Vous êtes sur la page 1sur 2

Planificarea activităților pentru dezvoltare personală

An școlar 2017-2018

Modalități de evaluare a
Nevoi profesionale Obiective Strategii și mijloace de Timp alocat nivelului de realizare a
identificate realizare obiectivelor propuse
Formare continuă -
1. Perfecționarea Asimilarea unor cunoștințe Facultatea de Litere din cadrul Obținerea diplomei de
cunoștințelor în domeniul de noi din domeniul de activitate Universității Alexandru Ioan An universitar 2017-2018 absolvire/promovarea
activitate Cuza, Iași examenului de susținere a
lucrării de disertație
2. Perfecționarea Cunoașterea și folosirea Formare continuă –
cunoștințelor în domeniul corectă a metodelor de Departamentul pentru Obținerea certificatului de
resurselor umane predare-învățare-evaluare; pregătirea personalului An universitar 2017-2018 absolvire a modulului
Creșterea capacității de didactic (D.P.P.D) din cadrul psihopedagogic, Nivel II
predare interactivă și centrată Universității Alexandru Ioan
pe elev Cuza, Iași

3. Perfecționarea Asimilarea unor cunoștințe Formare continuă prin Obținerea certificatelor de


cunoștințelor din activitatea noi privind aspecte participarea la cursuri Septembrie 2017-Iunie 2018 participare/absolvire a
metodica/educativă importante din procesul de realizate de CCD Iași, ISJ Iași, cursurilor urmate și valorificarea
predare-învățare IFI Iași etc. lor în numărul de credite
acordat
4. Îmbunătățirea procesului Asimilarea de noi cunoștințe Susținerea lecțiilor Proces-verbal pentru susținerea
de predare-învățare în cadrul privind desfășurarea eficientă demonstrative din cadrul lecției demonstrative
unității de învățământ a unei lecții și punerea în comisiei metodice Limbă și Septembrie 2017-2018 Feed-back/calificativ din partea
aplicare în cadrul orelor de la Comunicare/comisiei responsabilului de comisie și a
clasă diriginților participanților la lecție

1
Organizarea și participarea la
5. Participarea activă și Îmbunătăţirea imaginii şcolii activități cu elevi, părinți și alți Obținerea de finanțări pentru
integrarea în viața comunității prin implicarea în proiecte membri ai comunității din Septembrie 2017-2018 dezvoltarea
şcoală- comunitate care face parte unitatea de proiectelor/activităților propuse
învățământ

6. Perfecționarea Valorificarea oportunităților Înscrierea și participarea la Promovarea examenului de


cunoștințelor din domeniul de dezvoltare a carierei examenul național de An școlar 2017-2018 definitivat și obținerea
metodic și pedagogic definitivare în învățământ certificatului de definitivare în
învățământ