Vous êtes sur la page 1sur 4

FISA DE POST Asistent medical generalist

Nr. ______________________

Organizatia: __________________________________
Denumirea postului: Asistent medical generalist
Codul COR: 322101
Titularul postului: ______________________________

Scopul postului ,activitati principale si responsabilitati:

Asistentul medical raspunde de actul medical si de procesul de ingrijire al pacientilor.

ATRIBUŢIILE POSTULUI

o raspunde de calitatea actului medical si de procesul de ingrijire al pacientilor;


o participa la implementarea masurilor de prevenire si combatere a infectiilor
nosocomiale;
o urmareste asigurarea acordarii ingrijiriilor medicale in sectii si compartimente
conform principiilor si normelor deontologice;
o raspunde de calitatea ingrijirilor medicale acordate pacientilor in scopul
imbunatatirii starii de sanatate a acestora;
o raspunde de aplicarea Precautiunilor universale si izolare speciala a
bolnavilor;
o respecta regulile de tehnica aseptica;
o respecta circuitele functionale din centru in functie de specific;
o raspunde de starea de curatenie din sectii si de respectarea normelor de
igiena si antiepidemice;
o respecta masurile de asepsie si antisepsie;
o constata si raporteaza managerului deficientele de igiena si ia masuri pentru
remedierea acestora;
o aplica masurile de igiena care trebuie respectate de vizitatori si de personalul
centrului care nu lucreaza in sectiile cu paturi;
o schimbarea la timp a lenjeriei bonlavilor ,colectarea si pastrarea lenjeriei
murdare si a celei contaminate ,transportul si pastrarea lenjeriei curate;
o aplica normele de colectare a deseurilor contaminate si a celor menajere, a
depozitarii lor transportul si neutralizarea acestora;
o colaboreaza, cu institutiile de invatamant si cu alte institutii acreditate la
realizarea programelor de perfectionare pentru asistentii medicali;
o raspunde de calitatea ingrijirilor acordate clientului(pacientului) in scopul
imbunatatirii starii sale de sanatate;
o monitorizeaza calitatea serviciilor de ingrijire acordate, inclusiv prin evaluarea
satisfactiei pacientilot si ia masuri pentru imbunatatirea calitatii acesteie;
o asigura buna functionare a serviciului social, dietetica si a biroului de internari;
o ia masuri pentru respectarea de catre vizitatori a normelor de igiena (portul
echipamentului, evitarea aglomerarii in saloane);
o sa anunţe de îndată conducerea de orice neregula constatată;
o să manifeste disponibilitate către dialog, receptivitate, calm, tact in relaţiile de
serviciu;
o sa răspundă la toate solicitările venite din partea administratorului pentru
îndeplinirea unor sarcini conforme fisei postului;
o sa manifeste grijă deosebită in mânuirea si utilizarea materialelor si
echipamentelor pe care le are in primire pentru a evita avarierea, distrugerea
sau pierderea lor;
o sa fie cinstit, loial si disciplinat dând dovada in toate împrejurările de o
atitudine civilizata si corecta fata de toate persoanele cu care vine in contact;
o sa respecte cu stricteţe regulile de protecţie a muncii si P.S.I. din obiectivul
unde desfăşoară serviciul;
o angajatul trebuie sa utilizeze, potrivit instrucţiunilor de utilizare a substanţele
periculoase, instalaţiilor ,utilajele, maşinile, aparatura si echipamentele de
lucru;
o sa acorde ajutor, atât cat este raţional posibil, oricărui alt salariat, aflat intr-o
situaţie de pericol;
o angajatul va desfăşura activitatea in aşa fel încât sa nu expună la pericole de
accidentare sau îmbolnăvire profesionala persoana proprie sau alţi angajaţi, in
conformitate cu pregătirea si instruirea in domeniul protecţiei muncii primita de
la angajatorul sau;

In acest scop angajatul are următoarele obligaţii:

 sa-si însuşească si sa respecte normele si instrucţiunile de protecţie a muncii si


masurile de aplicare a acestora;
 sa aducă la cunoştinţa de îndată administratorului accidentele de munca suferite
de propria persoana sau de alţi angajaţi;
 sa coopereze cu persoanele cu atribuţii specifice in domeniul securităţii si
sănătăţii in munca, atât timp cat este necesar, pentru realizarea oricărei sarcini
sau cerinţe impuse de autoritate competenta pentru prevenirea accidentelor si
bolilor profesionale;
 sa refuze întemeiat executarea unei sarcini de munca daca aceasta ar pune in
pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesionala persoana sa sau a celorlalţi
participanţi.
 sa informeze de îndată administratorul despre orice deficienta constatata sau
eveniment petrecut ;
 sa execute alte activităţi in legătura cu îndeplinirea sarcinilor de serviciu precizate
de persoanele care au acest drept.

