Vous êtes sur la page 1sur 39

IZDAVAČ: Udruga za podršku žrtvama i svjedocima

PARTNER NA PROJEKTU: Udruga žena Vukovar

ZA IZDAVAČA:
Miren Špek

UREDNICI: Jelica Balog, dipl.iur., Miren Špek, , dipl.iur.


Melita Bošnjak, dipl.iur. i Marjana Skoko, dipl.iur.

SURADNICA NA PROJEKTU:
Jelica Balog, dipl.iur.

DIZAJN:
Udruga za podršku žrtvama i svjedocima

TISAK:
???

NAKLADA:
??? kom

Dopušteno je prenošenje tekstova uz navođenje izvora.


Vukovar, travanj 2018. godine.

Ova brošura tiskana je u sklopu projekta ”3-PIP- Podrška, informiranje, pravna


pomoć usmjerena zaštiti starijih osoba”, financiranog sredstvima Ministarstva
za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Sadržaj brošure isključiva je odgovornost Udruge za podršku žrtvama i


svjedocima i ni pod kojim okolnostima ne može se smatrati kako odražava stav
Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.
SADRŽAJ
UVOD

UGOVORI O DOŽIVOTNOM I DOSMRTNOM UZDRŽAVANJU


Primjer/prilog

UGOVOR O DAROVANJU
Primjer/prilog

NASLJEDNOPRAVNI UGOVORI
UGOVORI O USTUPU I RASPODJELI IMOVINE
UGOVORI O ODRICANJU OD NASLJEDSTVA

NASLJEĐIVANJE NA TEMELJU OPORUKE


Primjer/prilog

PRAVA IZ SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI I IZVANINSTITUCIONALNA SKRB


ZA OSOBE STARIJE ŽIVOTNE DOBI
SOCIJALNE NAKNADE
SOCIJALNE USLUGE
IZVANINSTITUCIONALNE USLUGE

PRAVA ŽRTAVA KAZNENIH DJELA I PREKRŠAJA

NASILJE NAD OSOBAMA STARIJE ŽIVOTNE DOBI

KOME SE OBRATITI ZA POMOĆ?


UVOD

Osobito nam je zadovoljstvo predstaviti Vam brošuru koju je Udruga za podršku


žrtvama i svjedocima izdala sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj,
mlade i socijalnu politiku u sklopu projekta ”3-PIP-Podrška, informiranje,
pravna pomoć usmjerena zaštiti starijih osoba” u partnerstvu s Udrugom žena iz
Vukovara.

Starost je životno doba koje u određenom smislu povećava mudrost čovjeka, a


mudrost se među ostalim stječe iskustvom, jer vrijeme je veliki učitelj. Danas se
u razvijenim zemljama starost manje cijeni i poštuje uglavnom zbog onih
materijalnih interesa kojima je važnija čovjekova neposredna korisnost. Upravo
zbog mogućih zloporaba prilikom sklapanja ugovora u domeni raspolaganja
imovinom za Vašeg života, potrebna je upravo Vaša dodatna pažnja i mudrost u
upravljanju istom.

Stoga Vas ovim putem, kroz našu brošuru želimo dodatno oplemeniti s
dodatnim znanjem kako bi što opreznije ulazili u ugovorne odnose koji se
izravno odnose i utječu na Vaš imovinskopravni status i položaj u društvu a kako
ne bi ostali bez svoje imovine kao i mogućnostima usluga koji se tiču
institucionalne i izvaninstitucionalne socijalne skrbi.

Tim Udruge za podršku žrtvama i svjedocima


ŠTO KAŽE ZAKON O PRIMATELJ uzdržavanja izjavljuje
kako daje davatelju uzdržavanja
UGOVORU O svu ili dio svoje imovine.
DOŽIVOTNOM I
DOSMRTNOM Ugovor o doživotnom uzdržavanju
je naplatan jer svaka ugovorna
UZDRŽAVANJU? strana dobiva naknadu za ono što
prema ugovoru čini ili daje.
Ugovori o doživotnom i dosmrtnom
uzdržavanju su ugovori kojima se Iznimno ugovor o doživotnom
regulira RASPOLAGANJE uzdržavanju može biti djelomično
IMOVINOM i drugim pokretnim naplatni, a djelomično DAROVNI
stvarima za vrijeme života. UGOVOR.
Ugovor o doživotnom uzdržavanju
Ugovor o doživotnom i ugovor o je konsenzualni ugovor, jer nastaje
dosmrtnom uzdržavanju – ugovori suglasnom izjavom ugovornih
su obveznog prava, regulirani strana s tim da izjava mora biti dana
odredbama ZAKONA O OBVEZNIM u zakonom propisanom obliku.
ODNOSIMA (u daljnjem tekstu ZOO,
“Narodne novine” broj 35/05. i
41/08, 125/11. i 78/15). Ugovor o UGOVOR O DOSMRTNOM
doživotnom uzdržavanju reguliran UZDRŽAVANJU
je člankom 579. – 585. ZOO-a, dok je
ugovor o dosmrtnom uzdržavanju Ugovor kojim se jedna strana
reguliran člankom 586. – 589. ZOO. (DAVATELJ UZDRŽAVANJA)
obvezuje kako će II. STRANU ILI III.-
(PRIMATELJA UZDRŽAVANJA)
UGOVOR O DOŽIVOTNOM uzdržavati do njegove smrti, a
UZDRŽAVANJU druga se strana obvezuje kako će
mu ZA ŽIVOTA PRENIJETI SVU ILI
Po svojoj pravnoj naravi ugovor o
DIO SVOJE IMOVINE.
doživotnom uzdržavanju je
dvostrano obvezni, naplatni i Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju
konsensualni pravni posao. Ugovor dvostrano je obvezan, naplatni,
možete sklopiti kao davatelj ili konsenzualni i aleatorni pravni
primatelj uzdržavanja. posao. Davatelj uzdržavanja ima
pravo na naknadu i konsenzualni
DAVATELJ se obvezuje kako će
jer nastaje suglasnošću ugovornih
primatelja uzdržavanja uzdržavati
strana o bitnim sastojcima ugovora!
do njegove smrti.
OSNOVNA RAZLIKA OVA DVA UGOVORA?
TRENUTAK PRIJENOSA IMOVINE.

KOD UGOVORA O DOŽIVOTNOM UZDRŽAVANJU -


TRENUTAK SMRTI PRIMATELJA UZDRŽAVANJA.

KOD UGOVORA O DOSMRTNOM UZDRŽAVANJU-


ODMAH NAKON SKLAPANJA UGOVORA.

OBLIK UGOVORA O PRAVA I OBVEZE


DOŽIVOTNOM I STRANAKA
DOSMRTNOM
Stranke ugovora mogu
UZDRŽAVANJU SAMOSTALNO I SLOBODNO
UGOVORITI obveze koje ovise o
Oba ugovora moraju biti potrebama i mogućnostima
sastavljena U PISANOM OBLIKU te ugovornih strana i različite su od
ovjerena od suca nadležnog suda ili slučaja do slučaja, ali najčešće se
potvrđena (solemnizirana) po obveze odnose na zadovoljavanje
javnom bilježniku ili sastavljena u osnovnih životnih potreba
obliku javnobilježničkog akta. primatelja uzdržavanja. Primjerice
prava i obveze poput:
Prilikom potvrde takvog ugovora 1. zadovoljavanje životnih
OVLAŠTENA OSOBA DUŽNA je potreba,
ugovarateljima PROČITATI UGOVOR 2. osiguranje odjeće/obuće,
i upozoriti ih na njegove posljedice 3. sahrana primatelja
(koja su prava i obveze ugovornih uzdržavanja,
strana, što se događa s imovinom, 4. dogovor oko plaćanja
itd.) što definira ZOO! doma za starije i nemoćne
Pisana forma traži se radi pravne
sigurnosti stranaka i prava trećih
osoba osobito nasljednika koji
mogu ostati bez nasljedstva u
odnosu na njihov nužni dio!
Preciznim uređenjem opsega i ishoditi uknjižbu prava vlasništva
načina uzdržavanja SMANJUJETE na nekretnini na svoje ime uz
mogućnost nesporazuma i istodobno brisanje prava vlasništva
eventualnih zahtjeva za raskid s imena uzdržavanog!
ugovora zbog neispunjenja
ugovornih obveza! Upravo navedena mogućnost je
često predmet zloporabe ugovora o
Kod UGOVORA O DOŽIVOTNOM dosmrtnom uzdržavanje te je stoga
UZDRŽAVANJU obveza na strani PREPORUKA da se kod ugovora o
davatelja uzdržavanja nastupa dosmrtnom uzdržavanju, čiji je
odmah i o ispunjenju te obveze ovisi predmet nekretnina, osnuje stvarni
ispunjenje obveze primatelja teret uzdržavanja u korist
uzdržavanja. Dakle ukoliko je primatelja uzdržavanja (pridržaj
davatelj uzdržavanja svoju obvezu prava stvarnog tereta uređuje
ispunio na način utvrđen ugovorom članak 587. ZOO.
o doživotnom uzdržavanju, pravo
stjecanja vlasništva nad imovinom ŠTO POTPISATI
primatelja uzdržavanja nastupa
nakon smrti primatelja DOSMRTNO ILI
uzdržavanja. Davatelj uzdržavanja DOŽIVOTNO
je ovlašten po sklapanju ugovora o
doživotnom uzdržavanju tražiti
UZDRŽAVANJE?
zabilježbu toga ugovora u
zemljišnu knjigu (list C- DOŽIVOTNO! ZAŠTO? Česti su
teretovnica). slučajevi zlouporabe ugovora o
dosmrtnom uzdržavanju, jer se
Kod UGOVORA O DOSMRTNOM prijenos vlasništva događa odmah
UZDRŽAVANJU davatelj nakon sklapanja ugovora.
uzdržavanja odmah stječe
vlasništvo imovine koja je ŠTO NAM PREOSTAJE
predmetom ugovora, dok je
uzdržavani još uvijek živ. Ovdje se
KOD ZLOUPORABE
obveza davatelja uzdržavanja u UGOVORA O
velikom dijelu oslanja na njegovu DOSMRTNOM
savjest i odgovornost, pa se u
praksi ugovor o dosmrtnom UZDRŽAVANJU ?
uzdržavanju nerijetko zlorabi na
štetu primatelja uzdržavanja. PUTEM SUDA TRAŽITI
Davatelj uzdržavanja kod RASKID UGOVORA O
UGOVORA O DOSMRTNOM DOSMRTNOM
uzdržavanju ima pravo odmah po
zaključenju ugovora zatražiti i
UZDRŽAVANJU!
ODGOVORNOST ZA RASKID UGOVORA O
DUGOVE? DOŽIVOTNOM ILI
DOSMRTNOM
DAVATELJ uzdržavanja NE
ODGOVARA poslije smrti primatelja UZDRŽAVANJU?
uzdržavanja za njegove dugove, ali
može se ugovoriti da će odgovarati Ugovori o doživotnom i dosmrtnom
za one njegove dugove koji postoje uzdržavanju se mogu raskinuti na
u trenutku sklapanja ugovora sukladno članku. 583. ZOO i članku
prema određenim vjerovnicima. 369. – 372. ZOO. Ugovor se može
Bez obzira na ugovor o doživotnom preinačiti ili raskinuti i zbog
uzdržavanju NASLJEDNICI izmijenjenih okolnosti.
ODGOVARAJU za dugove
ostavitelja u granicama onog ako su SPORAZUMNO - Zakon ne
i što naslijedili. propisuje pisanu formu kod
raskidanja istoga. No ukoliko je
Ukoliko se ugovorom o doživotnom PREDMET UGOVORA NEKRETNINA
uzdržavanju imovina primatelja na kojoj je upisana zabilježba u
uzdržavanja želi prenijeti u zemljišnoj knjizi tada se
vlasništvo treće osobe, takav sporazumno raskidanje ugovora o
ugovor nije pravno valjan jer treća doživotnom uzdržavanju MORA
osoba nije ugovorna strana. UČINITI U PISANOJ FORMI!

