Vous êtes sur la page 1sur 48

1

‫א‬
‫א‬ ‫א‬
‫א و‬ ‫א א‬ ‫א‬
‫א‬ ‫א א‬ ‫א‬
‫א‬ ‫א א‬ ‫א‬
‫א א‬ ‫א א‬ ‫א‬
‫א‪!" #‬‬ ‫א א‬ ‫א‬
‫א ! د‪$‬‬ ‫א א‬ ‫א‬
‫א!‬ ‫א א‬ ‫א‬
‫"&‬ ‫א‬ ‫א א‬ ‫א‬
‫‪$‬‬ ‫א‬ ‫א א‬ ‫א‬
‫'‬ ‫א‬ ‫א א‬ ‫א‬
‫א* د) (‬ ‫א א‬ ‫א‬
‫‪/‬؟؟؟؟‬ ‫‪01 E ,‬‬ ‫‪ F‬א‬
‫ج‬ ‫! ‪3 45 " 6 7‬‬ ‫‪8‬‬
‫‪7‬‬ ‫& ; ‪& = 9:‬‬ ‫<‬
‫>‬ ‫‪0?@ A‬‬ ‫‪B 7C 0‬‬
‫‪E F‬‬ ‫م ‪G" 6‬‬ ‫‪ 9 DC0‬א‬
‫‪9 :‬‬ ‫" ‪I8‬‬ ‫‪" 9:‬‬ ‫'‬
‫‪ $ ) JK‬د א'‬
‫?‬ ‫ل ‪$8 NO‬‬ ‫‪M‬‬ ‫‪<8‬‬
‫‪G T C3 G‬‬ ‫و &‪ JPQ‬وא ‪JJ3‬‬
‫‪ F 9‬وא ‪E‬‬ ‫= & ‪G‬‬ ‫א ‪C 0‬‬
‫‪ FE‬א و ‪E U‬‬ ‫‪ U‬א)‬
‫א‬ ‫א ‪K‬‬ ‫"‪Y‬زم وא ‪ W‬א (‬ ‫‪) 9V‬‬

‫‪2‬‬
‫א‬ ‫א‬
‫ـــــــــــ ي‬ ‫ــ‬ ‫ا ــ‬
‫ــــــــ ي إ ـــ ـ‬ ‫ود ـ ان‬

‫" ّ! ه ــــــ ا ــــــ ات‬


‫و ‪ّ +‬ـ* ا )(ــــــــــ' إ&‪$ %‬ــــ‬

‫أرى‪3 :‬ــ ا ‪ 12‬إ& ا ‪0‬ــــــ‬


‫و‪7‬ـــ‪ 6‬ا م وا‪$ " 4‬ــــــ‬

‫; ا (‪ 12‬ا‪ 1 67 9( :‬ـــ‪6‬ء‬
‫و> ‪7‬ـــ‪ 6‬ا = ـــ< & ــــــــ<‬

‫أ ‪ ;%‬أ‪ 24‬ا = ‪? 3 9‬ـــــــ‬


‫و‪ BCA‬أ‪ A‬د ـ‪ @ 6‬ــــــــــ‬

‫‪ 6! E‬ى ا فء ‪%4 7‬‬


‫وراح ‪ I? + .. 6 F‬ـــــــــ‬

‫ـ ى‪ BCA..‬ا ‪ 0‬ــ ‪%E‬ــ‪6‬‬


‫‪ B3‬ا ‪ 4‬ا ي ‪J‬ـــــــ ق‬
‫و ُ‬

‫ى ‪ 3 ) ّ M N %7‬ـــــــــ‬
‫ــ* ا ‪ %‬ــــــــــــ‬ ‫و‪O‬‬

‫أ وا‪4‬ــ ‪3 ..‬ــ‪ B‬أ‪ 34‬ـــــ‪0‬ـ‬


‫اك ‪E‬ـــ‪ 6‬ا‪ 7:‬ــــــ‬ ‫أ‪B($‬‬
‫ُ‬

‫ـــــــ‬ ‫ا(‬ ‫‪!Q‬ــ;‬


‫ّ‬
‫و ‪ Q‬ا ‪ R‬ى وا‪4‬ـ ا‪$ 7..‬ــــ‬

‫? ‪ 9‬ر" ?‪ O‬ــ ‪ S‬ــــ ن‬


‫ور" ا ـــ ي ‪ 4‬ـ; وا&‪ %‬ـــ‬

‫‪3‬‬
‫א و‬ ‫א א‬ ‫‪ J‬א‬
‫‪ N‬ـــــــــ ‪ E‬ـــ'‬ ‫‪T F$‬ــــ‬
‫ُ! ع ‪ 3E‬ـــــــــ ‪' %3 (7..‬؟‬

‫ـــ ات‬ ‫ط! ‪B‬‬ ‫ـــــ ُ‬


‫و‪4 $‬ـــــــ ّ دوه ‪ 67 0‬ا ‪' )0‬‬

‫‪ ! X QJ‬ــ ن أ‪E -‬ــ ‪ -‬ــ ‪0‬‬


‫‪E‬ع ّ‬
‫‪%4‬ـ‪ 9‬ا ! ــ'‬ ‫و ‪0‬ــــــ‬

‫[ ‪+7‬ــــ ي ‪ Z‬ـــــــــ ‪...‬‬ ‫أ‬


‫‪ 67 0 B3 ..‬ذا ا ‪' F‬‬

‫ــــــ‪N‬‬ ‫‪$ 4‬ـــــ‪ 6‬أر ــــ ھ‬


‫وإ^ ‪7..‬ــــــ‪ ! ^.. T E O‬ــــ'‬

‫‪0‬ـــــــــ‬ ‫أ‪ J‬ر‪ : +4‬أ‬


‫‪ !3Q O7‬ه ا ّ‪ R‬ق ا )( ـــــــــ'‬

‫‪ $‬أ ُ ـــــ د ـــ‪ IE & 6‬ـ‪6‬‬


‫ــ'؟‬ ‫ـ‬ ‫‪ 107‬ــــــ ن ‪E‬‬
‫‪4‬‬
‫‪!+‬ــ‪ ' 9%4 B‬ا ‪!+‬ـــ ت‬
‫ُ‬
‫و ّ!‪* +E 6 ُ%+‬وا* ـ ‪ M‬ـ'‬

‫‪( <Q‬ــــــــ ا ‪ %‬ى ‪=3‬ـ‪N‬‬


‫ّ‬
‫د ? ‪QE 0‬ــــ< ا ‪A‬ـــ ع‬

‫‪E‬ـــ أت أر ّـــــ` أورا‪0$‬ـــــ‬


‫وھ ا ا ‪ 6$O‬وراء ا )(ـ ع‬

‫‪ 0 ! a‬وا‪4‬ـــــــ ا وا‪4‬ـــــ ا‬
‫'‬ ‫و ــ ف أ‪A‬ـــــ ّ ‪0‬‬

‫أ ـ ? ـــ ي ا‪d‬ن أ ‪ c‬ـــ‪S‬ال‬


‫و? ــ ي ‪ A‬اب ا ! ا ‪' 3‬‬

‫ى ‪4 c‬ـ ل ?‪ +‬ظ‪* 0‬وا*؟‬


‫?(‪ 6‬ر‪ E‬ــ'؟‬
‫وھــ‪ 1‬أ& وا إذن ّ‬

‫ا ‪3‬ــ‪ B‬أ ھ ھ ــــــ ط ‪7‬ــــــ ؟‬


‫ــ'؟‬ ‫وھـ‪ E 1‬ـ ‪0% 7‬ـــ‬

‫‪ <E 3E‬أ ّ ـ أوھ( ـــــــــــ‪6‬‬


‫‪ (ّ +7‬أ ‪a‬ل أ ـ‪E 9‬ــــــــــ ــ'‬

‫? ‪ 9‬ذ‪ E E‬ت ا^@ ـــ ‪+‬ـــــ ت‬


‫ا ‪ Z‬ـ` إ^ ا ‪' (3‬؟‬ ‫وھــ‪1‬‬

‫و ‪FZ 6‬ــــ‪3R N‬ــــــ‬


‫‪ ّ%+‬أ ‪0 R‬ــ ‪ F‬ـــــــ'‬
‫أ&‪A 6‬ـــ وز ا ‪ ( g‬ن ا (ــــ ى‬
‫‪ & O7‬ف ‪ 0‬و^ &‪i‬ـ ع‬

‫‪ $‬ت ا ‪!I‬ـــــــــــ ب‬ ‫@‪0%7 R‬‬


‫ودس ا ‪ (3‬م ‪ 1+E‬ا !ــــــ ع‬

‫ا ‪ $ 3‬ت ا^د‪ N E‬وا ‪ =%‬ا ت ا ‪ 67 c 0‬ا"‪ %‬ل ا‪ E‬ء ا ) ا‪.. T‬‬


‫ا ‪ ( +‬ت ا (‪N 4 %R‬‬
‫ز ‪..N‬‬ ‫‪ R‬ق ا ــ ‪12‬‬ ‫‪6 N‬‬ ‫‪ 67‬ا ‪ $ 3‬ت ا^د‪ "^ N E‬اض‬
‫‪http://www.youtube.com/watch?v=0exYYEbwT28&feature=related‬‬
‫@ ‪ ّ $ 0%7‬ة ا ‪i‬ـــــــــــــــ‪O‬ت‬
‫ور‪ Š$‬ا ود وھ‪ & 67 6‬ع‬

‫ّ ـــــــ ھـــــ ا ‪ 0‬ا وھـــ ا‬


‫‪ ZE 6+! ...<RF‬ـــ د ــــ ع‬ ‫ّ‬

‫‪5‬‬
‫أ ؤوا إ ‪ 9‬ا ـ ‪ -‬ز‪ -‬ادة ا "! ء‬
‫ــــــــ ع‬ ‫‪* 0% 7‬وا*ا ا‬

‫و ‪* 0‬وا*أو‪ J‬ء ? ـــــــ‪6‬‬


‫و ‪ 6 !34‬ا = وف ا د ــ'‬

‫‪Z *N‬ـــــــــــ‪ًN‬‬ ‫*‪T F$‬‬


‫)ــ ز ‪ [(I‬وھ‪ 67 6‬ط ع؟‬

‫أرى‪..‬ھ *وا* ‪2 $‬ـ وا‬


‫ــ ا ‪2‬ــ ھ ‪ I& 67‬ع‬ ‫و‬

‫‪ ّ a‬ا أ& ـــــ ء ! ــــــــ‪N‬‬


‫ھ(‪! $ 6َ I‬ــ‪ 1‬ا ‪I‬ـ وع‬ ‫و‪ّ $‬‬

‫! ّ أت ‪ (%) ُ 0‬ــــــــــــ‬
‫ــــ‪ A 1‬ا‪0(T‬ــ ‪a‬ذ ـــــــــ'‬
‫ّ‬ ‫و‬

‫ا‪ 4 %$‬ھ ؟ (ـــ ُو‪T‬ـــــ ت؟‬


‫أ ‪N $‬؟ ھ ا أ ــ ‪ i7‬ــــــــ'‬

‫ھ ـ‪ " N‬ھـ ُ ‪!%‬ـــــــــــــــــ‬


‫و ھ أھــ وه &(ــ ا ــــ'‬

‫أ ‪7‬ــــــــــــ‪ N‬ھ‪ 6‬دارھ *وا*؟‬


‫ون ‪(I E 0‬ــــ ع‬ ‫‪ 3‬ا‬

‫‪ E‬ت ا ? رة ? ‪0 B7‬ـــــــ‬
‫وإن ھ‪ 37 6(Q 6‬ف )ــ ع‬

‫ّ‬
‫‪0RFE‬ـــــــ *وا*‬ ‫& ‪ B‬ا ‪OR‬‬
‫‪ E 9%4‬ا ‪ i‬ـــ ع‬ ‫وإن ‪ّ ُ %C‬‬

‫( ‪ QF‬ه ‪QF‬ــ‪0 B‬ـــ‬


‫‪ (7‬ذا ‪ A‬ى * ‪ E‬أ ‪ E‬ـ'؟‬

‫‪ a%‬ـ‪ 1‬أ‪ E‬ءھ @ـــــــــ رة‪...‬‬


‫? ‪ 9‬ﷲ ‪ <4‬ا ‪ c i‬ا ‪' M‬‬

‫‪6‬‬
‫א‬ ‫א א‬ ‫א‬

‫ـــــــــ‪ ^ •E 6‬و^ ‪ 4‬ــ*‬ ‫‪0‬‬


‫و^ ‪RE‬ـــــ ض ‪ F4‬ر ‪+!I E 6 4‬ــــ*‬

‫^ ‪ ! E‬ا ي (‪I‬ــــــــــ‪+ •E 6‬ـــ‬


‫إن (‪ +3‬ا ا (ـ ء‪ +3( ..^..‬ا ا ‪*+(3‬‬

‫‪ a 1T‬ـــ‪RI 6‬ــــــــــــــ ة‬ ‫‪1‬ا‬


‫و ف أ ‪ I‬ھـــــ أ ّ‪0‬ـــــ ا‪+7:‬ـــ*‬

‫أ ا ــ ي ‪g‬ـــ ا‪ 9(?:‬إ ‪ 9‬اد‪E‬ـــــــ‪6‬‬


‫‪ • E‬ا اد ‪ Z‬ــ‪ 7...6‬ــ* ‪ E 6‬ــ*‬

‫‪ B3‬ا ‪ 4‬ا ي أ ا * ُ ‪$‬ـــــــــ‪B‬‬


‫ـ‪ B‬ا ‪ ّ%‬ــــــ*‬ ‫‪ +I‬ا = ‪+ N‬‬

‫‪ 3‬وت ھـ ھ أ‪ J‬ا ‪ +‬وھ ــــــــ‬


‫‪ 3‬و ا ‪ ? I‬ا ‪2‬ـ ري ‪ 67‬أ ـ‪ -‬ـ ‪ -‬ـ*‬

‫اوي‬ ‫وا‬ ‫ا‬

‫إ ‪ 6‬رأ ‪* +%‬وا*‪...‬إ ‪+% ( 6‬ـ *وا*‬


‫أ *أ ‘* ھ ‪ +‬ا ‪RF‬ـ‪ -‬ـ‪-‬ـــ*‬

‫" ‪*+ ,‬م ا (‬ ‫‪ ..‬ا ' & وا‪%‬رو‪ #... "#‬ار ‪ ./0‬ا ‪ ", (-‬ا‬ ‫وع ‪1109‬‬
‫‪ 4‬و‪/*& (1 21 "3‬‬
‫ﺋﺮﻱﺍﳌﺘ ﻌ ﻔ ﻦ‬
‫ﺔﺍﻟﻨ ﻈ ﺎ ﻡﺍ ﳉﺰﺍ‬‫ﳏ ﺎﻛ ﻤ‬
‫‪*7‬رة و‪ *7‬ط' ا‪.67%‬‬

‫‪3 ..X B(( ..‬ـ‪(0%ّ B‬ـــــ‬


‫ا م &(ــ ا و ‪ " 67 +‬و?‪+‬ـــــ*‬

‫ــ ــ‪ (% 1‬ـ‪ 9‬ا ( ء ــــــ ر *‬


‫أ ـ ّ ق ا ; ‪ + 7‬وا ‪%‬ـ ا ‪+‬ــــــ*‬

‫‪7‬‬
‫ّ ‪ 6 (%‬درو ‪J‬ــ ت أ ‪0‬ــــــ‬
‫‪ ! % 7‬ا ' " ي ‪..‬أ ‪%‬ــــ ا ‪+ 0‬ـــــ*‬

‫أ ‪ ? c‬م ‪* %! " 9i‬وا *أ@ ي‬


‫ّ ن ? ي ‪ 0‬ا ن أم ‪ -‬ـ‪-‬ـ*‬

‫ا ; ‪ "#‬و‪?3‬و‪ "+ -> %‬ا ذ ‪& < , 2‬‬


‫؟‬ ‫وا‪ 0‬او&‪: BC&% .. & @0 2A‬ا ‪ (E‬و ا ‪, FG 21 A-‬‬

‫‪ B‬أ‪ !34‬ــ‪ 6‬أ‪ 9 E‬إ ‪ 9‬ز ــــــ‬


‫‪Q‬ــ< و ‪+0%‬ـــــــ*‬
‫ّ‬ ‫ّ‬
‫‪ 9%4‬ا ا ـــ‪N‬‬

‫ﺔ ﺑ ﺎ ﺻ ﺤ ﺎ ﺏﺍﻟ ﺒ ﺪﻻﺕ‬‫ﺔﺍﻟ ﻌ ﺪﺍﻟ‬‫ﺋ ﻬ ﺎ ﺍ ﺷﺮ ﻑ ﻭﺃﻧ ﻈﻒ ﻣ ﻦ ﻗ ﺼ ﻮﺭ ﲟ ﺎﺭﻛ‬


‫ﺑ ﻴ ﻮﺕﺍﻟ ﺪ ﻋ ﺎﺭ ﺓ ﺑﻨ ﺴ ﺎ‬
‫‪ J > *& (1‬ا (* ( ‪*@ ,‬ت وا @*رة‬
‫آن ا‪:‬وان‪ +7 ..‬د ‪* %3‬وا* ‪7‬ــــــ‬
‫‪I‬ـ‪- c‬ـ‪+‬ـ‪-‬ــ*‬
‫ا‪ <4‬ا ـ س ‪ّ E‬‬
‫ّ‬ ‫وﷲ أ ‪%‬‬

