Vous êtes sur la page 1sur 2

V÷a rãt §Q - Grout §Q

V÷a tù ch¶y, kh«ng co ngãt, c­êng ®é cao

M« t¶

§Q- Grout lµ v÷a tù ch¶y kh«ng co ngãt, Quy tr×nh thi c«ng
c­êng ®é cao, thêi gian cho phÐp thi c«ng ChuÈn bÞ bÒ mÆt
dµi. §Q - Grout ®­îc dïng ®Ó ®Þnh vÞ c¸c BÒ mÆt ph¶i s¹ch, kh«ng dÝnh dÇu mì vµ
bu l«ng, bÖ m¸y, bÖ cét, trô cÇu, c¸c c«ng c¸c t¹p chÊt kh¸c.
tr×nh söa ch÷a...cÇn v÷a c­êng ®é cao, Trén
kh«ng co ngãt. §Q - Grout nªn trén b»ng m¸y trén. §Ó
cã ®­îc ®é sÖt cã kh¶ n¨ng ch¶y láng, sö
­u ®iÓm :
dông m¸y khuÊy cã g¾n c¸nh trén thÝch
Cã kh¶ n¨ng söa ch÷a, lÊp ®Çy c¸c lç hîp. Dïng m¸y trén v÷a ®Ó trén víi khèi
hæng lín hoÆc nhá l­îng lín. PhÇn bét ph¶i ®­îc thªm vµo
Tù ch¶y vµ tù san ph¼ng n­íc ®· ®Þnh l­îng tr­íc. L­îng n­íc
LÊp ®Çy c¸c lç rçng phøc t¹p ®­îc tÝnh to¸n tïy theo ®é ch¶y láng cÇn
C­êng ®é v÷a cao, kh«ng co ngãt thiÕt ®Ó thi c«ng. Kh«ng ®­îc thªm qu¸
DÔ sö dông l­îng n­íc tèi ®a cho phÐp. Thêi gian
Kh«ng t¸ch n­íc, ph©n tÇng trén tèi thiÓu lµ 5 phót.
Kh¶ n¨ng bï co ngãt ë c¶ hai tr¹ng th¸i Thi c«ng
dÎo vµ cøng cøng BÒ mÆt ph¶i ®­îc chuÈn bÞ tèt, kh«ng
§Æc tÝnh kü thuËt dÝnh bÈn, b·o hßa nh­ng kh«ng ®äng
n­íc Ýt nhÊt 3 - 4 giê tr­íc khi rãt v÷a.
H×nh d¹ng: D¹ng bét mµu x¸m
Trong suèt qu¸ tr×nh thi c«ng, ph¶i ®¶m
Khèi l­îng thÓ tÝch xèp: 1.4± 0.5kg/lÝt
Khèi l­îng thÓ tÝch cña hçn hîp v÷a: b¶o bät khÝ trong v÷a tho¸t ra hÕt. Duy tr×
2.15 - 2.2 kg/lÝt cét ¸p suÊt trong khi rãt v÷a. V÷a ph¶i
Tû lÖ n­íc trén: 0.13 - 0.16% v÷a kh« ch¶y liªn tôc, kh«ng gi¸n ®o¹n.
§é ch¶y (theo èng Suttard): 20 - 28 cm L­u ý kh«ng ®Ó ®äng n­íc trong c¸c lç
§é në cña hçn hîp v÷a: ≥ 0.01% bu l«ng. Kho¶ng c¸ch hÑp nhÊt cña lç ®æ
C­êng ®é nÐn cña v÷a: kh«ng ®­îc nhá h¬n 3 lÇn ®­êng kÝnh lín
C­êng §Q- Grout nhÊt cña h¹t cèt liÖu trong v÷a.
®é nÐn, ChiÒu s©u lç ®æ tèi thiÓu lµ 5mm vµ tèi ®a
M 50 M 60 M 70 M 80 lµ 150 mm.
MPa
B¶o d­ìng
3 ngµy 30 40 42 50 CÇn b¶o d­ìng, gi÷ Èm cho v÷a ®Ó tr¸nh
7 ngµy 40 50 55 70 r¹n nøt b»ng bao t¶i Èm hoÆc phun n­íc
d¹ng s­¬ng. Duy tr× ®é Èm cña v÷a sau
28 ngµy 50 60 70 80 thi c«ng tèi thiÓu lµ 3 ngµy ®Çu.
V÷a rãt §Q - Grout
V÷a tù ch¶y, kh«ng co ngãt, c­êng ®é cao

§ãng gãi: Tr¸ch nhiÖm ph¸p lý: Nh÷ng th«ng tin vµ

Bao 25kg/bao, c¸ch Èm ®Æc biÖt lµ nh÷ng h­íng dÉn liªn quan ®Õn

viÖc thi c«ng vµ sö dông s¶n phÈm ®­îc cung

cÊp dùa trªn kiÕn thøc vµ kinh nghiÖm thùc

tÕ cña §Q cho s¶n phÈm ®­îc l­u gi÷ ®óng


§Q - Grout lµ mét chÊt cã tÝnh kiÒm v× vËy cÇn
tr¸nh tiÕp xóc víi da vµ m¾t. c¸ch. Do c¸c th«ng tin ë ®©y chØ nªu lªn b¶n

Khi sö dông s¶n phÈm ph¶i tu©n thñ c¸c nguyªn chÊt chung nªn ng­êi sö dông cÇn ph¶i kiÓm
t¾c an toµn trong x©y dùng nh­ ®eo g¨ng tay b¶o tra møc ®é thÝch hîp cña s¶n phÈm theo tõng
hé.
tr­êng hîp.
L­u ý: Tr¸nh tiÕp xóc l©u víi da, röa s¹ch hoµn
toµn b»ng n­íc xµ b«ng. Tr¸nh tiÕp xóc víi thùc Chóng t«i cung cÊp s¶n phÈm vµ h­íng dÉn

phÈm vµ ®å dïng gia ®×nh. kü thuËt nh­ng kh«ng bao gåm tr¸ch nhiÖm
§æ bá chÊt th¶i theo quy ®Þnh cña ®Þa ph­¬ng. gi¸m s¸t. Nªn sö dông s¶n phÈm theo ®óng

h­íng dÉn. Tuy nhiªn ph¶i tu©n thñ theo sù

thay ®æi, ®iÒu chØnh cña c¸c chñ ®Çu t­, kü

s­ hoÆc nhµ thÇu trong viÖc thi c«ng vµo tõng

m«i tr­êng øng dông thÝch hîp.

Mäi chi tiÕt kü thuËt muèn biÕt thªm xin vui lßng liªn hÖ:
C«ng ty Cæ phÇn T­ vÊn Gi¸m s¸t vµ X©y Dùng §øc Quang
VPGD: TÇng 1, CT2A, Khu ®« thÞ Xa La, Hµ §«ng, Hµ Néi
Tel - Fax: (84.4) 33757569 E-mail: hieu.vgt@gmail.com
Hotline: 0904388550