Vous êtes sur la page 1sur 26

Pekeliling Perbendaharaan Malaysia AM 1.

1 Lampiran A

FORMAT LAPORAN MESYUARAT


JAWATANKUASA PENGURUSAN ASET KERAJAAN (JKPAK)

Tujuan

1. Format ini merupakan satu laporan yang perlu disediakan oleh Pegawai Aset di
peringkat pelaksana bagi tujuan memberi laporan terperinci mengenai
pengurusan Aset Alih, Aset Hidup, Aset Tak Ketara dan Stor Kerajaan.

Format Laporan JKPAK

2. Format laporan JKPAK yang perlu disediakan oleh Unit Pengurusan Aset
Kementerian dan Jabatan adalah seperti berikut:-

2.1 Laporan Suku Tahun Peruntukan Bagi Perolehan Aset Alih, Aset Hidup, Aset Tak Ketara
dan Stok Kerajaan di Lampiran A1.

2.2 Laporan Suku Tahun Pengurusan Aset Alih Kerajaan

Ringkasan Laporan Lampiran


Laporan Kedudukan Semasa Aset Alih Suku Tahun Lampiran A2

Laporan Pemeriksaan Aset Alih Suku Tahun Lampiran A3

Laporan Penyelenggaraan Aset Alih Suku Tahun Lampiran A4

Laporan Pindahan Aset Alih Suku Tahun Lampiran A5

Laporan Pelupusan Aset Alih Suku Tahun Lampiran A6

Laporan Hapus Kira Aset Alih Suku Tahun Lampiran A7

2.2 Laporan Tahunan Pengurusan Aset Hidup Kerajaan

Ringkasan Laporan Lampiran


Laporan Kedudukan Semasa Aset Hidup Suku Tahun Lampiran A8

Laporan Penjagaan Dan Hasil Jualan Aset Hidup Suku Tahun Lampiran A9

Laporan Pemeriksaan Aset Hidup Suku Tahun Lampiran A10

Laporan Pindahan Aset Hidup Suku Tahun Lampiran A11

Laporan Pelupusan Aset Hidup Suku Tahun Lampiran A12

Laporan Hapus Kira Aset Hidup Suku Tahun Lampiran A13

M.S. 10/36
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia AM 1.1 Lampiran A

2.3 Laporan Tahunan Pengurusan Aset Tak Ketara Kerajaan

Ringkasan Laporan Lampiran


Laporan Kedudukan Semasa Aset Tak Ketara Suku Tahun Lampiran A14

Laporan Pemeriksaan Aset Tak Ketara Suku Tahun Lampiran A15

Laporan Penyelenggaraan Aset Tak Ketara Suku Tahun Lampiran A16

Laporan Pindahan Aset Tak Ketara Suku Tahun Lampiran A17

Laporan Pelupusan Aset Tak Ketara Suku Tahun Lampiran A18

Laporan Hapus Kira Aset Tak Ketara Suku Tahun Lampiran A19

2.4 Laporan Pengurusan Stor Kerajaan

Ringkasan Laporan Lampiran


Laporan Kedudukan Semasa Stok Bagi Tahun Lampiran A20

Laporan Verifikasi Stor Akhir Tahun Lampiran A21

Laporan Pindahan Stok Suku Tahun Lampiran A22

Laporan Pelupusan Stok Suku Tahun Lampiran A23

Laporan Hapus Kira Stok Suku Tahun Lampiran A24

3. Walau bagaimanapun Unit Pengurusan Aset Kementerian dan Jabatan boleh


menentukan format laporan tambahan yang bersesuaian bagi tujuan memenuhi
keperluan agenda mesyuarat JKPAK.