‫‪8‬‬
‫א‬ ‫א א‬ ‫א‬

‫ـــ ا زا ر‪..‬‬ ‫دا؟‬ ‫د ن‬ ‫ن ن ورا‬

‫‪i7‬ــ‪ 1‬ا )( ' ! ــ ‪CA‬ــ‪ B‬أذ ـ ه‪......‬‬


‫أ‪F4‬ــــ‪ 6‬ا )ـــ م و^ ا‪ ? 0 F4‬دا‬

‫‪ Q‬ـــ ا ) ا‪ .... T‬إ& ان ا ‪ !F RF‬ا‬


‫‪ 0E‬ــــــــ & (ــ ‪( N? 7‬ـــــــ ى‬

‫? ـــــ‪ 9‬ا‪ 9 ?.. @:‬أ ا‪ 0A‬ر‪BF$‬‬


‫ر ‪T‬ــــ‪ 1‬ا ‪ ...`Q‬أ‪ 0E 6F$‬أ‪4‬ـــ ا‬

‫ﺔ ﱄ ‪Potrait.com‬‬ ‫ﺔ ﻣ ﻴﻠ‬ ‫ﺔﺍﺫﺍ ﻋ‬ ‫ﺍ ﺷ ﺎﺭ ﺓﺍ ﱃﺍ ﺳﺘ ﻀ ﺎﻓ‬


‫ﺗ ﺎﺑ ﻌ ﻮﺍﻟ ﻔ ﻴ ﺪﻳ ﻮ‬
‫‪http://www.google.fr/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DflJ6VXZFsY0&sa=U‬‬
‫‪&ei=tFJZTe2qEYqLhQf7-‬‬
‫‪OCEDQ&ved=0CBoQtwIwBQ&usg=AFQjCNF6TTt4LgI1dcxRmjDdTgKUqE8aIA‬‬

‫ي ?‪ R‬ا و ـــــ رة‪...‬‬ ‫‪.. = E‬‬


‫أ ا‬ ‫أ ــ ي ?) ــ` و ‪& B3‬‬

‫أ ــــ ا ي ‪ g‬ا‪ 9(?:‬إ ‪ 9‬أد‪E‬ـــــ‪6‬‬


‫وت ‪(Z‬ــــ ا؟‬ ‫ــ ُ‬ ‫ري‬
‫ا‪َ +%E‬‬

‫ُر"ـــ ا ‪ I‬وا “ ز ‪!F% B‬ـ ‪....‬‬


‫و ــ ف أ‪ E‬ــ‪ 9‬ا ي ‪0 3‬ـــ ا ‪+‬ـــ ا‬

‫‪.. (4‬‬
‫ا? اؤ ا ‪ a%‬وا‪ 67..‬ا‪ 1J:‬ھ ُ ُ‬
‫أ‪E‬ـ ? ‪ ّ A‬ھ و ــــــــــ ا‪-‬‬
‫ھ ا ‪T‬ب– ً‬

‫‪%Q‬ــ* ‪$‬ــــ ‪...‬‬ ‫ا ‪ ..[ T‬إ ‪9‬‬


‫ا ـ‪ 9‬ا )ـ اري ‪ & :‬ز ٌ ــ' ا ــ ده‬

‫‪ 9%4‬ا ا ـ‪ 67 N‬أ ‪0‬ـ و"ــــــــــ ت‬


‫‪ 3‬ت )‪0%‬ـــــ ا‬ ‫ّ‬ ‫!‪ N‬ا ‪R‬ــ‪..1‬‬

‫أد?‪ 6‬ا ‪3 ..^..^...‬ــ‪( % B‬ـ ‪..‬‬‫^ ّ‬


‫زاد ــ‪ 6‬ر ـ ا‬ ‫ﷲ ‪!34‬ــــ‪ 6‬وھ‬

‫ا م ‪ E‬ن ا ‪F‬ــ ص‪ ...‬ف ا ! ‪0‬ــ‬


‫و ف أ‪ N%+ 0 1 A‬أ‪E‬ــــــــــــــ ا‬

‫‪9‬‬
‫ا م ‪ 0g‬د ا ــ‪ 6‬و‪ $‬ط! ــــــ ا‬
‫ورا‪T‬ــ‪ $ *E 6‬ن ‪F%‬ـ ا؟‬

‫?(ــ ر؟‪ 1 4‬أ ار * و ‪0‬ــــــــ ‪..‬‬


‫ّ‬
‫ا ! ء ــ*‪ 6 ..‬ا ‪ F‬وق أ?‪(%‬ـــ‬

‫دار ا ! ?‪N‬؟ ‪ $‬أ‪0%Z E‬ــ ‪(0‬ـــ‪...6‬‬


‫‪ 6‬و‪ $‬ــ‪ 0‬؟ وي‪..‬ھ ُ ا ‪ 3‬ـ ا‬

‫ا )(' ّ( ‪ 3 ) M‬ـــــــ‬
‫ا‪ :‬و ‪ $‬د ّ ــــ ا ! ـــــ ا؟‬

‫‪10‬‬
‫א א‬ ‫א א‬ ‫א‬

‫( ا ــ ر ‪ 67‬ا — (‪ 6I‬ى‬
‫و ‪ 3‬ي أ‪!4‬ــ ي ھ ا ا =!ـــــــــــ‬

‫ھ ا م ‪Q% 67‬ــــــــ‪4 c‬ــ ت‬


‫و‪ 67‬ا )( ت‪..‬دروس‪!?..‬ـــــــــ‬

‫ا ‪ %‬ى ـــــــــ ‪%QRJ‬ـــ*‪..‬‬


‫‪ ‘ E J‬ا ‪F‬ـــ ر‬ ‫?‪9‬ا‪R‬‬

‫ل‪:‬ا ‪$ B Q%‬ـــــــــــ اء ــــ*‬


‫ھ ‪ 67‬ا ‪ I‬ارع ‪ 7‬ا ا ‪RQ‬ـــ‬

‫ھ ‪7‬ـــــــ‪ 6‬ا ( ‪ N‬را‪QT‬ـــــــــ‪N‬‬


‫ــــــ‘ & < و& ــ< ُ ‪2‬ــــــــ‬
‫ّ‬ ‫‪0‬‬

‫ــــــــ‪N‬‬ ‫ـــ ل‪T F$:‬ـــــــ‬


‫و‪ $‬ط! ــ ھ وھ ‪7‬ــ‪4 6‬ــــــ ر‬

‫أ‪ E‬ھ ر‪ E‬ــــ' وھ أ ّ ــــــــ‪0‬ــ‬


‫ُد‪ E‬؟‬ ‫‪ c +7‬ـــــ ى؟ ى‬

‫‪ X QJ‬ھ ا ‪3‬ــــــ دة ا )! ء‬
‫ا ‪......9‬ھ‪ E 1‬ـــ ؟‬ ‫و‪$ +‬‬

‫ھ *وا*ط‪ R‬ات و‪ $‬و‪ M‬ــ ھ‬


‫= ّ ا د ــ‪ 4 6‬ض ذ ــــــ‬

‫‪ c +7‬و‪A & $‬ــــــ‪ّ 4 B‬ـــــ‪N‬؟‬


‫ا ــ ؟‬ ‫‪ 3‬ا ‪(3‬ـــــ م؟‬

‫! ‪0‬ــــــ وا‪4‬ــ ا وا‪4‬ــــــ ا‬


‫وإن ز?(ــ ا أ ‪0‬ــ ‪R 67‬ــــــــ‬

‫‪R(E‬ــ دي أ" و د رھــــــ *وا*‬


‫‪ M '(3 7‬اط ‪ +‬ـــ` وھـــــ‬

‫=‪ 6FF‬ــ ‪ N‬ا ‪ F=I‬ــ ت‬‫ّ‬


‫‪ 9 E‬وا اط و‪ 4‬ــ ا !‪I‬ــــ‬

‫د& ‪ 67 0 ? B‬ا ‪ +2‬ـــــــــ ت‬


‫و‪ ˜ 4‬ھ *وا* ون ُ ‪%‬ـــ ُر‬

‫‪11‬‬
‫? ـــ‪ 9‬ـ أى ‪ 0 $‬و‪*E‬‬
‫أ‪ 9%4..1A‬ر زي ( ‪g4‬‬

‫ا ‪ ™ I‬ا ‪ M‬وي ‪ 67 ; %R%3‬ا )('******** ‪ E‬ا م )ــــ ز & و * واو^ده؟‬


‫ا& ‪* +‬‬ ‫— ‪F(E‬‬ ‫أ ‪ a‬ا أ&‪ 67 6‬ﷲ ا ‪*GOOGLE 3‬ھ‬
‫ا&! ر ا م ‪ I‬ان ‪ 6 34 N 4‬ا ‪ E N QF‬أت ھ ر‪ ..‬رب و‪ * 7 A 7‬زي ‪.....67 %A 7‬‬
‫ت ا‪. 4‬‬ ‫ات‬ ‫‪B‬‬

‫‪7 0 (A B (A‬ـــــ‪ J 6‬ــــ‬


‫‪ +7‬ن ا ي ن‪^......‬ت ‪R‬ــــــ‬

‫ھ ‪0%‬ــ ‪:‬و‪E‬ــ ـــ ! ــــــــــ‬


‫و ‪ +‬ھ ‪%‬ـــ‪gE 0 6‬ــــــــــ‬

‫‪ 0‬أ‪37‬ـــ وا ? ـــ‪0‬‬
‫ور‪^ (E‬ھ ي ـــ‪ B‬ــــــــــ‬
‫ّ‬

‫ّ ي ‪3‬ـ‪(0% B‬ــــــــــ‬ ‫أ‬


‫أ ا ( ّ ?‪ 6‬ا م‪...‬آن ا ‪g‬ــــ‬

‫أط ـ` أن ُ‪ ! F‬ا ‪ 67‬ا ) وع‬


‫‪a ZE‬ن ‪+‬ــ‪ %3 6‬ــــــــــــــ‬

‫‪12‬‬
‫א‪!" #‬‬ ‫א א‬ ‫א‬

‫ھ ا م ‪ R 7‬ي ‪ 67‬ا ‪* E 3‬‬


‫و‪ • E‬د‪ 0 T $‬ا ‪ E %‬ـــــــــــــ*‬

‫رأ ‪ 6J $ (3 B‬ا ‪ ZF‬ــــــــ‬


‫‪ E‬و ‪ N 07 1+‬واد?ــــــــــ*‬

‫ھ أ"! ـــــــــــ ء‬ ‫‪B!!4a7‬‬


‫"‪ NF‬وأ ا ـــــــ ر?ــــ*‬
‫ّ‬ ‫أ‬

‫‪ Q%R%‬ا دي أ‪(4‬ـــــــ ا وا ‪ g‬وا‬


‫@‪O‬ث ‪07‬ـــــ ر ـــ* ا ‪ E‬ـــــــ*‬

‫إذا ـ ‪ $‬ـــ‪ ..6‬ا&‪$ %‬ـــ ا؟‬


‫‪( 4 7‬ــــ ا‪...‬ھ ه ا ا‪ $‬ــــــ*‬

‫أرى ‪ ّ M‬ا ا ‪ ) E 67 B$‬ت‬


‫و‪ R3 7 67‬ت ‪ & 0 ..‬د?ــــــــ*‬

‫ى !‪ Z%‬ن ‪0E‬ــــ ‪ 7 J‬ــــ‬


‫و& ‪ 0‬ا ‪ B 0‬را‪ A‬ـــــــــ*؟‬

‫ون ‪ 6‬و ‪% 0‬ــــــــــ‪6‬؟‬


‫‪ ^ B+3‬ـــ*‬ ‫‪%ّ 4 0E‬ــــ‪ 6‬أ ّ‬

‫‪ 3‬ء ‪* 0 6%‬وا*و‪4‬ــ ھـــ‬


‫ـــ‪.. N‬إ ّ( ط ـــ*‬ ‫‪07‬ــ‬

‫ھ *وا* و‪ 4‬ھ ا ‪ R‬ا = ع‬


‫أ = ــــ*‬ ‫وھ ‪..‬ھ ?‪3‬‬

‫? & ـــــــــ‪O‬ء؟‬ ‫( ُ 'ا‪R‬‬


‫ا ا =‪ ? ž‬را‪ 7‬ـ*‬ ‫ھ *وا* ‪$‬‬

‫إذا أ ‪ R‬ا ‪$‬ــ ت ا ‪!I‬ـــــــــ ب‬


‫ـــ*‬ ‫‪$ 3 7‬ــ ا (‪ 63‬ا‬

‫‪ X QJ‬ھ ا ـ ‪-‬ز‪-‬ادة ا‪ $:‬ــــ ء‬


‫‪$ 7‬ــــ‪ 0‬ـ ــــــــــ*‬ ‫و‪+‬‬

‫ا‪FQ c 0 E‬ـــــــ‪ 0 6‬؟‬


‫‪ %‬ـ ‪0EO‬ــــــــــ ا ) ‪ T‬ــــ*‬

‫‪13‬‬
‫‪ +‬ا س ‪ !$‬ــ‪0 7 6‬ــــــــ‬
‫و‪ $ 1 7‬ودھ ا ‪ T i‬ـــــــــــ*‬

‫ّ‬
‫‪RI‬ــــــــــ ة‪..‬‬ ‫‪T F$‬ـ ي ‪6 a‬‬
‫‪ 9 E‬و @ ــــــ‪ N‬ط ـــــــــــ*‬

‫أ و‪4‬ـ ي أ? ف أ ارھــــ‬
‫و‪ 3 E‬ــــ ات وھ‪ 6‬را‪ E‬ـــــــ*‬

‫أذا ‪I‬ـ وھ ‪ & 07‬ــــــــــ‪6‬‬


‫و ‪ 3‬ــــ‪ 6‬أ ‪ 0‬را‪ T‬ــــــــــ*‬

‫وإن أ ‪ +3‬ھ ? ‪i 9‬ــــ•‬


‫‪37 7‬ــ ا ! ــ' وا ! ‪ T‬ـــــه‬

‫‪E = 0E‬ـ ن ‪ E‬ــــــ‪* 0‬وا*‪..‬‬


‫و ‪0‬ـــ ي ( ؤھ ا ‪ %‬ـــ*‬

‫‪Q 1 a‬ــ ت ‪0 4‬ــ *وا*‬


‫( ‪ ' F‬آ ـــ‪ J 1‬ــــــ*‬

‫ــ د ـــــــ‪6‬‬ ‫أ ا‪d‬ن أ ! ‪0‬‬


‫‪ E‬ـــــــــ*‬ ‫و ف أؤ ـ‬

‫ون ‪ّ 0E‬‬
‫‪ =7‬ــ (‪+3‬ــــــــ‬
‫و^ت ــ ص ا ز?ـــــ*‬

‫‪ (A‬ــ‪ 1()( B‬أورا‪$‬ـــــــــ‪0‬‬


‫و ـ ز ‪ B‬أ‪ ) '(A‬ـــــــ*‬

‫‪ N‬ا ‪ F=I‬ـــ ت‬ ‫=‪6FF‬‬


‫و‪ 4‬ـــ‪ *E 6 % 6‬ا ‪ I‬ر?ـــ*‬

‫‪g‬ــ ‪ i$ 0 7‬ـــــــــ‪0‬‬
‫وھ ا أوا ; ‪ $‬ھــ‪?-‬ـ ـ ـــ*‬

‫‪14‬‬
‫א ! د‪$‬‬ ‫א א‬ ‫א‬

‫ا ‪ $‬ة ا ( ء ‪ a‬أ‪M 7‬ــ‪...B‬‬


‫ة ‪(F$‬ــ‪ ! B‬ــــــ‬ ‫أ‬

‫‪ + ! a‬وا‪ 4‬ا وا‪4‬ـــــــــــــ ا‬


‫? ـ‪ 9‬ا ‪ +!I‬ت ‪ 9 E..‬وا^@ ــــ‬

‫ا )( ت ودور ا ‪!I‬ــ ب‬
‫ا ‪ 9‬ا ) ت وط‪ R‬ــ‪ 6‬ا ‪ZF‬‬

‫ا ‪ F 9‬ت ‪ %(E‬ـــــــــــ‪..N‬‬
‫‪ 1 Q‬ا ‪ +‬ر@ ء & ـــــــــــ‬

‫إ ‪ R + $ 9‬ـــ ن ـــــــ*‬
‫ا ‪ 67 +%!Q$ *6 * 9‬ا‪&:‬‬

‫‪ 1 '(3%‬دوا‪T‬ـــ ـــــــــــ‬
‫و ـ‪ 1‬ا ( ا ــ ‪ 1E..‬وا !ـــ ر‬

‫‪7‬ــــ وع ا ^ ‪ $ N‬ط!ـــــــ‪...N‬‬
‫و ق ا ‪ R‬ا * ‪..‬دور ا =(ـ ر‬

‫‪ X F‬أ و ــــــ ر ــــــ‪N‬‬


‫و‪ ˜ 4‬ا ‪ ) NM‬ي‪ ..‬ـــ ور‬

‫‪ N‬ا ‪ F=I‬ـ ت‬ ‫=‪6FF‬‬


‫و‪ E‬زة ‪ 67 +E‬ا (‪ 3‬ـــــــــــ‬

‫ا '*>?&?ي‬

‫(‪ B‬أ =ــ ‪QE 1 67‬ــــ‬


‫وأ‪M‬ـ ب ‪ 67‬ح و ــ ور‬

‫أ ـ ‪7‬ـ‪ 6‬ا ‪E %+‬ــ‪0 6 N‬ـــــ‘‬


‫و ‪ 67 6‬ا ) ا‪T‬ــ ‪ 2 <4‬ـــ‬

‫ـــ و^ت‬ ‫‪+ ? ` $a‬ــــــ‬


‫‪ ..c‬ا ـ ‪ 4‬ــــ‬ ‫ا‬

‫ف ‪+ ? ;Qi‬ـ‬ ‫‪3‬ؤ‬
‫و‪ + B ( $‬ــ = ــــ‬

‫‪ ( ?..9 E‬ــ ‪* +E‬وا* ـــــ دة‬


‫وا‪ QJ‬ب ? ‪ 1‬وأھ‪ (M 1‬ـــ‬

‫‪15‬‬
‫‪ +4 i‬ا ـــ ‪ %C‬وار‪ F$‬ا‬
‫ا ‪ َ ُE N‬و ُ‪3‬ــــــــــــ ر‬

‫‪Q%‬ــ ا م ‪+i E‬ـــــــ ‪....‬‬


‫و‪ 9 ? • E‬ا ! • ف ‪ 2‬ر‬

‫‪QF‬ــ‪ + B‬اد& ـــــ ا ‪% E‬‬


‫و ‪ +‬أ‪% E‬ـــــ إ^ ا ‪I‬ــــــــ ر‬

‫‪Aa‬ـ ‪ = + 1‬ـــــــــــ‪N‬‬
‫ُ‪ ? %!34‬ــــ ‪0‬ـــــ دة ُزور‬

‫< >" و< ة‬


‫‪(| %‬‬
‫ا '(‪ B ƒ‬ت ‪ "(0 E/‬و‪ 'G‬و‪.23‬‬ ‫د ‪ ~ 2‬از‪ JB‬ا ;‪€‬م وا‪ E0%‬ام* ا<‚ ا @( ة* د& وا‬ ‫ا ;( ‪, ./EA& 6#*#‬‬

