Vous êtes sur la page 1sur 225

www.tamiltorrents.

net
அதத ய யம 1 - பற தத த மர

பஙகளம எனற அநதக க மததககப பப ரததம யதத ன பபயர

t
அரமநத ரநதத. நரவளம ந ரறநத ஊரகக உத ணம வவணடம ன ல,
பஙகளதரதத த ன ப) லல வவணடம. ஆட, ஆவண- ம ததத ல ஊரகக

ne
பவள.வய ப)னற ப ரதத ல களஙகள.லம, ஓர1கள.லம,
வ யகக லகள.லம, வயலகள.லம தணணர ந ரறநத ததமப-
அரலவம த க பக ணடரககம. எஙபகஙகம ஜலம கவவ க ணபபடம.

s.
இநத ஊரகபகனற அவவளவ பஷபஙகளம எஙக ரநத வநத
வ)ரநதனவவ பதரய த; களதரதத த ணட அபப ல வப வன வம
இலரலவய , பக னரற ம ஙகள.ல ரநத ) ம ) ம யத பத ஙகம

nt
பப னன.றப பஷபஙகள கணரணக கவரக னறன. அநத மஙகளக ம ன
மஞ)ள ந றப பககள.1ம ) வபபரம ன அவவளவ க தல
பக ணடரபபத ல ஆச)ரயம எனன? அபபறம இநதப பககம
ப ரதவத ம ன ல, வவல ஓ தத ல வளரநத ரககம பப னன ள.ச

re
ப)டகள.ல, பப னன ள.ப பககள பக ததக பக தத யப பதத ரபபரதக
க ணக வற ம. அததரகய பததர ம றறப பசம பப னன.ன ந றம அநதப
பவகக எபபடதத ன ஏறபட1வத எனற அத )ய-கக வற ம. வவல கக
அபப ல பநடத வளரநத ரககம கலய ண மரஙரக ம தரதப
or
ப ரதத வல , அத வல இ ததச ) வபப ந றமளள பஷபஙகள
கலஙகவரதக க ணக வற ம.

)மB பதத லளள அநதச ) வன வக ய-ரலதத ன ப ரஙகள. வக ய-ல


ப- க தத ல மத ரல அடதத ற வப ல வளரநத ரககம பனனர
ilt

ம ஙகள.வல அநதப பனனரப பஷபஙகள எவவளவ அழக ய-ரகக னறன?


பசர)ப பவ)பலனற இரலகளகக மதத ய-ல, இநத பவணண-ற மலரகள
எபபட வ) ப-கக னறன? அடதத றவப ல ரககம பவளமலல ம தரதயம
அதன அடய-ல பஷபப ப வ ர1 வ-ரதத றவப ல உத ரநத க 1ககம
m

பவளமலல ப பககரளயம ப ரதத வ-ட1 வல ஏன, அபப ல வப வதறவக


நமகக மனம வரவத லரல.
.ta

ஆன லம மனதரதத த 1பபடதத க பக ணட அவத )றறத த தத ல


பதரயம களககர ரய வந கக ச ப)லவவ ம. ஒறரறயடப ப ரத
வழ ய கச ப)லலம வப த கமபமனற வ )ரன வரவரதக கணட
அணண நத ப ரகக வற ம. அத ஒர நண ம நத ன. ப ரபபதறக ஒனறம
அவவளவ ப- ம தம ய-லரல. என.னம அநத ம தத ன ) னனஞ) ற
w

பககள.ல ரநத அவவளவ நறமணம எபபடதத ன வசக னறவத ?


w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

இவத த1 கததகக வநத வ-டவ1 ம. களதத ன கர ய-வல உளள


நநதவனதத வல மடடம ப- வவ) தத வ-டவ1 ம ன ல த ரமப பவள.வய

t
வரவவத ப- ய ர)ய க வ-டம. ஆரகய ல, பவள.ய-ல ரநவத அரத எடடப
ப ரததவ-டடப வப கல ம. அவத நநத ய வடர1ச ப)டகள.ல பக ததக

ne
பக தத கப பதத ரககம பவணண-றப பககள கணரணப பற கக னறன.
அநதப பறதத ல ப)மபரதத ச ப)டகளம, வவல ஓ ம பநடக பக கக
மநத ர யம இநதணர1ப பககம மழதம மலல ரகயம மலரலயம
பததக கலஙகக னறன. அவத அநதப பநதல ல ஒர பறம ஜ த

s.
மலரலயம, இனபன ர பறம )மபஙக யம பதத, நநதவனம மழவத லம
நறமணதரதப ப பபக னறன. அநத ஈ) னய மரலய-ல ஒவ ஒர
வ ஜ ச ப)ட, வடடககப பத த ய வநத வ-ரநத ள.ரயப வப ல

nt
)ஙவக ஜதத1ன தன.தத ந றக றத. அத வல ஒர க ரளய-ல பக தத கப
பதத இ ணட அழக ய வ ஜ ப பஷபஙகள.

