Vous êtes sur la page 1sur 7

c

† 

cc c c

c cc d‘
c
΄τΨϟ΍ϭ ˬ΄τΧ Ώ΍Ϯμϟ΍ ή˶ΒΘ˴ ˸όϳ˴ ϲϠϘϋ Ϟόϓ ϭ΃ ΔϴϨϫΫ ΔϟΎΣ" Ϫϧ΄Α ΄τΨϟ΍ (Ϊϧϻϻ) ϑήόϳ
."ΎΑ΍Ϯλ
ΕΎϤϴϠόΘϟ΍ ΏΎόϴΘγ΍ ϭ΃ ϢϬϓ ϲϓ ϢϠόΘϤϟ΍ ϯΪϟ έϮμϗ" ΄τΨϟΎϓ ϲΟϮϏ΍ΪϴΒϟ΍ έϮψϨϤϟ΍ Ϧϣϭ
ϝϮΒϘϟ΍ ήϴϳΎόϣϭ ϢΠδϨΗ ϻ Δϓήόϣ ˯ΎτϋΈΑ ΎϴϛϮϠγ ϢΟ ˴ ήΘϳ ˬϦϴγέΪϤϟ΍ ϥΪϟ Ϧϣ Ϫϟ ΓΎτόϤϟ΍
."ΔΒϘΗήϤϟ΍
.ϢϠόΘϟ΍ϭ ϢϴϠόΘϟ΍ ΕΎϴϠϤόϟ ΎϛήΤϣϭ ΎϘϠτϨϣ ΔΜϳΪΤϟ΍ ΕΎϴΟϮϏ΍ΪϴΒϟ΍ ϲϓ ΄τΨϟ΍ ήΒΘόϳϭ
ϲϬϓ ˭³έϼηΎΑ" ΎϴΟϮϟϮϤϴΘδΑ΍ ΚΣΎΒϣϭ ϲϨϳϮϜΘϟ΍ βϔϨϟ΍ ϢϠϋ ΉΩΎΒϣ ϰϟ· ΄τΨϟ΍ ΔΠϟΎόϣ ΪϨΘδΗϭ
ϼόϓ ήΒΘόϳ ΎϤϧ·ϭ ΄τΨϟ΍ ϰμϘϳ ϻ ΚϴΣ ˬ΄τΨϟ΍ϭ ΔϟϭΎΤϤϟ΍ Γέϭήϴγ ϲϓ αέΪϤϟ΍ ΕϼΧΪΗ ΝέΪΗ
.ΔϴϓήόϤϟ΍ ΔΑήΠΘϟ΍ ϕϼτϧ΍ ΔτϘϧ ϢΟήΘϳ
ΔτϘϧ ϞΜϤΗ ΔϴΟϮϏ΍ΪϴΑ ΓήϫΎχ ϞΑ ˬήΜόΗ ϭ΃ ΔϟϭΎΤϣ ΩήΠϣ βϴϟ (έϼηΎΒϟ ΔΒδϨϟΎΑ) ΄τΨϟ΍
ΕϻϭΎΤϤϟ΍ Ϧϣ ΔϋϮϤΠϤΑ ήϤΗ ϞΑ ήϔμϟ΍ Ϧϣ ΃ΪΒΗ ϻ ΓήϴΧϷ΍ ϩάϫ ϥϷ ˬΔϓήόϤϟ΍ ϕϼτϧ΍
ΔϴΠϴΗ΍ήΘγ΍ ϩέΎΒΘϋ΍ ϰϠϋ ϡϮϘΗ ˬϢϠόΘϟ΍ϭ ϢϴϠόΘϟ΍ ΔϴϠϤόϟ ΎΠϬϨϣϭ ΍έϮμΗ ΄τΨϟ΍ ήΒΘόϳ ϭ ˬΔΌσΎΨϟ΍
.ϢϠόΘϟ΍ϭ ϢϴϠόΘϠϟ
׆ c c c Ù
ΏΎδΘϛϻ ϢϠόΘϤϟ΍ ϪότϘϳ ϱάϟ΍ έΎδϤϟ΍ ˯Ϯο ϲϓ ϢψϨΗϭ ΪόΗ ΔϴϜϴΘϛΪϳΪϟ΍ ΕΎϴόοϮϟ΍ ϥϷ
.˯ΎτΧ΃ Ϧϣ ΚΤΒϟ΍ ΍άϫ ϞϠΨΘϳ ϥ΃ ϦϜϤϳ Ύϣ ϊϣ ˬϪΜΤΑ ϝϼΧ Ϧϣ ΎϬ΋ΎϨΑ ϭ΃ ΔϓήόϤϟ΍
׆c c c Ù
.ΔϓήόϤϟ΍ ϰϟ· ϝϮλϮϠϟ ϢϠόΘϤϟ΍ ϲόγ ϢΟήΘϳ ˬϲΑΎΠϳ·ϭ ϲόϴΒσ ήϣ΃ ΄τΨϟ΍ ϥϷ
ϊϣ ϞϣΎόΘϟ΍ ϲϓ ΔΤο΍ϭ ΔϴϤϠϋ ΔϴΠϬϨϣ ϊοϭ ϰϠϋ ΄τΨϟ΍ ΞϟΎόΗ ϲΘϟ΍ ΕΎϴΟϮϏ΍ΪϴΒϟ΍ ΰϛήΗ
Ϧϣ ϥϮϜϣ Ϯϫϭ ˬϢϠόΘϤϟ΍ ϯΪϟ ϢϠόΘϟ΍ Ϊϓ΍ϭέ Ϧϣ Ϊϓ΍ήϛ ΄τΨϟΎΑ ϑ΍ήΘϋϻ΍ Ϯϫ ΎϬϓΪϫ ϥϷ ˬ΄τΨϟ΍
ϝϭΎϨΗ ΪϨόϓ .Ώ΍Ϯμϟ΍ Ϧϋ ΚΤΒϟ΍ ϲϓ ϞϐΘδΗ ΔΒγΎϨϣ ΢ΒμΘϟ ˬΔϴϜϴΘϛΪϳΪϟ΍ ΕΎϴόοϮϟ΍ ΕΎϧϮϜϣ
Γέϭήο ϰϠϋ ΰϛήϳ ϲϜϴΘϛΪϳΪϟ΍ ΪϗΎόΘϟ΍ ϰϟ· ˯ϮΠϠϟ΍ ϥ΃ ϰϠϋ Ϊϴϛ΄Θϟ΍ ΐΠϳ ϦϴϤϠόΘϤϟ΍ ϊϣ ΄τΨϟ΍
˯ΎϨΑ ϲϓ ϢϫΎδϴϟ ΎϴϜϴΘϛΪϳΩ ϪΘΠϟΎόϣϭ ϩέΪμϣ Δϓήόϣ ΚϴΣ Ϧϣ ˬΞϬϨϤϣ ϞϜθΑ ΄τΨϟ΍ Ϧϣ ΓΩΎϔΘγϻ΍
.ϢϴϠγ ϞϜθΑ ΔϓήόϤϟ΍
Ύϣ ΎϬϨϣ ήϛάϧ ˬ˯ΎτΧϷ΍ ϲϓ ϦϴϤϠόΘϤϟ΍ ωϮϗϮϟ ΓΪϳΪϋ ΏΎΒγ΃ ϙΎϨϫ ϥ΄Α ϑ΍ήΘϋϻ΍ ΐΠϳϭ
Δϓήόϣ ΏΎδΘϛ΍ ϡΎϣ΃ ϖ΋΍Ϯϋ ϞϜθΗ ϲϬϓ ϲϟΎΘϟΎΑϭ ˬΔΌσΎΧ ϥϮϜΗ Ϊϗ ϲΘϟ΍ϭ &†!c"#$!% ϞμΘϳ
ΎϨΨϳέΎΗ Ϧϣ ΍˯ΰΟ ϞϜθΗ ΎϨϤϠόΗ ϲϓ ΎϬΒϜΗήϧ ϲΘϟ΍ ˯ΎτΧϷ΍ ϥ΃ ϰϠϋ Ϊϴϛ΄ΘϟΎϓ .ΓΪϳΪΟ ΔϴϠϤϋ
ϥϮϜΗ Ϊϗ ΕϼϴΨΗϭ ΔΑήΠΗϭ Δϓήόϣ Ϧϣ ιΎΨϟ΍ ΎϨΨϳέΎΗ ϪϴϠϋ ϞϤΘθϳ Ύϣ Ϟϛ ϊϣ ˬϲμΨθϟ΍
ϞΣ΍ήϣ ϝϼΧ ϢϠόϟ΍ ΦϳέΎΗ ΎϬϓήϋ ϲΘϟ΍ ˯ΎτΧϷΎΑ ΔλΎΨϟ΍ ˯ΎτΧϷ΍ ϚϠΗ ϪϴΒθΗ ϦϜϤϳϭ .ΔΌσΎΧ
.("#$!% ΎϬϴϠϋ ΢Ϡτμϳ ϲΘϟ΍ϭ) ϩέϮτΗ