OBIECTIVE DE PERFORMANTA:

 cunostinte si experienta;
 abateri disciplinare;
 reclamatii primite;
 judecata si impactul deciziilor;
 conditii de munca;
 respectarea termenelor de indeplinire a sarcinilor;
 integrare in echipa;
 stapaneste tehnicile de lucru legate de functie;
 defineşte rolul protecţiei muncii.
CRITERII DE EVALUARE

Criteriul de evaluare
1 Capacitatea de Capacitatea de a pune eficient in practica
implementare solutiile proprii si pe cele dispuse pentru
desfasurarea in mod corespunzator a
activitatilor, pentru realizarea obiectivelor
2 Capacitatea de a Capacitatea de a depasi obstacolele sau
rezolva eficient dificultatile intervenite in activitatea curenta,
problemele prin identificarea solutiilor adecvate de
rezolvare si asumarea riscurilor.
3 Capacitatea de Capacitatea de crestere permanenta a
autoperfectionare si de performantelor profesionale, de imbunatatire a
valorificare a experientei rezultatelor activitatii curente prin punerea in
dobandite practica a cunostintelor si abilitatilor dobandite.
4 Capacitatea de asumare Capacitatea de a desfasura in mod curent , la
a responsabilitatilor solicitarea superiorilor ierarhici, activitati care
depasesc cadrul de responsabilitate definit
conform fisei postului;
Capacitatea de a accepta erorile sau, dupa
caz, deficientele propriei activitati si de a
raspunde pentru acestea.
5 Creativitate si spirit de Atitudine activa in solutionarea problemelor si
initiativa realizarea obiectivelor prin identificarea unor
alternative eficiente de rezolvare a acestor
probleme; atitudine pozitiva fata de idei noi.
6 Capacitatea de Capacitatea de a previziona cerintele,
planificare si organizare oportunitatile si posibilele riscuri si consecintele
a timpului de lucru acestora; capacitatea de a anticipa solutii si de
a-si organiza timpul propriu sau, dupa caz, al
celorlalti(n functie de nivelul de competenta),
pentru indeplinirea eficienta a sarcinilor.
7 Capacitatea de a lucra Capacitatea de a se integra intr-o echipa, de a-
in echipa si aduce contributia prin participare directa , de
a transmite eficient si de a permite dezvoltarea
ideilor noi, pentru realizarea obiectivelor
echipei.
8 Capacitatea de a lucra Capacitatea de a desfasura activitati pentru
independent indeplinirea atributiilor de serviciu fara a solicita
coordonare, cu exceptia cazurilor in care
activitatile implica luarea unor decizii care
depasesc limitele de competenta.
9 Capacitatea de Capacitatea de a utiliza rational si eficient
gestionare eficienta a resursele materiale financiare si informationale
resurselor alocate alocate.
10 Integrarea morala si Intelegerea si respectarea principiilor de
etica profesionala moralitate si etica socio-profesionala.

RESTRICTII :
 nu executa nici o sarcina suplimentara legata de activitatea sa decât daca ea
vine de la persoanele autorizate si daca vine pe cale ierarhica si se
încadrează in prevederile legale;
 sa asigure păstrarea secretului profesional privind activităţile ce se desfăşoară
in cadrul spatiului de lucru ;
 este strict interzisa consumarea de băuturi alcoolice înainte de intrarea in
serviciu sau pe timpul serviciului ;
 la plecarea din imobil, indiferent de motiv, trebuie sa lase echipamentul curat
iar celelalte mijloace pe care le-a folosit in buna stare.

DESFASURAREA ACTIVITATII

o in laboratoare,
o in spitale,
o în centre de cercetare sau medii similare.

RESPONSABILITĂŢILE POSTULUI DE MUNCĂ


În raport cu aparatura şi materialele utilizate:

o Calculator,
o Imprimanta/Scaner,
o Telefon/Fax,
o Ustensile medicale.

CERINTELE POSTULUI
Studii necesare:
o Studii de specialitate.

APTITUDINI ŞI DEPRINDERI NECESARE:

 interes profund pentru medicina.

CONDIŢIILE POSTULUI DE MUNCĂ

o Program de lucru:

___________________________________________________________________

Director, Angajat,

Am luat la cunostinta___________________

Am primit un exemplar_____________________