Vous êtes sur la page 1sur 45

அறிஞ அ ணாவ இ

ேவலி

அ ந ப க அறிஞ அ ணா அவ க எ திய
இ ேவலி எ இ நாவைல ebook காக
ெவள ய வதி அளவ லாத ஆன த அைடகிேற .
தமி ந லெக த க பர ப உலக
தமிழ கள ைடேய ஜாதி மத ேபதமி றி எ லா அரசிய
தைலவ க ஒ ேக பாரா ட ஒ ந கா இட
ெப வ ட அ தைலவ பைட கள ஒ
.இ த கைத ஒ ஆ கில ெமாழிய எ த ப ட
கைதைய த வ எ த ப ட .

எ ஏ வா ஜி
bpcwajid@yahoo.co.in
www.classicaltamilstories.blogspot.com
இ ேவலி
அறிஞ அ ணா

French armoured division passing through

தம உ ய இட தி பற ைழயா த திட ேவலி


ேபா கிறா க . இட ேபாட ப ட ேவலிைய ப றிய
கைத அ ல இ ; இதய ேபாட ப வ ேவலி
ப றிய . க கள ேதா ற , மா ற , வைக, வ வ , வ ைள ,
அைவ ஏ ப வத கான நிைல ஆகியைவ ப றிய
வ ள கமள இல கிய . 'மன த த ைம'ய ன த ைத
வ ள கி ைம மி க க ேதாவ ய .

க ேமக க திர ள கா சிைய த ட திறைம மி க எ த


ஓவ யனா .

பா நில அழெகாள த தி கா சிய ைன த ட ,


ைக திற மி க ஒ ஓவ யனா .

ஆனா க ேமக க திர பதா கா க ப


ெகா கா சி ட ஓ ெதாள ெம ள ெம ள
கிள கிற எ பதைன இைண தள திட ைக திற ம
ேபாதா . க திற இ திட ேவ , ஓவ ய .
ெக டவைன கா வ எள தான கா ய , ஓரள திறைம
ெப ற எ தாள .

ந லவைன கா எ ேதாவ ய த தி வ எள தா
தரமான எ தாள .

ஆனா 'ெக டவ ' ந ல எ கிறா ; ெச கிறா எ


கா ட , ந லவன ட அர ேபால ெக நிைன ேபா
ெசயேலா இ தி வைத கா ட , எ தாளனாக ம
இ தா ேபாதா ; எ ண கைள ஆ பவனாக இ திட
ேவ .

எள தான கா ய அ ல எ ப ட , ஒ ள தவறினா ,
அ தைகய ய சி, ஆப ைதேய ட வட , ப ேபா
உ ள தி .

இ த நிைலய , இவ இ ப தா எ ணய பா -
இ வத தா ெச தி பா எ ' கி ' எ வதிேலேய
தவ க ேந வ கி றன.

நிைல காரணமாக ஏ ப வ எ ண திலி


த ைன வ வ ெகா , றி ேவறான, ஆனா
ைமயான எ ண ைத ஒ வ ெகா தா எ பைத
எ கா எ ேதாவ ய த த வதைன எ லா
எ தாள க ேம ெகா வதி ைல, ஆப தான ய சி எ ற
காரண தா .

ஆனா , சி சில , தன திறைம ெப ேறா , இ தைகய


எ ேதாவ ய த கி றன . இறவா க உ யராகி றன .

பைகவன ட ேகாப ெகாதி , ெவ எ வ , வ ச


த தாக ேவ எ ற எ ண ெவறி அள ஓ வ இய .

ஆனா பைகவன ட ப எ கிற - எழ எ


எ கா ட மிக சில ம ேம - அ ெபா
இய மாறான ; உலகி ஒ ெகா ள ப வ ள
ைற ரணான . எனேவதா அதைன வத
தன யானேதா திறைம ேதைவ ப கிற .

ந நா ைன ேவேறா நா ன தா கி ேபா - ேபா


ேபா , நா ப உண சிதா , ம ற எ த
உண சிைய வ ட, ேமேலா கி நி கிற .

ந நா தா க ப கிற ! நம த மான தா க ப கிற !!


எ ற எ ண உ ள ைத எ மைலயா கிற ; ெவ
ெகா கிள கிற ேகாப , ெகாதி , ெவ , பழிவா
எ ண , பைகவைன அழி ெதாழி க ேவ எ ற .

ேபா டாதேபா எைவெயைவ 'ெவறி' எ க த ப ேமா


அைவ யா , ேதைவ ப வனவாக, வர ேவ க ப வனவாக,
ேபா ற ப வனவாக ஆகிவ கி றன.

இ ப யா இர கமி றி அ ப . அவ , பாவ மன த தாேன"


எ மன உ கி ேபசி ந ேலா ட, ெம லியலா ட,
" த ளேவ ! ெவ வ தேவ ! ேடா
அழி கேவ !" எ ேப கி றன - ேபா வ ெவறி
உண சி காரணமாக! அ த உண சிைய ெவறி எ ட றிட
ண திடா ! கவ ைதக இய ற ப கி றன, அ த 'எ சி' ப றி.

நா வா திட எதைன ெச தி ேவ ! - எ ற ேப
ெப யேதா மதி கிைட கிற . எதைன ெச தி ேவ !
ப ெகாைலக ட! ப சிள ழ ைதகைள ெகா றி பாதக
ட! ேபா கள தி , "ெகா ! இ ைலேய ெகா ல ப வா !"
எ ப தா ஒ ெகா ள ப ட இல கண - ேபா இ
நா கள !

ஒ நா ம ற நா மேத எ லா பழிகைள , எ லா ெக
நிைன ப ைன ஏ றி ைவ ; கா மிரா க ! ெகாைல
பாதக க ! ெவறிய க ! மன த மா அறியாதவ க ! - எ
க டன கைணக கிள ப , இ ற மி .

ேபா ஓ , ஓ உற ஏ ப ட பற தா , உ ைம
ெவள ேய தைலகா , ைத யமாக! ேபா வ கிய , உ ைம
ஓ ஒள ெகா கிற .
ெவறி ப தைல சிலரா ட இ த ேபா எ , ேபா
ஓ த பற தா ேபச ப - ேபா நட ேபா அ த நா
ம க அைனவைர ேம ெவறிய க , கா மிரா க , இர த
பவ , ப ண தி பவ , க பழி பவ , கயவ எ தா ேப வ -
ஒ வ தவறாம .

யாேர ஒ வ இ வத ெபா பைடயாக ஒ நா ம க


எ ேலாைர ெமா தமாக க ப ைற அ ல எ
றி , அவ ைடய நா ப ப றிய பலமான ஐய பா எ ;
அ வ கிள ; அவ 'ேதச ேராகி' ஆ க ப வ வா .

ேதச ேராகி - நா ைட கா ெகா பவ - எதி


உளவாள - எதி ையவ ட ெகா யவ - இழி மக - எ ெற லா
அவ க க ப வா ; தன நிைலைமைய வ ள கிட அவ
ைன தாேலா, ம கள ஆ திர ேம வள ; அவைன ெவ
வ திட கிள வ .

இ த கர தா - இ த வா ெகா - பைகவ
இ பதி மைர ெகா ேற .

ர திேன ! அவ ஏ கனேவ அ ப டவ . ஆகேவ ேவகமாக


ஓ ட யவ ைல. கள திேல இ க ப ெகா த . பைட
கிள ப ய சியா ! எதி யாைன வ ர ேடா வ வ அவ
க கள படவ ைல - சி கி ெகா டா ; காலி கீ ேபா ... ஆ!
எ றா ஒ ைற; ... ஒேர ஒ ைற... ப ற ... ! ழாகி
ேபானா !

இ ப பல நிக சிகைள த வ ர தி சா களாக


வா , கள ெச தி ப யவ ; ேக ேபா மகி வ ; அவைன
நா ைட கா த நாயக எ பாரா வ .

பைக உண சி கிள பவ டா அ த பார ேவகமாக


வள ; வள தி வ ேபா ேபா ேம ெகா ள ப ஒ
ைறயாகிவ கி ற . நா ம க அைனவ அ த பைக
உண சிைய ெகா வ கி றன ; ெபாறி ஏேதா ஓ
இட தி தா வ கிற ; தேயா எ பரவ , எ லாவ ைற
ப ெகா கிற அ லவா.
இ க கா த , ந ெமாழி ேப த , அ வழ த ,
அறெநறி த , இர க ெகா த ஆகிய ப க அ வள
ேபா நிைலய அ ேயா மைற ேபா , 'தா ! அழி! ெவ !
!' - எ ற உண சிைய அைனவ ெப வ கி றனேர;
அ ப யானா அ த ப க - மன த த ைம - அ ேயா ம
ேபாகி றனவா? ம வ கி றன எ வத கி ைல.
ஏெனன ேபா ேவேறா திய நிைல ஏ ப ட , ம
ெம ள ெம ள அ த ப க மல கி றன; ச தாய
மண அள கி றன.

ம வதி ைல; ஆனா அ த ப க ம கி வ கி றன;


மைற வ கி றன.

The Invasion of France

பைகவன ட வ ெவ ண சி, அ த ப கைள


ைல ர திவ கி றன! க சிமி கள
வ ம கைள க ேமக மைற வ வ ேபா ற நிைல!

க ப ெகா கா ப ேன, வ ம உள
எ பதைன , அத ஒள கா ைள ட கிழி ெதறி
ெகா ெவள கிள ப எ பதைன எ
கா கிறா ஹா ெகய எ ேபரறிவாள 'இ ேவலி'
எ தம லி .

இ கிலா ட ெஜ மன ேபா நா க ; உலைகேய த


கால வழ ெச திட ண ெக ச , ேபா நட திய நா க ;
தலாவ உலக ேபா .
ெஜ மன ய , ெக ச ேபா ெவறி கிறா எ வ கிய
ேப , ெஜ மான ய ேபா ெவறிய க எ ற க ட ைத அைட
வ ட . ஒ நா ம க ைடய நா ப ைற ,
'ராஜப தி'ைய தன சாதகமா கி ெகா , அ த நா
அதிப , அவ கைள பலி கிடா களா கி, இர த ெவ ள ர ேடா
ட ெச தா .

ெக ச ம தா தலி க டன , ெவ , ெகாதி ! பற
ெஜ ம ம க மேத அ த ெவ ண சி பா த .

ழ ைதகைள ெவ தி கிறா க ெஜ ம ெவறிய க


எ இ கிலா நா தியவ க - றி பாக தா மா க
ேபசின !

ெஜ ம ெமாழி, ெஜ ம ெதாழி திறைம, ெஜ ம கைல எ ற


எ லாவ றி ம அ த ெவ ண சி பா த .

ேபா வத இ கிலா நா ப ேவ
ைறகள ேவைல பா வ த ெஜ மான ய க வ ர ட ப டன
அ ல சிைற ைவ க ப டன .