‫;*اش‬ ‫‪ƒA'7‬‬ ‫ف‬ ‫ف ا *‪******„1‬‬ ‫< >" و< ة‬

‫ـــــــــ *وا*‬ ‫ا ‪! 67 6% 7‬‬


‫دھـــــ ر‬ ‫‪ B‬ا ) ا‪T‬‬
‫‪ُ 7‬‬

‫أ ــ ا ‪ I‬ــ` ‪.‬وا ‪ I‬ــ` ھ أ‬


‫‪ 6‬دة دو ‪i4 67 +‬ــ ر‬

‫وھ‪ 2‬ھ‪-‬‬
‫‪http://ferdjioua.algeriaforum.net/t16942-topic#159513‬‬

‫‪16‬‬
‫א!‬ ‫א א‬ ‫א‬
‫‪F ;( •E‬ــــــــ ر أ‪0 +4‬ـــ‬
‫و ‪ & (+4‬ا‪ E... 7‬ــــــــــ‬

‫@‪@O‬ــــ‪ N‬أ ــ ــ أ ‪i‬ــــــــ‪B‬‬


‫و‪ 7‬ا ــــ ? ـ ‪g%‬ـــــــ‬

‫ــ ه ?ـــــ ا = ـــ‪O‬ء‬ ‫ـ‬


‫[ " ـــ ھ ‪ & 67‬ــ‬ ‫وھ‬

‫اء ھ ا&‪ $ %‬ا ‪ $‬ــــــ‬


‫ام ا ( ‪ ...O? 7 '$‬ـ ‪i‬ــــ‬

‫‪0 7 B )3‬ــ ‪( Q‬ـــــــ‪N‬‬


‫` ‪ <4‬ا ‪ g‬؟‬ ‫‪7‬ـــ‪; 10‬‬

‫أ ‪..Š3‬و& ( ( ‪Œ‬‬
‫‪*1*Ž "' - ,‬ا > ‪ J‬ا (* ( ‪*- ,*& (1‬ان‪/‬‬
‫و&‪@E+‬‬ ‫و& ( ( ‪ > Œ‬ب ‪ " A 21‬ا‪%‬‬

‫ا ‪ 7‬ادى و ‪.. @O@.. 9 2‬‬


‫إ ‪ % E 9‬ـــ ‪ E...‬زا ‪2 ُ 6‬ــــــ‬

‫ا '*>?&?ي‬
‫>‪ 1J‬ة‬
‫‪*- , *& (1‬ان > ‪ J‬ا (* ( ‪/‬‬
‫‪% ,‬ر‪ "/Ž‬وا ‪ 6B > • 3 (‘*E‬ز‪& 3‬‬

‫‪7‬ـــ‪ 6‬و^ ‪ %‬ــــــــــــــ‬ ‫إط را‬


‫ا ا ‪ 9‬أو ــ ‪ZJ‬‬ ‫ا‬

‫ّ‪ 1‬ط ‪RT‬ــ‪N‬‬ ‫ا‪ :‬ـــــ ‪...‬‬


‫أ ‪ 67‬ا ‪ g%‬ر و‪% E‬ــــ‪ 6‬ا ( ــــ‬

‫‪17‬‬
‫‪ (/ "& | 6‬ة‬
‫ا ‪*-‬ان ا ’@‪/2‬‬
‫‪ '> 20‬ﷲ ‪ >. Ž ,‬رة س‪.5‬ر‪*+ Ž.665 •#‬م ا (‬
‫ا •‪07.97.55.38.14/‬‬

‫‪ E‬ــ‪ ..9‬ــــ ر‪ E‬ع ‪ A‬ا‪ T‬ـــ‬


‫‪Q 1+‬ـــ< ان ى ‪R ^..‬ــــ‬

‫ا‪ 21 3‬ا‪ –E3‬ر‪•B‬‬

‫أ وا‪4‬ــ ‪+‬ـــــ د ــــــ‪6‬‬


‫د? ‪* +‬وا* ‪I‬ــ ء ا ‪Q3‬ـــ‬

‫‪ N‬ا ‪ F=I‬ت‬ ‫=‪6FF‬‬


‫وإن ھ ‪R‬ــــــ‬ ‫وإن ‪F $‬‬

‫د& ‪7 0 ? B‬ـــ‪ 6‬ا ‪ +2‬ـــ ت‬


‫ون ‪%‬ـــ‬ ‫و‪ ˜ 4‬ھ *وا*‬

‫ا ـ ا‪d‬ن وا ـــــ* ‪ A 67‬ـــــ`‬


‫ووﷲ ــــــــ و وه ذ ــــــ‬

‫ت ا‪0 E‬‬ ‫" دة أم ر" دة ?‬


‫‪ E‬ب ا (‪ N %‬وا ‪ N 3%‬وا ‪.. ;Qi‬ا ( ا ھ ه ا ‪ NF‬ا ‪ %‬ا@ ‪ N‬ا ‪ N I‬وا )( ‪.N‬‬

‫‪ $‬ل ; ‪ 67‬ز ن ‪ +E‬ي ا أة ‪..— i‬ا م ا^ول ا ‪ 6 2‬ا ‪ ˜ 2‬ا ا‪ 'E‬و ‪ —A 7‬ر‪.6E‬ا‪ !J‬ا ا‪1A‬‬
‫ا^و^د‪..‬و‪ %) 9 E‬و ود ? ‪ 0‬م ‪E‬‬ ‫‪..‬ا‪.. !J‬ا‪.. !J‬ووا‪ 4‬ا ‪ 0‬ر ‪ $‬ل ‪ 0‬ا را ‪ X‬وج ‪ E‬ش‬
‫م‪...‬‬
‫ى؟‬ ‫ارة ‪ NI‬ا ( أة ‪ +R7 N +3‬ت ‪ 67‬ا ‪ 0‬وب‪..‬واش (‪1‬‬
‫‪ Q -‬ق ‪ ;3R‬زي ا ! ? ي؟؟؟؟ ^‪..^..‬‬
‫ام ^ واش دارت؟‬
‫ّ‬
‫‪ N‬و‪ E‬ات ‪ 67‬ا ‪˜ Q‬‬ ‫&‪O‬ت ا‪ 4‬ا ‪ 0‬ر& ج & و * ‪ F‬دة ورا‪ A BE A B4‬ا ‪*N‬ا ‪*N? Ri‬و‪ $‬ت ه‬
‫ه‪ •= E..‬وا ج ‪ 67‬ا ‪ ˜ Q‬دو&‪...*%‬‬
‫; & ر‪NA‬؟ ا ‪..9 %‬ا ‪ I 9 %‬ف؟ ه ! وك ? ‪..‬وﷲ " ا ‪...1 4 B‬وﷲ " راك ‪ + E‬ش‪ ..‬وﷲ "‬ ‫‪ --‬ه‬
‫راك ‪ + E‬ش‪..‬‬
‫ورا‪ ) B4‬ي و ور ‪ 67‬ا ! ‪ g% B‬ھ * ‪..N4 R E‬‬
‫ي و‪...6%4 7‬‬ ‫ي‬ ‫ذروك‪ ...‬ا ‪ 9 %‬ا ‪.9 %‬‬ ‫‪--‬ا ‪ .9 %%‬ا ‪ ... 9 %‬ه وﷲ " راح‬
‫د* ا ‪ *X 3‬و ‪ B‬ر‪..*E *% E‬و‪ E‬ات ' ‪ * 7‬و ‪* 7 ' ..ž!0‬‬ ‫@ & ‪ ) BA‬ي و ا‪ i4‬ت ‪ O!4‬وط ‪ 7 B‬ق ا‬
‫*‪...‬‬ ‫و ‪ •= ..ž!0‬و ج ‪ 6‬ا ‪ +I‬ة ‪ 9%4..‬را‪BE‬‬
‫و ‪ B+!I‬ا ‪ F‬ر * ‪ 0i E 67‬و‪^ E [4‬و‪ A‬ع‪...‬‬
‫‪..‬‬ ‫ھ ‪ 'A %‬وھ‪6‬‬
‫‪...‬‬ ‫ھ ‪ 'A %‬وھ‪6‬‬
‫‪ B‬و‪ BE A‬ا ) ا ‪ N‬ورا‪ 0 ? 67 0 1Q+ B4‬وھ‪ 6‬ل‪:‬‬ ‫و‪ 67‬ا^&‬
‫ت ا‪( 0 E‬‬ ‫" دة ام ر" دة ?‬ ‫)‬
‫ه و ‪ I‬ت‪.‬‬ ‫و‪ B ($‬ا ) ا ‪ N‬و&‪ 67 0 O‬ا ‪ R‬اش‬ ‫*ا‬ ‫‪ N‬ازر ‪..‬ا?‬ ‫‪ B‬و‪* * A‬‬

‫‪18‬‬
‫ت ا‪( 0 E‬‬ ‫" دة ام ر" دة ?‬ ‫)‬
‫ت ا‪( 0 E‬‬ ‫" دة ام ر" دة ?‬ ‫)‬
‫ت ا‪( 0 E‬‬ ‫" دة ام ر" دة ?‬ ‫)‬

‫ا ! ا ‪ 0? %‬ھ ا وا ‪ 6‬ھ ذ ? ا ت ? ت ‪* R E‬‬


‫‪ E‬ب ‪S3‬و ‪ N‬ا (‪ !%‬ع ? ا?( ل ‪.* E‬‬ ‫و‬
‫‪ * 4 67‬ھ =‪ !? BE @ F‬ا ‪ 0 N+!I‬د ‪/6‬‬
‫و ‪ 6‬إن ‪ 0 +‬د ‪.‬‬
‫‪Google‬ا ‪3‬‬
‫‪ ¤RQ‬ا ‪: i‬‬
‫ــــــ ف ا ‪97‬‬ ‫‪ N? (A‬و‪ A‬ة‬
‫ف ` ‪ 3 BQ!J‬اش‬
‫ر‪' E‬‬ ‫! تا‬

‫‪ X QJ‬ا ‪ J‬ت ‪R 67‬ــــ‬


‫‪ I‬ا ‪ 1 3Z‬و ‪ 67‬ا ( ــ‬

‫و ‪+‬ـ أ ــ دا‪+ (T‬ـــــــــ‬


‫و‪ ! E‬ب ‪ 0‬ھ ‪!& 67‬ــــ‬

‫‪ $‬أت ‪ Z‬ت ا ‪ (A 9 2Q‬ــ‬


‫‪ 4‬و‪ 7‬و‪ 9 E... J‬و‪J‬ــ ر‬

‫و‪ = 9%4‬ر‪ُ 0A‬د‪E‬ــــــــــ ا‬


‫و ‪ i E ž 7 c‬اط ُ‪Z‬ـــ‬

‫*د‬ ‫ذ˜‪&— 1‬‬ ‫ا —(" (;‪ 7 "(—# ƒ‬ور د&*ا‪ 23‬او ‪ A , "' F‬ا ‪ 6, .. ;A1 ~(1 2‬ا‪™B‬‬
‫ا ‪1982 J‬ا‪ • €EG‬ل ا م‪..‬ا @*‪ "(7‬وا ; ‪ #‬ت ا *‪.."1*7‬ا ‪?E‬و& ‪ ’E ,‬ام‬
‫ا ; ‪.."F‬ا‪ FEG%‬ف ‪ ,‬ا ‪ ’E‬ام ا '?ة ا ; &" و (‪ -‬ر&*ھ ت ا‪ G‬ى ‪ 21‬ا * (*د و ‪.›'+‬‬
‫ا >‪ 2‬ا م ‪ " A ,‬ا ( > (~ ‪ ’ ,‬ذ ا‪ <%‬اءات وا ‪ E‬ا‪.. (,‬ا ' ء‬
‫‪ #‬ار ‪ ./0‬ر‪2006 /839 •#‬‬
‫> ‪ J‬ا (* ( ‪ 4‬ون ‪*7‬رة ‪*- ,*& (1 21 ~-‬ان‪/‬‬
‫‪ " B A‬ا ‪ –-‬م ا ‪?4‬ا‪ ž‬ي ا ‪.. / E‬‬
‫("‪.‬‬ ‫ا ;‪ -‬ات ا‬ ‫‚ ا ‪ > E‬ء ا ‪ " A‬ا ; &" و|( ھ‬
‫ا ‪ (™(A‬ت وا *‪ 4 ‚ž #‬و‪ , 3‬وا‪ ,‬إ‪ Œ/3 21 " 0‬ا ‪.*& (/‬‬
‫‪ • ,‬ا‪ EŽ‬اك‪/‬‬
‫‪boutaflika1pd‬‬
‫ا ‪ (™(A‬ت ‪*& (1 21‬ھ ‪ J > 2‬ا ــ ‪daylimotion‬‬
‫‪*- ,‬ان‪ /‬ا ‪ ", #‬ا '("‬
‫‪ • ,‬ا‪ EŽ‬اك‪/‬‬
‫‪Mtirag‬‬

‫|( ا‪€ 3‬ب و @‪ ¦(A‬ا ; ر‪..‬‬ ‫ا ‪ "; ¥‬ا ; &" > ( ‪€E ,‬م ر‪ " ž‬ا ‪* 4‬ر&" و‪ 6 3‬ا ; ‪"F‬‬
‫‪ Ž‬ف و ‚‪.‬‬ ‫ا‪ " ( / *, ƒ& > 3‬وو ( ا ~ وا‬
‫ا‪ 1 Ž ‚ 3‬ء ا ‪?4‬ا‪ ‚ % ž‬ا ’‪ -‬ز& وا دة‪.‬‬
‫•‬ ‫;((; • ‪ 4‬ا‪ • ž‬ا ‪(; 2 & 4 J‬‬

‫‪19‬‬
‫"&‬ ‫א‬ ‫א א‬ ‫א‬
‫وإذا ‪ 6 %‬ا م ‪ • E‬ا ‪!I‬ــ ب‬
‫وأروي ‪0‬ـ ‪FF$‬ـــــ‪!? 6‬ـ ا‬

‫‪+%I 0 (A‬ــــ ن ا ‪g‬ــــ م‬


‫وإن ‪ 0i E‬ن ‪%%3‬ــــــــ ا‬

‫ھ *وا* ! ن ا ‪ 1‬ا ــ‪1‬‬


‫‪ ..‬أ? ‪$ * • E 9‬ـــــ را‬

‫ّ‪? 6‬ــــ وا ‪+‬ـــــــ‬ ‫& ‪%‬‬


‫?ــــ ّو ‪ +‬ظ‪0‬ــــــ ا‬ ‫وھ‬

‫ھ ‪ $..‬رأت ھ ه ‪ 4‬ـــــ ت‬
‫و ‪ F4 c‬ر ‪A $‬ــــــ ى‬

‫اذا ( ـ ــ‪I ? 6‬ــــــــ ه‬


‫‪a7‬ول ? ھــ ُ‪I‬ــــــــــ ا‬

‫( = ‪R‬ــ‪! N‬ـــــــــــــ‪N‬‬
‫! ـ‪ 6‬ھ ـ ُ ‪2‬ــــــــــــ ا‬ ‫أ‬

‫‪ I‬ه ا ) ‪ 1‬ه ‪ A‬ــــــ‪1‬‬


‫و‪ I $ .. $‬ــ * &!ـــــــ ا‬

‫وا ‪) E‬ــــــ ت‬ ‫رأ ‪R %‬‬


‫‪ a7‬ا ‪ FQ‬ر؟إ ‪ 9‬ا ‪ 0‬ـــ ى‬

‫‪ g‬ن‪ E‬س ـ ءا‪ g‬ن‬


‫‪ (7‬ن ‪ 67‬ا ‪ Q‬ب ‪ %‬را؟‬

‫‪+ ! a‬ــــ وا‪4‬ــ ا وا‪4‬ـــــ ا‬


‫أرا *وا* ‪0(A 67‬ـ ه‬

‫ـــــ‬ ‫أ ‪3‬ــ‪ B‬أ‪QE‬ــ˜ ?‬


‫دوخ ا ‪ّ 3‬ــــ ا‪! :‬ــــــــ ا‬
‫ّ‬ ‫و‬

‫أ "‪ NF‬وأ ا ز?ـــــــ ت‬


‫‪%C‬ــ ُ‪(4‬ــــــــــ ا‬ ‫‪ R3 R‬ا‬

‫ذ ت ‪ +‬أ [ ‪3‬ـــ™‪.....‬‬
‫‪ R‬ت ‪ ..‬ـــ‪ B‬ـ‪I? 6‬ـــ ه‬

‫" ا ف ا ‪ * ? ™3‬ا ‪ 2+‬ـــ‬


‫و ف ّ‬
‫أوز?ــــــ* (ــــــ ا‬
‫‪20‬‬
‫‪a‬ر ‪%=3 E 6‬ــــــ* ھ ھ ــ‬
‫‪? M (ّ a‬ــــ‪ B‬و^ &!ــــ ا‬

