Vous êtes sur la page 1sur 20

full informatiu

ESCOLA EL SITJAR

curs escolar 2018 - 2019

Escola El Sitjar
Ronda Pau Casals, 6 25240 LINYOLA
Tel. – 973575378 Fax - 973575672
ceipelsitjar@xtec.cat
http://agora.xtec.cat/ceipelsitjar/
http://blocs.xtec.cat/elsitjar
Full Informatiu. Curs 2018 – 2019

BENVINGUDA AL CURS
2018 - 2019

Benvolgudes famílies:
El Claustre de mestres us donem la
benvinguda i esperem que tinguem un bon
curs 2018-19.
Us convidem a tots i a totes a participar i
col·laborar activament en la vida del
centre.

Aquest full pretén donar-vos un seguit


d’informacions generals sobre diferents
aspectes del funcionament i l’organització
de l’escola.
És interessant que els tingueu a mà
durant tot el curs escolar.

L’equip de mestres
Full Informatiu. Curs 2018 – 2019

Calendari escolar
Les classes començaran el dia 12 de Setembre de 2018 i
acabaran el dia 21 de Juny de 2019.

PRIMER TRIMESTRE
Inici de curs 12 de setembre de 2018
Acabament classes 21 de desembre de 2018, al migdia
Vacances d’Hivern Del 22 de desembre al 7 de gener
SEGON TRIMESTRE
Inici classes 8 de gener de 2019
Acabament classes 12 d’abril de 2019
Vacances de Primavera Del 13 al 22 d’abril de 2019
TERCER TRIMESTRE
Inici de classes 24 d’abril de 2019
Acabament classes 21 de juny de 2019
Jornada intensiva del 10 al 21 de juny de 2019

DIES FESTIUS
11 de setembre, 12 d’octubre, 1 de
ANY 2018
novembre, 6 de desembre
ANY 2019 1 de maig

FESTES DE LLIURE DISPOSICIÓ


2 de novembre
ANY 2018
7 de desembre
4 (o bé 11) de març (segons
ANY 2019 carnestoltes del poble)
23 d’abril

FESTA LOCAL
Festa Major 2019 20 de maig
Full Informatiu. Curs 2018 – 2019

Organització horària
L’horari del centre en període lectiu és:
Del 12 de setembre de 2018 fins al 21 de juny de 2019:
EDUCACIÓ INFANTIL i PRIMÀRIA:
 Matí: de 9 a 12’30 hores.
 Temps de lectura: de 9 h. a 9’30 h.
 SEP (migdies): de 12’30 h. a 13 h. (a partir de l’octubre)
 Tarda: de 15 a 16’30 hores
 Jornada intensiva (el 21 de desembre i del 10 al 21 de juny):
de 9 h. a 13 h.

Entrades i sortides
 L’horari d’entrada a l’escola és a les 9 h. i a les 15 h.
 La porta principal s’obrirà 5 minuts abans de les
hores establertes.
 Les portes es tancaran 15 minuts més tard de les
hores d’entrada marcades.
 En cas de retard de l’alumnat heu de trucar el timbre de la
porta (carrer Pompeu Fabra – a Primària – i carrer Aurèlia
Capmany – a Infantil), i explicar-ne el motiu.
 US RECORDEM LA IMPORTÀNCIA D’ARRIBAR
PUNTUALS A L’ESCOLA.

Horari de visites i comunicació


Professorat – Tutors/es
Tot el professorat té fixada l’hora de VISITA DE PARES I MARES:
cada tutor/a us comunicarà el seu horari.
Secretaria
Dimecres i dijous en horari lectiu.
Secretària administrativa: Ramona Dalmau.
Equip Directiu
Les entrevistes amb l’Equip Directiu s’han de concertar
prèviament.
Equip d’assessorament psicopedagògic
Psicòleg: Carme Pastó Niubó.
Tots els divendres de 9 a 13 hores (cal concertar hora).

 Cal que ens feu saber qualsevol canvi d'adreça o telèfons.


