Vous êtes sur la page 1sur 2

¨ÉÚ±ªÉ¨ÉÉ{ÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ <.

10 ´ÉÒ (¨ÉÉSÉÇ 2014 ´É iªÉÉ{ÉÖføÒ±É {É®úÒIÉÉƺÉÉ`Ò)


ºÉÆnù¦ÉÇ – ‡„ÉIÉhÉ ºÉÆGò¨ÉhÉ – ‡b÷ºÉå¤É®ú 2012
(<‡iÉ½ÉºÉ + ®úÉVªÉ„ÉɺjÉ) ±ÉäJÉÒ {É®úÒIÉäºÉÉ`öÒ 40 MÉÖhÉ + +ÆiÉMÉÇiÉ ¨ÉÚ±ªÉ¨ÉÉ{ÉxÉÉSÉä 10 MÉÖhÉ ®úɽiÉÒ±É
PÉ]õEòÉxÉÖºÉÉ®ú MÉÖhɇ´É¦ÉÉMÉhÉÒ

PÉ]õEòÉSÉä xÉÉ´É MÉÖhÉ ‡´ÉEò±{Éɺɽþ PÉ]õEòÉSÉä xÉÉ´É MÉÖhÉ ‡´ÉEò±{Éɺɽþ


MÉÖhÉ MÉÖhÉ
ºÉɃÉÉVªÉ´ÉÉnù 06 09 ±ÉÉäEò„ÉɽþÒ 03 4
ºÉÆPɹÉÇ¨ÉªÉ ‡´ÉºÉÉ´Éä „ÉiÉEò 12 17 ®úÉVÉEòÒªÉ {ÉIÉ ý 02 4
+ɇ„ɪÉÉ ´É +‡£òEòÉ JÉÆb÷ÉiÉÒ±É
¤ÉÆvɨÉÖCiÉÒ 04 05 ºÉɨÉɇVÉEò
±ÉÉäEò„ÉɽÒ
‡´É‡´ÉvÉiÉÉ ´É 03 4

nÖùºÉ†ªÉÉ ¨É½þɪÉÖövnùÉxÉÆiÉ®úSÉä VÉMÉ 06 08 ±ÉÉäEò„ÉɽþÒ {ÉÖføÒ±É 04 6


+É´½þÉxÉä ´É ={ÉɪÉ
BEÚòhÉ 28 39 BEÚòhÉ 12 18

|É„xÉ-|ÉEòÉ®ÉxÉÖºÉÉ® MÉÖhɇ´É¦ÉÉMÉhÉÒ
+ Gò |É„xÉ|ÉEòÉ® MÉÖhÉ ‡´ÉEò±{Éɺɽþ MÉÖhÉ MÉÖhÉ ‡´ÉEò±{Éɺɽþ MÉÖhÉ
1 ´ÉºiÉÖ‡xɹ`ö 06 06 03 03
2 ±ÉPÉÚkÉ®úÒ 14 21 09 15
3 nùÒPÉÉækÉ®úÒ 08 12 --- ---
BEÚòhÉ 28 39 12 18

=‡qù¹]õöÉxÉÖºÉÉ®ú MÉÖhɇ´É¦ÉÉMÉhÉÒ
+ Gò |É„xÉ|ÉEòÉ® MÉÖhÉ ‡´ÉEò±{Éɺɽþ MÉÖhÉ MÉÖhÉ ‡´ÉEò±{Éɺɽþ MÉÖhÉ
1 YÉÉxÉ 06 14 03 05
2 +ÉEò±ÉxÉ 14 17 04 05
3 ={ɪÉÉäVÉxÉ 08 08 05 08
BEÚòhÉ 28 39 12 18

mySSC – <‡iɽþÉºÉ + ®úÉVªÉ„ÉɺjÉ ¨ÉÚ±ªÉ¨ÉÉ{ÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ Page 1 of 2


Question Paper Pattern
´Éä³ý : 2 iÉÉºÉ BEÚòhÉ MÉÖhÉ : 40
ºÉÚSÉxÉÉ : 1) ºÉ´ÉÇ |ɶxÉ ºÉÉäb÷‡´ÉhÉä +É´É„ªÉEò +ɽäþ.
2) =VÉ´ÉÒEòb÷Ò±É +ÆEò {ÉÚhÉÇ MÉÖhÉ nù„ÉLJ´ÉiÉÉiÉ.
3) 1 iÉä 5 |É„xÉ <‡iɽþÉºÉ ´É 6 iÉä 9 |É„xÉ ®úÉVªÉ„ÉɺjÉÉ´É®úÒ±É +ɽäþiÉ.