‫‪ A E‬ا‪ T‬ــــ‬ ‫ھ ـــــ‬


‫‪ 7 6I( N ( E‬ض *ا = ا*‬

‫‪ 0 J‬ا ! • ? ط !‪N‬‬
‫و ‪ " 0 (Q‬ـــ ھـــ ‪ -‬أدره‪-‬‬

‫ا‪%‬دارة ‪*B • A,‬ن ا ‪*& (/‬‬


‫‪( > J7* " B‬‬

‫ھ ـــ ‪..‬ر‪J (E‬ــ‪% O‬ــ ى‬


‫‪ 0‬ـ‪E-‬ـ‪ [ T-‬و^ ــ درى‬

‫‪R 7‬ــ‪6 O‬‬ ‫‪ 4‬ارى ا ‪(3%‬ـ‬


‫‪I‬ــ ا‬ ‫=ـــ`‬
‫ّ‬ ‫أ ‪E B3‬‬

‫أطـــ‪A 7 + ? 1‬ــــــــــــ ةً‬


‫‪: ž 7‬ر ا ‪ i‬ع وا ّ ‪E‬ــــــــ ا‬

‫‪ %‬ت ‪ A 7‬ة را‪ žE‬ا^‪N 4‬‬ ‫‪<%I‬‬


‫‪ E‬ش ‪ I‬ر ا س ا ‪ NA R‬و‪ $‬اءة ‪ T F$‬ي‬
‫ا و ‪ N 3‬ا ‪N( Q‬‬
‫‪12‬‬
‫اھ‪ €‬و ‪ -(G , €‬ا ‪ J§*/‬ا ’‪"#€‬‬
‫‪http://ferdjioua.algeriaforum.net/t16932-topic#159408‬‬
‫ا‪ 3‬ا ا[ ‪R‬‬
‫ا ‪—%(07 6‬‬
‫‪ 1‬ا )(‪ 0‬ر ‪ A 7 67 N‬ة؟‬ ‫‪0‬‬ ‫رش‬
‫رك‪ .. O ..‬ا ‪..6‬‬

‫? ‪ +Qi +i E +i E 9‬ن‬
‫و‪ • E‬ـــ ا ! • ‪R $‬ـ ا‬

‫ـــ` ا ـــ ات‬ ‫‪+i E‬‬


‫` ‪Aa%3‬ـــــ ا‬ ‫و‪ E‬ــ•‬

‫‪)%‬ــ ي ا ــ ح ‪+$ E‬ـــ‬


‫‪3& (7...‬ــ ا؟‬ ‫و ‪$‬‬

‫ــــــ ن‬ ‫( ّـ‪ B‬أ ‪+‬ـ‬


‫وا‪&d‬ــــــ ه‬ ‫‪ 67 R‬ا‬

‫‪21‬‬
‫( ‪ QF‬ه ‪QF‬ـــ‪+ B‬‬
‫و ز ‪I!%3 = E B‬ــــ ا‬

‫‪ & %‬ا ‪ ( 67‬ــ ‪7‬ــــــ‪N‬‬


‫وإن ‪ 7 %C‬د& ا ا ھــــ ه‬

‫‪22‬‬
‫‪$‬‬ ‫א‬ ‫א א‬ ‫א‬

‫? ‪ 7 4 % 9‬ــ‪ 67 N‬ا ّ)ــــ ه‬


‫إ ; أ ا‪d‬ن ھ ‪J $‬ــــــ ا‬

‫أرى ‪! A B3 A‬ــ‪ 6‬إ ـــــ أة‬


‫و‪0 i4 67‬ــ ط‪ 0 R‬ھــ ا‬

‫‪ 6% R E‬وار ) ‪ 6‬ا ا‪7‬ـ‪6‬‬


‫‪ 0 ! a‬وا‪4‬ــ ا‪..‬وا‪4‬ـــــ ا‬

‫‪ + ( .. I‬ـ‪..6‬‬ ‫أ‪ ..1A‬أ ; ا ّ‬


‫‪ E 0+ 0‬ـ ‪T $... $‬ــــــ ا‬

‫‪ g‬ن‪ E‬س ءا‪ g‬ن‬


‫ُ ى‪ A:‬ھ ا ھ أم ‪$ 7‬ــ ا ؟‬

‫ھ *وا* ق ظ‪O‬م ا ‪Og‬م‬


‫وھ ‪ ّ $‬ة ‪..‬إ ّ(ــــــ ز‪E‬ــــــ ا‬

‫‪ g‬د‪%) E‬ـــ‪ 6‬أ ّ ــــــــ‪N‬‬


‫‪ (Z‬ا‬ ‫و‪ J 4 $‬ا ‪R‬‬

‫ّـــــــ ي‬ ‫ــ‪O‬م ? ــ; أ‬


‫إ ; ‪E‬ــ* ــ‪ 6 B‬را‪T‬ـــــ ا‬

‫‪ E N‬ـــــــ'‬ ‫‪T F$‬ـــ‬


‫‪ ّ i‬ا?‪ %‬ا‪7‬ــ‪ +E 6‬و ـــ ا‬

‫? ‪ 9‬ـــ‬ ‫‪ %‬ــ( ت‬
‫‪ +7‬ــ‪ c‬ا ‪6‬؟ )‪0%‬ــــ ا؟‬

‫‪0E B‬ــــ‬‫‪O‬م ? ;‪....‬ا ‪ُ %‬‬


‫ّــــ ه؟‬ ‫ُ ى ّ‬
‫‪F4‬ـ‪; N‬‬

‫‪O‬م ? ‪ 9‬ا س ‪ 67‬و‪*0A‬‬


‫ھ ا‪..‬وا‪4‬ــــ ا‪?..‬ــ دا‬

‫أ ‪CA‬ــ‪ B‬أروي ‪FF$ +‬‬


‫‪)4‬ـــ‪ ..N‬ـــــــ ا‬
‫ّ?(ـــ‪ّ N‬‬

‫‪%4‬ــ‪ +7 9 ? 9‬ـ‬ ‫ا ّ‬ ‫‪I‬‬


‫و ‪ 3 E‬ا & ‪0A..N3‬ـــــــ ا‬

‫‪23‬‬
‫'‬ ‫א‬ ‫א א‬ ‫א‬

‫‪...‬‬ ‫ا ;( &‬
‫ا ;‪€‬م > ( • ور‪ " 0‬ﷲ ‪ J‬و‪.~ B ,‬‬
‫‪ ˜E‬ا ‪ # -E • .."'(F‬ا ' " ا©ن‬ ‫'‪ 6‬ھ‪C‬ه ا @( ة ردا > ‪J‬‬
‫§‪ /‬ف ا‪ ,%‬اع و ا ( ا *ق‪..‬‬
‫• ا&— ‪* "–A‬ا‪ ‚ ˜ 7‬ا‪ E %‬ذ ز ( ‪ 2‬ا (*م ‪ ƒ-B‬ا‪*E 3‬ا< ‪~'E ,‬‬
‫ا ‪*# ¥‬ي ‪~(G«,‬‬

‫‪ ; iRE‬ــــ رب )‪(%‬ــــــــ'‬
‫وأ ـــ‪ B‬ا ي أ ل ا ! ــــ ت‬

‫‪( +‬ــ‪ -N‬و‪ 7‬ـ‪ -ž‬أ ّ‪R‬ــــــــــــ‪B‬‬


‫‪ "@ G "(A‬ا ‪ J‬ا ’‬
‫‪021291784‬‬
‫)و‪ -‬ث(‬
‫ا (*م‪19.02.2011‬‬
‫ا ; >"‪19‬س‪37‬د‬
‫‪ %‬ار& <?اء و‪* Ž %‬را‬
‫و ‪7 E $ B‬ـــــ‪I" 6‬ـ وات‬

‫أ أول ا ( ! ـــ ‪FE‬ـــــــ ق‬


‫وإن ‪ B‬د‪7‬ــــ' ا ‪ R‬رات‬

‫أرى ــــ[ ? !ـ ى & ــ‪a‬‬


‫وإن ‪ E‬ـــــ¦ ا ) م ‪(3‬ــــ وات‬

‫‪..ž 7‬أ ـــ ‪ ّ M‬ا ‪(%‬ـــ دي ‪ 7‬ـ*‬


‫ــــــ ت‬ ‫‪T $‬ــــ< أو‬ ‫و‬

‫ا ‪ /‬ة &‪ 2 –/A‬ا ;( ‪google‬‬


‫‪*- C-‬ات و (‪ Œ‬ا (*م‬

‫ول ا ‪ A‬ل و ! ‪ 9‬ا !ـــ‪O‬د‬


‫و^ ‪6‬ء ‪( 'R‬ـــ وءات‬

‫‪ 3$ X QJ‬ت ? ‪ i E 9‬ـ‬
‫‪ ( X QJ‬د ‪ 67 B‬ا ! اءات‬

‫و ‪+‬ـ ‪?: B !$‬ـــــــ ارھ‬


‫وھ ‪ !$‬ــــ َ‪ 6‬ر" ?ـ‪6 O‬‬

‫‪I‬ــــــــ ‪N$‬‬ ‫ــ ا ) ا‪T‬‬


‫‪24‬‬
‫ا ( ـــ ت‬ ‫ووا ــ* ـ[‬

‫أ ‪ B3‬أ‪0 ? ˜QE‬ــــ ة‪..‬‬


‫أد?‪ 6‬ا وا ‪3 R‬ـ‪ R‬ت‬
‫ّ‬ ‫و‬

‫أ ا ( ّ ?‪ 6‬ا م ‪3 ) 67‬ــ‪6‬‬
‫أ ا ‪ I‬ــ` ‪ 67‬إ ( إ ) ھـ ت‬

‫&! * ‪? 7 67‬ـــ* @ ‪%E‬ـــــــ ‪..‬‬


‫و‪ 67‬ا‪ 67 %( 1J:‬ا ‪ iQ‬رات‬

‫أ‪ B3 ..1A‬أ‪%! + 34‬ـــــــ‬


‫و ‪ 67 6FF= +‬ا ‪( +‬ـــ ت‬

‫=‪ 6FF‬إ& ‪! 6‬ــــــ‬


‫ور‪ žE‬ا = ل ? ‪ 9‬ا ‪+!I‬ـــ ت‬

‫إ ‪@ 9‬ــ رة ‪ 7‬ذ ــ وا ‪(3$‬ــــ‬


‫‪ 0‬ــ و ‪ E‬ــــ ^ت‬ ‫و‬

‫! دؤ ـــ ‪Q%3‬ــ< ا = ـــــ د‬


‫و ‪ A Q‬رون ‪ + E‬ا ـــ ت‬

‫( ذا ا ‪ c =%‬وا ‪ 0‬ــــــ ى؟‬


‫ا ‪R%‬ـ ّ ق ‪ 67‬ا‪:‬ز ـــــ ت‬

‫د? ‪ : +‬اد& ا ( ـــــــــ‬


‫و& ّ ا أ‪!4‬ــ ي ّ ـــــــــ ات‬

‫ـــ ا ‪RJ 4‬ـــ ‪ 7‬ــ‬


‫وھ ّ ‪ 9 ? ¤7 Q‬ا ‪2‬ــــــ وات‬

‫‪ A‬ا‪ E: ; T‬ــــــــــ ‪0T‬ــ‬


‫ا ‪ RF‬ت‬ ‫و ‪ ? B3‬و‪M‬‬

‫ّ(‪ B‬أ = ‪QE 1 67‬ـــ‬


‫و ف أرا‪$‬ـ` ‪ Q‬ــــ ت‬

‫‪25‬‬
‫א* د) (‬ ‫א א‬ ‫א‬

‫ھ ا ـ* ‪!34‬ــ‪...6‬و * ا ـ ض‬
‫ھ ــ ‪...‬أو ‪E‬ـ ( ا (‪%R‬ــــــــ ض‬

‫ــ‪ N‬ا ‪ F=I‬ــــ ت‬ ‫=‪6FF‬‬


‫ّ‬
‫ــ‪ N‬ا?‪%‬ــــــــ ض‬ ‫و [‪ž7‬‬

‫أ ‪R%ّ E‬ــ ّ ق ‪%‬ــــــــــــــ م‪....‬‬


‫‪ 6 ...9 E‬ا ‪ ّ R%‬ق إن أ ‪ %‬ـــ•‬

‫‪A‬ــ ا‪Q! T‬ــ˜ ? أ ‪0‬ـــــــ ؟‬


‫ـــ‪ 1‬ــــــ ض‬
‫ّ‬ ‫‪ 3‬ف أ?ـــ ‘‬

‫‪ R(E‬دي أ"ــ و د ــــــ رھ *وا*‬


‫"‪I‬ــ ء ‪ +E‬را ‪ 0‬ــ‪7a‬ــــــــ•‬

‫؟؟؟‬ ‫أ ـ ا‬ ‫ر‬ ‫ء‬ ‫ر ‪/‬أ‬ ‫ھ ها‬ ‫ا‬


‫‪http://www.topforums.net/showthread.php?p=365674‬‬

‫ا‪ 2-‬ري‪.‬‬ ‫‪1‬ي ‪ ./‬ار‪..+,-‬و‪ @AB/‬ا ?>=< ;‬ ‫د ‪ , 56 78 9,‬وط ‪/ 2,‬‬


‫‪ 78‬ا ‪youtube 5C1,D‬‬
‫‪.‬‬ ‫ز‬ ‫‪$‬ر‪ !"#‬وا‬

‫‪ ّ g‬ن ‪ ّ E‬س ـ ء ا ‪ g‬ـــ ن‬


‫و أ ‪R‬ــ ا ‪+‬ــ‪O‬ب ـــــــ•‬

‫‪F *( •E‬ــــ ر أ‪0 +4‬ـــــــ‬


‫‪ (+4‬ا ا ‪ ?ُ ( 7 ` I‬ض؟‬ ‫‪ّ 107‬‬

‫ّھ(ـــ ا أ ّ‪0‬ــــ *وا* أذ ـ ء‬


‫ف◌ض‬‫‪%‬ـ‪ 6 a‬ا (‪ 3‬ات ‪ 6‬ا ّ َ َ‬

‫ھ ( ا ‪ '-‬ات‪...‬‬ ‫(' ة ‪ 12‬وارواح إ ‪/‬‬


‫;‪ 89 :‬ا ‪ @ .. 5 6 7‬م ا ?>ا=‬ ‫‪< 6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ردو ا ع ‪2‬ـــ ام وا‬ ‫ا‬
‫ا ‪...A9 7B‬‬

