prieft, and the contemporary
‫ ע ש ך ה ש נ ה הכהן‬# ‫ו מ ל ך ש‬ d6te era yotham, IoiProphe-
prophets were Hofeah, Hamos Ifaiah,
‫ה נ ד ו ל היה •ותם ״ והנביאים‬ tas de fu .tiempo fueren
‫־־!• ״‬: • T T -
and Micah .
T T Hoi£ah, Amos, Ifaias,
‫עמוס‬ ‫שב;מיו היו הושע‬ Micha.
:‫יש;גיהו• ומיכה‬ Ahaz his fon began to reign A , M Ahaz fu hijo Reyn6 en
>* ‫א ך ן ן יבנו* מ ל ך ב ש נ ת‬ 3202, reigned 16 years, Uriah was aiio de 3202 de la criacion,
.‫א ל פ י ם ר ב ליצירד״‬ Reyn6 16,aiios, el fumo facer-
High-prieft, and the prophets his
dote, era Uriah, los Prophetas
* ‫ו מ ל ך שש עשרדה שנדה‬ cotemporaries were Hofeah, Amos, de fu tiempo fueron Hoseah,
• ‫ה כ ה ן ה ג ד ו ל ה;ה אוך;ה‬ Ifaiah, Hoded and Micah . rlatnos, Yfaias, Hoded Micha.
* ‫והנביאים שבימיו היו‬ hizquiahu
T T I •t
T • • ‫• • י ן‬
hazekiha
‫הוש^ ״ עמום ״ !שע;הו י‬
‫עודר • מיכה‬
1
! 331
‫<ד‬9.‫?ני‬. ‫חזקיהו‬ Hezekiah his fon began to reign Hizquiahu fu hijo reyno en
A,M«3218 and reigned 29 years Ncriah anode 3218, de la criacion,
^ ‫ליצירה• ו מ ל ך כ ג צ ז י ^ נ ח ד ׳‬ was High prieft, the cotemporary reyno 29 anos, el fumo facer-
, T Tr 1 TT r• »r d o t e fiie N c r i a h , l o s prophefaS
,^‫;ד״ >מבבי‬.‫ נרי‬.‫הגדול היה‬
‫ל‬
prophets were H o f e a h , H a m o s , Ifaiah, I , ^ .> <• v . r

de fu tiempo, fueron Hofeah,


/ , . *
T

v ;
[ 0 i b 3 j * ^ i n ‫שבימיו היו‬ and Micah . Hamos Yfaias, y Micha.
r ‫״‬:‫ישע^הי״־׳מיכה׳‬
^ ‫מנ^הי״בנר מ ל ד י ^ נ‬ Manafleh his fon begnn to reign MenafTeh fu hijo reyno en
‫ז‬
‫ ל»צ׳י‬ran ‫א ל פ י ם‬ A , M . 3247 reigned 55 years,the high- anode 3247, de la criacion,
prieft was Hofaiah the cotcmpora- reyno 5 5 , anos el fumo facer-
^ / ^ ? ‫ומלך ד ו מ ^ ם י ג ה‬
dote fue Hofahia.los prophetas
‫הכהן ה ג ד ו ל הןך• • ז ח י ^ ה‬ ry prophets, were Ioel, Nahum, and
de fu tiempo fucron YoeJ,
‫י‬ ‫הנביאים ש ב י מ י ו‬ Habakuk. Nahum, Habakuk .
/ - ^ ^ ‫נהום * ד ז ב נ ק י‬
Amon the fon of Manafleh bega n Amon hijo dc Menalle,
ml&Qr'fem ‫אמון‬ to reign A, M . 3302 reigned 2 years, Reyno en aiio dc 3302, de la
Shallum was High-prieft and cotepo- criacidn Reyn& dos aiios, el
b n T •;;‫ ת י *(ג*ם‬# ‫ו מ ל ך‬ fumo facerdote, fue Sallum,
/ ^ ‫ ז ן ד ז ן פ‬: ‫ ש ? ו ם‬,‫ה ג ד ו ל היך‬ rary prophets were Nahum, Habakuk,
los prophetas defu tiempo fue-
^ ‫שבימיו היו נ ח ו ם י ^ ד ת ב ג‬ and Hozay. ronNahum,Habakuk y Hozay

