Vous êtes sur la page 1sur 9

DOC 54 3216/009 DOC 54 3216/009

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS


VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DE BELGIQUE

4 oktober 2018 4 octobre 2018

WETSONTWERP PROJET DE LOI


betreffende de vrijwillige relative à l’interruption volontaire de
zwangerschapsafbreking, tot opheffing grossesse, abrogeant les articles 350 et 351
van de artikelen 350 en 351 van het du Code pénal, modifiant
Strafwetboek, tot wijziging van de artikelen les articles 352 et 383 du
352 en 383 van hetzelfde Wetboek en tot même Code et modifiant
wijziging van diverse wetsbepalingen diverses dispositions législatives

TEKST AANGENOMEN IN PLENAIRE TEXTE ADOPTÉ EN SÉANCE PLÉNIÈRE


VERGADERING EN AAN DE KONING TER ET
BEKRACHTIGING VOORGELEGD SOUMIS À LA SANCTION ROYALE

KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS


Stukken: Documents:
Doc 54 3216/ (2017/2018): Doc 54 3216/ (2017/2018):
001: Wetsvoorstel van de heer Clarinval en de dames Van Cauter, 001: Proposition de loi de M. Clarinval et Mmes Van Cauter, Van Peel
Van Peel en Van Hoof. et Van Hoof.
002: Amendementen. 002: Amendements.
003: Verslag van de eerste lezing. 003: Rapport de la première lecture.
004: Artikelen aangenomen in eerste lezing. 004: Articles adoptés en première lecture.
005: Amendementen. 005: Amendements.
006: Verslag van de tweede lezing. 006: Rapport de la deuxième lecture.
007: Tekst aangenomen in tweede lezing. 007: Texte adopté en deuxième lecture.
008: Amendementen. 008: Amendements.
009: Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter 009: Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale.
bekrachtiging voorgelegd.

Zie ook: Voir aussi:


Integraal verslag: Compte rendu intégral:
4 oktober 2018. 4 octobre 2018.

9371
KAMER 5e ZITTING VAN DE 54e ZITTINGSPERIODE 2017 2018 CHAMBRE 5e SESSION DE LA 54e LÉGISLATURE
2 DOC 54 3216/009

HOOFDSTUK 1 CHAPITRE 1ER

Inleidende bepaling Disposition introductive

Artikel 1 Article 1er

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in La présente loi règle une matière visée à l ’ar-
artikel 74 van de Grondwet. ticle 74 de la Constitution.

HOOFDSTUK 2 CHAPITRE 2

Voorwaarden en procedure Conditions et procédure

Art. 2 Art. 2

De zwangere vrouw mag een arts verzoeken om La femme enceinte peut demander à un médecin d’in-
haar zwangerschap af te breken onder de volgende terrompre sa grossesse dans les conditions suivantes:
voorwaarden:

1° De zwangerschapsafbreking moet: 1° L’interruption de grossesse doit:

a) onverminderd de bepalingen onder 3° en onder a) sans préjudice des 3° et 5°, intervenir avant la fin
5°, plaatsvinden voor het einde van de twaalfde week de la douzième semaine de la conception;
na de bevruchting;

b) onder medisch verantwoorde omstandigheden b) être pratiquée, dans de bonnes conditions médi-
door een arts worden verricht in een instelling voor cales, par un médecin, dans un établissement de soins
gezondheidszorg waaraan een voorlichtingsdienst is où existe un service d’information qui accueille la femme
verbonden die de zwangere vrouw opvangt en haar om- enceinte et lui donne des informations circonstanciées,
standig inlicht inzonderheid over de rechten, de bijstand notamment sur les droits, aides et avantages garantis
en de voordelen, bij wet en decreet gewaarborgd aan par la loi et les décrets aux familles, aux mères céli-
de gezinnen, aan de al dan niet gehuwde moeders en bataires ou non, et à leurs enfants, ainsi que sur les
hun kinderen, alsook over de mogelijkheden om het kind possibilités offertes par l’adoption de l’enfant à naître
dat geboren zal worden te laten adopteren; en die, op et qui, à la demande soit du médecin soit de la femme,
verzoek van de arts of van de vrouw, haar hulp en raad accorde à celle-ci une assistance et des conseils sur les
geeft over de middelen waarop zij een beroep zal kun- moyens auxquels elle peut avoir recours pour résoudre
nen doen voor de oplossing van de psychologische en les problèmes psychologiques et sociaux posés par sa
maatschappelijke problemen welke door haar toestand situation.
zijn ontstaan.