c c
ΏΎδΘϛΎΑ ΎϬΘϗϼϋϭ ΕϼΜϤΘϟ΍ ϞϜθϣ ΕάΨΗ΍ ϲΘϟ΍ ΔϳϮΑήΘϟ΍ ΕΎϳήψϨϟ΍ ξόΑ ήϛΫ ϦϜϤϳϭ
.Δγ΍έΪϟ΍ϭ ΚΤΒϠϟ ϻΎΠϣ ΔϴϤϠόϟ΍ ΔϓήόϤϟ΍
ΔϴτϟΎΘθΠϟ΍ ΔϳήψϨϟ΍ *
Δϴ΋ΎϨΒϟ΍ ΔϳήψϨϟ΍ *
Δϴόϓ΍Ϊϟ΍ ΔϳήψϨϟ΍ *
ΔϴϛϮϠδϟ΍ ΔϳήψϨϟ΍ *
c .,#-%+c ! %(c)*c'
ΪϨϋ ϭ΃ ˯ΎϤϠόϟ΍ ΪϨϋ ΎϫΪΠϧ ΔϴϠΧ΍Ω " Δϴδϔϧ " ϖ΋΍Ϯϋ ΍Ϋ· ϲϫ ΔϴΟϮϟϮϤΘδΑϻ΍ ϖ΋΍Ϯόϟ΍
έϼηΎΑ ϝϭΎΣ Ϊϗ ϭ .ΓΪϳΪΟ ϑέΎόϣ ˯ΎϨΑϭ έϮτΘϟ ΔϘϴόϤϟ΍ έ΍ϭΩϷ΍ βϔϧ ΎΒϳήϘΗ ΐόϠΗϭ ϦϴϤϠόΘϤϟ΍
.ΔϨϴόϣ ρΎϤϧϷ ΎϘϓϭ ΔϴΟϮϟϮϤδΘΑϻ΍ ϖ΋΍Ϯόϟ΍ ΩΪΤϳ ϥ΃
ˬΔϘΒδϣ έΎϜϓ΃ ϞϜη ϰϠϋ ϢϠόΘϤϟ΍ ϦϫΫ ϲϓ ΦγήΘΗ ϲΘϟ΍ ΕϼΜϤΘϟ΍ ϥ΃ "έϼηΎΑ" ήΒΘόϳϭ c
ϥ
˵ Ϯ͋ Ϝ˴ Η˵ ˬϲϋΎϤΘΟϻ΍ϭ ϲϓΎϘΜϟ΍ ϝΎΠϤϟΎΑ ΔτΒΗήϤϟ΍ ΓήηΎΒϤϟ΍ ΏέΎΠΘϟ΍ ϝϼΧ Ϧϣ ΎϬΑΎδΘϛ΍ ϢΗ ϲΘϟ΍ϭ
ΏΎδΘϛ΍ ϡϭΎϘΗϭ ήϤπΗ ϲΘϟ΍ ˬΔϴΟϮϟϮϤΘδΑϻ΍ ϖ΋΍Ϯόϟ΍ Ϧϣ ΔϋϮϤΠϣ ϞϜη ϰϠϋ Δϴϓήόϣ ΔϟϮϤΣ
ϭ΃ ˯ΎτΧϷ΍ ΏΎϜΗέ΍ ϲϓ ΐΒδΘΗ ϲΘϟ΍ ΔϴγΎγϷ΍ ϖ΋΍Ϯόϟ΍ ξόΑ ήϛάϧϭ .ΓΪϳΪΠϟ΍ ΔϴϠϤόϟ΍ ΔϓήόϤϟ΍
×ϲϫϭ ϯήΧ΃ Γήϣ ΪϳΪΟ Ϧϣ ΎϬΑΎϜΗέ΍ ΓΩΎϋ·
c !c4!%c5!c23 2c /0c%%c1!c)*