Jofiah his fon began to reign A , M . Yofiahu fu !hijo Reyn6 en


3304 reigned 31 years; Helckiah was aiio de 3304, de la criacion
Reyno 2 anos el fumo facer-
^ ‫ליצירה• ו מ ל ך ש ל ^ י ם י א‬ High-prieft, and the cotemporary
dote fue Hilquiahu, los Pro-
prophets were Zephaniah, Jeremiah ; phetas de fu tiempo fueron
.‫*<ש*ו ון‬3‫הללןיהו ו ה נ ב י א י ם <ט‬ and Huldah the prophettfs. Zephanias Jeremiasy Huldala
}^‫ןחר‬ ‫צפניה י ירסיהי‬ Prophetila.

Jehoahaz his fon began to reign A.,M. Yoahaz (u hijo Reyno en


‫^ א ך ן ן בנו מ ל י ג ^ נ ת י‬ e a

r r 3335,reigned 3 months only, the High aiio de 2335 ^ ^ criacion y


^‫ם<&ל ל‬-‫אלפ‬
prieft was Helkiah, and the prophet Rein6 fclamente tres mczes,
‫ה‬

to^b^n.n^ ‫ומלך‬ elfumofacerdote fueHilquiahu


his cotemporary was Jeremiah .
1
^‫רדזב‬ ‫ה ג ד ו ל ה י ה חלרןיחר‬ el propheta de fu tiempo fue
Yermiahu, ‫״‬

^ ^ ‫א ח י י ק י‬ ‫יהדקים‬ Jehoiakim his brother, began to Yehoyajdm fu hermano


reign A , M . 2335 reigned 11 rears, Reyn6 en ano dc 2335 ^ &
the High-prieft was Azarias, and the criacion Reyno onze aiios, et
Prophets were Jeremiah and Uriah . fumo facerd6te fue Azaryas los
Prophetas de fu tiempo fueron
Jercmihuy Urias.

ti&z^J ‫!המכין‬ Jehoiackin his fon began to reign Yehoyachin fu hijo reyno
A, M . 3346, and was king three on aiio 3 3 4 6 de la criacion,
G g el
J
t 34]
‫ י מ ל ן ני הרשים הכדזן ה ג ד ו ל‬months only, the High-prieft wa$1 rey no 3, mazes rfalaraente
*‫ שריהו ו ה נ ב י א היד‬r r r j Serajiah, and the prophet was Jercmi- el fumo'facerdotefue Serayahu
1 ‫ירמיהו‬ ah . el prcphetafue Jeremias.
‫צ ד ל ך ה ו אהיומלךבשנת‬ Zedekiah his brother began to reign Sidquiahu fu heimano reyrifc
‫ שמו‬£:‫ג אלפי‬ A, M . 3346 ; i n his days was the en aiio de 3346 delacriacion
‫ם‬:‫לןציךה * בימיו נהרב;רושל‬ deftru&ion of Jerufalem, Jehozadak la Caza Santa fe deftuyp enfu
< ‫ךה ש נ ה‬#‫ומלך א ה ת ע‬ was High-prieft and the cotemporary tiempo reynd anze qnos'd,
• ‫הכוזן ה ג ד ו ל ה י ה ןהוצךק‬ prophets were Jeremiah and Jehcz^ fumo facerdote *fueYehofadak^
‫והנביאים שבימיו היו ירמיהו‬ kel, los prophetas 1 de'fu tiemga
:‫יהז״קאל‬ fueronJentiias^y Yehezkel. j

‫רקגב‬3 C H A P T E R , L I I . CAP I T U L O LI'I.