2° De arts tot wie een vrouw zich wendt om haar 2° Le médecin sollicité par une femme en vue d’inter-
zwangerschap te laten afbreken, moet: rompre sa grossesse doit:

a) de vrouw inlichten over de onmiddellijke of toekom- a) informer celle-ci des risques médicaux actuels
stige medische risico’s waaraan zij zich blootstelt door ou futurs qu’elle encourt à raison de l’interruption de
het afbreken van de zwangerschap; grossesse;

b) de verschillende opvangmogelijkheden voor het b) rappeler les diverses possibilités d’accueil de l’en-
kind dat geboren zal worden in herinnering brengen en, fant à naître et faire appel, le cas échéant, au personnel
in voorkomend geval, een beroep doen op het personeel du service d’information visé au 1°, b), pour accorder
van de voorlichtingsdienst bedoeld in de bepaling onder l’assistance et donner les conseils qui y sont visés;
1°, b), om de daar bepaalde hulp en raad te geven;

c) zich vergewissen van de vaste wil van de vrouw c) s’assurer de la détermination de la femme à faire
om haar zwangerschap te laten afbreken. De appreci- pratiquer une interruption de grossesse. L’appréciation

KAMER 5e ZITTING VAN DE 54e ZITTINGSPERIODE 2017 2018 CHAMBRE 5e SESSION DE LA 54e LÉGISLATURE
DOC 54 3216/009 3

atie over de vaste wil van de zwangere vrouw, op basis de la détermination de la femme enceinte qui conduit
waarvan de arts aanvaardt de ingreep uit te voeren, kan le médecin à accepter d’intervenir, est souveraine
niet meer worden aangevochten indien is voldaan aan lorsque les conditions prévues au présent article sont
de in dit artikel bepaalde voorwaarden. respectées.

3° De arts kan de zwangerschapsafbreking niet eer- 3° Le médecin ne peut au plus tôt, pratiquer l ‘inter-
der verrichten dan zes dagen na de eerste raadpleging, ruption de grossesse que six jours après la première
behoudens indien er voor de vrouw een dringende me- consultation prévue, sauf s’il existe une raison médi-
dische reden bestaat om de zwangerschapsafbreking te cale urgente pour la femme d’avancer l’interruption de
bespoedigen. Indien de eerste raadpleging plaatsvindt grossesse. Si la première consultation a lieu moins de
minder dan zes  dagen voor het einde van de termijn six jours avant l’échéance du délai visé au 1°,a), ce délai
bedoeld in de bepaling onder 1°, a), wordt deze termijn est prolongé au prorata du nombre de jours non écoulés
verlengd prorata het aantal niet verstreken dagen van du délai de six jours. Toutefois lorsque le dernier jour
de termijn van zes dagen. Indien de laatste dag van die de cette prolongation est un samedi, un dimanche ou
verlenging evenwel op een zaterdag, een zondag of een un jour férié légal, l’interruption de grossesse peut être
wettelijke feestdag valt, kan de zwangerschapsafbreking pratiquée le jour ouvrable suivant.
op de eerstvolgende werkdag worden verricht.

4° De ingreep kan pas worden uitgevoerd nadat de 4° L’intervention ne peut avoir lieu qu’après que l’inté-
vrouw, de dag van de ingreep, schriftelijk te kennen ressée a exprimé par écrit, le jour de l’intervention, sa
heeft gegeven dat ze vastbesloten is de ingreep te on- détermination à y faire procéder. Cette déclaration est
dergaan. Deze verklaring moet bij het medisch dossier versée au dossier médical.
worden gevoegd.