ΓΪϋ Ωήϔϟ΍ ϯΪϟ ϞϜθΗ Ϊϗ ΔϔϠΘΨϤϟ΍ ήϫ΍Ϯψϟ΍ ϡΎϣ΃ εΎϫΪϧϻ΍ϭ ΔόΘϤϟ΍ ϰϠϋ ΓΪϤΘόϤϟ΍ ΔΑήΠΘϟ΍ ϩάϬϓ ¹
! ΔΒϴΠϋ (ΔϳήϜϓ) ΕΎϔϴϟϮΗ ϰϟ· ΔϴτϴδΒΘϟ΍ ΎϬΗέϮλ " ϲϓ ΐϠϘϨΗ Ύϣ ϥΎϋήγ ˬΕΎϋΎΒτϧ΍ ϭ΃ έϮλ
.ΪϘϨϟ΍ ϭ΃ κΤϔϠϟ ΔόοΎΧ ήϴϏ ϖ΋ΎϘΣ Ϧϋ ΓέΎΒϋ ΢ΒμΗ ΚϴΤΑ ˬ"
ϭ΃ ΕΎϤϠϜϟ΍ ξόΑ ϪϴϠϋ ϱϮτϨΗ ϱάϟ΍ ήτΨϟ΍ ϲϓ ϞΜϤΘΗϭ ×ΔϴψϔϠϟ΍ ϭ΃ ΔϳϮϐϠϟ΍ ϖ΋΍Ϯόϟ΍ ¹
ΏΎόϴΘγ΍ ϪΒθϧ ΎϣΪϨόϓ ˭ΕΎϋϮοϮϤϟ΍ϭ ήϫ΍ϮψϠϟ ϲϠόϔϟ΍ ϢϬϔϟ΍ ϰϠϋ ΔϳίΎΠϤϟ΍ ΔϴψϔϠϟ΍ Ε΍έΎΒόϟ΍
Δϴϔϴϛ ϰϟ· ϩΫΎϔϧ Ϧϣ ΪΤϳϭ ΎϧήϴϜϔΗ ϕϮόϳ Ϊϗ ίΎΠϤϟ΍ ΍άϫ ϞΜϣ ϥΈϓ ˬϼΜϣ ˬϢπϬϟ΍ ΔϴϠϤόΑ έΎϜϓϷ΍
.(ϝΎΜϤϟ΍ ϞϴΒγ ϰϠϋ) ˯Ύϛάϟ΍ ϝΎϐΘη΍
΢ϨϤΗ ˬ"ΔϤϟΎϋ" ΔϤϠϛ Δτγ΍ϮΑ Δϓϭήόϣ ΓήϫΎψϟ ΔϴϤδΗ ϞϜϟ ϥ· ×"ϱήϫϮΠϟ΍" ϖ΋Ύόϟ΍ ¹
.1" ΔϔϠϐϤϟ΍ ΓΩΎϤϟ΍ Ϧϣ Ύϧ΄η Ϟϗ΃ ϭΪΒϳ ϑϼϏ Ϟϛ ˭« ϞγΎϜΘϤϟ΍ ήϴϜϔΘϠϟ ωΎΒηϹ΍ Ϧϣ ΎϋϮϧ
¹
ϰϠϋ ϱϮτϨΗ ΎϬϧ΄ϛϭ ˯ΎϴηϷ΍ϭ ήϫ΍Ϯψϟ΍ έϮμΗ ϰϟ · ΎϨϠϴϣ ϲϓ ϩ΍ϮΤϓ ϰϠΠΘϳ ϱάϟ΍ ×ϲ΋ΎϴΣϹ΍ ϖ΋Ύόϟ΍
ϰϠϋ ΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍ ΎϨΗΎϴΤϟ ρΎϘγΈΑ ϖϠόΘϳ ήϣϷ΍ ϥ΄ϛϭ ˭« ΕϻΎόϔϧ΍ϭ ΕΎγΎδΣ·ϭ ΕΎϳΎϏϭ Ύϳ΍Ϯϧ
.ΔϴΟέΎΨϟ΍ ΕΎϋϮοϮϤϟ΍
ϲόϗ΍Ϯϟ΍ ςϤϨϟΎϛ ˬϯήΧ΃ ρΎϤϧ΃ ϰϟ· έϼηΎΑ ϕήτΘϳ ϖ΋΍Ϯόϟ΍ Ϧϣ ρΎϤϧϷ΍ ϩάϫ ΐϧΎΟ ϰϟ·
.2 réaliste
ΔόϴΒτϟ ϲΟϮϟϮϤΘδΑ΍ ϞϴϠΤΗ ϰϠϋ ϚϴΘϛΪϳΪϟ΍ ϢϠϋ ΰϛήϳ ˬΔγέΪϤϟ΍ ΓΩΎϤϟ΍ ϯϮΘδϣ ϰϠόϓ
ϦϴΑ Ϧϣ ϥ΄Α ϦϴΜΣΎΒϟ΍ ξόΑ ϯήϳ ϕΎϴδϟ΍ ΍άϫ ϲϓ ϭ .ΎϬϤϴϫΎϔϣ έϮτΗϭ ΎϬϨϳϮϜΗ ςϤϨϟϭ ΓΩΎϤϟ΍ ϚϠΗ

