Vous êtes sur la page 1sur 47

Kaatrai varuvaan (1) / கா�றா� வ�வா� (1) Page 1 of 4

Home World Entertainment Lifestyle உலக� தமி�� �ைவ திைர�சார� Features Cunard
Cruise Lines
add nilacharal to your favourites nilacharal as your homepage
Hot
properties in
India

ேஜா�டõ
ேகÙíகû பÌ�
தüகா�கமாக
�Úò�
ைவìகôபðÎûளÐ.
�ைரóÐ கðடண
Home>> ேசைவ ெபற
இíேக Íðட×õ.

Search
ப�òராணாய சாÐநாõ �நாஷாய சЉìÕதாõ எôபÊ இÕóத ஊ÷ அÐ!!
த÷மசóŠதாப நா÷òதாய சõபவா� Ôேக Ôேக!! ேசாழ காலò�ø ராேஜó�ரý
Nilacharal Web
Íமòராைவ ேநாì�ô
Search in English
ஒÕ �ýனì கா�தò�ø, சமŠìÕதò�ø எØ��Õóதைத பைடெயÎòத ேபாÐ, அவைன
Help
எØòÐì ÜðÊô பÊòÐìெகாñÊÕóதாý அóத �Úவý. �யìக ைவòத ஊ÷. கÕணாகர

Login இரñÎ வ�கைளÔõ பÊòத ÓÊòத�ý, தý தóைத�டõ பøலவý க�íகò�ý �Ð

ேகðடாý, "அôபÊýனா எýனôபா?" பைட எÎìÌõ ÓýÒ வ�òத


Username
ஊ÷.

Password காýŠட�û ெசíÌðÎவý ஏேதா ஆúóத �óதைன�ø


இÕóததாÖõ மக�ý ேகû�ìÌ �ரòைதயாö ப�ø ெசாýனா÷:

New Members!
Register Here.. "�Õ‰ண÷ ெத�Ô�øைலயா, அவ÷ �ைதல ெசாýனÐதாýடா அÐ. நøலவíகைள

Support
ெகðடவíக�ðேட�ÕóÐ காôபாòதறÐìகாக அவ÷ �Õõ� வÕவாÕ! நமìÌ இÕìகற
எøலா �ரî�ைனகைளÔõ �÷òÐைவôபாÕ!"
How to contribute
Tamil font help
�Úவý, "அெதôபÊôபா! �Õ‰ணைரòதாý ேவடý ÒறாýÛ �ைனîÍ ஷூð
Work Smart
Volunteer பñ�ðடாேன!" எýறÐõ ெசíÌðÎவý, "�Õõ�ô ெபாறóÐ வÕவாÕ! கø�
Advertise
அவதாரõ எÎòÐ வÕவாÕ!" எýறா÷

�Úவý, "கø�யா? யாரÐ? எôபÊ இÕôபாÕ?" �டாமø ேகðடாý.

"ராஜா மா�� இÕôபாÕ! ேஜாரா ெவûைளì Ì�ைரல வÕவாÕ! எøலா


ெகðடவíகைளÔõ ெகாýÛÎவாÕ!"

�Úவ�ý Óகõ மா�யÐ, "அôபா, �Õ‰ண÷ அí�û மðÎõ ெகாைல பñணலாமா!!"

நýென�கைள ெசாø� வள÷òத தý மகý ேகðட ேகû�ìÌ அவராø ப�ø தர


ÓÊய�øைல. தóைத�ட�ÕóÐ ப�ø வராததாø அவý �ñÎõ ேகðடாý, "கñÊôபா
வÕவாராôபா?"

ெசíÌðÎவÛìÌ எýன ப�ø ெசாøவெதýÚ ெத�ய�øைல. ஆமாõ, அவ÷ �றóÐ


வள÷óத ஊைரì காôபாüற �Õ‰ண பரமாòமாதாý வர ேவñÎõ. எôபÊ இÕóத ஊ÷
அÐ!! ேசாழ காலò�ø ராேஜó�ரý Íமòராைவ ேநாì�ô பைடெயÎòத ேபாÐ, அவைன
�யìக ைவòத ஊ÷. கÕணாகர பøலவý க�íகò�ý �Ð பைட எÎìÌõ ÓýÒ
வ�òத ஊ÷. அù�டò�ý அழ�ý �Ð ேமாகõ ெகாñÎ, அùçைர �ðÎô ��ய
மனõ வராமø த�òதாý எýÚ ேகû�ôபðÊÕì�றா÷. அôபÊôபðடவ÷கைளì கவ÷óத
நகரõ இýÚ ேகÎெகðÎô ேபாö�ðடÐ எýபைத �ைனòÐ ெசíÌðÎவý வÕó�னா÷.

http://www.nilacharal.com/ocms/log/03090913.asp 9/15/2010
Kaatrai varuvaan (1) / கா�றா� வ�வா� (1) Page 2 of 4

அùவள× �ரபலமாக இÕóத நாðைட, இýÚ உல�ன÷ அைனவÕõ மறóÐ�ðடன÷.


அùவள× ஏý, அôபÊ ஒÕ ஊ÷ இÕôபÐ எòதைன நாÎகÙìÌò ெத�Ôõ? மüற
நாÎகû எøலாõ பøேவÚ Ðைறக�ø Óýேனற, தாõ மðÎõ பைழய இடò�ேலேய
அம÷ó�Õì�ேறாõ எýற வÕòதõ ெசíÌðÎவÛìÌ. எíÌ பா÷òதாÖõ அì�ரÓõ
அðÞ�யíகÙõதாý. �னõ ெகாûைள, �ÕðÎ, வ�ôப�. ெசா÷ìகõ ேபால இÕóத
â�ையì கயவ÷கû அைனவÕõ ேச÷óÐ நரக â�யாகேவ மாü��ðடா÷கû.

வாசü கதைவ யாேரா தðÎவÐ ேபாø இÕóதÐ. யாைரேயா எ�÷பா÷òÐì


ெகாñÊÕóெசíÌðÎவý �ைரóÐ நடóÐ கதைவò �றóதா÷. வó�Õóதவ÷
ஆஜாÛபாÌன ஒÕ ம�த÷.

ெசíÌðÎவý, "ஒÕ ��ஷõ இýŠெபìட÷ சா÷, எý ைபயý உûேள ேபா�டðÎõ!"


எýÚ ெசாø��ðÎò தý நாýÌ வயÐ மகைனò àì�ìெகாñÎ பÎìைக
அைற�Ûûேள அைழòÐî ெசýறா÷. அவý பÊòÐìெகாñÊÕóத கா�தòைத
அíேகேய �ðÎ�ðடதாø, அவý Óகõ ÍÕí�ô ேபானÐ. இÕóÐõ àìகõ அவý
கñகைளî Íழüற, "அôபா, அóதô ேபôப÷ அíேகேய �ðÎðேடý" எýறாý.
ெசíÌðÎவý, "நாைளìÌô பÊ! நாý எÎòÐ ைவì�ேறý!" எýÚ ெசாø��ðÎ,
அவைனì கðÊ�ø பÎìக ைவòÐ, கதைவò தா�ðÎ �ñÎõ இýŠெபìட÷
�íகôெபÕமா�டõ ேபச வóதா÷.

�íகôெபÕமாû, "உíகைள �ðடா எனìÌ இóதô ெபாÚôைப ஒôபைடìக


நõ�ìைகயான ஆÙ ெத�யாÐ, ெசíÌðÎவý. நõம Êபா÷ðெமñðலேய ேவற யாைர
நõபறÐýÛõ ச�யாò ெத�யைல! அதனாலதாý, �ஜயைன உíக ெப÷ஸனø கŠடÊ�ல
�ðÎல வîÍìகî ெசாýேனý!"

ெசíÌðÎவý ப�ø ெசாøலாமø இÕìக அவ÷ ெதாட÷óதா÷, "காைலல நாÖ ம�ìÌ


அவைன ேகா÷ðÎìÌì ÜðÊðÎô ேபா�டÏõ! ேலð பñ�னா �ரî�ைன ஜாŠ�!
Your Advertisement Here
அவைன மðÎõ உíகளால ஒÕ கா÷ல ÜðÊðÎ வர ÓÊÔமா?"

"ÓÊÔõ சா÷! ஆனா, அ�ேலÔõ �ைறய ஆபòÐ இÕìÌ!"

"‹õ! ஆமாõ! அÐனாலதாý அùவேளா �ì�ரமா வரî ெசாøேறý! அவý அôåவரா


மா�ðடÐனால, எôபÊÔõ அóதì கடòதø Ìõபைல காðÊì ெகாÎòÐÕவாýÛ
ெத�Ôõ! அதனால, அவைனì கñÊôபா ெகாைல பñண ðைர பñÏவாíக! இôேபா,
அவý எíக இÕìகாý?"

"மாÊலதாý இÕìகாý. சòதõ ேபாடாம இÕìகî ெசாø�Õìேகý. அவÛìÌ எý ேமல


நõ�ìைக இÕìÌ! அவý உ�ÕìÌ ஆபòÐ வராÐýÛ ெசாø� வîÍÕìேகý!"

"ச�, இÐதாý �ளாý. �íக �ஜயைன ÜðÊðÎ வóÐ ேச÷óÐரÏõ!" எýÚ


ெசாø��ðÎ �Úவý பÊòÐì ெகாñÊÕóத ேபôப�ý �ýÒறò�ø நாýÌ ேகாÎகைள
வைரóதா÷. இவ÷கû இÕôபÐ சாõபø ��ø. ேகா÷ð இÕìÌõ இடõ ேசாழò �×.
இைடேய கடைலì கடìக ேவñÎõ. ஆனாø, அதüÌ Óýனாø, அóத �ðÊேலேய
ைவòÐ �ஜயைன �÷òÐì கðட Óயü�கû நடìகலாõ. அைத Ó�யÊìக ேவñÎõ.
�றÌ, நாýÌ ம�ìÌ கா�ø ேகா÷ðைட ேநாì�î ெசøல ேவñÎõ. வ��ø
எòதைனேயா எ��கைள சó�ìகலாõ. தô�òÐô பாலòைத அைடóÐ�ðடாø சாதைன.
பாலòைதò தாñÊî ேசாழò ��üÌ ெசýற×டý பாலòைத àì��ðÎ�ðடாø (கôபø
ெசøவதüகாக பாலõ இரñடாகô �ளóÐ இÕôபÐ ேபால அóத வைரபடò�ø
இýŠெபìட÷ காñ�òதா÷), யாராÖõ இóதô பìகõ வர இயலாÐ. அóத ேவைலìÌ
நõ�ìைகÔûள ேபா�Šகாரைர �ய�òÐ�டலாõ. பாலòÐìÌ அóதô பìகõ இÕ
ைமøகû ெசýற×டý, நாýÌ ேபா�Šகார÷க�ý உத�ையì ெகாñÎ �ஜயைன
ேகா÷ðÎìÌ எŠகா÷ð ெசöÐ �டலாõ. ஆனாø, அóத இரñÎ ம�øàரò�ø �ñÎõ
�ரîசைன இÕì�றÐ. பாலòைதì கடóத×டý, �íகôெபÕமாû அவÕடý
ேச÷óÐெகாûவதாகî ெசாýனா÷. அவ÷ வóதாÖõ, சவாøதாý! �ஜயைன மðÎõ

http://www.nilacharal.com/ocms/log/03090913.asp 9/15/2010
Kaatrai varuvaan (1) / கா�றா� வ�வா� (1) Page 3 of 4

ஒØíகாöì ெகாñÎ ேபாöîேச÷òÐ�ðடாø - அóத ÓØ கடòதø ÌõபைலÔõ ைகÐ


ெசöÐ �டலாõ
.
��Ð ேநரò�ø, "பாலõ தாñÊன×டேன சó�ìகலாõ" எýÚ ெசாø��ðÎ,
�íகôெபÕமாû ெசýÚ�ðடா÷.

அவ÷ ெசýற�ý அóதì கா�தòைத ெவ�òÐô பா÷òதா÷ ெசíÌðÎவý. Íü��Õóத


ஐóÐ �×கைளÔõ, நÎ�ø இÕóத கடைலÔõ பா÷òÐî ெசாýனா÷, "நாைளìÌ மðÎõ
�ஜயý ேகா÷ðÊø ேப��ðடாø, எùவள× சóேதாஷமாக இÕìÌõ!"

Óதø எñணõ, இர× எóத �ப�தÓõ ேநராமø பா÷òÐì ெகாûள ேவñÎõ.


ஜýன�ý வ�ேய ெதÕைவì Ü�ய பா÷ைவÔடý ேநாì�னா÷. ைக�ø ைவò�Õóத
கா�தõ காü�ø பறóÐ ெசýறÐ. ஐயேகா, மகý மÚ�னõ அைதì ேகðபாேன! கா�தõ
பறóத �ைசெயøலாõ இவ÷ பா÷ைவÔõ ெசýறÐ. எíÌõ ெவÚõ இÕðÎதாý!
ெதÕìக�ø யாÕேம இøைல! இøைல - யாரவý த�ேய �ýÚ ெகாñÊÕì�றாý?
அவý Óகõ இவÕìÌ ச�யாகò ெத�ய�øைல. கÕôÒ சðைடÔõ, கÕôÒ பாñðÎõ
அ�ó�Õóதாý. Óகõ - Óகò�ø ஏý ÓகãÊ அ�ó�Õì�றாý? ஐயேகா, அவ÷கû
வóÐ�ðடா÷கû! தý Ðôபாì�ைய எÎòÐì ெகாñÎ �ேழ இறíகலாமா எýÚ
ேயா�òதா÷. ஆனாø, இவ÷ �ேழ ேபாÌõ ேநரõ, அவைனô ேபால இýெனாÕவý
ேமேல வóÐ, �ஜயைன ... ேவñடாõ! Ðôபாì�Ôடý ேமேல ெசýறா÷. �ஜயý
இÕóத அைற�ý வாச�ø காவø காìக ஆரõ�òதா÷. அùவôேபாÐ ஜýனø வ�ேய
பா÷ôபா÷. அóத ÓகãÊìகாரÛõ அíேகேயதாý �ýÚெகாñÊÕóதாý. அவைனî
ÍðÎ �டலாமா எýÚ Üட ேதாý�யÐ. இøைல, ேவைல�ø கவனõ ெசÖòத
ேவñÎõ எýÚ ÓÊ× எÎòதா÷.

சüÚ ேந÷ரõ க�òÐ வாச�ø எðÊô பா÷òதா÷. அóத ம�தý அíேகேயதாý


�ýÚெகாñÊÕóதாý. ஒÕ ேவைள அவý உள× பா÷ì�றாேனா? இíÌ நடôபைத
எøலாõ அ�óÐ அவ÷க�டõ ெசாøவாேனா? இíÌதாý தý ãைளைய உபேயா�ìக
ேவñÎõ எýÚ ÓÊ× ெசöதா÷.

Ìறðைட �ðÎò àí�ì ெகாñÊÕóத �ஜயைன ãýÚ ம�ìேக எØô� �ðÎ


அவைனô �ý வாசø வ�யாகò தý கா�ø அமர ைவòதா÷. ÍüÚõ ÓüÚõ யாேரÛõ
இÕì�றா÷களா எýÚ பா÷òதா÷. யாÕேம இøைல. எíÌ ேபானாý அவý? எíேகா
ேபாகðÎõ, ஒ�óதாø ச�! காைர Šடா÷ð ெசöÐ பாலòைத ேநாì�î ெசÖò�னா÷.
எýெனøலாேமா பயíகரõ ேநÕõ எýÚ �ைனòததüÌ ேந÷மாறாக எôபÊ எøலாõ
ச�யாக நடóதÐ எýÚ அவÕìேக Ò�ய�øைல. ெம�ý ேராðÊø Üட யாÕேம
இøைல. காைரî Íலபமாக ெசÖò�னா÷. பாலòைத ெநÕíÌவதüÌ இரñேட
ம�øàரõதாý. சóேதாஷôபðடா÷. ஆனாø, அÐ �ைலìக�øைல.

அவரÐ வ�ைய ம�òÐ நாýைகóÐ வñÊகû �ýÚ ெகாñÊÕóதன.


(ெதாடÕõ)

Your Comments

ெபய÷ :

�ý அïசø :

ÍðÊ :

Comment In: Tamil English


(Type here in Thanglish and see tamil text in bottom. Tamil conversion powered by : www.suratha.com)
NOTE : Please do not use single quote in your comments. You can use double quote in place.

http://www.nilacharal.com/ocms/log/03090913.asp 9/15/2010
Kattrai Varuvan (2) / கா�றா� வ�வா� (2) Page 1 of 4

Home World Entertainment Lifestyle உலக� தமி�� �ைவ திைர�சார� Features Cunard
Cruise Lines
add nilacharal to your favourites nilacharal as your homepage
Hot
properties in
India

ேஜா�டõ
ேகÙíகû பÌ�
தüகா�கமாக
�Úò�
ைவìகôபðÎûளÐ.
�ைரóÐ கðடண
Home>> ேசைவ ெபற
இíேக Íðட×õ.

Search
எ��கû வóÐ �ðடன÷! ��ெரýÚ அவ÷க�ட�ÕóÐ “ ேபா�Šகார
Ðôபாì�ì ÌñÎகû பாய ஆரõ�òதன. வñÊைய மைடயÛíகளா! எíக சரìைக
Nilacharal Web
வலÐÒறõ �Õô�னா÷ ெசíÌðÎவý. அவ÷கÙõ இவைரò ÒÊîசÐìÌ ப�லா உíகைளô
Search in English
Ðரòத ஆரõ�òதன÷. சாம÷ò�யமாக சóÐக�ø ÒÌóÐ �Êìக இÐ எíக ôளாýடா!
Help
அவ÷க�ட�ÕóÐ தô�ìக Óயü�òதா÷. எôபÊÔõ ஏýயா �íகôெபÕமாேள,

Login அவ÷கைளì கடóÐ ெசýÚ கடைலò தாñÊ, பாலòைதò யாÕயா இóத ஏðÎ? இவÕõ

àì��ðடாø ேபாÐõ, இóத Ìõபø இóதò ��ேலேய ஏý இíக வóÐ


Username
தí��Îவா÷கû. தô�òÐ �டலாõ. மாðÊìகÏõ?” எýறாý
Password நìகலாö. �ஜயý, “ ராò��ேய

அவ÷ ெசø•ேபாý ஒ�òதÐ, “ சா÷, நாý பாÒ ேபசேறý! �ðÎìÌ ஆÙíகைள

இýŠெபìட÷ எýைனòதாý ô�ðˆ கñðேராø ெசöய அÛôபேறýÛ ெசாý�íகேள


New Members!
Register Here.. அÛô�ÕóதாÕ!!” அவý Ìரø தØதØòதÐ, “ நாÖ ÓகãÊ பாŠ!”

Support
ேபாðடவíக வóÐ எýைன அÊîÍô ேபாðÎ, எý ைக
காøகைள ஒைடîÍðடாíக சா÷! கடø ஓரமா �டìகேறý! எýைனì காôபாòÐíக சா÷!”
How to contribute
Tamil font help
ெசíÌðÎவý பயóேத ேபானா÷. பாலòைதò àì��ட ÓÊயாÐ எýறாø, தýைனò
Work Smart
Volunteer ெதாடÕõ இவ÷கைள எôபÊò ெதாைலôபÐ எýÚ Ìழõ�னா÷. எôபÊேயா �ýனî
Advertise
�ýன ெதÕìகû வ�ேய ெசýÚ, �ñÎõ ெம�ý ேராðைட வóதைடóதா÷. நøல
ேவைளயாக இõÓைற கயவ÷கû �ல அÊகû �ýனாø இÕóதா÷கû. நடôபÐ
நடìகðÎõ. பாலò�ý �ேத அவ÷கÙõ எýைனô �ý ெதாடரðÎõ எýற எñணò�ø
�ைரóதா÷. எòதைன வñÊகû இவைரò ெதாட÷óதன எýÚ கணì�டìÜட
ÓÊய�øைல - பòÐô ப�ைனóÐ கா÷கû எýறாø �ðடòதðட ÓôபÐ நாüபÐ
ெரௗÊகû. அவ÷க�டõ மாðÊனாø, அùவள× தாý!! ேவகõ! இýÛõ ேவகõ! இேதா
பாலõ வóÐ�ðடÐ! அவ÷கÙõ �ýனாøதாý வÕ�றா÷கû. இýÛõ ேவகõ! இேதா
பாலòைத ெதாðÎ�ðடா÷ ெசíÌðÎவý. எ�÷ìகைர�ø �íகôெபÕமாû
�ýÚெகாñÊÕóதா÷, த�யாக! ஐயேகா!! அவÕõ ஏý த�யாö வóÐ மாðÊìெகாûள
ேவñÎõ?

இெதýன மாயõ! இவ÷ பாலò�ý �Ð இÕìÌõ ெபாØேத, பாலõ இரñடாகô ��ய


ஆரõ�ì�ýறேத! யா÷ இைதî ெசö�ýறா÷கû! ãட÷கû. ஓ!! ஒÕ ேவைள ��ðˆ
கñðேராÖõ கயவ÷கû ைக�ø இÕóதாø? பாலòைத உய÷ò� ஓÎõ காைர கட�Ûû
தû� �Îவா÷கேள!! இெதýன ெகாÎைம!! ஆனாø அôபÊ நடìக�øைல.
இóதìகைர�ý பாலõ ெமøலò �றìக இவ÷ அதý Ñ�ைய அைடóÐ, ேவகòைத
அ�க�ìக, கா÷ ெமÐவாகô பறóÐ எ�÷ பìகòÐ பாகò�ý ேமேல �ØóதÐ!!
அùவள×தாý ேசாழò��üÌ வóÐ�ðடா÷. �ýனாø �Õõ�ô பா÷òதாø, ஒÕ கா÷
இவைரô ேபாலேவ பறìக Óயü�òÐ, ேதாø�ÔüÚ, நÎìகட�ø �ØóதÐ. இவராø
நõபேவ ÓÊய�øைல! பாலòைதò தாñÊய×டý, �íகôெபÕமாைளÔõ ஏü�ìெகாñÎ
Òறôபðடா÷. ஆனாø, அவ÷கû �ñÎõ வ�ம�ìகôபðடா÷கû.

http://www.nilacharal.com/ocms/log/03160913.asp 9/15/2010
Kattrai Varuvan (2) / கா�றா� வ�வா� (2) Page 2 of 4

இரñÎ கா÷கû மðÎõ நÎ ேராðÊø ÌÚìÌவாðÊø �ýறன. இவ÷களாø ேமேல


ெசøல ÓÊய�øைல. காைர �Úò� ãவÕõ இறí�ய இரñேட ெநாÊக�ø, ãவ÷
ÓÐÌக�ý �Ðõ Ðôபாì�கû!

எ��ø வóÐ �ýற ம�தý, “ எýனடா �ஜயா! சரñட÷ ஆ�Î�யா! எýைனì காðÊ
ெகாÎòÐÕ�யா?!” எýறவாÚ �ஜய�ý ெநü��ø Ì� ைவòதாý. �ஜயý
அைம�யாக இÕìக, தý ைக�ø இÕóத Ðôபாì��ý Ì�ைய �íகôெபÕமா�ý
ெநü�ìÌ மாü�னாý அõம�தý. �ஜயý அóதô ÒÐ ம�தý கா�ø ��ெரன
�Øóதாý. அவைன எழî ெசாø�ய�ý, இÕவÕõ கðÊì ெகாñடா÷கû.
�íகôெபÕமாÙìÌõ ெசíÌðÎவÛìÌõ ஒýÚõ Ò�ய�øைல. அóதô ÒÐ ம�தý
��òÐìெகாñேட, “ ேபா�Šகார மைடயÛíகளா! எíக சரìைக ÒÊîசÐìÌ ப�லா
உíகைளô �Êìக இÐ எíக ôளாýடா! ஏýயா �íகôெபÕமாேள, யாÕயா இóத
ஏðÎ? இவÕõ ஏý இíக வóÐ மாðÊìகÏõ?” எýறாý நìகலாö.

�ஜயý, “ ராò��ேய �ðÎìÌ ஆÙíகைள அÛôபேறýÛ ெசாý�íகேள பாŠ!”

பாŠ, “ நாý அÛô�îேசý! ஆனா, ப�ø இøைலேய” எýறவாÚ அைனவைரÔõ


�ô�ø ஏü�னாý.

ெசíÌðÎவý தý �ðÊø பா÷òத ம�தனாக இÕìÌேமா எýÚ சóேதகôபðடா÷.


அýைறய இர�ý �கú×கû அைனòÐõ Ò�ராகேவதாý இÕóதன. ஒýÚ மðÎõ,
�îசயõ - இýÛõ �ல ெநாÊக�ø அவ÷ இறìகô ேபா�றா÷, �ô பாைத மா�ì கடø
ஓரமாகî ெசýறÐ. ஒÕ Ì�ைரò ெதாØவò�ø வóÐ �ýறÐ. அதý அÕேக ãí�ø
காÎ. காðÊý அóதô பìகõ �ñÎõ கடø. �ேழ இறíகî ெசாýனா÷கû - ேசÚõ
சக�Ôமாக இÕóதÐ. காø ெபாòெதýÚ மணÖìÌû ெசýÚ �Îõ. ஆனாø, அóதì
Üðடò�ý தைலவÛõ அவý அÊயாðகÙõ Šெபஷø âðŠ ைவò�Õóதா÷கû.
�ஜயÛìÌõ ஒýÚ இÕóதÐ.
Your Advertisement Here

பாŠ, “ �ஜயா, இóத ஏðÎ ேதைவயா? இýŠெபìட÷ சாைர மðÎõ நõம காðÎìÌ
ÜðÊðÎô ேபா� கவ�ìகலாõ! இவைன இíகேய ÓÊîÍÎ!”