M.S. 11/36
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia AM 1.1 Lampiran A

LAMPIRAN A1

LAPORAN PERUNTUKAN BAGI PEROLEHAN ASET ALIH, ASET HIDUP, ASET TAK KETARA DAN STOK
SUKU TAHUN BAGI TAHUN 2018

Kementerian/ Jabatan: PERBENDAHARAAN MALAYSIA

PERUNTUKAN TAHUNAN

KOD JUMLAH BAKI PERATUS


TAHUN
PERBELANJAAN PEROLEHAN PERUNTUKAN PERBELANJAAN CATATAN
SEMASA JUMLAH
(ASET ALIH, ASET HIDUP, (RM) (RM) (%)
PERUNTUKAN
ASET TAK KETARA DAN
(RM)
STOK)

Suku OS26000 10,000 5,000 5,000 50.00


Tahun OS27000 60,000 10,000 50,000 16.67
Pertama
OS35000 100,000 0 100,000 0
Suku OS26000 10,000 5,000 5,000 50.00
Tahun OS27000 60,000 45,000 15,000 75.00
Kedua
OS35000 100,000 50,000 50,000 50.00
Suku OS26000 5,000 5,000 0 100.00 OS26000 (-RM5,000)
Tahun OS27000 70,000 50,000 20,000 71.43 OS27000 (+RM10,000)
Ketiga OS35000 (+RM20,000)
OS35000 120,000 80,000 40,000 66.67
Suku OS26000 5,000 5,000 0 100.00
Tahun OS27000 70,000 67,000 3,000 95.71
Keempat
OS35000 120,000 115,000 5,000 95.83

M.S. 11/36
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia AM 1.1 Lampiran A

LAMPIRAN A2
LAPORAN KEDUDUKAN SEMASA ASET ALIH SUKU TAHUN
SEHINGGA TAHUN 2018.
Kementerian/ Jabatan: PERBENDAHARAAN MALAYSIA

HARTA MODAL ASET ALIH BERNILAI RENDAH JUMLAH KESELURUHAN ASET ALIH

NILAI
TAHUN PEROLEHA NILAI NILAI NILAI NILAI NILAI
SEMASA KUANTITI N ASAL SEMASA KUANTITI PEROLEHA SEMASA KUANTITI PEROLEHAN SEMASA
(RM) N ASAL (RM) ASAL (RM)
(RM)
(RM) (RM)

Baki Awal 1,000 5,750,000 3,500,000 1,500 1,500,000 950,000 2,500 7,250,000 4,450,000

Suku Tahun
1,000 5,750,000 3,500,000 1,500 1,500,000 950,000 2,500 7,250,000 4,450,000
Pertama
Suku Tahun
995 5,650,000 3,340,000 1,550 1,575,000 1,000,000 2,545 7,225,000 4,340,000
Kedua
Suku tahun
1,050 5,950,000 3,650,000 1,545 1,570,000 985,000 2,595 7,520,000 4,635,000
Ketiga
Suku Tahun
1,100 6,150,00 3,800,000 1,600 1,650,000 1,100,000 2,700 7,800,000 4,900,000
Keempat

NOTA: Laporan ini:-

i) Melaporkan kedudukan keseluruhan Aset Alih yang dipegang oleh agensi merangkumi penerimaan serta maklumat pindahan, pelupusan dan hapus
kira yang telah dikemaskini.
ii) Maklumat Suku Tahun adalah Baki Awal + Penerimaan Aset Suku Tahun – Pindahan Aset Suku Tahun – Pelupusan Suku Tahun– Hapus Kira Suku
Tahun.

M.S. 12/36
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia AM 1.1 Lampiran A

iii) Maklumat Suku Tahun Keempat adalah jumlah keseluruhan pegangan Aset Alih yang akan di bawa ke hadapan menjadi Baki Awal bagi Tahun
Hadapan.
LAMPIRAN A3

LAPORAN PEMERIKSAAN ASET ALIH SUKU TAHUN


BAGI TAHUN 2018
Kementerian/ Jabatan:

KUANTITI ASET PERATUSAN


KUANTITI ASET
ASET
TAHUN SEMASA
TIDAK DIPERIKSA
KESELURUHAN DIPERIKSA A B C D E F
DIPERIKSA (%)