5° Na de termijn van twaalf weken, desgevallend 5° Au-delà du délai de douze semaines, prolongé le
verlengd overeenkomstig 3°,   kan de zwangerschap cas échéant conformément au 3°, la grossesse peut,
onder de voorwaarden bepaald in de bepalingen onder sous les conditions prévues aux 1°, b), et 2° à 4°, être
1°, b), en 2° tot 4° , slechts vrijwillig worden afgebroken, interrompue volontairement seulement si la poursuite de
indien het voltooien van de zwangerschap een ernstig la grossesse met en péril grave la santé de la femme
gevaar inhoudt voor de gezondheid van de vrouw of ou lorsqu’il est certain que l’enfant à naître sera atteint
indien vaststaat dat het kind dat geboren zal worden, zal d’une affection d’une particulière gravité et reconnue
lijden aan een uiterst zware kwaal die als ongeneeslijk comme incurable au moment du diagnostic. Dans ce
wordt erkend op het ogenblik van de diagnose. In dat cas, le médecin sollicité s’assure le concours d’un
geval moet de arts tot wie de vrouw zich heeft gewend, deuxième médecin, dont l’avis est joint au dossier.
de medewerking vragen van een tweede arts, wiens
advies bij het dossier wordt gevoegd.

6° De arts of een andere bevoegde persoon van 6° Le médecin ou toute autre personne qualifiée de
de instelling voor gezondheidszorg waar de ingreep l’établissement de soins où l’intervention a été prati-
is verricht, moet aan de vrouw de nodige voorlichting quée, doit assurer l’information de la femme en matière
verstrekken inzake contraceptiva. de contraception.

7° Geen arts, geen verpleger of verpleegster, geen lid 7° Aucun médecin, aucun infirmier ou infirmière,
van het paramedisch personeel kan gedwongen worden aucun auxiliaire médical n’est tenu de concourir à une
medewerking te verlenen aan een zwangerschapsafbre- interruption de grossesse. Le médecin sollicité est tenu
king. De aangezochte arts is gehouden de vrouw bij haar d’informer l’intéressée, dès la première visite, de son
eerste bezoek in kennis te stellen van zijn weigering. refus d’intervention. Il indique dans ce cas les coor-
Hij vermeldt in dat geval de contactgegevens van een données d’un autre médecin, d’un centre d’interruption
andere arts, van een centrum voor zwangerschapsaf- de grossesse ou d’un service hospitalier qu’elle peut
breking of van een ziekenhuisdienst waar ze terecht kan solliciter pour une nouvelle demande d’interruption de
met een nieuw verzoek tot zwangerschapsafbreking. grossesse. Le médecin qui refuse l’interruption volon-
De arts die de vrijwillige afbreking weigert uit te voeren, taire transmet le dossier médical au nouveau médecin
stuurt het medisch dossier door naar de nieuwe arts die consulté par la femme.
de vrouw raadpleegt.

KAMER 5e ZITTING VAN DE 54e ZITTINGSPERIODE 2017 2018 CHAMBRE 5e SESSION DE LA 54e LÉGISLATURE
4 DOC 54 3216/009

HOOFDSTUK 3 CHAPITRE 3

Strafbepaling Disposition pénale

Art. 3 Art. 3

Hij die een vruchtafdrijving veroorzaakt bij een vrouw Celui qui aura fait avorter une femme qui y a consenti
die daarmee heeft toegestemd, buiten de voorwaarden en dehors des conditions prévues à l’article  2  sera
bepaald in artikel 2, wordt veroordeeld tot een gevan- condamné à un emprisonnement de trois mois à un
genisstraf van drie maanden tot een jaar en tot een an et à une amende de cent euros à cinq cents euros.
geldboete van honderd euro tot vijfhonderd euro.

Hij die probeert te verhinderen dat een vrouw vrije Celui qui tente d’empêcher une femme d’accéder
toegang heeft tot een instelling voor gezondheidszorg librement à un établissement de soins pratiquant des
die vrijwillige zwangerschapsafbrekingen uitvoert, wordt interruptions volontaires de grossesse sera condamné
veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie maanden à un emprisonnement de trois mois à un an et à une
tot een jaar en tot een geldboete van honderd euro tot amende de cent euros à cinq cents euros.
vijfhonderd euro.

De vrouw die opzettelijk een vruchtafdrijving laat La femme qui, volontairement, aura fait pratiquer
verrichten buiten de voorwaarden bepaald in artikel 2, un avortement en dehors des conditions prévues à
wordt gestraft met een gevangenisstraf van een maand l’article 2 sera punie d’un emprisonnement d’un mois
tot een jaar en met een geldboete van vijftig euro tot à un an et d’une amende de cinquante euros à deux
tweehonderd euro. cents euros.