"வ ஜ ப பவ ம வ ஜ பப! ப- ம த அத )யநத ன!" எனற ப) லவத

re
வப ல, களதத ன கர ய-ல அ1ரநத வளரநத ரககம அ ள.ச ப)டகள.வல
அ ள.ப பஷபஙகள மணடக க 1கக னறன. ப)ணட கடடக ற ரகவள,
ப)ணட! இயறரகத வதவ- கடடய-ரககம இநத அறபதப பசப)ணடகரளப
ப ரஙகள! கரம பசர) இரலகளகக ர1ய-ல பக ததக பக தத யப
or
பதத ரககம இநத ப)வவ ள.ப பககள.ன அழரக எனனபவனற
ப) லவத? ஆக ! அநதப பஙபக தத ன வமவல இவத ஒர பசர)கக ள.
வநத உடக ரக றத. க ரளயம அநத இயறரகப பசப)ணடம வ)ரநத
ஊ)ல டக னறன. ஏவத பதயவ வல கம எனற உயரவ யச
ப) லக ற ரகவள, அநதத பதயவ வல கதத ல இரதவ-1ச ) றநத
ilt

ப)Lநதரயக க ட) இரகக மடயவம ?

கர1) ய க, அநதக களதரதயம ப ரததவ-டவவ ம. அத களம


அலலத பஷபக க 1 ? மலரக கலததகக ஒர )கக வரதத உணட
m

எனற ல அத ப)நத மர த ன எனபத ல )நவதகம லரல. எததரன


பபரய ப! அதவம ஒனற ணட, பதத, இரபத அலல; -ஆய- ம
பத ன ய- ம! அரவ தரலதகக ந றகம கமபM நத ன எனன? ப)Lநதரய
.ta

வதவரத ப)நத மர ப பரவத தன இரபப-1ம கக பக ண1த ல


வ-யபபம உணவ1 ?

பஷப ஜ பக லவறற ரககம இ1தத ல த ஙகளம இரகக வற வம


எனற பவடகபபடடக பக ணட, அநத மரலய-ல ) ல அலல ப பககள
w

ஒள.நத ந றக னறன. இனனம ) ற த கரநத ப ரதத ல, ) ல


நவல தபலஙகள இதழ வ-ரநதம வ-ரய மலம தரலரயக க டடக
பக ணடரபபதம பதரய வரக னறன.
w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

ஆம ம, அஙகஙவக பவளரள பவவளப னற வத னறக னறரவ


பக கககளத ன. ஆன ல அரவ மB னகக கத தவம ப)யக னறனவ

t
அலலத அநத அழகக க ட) ய-வல மத மயஙக ப வப யதத ன அபபடச
)லனமறற ந றக னறனவ , ந ம ப) லல மடய த.

ne
இநத அறபத ப)Lநதரயக க ட) ய-ல ரநத நமத ப ரரவரயச ) ற த
வவற பககம த ரபபவவ ம. களதத ன கர ய-ல படததரறககச
)மB பதத லளள ஒர ) ற மண1பதரதப ப ரபவப ம. அநத மண1பதத ல

s.
இபவப த வ-பத ரத கத ரகள ன இ ணட பபரயவரகள உடக ரநத
அனஷ1 னம ப)யத பக ணடரகக ற ரகள. அவரகள.ல ஒரவர
தரமகரதத பப-ளரள; இனபன ரவர அவரர1ய ) வநக தர வ) மசநத ம

nt
ப-ளரள.

") வ ய நம: ) வ ய நம: ) வ ய நம:... உமககத பதரயவம , இலரலவய !


நமத ) றறமபலதத ன மகளககக கலய ணம ந ச)யம க வ-ட1த"

re
எனக ற ர தரமகரதத ப ப-ளரள.

"பதரயம, ஆன அநதப ரபயன மதரதயன த ன ஏம நத வப க ற ன.