ெஜ மன ட எ த வ தமான ெதாட டா எ ப ேதசிய


க டைளயாகிவ ட . எ லா ெதாட க அ ெதறிய ப டன.

இ கிலா நா அரச ப ெஜ ம ெக ச
ப ெந கிய உற . அதைன ெவள ேய ெசா ல ட
சின . பைக உண சி அ த அள க ப ெகா த . அ த
நிைலய நைடெப ெந ைச உ நிக சிகைள
ெகா ட . 'இ ேவலி' ேபா கிள ப வ பைக
உண சி இதய தி அ ய ேல மைற தி அ
உண சி இைடேய நைடெப ேபா ப றிய கைத.

மா த ப சா ரா ய திேல ஒ ப தி. அ ஒ
வ வசாய ப . மிரா தாரன ட ஒ ப ைணைய
தைக எ பா ப வா ைகைய நட தி ெச ஒ
ப , தியவ - அவ மக - அவ மக - ெகா ட
ப .
ெஜ மன ைய அழி ெதாழி தாெலாழிய, இ கிலா ம ம ல,
மன த லேம அழி ேபா எ ற உண சி எ பரவ
இ த ேபாலேவ, அ த சி ன சி தவ பரவ இ த .

தியவ மக , ப பைடய ேச தா ; தியவ


மகி தா .

'எ அ ண ேபா வ ர ! ெபா லாத ெஜ மான யைர அழி


னத ேபா ஈ ப கிறா ' எ ற எ ண ெகா ட அ த
எழி ம ைக, த ப அ ண ெப ைம ேத
ெகா கிறா எ ற ெப மித உண சிய திைள தி கிறா .

எ பரவ , எ ேலா உ ள தி ெபா கி வழி


ெகா த ேபாலேவ ேமானா மனதி ெஜ மான ய
ெவ ண சி த ப கிட த . 'ஒ ள ஈ இர க கா ட
டா . ெகா வ க ேவ அ த ெகா யவ கைள;
ேடா ஒழி க ேவ ' எ க தினா .

ெஜ மான ய கள கா மிரா தன , ெகாைல பாதக


த ைம ப றிய தகவ நிர ப கிள ப யப இ தன. ஒ
ப தாக இைவ வள தன! ெவ ண சி வ த .
தியவ ட அ வள ெகாதி ேப வதி ைல. அவ ைடய
மனதிேல சிறிதள பைழய ப க உலவ ட இட இ த . அ த
ம ைக ேகா உ ள வ அ த ஒேர ஒ உண சிதா ;
ெஜ மான ய ம ெவ ; அள கட த அக ற பட யாத
ெவ . அதி ேபா கள ெச ள த அ ணைன ப றிய
எ ண , அ த ெவ ண சிைய ெவ தழ
ஆ கிவ த . ெஜ மன ெவ றிகைள ஈ ெகா ,
ஆணவ ைத க கி ெகா த க ட த கா
ெகா ள ேவ ய நிைல த ள ப வ ட ; பல இட கள ேல
ேதா வ க திணறி ெகா த ; ெஜ மான ய பல
ைகதாய ன .

அ த ைகதிகைள, இ த தவ ேல ெகா வ சிைற ைவ க


ஏ பாடாகிற .

கா மிரா க , வ கிறா க ; இ நா இ க டா
எ எ ண அ த தவ லி பல ப க
ெவள ேயறிவ டன. சில ப தின தவ ேல த கின ; எ றா
ெப கைள ம ேவ இட அ பவ டன .

"இ ஏ அ த இழிம கைள ெகா வ கி றன ?


ேகவல இ , மிக ேகவல . அ த ெகா யவ கள நிழ
ப டாேல இழிவாய ேற! அவ க கா நம தவ ேல இட ? அ த
ெவறிய க இ இ க ேபாகிறா க எ றா , அேத இட தி
நா இ பதா? ேகவல ! மிக ேகவல அ . அ பா! நா இ த
தைவவ ேவறிட ேபா வ டலா . அ த ெகா யவ கைள
கா ப ட ெப பாவ ! இ இ கலாகா " எ ெப
வ கிறா . அவ உ ள தி ெவ ண சி அ வள
க ப ெகா கிற . தியவ னைக ெச கிறா . அேட
அ பா! எ வள ெகாதி ட ேப கிறா மக எ பைத எ ண.

"மகேள! ம றவ க தைவ வ ெச வ டா , நா
ெச வத இ ைல. மிரா தார , நா இ ேகேய இ தாக
ேவ ; கவன இ லாவ டா ப ைண பாழாகிவ
எ கிறா ; ேம இ சிைற ைவ க பட இ பவ க , நா
தா பா தரேவ இ கிற ; ேவ வழிய ைல..." எ கிறா .

"பா த வதா! அ த பாவ க கா! எ த பாதக கைள


ஒழி தி னத ேபா ேல அ ண ஈ ப கிறாேரா, அ த
பாதக க நா பா த வதா? அ ரம ! அநியாய ! இழிெசய !
நா ஒ ேபா ச மதி க மா ேட . அ த பாவ கைள ெவ
ெவ ேபாட ேவ , க ந க ; அவ க
நம தவ ேல இட ! நம ப ைணய லி பா ! இ எ ன
அநியாயம பா!" - எ ெற லா அவ எ ண ெகாதி பைடகிறா .
தியவ னைக கிறா .

"அதனா எ ன மா! அவ க மன த க தாேன!


ெஜ மான ய களாக ப ற ததனாேலேய அவ க மன த ல அ ல
எ றிவ ட மா! ேபா வ ட , ந நா
ெஜ மன . ஒ வைர ஒ வ தா கி ெகா கிேறா . அதனா
ெஜ மான ய மன த கேள அ ல எ றிவ ட மா!" - எ
கன வாக ேப கிறா தியவ ; க ன க ேகாப ெகா கிறா .
U.S soldiers transporting wounded soldiers

ேபா ேபா , இ தர ப ன தா அழி ேவைலய


ஈ ப கி றன . எ த சமய தி , எ த இட தி எவ டைய கர
ஓ கி இ கிறேதா அவ க அதிக அள ெவ வ வா க !
இ தர ப ன ஒேர வ தமான ேவைலய - ெகா ேவைலய
ஈ ப ளன . இதிேல ஒ தர ப ன ம ேம கா மிரா க -
ெகாைல பாதக க - இர த ெவறி ப தைலேவா - எ றிவ ட
மா? ேபா , கா மிரா தன ைத க டவ வ
வ கிற . ஒ தர ப ன களா தா கி றன ; ம ெறா
தர ப ன மல ெகா அ சி கி றன எ பதா ேபா ! ெகாைல
நட கிற , ெப ய அளவ - ச ட தி அ மதி ட - ச க தி
ஒ த ட ! இதிேல அதிகமான அள அழிைவ ெச பவ ெவ றி
வ ரனாகிறா . அவ ைடய கர இர த கைற ப த . ஆனா அ
நா ைட கா த கர - ெவ றி ஈ ய கர - க ேத த த கர
எ பதா பாரா ட ப கிற .

தியவ இ ேபா ற க திைன ெகா டவராக இ தி க


ேவ ; அவ ைடய உ ள ஒேரய யாக ெவ நிர ப யதாக
இ ைல; நியாய உண சி சிறிதள உலவ ட இ த . "இ ப
ஒ மனமா! ெஜ மான ய வ த கினா எ ன!! அவ க
ப கிட பா த தா எ ன எ ேப வதா? நம நா ம கள
இர த ைத க கிள ப ள ெகா யவ க இ த
ெஜ மான ய . இவ க ப க பா ! நா ெகா பதா! எ ன
நியாய இ ! அ பா ஏ இ ப ெக கிட கிறா - பா
த வதாேம பைகவ க !! ெகா தா எ ன மா எ
வாதா கிறா ! அவ க மன த தா எ நியாய ேப கிறா !
அவ க மன த களா!! பைத க பைத க ெகா றா க
ந மவ கைள! ப சிள ழ ைதகைள ட ெகா றன அ
ெகா யவ க ! அவ க மன த க தா எ கிறா அ பா! ஏ
இவ இ ப தி ெக ேபா வ ட . அ ேக அ ண
ர கிறா ெஜ ம ெகா யவ கைள - இ ேக அ பா பா தர
ெசா கிறா . அ ண எ ன எ ண ெகா வா , இதைன
அறி தி ? ேச ேச! அ பா த ேமாச !"

ெஜ ம ைகதிகைள அைட ைவ க, சிைற ட


க ட ப கிற . ைகதிக த ப ெகா ள டா எ பத காக,
அ இ ேவலி ேபாட ப கிற . மி க கைள அைட
ைவ ப ேபால ெஜ ம ைகதிகைள அைட ைவ கிறா க .
ெவள ேய ப ேபா வ ர க காவ கி றன , த ப ேயாட
ய சி தா த ள.

ைகதிகளான எ லா ெஜ மான ய ேம, ேபா வ ர க அ ல; பல


ெதாழிலி , வாண ப தி , ப ேவ அ வலக கள
ஈ ப தவ க ; சில ெச வ பைட தவ க ட!

எ லா ெஜ மான ய தாேன! ெவறிய க - ெகா யவ க தாேன!


இவ கைள இ ப தா அைட ைவ க ேவ எ ற எ ண
ேமானா . தியவ ேகா ஒ ப சாதாப உண சி.
ெஜ மான ய க தம அள க ப உண ேமாசமாக
இ பதாக ைற ப ெகா கிறா க எ கிறா .
இ க அ ப ப ட உண தா தரேவ எ கிறா
ேமானா, அவ இதய தி ெவ ண சி நிர ப இ பதா .
'வ ைடவ , ப ைதவ இ வர ப கிறா க ; அ
ேபாதாதா; ேம வா ட ேவ மா அவ கைள' எ
கிறா தியவ . ெகா யவ க காக ப கா வ
ேமானா ள ப கவ ைல. "ந ைடய ம க கள திேல
ப தா டமா ஆ ெகா கிறா க ! வ இைச
நடன வ ழா மா நட கிற அவ க . எ ென ன இ னேலா,
ஆப ேதா! நிைலைம எ வள ேமாசமாக இ கிறேதா? அைத ப றி
நிைன ெகா டா ெந சிேல ெந வ வ ேபாலி கிற .
இவ எ னடா எ றா , இ த ைகதிகைள அைட ைவ தி
இட ேமாச ! ேபாட ப சா பா ம ட எ உ கிறா . அ த
பாவ க காக! அ த பாதக க காக!" எ ேமானா கிறா .
தியவ , 'க மன மகேள! உன க மன !' - எ ெம ள
கிறா .

ேம ேம ெஜ மான ய ெகா வர ப கி றன . இ
ேவலி ேபா ட சிைற ேள த ள ப கிறா க .

ேமானாவ மன இளகவ ைல; பட , பட !


அ பவ க ! எ ேற கிறா . எ ன ெச தா க அவ க ?
எ ன ெச ய ேவ ? அவ க ெஜ மான ய க ; அ ேபாதாதா
அவ கள ட ெவ ெகா ள?