Suku Tahun
Pertama 2,500 800 1,700 32.00 780 5 5 5 5 -

Suku Tahun
2,545 800 945 62.90 770 5 5 15 5 -
Kedua
Suku Tahun
2,595 500 495 80.90 460 10 7 13 10 -
Ketiga
Suku Tahun -
Keempat 2,700 600 0 100.00 595 - - - 5

JUMLAH KESELURUHAN 2,700 2,605 20 17 33 25 -

PETUNJUK: Status Aset Semasa Pemeriksaan

A:Sedang Digunakan,B:Tidak Digunakan,C:Rosak,D:Sedang Diselenggara,E:Pinjaman F:Hilang

M.S. 13/36
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia AM 1.1 Lampiran A

LAMPIRAN A4

LAPORAN PENYELENGGARAAN ASET ALIH SUKU TAHUN


BAGI TAHUN 2018
Kementerian/ Jabatan: PERBENDAHARAAN MALAYSIA

PENYELENGGARAAN PENCEGAHAN PENYELENGGARAAN PEMBAIKAN JUMLAH PENYELENGGARAAN


JUMLAH
KUANTITI JUMLAH KOS KUANTITI JUMLAH KOS JUMLAH KOS
TAHUN SEMASA KUANTITI
ASET PENYELENGGARAAN ASET PENYELENGGARAAN PENYELENGGARAAN
ASET
DISELENGGARA (RM) DISELENGGARA (RM) (RM)
DISELENGGARA
Suku Tahun 0 0 10 5,000 10 5,000
Pertama
Suku Tahun 50 33,000 20 10,000 70 43,000
Kedua
Suku Tahun 30 25,000 15 8,000 45 33,000
Ketiga
Suku Tahun 10 9,000 5 3,000 15 12,000
Keempat
JUMLAH
90 67,000 50 26,000 140 93,000
KESELURUHAN

M.S. 14/36
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia AM 1.1 Lampiran A

LAMPIRAN A5

LAPORAN PINDAHAN ASET ALIH SUKU TAHUN


BAGI TAHUN 2018

Kementerian/ Jabatan: PERBENDAHARAAN MALAYSIA

TERIMAAN PENGELUARAN
TAHUN SEMASA JUMLAH JUMLAH NILAI JUMLAH JUMLAH NILAI
KUANTITI SEMASA KUANTITI SEMASA
PINDAHAN (RM) PINDAHAN (RM)
Suku Tahun 0
Pertama
0 0 0
Suku Tahun 0
3 15,000 0
Kedua
Suku Tahun 65,000
5 53,000 7
Ketiga
Suku Tahun 0
Keempat
0 0 0
JUMLAH KESELURUHAN 8 68,000 7 65,000

M.S. 15/36
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia AM 1.1 Lampiran A

LAMPIRAN A6
LAPORAN PELUPUSAN ASET ALIH SUKU TAHUN
BAGI TAHUN 2018
Kementerian/ Jabatan: PERBENDAHARAAN MALAYSIA

NILAI JUMLAH NILAI PEROLEHAN ASAL ASET MENGIKUT JUMLAH


HASIL KOS
TAHUN JUMLAH PEROLEHAN KAEDAH NILAI
PELUPUSAN PENGENDALIAN
SEMASA KUANTITI ASAL (RM) SEMASA
(RM) (RM)
(RM) A B C D E F G H I J (RM)
Suku Tahun
Pertama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Suku Tahun
Kedua 15 45,000 35,000
0 0 0 0 0 0 0 10,000 0 15,000 17,000 3,000

Suku Tahun
Ketiga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Suku Tahun
Keempat 25 98,000 80,000 0 0 0 0 0 0 0 18,000 0 25,000 20,000 5,000

JUMLAH
40 143,000 115,000 0 0 0 0 0 0 0 28,000 0 40,000 37,000 8,000
KESELURUHAN

PETUNJUK: A: JUALAN (TENDER, SEBUT HARGA, LELONG)