அவனகக மரறப பபண அலலவ கலய ண-?"
or
"மரறபபபணண வத ஒணண வத; சததத தறதரலப ரபயன! ஒர
க லண )மப த கக வய கயரத இலரல. அவனகக ய ர பபணரணக
பக டபப ரகள?"
ilt

"இரநத லம அவன ப மப ஆர) ரவதத ரநத ன. க தத ரநதவன


பபணரண வநறற வநதவன பக ணட வப ன கரதத ன."

இபபட இவரகள வப) க பக ணடரகரகய-ல அநத மண1பதத னரவக


m

ஓர இரளஞன வரக ற ன. அவன க த ல வமறபட வபச) ன ப-னபகத


வ-ழக றத. அவரகள ப தபட அநத மண1பதத ன வமல ஏற உச) ரய
அர1க ற ன. அநத இரளஞனகக வயத இரபத, இரபதத ணட
இரககம. வ க ன வதகமம கரளய ன மகமம உர1யவன.
.ta

அவனர1ய தரலமய-ர க கததரததக பக ஞ) ந ள ஆக ய-ரகக


வவணடம. பநறற ய-ன வமபலலல ம மய-ர வ-ழநத ஊ)ல டக
பக ணடரகக றத. தரலரய ஒர கலககக கலகக க கணகரள மரறநத
மய-ரச சரரள வ-லகக க பக ளக ற ன. உ1வன 'பத பMர' எனற ந னற
w

வ கக வலவய களதத ல கத கக ற ன. அவன கத தத இ1தத ல ரநத ஜலம


பவக உய ம எழமப-, ந ல பககமம ) தற வ-ழக றத. ) ல த வரலகள
மண1பதத ன அடய-ல அனஷ1 னம ப)யத பக ணடரநத பபரவய ரகள
வமலம வ-ழக னறன.
w

"நலல ப-ளரள! நலல ப-ளரள! வ ல ஒனற த ன ரவககவ-லரல"


எனக ற ர தரமகரதத ப ப-ளரள.
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

"ம டட மதரதயன எனற பபயர )ரய யதத ன வநத ரகக றத"


எனக ற ர வ) மசநத ம ப-ளரள.

t
இரககடடம; களதத ல கத ததவன எனன ஆன ன, ப ரபவப ம.

ne
ஆ) ம ரயக க ணவவ க வண ம? ஒர ந ம ஷம, இ ணட ந ம ஷம, மனற
ந ம ஷம...ஐவய மழக வய வப ய வ-ட1 வன , எனன? - ஒர கணம நமத
பநஞச தணககறக றத - இலரல, அவத ஜலதத ல கம ழ வரக றவத!
பக ஞ) த தத ல, ந ரலநத எரரம ம டகள சகம யப படததக

s.
பக ணடரநத இ1தத ல மதரதயன ஜலததகக பவள.வய தரலரயத
தககக ற ன. அநத எரரமகள.ன வ ரலப ப-டதத மறகக
வ- டடக ற ன. அரவ கர வயற ந ல பககமம ஓடக னறன.

nt
மண1பதத ல ரநத இ ணட பபரய மனஷரகளம 'அ1வ1!' 'அ1வ1!' எனற
கவ-கபக ணட எழநத அநத ம டகரள வந கக ஓடக ற ரகள.

மதரதயன அஙக ரநத நநத ச ப)னற களதத ல த மர கள

re
பதத ரககம இ1தரத அர1க ற ன. ஒர த மர ப பரவப பற பபதறக க
அதன.1ம அணகக ற ன. எனன ப- ரம இத? ப இரநத இ1தத வல
ஓரளம பபணண-ன ) ரதத மகம க ணபபடக றவத! மதரதயன
தரலரய ஒர த1ரவ கலகக யதம மகம மரறநத மறபட ப ஆக றத.
or
மதரதயன அநதப பரவ அடகக மவப ட பலம கப ப-டதத இழததப
பற கக ற ன. அபப ! எனன வக பம! எனன ஆதத ம! வக பதரதயம
ஆதத தரதயம அநதப பவ-ன.1ம க ட1 வவணடம? பரவதத ன
பற ககல ம! மனதத லளள ஞ பகதரத அநத ம த ர பற தத எற நதவ-1
மடயம ? மதரதயன பவ1வன இ ணட த மர இரலகரளயம
ilt

பற ததச சரடடக பக ணட கர வயறக ற ன. க மதரத வந கக


ந1கக ற ன. அவரனப ப-ன பத 1ரநத ந மம ப)லவவ ம
m
.ta
w
w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net
அதத ய யம 2 - அணணனம தஙரகயம

