Vous êtes sur la page 1sur 3

WATASHIWA NO ICHI NICHI

Oleh
Nama : I Dewa Gede Fathu Rama
Nim : P07120016041
Kelas : 2.2

KEMENTERIAN KESEHATAN RI
PROGRAM STUDI D-III KEPERAWATAN
POLITEKNIK KESEHATAN DENPASAR
JURUSAN KEPERAWATAN
TAHUN 2017/2018
O6.00 07.00

16.00 12.30
17.00

08.00-15.30

18.30

11.00
Watashiwa rama desu, watashi no ichi nichi desu.
Watashi wa roku ji ni okimasu, sorekara shawa- wo abimasu
Asa gohan o tabemasu
Watashi wa gozen Shichi ji ni daigaku e ikimasu
Gozen hachi ji kara gogo san ji han made benkyou shimasu
Gogo juu ni ji ni hiru gohan wo tabemasu
Gogo yo ji ni uchi e kaerimasu
Gogo go ji ni shawa- wo abimasu
Gogo roku ji han ban gohan wo tabemasu, sorekara terebi wo mimasu
Benkyou wo shimasu, sorekara ge-mu wo shimasu
Saigo wa gogo ju ichi ji ni nemasu