Umre li davatelj uzdržavanja prije JEDNOSTRANO - ako davatelj i


primatelja kada je zaključen ugovor primatelj uzdržavanja prema
o dosmrtnom uzdržavanju kao i kod ugovoru žive zajedno, a njihovi su
ugovora o doživotnom uzdržavanju se odnosi toliko poremetili da
njegova prava i OBVEZE IZ zajednički život postane
UGOVORA PRELAZE NA NJEGOVE nepodnošljiv. Svaka strana može
NASLJEDNIKE, ako oni na to tražiti OD SUDA TUŽBOM RASKID
PRISTANU. UGOVORA ukoliko zajednički život
postane nepodnošljiv.
Međutim, ako na to NE PRISTANU,
UGOVOR SE RASKIDA te nasljednici ILI?
nemaju pravo zahtijevati naknadu
za prije dano uzdržavanje te su još Kada druga strana NE ISPUNJAVA
dužni vratiti primatelju uzdržavanja SVOJE OBVEZE iz tog ugovora. Pred
ono što je na temelju toga ugovora sudom tražiti raskid ugovora, zbog
stekao davatelj uzdržavanja, neispunjavanja obveza preuzetih
primjerice stan ako je bio ugovorom, ALI pri tome sud ne
predmetom ugovora! ispituje krivnju niti objektivnu
nemogućnost ispunjavanja obveza.
ILI? na njegova bračnog druga i njegove
potomke koji su pozvani na
Zbog PROMIJENJENIH OKOLNOSTI nasljedstvo, ako oni na to pristanu.
nastalih nakon sklapanja ugovora.
Bitno je kako su okolnosti nastupile Ukoliko davatelj uzdržavanja NEMA
NAKON SKLAPANJA UGOVORA. NASLJEDNIKA, ugovor prestaje
Okolnosti moraju BITNO UTJECATI smrću davatelja uzdržavanja. Ne
na ispunjavanje ugovornih obveza. pristanu li na produženje ugovora o
Stoga ukoliko ugovor ne odgovara doživotnom uzdržavanju, ugovor se
svrsi radi koje je sklopljen, raskida, te nemaju pravo zahtijevati
ugovaratelji mogu, ako o tome ne naknadu za prije dano uzdržavanje,
postoji suglasnost, tražiti da se a kod dosmrtnog uzdržavanja
ugovor promjeni na prihvatljiv MORAJU JOŠ I VRATITI primatelju
način za obje strane ili raskine. uzdržavanja ono što je na temelju
toga ugovora stekao davatelj
Jednostrani raskid ugovora neće uzdržavanja!
moći tužbom zahtijevati strana koja
također ne ispunjava svoje obveze Ako bračni drug i potomci davatelja
preuzete ugovorom! uzdržavanja NISU U STANJU
PREUZETI ugovorne obveze, imaju
Sukladno Zakonu o obveznim pravo zahtijevati od primatelja
odnosima, članku 369. do 372. uzdržavanja naknadu za
UGOVOR SE MOŽE PREINAČITI ILI uzdržavanje koje je primatelj
RASKINUTI zbog izmijenjenih uzdržavanja dobio od davatelja
okolnosti u slučaju kada su uzdržavanja.
kumulativno ispunjene sljedeće
pretpostavke: Sud će ovu NAKNADU ODREDITI PO
1. Da se radi o izvanrednim SLOBODNOJ OCJENI, uzimajući pri
okolnostima nastalim tome u obzir imovinske prilike
nakon sklapanja ugovora, primatelja uzdržavanja i osoba koje
2. Da se te okolnosti nisu su bile ovlaštene na produženje
mogle predvidjeti u vrijeme ugovora o doživotnom uzdržavanju.
sklapanja ugovora,
3. Da bi ispunjenje obveze za NUŽNI NASLJEDNICI nemaju pravo
jednu ugovornu stranu na nužni dio jer imovina koja je
postalo pretjerano otežano predmet ugovora o doživotnom i
ili bi joj nanijelo pretjerano dosmrtnom uzdržavanju NE ULAZI
veliki gubitak. U OSTAVINU!

Umre li davatelj uzdržavanja prije


primatelja uzdržavanja, njegova
prava i obveze iz ugovora prelaze
POREZ KOD UGOVOR O DOŽIVOTNOM
DOŽIVOTNOG I UZDRŽAVANJU IZ
DOSMRTNOG PRAKSE
UZDRŽAVANJA
Što detaljnije urediti odnose
Obvezu plaćanja poreza na promet između davatelja i primatelja
nekretnina sukladno Zakon o uzdržavanja! Uredite mogućnosti
porezu na promet nekretnina raspolaganja pokretninama!
(Narodne novine br. 69/97., 153/02.,
22/11. i 143/14; dalje Zakon o porezu) PRIMJER ZA UGOVOR
različito se primjenjuje ovisno o „….primateljica uzdržavanja
tome je li u pitanju ugovor o ostavlja davatelju uzdržavanja i sve
doživotnom uzdržavanju ili je riječ pokretnine koje se zateknu u
njezinom vlasništvu, te sav gotov
o ugovoru o dosmrtnom
novac koji se zatekne u kući ili na
uzdržavanju.
štednim i tekućim računima kod
Kod UGOVORA O DOŽIVOTNOM poslovnih banaka i štedionica u
UZDRŽAVANJU bračni drug, zemlji i inozemstvu, posljednje
potomci i preci te posvojenici i neisplaćene mirovine i sva prava i
posvojitelji primatelja uzdržavanja potraživanja koja bude imala
OSLOBOĐENI SU POREZA na prema bilo kome, dakle i prema
promet nekretnina. pravnim i prema fizičkim osobama
u trenutku smrti, a kao naknadu za
Kada davatelj uzdržavanja stječe uzdržavanje koju će joj do smrti
nekretnine na temelju UGOVORA O pružati davatelj uzdržavanja.“
DOSMRTNOM UZDRŽAVANJU, on je
OBVEZNIK PLAĆANJA POREZA na PRIMJER ZA UGOVOR
promet nekretnina neovisno u „Stranke su suglasne da davateljica
uzdržavanja opremi kuću
kakvom je srodstvu s primateljem
uzdržavanja. pokretnim stvarima veće
vrijednosti (TV, Video, glazbena
Davatelj uzdržavanja obveznik je linija, računalo, hladnjak, štednjak,
plaćanja poreza na promet perilica za rublje kao i namještajem
nekretnina neovisno o vrsti za kuhinju, dnevni boravak i ostale
ugovora. Obveza na plaćanje prostorije po svom izboru i o svom
poreza na promet nekretnina trošku i kao takve iste nisu predmet
nastaje u trenutku sklapanja ovog Ugovora, već predstavljaju
ugovora o dosmrtnom uzdržavanju! isključivu imovinu davateljice
uzdržavanja….„
SMJEŠTAJ U DOMU? komunalija za navedene
nekretnine….“
PRIMJER ZA UGOVOR „Davatelj uzdržavanja obvezuje se
„Davatelj uzdržavanja obvezuje se o svome trošku, a po smrti
pružiti PRIMATELJU primateljice uzdržavanja, sahraniti
UZDRŽAVANJA SKRB poput ju prema mjesnim običajima…“
svakodnevno osiguranje potrebne
prehrane, koja odgovara dobi i PRIMATELJ
zdravstvenom stanju primateljice UZDRŽAVANJA NALAZI
uzdržavanja. Osigurati joj, potrebne
lijekove i liječničku pomoć, SE U DOMU?
osigurati joj, u zimskim mjesecima
grijanje u njezinoj kući na adresi PRIMJER ZA UGOVOR
stanovanja.“ „Ugovorne stranke su suglasne da
će davateljica uzdržavanja,
PRIMJER ZA UGOVOR primateljici uzdržavanja, koja se
„….davatelj uzdržavanja obvezuje nalazi u Domu za stare u
se brinuti o čistoći životnog sufinancirati mjesečnu cijenu
prostora u kojem boravi boravka u Domu, na način da će
primateljica uzdržavanja, o čistoći plaćati 1/3 ukupne cijene boravka,
posteljine, njezinoga rublja i odjeće, (koja cijena trenutno iznosi 0,00
kada to ista ne bude mogla kuna, slijedom čega 1/3 trenutno
samostalno činiti, a jednako tako u iznosi 0,00 kuna) dok će
spomenutom slučaju i o njezinoj primateljica uzdržavanja sama, iz
osobnoj higijeni….“ svoje mirovine plaćati 2/3 cijene.
(slijedom čega 2/3 trenutno iznosi
"U slučaju potrebe davatelj 0,00 kuna).
uzdržavanja može angažirati i treću
osobu koja će o trošku davatelja „Davateljica uzdržavanja sa
uzdržavanja izvršiti navedene obvezuje osigurati eventualnu
obveze.“ dodatnu potrebnu pomoć i njegu,
brinuti o njenom zdravstvenom
PRIMJER ZA UGOVOR stanju, redovno je posjećivati i
„Davatelj uzdržavanja obvezuje se izvoditi u šetnju, a prema želji
održavati kuću i imanje na primateljice uzdržavanja,
navedenoj adresi u urednom stanju, dogovorno, osigurati i povremeni
koristiti iste i snositi sve potrebne obilazak imanja i njezine kuće.“
troškove održavanja, električne
energije, vode, telefona i ostalih
PRILOZI: PRIMJER UGOVORA O DOŽIVOTNOM UZDRŽAVANJU

