Vous êtes sur la page 1sur 3

Atardecer Poesía: Luís Laguna.

Música: Lencho Amaro.

       
Arr: Modesta Bor.

          


 
 
Soprano     
El sol se_o - cul - ta_en el a - tar - de - cer, a - tar - de - cer,

   
   
     
    
        
Alto
  

  
El sol se_o - cul - ta, a - tar - de - cer, a - tar - de - cer cre -

                    
    

Tenor   
El sol se_o - cul - ta, a - tar - de - cer, a - tar - de - cer

               
Barítono  
El sol, sol, a - tar - de - cer,

    
      
      
Bajo
 
 Sol se_o - cul - - ta, ron a - tar - de - cer cre -

       
 
6
 
S.                    
a - tar - de - cer cre - pus - cu - lar, Ta - ran tan ta tan tan tu - run tun tu

     
       
           

A.
pus - cu - lar, tan ta tan ma - ti - za la_en - tra - da de la no -

                
    

T.  
cre- pus - cu - lar. Tan Ta - ran tan ta tan tan tu - run tun tu

                   
Bar.        
cre- pus - cu - lar, cre- pus - cu - lar, tan ta - ran tan ta tan tan tu - run tun tu


 
         
        
B.


pus - cu - lar, la_en - tra - da de la no - - che, ron tu - run tun tu

                
12
      
1. 2.
S.      
tum, ta - ra tan ta - ra tan ta - ra tan ta - ran ta - ran tan. El a - pa - re - cer,


   
         
A.        

   
- che, tan tan tan ta ran ta tan tan El a - pa - re - cer,


           
 tum
T.
 

  
co- mien- za_a - pa - re - cer. cer.


        
Bar.  


tum tan tan tan tan tan tan ron a - pa - re -

  
 
           
         
B.
 
tum, y_u - na lu - na muy be - lla co - mien- za_a - pa - re - cer, ron cer.

Transcrito por: ERICK ZANARTDI


erizanoje69@yahoo.com - 2006
2


        
   
18

      
S.                
a - pa - re cer. Tan ta tan ta tan tan tan ta tan ta tan tan tu - ru tum tu - ru

        
       
             
     
A.

       
a - pa - re cer. Tan ta tan ta tan tan tan ta tan ta tan tan tu - rum tu - rum

              
         

T.     
Co - mo_el a - tar - de - cer, a - sí_e - res, mu - ñe - qui - ta sin i - gual. Lin - dos son tus o - jos

     
       
Bar.     
cer. Ron tan tan tan pom pom

 
   
 


             
B.
  
 ron Ron a - tar - de - cer, co -mo_el a - tar - de - cer,

  
24
          
S.       
     
tum tu - ru tum pli pli pli pli pli plin plin plin plin plin ti

              
                    
       
A.


tu - rum pli pli pli pli pli plin Qui - sie - ra sen - tir tu ne - gra ca - be - lle - ra,_a- ca - ri - ciar

         
                   


T.

 
y tus la - bios de má - tiz co - ral, plin, Qui - sie - ra sen - tir plin plin plin pli

 

           
          
Bar.   
pom pom po pom ron Qui - sie - ra sen - tir, ti plin plin

    
          
              
B.
 
 pom po pom ron. Qui - sie - ra sen - tir, ca - be - lle - -

  
30

1.
         
S.       
plin pa pan pa pan plin plin plin plin

 
             
A.
          

    
y_ex - ta - siar- me_en tus bra - zos vien- do_el a - tar - de - cer.

  
          
 plin
T.  
pa pam pa pam plin plin pli plin Co -


      
Bar.
           
plin pa pam pa pam plin plin pli plin

      
         
B.
     
- ra, ron po po po pom pom po pom pom
- M. Bor: Atardecer -
3

  2. 
         
  
      
35

    
1. 2.
S.   
plin pli pli pli plin pli pli pli pli pli plin ti plin ti plin ti plin.

                

        
A.

   
bra - zos vien- do_el a - tar - de - cer, y_ex - ta - siar- me_en tus cer. plin.

      
 

 plin
T.

     
plin plin plin pli plin plin.

       
Bar. 
ron ron pom pom po pom pom pom pom.

       
B.     
ron ron ron ron ron ron ron.