Wanneer de middelen, gebruikt met het oogmerk Lorsque les moyens employés dans le but de faire
om vruchtafdrijving te verwekken, de dood tot gevolg avorter la femme auront causé la mort, celui qui les aura
hebben, wordt hij die ze met dat oogmerk heeft aan- administrés ou indiqués dans ce but sera condamné à la
gewend of aangewezen, veroordeeld tot opsluiting van réclusion de cinq ans à dix ans, si la femme a consenti
vijf jaar tot tien jaar indien de vrouw daarin weliswaar à l’avortement, mais que l’intervention a été pratiquée
heeft toegestemd doch de ingreep werd verricht buiten en dehors des conditions prévues à l’article 2.
de voorwaarden bepaald in artikel 2.

De bepalingen van boek I van het Strafwetboek,met Les dispositions du livre Ier, y compris celles du cha-
inbegrip van hoofdstuk VII en artikel 85, zijn van toepas- pitre VII et l’article 85 du Code pénal sont d’application
sing op de in deze wet bedoelde misdrijven. aux infractions visées par la présente loi.

HOOFDSTUK 4 CHAPITRE 4

Wijziging van het Burgerlijk Wetboek Modification du Code civil

Art. 4 Art. 4

In artikel 497/2, 19°, van het Burgerlijk Wetboek, inge- Dans l’article 497/2, 19°, du Code civil, inséré par
voegd bij de wet van 17 maart 2013, wordende woorden la loi du 17 mars 2013, les mots “article 350 du Code
“in artikel 350 van het Strafwetboek” vervangen door de pénal” sont remplacés par les mots “article 2 de la loi
woorden “in artikel 2 van de wet van … betreffende de du … relative à l’interruption volontaire de grossesse,
vrijwillige zwangerschapsafbreking, tot opheffing van de abrogeant les articles 350 et 351 du Code pénal, modi-
artikelen 350 en 351 van het Strafwetboek, tot wijziging fiant les articles 352 et 383 du même Code et modifiant
van de artikelen 352 en 383 van hetzelfde Wetboek en diverses dispositions législatives.”.
tot wijziging van diverse wetsbepalingen.”.

KAMER 5e ZITTING VAN DE 54e ZITTINGSPERIODE 2017 2018 CHAMBRE 5e SESSION DE LA 54e LÉGISLATURE
DOC 54 3216/009 5

HOOFDSTUK 5 CHAPITRE 5

Wijzigingen van het Strafwetboek Modifications du Code pénal

Art. 5 Art. 5

De artikelen 350 en 351 van het Strafwetboek, ver- Les articles  350  et 351  du Code pénal, remplacés
vangen bij de wet van 3 april 1990 en gewijzigd bij de par la loi du 3 avril 1990 et modifiés par la loi du 26 juin
wet van 26 juni 2000, worden opgeheven. 2000, sont abrogés.

Art. 6 Art. 6

Artikel 352 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de L’article 352 du même Code, remplacé par la loi du
wet van 23 januari 2003, wordt vervangen als volgt: 23 janvier 2003, est remplacé par ce qui suit:

“Art. 352. Wanneer de middelen, gebruikt met het “Art. 352. Lorsque les moyens employés dans le but
oogmerk om vruchtafdrijving te verwekken bij een vrouw de faire avorter la femme qui n’y a pas consenti auront
die er niet in heeft toegestemd, de dood tot gevolg heb- causé la mort, celui qui les aura administrés ou indiqués
ben, wordt hij die ze met dat oogmerk heeft aangewend dans ce but sera condamné à la réclusion de dix ans
of aangewezen, veroordeeld tot opsluiting van tien jaar à quinze ans.”.
tot vijftien jaar.”.