Full Informatiu. Curs 2018 – 2019

Professorat del Centre. Tutories


Tutories i professorat d’Educació Infantil
Pàrvuls 3 anys M. Soledat Solanes Solé
Pàrvuls 4 anys Pepita Fabregat Esqué, Isabel Morera Solsona
Pàrvuls 5 anys Teresa Farré Perera
Cicle Infantil Teresa Riera Bertran (Coordinadora), Atma Martí Bresolí i M
Carme Vilagrasa Jovells
Tutories i professorat d’Educació Primària
Primer Neus Satorra Bordes
Segon Antonieta Coll Borda i M Carme Vilagrasa Jovells
Cicle Inicial Imma Mateu Ponsa (Coordinadora), Raquel Santalla López i M. Ester
Álvarez
Tercer Núria Balagué Linares
Quart Àngels Tolosa Mediavilla i M. Àngels Pastó Farré
Cicle Mitjà Ramon Martí Montesa i Raquel Santalla López (Coordinadora)
Cinquè Teresa Capell Codony (Coordinadora)
Sisè Carme Aparicio Tudela
Superior Montse Pons Ferrer i Atma Martí Bresolí
Especialitats
Educació física Atma Martí Bresolí
Educació musical Àngels Tolosa Mediavilla
Llengua anglesa Teresa Capell Codony, Núria Balagué Linares, Raquel Santalla
López i M Carme Vilagrasa Jovells
Educació Terapèutica Imma Mateu Ponsa
Audició i llenguatge Montse Pons Ferrer
Religió Catòlica M. Esther Álvarez Camarasa
Coordinadors/es
Llengua i Cohesió Social M. Àngels Pastó Farré
Informàtica Ramon Martí Montesa
Riscos Laborals Montse Pons Ferrer
Biblioteca Mercè Vidal Jordana M. Àngels Pastó Farré i Isabel Morera Solsona

Serveis Educatius
Psicòleg (EAP) Carme Pastó Niubó
Assistenta social Montse Samper
Auxiliar educació especial Dolors Sanfeliu Bergalló
Personal no docent
Administrativa Ramona Dalmau
Cuinera i monitora Dora Alfaro Pinés i Núria Nebra

Equip Directiu
Director Ramon Martí Montesa
Cap d’Estudis Montse Pons Ferrer
Secretària Carme Aparicio Tudela
Full Informatiu. Curs 2018 – 2019

Informació a les famílies


Novetats del curs
 La inspectora d’educació és la Sra. Núria Aragonés.
 Es manté la retallada de recursos humans (nombre del professorat) amb la
conseqüent minvada de l’atenció educativa, els reforços i els resultats.
 Implementació del nou currículum a tota la Primària, implicant continuar amb
el Treball per Projectes i el canvi cap a un nou informe d’avaluació per a les
famílies.
 Seguir amb el SEP (Servei Escolar Personalitzat) en tots els nivells,
consistent en unes sessions setmanals de reforç, adreçat a l’alumnat amb
dificultats escolars no significatives, de les àrees de Català, Anglès i Matemàtica.
 Implementació de la Carta de Compromís Educatiu a P3 i amb les famílies de
nens i nenes nouvinguts d’altres nivells, amb la qual es pretén una actuació
educativa coordinada i coherent, acordada entre els àmbits familiar i escolar.
 Continuar amb la implementació de les comunicacions amb la Comunitat
Educativa per mitjà de les Noves Tecnologies: totes les informacions als pares
i mares es penjaran al bloc de l’escola o s’enviaran per correu electrònic a les
famílies, així estalviarem en paper i diners. També es penjaran a les portes
d’entrada dels nens i nenes de l’escola. Caldria fer ús del blog de les famílies de
l’escola.
 Continuarà l’inici del nou espai web NODES del centre, que aquest curs tindrà
un caràcter informatiu i documental.
 Cal vetllar perquè tots els nens i nenes de l’escola es trobin en una real situació
d’igualtat, per la qual cosa es continuarà establint uns protocols d’actuació
en els casos de maltractament per raons de gènere, en situacions de
maltractament infantil dins les escoles, i intervenció en situacions de
conflicte, assetjament escolar o comissió d’una infracció penal en les
quals estiguin implicats menors de catorze anys. També pel que fa a la
Coeducació. La nostra tasca al centre serà bàsicament preventiva.
 Potenciar el treball en llengua anglesa fent alguns tallers (Visual i Plàstica) en
anglès a partir de la metodologia AICLE.
 Els pagaments de les sortides i altres, a partir d’ara es faran a través d’un
número de compte de l’escola. Es mirarà de promoure el pagament del
material escolar per aquest mecanisme.