அ தைன ெவ ெகா ேமானா! அ த


ெஜ மான ய கைள நாைள இர ேவைளயாவ பா
ெதாைல க ேவ வ கிற . பா வா கி ெகா ேபாக
ெஜ ம ைகதிகள சில வ கிறா க . ப ேபா வ ர க
உட வ கி றன , ைகதிக த ப ஓ வ டாதப பா ெகா ள.
ெஜ மான யைர பா ேபாேத எ - ெகா ெவ கிற
ேமானாவ க தி , வ வ ேபா ற பா ைவ! காலி
ஒ ெகா மல ைத க வ யான ப ற ஒ வ தமான
அ வ இ தப இ ம லவா, அ ேபால, அவ கைள
க டா ேமானா ஒ வத அ வ .

அ த ைகதிக அவள ட ேபச ய சி கிறா க . ேமானா


வா திற க ம கிறா . இ க ட ேப ேவேனா!! எ
நிைன கிறா . "மகேள! இ வள ரமாக இ கிறாேய நம
ேவத எ ன ெசா கிற . பைகவ அ பாவ ப
அ லவா கிற . பரம டல தி ள ப தாைவ ேநா கி நா
ஜி பாட நிைனவ வரவ ைலயா எ ேக கிறா .
அவ அ த நிைனெவ லா இ ைல; ஒேர ஒ எ ண தா
அவ உ ள தி இட ப ெகா கிற ; ெவ !
ெஜ மான ய எ ற உட ஒ ெகாதி ! அவ க அழி பட
ேவ எ ற ஆ திர உண சி. பைகவ காக ட பகவான ட
ப ரா தி கலா . ஆனா அ த பைகவ , மன தனாக இ க
ேவ ேம! ெஜ மான யைர தா ேமானா, மன த எ ேற ஏ
ெகா ள ம கிறாேள; மன த வ வ ேல உல மி க க ;
ப இர த ைத க கிள ப ெகா ய வ ல க
எ ற லவா திடமாக ந கிறா . அவ கள ட ப சாதாபமா...!
மா!!

பா எ ெகா ேபாக ப ைண வ வ தி
ெஜ மான ய ஒ வ , உட ெமலி கிட தா . எ ேபா
இ மி ெகா பா ; ெவ ேபான க . சிலேவைளகள ,
அவன ட சிறிதள ப சாதாப உண சி ேதா , ேமானாவ
உ ள தி . ஆனா அ த உண சிைய ஒ ெநா ய வர
அ கிறா . அ ேயா பாவ எ எ வதா! ப சாதாப
கா வதா! இவ கா!! இைள தி கிறா . இ மி
ெகா கிறா ; ஆனா இவ யா ? இவ ெஜ மான ய
தாேன! மன த ல ைத நாசமா க தி டமி ேபா ைன
வ ட ெஜ ம இன தா தாேன!! இவன டமா ப சாதாப
கா வ ? டா ! யா !

ேமானாவ உ ள தி ள ெவ ண சி ெவ றி ெப கிற .

ெஜ மான ய ெச தி அ ழிய கைள ப றி இத க


ெச திகைள த தப உ ளன. அவ றிைன ப க ப க,
ெவ ண சி ேம ெகா வ எ கிற ; எ கிற
ெந ப ேல ெகா ட ப எ ெண ஆகிற அ த ெச திக .

Land caster bomber over Germany

தியவ வழ க ேபால ப ரா தைனய ேபா , சமாதான ைத


வழ ப ப தாைவ ேவ ெகா வ ட ேமானா
ப கவ ைல.ப தாேவ! ெஜ மான யைர ேடா
அழி ெதாழி தி ; மன த ல ைத ர சி தி ! - எ ப ேபால
ப ரா தைன இ தி ேமானா ப தமாக இ .
தியவ தம ப ரா தைனய ெஜ மான ய அழி க ப டாக
ேவ எ பதைன வலி தாம சமாதான ேவ எ
ம கிறாேர, நியாயமா... நா ப உ ளவ க இ ேபா
சமாதான காணவா வ வா க . ேபா ! ேபா !! பைகவ
அழி ெதாழி வைரய ேபா ! இதைன அ லவா வ வ !
பைகவைன அழி ெதாழி வ லைமைய ஆ டவேன! எம
அள தி எ பத லவா நா ப மி கவ ெச திட த க
ப ரா தைன! ேமானா இ றி தியவ ட ேக ேட வ கிறா .
"அ பா! உ ைமய ேலேய சமாதான ேவ என
வ கிற ரா?"

"ஆமா மகேள! சமாதான நாட டாதா..."

"நா சமாதான மல வைத வ பவ ைல. ேபா ேவ !


ேம ேம ேபா ேவ ! அ த ெகா ய மி க க
உலகிலி ேத வ ர அ க ப வைரய ேபா ேவ ."

தியவ த மகள நிைலைய உண கிறா . ஆனா அவ


ேபா ைக மா ற யா எ க ெகா கிறா ேபா ! தி த
ய சி கவ ைல; வாதிட ட இ ைல.

நம மக ம மா, நா ேல அைனவ ேம இ ேபா


இ வ தமான ேபா ட உ ளன ; இ தி த பட யதாக
ெத யவ ைல; ஓ கி வள வள ேபா ெகா ,
ெப யேதா அழிைவ வ ப றேக இ த ெவறி உண சி
ம ; இைடய ேல இ த உண சிய ேவக ைத
ைற தி வ ட யாத கா ய எ தியவ எ ண
ெகா டா ேபா .

ராப - ேமானாவ அ ண க த எ கிறா , கள தி


நிைல ப றி; உ சாக ட , ந ப ைக ட ெப யேதா தா தைல
நட த ேபாகிேறா ; னண பைடய ன நா இ க
ேபாகிேற ; இ த தா த பைகவ கைள அழி தி எ
க த தி றி ப கிறா . ேக க ேக க இன பாக இ கிற
ேமானா . "அ பா! ேமானாவ ட ெசா , அவ என எ திய
க த தி சில ப திகைள, அதிகா க சில ட ப
கா ேன . அவ க மிக ெம கிறா க ; உ த ைக ேபா ற
உண சி எ சி ெகா ட வ ர ஆய ரவ இ தா ேபா ;
இ த ேபா ஒ தி கள ெவ றி த தி எ றி
பாரா கி றன ." ராப ய க த திலி இ த ப திைய
ப திட ேக டேபா ேமானா ல த ; ேபானா .

ப பைடக பலமாக தா கி றன.

ெஜ ம பைடக வர ேடா கி றன.


ெஜ ம பைட ேதா வ ேம ேதா வ ஏ ப கிற .

இத க த தி இ த ெச தி தைல க ேமானா
ெச ேதனாக இன கிற .

ராப ஏ இ த ெவ றி ெச திகைள ப றி ெத வ கவ ைல;


க த காேணாேம எ எ ண கவைல ெகா கிறா .

ஒ நா அ ச வ கிற ; அைத எ ெகா வ பவ


க தி ஈயாடவ ைல; ன த தைல ட வ கிறா ; க த ைத
ெகா வ ேபா வ கிறா ; நளமான உைற; ச கா திைர
த ப கிற . தியவ ப ப கிறா ; 'ச கா
வ த ட ெத வ ெகா ேசதி எ னெவ றா , பைட
வர ராப கள தி ...' வ ப பாேன ? வ ஷய
வ ட ; ராப இற வ டா . வ ரமரண ; நா ைட கா தி
ய சிய உய ைர இழ தா - எ ெற லா பாரா
இைண க ப கிற க த தி ; ஆனா த ைதய த தள ைப,
வ ரமரண எ ற பாரா த ைற திட மா...

"மகேள! ப அ மா! பார மா!"

ேமானா ப கிறா ! அ ண இற ப டா ! ராப


மைற வ டா ! ராப ைய ெகா வ டா க - ெகா யவ க -
ெஜ மான ய ! அ த ெகா ய ெஜ மான ய இன தவ ேல ஒ
ப வன ைகதிக எ ற ெபய ட இ ேக உ ளன ! எ
அ ணைன ெகா வ ட ெகா யவ க , ெஜ மான ய !
அவ கள ேல ஒ ப திய ன இ ேக! அவ க ப கிட பா தம
ப ைணய லி ! எ அ ணன திைய வ டா க ,
அ த ெகா யவ க ; அ த இன தா இ ப கிட நா க பா
அள கிேறா !

இ ேபால எ ென ன எ ண ெகா தி பா , பாவ !


ஏ கனேவ கிட த ெகாதி ேம எ த அள
கிள பவ !

ப தாவ ட ப ரா தி க ெசா னாேர, அ பா! இ ெபா எ ன


ெசா வா !
"அ பா! பா ெகா வ கிேறாேம பாதக க அ த
ெஜ ம ெகா யவ க உ மக ைடய இர த ைத - எ அ ண
உய ைர வ டா கள பா! அ ணைன
ெகா வ டா கள பா! அ த ெகா ய இன தவ , இ ேக
உ ளன ; நம ப ைணய பா வா கி ப கி ெகா
ெகா கிறா க . அவ கள ட ப சாதாப கா ட
ெசா ன கேள! அவ க ெஜ மான யராக இ தா எ ன,
அவ க மன த க எ வாதா ன கேள! அ த மி க க உ
மகைன - எ அ ணைன - நா ப மி கவைன, நியாய ைத
நிைலநா ட ேபா ட மாவ ரைன ெகா வ டனேவ அ பா!
இ ேபா எ ன ெசா கிற ? ப ரா தைன ெச ய ேவ மா,
ப தாவ ட சமாதான வழ ப ? சமாதானமா அ பா ேவ !!
அ ண உய ைர த ெகா யவ க ெகா டம
ெகா ப ; நா ப தாவ ட சமாதான ேவ ஜி
கிட பதா? ெசா க அ பா! ெசா க !! எ ன ெச யலா
ெசா க " எ ெற லா ேக ட அ த க ன தி பா .

தியவ நிைல? மக இற ப டா எ ற ெச திைய


அறி த , அவ ைடய மனதிேல சிறிதள தைல கியப
இ தேத மன த த ைம ேக உ ய ப , அ கா த ,
பைகவ இர த , அ ம வ ட ; அ ேயா ம ேத
ேபா வ ட . இதய தி ஒ பய கரமான ச ம அ வ கிற ;
தியவ கீ ேழ சா கிறா , நிைன இழ . ம வ வ கிறா ;
இதய திேல அ ! எ றா இ ேபாைத ஆப இ ைல.
ப ற க ; ஓ ேவ எ றி
ெச கிறா . தியவ ப கிட கிறா ; ேமானாவ உ ள
ெகாதி ேம ஓ கி வள கிற .
Parachutes are dropped from C47 planes

ெஜ மான ய கைள ஆ டவ அழி ெதாழி க ேவ .

