Vous êtes sur la page 1sur 28

EVALUAREA

furnizorilor
de formare profesională

Http://www.anc.edu.ro
Obiective
 Înţelegerea derulării procesului de
autorizare
 Crearea unor elemente de sprijin pentru
aprofundarea ulterioară a detaliilor de
procedură
 Identificarea punctelor critice ale
funcţionării sistemului de autorizare
EVALUATORI DE FURNIZORI SI
PROGRAME DE FORMARE
1. Sa aibe studii superioare;

2. Sa aibe pregătirea și experiența în legătură directă cu


ocupația pentru care se solicită înscrierea pe lista
specialiștilor;

3. Sa aibe experiență în evaluarea de competențe


profesionale sau examinarea absolvenților unor
programe de cursuri/studii;

4. Sa dețina un certificatului de absolvire cu recunoaștere


națională pentru ocupația evaluator în sistemul formării
profesionale continue.
Evaluare
1. Evaluarea unui furnizor de formare se realizează de
către specialiştii desemnaţi de comisia de autorizare
judeţeană, respectiv a municipiului

2. Evaluarea se realizează pe baza criteriilor de


evaluare a furnizorilor de formare profesională,
prevăzute în art. 5 din Metodologia de autorizare.

3. Verificarea conditiilor de autorizare

4. Consemnează rezultatele evaluării în Raportul de


evaluare
Evaluare
 Condiţii de eligibilitate şi criterii de evaluare
a furnizorului de formare
 Depunerea dosarului
 Analiza eligibilităţii, desemnarea specialiştilor
 Evaluarea de către specialişti
 Soluţionarea cererii, eliberarea autorizaţiei /
rezolvarea contestaţiilor
Condiţii de eligibilitate

 Să fie legal constituiţi


 Să aibă prevăzute în statut sau în actul
de înfiinţare activităţi de formare
profesională
 Să îşi îndeplinească obligaţiile de plată a
impozitelor, taxelor, contribuţiilor legale
Criterii de evaluare a furnizorilor
Se referă la:
 Programul de formare profesională
 Resursele necesare desfăşurării
programului de formare profesională
 Experienţa furnizorului de formare
Ce cuprinde programul de formare

 Datele de identificare a programului


 Condiţiile de acces
 Obiectivele - competenţele profesionale
ce urmează să fie dobândite, în
concordanţă cu SO
 Durata (exprimată în ore de pregătire)
 Locul de desfăşurare
Ce cuprinde programul de formare
 Formele de organizare a programului
 Planul de pregătire
 Numărul de participanţi
 Procedura de evaluare a programului
 Programa de pregătire
 Modalităţile de evaluare a participanţilor
Resursele necesare
desfăşurării programului

 Resurse umane

 Resurse materiale

 Resurse financiare
Resursele umane

Persoanele cu atribuţii de instruire teoretică şi


practică = formatori.
Trebuie să dovedească:
 Studii superioare in specialitate- licenta; master; doctor in
domeniul solicitat
 Cursuri post-universitare in specialitate si o experienta de
minim 2 ani
 Diplome, certificate de calificare in specialitate si
experienta de minim3 ani si numai pt act. practice
 pregătire pedagogică specifică FPA (Formator...)
Resursele materiale

 Spaţii adecvate pentru pregătirea


teoretică şi practică
 Dimensiuni şi mod de organizare a
spaţiilor raportate la numărul de
participanţi
 Spaţiile pentru pregătirea teoretică –
dotate cu echipamente de prezentare şi
cu materiale demonstrative
Resursele materiale

 Spaţiile pentru pregătirea practică:


 dimensiuni, dotări şi organizare care permit
supravegherea activităţii participanţilor
 înzestrate cu echipamente, utilaje, dispozitive
în stare de funcţionare
 pentru fiecare participant: loc de pregătire
echipat corespunzător şi dotat cu materiale
consumabile necesare activităţii
Resursele materiale

 Respectarea normelor de protecţia muncii


 Acces individual la suportul de curs/
manualul cursantului
 Suportul de curs: să permită transmiterea
cunoştinţelor de bază
 Alte materiale: caiet de aplicaţii practice,
materiale documentare, bibliografie etc.
Experienţa furnizorilor

Criteriile privind experienţa furnizorului


devin obligatorii la evaluarea în vederea
reînnoirii autorizaţiei şi la reevaluările pe
parcursul monitorizării
Depunerea dosarului
 Cererea de autorizare, însoţită de dosarul de
autorizare, se depune la STJ sau se trimite prin
poştă
 Fiecare filă a dosarului: numerotată şi ştampilată
 Pe ultima pagină: numărul de file, sub
semnătura reprezentantului legal al furnizorului
 Prima pagină din dosar: opisul
 Componenţa dosarului: conform anexei 6
Declanşarea procedurii