Reunions inici de curs


Per tal de conèixer els/les tutors/es dels vostres fills/es i informar-vos del
programa i les activitats que es duran a terme durant el curs escolar es faran
reunions per cicles/nivells a l’escola.

Parvulari: P3 20 de setembre a 2/4 de 9 de la nit


Parvulari: P4 i P5 20 de setembre a les 9 de la nit
Cicle Inicial: 27 de setembre a 2/4 de 9 de la nit
Cicle Mitjà: 4 d’octubre a 2/4 de 9 de la nit
Cicle Superior: 3 d’octubre a 2/4 de 9 de la nit
Full Informatiu. Curs 2018 – 2019

Informes
Els informes són una eina més per a notificar-vos aspectes de
comportament, hàbits i coneixements adquirits pels vostres fills i
filles.
Educació Infantil: es donaran dos informes: un a l’acabament
del primer trimestre i l’altre a final de curs, amb entrevista
personal.
Educació Primària: es donaran tres informes corresponents a
l’acabament dels trimestres i l'últim amb entrevista personal.

Entrevistes
Al primer trimestre es realitza un entrevista amb cada família de
P3 per acordar els aspectes d’actuació consensuada en la Carta
de Compromís Educatiu, la qual si no hi ha esmenes durant
l’escolaritat, serà vigent fins a l’acabament de primària. També es
fa amb les famílies de l’alumnat nou que s’incorpora al centre a
un nivell posterior a P3.
Al segon trimestre es realitzarà l’entrevista de tutoria i
seguiment, per famílies. Així, també, sempre que es consideri
necessària per part vostra o del professorat.

Revista escolar
Al primer trimestre es realitza la primera edició i, a la setmana
cultural de Sant Jordi, la segona edició del curs. És molt
interessant mirar-les amb els nens i nenes, ja que hi ha els seus
treballs i notícies del mateix curs que vivencien a l’escola. Cada
edició es penja al blog de l’escola i s’imprimirà per cada classe,
per tal de poder-les llegir amb els nens i les nenes.

Full informatiu mensual i altres fonts web d’informació


Cada mes hi haurà al blog de l’escola el calendari amb la
informació de les activitats, reunions, sortides, notícies, imatges,
etc...

L’espai web: agora.xtec.cat/ceipelsitjar/


El blog:blocs.xtec.cat/elsitjar
Full Informatiu. Curs 2018 – 2019

Algunes normes de l’escola


 Comunicacions famílies – tutors: us recomanem fer-les per
escrit. A partir de primer de primària s’utilitzarà l’agenda. Pel
bon funcionament, en cap cas els pares i mares podran
anar a l’aula dels seus fills durant l’horari escolar. En cas
d’urgència adreçar-se a secretaria o direcció.

 Administració de medicaments a l’alumnat: per


administrar medicaments cal que el pare, mare o tutor legal
porti una recepta o informe del metge o metgessa on consti
el nom de l’alumne/a, la pauta i el nom del medicament que
ha de prendre.
Així mateix, el pare, mare o tutor legal han d’aportar un escrit on
es demani i s’autoritzi al personal del centre que administri al
fill o filla la medicació prescrita, sempre que sigui
imprescindible la seva administració en horari lectiu.
Trobareu impresos a l’espai web de la XTEC o els podeu demanar
a secretaria.