‫ל‬.‫יגיד א ל ה ש מ ו ת מ ל כ י י&רא‬ Contains the names of the Kings of t)e los nombres de jl? j

‫ובאיזה זמן מ ש נ ו ת ה ע ו ל ם‬ Ifrael, and in what year of the creations Reyes de Yfrael,y en queued
‫מלכו*• ו כ מ ה שנים כ ל א ה ד‬ with the number of years of each theif po de la criacion - del j n i ^ ^
‫»י‬ V T • T : T
Reign, the cotemporary prophets. T h e Reyanaron, y « quantos aiK
‫ו א ה ד מ ל ך ו מ י הפהנביאים‬ names of particular parts c f man, & cada uno Reyno, y qqal ‫־מן‬,
‫רןצות‬-‫שבזמניהם • ושמורת‬ what ought to be obfervedby each of 01
los prophetas de fus ^ tiesfipp
‫איברי ה א ד ם מ ה ל ע ש ו ת ו מ ה‬ their rfepe&ive, member. y nombre de fllg^unos mie« v

. 1 ‫ל לעשוית‬ bros del humano conjo>fc #


de Governar. . <

‫מלךעל‬-‫בןנבט‬ ‫יךב^ם‬ Jeroboam fon of Nebat reigned over Yarobham hijo de Nebtf
‫ישר^ב^נתישני‬ ifrael A , M . 2964, reigned 22 years, Reynd fobre Yfrael en ano
‫אלפים תתקיסד ל ב ר י א ת‬ the Prophets were Ahijah the Shilonite 2964 a la criacion del muni
. ‫ ו ע ש ר י ם‬. ‫עולם ו מ ל ך ש נ י ם‬ & Ido. y reyn6 22 anos los Proph c

,»‫ש נ ה • והנביאים שבזמנו הי‬ tas de fu tiempo fueron


: ‫״ אהיההשלוני* ע ד ו‬ el Silonita y Hiddoh .
‫נדב י יבנו מ ל ך ע ל יעןךאל‬ Nadab his fon reigned over Ifrael, Nadab fu hijo reyno fob
‫שנרת שני א ל פ י ם‬ A, M . 2986, reigned 2, years, the Pro- Yfrael en ano de 2986 de
‫ח ת‬
‫ק י פ ו לבריאה * ומלךשתי‬ phets was Yehu the fon of Hanany . criacion, rey no 2 anos el pf
‫שנים ״ והנביא שבזמנו היה‬ phetide fu tiempo fue Yeb
* • V • T-: rr T - • ‫ן‬ ‫י‬ ‫י‬
:‫יהואבזהנני‬ hijo de Hanani. !
• T-J ‫י‬T I

‫עא‬#‫ב‬
f

‫בןאד?המלךעל‬ Baaflia the fon of Ahijah Feigned over Bahafah Hjo de Ahia,rcy (

• ‫ ישוזאלישנתשגי‬. Ifrael, A , M . ‫׳‬2988, reigned 24 years, fobre Yfrael en ariojle 298


, ‫ פ ח ל ב ר י א ה‬: ‫ים ת ת ק‬3‫אל‬ the Prophet in ,his.time was Yehu . c‫״‬e la criacion, reyn6 24 an
‫ו מ ל ך כ ד שנדה • ו ה נ ב י א‬ el propheta de fu tiempo f.
Elah Y e h u . &
/ ‫שבזמנוהיה י ה ו א י ן‬,
‫אלא‬ ‫־‬ ‫״‬ ‫» ל‬ ‫־‬ ‫״‬
'(!35)
5
jElah his fon reigned over Ifrael Eltfh ?hijo reyno ?fobre
A, M , 3012, reigned 2 years, the pro- Yfrael en ano.de 3012 :de
‫ומלך^^^ן‬ ‫לבריאה״‬,
phet in his reign was Jehu . criacion, reyno 2 anos el pro-
^‫״ והנביא שבזמנו ךזמת׳ייחמו‬ phetade.fu tiempo •fpe Yphu •
Zimry, Reigned over Ifrael A , M . Zimri Reynd fo.pre Yfrael
©‫ אלפי‬0 ‫ ״י‬v 3014,reignesl ,ydays only, the.prophet aiio de 3014, de la criacion,
* $ ^ « ‫ י‬9 : ' ‫־ ומלך ש מ נ ה‬ was Jehu . Reyno fiete dias fpkmente, el
* Propheta de futiempofueYehu•
‫ י מ ר ^ ; ; ן‬. ‫י ה ג כ י א שבזמנו ה י ת‬
Omry, Reigned over Ifrael, A , M . Omri Reyno fobre Yfrae*
3014, reigned 12.years, the prophet in en ano de 3014 •de Ja criacion
his reign was Jehu . Reyno 1£ aiios, el Propheta
< ‫ומלךשניםיעשר^נח ן ס ן ב‬
‫? י‬
' ; : ‫שבימיו ה י ה י ד ז י א‬ ‫ןי‬ T
de fu tiempo fue Yehu .
Ahab thofop rif Omry reigned over Ahab hijo ‫׳‬de Omri Rein^
!.?‫־‬ ‫ישראל‬ • ‫•ן ־‬T
Ifrael A M. 3026 reigned#2 years, the fobre Y1fracl,-en ano de 3026*
r