இடபப-வல, ஈ ததண-, ரகய-வல சரடடய த மர இரல, வத ள வமல

t
க மப1ன கடய த மர ப ப - இநத வ-தம க மதரதயன பஙகளம
க மதத வவள ளர வத வழ ய கச ப)னற ன. இயறரகய கவவ

ne
வவகம ன அவனர1ய நர1, வத நடவ-றக வநததம இனனம ) ற த
வ-ர வ ய-றற. அபவப த அவன மகம ) வநத, கண கலஙக றற.
பபரமசச வநதத. வநவ எத ரபபறவம ப ரததக பக ணட ப)னறவன
)டப1னற இ1த பறம வந கக ன ன. ஏவத அவன ல தடகக மடய த

s.
ஒர க நத)கத அவனர1ய கணகரள அபபட வல நத இழததத கவவ
வத னற யத. அவன ப ரதத இ1ததகக வநவ வ )ல ல பநதல வப ட1
ஒர வடடன க ம உள பதரநதத. அதன ஜனனலககப ப-னன ல ஒர

nt
பபணண-ன மகம க ணபபட1த. அநத மகதத ன கர வ-ழ கள.ல ததமப-
ந னற ஜலததள.ரய ஊடரவ-க பக ணட ஒர ப ரரவ க ரக லதத
ம னனரலப வப ல க ளமப- வநதத. அதன வவகதரதச )க கக மடய மல
மதரதயன உ1வன தன கணகரளத த ரமப-க பக ண1 ன. மனரனவ-1

re
வ-ர வ க ந1நத ப)னற வத ய-ன வக டய-ல ரநத தன வடர1
அர1நத ன.
அவன வடடககள நரழநத வப த )ரமயலரற உளள.ரநத இன.ய
பபண க ல ல, ப பந )ம ) வன ப டய கநதலவ ள. கU ரததனம
or
ப 1பபடவத வகட1த. "உனரனத தத கக அரளத - இனன.ர)ய1ன
உனரனத தத கக அரளத !" ப டர1க வகட1 மதரதயன
தனரனயற ய மல உற) கதத1ன தரலரய ஆடடன ன. வமறபட
பலலவ-ரய அடதத அநபலலவ-ரயத த வன ப 1தபத 1ஙக ன ன.
ilt

"பப னரனத தத தத ம1ப பரவயர த தத தத


) னனததன மர1நத ) ததமஙக கலஙக 1 மல" (உனரனத)

மதரதயன இநத அநபலலவ-ரயப ப டக பக ணவ1 ஈ வவஷடரயக


m

பக டய-ல உலரதத க பக ணடரநத ன. அபவப த )ரமயலரறய-ன


கதரவச )றவற த றநத பக ணட ஒர பபண ந ரலபபடய-ல ந னற ள.
அவளகக வயத பத ன ல பத ரனநத இரககம. மகதத ல கறகறபப.
.ta

கணண-வல வ-ஷமம. அவரளப ப ரதததம மதரதயன.ன உ1ன


ப-றநதவள ய-ரகக வவணடபமனத பதரநத பக ளளல ம.
மதரதயன அநபலலவ-ரய ந றதத யதம அவள, "அணண ! இநதப
ப பந )ம ) வன ப மபப பப லல தவ ய-ரகக வவணடம. அவர எனன,
எஙகரள அபபடத த டடக ற ர? 'ம1பபரவயர' எனக ற வ ! ஸத ரகள
w

எலல ரவம ம1ததனமளளவரகள ?" எனற வகட1 ள.


மதரதயன கலகலபவனற நரகதத ன. "இலரல. அப- ம ! அதறக
அபபட அரததம லரல. 'ம1ப பரவயர' எனற ல 'ம1ம உளள ஸத ரகள'
w

எனற அரததம. 'ம1ம' எனபத ஸத ரகளகக வவணடய ந ல கணஙகள.ல


ஒனற. ந ணம, அச)ம, ம1ம, பய-ரபப. அத வத, மகக யம க
உனரனபவப ல வ ய டய ய-ரகககக1 த" எனற ன.
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net
"வப , அணண ! ந ன வ ய டத ன. ந வ வயய-லல த ஊரமப பபண
ஒரதத ரயக கடடக பக ள... அத இரககடடம! ஸத ரகள வப)தத ன
ப1 வத தவ- , ப 1ல வம க1 வத ? அரதய வத ப) லல வ-ட" எனற ள

t
அப- ம . அதறக அவன பத ரல எத ரப மவல )1கபகனற )ரமயலரற
உளவள வப ய வமறபட கU ரததனதத ன ) ணதரதப ப 1த பத 1ஙக ன ள.