NN - ime i prezime, adresa, OIB, kao davatelj uzdržavanja i AN – ime i prezime, adresa, OIB, kao
primateljica uzdržavanja, dana datum, sklapaju sljedeći

UGOVOR O DOŽIVOTNOM UZDRŽAVANJU

ČLANAK 1.
NN (u daljnjem tekstu: davatelj uzdržavanja) obvezuje se uzdržavati AN (u daljnjem tekstu:
primateljica uzdržavanja) do njezine smrti na način kako je to određeno ovim ugovorom.

ČLANAK 2.
Primateljica uzdržavanja daje davatelju uzdržavanja na ime naknade za uzdržavanje nekretnine i to:-
obiteljsku kuću površine 150 m2, na adresi ul. N broj 0 u Vukovaru i zemljište na kojem je kuća
izgrađena, dvorište i vrt, koji se nalaze na čest. zem br. 00 upisanoj u zk.ul.br.00 k.o. Vukovar,u
ukupnoj površini od 1.000 m2,-čest.zem.br.00 upisanu u zk. ul. br.000 k.o. Vukovar, površine 1500 m2,
u naravi vinograd, te - pokretnine kojima obiteljska kuća bude opremljena u trenutku smrti
primateljice uzdržavanja. Ostala imovina kojom primateljica uzdržavanja ovim ugovorom nije
raspolagala ući će u ostavinu primateljice uzdržavanja.
ČLANAK 3.
Davatelj uzdržavanja se obvezuje primateljicu uzdržavanja primiti u zajedničko domaćinstvo te joj
osigurati redovnu prehranu u skladu sa preporukom liječnika, redovito je njegovati i brinuti o njezinoj
osobnoj higijeni, nabavljati joj potrebnu odjeću i obuću, u slučaju bolesti osigurati joj potrebnu njegu
te snositi sve troškove liječenja, lijekova, liječnika uključujući i bolničke troškove, ne ometati je u
komunikaciji s drugim osobama, brinuti se o njezinoj drugoj imovini pažnjom dobrog gospodara i
nakon njezine smrti sahraniti je u skladu s mjesnim običajima.

ČLANAK 4.
Primateljica uzdržavanja jamči davatelju uzdržavanja da su nekretnine iz članka 2. ovog ugovora
njezino isključivo vlasništvo.
ČLANAK 5.
Primateljica uzdržavanja je suglasna da davatelj uzdržavanja na temelju ovog ugovora ishodi upis
zabilježbe ovog ugovora u zemljišnim knjigama na nekretninama iz članka ovog ugovora.

ČLANAK 6.
U posjed nekretnina iz članka 2. ovoga ugovora davatelj uzdržavanja stupa danom sklapanja ovoga
ugovora.
ČLANAK 7.
Troškove u vezi sklapanja ovoga ugovora kao i troškove njegove provedbe u zemljišnoj knjizi i
katastru u cijelosti snosi davatelj uzdržavanja.

ČLANAK 8.
Prilikom ovjere ovog ugovora javni bilježnik je ugovor pročitao i objasnio ugovornim stranama te ih
upozorio na eventualne posljedice njegova sklapanja, nakon čega ugovorne strane izjavljuju da su
ugovor razumjele i da u cijelosti prihvaćaju prava i obveze koje iz njega proizlaze te ga potpisuju.

ČLANAK 9.
Ovaj ugovor je sastavljen u 4 istovjetna primjeraka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 2
primjerka.
U , dana, godine.

Davatelj uzdržavanja Primateljica uzdržavanja


PRILOZI: PRIMJER UGOVORA O DOSMRTNOM UZDRŽAVANJU

NN - ime i prezime, adresa, OIB, kao davatelj uzdržavanja i AN – ime i prezime, adresa,
OIB, kao primateljica uzdržavanja, dana datum, sklapaju sljedeći

UGOVOR O DOSMRTNOM UZDRŽAVANJU

ČLANAK 1.
NN (u daljnjem tekstu: davatelj uzdržavanja) obvezuje se uzdržavati AN (u daljnjem
tekstu: primateljica uzdržavanja) do njezine smrti na način kako je to određeno ovim
ugovorom.
ČLANAK 2.
Na ime naknade za uzdržavanje primateljica uzdržavanja na davatelja uzdržavanja
prenosi pravo vlasništva na nekretninama i to:- obiteljsku kuću površine 150 m2, na adresi
ul. N broj 5 u Osijeku i zemljište na kojem je kuća izgrađena, dvorište i vrt, koji se nalaze na
čest. zem br. 28 upisanoj u zk. ul. br. 10 k.o. Osijek, u ukupnoj površini od 1.200 m2, - čest.
zem. br.30 upisanu u zk. ul. br.10 k.o. Osijek, površine 1500 m2, u naravi vinograd te -
pokretnine (namještaj, kućanski aparati, sagovi i dr.) kojima je obiteljska kuća primateljice
uzdržavanja opremljena u trenutku sklapanja ovog ugovora.

ČLANAK 3..
Primateljica i davatelj uzdržavanja suglasno utvrđuju da je primateljica uzdržavanja
smještena u Domu za starije osobe „AA“ u Z, te da koristi apartman na prvom katu zgrade
doma. Davatelj uzdržavanja se obvezuje od dana sklapanja ovog ugovora uredno plaćati
mjesečno sve troškove smještaja primateljice uzdržavanja u Domu, eventualne troškove
koje bi imala za liječenje uključujući i bolničke troškove, te joj mjesečno plaćati još 1000,00
kn (tisuću kuna) za njezine osobne potrebe, kao i poslije njezine smrti sahraniti je po
mjesnim običajima.
ČLANAK 4.
Davatelj uzdržavanja preuzima plaćanje preostalog duga u iznosu od 20.000,00 kn
(dvadesettisuća kuna) po kreditu kojeg je primateljica podigla kod Zagrebačke banke
1.veljače 2012. u ukupnom iznosu od 100.000,00 kn (stotisuća kuna), s tim da će davatelj
uzdržavanja s plaćanjem mjesečnih obroka kredita početi od 1. veljače 2016.

ČLANAK 5.
Davatelj uzdržavanja je suglasan da se u korist primateljice uzdržavanja na
nekretninama iz čl. 2. ovog ugovora tj. na čest. zem. br. 28 i br. 30. upisanih u zk. ul. 10 k.o.
Osijeku osnuje pravo stvarnog tereta na temelju kojeg je primateljica uzdržavanja
ovlaštena, u slučaju da davatelj uzdržavanja u roku od tri mjeseca od dospijeća novčanih
tražbina iz čl. 3. i 4. ovog ugovora ne ispuni svoju obvezu, namiriti se iz vrijednosti stvarnim
teretom opterećenih nekretnina.
ČLANAK 6.
Primateljica uzdržavanja jamči davatelju uzdržavanja da su nekretnine iz članka 2. ovog
ugovora njezino isključivo vlasništvo. Davatelj uzdržavanja je ovlašten stupiti u posjed
nekretnina i pokretnina iz čl. 2. ovog ugovora danom njegova sklapanja. Davatelj
uzdržavanja izjavljuje da je pregledao nekretnine iz čl. 2. ovog ugovora te da nema
primjedbi na njihovu kvalitetu.
ČLANAK 7.
Primateljica uzdržavanja je suglasna da davatelj uzdržavanja na temelju ovog ugovora
ishodi upis prava vlasništva u zemljišnu knjigu na nekretninama iz članka 2. ovog ugovora
na svoje ime. Davatelj uzdržavanja je suglasan da primateljica uzdržavanja, nakon što on
upiše pravo vlasništva na svoje ime na nekretninama iz čl. 2. ovog ugovora, ishodi upis
stvarnog tereta u zemljišnu knjigu u svoju korist na tim nekretninama.

ČLANAK 8.
Troškove u vezi sklapanja ovoga ugovora kao i troškove njegove provedbe zemljišnoj
knjizi i katastru u cijelosti snosi davatelj uzdržavanja.