s5

| @ ‫ ״ ; ר ב‬. ‫אלפים בו ל ב ף א ד ״‬ Prophets in his time yrete Elijah ‫ ז‬the, de la criacion* ‫־‬Reyn6 22 ano
Xiftibite, Michaiah and Elijah . los prqphetas-de. h i tiempp fue-
ron Eliahuel 'Xi|by,Michiahu>
%#&6,3&?- ‫שבזמנו היי‬
j * ‫ * י ״‬-‫ ״‬:^‫מיכיהי)אלגחי‬ y Eliahu.
, | ^ ^ ) ‫ב נ ו מ ל‬ .‫אךןןיהו‬ ‫י‬ 'Ahazisth his‫'׳‬£bn<reigned ovarlfrael Ahaziahu fu hijo Reyno
e
‫ז‬ A, M . 3048, reignM 2 years, tliepro-j fobre Yfrael ano de 3048, d
tow phet in his time wasElijah • I -la criacion, Reynd dos aiios
/ ; • ‫ג לבריאח י ? י ר ^ ; ^ ג * ם‬ el propheta de fu tiempo fue
.Jhgsj ‫ " י‬1 ‫ש ב ז ' מ נ‬ ‫י והנביא‬ Eliahu.
Jehoram his brother Reigned over Yfehoram fu hermano rey-
?^‫ו‬5‫ג^לנ‬ ‫שנת‬ 1T
Ifrael A,M.3050 reign'd ‫י‬12 years, the n6 fobre Ifrael ai}p 3050 de l a

,
vW ^ 7
' ‫ל ב ף א ה 'מלזי ^ נ י ס‬ • rophets
• in his time were Elijah J criacion, r^yqo 12 anos k>s
and Elifha . 1 prophetas .fureron Eliahu> y
Elifah .
‫ל י‬ W 2 Jehu the fon of
‫י ה ן א ?ז‬ Nemfhi, Reigned Yehu hijo deNimfi reynfc
over Ifrael, A, M . 3062, reign'd 28 ,fobre Yfrael ano de 3062
‫״‬
^ ‫ ס ב לגנךיאה * ק ל י ד « ^ ר‬. years, the Prophets his reign wer^ aiios de la criacion, los Pro"
^WgWM«3 .‫ י ו ש מ נ ה י??־"״‬Elifha and Jonah •
‫י‬
phetas de fii tjiempo fueron
• ^ . ‫ ע י ד נ ך‬# ‫שבזמנו־ היו א ל י‬ ‫־‬1 Elifah y Y o n a .
-‫ ב נ ו ק ל ך על‬, ‫י ה ו א ך ן ן‬ Jehoahaz hi ‫ י‬fon Reigned over Ifrael jYehpahas fu hijo Reyno
‫י שנת ג א ל פ י ם‬ T
A , M 3090, reign'd 17, years, the fobre Yfrael ^10• de 3090 de la
Prophets, ini his. reign were.fclifJjLa^nd crjaciop, $ Reynd hj, ‫׳‬apos,
Jonah, * jles Propbetas de fy tiempo,
t