‫أو‪ R$‬ا ا ف وا ا ـــ‬


‫‪ 67‬ا ‪Z‬ـ ب إ^ ا ّ ــ•‬ ‫‪7‬‬

‫ھ ا ! ء و‪ @aE‬ر‪ 6 A‬ا ‪1982 9‬‬


‫=‬ ‫‪ 3 90‬و א א‪Z‬‬
‫(‬ ‫رت أو ـــ‬ ‫أ‬ ‫و‬ ‫ا س‬ ‫رب‬ ‫ت أد ل‬ ‫) ـ‬
‫ــ ـ (‬ ‫)‬ ‫‪( +,‬ذ‬ ‫ا‪%‬م‬ ‫) و ('رف ‪%‬ض واد‪ #‬ؤھم ) وا(‬
‫ــر أ‪ -‬ــ س (‬ ‫و ‪.‬س ‪ .‬ر وم‬ ‫ـــم‬ ‫أن ‪-.‬‬ ‫‪. .‬ق ‪0‬‬ ‫) إذ‬
‫‪26‬‬
‫ا ــراس؟(‬ ‫‪..‬را‬ ‫و وا إ‪.(4‬‬ ‫م‬ ‫'رت أ(‪ 3‬ـــ‬ ‫درو‬ ‫) د ‪3‬و‬
‫أ ‪.‬ق ) ش داء ( ‪.‬ن إ ـــ س؟(‬ ‫‪.3#‬د( ـم‬ ‫) ا ا ( وا ‪,%7‬‬
‫‪,‬ــ س(‬ ‫‪.‬م =ن ط ت‬ ‫‪0‬ل ا‬ ‫) ‪#‬ودوا ر زھم‪3 (..‬وا و ; ــم‬
‫ر ت أظ رھم ن ‪.4‬ر أ ـــ س(‬ ‫(ورط ـــ‬ ‫ت‬ ‫وا ا ‪+ .‬‬ ‫)‬
‫ـ س(‬ ‫ــ‬ ‫‪ @ #‬ا ر‪ -‬ل م ( ‪3‬‬ ‫‪.‬ر إذا ـ دت ( ــــرة‬ ‫)إن ا‬
‫إ‪ .A 0‬ــ ع و‪ .‬رى ( ت راس(‬ ‫) ظ ا ‪.%7‬ف ‪.‬داس ‪.4‬ر ر( ـــب‬
‫ــ س و ـ س؟(‬ ‫‪.‬ن‬ ‫‪(.‬‬ ‫‪ . D‬ر ـــم‬ ‫) و(@ ا ‪; 7‬ر‬
‫م ن ذ; ب ( وت‪. @3 (..‬ــ س(‪1..‬‬ ‫د ــم‬ ‫) ‪ @ #‬ا روف ‪ .‬ةا ذ;ب؟ أ‬
‫'ـــ (‬ ‫‪ 0‬ت ا ‪,‬ؤاد أ ‪..‬أ وى ‪G‬‬ ‫‪.3#‬د(ــــ‪F‬‬ ‫) إ ن ا ر‪.‬م ر‪.‬م‬
‫؟(‪1..‬‬ ‫وأ ‪,‬ــ‬ ‫أ ا 'وح و‪-‬دا‬ ‫)‪-‬رح ا ‪-‬زا;ر ‪ .‬زى‪ ..‬ن ‪ 7.‬ــده؟‬
‫(ط ‪.‬ب أ‪7‬ـــراس(‪..‬‬ ‫‪ %‬دة ا رء‬ ‫ت ‪ K‬أروي ل (‪-‬ر ــــ‪+‬‬ ‫)أ‬
‫وزن أر‪-‬ــ س؟(‬ ‫ا ‪%‬ب ‪3 .‬رض‬ ‫) ن ‪ F,‬ا د‪.‬ن؟ ذا و ' ــ‪F‬‬
‫ن ن ز (ر ه و ـــواس(‪2..‬‬ ‫ھ ذا ا ر‪-‬ل ا ‪ ,‬ل و ‪,‬ــــ‪F‬‬ ‫)‬
‫‪ +.‬ظ‪,‬روا ‪.‬دا ‪.3‬ــ س؟(‪3..‬‬ ‫ـن‬ ‫ـ وا‬ ‫ھ ذا ا وت ‪'.‬ط د وإن‬ ‫)‬
‫و ‪%‬ت ‪%‬ري إ‪-#‬ــ زا‪ ..‬ـراس(‬ ‫) أ ا ذي ظر ا‪ @ #N‬إ @ أد ــ‬
‫ـ ‪ ..‬أ ق ا ـ س؟(‪4..‬‬ ‫ود‪#‬ت‬ ‫(‪ %‬ر ـــ ‪A‬‬ ‫ب‬ ‫) ‪. 4‬ت‬
‫›‪/‬‬ ‫ا‬
‫!‪.6‬‬ ‫ا‪ E‬ء‬ ‫‪N‬‬ ‫ا = ‪ NJ‬وا‬ ‫‪ N‬وا^‪ F%$‬د ‪ N‬ارھ ‪ E‬ا ا ‪-N 3‬و [ " ھ‬ ‫ا‪E F$‬ـا س *ا ( ‪ 7‬ا ‪3‬‬
‫‪ %‬دة ا رء ان ‪ .‬ون ' ‪ @ #.. # F‬ا روف ‪ .‬ة ا ذ;ب‪ (A‬دأ ا رب ‪.‬ن‬ ‫م وا ‪ 0‬ل ‪:‬‬ ‫‪ …1‬ا‬
‫( ( ‪..‬ا ‪%‬ود ‪ .‬ب وا ط ن ‪ .‬ب‪A‬‬
‫‪F‬؟ ‪#‬ر ‪'.‬ط د ا ‪Q‬وا (‬ ‫إ‬ ‫‪A2‬ا ‪ 3‬ل) ( = و‬
‫‪ +3‬إ داع ‪Q ..‬رض (‪ 3‬ص '‪ (.‬و ‪.' U‬د ‪ .‬ون ‪ 7‬دا‬ ‫إ ( ‪-‬ك( وص‪.‬ب‪14‬‬ ‫‪A3‬ا رد‪)..‬ا ‪%‬ث‬
‫ط‪ +‬و‪ F -‬أ د ا @ ا ‪-‬ن ‪ %,‬م ‪A‬و ‪.‬ف ‪-‬ت '‪.' .‬دة ) ‪#‬رف ا ‪ .‬ت( ا ‪ 7‬دة و‪ #‬ت‬
‫و ( ‪-‬ر‪.‬دة ا ‪.‬ل ا ‪%‬دد ‪(124‬‬ ‫‪ @ #‬رھ‬
‫‪ .‬ز‪ (+ #‬و‪ @ #‬أ‪.‬د‪ .‬م‬ ‫‪) + .‬ا ( ' ‪.‬ن‬ ‫رئ ن ا ‪ %‬و ‪ +‬ا‬ ‫و ( إ دھم ‪ @ #‬ا‬ ‫‪A 4‬‬
‫‪#N‬رف ن وراءھ ‪3‬ط‬ ‫و ‪.‬ف ت ا(‪@ Q‬‬
‫ا ‪ +‬ذ وات و وات‪A‬‬ ‫ا ‪.'3‬دة ھذه ن ا ر ‪.‬ف ا ‪3‬د‪.‬م و((‬

‫‪ X QJ‬أ ھ ) !— ا ‪R‬ــــ اء(‬


‫ر‪ A‬و&•؟‬ ‫وھ ھ ؟؟ )راب( ّ‬

‫‪R‬ــــــــ ت‬ ‫‪(N‬‬ ‫)‪T F$‬‬

‫ورا=‪ E /‬دار‬ ‫(‪( 5 7‬‬ ‫ا ‪ -‬دي وا ‪-‬ـــ ‪..2004 I7( E 9 8‬و(‬ ‫د ا ‪ 89 8‬ط‪ E FG‬ا‪$‬و ‪ /‬وا ‪D‬‬
‫ا ‪8L G‬؟‬

‫ُأ‪ ّ 7‬ت ‪0‬ـ َو َ ـــــ•‬ ‫و ‪..‬‬

‫‪ 0 ! a‬وا‪4‬ــــ ا وا‪4‬ـــــ ا‬
‫و ‪ )i(E 1‬ــ* ــــــــــــ‪•$a‬‬

‫‪27‬‬
‫ّ ُ‬
‫(ـ‪ B‬أ = ‪ 67‬ـ‪QE 1‬ــــــ‬
‫و ــ‪ 67 6‬ا ‪ E N 3‬ع و‪4‬ــــ‪¤‬‬

‫أ ‪ B3‬و‪4‬ـــــ ي ‪0%ّ QM‬ــــ‬


‫وإن أ"(• ا ! • ? و"•‬

‫‪28‬‬
‫‪/‬؟؟؟؟‬ ‫‪01 E ,‬‬ ‫‪ F‬א‬

‫)‪ E‬ا ‪ F‬ف( ــ ه أم أ ــ‪0%ّ B‬ــ ؟‬


‫‪ F‬ـــــــ‬
‫ــــ ل ? ; ‪ 2‬ـــ أ ّ‪0‬ــ ا ّ‬
‫ل‪:‬ا&‪ F‬ك‬ ‫ل‪ ; RJ:‬وا& ى‬ ‫روا ‪N‬‬

‫ــ ‪ B‬أ‪ 6 !34‬أ‪ E‬ـــ‪ 9‬إ ‪ 9‬ز ــــ‬


‫أ ـ‪ B‬ا ‪ [ T‬وأ ـــ‪ B‬ا ‪T‬ــ ا ــــ‬

‫ّ!ــ‪ B‬اك ‪ ّ g‬ا ّــــ د ‪Q‬ــــ را‬


‫و ّ(‪0‬ـــ ?‪0‬ــــــــ ات ّ‪ 0‬ظ ـــــــ‬

‫‪3 %= B‬‬
‫?ـــ ا ) ة َ وى‪ٌ :‬‬
‫ردك ـ ن؟ ر‪3%! B4‬‬
‫‪$‬ـــ‪ّ c :1‬‬

‫إذا أردت ـ ا ? ــــ ‪F$‬ـــــ‪Š‬‬


‫ــــــ‬ ‫و ــ و ت (ـ ج ا !‪Q‬‬

‫دع ا (‪+‬ــ رم ^ ‪0% Z! 14‬ـــــــــ‬


‫وا‪ $‬ـــ ‪ 7‬ـ‪ B‬ا ()ــــــ م ا ‪+Q‬ـــــ‬

‫[ )ا = ‪ (NR‬إ^ّ وا‪4‬ـ ا ‪(0‬ــــــ ا‬


‫)و‪ A‬ة( ‪ $‬ا‬ ‫و ـ ‪ A‬دك‬

‫‪ % NE‬ــــــ‪B‬؟‬ ‫ھ ا )ا ‪ R‬ي( أ ھ‬
‫‪.wmv -N‬‬ ‫ا ‪ $ 3‬ت ا^د‪ "^ N J F N E‬اض‬
‫‪www.youtube.com/watch?v=0exYYEbwT28‬‬

‫ھ )‪F%= ; 7 (Lelou‬ــــ ؟‬ ‫و‬

‫` ‪ E‬ان‪/‬‬ ‫?‪9‬ا‬ ‫‪7‬‬


‫ار ‪N‬‬ ‫‪ 0% ^ 9%4‬ا ‪ ` I‬ا ) ا‪ T‬ي ‪ !Z E‬وة وا ‪N$ (Q‬‬

‫)‪ّ :6 1$‬‬
‫أ‪ O 7..(;!4‬ـ ‪ 7 $‬ــــــــ‪N‬‬
‫‪: 6 1$) +‬أ‪ (;!4‬زا ــ‪ B‬ا ــــــ‬

‫أ ا ي ‪g‬ـ ا‪ 9(?:‬إ ‪ 9‬أد‪E‬ـــــــــ‪6‬‬


‫‪ 67‬ظ‪ 1‬دو ‪Q E +%‬ـــ ل ‪$‬ـ ? (ـــ ا‬

‫ا‪ :> E B(3$‬أروي ّ‪E ) 1‬ـــــــــ‪N‬‬


‫‪ 9%4‬ا ‪ %‬د ‪ 6$ 4‬ط (ــ ‪ 4‬ــــ ا‬
‫‪ 7 (Q -1‬ي‪ % ..‬ت‬
‫‪-2‬‬

‫‪29‬‬
‫ج‬ ‫! ‪3 45 " 6 7‬‬ ‫‪8‬‬

‫‪J 7‬ـــــ‪$ N‬ــــ ‪E‬ــــ ت‬ ‫ا‪% M‬‬


‫ـــ ّد ا ‪ Q‬ـــ ق ا ‪%‬ـــ‪ 6‬ا"‪ F%‬ـــــ‪B‬‬

‫‪+7‬ــ ن ا ي ‪A‬ــ‪ %‬ء ّـــ‪ $ 6‬ـــــ‬


‫و ـــ‪ B‬ا ي و‪! J‬ــ ‪ J‬ـــــ‪B‬‬

‫ــ ــ ‪7‬ـــــــ اغ‬ ‫‪3 ...‬‬


‫‪ E‬ر ّ‪+%‬ــ ــ‪ ? 6‬ـــــــــــــــــ‪B‬‬

‫أ ‪3‬ـــ‪4 'M 67 B‬ــــــــ ج‬


‫وإ^ّ ‪ +7‬ــــــ‪%+ c‬ـــ‪ B‬ا ّ‪+‬ــــــ‪B‬‬

‫و ‪ c‬د& ‪ B‬ا ‪ Q‬وب ا ـــ‪%‬ــــــــ‪6‬‬


‫ون ھ وھ ـــ ا ‪ %‬ــــــــــــ‪B‬‬

‫! ‪%‬ـــــ‪ 6‬ا م ‪ 67‬إزد ـــــ د‬ ‫أ‬


‫? ‪%‬ـ‪ 67 6‬ا‪ M‬ــــ اد "ــ ت‬ ‫و‬

‫‪+ BQF‬ــــ اد& ــــ ا ( ـــ‬


‫أ&ـــ ف ? ‪+‬ـــ ? ا‪E‬ـــــ ت ــ‪B‬‬

‫ّ‬
‫‪%4‬ــــــــ‪ 9‬ا ‪Q‬ــــــ ار‬ ‫و ‪ +‬أ‪% E‬‬
‫وأ‪ E‬ا‪+E‬ــــــ ‪0‬ـــــــ أو‪J‬ـــ ت‬

‫ـــ‪ $a‬ــ` ‪ +%Q‬ا ـــــــــ و^ت‬


‫‪M +‬ـ ‪BE‬‬ ‫و ‪3‬ـــ‪ B‬ـــ ي‬

‫‪ +i !E‬ا ! ـــــ• =‪(F%‬ــــ ن‬


‫ا ‪ R‬ق ‪ 4‬ـــ و‪Q 4‬ـــــ‪B‬‬

‫(‪ B‬أ =ــــ ‪QE 1 67‬ـــــــــ‬


‫و‪Q 1 67‬ـــ‪ 9‬ا ــ ق ا ّ‪=%‬ــ‪B‬‬

‫‪ + ? ;Qi‬ط‪ R‬ـــ‪ 6‬ا ‪ZF‬‬


‫و ‪ 67‬ا ‪!I‬ــ ب و ‪B ;Qi‬‬

‫‪ N E‬ا ــ ‪!(I E..‬ـــــــــ ان‬


‫‪ NQ I%E‬ا ‪ I‬ــ او ‪0! E‬ـــــــ‪B‬‬

‫‪ 67‬ــــــــــــــ اد‬ ‫ا ‪+$‬‬


‫‪ $ 6‬ا ‪ %‬ـــــــــــــ‪B‬‬ ‫( ?‬

‫‪30‬‬
‫‪7‬‬ ‫& ; ‪& = 9:‬‬ ‫<‬

‫‪7‬ـــــ اغ‬ ‫أ ‪B3‬‬


‫ــ‪ ? 6‬ـــــــــ‪B‬‬ ‫‪ E‬ر ّ‪+%‬‬

‫‪6 1‬ء ? ـــــ‪ A 9‬ف‬


‫‪Q‬ــ‪B‬‬ ‫‪ ّ a‬ـــ ا ‪+ E‬‬

‫‪ 6%‬وا‪ NQM‬ا ‪(3‬ـــ ت‬


‫‪ 1 Aa‬أ ‪+‬ــ ‪ R‬ـــــــــــ‪B‬‬

‫‪ i‬ب ‪+i E‬ــ ‪+i E‬ــ‬


‫‪0 +Q F‬ــ ا ‪E i‬ـــ‪B‬‬

‫ـــ‬ ‫ا ـــ ط !‬ ‫أ‬


‫‪+‬ـــــ‪B‬‬ ‫و ‪ +‬ط !‪% a7 %‬‬

‫‪E..‬ـ*ا ‪ !(I‬ان*‬ ‫‪N ّ E‬ا‬


‫‪ NQ 3%E‬ا ‪ I‬او ‪B0! E‬‬

‫ــ ‪ 67‬ــــــ اد‬ ‫أ ّ ‪+$‬‬


‫( ? ـــ ‪ $ 6‬ا ‪ %‬ـ‪B‬‬

‫ـــ ع ‪ E‬ش ‪%ّ 2‬ـــــــــــ*‬


‫و < ر زي ‪B+ (0‬‬

‫و ‪ Qi% ` % 6 R‬ــ ت‬
‫و و ‪ 0 +‬إن "‪!i‬ــــ‪B‬‬

‫‪ 1‬ط! ‪+ T‬ـــ‬ ‫‪ %‬ــ ف‬


‫و ( ' ? ــ‪%4 +‬ــ‪ 9‬ا ‪BQ3‬‬

‫( ذا ظ (‪ %‬أ ‪+3R‬ــــــــ‬
‫ّ‪? 6‬ـــ ّوا ‪B J‬؟‬ ‫& ‪%‬‬

‫‪31‬‬
‫>‬ ‫‪0?@ A‬‬ ‫‪B 7C 0‬‬

‫‪ 9Q‬ا ــ‪E-‬ــ‪[ T-‬‬ ‫واذ ‪( 4 $‬ــ‪B‬‬


‫‪Z‬ــــــــ و ‪* 4‬‬ ‫‪! $ 6( Q7‬ـــ‬

‫أ ــ ا ـــــ طـــ ! ـــــــــ ه‬


‫و ‪+‬ــ ‪-‬د‪(E - ? 7‬ـــــ ّ أذ ـــــ*‬

‫‪ B!%‬إ ــــــــــ* ‪ aE‬ــــ‪% c‬ـــ ب‬


‫و^رد ‪ a‬ــ‪ 6‬و^ ــــــــ & ‪N‬‬

‫ـ ھ !ـــ اء‬ ‫إذن ھــــــــــــ‬


‫وھ ا ‪ !+‬ا ي ــــــ أط ــ*‬

‫اذا ــــ ن ? ?ــــــــ م ا ‪O%‬م‬


‫‪ 07‬ا د ‪ 1‬ــــ* ?ـــــــ ? ‪$‬ــ*‬

‫‪ X QJ‬ھــــــ ‪+Qi‬ــ ن ? *‬
‫وھـــــــــ ـــ) ن ‪ 1+E‬د‪N $‬‬

‫أ? ا ا ‪Q‬ـــ ب ‪4 %R‬ـــــــ‪N‬‬


‫و ‪ ? 6%0A‬ي ا ‪ c‬ط ــــ*‬

‫‪ 6%‬وا‪QM‬ــــ‪ N‬ا ‪(3‬ــــــ ت‬


‫‪QE 67 0$ "a‬ـــــــ ر ?( ـــ*‬

‫ــــــــ‪ 3‬ف أ ! ھ &‪3‬ـــــ رات‬


‫و ـــــ ف ــ ل ا ! د‪$ A N$‬ــ*‬

‫‪i‬ــ ب ‪0i E‬ــــ ‪0i E‬ــــ‬


‫أ‪ 1A‬ف ‪* I? < I? 93‬‬

‫‪7 0 Aa‬ــــ ‪J‬ــــ‪ N‬ا ) ـــ ال‬


‫‪ Q7‬ــ* )ـــــ ى ‪ A‬اء ‪ J‬ــ*‬

‫ل‬ ‫ھ( ا ‪ Q‬ا ‪%4‬ــ‪7 9‬ـــــ‪ 6‬ا (‬


‫ـــــ ت وإن ‪E‬ـــ‪ I‬و‪$‬ــ*‬ ‫وإن‬

‫ا ‪03‬ـــــ‪ F 1‬د ‪+(3‬ــ ت‬


‫وأ ‪4 :10‬ـــــ ‪ <I‬ط ــــ*‬

‫‪34‬ــــــ ب ا (‪ F‬ــــ‪ X‬ا? ‪07‬ــ‬


‫و ا ‪3‬ــــــــ' ا ‪6I‬ء ا^ ‪* i‬‬

‫‪32‬‬
‫ـــــــ ا ‪ %3‬د ا ‪g‬ــ م ا?‪!%‬ـــ ر‬
‫ـــ ا ر‪%3 (E‬ـــــــ د ‪$ 4‬ــــــ*‬