எ லா ெஜ மான யைர ெஜ ம அதிப க - ெஜ ம ெக ச


எ ேபாைர ம ம ல, எ லா ெஜ மான யைர அழி திடேவ
- ஆ - ெப - ழ ைத அ வள ேப - ஒ வ
பா கிய லாம ஒழி ேபாக ேவ . ஆ டவ ெஜ ம
ம க அைனவைர அழி தாக ேவ ; இ ைலெய றா அவ
உ ைமயான ஆ டவ அ ல!

ேமானாவ ப ரா தைன இ ேபால! ேவதைன நிர ப ய


உ ள திலி பறி கிள ப ரா தைன!

தியவ நட த ெசா ன ப ரா தைன, பைகவ


அ பாலி ப . ேமானா அதைன ம தா . க மன அ மா
உன எ தியவ றினா . இ ேபா ?

ஆ டவேன எ த வ ! உம பைகவ க சிதறி ஓ ட .


கட ெநறி மற ேதா ெகா டம திட வ ட டா . ேதவேதவா!
தழெலன எ க க அவ க ம ெபாழிய ;
ெந ப ேல த ள வ அ த நாசகால கைள! நரக ப ழிய
த ள வ ! ம அவ க தைல கிடாதப ப ழிய அ த
பாவ கைள த ள வ !

இ தியவ ப ரா தைன. ேவத தக தி , பாவ கைள


ஆ டவ அழி ெதாழி த படல தி உ ள ப ரா தைனைய
ப கிறா . ப , ப சாதாப , பைகவ இர க எ பைத
இ ேபா அவ ைடய உ ள தி இட ெபற ம வ கிற .
மகைன ெகா ற மாபாவ க எ எ ேபாேத, ெஜ மான ய
ேடா அழி பட ேவ எ ற ெகாதி எ கிற . ேமானா
ெசா ன தா ச ; அவ க அழி க பட ேவ யவ க எ கிறா
தியவ . ஆ டவைன அைழ கிறா சமாதான வழ க ெசா லி
அ ல; ெஜ மான ய கைள அ ேயா அழி ெதாழி ப .

ெஜ ம ைகதிக அைடப கிட ததா , மி க உண சி


ேமலி ட நிைலய னராகி றன .
அ க ச சர , ழ ப , அ த , அமள .

கலக ெச த ைகதிக சில காவ கார களா


த ள ப கி றன .

நிைலைமைய அறி ேபாக வ தி த ேமலதிகா , 'இவ கைள


நா கைள அைட ைவ ப ேபால அைட ைவ தா , நா
ண ஏ ப வ ட தாேன ெச . ஒ ேவைல மி றி
அைடப கிட பதா ெவறிெகா வ கி றன . ஏதாவ
ேவைல ெகா க ேவ " எ கிறா .

இ ேவலி ேபாட ப ட இட கள ேலேய, ெதாழி


நிைலய க அைம க ப கி றன, ைகதிக ேவைல ெச ய.

மி க கைள மன த களா க ய சி கிறா க எ ேகலி


ேபசினா ேமானா, இ த திய தி ட ைத பா .

வழ க ப பா வா கி ெகா ேபாக வ
இ ம கார பதிலாக ேவேறா ெஜ மான ய வ தா ,
ஓ நா .

ேமானா அதைன கவன க ட இ ைல. பா பா திர ைத


அவ ப க ைவ தா . 'இ நா எ ேபாக ேவ ய
பா திரமா?' எ தியவ ேக டேபா தா தி ப பா தா .
'அவ ம வ மைன ெச வ டா ; அவ பதிலாக
நா வ தி கிேற ' எ றா தியவ , இைளஞ ; சா தமான
க தின .

ரலிேல க ைம இ ைல, நைடய ேல ஆணவ காேணா .


க திேல ெவறி தன காேணா ; யா இவ ெஜ மான யனாக
இ க மா எ ற ஐய ேமானா .

உ ெபய ?

ஆ கா ...

ஆ கா ...?
ஆ கா ெஹய .

றா ந ப சிைற ட திலா இ கிறா ?

ஆமா .

ேமானா, எ ேபசாம அவைன ஒ கண உ


பா வ , 'அ தா ந எ ெச ல ேவ ய பா திர ' எ
கிறா .

'ந றி!' எ கிறா ெஜ மான ய . பதி ந றி ற


நிைன தா ேமானா. யவ ைல. அவ ேபாகிறா ; அவ
பா கிறா ; அவ ேபான ப கேம பா ெகா கிறா ;
வாச ப ய நி ெகா பா கிறா ; பற பலகண
வழியாக பா கிறா .

அ வ ேமானா சி சி ெவ இ கிறா . ஏேதா


ற , மனதி .

வழ க ப ப ரா தைன அைழ கிறா தியவ !

"இ றிர ேவ டாம பா, தைலவலி" எ றி வ கிறா


ேமானா. தைலவலியா!!

அ றி த ஒ மன ேபாரா ட , ேமானா த உ ள திேல


இட ெபற பா திய உண சிைய வ ர ய சிய
ரமாகிறா ; யவ ைல. தியவ ட அதிகேநர
அளவளா கிறா , அவ திதாக ெப ள ெவ ண சிைய
தன ஊ வா , உ ள தி இட ெபற பா திய
உண சிைய வ ர வா எ ற ந ப ைக ட .

ெஜ மான ய கைள அழி ெதாழி க ெசா லி தியவ


ஆ டவைன ப ரா தி கிறா . ேமானா? ப ரா தைனய கல
ெகா கிறா ; ஆனா ேவ ஏேதா ஒ உண சி அவைள ேவ
எ ேகா அைழ கிற ; இ ெச ல பா கிற . அ த ஆ கா
டவா, ெஜ மான ய . அ தைன பண வாக இ கிறா ; கன வாக
ேப கிறா ; க ைத பா தா ெகா யவனாக ெத யவ ைல.
ெஜ மான யனா இவ ; ஆ கா ேபா றவ க ட இ கிறா களா
ெஜ ம இன தி - எ ெற லா எ கிறா ேமானா.

'நரக ப ழிய , பைகவ கைள த ' எ ஆ டவைன


ப ரா தி கிறா தியவ ; ேமானா ப தமான ப ரா தைன
அ ; ! இ ேபா ? அ த ப ரா தைன அவ எ னேமா
ேபால இ கிற . ஆ டவைனயா இ வள ெகா ைமகைள
ெச திட ெசா லி ேக ப ! ஆ டவ எ றா தயாபர
அ லவா! அவ ட இ ப யா ஒ ப ரா தைன ெச வ எ ட
எ ண சிறிதள அ வ அைடகிறா . க னய இதய திேல
திய க க வளவாகிற !

ேமானா, சபல இடமள க டா எ ற உ தி ட


ேபா கிறா . ெஜ ம ைகதிகைள க டா க க ைப
கா வ ; அவ கள ட ஒ ேப ேபசாதி ப ; அவ கள ட
தன உ ள ெவ ைப ெவள பைடயாக ெத ய ெச வ எ ற
ைறய நட ெகா கிறா . ஆனா அ த ஆ கா !

ல வ இற வ டா ?

யாரவ ல வ ?

ெப லா வ வாேன, இ மி ெகா ... அவ தா


ல வ . வய 22! ப தாப ! ெச வ டா ! க த எ தேவ
அவ தாயா .

ேமானா க ெந ைச அைட ெகா கிற ;


க கள ந ள கிற ; ஆனா சமாள ெகா
கிறா .

"மகைன இழ த தா அவ ஒ வ தானா! ேபா


வ பவ க , அதனா வ ைள ெபா லா கைள
அ பவ க தாேன ேவ ."

ஆ கா பதிேல ேபசவ ைல. தி ப ெச கிறா . ட ட


பதி ெகா வ ேடா எ ற தி தி ட அ லவா ேமானா
இ க ேவ ? இ ைலேய! ேபாகிறவைன பா ெகா ேட
நி கிறா , தவறாக ேபசிவ ேடா எ ெற ண வ பவ
ேபால! சிறி ர ெச றவ தி ப பா கிறா ! ேமானாவ
உ ள ? தவ ெச வ டா எ வ ேபாலி கிற .

ம ேறா நா அ த ஆ கா ஒ சி ெப ைய ெகா
வ கிறா . 'இ இற ப ட ல வ கி தாயா அ பய . அவ
க லைற ம ப க ணா யாலான இ த மல ைன அ ப
ைவ தி கிறா க . நா க லைற இ இட ெச ல
யா . அதனா , இதைன தா க ..."

ஆ கா ெக ரலி ேப கிறா ; ேமானா க பாக


ெசா லிவ கிறா ; 'எ னா யா ; இதைன எ ெகா
ேபா வ ' எ . அவ ேபா வ கிறா ; ஆனா ெப ைய
அ ேகேய ைவ வ !

'கிட க இ ேகேய, என ெக ன' எ தா ேமானா


எ ண ெகா கிறா . அ பகெல லா அவ எதிேர கிட கிற
அ த ெப ! எ எறியவ ைல! யவ ைல! ஆ கா
க , அதிேல ெத த ேபா .

மாைலய யா மறியாம ெச ல வ கி க லைற ம


அ த க ணா மலைர வவ வ வ கிறா .

Ongoing tank battle between Russia and Germany


ேமானா, "ெஜ ம இன வ அழி க பட ேவ , ழ ைத
க உ பட" எ ெகாதி றி க ன, ஒ
ெஜ மான ய க லைற ம மல கிறா ! எ ப த !
பைகவன ட ப சாதாப கா வதா! எ ேக ட ேமானா ெச கிற
கா யமா இ ! எ ப ஏ ப ட இ த மா த ? யா திய
அ த திய உண சிைய? ஆ கா ! அவ பா ைவ, அவ ைடய
உ ள தி ஒ திய உண ைவ எ பவ ட . எ வளேவா
ய பா அவளா அ த திய உண ைவ உதறி
த ளவட யவ ைல. இட ப ெகா ட !

ராப ய வ ர தர ைத ெம சி ப ைர தன அ ப
ைவ த வ ர பத க ைதேமானா அண ெகா கிறா எ சி ட .

வ ர பத க ! அ ண ெப ற ! ெகா யவ களா
ெஜ மான யைர ெகா வ தத காக! அ த ெஜ மான ய
ஒ வ இ த ஆ கா . அவ இ த வ ர பத க ப றிய வ வர
ேக கிறா . ேமானா கிறா . நம இன தவ கைள சாக தைத
வ ர எ ெம சி தர ப ட இ த பத க எ பதைன
அறி த ஆ கா க க க ைப அ லவா கா ட
ேவ ! இ ைல! அவ , ராப ைய க ேப கிறா ,
பாரா த ய வ ர எ !!

எ ன வ ைத இ ! க ப ெகா த ெவ ண சி எ ேக
ேபா வ ட .

த அ ணைன ெகா ற பாவ களா ெஜ மான ய இன தவ


ஒ வனா ஆ கா ட , ேமானா ெவ ைப கா ட யவ ைல,
எ வளேவா ய !