4 Jehoas ^yehaos
‫ז‬ » #‫יהזא‬
(«3«
Vrjfc; ‫ בנוי מ ל ך‬# ‫| ה ו א‬ Jehoafh his fon reigned over Ifrael Yehoas fu hijo reyno ano de
‫ש נ ת ג אלפים ק יז‬ A , M . 3107 and reigned 16 years the 31J07 dela criacion, reyno 16
r n t o ‫ל ב ר י א ה ׳• ו מ ל ך שש‬ prophets in his reign were Elifha and aiips,10s Prophetas de fu tiem-
‫שנים • והנביאים שבזמנו היו‬ Jonah . po' fueron Elifah y Yorta.
: ‫אלישע י ו נ ה‬ t

‫ ל‬2 ‫ ' בנו ' מ ל ך‬q j D T Jeroboam his fon reigned over Ifrael Yarobham fu hijo reyno
(

•‫ישראל ש נ ת ג‬. A, M . 3123 and reigned 41 years, fobre Yfrael ano de 3123, de
‫אלפים קכיג ל ב ר י א ה י ו מ ל ך‬ the Prophets in his reign were Jonah la criacion, reyno 41 ano'los
• ‫א ה ד וארבעיכש שנד־־ז‬ Hofea, and Amos . Pfophetas.de fu tiempo fueroii
• ‫והנביאים שבזמנו היו יונה‬ Yonas Hofea y Amos .
T T * • ; ‫ ־‬1

‫הושע י ;גמוס ן‬
‫רבןנם מ ל ך‬: ‫זכריה בן‬ Zachariah, the fon ofYcroboam Zechariah, hijo de Yarob-
‫ע ל ישראל ש נ ת ג‬ reigned over Ifrael A , M . 3164 reign'd hrm,reyn6 en aiio de 3164 de
‫אלפים קסיד ל ב ר י א ה מ ל ך‬ 6 months the prophets in his reign la criacion, reyno 6 M e z e s , 1 0 $
‫ששדה ה ר ש י ם ה נ ב י א י ם‬ ;
were Jonah, Hofea and Amos . Prophetas de iu tiempo fueron
‫שבזמנו היו יונה • ה ו ש ע‬ Yona, Hofeah, y Amos .
t ‫עמוס‬
‫ ב ש מ ל ך ע ל‬/ ‫שלם בן‬ Shallum the fon of Jabeih, reigned Salum hijo de Yabes, reyno
0 ‫שנת‬ ‫ישראי‬ 1 oyer Ifrael A , M . 3165 reigned one en ano de 3165 de la criacion,
‫אלפים קסה* ל ב ר י א ה * מ ל ך‬ Month only, the Prophets in his reign reyno 1 mez folamente, 1 0 5
‫ה ד ש א ה ד ב ל ב ד ״ הנביאים‬ Hofea, Amaz, Micah, prophetas defu tiempo feurbn
‫שבזמנו היו הושע* ^ מ ו ס ׳י‬ Hofeah, Amos Micha.
1 ‫מיכה‬
V ‫ י ו ד &לר‬4 ‫מ נ ח ס‬ ; Menahem, the fon of Gadi reigned Menahem * hijo be Gady,
over Ifrael A , M . 3165, reigned 10 reyno en aiio de 3165 de la
‫י ^ ר א ל ש נ ת גי‬
years the Prophets were Hofeah, Amos, criacion, reino dies aiios, los
‫אלפים קס״ה ל ב ף א ה מ ל ך‬
Ifaiah and Micah . brophetas de fu tiempo, fueron
•‫ע ש ר שנים • הנביאים שבזמט‬
‫י‬- I • 1 ‫י‬ T V V :Hofeah, Amos, Yefaias, y
» ,‫היו הושעו* עמוםישעיהו‬ :Micha.
‫ ז‬j ‫ ״‬i x -‫״‬ ‫־י‬
«‫מיכה‬ Pekahiah,hisfon reigned over Ifrael Pekahia fu hijo reynd en
‫בנו מ ל ך עלי‬ ‫פקחיה‬ A , M . . 3 175, reigned 2 years the pro- ano de 3175 de la criacion,
o ‫ישראל ש נ ת‬ jphetsofhis reign wete Hofea, Amos, Reyno dos aiios,los prophetas
- ‫ז‬ ‫״‬ T ‫• ז‬
‫א ל פ י ם קעיה ל ב ר י א ה י מ ל ך‬ Ifaiah, Micah. de fu tiempo, eran Hofeah,
*XX X • ‫ן‬ - I • T ‫ ־‬:

‫שתי שנים הנביאים שבזמנו‬ Amos, Yefaias, y Mich&.


- I • v •‫•י‬ ‫»־־‬
‫היו הושע ״ ע מ ו ס • ישעיהו״‬ Pekah hijo de Rcmalyahu
X : - t T T Pekah the fon of Rcmaliah, reigned
1 ‫•מיכה‬ overlfrael,A,M. 3177! reign'd20years rcynb aiio de 3177, de la cria-
3;S‫מלך‬ ‫בן ך מ ל ! ה ו‬ ‫פקח‬ cion, reyno 20 anos,los prophe
‫ ש ג ת ג א ל פ י ם‬1*‫ישר‬ the' tas
‫ ו מ ל ך ישירים‬. ‫ ל ב ר י א ה‬. ‫ק ע ז‬
‫שגה*־‬
‫ז‬
( 37)
‫שנה• הנביאים <עב;ומני סי‬ the prophets in his reign were Hofea, ta$ dc fu tiempo fueron
&‫&ע‬1 • ‫ה ו ש ע י י עמוס‬ Amos J'faiah, and ,Micah. ; Hofeah, Amos, Yfaias, y
:‫מיכה‬ ‫׳ ־‬ ‫ ז‬. » Micha .

-?)‫מיד‬ ‫בן׳אלה‬ pp n1
Hofhea the ion of Elah,reignedover tlofcah hijo de Elab, Reynd
r ‫ישראל ' ע נ ת‬ frael A, , M . 3197 reigned 9 years, ano 3197 de la criacion, reyno
in his reign Samaria was taken : the
**‫אלפים קצז לבריאת‬ nueve anos,los prophetas de fu
?
Prophets in his time were Hofea, Amos
&n ‫נ ל כ ד ה שומרון * מ ל ך‬ faiah, and Micah . ' tiempo fuercn Hofea, Amos>
‫שנים * ה נ ב י א י ם ש ב ז מ נ ד ^ ן‬ Yfaias y Micha, cn fu tiempo
\ ‫ה ו ש ע ״' ע מ ו ס * ? ש ע י ד ן‬ fue conquiflaiia la famaria.

‫ן‬5‫ד‬3?‫הבורא לכןצת א‬ mj The Holy fcripture has deflined Concedtd el cnador para al-
f nifc<3£ ‫ה ו ר ה מ ה‬ and !!Hotted to each member it's gujnos miembros, fudeftinolo"
: : ‫ומהלא ל ע ^ י ת‬ department what each fhould obfervc que deve hazer, y lo que no
and which they fhould not obferve . ha? de hazer. •
‫לרב‬ To the Heart . A l cora^on.
And that you leek not after your No efculquedes defpues^
1 Heart . de vueftro cora96n . •
' ‫ולא תתורו א ה ל ' ד מ פ כ נ ס‬
To the Eyes . A los ojos .
Nor after your Eyes • N i defpues de vueftros ojos

• ‫ואהרי עייייכמ‬ To the Ears .. A los Oydos .

‫לאזגיס‬ Thou.fhalt not receive afalfe report No recivas oyda de vanidad,


• ‫תשא שמעיטוא‬
To the Mouth . A la Boca .
‫לפה‬
v ‫י־‬
Thou fhalt not eat any abominable No comas ninguna abbmi- ‫־‬
;‫לאתאכלבלתייגפח‬
thing:.-