‫‪37‬ــــــ ا ــــــ س و ‪+‬‬


‫` ‪ 4‬ــ*‬
‫و ــ ھ(‪ -B‬وﷲ – ـ ّ‬

‫وا ا ‪%‬ــــــ` ‪ 1 67‬ــــ‪6‬ء‬


‫‪ E..B3‬زت‪ ?..‬ي ?‪* I‬‬

‫? وي ‪ %7‬وى ‪2‬ــــ ر‬ ‫و‪ 67‬ا‬


‫? ‪ 7 9i% 9‬ـــــ ة و& ـــ*‬

‫‪ E‬ـــــــــــ ت ا ?ــــ رة اد& ‪0‬‬


‫و ‪ 0‬ا‪ ˜E‬ا‪":‬ــــــ ‪ 6‬ا ‪* $‬‬

‫‪33‬‬
‫م ‪E F G" 6‬‬ ‫‪ 9 D C0‬א‬

‫واذ أ ـ ا‪ F4‬ــ‪$ 4 1ّ B‬ـــــ‪6‬‬


‫! ـــــ* وا"‪!F%‬ــــــــ ا‬ ‫و‬

‫ور‪ B4‬أ‪ $‬رن ـــــــــــــــ ا ‪0‬‬


‫ل ‪ S‬ـــــ ه‪! "ُ :‬ـــــــــــــ ا‬

‫‪ ّ a‬ت أ ّ‪0‬ـــــ )وا(أ"! ـــــــــــ ء‬


‫وان ز?(ــ ا ا ّ ‪ XE‬او ‪E‬ــــــ ا‬

‫! ھ ا ـــ م ‪0 67‬ــــــــــ ^ت‬


‫وأ‪ ZJ‬ھ ‪E‬ـــــ ء ‪%‬ــ‪Q‬ـــــــــــ`‬

‫‪! $‬ـــ ‪3‬ـــــ ‪ 0 T‬ـــــــــ ‪ 7‬ء‬


‫أ ــــ ؤوا ا ‪0‬ــــــ و‪ $‬ذ‪!T‬ـــــ ا‬

‫ـــ‪(0%ّ 6‬ــــــــــــــــ‬
‫َ‬ ‫اذا ط !‬
‫أ‪$‬ـــ ل‪ :‬رددت ‪(E‬ــــــــــــ )ــ`‬

‫أ ـــ ط ! ــــــــــــــ ّ ھــ‬ ‫أ‬


‫و^ ـــــ ن ‪0 7 6‬ـــــ )وا( أرب‬

‫ردھــ‬
‫ـــــــ ن ‪ 67‬و ‪ّ 0‬‬ ‫ـــ‬
‫أ"ــــــــــــــ ّ ھ ا ــــــ`‬ ‫و‪+‬‬

‫ــــ د ـــــــــ‪6‬‬ ‫)‪ N? (A‬و‪ A‬ة(‬


‫ّ‬
‫أذو ـــــ ‪a .......‬ذى ‪0E‬ـــــ ?ـــ ب‬

‫أ ‪3‬ــ‪ B‬و‪ 4‬ي ‪0% QM‬ــــــــــ‬


‫و ‪3‬ــــ‪ B‬ا ‪ 4‬ـــ ــــ* ‪!F‬ــ ا‬

‫‪ 0 ! a‬وا‪4‬ــــ ا وا‪4‬ـــــــــــ ا‬
‫و ــــ ف ‪+‬ـــ ن ‪ 6‬ا ‪ Z‬ــــــــ`‬

‫‪Q‬ـــــ ھ‬ ‫ون ‪+3‬ــــ‪0E B‬‬


‫‪(7‬ـــ ‪% 7‬ـــ ا ّــــــ‪ 6‬أو ھ ‪ E‬ا‬

‫‪F‬ــــ ص ھ )وا( ا&‪3 %‬ــ ا‬


‫وھ )ــــ ـ ن و^ ?ـ)ـــــــــ`‬

‫ـــ‪: 9‬ط( ?‪0‬ــــ‬ ‫‪ (A‬ـــــ‬


‫(ــ ا ! ــــــــ ات ــــ ‪! 4‬ـــــ ا‬

‫‪34‬‬
‫‪ّ g‬ــــ ن ‪ّ E‬ــ س ــ ء ا ‪ ّg‬ن‬
‫وھ & ــــــ ز ‪ E....‬ــــ‪...9‬د‪E‬ــ`‬

‫) ـ ون ‪$‬ـــ‪ Š‬وا ‪Q I‬ــــ ت‬


‫وھـــــ ا أوا ‪0‬ــــــ !ــــــــــ ا‬

‫‪..‬ھـ ه ‪J 7‬ــــ‪ N‬ا ) ــــ ال‬


‫و‪ $‬آن و‪: B$‬ن ‪! F‬ــــــــــ ا‬

‫ا ‪ %3‬د ا ‪g‬ــــ م ا?‪!%‬ـــــــ را‬


‫ا @ ّــــ‪ 7 N‬ـــــ* ‪3%+‬ـــــــ`‬

‫‪35‬‬
‫‪9 :‬‬ ‫" ‪I8‬‬ ‫‪" 9:‬‬ ‫'‬

‫‪ +E‬ـــــــــ ــــ‪ 9‬أط( ?‪+‬ــ‬


‫و ‪ 7 3‬ــ‪ ž‬و‪4‬ــــــــ ا ‪7 0‬ـــــ‬

‫ــــ‪ R%3 9%‬ن أ"! ــــــ ء‬


‫& وا ‪ 4‬ر وا‪ 4‬روا ا ‪) 7 I‬ء(‬

‫‪+E‬ــ )وا(‬ ‫"ـــــــــــ ا ‪ 2%‬ر‬


‫ــــــ( ‪ @ Q‬ـ ? ‪ 9‬ا = ‪) R‬ء(‬

‫أ‪(4‬ــــــ ة‬ ‫‪ X QJ‬ــــــــــ و‬
‫‪ 6‬ا‪R :‬ــ‬ ‫و^ ـــــــــــ‪6‬ء‪^...‬‬

‫‪+E‬ــ )وا(؟‬ ‫‪7‬ـــــــ‪ c +‬ون‬


‫و ـــــــ ‪ + 0E‬إ?‪7 %‬ــــ ؟؟‬

‫‪% $- % %$‬ــــــــ ‪ -‬ــ‪(? ّO‬ــــــ‬


‫‪ 9 ? c +7‬ا ‪ - % $- X 3‬ط‪ R‬؟‬

‫و‪ : % $‬ا ‪ N‬ـــــ ت ‪i‬ـ‬


‫‪R‬ـــــــــ‬ ‫و‪% $‬ـــ ‪ %$ :‬ــ ه‬

‫ّ!‪ 0‬؟‬ ‫ـــــــ ى ا ‪A‬ــ‪O‬ن ‪+‬‬


‫ـــــــــ ى ھ( ذا ‪R & (0‬ــ ؟‬

‫& < ‪% +E‬ــ ? را ‪+‬ــــــ‬


‫‪R= +$ F‬ــــــــــ‬ ‫‪O7‬‬

‫‪) +E‬وا( ?ـــــــ ‪+E B7‬‬


‫‪R‬ـــــــ‬ ‫ف ــــــ ا ‪%‬‬ ‫و‬

‫‪i 7‬ـ ن‬ ‫ـــــــ= ف ? ‪+‬‬


‫ــــــ ا ‪ 0 BQ%‬ي ‪R A +E‬‬

‫‪0‬ـــــــــ ا ‪ +‬ا ‪ 6‬و ) ‪07‬‬


‫)ـــــ ا ‪ I‬ت وا ‪7 Z‬ـــــــ‬

‫‪36‬‬
‫‪ $ ) JK‬د א'‬
‫( ‪ QF‬ه ‪+ BQF‬ـــــ ****‪ (7‬ذا ون * ‪$‬ـ ‪F4‬ـــــ‪1‬؟‬
‫او‪ J‬ا ! ب ‪R 67‬ـــــ ****وأ‪g%3 0E = '!$‬ـــــــ‪1‬‬
‫ــ‪ 9‬وراح ) ّ ه ‪ 1!4‬ا‪ :‬ــ‪1‬‬ ‫‪Q‬ـــ<‪1E..^..‬‬
‫ّ‬ ‫?(‪ 9‬ان ى ا‬
‫ى دم ‪ ? 7‬ن ‪ [ 7*****(3A 67‬ى ‪ 67‬ـ اه ھ!ـــ‪1‬‬
‫ظ ‪ E‬س ء ا ‪ g‬ن****و‪ @ª E‬ن ? ـ ٌ ــــ‪1‬‬
‫أراد ا ‪ Q‬ة****‪ O7‬ــ ا " ه او ‪ E‬ــــــــ‪1‬‬ ‫اذا ا ‪` I‬‬
‫? ‪ 9‬ر" ‪ * A‬أ‪***** ? 6+E‬و ا أ‪+E‬ـ‪ 3 6‬ء ا (ــــ‪1‬‬
‫‪%$ 67 ّ R‬ــ‪ 1‬إ& ا ـــــــ **** و‪ 9%4‬ا ) ا‪0 7 T‬ــ ‪%$‬ـــــ‪1‬‬
‫‪(4‬ــ ً‪Q7‬ــــــــ‪1‬‬ ‫ا ‪ B3‬ا‪F$‬ـ ر ‪M‬ــــــ‪****N‬و ‪ٍ T (? +‬‬
‫‪7‬ـ ‪ 1!$ 0E %4‬أن ‪ F‬ـ ا****و? ا ‪J‬ــ ل رأ ا !ــ‪1‬‬
‫‪T 0%‬ـــ‪****N‬و ‪ +‬أ ‪i 6 0E %‬ـــــــ‪1‬‬ ‫ھ *وا* أ‬
‫?ــ‪****N‬و? ا ‪ iR‬ض ? ا &!ـ‪1‬‬ ‫& ?‪i E 0E %‬‬
‫* ? ي ‪1A E 6I‬‬ ‫ر‪ [ T‬ا ‪ N +Q‬ذا ل؟****‬
‫ّ‪ 7 +‬ــ* ‪ (A 1+‬ـــــــ‪****1‬و ¬ ‪)Q‬ـ ذاك ا )!ـــــــ‪1‬‬
‫و^ &)ـــ‪1‬‬ ‫ّ‪ (E‬أ ‪ ّ ! 93‬ل أ ــ‪ ****6‬ا ?`‬
‫ا !ــــــــــ ل‬ ‫‪ّ 4 67 (E‬ـ‪ 6‬أ ‪+‬ـــ ****و ‪ " +‬ي‬
‫دة ا ء**** ّ‪ Q‬ا ? ا ‪ +Q‬ھ ھ ر‪4‬ــ‪1‬‬ ‫‪6%Q F‬‬
‫! ّ ‪ 4..‬ا ـــــ‪1‬‬ ‫‪ N)4‬ــ داع****و‪4‬‬ ‫و ـ* ‪ّ 67‬‬
‫‪ +7 93‬ة ا = ‪**** ( 3%3‬وآ آن ـ* ‪%‬ــــــــــــــ ل‬
‫إ ـــــ اءه****و? * ‪ 1ّ <َ i%‬ا ّــــــ ُ ل‬ ‫‪E •7‬‬
‫‪ *iR %‬ا‪:‬رض وھ‪ 6‬اب***و ف ‪ ' (A < i‬ا ‪1!3‬‬
‫ن أو ‪!? +E 9‬ـــــ ة****‪FE‬ــ ّ ام ‪ J..< I‬ر ا (‪2‬ـ‪1‬‬
‫‪E‬ـــــ(‪ R‬دي أ" و د ر ـــــ ****‪ c +7‬إذا @ ر ` ‪+‬ــــ‪1‬‬

‫‪37‬‬
‫?‬ ‫ل ‪$8 NO‬‬ ‫‪M‬‬ ‫‪<8‬‬

‫أرى ^ )ـــــ ل ‪:‬ي أ ـــــــــ‪c‬‬


‫وإ^ّ ‪07‬ـــــــ ا د ـــــــ‪0 1‬ـــــــ‪c‬‬

‫أ‪!4‬ــ; إ أة ‪ & 67‬ـــــــــــــــ ‪6‬‬


‫ّ‬
‫وإذ أ ‪ B‬ھ‪+‬ــــ ا ‪ B 7‬طـــــــ ف‬

‫( ‪ E +‬ــــــــ ? ‪3R 9‬ــــــــ;‬


‫و ‪ 6E +‬أ‪E‬ـــ ا‪...‬أ?‪%‬ـــــــــ ف‬

‫‪a‬ھ)ــــ ‪0‬ـــــ‪ ّ i 9‬ــــــ‬


‫إ ‪0A 9‬ـــ‪ N‬أ ‪ 0 7 B‬ا ‪I‬ـــــــ ف‬

‫‪ ّ $ 6%! !4‬ــــــــــــــ‪N‬؟؟؟‬
‫& ف؟‬ ‫أ ــــ ذھ` ھ‪ 6‬أم‬

‫‪ 9 E‬ھ‪Oi7 6‬ت ‪g‬ــــــــ م‬


‫وھ‪ 6‬ا ‪F 4 N Q‬ـــــــــ‪c‬‬

‫ود?‪0R4 % 67 0‬ـــــــــــ‬
‫ا ‪ 6%! !4‬أ ــ‪ 1‬ا ‪%+‬ــــ‪c‬‬

‫ف ‪0$ R‬ـــــــ‬ ‫! ــــ‪N‬‬


‫و ‪0 R‬ـ ‪? (ّ [ :‬ــ ف‬

‫ّ‪+‬ــ وا رد‪4‬ــ ‪+TO‬ـــــــ‪N‬‬


‫و ــ م أ ( ا ‪E‬ـ)& & ‪(c‬‬

‫إذا ‪C‬ــ‪ B‬أ ارھ ? ــ‬


‫‪c‬‬ ‫و‪ '(A‬ا )( ع أ‬

‫‪) 0i E‬وا(‪0i E‬‬


‫ف ‪Q‬ـــ ّ ك ‪ 9%4‬ا ) ‪c‬‬ ‫و‬

‫ــــــــ‪N‬‬ ‫‪ 6$ 4‬أر ھ‬
‫أي ــــــ ف‬
‫و ‪ّ ` E B3‬‬

‫‪38‬‬
‫‪GT C3G‬‬ ‫و &‪ JPQ‬وא ‪JJ3‬‬
‫و ’ ج > ‪ 21 E 7‬ا ‪(G‬‬ ‫و ‪- F-‬وا‪, -2E0 1‬ـــ*‪*2'('0‬‬
‫‪ 2 .....‬و ‪: A‬ھ‪C‬ا ا 'ـــ(‬ ‫?و ــــ"‬ ‫‪#‬ــ ا‪ @E3‬ت وھ‪2‬‬
‫ا ( ‪ - .. ,..‬ــ ‪ ƒ-B‬ا ‪(4E‬ــ‬ ‫ھ‪BC 2‬ــــ ه‬ ‫—ـــــــ‪ J‬ز‬
‫و —‪> •1 ° ˜A‬ــــ زھ(‬ ‫ؤ ‪2‬‬ ‫>‪4‬ــــــــ ھ‪2‬‬ ‫و‬
‫& *ل ھ‪C‬ا ا ــ*زھ( * ‪ & E- ,‬ت‪*@- -‬رة وا ‪/-‚( 4‬‬
‫‪ E‬رك ﷲ ‪ ; 7‬ا&‪6‬‬
‫و‪ A‬اك ﷲ & ا ) اء‬
‫‪ 67‬ا ( ‪ %‬ى‬ ‫?‪; I 9‬‬
‫و ‪ %‬ر ; ا&‪ Q 6‬ف ا وا‪žE‬‬
‫روا‪ žE‬ا ( ‪ %‬ت ا^& ى ‪ 67‬ا (‪ 3‬ھ( ت‬ ‫^‬
‫‪a7‬ھ‪ O‬و ‪ ;E O0‬ا&‪6‬‬
‫و‪ N (A ; F$‬ا ( ‪ ; 9‬ا ‪< 7 %‬‬
‫و ‪ ; g%‬إ ( ‪0‬‬
‫ي‬ ‫!‪ 1‬وري و‬
‫' ‪ 1‬ا‪ %4ª‬ام وا ‪%‬‬
‫ھ وا‪ (Ž‬ء ا‪ G‬ى‪-‬‬ ‫‪, "3*-‬ـــ ‪-‬ا‪ 3‬و‪ 21 JEF#‬ار‪" ,‬‬ ‫ر‪ 2EB‬ا‬ ‫ا<‚‬
‫وا ’*اط ‪/:.‬‬ ‫‪ •;#‬ا‬