 Sortides de l’escola: si algun nen o nena ha de marxar


abans de l’escola, cal que ho comuniqueu a través d’una nota
escrita signada pel pare, mare o tutor, indicant a quina hora el
vindreu a buscar. No es permet la sortida d’alumnes sols
dins l’horari lectiu.

 Absències i retards: l’assistència a classe és OBLIGATÒRIA,


per la qual cosa si algú falta a l’escola ha de ser per un motiu
seriós i cal avisar i justificar-ho, per telèfon, per escrit, a
través de l’agenda, o de paraula al mestre tutor o a la tutora.

 Activitats complementàries que es realitzen fora de


l’escola: caldrà que autoritzeu les sortides al poble amb una
autorització única vàlida per a tota l’escolaritat. En les sortides
fora del poble caldrà fer saber al tutor o tutora, assenyalant en
el paper de la sortida, la vostra autorització o no autorització.

 Horaris de visita: per al bon funcionament dels horaris


lectius, ningú aliè al personal docent i professionals de suport
a l’escola pot entrar al centre sense prèvia concertació de la
trobada. Cal demanar-ho i cenyir-se als horaris acordats.
Full Informatiu. Curs 2018 – 2019

Esmorzars
Els nens i les nenes han de venir ben esmorzats de casa. En tot
cas poden dur un petit “entreteniment”, preferentment entrepà i
fruita. No portar begudes “brics”, ni llaminadures ni bolleria.

Recordeu: els DIMECRES mengem FRUITA per


esmorzar i els DIVENDRES un ENTREPÀ.

Recomanem utilitzar la carmanyola en lloc d’embolcalls de plàstic o


paper d’alumini.

Aniversaris
A la classe ja ens felicitarem: NO PORTAR RES DE CASA.

Si voleu celebrar aniversaris particulars, les invitacions als


convidats a la festa les heu de donar vosaltres en mà, fora de
l’escola.

Normes d’higiene i salut


 Quan un alumne/a es trobi malament (febre, mareig...)
s’avisarà als pares o familiar.
 En cas de malaltia infecciosa (conjuntivitis, xarampió,
varicel·la..), l’alumne/a no podrà assistir al centre fins que es
recuperi.
 En cas d’existència de paràsits (polls), caldrà que es faci el
tractament necessari per tal que no hi hagi cap possibilitat de
contagi. Si a algun alumne/a se li detecta algun paràsit,
s’avisarà a la família perquè el/la vingui a buscar.
 Per a les intoleràncies, les al·lèrgies, per a poder administrar
paracetamol a l’escola, o altres medicaments, cal aportar
l’informe mèdic ben detallat, amb dosificació,..., i la petició de
les famílies degudament signada. En altres circumstàncies NO
S’ADMINISTRARÀ CAP PASTILLA NI XAROP.
Full Informatiu. Curs 2018 – 2019

Bates i roba Parvulari i Cicle Inicial


 Cal portar bata per a la plàstica i tallers.
 Els més petits caldria que portessin roba còmoda per
aconseguir una autonomia en aspectes com: anar al servei,
rentar-se les mans,…
 Evitar, sempre que es pugui, roba amb botons, cinturons,
tirants…
 Els nens i les nenes de parvulari han de dur una bossa amb
roba de recanvi, marcada amb el nom.

Equipament Educació Física


Per a poder realitzar aquesta activitat els nens i nenes han de
venir vestits/des amb xandall i sabatilles esportives.
L’alumnat de Cicle Superior haurà de portar el necesser amb
estris de neteja personal (una samarreta, sabó o gel,
tovallola,...).
Un cop començat el curs, els i les mestres us informaran dels dies
que cal dur l’equipament d’Educació Física.

