Vous êtes sur la page 1sur 8

 UNOMł ¥ sL¦ «

±¥≥π WM W(« È– ≥∞ 5Mù« Âu v —œUB«


WM«  ≤∞±∏ WM dL ±∞  o«u*« ≤∞≥ œbF«
‡‡±π±  lU 
≤∞±∏ WM dL ±∞ v lU ≤∞≥ œbF« ≠ WdB*« lzUu« ≤

vLKF « Y׳ «Ë v UF « rOKF² « …—«“Ë


≤∞±∏ WM ¥≤∞∞ r — —«d
 UFU−K ŸËd ¡UA½≈  U³KÞ WÝ«—œË h×HÐ WB²<« WM−K« qOJA²Ð
UNKLŽ rOEMðË WOFU'«  UÝR*«Ë WOÐdF« dB W¹—uNLł qš«œ WO³Mł_«
ULNzUA½ù W“ö«  U³KD«Ë ◊ËdA« b¹b%Ë
vLKF « Y׳ «Ë v UF « rOKF² « d¹“Ë
ª —ub« vK Ÿö ô« bF
 U?? F? ?U?? K? ŸËd??  rOE?MË ¡U?? A≈ ÊQ??  v? ≤∞±∏ WM ±∂≤ r?— ÊuU?? I« v?KË
ª WOFU'«  UR*«Ë WOdF« dB W—uNL q«œ WOM_«
ª vUF« rOKF« …—«“Ë rOEM ±ππ∑ WM ≤∑∞ r— W—uNL'« fOz— —«d vKË
ª WËb« fK ÁP—« U vK ΡUMË
∫ —d‡‡‡‡‡‡‡‡
W«—œË h vu vUF« rOKFU h<« d“u« s —«dI WM' qJAÔ ≠ ± …œU‡‡
WO?FU'«  U?R*«Ë WOd?F« dB W—u?NL q«œ W?OM_«  UF?UK ŸËd ¡U?A≈  UK
∫ s q WuCË tUzd È√d« ¡«b≈Ë
Æ vUF« rOKFU h<« d“u« UL—U vUF« rOKFU WB<« …—«“uK 5K2 ≠ ±
Æ vLKF« YU h<« d“u« Á—U vLKF« YU WB<« …—«“uK q2 ≠ ≤
Æ —ULôU h<« d“u« Á—U —ULôU WB<« …—«“uK q2 ≠ ≥
Æ WO—U)« d“Ë Á—U WO—U)« …—«“u q2 ≠ ¥
Æ WOK«b« d“Ë Á—U WOK«b« …—«“u q2 ≠ µ
Æ WON« fOz— Á—U W—«œù« WUd« WON q2 ≠ ∂
Æ bbK WKU WM WMK« WuC …b ÊuJË
≥ ≤∞±∏ WM dL ±∞ v lU ≤∞≥ œbF« ≠ WdB*« lzUu«