அùவள×தாý, கைத ÓÊóதÐ. ஒÕ மñெவðÊைய எÎòÐ அவ÷ தைல�ø


அÊòதா÷கû. அÕ�ø இÕóத ஆறÊ ஆழì Ì� ஒý�ø ெசíÌðÎவý தûளôபðடா÷.
Ì�ையì க�மñணாø ஒÕ ைபô �ரôப ஆரõ�òதÐ. �ஜயÛõ, அவý பாஸ¤ õ,
ãýÚ அÊயாðகÙõ �íகôெபÕமாைள காðÊÛû தர தரெவýÚ இØòÐî
ெசýறா÷கû. ெசíÌðÎவÛìÌ இýÛõ �ைன× தவற�øைல. த�யாக Ì��ø
மாðÊìெகாñடா÷. இýÛõ �ல ெநாÊக�ø பரேலாகõதாý; தýைனì காôபாü�ì
ெகாñÎ, இýŠெபìடைரÔõ காôபாüற ேவñÎõ. எýற எñணõ �ைறó�ÕóதÐ.

�ல ெநாÊக�ø கØòÐ வைர மணø!! Òò�சா�òதனமாக தý ைககைள தைலìÌ


ேமேல àì�ì ெகாñடா÷! �ரôÒõ ேவகõ அ�க�òதÐ ேபால இÕóதÐ. தாைட, ãìÌ,
கñகû ஒýÚõ ெத�ய�øைல, ãîÍ �ட ÓÊய�øைல àí�ì ெகாñÊÕóத தý
மகைனô பü� �ைனòÐìெகாñடா÷!!

��ெரýÚ யாேரா அவ�ý ைகையò ெதாðடÐ ேபால இÕóதÐ. இÕõைபô ேபால


உûளேத!! �லíகா?! கñãÊò �றôபதüÌû ெசíÌðÎவý அóதì Ì���ÕóÐ
ெவ�ேய �சôபðடா÷! தைர�ø வóÐ �Øóதவ÷ தý ைகையô பா÷òதா÷ - இÕõÒ
வைளயõ!! ஒÕ ம�தý �ýÚ ெகாñÊÕóதாý - கÕôÒ �றò�ø ஆைட
அ�óÐெகாñÊÕóதாý. Óகõ ெத�ய�øைல - ÓகãÊ. யாரவý?! எôபÊ அவைர
அùவள× எ��ø ெவ�ேய ெகாñÎ வóதாý?

தýைனì காôபாüறòதாý வó�Õóதாý என அவ÷ நõ�னா÷. அவேனா, காðைட


ேநாì� நடìக ஆரõ�òதாý. ஆனாø, அவனாÖõ நடìக ÓÊய�øைல; வØì�
�Øóதாý. யாராÖõ நடìக ÓÊயாத அள�üÌ சக�. ெசíÌðÎவÛìேகா இýÛõ

http://www.nilacharal.com/ocms/log/03160913.asp 9/15/2010
Kattrai Varuvan (2) / கா�றா� வ�வா� (2) Page 3 of 4

ãîÍ �ட ÓÊய�øைல. கñ பா÷ைவ ÌைறóதÐ. ‘ ச�, இவனாÖõ ஒýÚõ ÓÊயாÐ’


எýÚ நõ�ìைக இழóதா÷. அதேனாÎ �ைன×õ இழóதா÷.
ஆனாø, �ðடòதðட பòÐ ��டíக�ø ��òÐìெகாñடா÷. அóத ÓகãÊ யாராக
இÕìÌõ எýÚ �யóÐெகாñேட தýைனî Íü�ô பா÷òதா÷. தாõ இÕìÌõ இடõ
எýன எýபைத அôேபாÐதாý உண÷óதா÷. அÕ�ø �ஜயý பÎò�Õóதாý. அவý
ெநü�ையì Ì�பா÷òத Ðôபாì��ý ெசாóதìகாரý கÚôÒ ஆைட அ�óத ÓகãÊ.
ராஜாைவô ேபால Ì�ைர�ý �Ð அம÷ó�Õóதாý.

�ஜயý, “ எýைனî Íட ேவñடாõ! �ஜமாேவ சரñட÷ ஆ�டேறý!” எýÚ கத�னாý

ÓகãÊ, “ நாý உýைனì ெகாøல மாðேடý! ெரñÎ காரணõ, ஒñÏ, � எíகÙìÌ


உ�ேராட ேவÏõ.ெரñÎ, உýைனì ெகாøறதால எøலாô �ரî�ைனÔõ �ராÐ! �
வாழÏõ!” எýறாý �ஜயைன ேநாì�
�றÌ ��òÐì ெகாñட ெசíÌðÎவைனô பா÷òÐ ÓகãÊ ேப�னாý, “ காýŠட�û
ெசíÌðÎவý, இóதò தடைவ �ஜமாகேவ �ஜயý சரñட÷ ஆ�ðடாý. இÐ இவíக
நடò�ன நாடகõÛ ெவ�ேய ெத�ய ேவñடாõ! எýனால இவíக தைலவைனô �Êìக
ÓÊயைல. �íகôெபÕமாÙìÌ அÊபðÊÕìÌ! ôளð லாŠ! அவைர நாý காôபாòத
Óயü� ெசïசôபòதாý அóதì Üðடòேதாட தைலவÛõ அவý அÊயாðகÙõ
தô�îÍðடாíக! �íக உடேன இவíக ெரñÎ ேபைரÔõ ஹாŠ�டÖìÌì ÜðÊðÎô
ேபாíக! அôÒறõ, உíக �ðÎ ேபŠெமñðல இýÛõ �ைறய ேபÕ மயìகமா
இÕìகாíக! ராò�� �ஜயைனì ெகாøல வóதவíக!”

ெசíÌðÎவý, “ ஏý �ஜயைனì ெகாøல வரÏõ?” எýÚ ேகðடா÷.

“ அவíக ேவற ìåô! அவíகÙìÌ �ஜயý சரñட÷ நாடகõÛ ெத�யாÐ! அÐனால


அவைனò �÷òÐìகðட �ைனîசாíக! அôÒறõ ��ðˆ ேமý பாÒ×ìÌ ெஹð இïÍ�!
நாý •ப÷Šð எöð ெகாÎòÐðேடý! அவைனÔõ ஹாŠ�டøல ேச÷òÐÕíக!”

“ அôேபா �÷ðˆ ஒபý பñ�னÐ?”

“ நாýதாý! பாÒவால ÓÊயைல!”

“ யாÕ �?”

ÓகãÊ Òýனைகòதாý. அவý தைலìÌô �ýனாø, Ý�யý உதயõ ஆனÐ. அவý


அம÷ó�Õóத Ì�ைர கைனòதÐ. அவ÷ ேகðட ேகû�ìÌ ப�ø ெசாøலாமø, Ì�ைரைய
�ñÎõ காðைட ேநாì�î ெசÖò�னாý அவý. லாடíகðÊய காைல அழகாö ேசü�ø
ப�òÐ, ÓகãÊ இØòத இØôÒìெகøலாõ Ì�ைர �ைரóேதாÊயÐ. ெசíÌðÎவý
எØóÐ அவைனò ெதாடர Óயü�òÐ �ñÎõ சக��ø �Øóதா÷. கண ேநரò�ø
காðÊý உûேள ÓகãÊ மைறóதாý. அவý சðைட ேஜ��ÕóÐ ஏேதா �ØóதÐ
ேபால இÕóதÐ. ெசíÌðÎவý அóத ேசü�ø ெமøலò தவúóÐ ெசýÚ அைத
எýனெவýÚ பா÷òதா÷.

ப�òராணாய சாÐநாõ �நாஷாய சЉìÕதாõ


த÷மசóŠதாப நா÷òதாய சõபவா� Ôேக Ôேக!!
Ì�ைர கைனòத சòதõ �ñÎõ ேகðடÐ.

(ெதாடÕõ)

Your Comments

Dr. S. Subramanian
3/19/2009 , 3:37:07 PM

[Comment url]

http://www.nilacharal.com/ocms/log/03160913.asp 9/15/2010
kattrai varuvan (3) / கா�றா� வ�வா� (3) Page 1 of 4

Home World Entertainment Lifestyle உலக� தமி�� �ைவ திைர�சார� Features Cunard
Cruise Lines
add nilacharal to your favourites nilacharal as your homepage
Hot
properties in
India

ேஜா�டõ
ேகÙíகû பÌ�
தüகா�கமாக
�Úò�
ைவìகôபðÎûளÐ.
�ைரóÐ கðடண
Home>> ேசைவ ெபற
இíேக Íðட×õ.

Search
அóதì Üðடò�ý தைலவý, தý அÊயாðகÙடý ãí�ø 'ஜðˆ சா÷! எýைன
காðÊைனì கடóÐ கடüகைரைய வóதைடóதாý. ேநராக மý�ìகÏõ! ேவைலìÌ
Nilacharal Web
�üக ÓÊயாமø, Ì�óதவாேற ãîÍ வாí�னா÷கû! ேபா�ðÎÕóத உíக
Search in English
ெபாñடாðÊய நாý
Help
“ யாÕடா அவý?” கடò�ðேடý! நாý

Login அவíகைள �டÏõனா நாý

“ ெத�யல ரõ!” ெசாøறைத �íக ெசöயÏõ.


Username
காைர �ðÎ இறíÌíக

Password “ எíக ேபானாý?”

“ அóத ஏðÎì�ðடதாý ேபா�ÕôபாýÛ �ைனìகேறý!”


New Members!
Register Here..

Support
“ ச�, � வóத வ�ேய ேபா� அவý எíக ேபானாýÛ கñÎ�Ê. அவைனô பò�
ÓØ �வரÓõ எனìÌ ேவÏõ.” �றÌ இýெனாÕவைனô பா÷òÐ, “ ஆ�, நாம ேவற
How to contribute �தமா காö நகòதலாõ!”
Tamil font help
Work Smart
Volunteer அவ÷க�ø ஒÕவý ÓகãÊையò ேதÊìெகாñÎ �ñÎõ காðÎìÌû ெசýறாý.
Advertise
தைலவý ேபா�ø அைழôÒ �Îìக, ஒÕ ��ய ேமாðட÷ ேபாð கடüகைர�ø
அவ÷கÙìகாக வóÐ இறí�யÐ.

தைலவý ெசாýனாý, “ �íகôெபÕமாÙìÌ அÊ பðÎÕìÌ! ஆனாÖõ அóத ஆÙ


�ஜயைன ேகா÷ðÎìÌ ÜðÊðÎ வரலாõ! நாõ உடேன அóத ஜðைஜ àìகÏõ! ம�
எýன ஆÌÐ?”

ஆ�, “ ஆÚ ஆÌÐ, ரõ. இýÛõ ஒÕ ம� ேநரòÐல ஜðˆ ÌமாரÍவா� அவ÷


�ðÎேல÷óÐ �ளõÒவாÕ! அவைரì கா÷ல வîேச கடò�டலாõ!”

தைலவý, “ ச�, உடேன அÐìÌ ஏüபாÎ பñ�Î! ஆனா, அÐ ÓÊயாமô ேபாîÍýனா


ேகா÷ðல வîÍ �ஜயைன �÷òÐìகðÊடÏõ! அÐìÌõ ஏüபாÎ பñ�Î!”

ஆ�, “ ச�, ரõ! நாý இôபேவ ஜðˆ �ðÎìÌô ேபா�டேறý! �லவரòைதô பா÷òÐ
ஆÙíகைள ðரìல வரîெசாøேறý. அவ÷ கா÷ல �ளõ�ன உடேன ÓýனÓõ
�ýனÓõ ெரñÎ ெப�ய ðரìகால பயÓÚò�, அவ÷ காைர ðரì �ýனாÊ இÕìகற
ŠேபŠல ஏò�டற மா�� பñ�டலாõ!”

தைலவý, “ அôேபா ðரì �ýனாÊ நாý இÕìேகý! கா÷ உûள வóத×டேன எனìÌ
அóத ஜðˆ Üட ெகாïசõ ேபசÏõ! பைழய பாì� இÕìÌ! � �ளõÒ!”

http://www.nilacharal.com/ocms/log/03230914.asp 9/15/2010
kattrai varuvan (3) / கா�றா� வ�வா� (3) Page 2 of 4

�ல ��டíக�ø ஜðˆ ÌமாரŠவா��ý �ðைட அைடóதாý ஆ�. அவ÷ ேகா÷ð


ெசøவதüÌ தயாரா�ì ெகாñÊÕóதா÷. ப�îெசýÚ ெவûைளì கல÷ சðைடÔõ
ெவûைளì கல÷ பாñðÎõ ேபாðÎì ெகாñÎ, அதüÌ ேமேல, கÕôÒì கல÷
ேகாðÎõ அ�ó�Õóதா÷.

அைதெயøலாõ பா÷òÐìெகாñÊÕóத ஆ� யாைரேயா ஃேபா�ø அைழòதாý, “ âப�,


நாý அவ÷ �ளõ�ன×டேன ெசாøேறý. நõம ெப�ய ðரì ெரñÎ எÎòÐðÎ வóÐÕ.
கெரìடா ô�ðˆ ேமல வîÍ �ðநாô ெசöÐடலாõ. அôேபாதாý பìகòÐ
ெதÕìÌûளலாõ ÒÌóÐ தô�ìக ÓÊயாÐ!”

âப� இýÛõ �ல ேபைர அைழòÐì ெகாñÎ ேவைல�ø ãú�னாý.


எøலாவüைறÔõ தயா÷ ெசöÐ�ðÎ ஆ��ý அைழô�üகாகì காò�Õóதாý. வóதÐ!

“ �ளõ�ðடாÕ! ெவûளì காÕ, உனìÌò ெத�ÔõÛ �ைனìகேறý! கா÷ �ýனாÊ


ேபôப÷ பÊîÍì�ðÎ இÕìகாÕ! பா÷òÐìேகா!”

இரñÎ ðரìÌகÙõ Òறôபðடன. ெம�ý ேராðÊø சüÚ இைடெவ� �ðÎ ெசýÚ


ெகாñÊÕóதன. இÕ ðரìÌகÙìÌõ நÎ�ø ÌமாரÍவா� வóÐ மாðÊìெகாûள
ேவñÎõ. அவ÷கû �ைனòÐ ேபாலேவ நடóதÐ. ஏேதா ஒÕ ÌÚìÌîசóÐ வ�யாக
அóதì கா÷ வóÐ இÕ ðரìÌகÙìÌ நÎ�ø மாðÊì ெகாñடÐ. Óதø ðரì�ý
�ýேன இÕóத “ ரõ” எøலாவüைறÔõ ஒÕ �ýன ஜýனø வ�யாக
பா÷òÐìெகாñÊÕóதாý. அவý Óகò�ø Òýனைக âòதÐ - அôபாடா! ஜðைஜô
�Êòதா� �ðடÐ.

அÐ ÌமாரÍவா��ý கா÷தானா எனî ச�பா÷òÐì ெகாñடாý âப�. ஆõ!! ச�தாý!


ஆ� ெசாýனÐ ஞாபகõ வóதÐ. ஆõ, ேபôப÷ பÊòÐì ெகாñÊÕóதா÷. ச�,
ேவைல�ø இறíக ேவñÊயÐதாý என ÓÊ× ெசöதாý!
Your Advertisement Here

Óý ெசýற ðரì தý ேவகòைதì ÌைறòதÐ. ÌமாரÍவா��ý ðைரவ÷ அÊòத ஹா÷ý


சòதõ எóத மாüறòைதÔõ ஏüபÎòத�øைல. Óதø ðரìைக ÓðÎõ àரò�ø கா÷
வóÐ�ðடÐ. உடேன, இரñடாõ ðரì கா�ý �ýேன ÓðÎவÐ ேபால பாசாíÌ
ெசöதÐ. ðைரவ÷ பயóÐ ேபானாý. இøைல, பாசாíÌ இøைல! �ஜமாகேவ Óðடô
ேபா�றா÷கû எýÚ Ò�óÐெகாñடாý. கா�ý ஒÕ ஓரò�ø அóத ðரì �ராöòதÐ. இÐ
எýன, Óý ெசø�ýற ðரì�ý �ý கத× �றì�ýறேத! எýன ெகாÎைம!! அவேன
பா�ò àìகò�ø எØóÐ காைர ஓðÊìெகாñÊÕóதாý. இôபÊ எøலாõ நடìகேவ,
அவý நÎíக ஆரõ�òதாý. Óதø ðரì�ý கத× ÓØவÐõ �றóத×டý, இரñடாõ
ðரì காைர �ñÎõ �ý��ÕóÐ ÓðÊயÐ. ேவÚ வ��ý�, கத�ý வ�யாக Óதø
ðரì�ý உûேள தý காைரî ெசÖò�னாý Êைரவ÷. கத× ãÊìெகாñடÐ.

கûளî ��ôÒî சòதõ மðÎõதாý அவÛìÌì ேகðடÐ. பயò�ø காைர �Úò��ðÎ


ðைரவ÷ �ேழ இறí�னாý. Ðôபாì�Ôடý ஒÕ ம�தைனì கñட×டý நÎìகò�ø
�தü�னாý, “ ஐேயா! எனìÌ எÐ×õ ெத�யாÐíக!! எýைன �ðÎÎíக!” அழ×õ
ஆரõ�òதாý, “ எýைன எÐìÌíக �ÊîÍ வîÍÕì�íக!” ��ôÒî சòதõதாý ேகðடÐ!

தைலவý �ñÎõ �ýகதைவò �றìகî ெசாýனாý. ஒÎõ ðரì��ÕóÐ, ஒேர ைகயாø


அóத ðைரவைர ெவ�ேய தû��ðÎ கா�ý �ý கதைவò தைலவý �றóதாý. ஜðˆ
ÌமாரÍவா� ைக�ø ேபôபÕடý அம÷ó�Õóதா÷. தைலவý தý ைகயாø ‘ ெபாð'
ெடன அóதô ேபôபைரì ��òÐ எ�óதÐõ, அவý ��ôÒ �ýÚ ேபானÐ. Óகò�ø
ேகாபõ தாñடவமாட ஆரõ�òதÐ. ஆîச�யò�ø, “ ஆ�!” எýறாý.

ஆ��ý வா�Öõ ைக�Öõ இÕóத கðைடெயøலாõ அ�úòÐ�ðÎ, “ எýனடா ஆîÍ!


� எôபÊ இíேக வóத! ÌமாரÍவா� எíேக?” எýறாý.

ஆ� நÎìகò�ø ெசாýனாý, “ நாý நøலாô பா÷òேதý. ஜðˆ கா÷ல ஏ� உðகா÷óÐ,

http://www.nilacharal.com/ocms/log/03230914.asp 9/15/2010
kattrai varuvan (3) / கா�றா� வ�வா� (3) Page 3 of 4

ðைரவ÷ வñÊைய �ளô�ðடாý. ��÷Û எýைன யாேரா அÊîச மா�� இÕóÐîÍ!


ெநன× ேபாîÍ! இôேபா பா÷òதாø உíக ÓýனாÊ இÕìேகý - இôபÊ யாேரா
எýைன கðÊôேபாðÎÕìகாíக, �äŠேபôபேராட ேச÷òÐ!”

தைலவý, “ யாÕடா உýைன அÊîசாíக?”

“ யாÕýேன ெத�யைலíக! எý கñÏìேக ெத�யைல!”

“ அôேபா, ஜðˆ ÌமாரÍவா� எíகடா?”

ஜðˆ ÌமாரÍவா� ஒÕ �ýன ைசì�û �‡ா�ø, சாயõ ேபான ேவðÊ சðைட


அ�óÐெகாñÎ, ேகா÷ð வாச�ø வóÐ இறí�னா÷. அவÕìகாக காýŠட�û
ெசíÌðÎவý காòÐìெகாñÊÕóதா÷.

ெசíÌðÎவý, “ எýனíக இÐ? எýைனìÌ�øலாத �Õநாளா இôபÊ �‡ா�ல


வ÷�íக?”

ÌமாரÍவா�, “ ஐேயா!! நாÛõ எý ðைரவÕõ �ðÎேல÷óÐ �ளõ�ேனாõ. ðைரவ÷


ேபாகற வ��ல ஏேதா சாமாý வாíகÏõனாý. அÐ தாý �ைனயாô ேபாîÍ. அவý
இóதô பìகõ ேபான×டேன, எனìெகாÕ காø வóÐîÍ. ஒÕ ஆû ேபச ஆரõ�îசாý.
‘ ஜðˆ சா÷! எýைன மý�ìகÏõ! ேவைலìÌ ேபா�ðÎÕóத உíக ெபாñடாðÊய
நாý கடò�ðேடý! நாý அவíகைள �டÏõனா நாý ெசாøறைத �íக ெசöயÏõ.
காைர �ðÎ இறíÌíக!' ஃேபாைனÔõ ÐñÊìகìÜடாÐ எனì கñÊôபாகî
ெசாýனாý. நாÛõ பயòÐல அவý ெசாýனபÊ எøலாõ ெசïேசý. காைர �ðÎ
இறí�, ஒÕ �ýன ெதÕ×ìÌûள ேபாகî ெசாýனாý. அíகதாý இóத அØìÌ
ேவðÊ, சðைட இÕóÐîÍ, அைத எÎòÐô ேபாðÎìகî ெசாýனாý! அôÒறõ ஒÕ
�‡ா×ல ஏ�ì ேகா÷ðÎìÌô ேபாகî ெசாýனாý. அôபÊô பñ�னா, எý
ைவஃÒìÌ ஒñÏõ ஆகாÐýÛ ெசாýனாý. நாÛõ ஒòÐì�ðேடý. இíக
வ÷றòÐìÌì ெகாïச ேநரõ ÓýனாÊதாý ஃேபாைனì கð பñ�னாý. அÐவைரìÌõ
ைலýலேயதாý இÕóதாý. அவý கð பñ�ன உடேன, எý ைவஃÒìÌ காø பñ�
யாÕ அவைளì கடò�னÐýÛ ேகðேடý. அவ �Õô� எýைனì ேகðடா ‘ உíகÙìÌ
எýன ைபò�யமா!'ýÛ! எனìÌ ஒñÏõ Ò�யைல! ஒேர Ò�ரா இÕìÌ! அÐ ச�,
�íகôெபÕமாû எíேக?”

ெசíÌðÎவý காைல �கú×கைள ÍÕìகமாகî ெசாø�, அவைர இýÛõ �யô�ø


ஆúò�னா÷. �íகôெபÕமா�ý ஃேபாý அைழòதÐ. அÐ ெசíÌðÎவ�டõதாý
இÕóதÐ. அவேர எÎòதா÷. ேப�னÐ ஒÕ ேபா�Š Ìரøதாý, “ சா÷! ஜðˆ காைர
�ðநாô ெசöÐðடாíக, சா÷! அவÕைடய ðைரவ÷ அÊபðÎ ேராðÎல இÕìகறதô
பா÷òேதý! உடேன அவைரì காôபாòதÏõ!” ெசíÌðÎவÛìÌ ெமøல Ò�ய
ஆரõ�òதÐ! ஃேபாைனò ÐñÊòÐ, �óதைன�ø ஆúóதா÷!

ஜðˆ, “ எýன, ெசíÌðÎவý? உíகÙìÌ ெஹøô பñணவÛõ எனìÌ �ரðடø காø


�ðடவÛõ ஒÕòதனா இÕôபாேனாýÛ ேயா�ìக�íகளா?”

ெசíÌðÎவý, “ இøல சா÷!! ேயா�ìகேவ�øைல - ஒேர ஆÙதாý அôபÊíகறÐல


எனìÌ ஒÕ Ð� சóேதகíÜட �ைடயாÐ! எý ேகû� - யா÷ அவý?!”

�ñÎõ ெசøஃேபாý அைழòதÐ. இõÓைற ெசíÌðÎவ�ý ஃேபாý; எÎòதா÷.

“ காýŠட�û ெசíÌðÎவý!! நாýதாý ேபசேறý! எ�� பலசா� மðÎõ இøைல,


Òò�சா�Ôõ Üட! ெராõப ேவகமா காö நக÷òதறாíக! அவíக ெசöயô ேபாறைத நாம
ெகŠ பñ�, நõம ŠெடôŠ ைவìகÏõ. அவíக ெஜ�îÍðடாíக அôபÊýÛ
அவíகைள நõப வîசÐனாலதாý, இóத Óைற நாம ஈ�யா ெஜ�îேசாõ! ஜðˆ வóÐ
ேச÷óÐÕôபாÕýÛ �ைனìகேறý! இýÛõ ஒேர ஒÕ Óì�யமான �ஷயõ இÕìÌ!

http://www.nilacharal.com/ocms/log/03230914.asp 9/15/2010
kattrai varuvan (3) / கா�றா� வ�வா� (3) Page 4 of 4

ேகா÷ð �ய�í ÓýனாÊ �ஜயைனì ெகாøல ôளாý பñ�Õìகாíக! அைதÔõ


Ó�யÊìகÏõ! �íகதாý ெசöயÏõ!”

ெசíÌðÎவý ெமøலì ேகðடா÷, “ � யாÕ!”

ஃேபாý காø ÐñÊìகôபðடÐ!

(ெதாடÕõ)

Your Comments

ெபய÷ :

�ý அïசø :

ÍðÊ :

Comment In: Tamil English


(Type here in Thanglish and see tamil text in bottom. Tamil conversion powered by : www.suratha.com)
NOTE : Please do not use single quote in your comments. You can use double quote in place.

(English / தமிழி� - �ன�ேகா�)


What you see in this box gets posted as feedback.