ČLANAK 9.
Prilikom ovjere ovog ugovora javni bilježnik je ugovor pročitao i objasnio ugovornim
stranama te ih upozorio na eventualne posljedice njegova sklapanja, nakon čega
ugovorne strane izjavljuju da su ugovor razumjele i da u cijelosti prihvaćaju prava i obveze
koje iz njega proizlaze te ga potpisuju.

ČLANAK 10.
Ovaj ugovor je sastavljen u 4 istovjetna primjeraka od kojih. svaka ugovorna strana
zadržava po 2 primjerka.

U , dana, godine.

Davatelj uzdržavanja Primateljica uzdržavanja


PRILOZI: SPORAZUM O RASKIDU UGOVORA O DOŽIVOTNOM UZDRŽAVANJU
NN - ime i prezime, adresa, OIB, kao davatelj uzdržavanja i AN – ime i prezime, adresa, OIB, kao
primateljica uzdržavanja, dana datum, sklapaju sljedeći

SPORAZUM O RASKIDU UGOVORA O DOŽIVOTNOM UZDRŽAVANJU

ČLANAK 1.
Uvodno stranke čine nespornim da su dana 12.04. 20.g. zaključile . Ugovor o doživotnom uzdržavanju,
koji Ugovor je ovjeren Općinskog suda u Vukovaru ,dana 24. lipnja 2004. god pod brojem 0/2-17/04, ili
Javnog bilježnika……
ČLANAK 2..
Predmetnim Ugovorom, ……….kao primateljica uzdržavanja obvezala se, ostaviti u nasljeđe svoje
nekretnine upisane u zk. ul br. 7712 k.o. ……… i to k. č. br. ………., što u naravi predstavlja kuću br. 135 i
zgradu i dvor u ul………, ukupne površine 602 m2, …………., kao davateljici uzdržavanja, a za uzvrat ………..
se obvezala doživotno uzdržavati ………
ČLANAK 3.
Ugovorne stranke su suglasne da se Ugovor o doživotnom uzdržavanju od 23. 06. 2004. god.
sporazumno raskine ,zaključno sa danom 12. svibnja 2008. god.

ČLANAK 4.
Primateljica uzdržavanja ………. Čini nespornim da je davateljica uzdržavanja ……….. u cijelosti
ispoštovala sve svoje obveze iz Ugovora, te da joj je za proteklo vrijeme osigurala svu potrebnu
pomoć i njegu, brinula se o njoj i njenom zdravlju, pomagala joj u obavljanju higijene i urednosti
prostora u obiteljskoj kući u kojoj je boravila, a nakon preseljenja u Dom za stare u Vukovaru,
sufinancirala, svakomjesečno njezin boravak u Domu, te je redovno posjećivala i osiguravala sve
potrebštine. Svu pažnju i brigu koju je davateljica uzdržavanja pružila primateljici , ista prima sa
zahvalnošću.
ČLANAK 5.
Davateljica uzdržavanja prima na znanje zahvalu , primateljice uzdržavanja.

ČLANAK 6.
Stranke su suglasne, da sa naslova naknada za primljeno, odnosno pruženo uzdržavanje, temeljem
Ugovora o uzdržavanju koji je bio na snazi od ……………. nemaju međusobnih potraživanja i Ugovor
sporazumno raskidaju. Primateljica uzdržavanja se obvezuje davateljici uzdržavanja na ime
obeštećenja isplatiti iznos od……., a koji iznos odgovara visini iznosa sufinanciranja smještaja
primateljice u Domu , a koji je davateljica za vrijeme trajanja ugovora o uzdržavanju uplatila.

ČLANAK 7.
Davateljica uzdržavanja je suglasna da primateljica uzdržavanja bez daljnih pitenja i odobrenja,
može u zemljišnim knjigama kod nadležnog suda izvršiti brisanje zabilježbe ugovora o doživotnom
uzdržavanju upisanim na nekretinama u vlasništvu primateljice uzdržavanja pobliže opisane u čl. 2.
ovog sporazuma.
ČLANAK 8.
Stranke suglasno utvrđuju da se potpisom ovog Sporazuma ,Ugovor o doživotnom uzdržavanju od
dana god. stavlja izvan snage i da ne proizvodi nikakve pravne učinke.

ČLANAK 9.
Stranke su suglasne da je odredbama ovog ugovora sadržana njihova prava i stvarna volja, te u znak
prihvata prava i obveza koje iz ugovora proizlaze, vlastoručno ga potpisuju.
U Vukovaru ,. god

Primateljica uzdržavanja Davateljica uzdržavanja


UGOVOR O DAROVANJU darovanja smatra se samo
sadašnja imovina.
Darovanje je ugovor DAROVATELJ Ako se želi darovati samo buduća
dobrovoljno i besplatno prepušta imovina, potrebno je to izrijekom
OBDARENIKU neku imovinsku navesti u ugovoru. Ugovor o
korist, a ova to prihvaća. darovanju kojim se darovatelj
obvezao na povremena davanja
Ovaj je ugovor uređen Zakonom o prestaje smrću darovatelja, ako iz
obveznim odnosima (N.N. 35/2005, ugovora ne proizlazi što drugo!
41/2008, 63/2008) (nadalje u tekstu:
ZOO), koji propisuje da ugovor o OBLIK UGOVORA
darovanju nastaje kad se darovatelj
obveže prepustiti obdareniku bez Sukladno članku 482. ZOO, Ugovor o
protučinidbe stvar ili imovinsko darovanju nekretnine mora biti
pravo, a obdarenik to PRIHVATI. sklopljen u PISANOM OBLIKU, dok
Darovanjem se smatraju također ugovor o darovanju bez prave
oprost i isplata duga uz dužnikovu predaje stvari čak mora biti
suglasnost. sklopljen u obliku javnobilježničkog
akta ili OVJEROVLJENE
PREDMET UGOVORA O (solemnizirane) privatne
DAROVANJU može biti jedna ili
više stvari, imovinska prava U slučaju ne pridržavanja oblika
darovatelja, jedan dio ili cjelokupna ugovora, propisanog u članku 482.,
imovina darovatelja i buduća ugovor će biti NIŠTETAN, tj. isti neće
imovina. proizvoditi pravne učinke.

Stvar koja je predmet ugovora o U praksi će darovatelj kada je


darovanju nužno mora biti predmet darovanja NEKRETNINA,
individualizirana, a sve kako bi se morati u najmanju ruku OVJERITI
točno znalo koja se imovinska SVOJ POTPIS pred javnim
vrijednost prenosi. bilježnikom, a sve kako bi bilo
moguće ostvariti zakonom
Darovati se može cijela sadašnja propisani modus stjecanja prava
imovina, a darovanje buduće vlasništva na nekretninama, a što je
imovine ograničeno je upis u zemljišnu knjigu.
suspenzivnim uvjetom, a taj uvjet
jest da darovatelj tu imovinu uopće
stekne. DAROVANJE BUDUĆE
IMOVINE mora se posebno
ugovoriti. U dvojbi objektom
ODGOVORNOST obdareniku, te da je obdarenik
prihvatio darovanje.
DAROVATELJA ZA DAROVANJE S NAMETOM- jest
MATERIJALNE I PRAVNE ugovor o darovanju kojim se
obdarenik obvezuje da u korist
NEDOSTATKE darovatelja, treće osobe, u javnom
Obzirom kako je ugovor o ili vlastitom interesu izvrši
darovanju besplatan pravni posao, određenu radnju ili se od nje uzdrži.
na strani darovatelja ne postoji
odgovornost za fizičke i pravne UZAJAMNO DAROVANJE –
nedostatke stvari koja je predmet postoji kada se ugovori da će
ugovora. obdarenik uzvratiti darovatelju,
odnosno kada strane jedna drugoj
Međutim, u slučaju kada je obećaju darovanje. Dakle u oba se
darovatelj zlonamjerno prešutio slučaja javljaju iste ugovorne
neke nedostatke stvari da bi strane, samo s izmijenjenim
pričinio štetu za obdarenika, on će ulogama. U ovom slučaju sukladno
biti odgovoran za fizičke odnosno ZOO-u dar zapravo postoji samo u
pravne nedostatke stvari i biti će glede veće vrijednosti dara, tj.
obvezan obdareniku naknaditi štetu razlike u vrijednostima.
koja bi mu uslijed tog i na taj naćin
bila prouzročena. ODUSTANAK OD
DAROVANJA
POSEBNE VRSTE
Sukladno odredbi članka 490. ZOO-
UGOVORA O a DAROVATELJ MOŽE ODUSTATI od
DAROVANJU ugovora o darovanju, sve dok
njegova obveza na ispunjenje ne
DAROVANJE ZA SLUČAJ dospije, a ukoliko se poslije
SMRTI –ugovor o darovanju kod sklapanja ugovora njegovo
kojeg je pravni učinak odgođen do imovinsko stanje toliko pogorša da
smrti darovatelja. Za valjanost tog bi ispunjenje ugovora ugrozilo
darovanja potreban je oblik njegovu uzdržavanje, odnosno
JAVNOBILJEŽNIČKOG AKTA ili onemogućilo ispunjavanje njegove
ovjerovljene (solemnizirane) obveze davanja uzdržavanja.
isprave, Bitno je da se darovatelj
odrekao opoziva darovanja i da je to
navedeno u samom ugovoru, da je
darovatelj predao ugovor
OPOZIV DAROVANJA Nasljednik darovatelja može
opozvati darovanje samo ako je
Pravo opozvati darovanje je osobno obdarenik namjerno usmrtio
pravo darovatelja i NE PRELAZI NA darovatelja ili ga je spriječio da
NASLJEDNIKE. Unaprijed odricanje opozove darovanje.
od prava na opoziv nema pravnog
učinka. Odricanje od prava na opoziv zbog
grube nezahvalnosti obdarenika
OPOZIV ZBOG OSIROMAŠENJA nema pravni učinak!
DAROVATELJA. Darovatelj koji
nakon ispunjenja ugovora o OBLIK OPOZIVA
darovanju toliko osiromaši da više
nema sredstava za svoje nužno Darovanje se opoziva PISANOM
uzdržavanje, a nema ni osobe koja IZJAVOM upućenom obdareniku,
ga je po zakonu dužna uzdržavati, time da potpis na izjavi mora biti
može opozvati darovanje i od OVJEREN od strane javnog
obdarenika zahtijevati povrat dara. bilježnika. Pravo na opoziv
darovanja prestaje ISTEKOM
Obdarenik nije dužan vratiti dar ako GODINE DANA od dana kad je osoba
darovatelju osigura sredstva koja koja ima pravo na opoziv, saznala
mu nedostaju za uzdržavanje u za razlog opoziva. U slučaju opoziva
granicama opravdanih potreba! darovanja, obdarenik je dužan
Darovatelj ne može opozvati vratiti dar, odnosno njegovu
darovanje i zahtijevati povrat dara vrijednost.
ako se namjerno ili grubom
nemarnošću doveo u oskudicu ili PRIMJER;
ako je od predaje dara proteklo 10 “Majka je odlučila darovati kuću
godina za nekretnine, odnosno 5 svojoj kćerki, a da joj kći pri tom
godina za pokretnine! pomaže kad joj pomoć bude
potrebna. Uskoro je majka morala
OPOZIV ZBOG NEZAHVALNOSTI. otići na operaciju, za to vrijeme kći
Gruba nezahvalnost podrazumijeva se nije adekvatno brinula za staru i
da je obdarenik učinio prema bolesnu majku nije ju redovito
darovatelju ili nekom od članova posjećivala u bolnicu, nije uredno
njegove uže obitelji DJELO plaćala račune, a nije se brinula ni o
KAŽNJIVO po kaznenim propisima urednosti kuće. Majka je odlučila po
ili se teže ogriješio o zakonom povratku iz bolnice RASKINUTI
utvrđene dužnosti prema UGOVOR o darovanju zbog grube
darovatelju ili članu njegove uže nezahvalnosti svoje kćeri.”
obitelji.
PRILOZI: UGOVORA O DAROVANJU