ÊuJ ôË U?? N? ? }?z— s …u??b d?? N?  q q_« v?K …d?? WM?K« lL?? ? & ≠ ≤ …œU‡‡
U?NzUC?√ W?O?K√Ë WK?'« WUzd t??OM s Ë√ U?N?}z— —u?C? ô≈ W?O? U?NU?U?L?«
Æ fOzd« tM Èc« VU'« `d ÈËU« bMË sd{U(«  «u√ WOKQ UNUOu —bBË
rN ÊuJ Ê√ ÊËœ rN«d? WU?F?ô« Èd s U?NUK —u?C v≈ u?b Ê√ WMKË
Æ œËbF  u
Æ WOM_«  UFU'« ŸËd Êu fK ÂU 5√ WMK« WU√ ‰ULQ ÂUOI« vuË
W‡‡‡MK? WOM W?U√ qOJ?A «Î—«d? vU?F« rOKF?U h?<« d“u« —b?B ≠ ≥ …œU‡‡
lOL h?H WObMN«Ë ¨ WOuU?I«Ë ¨ WOU*« ÊuA«Ë  U?FU'« Êu? v …d)« ÈË– s
ÂbI Ê√ vK W?OFU?'« WR*« Ë√ Ÿd?H« ¡UAù Wb?I*«  U«—b«Ë ¨  UUO?«Ë ¨  «bM*«
 UU?O??« W?U? ¡U?H?O?? « a—U s d?N? ‰ö?? VKD« ÊQ?A WM?K Udd?I W?OM?H« WU?_«
Æ WuKD*«  «bM*«Ë
WOdF« d?B W—uNL? q«œ WOM_«  UF?U'« Èbù Ÿd ¡U?Aù ◊dA ≠ ¥ …œU‡‡
W‡‡‡?‡U?{≈ U‡‡‡?‡N Ÿd‡‡‡ ¡U?‡‡A≈ q1Ë U??ÎO?LK …e??O?L?*«  U??F?U??'« s Â_« W?F?U??'« ÊuJ Ê√
 «œU?N?A« ÊuJ Ê√ V U?L? ¨ vLKF« Y?«Ë vU?F« rOKF?« W?uEM duD W?O?IO?I?
ÊËœ v?O?zd« Ud?I? U??N b?u v« W?Ëb« q«œ U?N ·d???F? W?F? U?'« pK s W??uML*«
Æ UN WœUF  «¡«d≈
tO≈ bNF? s Ë√ Â_« WFUK vuUI« qL*« s Ÿd?H« ¡UA≈ VK ÂbI ≠ µ …œU‡‡
∫ WOü«  «bM*«Ë ¨  U«—b«Ë ¨  UUOU UÎuHA vUF« rOKFU h<« d“u« v≈ pc
Æ vOzd« UdI UN bu v« WËb«Ë Â_« WFU'« r« ≠ ±
…œu‡‡‡‡'« ÊU‡‡?‡‡L{Ë œU?L?ô« W?N s Â_« W?F?UK v?R*« œU?L?ô« b?OH U? ≠ ≤
Æ vOzd« UdI UN bu v« WËb« v
Â_« W?F?U'« o W?‡‡‡F?O Ë t??¡ö? Èb?Ë ŸdH« l?u ‰ËUM? WOK?OB?H W?«—œ ≠ ≥
 «e?O?N?«Ë ¨  «—U?I?F«Ë ¨ tzU?A≈ q«d* qU? —u?BË UN?OK ÂU?I?O? v« ÷—_« vK
Æ tUd tz«œ√ s( W“ö«
≤∞±∏ WM dL ±∞ v lU ≤∞≥ œbF« ≠ WdB*« lzUu« ¥

 UI?b« YO? s ŸdHK VI?d*« vU*« l{u« sLC? WœUB?« ÈËb? W«—œ ≠ ¥
—«dL?« ÊUL{ qzUËË W—UL?ô« tO«eO?Ë ¨ WuM« tUËdBË Áœ—«u W?OLM WOU*«
Æ tUd tz«œ√
 U?KD?0 ¡U?Hû W?O?UJ« ‰«u?_« d??O?u X? U?Ë Ÿd?H?K hB?<« ‰U*« ”√— ≠ µ
Æ ŸdH« ¡UA≈
’U??? ?_« b??_ Â_« W??F? ?U??'« t??? u?0 b??N? F? ·u?? Èc« b??I? ?F« s W??? ? ≠ ∂
nOUJ qL?% Ë√ ¨ Áe?ON?& Ë√ ¨ Ÿd?H« vU? ¡U?AS 5d?B*« 5—U??ô« Ë√ ¨5O?FO?D«
Æ UNHM p– vu s Â_« WFU'« XU «–≈ WOdF« WGKU t …bLF WLdË ¨ tKOGA
Æ ŸdHK WOK«b« Wzö« ŸËdA ≠ ∑
¨ —UJô« e«dË ¨ WO?«—b« Z«d«Ë ¨ WO«  «b?u«Ë ¨ bUF*«Ë  UOKJ« ≠ ∏
Æ ŸdH« UNOK qLAO v« ¨ ÂuKF« ÊbË
¡UM_« fK? h_« vKË Ÿd?H« db?? v‡‡« f?U‡‡:« qOJA? o‡‡KF? U? ≠ π
Æ UNUUB«Ë UNM WIM*« ÊUK« Ë√ WOFU'« fU:« Ë√
Æ Â_« WFU'U »öD« ‰u b«u ≠ ±∞
 UËdB*« s v?HF v« `M*« ÊQA UN?U« ŸdH« ÈuM v« WU?F« b«uI« ≠ ±±
Æ Â_« WFU'U UN ‰uLF*« pK ÊUOË ¨ UNM iH v« Ë√ WO«—b«
¨ Â_« WFU?'U WID*« rNOËUFË f—b?« WO ¡UC√ 5OF? b«uË ◊Ëd ≠ ±≤
Æ f—b« WO ¡UC√ s Áœ—«u WOLM ŸdH« jDË
v« W?OLKF«  U?—b«Ë ¨  UU??ô«Ë ¨W«—b« Z?UMË VOU√Ë rEË œb? ≠ ±≥
WLO?IK qU nË sLC W}zb? W«—œË ¨ UNOK ‰u?B(« ◊ËdË ¨ Â_« WFU?'« UNM9
Æ WdB*«  UFU'U ”—b U vK ŸdH« UNbIO v« WO«—b« Z«d« UNHOC v«
Æ ŸdHU vLKF« Y«  ôU: `{«Ë nOu ≠ ±¥
µ ≤∞±∏ WM dL ±∞ v lU ≤∞≥ œbF« ≠ WdB*« lzUu«

