Vous êtes sur la page 1sur 4
Memo ue ‘Aispraken Noudbareoverhldsinancién Curacao Aanteing 1p 9 oleaber heeft de minister ven Financien, de heer Kenneth Gijsbertha,namens 8 cepering van Curaga cen rence gegeven 09 net C-bit op Bass van atl 12 a5 van de Rikswet Noancee toexient (RR). DIE CTe-beiet kart voor UE het adios van et cit bu de vastgestede erste begrtingswcging 2018 en de eactie op de tmcede utvoerngerapporage van 29 augustus 2018 (CR 201600183) op grand van Aft kel 12 id 2 en atte 17 Jo. artikel 121d 3 Sinasin hebben er aiverse gesprekian Plaatsgevondentussen de regerng van Caraga en het CR. In navoging van de reacie van Curagae van 8 oktober J hebben de minister prescent Kenneth Gijsertha, biden namens de regenng en se voorier von het Cit Curegee en ‘Sint Maarten, de heer Reyrand Gradus, namens het College, deitentie itgesproken aspraken te ilen maken aie bnnen aaerbare tie moeten lle tot een stuatle van hnoudbare ovemeistinanelan van Curag2a, Deze atsorakentref bpevoegd aan Cy ol ce 2 _Ateprakon wussen 6eregering van Curayau on et cft De overwegingen si ten grondlog lagen om te komen tot aupraken zn 2) Beqrotng 2018 ‘Ondanks de economisch mosike stuale voor Curagao de wen hance amsog {eneroet, heft de raerng van Caraga 2chDjzonderingespannen om de Degoting 2018 sited te maken, netgeen waardering verdient, De onderiggende meerjonge bhudgettae orablomoik sechteranverminderd ernst en niet opgeost,oméat de Imeesie van Je genomen mantegeen een 2d hot Harakernabban ent incite! van tore zn. Gecontaeard most worden dot den 2012 dor de Riksmiistersead (AMR) {an de regering van Curacao gegovenaanwijzing onvoldoence nest gee tat Gourame en houdbare overheidsinancien. Het is dasrom noodzaklk alsnog de {mecrJren begat sucturee! in evenin te rengen, door de onderiggende problemaiek met de voce daadkract aan te pakken, 1b) Horse! van de ecnomie \eesterting wan de economic van Curacao verelst vooral private investeringen. Private Invester ders ilon han rica’ baperken en kunnen vervouwen op de stabte en teal van het aie en Besburie overhelsappareat. en noodzaKl ke bossvoo-waarde daaroer seen duurzaam en gedagen behets van de Na onderting evereg tn daarom de woigende aspraken oversengekomen: » us Een voorbeeld van ean ad noe-mantregel i de vordeting van ANG 37 miljoen op UTS. nme i inde brit van 9 oktaber jean (voorwaardee) betaingsregeing cpvenomen, de anda ck dan besehveven isi debrief van 12 september J ‘Noesprosen wordt dt inden Bist dat de betaakerjnen2oals ru sangegeven niet ttoren gereakaue, er voor het exterende Berag van ANG 37 mijn minus de Teestplootagevonce betaingen sen vorsening fen foe van de gewne cent wordt {etrofen,Tevene aan dat geval Bingen 3 maanden een bepretingswlizging met {ompenserence moetegeen vor al bedrag van de vooraenng Goo de Staten worden vasgestls 2) financial beneet Een belangrike vooreaarde voor het oplossen van de structure problematck I et 0B fre brengen en ouden van het fancies! Beheer. Zonder goet fnanciee bene: Is ten ordetalik negrtinesreces net mogelik Oe (ulteme) toessteen voor gpee tance! behee ett bg vaststllen van een Jeereekering met goeskeurende bccountantsveriring, Ngeeproken wort dat de egering van Caraga zeker ste dat tiene gevl zal 2 met de Joorekaning 2021, de uterie 15 ektaber 2022 mos zn “in ge bret van 9 eitaber 2048 anngegeven dati ekeabe 2018, mart 2019 enn y GE 3 ‘woorien van een goedeuring door de secountant. Oaartoe is het noodzakeik dt de fnanciletolom van de minsteies van Curasaasnel en drastseh wordt verstenkt. De finanile mddelen wr maken, waarmee met een 9p te stellen roadmap de doeeteling word beraet. Deze raasmap zl voor uteri 1 Februar 2039 ter toting an Ret CR worden voorgelegd 3). Selstnghatng en ining Het i eringend noodzakelik dt ale personen en Bedeven naar dragheacht on in ‘vereenstemming met de wet gaan bijdagan 2an euurzame overheiestnancen. Ot lass simmers eok In het blang van de gente Cracaese gomeenschap.O3art0@ 731 de regering v0 Curasp0 2) 99 92018 audelik maken hoo he erste kara van 2019 de Uelstinghefing en saning op arde worden gebracht end zal an het CR ‘worden voorgeepd; 1b) Inmat eerste warts van 2019 met een plan van aangak kamen date biect 4) ttormativerstrebting ‘om ayn 23k naar Behorn te kunnen ultvoeren sient het Cite Beschikken over de fssrvoorbenoaige informatie, te verstekaen Goor Ge onderdsln van de overeld von Curaeao, onder meer de Socisle Verzexerngbons (SVB) en de overeisentteten. DE lomvat ook de meetatenramingen van de seal zekerme en de 2079. Met CR Mgt fal en wllesg de besenxking over ge informatie ce noodzakelie voor de uteatning werkatsoakon worden seman 5) HNO 81 HNO doen zien grote meararige isio’sWoor, wee nog onvoldoende in bee in, Deartoe worden de volgende atsraken gemaai¢ 12) De toegezeoce anlevering von de recone opinion bevindngen vn SOA® op de businessease en ce gevoeigheldsaaiyse HNO is 709 net gedaan ome het Uaect van hoor en wederhaor meer bj 204 vragen. De fegerng ven Curagae zal dit traectverenalien zat ze ntrmatie itergk vor eacember 2048 De mguw ingestede HNO -eneen (HNO Transit en plata) worden door (ch aongemerkt ais oncerdslen ven ce callectiove settor. De aanvullende Investenngsinancieng ven HNO van maximaa! ANG 209 miljoen tet volgen het cf dan mee nt as Ge oorspronkelike fancieng, n de berekening van de senuldquote. De ragering van Curacao macht oe tactng van het CES of ©) Inhet aan het CR op 18 un J. vernandigde Exploitatemede HNO worct gegeven 3st HNO wooralsnag tot ANG 59 mijoenhogereexplatatiekoten lect maar dat alt gecompenseerd wordt door en hoger ecient i ce ‘van Curagac er zorg voor dt in 2019 de benodigde mastegsien worden ‘enomen om de nocecokaike kestndesparing ven manimaal ANG 58 mijen 4 #4