Vous êtes sur la page 1sur 1

Bµi tËp ngµy 14/12/07

Bµi1.Kh«ng dïng chÊt thö nµo h·y ph©n biÖt c¸c dung dÞch : NH 4HCO3 , NaHSO4, NaHCO3 ,Mg(HCO3)2
,Na2SO3, Ba(HCO3)2 .
Bµi2.Ph©n biÖt c¸c dd Na2CO3 ,Na2SO3, Na2SO4 ,Na2SiO3 ,Na2S .B»ng mét ho¸ chÊt duy nhÊt.
Bµi3.ChØ dïng níc vµ khÝ CO2 ®Ó ph©n biÖt 5 chÊt r¾n : NaCl; Na2CO3 ; Na2SO4 ; BaCO3 ;BaSO4.
Bµi4.T×m 1 muèi tháa m·n ®k ; T¸c dông víi HCl vµ NaOH mµ :
a.C¶ 2p ®Òu cã khÝ tho¸t ra
b.P víi HCl cã khÝ vµ víi NaOH cã kÕt tña
c.C¶ 2 p ®Òu cã kÕt tña .
Bµi5.ViÕt c¸c pt p vµ ghi thªm ®iÒu kiÖn p, sè mol c¸c chÊt ®Ó hoµn thiÖn c¸c s¬ ®å sau:
a.NaCl + H2SO4 ---> ... + HCl h.Al + .... -----> ....+ NO + H2O
b.NaCl + H2O ----> NaOH + .... m.HgO ---> Hg + O2
c.KClO3 ----> ....+ O2 n.H2S + .... ----> SO2 + H2O
d. ... -----> Al + O2 p.H2S + .....-----> S + H2O
e.H2 + Cl2 ----> q.SO2 + O2 ---> ....
f.Cu + H2SO4 ----> .....+ SO2 + ... r.NaOH + AlCl3 ----> Al(OH)3 + NaCl
g.Fe + H2SO4 ----> .... + H2 s.NaOH + AlCL3 ----> NaAlO2 + NaCl + H2O
Bµi6.Khi hoµ tan cïng mét lîng kim lo¹i R vµo dd HNO3 vµ dd H2SO4 ®Òu lo·ng vµ võa ®ñ th× lîng khÝ NO
vµ khÝ H2 tho¸t ra cã thÓ tÝch b»ng nhau .§em c« c¹n dd th× nhËn ®îc lîng muèi sunphat b»ng 62,68% lîng
muèi Nitrat .X¸c ®Þnh R .
Bµi7.Hoµ tan hçn hîp CaO vµ CaCO 3 b»ng dd H2SO4 lo·ng ®îc dd A ;khÝ B .C« c¹n dd A thu ®îc 3,44g
th¹ch cao CaSO4.2H2O ,hÊp thô hÕt khÝ B b»ng 100ml NaOH 0,16M sau ®ã thªm BaCl 2 d thÊy t¹o ra 1,182g
kÕt tña .T×m sè g mçi chÊt ban ®Çu?
Bµi8.Cã 100ml muèi Nitrat cña mét kim lo¹i ho¸ trÞ II (dd A) th¶ vµo A thanh Pb sau mét thêi gian khi lîng
Pb kh«ng ®æi n÷a lÊy nã ra thÊy khèi läng cña nã gi¶m ®i 28,6g .DD cßn l¹i ®îc th¶ tiÕp vµo ®ã mét thanh
Fe nÆng 100g .Khi lîng Fe kh«ng ®æi n÷a lÊy ra khái dd c©n nÆng 130,2g .T×m c«ng thøc muèi ban ®Çu vµ
nång ®é mol cña A .
Bµi9.Hoµ tan muèi NO3 cña mét kim lo¹i ho¸ trÞ II vµo níc ®îc 200ml dd A .Cho vµo ddA 200ml dd K 2PO4
khi p võa ®ñ thu ®îc kÕt tña B vµ dd C .Khèi lîng kÕt tña B vµ khèi lîng muèi NO3 trong A kh¸c nhau 3,64g.
1.T×m nång ®é Mol cña A vµ C .
2.Cho KOH d vµo 100ml ddA thu ®îc kÕt tña D ,lÊy D ®em nông ®Õn khèi lîng kh«ng ®æi c©n ®îc 2,4g chÊt
r¾n .T×m kim lo¹i trong muèi NO3.
Bµi10.1.T¸ch H2S , H2SO4, HNO3 , H2SiO3 ra khái nhau ?
2.Tõ mçi chÊt h·y ®iÒu chÕ S , SO2 , NO2 , SiO2 theo thø tù t¬ng øng víi c¸c chÊt trªn
Bµi11.HiÖn tîng nµo x¶y ra khi :
1.Ng©m ®inh s¾t trong dd CuSO4
2.Sôc SO2 vµo dd Ca(HCO3)2 vµ dd Br2 .
3.Cho FeCl3 vµo dd Na2CO3
4.Cho tõ tõ Na2CO3 vµo dd HCl
5.Cho tõ tõ dd HCl vµo dd K2ZnO2
6.Ng©m Cu trong Fe(NO3)3 .
7.Ng©m l¸ Al trong dd NaOH
8.§a ®òa thuû tinh cã dd NaCl hoÆc K2CO3 lªn trªn ngän löa ®Ìn cån.
9.Cho K vµo dd FeCl2 lÊy phÇn kh«ng n»m trong dd sau p nung ngoµi kh«ng khÝ.
10.Cho HCl hoÆc NaOH vµo dd Ag2SO4.