Æ WdB*«  UFU'« l ÊËUF« jD ÊQA ŸdH«Ë Â_« WFU'«  UdI ≠ ±µ


Æ ŸdHU UN1bI le v« WHK<« Z«d« v W«—b« ¡b ÕdI*« a—U« ≠ ±∂
W‡‡‡b?I*« WO‡‡‡«—b« Z«d?« WU? …œu UN?ULC Â_« W?FU?'« s —œU b?NF ≠ ±∑
Æ Â_« WFU'U oD*« uM« vK ŸdH« v
Æ ŸdHU W—«œù« nzU u« qGA WLEM*« b«uI« bb% ≠ ±∏
Á—«dL?« U?NF? qO? …—u?B ÁdF? ‰U ŸdH« ‰«u?√ v ·d‡‡B?« W‡OH?O ≠ ±π
¨ WU?(« Ác v t 5I?K*« »öD« W?U Zd? ÊQA W‡K?OHJ« j‡‡D)«Ë t?UN? ¡«œ√ v
Æ V È_ t WO«—b« Z«d« b√ ·UI≈ WU v Ë√
ÊQ?? v ≤∞±∏ WM ±∂≤ r?— ÊuU?I?« ÂUJQ Â_« W??F? U?'« «e??U b??N? F ≠ ≤∞
Æ WOFU'«  UR*«Ë WOdF« dB W—uNL q«œ WOM_«  UFUK ŸËd rOEMË ¡UA≈
W?OKBMI« obB? …—uN2 Â_« W?FU?'« s W?bI*«  «bM?*« WU? ÊuJ Ê√ ◊d?AË
Æ vOzd« WFU'« dI UN bu v« WËbU WB<« WdB*«
¡U?A?≈ U?ÎF? U??L?NM Ë√ ¨ 5?—U??? ô« Ë√ ¨ 5O?F? O?D« ’U???ú “u?? ≠ ∂ …œU‡‡
vU œb?F ‰U?Ë WO?M_«  U?FU?'« ŸËd? s d?√ Ë√ Ÿd? WU?C?ô W?O?FU? W?R?
Æ 5R*« qOË bb% 5F WR*« fOQ
¨ vUF« r?OKFU WB?<« …—«“uU WœU?OI« nzU‡‡ u« vKU?A “u‡‡ ô ≠ ∑ …œU‡‡
„«dô«  UOKJ« ¡«bL Ë√ ¨ rN«u Ë√ ¨ WdB*«  UFU'« ¡Uƒ— Ë√ ¨ vLKF« Y« Ë√
Æ WHO u« „d a—U vK WM —Ëd bF ô≈ WOFU  UR fOQ v
„«d??ô« W?OK_« Ë√ ¨ W‡‡‡‡U?)«  U‡‡‡‡?FU?'« Èb‡‡?‡≈ v?R b?‡‡‡_ “u‡‡‡ ô U?L?
Æ pc WFU'« vR vU —UDS tUO bF ô≈ WOFU'«  UR*« fOQ v
≤∞±∏ WM dL ±∞ v lU ≤∞≥ œbF« ≠ WdB*« lzUu« ∂

