Vous êtes sur la page 1sur 6

For more reviewers download it here: https://www.prcboardreviewers.

com/

CSE - Paragraph Organization in Filipino Part 1

DIREKSYON: Iayos ang pagkasunod-sunod ng mga pangungusap sa bawat


bilang upang bumuo ng isang talatang nagtataglay ng malinaw at maayos na
kahulugan.

1.

A. Ang Asia- Pacific Economic Cooperatin (APEC) ay tinatawag noong 1989


ng 18 member-nations.

B. Ang APEC meeting noong 2004 ay ginanap sa Santiago, Chile

K. Bago ang taunang pagpupulong, nagkaisa na magdaos ng Ministerial


meeting ang bansang host sa pagtitipon.

D. Ang tuntunin (Goals) ng PAEC ay malayang kalakalan, pagtutulungang


pang-ekonomiya, serbisyo, teknolohiya, atbp.

1. ABDK

2. AKDB

3. BADK

4. BDKA

5. BKAD

Ans: 1 – BKAD

2.
A. Isinasagawa ng maunlad na bansa ang pagtulong at pagpapalakas ng
balangkas ng kabuhayang-bansa.

B. Kailangan ng mga bansang huli sa kaunlaran tulad ng pilipinas na


matamo ang kapanatagang kabuhayang Pilipinas.

K. Ang pagpaplano sa kabuhayang Bansa ayn kinikilalang tungkulinh ng mga


makabagong pamahalaan

D. Sa Pilipinas. Tulad ng di maunlad na mga bansa, ang pamahalaan ay


pangunahing tanggapan sa pagpapaunlad

For more reviewers download it here: https://www.prcboardreviewers.com/


For more reviewers download it here: https://www.prcboardreviewers.com/

1. ADKB

2. ADBK

3. KABD

4. KDBA

5. DABK

Ans: 3 – KABD

3.
A. Ang mga pananagutan sa batas ng tagapagutos ay maraming
kadahilanan.

B. Tunay na kasiya-siya ang gayong pagtitiwala sa tagapagutos

K. Ang tagapagutos, kung gayon ay kinikilalang katiwala hindi lamang ng


kapanakan ng mga sosyo kundi ng mga mamayang nakikipagkalakalan sa
korporasyon.

D. Ang mahalaga sa mga ito ay yang katotohan na ngayon ay tiyak na hilig


ng pangangalakal na malagay sa anyong korporasyon at hindi batay sa isang
pangmamamayan o sa pagsasamahan ng dalawa.

1. AKDB

2. ADKB

3. BKAD

4. KDAB

5. DABK

Ans: 2 – ADKB

4.
A. Ang tunay na pag-uri sa katangian ng isang hanapbuhay ay nasasalig sa
katapatan sa isang mahigpit na batas ng kaasalang moral.

For more reviewers download it here: https://www.prcboardreviewers.com/


For more reviewers download it here: https://www.prcboardreviewers.com/

B. Ang kasalanang moral ay nagsasaligsig sa kaisipang naglalayon sa


matamo ng lahat ng kinauukulan ang pinakamalaking biyaya at ang
pagbubunsod ng mapayapang pag-uugnayan ng mga pagtuos.

K. Ang malaking bahagi ng propesyon ay nasasalig sa pagtuipad ng mga


tagapag-utos sa kanilang bats at moralidad

D. Ang isang tao ay matatawag bahagi ng propesyonay nasasalig sa


pagtupad ng mga tagapag-utos sa kanilang moralidad.

1. ABKD

2. DABK

3. KBAD

4. KABD

5. BDKA

Ans: 3 – KBAD

5.
A. Ito ay parang ibon na maamo sa mga taong nagpapala sa kanya at
mailap sa mga naggwawalang-bahala.

B. Tagumpay ang hangad ng bawat tao ngunit ang tagumpay nama’y di


napa’y di napakakamit sa lahat ng tao.

K. Sikap at tiyaga ang kailangan upang ito ay matamo.

D. Sino mang magkapalad na magkamit nito ay nagging tampulan ng


paghanga at nagsisilbing huwaran ng iba.

1. ABKD

2. AKDB

3. BAKD

4. BADK

5. KBAD

For more reviewers download it here: https://www.prcboardreviewers.com/


For more reviewers download it here: https://www.prcboardreviewers.com/

Ans: 3 – BAKD

6.
A. Si DR. Jose Rizal sa pamamagitan ni elias sa kanyang nobelang Noli Me
Tangere ang nagsabi nito.

B. Kung pag-iisipang mabuti ang pangungusap. Lalong titibay ang ating


pangdakila sa ating pambansang bayani.

C. Hindi natin kinakailangan pang lumabas ng ating bahay, upang ang


kanyang sinabi ay mapatotohanan.

D. Ang taong may isang salita ay isang dakilang nilikha.

1. DABK

2. BAKD

3. KADB

4. DAKB

Ans: 1 DABK

7.
A. Ngunit napakarami sa mga tao ang hanggang ngayo’y alipin hindi ng
kanilang kapwa kundi ng salapi.

B. Nang dahil dito’y kayrami ng napahamak.

K. Tiyak na alang sino mang nagnanais maging alipin sapagkat ito’y


nangangahulugan siya’y may dapat sundin sa lahat ng sa lahat ng sandal.

D.sino ang may nais magiging alipin?

1. ABDK

2. AKDB

3. BKAD

4. DKAB

5. DAKB

For more reviewers download it here: https://www.prcboardreviewers.com/


For more reviewers download it here: https://www.prcboardreviewers.com/

Ans: 4 – DKAB

8.
A Dapatwat sa kabila ng sinasabi sa bibiliya na ang magpakababa ay itataas
at ang nagpalakas ay ibababa, higit ang mapagmataas kaysa
mapagkumbaba.

B. Ang pagpapakumbaba ay isang magandang katangian dapat taglayin ng


bawat tao.

K. Tunay na napakamaganda ng katangian ito’y nabanggit sa Banal na


kasulatan.

D. Maraming mga taong naniniwala na ang bibliya ay isang gintong aklat ng


buhay.

1. ABKD

2. AKDB

3. DBKA

4. BKDA

5. KBAD

Ans: 3 – DBKA

9.
A. Isang paggibik lamang ng isang namamahayag ang mga mamayan ay
bumalikwas at sumaklolo sa mga biktima ng gumuhong mga gusali sa
Baguio at Cabanatuan.

B. Ang buong kagamitan kinakailangan sa pagliligtas ay buong-puso


ipinagkaloob g mga mayroon nito

K. Dahil dito, nalaman ng daigdigna sila’y handang dumamay sa mga


nangangailangan maging sila’y handang dumamay .

D. Ang naganap na lindol noong ika 16-ng hulyo ay nabunyag sa mga


napakagandang katangian ng mga Pilipino.

1. ABKD

For more reviewers download it here: https://www.prcboardreviewers.com/


For more reviewers download it here: https://www.prcboardreviewers.com/

2. AKDB

3. KABD

4. DAKB

5. DKAB

Ans: 5 –DKAB

10.
A. Pag-ibig ang sanhi ng lahat ng pangyayari sa buong daigdig. Binaril si
Rizal dahil sa pag-ibig niya sa bayan.

B. May digmaan dahil sap ag-ibig sa tinubuang lupa.

K. May mga nagaganap na krimen dahil sa sarili.

1. ABK

2. AKB

3. BKA

4. KAB

5. BAK

Ans: 5- BAK

For more reviewers download it here: https://www.prcboardreviewers.com/