1. (A) JÉɱÉÒ±É ‡nù±É䱪ÉÉ {ɪÉÉǪÉÉÆ{ÉèEòÒ ªÉÉäMªÉ {ɪÉÉÇªÉ ‡xÉ´ÉbÚ÷xÉ ‡´ÉvÉÉxÉä {ÉÚhÉÇ Eò®úÉ ´É =kÉ®ú{ɇjÉEäòiÉ ‡±É½þÉ. (3)
(iÉÒxÉ{ÉèEòÒ iÉÒxÉ)
(B) +-ºiÉƦÉÉiÉÒ±É PÉ]õEòÉÆ„ÉÒ MÉ]õÉiÉÒ±É ¤ÉɤÉÓ„ÉÒ ¤É-ºiÉƦÉÉiÉÒ±É PÉ]õEòÉƤɮúÉä¤É® ªÉÉäMªÉ VÉÉäb÷¬É ±ÉÉ´ÉÉ : (3)

(+-‡´É¦ÉÉMÉÉiÉÒ±É 3 PÉ]õEòÉƺÉÉ`öÒ ¤É-‡´É¦ÉÉMÉÉiÉ 4 {ɪÉÉÇªÉ näùhÉä)


2. JÉɱÉÒ±É |É„xÉÉÆSÉÒ =kÉ®äú |ÉiªÉäEòÒ 25 iÉä 30 „ɤnùÉiÉ ‡±É½þÉ: (4)

(iÉÒxÉ{ÉèEòÒ nùÉäxÉ)
3. JÉɱÉÒ±É ‡´ÉvÉÉxÉÉÆSÉÒ EòÉ®úhÉääú |ÉiªÉäEòÒ 25 iÉä 30 „ɤnùÉiÉ ‡±É½þÉ: (4)

(iÉÒxÉ{ÉèEòÒ nùÉäxÉ)
4. JÉɱÉÒ±É |É„xÉÉÆSÉÒ =kÉ®äú |ÉiªÉäEòÒ 40 iÉä 50 „ɤnùÉiÉ ‡±É½þÉ: (6)

(iÉÒxÉ{ÉèEòÒ nùÉäxÉ)
5. JÉɱÉÒ±É |É„xÉÉÆSÉÒ =kÉ®äú |ÉiªÉäEòÒ 60 iÉä 80 „ɤnùÉiÉ ‡±É½þÉ: (8)

(iÉÒxÉ{ÉèEòÒ nùÉäxÉ)

6. EÆòºÉÉiÉÒ±É ªÉÉäMªÉ „ɤnù ´ÉÉ{ɯûxÉ MÉɳý±É䱪ÉÉ VÉÉMÉÉ ¦É®úÉ. (3)

(iÉÒxÉ{ÉèEòÒ iÉÒxÉ)
7. JÉɱÉÒ±É |É„xÉÉÆSÉÒ BEòÉ ´ÉÉCªÉÉiÉ =kÉ®äú tÉ: (3)

({ÉÉSÉ{ÉèEòÒ iÉÒxÉ)
8. JÉɱÉÒ±É ‡´ÉvÉÉxÉä SÉÚEò EòÒ ¤É®úÉä¤É®ú iÉä ºÉEòÉ®úhÉ º{ɹ]õ Eò®úÉ.: (4)

(iÉÒxÉ{ÉèEòÒ nùÉäxÉ)
9. JÉɱÉÒ±É{ÉèEòÒ EòÉähÉiªÉɽþÒ BEòÉ |É„xÉÉSÉä =kÉ®ú ºÉÖ¨ÉÉ®äú 25 iÉä 30 „ɤnùÉiÉ ‡±É½þÉ: (2)

(nùÉäxÉ{ÉèEòÒ BEò)

mySSC – <‡iɽþÉºÉ + ®úÉVªÉ„ÉɺjÉ ¨ÉÚ±ªÉ¨ÉÉ{ÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ Page 2 of 2