Art. 7 Art. 7

In artikel 383 van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewij- Dans l’article 383 du même Code, modifié en dernier
zigd bij de wet van 26 juni 2000, worden de zinnen “Hij lieu par la loi du 26 juin 2000, les phrases “Quiconque
die, hetzij door het tentoonstellen, verkopen of versprei- aura, soit par l’exposition, la vente ou la distribution
den van geschriften, al dan niet gedrukt, hetzij door enig d’écrits imprimés ou non, soit par tout autre moyen de
ander publiciteitsmiddel, het gebruik van enig middel om publicité, préconisé l’emploi de moyens quelconques
vruchtafdrijving te veroorzaken aanprijst, aanwijzingen de faire avorter une femme, aura fourni des indications
verstrekt omtrent de wijze waarop het wordt aangeschaft sur la manière de se les procurer ou de s’en servir ou
of gebruikt, of personen die het toepassen, doet kennen aura fait connaître, dans le but de les recommander,
met het doel hen aan te bevelen;” en “Hij die artsenijen les personnes qui les appliquent.” et “Quiconque aura
of tuigen, speciaal bestemd om vruchtafdrijving te exposé, vendu, distribué, fabriqué ou fait fabriquer, fait
veroorzaken of als zodanig voorgesteld, tentoonstelt, importer, fait transporter, remis à un agent de transport
verkoopt, verspreidt, vervaardigt of doet vervaardigen, ou de distribution, annoncé par un moyen quelconque de
doet invoeren, doet vervoeren, aan een vervoer- of een publicité les drogues ou engins spécialement destinés
distributieagent overhandigt, door enig publiciteitsmiddel à faire avorter une femme ou annoncés comme tels;”
bekendmaakt;” opgeheven. sont abrogées.

KAMER 5e ZITTING VAN DE 54e ZITTINGSPERIODE 2017 2018 CHAMBRE 5e SESSION DE LA 54e LÉGISLATURE
6 DOC 54 3216/009

HOOFDSTUK 6 CHAPITRE 6

Wijzigingen van de wet van 13 augustus 1990 Modifications de la loi du 13 août 1990 visant à
houdende oprichting van een commissie voor de créer une commission d’évaluation de la loi du
evaluatie van de wet van 3 april 1990 betreffende 3 avril 1990 relative à l’interruption de grossesse,
de zwangerschapsafbreking, tot wijziging modifiant les articles 348, 350, 351 et 352 du Code
van de artikelen 348, 350, 351 en 352 van het pénal et abrogeant l’article 353
Strafwetboek en tot opheffing van artikel 353 van du même Code
hetzelfde Wetboek

Art. 8 Art. 8

In artikel 2 van de wet van 13 augustus 1990 hou- Dans l’article 2 de la loi du 13 août 1990 visant à
dende oprichting van een commissie voor de evaluatie créer une commission d’évaluation de la loi du 3 avril
van de wet van 3 april 1990 betreffende de zwanger- 1990 relative à l’interruption de grossesse, modifiant les
schapsafbreking, tot wijziging van de artikelen 348, 350, articles 348, 350, 351 et 352 du Code pénal et abrogeant
351 en 352 van het Strafwetboek en tot opheffing van l’article 353 du même Code, les modifications suivantes
artikel 353 van hetzelfde Wetboek, worden de volgende sont apportées:
wijzigingen aangebracht:

a) in het eerste lid, 1), worden de woorden “in artikel a) à l’alinéa 1er, 1), les mots “article 350, deuxième
350, tweede lid, 1°, van het Strafwetboek” vervangen alinéa, 1°, du Code pénal” sont remplacés par les mots
door de woorden “in artikel 2, 1°, van de wet van … “article 2, 1°, de la loi du ... relative à l’interruption volon-
betreffende de vrijwillige zwangerschapsafbreking, tot taire de grossesse, abrogeant les articles 350 et 351 du
opheffing van de artikelen 350 en 351 van het Straf- Code pénal, modifiant les articles 352 et 383 du même
wetboek, tot wijziging van de artikelen 352 en 383 van Code et modifiant diverses dispositions législatives.”;
hetzelfde Wetboek en tot wijziging van diverse wetsbe-
palingen.”;

b) in het eerste lid, 5) wordt de eerste zin opgeheven b) à l’alinéa 1er, 5), la première phrase est supprimée
en worden in de tweede zin de woorden “artikel 350, et dans la deuxième phrase, les mots “article 350, deu-
tweede lid, 1°, van het Strafwetboek” vervangen door de xième alinéa, 4° du Code pénal” sont remplacés par les
woorden “artikel 2, 4°, van de wet van …betreffende de mots “article 2, 4° de la loi du … relative à l’interruption
vrijwillige zwangerschapsafbreking, tot opheffing van de volontaire de grossesse, abrogeant les articles 350
artikelen 350 en 351 van het Strafwetboek, tot wijziging et 351 du Code pénal, modifiant les articles 352 et
van de artikelen 352 en 383 van hetzelfde Wetboek en 383 du même Code et modifiant diverses dispositions
tot wijziging van diverse wetsbepalingen.” législatives.”.