இட×õ

About us | Team | Contact Us | Press | Feedback | Favourites | Communities | Shopping | Services | Site map

tamil magazines, Hindu devotional songs, tamil links, tamil movies, tamil songs, tamil dvd, tamil news, tamil, tamil comedy, tamil movie, tamil music DVDs, bharatanatyam, Yoga DVDs, carnatic
music, tamil cinema, sivaji movie, cricket world cup, tamil ebooks, web design, web design resources, global warming, outsourcing, mutual funds, Cunard Cruise Lines, India Pakistan cricket series,
Kuselan, India Cricket, Sultan The Warrior
A web magazine from Nilacharal Ltd
Privacy Policy|Terms of use|Disclaimer| Copyright Nilacharal Ltd - All Rights Reserved Worldwide

http://www.nilacharal.com/ocms/log/03230914.asp 9/15/2010
Kaatrai varuvaan (4) / கா�றா� வ�வா� (4) Page 1 of 4

Home World Entertainment Lifestyle உலக� தமி�� �ைவ திைர�சார� Features Cunard
Cruise Lines
add nilacharal to your favourites nilacharal as your homepage
Hot
properties in
India

ேஜா�டõ
ேகÙíகû பÌ�
தüகா�கமாக
�Úò�
ைவìகôபðÎûளÐ.
�ைரóÐ கðடண
Home>> ேசைவ ெபற
இíேக Íðட×õ.

Search
காைல ஒýபÐ ம�. அóத அைற Óü�Öõ இÕðடாக எனìÌ உடேன ஒÕ
இÕóதÐ. ேமüÌò �ைச�ø ஒÕ �ýன ஜýனø வ�ேய ெப�ய ேபôபÕõ ேபனா×õ
Nilacharal Web
ெவ�îசõ வரலாமா ேவñடாமா எýÚ ேயா�òÐì ேவÏõ! Íவ�ø சாöóÐ,
Search in English
ெகாñÊÕóதÐ. அைற�ý ஒÕ ãைல�ø �ஜயý கñகைள ãÊì ெகாñÎ
Help
அம÷ó�Õóதாý. அவý இÕ ைகக�Öõ ��ர �óதைன�ø ஆúóதாý

Login �லí�டôபðÊÕóதÐ. அைற�Ûûேள காýŠட�û


ெசíÌðÎவý அíÌõ இíÌõ நடóÐ ெகாñÊÕóதா÷.
Username
அவ÷ கñக�ø பதðடõதாý ெதýபðடÐ. தý வாú�ø Óதý Óைறயாக இùவள×
Password ெப�ய ெபாÚôைப Íமì�ýறா÷. �Êகாைல நாý�üÌ �ஜயைனì ேகா÷ðÊø
ேச÷òÐ�ðடாø எøலாõ ÓÊóÐ�ðடÐ எýÚ எñ��ÕóÐ ெப�ய ஏமாüறóதாý
அைடó�Õóதா÷. அதý �றÌ எýனெவøலாேமா நடóÐ , �ஜயைனô
New Members!
Register Here.. பா÷òÐìெகாûÙõ ெபாÚôÒ இவ÷ தைல�ø �ØóதÐ.

Support
இýÛõ ஒÕ ம� ேநரò�ø ேகா÷ð �ய�í. அÕேக உûள ஒÕ �ýன
How to contribute அைற�øதாý �ஜயÛõ ெசíÌðÎவÛõ இÕóதா÷கû. அí�ÕóÐ ேகா÷ð �ðடòதðட
Tamil font help
அ¨ ரì �ேலா�ðட÷ àரõ. அÎòத ஒÕ ம� ேநரò�ø எýன ேவñÎமானாÖõ
Work Smart
Volunteer நடìகலாõ. ேகா÷ð ÜñÊø �ஜயைன ஏüறேவñÎõ - �ரõமô�ரயòதனõதாý!
Advertise

சüேற àரò�ø �ஜய�ý தைலவý, தý Üðடா�க�டõ ேப�ì ெகாñÊÕóதாý.


தைலவý, "பாÒ! யாÕடா காýŠட�û! ÒÐசா இÕìகாý! �íகôெபÕமாû எýன
ஆனாý?"

பாÒ, "காýஸட�û ேபÕ ெசíÌðÎவý! இýŠெபìட÷ இýÛõ ஆŠபò���லதாý


இÕìகாÕ! �ஜயý இôேபா காýŠட�û ெபாÚôÒலதாý இÕìகÏõ!"

தைலவý, "ச�, காýŠட�û ஃேபாைன டாô பñணî ெசாýேனேன!"

பாÒ, "ஆ� அவÕìÌ வ÷ற ஃேபாý காøெஸøலாõ கñகா�îÍðÎòதாý இÕìகாý!"

அóதî சமயõ ெசíÌðÎவ�ý ஃேபாý அவைர அைழòதÐ, "ஹேலா!" எýறா÷.

"காýŠட�û ெசíÌðÎவý! �Õõப×õ நாýதாý! ஒÕ Óì�யமான �ஷயõ


கñÎ�ÊîÍÕìேகý! எý க�ôெபøலாõ ச�யா இÕóதாø, அýைனìÌ நாம பா÷òத
அóத தைலவý ேபÕ ரòனõ. ஆ�, �ஜயý ெரñÎ ேபÕõ ரòனòேதாட வலÐ ைக,
இடÐ ைக. ஆரõபò�ேல÷óÐ அவíக Üட இÕìகாý. அவÛìÌò ெத�யாத �ஷயõ
ஒñÏõ �ைடயேவ �ைடயாÐ. நøலா கவ�íக! அÐ மðÎõ இøலாம, Óì�யமா,
�ைறய ேபÕìÌ ெதா�ø கòÐìெகாÎòதவý அவýதாý! ெராõப×õ Óì�யõ.
அவைன அïÍ ��ஷõ ÓýனாÊ ேகா÷ð வாசÖìÌì ÜðÊðÎ வóதாô ேபாÐõ.

http://www.nilacharal.com/ocms/log/03300905.asp 9/15/2010
Kaatrai varuvaan (4) / கா�றா� வ�வா� (4) Page 2 of 4

அவý உ�ÕìÌ இôேபா உò�ரவாதõ �íகதாý ÌÎìகÏõ! நாý ெசாýனெதøலாõ


நøலா ேயா�îÍô பாÕíக!" அùவள×தாý, ெதாட÷Ò ÐñÊìகôபðடÐ.

ரòனÓõ அவý Üðடா�கÙõ ெசíÌðÎவÛìÌ வóத ஃேபாý காைல உý�ôபாகì


கவ�òதா÷கû. ரòனõ ெசாýனாý, "ேவற வ�ேய இøல ஆ�! �ஜயைனì
ெகாýÛதாý ஆகÏõ! ஏüகனேவ நõமேளாட ேபெரøலாõ கñÎ�ÊîÍðடாíக!
�ஜயý மðÎõ ேகா÷ðல ேபா� �ýனாýனா, அùவள×தாý! ஆ�, பாÒ, �íக
ெரñÎ ேபÕõ பா÷òÐìேகாíக!"

ஆ�, "ச�íக பாŠ!"

ரòனõ, "பா÷òÐடா! அவைனò ÐÊìக ைவìகாம �ì�ரமாì ெகாýÛÎíக!"

ெசíÌðÎவý ஆúóத �óதைன�ø இÕóதா÷. யா�வý, ஒùெவாÕ ÓைறÔõ 'நாýதாý'


எýÚ ெசாø�ì ெகாñேட ஃேபா�ø அைழì�ýறாý. நýறாக ேயா�òÐô பா÷ìக
ேவñÎமாõ. இ�ø ேயா�ìக எýன இÕì�ýறÐ!! சüÚ ேநரõ ேயா�òÐô
பா÷òதாøதாý எýன! 'அவÛìÌò ெத�யாத �ஷயõ ஒñÏõ �ைடயேவ �ைடயாÐ.
நøலாì கவ�íக! அÐ மðÎõ இøலாம, Óì�யமா, �ைறய ேபÕìÌò ெதா�ø கòÐì
ெகாÎòதவý அவýதாý! அவý உ�ÕìÌ இôேபா உò�ரவாதõ �íகதாý ÌÎìகÏõ!'
இ�ø ஏÐõ அ÷òதõ ஒ�óÐûளேதா?! �ஜயý வாையô �Îíகலாõ எýÚ ÓÊ×
ெசöதா÷.

ெசíÌðÎவý, "�ஜயா, யாÕடா உíக ÜðடòÐìÌò தைலவý?"

�ஜயý, "ெசாøல ÓÊயாÐíக!"

ெசíÌðÎவý, "எôபÊÔõ ேகா÷ðல உýைன வாய �றìக வîÍÕவாíக!"


Your Advertisement Here

�ஜயý ��òதாý, "அÐ வைரìÌõ நாý உ�ேராட இÕóதாòதாேன! ேகா÷ðÎìÌô


ேபாகற வ��ல எýைனì கñÊôபா ெகாýÛÎவாíக! எனìÌò ெத�Ôõ!"

ெசíÌðÎவý, "உனìÌ ஒÕ மைன�, Ìழóைத எøலாõ இøைல? காதø கøயாணõ


தாேன?"

�ஜயý ப�ø ெசாøல�øைல. ெசíÌðÎவý ெதாட÷óதா÷, "� ெசòÐðடா, அவíக க�


எýன ஆÌõ?"

�ஜயý, "எíக தைலவý அவíகைளì காôபாòÐவாÕ!"

ெசíÌðÎவý, "� அவíகைளô பாòÐìகறÐ ேபால வÕமா!'

�ஜயý, "ேகா÷ðல எôபÊÔõ எýைனò àì� ெஜýமòÐìÌ ெஜ�øல வîÍÕவாíக!


அôபÔõ அேத க�தாý!" எýன ேபÍவÐ எýÚ ெத�யாதவý ேபால ெதாட÷óதாý,
"ஆனா அெதøலாõ நடìகாÐ! இýÛõ ெகாïச ேநரõதாý எý உ�÷. ேபாறதாý
ேபாேறý, எÐìÌ எý தைலவைன உíக �ðட காðÊì ெகாÎòÐðÎô ேபாகÏõ!
அவÕதாேன இòதைன வÕஷõ எனìÌî ேசாÚ ேபாðடÐ!"

ெசíÌðÎவý, "ச� �ஜயா! � எÐ×ேம இôேபா ெசாøல ேவணாõ. உíக தைலவைன


காðÊì ெகாÎìக ேவñடாõ. உýைனì காôபாòத எனìÌ ஒÕ வ� ெத�Ôõ. அÐபÊ
ெசïசா கñÊôபா � ேகா÷ðÎìÌ உ�ேராட ேபா�டலாõ. ஜðˆ �ðட � சரñட÷
ஆனா, உý தñடைன ÌைறÔõ, � உý ÌÎõபòேதாட சóேதாஷமா இÕìக ÓÊÔõ!"

�ஜயý ��òதாý, "ஹா! எýைனì காôபாòத ஒÕ ஆÙ இÕìகானா? எýைனì


ெகாñÎ ேபா� ேகா÷ðல ேச÷òÐÕவானா? அவíக எôபÊô பðடவíக ெத�Ôமா?

http://www.nilacharal.com/ocms/log/03300905.asp 9/15/2010
Kaatrai varuvaan (4) / கா�றா� வ�வா� (4) Page 3 of 4

சாýேஸ இøைல! உíகளால மðÎõ இøைல, அóத ஆñடவனால Üட அÐ ÓÊயாÐ!"

ெசíÌðÎவý ெமøலô Òýனைகòதா÷, "எýனால ÓÊÔõÛ நாý ெசாøலேவ


இøலôபா!"

�ஜயý, "அôÒறõ ேவற யாÕ எýைன காôபாòதô ேபாறாíக!"

ெசíÌðÎவý, "�தாý!" அவ÷ ெசாýன ப�ைலì ேகðÎ �ஜயý �Îì�ðடாý.


ெசíÌðÎவý ெதாட÷óதா÷, "�தாý அவíக Üðடò�ல இòதைன வÕஷமா
இÕóÐÕìேக! அவíக எôபÊô ôளாý ேபாÎவாíகýÛ உýைன �ðடா ேவற
யாÕìÌõ நøலா ெத�ïÍÕìக வாöôேப இøைல. அவíக Ýú�ைல�ல � இÕóÐ
பாÕ! எôபÊ உýைனì ெகாைல பñணò �ðடõ ேபாÎவாíகýÛ ேயா�! உýைனì
காôபாò�ìகÏõனா �தாý அóதò �ðடòைத எøலாõ Ó�யÊìகÏõ! அôÒறõ �
ேகா÷ðÎìÌô ேபா�டலாõ! சரñட÷ ஆகலாõ! உýைனì ெகாைல பñணò �ðடõ
ேபாðடவíகைளì காðÊì ெகாÎìகறÐல தôÒ இøைல! அôåவ÷ ஆ�Î! அôÒறõ
எøலாõ Íகமா ÓÊïÍÕõ!"

�ஜயý �ல ��டíகÙìÌ ெமௗனமாö ேயா�òதாý. தýைனì காôபாü�ì ெகாûள


ÓÊயாதா எýன! 'எýைனì ெகாைல ெசöய Óயü�ôபவ÷கÙìகாக நாý ஏý ேபாராட
ேவñÎõ?' அவý மனÐ �டமானÐ ேபால இÕóதÐ, "ெசíÌðÎவý! அÐ தாேன
உíக ேபÕ! ைக �லíக Óதøல அ×òÐ�Îíக!" ெசíÌðÎவ�ý கñக�ø ��ôÒ
மல÷óதÐ. அவý ைககைள �Î�òதா÷. �ஜயý ெதாட÷óதாý, "எனìÌ உடேன ஒÕ
ெப�ய ேபôபÕõ ேபனா×õ ேவÏõ!" Íவ�ø சாöóÐ, கñகைள ãÊì ெகாñÎ ��ர
�óதைன�ø ஆúóதாý. அவÛìÌ ஒÕ ேமைஜÔõ, கா�தÓõ, ேபனா×õ வóÐ
ேச÷óதÐ. ைக�ø ேபனாைவ எÎòதாý. இரñேட ��டíக�ø அóத கா�தò�ø
அù�டò�ý வைரபடõ இÕóதÐ.
�ஜயý தý ஆûகாðÊ �ரலாø ÍðÊì காðÊì ெகாñேட ஆைணகைளô
�றô�òதாý, "ெசíÌðÎவý, உடேன ெவ�ய ேபாíக! Íò� Óò� பாÕíக! இíக
இÕóÐ ேகா÷ðÎìÌ நடóÐ ேபா�ðÎ வாíக! உíக கñÏìÌ எýெனýன ெத�Ôேதா
எøலாòைதÔõ ேநாð பñ�ðÎ வாíக! இýÛõ பòÐ ��ஷòÐல அெதøலாõ இóத
ேமôல இÕìகÏõ!"

ெசíÌðÎவý தயíக, �ஜயý ெசாýனாý, "கவைலôபடா�íக சா÷, நாý தô�ìக


மாðேடý. நாý ெவ��ல ேபான×டேன எýைன ெகாøலòதாý ஆÙ தயாரா
இÕìÌேம!!"

ெசíÌðÎவý, "அôேபா, � இíக இÕìகறÐ அவíகÙìÌò ெத�Ôமா?"

�ஜயý, "இøைல, ெத�ïÍÕìக �யாயõ இøைல. ஆனா, இýÛõ ஒÕ ம� ேநரòÐல,


அதாவÐ, நாம இíகÕóÐ �ளõபறÐìÌûள அவíக எøலா இடòைதÔõ சøலைடயா
ச�îÍ கñÎ�ÊîÍÕவாíக! �íக ைடõ ேவŠð பñணா�íக! �ì�ரõ ேபாíக!"
(ெதாடÕõ)

Your Comments

ெபய÷ :

�ý அïசø :

ÍðÊ :

Comment In: Tamil English


(Type here in Thanglish and see tamil text in bottom. Tamil conversion powered by : www.suratha.com)
NOTE : Please do not use single quote in your comments. You can use double quote in place.

http://www.nilacharal.com/ocms/log/03300905.asp 9/15/2010
kattrai varuven (5) / கா�றா� வ�வா� (5) Page 1 of 4

Home World Entertainment Lifestyle உலக� தமி�� �ைவ திைர�சார� Features Cunard
Cruise Lines
add nilacharal to your favourites nilacharal as your homepage
Hot
properties in
India

ேஜா�டõ
ேகÙíகû பÌ�
தüகா�கமாக
�Úò�
ைவìகôபðÎûளÐ.
�ைரóÐ கðடண
Home>> ேசைவ ெபற
இíேக Íðட×õ.

Search
�ஜயý ெசíÌðÎவைன �யô�ø ஆúò�னாý. உபாயõ Ðôபாì��ý
அÕைமயாக ேவைல ெசö�ýறÐ. 'இÕவ�ø யா÷ Šேகாô�Ûûேள �ஜயý
Nilacharal Web
Ìüறவா�, யா÷ ேபா�Šகாரý, யா÷ யாைர ேவைல ெத�óதாý. ைகைய ð�ìக�ý
Search in English
வாíÌ�றா÷கû!?' எýபைதெயøலாõ எñ� மன�Ûû ேமø ைவòÐ அØòத ÓÊ×
Help
��òÐìெகாñடா÷ ெசíÌðÎவý. எÐ எôபÊ�Õóதாø ெசöதாý Šைநôப÷

Login எýன, ேவைல கî�தமாக ÓÊóதாø ச�! �ஜயý


ெசாýனபÊ எøலாõ ெசöதா÷. ேகா÷ðÊüÌ நடóÐ ெசýறா÷. வாச�ø �ýÚ ெகாñÎ
Username
ÍüÚôÒறòைத ேநாðட�ðடா÷. ேந÷ எ�ேர அவ÷ கñகÙìÌò ெத�óதÐ அóதô
Password பாலõதாý. அவ÷ பா÷ைவைய மைறìÌõபÊ, ேகா÷ð வாச�ø ஒÕ கா÷ வóÐ �ýறÐ.
"ஏö! இíெகøலாõ பா÷ì பñணìÜடாÐ! இÐ �ச÷ùð பா÷ì�í!" எýÚ ெசாø�
யாேரா அóதì காைரò Ðரò� அÊòதா÷கû. கñக��ÕóÐ மைறóத பாலõ �ñÎõ
New Members!
Register Here.. பா÷ைவìÌ வர, காைல அóதô பாலòைத அவ÷ எôபÊò தாñÊனா÷ எýபைத �ைன×

Support
Ü÷óதா÷. ச�, இைதôபü� எøலாõ அôÒறõ எñ�ெயñ� �யìகலாõ. இôெபாØÐ
தைலìÌ ேமø ேவைல இÕì�ýறÐ.
How to contribute
Tamil font help
ஒýபதைர ம� அள�ø 'ேமô' â÷ò� ஆனÐ.
Work Smart
Volunteer
Advertise
�ஜயý, "ெசாøÖíக, நõம ôளாý எýன?"

ெசíÌðÎவý, "ஒýபÐ அõபÐìÌ இí�ÕóÐ கா÷ல �ளõபேறாõ!"

�ஜயý, "உíகÙìÌ எýன ைபò�யமா?!" ெசíÌðÎவý �Õ�Õெவன ��òதா÷.


�ஜயý ெதாட÷óதாý, "�íக ெவ�ய ேபா� யாÕìÌõ ெத�யாம கா÷ �ழ Ì�ïÍ
பா÷òÐðÎ வாíக!"

அவý ெசாýனபÊேய ெசöதா÷. சìகரòதÕ�ø ைடõபாõ ஒýÚ இÕóதÐ. அவ÷


�Õõ�ய×டý �ஜயý ��òÐìெகாñேட ேகðடாý, "எýன சா÷! கா÷லதாý
ேபாகÏமா?!"

ெசíÌðÎவý, "பாõ இÕìÌ. Óதøல அைத கா÷ேல÷óÐ கழðடÏõ!"

�ஜயý, "�Õô� தôÒ பñ�íக! நாம அôபÊî ெசöேதாõனா, நாý உíகÙìÌ


இýŠðர‡ýŠ ெகாÎìகறÐ அவíகÙìÌò ெத�ïÍÕõ! ெத�யìÜடாÐ!! ேஸா, அóதì
கா÷ ெவÊìகÏõ!"

ெசíÌðÎவý, "அôேபா, நõம ôளாைன மாò�ì ெகாïசõ �ì�ரமா �ளõ�டலாõ!"

�ஜயý, "அÐ×õ ேவைலìÌ ஆவாÐ! ஒýபÐ அõபò� அïÍìÌòதாý ேகா÷ðÎìÌ

http://www.nilacharal.com/ocms/log/04060906.asp 9/15/2010
kattrai varuven (5) / கா�றா� வ�வா� (5) Page 2 of 4

நாம ேபாகÏõ! ஏýனா, இóேநரõ அவíக உíகேளாட ஃேபான டாô பñ�Õôபாíக!


நாம ôளாý மாò�னா அவíகÙìÌî சóேதகõ வóÐÕõ! ெராõப×õ
உஷாரா�Îவாíக! அவíக வ��ேல ேபா�தாý அவíகைள அÊìகÏõ!"

ெசíÌðÎவý அவÛைடய க�ôைபì கñÎ �யóதா÷, "� ெசாøறபÊேய


ெசöயலாõôபா!"

இÕவÕõ அóத வைரபைடòைதேய �ல ெநாÊகÙìÌô பா÷òÐì ெகாñÊÕóதா÷கû.


ஒùெவாÕ �Îõ, மரÓõ, ெதÕ×õ அ�ø Ì�ô�டôபðÊÕóதÐ. �ஜயý, ஒÕ �ல
மரíகைளî ÍðÊìகாðÊ, "இíக ஒÕ ஆÙ இÕìகலாõ. அவý கñÏல படாம
ேபாÏõ!" எýறாý. ேவÚ �ல இடíக�ø, "இவý கñÏல படாம எŠேகô ஆக
ÓÊயாÐ! அÐனால, அவý �ýனாÊ ேபா� அவைன ஏதாîÍõ பñ�Îíக!
ìேளாேராஃபா÷õ வîÍÕì�íகளா?"

இøைல எýÚ ெசாøவÐ ேபால ெசíÌðÎவý அவைனô பா÷ìக, "ìேளாேராஃபா÷õ


Üட இøைலயா?" எýபÐ ேபால �ஜயý அவைரô பா÷òÐ Óைறòதாý. ெதாட÷óதாý,
"இóத ேவைலைய நாý பñ�ேனýனா, ஒÕ Óì�யமான �ஷயõ பñÏேவý.
எôபÔேம ைடõபாõ மðÎõ ைவìகì ÜடாÐ. Üடேவ இýேனாÕ சமாîசாரÓõ
ைவìகÏõ! அôேபாதாý கெரìடான ஆைளì ெகாøறாமாýÛ ெத�Ôõ!" ஏேதா ெப�ய
Ýò�ரòைத �ளìÌவÐ ேபாலî ெசாýன �ஜயைனô பா÷òÐ ெசíÌðÎவÛìÌ �யôÒ
இýÛõதாý அ�க�òதÐ. �றÌ �ஜயý ெசாýனாý, "அóத மா�� அவíக
பñ�ðடாíகýனா, நமìÌò தô�ìக இýேனாÕ �õ�û வ� இÕìÌ!"

ரòனò�டÓõ அேத ேபாýற ஒÕ வைரபடõ இÕóதÐ. அவÛõ ஆúóத �óதைன�ø


இÕóதாý. தý ஃேபாைன எÎòÐ, "ஹேலா! ஒÕ Óì�யமான �ஷயõ! �ஜயý
அôåவ÷ ஆ�ðடாý! ேகா÷ð பìகòÐல எíகேயா இÕìகாý. அவý எíக
இÕìகாýÛ ச�யா ெத�யைல. இÕóதாÖõ, வாசø வ�யாதாý வரÏõ! நாý
Your Advertisement Here
ஆÙíகைள அÛô�îÍÕìேகý, ஆனா ÓØ நõ�ìைக இøைல! அவíகைளெயøலாõ
தாñÊ �ஜயý வóÐðடாýனா, ேகா÷ð வாசøல வîÍ அவைன àரòÐேல÷óÐ Šைநô
பñ�Î!"

மÚÓைன, "அñணாî�, Šைநôபா?"

"ஆமா! ேபா�Š ெகÎ�Ê ஜாŠ�யா இÕìÌõ! ìேளாŠ ஷாð ÓÊயாÐ! Šைநôதாý


பñணÛõ!"

மÚÓைன, "அÐìÌ ஒேர இடõதாý வச�ôபÎõ அñணாî�!"

"ஆமாõ, ேவற வ��øல! ஒேர மரÓõ ெச×Õமா இÕìÌõ! ெத�Ôõ!! ஆனா, உýனால
ÓÊÔõ! ஆôேபா�ðல ô�ðˆல � �ýேனýனா, அவý கெரìðடா ேகா÷ð �øÊí
கத× பìகòÐல வóத×டேன ேபாðÎÎ!"

ஒýபÐ நாüபò� ஐóÐ. �ñÎõ �ஜயý ைகக�ø �லíÌ! அóத இÕðடைறைய


�ðÎ ெவ�ேய வóதாý. அÕ�ø ெசíÌðÎவý இÕóதா÷. இÕவÕõ அóத
ேபா�Šகா�ø ஏ� அம÷óதா÷கû. அÕ�ø ஒÕ மரòதÊ�ø பாÒ �ýÚெகாñÎ
இவ÷கைளì கñகா�òÐì ெகாñÊÕóதாý. கா�ø அவý ைவò�Õóத
ைமìேராஃேபா�ý ãலõ, இவ÷க�ý சõபாஷைண அவý கா�ø �ØóதÐ.
ெசíÌðÎவý �ஜயைனò �ðÊìெகாñேட இÕóதா÷. ச�யாக ஒýபÐ ஐõபÐìÌì கா÷
ெவÊòதÐ.