(Ime i prezime, Br.OI, adresa) (u daljnem tekstu: Darovatelj)


i
(Ime i prezime, Br.OI, adresa) (u daljnem tekstu: Obdarenik)
sklopljen je u _________, dana _____________ slijedeći

UGOVOR O DAROVANJU STANA

Članak 1.
Darovatelj je vlasnik dvosobnog stana u ____________________, a koji se sastoji od dvije
sobe, kuhinje, kupaone s WC-om, predsoblja i balkona u ukupnoj površini od _______ m².

Članak 2.
Darovatelj daruje - daje bez protučinidbe Obdareniku, a Obdarenik prima sa zahvalnošću,
nekretninu - stan iz članka 1. ovoga Ugovora. U posjed darovane nekretnine - stana
Obdarenik stupa odmah.

Članak 3.
Darovatelj daje suglasnost Obdareniku da bez bilo kakvog daljnjeg odobrenja nekretninu
- stan iz članka 1. ovoga Ugovora upiše u zemljišne knjige na svoje ime.

Članak 4.
Ugovorne strane se odriču prava pobijanja ovoga Ugovora osim u slučaju grube
nezahvalnosti Obdarenika.

Članak 5.
Poreze i druga davanja u vezi s darovanjem nekretnine - stana iz članka 1. ovoga Ugovora
snosi Obdarenik.

Članak 6.
Ovaj Ugovor sklopljen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih svaka ugovorna strana
zadržava po 3 (tri) primjerka.

DAROVATELJ OBDARENIK
NASLJEDNOPRAVNI Sklapanjem ugovora o ustupu i
raspodjeli imovine ne prestaje
UGOVORI nasljedno parvo
potomcima/bračnom drugu kojima
UGOVOR O ODRICANJU OD
NASLJEDSTVA, sklapa potomak sa je imovina ustupljena!
svojim pretkom, kojim se potomak
odriče svog nasljedstva koje bi mu OPORUKA
pripalo poslije smrti pretka. Ugovor
o odricanju od nasljedstva mogu OPORUKA je jednostrana, opoziva,
sklopiti i bračni drugovi, tako da se u propisanom obliku osobno dana
jedan bračni drug za života drugog IZJAVA POSLJEDNJE VOLJE,
bračnog druga odriče od kojom neka osoba raspolaže
svojom imovinom, ili njezinim
nasljedstva na koje bi imao pravo
dijelom, za slučaj smrti.
poslije njegove smrti.
Pravni učinci ugovora o odricanju
Oporuka je NIŠTAVA ako u vrijeme
od nasljedstva odnose se i na
sastavljanja oporučitelj NIJE bio
potomke osobe koja se odrekla
nasljedstva. Ugovor o odricanju od SPOSOBAN ZA RASUĐIVANJE. Ako
nasljedstva mora biti sastavljen u se ne dokaže suprotno, smatrat će
PISANOM OBLIKU i ovjeren od suca se da je oporučitelj u trenutku
ili kao javnobilježnički akt ili sastavljanja oporuke bio sposoban
solemnizirana privatna isprava. za rasuđivanje.

UGOVOR O USTUPU I RASPODJELI Oporučitelj nije bio sposoban za


IMOVINE. Za života predak ustupa i rasuđivanje ako u tom trenutku nije
raspodjeljuje svoju imovinu djeci i bio u stanju shvatiti značenje svojeg
ostalim potomcima koji su ga po očitovanja i njegove posljedice ili
zakonu pozvani naslijediti, a može nije bio u stanju vladati svojom
biti obuhvaćen i bračni drug uz voljom toliko da postupa u skladu s
njegovu suglasnost. USTUPLJENI tim znanjem!
DIJELOVI IMOVINE NE ULAZE u
OSTAVINU niti u obračun prilikom Gubitak sposobnosti za rasuđivanje
utvrđivanja njezine vrijednosti, niti koji bi nastupio nakon što je
ga potomci kao nužni nasljednici oporuka sastavljena ne utječe na
mogu pobijati radi povrede nužnog njezinu pravnu valjanost.
dijela.
PONIŠTENJE OPORUKE Ako svoju oporuku želite povjeriti
NA ČUVANJE SUDU, JAVNOM
ZBOG MANA VOLJE BILJEŽNIKU ili u inozemstvu
konzularnom, odnosno
PRIJETNJA, SILA ILI PRIJEVARA diplomatsko-konzularnom
razlog su za poništenje oporuke i predstavniku Republike Hrvatske,
kad potječu od treće osobe. oni su je DUŽNI PRIMITI NA
Raspolaganja oporukom poništit će ČUVANJE i o tome bez odgode
se na zahtjev i ako je oporučitelj bio poslati obavijest u Hrvatski upisnik
U ZABLUDI O ČINJENICAMA koje su oporuka!
pobudile oporučitelja da učini ta
raspolaganja.
OPOZIVANJE OPORUKE
Ako su samo neke oporučne Oporuku možete uvijek opozvati, u
odredbe napravljene pod cjelini ili djelomično, očitovanjem,
prijetnjom ili silom, zbog prijevare, uništenjem isprave, novom
ili u zabludi, to ne povlači za sobom oporukom, kasnijim voljnim
nevaljanost i ostalih odredaba ako raspolaganjem stvari ili pravom
one mogu opstati bez te odredbe! koje ste nekom oporukom
namijenili.
Poništenje oporuke ili pojedinih
njezinih odredaba zbog prijetnje ili Oporučna raspolaganja u korist
sile, prijevare ili zablude, može vašeg bračnog druga smatrat će se
zahtijevati samo osoba koja za to opozvanim ako je brak prestao
ima pravni interes, u ROKU OD temeljem pravomoćne presude
GODINU DANA od kada je doznala nakon što je oporuka sastavljena,
za postojanje uzroka nevaljanosti, osim ako je ste kao oporučitelj
ali najkasnije za deset godina od drukčije odredili svojom oporukom.
proglašenja oporuke.
PRIMJER IZ PRAKSE
PREDAJA OPORUKE NA “Otac je oporukom ostavio kuću
ČUVANJE sinu, koji je ostao živjeti u kući s
ocem. Sin se oženio i kako supruga
nije mogla naći posao u Hrvatskoj,
Svoju oporuku, neovisno o obliku u
kojem je sastavljena, možete čuvati sin je napustio svoj posao koji nije
bio dobro plaćen i otišli su pronaći
sami ili je predati na čuvanje nekoj
sreću u Njemačkoj. Otac je nakon
drugoj fizičkoj ili pravnoj osobi.
tog čina OPOZVAO OPORUKU.
Sklopio je ugovor o doživotnom
uzdržavanju sa susjedom koja se
brinula za njega.”
PRILOZI: OPORUKA

Ogledni primjer vlastoručne oporuke

OPORUKA

Kojom ja _________________, iz ________________, OIB: _____________, rođen u ____________ ,


dana _______________, potpuno sposoban za rasuđivanje i po svojoj slobodnoj volji
raspolažem svojom imovinom za slučaj smrti. Moja imovina kojom ću raspolagati ovom
oporukom sastoji se od: ___________________ (opisati nekretnine, pokretnine, potraživanja
po tekućim računima, oročenim štednim ulozima i sl.). Poslije svoje smrti gore opisanu
nekretninu ostavljam sljedećim nasljednicima svakome u 1/2 dijela: mojem sinu
_______________ iz ____________ te mojoj kćerki ______________ iz ______________. Pokretnine i
svu ostalu svoju imovinu ______________ ostavljam svojoj supruzi _____________ iz
_______________. Ovu oporuku napisao sam svojom rukom i vlastoručno je potpisujem. U
_____________, dana ____________. Oporučitelj: _____________________ Napomena: U oporuci
također može pisati: a) Ako tako određeni nasljednik umre prije mene, ili se odrekne
nasljedstva, ili bude nedostojan da naslijedi, tada svojim nasljednikom određujem
____________ iz ____________. b) Svojem nasljedniku ____________ iz _____________ nalažem da
__________ (opis predmeta, npr. ručni sat marke …) nakon moje smrti odmah preda
___________ iz __________. c) Određujem ___________ iz ___________, za izvršitelja oporuke. d)
Isključujem iz nasljedstva svog sina (nužni nasljednik) __________ iz _________ jer se teže
ogriješio prema meni (opisati, npr. nedolično se ponašao prema meni, uskratio mi je dužno
uzdržavanje, pokušao me ubiti za što je proglašen krivim pravomoćnom presudom).