B: BUANGAN TERJADUAL (E-WASTE) DAN SISA PEPEJAL
C: JUALAN SISA (TENDER, SEBUT HARGA & JUALAN TERUS)
D: TUKAR BARANG/PERKHIDMATAN
E: TUKAR BELI
F: TUKAR GANTI
G: HADIAH
H: SERAHAN
I: MUSNAH (TANAM, BAKAR, BUANG, TENGGELAM, LETUP, LEDAK DAN LEBUR)
J: KAEDAH-KAEDAH LAIN

M.S. 16/36
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia AM 1.1 Lampiran A

LAMPIRAN A7

LAPORAN HAPUS KIRA ASET ALIH SUKU TAHUN


BAGI TAHUN 2018
Kementerian/ Jabatan: PERBENDAHARAAN MALAYSIA

TINDAKAN
TINDAKAN HAPUS KIRA TINDAKAN SURCAJ
TATATERTIB
TAHUN NILAI
NILAI JUMLAH NILAI
SEMASA KUANTITI PEROLEHAN JUMLAH
SEMASA BILANGAN SURCAJ
ASET ASAL BILANGAN KES
(RM) KES (RM)
(RM)
Suku Tahun
Pertama - - - - - -

Suku Tahun
Kedua 2 5,000 800 1 400 -

Suku Tahun
Ketiga 2 3,000 350 - - 1

Suku Tahun
Keempat 1 2,500 900 1 900 -

JUMLAH
5 10,500 2,050 2 1,000 1
KESELURUHAN

M.S. 17/36
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia AM 1.1 Lampiran A

LAMPIRAN A8

LAPORAN KEDUDUKAN SEMASA ASET HIDUP *IKAN/HAIWAN/TUMBUHAN SUKU TAHUN


SEHINGGA TAHUN …………………….
Kementerian/ Jabatan:

ASET HIDUP *IKAN/HAIWAN/TUMBUHAN

JUMLAH NILAI PEROLEHAN JUMLAH ANGGARAN


TAHUN SEMASA JUMLAH KAD ASAL NILAI SEMASA
PENDAFTARAN
(RM) (RM)

BAKI AWAL TAHUN


Suku Tahun Pertama
Suku Tahun Kedua
Suku tahun Ketiga
Suku Tahun Keempat

Nota: *Pilih mana yang mana berkaitan.


- Laporan ini melaporkan kedudukan keseluruhan Aset Hidup yang dipegang oleh agensi merangkumi penerimaan, pindahan, pelupusan dah
hapus kira yang telah dikemaskini.

M.S. 18/36
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia AM 1.1 Lampiran A

LAMPIRAN A9

LAPORAN PENJAGAAN DAN HASIL JUALAN ASET HIDUP *IKAN/HAIWAN/TUMBUHAN SUKU TAHUN
BAGI TAHUN …………………….

Kementerian/ Jabatan:

PENJAGAAN DAN RAWATAN JUALAN


TAHUN SEMASA
KUANTITI JUMLAH KOS KUANTITI JUMLAH HASIL
(RM) (RM)
Suku Tahun
Pertama

Suku Tahun
Kedua

Suku Tahun
Ketiga

Suku Tahun
Keempat

JUMLAH
KESELURUHAN

M.S. 19/36
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia AM 1.1 Lampiran A

LAMPIRAN A10

LAPORAN PEMERIKSAAN ASET HIDUP *IKAN/HAIWAN/TUMBUHAN SUKU TAHUN


BAGI TAHUN …………..
Kementerian/ Jabatan:

JUMLAH KUANTITI PERATUSAN


ASET JUMLAH KUANTITI ASET
TAHUN SEMASA
TIDAK DIPERIKSA
KESELURUHAN DIPERIKSA A B C D E
DIPERIKSA (%)
Suku Tahun
Pertama
Suku Tahun
Kedua
Suku Tahun
Ketiga
Suku Tahun
Keempat
JUMLAH KESELURUHAN

PETUNJUK: Nyatakan Kuantiti Aset Hidup yang mempunyai status seperti di bawah:-

(A) Sihat (B) Sakit/ Cedera (C) Perlu Dirawat (D) Sedang Dirawat (E) Mati (F) Hilang

M.S. 20/36
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia AM 1.1 Lampiran A

LAMPIRAN A11

LAPORAN PINDAHAN ASET HIDUP *IKAN/HAIWAN/TUMBUHAN SUKU TAHUN


BAGI TAHUN …………..