Material escolar
A la nostra escola el material de classe és d’ús comunitari.
Això afavoreix l’hàbit del respecte i la conservació del material
que és de tots i, a la vegada, s’aprèn a saber-lo compartir. Per tal
de què tots els nens i les nenes disposin d’aquest material comú,
sense diferències, s’ha establert una quota de 75 € a primària i
de 85 € a Parvulari (el preu del material es manté igual que el
del curs anterior).
No es pot portar cap objecte si no ho diu el/la mestre/a (pilotes,
cromos, joguines, bolígrafs....), per tal d’evitar desperfectes o
pèrdues, dels quals el personal de l’escola no se’n farà
responsable.
Full Informatiu. Curs 2018 – 2019

Projectes de l’escola
 Programa Cooperatiu per al foment de la
reutilització de llibres
o Aquest curs iniciem l’onzè any del projecte i ja tenim socialitzats tots
els llibres de Primària. Es valora l’estalvi econòmic en les famílies i
de paper (en consonància al distintiu d’escola verda).

 Escola Verda
o Els objectius d'aquest curs, giren al voltant de: prendre consciència
de la importància de no generar residus, reciclar els que generem,
l’esport i el medi ambient, tenir cura de l’entorn, continuar treballant
a l'hort escolar conduit aquest curs per cicle mitjà i per últim,
ampliar l'estudi i difusió del patrimoni de Linyola.
o

 Projecte de Biblioteca Escolar Mercè Vidal Jordana


o Afavorir l’hàbit lector i el gust per la lectura.
o Participació de l’alumnat de 6è en la gestió del préstec amb el
programa EPèrgam.
o Bibliopati els dimarts i dijous a l’hora del pati.
o Treball transversal de l’escriptor Pep Molist.
o Treball del Frankenstein de Mary Shelley en commemoració del
segon centenari.
o Participació en les exposicions i visites a la Biblioteca "Salvador
Espriu" de Linyola.

 Pla Català d’Esport a l’escola


o Posar a l’abast de l’alumnat d’infantil i de primària la pràctica
d’activitats esportives.

 Departament de Llengua estrangera


o Erasmus+ (3r any): Donar una nova dimensió al treball escolar de
la llengua estrangera i al coneixement i relació amb altres mons
(interculturalitat).
Full Informatiu. Curs 2018 – 2019

Servei de Menjador Escolar


El menjador és un servei educatiu més de l’escola.
La gestió la porta el Consell Comarcal del Pla d’Urgell.
El menjador escolar comença el mateix dia 12 de
setembre. Les famílies interessades en fer ús d’aquest
servei durant tot el curs, caldria que ho comuniquin
abans del dia 12 de setembre a qui porta la gestió.

Recomanacions: Tot i que l’hàbit de rentar-se les


dents és molt millor emmarcar-lo a l’àmbit familiar, és
recomanable que els nens i les nenes portin un necesser
amb els estris corresponents. També cal crear l’hàbit de
rentar-se les mans abans de cada àpat. També, segons
recomana el CONSELL DE MEDI AMBIENT, cada nen i
nena es portarà el seu tovalló de roba marcat amb el
nom, per tal de fer-ne ús a l’hora del menjador o s’ha de
canviar. Els divendres se l’enduran per netejar-lo.
Beques menjador: als serveis socials del Consell
Comarcal del Pla d’Urgell es poden demanar ajuts
individuals de menjador escolar per necessitats
socioeconòmiques.
Calendari del servei de menjador
Del 12 de setembre de 2018 al 21 de juny de 2019.

Preus: vindran determinats per


l’empresa que gestiona el servei.
Full Informatiu. Curs 2018 – 2019

Consell Escolar
El Consell Escolar és l’òrgan col·legiat on estan
representats els diferents sectors de la comunitat
educativa (pares, mares, professorat, ajuntament i
serveis) i coordina, aprova i gestiona totes les activitats
del Centre.