U________________. datum, godina.

POTPIS
PRAVA U SUSTAVU NAKNADA ZA TROŠKOVE
STANOVANJA (troškovi
SOCIJALNE SKRBI OD najamnine, komunalne naknade,
OSOBITOG ZNAČAJA ZA električne energije, plina, grijanja,
OSOBE STARIJE ŽIVOTNE vode…) - zahtjev se podnosi u
jedinici lokalne samouprave i
DOBI I prilaže se rješenja o priznavanju
IZVANINSTITUCIONALNA prava na zajamčenu minimalnu
naknadu. Ova pomoć se odobrava
SKRB do iznosa polovice sredstava
zajamčene minimalne naknade
U sustavu socijalne skrbi starija
utvrđene za obitelj ili samca.
osoba može ostvariti PRAVO NA
NAKNADE I PRAVO NA USLUGE
ukoliko udovoljava uvjetima iz TROŠKOVI OGRIJEVA- ako ste
Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne korisnik zajamčene minimalne
novine“ 157/13 i 152/14). naknade priznati će vam se pravo
za troškove ogrijeva na način da će
VRSTA NAKNADA? vam se jednom godišnje osigurati
3m3 drva ako se grijete na drva ili
novčani iznos za podmirenje tog
ZAJAMČENA MINIMALNA
troška u visini koju odlukom odredi
NAKNADA – predviđena je za nadležna jedinica područne
osobe koje NEMAJU SREDSTAVA (regionalne) samouprave.
ZA UZDRŽAVANJE do visine iznosa
zajamčene minimalne naknade, a NAKNADA ZA OSOBNE
nisu ih u mogućnosti ostvariti
POTREBE KORISNIKA
radom, prodajom imovine,
SMJEŠTAJA- samo za osobe koje
davanjem u zakup ili najam
ostvaruju uslugu smještaja
imovine, kao ni od obveznika
temeljem Zakona o socijalnoj skrbi
uzdržavanja. Visina pomoći ovisi o
kod pružatelja usluge smještaja u
broju članova kućanstva, starosnoj
sustavu socijalne skrbi. Priznaje se
dobi, samohranosti. Iznos ZMN za
korisniku smještaja koji iz vlastitih
kućanstvo ne može biti veći od
prihoda ne može osigurati
bruto iznosa minimalne plaće u
zadovoljavanje osobnih potreba DO
Republici Hrvatskoj. Zajamčena VISINE 20% OSNOVICE za izračun
minimalna naknada priznaje se OD drugih prava.
DANA PODNOŠENJA ZAHTJEVA,
odnosno od dana pokretanja
postupka po službenoj dužnosti, a
isplaćuje se mjesečno.
JEDNOKRATNA NAKNADA- u zadovoljavanja njihovih životnih
slučaju TRENUTNIH MATERIJALNIH potreba za uključivanje u
TEŠKOĆA zbog specifičnih potreba, svakodnevni život zajednice.
(npr. rođenje djeteta, školovanje
djeteta, bolest ili smrt člana obitelji, Ako se koristi pravo na osobnu
elementarne nepogode, nabavke invalidninu nije moguće
osnovnih predmeta u kućanstvu, istovremeno koristiti pravo na
nužne odjeće i obuće itd.). Ova se doplatak za pomoć i njegu!
pomoć može odobriti do iznosa koji
podmiruje potrebu za koju je DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU -
odobrena, a najviše do iznosa pet priznaje se osobi koja ne može
osnovica za izračun iznosa drugih sama udovoljiti osnovnim životnim
prava u tijeku kalendarske godine potrebama uslijed čega joj je
za samca odnosno sedam osnovica prijeko potrebna pomoć i njega
za kućanstvo. Odobrava se u novcu druge osobe u organiziranju
ili naravi. prehrane, pripremi i uzimanju
obroka, nabavi namirnica, čišćenju i
U osobito opravdanim slučajevima pospremanju stana, oblačenju i
moguće je priznati uvećanu svlačenju, održavanju osobne
jednokratnu naknadu uz prethodnu higijene, kao i obavljanju drugih
suglasnost Ministarstva a najviše osnovnih životnih potreba.
do iznosa 10.000,00 kn.
Pravo na doplatak za pomoć i njegu
Za SLUČAJ SMRTI korisnika priznaje Centar za socijalnu skrb s
zajamčene minimalne naknade ili danom podnošenja zahtjeva ili
člana kućanstva koje je korisnik pokretanja postupka po službenoj
prava zajamčene minimalne dužnosti.
naknade Centar za socijalnu skrb
priznaje jednokratnu naknadu za PRVA SOCIJALNA USLUGA-je
pogrebne troškove do iznosa informiranje korisnika o socijalnim
osnovnih troškova pogreba u uslugama i pružateljima usluga,
mjestu smrti korisnika ili mjestu pomoć korisniku pri utvrđivanju
pogreba, u iznos troškova njegovih potreba, početnu procjenu
uračunavaju se i troškovi prijevoza mogućnosti korisnika te podršku i
pokojnika. pomoć pri izboru prava u sustavu
socijalne skrbi,
OSOBNA INVALIDNINA-
namijenjena osobama s TEŠKIM SAVJETOVANJE I POMAGANJE-
INVALIDITETOM ili drugim teškim obuhvaća sustavnu stručnu pomoć
trajnim promjenama u u cilju prevladavanja poteškoća
zdravstvenom stanju u svrhu koje ometaju funkcioniranje
pojedinaca ili obitelji u rehabilitacijskih programa i
svakodnevnom životu. privremeni smještaj u drugim
POMOĆ U KUĆI - obuhvaća slučajevima.
organiziranje prehrane, obavljanje ORGANIZIRANO STANOVANJE -
kućnih poslova, održavanje osobne je socijalna usluga kojom se jednoj
higijene te zadovoljavanje drugih ili više osoba tijekom 24 sata
svakodnevnih potreba starijoj dnevno uz organiziranu stalnu ili
osobi, osobi s tjelesnim, mentalnim, povremenu pomoć stručne ili druge
intelektualnim, osjetilnim osobe, u stanu ili izvan stana,
oštećenjem ili trajnih promjena u osiguravaju osnovne životne
zdravstvenom stanju te osobi kojoj potrebe te socijalne, radne,
je zbog privremenih promjena u kulturne, obrazovne, rekreacijske i
zdravstvenom stanju prijeko druge potrebe.
potrebna pomoć druge osobe,

BORAVAK- može biti cjelodnevni


ili poludnevni ovisno o dužini
trajanja za vrijeme kojeg se
osigurava zadovoljavanje životnih
potreba korisnika pružanjem
usluga prehrane, održavanja
osobne higijene, brige o zdravlju,
čuvanja, odgoja, njege, radnih
aktivnosti, psihosocijalne
rehabilitacije, organiziranja
slobodnog vremena, organiziranog
prijevoza, ovisno o utvrđenim
potrebama i izboru korisnika,

SMJEŠTAJ- obuhvaća stanovanje,


prehranu, njegu, brigu o zdravlju,
socijalni rad, psihosocijalnu
rehabilitaciju, fizikalnu terapiju,
aktivno provođenje vremena,
ovisno o utvrđenim potrebama i
izboru korisnika. Smještaj se može
priznati kao privremeni ili
dugotrajni. Privremeni može biti
privremeni smještaj u kriznim
situacijama, privremeni smještaj
radi provođenja kraćih
IZVANINSTITUCIONALNE
ODRŽAVANJE OSOBNE
USLUGE HIGIJENE (pomoć u oblačenju i
svlačenju, u kupanju i obavljanju
U Hrvatskoj se prepoznaju
drugih higijenskih potreba)
prednosti izvaninstitucionalnih
usluga u skrbi za starije osobe,
posebice njihova djelotvornost, no ZADOVOLJAVANJE DRUGIH
nedovoljno se razvijaju te ne SVAKODNEVNIH POTREBA
uspijevaju pratiti potrebe i
rasteretiti rezidencijalne Izvaninstitucionalne usluge
kapacitete. To vodi individualizaciji obuhvaćaju smještaj starijih osoba
skrbi, čemu dodatno pridonosi u domove poput udomiteljskih
činjenica da financiranje skrbi obitelji, obiteljske domove,
postaje sve više individualna organizirano stanovanje, smještaj u
odgovornost. Vidljiva je i tendencija stambene jedinice.
profesionalizacije sustava,
odnosno donose se stroži standardi
kvalitete, posebice glede traženih
kvalifikacija pružatelja usluga te
omjera stručnih radnika i korisnika,
a sve se više regulira i
udomiteljstvo.

POMOĆ U ORGANIZIRANJU
PREHRANE (nabava živežnih
namirnica, pomoć u pripremanju
obroka, pranje posuđa i dr.)