c c
savant" ΔϤϟΎόϟ΍ ΔϓήόϤϟΎΑ ϝΎϘΘϧϼϟ ΔϟϭΎΤϣ ϪϧϮϛ ΔϴϤϠόϟ΍ Ω΍ϮϤϟ΍ ϲϓ ϚϴΘϛΪϳΪϟ΍ ϒ΋Ύχϭ
Ϧϣ ΓήϴΧϷ΍ ϩάϫ ϪϴπΘϘΗ Ύϣ ϞϜΑ "savoir à enseigné" ΔϨϘϠϤϟ΍ ΔϓήόϤϟ΍ ϰϟ· "savoir
. (ϲϜϴΘϛΪϳΪϟ΍ ϞϘϨϟ΍) ϲγέΪϤϟ΍ ϊϗ΍Ϯϟ΍ ΕΎϴπΘϘϣϭ ϰθϤΘϳ ΐϴΗήΗϭ ϒϴϨμΗϭ ΔϠϜϴϫϭ ϢϴψϨΗ
Ύϣ ϲϓ ΐΒδϟ΍ ϲϫ ϥϮϜΗ Ύϣ ΎΒϟΎϏϭ ˬαέΪϤϠϟ ΔΒδϨϟΎΑ ΎϴγΎγ΃ ΎϋϮοϮϣ ϖ΋΍Ϯόϟ΍ ϩάϫ ϞΜϤΗ
ΔϨϣΎϛ ϰϘΒΗ Ϊϗ ϖ΋΍Ϯόϟ΍ ϩάϫ ϥ΃ ΎϤϛ ˬϲϤϠόΘϟ΍ ϲϤϴϠόΘϟ΍ ϩέΎδϣ ϝϼΧ ˯ΎτΧ΃ Ϧϣ ϢϠόΘϤϟ΍ ϪΒϜΗήϳ
.Δγ΍έΪϟ΍ ϞΣ΍ήϣ ˯ΎϬΘϧ΍ ϢϏέ
c 6c7%c89c:4c; </c=>0c?@,c†c c'
έΎϴόϤϟ΍ Ϯϫϭ ϦϴϤϠόΘϤϟ΍ ΪϨϋ ϞϴμΤΘϟ΍ ϯϮΘδϣ ϲϓ ϱέϭήο ήϣ΃ ϢϳϮϘΘϟ΍ Ϟόϓ ϥ·c
ϰϘΒϳϭ ˬϡϮϬϔϤϟ΍ ˯ΎϨΑϭ ϞϴμΤΘϟΎΑ ΎϬϨϣ ςΒΗέ΍ Ύϣ ΔλΎΧ ˬΔϴγ΍έΪϟ΍ ΕΎϳϮΘδϤϟ΍ ςΒπϟ ϲγΎγϷ΍
ΎϬπϳϮόΗϭ ΔΌσΎΨϟ΍ ΕϼΜϤΘϟ΍ ΢ϴΤμΗ ϰϠϋ ΍ΪϫΎΟ αέΪϤϟ΍ ϞϤόϳ ϥ΃ Ϯϫ ϲγΎγϷ΍ ϑΪϬϟ΍
ϝϼΧ Ϧϣ ϚϟΫϭ ˬϢϠόΘϤϟ΍ ϯΪϟ ϢϠόΘϟ΍ ΓήϴΗϭϭ ϲϠϘόϟ΍ ϮϤϨϟ΍ ϞΣ΍ήϣ ϒϠΘΨϣ ΐδΣ ΔϴΗ΍Ϯϣ ΔϓήόϤΑ
΄τΨϟ΍ ΔΠϟΎόϣ ϞϜθΗϭ ˬΐϘΗήϤϟ΍ ϲϤϠόΘϟ΍ ϑΪϬϟ΍ ϖϴϘΤΘϟ ΔϤ΋ϼϣ ΔϳϮΑήΗ ΕΎϴόοϭ ˯ϲϴϬΗ
.ϊϗ΍Ϯϟ΍ νέ΃ ϰϠϋ ˯΍ήΟϹ΍ ΍άϫ άϴϔϨΗ Ϊμϗ ˬϩέΎΒΘϋ΍ ϦϜϤϳ ϱάϟ΍ ϲΟϮϏ΍ΪϴΒϟ΍ ΏϮϠγϷ΍
ΓέϭΩ Ϟϛϭ Δϴγ΍έΩ ΔμΣ Ϟϛ Δϳ΍ΪΑ ϲϓ ϱέϭήο ϲμϴΨθΘϟ΍ ϢϳϮϘΘϟ΍ ϥ΃ ϑϭήόϤϟ΍ Ϧϣ
ϢϜΤΗ ϯΪϣ ΢οϮΗ ϲΘϟ΍ ΕΎϧΎϴΒϟ΍ Ϧϣ ΔϋϮϤΠϣ ϰϠϋ ϝϮμΤϟ΍ Ϊ μϗ ˬΔϴγ΍έΪϟ΍ ΔϨδϟ΍ Δϳ΍ΪΑ ϲϓϭ
.Ϧϴόϣ ϲΗΎϴοΎϳέ ϡϮϬϔϣ ϝϮΣ ϪΗϼΜϤΗϭ ϪΗ΍έϮμΗ Δϓήόϣ Ϛϟάϛϭ ˬΔϘΑΎδϟ΍ ϪΗΎΒδΘϜϣ ϲϓ ϢϠόΘϤϟ΍
c ccccc=>0c,<A c'
×ϲϠϳ Ύϣ ϲϓ ΎϬμϴΨϠΗ ϦϜϤϳϭ
:*CDc,?A cB
Δϴϧ΍ΪΟϮϟ΍ ϪΗΎϔλ΍Ϯϣϭ ΔϴϠϘόϟ΍ ϪΗ΍έΪϗ ίϭΎΠΘϳ ϞϤϋ ίΎΠϧ· ϰϟ· ϩϮϋΪϧ ΎϨϧϷ άϴϤϠΘϟ΍ ΊτΨϳ Ϊϗ
.ΎϬθϴόϳ ϲΘϟ΍ Δϴ΋ΎϤϨϟ΍ ΔϠΣήϤϠϟ ΓΰϴϤϤϟ΍
:!%c,?A cB
ϲϓ άϴϤϠΘϟ΍ ωϮϗϮϟ ΍έΪμϣ ϥϮϜϳ Ϊϗ αέΪϤϟ΍ ϪϣΪϘϳ ϱάϟ΍ ϡϮϬϔϤϟ΍ ϭ΃ ΔϓήόϤϟ΍ ΔΑϮόλϭ Ϊ˵ Ϙ͊ ό˴ Η˴
.΄τΨϟ΍
c c: c,?A cB
.ϩίΎΠϧ·ϭ ϪϤϠόΗ ϲϓ άϴϤϠΘϟ΍ ΎϬϜϠδϳ ϭ΃ ΎϬόΒΘϳ ϲΘϟ΍ ΔϴϔϴϜϟ΍ ϪΑ ΪμϘϳϭ
c c7?Ec,?A cB
ϢϠόΘϤϟ΍ϭ αέΪϤϟ΍ ϦϴΑ Ϣ΋ΎϘϟ΍ ϲϜϴΘϛΪϳΪϟ΍ ΪϘόϟ΍ ΕΎϴπΘϘϤΑ ϡ΍ΰΘϟϻ΍ ΏΎϴϏ Ϧϋ ˯ΎτΧϷ΍ ΞΘϨΗ Ϊϗ
.(άϴϤϠΘϟ΍ Ϧϣ ΏϮϠτϣ Ϯϫ ΎϤϟ ΓΩΪΤϤϟ΍ ΕΎϤϴϠόΘϟ΍ ϲϓ βΒϟ ϭ΃ ΏΎϴϏ ) ΔγέΪϤϟ΍ ΔϓήόϤϟ΍ ˯΍ί·
c:F ?<c,?A cB
ΕΎϳϮΘΤϤϟ΍ ϰϟ· ΔϓΎο· ˬ΄τΨϠϟ άϴϤϠΘϟ΍ ήΠΗ Ϊϗ βϳέΪΘϟ΍ ϲϓ ΔόΒΘϤϟ΍ ΔϘϳήτϟ΍ ϭ΃ ΏϮϠγϷ΍ ϥ·
..αέΪϤϟ΍ ϦϳϮϜΗϭ ˬΔϴϤϴϠόΘϟ΍ Ϟ΋ΎγϮϟ΍ϭ ˬϢ΋ΎϘϟ΍ Ϟλ΍ϮΘϟ΍ ωϮϧϭ ˬϑ΍ΪϫϷ΍ϭ ˬΎϬΘόϴΒσϭ
c
c
c