‫و& ‪ *, ²#‬ـــ و‪(FG #*,‬ــــ‬ ‫أ ـــ‪& J‬ـ >‪/; 1 ³ , 2‬ــــــ"‬


‫&*اري ‪ ´™< ,‬ا ’‪-‬ـــ ز&ـــــ‬ ‫و‪ (0 > ´A'& ~3‬ـــــــــــ"‬

‫ر‪ "B‬ا @‪ ~-(0 21 " /‬و‪~E(1 A,‬‬ ‫ردي > (~ ‪C,‬ات ا‬


‫ا‪ !%$‬س‪:‬‬
‫و‪CE 3‬ر ‪ ˜-‬ا‪CA 2G‬ف ا وا‪,‬‬
‫‪ & 3 %‬روا‪ ,‬ا ‪ & E-‬ت ا‪ G%‬ى‬
‫‪ 1‬ھ‪ €‬و ‪ ˜, €‬ا‪- 2G‬‬

‫‪ @> 21 A3‬ا ‪.."( #‬وا§¦ ا ‪ J > E;E‬درا‪ •B ( •ž‬ا ?م وو ( ا ~ & ‪"'(A#‬‬

‫ن ‪ ( G‬ة * ‪ 2‬ا ‪ "'4/‬ا‪˜E0‬‬ ‫ادي ~ ا ‪*E;& 1 (A‬ظ˜ ‪21‬‬


‫ن ‪taggs"¶(0 E/‬‬
‫اوي‬ ‫ر‪‚(,‬‬
‫ا (*زر‪*& (1 50 boutaflika1pd//// user‬‬

‫‪39‬‬
‫‪F9‬وא‪E‬‬ ‫א ‪G & = C 0‬‬

‫وإذ ھـــــ‪0% ˜!= E 6‬ـــــــــ‬


‫ا ‪ 0‬؟ إ ‪ 9‬ا ‪ Z‬ـــــ ‪+%Q‬ـــــــــ ؟‬

‫‪+ B3 6%! !4‬ـــ‪ 1‬ا ‪ 3‬ء‪...‬‬


‫‪ESE‬ـــــ‪ $ S‬ـــــــــ‬ ‫ا‬

‫‪..‬ھ‪+ 6‬ـــ‪a‬س ‪ $‬ر‪T‬ــــــــــ‪N‬‬


‫‪+‬ـــ‪F%= :c‬ــــــــــ‬
‫ّ‬ ‫و ــ أ‬

‫‪ B$ J‬وھـــــ‪C = 6‬ــــــ‪N‬‬
‫و‪ $‬أ ‪ %RF‬ــــــ‪ 6‬و^ ‪A‬ـــــــ م‬

‫أ ‪3‬ـــ‪+7 B‬ــ ي ‪ Z‬ــــــــــ‬


‫‪ B3 `Q‬أ ــ ‪0‬ـــ )وا(‬ ‫و‪ 67‬ا ّ‬

‫ھ )وا( ‪ 67‬ا ‪3‬ــــ ء ‪0‬ــ إرب‬


‫و‪%A 4‬ـ‪: 6‬أن ا ‪ 3‬ء ‪4‬ــــــــ م‬

‫( & ? ھــــــــ ‪aE‬ر‪0 $‬ـــــ‬


‫& ? ھ ‪ E‬ـــ ‪0‬ــــــــ )و(‬

‫أ‪ 0!4‬إ ـــ أة ‪ & 67‬ــ ـــــــ‪6‬‬


‫و ‪ 3‬ــــ‪ 9‬ا ‪ E 0‬ـــ ‪$‬ـــــــــ م‬

‫‪ 1+E‬ـــ م < ــــــــــــــ ل‬


‫و‪ 67‬ا ‪ Q‬ب &!˜ ‪ 6‬ا ‪(0‬ــــ‬

‫( = ‪! NR‬ــــــــــــــــــ‪N‬‬
‫! ــ‪0 E 6‬ـــــــــــ )وا(‬ ‫ا‬

‫‪< 7 ...‬‬ ‫‪ " 67‬ك وا^ ‪a7‬ن ا ) ا^ت (‪ Q3‬ن ‪ ; 7‬ا‬ ‫‪ 6%Q F‬م ‪ N R E‬أن ( رض (‪ X3‬ا‬
‫وي‪..‬و‪ %3 $‬دون ! • ا ‪ N 2‬إذا ‪ Q%7‬ا‬ ‫اي و‪ 9i B$‬ان ‪ 0%Q F‬ا !* ‪ NQ F(E‬ا‬ ‫فا ما ‪2‬‬
‫ن‪ & .‬ا ‪ 7‬ض ‪ %Q‬ن‪.‬‬ ‫; ‪ N i$ 67‬ا ‪ 0‬اري وا ــ‪46‬‬ ‫‪Q‬‬

‫‪40‬‬
‫و ‪E U‬‬ ‫‪ FE‬א‬ ‫‪ U‬א)‬

‫ــ‪ 6‬واذ ــــــ ^ ‪ F%‬را ـــ‪6‬‬


‫َ‬ ‫دع ? ;‬
‫وا — ا ‪ 0‬ــــ‪E 9‬ـــ‪ ( )O‬وا ‪? %‬ــــ ت‬

‫ش ‪! 0E‬ـــــــــ‪6‬‬ ‫ــــــ‪ 1‬ا‪ :‬ـ‬


‫ّ‬
‫‪) 9ّ%4‬ا (ــــ‪O‬زم( ‪ ; 67‬ا ‪iR‬ـــــــ ءات‬
‫‪.‬ن ‪ +. %‬و '‪../+ .‬ط ‪4N %‬راض ‪+. .‬‬ ‫ر‪+‬‬ ‫روا ط ‪; '3‬دي ا ( (‪%‬ر‪7‬ت‬
‫‪http://malazim.com/vb/t4471.html‬‬
‫‪http://malazim.com/vb/t4469.html‬‬
‫‪http://malazim.com/vb/t4475.html‬‬
‫‪http://malazim.com/vb/t4486.html‬‬
‫‪http://malazim.com/vb/t4485.html‬‬
‫‪http://malazim.com/vb/t4482.html‬‬
‫‪http://malazim.com/vb/t4480.html‬‬
‫‪http://malazim.com/vb/t4476.html‬‬
‫‪http://malazim.com/vb/t4479.html‬‬
‫را( ‪. #‬ل و ر(زق‬ ‫‪ # +.‬ري‬ ‫ا (دى ن ا (‬

‫إ ــــ‪ ( 6‬ط ـــ‪.. N‬ﷲ أود?‪0‬ــــــــ‬


‫ـــــ ا ــــ ـ‪6‬‬ ‫و‪E‬ـــــ˜ ‪ 2 0 7‬ا‬

‫&([ و&(‪ 3‬ن ‪ %E A‬ــ‪0%7 3 6‬ـــــ‬


‫إ^ّ )ُ? ـــ ( اه ‪ 67‬ا ! ا ـــــــــــــ ت‬

‫زادي ا ‪Z‬ـــــ ام و@ ‪ 6E‬ا ‪ <I‬ا !‪3‬ـــ*‬


‫ــــ‪ 1‬ا ) ھ ــــــ‪6‬‬
‫ّ‬ ‫و‪ 4‬ي ا (‪67 7 3‬‬

‫أ ّــ م ?(ــــ ‪..Bi‬ھ‪ 1‬أ ـ‪ B‬ـ ھ ؟‬


‫ھ‪ 1‬ا ‪ B‬ـــ ف‪ :‬أو ــ‪ ّ Q 9‬ــ‪6‬؟‬

‫د ـ ان ــ ي‪ ..‬ذا ُ‪ T 3‬ــــــــ‪ 0‬؟‬


‫ا ــ م ‪0g‬ــ ‪ ..‬ـ ن ‪7‬ــ‪ " 6‬ــــــ ‪E‬ـــ ت‬

‫ا م ‪E‬ـ ن ا ّ‪F‬ــ ص ف أ ! ‪0‬ــــ‬


‫و ف أرھ ‪& 0‬ـ ـ ا ا‪ :‬ــــــــــ ت‬

‫أ ا ي ‪ g‬ا‪ 9(?:‬ا ‪ 9‬اد‪E‬ــــــــــ‪6‬‬


‫‪ 7‬ا‪ ّ 7‬ت ‪ $‬ـ' ا ‪E‬ــــــــــــــــ ت‬
‫ا ‪#‬ـــ م ا ‪-‬زا;ري‬
‫ر‬ ‫'ر‪ .‬ا ‪ + .(.‬ا روق وا‬

‫‪ +3‬ــ‪ !% N‬ھ‪ 9‬وھـــ‪3 ? 6‬ــــــــــــ‪N‬‬


‫! '‪ I ..‬ي ‪..‬و ‪%‬ــــــ ت ا = ـــــــ ت‬

‫‪41‬‬
‫‪ ّ ? $‬د ? ‪ ? 9‬ف ــــــــــــــــ ّدده‬
‫‪ 1ّ 67‬م ‪E 6ّ Z‬ـــــــــــ ) ا ّ ? ت (‬

‫و ّ(‪ ّ $ 0‬ــ ‪7‬ـــ‪0(ّ $ 6‬ــــــــــ‬


‫و [ ّ‬
‫إ^ه ر ــــ ا‪ %"ª‬ـــــــــــــــ ^ت‬
‫و ة ا واري ‪ +7 4‬و ة ‪#‬ر ت‬
‫دة ا ذ ن ‪-‬د‪.‬د‬

‫ّ ّ‬
‫‪&◌ž‬ــــــــ‪..N‬‬ ‫‪ +I‬ا = ـــ‪ N‬ـ أ‬
‫‪ Z‬ـــ‪ 6‬ا ‪ I‬ارع ‪$ 67‬ـٍـــــ ر ا (‪ 3‬ات‬

‫‪%‬ـــــــــــ*‬ ‫‪!4‬ـــ ‪67‬‬


‫‪ّ 4‬م ﷲ ّ‬
‫ــــ ــــ ‪! !4‬ـــــــــ ت‬ ‫‪4 0ّ +‬‬

‫‪ 9ّ%4‬ا ّ ‪ 67 NM‬أ ‪ 0‬و"ـــــــــ ت‬


‫ّ‬
‫!˜‪ I ..‬أ !ـــــ ب ا ـــــــــــ اوات‬
‫‪Dailymotion - --- _------- -------2009_-1 - une vidéo Sports et Extrême.mp4‬‬
‫‪ @ --- - YouTube‬ا ‪?4‬ار‪wmv.flv.2-_2009-‬‬

‫ـــــــــ‪N‬‬ ‫‪ ..N ّ%‬د? ى‬


‫‪ = ّ E‬ع ‪ 67‬و‪ XM‬ا ‪ I‬ـ ّـــــــ ت‬

‫ھـ ّ ا ‪A‬ــ ل ‪ E‬ــ ء ّ‪=R 1‬ـــــــــــ ة‬


‫ھ(‪* 0‬وا*‪Q • E 67‬ـــ ت‬ ‫ّ‬ ‫‪+‬ــ‬

‫ھ ھ‪! ..6‬ـ رك أ ‪+‬ــ ( ‪0‬ــــــــــ‬


‫‪(2‬ـــ ‪0? ^-‬ـ ا‪0 -‬ــــــــ ات‬
‫ّ‬ ‫و ـــ‬

‫ا (*م‪.2012/12/15..‬‬ ‫‪& (N‬‬ ‫> ‪ & Ž J‬ا ‪ +‬ر‪*-> "(,‬ان)ا^‪ 4OJ‬ت ‪ 67‬ا ) ا‪3Q T‬‬
‫ھ ا وا‪. 1 %‬‬ ‫‪.‬ا وس‬
‫ا '‪ 6‬ا ‪ J‬ا ‪?4‬ا‪... ž‬‬ ‫'" (‪*E-‬ن ا‬ ‫‪ & B‬ا>‪€‬ن > ز& رة‬

‫إذا ا ‪A‬ــ ل ــــــ اء ‪ 67‬ــــــــ ددھ‬


‫ـ ُـ ى ‪ [CE‬ا ‪A‬ـــ ^ت؟‬ ‫ـ " ھ‬

‫‪ 7‬ن ? ‪ 9‬ا‪( :‬ــــ ء ا‪+%E‬ـــ وا‬ ‫ھـ‬


‫و ‪ Q‬ن ‪ 2‬ـ ا ‪7‬ــ‪ 6‬ا ‪ %‬ــــــــــــ ‪ $‬ت‬
‫ّ‬
‫‪ JE0‬ا¼ • ‪ , 21‬ي *§‚ ا @*رة و ' ھ ‪.‬‬ ‫‪ 21‬ھ‪C‬ا ا ‪@ /2 (@# J-‬‬
‫‪) 9‬ا (‪O4 (1Q‬ل ‪0 ? 67‬ـــــــ‬
‫‪ 9%4‬ا ‪0 ّO‬ـــــــــــ ت‬
‫‪M‬ـ ب ا ‪ 2‬ا‪ّ BE‬‬

‫‪42‬‬
‫א‬ ‫א ‪K‬‬ ‫"‪Y‬زم وא ‪ W‬א (‬ ‫‪) 9V‬‬

‫ھـــــــو ا ز ــ ن ‪.‬ــر‪ . .‬م ا ‪ %‬ــــــرا‬


‫م ‪.‬ـــ زم وا ك ا ‪#‬ر ا ( ــــــرا‬

‫ا رة ا @‬
‫زم ‪ 7 :‬ءات زم‬
‫‪#‬ر ‪:‬ا ص ا رق‪..‬ا ‪.‬ز ــ‪ 7,‬ءات‬ ‫ا‬
‫ا ‪. + 0‬ط‪ +‬ن ا ‪ %‬ر وا ‪ 7%‬ت‪/‬‬

‫رب ( وز‬ ‫‪-1‬ا زام ا را;‪.‬ل و( ر‪Q.‬‬

‫رون‬ ‫‪ -—2‬ط‪+‬‬

‫ة و ‪ /‬ا ‪ –-‬م ا ‪?4‬ا‪ ž‬ي ‪/‬‬ ‫‪ "0 #—3‬ا‬

‫‪ 3‬ا @‪¦(A‬‬ ‫<; ‪/ ..*,‬ـ‪ " ( / ..‬وا‪...~ (#€G‬ا @*رة ھ‪-‬‬

‫‪.‬را‪: -‬ا ر ق ا ول‬


‫‪http://boutaf.jeeran.com/archive/2009/1/775785.html‬‬

‫ـــن ا دا‪ +.‬م ( ل ـــــــ‪ F‬ـــــــدم‬


‫أ ظر ا ‪ . F.‬ف ا ظـــــــل د ذ‪#‬ـــرا‬

‫ا‪ .‬ا ‪#‬ر‬


‫‪%‬ض ا 'وص ھ‬
‫‪http://www.falfalhar.jeeran.com/new_page_27.htm‬‬
‫‪3.‬رؤو ك ا م‪.‬‬
‫ھل ا ت وا ‪ 0‬ك ‪ (%‬رون؟‬
‫‪.‬را‪: -‬ا ر ق ا ‪0‬‬

‫ن ا راب و‪.4‬ض ا ء ‪ .‬و ـــــدي‬


‫(ر ــب ا ر ل إ ّ ــ ــــــت ‪(3‬ـــدرا‬
‫ا رة ا @‬
‫'‪.‬د( ‪ :‬ن ا راب و‪.4‬ض ا ء‪..‬‬
‫و و (ك ر ( ھ‬

‫ل ل ‪ @ (.‬ا رء ‪.‬ـــــدر ــــــ‪F‬‬


‫ـــــرا‬ ‫(‪-‬ري ا ر‪ .‬ح م‪ ..‬ردا ‪.‬‬

‫و ت (‪%‬ــــــرف ‪ .‬ذا ‪%‬ض ‪,‬ـــ‪+‬‬


‫او ت ' ب ‪3#‬ــــل م (رم طــرا‬

‫ن (‪ F‬ا (‪%‬رف ‪ @ #‬درا( ‪/‬‬

‫‪http://www.mobdioon.jeeran.com/‬‬
‫‪ 3‬ر ‪+.# -‬‬
‫ر‬ ‫و‪3 +.‬ل ‪ @ #‬ا‬
‫‪http://boutaf.jeeran.com/archive/2009/1/788433.html‬‬
‫‪http://lmd-batna.hooxs.com/montada-f18/topic-t1129.htm‬‬