oI% WOFU?'«  UR*« fOQ v WLU*«  Ud?A« „«dô ◊dA ≠ ∏ …œU‡‡


∫ 5Oü« 5U(« s È√
Æ rN_« ‰Ë«b “«u Âb vK vU_« UNUE hM Ê√ ≠ ±
…—u ÈQ W?dA« rN√ v ·d?B« “«u Âb? vK 5LU?LK ‚UH« hM Ê√ ≠ ≤
WdA« ‰UL√— qbF —«d? È√ –U« Ë√ rN_« v 5J*« Ë√ 5LU*« s —uB« s
h??<« d“u« W??I? «u? vK? ‰u?B? («Ë WMK?« È√— c?√ b??F ô≈ ¨ —u??B« s …—u?? ÈQ
Æ vUF« rOKFU
¡«d?≈ Ë√ U?N?L?N? √ v ·d?B?« VK W?d?A?« .b?I vK d?N?√ Wö —Ëd?? d???FË
d“u« s ÷«d« ÊËœ WuKD*«  «b?M*«Ë  UUO« WUJ U?ÎOu UNU?L√— v qbF
Æ VKD« vK WOML{ WI«u WU0
vU?F« rOKF?U h?<« d“u« v?≈ WO?F?U?'« W??R*« ¡U?A≈ VK Âb?I ≠ π …œU‡‡
∫ WOü«  «bM*«Ë  U«—b«Ë  UUOU UÎuHA
Æ UdIË ÕdI*« WR*« r« ≠ ±
Æ WR*« ·«b√Ë WU— ≠ ≤
le*« W?O?U?H?ô« ŸËd?A?Ë ¨ W??R*« U?N?H?O?C?? ·u? v?« ŸËd?H« Ë√ Ÿd?H« ≠ ≥
Æ ŸËdH« s Ÿd qJ WMU p–Ë ¨ UN Ÿd WUCô Â_« WFU'« l t«d≈
 UU?O?« pK sL?C? Ê√ vK ¨ rNUU?OË rN??OMË f?OQ?« vU ¡U?L?√ ≠ ¥
Æ È—Uô« hA« vRË 5OFOD« ’Uú WO«c« …dO«
W?R?*« o‡‡‡ W‡‡‡F?O? Ë t?¡ö? ÈbË W??R*« lu? ‰ËUM W?OKO?BH W?«—œ ≠ µ
s‡‡( W‡‡“ö«  «e?‡‡ON«Ë v‡‡?ULK qU‡‡ —u‡‡B l‡‡ U?NOK ÂUI? v‡« ÷—_« vK
Æ UNHO u UNz«œ√
Æ WR*« db v« fULK ÕdI*« qOJA« ≠ ∂
Æ WR*« qLF WLEM*« WOK«b« Wzö« ŸËdA ≠ ∑
Æ tO 5R*« s fRÔ q W—UA WË ¨ WRLK hB<« ‰U*« ”√— ≠ ∏
∑ ≤∞±∏ WM dL ±∞ v lU ≤∞≥ œbF« ≠ WdB*« lzUu«

vU*« l{u« sLC? vuU VU? s …bLF? WF«d? WœUB« ÈËb? W«—œ ≠ π
W—UL?ô« U?NO«e?OË WuM« UNU?ËdBË W?OU*«  UIb?« YO s W?RLK VId*«
Æ UNKu9 —«dL« qzUËË
Æ Uœ—«u WOLM WR*« WD ≠ ±∞
vu s U??NMJL? W???R?LK ÕU???? v« WœU?*«  U?u?I*«Ë Wd??A?« œ—«u*« ≠ ±±
ÂUEM Õd??I? Ë U?N  U?b?)« .b?IË U?N?H?O?C? ? v« ŸËd?HK W?d??A?*« W—«œù« v«uM«
Æ UN È—«œù« ¡«œ_« rOOIË …œu'« ÊUL{
U??N?F?  qO?? ?  …—u?B U?d?? F ‰U? W??? R*« ‰«u?√ v ·d??B? « W?O? H?O?  ≠ ±≤
ŸËd?H« pK WU?C?« v U—«dL??U WKOHJ« jD)«Ë ŸËd?HK U?N?UC?« v U—«d?L?«
Æ ŸËdHU 5IK*« »öD« WU Zd s sJL v
`M Âb?F ‰«u?_« V? 5?R*« qO?Ë Ë√ W?R*« ¡U?A≈ VU s b?N?F ≠ ±≥
¨ W?O1œU_« Êu‡?A« v‡‡? q‡b« Âb‡?‡FË U‡NM W‡‡O?LK  U‡‡—œ Ë√  «œU?N? W_ W?R*«
Æ UNHOC v« ŸËdH« Ë√ ¨ ŸdHK WOLOKF« Ë√
 UU?O?« WU? vK W?OF?U? W?R? t?HO?C? Èc« Ÿd?H« VK qL??A Ê√ VË
œ—Ë U? «b? U??L?O? —«d?I« «c? s µ …œU*« v U?N?OK? ’u?BM*«  «bM??*«Ë  U?«—b«Ë
Æ …—uc*« …œU*« s ∂ ¨ ≥ sbMU
i‡‡‡d?« Ë√ W‡‡‡‡I?«u*U U?‡‡‡‡N√d VKD?« Âb?I? —UD≈ WMK?« 5√ vu? ≠ ±∞ …œU‡‡
‰u?u« rKF t?OK vu? »UJ W?O?F?U'« W??R*« Ë√ ŸdH« ¡U?A≈ vK √b?*« YO? s
WMK« ÂU?√ rKE« VKD?« ÂbI* “u?Ë ¨ id« Ë√ W?I?«u*« a—U s d??_« vK Ÿu?√ ‰ö?
rKE« v U?N?√— Èb? Ê√ vK —UDù« a—U s U?Îu 5? ‰ö? V?KD« i— WU? v
Æ rKEK i— WU0 œ— ÊËœ …b*« pK  «u bFË ¨ t1bI a—U s UÎu 5ö ‰ö
≤∞±∏ WM dL ±∞ v lU ≤∞≥ œbF« ≠ WdB*« lzUu« ∏