c c
c c cG/c 
Ε΍ϮτΧ κϴΨϠΗ ϦϜϤϳϭ ˬ΄τΨϟ΍ ϊϣ ϞϣΎόΘϠϟ ΔϴϤϠϋ ΔϴΠϬϨϣ ωΎΒΗ΍ ϰϟ· ΄τΨϟ΍ ΎϴΟϮϏ΍ΪϴΑ ϮϋΪΗ
×ϲϠϳ ΎϤϴϓ ΔϴΠϬϨϤϟ΍
.ϩΪλέϭ ΄τΨϟ΍ κϴΨθΗ .1
ϲΒϠγ ϒϗϮϣ ΫΎΨΗ΍ϭ Ϫϟ ήϜϨΘϟ΍ϭ ΄τΨϟ΍ ϝΎϔϏ· ϲϐΒϨϳ ϻ ΎϨϫϭ ×΄τΧ ΙϭΪΤΑ ϢϠόΘϤϟ΍ έΎόη· .2
.΄τΨϟ΍ ϲϓ ωϮϗϮϟ΍ ϲϓ ϪϘΤΑ ϡ΍ΰΘϟϻ΍ϭ ΊτΨϤϟ΍ άϴϤϠΘϟΎΑ ϖϓήϟ΍ Ϧϣ ΪΑϻ ϞΑ ˬϪϫΎΠΗ΍
΄τΧ ± ϲ΋ϼϣ· ΄τΧ ×ϰϟ· ΄τΨϟ΍ ϒϴϨμΗ ϦϜϤϳ ˬΔϴΑήόϟ΍ ΔϐϠϟ΍ ϲϓ ˬϼΜϤϓ ×΄τΨϟ΍ ϒϴϨμΗ .3
... ϱήϴΒόΗ ΄τΧ - ϱϮΤϧ
ΕΎϴϋ΍ΪΗ Ϧϋ ΞΗΎϧ Ϯϫ Ϟϫ ϱ΃ ×ϪΑΎϜΗέ΍ ϰϟ· ϢϠόΘϤϟ΍ ΖόϓΩ ϲΘϟ΍ ΄τΨϟ΍ ΏΎΒγ΃ ήϴδϔΗ .4
ˮϪΗ΍Ϋ άϴϤϠΘϟ΍ ϰϟ· ΩϮόϳ ϡ΃ ˬΔϳΪϗΎόΗ ϡ΃ ˬΔϴΟϮϟϮϤϴΘδΑ΍
Ϧϣ κϠΨΘϟ΍ ϰϠϋ ϪΗάϣϼΗ ΪϋΎδϳ ϰΘΣ ΎψϘϳ Ϟψϳ ϥ΃ αέΪϤϟ΍ ϰϠϋ ×΄τΨϟ΍ ΔΠϟΎόϣ .5
.ϪδϔϨΑ ϪΤϴΤμΗ ϪΒΣΎλ ϲϟϮΘΑ ϢΘϳ ΄τΨϟ΍ ΐϳϮμΗ ϲϓ ϪϴΟϮϟ΍ ΞϬϨϟ΍ϭ ˭˯ΎτΧϷ΍
ϲϬϓ ΄τΨϟ΍ ΪϳΪΤΗ ΔϴϠϤϋ Ύϣ΃ ˬΔϋήδΑ ΄τΨϟ΍ ϑΎθΘϛ΍ ΔϴϠϤϋ ϢϠόΘϤϟ΍ ϰϠϋ ϞϬδϳ ΄τΨϟ΍ ϦϴϴόΗ ϥ·
Ύϗϼτϧ΍ ˬΎϬϨϋ ϞϳΪΒϟ΍ Ώ΍Ϯμϟ΍ ΩΎΠϳ· ϲϓ ήϜϔϳϭ ˯ΎτΧϷ΍ ϦϴΑ ΰϴϤϳ ϢϠόΘϤϟ΍ ϞόΟ έΎσ· ϲϓ ΝέΪϨΗ
.΄τΨϟ΍ ΔϴλϮμΨϟ Ϫϛ΍έΩ· Ϧϣ
c cG/c8H cIJcK>
ϢϠόΗ ϖϴϘΤΗ
ΓέΎϬϤϟ΍/ϡϮϬϔϤϟ΍ ϙϼΘϣ΍
˯ΎτΧϷ΍ ϒϴϨμΗ
΄τΨϟΎΑ ϢϠόΘϤϟ΍ έΎόη·
ϪμϴΨθΗϭ ΄τΨϟ΍ Ϊλέ
ϪΑΎΒγ΃ ϒθϛϭ ΄τΨϟ΍ ήϴδϔΗ
΄τΨϟ΍ ϙέ΍ΪΗϭ ΔΠϟΎόϣ
.ϼΜϣ ˬΔϳΩΎϴΘϋϻ΍ ΔϴγΪϨϬϟ΍ Ε΍ϭΩϷ΍ ϝΎϤόΘγ΍ ϲϓ ΄τΨϟ΍ ίϭΎΠΗ ΔϴΠϴΗ΍ήΘγ΍
c cMNOP QcRNS P c)*cL?;
c cIA!c??T
ϡϮϬϔϣ Ϯϫϭ &.?DU , + "Martinand" ϲδϧήϔϟ΍ ΚΣΎΒϟ΍ Ϫόοϭ ΢ϠτμϤϟ΍ ΍άϫ ϥ·
.˯ΎϤϠόϟ΍ Ϧϣ ΪϳΪόϟ΍ Ϫϔχϭ ΪϘϟϭ ˬΔϴόϴΒτϟ΍ϭ Δϴ΋Ύϳΰϴϔϟ΍ ϡϮϠόϟ΍ ϚϴΘϛΪϳΩ ϞϘΤΑ ςΒΗήϳ
×Ϧϣ ϒϟ΄Θϳ ΐϛήϣ ΢Ϡτμϣ Ϯϫϭ
obstacle - ϖ΋Ύϋ φϔϟϭ ϑ΍ΪϫϷ΍ ΎϴΟϮϏ΍ΪϴΑ Ϧϣ ΫϮΧ΄Ϥϟ΍ objectif - ϑΪϫ φϔϟ
.έϼηΎΑ ΎϴΟϮϟϮϤΘδΑ΍ Ϧϣ ΪϤΘδϤϟ΍
c c)*cL?;c U
ΎϤϣ ˬϦϴϴϠλϷ΍ ΎϤϬϴϟϮϟΪϣ ΎϤϫΪϘϔϳ "ϖ΋Ύϋ ϑΪϫ" έΎσ· ϲϓ ϦϴψϔϠϟ΍ Ϧϳάϫ ϦϴΑ ϒϴϟϮΘϟ΍ ϥ· -
ϩΎϨόϤΑ ϖ΋ΎόϠϟ ϲϣΎϨϳΪϟ΍ ήϴΛ΄Θϟ΍ Ϣϛ΍ήΗ ΔϬΟ Ϧϣ ϙΎϨϬϓ ˭ΓΪϳΪΟ ΔϟϻΩ ΢ϠτμϤϟ΍ ϰϠϋ ϲϔπϳ