ne
மதரதயன உலரநத வவஷட கடடக பக ணட, பநறற ய-ல
)நதனபபப டட ரவததக பக ணட, க1தத ல வப டடரநத ஊஞ)ல ல
உடக ரநத ஆ1ல ன ன. அப- ம ய1ன வ)ரநத ) ணதத ன ப-றபகத ரய

s.
அவனம ப டன ன. ஆன ல, அவன வ ய ப டறவற தவ- மனம
) நதரனய-ல ஆழநத ரநதபதனபரத அவன மகம க டடறற.

nt
re
or
ilt
m
.ta
w
w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net
ப டட மடநததம அப- ம மறபடயம ந ரலபபடயணர1 வநத ள.
"அணண ! ஒர )ம ) ம வகட1 ய ?" எனற ள.
"எனன )ம ) ம? எத ரவடடப பரனகக ந யக கடட ப-றநத ரகக றவத,

t
அநதச )ம ) நத வன?"
"இலரல அணண ! கலய ண-ககக கலய ணம ந ச)யம க வ-ட1த வம;

ne
உனககத பதரயம எனற த ன வகடவ1ன!"

மதரதயனர1ய மகதத ல வவதரனய-ன அற கற க ணபபட1த.


அவன )றறக கடகடபவப ட, "ஆம ம அதத ன இபவப த எனககத

s.
தககம வ மல கவரலய ய-ரநதத. ந வப ய உன க ரயதரதப ப ர!"
எனற ன.

nt
"ம பப-ளரள அபபட ஒனறம க ழட இலரலய ம, அணண !
ந றபதபதடட வயதத ன ஆச) ம!" எனற ப) லல வ-டட, கத ததக
பக ணட உளவள ப)னற ள அப- ம .

re
ஒர ந ம ஷததகபகலல ம மறபட அவள கதவணர1 மகதரதக
க டட, "அணண ! ம பப-ளரள தரலய-வல எணண-ப பததக கறபபமய-ர
இரகக ம. பவளபளழதத இபவப த த ன வநத ரகக ம. பதத அட
த தத றகள இரநத ல, த1வ-ப ப ரதத எரரம ம 1 , மனஷய ள
எனற கணட ப-டசசடவ
or
ம" எனற கற வ-டட மரறநத ள.

மறபடயம த ரமப- ந ரலபபடகக வநத "ப மபப பணகக


ம பப-ளரளய ம, அணண ! அவரகள வடடவல ம கக ரலப வப டடதத ன
பணதரத அளபப ரகள ம! மதத த தத ன நரககள மடடம
ilt

மபபத ன ய- ம பபறம ம. அவவளவ நரகரயயம கலய ண-ககதத ன


வப 1ப வப க ற ம. அவ1 அபப ! கலய ண-ய-ன அழககக அவவளவ
நரககரளயம படட வ-ட1 ல, தகக க பக ணவ1 வப யவ-1 த ?..." எனற
அடகக க பக ணவ1 வப ன ள.
m

மதரதயனகக ந ம ஷததகக ந ம ஷம எரச)ல அத கம க க பக ணட


வநதத. அவன, "இநத அப- ம ! உனரன ய ர இநதக கரதபயலல ம
.ta

வகட1 ரகள? உளவள வப ய அடபபக க ரயதரதப ப ர! ந இஙவக வமப


வளரததக பக ணட ந றப ய! அஙவக ) தம கழ யப வப யவ-டம"
எனற ன.
"இலரல, அணண ! எனனத ன ப) னன லம இநதக க லதத வல பணம
த ன பபரத ய-ரகக றத. அவரகள வமவல ந ம வக ப-ததக பக ணட
w

எனன பணணவத! கலய ண-ரய இபவப த உனககக கடடக பக டதத ல,


நமம ல ஒர பப ன ) 1 வத பணண-ப வப 1 மடயம ? பணகக ன
வபசச பநத ய-வல, ஏரழப வபசச )நத ய-வலத ன..."
w

இபபடப வப) க பக ணவ1 அப- ம ஊஞ)ல ன அரக ல வநதவ-ட1 ள.