த இன தவைர த ள யத காக வ ர பத க ெப ற
ராப ைய பாரா ேப கிறா ெஜ மான ய ஆ கா !

க ப ெகா கா ைள கிழி ெதறி ெகா


வ ம க சிமி கிறேத!!

ேமானாவ ட ஏேதா ஓ மா த ேதா றி வ கிற


எ ப தியவ ெத கிற . வ வர யவ ைல.

ப க பைல ஒ ெஜ ம ந கி க ப தா கி
அழி த ப றி , அதனா பல மா ட ப றி ற ேக ட
தியவ ெகாதி சப கிறா . 'ெஜ மான ய நாசமாக ேபாக !
ஆ நரகி வ ழ ' எ . 'ஏன பா இ ப பைக உண சி. நம
ேவத இதைன அ மதி கா . பைகவன ட ப சாதாப கா ட
ெசா கிற எ ெசா வ ேர, நிைனவ ைலயா?' எ
ேக வ கிறா ேமானா! தியவ திைக கிறா . 'மகேள! எ ன
இ ! இ வத ேப கிறா ! உ ேபா ேக மாறிவ கிறேத!
எ ப ? எதனா ?' எ ேக கிறா .அவ ேக யவ ைல அ த
காரண ! தியவ ேக கிறா ; பதி எ ன த வா .

ேமானா, தியவ மனதி ேயறிவ டாேளா?

தியவ , ேமானா மனதிேல இட ெப வ டாேரா!

தியவ னா மன பா ைம இ நா ேமானா ,
னாள ேமானா ெகா த மன பா ைம இ ேபால
தியவ அைம வ டேதா! வ ைத! ஆனா காரண ?

ெஜ மான ய அ ழிய ப றிய ெச திகைள ப கிறா


தியவ ; அவ உ ள திேல கிட த ெவ ண சி ேம
த ெகா கிற .

அேத இத கள , ேபா நிைலய , இதய பைட தவ க


ந ெசய சில கி றன எ பத கான ெச திக
ெவள வ கி றன. ேமானா அைத ப பா கிறா . ஏ கனேவ
ெம ள ெம ள அவ உ ள திலி கைல ெகா த
ெவ ண சி ேம கைலகிற .
எ ேபா கைலய ெதாட கி அ த ெவ ண சி?
ஆ கா எ ெஜ மான யைன க ட நா ெதா ; அவ
ேப சிேல ைழ தி த பாச ைத உண த நா த .

ெஜ மான ய பாசைற ப திய , பல த அ ப ட ப


ேபா வ ரெனா வ த ப ெச ல ய சி கிறா . ர தி ப க
வ கி றன . ஒ வ ைழ ெகா கிறா . அ ஒ
ெஜ மான ய வ !

அ த வ ேல, ெஜ ம பைட தைலவ க சில வ


கள நடமா கி றன .

வ உ யவனான ெஜ மான ய , ப வ ரைன


க வ கிறா .

ஒ ! ஒ அலற ! ஒ பண ! பற ைகத ட ,
பாரா , வ ர பத க !! - இ ப தா நிக சி வ வ ெகா க
ேவ . அ ேபால நட கவ ைல.

உய பய ஒள ெகா ள வ த ப பைட
வ ரைன, அ த ெஜ மான ய ப ேமலிட ஒ பைட க ட
இ ைல. ெஜ ம தளபதிக க கள ப வ டாதப மைற
ெகா ள வழிெச த கிறா . அ த தளபதிக ெச றான ப ற ,
ப வ ரைன த ப ஓ வ ப ெசா கிறா !

ப வ ர உய ைர ெஜ மான ய கா பா கிறா ! தராத


பைக! ஓயாத ேபா ! பய கரமான பழி வா உண சி! எ
ெவ ண சி க ப ெகா கிற . எ றா ஒ
ெஜ மான ய இதய பைட தவனாகிறா ; இர க கா கிறா ;
பைகவ ேக ைண ெச கிறா .

இ த ெச திைய ேமானா இதழிலி தியவ ப


கா கிறா .

' கிறதா அ பா, எ த இன தி ந லவ க இ க தா


ெச வா க . இேதா இ த ெஜ மான ய ந லவன லவா?' எ
ேக கிறா , தியவ மனதி ள ெவ ண சிைய
ைற திடலா எ ற எ ண ட .

தியவ அத தயாராக இ ைல.

"இவ ந லவனாக இ கலா மகேள! ஆனா , எ மக


உய ைர த வ சியவ , இவ ைடய மகனாக
இ தி தா ... மகேள! ெஜ மான ய ந லவ எ ஒ ப
உ டா? ெவறிய க ! அழி பட ேவ யவ க ! மன த ல
வ ேராதிக !" எ தியவ ேப கிறா .

அ த ேப ைச ேக ெகா க யவ ைல
ேமானாவ னா ; அ த இட ைத வ ெச கிறா .

தியவ கா கிறா ! எ னேமா ேந வ கிற ! எ


மகள மனதிேல ஓ மா த வ கிற . எ ன காரண
இ த மா த ? எ ெற ண திைக கிறா .ேபா ன ஈ ப
இதய இ பாகிவ நிைலய ேல ட, மன த த ைம பள சி
கா ட தவ வதி ைல எ பத கான சா க ஒ ற ப
ஒ றாக ேமானா கிைட கி றன. அத காரணமாக
ெஜ மான ய அைனவ ேம ெகா யவ க எ ற எ ண
தக ேபா வ கிற .

அவ கள ேல ந லவ க உ எ ற எ ண ப ற கிற .

ெஜ மான ய எ ேலா ேம ெகா யவ க எ றா இ வள


ந லவனான ஆ கா எ ப அ த இன திேல ப ற தி க
எ ற ேக வ எ த . ேமானாவ மனமா ற ேவகமாக வள த
வ ண இ த . ஆனா அவைள றி
ெகா தேதா, ெவ ண சிதா . தியவேர ஒ ெவா
நா 'ப தா'ைவ ேவ ெகா கிறா , ெகா ய
ெஜ மான யைர ெகா ெறாழி எ .

Americans are in Japan's soil over Victory

ராப கள திேல க ேபா ஈ ப தேபா ப பைட


வ ைசய னா தா க ப , ய ராகி ஒ ெஜ ம ேபா வ ர ,
ராப இ த ' ழி ' அ ேக ெகா தா . அ த
கா சிைய க ட ராப உ கி ேபானா . இவைன இ ப
இ ைச படவ ட டா எ ற இர க உண சி எ த . பா ேதா
ெச கிட த ெஜ மான யைன த வ ைசய ன ப கி
கிட த ' ழி' இ ெகா வ தா . ஆனா அ த
ய சிய ெஜ ம பைட வ ைசய ன க அவைன
ைள தன; கிட தா .

ஒேர ழிய , ஒ ெஜ ம ேபா வ ர , ப பைடய ன


ட ப ; ஒ ப ேபா வ ர ெஜ ம ட ப !
ெஜ மான ய ப க மன தாளவ ைல ப ராப !
ெஜ ம வ ரைன கா திட ெச றேபா ெஜ ம
தா கிற ப ராப ைய! ட ப ட இ வ ஒேர ழிய
கிட கிறா க .

ப பைட ேவறிட ெச கிற , அ ப ட இ வைர


வ வ .

ெஜ மான ய மரண தி ப ய லி த பவ டா ; ப
ராப ேயா மரண தி ப ய சி கி ெகா டா .
கைடசி ேநர ெந வ அறி த ராப , த ைக க யார ைத
ெகா கிறா ெஜ மான யன ட . 'ந உய த ப ஊ தி ப னா ,
இதைன எ த ைகய ட ேச வ ' எ றிவ ராப
இற வ கிறா ; அ த ெஜ மான ய ப ைழ ெகா கிறா .

அவ , ஆ கா ப ள ேதாழ ! வ வர
ெத ெகா அ த ைக க கார ைத ஆ கா அ ப
ைவ கிறா . 'ராப ய த ைகய ட ெகா வ . அ தா
ராப ய கைடசி வ ப எ பைத ' எ .

ஆ கா இ த தகவைல ைக க யார ைத
ேமானாவ ட ெகா கிறா . அவ மன பாகா உ கிவ கிற .

க ேபா நைடெப கள திேல ட இ ப ஒ ந ண சி


திட தேத!

ஒேர ப மிட தி அ ப ட இ வ ; ஒ வ ெஜ மான ய ;


ம றவ ப .

அவ க ெவ ெகா ளவ ைல. ெகா ளவ ைல;


ரண ப ைகய ேல வ வ த அ த இ வ ந ண சி
ெப றன .

இ த மன த த ைம தா இய ைகயான .

ேபா , இ த இய ைகயான ப ைப அழி வ கிற .

ஒ வ ட ஒ வ ந ண சி கா ட ப ற த ம கைள,
ஒ வைர ஒ வ த ள ெகா ள ெச கிற ; ெவறி
ஊ கிற ; மன த த ைமைய மா கிற ேபா ! ஏ தா ேபா
ெகா கி றனேரா! எ ெற லா எ ண உ கிறா
ேமானா.
ேமானா ஒேர சமய தி இர ேபா ைனகள ஈ பட
ேவ ேந வ ட . ஒ ைனய , த தக பனா
உ ள தி வள த வ ண இ த ெவ ண சிைய
ேபா கிட ேபா ட ேவ இ த . ெவ றி கி டவ ைல.

ம ேறா ைனய , ஆ கா நி கிறா , இதய தி இட


ெகா எ ேக டப ; ம திட யவ ைல; ெகா திட
ணவ ைல. ேபா கிற ; நாளாகவாக ேமானாவ ேபா
ஆ ற ைற ெகா வ கிற .

எ ேபா ஆ கா ப றிய நிைன ; இரவ பகலி ;


பா ேபா பா காதி ேபா ! அ த பாச நிைற த
க க அவைள படாதபா ப கி றன.

வா திற அவ த காதைல றிவ டவ ைல. ஆனா


அவ ? அவ க க ேவெற ன ேப கி றன! ெஜ மான ய கைள
ெவ த நிைல மாறி, அவ கள ந லவ இ கி றா எ ற
அள க மா ற ெகா , ஆ கா ட ப சாதாப
கா ட ெதாட கி, ப ற ப ெகா ள ெதாட கி, இ திய
காதேல அ லவா அ ப ெதாட கிவ ட . ெந சிேல ெந
கிட த ; அ காத மல கிறேத; எ ப ? எ கிறா ;
வ கிறா ; கிறா ; எ ப யாவ த ைன வ வ
ெகா ள ேவ எ பத காக ேபாரா கிறா ; கிறா .

"ேக டாயா ெப ேண! அ ெகா யவ ெசயைல.