Art. 9 Art. 9

In artikel 3 van dezelfde wet worden de volgende Dans l’article 3 de la même loi, les modifications
wijzigingen aangebracht: suivantes sont apportées:

a) in het eerste lid worden de woorden “in artikel 350, a) dans l’alinéa 1er, les mots “article 350, deuxième
tweede lid, 1°, van het Strafwetboek” vervangen door de alinéa, 1°, du Code pénal” sont remplacés par les mots
woorden “in artikel 2, 1°, van de wet van … betreffende “article 2, 1°, de la loi du … relative à l’interruption volon-
de vrijwillige zwangerschapsafbreking, tot opheffing taire de grossesse, abrogeant les articles 350 et 351 du
van de artikelen 350 en 351 van het Strafwetboek, tot Code pénal, modifiant les articles 352 et 383 du même
wijziging van de artikelen 352 en 383 van hetzelfde Code et modifiant diverses dispositions législatives”;
Wetboek en tot wijziging van diverse wetsbepalingen”;

b) in het tweede lid, tweede gedachtestreepje, worden b) dans l’alinéa 2, deuxième tiret, les mots “article
de woorden “artikel 350, tweede lid van het Strafwet- 350, deuxième alinéa, du Code pénal, ainsi que, le
boek, met in voorkomend geval, de vermelding van cas échéant, les cas visés à l’article 350, deuxième
de in artikel 350, tweede lid, 4°, van het Strafwetboek alinéa, 4°, du Code pénal” sont remplacés par les mots

KAMER 5e ZITTING VAN DE 54e ZITTINGSPERIODE 2017 2018 CHAMBRE 5e SESSION DE LA 54e LÉGISLATURE
DOC 54 3216/009 7

bedoelde gevallen” vervangen door de woorden “artikel “article 2 de la loi du … relative à l’interruption volon-
2 van de wet van … betreffende de vrijwillige zwanger- taire de grossesse, abrogeant les articles 350 et 351 du
schapsafbreking, tot opheffing van de artikelen 350 en Code pénal, modifiant les articles 352 et 383 du même
351 van het Strafwetboek, tot wijziging van de artikelen Code et modifiant diverses dispositions législatives
352 en 383 van hetzelfde Wetboek en tot wijziging van ainsi que, le cas échéant, les cas visés à l’article 2, 4°
diverse wetsbepalingen, en, in voorkomend geval, de de la même loi.”.
gevallen bedoeld in artikel 2, 4°, van dezelfde wet.”.

HOOFDSTUK 7 CHAPITRE 7

Wijziging van de wet van 19 december 2003 Modification de la loi du 19 décembre 2003
betreffende het Europees aanhoudingsbevel relative au mandat d’arrêt européen

Art. 10 Art. 10

In artikel 5, § 4, van de wet van 19 december 2003 Dans l’article 5, § 4, de la loi du 19 décembre 2003
betreffende het Europees aanhoudingsbevel worden de relative au mandat d’arrêt européen, les mots “article
woorden “in artikel 350, tweede lid, van het Strafwet- 350, alinéa 2, du Code pénal” sont remplacés par les
boek” vervangen door de woorden “in artikel 2 van de mots “article 2 de la loi du … relative à l’interruption
wet van … betreffende de vrijwillige zwangerschapsaf- volontaire de grossesse, abrogeant les articles 350
breking, tot opheffing van de artikelen 350 en 351 van et 351 du Code pénal, modifiant les articles 352 et
het Strafwetboek, tot wijziging van de artikelen 352 en 383 du même Code et modifiant diverses dispositions
383 van hetzelfde Wetboek en tot wijziging van diverse législatives.”.
wetsbepalingen.”.