 Declanşare: înregistrarea cererii în


Registrul de evidenţă a cererilor de
autorizare
 Neregularităţi ale documentaţiei → STJ
le comunică furnizorului (termen: 5 zile)
 CA analizează dosarele complete
Analiza eligibilităţii

CA verifică îndeplinirea condiţiilor de


eligibilitate:
 Condiţiile NU sunt îndeplinite: furnizorul este
atenţionat în scris (termen: 5 zile) → poate
remedia situaţia (o singură dată, termen: 30
zile)
 Condiţiile sunt îndeplinite: CA desemnează
specialiştii, pentru evaluare, din listele proprii
Desemnarea specialiştilor
 de regulă, prin rotaţie;
 cu verificarea disponibilităţii
 cu evitarea incompatibilităţii
 rudă până la gradul III cu conducerea
furnizorului
 în raport patrimonial cu furnizorul

 participant la elaborarea programului


respectiv
 formator în cadrul programului

 numirea: decizie a CA
Evaluarea de către specialişti
 Verificare independentă de către fiecare
specialist a îndeplinirii criteriilor de
autorizare:
 analiza documentaţiei din dosar;
 verificarea situaţiei faptice prin deplasarea la
locul de desfăşurare a programului.
 Consemnare independentă a rezultatelor
evaluării în Raportul de evaluare
Evaluarea de către specialişti
 Dacă specialistul constată că anumite criterii nu
sunt îndeplinite, notifică acest fapt furnizorului de
formare profesională evaluat şi ataşează o copie a
notificării la raportul de evaluare. Furnizorul de
formare va semna pentru primirea notificării pe
exemplarul ce se depune la comisia de autorizare.
 În termen de 30 de zile de la data notificării,
pentru continuarea procedurii de autorizare,
furnizorul de formare profesională trebuie să prezinte
comisiei de autorizare dovezi privind îndeplinirea
criteriilor de autorizare.
Soluţionarea cererii de autorizare

 CA decide acordarea sau neacordarea


autorizaţiei, prin analiza:
 documentaţiei din dosar
 rapoartelor de evaluare
(termen: 45 de zile de la înregistrarea cererii
sau de la remedierea neregularităţilor)
 STJ comunică decizia CA furnizorului
(termen: 5 de zile)
Eliberarea autorizaţiei
 STJ completează autorizaţia, o înregistrează în
Registrul de evidenţă a autorizaţiilor şi comunică
ST al ANC datele pentru Registrul naţional al
furnizorilor de formare profesională;
 STJ eliberează furnizorului autorizaţia (termen: 30
zile de la comunicarea deciziei CA)
 Autorizaţia este valabilă 4 ani: în acest interval
furnizorul este supus monitorizării
Contestaţiile

 Sunt de competenţa ANC (termen de


depunere: 30 zile de la primirea deciziei)
 Se rezolvă în 30 de zile de la depunere
 Soluţia contestaţiei poate fi atacată în justiţie

Hotărârea ANC, precum şi hotărârea


judecătorească definitivă: obligatorii pentru CA
Obligaţiile furnizorilor autorizaţi
 Să presteze serviciul de F.P., respectând
criteriile de autorizare;
 Să trateze participanţii la programele de F.P.
fără discriminare;
 Să adapteze programele de F.P. la nevoile
persoanelor cu nevoi speciale;
 Să asigure confidenţialitatea datelor despre
participanţii la programele de F.P.;
 Să permită accesul acestora la propriile date;
Obligaţiile furnizorilor autorizaţi
 Să încheie contracte de F.P. cu participanţii la
programele finalizate cu certificate de
calificare şi să le prezinte pentru înregistrare
la STJ;
 Să pună la dispoziţia persoanelor
împuternicite să exercite controlul sau
monitorizarea toate informaţiile şi
documentele solicitate referitoare la
activitatea de formare;
Obligaţiile furnizorilor autorizaţi
 Să pună la dispoziţia echipelor de
monitorizare sau de control
chestionarele de evaluare a programului
de F.P., completate de participanţii la
program;
 Să comunice în timp util datele statistice
solicitate de către ANC şi de alte
instituţii abilitate prin lege.
AUTORITATEA NATIONALA PENTRU
CALIFICARI

Str. Valter Mărăcineanu nr. 1- 3


Intrarea B, etajul II, camera 164
010155 Bucureşti – Sector 1
Tel./Fax: 021/ 315 78 55, 021/ 315 78 46
http:// www.anc.edu.ro.ro
e-mail: office@anc.edu.ro