ப ள ட தி ம வ சி, ப சிள ழ ைதகைள
ெகா வ டன . இ த பாவ மா வ மா! ஆ டவ இைத
சகி ெகா வாரா! நம அரசா க பழி பழி
வா காமலி மா! உடேன கிள ப ேவ ; ெஜ ம ழ ைதக
ெகா ல படேவ ! ஒ ஓராய ர ! பழி பழி" - எ
பத கிறா தியவ .
"அவ க ெச த ெகா ைமைய நா ெச வ தா நியாயமா!
ழ ைதக ைமய சி ன ! ெஜ ம ழ ைதகளாக
இ தா எ ன!" - இ வத ேபசி பா கிறா ேமானா;
தியவ ேகாப அதிகமாகிறேத தவ ர பழிவா உண சி
மா வதாக இ ைல.

அேத ச பவ ப றிய ேசதி அறி த ஆ கா , ப சாதாப


கா கிறா . 'எ நா டவ இ த ெகா ைம ெச தைத
ேக வ ப நா ெவ க ப கிேற ; ேவதைன ப கிேற '
எ கிறா . ேமானாவ மன சா தி அைடயவ ைல. மிக
க ைமயான ைறய ேப கிறா .

"ந ெவ க ப எ ன பய ? ேவதைன ப எ ன பய ?
எ க நா ழ ைதக ேந ட ேபா ற ெகா ைம,
உ க நா ழ ைதக ேந ட ேவ . அ ேபா "
எ ேமானா றிவ ேபாகிறா . ஆ கா திைக
ேபாகிறா .

சில நா க வைரய ேமானா ஆ காைர பா க


யலவ ைல. ெஜ மான ய ட ெவ ண சி ெகா ள
ய சி கிறா .

கி ம ப ைக! ைகதிக காமிேல , இைச வ


வ ழா ேகால .

அ றிர ஆ கா வ கிறா , வ ேநா கி.

வ ேளேயவ தம கிறா ; காரண , தன ஏ ப ட


ேவதைனைய ேமானாவ ட றி ஆ த ெபற. அவ ைடய வ
ம ப வ ச ப டதி , அவ ைடய த ைக ப
வய சி மி இற வ ெச தி அ அவ
கிைட தி கிற ; ேவதைன தாளமா டாம வ ேத ; ஆ த
அள திட ேவ யா இ ைல. அதனா இ வ ேத . த க
சிைல எ த ைக! ப ேத வய ! சி ன சி சி ! எ உய !
எ க ப ெகா மல - எ ெற லா றி றி
றி அ கிறா ஆ கா .

ேவதைன நிர ப ய இ த ெச தி ப றி அவ கிைட த


க த ைத ப வ ேமானா கல கிறா . அ ேக ெச கிறா
ஆ த ற! அைண ெகா கிறா ! அவ ெம மற த நிைல
அைடகிறா . எவ ேம ப க யாதேதா அைண !
காலெம லா இத காக தாேன கா கிட ேதா எ
ஒ வ ெகா வ றி ெகா ளவ ைல. ஆனா அ த
அைண ப ெபா அ வாக தா இ த . ெஜ மான ய
ப ஷா ஒ வைர ஒ வ ெவ வ தி ெகா கி றன .
இ ஓ ெஜ ம வாலிபைன த வ ெகா கிறா ஓ ப
க ன ; காமெவறியா அ ல, கயைம ண தா அ ல, எ த
தைட தக ெதறி காதலி ைம த தி வலிைம
காரணமாக. இர உ ள க கல வ டன; இன ேபத ,
ள பைக, நைடெப ேபா , க ப ெகா ள
ெவ ண சி எ அவ கைள த க யவ ைல. அவ க
ெஜ மன -ப ட எ ற நா க கைள மறியேதா காதலா
க கிட தன . ஒ நிமிடமா, ஓராய ர ஆ களா, எ வள
ேநரமாக ஒ வைர ஒ வ ஆர த வ நி றன எ ப
இ வ யாத நிைல. நா இன எ உண சிகைள
கட த நிைல ம ம ல, கால ைத கட தேதா நிைல! காத
உண சி அவ கைள ப ைண வ ட .

கீ ேழ ஏேதா ேப ர ேக ட தியவ , த ளா த ளா
வ பா கிறா , ெஜ மான ய ட த மக ல வைத!
திைக தா ! தா ! பதறினா ! கதறினா ! "அ க ள! உ
அ ணைன ெகா றவ ெஜ மான ய ; ந அைண
ெகா ப ஒ ெஜ மான யைன! வ ப சா ! ப ,
நம இன இழி ேத வ டாேய! இ த க ள காத
காரணமாக தா உ ேபா மாறிவ ததா! பாவ ! இ த
பாவ உ ைன றி றி வ டமி சி திரவைத ெச யாதா!
அ ண உய த அ ரம ெஜ மான ய இன தா ட , அ
பாதகி! வ ப சா ..." - தியவரா அ த அதி சிைய தா கி
ெகா ள யவ ைல. மகைன கள திேல சாக தா ஒ
ெஜ மான ய ! மகள க ைபேய அழி க ண தா ம ேறா
ெஜ மான ய ! இதைன க ட பற மா உய த உடலி ! கீ ேழ
சா தா . ர ேக அ வ த ப ைணயா க ,
தியவைர ப ைகய கிட தின . ேமானாவ இழிெசயைல
ப றி தியவ பதறி றிய அ வளைவ அவ க
ேக வ தன . ேமானா இன அவ கள டமி த ப யா .
'அவ பாதகி! காதகி! வ ப சா ' எ வ அ த ஊ .
தி ப பா தா . ஆ காைர காேணா . நட தைத நிைன
ெகா டா ; அவ ேக ந க எ த . ப ைகய பா கிறா ,
தியவ மரண தி ப ய த ைன ஒ பைட வ டைத.
றி பா கிறா , வ வ ேபால பா ைவைய ெச
ப ைணயா கைள. தியவ இற வ டா .

ஊேர அவைள கிற ; ப ைணயா க அவள ட


ேவைல ெச வ இழி எ றி வ லகி ெகா கிறா க .

அ பைன சாக தவ !

ெஜ மான ய ட லவ னவ !

ெக ட நட ைத கா !

காம ேச ைட கா !

எ ெற லா கிறா க ; இதய ைத ைள கிறா க . நா


எ ன தவ ெச ேத எ ேக க மா? இன தவ வ
ெஜ மான ய ட ெவ ண சிைய க கி ேபா இவ ஒ
ெஜ மான ய ட காத ெகா டா சகி ெகா வா களா! இன
ேராகி! நா ேராகி! ெப ல தி ெப ைமையேய
அழி தவ எ ேபச தா ெச வா க . ெஜ மான ய
ப டைன ேதா க , ெபா ைன , ெபா ைள தா
ெகா ேபாய பா ! இ த ெபா லாதவ ெஜ மான யன ட
க ைபேய அ லவா பறிெகா தா மனெமா ப .

ப ைண வ , தியவ ேமானா ேக ெசா தமா கி


ைவ தி தா . ேவா ற எ எ ண ெகா
ேமானா ப ைண ேவைலகைள பா ெகா வ தா !

ேமானா ஆ கா பல நா க ச தி க ட இ ைல.

The bataan death March

அவ க இ வ க ள காத நட தி ெகா தன ;
அதைன ஒ நா தியவ க ப வ டா எ ஊ
ேபசி ; நைடெப றேதா ஒ கண ேதா றி அவ க இ வைர
ப ைண வ ட காத உண சி. அதைன அவ வ ள கிட தா
மா. ஊேர கிற , அவைள வ ப சா
எ . ெவ ண சி மன த த ைம நைடெப
க ேபா , உ ள ைத உ கிவ ட த க . பல ைடய
வா ைகய ேல வ ப கைள வட ய எ ப 'இ
ேவலி' ேபா ற ஏ க ல வள க ப கி றன.

ஆனா இதிேல எ கா ட ப 'ம க மன ேபா '


எள திேல மா ற ப வதி ைல. வட ப ட
ெவ ண சிய லி த ைம வ வ ெகா ள ம கள
ெப பாேலாரா வதி ைல.

ெவ ண சி நிைல க ப ெகா ேபா


ேமானா ேபா ஒ வ வ அதிலி த ைம வ வ
ெகா கி றன - எ றா ெவ ண சிய ப ய த ைம
ஒ பைட வ ட ம க , 'ேமானா' ேபா றவ க ம சீ றி பா வ .

ேமானா, ப இன ; ஆ கா , ெஜ ம இன ; இ தா
எ ன? காத அவ கைள ப ைண கிற ! அதிேல எ ன தவ எ
எ ணட யவ ைல, ெவ ண சி ெகா ட ம களா .

எ த நா இ வ தமான உண சிய ப ய சி கி
ெகா ட ம கள ெதாைகேய மிக அதிக .

ெப ப எ உலக க ெப ற ஆசி ய , தம
பைட கள , இ ேபா ற உண சி ழ ப கைள வ ள கி
கா ளா .

ேமானா ஏ ப ட ப ர சிைன த மனதிேல இட ெப ற


ெஜ மான யைன மண ெச ெகா வ தவற ல எ பைத
நா டவ ஒ ெகா ள ெச திட ேவ எ பதா .

ம ேறா ' ைன'ைய கா வ ேபால, ெப ப ஒ


கைதைய த அள ளா .

ஜ பான ய க அெம க க ேபா நட தி ேநர .


இர டாவ உலக ேபா ! இ ல வ ட ேபா !

ஜ பான யைர க ட த ள ேவ எ ற உண சி
அெம க க ; அ ேபா ேற ஜ பான ய .

இ 'ேதசிய உண சி' எ ற மதி ெப வ த ேநர .

அவ மன த தா ! - எ ேப வேத ேதச ேராக !

அவ ஜ பான ய . ஆகேவ ெகா ல பட ேவ யவ எ ற


எ ண , ஏ ைடய எ ஆ க ப வ த நிைல.

அ நிைலய , ஏேதா வ ப திேல சி கி, ய ராகி கிட த


நிைலய ஒ அெம க , கடேலார கிட த ப பைத ஒ
ஜ பான ய கா கி றா .

அ த ஜ பான ய ஒ டா ட . அெம கேனா, உய


ம றா கிறா !

டா ட கடைம எ ன? வ ப திேல சி கி உய
ெகா பவைன கா பா வ ! இன , ஜாதி, எ எதைன
கவன க டா ; ேநாயாள - டா ட எ ற ெதாட ம ேம
அ ேபா ெத யேவ .

வ எ ெச சிகி ைச ெச கிறா . அெம க


ப ைழ ெகா கிறா .

எ த அெம கைன ெகா வ , 'ேதசிய கடைம' எ


ெகா ள ப கிறேதா, அ த அெம கைன சாவ
ப ய லி ம வ டா !

ம வ , த கடைமைய ெச தா ! ஆனா ஜ பான ய


எ ற ைறய ெச ய ேவ யைத மற !

இ ேதச ேராக எ க த ப ேம. த ம பழி வ ேம


எ ற பய ப ெகா கிற ஜ பான ய ம வைர.

அேத ஊ இ த ேமலதிகா ய ட ெச , ஒ அெம க ,


ப ப கிறா எ , த வ அைடப கிட கிறா
எ கிறா .