HOOFDSTUK 8 CHAPITRE 8

Wijziging van de wet van 5 augustus 2006 Modification de la loi 5 août 2006 relative à
inzake de toepassing van het beginsel van l’application du principe de reconnaissance
de wederzijdse erkenning van rechterlijke mutuelle des décisions judiciaires en matière
beslissingen in strafzaken tussen de lidstaten van pénale entre les États membres de l’Union
de Europese Unie européenne

Art. 11 Art. 11

In artikel 6, § 4, van de wet van 5 augustus 2006 in- Dans l’article 6, § 4 de la loi du 5 août 2006 relative
zake de toepassing van het beginsel van de wederzijdse à l’application du principe de reconnaissance mutuelle
erkenning van rechterlijke beslissingen in strafzaken des décisions judiciaires en matière pénale entre les
tussen de lidstaten van de Europese Unie worden de États membres de l’Union européenne, les mots “article
woorden “in artikel 350, tweede lid, van het Strafwet- 350, alinéa 2, du Code pénal” sont remplacés par les
boek” vervangen door de woorden “in artikel 2 van de mots “article 2 de la loi du … relative à l’interruption
wet van … betreffende de vrijwillige zwangerschapsaf- volontaire de grossesse, abrogeant les articles 350
breking, tot opheffing van de artikelen 350 en 351 van et 351 du Code pénal, modifiant les articles 352 et
het Strafwetboek, tot wijziging van de artikelen 352 en 383 du même Code et modifiant diverses dispositions
383 van hetzelfde Wetboek en tot wijziging van diverse législatives.”.
wetsbepalingen.”.

KAMER 5e ZITTING VAN DE 54e ZITTINGSPERIODE 2017 2018 CHAMBRE 5e SESSION DE LA 54e LÉGISLATURE
8 DOC 54 3216/009

HOOFDSTUK 9 CHAPITRE 9

Wijziging van de wet van 15 mei 2012 inzake de Modification de la loi du 15 mai 2012 relative
toepassing van het beginsel van wederzijdse à l’application du principe de reconnaissance
erkenning op de vrijheidsbenemende straffen of mutuelle aux peines ou mesures privatives de
maatregelen uitgesproken in een lidstaat van de liberté prononcées dans un État membre de
Europese Unie l’Union européenne

Art. 12 Art. 12

In artikel 11, § 4, van de wet van 15 mei 2012 inzake Dans l’article 11, § 4 de la loi du 15 mai 2012 relative
de toepassing van het beginsel van wederzijdse erken- à l’application du principe de reconnaissance mutuelle
ning op de vrijheidsbenemende straffen of maatregelen aux peines ou mesures privatives de liberté prononcées
uitgesproken in een lidstaat van de Europese Unie, dans un État membre de l’Union européenne, les mots
worden de woorden “in artikel 350, tweede lid, van het “article 350, alinéa 2, du Code pénal” sont remplacés
Strafwetboek” vervangen door de woorden “in artikel 2 par les mots “article 2 de la loi du … relative à l’inter-
van de wet van … betreffende de vrijwillige zwanger- ruption volontaire de grossesse, abrogeant les articles
schapsafbreking, tot opheffing van de artikelen 350 en 350 et 351 du Code pénal, modifiant les articles 352 et
351 van het Strafwetboek, tot wijziging van de artikelen 383 du même Code et modifiant diverses dispositions
352 en 383 van hetzelfde Wetboek en tot wijziging van législatives.”.
diverse wetsbepalingen.”.

HOOFDSTUK 10 CHAPITRE 10

Wijziging van de wet van 21 mei 2013 inzake de Modification de la loi du 21 mai 2013 relative
toepassing van het beginsel van de wederzijdse à l’application du principe de reconnaissance
erkenning op vonnissen en probatiebeslissingen mutuelle aux jugements et décisions de
met het oog op het toezicht op de probation aux fins de la surveillance des mesures
probatievoorwaarden en de alternatieve straffen de probation et des peines de substitution
uitgesproken in een lidstaat van de Europese prononcées dans un État membre de
Unie l’Union européenne

Art. 13 Art. 13

In artikel 11, § 4, van de wet van 21 mei 2013 inzake Dans l’article 11, § 4 de la loi du 21 mai 2013 relative
de toepassing van het beginsel van de wederzijdse à l’application du principe de reconnaissance mutuelle
erkenning op vonnissen en probatiebeslissingen met aux jugements et décisions de probation aux fins de la
het oog op het toezicht op de probatievoorwaarden en surveillance des mesures de probation et des peines
de alternatieve straffen uitgesproken in een lidstaat van de substitution prononcées dans un État membre de
de Europese Unie, worden de woorden “in artikel 350, l’Union européenne, les mots “article 350, alinéa 2,
tweede lid, van het Strafwetboek” vervangen door de du Code pénal” sont remplacés par les mots “article
woorden “in artikel 2 van de wet van … betreffende de 2 de la loi du … relative à l’interruption volontaire de
vrijwillige zwangerschapsafbreking, tot opheffing van de grossesse, abrogeant les articles 350 et 351 du Code
artikelen 350 en 351 van het Strafwetboek, tot wijziging pénal, modifiant les articles 352 et 383 du même Code
van de artikelen 352 en 383 van hetzelfde, Wetboek en et modifiant diverses dispositions législatives.”.
tot wijziging van diverse wetsbepalingen.”.