பாÒ Óகò�ø Òýனைக âòதÐ. கா�ø இÕóதÐ 'ெரகா÷ð' ெசöயôபðட ஒÕ


சõபாஷைண எýÚ அவÛìÌò ெத�யாÐ. ÌñÎெவÊôபாø ஏüபðட அம��Öõ
Òைக�Öõ அíÌ சòத�øலாமø ேவெறாÕ கா÷ அíÌ வóÐ �ýறைதேயா, அ�ø
ெசíÌðÎவÛõ �ஜயÛõ ஏ�ìெகாñÎ ெசýறைதேயா பாÒ கவ�ò�Õìக

http://www.nilacharal.com/ocms/log/04060906.asp 9/15/2010
kattrai varuven (5) / கா�றா� வ�வா� (5) Page 3 of 4

வாöô�øைல. �ýனø ேவகò�ø கா÷ ேகா÷ðைட ேநாì� �ைரóதÐ.

ெசíÌðÎவÛõ �ஜயÛõ காைர �ðÎ இறí�, ேகா÷ð வாசைல ேநாì� நடóதன÷.


��ðˆ�ý ேமø அóத "Šைநôப÷' தயாராக இÕóதாý. அவÛìÌì ெகாÎìகôபðட
ேநரõ "ஒýபÐ ஐõபò� ஐóÐ". ஃேபா�ø வóத அ�ר ரையî ெசíÌðÎவý �ற
மாðடா÷. ெமøல ெமøல �ஜயý வாசைல ெநÕí�னாý. Ðôபாì��ý
Šேகாô�Ûûேள �ஜயý ெத�óதாý. ைகைய ð�ìக�ý ேமø ைவòÐ அØòத ÓÊ×
ெசöதாý Šைநôப÷. எøலாவüைறÔõ எ�÷பா÷òÐî ச�யாக ஆேலாசைன ெசöத
�ஜயý இைத மðÎõ �ðÎ �ðடாý. அவைனì ேகா÷ð வாச�ø ைவòÐ Šைநô
ெசöவÐ அவÛைடய தைலவ�ý "ஐÊயா" ஆ�üேற! பாவõ, அைத அவý
அ�ய�øைல. வாச�ø �ஜயý வóÐ �ýற×டý, Ðôபாì��ý ð�ìக÷
அØòதôபðடÐ.

அேத சமயõ, �ýனø ேவகò�ø, யாேரா ஒÕவ÷ வóÐ தனÐ காைர அóத "�ஸ÷ùð
பா÷ì�í"�ø �Úòத Óயü�ìக, Ðôபாì��ý ÌñÎ கா�ý ஜýன�ý �Ð பðÎ,
அைதò Ðைளìக ÓÊயாமø, ெபாðெடýÚ �ேழ �ØóதÐ. ேகா÷ð வளாகò�ø
பரபரôÒ அ�க�òதÐ. யாேரா ஒÕ ேபா�Šகார÷ ேவகமாக அóதì காைர ேநாì�
ஓÊவóÐ, கா�ý கதைவò �றóதா÷. �ேழ இறí�யÐ Òடைவ கðÊய ஒÕ ெபñ. Íமா÷
இÕபòைதóÐ வயÐதாý இÕìÌõ. அவைள யாெரýÚ கñÎெகாûளாதவ÷ இÕìக
ÓÊÔேமா!?

ஒÕ ேபா�Šகாரý ஓÊ வóÐ, "ேமடõ, உíகÙìÌ ஒñÏõ ஆகைலேய?" எýறாý.

ெசíÌðÎவý நாýÌ ேபா�Šகார÷கû மò��ø �ஜயைன �Úò�, அவ÷க�டõ,


"�ஜயý பò�ரõ" எýÚ ெசாø��ðÎ, அóதô ெபñைண ேநாì� �ைரóதா÷.

அ�÷î�Ôடý அவû ெசíÌðÎவைனô பா÷òதாû. இரñேட ெநாÊக�ø இýÛõ


இரñÎ ேபா�Š ஆஃ�ஸ÷கû அவÙìÌ எýனவா�üÚ எýÚ பயóÐெகாñேட
அவைள ேநாì� ஓÊ வóதன÷.

ெசíÌðÎவý அவû ேதாû �Ð ைக ைவòÐì ேகðடா÷, "ஆ÷ ä ஓேக �ேலாòதமா?"


(ெதாடÕõ)

Your Comments

ெபய÷ :

�ý அïசø :

ÍðÊ :

Comment In: Tamil English


(Type here in Thanglish and see tamil text in bottom. Tamil conversion powered by : www.suratha.com)
NOTE : Please do not use single quote in your comments. You can use double quote in place.

(English / தமிழி� - �ன�ேகா�)


What you see in this box gets posted as feedback.

இட×õ

http://www.nilacharal.com/ocms/log/04060906.asp 9/15/2010
kattrai varuvan (6) / கா�றா� வ�வா� (6) Page 1 of 5

Home World Entertainment Lifestyle உலக� தமி�� �ைவ திைர�சார� Features Cunard
Cruise Lines
add nilacharal to your favourites nilacharal as your homepage
Hot
properties in
India

ேஜா�டõ
ேகÙíகû பÌ�
தüகா�கமாக
�Úò�
ைவìகôபðÎûளÐ.
�ைரóÐ கðடண
Home>> ேசைவ ெபற
இíேக Íðட×õ.

Search
காைல ஒýபÐ ம�. அôெபாØÐதாý àìகõ ெத�óதÐ. ஆமாõ! பயíகர
ஒÕ நாÙõ காைல ஆÚ ம�ìÌ ேமø àí�யÐ அவசரõதாý! ெகாïசõ
Nilacharal Web
�ைடயாÐ. ஆனாø, அýÚ அவû பÎìைகìÌî ெசýறேத இÕíக அí�û! எýÚ
Search in English
காைல ஆÚ ம�ìÌòதாý. இர× ÓØவÐõ ேவைல ெசாø� உடேன ேகா÷ðÎìÌû
Help
பா÷òÐì ெகாñÊÕóதாû. தý ேபா÷ைவைய ெமøல ஓÊனாû

Login அகü��ðÎ, தýÛைடய ைநðக×ைன ச� ெசöÐெகாñÎ,


ஜýனø அÕ�ø வóÐ �ýறாû. இýÛõ அவளாø கñகைள ÓØவÐõ �றìக
Username
ÓÊயாத �ைலைம. "இùவள× ெவ�îசõ வóÐ�ðடதா" எýÚ Òறõ ேயா�ìக,
Password "ஆனாø, நாõ எøேலாÕõ இýÛõ இÕðÊø தாேன இÕì�ேறாõ" எýÚ �ைனòÐ
ெநாóதாû.

New Members!
Register Here.. அýÚ எýனெவøலாõ ேவைல இÕì�றெதýÚ ேயாசைன ெசöதாû. பòÐ ம�ìÌ

Support
ேமேனஜ÷கÙடý ஆேலாசைன, பý�ெரñÎ ம�ìÌ ஆ÷ அñð � �õÓடý ஒÕ
சó�ôÒ, எýÚ ெதாட÷óÐ இர× எðÎ ம� வைர ேவைலதாý. "வாú�ø இýÛõ
How to contribute ஒÕ நாû" எýÚ �ைனìகாÐ, தý ேவைலைய ÒòÐண÷î�Ôடý ஒùெவாÕ நாÙõ
Tamil font help
ÐவíÌவÐதாý அவû �றôÒ.
Work Smart
Volunteer
Advertise
ெதாைலìகாð��ø, அýைறய ெசö�கைளì ேகðÎ�ðÎì �ளõÒவதüÌò தயாரான
ெபாØÐ ம� ஒýபÐ நாüபÐ. அவÙைடய ஃேபாý அவைள அைழòதÐ.

மÚÓைன, "ஹேலா, ேமடõ, நாýதாý ேபசேறý!"

இவû, "ெசாøÖíக, லாவñயா! இôெபாதாý �ளõபேறý. ேமேனஜ÷Š �ðÊíìÌ


வóÐÎேவý."

லாவñயா, "ேமடõ, ஒÕ �ýன ôராôளõ!"

"ெசாøÖíக லாவñயா, எýனாîÍ!?"

"அóத ேகா÷ð ேபôப÷Š ஞாபகõ இÕìÌøல!"

"ஆமாõ..., நாý ைகெயØòÐô ேபாடÏõ! பýனñÎ ம�ìÌ ேகா÷ðல சô�ð


பñணÛõ, இøல?!'

"அÐலதாý ேமடõ ெகாïசõ �ராôளõ. Óதøல, உíக �ðட ைகெயØòÐ


வாíகாைமேய அைத ேகா÷ðÎìÌ அÛô�îÍðடாíகளாõ! அôÒறõ, ெடðைலý
பýெனñÎ இøைல. பòÐ!"

http://www.nilacharal.com/ocms/log/04130903.asp 9/15/2010
kattrai varuvan (6) / கா�றா� வ�வா� (6) Page 2 of 5

"வாð!"

"ஸா� ேமடõ! இôெபாதாý எý�ðட ெசாýனாíக!"

"�ÊÌலŠ! ம� ைநý ஃபா÷ðÊ! இôப �ளõ�னாேல ேபா� ேசர காøம� ேநரõ


ஆÌேம! பìகòÐ ஐலñð ேவற! ô�ðˆ ðராஃ�ì இøலாம இÕìகÏõ"

"ேமடõ, ேபா� ேச÷óÐÕ�íகளா?'

"ேவற வ��øைலேய! வñÊைய �ரðட ேவñÊயÐதாý!"

"நõம ஆ÷ட÷ பñண கா÷ வóÐÎîÍ! உíக �ðÎலதாý இÕìÌÐ. நøல Š�டா
ேபாÌõÛ ெசாø�Õìகாíக! அைத ேவணா ðைர பñÏíகேளý!"

தýைன தயா÷பÎò�ìெகாñÎ, �ஃôðÊø இறí�யவாேற ேப�னாû, "ெவ��ல பா÷ì


பñ�ðÎ ேகா÷ðÎìÌûள ேபாகறòÐìேக பòÐ ��ஷõ ஆÌõ! க‰டõ!!"

லாவñயா, "நாý ேகா÷ð காø பñ� �ஸ÷ùð பா÷ì�í ŠேபŠ Òì பñ�டேறý!


ேகா÷ð எñðரýŠ பìகòÐேலேய �íக �Úò�டலாõ!"

"ைநŠ ஐÊயா! ஐ ேஹாô, அóத இடõ கா�யா இÕìகÏõ. இøேலýன �ø�யý


டால÷ �ø, எý ைகெயØòÐ இøலாததால ேபா�Îõ!" Òலõப�øைல, கவைலதாý!

ெவûைள �றò�ø ேர�í கா÷ ேபால அÐ இÕóதÐ. லாவñயா�டõ ேப��ðÎ


அ�ø ஏ� அம÷óÐ ஆìஸலேரðட�ý ேமø காைல ைவòÐ ஒÕ �� -
அùவள×தாý, ��யÐ. அவÙìÌõ அÐ ேபாýற கா÷கைளô �ÊìÌõ. ெபñகÙìÌ
கா÷ ேமாகெமøலாõ இÕìகாÐ எýÚ ெசாøேவா÷ ãட÷கû. பறóதாû. பòேத
Your Advertisement Here
ெநாÊக�ø அÚபÐ, எñபÐ, áÚ �ேலா�ðட÷ ேவகõ. ஐóÐ ��டíக�ø ��ðைஜ
அைடóதாû. ஒýபÐ ஐõபÐ. லாவñயா �ñÎõ அைழòதாû.

"ேமடõ! நõம லì! Šலாð எõôðÊ! அïÍ ��ஷõ ÓýனாÊ வைரìÌõ யாேரா
�ஸ÷ù பñ��Õóதாíகளாõ. ஆனாø, அவíக வரேவ இøைலயாõ! இôேபா, �íக
ேநரா ேகா÷ð வாசÖìேக ேபா�டலாõ!"

"ைடõ இÕìÌøல லாவñயா?"

"ைநý ஃ�ஃôÊ ஆ�ÊîÍíக! கெரìடா பòÐ ம�ìÌ ேபாகேவñடாõ! அïÍ ��ஷõ


ÓýனாÊேய ேபாக ðைர பñÏíக! உíக Š�ÎìÌ இóேநரõ ô�ðˆ தாñÊÕìகÏõ!
உíகளால ÓÊÔõ!"

அவளாø ÓÊயாÐ எýÚ ஒýÚ உñேடா!! ஆõ, தாý �றóத ஊைர இÕðÊ�ÕóÐ
ெவ�îசò�üÌ ெகாñÎ வரேவñÎõ!! �ðடòதðட ஐóÐ வÕடíகளாக Óயü�
ெசöÐெகாñÊÕì�றாû - õஹுõ!

ஒýபÐ ஐõபò� நாýÌ! இேதா வóÐ�ðடÐ ேகா÷ð. ÓØ ேவகò�ø வñÊைய


�ரðÊ - அேதா ெத��ýறÐ ேகா÷ð வாசø. அேதா நாý வñÊைய �Úòத ேவñÊய
இடõ. �Úò� �ðÎ உûேள ஓÊனாø, ச�யாக இÕìÌõ. ÓØ ேவகò�ø ேபாöì
ெகாñÊÕóத வñÊ�ý ôேரì�ý �Ð காைல ைவòÐ அழகாக அóத இடò�ø
வñÊைய �ÚòÐவதüÌû, இடÐ பìக ஜýனø கñணாÊ�ø "மேட÷" எýÚ ஒÕ
சòதõ. கøலாக இÕìகìÜÎேமா எýÚ சóேதகôபÎõ அள�üÌ அவû Ìழóைத
இøைல. கñணாÊ�ý ெவ�ôÒறò�ø �ýனேதா÷ Ì� ஏüபðÊÕóதÐ. அóத காÕìÌ
அôபÊ ேநரேவñÎõ எýறாø, அÐ அ�ேவகò�ø வóத ஒÕ Òøெலð ஆகòதாý
இÕìக ேவñÎõ எýÚ அவÙìÌò ெத�Ôõ. சüேற அ�÷î�ìÌ உûளானாேள த�ர
பதüறõ அைடய�øைல. அìகõ பìகõ பா÷òதாû, Íü�Öõ ேபா�Š. ெசíÌðÎவý -

http://www.nilacharal.com/ocms/log/04130903.asp 9/15/2010
kattrai varuvan (6) / கா�றா� வ�வா� (6) Page 3 of 5

இவû நýÌ அ�óத Óகõ. ெமøல Íதா�òÐìெகாñÎ �ேழ இறí�னாû.

யாேரா ஒÕ ேபா�Šகாரý Óத�ø ஓÊவóÐ, "ேமடõ, உíகÙìÌ ஒñÏõ


ஆகைலேய?' எýறாý.

இýÛõ �ல÷ இவைள ேநாì� ஓÊ வóதா÷கû. ெசíÌðÎவý அவû ேதாû �Ð ைக


ைவòÐ, "ஆ÷ ä ஓேக �ேலாòதமா?" எýÚ அìகைறÔடý ேகðடா÷.

�ேலாòதமா�ý காøகû மðÎõ இýÛõ தýைன அ�யாமø நÎí�ì ெகாñÎதாý


இÕóதன. ெமøல ெசíÌðÎவ�டõ ேகðடாû, "அí�û, எýைனயா Ì� வîசாíக?"

ெசíÌðÎவý, "இøலõமா! உýைன இøல!! ஏý இùவள× ேவகமா கா÷ ஓðடற?"

அôெபாØÐதாý ெசíÌðÎவý ஒÕ உñைமைய உண÷óதா÷, அவû மðÎõ அòதைன


ேவகமாக வó�Õìகா�Êø, அóத ÌñÎ இóேநரõ �ஜயைனì ெகாý�ÕìÌõ.

�ேலாòதமா, "ஆமாõ! பயíகர அவசரõதாý! ெகாïசõ இÕíக அí�û!" எýÚ


ெசாø� உடேன ேகா÷ðÎìÌû ஓÊனாû. ேநேர ேகா÷ð ìளா÷ì�டõ ெசýÚ ேபச,
ஏமாüறõ - ெடðைலý பý�ெரñÎதானாõ. �றÌ ஏý லாவñயா அôபÊî
ெசாýனாû. ìளா÷ì �ேலாòதமா�டõ ஏேதா ேபôபைர �ðட அ�ø
ைகெயாôப�ðடாû. "�ø�யý டால÷ �ø" �ைடòத சóேதாஷõ அவû Óகò�ø
ெத�ய�øைல, Ìழôபõதாý ெத�óதÐ.

ெவ�ேய வóதாû. ேபா�Š Üðடõ கைலó�ÕóதÐ. ெசíÌðÎவý மðÎõதாý


இÕóதா÷.

அவ�டõ, "ஒÕ Óì�யமான �ø அí�û, நாý ைசý பñணாம ேபாŠð


பñ�ðடாíக!"

ெசíÌðÎவý, "� இóத பா÷ì�í லாð �ஸ÷ù பñ�Õó�யா �ேலாòதமா?"

�ேலாòதமா, "ஆமா, ைநý ஃபா÷ðÊ ஃைபùேல÷óÐ!"

ெசíÌðÎவý, "அôேபா இóத டயòÐìÌ � இíக இÕôேபýÛ ெத�Ôõ!"

�ேலாòதமா, "ஆமாõ, ஏý ேகìக�íக!"

ெசíÌðÎவý ேயா�òதா÷. �ஜயைன ஒýபÐ ஐõபò� ஐó�üÌ ெகாñÎவரî


ெசாýனவý ஒÕவý. அதைன அ�óÐ யாேரா �ஜயைன ெவÌ àரò��ÕóÐ Šைநô
ெசöய ôளாý பñ��Õì�றா÷கû. Šைநô ெசöவதüÌ அÐதாý ஒேர லாவகமான
இடõ. அெதôபÊ அேத ேநரò�ø ெசாø�ைவòதாüேபால இùவள× ேவகò�ø வóÐ,
�ஜய�ý உ�ைர �ேலாòதமா�ý கா÷ காôபாü�யÐ! இÐ �ஜமாகேவ
தüெசயøதானா?!

ெசíÌðÎவý �ேலாòதமா�டõ தý எñணíகû ÓØவைதÔõ ெசாøல�øைல, "ஏேதா


�ஜயைன காôபòதறòÐìÌýேன � வóÐ ேச÷óத மா�� இÕìÌ!"

�ேலாòதமா, "யாÕ �ஜயý?"

ெசíÌðÎவý, "வா காðடேறý!" எýÚ ெசாø� அவைள �ஜய�டõ அ�ÓகôபÎò�


ைவòதா÷. ெசíÌðÎவý, "சரñட÷ ஆகேறýÛ ெசாø�ðடாý!" அவ÷கைளî Íü�
ஐóதாÚ ேபா�Šகார÷கû காவø இÕóதா÷கû. ஒÕ (�ðடòதðட) ஏØ வயÐî �Úவý
அவ÷கைள வðட�ðடவாேற �ைளயாÊì ெகாñÊÕóதாý. யாரவý, இíÌ எíÌ
வóதாý எýÚ ெசíÌðÎவý ேயா�ôபதüÌû, அவý ேபா�Šகார÷க�ý மò��ø

http://www.nilacharal.com/ocms/log/04130903.asp 9/15/2010
kattrai varuvan (6) / கா�றா� வ�வா� (6) Page 4 of 5

ÒÌóதாý, தý ேஜ��Õóத ஏேதா ஒýைற ெவ�ேய எÎòதாý.

ஆகா! எýனÐ அÐ! Ðôபாì�யா! அவý Ì� �ஜயý �Ðதாý இÕóதÐ.


ெசíÌðÎவý ஒÕ அÊ எÎòÐ ைவôபதüÌû, அóதî �Úவý ð�ìகைர அØòத,
ÌñÎ �ஜயý �Ð பாöóதÐ!!

"எíகôபாைவ இôபÊòதாேன ெகாýன �!" எýÚ ேகாபòÐடý ெசாø��ðÎ �ñÎõ


ஒÕ Óைற - �ஜயý �Ð இýÛõ ஒÕ ÌñÎ. �ேழ �Øóதாý �ஜயý. இÕ
ேபா�Šகார÷கû அவைனî Íü� வைளòதன÷. ெசíÌðÎவý அÕ�ø இÕóத
�ேலாòதமாைவô பா÷òதா÷. ஏேதா ேபயைறóதÐ ேபாø �ýÚ ெகாñÊÕóதாû -
அவû ��ேயாரò�ø �Ú Ð� �÷. ஆõ, �ேலாòதமா×õ உண÷î�வசôபÎவாû -
இரñடாவÐ Óைறயாக ெசíÌðÎவý பா÷ì�ýறா÷.
�ேலாòதமா�ý கñகைளô பா÷òதவாேற �ஜயý தý கñகைள ãÊனாý!

(ெதாடÕõ)

Your Comments

ெபய÷ :

�ý அïசø :

ÍðÊ :

Comment In: Tamil English


(Type here in Thanglish and see tamil text in bottom. Tamil conversion powered by : www.suratha.com)
NOTE : Please do not use single quote in your comments. You can use double quote in place.

(English / தமிழி� - �ன�ேகா�)


What you see in this box gets posted as feedback.

இட×õ

About us | Team | Contact Us | Press | Feedback | Favourites | Communities | Shopping | Services | Site map

tamil magazines, Hindu devotional songs, tamil links, tamil movies, tamil songs, tamil dvd, tamil news, tamil, tamil comedy, tamil movie, tamil music DVDs, bharatanatyam, Yoga DVDs, carnatic

http://www.nilacharal.com/ocms/log/04130903.asp 9/15/2010
Kaatrai varuvaan (7) / கா�றா� வ�வா� (7) Page 1 of 4

Home World Entertainment Lifestyle உலக� தமி�� �ைவ திைர�சார� Features Cunard
Cruise Lines
add nilacharal to your favourites nilacharal as your homepage
Hot
properties in
India

ேஜா�டõ
ேகÙíகû பÌ�
தüகா�கமாக
�Úò�
ைவìகôபðÎûளÐ.
�ைரóÐ கðடண
Home>> ேசைவ ெபற
இíேக Íðட×õ.

Search
அóதì ைக�ையî Íü� ஐóதாÚ ேபா�Šகார÷கû காவø இÕðடாக இÕóததாø,
இÕóதா÷கû. அóத ஏØ வயÐî �Úவý அவ÷கைள கñகÙìÌ ஒýÚõ
Nilacharal Web
வðட�ðடவாேற �ைளயாÊì ெகாñÊÕóதாý. அவைன ெத�ய�øைல. ஆனாø, ஒÕ
Search in English
யா÷ எýÚ ெசíÌðÎவý கñÎெகாûவதüÌû, அவý உÕவõ நக÷வÐ மðÎõ
Help
ேபா�Šகார÷க�ý மò��ø ÒÌóதாý, தý ேஜ��Õóத ெத�óதÐ.

Login ஏேதா எýைற ெவ�ேய எÎòதாý.

Username
ஆகா! எýனÐ அÐ! Ðôபாì�யா! அவý Ì� அóதì ைக��ý �Ðதாý இÕóதÐ.
Password ெசíÌðÎவý சðெடýÚ கவ�òதா÷, ஒÕ அÊ எÎòÐ ைவòÐ - அóதî �Úவý
ð�ìகைர அØòத, ÌñÎ ேநராக பாöóÐ ெசýÚ ெசíÌðÎவ�ý ேதாைளò
ÐைளòதÐ. ைக�ையì காôபாüÚவதüகாக அவ÷ ெசöத ெசயைலì கñÎ, Ðôபாì�
New Members!
Register Here.. ைவò�Õóத �Úவý ைகக��ÕóÐ Ðôபாì� �ேழ �ØóதÐ.

Support
அî�Úவைன ேநாì� ஒÕ �Ú� ஓÊ வóதாû. "எýன பñ��ðடாö" எýபÐ ேபால
How to contribute ஒÕ பா÷ைவ பா÷òதாû. ெசíÌðÎவý தý ேதா��ÕóÐ ரòதõ க�ய அóதî
Tamil font help
�Úவைனô பா÷òÐ ��òதா÷. �Úவý கñக�ø �÷ ெகாðÊயÐ. "ù×ேவ" எýÚ அழ
Work Smart
Volunteer ஆரõ�òதாý. அóதì ைக�ைய ேபா�Šகார÷கû ÝúóÐ அவைன பாÐகாôபான ஒÕ
Advertise
இடò�üÌ அைழòÐî ெசýறன÷.

ஒÕ ைகயாø தý ேதாைளô �ÊòÐì ெகாñÎ ெசíÌðÎவý எØóதா÷. அóதî


�Úவ�டõ வóதா÷. "ஸா� அí�û" எýÚ அவý அØÐெகாñேட ெசாøல, அவைன
மா÷ேபாÎ அைணòÐìெகாñடா÷ ெசíÌðÎவý. அóதî �Ú� இÕவைரÔõ
கñெகாðடாமø பா÷òÐì ெகாñÊÕóதாû!!

கñெகாðடாமø ேராðைட பா÷òÐìெகாñÎ வñÊைய ஓðÊய ேபாÐõ,


�ேலாòதமா�ý மனìகñ�ø ெத�óத காð� அÐ!! கñக�ø இÕóÐ இýÛõ
�÷òÐ�கû ெசாðÊìெகாñÎதாý இÕóதன. அவüைறò Ðைடòத வñணõ காைரî
ெசÖò�னாû.