c c
ˬΎϬΑ ϒμΘϳ ϲΘϟ΍ ΔϴϓΎϔθϟ΍ Ϧϣ ΍έ΍ΪϘϣ "ϑΪϫ" φϔϟ ΪϘϔϳ ΔϴϧΎΛ ΔϬΟ Ϧϣϭ ˭ϲΟϮϟϮϤΘδΑϻ΍
.ϑ΍ΪϫϷ΍ ΎϴΟϮϏ΍ΪϴΑ ϦϤο ϞϤόΘδϣ Ϯϫϭ
×ήΧ΁ ϯϮΘδϣ ϰϠϋ ήϬψΗ "ϖ΋Ύϋ ϑΪϫ" ΢ϠτμϤϟ΍ ΍άϫ ΓΪΟ ϥ΃ ΎϤϛ -
.ςϘϓ Δϴγ΍έΪϟ΍ ΓΩΎϤϠϟ ϲϠΒϗ ϞϴϠΤΗ Ϧϣ Ύϗϼτϧ΍ ϑ΍ΪϫϷ΍ ΪϳΪΤΗ νϮόϓ *
.Ε΍άϟ΍ ρΎθϧ Ϧϣ Ύϗϼτϧ΍ ΔϴΟϮϟϮϜϴδϟ΍ϭ ΔϴΟϮϟϮϤΘδΑϻ΍ ϖ΋΍Ϯόϟ΍ ΪϳΪΤΗϭ *
.ϲγΎγ΃ ϊΟήϤϛ ϖ΋΍Ϯόϟ΍ ΔόϴΒσ ϰϠϋ ˯ΎϨΑ ϑ΍ΪϫϷ΍ ˯ΎϘΘϧ΍ ϢΘϳ *
c cc2)*cL?;2/c:V? 1c8>?
ϰϠϋ ΔϤ΋ΎϘϟ΍ ΎϴΟϮϏ΍ΪϴΒϟ΍ ϚϠΗ ˭ϲΟϮϏ΍ΪϴΒϟ΍ ΎϬόΒΘϳ ϲΘϟ΍ ΔϴΠϴΗ΍ήΘγϻ΍ ϰϟ· φϔϠϟ΍ ήϴθϳ Ϊϗϭ
.άϴϣϼΘϟ΍ ϯΪϟ ΎϬϨϋ ϒθϜϳ ϲΘϟ΍ ϖ΋΍Ϯόϟ΍ ϊϓέ ΔϴϧΎϜϣ· αΎγ΃
.ϖ΋΍Ϯόϟ΍ ίήϓ ϢΘϳ ϥ΃ ΔϴΠϴΗ΍ήΘγϻ΍ ϩάϫ νήΘϔΗϭ -
.ίϭΎΠΘϠϟ ϞΑΎϗ ΎϬϨϣ ξόΒϟ΍ ϥ΃ ϰϠϋ *
.ήΧϵ΍ ξόΒϟ΍ ίϭΎΠΗ ϦϜϤϳ ϻ ΎϤϨϴΑ *
× ϲϣϮϬϔϣ ϦϴΑ ΰϴϴϤΘϟ΍ ϯήΧ΃ ΔϬΟ Ϧϣ ϲϐΒϨϳϭ -
Blocage "ήμΤϟ΍" ϡϮϬϔϣϭ "ϖ΋Ύόϟ΍ ϑΪϬϟ΍" *
.Blocage "ήμΤϟ΍" ϡϮϬϔϣ ΎϬϴϠϋ ϱϮτϨϳ ϲΘϟ΍ ΔϴΒϠδϟ΍ ΔϟϻΪϠϟ ΍έΎΒΘϋ΍ ϚϟΫϭ
ˬϢϘόϟΎΑ ϢδΘϳ "ήμΤϟ΍" ϡϮϬϔϣ ϥΈϓ ίϭΎΠΘϟ΍ ΔϴϠΑΎϘΑ ϊΘϤΘϳ "ϖ΋Ύόϟ΍ ϑΪϬϟ΍" ϡϮϬϔϣ ϥΎϛ ΍ΫΈϓ ΍άϜϫϭ
.Δϓϭήόϣ ήϴϏ ϩίϭΎΠΗ Δϴϔϴϛ ϥϮϜϟ ϚϟΫϭ ˬΰΠόϟΎΑ Ε΍άϟ΍ αΎδΣ· βϜόϳϭ ϞΑ
c c)*cL?;cW !c">
ϒμΘϳ ϭ΃ ϪϠΛΎϤϳ ϥ΃ ϦϜϤϳ Ύϣ Ϟϛ Ϧϋ ϖ΋Ύόϟ΍cϑΪϬϟ΍ ΰϴϴϤΗ ΎϬϠπϔΑ ϦϜϤϳ Ε΍ϮτΧ ϙΎϨϫ
×ΔϴϟΎΘϟ΍ Ε΍ϮτΨϟ΍ ΩΪΤϧcϚϟΫ ΪϳΪΤΘϟϭ ˬϪϬΑΎθΗ Ϊϗ ΕΎϔλ΍ϮϤΑ
c&Lescreprésentations ΕϼΜϤΘϟ΍ ϞϜθΗ ϲΘϟ΍ ϚϠΗ ˬϢϠόΘϟ΍ ϖ΋΍Ϯϋ Ϧϋ ϒθϜϟ΍ B‘
.ΎϫήϳΪϘΗ ϲϓ ΔϐϟΎΒϤϟ΍ ϭ΃ ΎϬΘϤϴϗ Ϧϣ ιΎϘΘϧϻ΍ ϥϭΩ ϚϟΫϭ
ϚϠΘϟ ϞϤΘΤϤϟ΍ ίϭΎΠΘϟ΍ ΔϴϧΎϜϣ· ϖΑΎτϳ ϱάϟ΍ ˬϲϣΪϘΘϟ΍ ϲϨϫάϟ΍ έΎδϤϟ΍ ωϮϧ ΪϳΪΤΗccBX
c .ΔϴϣΎϨϳΩ ήΜϛϷ΍ ΔϘϳήτϟ΍ Δτγ΍ϮΑ ˬϖ΋΍Ϯόϟ΍
ϢΗ ϲΘϟ΍ ϖ΋΍Ϯόϟ΍ ϦϴΑ Ϧϣ ˬϲγ΍έΩ ϊτϘϣ ϝϼΧ ˬίϭΎΠΘϠϟ ϞΑΎϗ Ϫϧ΃ ϭΪΒϳ ϱάϟ΍ ϖ΋Ύόϟ΍ ˯ΎϘΘϧ΍ccBY
c .ΎϬϨϋ ϒθϜϟ΍
ήϬψϤϟ΍ ϥ΃ έΎΒΘϋ΍ ϰϠϋ ˬΔϤ΋ϼϤϟ΍ ΔϓΎϨμϟ΍ ϦϤο ίϭΎΠΘϠϟ ϞΑΎϘϟ΍ ϖ΋Ύόϟ΍ ϊϗϮϣ ΪϳΪΤΗccBZ
ϖϠόΘϳ "ϖ΋Ύϋ ϑΪϫ") ×ΕΎϓΎϨμϟ΍ Ϧϣ ΔϓΎϨμΑ ΎϤ΋΍Ω ςΒΗήϳ "ϖ΋Ύόϟ΍ ϑΪϬϟ΍" ϲϓ ΐϟΎϐϟ΍
c .(Ύϣ ΓήϔθΑ ϭ΃ ΔϐϠϟ΍ ΏΎδΘϛ΍ ϭ΃ ΔϴϠϤϋ ΓέΎϬϤΑ ϭ΃ ΔϓήόϤϟΎΑ ϭ΃ ΞϬϨϤϟΎΑ ϭ΃ ϒϗ΍ϮϤϟΎΑ
ϲϓ ΔϳΪϴϠϘΘϟ΍ ΔϘϳήτϟ΍ ΐδΣ ˬΔϴ΋΍ήΟ· υΎϔϟ΃ Δϐϴλ ϲϓ ϖ΋Ύόϟ΍ ϑΪϬϟ΍" ΍άϫ ΔϤΟήΗccB[
c .ϑ΍ΪϫϷ΍ ΔϏΎϴλ

