Vous êtes sur la page 1sur 2

Xin Coøn Goïi Teân Nhau Leä Thu

Em
Tröôøng Sa Slow Rock 65/97

Dm Dm Gm Gm C C F F
6
& b 8 Œ j œ œ œ ˙ . œ j œ œ œ ˙ . œ œj œ œ œ ˙ . œ œj œ œ œ œ ˙ ˙Œ . œ œ œ
œ sax œ œ
guitar J

Bb Bb Eo Eo A A D> m> > > > > > > > > > >D>m tacetj j
&b œ j œ j j j j j j j j j j j j Œ j œœ
˙ œœœœœ ˙ œ œjœ œ # œ œ ˙ œ œjœ œ # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

( ) ( )
Tieáng haùt bay
V1 D sus2 D sus2 D sus2 D sus2 G m add9 G m add9
& b œ j œ œj ˙ . œ . Œ . Œ . œ
acoustic guitar only v1
œ. œ œ œ ˙.
#œ œ œ ˙.

Eb Bœ b.
treân haøng phoá baâng khuaâng Chieàu ñong ñöa nhöõng böôùc chaân ñau moøn

Dm œ œ œ Gœm j
œ œ J œ œ œ œ
& b Œ. œ œ J ‰ J œ

A E m7 b5
Chôït nghe muøa
() thu bay treân
A
trôøi khoâng
G>m
Coøn ai
E b ()
giöõa

> m7 5 A
> j
meânh moâng ñôøi

j
& b œ. ‰ œ œ j œ œ j Œ œ œ œ
œ œ ˙. œ. œ.
mình Noãi ñau muø laáp treân tuoåi thô Phoá vaãn hoang
V2 % Dm Dm D m6 D m6 G m G m˙ œ
œ . œ œ œ Ó #œ œ #œ
b j Œ Œ ˙
drum and bass
j
& œ œ œ ˙. œ œ œ. œ ˙
œ . œ œ œ ˙ . ˙. ˙.
#œ Œ . Œ .

()
vu töø luùc em ñi Roài trong möa gioù bieát ai voã veà

E˙b Dm Bb E œm7 b5
˙. œ œ A˙ .
. œ̇ . œ œ œ ˙.œ. œ œ
& b œ œ œ J J ‰ J œ œ. ‰ œ œ
Œ. J
Baøn tay naøo ñöa em trong laàn vui Baèng nhöõng tieáng chim non thì thaàm Cho ngaøy

Gœ .m Aœ . D m˙ Dm Dm
œ œ #œ œ >. > > > > > >. > > > > > >
˙ ˙ . > œ
&b J J Œ
œ œ œJ œ œ œJ œ œ œJ œ œ œJ œ .
Œ
œ. J
thaùng öu phieàn em
J J J J
queân
J J J J Tình

luanvu.com 201400501:2009 v1 1
Xin Coøn Goïi Teân Nhau
Tröôøng Sa

œ œ. j D˙ m j Cœ̇ œ C˙ j Bb A7
œœ # œ ˙ . œ . œ ˙ . ‰ œ œ̇ . œ œ ˙ ˙ œ‰ œ œj œ
C

& b Œ œ œ ‰
œ œœœ œ
string + 8

trong côn nguû meâ roài phai treân haøng mi Chôït khi mình nhôù veà moäng

B˙˙b .
œ . œ œ‰ œj
Dm œ œ G ˙ ˙ . G .m œ A7 A7
œœ . œ . j œ œ
‰ J œ̇ . œ . œ
m

&b œ œ̇ . J J ˙ œ

thaønh maây bay ñi Coøn gì treân ñoâi tay neân thaàm hôøn doåi mình cho

œ D>m7 j j
œ ˙. œœ œ œ œ Œ . œ œ . œ œ
.
Gm A7 Dm
& b œœ . œ. œ. J œ œ œ œ œ œ Œ œ
string +0
string + guitar
tình caøng theâm say Tieáng haùt ru

V3 Dm Dm Dm Dm
Œ .œ Œ̇ . œ. œ œ
&b œ j j
œ œ œ œ
#œ œ œ ˙. œ˙. sax
œ

( ) ( ) ()
em coøn nuoái treân moâi Lôøi naøo gian doái cuõng xin qua

G m add9 G m add9 B b D m .string


œ œ œ œ .̇
B .
b
œ E m7 b5
œ˙. œ œ
& b ˙. ˙. ˙ œ œ ˙ œ œ œ œ̇ J ‰ œ J œ
Π. J J
sax
roài Ñeå lôõ ngaøy sau khi ta caàn nhau Coøn nuoâi chuùt eâm vui ngaøy

fi Gœ .m
œ œ œ˙ .. œ œ œ ˙> . œj œ j %
A A Dm Gm Dm
˙. œ œ # œœ
.
œ ˙˙.
& b œ. ‰ œ œ J J Œ sax solo œv2
ñaàu Cho mình nhôù keâu thaàm teân em

fi Gm
˙.
G m U tacet U Dm
œœ
Gm Bb Bb Bb D
œ #œ ˙ œ. œ. ˙. œœ œ ˙ œ. œ. œ. œ. ˙.
&b
sax
œ. œ. œ. œ ˙.
nhôù keâu thaàm teân nhau
slow tempo

luanvu.com 201400501:2009 v1 2