கõெப�ைய அவû அைடóதேபாÐ ம� பòதைர. ேமேனஜ÷Š' �ðÊí ஏüகனேவ


Ðவí��ÕóதÐ. அைனவÕõ இவÙìÌ "Ìð மா÷�í" ெசாøல, இவû, "ஸா�,
ெகாïசõ ேலð ஆ�ÎîÍ!" எýறாû. லாவñயா×õ அíேகேயதாý இÕóதாû. ெமøல
ேகðடாû, "ேமடõ, கñெணøலாõ �வóÐÕìÌ! வா‰ பñ�ìக�íகளா!"

அóத �ðÊí ÓÊÔõ ெபாØÐ ம� பý�ெரñÎ. ேவைல�ø ஈÎபðடதாø அவû


மனìகவைல எøலாõ பறóேத ேபானÐ. காைல�ø சாô�ட�øைல, ப�ìக ஆரõ�òதÐ.
லாவñயாைவ ேதÊìெகாñÎ ேபானாû, காைல�ý Ìழôபòைத ெத�×பÎò�ì
ெகாûளலாõ எýற எñணò�ø. அóத �ðÊí ÓÊóத அேத சமயõ, ேவெறாÕ

http://www.nilacharal.com/ocms/log/04200907.asp 9/15/2010
Kaatrai varuvaan (7) / கா�றா� வ�வா� (7) Page 2 of 4

இடò�ø இýெனாÕ �ðÊí ஆரõ�òதÐ.

*****

ஆŠபò���ø �íகôெபÕமாû பÎò�Õóதா÷. அவ÷ பìகò�ø அ�Šடñð க�ஷன÷


ெநÎïெச�யý அம÷ó�Õóதா÷. ெசíÌðÎவÛõ அÕ�ேலேய �ýÚெகாñÊÕóதா÷.
இýÛõ �ல ேபா�Šகார÷கÙõ இÕóதா÷கû.

ெநÎïெச�யý, "எôபÊ இÕì�íக ெபÕமாû?"

�íகôெபÕமாû, "பரவாøல சா÷!" எýÚ ஆரõ�òÐ ÓØì கைதையÔõ ெசாýனா÷.


ÓகãÊையô பü�Ôõ ெசாýனா÷!

ெநÎïெச�யý, "யாரா இÕóதா எýன!! ைகல மாðÊனா உûள àì�ô ேபாÎíக!


�ைறய Ìõபø இÕìÌ, அவíகÙìÌûள ஏதாîÍõ அÊதÊயா இÕìÌõ!! நõம ஊÕ
இÕìகற �ைலைம�ல, யாÕ சðடòைதì ைகல எÎòÐì�ðடாÖõ àì� உûள ேபாட
ேவñÊயÐதாý! சóேதகேம �ைடயாÐ". �க×õ ேந÷ைமயான அ�கா� எýÚ
ெபயெரÎòதவ÷ ெநÎïெச�யý.

�றÌ �íகôெபÕமாû காýŠட�û ெசíÌðÎவைனô �ரò�ேயகமாகô பாராðÊனா÷.


கைட��ø ெநÎïெச�யý �ளõÒõ ேநரò�ø �íகô ெபÕமாû, "சா÷, இÐல ஒÕ
�ýன ெரìகெமñேடஷý ெலðட÷ இÕìÌ! காýŠட�û ெசíÌðÎவÛìÌ சô-
இýŠெபìட÷ �ரேமாஷý ெராõப நாளா ðä சா÷!" எýறா÷.

ெநÎïெச�யý ��òÐì ெகாñேட அைத வாí�ì ெகாñடா÷, "ெலðெட÷லாõ


ேதைவயா?"
Your Advertisement Here

ஆனாø, ெசíÌðÎவý ÌÚì�ðÎ, "ஒÕ ��ஷõ சா÷!! இýைனìÌ நடóத


சõபவíகளால எனìÌ இóத �ரேமாஷý �ைடìÌÐýனா, எனìÌ அÐ ேவñடாõ
சா÷!" எýÚ ெசாø�, அைனவÕìÌõ ஒÕ அ�÷î�ையì ெகாÎòதா÷. �ýÒ
ெதாட÷óதா÷, "நாÛõ �ðடòதðட இÕபÐ வÕஷமா காýŠட�ளா இÕìேகý!!
எýைனìÌேம எனìÌ �ரேமாஷý ேவÏõÛ �ைனîசÐ �ைடயாÐ! Óதø தடைவயா
எýைன நõ� ஒÕ ெப�ய ெபாÚôைப ஒôபைடî�íக! ஆனா, எýனால அைத
உÕôபÊயா ெசöய ÓÊயைல! �ஜயý..." எýÚ இØòÐ�ðÎ, �றÌ ெசாýனா÷,
"இôேபா உ�ேராட இøைல! அவைனì காôபாò� இÕóேதýனா இைத நாý
ஏòÐì�ðÎ இÕôேபý! இôப ேவñடாõ சா÷!" எýறா÷.

எøேலாÕìÌõ ெத�Ôõ ெசíÌðÎவý ஒüைற ஆளாக �ýÚ தýÛைடய சì�ìÌ


ேமேல பாÎபðÎ�ðடா÷ எýÚ!! இÕóÐõ �ஜயý இôெபாØÐ உ�ேராÎ இøைல.
அவ÷க�ý ஒேர சாð� இøைல. ரòனேமா, ஆ�ேயா - யாைரÔõ ைகÐ ெசöய
ÓÊயாÐ! �ñÎõ Óத��ÕóÐதாý ெதாடíக ேவñÎõ!! ெசíÌðÎவ�ý ÓÊைவ
ெநÎïெச�யý ஆத�ôபÐ ேபால அழகாöî ��òதா÷. �றÌ தý ெதாô�ையì கழü�
"ேஹðŠ ஆஃô" எýÚ ெசாø��ðÎ ெசíÌðÎவÛìÌ ஒÕ ேபா�Š ெசøäð
அÊòதா÷. ப�ÖìÌ ெசíÌðÎவÛõ ெசøäð அÊòதா÷.

அý�ர× �ðÎò �ñைண�ø அம÷óÐெகாñÎ ெசíÌðÎவý தý மக�டõ


ேப�ìெகாñÊÕóதா÷. நடóத சõபவíகû ÓØவைதÔõ ஒÕ கைத ேபாலî ெசாýனா÷.

அவý ஒÕ இடò�ø ேகðடாý, "ராஜா மா�� ெவûைளì Ì�ரல வóதாராôபா?"

ெசíÌðÎவý, "ஆமாõடா!"

�Úவý ைக�ø அேத கா�தõ இÕóதÐ.. அவý ேகðடாý "அவ÷தாý கø�

http://www.nilacharal.com/ocms/log/04200907.asp 9/15/2010
Kaatrai varuvaan (7) / கா�றா� வ�வா� (7) Page 3 of 4

அí�ளாôபா?"

ெசíÌðÎவÛìÌ ப�ø ெசாøலò ெத�ய�øைல. கட×ளா �றóÐ வóÐ அ�யாயòைத


எ�÷òÐ ேபாராடô ேபா�றா÷!!? இÕóÐõ அைதெயøலாõ தý மக�டõ அவ÷
ெசாøல�øைல. கைதைய மðÎõ ெதாட÷óதா÷. "உýைன மா�� ஒÕ ÌðÊô ைபயý
வóÐ �ஜயைன ஷூð பñ�ðடாý" எýÚ அவ÷ ெசாø� ÓÊìÌõ சமயõ
�ðÊÛû ஏேதா சòதõ ேகðடÐ!

தý மகைனò �ñைண�ேலேய இÕìகî ெசாø��ðÎ, தý Ðôபாì�ைய எÎòÐì


ெகாñÎ ெமøல நக÷óதா÷. அவ÷ �ðÊø யாேரா இÕóதா÷கû. இÕðடாக இÕóததாø,
கñகÙìÌ ஒýÚõ ெத�ய�øைல. ஆனாø, ஒÕ உÕவõ நக÷வÐ மðÎõ ெத�óதÐ.
ெசíÌðÎவÛìÌ Ü�ய பா÷ைவ - அóத இÕðÊÖõ அóத உÕவò�ý அைச×கைள
நýÌ உண÷óதா÷.

அவ÷ Ðôபாì�யாø Ì� ைவìÌõ ேநரõ அóத உÕவேம அவ�டõ ேப�யÐ, "இóத


ேநரòÐல எíக ேபா�Õó�íகýÛ நாேன ேயா�îÍðÎ இÕóேதý! வாíக காýŠட�û
ெசíÌðÎவý!"

ெசíÌðÎவý, "யா÷ �! உனìÌ எýன ேவÏõ? எóத Ìåôைப ேச÷óதவý? எýன


பñற இíக?" எýÚ Ðôபாì��ý Ì�ைய நகüறாமø, வ�ைசயாகì ேகû�கைளì
ேகðடா÷!

அவý, "ேதைவ�øலாத ேகû�களா ேகìக�íக!! நாý எóத ìåôைபÔõ ேச÷óதவý


இøைல!"

ெசíÌðÎவý, "எýன! �ைளயாட�யா அôேபா? �ேரா ஆகÏமா? எòதைன ேபÕ


இôபÊ �ளõ�Õì�íக?"

அவý, "ெரñÎ ேப÷! நாம ெரñÎ ேப÷!!"

ெசíÌðÎவý, "வாð!"

அவý, "ச�, அைத �Îíக! �ஜயý எôபÊ இÕìகாý?"

ெசíÌðÎவý �டமாகî ெசாýனா÷, "�ஜயý ெசòÐðடாý!"

அவý ��òதாý, "காýŠட�û ெசíÌðÎவý, �ஜயý எôபÊ இÕìகாýÛ ேகðேடý!"

ெசíÌðÎவý, தயí�ì ெகாñேட ெசாýனா÷, "ெரñÎ ÌñÎ! மாÊல பÎòÐÕìகாý!


ேகாமாலதாý இÕìகாý! எôேபா ெத�ÔõÛ ெத�யாÐýÛ டாìட÷ ெசாø�ðடாÕ!
உனìெகôபÊ அவý உ�ேராட இÕìகாýÛ ெத�Ôõ?"

(ெதாடÕõ)

Your Comments

ெபய÷ :

�ý அïசø :

ÍðÊ :

Comment In: Tamil English


(Type here in Thanglish and see tamil text in bottom. Tamil conversion powered by : www.suratha.com)
NOTE : Please do not use single quote in your comments. You can use double quote in place.

http://www.nilacharal.com/ocms/log/04200907.asp 9/15/2010
kattrai varuvan (8) / கா�றா� வ�வா� (8) Page 1 of 4

Home World Entertainment Lifestyle உலக� தமி�� �ைவ திைர�சார� Features Cunard
Cruise Lines
add nilacharal to your favourites nilacharal as your homepage
Hot
properties in
India

ேஜா�டõ
ேகÙíகû பÌ�
தüகா�கமாக
�Úò�
ைவìகôபðÎûளÐ.
�ைரóÐ கðடண
Home>> ேசைவ ெபற
இíேக Íðட×õ.

Search
அவý, "எòதைனேயா ேபைர �ðÎðÎ நாý உíகைள ÝŠ ெத�யைல! ஐயõ லாŠð!
பñணÐìÌ காரணேம உíக Òò�சா�òதனõதாý!" �ñÎõ ஒñÏ இவý ேபசற
Nilacharal Web
��òதாý, "அìÍவலா, நாý உíகைள ெஸெலìð வைரìÌõ ெவ�ð பñணÏõ!
Search in English
பñணைல! ��தாý நõைம இைணîசÐ!" எýÚ ெசாø�ய இøேல Óதøேல÷óÐ
Help
�ý �ñÎõ ெதாட÷óதாý, "�ஜயைன அóத Ìழóைத எøலாòைதÔõ ஆரõ�ìகÏõ

Login ÍðடôÒறõ அவைனÔõ காேணாõ, உíகைளÔõ காேணாõ!


ஒñÏõ ஒñÏõ ெரñÎ!! எôபÊ அவைன அí�ÕóÐ
Username
அôÒறô பÎò��íக?"
Password

ெசíÌðÎவý நமðÎî ��ôÒ ��òதா÷, "எôபÊேயா பñ�ேனý! � யாÕýÛ ேகðடா


எý �ðட ெசாøலô ேபா�யா, இøேலøல! அÐ ேபாலòதாý, எýனால இைதî ெசாøல
New Members!
Register Here.. ÓÊயாÐ!"

Support
அவÛõ ��òதாý, "�íக ெசாøல ேவñடாõ! ேபா�ஸூìÌ எýன ெத�Ôõ!
How to contribute அவíக�ðட எýன கைத ெசாø��Õì�íக?"
Tamil font help
Work Smart
Volunteer ெசíÌðÎவý, "�ைறய ேபÕ இÕóததனால, யா÷ �ðடÔõ உñைமையî ெசாøலைல!"
Advertise

அவý, "இ�ேமÖõ ெசாøல ேவñடாõ! அவÛìÌò ெத�யðÎõ! அôÒறõ


பா÷òÐìகலாõ!"

ெசíÌðÎவý, "உýைனòதாý பா÷òத×டேன அெரŠð பñணî ெசாýனாíக! தôÒ


பñ�ேயாýÛ �ைனìகறாíக!"

அவý, "�íக எýன �ைனìக�íக?"

ெசíÌðÎவý, "எíகÙìÌ உத� பñறதாதாý �ைனìகேறý!"

அவý �ñÎõ ��òதாý, "ச�! அÎòÐ எýன பñறதா உòேதசõ உíகÙìÌ!"

ெசíÌðÎவý, "ெத�யைல! ஐயõ லாŠð! ஒñÏ இவý ேபசற வைரìÌõ ெவ�ð


பñணÏõ! இøேல Óதøேல÷óÐ எøலாòைதÔõ ஆரõ�ìகÏõ!"

அவý சüÚ ேநரõ ேயா�òதாý, "ேவÚ �தமா காö நகòதலாõ! வ� இÕìகÏõ!"

ெசíÌðÎவý, "ெத�ïசா ெசாøÖ! கñÊôபா ðைர பñணலாõ!"

அவý, "ெகாïசõ ேயா�ìகÏõ! ைடõ ெகாÎíக! ேநò� ைநð �íக ஜýனøேல÷óÐ

http://www.nilacharal.com/ocms/log/04270909.asp 9/15/2010
kattrai varuvan (8) / கா�றா� வ�வா� (8) Page 2 of 4

எðÊô பா÷òதôேபா நாý �ýÛðÎ இÕóேதýல, அேத இடòÐல நாைளìÌ ராò��


ேபசலாõ!"

ெசíÌðÎவý, "ச�!"

அவý, "அôÒறõ ஒÕ Óì�யமான �ஷயõ! நாý இôேபா வóதÐìÌì காரணõ -


இóத சா�ைய உíக�ðட ெகாÎìகòதாý!"

இÕðÊø சா�ைய அவý �ðÊனாý. அவ÷ வாí�ìெகாñÎ, "இெதôபÊ உý ைகல


வóÐîÍ?"

அவý, "காைலல �ஜயைனô பò� �ல எìŠðரா �äŠ ெசாýேனýல! அைத ேபா�Š


ெரகா÷ðŠல ேதடறÐìÌ உíக சா� ேதைவôபðÎîÍ! காைலல எÎòÐìÌðேடý!
இôேபா, �Õô� ைவìகòதாý வóேதý! அôப×õ இÕðÎ, இôப×õ இÕðடா, அதனால
எóத ெஷஃøôேல÷óÐ எÎòேதýÛதாý ச�யா ெத�யைல! எÎòதைத எÎòத இடòÐல
ைவìக ேவணாமா?" எýÚ �ைளயாðடாக ெசாýனாý.

"அடôபா�" எýபÐ ேபால ஒÕ பா÷ைவ பா÷òதா÷ ெசíÌðÎவý.

அவý ெதாட÷óதாý, "நாÖ மாசòÐìÌ ÓýனாÊ ரòனõ ìåô பò� �ைறய


�ஷயíகைள இýŠெபìட÷ �íகõெபÕமாû ேசக�îÍÕìகாÕ! அெதøலாõ ெராõப
உத�யா இÕóÐîÍ" எýÚ ெசாø� அÕ�ø இÕóத ஜýனைலò �றóÐ அதý வ�ேய
�ேழ ெதÕ�ø Ì�òÐ ஏேதா ஒÕ �ì�ø ஓட ஆரõ�òதாý. ெசíÌðÎவý ஜýனø
வ�ேய அவைனô பா÷òத வñணõ �ýÚெகாñÊÕóதா÷ - அவý இÕðÊø மைறÔõ
வைர.

****
Your Advertisement Here

மÚநாû மாைல ெசíÌðÎவ�ý ெசøஃேபாÛìÌ அைழôÒ வóதÐ.


மÕòÐவமைன��ÕóÐ டாìட÷ �ஜயராகவý ஃேபாý ெசö�Õóதா÷. ெசíÌðÎவைனì
�ளõ� வரîெசாýனா÷. தý மகைன பò�ரமாக இÕìகî ெசாø��ðÎ அí�ÕóÐ
Òறôபðடா÷ ெசíÌðÎவý.

இர× எðÎ ம� அள�ø, மÕòÐவமைன�ý ஐ.�.ä ���ø, மயìகò�ø இÕóத


�íகõெபÕமா�ý அÕேக ெசíÌðÎவý அம÷ó�Õóதா÷.

�ஜயராகவý ேபச ஆரõ�òதா÷, "ேநò� �íக இவர �ðÎðÎô ேபானôப நøலாதாý


இÕóதாÕ! அÐìகôÒறõ, ஐ �í ஏேதா ��யஸா நடóÐÕìÌ! இýைனìÌ காேலல
பயíகரமான எ�ெலôÊì அðடாì! ஒÕ ��ஷõ நாேன ஷாì ஆ�ðேடý. அெரŠð
பñ� மயíகவîேசாõ. ெரñÎ ம� ேநரõ க�îÍதாý Ó�îசாÕ! ெராõப ŠெடÊயா
ேப�னாÕ!" ஒÕ ��டõ தயí�, "தýைன யாேரா ெகாøல வóததா ெசாýனாÕ!"

ெசíÌðÎவý, "ஹாŠ�டø உûளேயவா?"

"ஆமாõ!"

ஓ�Õ ��டíகÙìÌ �சôதõ! �றÌ ெசíÌðÎவேன டாìட�டõ ேகðடா÷, "எýன


��÷Û எ�ெலô�?"

"இவÕìÌ நரõÒò தள÷î� இÕìÌ! �ýன வயÍல ெநறய ð�ðெமñð


ெகாÎòÐÕìகாíக!"

ெசíÌðÎவÛìÌò ெத�யாத ஒÕ �ஷயõ அÐ. டாìட÷ ெதாட÷óதா÷, "யாேரா இவர


ெகாைல ெசïச Óயü� ெசïச அ�÷î�ல �Õô� ஃ�ðŠ வóÐÕìÌýÛ

http://www.nilacharal.com/ocms/log/04270909.asp 9/15/2010
kattrai varuvan (8) / கா�றா� வ�வா� (8) Page 3 of 4

கñÎ�Êîேசாõ!"

"அìÍவலா, எனìÌ இýŠெபìட÷ �íகõெபÕமாள மðÎõதாý ெத�Ôõ! ெராõப


ெராõப ேந÷ைமயான ஒÕ ேபா�Šகாரராதாý ெத�Ôõ! ேவற எÐ×õ அவரô பò�
எனìÌ ெத�யாÐ! ேம �, நாý ெத�ïÍì�ðÎ இÕìகÏõ!"

"அவேராட ைவஃô இíகதாý இÕìகாíக, ேபச�íகளா?"

�íகõெபÕமா�ý மைன� அóத அைற�ý ஒÕ ஓரò�ø அைம��ø ஆúó�Õóதாû.


அவைள ப�×டý ெசíÌðÎவý பா÷òதா÷. இரñÎ வா÷òைதகû அவ�டõ
ேப��ðÎô Òறôபடலாõ எýÚ ÓÊெவÎòதா÷. அவû கñகû ெவ�òேதாÊ இÕóதன.
அவ÷கÙìÌ Ìழóைதகû �ைடயாÐ! ஒÕ மகý - இÕóதாý! இÕóதாý. க�ஷன÷
ெநÎïெச�யÛìÌ ஃேபாý ெசöÐ ஆŠபò���ø காவÖìÌ இரñÎ ேபைர
�ய�ìÌமாÚ ேகðÎìெகாñÎ�ðÎ தýÛைடய கா�ø அம÷óÐ �ðைட ேநாì�
�ைரóதா÷.

(ெதாடÕõ)

Your Comments

ெபய÷ :

�ý அïசø :

ÍðÊ :

Comment In: Tamil English


(Type here in Thanglish and see tamil text in bottom. Tamil conversion powered by : www.suratha.com)
NOTE : Please do not use single quote in your comments. You can use double quote in place.

(English / தமிழி� - �ன�ேகா�)


What you see in this box gets posted as feedback.

இட×õ

http://www.nilacharal.com/ocms/log/04270909.asp 9/15/2010
Kaatrai varuvaan (9) / கா�றா� வ�வா� (9) Page 1 of 3

Home World Entertainment Lifestyle உலக� தமி�� �ைவ திைர�சார� Features Cunard
Cruise Lines
add nilacharal to your favourites nilacharal as your homepage
Hot
properties in
India

ேஜா�டõ
ேகÙíகû பÌ�
தüகா�கமாக
�Úò�
ைவìகôபðÎûளÐ.
�ைரóÐ கðடண
Home>> ேசைவ ெபற
இíேக Íðட×õ.

Search
ெசíÌðÎவý இர× உண�ý ேபாÐ, வழìகõ ேபால, ச�யான �ெடøöŠ
அýÚ நடóதவüைற எøலாõ தý மக�டõ �ளì�னா÷. ெத�யாÐ, காýஃ�ெடý�யø!
Nilacharal Web
�ý அவைனò àíக ைவòÐ�ðÎ ெமÐவாக எØóÐ மாÊ நõம ஊைரò தாñÊ Íãகமா
Search in English
அைறìÌî ெசýறா÷. ேபாÌதாýÛ ெசì பñறÐதாý
Help
எíக ேவைல! அைதì கடòத

Login �ஜயÛìÌ இýÛõ �ைன× �Õõப�øைல. ìéேகாŠ ஏேதா ஒÕ Ìõபø ôளாý

பாðÊைல மாü� ைவòÐ�ðÎ, அí�Õóத ஜýனø வ�ேய ேபாðÎÕìÌýÛ


Username
இÕñட ெதÕìகû �Ð தý பா÷ைவையî ெசÖò�னா÷. கñÎ�Êîேசாõ

Password வÕ�ேறý எýÚ ெசாýனாேன! எôெபாØÐ வÕவாý! யா÷


அவý! அவÛìÌ எýன அìகைற! ஏý, Óகòைத மைறòÐì ெகாñÎ உதவ ேவñÎõ.
ஒÕ Óைற Üட அவைன ெவ�îசò�ø பா÷òத�øைல. எôபÊ இÕôபாý எýÚ Üட
New Members!
Register Here.. ெத�யாÐ. ஆ! இேதா ஒÕ உÕவõ நக÷வÐ ேபாø ெத��ýறேத! சðெடýÚ எØóÐ

Support
�ேழ ெசýறா÷.

How to contribute ãÊ�Õóத ஒÕ கைட�ý வாச�ø Ì�கா�ðÎ அம÷ó�Õóதாý அவý. ÓðÊகÙìÌ


Tamil font help
நÎேவ தý Óகòைத ÒைதòÐì ெகாñÊÕóதாý. அவைன ேநாì� ெசíÌðÎவý
Work Smart
Volunteer நடóதா÷.
Advertise

"வரமாðÊேயாýÛ �ைனîேசý!"

அவý ப�ø ெசாøல�øைல. ெசíÌðÎவý ெதாட÷óதா÷, "எýன பñணலாõÛ


ேயா�î�யா!"

"நாý யாÕýÛ ேயா�ìகறத �ÚòÐ�íகளா �íக?"

ெசíÌðÎவý ��òதா÷, "ச�ôபா! ேயா�ìகைல ெசாøÖ!"

"Óதøல நடóதெதøலாòைதÔõ எனìÌ ெசாøÖíக"

"ஒÕ வாரòÐìÌ ÓýனாÊ அóதமாý �×ேல÷óÐ மேல�யா ேபாகற ஒÕ �ôெமñð


ஒñÏ வóÐîÍ! ஏேதா காŠð� �ôெமñð. ச�யான �ெடøöŠ ெத�யாÐ,
காýஃ�ெடý�யø! நõம ஊைரò தாñÊ Íãகமா ேபாÌதாýÛ ெசì பñறÐதாý
எíக ேவைல! அைதì கடòத ஏேதா ஒÕ Ìõபø ôளாý ேபாðÎÕìÌýÛ
கñÎ�Êîேசாõ!"

"எôபÊ உíகÙìÌ ெத�Ôõ?"

"அÐ ஒÕ ெப�ய கைத! எíக ேபா�Š Êபா÷ðெமñðலேய அவíக ஆÙ

http://www.nilacharal.com/ocms/log/05040910.asp 9/15/2010
Kaatrai varuvaan (9) / கா�றா� வ�வா� (9) Page 2 of 3

வîÍÕìகாíக! �ôெமñð �ெடøöŠ எøலாõ அவý எíக ஆ�Šேல÷óÐ எÎòÐ


அவíக�ðட ெகாÎòÐÕìகாý. சாõ�ரா�, கா� பñÏõ ேபாÐ �ழ கா÷பý ேபôப÷
இÕìகறைதô பா÷ìகைல. அóத கா÷பý கா� இýŠெபìட÷ கñÏல பðÎ, அவ÷ எý
�ðட வóÐ காðÊனாÕ!