Kementerian/ Jabatan:

TERIMAAN PENGELUARAN
TAHUN SEMASA JUMLAH JUMLAH
JUMLAH NILAI JUMLAH NILAI
KUANTITI SEMASA KUANTITI SEMASA
PINDAHAN (RM) PINDAHAN (RM)
Suku Tahun
Pertama
Suku Tahun
Kedua
Suku Tahun
Ketiga
Suku Tahun
Keempat
JUMLAH KESELURUHAN

M.S. 21/36
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia AM 1.1 Lampiran A

LAMPIRAN A12
LAPORAN PELUPUSAN ASET HIDUP *IKAN/HAIWAN/TUMBUHAN SUKU TAHUN
BAGI TAHUN …………..
Kementerian/ Jabatan:

JUMLAH NILAI JUMLAH NILAI PEROLEHAN ASAL ASET JUMLAH JUMLAH


JUMLAH
TAHUN PEROLEHAN MENGIKUT KAEDAH ANGGARAN NILAI HASIL
KUANTITI
SEMASA ASAL (RM) SEMASA PELUPUSAN
PELUPUSAN
(RM) A B C D E F G (RM) (RM)
Suku Tahun
Pertama
Suku Tahun
Kedua
Suku Tahun
Ketiga
Suku Tahun
Keempat
JUMLAH
KESELURUHAN

PETUNJUK: A: JUALAN TENDER (*hanya digunapakai untuk Aset Tumbuhan sahaja)


B: JUALAN SEBUT HARGA
C: JUALAN LELONG (*hanya digunapakai untuk Aset Haiwan dan Ikan sahaja)
D: JUALAN TERUS
E: HADIAH
F: PELEPASAN(*hanya digunapakai untuk Aset Haiwan dan Ikan sahaja)
G: KAEDAH-KAEDAH LAIN

M.S. 22/36
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia AM 1.1 Lampiran A

LAMPIRAN A13

LAPORAN HAPUS KIRA ASET HIDUP *IKAN/HAIWAN/TUMBUHAN SUKU TAHUN


BAGI TAHUN …………..
Kementerian/ Jabatan:

TINDAKAN
TINDAKAN HAPUS KIRA TINDAKAN SURCAJ
TATATERTIB
TAHUN JUMLAH JUMLAH
NILAI NILAI JUMLAH
SEMASA JUMLAH JUMLAH
PEROLEHAN ANGGARAN NILAI SURCAJ JUMLAH KES
KES KES
ASAL SEMASA (RM)
(RM) (RM)
Suku Tahun
Pertama

Suku Tahun
Kedua

Suku Tahun
Ketiga

Suku Tahun
Keempat

JUMLAH
KESELURUHAN

M.S. 23/36
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia AM 1.1 Lampiran A

LAMPIRAN A14
LAPORAN KEDUDUKAN SEMASA ASET TAK KETARA SUKU TAHUN
BAGI TAHUN 2018
Kementerian/ Jabatan:

HARTA INTELEK

TAHUN SEMASA JUMLAH NILAI JUMLAH NILAI


JUMLAH PEROLEHAN ASAL SEMASA
KUANTITI
(RM) (RM)
Suku Tahun
Pertama 100 5,000,000 3,000,000

Suku Tahun
Kedua 110 5,500,000 3,100,000

Suku Tahun
Ketiga 105 5,100,000 3,010,000

Suku Tahun
Keempat 120 5,950,000 3,700,000

JUMLAH KESELURUHAN 120 5,950,000 3,700,000

NOTA: Laporan ini:-

i) Melaporkan kedudukan keseluruhan Aset Tak Ketara (Harta Intelek) yang dipegang oleh agensi merangkumi penerimaan serta maklumat pindahan,
pelupusan dan hapus kira yang telah dikemaskini.
ii) Maklumat Suku Tahun adalah Baki Awal + Penerimaan Aset Suku Tahun – Pindahan Aset Suku Tahun – Pelupusan Suku Tahun– Hapus Kira Suku
Tahun.