அ த அதிகா , அெம கைன இர இர ஆ கைள ஏவ


ெகா வட ெச வதாக றி அ கிறா .
எ த அெம க உய ைர கா பா றினாேனா, அேத அெம க
உய ைர ேபா க ஏ பா ெச வதாக அதிகா கிறா ; அத
இ த ஜ பான ய ம வ உட ைத!

இ ெகாைல பாதக ெசய ! ஆனா , இர கம றவனா இ த


ஜ பான ய எ றா , இ ைல! உய கா தவ ! ம வ !
என இத இண கிறா . ஏ ? த ைன ஒ ஜ பான ய
எ ெம ப ெகா ள ேவ ேம, அதனா .

நாமாக அவைன ெகா ல டா ; ேவ யாராவ ெகா றா


ெகா ெகா ள ேம எ எ கிறா .

இத கிைடய அவ மனதி எ வள க ைமயான


ேபாரா ட நட தி க ேவ !

ஜ பான யனாக இ தா த உய ைர கா தாேன இ த


உ தம எ எ ண ெகா ப கிட கிறா அ த
அெம க .

அவ ெகா ல ப வத கான ஏ பா அேத ஜ பான ய


உட ைதயாகிறா எ பைத அறியவ ைல.

சாக கிட தவைன நா தாேன கா பா றிேனா ; இ ேபா


அவைன ெகா வத நா தாேன காரணமாக இ கிேறா ;
அவைன சாக கவா ப ைழ க ைவ ேதா எ
எ ணாமலி தி க மா!!

ஓ ர , ஈ ர ஆகிற ; அெம க ெகா ல படவ ைல.

ேமலதிகா , ெசா னப ெகாைல ெச ஆ க வரவ ைல.

கைடசிய , ஜ பான ய , அெம கைன ஒ படகி ஏ றி,


த ப ெச வ ட ஏ பா ெச வ கிறா . ேவேறா தவ
அெம க கா இ கிற ; அ ேபா வட ெசா கிறா .

மன த த ைம எ உண சிய ெவ றி எ பதா இதைன!

Explosion of American Bombs

ேமலதிகா ய ட ெச , ந க ெசா னப ஆ கைள


அ பவ ைல; அவ த ப ேயா வ டா எ கிறா
ஜ பான ய .

ேமலதிகா பதறவ ைல! அவ உ ற அ த 'ெகாைல'


டா எ எ ண னா ேபா ! அவ உ ள தி மன த
த ைம ேமேலா கி நி றி ேபா ெத கிற .

'உ கடைமைய ந ெச தா ; அெம க ப ப கிறா


எ பைத அறிவ வ டா ; நா அ பய ஆ க த க
கடைமைய ெச ய தவறிவ டா க . ச ! நட த நட வ ட !
நட த ெவள ேய ெத ய ேவ டா !' எ ேமலதிகா
றிவ கிறா .

ஆக இ ஜ பான ய த மிட சி கிய ஒ அெம கைன


ெகா ேபாட வா இ அவைன சாவ ப ய லி
ம ட ட , த ப ேயா ட ெச வ கி றன .

இ ேபா ற உண சிகள ேமா த , பலரா


சி த க ப கிற .

ெவ ண சி இய ைகயான அ ல; வட ப வ ;
மன த த ைமதா இய ைகயான . அதைன ேபா
மா வ கிற எ பைத வ ள கிட

எ 'இ ேவலி'ய ேமானா, மன த த ைமய


எ கா டாக வ ள கிறா , ெம த பா ப த ைன
ெவ ண சிய லி வ வ ெகா டவளாக!

அவ ம ெவ ண சி ெகா ேடா பா கி றன .

இ , காவ ய வ தி த ஒ ப வ ர
ண ைவ ெகா த ; ேமானாைவ றி வ டமிட
ெதாட கினா .

ெஜ மான ய ேக இண கியவ , நா ெதா டா ப டா


ேபா வ வா எ எ ண ெகா ட அ த இழிமக , ஓ ர
அவ வ ெச க பழி கேவ ய கிறா . அவ ேபா கிறா ;
அல கிறா ; எ கி ேதா வ த ஒ வ , அ த கயவைன
தா கி ர கிறா . த க சமய தி வ தி த க ப ைன
கா த வ ர யா எ பா கிறா ேமானா. ஆ கா ! அ
மல ேத வ ட !

நிக சிக பல பல உ ேடா கி றன.

க பழி க வ த கயவைன ெஜ ம ைகதிக ெகா


தா கி றன . ஒ நா ேமானாதா அவைன கா பா கிறா .

த ைன தா கியவ கைள வ டவ ஆ கா எ
பழி ம கிறா காவலாள கள தைலவ . வ சாரைண நட த
ேமலதிகா க வ தேபா , ஆ கா றம றவ எ பைத
வ ள கி கா கிறா ேமானா. த க ைப ெக க காவல
தைலவ ய றேபா , கா பா றியவ ஆ கா எ பைத
கிறா . ஆ கா றம றவ எ ப ெம ப க ப கிற .

இன கைள ெதறிய யாத அள வள வ ட காத


உண சிைய தா கி ெகா இ வ த தள
ெகா தன . கள திேல ேபா , ெஜ மான ய
ப ஷா ; இ காதலா! ஒ மா உல ! ஊேரா, ேமானா
ெஜ மான ய க ள காதலி ஆகி வ டா எ ஏ கிற .
சப கிறா க - ெவ ைப க கிறா க . 'அ ண நா கா க
உய ைர ெகா தா ; இவ பைகவ த ைனேய ெகா
வ டா ! ப ற தாேள இ ப ப டவ ஒ வ ர ப தி !
இவைள நா தா கி ெகா கிறேத' எ ெற லா ஏசின .
ேமானா இ த றைல ப றிெய லா கவைல
எழவ ைல; அவ ைடய கவைல வ , அவ உ ள தி
இட ெப வ த காத ப றிேய! எ ன ஏ ப இ த
காத ! இ த காத , நா இன எ க கைள உைட
ெகா பற வ ட . ேபா ைகயா அ ைப அழி வட
யவ ைல. மலேர ஆகிவ ட ! ஆ கா ட க மண
ெச ெகா வா தாக ேவ . இ த ேபா நிைலய
நைடெபற ய கா யமா! அ மதி கிைட மா? ச தாய ஒ
ெகா மா?

த தள கிறா ேமானா - திைக கிட கிறா ஆ கா .

கா ந மா, ெபா ல மா, நிைல மல மா எ


எ ண எ ண ஏ கி கிட கி றன , காதலா க ட
இ வ .

வ ெவ ள ைள கிற . பல இட கள ெச ைமயாக
அ வா கி நிைல ைல ேபா வ ட ெஜ ம பைடக .
ெக ச ெவறி நா பலியா க ப ேடா எ ற உண சி
ெஜ ம ம கள ட பறி ெகா கிள ப . ந ைம
அழி பவ , உ ைமயான பைகவ ப டன ேல இ ைல;
ெஜ மன ய ேல இ கிறா . ேபா வ ட ெக சேர ந ைம
அழி திட ண தவ . நா அழிைவ த ெகா ள
ேவ மானா ெக சைர வ ர ட ேவ ; ேபா நி த ைத
ேகார ேவ எ ெஜ ம ம க ண கி றன . சமாதான
ஏ ப கிற . பர கி ச த நி கிற ; இ ேவலிக
அக ற ப கி றன. கவைல ேதா த க கள ெல லா ஒ
கள தி கிற . ேபா த ! அழி இன இ ைல! பைக
இ ைல, ைக எழா ! கள நி தி ெகா ன எ ண றவ ;
ஆய ரமாய ர வ ர ப ணமாய ன ; இன வ ர வ தி பலா ;
ெப ேறாைர மகி வ கலா ; காத கிழ தி ட ெகா சி மகிழலா ;
ழ ைதகள மழைல ேக இ ப ெபறலா ; உ ேடா வ
பர கி வ க கிள ப ச த வ வ ேவதைன
தயா ைள க ப ட ெசவ கள இன 'மகேன! அ பா! அ ணா!
மாமா! த ப ! அ ேப! க ணாளா' - எ ற அ ெமாழி
இைசெயன ; மகி சி ெபா . சடல க கிட
ெவ டெவள க , இர த ேதா த திட , அழி க ப ட வய ,
இ பாடாகிவ ட க ட க , ஆ ழிக , அதிேல ய ராக
கிட தி வ ர க இைவகைளேய க க ணாகி
ேபாய த க கள , இன வா ெத . மா மைன ெத ;
ம க ற ெத வ ; வ ம டப ெத ; வ ழா ேகால
ெத ; கா ெத ; ஆ உல ைவய மல க
ெத ; க க கள நடமி .

ேமானா ஆ கா ட வா
ப ற தி ம லவா!

பைகவன டமா காத , ெஜ ம ெவறியன டமா காத எ ற


ேப இன இடமி ைல அ லவா?

சமாதான ஏ ப வ ட ; இன ெஜ மான ய ப
ம க பைகவ க அ ல ; ெவ ேவ நா ன ; ேநச நா ன .
இன ேமானாைவ ஆ கா டமி ப ைவ ேபத ஏ ?
ைகதிகைள வ தைல ெச ெஜ ம நா
அ பவ ப உ திர வ வ ட . சி சி அளவ னராக
அவ க ெஜ மன அ ப ைவ க ப கி றன . ஆ கா ?
அவைன தா ேபாக ெசா வா க ெஜ மன . அவ
ேபா வ வதா! நா ! எ கதி! - எ எ கிறா ேமானா.

ப ெப ைண மண ெச ெகா பவ ெஜ மன ேபாக
ேதைவய ைல எ ேறா வள க கிைட கிற ; ேமானா மனதிேல
ஒ ந ப ைக எ கிற .

ஆ காைர தி மண ெச ெகா தவ ேலேய


வாழலா ; ப ைண ேவைலகைள இ வ கவன
ெகா ளலா . க ள எ வ ப சா எ ஏசி ேபசினவ க
க , நா க காதலி ேதா க மண ெகா ேடா
கா ப ! ஏேதேதா கைத த கேள . இ ேபா கிறதா! நா க
எ த ைறேகடான ெசயலி எ கைள ஈ ப தி
ெகா ளவ ைல; ைற ப தி மண ெச ெகா ேடா எ
றிடலா ; வ ச ப டமா ட ைட க ப வ எ எ ண
ெகா டா ேமானா. ேபைத ெப ! இ த உலக உ ைம காத
ெவ றி ெபற அ வள எள தாக அ மதி ெகா வ கிறதா!
ள எதி பாராதி த இ ன க தா கிட கிள ப ன.

மிரா தார , தைக கால வ ட ; இன ப ைணைய


வ ெவள ேய எ உ திர பற ப தா .