அÐ யாÕýÛ கñÎ�Êìக Óயü� பñ�ேனாõ, ÓÊயைல! இýŠெபìட÷ ேவற


�தமா ôளாý ேபாðடாÕ! இைதேய சாìகா வîÍ அóத Ìõபல ÒÊìகலாõÛ
�ைனîசாÕ! நாíக �ைனîச மா��ேய நடóதÐ! ெஜ�îÍðேடாõÛ �ைனîேசாõ!
�ஜயைனô �Êîேசாõ.அôÒறõதாý அÐ �íகõெபÕமாைளô �Êìக ��îச வைலýÛ
Ò�ïசÐ!"

எøலாவüைறÔõ ேகðட �ý, "�ைறய இÊìÌÐ!" எýÚ ெசாø� �Úò��ðÎò


ெதாட÷óதாý, “ ஆரõபòÐேல÷óேத, நாம ஏேதா ஒñைண ச�யா Ò�ïÍìகைல! �Š
பñ�ì�ðேட இÕìேகாõ!”

ெசíÌðÎவý ��òதா÷. அÐ அவÕìÌò ெத�óதேத! Ò�யாத Ò�÷கû இýÛõ ேகாÊ


இÕóதன!

அவý ெதாட÷óதாý, "�õ�û �ஷயõ! நாம பாலòைதò தாñடறÐìÌ ÓýனாÊ,


�ஜயைன யா÷ ெகாøல வóதÐ?"

"இôேபா ேயா�îÍô பா÷òதா, அவíக அவைன ெகாøலòதாý வóதாíகளாýÛ


சóேதகமா இÕìÌ. எýேனாட காைர ெரௗñð பñணòதாý Óயü� பñ�னாíக!
அவைனî Íட Óயü� ெசöயைல!"

"அóத ேவகòÐல, �íக ெசாøறÐ �îசயõÛõ ெசாøல ÓÊயாÐ! ைப � ேவ, அóத


Your Advertisement Here
ÌõபÖìÌõ ரòனõ ÌõபÖìÌõ சõபóதõ �ைடயாÐýÛ ெசாýேனý! ஞாபகõ
இÕìகா! ஆனா, அóத ெரñÎ ìåôÒìÌõ �ஜயý உíக �ðÎல இÕóதÐ
ெத�ïÍÕìÌ எனìெகýனேமா ேதாÏÐ, �ல ேகû�கÙìÌ நமìÌ ச�யான ப�ø
�ைடìகேவ �ைடìகாÐýÛ! ãைளìÌ �ைறய ேவைல இÕìÌ!"

ெசíÌðÎவý ெமௗனமாö இÕóதா÷.

அவேன ெதாட÷óÐ, �ஜயý, ரòனõ எøலாÕேம Ü�ìÌò �Õடற ஆசா�களா இÕóÐ


ெப�சா வள÷óதவíக! எòதைனேயா ேபÕ�ðட ேவைல பா÷òÐÕìகாíக! எòதைனேயா
ேபேராட ரக�யெமøலாõ அவíகÙìÌò ெத�Ôõ! அதனால, �ைறய பைக இÕìÌ!
அôபÊôபðட யாÕìகாவÐ �ஜயý ேதைவôபðÊÕìகலாõ!

ெசாø��ðÎ �óதைன�லாúóதவý, ெசíÌðÎவைன க�ஷனைரÔõ �ேலாòதமாைவÔõ


சó�òÐ இóத �ஷயò�ø உத� ேகðÌõபÊò àñÊனாý.

�ý, ெசíÌðÎவ�ý பைழய ைசì�ைளì ேகðÎ வாí� அ�ேல�,

�ýனî �ýன சóÐக�ø ÒÌóÐ ெசýÚ, காüறாö அவý மைறóதாý!

(ெதாடÕõ)

Your Comments

ெபய÷ :

�ý அïசø :

http://www.nilacharal.com/ocms/log/05040910.asp 9/15/2010
Katrai varuvan / கா�றா� வ�வா� (10) Page 1 of 4

Home World Entertainment Lifestyle உலக� தமி�� �ைவ திைர�சார� Features Cunard
Cruise Lines
add nilacharal to your favourites nilacharal as your homepage
Hot
properties in
India

ேஜா�டõ
ேகÙíகû பÌ�
தüகா�கமாக
�Úò�
ைவìகôபðÎûளÐ.
�ைரóÐ கðடண
Home>> ேசைவ ெபற
இíேக Íðட×õ.

Search
ெசíÌðÎவý Óத�ø மாñÊ கா÷ேலா எýற �ைளயாðÎ ஐேயா, அைத ஏý
ìளô�üÌ ெசýறா÷. அÐ இÕìÌõ இடõ பìகòÐò ��ø ேகìக�íக! ெப�ய
Nilacharal Web
- மரகதò �×! இர× ம� ப�ெனாýÚ இÕìÌõ. மாñÊ ெதா�ல�பேராட ைபயý!
Search in English
கா÷ேலா ேஜ..ேஜ.. எýÚ இÕóதÐ. அôபý காச இôபÊ தñ�யா
Help
ெசல× பñறா÷! ஊÕ ேபÕ

Login வாச�ø ஒÕ Òòதõ ÒÐ காைரô பா÷òதா÷. இÐ... இÐ... ெத�யாத ஏேதா ஒÕ

இÐ �ேலாòதமா�ý கா÷ ஆ�üேற! இைத ெபாñÏ அóத


Username
ஓðÊìெகாñÎதாேன ேகா÷ðÊüÌ வóதாû. இíÌ ஏý ெசாòைதெயøலாõ
Password �ýÚ ெகாñÊÕì�றÐ? �யóÐெகாñேட உûேள அபக�îÍì�ðÎ இ‰டòÐìÌ

ெசýறா÷. ஆÊðÎÕìÌ.

New Members!
Register Here.. �சôஷ�ø தý அைடயாள அðைடையì காðÊயபÊ ேகðடா÷. “ க�ஷன÷ உûளதாேன

Support
இÕìகாÕ?”

How to contribute “ ஆமாíக! இíக ஏேதா ெப�ய �ரî�ைன வரலாõÛ தகவø வóÐîசாõ! அதனால
Tamil font help
அவேர வóÐðடாÕஎðடாவÐ ேட�û. Þô�ேகð ஆடறா÷!” எýறாý �சôஷ�Šð.
Work Smart
Volunteer
Advertise
“ Òòதõ ÒÐ கா÷ �ìÌÐ? யாÕÐ?” எýÚ ெத�யாதÐ ேபால �ன�னா÷.

“ ஐேயா, அைத ஏý ேகìக�íக! ெப�ய ெதா�ல�பேராட ைபயý! அôபý காச இôபÊ


தñ�யா ெசல× பñறா÷! ஊÕ ேபÕ ெத�யாத ஏேதா ஒÕ ெபாñÏ அóத
ெசாòைதெயøலாõ அபக�îÍì�ðÎ இ‰டòÐìÌ ஆÊðÎÕìÌ. எனìெகÐìÌ ஊ÷
வõெபøலாõ!”

“ நóÐவா?”

“ ஆமாõ சா÷! நாÖ ம� ேநரமா இíகேயதாý இÕìகாÕ! இýைனìÌ மðÎ�øல,


�னÓõ இíகதாý. ÒðÊ, ÌðÊதாý! �னõ ஒÕ ÒÐôெபாñெணாட வராÕ! அ÷òத
ராò�� வைரìÌõ �ைளயாÊðÎ, அóத ெபாñேணாட இíகேய ேஹாðடøல åõ
ேபாðÎ தíக ேவñÊயÐ. இøல அத ÜðÊì�ðÎ அ÷òத ராò���ல ஊ÷ Íòத
ேவñÊயÐ. �னõ ஒÕ Šேபா÷ðŠ காÕ! ெசாóதமா சõபா�îசாதாேன காேசாட
அÕைம ெத�Ôõ!”

ெசíÌðÎவý உதðைடì ேகா� ��òதா÷. �ýÒ க�ஷன�டõ த�ைம�ø ேப�னா÷.

“ இÐ உýÛைடய ேகŠ, எýன ேவñÎேமா ெசöÐ ெகாû! எøலா ஒòÐைழôÒõ


ேபா�சா�ட�ÕóÐ உñΔ எýÚ ெசாø��ðடா÷ க�ஷன÷. ேவைல ÓÊóதÐ. ம�
ப�ெனாýறைர.

http://www.nilacharal.com/ocms/log/05110920.asp 9/15/2010
Katrai varuvan / கா�றா� வ�வா� (10) Page 2 of 4

அÎòÐ, �ேலாòதமா�ý ெப÷ஸனø ெசøஃேபாைன அைழòதா÷. அவளாவÐ, அùவள×


�ì�ரò�ø àíÌவதாவÐ!

“ ெகாïசõ ெஹøô ேவÏõமா எனìÌ!”

“ ெசாøÖíக அí�û, உíகÙìÌ இøலாைமயா!”

“ ேந÷ல ேபசÏõ!”

“ �ðÎìÌ வ÷�íகளா?”

�ேலாòதமா�ý �ðÊüÌ ெசíÌðÎவý �ைரóதா÷. இÐதாý �ஷயõ எýÚ


ெபாÚைமயாக எÎòÐைரòதா÷. Òò�சா�யான �ேலாòதமா சðெடýÚ Ò�óÐ
ெகாñÎ�ðடாû.

“ அùவள×தானா! எýனால ÓÊïச எøலா ெஹøôைபÔõ ெசöயேறý! இýைனìÌ


ெவû�ì�ழைம. ஸñேட ைநðதாேன உíகÙìÌ ேவÏõ! நாைளìேக எøலா
ஃபா÷ம��ஸுõ ÓÊîÍடேறý!”

“ � உதவேறíகறÐ யாÕìÌேம Ò�ய மாðேடíÌேத! ஊ÷ல ேபசறைதì ேகìக ெராõப


க‰டமா இÕìÌ, �ேலாòதமா!”

“ ேபசறவíக ேபசðÎõ! எýன, நóÐ×ìÌ ேசரேவñÊய எøலா ெசாòைதÔõ, எý


ேபÕìÌ ஏமாò� எØ�ì�ðேடýÛ ெசாøÖவாíக. ெசாø�ðÎô ேபாகðÎõ!
�வராம�Õ‰ணý சாÕìÌõ எனìÌõ இÕóத உறைவ யாÕìÌõ நாý �ளìக
ேவñÊய அவ�யõ இøைல!”
Your Advertisement Here

“ ெத�Ôõமா... உýைன அவ÷ தý ெபாñணாதாý வள÷òதாÕ!”

“ இøைல, ெபாñÏìÌõ ேமல எýைனô பா÷òÐì�ðடாÕ!”

இÕவÕìÌ�ைட�ø சüேற �சôதõ. �றÌ �ேலாòதமா ேகðடாû, “ உíக ைபயý


�வராமý எôபÊ இÕìகாý?”

“ நøலாÕìகாý!” ேவñÎெமýேறதாý அóத ெபயைர தý மகÛìÌ ைவòதா÷ எýபÐ


இÕவÕìÌõ ெத�óதேத!

அவ÷கû இÕவÕõ ேப�ìெகாñÊÕìக, வாசüகதைவ யாேரா �றìÌõ சôதõ ேகðடÐ.


�ேலாòதமா எØóÐ ெசýறாû. இùவள× ேநரò�üÌô �றÌ ேவÚ யா÷
வரôேபா�றா÷கû - அவýதாý!

ஆõ, அவýதாý! அவý த�ேய வர�øைல. அைரÌைற ஆைட அ�óத ெபñÏடý


வó�Õóதாý. அவû இÎô�ø அவý ைககû, அவý ேதா�ø அவû ைககû.
‘ Óத�ø எý �ðைடò �Õòத ேவñÎõ! அôÒறõ நாðைடò �ÕòÐவைதô பü�
ேயா�ìகலாõ!'

Ð÷நாüறõ தாíகாமø தý ãìைகô ெபாò�ìெகாñÎ, அவ÷கÙìÌ வ��ðடாû


�ேலாòதமா. பÊ ேமேல ஏ� பÎìைகயைறìÌî ெசýறா÷கû.

ெசíÌðÎவý ேகðடா÷, “ ெராõப மா�ðடாýல!”

“ பòÐ வÕஷòÐìÌ ÓýனாÊ நாý பா÷òத நóÐ இýÛõ எý கñÏலேய இÕìகாý!


அôப இÕóத Ìழóைத மனÍ இôப இøைல! ெகாïசõ அைலபாÔÐ! �ì�ரõ

http://www.nilacharal.com/ocms/log/05110920.asp 9/15/2010
Katrai varuvan / கா�றா� வ�வா� (10) Page 3 of 4

Ò�ïÍôபாý! எனìÌ நõ�ìைக இÕìÌ!”

ெசíÌðÎவÛìÌ நõ�ìைக இøைல. எýன ப�ø ெசாøவெதýÚ ெத�ய�øைல.


“ உýேனாட அôபாì�ðட ெராõப ஒðÊðÎ இÕóதாேனா?”

“ ஆமாõ, அÐ ஒÕ காலõ!”

“ உíக அôபா இôப எôபÊ இÕìகாÕ?”

“ ேநா இõôåùெமñð! அôபÊேயதாý இÕìகாÕ! அÐ×õ அóத இடòÐல அவ÷


இÕìகாÕýÛ �ைனîசா, உடõெபøலாõ ெகா�ìÌÐ!”

“ உýனால Üட எÐ×õ பñண ÓÊயாதா?”

“ அவ÷ இóத ஊைர �ðÎ ெவ�ய ேபாகமாðேடýÛ அடõ�ÊìகறாÕ அí�û.


கõô�ð ெமñடø Êôெரஷý! ேவெறíக வîÍ ð�ð பñறÐ!”

“ அóத ஒÕ ஹாŠ�டைல நõ�òதாý நாÓõ இÕìேகாõ!”

“ அôபôேபா, அவைர ெசா÷ìகò �×ேல÷óÐ ÜðÊì�ðÎ வóÐடலாமாýÛ Üட


ேதாÏÐ!”

“ �வராம�Õ‰ணý இறóத×டேனேய அவÕìÌ ஒÕ மா�� ஆ�ÎîÍ. அóத


அ�÷î��ேல÷óÐ அவ÷ ெவ�ய வரேவ இøைல!”

தைலயைசòÐ ஆேமா�òதாû �ேலாòதமா.

(ெதாடÕõ)

Your Comments

ெபய÷ :

�ý அïசø :

ÍðÊ :

Comment In: Tamil English


(Type here in Thanglish and see tamil text in bottom. Tamil conversion powered by : www.suratha.com)
NOTE : Please do not use single quote in your comments. You can use double quote in place.

(English / தமிழி� - �ன�ேகா�)


What you see in this box gets posted as feedback.

இட×õ

http://www.nilacharal.com/ocms/log/05110920.asp 9/15/2010
கா�றா� வ�வா� (11) / கா�றா� வ�வா� (11) Page 1 of 3

Home World Entertainment Lifestyle உலக� தமி�� �ைவ திைர�சார� Features Cunard
Cruise Lines
add nilacharal to your favourites nilacharal as your homepage
Hot
properties in
India

ேஜா�டõ
ேகÙíகû பÌ�
தüகா�கமாக
�Úò�
ைவìகôபðÎûளÐ.
�ைரóÐ கðடண
Home>> ேசைவ ெபற
இíேக Íðட×õ.

Search
அÎòத நாû காைல Óதø ேவைல�ø சðெடன இறí�னா÷ ஏேனா ெத�யல, ��÷Û
ெசíÌðÎவý. Ññணள×õ தவÚ �கúóÐ�டì ÜடாÐ எý தýனõ�ìைக Ìைறயற
Nilacharal Web
எýப�ø �க×õ கவனமாக இÕóதா÷. எøலாவüைறÔõ ஒÕ மா�� இÕìÌ! உíகÙìÌ
Search in English
வ�ìÌì ெகாñÎ வர இர× எðÎ ம�யா��ðடÐ. ஒñÏ ெத�Ôமா! எý ேமல
Help
ஆŠபò�� ெசýÚ �íகõெபÕமாைள சó�ìக ேவñÎõ. எனìÌ ��÷Û பயõ

Login அவ÷ �ைலைம எýனெவýÚ அ�óÐெகாûள ேவñÎõ! வóதÐனாலதாý, �ஜயைனô

�Êîச×டேன உíக கŠடÊ�ல


Username
இõÓைற �íகõெபÕமாû ��òÐì ெகாñÎ தாý அவைன �ðேடý

Password இÕóதா÷.

"இôேபாலாõ ெகாïசõ பயமா இÕìÌ. எýன Íò� ஏேதா ஒñÏ நடìÌÐ! எýனால
New Members!
Register Here.. கñðேராø பñணேவ ÓÊயைல! �îசயமா ேநò� எýைன ெகாைல ெசöய Óயü�

Support
பñ�னாíக! எýனால யாÕýÛ கñÎ�Êìகேவ ÓÊயைல!” எýறா÷.

How to contribute “ எøலாைரÔõ �ì�ரமா �ÊîÍடலாõ சா÷!”


Tamil font help
Work Smart
Volunteer “ ஏேனா ெத�யல, ��÷Û எý தýனõ�ìைக Ìைறயற மா�� இÕìÌ! உíகÙìÌ
Advertise
ஒñÏ ெத�Ôமா! எý ேமல எனìÌ ��÷Û பயõ வóதÐனாலதாý, �ஜயைனô
�Êîச×டேன உíக கŠடÊ�ல அவைன �ðேடý. ேவற யாÕìÌõ நாý ெசாøலìÜட
இøைல. யாேரா எýைனô �ý ெதாட÷ற மா��ேய இÕìÌ! யாேரா எýைனì ெகாைல
ெசöய ெதாட÷óÐ Óயü� ெசöற மா��ேய இÕìÌ! நாம ேதாòÐðேட இÕìேகாõÛ
ேதாÏÐ!”

“ நõம Êபா÷ðெமñðலேய இÕìகற ெகாïசõ Òò�சா�கûல �íக ஒÕòத÷! �íகேள


இôபÊ ெசாýனா நாíக எíக சா÷ ேபாறÐ?!”

“ ெசíÌðÎவý, எýைன எýேனாட ஆஃ�ஸுìÌ ÜðÊðÎô ேபா�íகளா?”

மÕòÐவ�டõ அÛம� ெபüÚ, தýÛைடய கா�ø �íகõெபÕமாைள அவ÷


அÖவலகò�üÌ அைழòÐî ெசýறா÷.

அÖவலக அைற�ø ேபîÍ ெதாட÷óதÐ.

“ இíேகÕóÐ அóத ìåôÒìÌ தகவø ெசாøறÐ யாÕýÛ கñÎ�ÊîÍð�íகளா


ெசíÌðÎவý?”

“ இøல சா÷! ஆனா, ஒÕ ôளாý ஒñÏ இÕìÌ கñÎ�Êìக! அவíகைள ஒÕ


ேபாðÊìÌ இØìகÏõ. ஒÕ சவாø �டÏõ. அவíகளா நாமாýÛ பா÷òÐடÏõ.

http://www.nilacharal.com/ocms/log/05180910.asp 9/15/2010
கா�றா� வ�வா� (11) / கா�றா� வ�வா� (11) Page 2 of 3

அÐல அவíகைள Ó�யÊìகÏõ.”

�íகõெபÕமாû, “ எÐ ெசïசாÖõ ரக�யமா இÕìகðÎõ! எí�ðட Üட உíக


�ðடòைதô பò� ெசாøல ேவñடாõ! நாý அவíக ைகல மாðÊேனýனா ... ேவணாõ,
எÐ×õ எனìÌ ெத�ய ேவñடாõ!”

அவ÷ அôபÊô ேபÍவைதì ேகðபதüÌ ெசíÌðÎவÛìÌ �க×õ க‰டமாக


இÕóதாÖõஎôபÊò ேதüÚவÐ எýÚ ெத�ய�øைல. இÕவÕõ மÕòÐவமைனìÌò
�Õõ�னா÷கû.

வாச�ேலேய தýைன �ðÎ�ÎமாÚ �íகõெபÕமாû ேவñÊì ெகாñடா÷. “ நாý


ெகாïச ேநரõ ேதாðடò�ேல இÕóÐðÎ உûள ேபாேறý!”

ெசíÌðÎவý தý �ðÊüÌò �Õõ� வழìகõ ேபாலò தý மகÛìÌ கைத


ெசாø��ðÎ, �ஜயÛìÌ ð�ôŠ மாü��ðÎ உறí�னா÷.

****

இரñÎ பாலíகû தாñÊ, பìகòÐò ��ø இÕóத ஒÕ �ðÊø, ஆ� மðÎõ


உறíகேவ இøைல. அவனÕ�ø இரñÎ கÊதíகû இÕóதன. இரñைடÔõ மாü�
மாü� பÊòÐì ெகாñÊÕóதாý.

ஒýÚ - “ ரòனõ, ஒÕ Óì�யமான ேமðட÷. �íகð�ழைம �ÊயறÐìÌ ÓýனாÊ,


இýேனாÕ ஒÕ Óì�யமான �ôெமñð கைரையò தாñÎÐ. அÐல �ைறய
ஆÔதíகû இóேதாேன�யா×ìÌô ேபாÌÐ. �ðடòதðட ÓýëÚ ேகாÊ åபாö
ம�ôÒ! ேபான தடைவ நடóத தôÒ இôேபா நடìகாÐ. யாÕìÌõ ெத�யாம �ôெமñð
�ெடøöŠ பìகாவா இேதாட அðடாî பñ� அÛô�ðேடý. பா÷òÐìேகாíக -
Your Advertisement Here
ÓòÐ!”

ÓòÐ - யா�óத ÓòÐ! ேபா�Š Êபா÷ðெமñÊ�ÕóÐ தவறாமø நமìÌ தகவø


அÛôÒ�ýறாý. �ைடìÌõ லாபò�ø பòÐ ெப÷ெஸñð ேகð�றாý. ஆனாø, இÕ
வÕடíகளாக, அவý தயவாø, ேபா�Š ரக�யíகெளøலாõ நமìÌò ெத��றÐ.
நøலÐதாý!

இரñடாவÐ கÊதõ - “ இÐ ேபாýற ஜாìபாð �ைடìகாÐ. �îசயõ ேவைல�ø இறíக


ேவñÎõ. �ஜயý இøைல எýÚ பயôபட ேவñடாõ. உýனாø ÓÊÔõ! உíகளாø
ÓÊÔõ! �ôெமñð �வரíகû வóÐ ேச÷ó�ÕìÌõ எýÚ நõÒ�ýேறý. ெவü�
�îசயõ! இõÓைற, எனìÌô பíÌ ேதைவ�øைல. எøலாõ உமேத! இைத ஒÕ
சவாலாக எÎòÐìெகாñÎ நாõ ெசöÐ ÓÊôேபாõ. ஞாபகõ இÕìகðÎõ -
�íகõெபÕமா�டõ ஜாì�ரைத! அவைன �ì�ரமாக ÓÊòÐ�Îíகû. ெசýற Óைற
அவைனò தôப �ðடதüÌ வÕóதô ேபா��÷கû!”

ஆ� ��òதாý. ‹õõ - ஜாìபாðதாý!

(ெதாடÕõ)

Your Comments

ெபய÷ :

�ý அïசø :

ÍðÊ :

http://www.nilacharal.com/ocms/log/05180910.asp 9/15/2010
Kaatrai varuvaan (12) / கா�றா� வ�வா� (12) Page 1 of 3

Home World Entertainment Lifestyle உலக� தமி�� �ைவ திைர�சார� Features Cunard
Cruise Lines
add nilacharal to your favourites nilacharal as your homepage
Hot
properties in
India

ேஜா�டõ
ேகÙíகû பÌ�
தüகா�கமாக
�Úò�
ைவìகôபðÎûளÐ.
�ைரóÐ கðடண
Home>> ேசைவ ெபற
இíேக Íðட×õ.

Search
மÚநாû காைல�ø ெசíÌðÎவý எØóத×டý அவ÷ �ðÎ "அபா÷ð அபா÷ð" எýÚ
வாச�ø அவ÷ ைசì�û �ýÚ ெகாñÊÕóதÐ. அ�ø ஒÕ ரòனò�டõ கò�யபÊ, கதைவò
Nilacharal Web
ÐñÎî �ðÎõ ெசÕகôபðÊÕóதÐ. ÐñÎî �ðÊø �றóÐ, ஆì�ஜý மாŠìைகô
Search in English
"இýைனìÌ ைநðதாேன ôளாý. நாý இÕôேபேனா ேபாðÎì ெகாñÎ இÕபதÊ
Help
மாðேடேனாýெனøலாõ �íக ேயா�ìகா�íக! �ைறய ஆழò�ø ரòனõ இÕóத �ைவ

Login ேபா�Šகாரíகைள Üட வîÍìேகாíக. எôபÊÔõ நாý ேநாì� �óத ஆரõ�òதாý

வóÐ ேசÕேவý. நாமதாý ெஜ�ôேபாõ! கñÊôபா!