M.S. 24/36
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia AM 1.1 Lampiran A

LAMPIRAN A15

LAPORAN PEMERIKSAAN ASET TAK KETARA SUKU TAHUN


BAGI TAHUN 2018
Kementerian/ Jabatan:

JUMLAH KUANTITI ASET PERATUSAN


ASET JUMLAH KUANTITI ASET
TAHUN SEMASA
TIDAK DIPERIKSA
KESELURUHAN DIPERIKSA A B C D E F
DIPERIKSA (%)
Suku Tahun
Pertama
100 10 90 10.00 8 - 2 - - -
Suku Tahun
110 15 85 22.70 14 - - - - 1
Kedua
Suku Tahun
105 20 60 42.90 14 1 - - 5 -
Ketiga
Suku Tahun
Keempat
120 15 60 50.00 13 - - 2 - -
JUMLAH KESELURUHAN 60 49 1 2 2 5 1

PETUNJUK: Status Aset Semasa Pemeriksaan

A:Sempurna, B:Tidak Sempurna, C:Perlu Pembaikan, D:Sedang Diselenggara, E: Medium Rosak/ Tidak sesuai, F: Hilang

M.S. 25/36
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia AM 1.1 Lampiran A

LAMPIRAN A16

LAPORAN PENYELENGGARAAN ASET TAK KETARA SUKU TAHUN


BAGI TAHUN 2018
Kementerian/ Jabatan:

PENYELENGGARAAN PENCEGAHAN PENYELENGGARAAN PEMBAIKAN JUMLAH PENYELENGGARAAN


JUMLAH
KUANTITI JUMLAH KOS KUANTITI JUMLAH KOS JUMLAH KOS
TAHUN SEMASA KUANTITI
ASET PENYELENGGARAAN ASET PENYELENGGARAAN PENYELENGGARAAN
ASET
DISELENGGARA (RM) DISELENGGARA (RM) (RM)
DISELENGGARA
Suku Tahun 5 7,000 2 3,000 7 10,000
Pertama
Suku Tahun 15 15,000 5 7,000 20 22,000
Kedua
Suku Tahun 20 18,000 8 15,000 28 33,000
Ketiga
Suku Tahun 5 5,000 3 5,000 8 10,000
Keempat
JUMLAH
45 45,000 18 30,000 63 75,000
KESELURUHAN

M.S. 26/36
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia AM 1.1 Lampiran A

LAMPIRAN A17

LAPORAN PINDAHAN ASET TAK KETARA SUKU TAHUN


BAGI TAHUN 2018
Kementerian/ Jabatan:

TERIMAAN PENGELUARAN
TAHUN SEMASA JUMLAH JUMLAH NILAI JUMLAH JUMLAH NILAI
KUANTITI SEMASA KUANTITI SEMASA
PINDAHAN (RM) PINDAHAN (RM)
Suku Tahun -
Pertama
- - -
Suku Tahun 3,000
2 2,000 1
Kedua
Suku Tahun 2,500
2 3,000 1
Ketiga
Suku Tahun -
Keempat
1 1,300 -
JUMLAH KESELURUHAN 5 6,300 2 5,500

M.S. 27/36
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia AM 1.1 Lampiran A

LAMPIRAN A18
LAPORAN PELUPUSAN ASET TAK KETARA SUKU TAHUN
BAGI TAHUN 2018
Kementerian/ Jabatan:

JUMLAH NILAI PEROLEHAN ASAL


NILAI
HARTA INTELEK MENGIKUT JUMLAH NILAI HASIL KOS
JUMLAH PEROLEHAN
TAHUN SEMASA KAEDAH SEMASA PELUPUSAN PENGENDALIAN
KUANTITI ASAL
(RM) (RM) (RM) (RM)
(RM)
A B C D E F
Suku Tahun
- - - - - - - - - - -
Pertama
Suku Tahun 2 25,000 - - - - 25000 - - -
Kedua 3,000
Suku Tahun 2 30,000 - - - - 30000 - - -
Ketiga 2,500
Suku Tahun
- - - - - - - - - - -
Keempat
JUMLAH
2 55,000 - - - - 55,000 - 5,500 - -
KESELURUHAN

PETUNJUK: A: JUALAN (TENDER, SEBUT HARGA,LELONG)


B: TUKAR HARTA INTELEK/PERKHIDMATAN
C: HADIAH
D: SERAHAN
E: MUSNAH (TANAM, BAKAR, BUANG DAN SEUMPAMANYA)
F: KAEDAH-KAEDAH LAIN

M.S. 28/36
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia AM 1.1 Lampiran A

LAMPIRAN A19

LAPORAN HAPUS KIRA ASET TAK KETARA SUKU TAHUN


BAGI TAHUN 2018
Kementerian/ Jabatan:

TINDAKAN
TINDAKAN HAPUS KIRA TINDAKAN SURCAJ
TATATERTIB
NILAI
TAHUN SEMASA NILAI JUMLAH NILAI
KUANTITI PEROLEHAN JUMLAH BILANGAN
SEMASA BILANGAN SURCAJ
ASET ASAL KES
(RM) KES (RM)
(RM)
Suku Tahun
Pertama
- - - - - -
Suku Tahun
1 1,000 - - -
Kedua 5,000
Suku Tahun
1 2,000 - - -
Ketiga 7,000
Suku Tahun
Keempat
- - - 1 1,000 -
JUMLAH KESELURUHAN 2 12,000 3,000 1 1,000 -

M.S. 29/36
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia AM 1.1 Lampiran A

LAMPIRAN A20

LAPORAN KEDUDUKAN SEMASA STOK SUKU TAHUN


BAGI TAHUN 2018
Kementerian/ Jabatan: PERBENDAHARAAN MALAYSIA

KEDUDUKAN STOK
SEDIA ADA PENERIMAAN PENGELUARAN STOK SEMASA KADAR
JUMLAH JUMLAH JUMLAH JUMLAH PUSINGAN STOK
TAHUN
SEMASA NILAI STOK NILAI STOK NILAI STOK NILAI STOK
(RM) (RM) (RM) (RM)
____c____
(a) (b) (c) d = (a+b)-(c) [(a + d)  2]
Baki Bawa 5,000
Baki Stok Akhir Tahun 2017 :
Hadapan
Suku Tahun 5,000 3,000 4,000 4,000
Pertama
Suku Tahun 4,000 7,000 8,000 3,000
Kedua
Suku Tahun 3,000 15,000 13,000 5,000
Ketiga
Suku Tahun 5,000 10,000 10,000 5,000
Keempat

NILAI TAHUNAN 35,000 35,000 KADAR PUSINGAN STOK 7

Nota: Laporan ini merangkumi kedudukan stok di semua Stor Pusat dan Stor Utama bagi sesebuah kementerian dan jabatan berdasarkan KEW.PS-14.
Formula Kadar Pusingan Stok Suku Tahun adalah seperti yang dinyatakan di atas.
Formula Kadar Pusingan Stok Tahunan = Jumlah Nilai Stok Pengeluaran Tahunan
(Baki Nilai Stok Akhir Tahun Lepas + Baki Nilai Stok Akhir Tahun Semasa) ÷ 2

M.S. 30/36
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia AM 1.1 Lampiran A