c c
ΩϮΟϭ ΔϟΎΣ ϲϓ ˬΔϴΟϼϋ Ε΍˯΍ήΟ· ϊοϭϭ ˬϑΪϬϟ΍ Ϣ΋ϼΗ ˬΔϘγΎϨΘϣ Γ˳ Ϊ͉ ϋ
˵ ˯ϲϴϬΗϭ ΩΎΠϳ·ccBÓ
.Ύϣ ΔΑϮόλ
c MNOP QcQ \ c)!cL?;
Ϧϣ ΔϋϮϤΠϣ ϯΪϟ ΓΪΣ΍ϭ ΔϴϔϴϜΑϭ ΔϗΪΑ ϖϘΤΘϳ ϱάϟ΍ ϑΪϬϟ΍ Ϯϫ Legendre ήϴΒόΗ ΐδΣc
.ϦϴϤϠόΘϤϟ΍
ϢϴϫΎϔϣ ϰϠϋ ˯ΎϨΑ ˬΎϴϠΒϗ ΍ΪϳΪΤΗ ˯ϲη Ϟϛ ΪϳΪΤΗ ϪϟϼΧ Ϧϣ ϢΘϳ "ϖϠϐϤϟ΍ ϑΪϬϟ΍" ϥΫ·
Ϧϣ ήΜϛ΃ ϞϤΘΤϳ ϻ ˬΎϘϴϗΩ ˬΎΤο΍ϭ ωϮοϮϤϟ΍ ϥϮϜϳ ϥ΃ ϲϐΒϨϳ Ϋ· ˭ΔϴϟΎόϔϟ΍ϭ ΔϴϧϼϘόϟ΍ϭ ΔϴΟΎΘϧϹ΍
ˬϰϨόϣ
×ΔϘϠϐϤϟ΍ ϑ΍ΪϫϷ΍ ϲϓ ήϣϷ΍ ϖϠόΘϳ Ϊϗϭ
.ϢϠόΘϠϟ ΔΠϴΘϨϛ ϩίΎΠϧ· ϰϠϋ ΍έΩΎϗ άϴϤϠΘϟ΍ ϥϮϜϴγ Ύϣ ϰϟ· ΔΤο΍Ϯϟ΍ ΓέΎηϹΎΑ -
×ϲϠϳ Ύϣ ϰϟ· ΓέΎηϹ΍ "ϖϠϐϤϟ΍ ϑΪϬϟ΍" ΔϏΎϴλ ϦϤπΘΗ ϥ΃ ϱέϭήπϟ΍ Ϧϣϭ -
.ρΎθϨϟ΍ ωϮοϮϣ ϭ΃ ϯϮΘΤϣϭ ΎψΣϼϣ ΎσΎθϧ ΩΪΤϳ Ϟόϓ ×Ε΍άϟ΍ (1
(...ϩίΎΠϧ· ΏϮϠτϤϟ΍ ˬΖϗϮϟ΍ ˬΓ΍ΩϷ΍) ϢϳϮϘΘϟ΍ ρϭήη (2
.ΎΤΟΎϧϭ ϻϮΒϘϣ ϞϤόϟ΍ ϪϘϓϭ ήΒΘόϳ ϱάϟ΍ ϰϧΩϷ΍ ΪΤϟ΍ ϱ΃ ×ϝϮΒϘϤϟ΍ ίΎΠϧϹ΍ έΎϴόϣ (3
.ϦϳέΎϤΘϟ΍ϭ ϖ΋΍ήτϟ΍ϭ Ε΍ϭΩϷ΍ϭ ΔϴόΟήϤϟ΍ϭ ϯϮΘΤϤ ϟ΍ ϱ΃ ×ϢϠόΘϟ΍ Δϴόοϭ (4
c c:*cL?;
ΔϘϴϗΩ Ε΍ήηΆϣ ΔδϤΧ ϲ΋΍ήΟϹ΍ ϑΪϬϠϟ ΔϠϣΎϜϟ΍ ΔϏΎϴμϟ΍ ϞϤθΗ De landsheere ΐδΣ
× ϲϫ
ˮ ΏϮϠτϤϟ΍ ϙϮϠδϟ΍ ΞΘϨϴγ ϱάϟ΍ Ϧϣ (1
ˮ ϑΪϬϟ΍ ϖϴϘΤΗ ϰϠϋ ϦϫήΒϴγ ϱάϟ΍ φΣϼϤϟ΍ ϙϮϠδϟ΍ Ύϣ (2
ˮ (ίΎΠϧϹ΍) ϙϮϠδϟ΍ ΍άϫ Ξ˴ΘϨ˵ϣ Ύϣ (3
ˮ ϙϮϠδϟ΍ ϖϘΤΘϴγ ρϭήη ϱ΃ έΎσ· ϲϓ (4
ˮν
˳ ˸ήϣ˵ ΞΘ˴ Ϩ˵Ϥϟ΍ ϥΎϛ ΍Ϋ· Ύϣ ΪϳΪΤΘϟ ΪϤΘόΘγ ϲΘϟ΍ ήϴϳΎόϤϟ΍ Ύϣ (5
c MNS Pc\3 S\RR] ^c:! %c)*
ϲϫϭ ˬΔϴϤϠόϟ΍ ΔϓήόϤϟ΍ ϒϗϮΗϭ ΩϮϛέ ϲϓ ΐΒδΘΗ ϲΘϟ΍ ΕΎΑ΍ήτοϻ΍ϭ ΕϼτόΘϟ΍ ωϮϤΠϣ
Ϧϋ ΔϴΟέΎΧ ΏΎΒγ΃ ϰϟ· ϻ ˬϪΗ΍Ϋ ΔϓήόϤϟ΍ Ϟόϓ ϰϟ· ϲϤϴϤλ ϞϜθΑ ΩϮόΗ ΕΎΑ΍ήτο΍ϭ ΕϼτόΗ
.ϦϴϴϧΎδϧϹ΍ ήϜϔϟ΍ϭ α΍ϮΤϟ΍ ϒόο ϭ΃ ˬΎϬϟ΍ϭί Δϋήγϭ ˬήϫ΍Ϯψϟ΍ ΪϘόΗ ϞΜϣ ˬϞόϔϟ΍ ΍άϫ
ϝϮΤϳ Ύϣ Ϟϛ ϲϫ (έϮψϨϤϟ΍ ΍άϫ Ϧϣ) ΔϴΟϮϟϮϤΘδΑϻ΍ ϖ΋΍Ϯόϟ΍ ϥ΃ έϼηΎΑ ΞΘϨΘγ΍ ΪϘϟϭ
ˬΔϴϋϮοϮϤϟ΍ ΔϓήόϤϟ΍ έϮτΗϭ ΔϴϧϼϘόϟ΍ ϡΪϘΗ ϥϭΩ (ήηΎΒϣ ήϴϏϭ ΢ο΍ϭ ήϴϏ ξϣΎϏ ϞϜθΑ)
.ϲόϤΠϟ΍ έϮόηϼϟ΍ έ΍ϮϏ΃ Ϧϣ ΔόΑΎϧ (ϖ΋΍Ϯόϟ΍ ϱ΃) ΎϬϧϷ