‫ز (ـــــ ؟‬ ‫‪ .‬و‪.‬ل أ ك ھــل ( ‪Q‬ـــــ‬


‫‪43‬‬
‫س‪ :‬ذا (رى؟‬ ‫ا ‪ %‬م؟ ل‬ ‫نأت‬

‫(‪,%‬ن ا ظ م ا ‪-‬زا;ري وارھ ‪F‬؟‬


‫‪http://boutaflika1pd.tadwena.com/‬‬
‫‪' + #‬ر؟‬
‫‪http://algerodo23.jeeran.com/rabai23colombo/archive/2007/11/376109.html‬‬
‫‪ +3.3‬ا ‪%‬ود‪+.‬؟‬
‫‪http://www.ss14.com/vb/showthread.php?p=22469‬‬
‫دول ور ا ر ا ‪%‬ر ‪+.‬؟‬
‫ا ‪.‬ت ‪ F.‬ا رة ا @‬
‫'‪.‬د( ‪ :‬ن ‪.‬رى أراه‬
‫و و (ك ر ( ھ‬

‫ـد د‪-‬ن ا ‪%‬ر‪ ..‬ن ( ط‪ .‬ر ( ـ‬


‫أ ( ــــرا‬ ‫و ت ( وي ذرا‪#‬‬

‫أ ــ ا ذي ظر ا ‪ @ #‬ا @ أد ـــــ ‪..‬‬


‫‪ ..‬ر ـــزرا‬ ‫و م و ‪.F‬‬

‫ء‪%(..‬رف ن ا (م‪ ..‬ل د‪#‬ت؟‬


‫( ت ‪.‬داك‪(...‬ظن ا طود ــــــدرا؟‬
‫ا ‪ .‬ت ا ‪ 0‬ث ‪ .‬ا رة ا @‬
‫ء‬ ‫'‪.‬د( ‪ :‬د‪#‬وھ ‪3‬و م‬
‫و و (ك ر ( ھ‬
‫*************‬
‫ا د ‪ +‬ا و ‪/+.‬‬

‫ا ‪%‬ط‪ .‬ت وا ‪3‬را;ن ا ( ‪ @( (% -‬ا ن (ؤ د ان‪:‬‬


‫او ‪ --‬ا ر ‪ ( +‬ت { و 'ق ‪#‬ن ا م ا ‪.. -.‬‬
‫‪ '— . 0‬ب ا وا ق ا ر ت ا د ‪ +.‬ا (رك**‬
‫* م' ‪* ,‬‬
‫ر (‪/F‬‬
‫‪ . .. @( .‬ل ا ر!!!‬
‫‪http://vb.alhoolm.com/t37942.html‬‬
‫‪/‬‬ ‫وا ( ر *ھذا ا ‪ 3‬م ا ' ‪ * ,‬ن '‬
‫‪.‬ك‬ ‫ن ا دو ‪+‬‬
‫‪http://lovemaster20.jeeran.com/shababek/archive/2009/4/855908.html‬‬
‫ر‪+‬‬ ‫‪ +‬ا ( ‪ -‬ء ن ا‪3... -‬ول ھذا ا ‪ 3‬م ا ' ‪ ,‬ردا ‪ @ #‬زھرة ا م وھ ( ر‬ ‫‪— 0 0‬ا‬
‫‪.‬ك ‪..‬و د ا طرت ا رق وا روق و ( ‪..‬‬ ‫ا رو ‪ +‬ن ' ب ا دو ‪+‬‬
‫ا (@ ا ر‪ + .‬زھرة ا م‬
‫ا د ‪ K‬وا ‪7,‬ل وا ‪F‬‬
‫رب ا ‪. %‬ن‪...‬‬
‫‪=-‬ت ھ ا ث ‪#‬ن (‪..3‬م او ‪3‬وق‬
‫(وا‪-‬دى ھ ‪(,‬رة ز ‪ +.‬و ب ص‬
‫ا (‪,‬ض ‪3 @ , F.‬ط‪..‬‬
‫‪ 4‬در م ‪ @ %‬ا(رك ھ‬ ‫و ر‪ #‬اان‬
‫م ' ‪ +‬ط‪..+ .‬‬
‫ا ك دووا‪.‬ن و ؤ ‪ ,‬ت ا ا‬
‫'‪ +‬و ‪3 @ ,‬ط و ‪ .‬ت ‪+ %‬‬
‫= وا ‪7,‬ل وا ‪ F‬رب ا ‪. %‬ن‬
‫ھ ا ر ‪ +‬وا 'و'‪ +.‬و ‪.‬س ‪.4‬رھ ‪..‬‬
‫‪44‬‬
‫‪+‬‬ ‫وا ر ‪ google +‬رك ا ث ‪3‬د ا' ~ ن ا ‪ .‬ر ا ‪ 3‬ء ا ‪ 3‬ض وا ط(‪ @ # F‬ا 'وص‬
‫ا ‪ %‬و(‪/+.‬‬
‫(‪ F‬ھ ھذه‪...‬و دوا ا ء ا ظ م ا (‪,%‬ن ي ا م و ‪ ( .‬روا ل ا ‪.‬ب ا (‪. 7‬ل‪ ..‬ن‬ ‫دة ‪ @ #‬ان‬
‫‪( .‬ط‪%.‬وا‬
‫‪http://www.president25.jeeran.com/‬‬

‫ا دو ‪+‬‬
‫ا ‪-‬زا;ر( ر‪ {.‬ا ( ‪.-‬ل‬
‫ا‪N‬ول‬ ‫‪#2009-06-1718‬دد ا و‪7‬و‪ #‬ت ‪# 58‬دد ا ردود ا ر‪.‬د ا) (رو‬
‫را ‪ +‬ا ( ر‪.‬د ا) (رو ا ‪0‬‬
‫را ‪ +‬ا (ب‬

‫****************‬

‫‪3.‬ول ‪0‬ل ‪-‬زا;ري‬


‫ط ‪.-‬ن*( ‪%‬و‬ ‫‪.-%‬ن وا ‪#‬‬ ‫*ا ت ‪ . #‬م‬

‫ا ‪-‬د‪.‬د‬ ‫‪ +‬ر;‪.‬س ا ‪ %‬م ا وھ ر ‪ .‬ا ‪%‬دااوي ا @ و ‪ %‬ا ر‬ ‫د‪#‬وة و‪. F-‬د ا ر‪.‬ض ‪. 3#‬‬
‫‪http://aminechbab21hotmailcom.nireblog.com/post/2009/06/22/&Oslash;¯&Osla‬‬
‫‪sh;¹&Ugrave;ˆ&Oslash;©-&Ugrave;A&Ugrave;ˆ&Oslash;¬&Ugrave;‡-‬‬
‫‪&Ugrave;„&Ugrave;„&Oslash;³&Ugrave;Š&Oslash;¯-‬‬
‫‪&Oslash;§&Ugrave;„&Ugrave;A&Oslash;±&Ugrave;Š&Osla sh;¶-‬‬
‫‪&Oslash;¹&Ugrave;‚&Ugrave;„&Oslash;§&Ugrave;Š&Osla sh;§-‬‬
‫‪&Ugrave; &Oslash;®&Oslash;§&Ugrave;A&Oslash;©-‬‬
‫‪&Oslash;±&Oslash;¦&Ugrave;Š&Oslash;³-‬‬
‫§;‪&Oslash;§&Ugrave;„&Oslash;¹&Oslash;§&Ugrave;„&Ugra ve;A-&Oslash‬‬

‫م (@‬ ‫ذ ‪ 2006‬و را ‪(%‬‬ ‫ت ا ‪ +‬دن ا ( ‪ #‬م وھ او ‪.%.‬ش ‪ .‬م‪..‬ا د ‪.‬ل ‪ %‬و ( ا ‪ +.3.3‬دو (‬ ‫ا‬
‫‪+‬‬ ‫‪Q +‬وم ا ‪.%‬د وا (د‪ #‬ء ا‬ ‫( م ا ‪ %‬ر‪ , +.‬ط‪....+ .‬ا 'ورة ا ر ز‪ +.‬دو ( رار ‪,‬ظ ن‬
‫ا ‪ %‬ر‪+.‬‬
‫ر ( م‪/‬‬ ‫دة وا د م د ‪ .‬ون ا ت '‪ @( .‬ا ول ‪ %‬ك‪..‬ا زل‬ ‫ا د ‪.‬ل ا‪7.‬‬
‫إ @ ر ‪ .‬ا ‪%‬داوي*=*‬
‫ا را ط وا ر ق‪/‬‬
‫‪http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=61895‬‬

‫‪ @ #‬رة و ن ‪.‬ث‪:‬‬
‫دو (ك ا دال‬ ‫*ا‪3.‬و ‪ +‬ط‪*+‬‬ ‫ردودك‬ ‫د‪#‬و(ك ر;‪.‬س ا وھ ر ‪ .‬ا ‪%‬داوي و ھ‬ ‫‪ 3‬ھ‬ ‫‪—1‬ال ا (‪%‬ر‪.‬ف‬
‫و ‪ F‬ا ‪ ( ,‬ت* ( ت ن *‪..‬وھ ھ * ( ت م‪*.‬‬ ‫ص ر وا د‪...‬وھو ا ت‪ # *...‬م ا ‪-‬را;م ا (م (‬ ‫‪ @ #‬ا ‪.‬ر ‪..F # ,‬د ‪.‬ل ‪ @ #‬أن ا‬

‫ر ( م‪:‬‬ ‫ھو ا رب ا @ ‪ #‬وان‬ ‫‪#—2‬ز ك ــ ر;‪.‬س ا ‪ %‬م ا وھ‬

‫ن و(‪+3. ,‬‬ ‫‪( @3 (.‬و ‪.‬‬


‫ر;‪.‬س ا ‪ -‬ور‪ +.‬ا وھ ‪ # +.‬د ا ‪%‬ز‪.‬ز ا رھ‬
‫ا را ط وا ر ق‪/‬‬
‫‪http://forum.maktoob.com/t942233.html‬‬
‫ر ‪ +‬وا‪ + 7‬ن رج و ض ا ‪hamid_ch‬‬ ‫ا وا‪ .‬ا ‪ +(.‬وا ‪ ,‬ر ‪+‬‬
‫رف‪:‬‬ ‫‪3‬ول *ز‪ + #‬اخ “؟‪ .‬ف ر ؟ ‪ #‬ده ‪ #‬ت د‪+. .‬؟ ‪3.‬ول‬
‫ا (‪ T‬ر ا ‪ GB‬؟؟؟؟؟؟؟؟؟‬
‫؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟‬
‫‪ E7‬؟؟ وا ‪E 5U /U V‬؟؟‬ ‫‪UF 5‬‬ ‫‪L‬‬
‫‪ @ $‬ل و‪ 6 $‬ة ا‪X $‬‬

‫م‬ ‫‪( 3. %( 0 ..F‬‬ ‫ا ‪ 3‬ريء ‪ F3‬ان ‪ .‬ث ‪#‬ن (‪ ( 3. %‬ا (را رأي ا• ر ا ذي ‪ (.‬دق ‪ F‬ا‬
‫‪moh-babalwad‬‬
‫‪45‬‬
http://forum.maktoob.com/u/195164.html
/!i U" ‫>م‬iU 8B 7‫( ھ‬
http://www.boutaf.jeeran.com/
! ‫ ر‬oB ‫ ! ا‬p ' ‫! ا‬ $‫! ا‬ i ‫! ا‬i@q- ‫ ردة وا‬n- ‫> ( ا‬- ‫ ا‬7‫( ھ‬,
E6‫ د‬G ‫ رة‬n - ‫ا‬
http://algerodo23.jeeran.com/rabai23colombo/archive/2008/5/570261.
html
http://algerodo23.jeeran.com/rabai23colombo/archive/2008/5/570252.
html

rabai23 ‫م‬ ‫او ا‬

http://forum.maktoob.com/u/138855.html
/'7 $ / @
‫ ب‬F‫وا‬ =‫ا ?>ا‬ !"U? ‫ت ا‬ 7( - ‫?ـــــــــــــ ھ‬- ‫ ا‬w #
http://djelfa.info/vb/showthread.php?t=56041
‫ ﷲ‬89 5 ‫ ا‬B ‫ ا‬iD ‫ا‬
‫ق‬ ‫ ىا‬2‫ت‬ 7( - 2 !D"T ‫ ا‬- F # 87 UF 8 ‫ة ا‬ F ‫ ب ا‬Gp}‫ا‬
http://sadaalsharq.com/vb/showthread.php?t=446&page=2
= iD ‫> ( ا‬- ‫ وا ا‬o ‫وا‬

‫~ ك‬ .‫ت و‬ ( ‫ون ا‬ ‫ (رق‬. ‫زم‬3 ‫دك ا‬. @ # ‫ ر‬#.. 7.‫ ا‬+ ‫ ر‬, ‫ وا‬+. .‫ ا (وھ‬+ ‫واذن ت ' ب ھذه ا ر‬
‫د؟‬.#‫ رج ا وا‬F ' +. ( ‫ ا‬+ ‫ ك د ول‬0 ‫ا ت و‬
‫ ( دام و ;ل‬...‫ر‬.‫ ؤه م؟ (@ ارا ب ا ق و دوا (زو‬7‫ب م ور‬% ‫ ر ا‬.( ‫ن ا‬. ..‫س م رف‬. ‫ا (م‬
‫زا;ر ا ان‬- ‫ ( دف ا‬. ‫ ع ا طط ا رھ ا ذي وان ن‬.7 ‫ ن‬...+.‫زم ن ا روج ن 'ر ا راد‬3 ‫ ا‬+. + ‫ا دو‬
.+. ‫ض ا (و ط ا ورو‬. ‫ودول ا ر ا‬..+. ‫ر‬% ‫ ا‬+ ‫ ورة ل ا @ ا‬- ‫ا @ ا دول ا‬..‫ق‬.3 ‫رب ا‬Q ‫ ره ( (د ا @ ا‬0‫آ‬

.‫ ذا ا زا م‬+ .‫ت (دا م رو‬3 ( ‫ و ا ا‬#


+. ‫ و ا ت وا ت ( ول ا ر ت ا د‬#

/‫روا ط ا رو ت‬
http://malazim.com/vb/t4471.html
http://malazim.com/vb/t4469.html
http://malazim.com/vb/t4475.html
http://malazim.com/vb/t4486.html
http://malazim.com/vb/t4485.html
http://malazim.com/vb/t4482.html
http://malazim.com/vb/t4480.html
http://malazim.com/vb/t4476.html
http://malazim.com/vb/t4479.html

/‫ل‬0 ‫ا‬.. ‫ ر‬. ‫ أن‬.‫ (ط‬. ‫ت ن‬


‫ ا ــــــ ل‬F ‫ر‬.‫ د‬F(. ‫ن‬
/+. 4 ‫ا‬
‫دو‬.‫د 'ــــــــــــــ‬.' ‫ت‬.-
‫ ـــــــم‬%( ‫ دة‬.' ‫و ا‬
‫ل‬,‫ ا ط‬.‫را(ك ا‬ ‫رف ا زا (ك وا‬#‫ م ادرك و‬%. - ..+# 7‫وش ن ا ر‬ ‫ف ل (@ ا وا ك‬.‫ م ا ر وا ر‬% ‫ا‬
.‫ب‬4 ‫ا‬

46
**************************
‫ر ا ـ زم 'ــرا‬# ‫ ا‬.‫ا‬
‫ـ ك؟‬7 ‫ــرد‬. ‫ر ( ن‬7
@‫ــ‬7 3(‫أ ت ص و رق و‬
‫م أ ت ا ذي ( ـت أ ــ ك‬0
ّ ‫ ت*****و ن‬, ‫ل أ (م ـ ب ا‬-‫أ‬
F‫ أو ّ ـ‬7‫ـد ا و‬3#
F‫ ــ‬# ‫*****وا (م ھــو ن‬F ‫ّو‬ ‫ ــ‬.-# ‫ (م‬-#
: + ‫دة‬.'3 ‫ا‬
2009‫ل‬.‫ ' ;دي ا ر‬+#‫ و‬-
/ ‫ھ ــ‬
http://moimeme.blogaraby.com/2009/05/01/&Ugrave;A&Oslash;¬&Ugrave;A&U
grave;ˆ&Oslash;¹&Osla sh;©-
&Ugrave;‚&Oslash;µ&Oslash;§&Oslash;¦&Oslash;¯&Ugra ve;Š-
&Oslash;§&Ugrave; &Oslash;±&Ugrave;Š&Ugrave;„-2009/

‫ زي؟‬- ‫ م ا (راق‬% ‫ ا‬#‫(ـد‬


‫ـ ك‬, ‫'ب‬ ّ ‫رى ا‬-‫د‬
‫ـزل‬
/+ ‫دة ا رو‬.'3 ‫ا رة ا @ ا‬
‫دري‬.‫رى اراه و‬. ‫ن‬
http://malazim.com/vb/t4482.html

************************************************** *************************
‫ ن و آ ن‬., ‫ت ا‬. ‫ن د ل‬

47
48