Username
ைசì�ÙìÌ ேதíŠ." எýÚ தðடîÍ ெசöயôபðÊÕóதÐ.
Password

அýைறய பகø ÓØவÐõ ரòனò�ý ஆðகû Ð�ø எழேவ இøைல. இர× ெவÌ
ேநரõ ��ìக ேவñÊ இÕìÌõ எýபதாø நýÌ உறí�னா÷கû. ஆனாø, ஆ�, ரòனõ
New Members!
Register Here.. மüÚõ பாÒ மðÎõ �ñட ேநரõ ஆேலாசைன ெசöதா÷கû. கôபø வóÐ இறíகô

Support
ேபாÌõ இடò�ý ÓØ �பரõ அடí�ய ேமô அவ÷கû ைகவசõ இÕóதÐ. Íü�
இÕìÌõ �×க�ø எòதைன ேப÷ எíெகíேக இÕìக ேவñÎõ எýÚ
How to contribute கணì�ðடா÷கû. மாðÊìெகாñடாø தôÒவதüகான வ�கைளÔõ கñட�óதா÷கû. இÐ
Tamil font help
ேபாýÚ ôளாý ேபாÎவ�ø ரòனòைத ெவøல யாேரÛõ உñடா!
Work Smart
Volunteer
Advertise
நÎ���ø சó�ரý கடைல அழகாö வðட�ðÎì ெகாñÊÕóதாý. இóேதாேன�யா
ெசøÖõ அóத கôபø �ல ம� ேநரíகÙìÌ Óýனாø வóÐ கடø நÎ�ø �ýÚ
�ðடÐ. இýÛõ ெகாïச ேநரõ ேபானாø, அ�ø இÕìÌõ அைனவÕõ உறíÌõ
ேநரõ வóÐ�Îõ. அîசமயò�ø, கôபø அÕேக ெசýÚ, காü�ø மயìகமÕóைத
கலóÐ... �க×õ Íலபமான ேவைல!

"Íலபமான ேவைல எýÚ �ைனìகாேத. �ஜயைன ைவòÐ �ைளயாடô ேபாö அவைன


இழìக ேந�ðÎ�ðடேத!" எýÚ ரòனõ மன�üÌû ÐÊòÐì ெகாñÊÕóதாý.
அதனாøதாேனா எýனேவா, இóத Óைற கî�தமான ôளா ý ேபாடôபðÊÕì�றÐ. இைத
Ó�யÊìக யாராÖõ ÓÊயாÐ!

ேநரõ ேவகமாக ெசýறÐ. ãýÚ ம� இÕìÌõ. எ�÷ìகைர�ø இÕóÐ ஆ�, ஆðடõ


ÐவíÌவதüகான �ìனø ெகாÎòதாý. தý ஃேபாý ãலõ எøேலாÕìÌõ
ஆைணகைளô �றô�òதாý ரòனõ. பாÒ×õ அவÛìÌ ெகாÎìகôபðட ேவைலகைள
ச�யாகேவ ெசöதாý. ஆரõபò�ø அவ÷கû �ைனòதபÊேய எøலாõ நடóதÐ. �÷ãú�
ேபாýற ஒÕ கÕ� ãலõ ஆ� மðÎõ கடÖìÌ அÊ�ø ெசýறாý. ெப�Šேகாô
ஒý�ý ãலõ Íü� நடôபைத எøலாõ பா÷òÐì ெகாñÎ, ரòனò�டÓõ ெசாýனாý.
எøலாõ - எøலாõ அவ÷கû �ைனòதபÊேய நடóÐ வóதÐ.

ஆ� �ðடòதðட பா� àரõ கடó�Õóத சமயò�ø, கடÖìÌ ேமேல ஒÕ ��ய படÌ


இÕôபÐ ேபாø உண÷óதாý. ேநராக தைலìÌ ேமேல இÕóததாø, ெப�Šேகாô ãலõ

http://www.nilacharal.com/ocms/log/05250904.asp 9/15/2010
Kaatrai varuvaan (12) / கா�றா� வ�வா� (12) Page 2 of 3

அவனாø அைதô பா÷ìக ÓÊய�øைல. ��ெரýÚ தý வாகனò�ý �Ð ஏேதா


கனமான ெபாÕû ஒýÚ �ØóதÐ ேபால இÕóதÐ. ெநாÊ�ø, யாேரா அவÛைடய
ÌðÊ �÷ãú�ையò தைரேயாÎ ேச÷òÐ நíÜரõ பாöîÍவÐ ேபால இÕóதÐ.

ஏேதா ச��øைல எýÚ Ò�óÐெகாñட �ý தý ஃேபாைன எÎòதாý. "அபா÷ð


அபா÷ð" எýÚ ரòனò�டõ கò�யபÊ, கதைவò �றóÐ, ஆì�ஜý மாŠìைகô
ேபாðÎì ெகாñÎ இÕபதÊ ஆழò�ø ரòனõ இÕóத �ைவ ேநாì� �óத
ஆரõ�òதாý. அவைனì Ì�ைவòÐ வóத ��ய அõெபாýÚ அவைனì கî�தமாöò
தாì� �ைன�ழìகî ெசöதÐ.

கட�ý ஆழòைத ேநாì� அவý ெசøல, ஒÕ உÕவõ வóÐ அவைனò தாí�யÐ.


அவைன இÕ ைகக�Öõ ஏó�, கடÖìÌ அÊ�ேலேய அவைனì கைரைய ேநாì�
இØòÐî ெசýறÐ.

ஆ�ìÌ �ைன× �Õõ�யேபாÐ, கைரìÌ ெவÌ அÕேக ஒÕ �ைசô பட�ø இÕóதாý


ஆ�. கைர�ø �ைறய ேபா�Šகார÷கû �ýÚ ெகாñÊÕóதா÷கû. மாðÊìெகாñÎ
�ðேடாெமýÚ அவÛìÌô Ò�ய சüÚ ேநரமானÐ. பட�üÌô �ýனாø, இரñÎ ேப÷
�ó�யவாேற ேப�ì ெகாñÊÕóதா÷கû.

"காýŠட�û ெசíÌðÎவý, இýÛõ ெகாïசõ நøலா கடÖìÌ நÞல ேதÊடÏõÛ


ேதாÏÐ!"

"இøலôபா, ேவற யாÕõ கடÖìÌûள ேபாகைல!”

கா�யò�ø ெஜ�òÐ�ðட சóேதாஷõ அவý Óகò�ø காணôபட�øைல.

"ரòனòத ெரௗñð அô பñ�யாîசா?"


Your Advertisement Here

"ெயŠ! ேசாழò�×ல அóத Ì�ைர ெதாØவòÐ பìகòÐலதாý இÕóதாý. அவý


அíகதாý இÕóதாýÛ எôபÊì கñÎ�Êîேச?!"

"ஒÕ äகõதாý! ரòனòேதாட ஆÙíக எøலாேம ெவÚõ Ü�ìகாக மாரÊìகறவíக


இøல. அவý Üட எòதைனேயா வÕஷமா இÕìகறவíக! �ரî�ைனýÛ
ெத�ïச×டேன, அவý�ðட ேபாகòதாý Óயü� பñ�Õôபாý ஆ�. அÐனாலதாý,
அவைன ெகாïச àரõ ேபாக �ðேடý. அவý ŠெடÊயா �ó�ன �ைச எýனýÛ
Ò�ïச×டேன, உíக�ðட ெசாø�ðÎ, அவைனô �Êìகô ேபாேனý!"

அவ�டõ தý சóேதாஷòைத ெத��òÐì ெகாñட அவ÷, "ச� வா, கைரìÌô


ேபாகலாõ!" எ ýறா÷.

"இøைல, நாý வரைல.. �íக ேபாíக"

ெசாø��ðÎ சேரெலன கட�Ûû ÒÌóத அவý கñ�ைமìÌõ ேநரò�ø


ெசíÌðÎவý கñக��ÕóÐ மைறóÐ �ðÊÕóதாý.

(ெதாடÕõ)

Your Comments

ெபய÷ :

�ý அïசø :

ÍðÊ :

Comment In: Tamil English

http://www.nilacharal.com/ocms/log/05250904.asp 9/15/2010
Kaatrai varuvaan (13) / கா�றா� வ�வா� (13) Page 1 of 3

Home World Entertainment Lifestyle உலக� தமி�� �ைவ திைர�சார� Features Cunard
Cruise Lines
add nilacharal to your favourites nilacharal as your homepage
Hot
properties in
India

ேஜா�டõ
ேகÙíகû பÌ�
தüகா�கமாக
�Úò�
ைவìகôபðÎûளÐ.
�ைரóÐ கðடண
Home>> ேசைவ ெபற
இíேக Íðட×õ.

Search
க�ஷன÷ ெநÎïெச�யý கைரìÌ வóÐ ேச÷óதா÷. அவ÷ �íக ெசாýன பாìŠ
�க×õ ம�úî�Ôடý காணôபðடா÷. ைகÐ ெசöயôபðட இíகதாý இÕóதÐìகான
Nilacharal Web
அைனவÕõ ஒேர இடò�üÌì ெகாñÎவரôபðடன÷. அைடயாளíகû இÕìÌ.
Search in English
ெசாðடî ெசாðட நைனóÐ ெகாñேட ெசíÌðÎவý யாேரா அைத நமìÌò
Help
தñ���ÕóÐ மணÖìÌ வóதா÷. எøேலாÕõ ேச÷óÐ ெத�யாம கடò��ÕìகÏõ!

Login அவÕìÌ ைகதðÊனா÷கû.

Username
Óத�ø அவÕìÌ ைக ெகாÎòத ெநÎïெச�யý, த ý பாராðÎகைளò ெத��òÐ�ðÎ
Password �ைளயாðடாகì ேகðடா÷. "யாÕìÌேம எýன ÓØ �ஷயõÛ ெசாøலாம ஒÕ கலìÌ
கலì�ð�íக! ஆமாõ, அóத கôபøல ஏதாîÍõ �ஜமாேவ இÕìகா, இøல, அÐ×õ
ெவÚõ ðராமாவா?"
New Members!
Register Here..

Support
"அÐல ஒÕ ெப�ய Š�ø பாìŠ இÕìÌ. அைத எÎòÐðÎ வர ெரñÎ ேபைர
அÛôÒíக" எýÚ சகாìக�டõ ஆைண �றô�òதா÷ ெசíÌðÎவý.
How to contribute
Tamil font help
ெதாட÷óÐ ெநÎïெச�ய�டõ ெசாýனா÷, "அÐல �ஜமான பயíகர ஆÔதíகû உñÎ!
Work Smart
Volunteer எøலாேம ெதா�ø அ�ப÷ �ேலாòதமா×ìÌ ெசாóதமானÐ. அவíகேளாட ஆÔதò
Advertise
தயா�ôÒì கõெப��ல தயா÷ பñ�ன ெபாÕðகû!"

"அைதÔõ ெசðடô ெசïÍÕìக ேவñÊயÐதாேன!"

"இøல சா÷! அÐல ஒÕ ôராôளõ இÕóÐîÍ!"

"எýனÐ!"

"நõம Êபா÷ðெமñðேல÷óÐ ஒÕòதý அவíகÙìÌ ெமேசஜŠ ெசாøறாý! �ஜமாேவ


ஆÔதíகû இÕìகாýÛ ெசì பñண ேவñÊயÐ அவேனாட ேவைல. அôபÊ
இÕóதாøதாý, அவý ரòனòÐìÌ ஓேக ெசாøÖவாý. அÐனால, அவைன
ஏமாòதறòÐìÌ இýÛõ ெகாïசõ ெமனìெகட ேவñÊ�ÕóதÐ!"

"யாÕýÛ கñÎ�ÊîÍð�íகளா!"

"அÐதாý இýÛõ ÓÊயைல!"

அவ÷கû ேப�ìெகாñÊÕóத சமயõ, இýேனாÕ ேபா�Šகார÷, "இóத ெலðெட÷ ஆ�


பாìெகðல இÕóÐîÍ!"

ஒÕ ôளாŠÊì கவ�ø Íü� ைவò�Õóத கÊதõ, ெசíÌðÎவý கñக�ø பðடÐ.

http://www.nilacharal.com/ocms/log/06010905.asp 9/15/2010
Kaatrai varuvaan (13) / கா�றா� வ�வா� (13) Page 2 of 3

இேதா - ெநÎïெச�யý ேகðட ேகû�ìÌ ப�ø.. ÓòÐ! சô-இýŠெபìட÷ ÓòÐ!!

ெசíÌðÎவý, "அெரŠð ÓòÐ, இõ�Êயð�!" எýÚ ஆைண �றô�òதா÷. ஒÕ


காýŠட�û சô-இýŠெபìடைர ைகÐ ெசöய ஆைண �றô�òதா÷! ஆனாø,
�íகõெபÕமா�ý ேவைலைய அøலவா அவ÷ ெசöÐ ெகாñÊÕì�ýறா÷! அதனாø,
இÕ ேபா�Šகார÷கû ÓòÐைவ ேதÊî ெசýறா÷கû.

ேவெறí�Õóேதா ஒÕ ேபா�Šகார÷ ெசíÌðÎவைன ேநாì� ãîÍ வாíக ஓÊ வóதா÷.


அேத சமயõ ெசíÌðÎவ�ý ெசøஃேபாÛõ Ü�யÐ.

ெசíÌðÎவý ஃேபா�ø வóத தகவைலì ேகðÎ �Îì�ðடா÷.

"சா÷! கôபøல இÕìேகாõ. �íக ெசாøறÐேபால இíக எóத பாìஸுõ இøைலேய!"

அ�÷î�! இÐ எôபÊ சாò�யõ எýÚ ேயா�òÐì ெகாñேட இÕìைக�ø, ஓÊ வóத


ேபா�Šகார÷ ãî�ைறìக ெசாýனா÷, "Óì�யமான �ஷயõ சா÷! நாý
ஆŠபò��ேல÷óÐ வேரý. ��÷Û இýŠெபìட÷ சாைர காேணாõ. அவைர யாேரா
கடò�ðடாíகýÛ �ைனìகேறý."

இýÛõ ஒÕ அ�÷î�! ெசíÌðÎவý ேபî�ழóÐ காணôபðடா÷. �ñÎõ ெசøஃேபாý


ஒ�òதÐ!

"�íக ெசாýன பாìŠ இíகதாý இÕóதÐìகான அைடயாளíகû இÕìÌ. யாேரா அைத


நமìÌò ெத�யாம கடò��ÕìகÏõ!"

****

Your Advertisement Here


ஆ�, ÓòÐ, ரòனõ - ãவÕõ ஒùெவாÕ நாüகா��ø அம÷ó�Õóதா÷கû.
ெசíÌðÎவý அவ÷கைள Íü�îÍü� நடóÐ ெகாñÊÕóதா÷. Óý �னõ ரòனò�üÌ
வó�Õóத இரñடாவÐ கÊதõ ெசíÌðÎவ�ý ைகக�ø இÕóதÐ. ஒÕ ேடô-ெரகா÷ட÷
அவ÷கû ேபÍவைதெயøலாõ ெரகா÷ð ெசöÐ ெகாñÊÕóதÐ.

"�íக ெசாøறத எøலாõ நாý உñைமýேன நõபேறý. இÕóதாÖõ, எனìÌ எÐ×õ


Ò�ய மாðேடíÌÐ!"

ரòனõ, "இÐல Ò�யாம இÕìக ஒñÏேம இøைல! �íக ÒÊìக ேவñÊய Óì�யமான
ஆÙ நாíக ãÏ ேபÕேம இøைல!"

"ச�, �íக ெசாøறÐ ேபாலேவ இýெனாÕ ஆÙ, எìŠÛ வîÍôேபாõ, அவýதாேன


உíகைள எøலாõ ஆðÊ வîசÐ?"

ரòனõ, "எòதைனேயா வÕஷமா, Ü�ìÌ ேவைல ெசïÍதாý எனìÌ பழìகõ. ஆனா,


எனìÌýÛ ஒÕ ìåô வîÍÕóேதý. உíக கôபெலøலாõ ெகாûைள அÊìகறÐ எý
ெதா�ø �ைடயாÐ. ãÏ மாசòÐìÌ ÓýனாÊதாý �íக ெசாøற அóத எìŠ
எíகைள ெதாட÷Ò ெகாñடாý. ஒÕ ெகாûைள ÓÊîÍ தóதாø, �ைறய பணõ த÷றதா
ெசாýனாý. ெசïேசாõ!

ெரñÎ வாரòÐìÌ ஒÕìக ஒÕ ெகாûைள. ஆரõபòÐல எைத ெகாûைளயÊìகேறாõேன


ெத�யாம ெசïசாÖõ, �ì�ரòÐேலேய எíகÙìÌ பíÌ �ைடìக ஆரõ�îசÐ!
அÐìகôÒறõ எíக �ñட நாû எ�� �íகõெபÕமாைள �÷òÐì கðட ôளாý
ேபாðேடாõ! அôேபாதாý, எíக கைத�ல ஒÕ சாதாரண காýŠட�û, �íக
Ñைழï�íக!"

ÓòÐ �ல �னíகÙìÌ ÓýÒ அரÍ பணòைத �ÕÊ�Õóதானாõ. �ல மாதíகÙìÌô

http://www.nilacharal.com/ocms/log/06010905.asp 9/15/2010
Kaatrai varuvaan (13) / கா�றா� வ�வா� (13) Page 3 of 3

�றÌ அைத �Õô� ைவòÐ�ðடானாõ. ஆனாø, அவý ைகயாÊயதüÌ ஆதாரõ எவ÷


ைக�ேலா �ì��ðடதாõ. அைத ைவòÐ ôளாì-ெம�ø ெசöய ஆரõ�òதா÷களாõ.
ஏÐõ ஆகாமø இÕìக ேவñÎõ எýறாø, இÐ ேபாýற ேபா�Š ரக�யíகைள
ரòனò�டõ ெசாøல ேவñÎõ எýற �பóதைன!

எýன ேவÊìைகெயýறாø, ÓòÐ - ரòனõ, இÕவÕõ ஒÕவைர ஒÕவ÷ அ�யாதவ÷கû.


அôபÊெயýறாø, ÓòÐைவ ôளாìெம�ø ெசöதÐõ அேத எìŠ ஆகòதாேன
இÕìகேவñÎõ! �íகõெபÕமாைள கடò�யÐõ அேத 'எìŠ'! யாரóத "எìŠ?"
Ìழõ�ô ேபானா÷ ெசíÌðÎவý.

(ெதாடÕõ)

Your Comments

ெபய÷ :

�ý அïசø :

ÍðÊ :

Comment In: Tamil English


(Type here in Thanglish and see tamil text in bottom. Tamil conversion powered by : www.suratha.com)
NOTE : Please do not use single quote in your comments. You can use double quote in place.

(English / தமிழி� - �ன�ேகா�)


What you see in this box gets posted as feedback.

இட×õ

About us | Team | Contact Us | Press | Feedback | Favourites | Communities | Shopping | Services | Site map

tamil magazines, Hindu devotional songs, tamil links, tamil movies, tamil songs, tamil dvd, tamil news, tamil, tamil comedy, tamil movie, tamil music DVDs, bharatanatyam, Yoga DVDs, carnatic
music, tamil cinema, sivaji movie, cricket world cup, tamil ebooks, web design, web design resources, global warming, outsourcing, mutual funds, Cunard Cruise Lines, India Pakistan cricket series,
Kuselan, India Cricket, Sultan The Warrior
A web magazine from Nilacharal Ltd
Privacy Policy|Terms of use|Disclaimer| Copyright Nilacharal Ltd - All Rights Reserved Worldwide

http://www.nilacharal.com/ocms/log/06010905.asp 9/15/2010
Kaatrai varuvaan (14) / கா�றா� வ�வா� (14) Page 1 of 3

Home World Entertainment Lifestyle உலக� தமி�� �ைவ திைர�சார� Features Cunard
Cruise Lines
add nilacharal to your favourites nilacharal as your homepage
Hot
properties in
India

ேஜா�டõ
ேகÙíகû பÌ�
தüகா�கமாக
�Úò�
ைவìகôபðÎûளÐ.
�ைரóÐ கðடண
Home>> ேசைவ ெபற
இíேக Íðட×õ.

Search
�ðடòதðட ம�யõ பý�ெரñÎ ம� வைர �சாரைண இóத ஊÕìÌìகாக
ெதாட÷óதÐ. அேத சமயò�ø, நாலா ÒறÓõ வாழÏõ! நாம �றóத
Nilacharal Web
ேபா�Šகார÷கû ஏவôபðடா÷கû. �íகõெபÕமாைளì நாðÎìகாக உ�ைர �டÏõ!
Search in English
கடò�யவ÷கைளò ேதடேவñÎõ. �ைலÔய÷óத ேவெறÐìÌõ ÜடாÐ..
Help
தளாவாடíகைளì ெகாñட அóத இÕõÒô ெபðÊையÔõ அôப�ýÛ ெசாýனாÕ.

Login ேதÊì கñÎ�Êìக ேவñÎõ. இýÛõ யாÕõ


�Õõ�யபாÊøைல!
Username

Password ம�யõ இரñÎ ம�யள�ø ெசíÌðÎவý �ðÊüÌ வóதா÷. அவ÷ மகý இýÛõ
பû���ÕóÐ வó�Õìக�øைல. �தானமாக ேயா�òதா÷. 'இóதô �ரî�ைன எýÚதாý
�ரôேபா�றேதா!’ �ைனòÐì ெகாñÊÕìைக�ேலேய கñணய÷óதா÷. இரñÎ இர×கû
New Members!
Register Here.. àíகாததý அச� அவைர வாðÊயÐ.

Support
அவ÷ கñ��òத ேபாÐ Ý�யý அŠத�ò�ÕóதÐ. அவ÷ மகý Üட வó�Õóதாý.
How to contribute தóைத ��òÐ �டìÜடாÐ எýபதüகாக சôத�øலாமø பÊòÐì ெகாñÊÕóதாý.
Tamil font help
Work Smart
Volunteer "கñணா!"
Advertise

"அôபா, உíகைளò ேதÊ அóத அí�û வóதாÕ!"

"யாÕடா?"

"அதாý, கைத ெசாý�íகேள! கø� கைத ... அவÕதாý! �íக àí� எØóத×டேன
�ேழ வரîெசாýனாÕ. ெவ�ð பñறாராõ"

உடேன ெசíÌðÎவý �ேழ ஓÊனா÷. காண�øைலேய! எíேக ேபானாý! அவ÷


ஃேபாý ஒ�òதÐ. அவýதாý! ஆûநடமாðடõ இÕôபதாø, காைர எÎòÐì ெகாñÎ
அÕ�ø இÕóத கடüகைரìÌ வரî ெசாýனாý.

ெசýற அவÕìÌ இÕðÊø அவý உÕவõ மðÎேம கñகÙìÌò ெத�óதÐ.

"�சாரைணல எýன ெசாýனாíக எøலாÕõ?"

உடேன ெசíÌðÎவý காைல�ø ப�× ெசöத ேடôைப ேபாðÎì காñ�òதா÷. ஒÕ


Óைற ... இரñÎ Óைற ... ãýÚ Óைற அவý அைதì ேகðடாý.

கைட��ø ெசாýனாý, "நாýதாý அôேபாேவ ெசாýேனேன! அÊôபைட�ேலேய ஏேதா


ஒñÏ நமìÌ Ò�யமாðேடíÌÐ!"

http://www.nilacharal.com/ocms/log/06080908.asp 9/15/2010
Kaatrai varuvaan (14) / கா�றா� வ�வா� (14) Page 2 of 3

"ÒÐசா ��÷Û ஒÕ ஆÙ வóÐ ÓைளôபாýÛ எ�÷பா÷ìகைலேய!"

"எனìÌì ெகாïசõ ைடõ ெகாÎíக. ம� ஏழைரயாÌÐ. ப�ேனாÕ ம�ìÌ உíக


�ðÎìÌ வ÷ேறý. ெதா�ø அ�ப÷ �ேலாòதமா×ìÌ ெசாø�ð�íகளா, அவíக
ெபாÕû காணாமô ேபானைத?"

"õõ.. ெசாýேனý. அவ எýைன ேதò�னா, நாý �ì�ரõ ேகைஸ ஸாøù


பñ�Îேவனாõ!"

"பñ�டலாõ! இýைனìÌ ராò��, கைத ÓÊïÍÕõ. கவைலô படா�íக!"

ெசíÌðÎவý ��òதா÷. அவý ெதாட÷óதாý, "�íக �ளõÒíக! நாý இíகேயதாý


உðகா÷ó�ÕóÐ ேயா�ôேபý. ãÏ நாÖ ம� ேநரòÐல �ðÎìÌ வ÷ேறý."

�ðÊüÌò �Õõ�னா÷ ெசíÌðÎவý.

�ðடòதðட இரñÎ ம� ேநரõ ெசý�ÕìÌõ. அவÕìÌ �ñÎõ ெதாைலேப�


அைழôÒ வóதÐ. அவைர உடேன ெசா÷ìகò��ý வா��ø இÕìÌõ கலíகைர
�ளìகò�üÌ வரîெசாýனா÷ ெநÎïெச�யý.

உடேன அù�டò�üÌ �ைரóதா÷. எýனவாக இÕìகìÜÎõ?! ஏý க�ஷன÷ Ìர�ø


இòதைன பதüறõ!

அù�டò�ø ஏெழðÎ ேபா�ஸா÷ �ýÚ ெகாñÊÕóதா÷கû. இவ÷ அíÌ ெசýற×டý,


ெநÎïெச�யý, "�íக பா÷ìகÏõÛதாý ெவ�ð பñேறாõ. பா÷òÐðÎ ெசாøÖíக.
பாÊைய �ãù பñ�டலாõ."
Your Advertisement Here

அவ÷ "பாÊ" எýÚ ெசாýனÐ இýŠெபìட÷ �íகõெபÕமா�ý உடைல!

*****
�ல ��டíக�ø �íகõெபÕமா�ý மைன�Ôõ அíÌ வóÐ ேச÷óதாû. அவû
��ேயாரò�ø ஒÕ ெசாðÎ கñ�÷ò Ð� மðÎõதாý வóதÐ.

ெசíÌðÎவ�டõ மðÎõதாý ேப�னாû, "எíக ைபயý ெசòÐô ேபானôÒறõ,


அவÕìÌ ஏñடா வாழÏõÛ ஆ�ÎîÍ! அôேபாதாý ��÷Û ெசாýனாÕ - இóத
ஊÕìÌìகாக வாழÏõ! நாம �றóத நாðÎìகாக உ�ைர �டÏõ! ேவெறÐìÌõ
ÜடாÐ.. அôப�ýÛ ெசாýனாÕ. அÐேபாலேவ ஆ�ÎîÍ! அவைரì ெகாýனவíகள
�ì�ரõ �Êíக.." அவû Ìர�ø "ஏý இýÛõ வாúóÐ ெகாñÊÕì�ýேறாõ" எýற
�ரì� ெத�óதÐ.