"ம ப தைக ெகா ம யா! எ ேபா ேபால


ெதாைக ெகா வ கிேற . பா ப , ப ைணைய நட தி"
எ கிறா பாைவ. "உன கா! ஊ எ க திேல கா !
ெஜ மான கார ட தி தனமாக ெதாட ெகா டவள லவா
ந! உ அ பேன அைத க அதி சி அைட ெச தாேன!
நதாேன அவைன ெகா ேபா டா ! உன எ ப ைணைய
தைக தர யா . வ ைரவ ெவள ேய " எ
க பாக றிவ டா மிரா தார .ஊ ம க ெகா த
ெவ மாறவ ைல. இ எவ ஆத கமா டா க ; த
இட தரமா டா க ; ெதாழி நட த வ டமா டா க எ ப
வ ட . ேமானாவ மன உைட வ வ
ேபாலாகிவ ட . ஆ கா றினா : "கல க ேவ டா ! நா
வாழ வழி இ கிற . நா ெஜ மான ய எ றா , ப டன
ஒ ெதாழி நிைலய தி ேவைல பா வ ேத . ேபா
ட ெஜ மான ய எ பதா எ ைன சிைற ப தா க .
நா தவேற ெச தவ அ ல எ ப ெஜ மன ய ெக ச
ேம ெகா ேபா கிைன க பவ எ பைத நா
ேவைல பா த ெதாழி நிைலய தா அறிவ . அ ேபாேத என
உ தி அள தா க , 'ேபா உற மல த ந
இ ேகேய ேவைல வ அமரலா ; உன காக அ த ேவைல
கா ெகா ேட இ ' எ பதாக. இ ேபா அைத
நிைன ப தி க த எ கிேற . ேவைல கிைட வ ;
ப ட ெச வா திடலா ; ேபா கால நிக சிக ெக ட
கன ேபால கைல ேதா ேபா வ . இ லற எ ந லற தி
இ ப ெப ேவா ; இன ைத கா ஒ ப வ ட
இதய கைள ப திட யா எ பைத உல உணர "
எ றா . இைசெயன இன த அவ ேப . ஆனா சி னா கள
இ ெயன தா கி , ப ெதாழி நிைலய அ ப ைவ த
பதி க த . 'ேவைல இ ேபாைத இ ைல! ேபா வ ட
எ றா ெஜ மான ய க , பரவ வ ள ெவ ண சி
ைறயவ ைல. இ நிைலய ெதாழி நிைலய தி ஒ
ெஜ மான யைன ேவைல அம வ ஆப தாக ' க த
இ த க ட . ஆ கா அழவ ைல; சி தா !
ெவ ண சிய ப ய ேல உலேக சி கிவ பைத எ ண
சி தா ! ேபா எ ேக நி வ ட ! "சமாதான மல வ ட
எ கிறா கேள, எ ேக அத மண ! பைக உண சி ஒழியா
ேபா நி வ ட எ வ ெபா ள ற ேப . ேமானா! ேபா
நட தப இ கிற . இேதா பா க த ைத! ஒ ெஜ மான யைன
ேவைல ைவ ெகா ள யாதா ! ஆப தா !" ஆ கா
ேப சி ேக ேமானா பய வ டா ! நிைலைமைய அறி
க கல கினா .
அெம கா, இனெவறி அ ற இட ; யா ெச றிடலா ;
தாயகமாக ெகா டலா எ ற ெச தி அறி தன காதல .
க ெக ய ர வைரய ஒேர ெவ ள காடாக
இ ைகய ெதாைலவ ேல ஒ ப ைமயான இட ெத தா
மகி தி ளன ேபாலாய ன . ற ப ேவா அெம கா ;
திய உல ; இனேபதம ற ச தாய ெநறி தவ தி நா
எ எ ண ன . ஆனா அ த எ ண தி ம வ த .
'எ த இன தவ அெம கா வ ேயறலா . ஆனா
றி ப ட அள பண ேதா வ தா ம ேம இட கிைட .
ஒ வசதி மி றி ெகா நா பாரமாக இ க
டா ' எ ற நிப தைன கி ட .

ப ைண நட தியதி ஏ ப ட ந ட க காக ேமானா


தன ெசா தமான ப கைள வ வ டா . அவள ட இ த
ெச வ ப க ம ேம! ஆகேவ இ ேபா அவ பரம ஏைழ!
ஆ காேரா 'ைகதி'யாக இ தவ ! இ வ பண எ ன
ெச ய ? அெம காைவ மற வ ட ேவ ய தா . அ
ெபா உ ளவ கைள ம ேம ஏ ெகா ெபா வ ைள
மி. ஏைழ அ இடமி ைல! ேவ எ ன ெச வ ? வாழ
இட ? வாழ வழி?

தய கி தய கி றினா ஆ கா : "ேமானா ந ம
ச மதி தா , நா நி மதியாக வாழ, மதி ட ப நட த வழி
இ கிற . ேபாைர மற , ேபா கிளறிவ ட பைக உண ைவ
மற ெஜ மன வ தி க ச மதி தா , நா இ வ அ
ெச வா திடலா . அ மா அ ள ெகா டவ க . எ
வா ைவ த வா எ பவ க . உ ைன க டா
ேபாவா க ! ேபாகலாமா!" எ ேக டா . ேமானா ச மதி தா .
இட எ வாக இ தா எ ன, அவ ட இ தி இடேம
என தி இட எ க தினா . ஆ வ ட க த
எ தினா ஆ கா த அ ைன . பதி வ த , இ வ
ெந சி ெந ைப வா ெகா வ ேபால.
'எ ப யடா மன ண த , ந ைம நாசமா கிய ப
இன தி ெப ஒ வைள காதலி க? அவ க நம ெச த
ெகா ைமைய எ ப மற வட த . உ த ைக, ப வய
சி மிைய ெகா ற ப எ பைத மற தைனயா?
காத க ைண மைற கிறதா! எ மகனா ந! ெஜ மான ய தானா
ந? நா ைட வ ட ெப யவேளா உ ைன மய கிவ ட க ள'
எ ெற லா க டன ெசா கைள ெகா ய தா தா
அ த க த தி .ேபா வ ட எ றா ேநச பற
வ ட , பைக அழி வ ட , பாச பற வ ட எ பத ல
ெபா ; பர கி ஓைச இ ைல, பைட ெகா தா த இ ைல.
ஆனா ெஜ மான ய ெஜ மான ய தா ! ப ஷா ப ஷா தா
- ெவ ேவ இன ! எ ற க ப ெகா கிற
எ பதைன இ வ உண தன . ெவ ண சிய ற ஒ நாேட
கிைடயாதா! இன ைத மற இதய க ஒ ப டதா க மண
ெகா வா திட இடமள நாேட கிைடயாதா எ
எ ண ஏ கி கிட தா .

'ஒ இ கிற ! ேபா பைக அ ற இட ; வ ேராத


ேராத அ ற இட ; மன த களாக வாழ ய இட ;
ெவ ண சி ைழய யாத இட ஒ இ கிற ேமானா!'
அவ கிறா ; அவ தி கி ேபாகிறா ; ம கண உ தி
ெப கிறா ; 'உ ைமதா ஆ கா ! அ த இடேம பைக ய
வ சாதஇட ; நி மதியாக வா திட ஏ ற இட . அதனா அ ந
ம மா ெச வ ; என அேத இட தா ; இ வ ேம ெச ேவா .
நம ஏ ற அ த இட ' எ கிறா ேமானா. அவ க
ேத ெத த இட , ெகா தள கட ! மரண ய ம ேம நா
வா திட ; ம கைள மா களா கி ெவ ண சி
த டாத இட அ ேவ. ேவ எ த இட ந ைம
ஏ ெகா ளா ! உ இன எ ன? எ ேக ! உ மர
எ ன? எ ேக . மரண ய ம ேம அ த ேக வக
எ வதி ைல. மா தவ ேல இட இ ைல! ப ட ஏ
ெகா ள ம கிற . அெம காவ ேல த கிட அ மதி இ ைல.
ெஜ மன ர கிற , 'உ ேள ைழயாேத; இட கிைடயா ' எ .
அேதா ஆ கட ! ெகா தள தப இ கிற . அைல கர ந வா!
வா! எ அைழ கிற ; காதலா க ட எ ம கேள! நா
பல உ கைள வா கி றனவா, இனேபத கிளறிவ
ெவ ண சியா . கவைல படாத க ! இேதா நா இ கிேற ,
உ கைள ஆர த வ வரேவ றிட! இ இனேபத , கிளறிவ
பைக உண சி கிைடயா . வ தி வ ! எ வ அைழ கிற . பல
நா க இடமள க ம வ டன இ த காதல ; காதலி
ேம ைமய ைன அறி தி திறன . இேதா இ த இடேம நம
ஏ ற இட எ வ கி றன ! எ ெப ைம உண
வ கி றன ! - எ ற மகி சி ெப கி தா ெகா தள கிறேதா!

உ தி ப ற வ ட ; உ சாகேம வ வ ட ; இ வ
ற ப கி றன , தம ஏ ற நா ேநா கி.

ேற கிறா க ! ேமேல ெச கி றன ! பைக உண


ெவ ண சி ெநள இட , அேதா கீ ேழ, கால ய ! அவ க
உயர ெச வ டன ! ேறறி பா கி றன ; கீ ேழ ஆ கட !
அைல கர க அைழ கி றன.

ஆர த வ ெகா கி றன . ேமேல வான ! கீ ேழ கட !


மணேமைடேயா சி !! இய ைகேயா எழிலள கிற
மணவ ! எதி பா இ ைல! ஏளன ேப வா இ ைல! இன
ேவ ேவ அ லேவா எ ள வா இ ைல. காதல வ
க ஒ மி ஆதர ப டேத இ ப ! அ த இ ப தி
திைள தி தன , வா ெப ற இ வ .

ஆ கா , தன இ ப க ய த ெப ைட எ ,
ேமானாைவ ேச த ட ப ைண ெகா டா . ஈ ட
ஓ உய ! அ த ஈ ட ட ஒ றாக ப ைண க ப க
எ எ ண னா ேபா .

க கைள க க க வ ெகா டன.


அ த க க எ ென ன ேபசி ெகா டனேவா! ஒ னைக
தி ! இதழ ைவ தி ப ! ந கால ய கிட கிற
ள மன பைட ேதா இ இட ! அவ க ெதாட யாத
உயர தி நா நி கிேறா ; காதலி சிகர தி ! இன ... ெச
ேச தன கடல . மரண அவ கைள வரேவ ெகா ட .
மாதாேகாய லி மண ஓைச கிள கிற . ேபா த ; பைக
ஒழி த ; சமாதான மல த எ அ த ஓைச கிற எ ப !

இ ைல! ேபா ேச தன ; ேபார ற, பைகய ற, ேபதம ற,


ெவ ப ற இட ேபா ேச தன எ ற லவா ஒலி
அறிவ கிற !

காத பயண த . ேபா ேசர ேவ ய இட தி


ேபா ேச தன ! வா க காத எ ஒலி கிறேதா!!

இ ேவலி