KAMER 5e ZITTING VAN DE 54e ZITTINGSPERIODE 2017 2018 CHAMBRE 5e SESSION DE LA 54e LÉGISLATURE
DOC 54 3216/009 9

HOOFDSTUK 11 CHAPITRE 11

Wijziging van de wet van 23 maart 2017 Modification de la loi du 23 mars 2017 relative
inzake de toepassing van het beginsel van à l’application du principe de reconnaissance
wederzijdse erkenning op beslissingen inzake mutuelle aux décisions relatives à des mesures
toezichtmaatregelen uitgesproken als alternatief de contrôles prononcées à titre d’alternative à la
voor voorlopige hechtenis détention préventive

Art. 14 Art. 14

In artikel 11, § 4, van de wet van 23 maart 2017 in- Dans l’article 11, § 4, de la loi du 23 mars 2017 relative
zake de toepassing van het beginsel van wederzijdse à l’application du principe de reconnaissance mutuelle
erkenning op beslissingen inzake toezichtmaatregelen aux décisions relatives à des mesures de contrôles pro-
uitgesproken als alternatief voor voorlopige hechtenis noncées à titre d’alternative à la détention préventive,
worden de woorden “in artikel 350, tweede lid, van het les mots “article 350, alinéa 2, du Code pénal” sont
Strafwetboek” vervangen door de woorden “in artikel 2 remplacés par les mots “article 2 de la loi du … relative
van de wet van … betreffende de vrijwillige zwanger- à l’interruption volontaire de grossesse, abrogeant les
schapsafbreking, tot opheffing van de artikelen 350 en articles 350 et 351 du Code pénal, modifiant les articles
351 van het Strafwetboek, tot wijziging van de artikelen 352 et 383 du même Code et modifiant diverses dispo-
352 en 383 van hetzelfde Wetboek en tot wijziging van sitions législatives.”.
diverse wetsbepalingen.”.

HOOFDSTUK 12 CHAPITRE 12

Wijziging van de wet van 22 mei 2017 betreffende Modification de la loi du 22 mai 2017 relative à la
het Europees onderzoeksbevel in strafzaken décision d’enquête européenne en matière pénale

Art. 15 Art. 15

In artikel 11, § 5, van de wet van 22 mei 2017 betref- Dans l’article 11, § 5, de la loi du 22 mai 2017 relative
fende het Europees onderzoeksbevel in strafzaken à la décision d’enquête européenne en matière pénale,
worden de woorden “in artikel 350, tweede lid, van het les mots “article 350, alinéa 2, du Code pénal” sont
Strafwetboek” vervangen door de woorden “in artikel 2 remplacés par les mots “article 2 de la loi du … relative
van de wet van … betreffende de vrijwillige zwanger- à l’interruption volontaire de grossesse, abrogeant les
schapsafbreking, tot opheffing van de artikelen 350 en articles 350 et 351 du Code pénal, modifiant les articles
351 van het Strafwetboek, tot wijziging van de artikelen 352 et 383 du même Code et modifiant diverses dispo-
352 en 383 van hetzelfde Wetboek en tot wijziging van sitions législatives.”.
diverse wetsbepalingen.”.

Brussel, 4 oktober 2018 Bruxelles, le 4 octobre 2018

De voorzitter van de Kamer Le président de la Chambre


van volksvertegenwoordigers, des représentants,

Siegfried BRACKE
De griffier van de Kamer Le greffier de la Chambre
van volksvertegenwoordigers, des représentants,

Marc VAN der HULST

KAMER 5e ZITTING VAN DE 54e ZITTINGSPERIODE 2017 2018 CHAMBRE 5e SESSION DE LA 54e LÉGISLATURE

Centrale drukkerij – Imprimerie centrale