OBAVLJANJE KUĆANSKIH
POSLOVA (pospremanje stana,
organiziranje pranja i glačanja
rublja, nabava lijekova i drugih
potrepština)
PRAVA ŽRTVI KAZNENIH svjedocima na 7 sudova ili
organizacije civilnog društva:
DJELA I PREKRŠAJA  Udruga za podršku
žrtvama i svjedocima,
Žrtva kaznenog djela je fizička  Centar za građanske
osoba koja je pretrpjela fzičke i inicijative Poreč,
duševne posljedice, imovinsku  Centar za podršku i razvoj
štetu ili bitnu povredu temeljnih civilnog društva DELFIN,
prava i sloboda koja su izravna  DEŠA – Dubrovnik,
posljedica kaznenog djela. Osim  Udruga HERA Križevci – za
neposredne žrtve, žrtvom zaštitu i promicanje
kaznenog djela smatraju se i bračni ljudskih prava,
i izvanbračni drug, životni partner  Informativno pravni centar,
ili neformalni životni partner te  Ženska grupa Karlovac
potomak, a ako njih nema, predak, KORAK,
brat i sestra one osobe čija je smrt  S.O.S. Virovitica,
izravno prouzročena kaznenim  SOS telefon za žene žrtve
djelom te osoba koju je ona na nasilja Krapinsko-
temelju zakona bila dužna zagorske županije,
uzdržavati.  ZvoniMir - Knin.

Prava žrtve su propisana Zakonom PRAVO NA DJELOTVORNU


o kaznenom postupku (dalje: ZKP) PSIHOLOŠKU I DRUGU
(Narodne novine NN 152/08, 76/09,
STRUČNU POMOĆ I POTPORU
80/11, 121/11, 91/12, 143/12, 56/13,
145/13, 152/14, 70/17). TIJELA, ORGANIZACIJE ILI
USTANOVE ZA POMOĆŽRTVAMA
Sud, državno odvjetništvo, KAZNENIH DJELA U SKLADU SA
istražitelj i policija dužni su već pri ZAKONOM - Obraćanjem
poduzimanju prve radnje u kojoj organizacijama civilnog društva,
sudjeluje obavijestiti žrtvu na njoj liječnicima opće prakse (traženje
razumljiv način o njenim pravima i uputnice), Odjelu za podršku
uvjeriti se da je žrtva danu obavijest žrtvama i svjedocima na sudovima,
o pravima razumjela. Centrima za socijalnu skrb te
poliklinikama, bolnicama i drugim
PRAVO NA PRISTUP SLUŽBAMA zdravstvenim ustanovama.
ZA POTPORU ŽRTVAMA
KAZNENIH DJELA - Navedeno
pravo se ostvaruje
direktnim obraćanjem službama za
potporu žrtvama kaznenih djela a
to su Odjeli za podršku žrtvama i
PRAVO NA ZAŠTITU OD postupku može biti predstavnik
ZASTRAŠIVANJA I ODMAZDE. udruge, roditelj,
Primjerice kroz traženje izricanja prijatelj, kolega…osoba od
mjera opreza i/ili zaštitnih mjera povjerenja može biti uz žrtvu već od
mogu setražiti od državnog podnošenja prijave na policijii dalje
odvjetnika ili suda, ovisno o fazi kroz cijeli postupak, uključujući i
u kojoj je postupak (npr. udaljenje iz prisutnost na sudu (ima pravo biti
doma.) usudnici sa žrtvom)

PRAVO NA ZAŠTITU PRAVO DA SE MEDICINSKI


DOSTOJANSTVA TIJEKOM ZAHVATI PREMA ŽRTVI
ISPITIVANJA ŽRTVE KAO PODUZIMAJU U NAJMANJOJ
SVJEDOKA - Primjerice, MJERI I SAMO AKO SU KRAJNJE
traženjem ispitivanja od strane NUŽNI ZA POTREBE KAZNENOG
osobe istog spola; traženjem POSTUPKA - (Primjerice
ispitivanja na senzibiliziran način, ginekološki pregled uz pristanak i
zabranu postavljanja strogo ako je u vezi s kaznenim djelom).
osobnih pitanja nevezanih uz
kazneno djelo, kod kaznenih djela PRAVO PODNIJETI PRIJEDLOG
protiv spolne slobode vezano uz ZA PROGON I PRIVATNU TUŽBU,
prijašnji seksualni život.
PRAVO SUDJELOVATI U
KAZNENOM POSTUPKU KAO
PRAVO DA BUDE SASLUŠANA
OŠTEĆENIK.
BEZ NEOPRAVDANE ODGODE
NAKON PODNOŠENJA
PRAVO BITI OBAVIJEŠTENA O
KAZNENE PRIJAVE TE DA SE
ODBACIVANJU KAZNENE
DALJNJA SASLUŠANJA
PRIJAVE I ODUSTAJANJU
PROVODE SAMO U MJERI U
DRŽAVNOG ODVJETNIKA OD
KOJOJ JE TO NUŽNO ZA
KAZNENOG PROGONA TE
POTREBE KAZNENOG
PRAVO PREUZETI KAZNENI
POSTUPKA.
PROGON UMJESTO DRŽAVNOG
ODVJETNIKA - Nakon što dobije
PRAVO NA PRATNJU OSOBE OD
obavijest o odbacivanju -
POVJERENJA PRI
odustajanju državnog odvjetnika od
PODUZIMANJU RADNJI U kaznenog progona, dužan je dobiti i
KOJIMA SUDJELUJE - osoba od naputak državnog odvjetnika koji
povjerenja je svaka punoljetna sadržava već poduzete radnje i one
osoba za koju žrtva izrazi da bi koje predstoje.
željela njeno prisustvovanje
prilikom radnji u kaznenom
PRAVO DA NA NJEZIN ZAHTJEV
BEZ NEPOTREBNE ODGODE ŽRTVA KAZNENOG DJELA
BUDE OBAVIJEŠTENA O NASILJA POČINJENOG S
UKIDANJU PRITVORA ILI NAMJEROM IMA PRAVO NA
ISTRAŽNOG ZATVORA, BIJEGU NOVČANU NAKNADU IZ
OKRIVLJENIKA I OTPUŠTANJU SREDSTAVA DRŽAVNOG
OSUĐENIKA S IZDRŽAVANJA PRORAČUNA U SKLADU S
KAZNE ZATVORA TE MJERAMA POSEBNIM ZAKONOM.
KOJE SU PODUZETE RADI
NJEZINE ZAŠTITE. - Zahtjev za Prije ispitivanja žrtve, tijelo koje
obavijesti o ukidanju provodi ispitivanje će u suradnji s
pritvora/istražnog zatvora tijelima, organizacijama ili
podnijeti policiji, a za obavijest o ustanovama za pomoć i podršku
otpuštanju s izdržavanja kazne žrtvama kaznenih djela PROVESTI
zatvora podnijeti Ministarstvu POJEDINAČNU PROCJENU ŽRTVE.
pravosuđa - Službi za podršku Pojedinačna procjena žrtve
žrtvama i svjedocima. uključuje utvrđivanje postoji li
POTREBA ZA PRIMJENOM
PRAVO DA NA NJEZIN ZAHTJEV POSEBNIH MJERA ZAŠTITE U
BUDE OBAVIJEŠTENA O ODNOSU NA ŽRTVU te ako postoji,
SVAKOJ ODLUCI KOJOM SE koje posebne mjere zaštite bi se
trebale primijeniti (poseban način
PRAVOMOĆNO OKONČAVA
ispitivanja žrtve, uporaba
KAZNENI POSTUPAK -Podnijeti komunikacijskih tehnologija radi
zahtjev tijelu koje vodi postupak za izbjegavanja vizualnog kontakta s
dostavu odluka (rješenja, presuda) počiniteljem i druge mjere
propisane zakonom).
ŽRTVA KAZNENOG DJELA ZA
KOJE JE PROPISANA KAZNA Dodatna prava svih žrtava kaznenih
ZATVORA TEŽA OD 5 GODINA, djela (i prekršaja): po podnošenju
AKO TRPI TEŽE POSLJEDICE kaznene prijave zatražiti potvrdu o
KAZNENOG DJELA, IMA PRAVO zaprimljenoj pri javi kaznenog
NA STRUČNU POMOĆ djela. Potvrdu o zaprimljenoj prijavi
SAVJETNIKA NA TERET kaznenog djela policija je DUŽNA
PRORAČUNSKIH SREDSTAVA uručiti žrtvi BEZ NAKNADE!
PRI PODNOŠENJU
IMOVINSKOPRAVNOG
ZAHTJEVA. Savjetnik
se smatra odvjetnikom.
PRAVA SVJEDOKA Ako žive u udaljenim mjestima i
nemaju javni prijevoz do mjesta u
Žrtva kaznenog djela će u kome se provodi kazneni postupak
kaznenom postupku vrlo često biti imaju PRAVO NA NAKNADU
TROŠKOVA U VISINI JAVNOG
po zvana kao svjedok. Svjedok u
PRIJEVOZA. Za starije i teško
kaznenom postupku ima pravo:
pokretne osobe može se
• Ne odgovarati na pojedina
organizirati prijevoz do suda.
pitanja ako je vjerojatno da
bi time izložio sebe ili
bliskog srodnika PRAVA OŠTEĆENIKA
kaznenom progonu, teškoj
sramoti ili znatnoj Oštećenik je osoba čije je OSOBNO
materijalnoj šteti (npr. pravo na život, na slobodu ili
• Služiti se vlastitim jezikom, na nepovredivost doma) ili
imati tumača ako je IMOVINSKO PRAVO, kaznenim
svjedok gluha, gluho- djelom povrijeđeno ili ugroženo
slijepa ili nijema osoba (žrtva kaznenog djela).
• Pravo na zaštitu fizičke
sigurnosti, privatnosti Bitno pravo oštećenika je pravo na
(svjedočenje pod podnošenje IMOVINSKOPRAVNOG
pseudonimom, putem ZAHTJEVA kojim može zahtijevati
video veze uz izmjenu obeštećenje u vidu isplate novčane
glasa i lika), uključenje u naknade zbog pretrpljenog
program zaštite ukoliko mu kaznenog djela (zbog imovinske
je ugrožen život, štete/gubitka i/ili pretrpljene
 Izraziti nelagodu sudskom duševne boli.).
vijeću prilikom davanja
iskaza pred javnosti ili Ukoliko se ŽRTVA izjasni kao
okrivljenikom, OŠTEĆENIK U POSTUPKU, stječe još
 Na naknadu troškova I sljedeća prava:
nastalih zbog dolaska na
sud. PRAVO NA VLASTITI JEZIK -
Pravo služiti se vlastitim
Svjedok se mora odazvati pozivu jezikom, uključujući i
državnog odvjetništva i suda znakovni jezik gluhih i
(tijekom istrage i tijekom rasprave)! gluhoslijepih, i na pomoć tumača
Svjedok mora izvijestiti sud o ako ne govori ili ne razumije
nemogućnosti dolaska zbog svog hrvatski jezik, odnosno prevoditelja
psihofizičkog stanja i opravdati svoj ili tumača znakovnog jezika ako se
izostanak. radi o gluhomili gluhoslijepom
oštećeniku.
PODNIJETI PRIJEDLOG ZA
OSTVARIVANJE ZATRAŽITI OBAVIJEST OD
IMOVINSKOPRAVNOG DRŽAVNOG ODVJETNIKA O
ZAHTJEVA TE PRIVREMENIH PODUZETIMRADNJAMA
MJERA OSIGURANJA – KOME? - POVODOM NJEGOVE PRIJAVE
Do podnošenja optužnice – policiji I PODNIJETI PRITUŽBU VIŠEM
ili državnom odvjetništvu, a do DRŽAVNOM ODVJETNIKU - U
završetka rasprave – sudu. Žrtva roku od dva mjeseca nakon
kaznenog djela za koje je propisana podnesene kaznene prijave.
kazna zatvora teža od 5 godina, ako
trpi teže posljedice ima pravo na PRAVO PODNIJETI ŽALBU -
STRUČNU POMOĆ SAVJETNIKA, na obratiti pozornost na rok i nadležno
teret proračunskih sredstava tijelo kojem se žalba podnosi!
pripodnošenju imovinskopravnog
zahtjeva. Naknada štete se može PRAVO ZATRAŽITI POVRAT U
potraživati zbog PRETRPLJENE PRIJAŠNJE STANJE - U slučaju
NEMATERIJALNE ŠTETE (duševne da se zbog opravdanih razloga
boli, straha, umanjenja životnih oštećenik nije izjasnio o
sposobnosti…) i/ili preuzimanju kaznenog progona,
IMOVINSKE/MATERIJALNE ŠTETE. nakon odbacivanja kaznene prijave
ili odustankadržavnog odvjetnika
PRAVO UPOZORAVATI NA
ČINJENICE PRAVO BITI OBAVIJEŠTEN O
I PREDLAGATI DOKAZE. ISHODU KAZNENOG POSTUPKA
- Odluke vezane za ishod kaznenog
PRISUSTVOVATI DOKAZNOM postupka (rješenja i presude)
ROČIŠTU. (nije obvezno). zatražiti odnadležnih tijela,
PRAVO PRISUSTVOVATI državnog odvjetništva i suda.
RASPRAVI, SUDJELOVATI U
DOKAZNOM POSTUPKU,