Composició del Consell Escolar:


Ramon Martí Montesa: President
Montserrat Pons Ferrer: Cap d’Estudis
Carme Aparicio Tudela: Secretària
Antonieta Coll Borda
Isabel Morera Solsona
Teresa Farré Perera
Professorat
Pepita Fabregat Esqué
Teresa Riera Bertran
Atma Martí Bresolí
M. Teresa Sarradell Pascual
Núria Capdevila Querol
Enriqueta Sarradell Pascual Famílies: pares i
M. Rosa Bonifasi Fernández mares
Eva Trepat Vallverdú
Mireia Caba Muntada
Joaquim Balaguer Bruguera AMPA
Anabel Caba Cos Ajuntament
Ramona Dalmau Berenguer PAS

Els pares i les mares poden recórrer al sector que


creguin oportú per tal d’aportar propostes per al bon
funcionament del Centre.
Full Informatiu. Curs 2018 – 2019

EDUCACIÓ
INFANTIL

CICLE PARVULARI:
3 ANYS
4 ANYS
5 ANYS
Full Informatiu. Curs 2018 – 2019

El segon cicle de L'EDUCACIÓ INFANTIL


contribueix a desenvolupar en l'alumne/a
les CAPACITATS següents:
Identificar-se com a persona tot sentint seguretat i benestar
emocional, coneixent el propi cos, les seves necessitats i possibilitats,
els hàbits de salut, i guanyar confiança en la regulació d'un mateix.
1. Ser i actuar d'una manera cada vegada més autònoma, resolent
situacions quotidianes amb actitud positiva i superant les dificultats.
2. Sentir que pertany a grups socials diversos, participant-hi
activament i utilitzant els hàbits, actituds, rutines i normes pròpies.
3. Aprendre amb i a través dels altres, gaudir de la relació i integrar-
se en el grup tot establint relacions afectives positives amb actituds
d'empatia i col·laboració i intentant resoldre conflictes de manera
pacífica.
4. Observar i experimentar en l'entorn proper amb curiositat i interès,
interpretant-lo i fent-se preguntes que impulsin la comprensió del món
natural, social, físic i material.
5. Conèixer experiències, històries i símbols de la cultura pròpia del
país i de la d'altres companys i companyes, generant actituds de
confiança i respecte per les diferències i valorant les relacions socials i
afectives que s'hi estableixin.
6. Representar i evocar aspectes de la realitat viscuda, coneguda o
imaginada i expressar-los mitjançant les possibilitats simbòliques que
els ofereix el joc i altres formes de representació.
7. Comprendre les intencions comunicatives d'altres infants i persones
adultes i expressar-se mitjançant la paraula, el gest i el joc.
8. Desenvolupar habilitats de comunicació, expressió, comprensió i
representació per mitjà dels llenguatges corporal, verbal, gràfic,
musical, audiovisual i plàstic; iniciar el procés d'aprenentatge de la
lectura i de l'escriptura, de les habilitats matemàtiques bàsiques i de
l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.
9. Aprendre i gaudir de l' aprenentatge, pensar i crear, qüestionar-se
coses, fer-les ben fetes, plantejar i acceptar la crítica i fer créixer el
coneixement d'una manera cada vegada més estructurada.
Full Informatiu. Curs 2018 – 2019

EDUCACIÓ
PRIMÀRIA
CICLE INICIAL
CICLE MITJÀ
CICLE SUPERIOR
(dels 6 als 12 anys)
Full Informatiu. Curs 2018 – 2019

Les COMPETÈNCIES que l'alumnat ha de


desenvolupar a l’educació bàsica i que
emmarquen el currículum són:

Competències transversals:

Les competències comunicatives:

1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual.

2. Competències artística i cultural.

Les competències metodològiques:

3. Tractament de la informació i competència digital.

4. Competència matemàtica.

5. Competència d'aprendre a aprendre.

Les competències personals:

6. Competència d'autonomia i iniciativa personal.

Competències específiques centrades en conviure i habitar


el món:

7. Competència en el coneixement i la interacció amb el món


físic.
8. Competència social i ciutadana.
Full Informatiu. Curs 2018 – 2019

Associació de Mares i Pares (AMPA)


Associació formada per tots els pares i mares de l’alumnat.
Objectius:
- Promoure activitats extraescolars.
- Recolzar econòmicament les propostes i projectes del
Centre.
- Promoure la participació dels pares/mares en la gestió del
Centre.
- Defensar els seus interessos davant la comunitat
educativa.
- Tenir un/una representant al Consell Escolar.