மா÷�ø அÊòÐìெகாñÎ அØபவ÷கைளò ேதü� �டலாõ. Ðìகòைத மன�ø ப�òÐ


ைவòÐì ெகாûபவ÷கைளò ேதüÚவÐ கÊனõ.

சõ�ரதாயíகைளì கவ�ìகî ெசாø��ðÎ மனபாரòÐடý அí�ÕóÐ அகýறா÷


ெசíÌðÎவý.

�íகõெபÕமாைள யாேரா கலíகைர �ளìகò�ý உî��ø இÕóÐ �ேழ தû��Õìக


ேவñÎõ எýÚ மðÎõ எøேலாÕìÌõ Ò�óதÐ. யா÷?!

(ெதாடÕõ)

http://www.nilacharal.com/ocms/log/06080908.asp 9/15/2010
Kaatrai varuvaan (15) / கா�றா� வ�வா� (15) Page 1 of 3

Home World Entertainment Lifestyle உலக� தமி�� �ைவ திைர�சார� Features Cunard
Cruise Lines
add nilacharal to your favourites nilacharal as your homepage
Hot
properties in
India

ேஜா�டõ
ேகÙíகû பÌ�
தüகா�கமாக
�Úò�
ைவìகôபðÎûளÐ.
�ைரóÐ கðடண
Home>> ேசைவ ெபற
இíேக Íðட×õ.

Search
கா�ø அம÷óÐ ெபடைல அØò�ய×டý, அவ÷ ஃேபாý எனìÌ ெராõபலாõ
�ñÎõ Ü�யÐ. அவýதாý! ஃ�லாஸஃ�,
Nilacharal Web
"சாöóதரõ �ð பñண இடòÐìேக வாíகேளý!" எýறாý ைசìகால�ெயøலாõ ெத�யாÐ!
Search in English
இÕóதாÖõ ெகŠ பñேறý -
Help
அேத இÕðÎ. அவ÷ வÕைகìகாக காòÐì கைட��ல உñைமதாý

Login ெகாñÊÕóதாý. வóத×டý �ñÎõ அóத ேடôைப ெஜ�ìÌõ; ெஜ�ìகÏõ

ேபாðÎì காðடî ெசாýனாý. இÕவÕõ இýÛõ ஒÕ


Username
Óைற ேகðடா÷கû.
Password

"இýÛõ ஒÕ தடைவ, ஆரõபòÐேல÷óÐ ஒÕ �ேகô ெசாøÖíகேளý ô�Š!" எýÚ


ேகðடாý.
New Members!
Register Here..

Support
அÖìகாமø ெசíÌðÎவý ÓØì கைதையÔõ �ñÎõ ஒÕ Óைற ெசாýனா÷.

How to contribute "நாý ஆரõபòÐேல÷óÐ ெசாøற மா��, நாம ஏேதா ஒñண �Š பñேறாõ. நõம
Tamil font help
கñைணì கðÊô ேபாðÊÕìேகாõ. கðட�úòதாøதாý ப�ø �ைடìÌõ!"
Work Smart
Volunteer
Advertise
ெசíÌðÎவý ��òதா÷.

அவý ெதாட÷óதாý, "இóத ேகŠல எøலா ேகû�கÙìÌõ நமìÌ ப�ø �ைடìகேவ


�ைடìகாÐ. ெநறய ெகŠ பñணÛõ! ஒÕ �ய� ஃபா÷õ பñணÛõ! அôபதாý ேகஸ
சாøù பñண ÓÊÔõ!"

"பñ�ðÊயா?" எýÚ ஆவÖடý ேகðடா÷.

"�ைனìகேறý!"

"ச� ெசாøÖ!"

"நமìÌýÛ ைலஃôல �ல ெகாûைககû இÕìÌõ. அóத ெகாûைககÙìெகøலாõ �ைறய


ேசாதைன வÕõ. நõமûள எòதைன ேபÕ அóத ப�ðைசல ெஜ�ìகேறாõ?!"

"சõபóத�øலாம எýனôபா ேபசற?"

"ெகாïசõ ÓØசா ேகÙíக!" எýÚ ெசாø��ðÎò ெதாட÷óதாý. "நாý இôபÊòதாý


வாúேவýÛ ஒÕ ெகாûைகேயாட இÕìேகாõ. ��÷Û அóதì ெகாûைகைய உைடîேச
�ர ேவñÊய �ைலைம வÕÐ! எýன பñÏ�íக?"

http://www.nilacharal.com/ocms/log/06150909.asp 9/15/2010
Kaatrai varuvaan (15) / கா�றா� வ�வா� (15) Page 2 of 3

"வாúìைகேய ÓÊïசாÖõ பரவாøல, ெகாûைகதாý Óì�யõÛ இÕôேபý!"

"ெசíÌðÎவý, எøலாராைலÔõ உíகைளô ேபால இÕìக ÓÊயாÐ! எøலாÕìÌõ ஒÕ


ôேரì�í பாöñð உñÎ! அÐ வ÷றôேபா, நாம �ðÎì ெகாÎìகòதாý ெசöேவாõ.
ஆனா, �ல ேபேராட மனÍ மðÎõ, இைதÔõ பñண ÓÊயாம அைதÔõ பñண
ÓÊயாம த�îÍô ேபாÌõ! ெரñÎ மனõ ேவÏõÛ அóத இைறவைனì ேகðடாø, �ல
சமயòÐல அவý தóÐÕவாý! ஒÕ மனÍ ெகாûைகெயøலாõ உைடìÌõ, இýெனாÕ
மனÍ �Íவாசமா இÕìÌõ!"

"ச� ..."

"ஒñÏ ேயா�îÍ பாÕíக, எýனதாý மனைச ெரñடா ��ìக ÓÊïசாÖõ, ஒÕ


மனÍìÌò ெத�ïசÐ எøலாõ இýேனாÕ மனÍìÌõ ெத�ïÍÕõ! ெரñÎ மனÍõ,
ஒñேணாட ஒñÏ சó�îÍì�ðடா, எýன ஆÌõÛ ேயா�îÍô பாÕíக!"

"சñைட வÕõ!"

"ெயŠ! ஒñைண ஒñÏ ெஜ�ìகò ÐÊìÌõ! சவாø மா��! கைட��ல யா÷


ெஜ�ôபாýÛ �ைனìக�íக?"

"எனìÌ ெராõபலாõ ஃ�லாஸஃ�, ைசìகால�ெயøலாõ ெத�யாÐ! இÕóதாÖõ ெகŠ


பñேறý - கைட��ல உñைமதாý ெஜ�ìÌõ; ெஜ�ìகÏõ."

"Ìð! �íகÙõ நாÛõ ஒேர ெகŠ பñேறாõ.. அÐ வைரìÌõ சóேதாஷõ!" எýறாý.

��Ð ேநர ெமௗனòÐìÌô �ý, "எý கணìெகøலாõ ச�யா�Õóதாø, �íகõெபÕமாû


தüெகாைல பñ�ì�ðÎ இÕìகÏõ!" எýறாý.
Your Advertisement Here

"வாð!"

"எýைன அôேபாேல÷óேத வாðÊðÎ இÕìகற ஒÕ �ஷயõ, �ஜயý உíக�ðடதாý


இÕóதாýÛ எôபÊ மòதவíகÙìÌ ெத�ய வóÐîÍ?!"

"� எýன ெசாøல வ÷ற? அóத 'எìŠ'Û நாம ேப�னÐ நõம இýŠெபìடரா!? எýன
ஒள÷ற?"

"இýŠெபìட÷ இøைல, ஆனா �íகõெபÕமாளாதாý இÕìகÏõÛ ேதாÏÐ!"

"ெகாïசõ Ìழôபாம ெசாøேலý!"

"ெசாøேறý"

ெதாட÷óதாý அவý..

(ெதாடÕõ)

Your Comments

ெபய÷ :

�ý அïசø :

ÍðÊ :

Comment In: Tamil English


(Type here in Thanglish and see tamil text in bottom. Tamil conversion powered by : www.suratha.com)

http://www.nilacharal.com/ocms/log/06150909.asp 9/15/2010
Kaatrai varuvaan (16) / கா�றா� வ�வா� (16) Page 1 of 3

Home World Entertainment Lifestyle உலக� தமி�� �ைவ திைர�சார� Features Cunard
Cruise Lines
add nilacharal to your favourites nilacharal as your homepage
Hot
properties in
India

ேஜா�டõ
ேகÙíகû பÌ�
தüகா�கமாக
�Úò�
ைவìகôபðÎûளÐ.
�ைரóÐ கðடண
Home>> ேசைவ ெபற
இíேக Íðட×õ.

Search
"அவÕìÌ �ýன வயÍலேய ெந÷வŠ ôராôளõ மகýÛ நாý �ைனìகற
இÕóÐÕìÌ. இíக இÕìகற ஹாŠ�டøலதாý ð�ðெமñÎ ைபயý இÕìகற ஹாŠ�டøல
Nilacharal Web
ெகாÎòÐÕìகாíக. அÐìகôÒறõ �ைறய நாைளìÌ அவேனாட இóத மாச
Search in English
�ரî�ைன இøைல! அவேராட மகý இறóÐ ேபான ேபாÐ ð�ðெமñÎìகான பணõ
Help
அவைரò �Õô� இíக ெரñÎ நாைளìÌ அð�ð இýÛõ ேபாöî ேசரைல

Login பñ�Õìகாíக. ஷாì ð�ðெமñð ெகாÎòÐÕìகாíக.


ஈ.ஈ.� எÎòÐÕìகாíக. பா�Êù வóÐÕìÌ! அóத ெரகா÷ðŠ எøலாòைதÔõ ெசì
Username
பñ�ðேடý. ஆனா, ெரñÎ நாûள அவÕ ச�யா�ðடாÕýÛ ெசாø�
Password அÛô�îÍðடாíக. �Õõ� ேவைல�ல ஜாöý பñ�ðடாÕ."

"ச�..."
New Members!
Register Here..

Support
"ஒÕேவைள... அவேராட மகý சாகேலýÛ வîÍìேகாíக... ஒÕேவைள... அவேராட
மகேனாட ... அóத ð�ðெமñÎìÌ எìகசìக பணõ ேதைவôபðடÐýÛ வîÍìேகாíக...
How to contribute ஒÕேவைள... �íகõெபÕமாû அவேளா பணòைத கெலìð ெசöயறòÐìகாக தாý
Tamil font help
இýனாÕýÛ ெசாøலாமø, ரòனòைதô ேபால ெநறய ேபர பயýபÎò� ேவைல
Work Smart
Volunteer ெசï�ÕóதாÕýÛ வî�ìேகாíக.."
Advertise

"ஆதாரேம இøலாமø, � பாðÎìÌ ெசாø�ì�ðேட ேபாகற?"

"இÕíக ÓÊîÍடேறý. ஒÕேவைள... இýŠெபìட÷ �íகõெபÕமாளால அóத ெகாûைள


ÌõபÖìÌ ெதாóதர×ýÛ வîÍìேகாíக! அÐனால, இவேர இýŠெபìடைர ெகாைல
ெசöயெசாøறாÕýÛ வîÍìேகாíக!"

"இÕ! இரñÎ மனíகÙìÌûள சñைடíக�யா?"

"எìெஸìð�! ஆரõபòÐல இவேராட �ÕðÎ மனõ ெஜ�ìÌÐ. நாம Óதøல �ð


பñ�ேனாேம - அýைனìÌ ராò��, �ðடòதðட அÐதாý ெஜ�îÍÕîÍ! ஆனா,
அவைரî சாக�டாம நாý காôபாò�ேனý. அôேபாேல÷óÐதாý, இýŠெபìட÷
�íகõெபÕமாû Ó�î�ì�ðடாÕ. அÐìÌ ÓýனாÊேய, ஏேதா ச��øைலýÛ
ேதா�ÕìÌ! ஆனா, அÐìகôÒறõ பயíகர உஷாரா�ðடாÕ. ஆனாÖõ, உûÙìÌûள
சñைட ÓÊயைல! எôபÊேயா அவ÷தாý, �ôெமñð கடò�ÕìகÏõ!"

"நாம அஙேகதாேன இÕóேதாõ!"

"இøைலேய, நாம கôபø பìகேம ேபாக�ேய! கைரìÌô பìகத�ேலேய ஆ�ைய


�ÊîÍðேடாேம!" எýÚ ெசாø��ðÎ ஒÕ ��டõ தயí�, "அவ÷ கடò�ðடாÕ!" எýÚ
ÓÊòதாý.

http://www.nilacharal.com/ocms/log/06220904.asp 9/15/2010
Kaatrai varuvaan (16) / கா�றா� வ�வா� (16) Page 2 of 3

"அவÕìÌ எôபÊ நõம �ðடõ ெத�Ôõ?"

"எôபÊயாவÐ ெத�ïÍÕìÌõ! ேயா�îÍô பாÕíக! Ò�ரா இÕóதெதøலாõ இóத �ய�ல


ஒØíகா ஃ�ð ஆÌÐ. கடò�னÐìகôÒறõ, இýŠெபìட÷ அவேராட �ÕðÎமனòைத
ேதாìகÊî�ðடாÕ - தüெகாைல பñ�ì�ðÎ!"

"ச�...இÐல ஏதாவÐ ஒñÏìகாவÐ ஆதாரõ இÕìகா?"

"ஆதாரõ இÕóதாø?"

"இÕìகா?"

"எýேனாட ெதாட÷Òகû ãலமா இíேகÕóÐ இó�யா×ìÌ ð�ðெமñÎìÌô


ேபானவíகேளாட தகவøகைளî ேசக�îசÐல �íகõெபÕமாேளாட ைபயý உ�ேராடதாý
இÕìகாÕýÛ நõபற மா�� ஆதாரõ இÕìÌ!"

ெசíÌðÎவý அ�÷óதா÷. ஆனாÖõ அவனÐ �ய�ைய ேமÖõ ேசா�ìக �Õõ�,

"ச�! அôேபா, �ÕðÎô ேபான ெபðÊ எஙேக?" எýÚ ேகðடா÷

"ெத�யைலேய! நாம ெகŠ பñறÐேபால, இýŠெபìட÷ ெஜ�îÍÕóதாÕýனா, அைத


ேச÷ìக ேவñÊய இடòÐல ேச÷òÐÕìகÏõ. ஆனா பாÕíக, �íகõெபÕமாû
ெசòÐðடாÕýÛதாý நமìÌ ெத�Ôõ, ெஜ�îசÐ யாÕýÛ ெத�யாÐ. அவேராட
ஆøட÷ ஈேகா ெஜ�îÍÕóதாø, அóத அõä�ஷñŠ எøலாõ இóேநரõ
அñட÷ேவ÷øð சóைத�ல ேபா�ÕìÌõ. �òத பணõ இó�யா ேபா�
ேச÷ó�ÕìகÏõ!"
Your Advertisement Here

ெசíÌðÎÛìÌì Ìழôபமாக இÕóதÐ. அவேன ெதாட÷óதாý,

"ஆனா, பாÕíக, �íகõெபÕமாேளாட மகýÛ நாý �ைனìகற ைபயý இÕìகற


ஹாŠ�டøல அவேனாட இóத மாச ð�ðெமñÎìகான பணõ இýÛõ ேபாöî ேசரைல.
"

"இெதøலாõ உனìெகôபÊò ெத�Ôõ?"

அவý ம÷மமாகô Òýனைகòதாý. "எைத எíேக ேதடறÐýÛ எனìÌò ெத�Ôõ" எýÚ


மðÎõ ெசாø��ðÎ அí�ÕóÐ நக÷óதாý.

(அÎòத இத�ø ÓÊÔõ)

Your Comments

ெபய÷ :

�ý அïசø :

ÍðÊ :

Comment In: Tamil English


(Type here in Thanglish and see tamil text in bottom. Tamil conversion powered by : www.suratha.com)
NOTE : Please do not use single quote in your comments. You can use double quote in place.

http://www.nilacharal.com/ocms/log/06220904.asp 9/15/2010
Kaatrai varuvaan (17) / கா�றா� வ�வா� (17) Page 1 of 4

Home World Entertainment Lifestyle உலக� தமி�� �ைவ திைர�சார� Features Cunard
Cruise Lines
add nilacharal to your favourites nilacharal as your homepage
Hot
properties in
India

ேஜா�டõ
ேகÙíகû பÌ�
தüகா�கமாக
�Úò�
ைவìகôபðÎûளÐ.
�ைரóÐ கðடண
Home>> ேசைவ ெபற
இíேக Íðட×õ.

Search
ெசíÌðÎவý ெமøல காைர ேநாì� நடóதா÷. ைக தானாக எýன Íò� ஏேதா ஒñÏ
அைலேப�ைய அØò�யÐ, நடìÌÐ! எýனால கñðேராø
Nilacharal Web
பñணேவ ÓÊயைல! ஐயõ
Search in English
"ெஜ�øல இÕìகற ÓòÐ �ðட ஃேபான ÌÎíக!" எýÚ ஷு÷, ேநò� எýைன
Help
ெசாýனா÷. ெகாலைல ெசöய ðைர
பñ�னாíக!
Login

"ெசாøÖíக ெசíÌðÎவý!" ÓòÐதாý ேப�னாý


Username

Password "� ைகயாÊன பணòைத எôபÊ �ôேளŠ பñ�ன?"

"அÐ வóÐ... �íகõெபÕமாû சா÷தாý உத� ெசïசாÕ!"


New Members!
Register Here..

Support
"அவÕìÌ அôேபா �தாý �ÕÊேனýÛ ெத�Ôமா?!"

How to contribute "ஆமாíக! அவÕìÌ மðÎõதாý ெத�Ôõ! ஆனா, நாý சò�யமா ெசாøேறý, அவÕ
Tamil font help
தíகமான மÛஷý, அைத ரக�யமா வîÍôேபýÛ ெசாýனாÕ. அவÕ யா÷�ðடÔõ
Work Smart
Volunteer ெசாø�Õìக சாýேஸ இøைல!"
Advertise

ெசøஃேபாைன ÐñÊòதா÷ ெசíÌðÎவý. கா�ý ெபடø �Ð காø ைவòÐ


அØò�னா÷. �கúóத சõபவíகெளøலாõ அவைர வாðÊன!

-----------
ஆமாíக! அவÕìÌ மðÎõ தாý ெத�Ôõ! தíகமான மÛஷý! ரக�யமா வîÍôேபýÛ
ெசாýனாÕ!

நாÖ மாசòÐìÌ ÓýனாÊ ரòனõ ìåô பò� �ைறய �ஷயíகைள இýŠெபìட÷


�íகõெபÕமாû ேசக�îÍÕìகாÕ!

ãÏ மாசòÐìÌ ÓýனாÊதாý �íக ெசாøற அóத எìŠ எíகைள ெதாட÷Ò


ெகாñடாý. ஒÕ ெகாûைள ÓÊîÍò தóதாø, �ைறய பணõ...

இýெனாÕ ஆÙ, எìŠÛ வîÍôேபாõ, அவýதாý உíகைள எøலாõ ஆðÊ வîசÐ!

எýனதாý மனைச ெரñடா ��ìக ÓÊïசாÖõ, ஒÕ மனÍìÌò ெத�ïசÐ எøலாõ


இýேனாÕ மனÍìÌõ ெத�ïÍÕõ!
அவíகைள ஒÕ ேபாðÊìÌ இØìகÏõ! ஒÕ சவாø �டÏõ! அவíகளா நாமாýÛ
பா÷òÐடÏõ! அÐல அவíகைள Ó�யÊìகÏõ!

http://www.nilacharal.com/ocms/log/06290914.asp 9/15/2010
Kaatrai varuvaan (17) / கா�றா� வ�வா� (17) Page 2 of 4

இைத ஒÕ சவாலாக எÎòÐìெகாñÎ நாõ ெசöÐ ÓÊôேபாõ!

ெயŠ! ஒñைண ஒñÏ ெஜ�ìகò ÐÊìÌõ! சவாø மா��!

அவÕìÌ எôபÊ இóத ôளாýŠ ெத�Ôõ!... எôபÊயாவÐ ெத�ïÍÕìÌõ!

எí�ðட Üட ôளாý �ெடøöŠ ெசாøல ேவñடாõ!

இôேபாலாõ ெகாïசõ பயமா இÕìÌ!

எனìÌ இýŠெபìட÷ �íகõெபÕமாைள மðÎõதாý ெத�Ôõ! ெராõப ெராõப


ேந÷ைமயான ஒÕ ேபா�Šகாரராதாý ெத�Ôõ! ேவற எÐ×õ அவைரô பò� எனìÌ
ெத�யாÐ! ேம �, நாý ெத�ïÍì�ðÎ இÕìகÏõ!

�íக ÒÊìக ேவñÊய Óì�யமான ஆÙ நாíக ãÏ ேபÕேம இøைல!

ஏேனா ெத�யல, ��÷Û காýஃ�ெடýŠலாõ Ìைறயர மா�� இÕìÌ! உíகÙìÌ


ஒñÏ ெத�Ôமா! எý ேமல எனìÌ ��÷Û பயõ வóதÐனாலதாý, �ஜயைன
�Êîச×டேன உíக கŠடÊ�ல அவைன �ðேடý! ேவற யாÕìÌõ நாý ெசாøலìÜட
இøைல.

எøலாÕìÌõ ஒÕ ôேரì�í பாöñð உñÎ!

உíகைள �ðடா எனìÌ இóத ெபாÚôைப ஒôபைடìக நõ�ìைகயான ஆÙ ெத�யாÐ


ெசíÌðÎவý. நõம Êபா÷ðெமñðலேய ேவற யாைர நõபறÐýÛ ச�யா ெத�யைல!
அÐனாலதாý, �ஜயைன உíக ெப÷ஸனø கŠடÊ�ல �ðÎல வîÍìக ெசாýேனý!

Your Advertisement Here


ஆரõபòÐேல÷óேத, நாம ஏேதா ஒñண ச�யா Ò�ïÍìகைல! நாம ஃபñடெமñடலா
ஏேதா ஒñÏ �Š பñேறாõ!

ஆமாõ! ÒÐசா இÕìÌ இÐ! இýெசìä÷ð ஃ��í! எýன Íò� ஏேதா ஒñÏ
நடìÌÐ! எýனால கñðேராø பñணேவ ÓÊயைல! ஐயõ ஷு÷, ேநò� எýைன
ெகாலைல ெசöய ðைர பñ�னாíக! எýனால யாÕýÛ கñÎ �Êìகேவ ÓÊயைல!

Ò�யாத Ò�÷கû இýÛõ ேகாÊ இÕóதன!

-----------

�ðைட அைடÔõ சமயõ அவ÷ ெசøஃேபாý �ñÎõ ஒ�òதÐ. �ேலாòதமா


ேப�னாû,"அí�û, ä ேநா வாð! காணாமô ேபான அõä�ஷñŠ எøலாõ �ðÎ
�ýனாÊ, கடüகைரேயாரமா ஒÕ ெப�ய ேபாðல கðÊô ேபாðÎÕìகாíக! எனìÌõ
ஏÐõ Ò�யைல! இôேபாதாý ேவைலìகாரíக பா÷òÐðÎ ெசாýனாíக. கடøல
அÊîÍðÎ வóÐÕìÌõÛ பா÷òதா - அÐ �ஜõ இøைல! ஏýனா Üட ஒÕ ெலðடÕõ
இÕóÐîÍ! பா��ý கவ÷ல!" ெசíÌðÎவý வாயைடòÐô ேபானா÷.

"இòதைன வÕடíகû எனìÌò தñ� காðÊயவைன இýேறாÎ அ�òÐ�ðேடý.


இ�ø இÕìÌõ ெபாÕðகû உýÛைடயÐ எýÚதாý �ைனì�ýேறý. உý�டõ
ேச÷òத�ø �ìக ம�úî�! - அô�ýÛ எØ� �íகõெபÕமாûÛ ைகெயØòÐ
ேபாðÎÕìÌ!"

-----------

நாம ேதாòÐðேட இÕìேகாõÛ ேதாÏÐ!

http://www.nilacharal.com/ocms/log/06290914.asp 9/15/2010
Kaatrai varuvaan (17) / கா�றா� வ�வா� (17) Page 3 of 4

"ெரñÎ மனÍõ, ஒñேணாட ஒñÏ சó�îÍì�ðடா, எýன ஆÌõÛ ேயா�îÍô


பாÕíக!"

"சñைட வÕõ!"

"ெயŠ! ஒñைண ஒñÏ ெஜ�ìகò ÐÊìÌõ! சவாø மா��!"

�íகõெபÕமாைள யாேரா கலíகைர �ளìகò�ý உî��ø இÕóÐ �ேழ தû��Õìக


ேவñÎõ எýÚ மðÎõ எøேலாÕìÌõ Ò�óதÐ. யா÷?!

இòதைன வÕடíகûஎனìÌò தñ� காðÊயவைன இýேறாÎ அ�òÐ�ðேடý!

-----------

(ÓÊóதÐ)

Your Comments

ெபய÷ :

�ý அïசø :

ÍðÊ :

Comment In: Tamil English


(Type here in Thanglish and see tamil text in bottom. Tamil conversion powered by : www.suratha.com)
NOTE : Please do not use single quote in your comments. You can use double quote in place.

(English / தமிழி� - �ன�ேகா�)


What you see in this box gets posted as feedback.

இட×õ

http://www.nilacharal.com/ocms/log/06290914.asp 9/15/2010