IZNIJETI ZAVRŠNI GOVOR - (nije


obvezno).

PRAVO IZVRŠITI UVID U


SPIS PREDMETA. (nakon što ste
ispitani!).
NASILJE U OBITELJI Osobe na koje se Zakon o zaštiti od
nasilja u obitelji primjenjuje su:
Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji bračni drug, izvanbračni drug,
nasilje u obitelji defnira kao: životni partner, neformalni životni
• Tjelesno nasilje, partner, njihova zajednička djeca te
• Tjelesno kažnjavanje ili djeca svakog od njih, srodnici po
drugi načini ponižavajućeg krvi u ravnoj lozi, srodnici u
postupanja prema djeci, pobočnoj lozi zaključno do trećeg
• Psihičko nasilje koje je kod stupnja, srodnici po tazbiniu
bračnoj i izvanbračnoj zajednici do
žrtve prouzročilo
zaključno drugog stupnja,
povredu dostojanstva ili
posvojitelji posvojenik, bivši bračni
uznemirenosti,
drug, bivši izvanbračni drug, bivši
• Spolno uznemiravanje,
• Ekonomsko nasilje životni partner, bivši neformalni
kao zabrana ili životni partner, osobe koje imaju
zajedničko dijete te osobe koje
onemogućavanje
živeu zajedničkom kućanstvu.
korištenja zajedničke ili
osobne imovine,
Osobe s invaliditetom i osobe
raspolaganja osobnim
prihodima ili imovine starije životne dobi kao žrtve
stečene osobnim radom ili nasilja u obitelji uživaju posebnu
nasljeđivanjem, zaštitu po ovom zakonu!
• Onemogućavanje
zapošljavanja, Kazneni zakon navodi kako će se
• Uskraćivanje sredstava za svatko tko teško krši propise
održavanje zajedničkog o zaštiti od nasilja u obitelji i time
kućanstva i za skrb o djeci, kod člana obitelji i bliske osobe
• Zanemarivanje potreba izazove strah za njezinu sigurnost
osobe s invaliditetom ili sigurnost njoj bliskih osoba ili je
ili osobe starije životne dovede u ponižavajući položaj, a
dobikoje dovodi do njezine time nije počinjeno teže kazneno
uznemirenosti ili vrijeđa djelo, kazniti kaznom zatvora od 3
njezino dostojanstvo i godine.
time joj nanosi tjelesne
Nasilje u obitelji procesuira se i
ili duševne patnje.
kroz prekršajni postupak manjeg
intenziteta i kada nasilje nije bilo
učestalo!
NASILJE NAD OSOBAMA • Ponižavanje, zastrašivanje,
ismijavanje
STARIJE ŽIVOTNE DOBI • Verbalno zlostavljanje,
vika i psovanje,
ZANEMARIVANJE I • Onemogućavanje gledanja
ZLOSTAVLJANJE STARIJIH televizora i korištenja
OSOBA telefona
• Fizičko • Tajenje informacija
• Emocionalno • Socijalno izoliranje i
• Financijsko zabranjivanje posjeta
• Seksualno • I drugi primjeri

FIZIČKO ZLOSTAVLJANJE - FINANCIJSKO ZLOSTAVLJANJE


Namjerna upotreba fizičke sile koja Obuhvaća novčane manipulacije ili
rezultira tjelesnom ozljedom. iskorištavanja, a uključuje
Primjeri: prijevare, krivotvorenje, ucjene i
• Nebriga oko oblačenja i zlouporabu.
pranja inkontinentnog Primjeri;
pacijenta (neredovita • Zlouporaba punomoći
promjena pelena i • Krađa novca starije
pomokrene odjeće i obuće) osobom, mirovine i druge
• Ne presvlačenje imovine
pomokrenog posteljnog • Prodaja njihovih kuća ili
rublja vlasništva bez njihovog
• Nasilno hranjenje, pristanka
uskraćivanje hrane • Ne vraćanja novaca
• Uskraćivanje tekućine • Mijenjanje oporuke
• Uskraćivanje topline i • Iznuđivanje i prijevare
udobnosti putem teleprodaje, prodaje
• Zaključavanje u sobu medicinskih pomagala i
• Vezanje za krevet i stolicu lijekova.
• I drugi primjeri
SEKSUALNO ZLOSTAVLJANJE
EMOCIONALNO Seksualno zlostavljanje uključuje
ZLOSTAVLJANJE različite oblike seksualnog
Povreda najintimnijih i najdubljih ponašanja, iskorištavanja i
duhovnih predjela i dostojanstva uznemiravanja bez njihove volje i
osobe. Primjeri: pristanka. Podrazumijeva
• Pljuvanje neželjeno dodirivanje, sve vrste
• Uporno korištenje prijetnji seksualnog napada kao i
fotografiranje i razgolićavanje.
KOME SE OBRATITI ZA POMOĆ?

UDRUGA ZA PODRŠKU ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA


• REFERENTNI CENTAR VUKOVAR
Ljudevita Gaja 12, 32 000 Vukovar,
032/639-333
rfc.vukovar@gmail.com
• REFERENTNI CENTAR OSIJEK,
Ulica Hrvatske Republike 43/I,
031/779-419
rfc.osijek@gmail.com

POLICIJA 192 ILI POLICIJSKA POSTAJA U VAŠOJ BLIZINI


• Stjepana Radića 62, VUKOVAR
• Trg Lavoslava Ružičke 1, OSIJEK

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB


• Centar za socijalnu skrb u Vukovaru, Županijska 13. Vukovar
TEL;032/450-920
• Centar za socijalnu skrb u Osijeku, Gundulićeva 22, Osijek,
TEL: 031/ 212 400

DOMOVI ZDRAVLJA – LIJEČNIK OPĆE PRAKSE


UREDI DRŽAVNE UPRAVE – PRAVNA POMOĆ

UDRUGE
• Udruga žena Vukovar, Brune Bušića 74, VUKOVAR,
032/421-191
• Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek, Trg Augusta
Šenoe 1, OSIJEK, TEL: 031/206-886
.

Ova brošura tiskana je u sklopu projekta ”3-PIP- Podrška,


informiranje, pravna pomoć usmjerena zaštiti starijih osoba”,
financiranog sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj,
mlade i socijalnu politiku.

Udruga za podršku žrtvama i svjedocima


PARTNER NA PROJEKTU: Udruga žena Vukovar