Composició de la Junta de l’AMPA


Meritxell Balsells Tella Presidenta
Joaquim Balaguer Bruguera Vice-president
M. Isabel Boladeres Fernández Secretària
Joan Carles Purcalla Pérez Tresorer
Josep Mata Pou Vocal
Maria Àngels Badia Mosset Vocal
Eva Trepat Vallverdú Vocal
Sergi Granyó Solé Vocal
Mireia Vilaró Fernández Vocal

SERVEI DE GUARDERIA
L’AMPA dóna un servei de guarderia al Centre
en l'horari de 16’30 a 19 de la tarda per a
l’alumnat d’Educació Infantil i Cicle Inicial de
Primària.

ACOLLIDA MATINAL
Tots els dies lectius de 8 a 9 del matí.
Full Informatiu. Curs 2018 – 2019

PER A UNA MILLOR CONVIVÈNCIA

RECORDEM:

- La puntualitat a les hores d’entrada i sortida és un


hàbit que cal educar.

- Per un millor aprofitament escolar convé que els nens i


les nenes arribin a l’escola ben dormits i esmorzats.
Evitar gormanderies, aliments prefabricats i brics.

- No deixem portar des de casa joguines, pilotes, mòbils


i altres estris o materials. L’escola ofereix tot el que
cal.

- En els deures, cal que els nens i les nenes rebin el


vostre suport familiar.

- Cal tenir una actitud positiva i participativa en la vida


escolar (assistència a reunions, entrevistes, signar
l’agenda quan calgui….).

- Per acabar, no oblidem que l'Escola és també un lloc


on convivim moltes hores i on tots i totes volem estar
a gust. Haurem d'esforçar-nos per fer possible que
aquesta convivència es basi en el respecte, l'amabilitat
i la cordialitat envers l'entorn i les persones: companys
i companyes, mestres, personal no docent, pares i
mares, visitants...

ESPEREM QUE ENTRE TOTS PUGUEM FER,


CADA DIA, UNA ESCOLA PER A TOTHOM,
UNA ESCOLA MILLOR
Full Informatiu. Curs 2018 – 2019

A L’ESCOLA TREBALLEM ELS HÀBITS


Els hàbits són unes pautes de comportament que
ajuden als nens i a les nenes a estructurar-se i a
orientar-se. L’adquisició dels diferents hàbits els
permet ser més autònoms i autònomes, fa possible
que tinguin una convivència positiva amb els altres i
són necessaris en l’adquisició dels nous
aprenentatges.
Els hàbits s’han de treballar a casa i a l’escola.
A mida que els nens i les nenes van assolint els
diferents hàbits se senten més segurs i segures,
tranquils i tranquil·les, i amb ganes d’aprendre.
És important que el treball dels hàbits sigui
una tasca compartida entre la família i l’escola.

COMPARTIM VALORS I RESPONSABILITATS

Mary Shelley (1797 - 1851)

“No desitjo que les dones tinguin més poder que els homes, sinó
que tinguin més poder sobre elles mateixes”

Frankenstein és la primera novel·la de ciència-ficció: la


criatura protagonista s’ha fet famosa, però també se n’han fet
totes les reflexions de Mary W. Shelley sobre la vida, les forces
de la natura, la bondat humana, l’ús de la ciència… Unes
reflexions que encara avui ens fem: per això Frankenstein
és una gran obra i quan la llegim ens fa rumiar tant.
(Cavall Fort 1341).
Si voleu donar una ullada al bloc de la biblioteca:
http://blocs.xtec.cat/bibliositjar/200-anys-de-frankenstein/