a—U s d??N?√ Wö ‰ö? W???R*« Ë√ Ÿd?H« ¡U??A≈ VK Âb?I?  Âu?I ≠ ±± …œU‡‡
∫ WMK« v≈ WOü«  UUO«Ë  «bM*« .bI tK ‰uI tö≈
oD u U l o?«u U0 t«eO?N&Ë WR?*« Ë√ ŸdH«  PAM* vzU?NM« ŸËdA*« ≠ ±
Æ Â_« WFU'U
¨ ‰«u?_« V?? W?? R*« Ë√ Ÿd?H« v?≈  «—U‡‡I?F« q?U‡ W?OJ?K q‡IM b‡N??F ≠ ≤
Æ WR*« Ë√ ŸdH« ¡UAS W—uNL'« fOz— —«d —Ëb —u qIM« r Ê√ vK
vU?F« rOK?F?« Èu??? …œu? l— v Ÿd?H« ÂU?N?≈ Èb? s? W?OKO?B?H W?«—œ ≠ ≥
Æ WOdF« dB W—uNL q«œ vLKF« Y«Ë
…—œU‡‡‡‡ ≠ Ÿd‡?‡‡‡HU W‡‡‡«—b« ¡b? `d?B?« q ≠ 5Q? WI?OË .b?I? bN?F ≠ ¥
5Q?« vK WUdU W?B?<« WOU*« WU?d« W?O Èb …bL?F*« 5Q?«  Ud? Èb≈ s
t sb??O?I*« »öD« u?? tU?«e??ô Ÿd‡‡‡‡?H« c?O?HM? vDG W?Od??F« d?B?  W—u?N? L? q«œ
WU????« ‰U?? p–Ë t?O?≈ —U?A*« ≤∞±∏ WM? ±∂≤ r— ÊuU?I« s? ≤¥ …œU*U …œ—«u«
Æ »U_« s V È_ tKL —«dL«
¡U?? A≈ VKD? W??? ?M?U p–Ë Â_« W‡?‡F?? U??'« l‡? vzU‡?NM« ‚U‡?Hô« s‡ W?? ? ? ≠ µ
Æ WOFU'« WR*«
¡«—“u« fK?? v≈ W?‡‡‡‡M?K v‡‡‡zU??NM?« È√d« vU??F« rOKF??U h??<« d“u?« ldË
Æ  «bM*« Ác .bI a—U s dN ‰ö
Æ ÁdA a—U vU« ÂuO« s t qLFË ¨ WdB*« lzUu« v —«dI« «c dAM ≠ ±≤ …œU‡‡
vLKF« Y«Ë vUF« rOKF« d“Ë
—UHG « b³Ž b Uš ØœÆ√

W¹dO _« lÐUD*« Êu¾A W UF « W¾ON UÐ XF³Þ

…—«œù« fK fOz—


b‡‡ L× Ãd‡‡  È“u‡‡  œU‡‡ LŽ Ø ”b‡MN
≤∞±∏ WM ≤∂∏ VJ« —«b Ÿ«bù« r—
±≥∞π ≠ ≤∞±∏Øπر± ≠ ≤∞±∏ Ø ≤µ±∏∏

Vous aimerez peut-être aussi