LAMPIRAN A21

LAPORAN VERIFIKASI STOR


BAGI TAHUN 2018
Kementerian/ Jabatan: Perbendaharaan Malaysia

JUMLAH KUANTITI STOK PERATUSAN


STOK JUMLAH KUANTITI STOK
NAMA STOR
TIDAK DIPERIKSA
KESELURUHAN DIPERIKSA A B C D E F
DIPERIKSA (%)
Stor Utama MOF 2,000 2,000 - 100 5 10 - 20 5 -

JUMLAH KESELURUHAN 2,000 2,000 - 100 5 10 - 20 5 -

PETUNJUK: Status Stok Semasa Pemeriksaan

A:Usang ,B:Rosak ,C:Tidak Aktif ,D:Tidak Diperlukan ,E:Luput Tempoh, F: Hilang

M.S. 31/36
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia AM 1.1 Lampiran A

LAMPIRAN A22

LAPORAN PINDAHAN STOK SUKU TAHUN


BAGI TAHUN 2018

Kementerian/ Jabatan: Perbendaharaan Malaysia

TERIMAAN PENGELUARAN
TAHUN
SEMASA JUMLAH JUMLAH
JUMLAH NILAI JUMLAH NILAI
KUANTITI KUANTITI
(RM) (RM)
PINDAHAN PINDAHAN
Suku Tahun - - - -
Pertama
Suku Tahun 20 7,000 27 8,500
Kedua
Suku Tahun 15 6,500 10 5,300
Ketiga
Suku Tahun - - - -
Keempat
JUMLAH
35 13,500 37 13,800
KESELURUHAN

M.S. 32/36
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia AM 1.1 Lampiran A

LAMPIRAN A23
LAPORAN PELUPUSAN STOK SUKU TAHUN
BAGI TAHUN 2018
Kementerian/ Jabatan: Perbendaharaan Malaysia

NILAI JUMLAH NILAI PEROLEHAN ASAL STOK MENGIKUT


HASIL KOS
PEROLEHAN KAEDAH
TAHUN SEMASA PELUPUSAN PENGENDALIAN
ASAL (RM)
(RM) (RM)
(RM)
A B C D E F G H I J
Suku Tahun - - - - - - - - - - - -
Pertama
Suku Tahun 3,000 - - - - - - - 3,000
- - 150
Kedua
Suku Tahun 5,000 - - 5,000 - - - - - - - 2,000 -
Ketiga
Suku Tahun - - - - - - - - - -
Keempat
- 150
JUMLAH KESELURUHAN 8,000 - - 5,000 - - - - - 3,000 2,000

PETUNJUK: A: JUALAN (TENDER, SEBUT HARGA, LELONG)


B: BUANGAN TERJADUAL (E-WASTE DAN SISA PEPEJAL)
C: JUALAN SISA (TENDER, SEBUT HARGA & JUALAN TERUS)
D: TUKAR BARANG/PERKHIDMATAN
E: TUKAR BELI
F: TUKAR GANTI
G: HADIAH
H: SERAHAN
I: MUSNAH (TANAM, BAKAR, BUANG, TENGGELAM, LETUP, LEDAK DAN LEBUR)
J: KAEDAH-KAEDAH LAIN

M.S. 33/36
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia AM 1.1 Lampiran A

LAMPIRAN A24

LAPORAN HAPUS KIRA STOK SUKU TAHUN


BAGI TAHUN 2018
Kementerian/ Jabatan: Perbendaharaan Malaysia

TINDAKAN
TINDAKAN SURCAJ
TINDAKAN HAPUS KIRA TATATERTIB

TAHUN SEMASA JUMLAH NILAI JUMLAH NILAI


NILAI STOK JUMLAH BILANGAN
BILANGAN SEMASA BILANGAN SURCAJ
(RM) KES
KES (RM) KES (RM)

Suku Tahun
Pertama - - - - - -

Suku Tahun
Kedua - - - - - -

Suku Tahun 5,000


Ketiga 2 4,000 2 4,000 -

Suku Tahun
Keempat - - - - - -

JUMLAH 2 5,000 4,000 2 4,000 -


KESELURUHAN

M.S. 34/36