c c
ϞΜϣ ΕϻΎΠϤϟ΍ ξόΑ ϲϓ ΍έϮϬχ ήΜϛ΃ ϥϮϜΗ ΔϴΟϮϟϮϳΪϳϹ΍ ΔϴΟϮϟϮϤΘδΑ ϻ΍ ϖ΋΍Ϯόϟ΍ ϥ΄Α ϒϴπϧ ϭ
ϖ΋΍Ϯϋ ϲϔΨΗ ΖϧΎϛ ΍Ϋ· Ύϣ Δϓήόϣ ΎϤ΋΍Ω ϲϐΒϨϳ ϦϜϟ ˭ΎΣϮοϭ ήΜϛ΃ϭ ΔϣΎϋ ΔϴϔϴϜΑ ϚϟΫ ϭ ˬΎϴΟϮϟϮϴΒϟ΍
.ϯήΧ΃

c 4V 1 1

ή˰σϷ΍ ϦϳϮ˰˰ϜΗϭ ϲ˰˰ϟΎόϟ΍ Ϣ˰˰ϴϠόΘϟ΍ϭ Δ˰ϴϨσϮϟ΍ Δ˰ϴΑή˰Θϟ΍ Γέ΍ίϭ Ϧ˰˰ϳϮ˰ϜΘϟ΍ ΕΎ˰˰˰˰ϴΠϴΗ΍ή˰˰Θγ΍ Ϣ˰δ˰ϗ - 1
ΕΎ˰˰˰˰ϴΠϴΗ΍ή˰˰Θγ΍ Ϣ˰δ˰ϗ)ή˰˰σϷ΍ Ϧ˰˰ϳϮϜΗ ΔϳήϳΪϣ -Δ˰˰ϴϨσϮϟ΍ Δ˰ϴΑήΘϟ΍ ωΎ˰˰τϗ - .ϲϤ˰˰Ϡόϟ΍ Κ˰ΤΒϟ΍ϭ
΄τΨϟ΍ ΎϴΟϮϏ΍ΩΪϴΑ ± ΔϠϜθϤϟ΍ ΔϴόοϮϟ΍ ± ΕΎϳΎϔϜϟ΍ ×ωϮοϮϣ ϝϮΣ ΔϴϨϳϮϜΗ ΔϏϮμϣ ˬ(Ϧ˰˰ϳϮ˰ϜΘϟ΍

1898 ϡΎϋ Εήθϧ ΕΎϴϓ΍ήϏϮϧϮϣ "ϥ΍ϮϴΤϟ΍ ˯ΎϛΫ" ήϴΜϤϟ΍ - 2


3- Freinet, C, La méthode naturelle. In l¶apprentissage de la
langue. Nenchâtel et Paris, Delachaux et Niestlé, p.10

4- Bachelard, G, la formation de l¶esprit scientifique.


Contribution à une psychanalyse de la connaissance
objective, Paris Vrin 1939. Op.cit. p .143

5- Dominique le court. Bachelard, le jours et la nuit, 1974

c c