மதரதயன ல அதறக வமல பப றகக மடயவ-லரல. )டப1னற
எழநத ரநத அப- ம ய-ன ரகரயப ப-டததத த த பவனற இழததக
w

பக ணட வப யச )ரமயலரறககள தளள.ன ன. கதரவத த1 பலனற


) தத ந த ஙக ரயப வப டட வ-டடத த ரமப-ன ன.

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

அதத ய யம 3 - ப ழர1நத வக வ-ல

t
பஙகளம பக ளள.1தத ன பதனகர ய-லளள க மம. ஊரகக வ1கவக
வப கம கறகல ன வணடப ப ரத வழ ய கக பக ஞ) த ம

ne
வப வன ம ன ல ஜன வ யகக ல எத ரபபடம. ) கபட க லதத ல இநத
வ யகக ல ல ஒர ஆள மட1தத றக வமல ஜலம அத க வ-ர வ கப
வப யகபக ணடரககம. மஙக ல ப லதத ன வழ ய க ஜன
வ யகக ரலத த ணட அபப ல ப)னற ல, பக ளள.1தத ன லயன

s.
கர ரய அர1யல ம. லயன கர ய-ல ரநத வ1கவக ப ரதத ல, பவக
த ததகக ந ல பககமம அ1ரநத க டகள பதனபடம. தணணரத
தரறககப வப க ஒர கறகல ன ஒறறயர1பப ரத மடடநத ன. இநதக

nt
க டர1ப ப-ளநத பக ணட வப க னறத. நவ ட1ததகக அரவக வப கப
வப க, ம ம ப)ட பக டகள.ன பநரககம கரறநத வநத நரககர ய-ல
ஒவ ந ணல க 1 ய-ரபபரதக க ணவப ம.

re
அநதப ப- வத)தத ல லயன கர ககம நத ய-ல நவ டம இ1ததககம
பவக த ம இரகக றத. ) ல இ1ஙகள.ல இ ணட பரல ஙக த ம க1
இரககம. க ழகவகயம வமறவகயம பல ரமல த ததகக அ1ரதத ய ன
க டத ன. பலவவற க டட ம ஙகளம மடப)டகளம பக டகளம
or
ப)ற நத வளரநத, மன.தரகள அநதக க டடறகள நரழவத
அ) தத யபமனவற வத னறம. ஆன ல பக ளள.1க கர ய-வல ப-றநத
வளரநதவரகளகக அநதக க டடககள ப- வவ) பபத ம கவம )கஜம ன
க ரயம ய-ரகக வவணடம. இலல வ-ட1 ல, அவத அநத இளநஙரக
அவவளவ ல கவம க அநதச ப)ட பக டகரள வ-லகக க பக ணட
ilt

ப)லக ற வள, அத எபபட ) தத யம?

ஆம ம! வநறற மதரதயன வத வழ வய வநத வப த, பநதல வப ட1


வடடன க ம உள ஜனனலககப ப-னன ல கணணங கணணரம ய
m

ந னற வள, அநதப பபணத ன இவள. மன அதத ய யதத ல ந1நத


)மப ஷரணரயக பக ணட இவள த ன கலய ண- எனற ந ம
ஊக ககல ம. அவளககப பத வனழ, பத பனடடப ப- யம இரககம.
.ta

அவளர1ய மகதத வல எழ ல1ன கமபM மம கலநத ரநதத. அவள


நர1ய-வல அழக1ன ம டககம க ணபபட1த. நணட ப நத அவள
கணகள.வல , தணரமய1ன தணல ன ஜXவ ரலயம வ) றற.

அ1ரநத க டடறகள அலட) யம ய நரழநத ப)லலம கலய ண-ரயப


w

ப-ன பத 1ரநத ந மம வப கல ம. அவத , அத எனன ய வ ப டங க ல


வகடக றவத! அநதக க ல ல த ன எவவளவ தனம; எவவளவ தய ம?
ப டடன கமம வ-ஷயமம அநதச வ) கம ன க லககப
பப ரததம கவவ ய-ரநதன.
w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

"

t
உண1 னவப த வக ட உறன மரறவய ரகள வநத
பக ண1 ட பத ண1 க க பக ளவ ர தனங கரறநத ல

ne
கண1 லம வப) ரநதக ரக தவம ன பப லல ச
)ண1 ள உலகதத ல )தகரககரளத வத1
எனரறககச ) வக ரரப வரவம - ஏரழ
என மனச)ஞ)லம அறவம (எனரறகக)

s.
ப டடன க ல வநத வழ வய கலய ண- ப)னற ள. பக ஞ) த ம
வப னதம க டடவல பக ஞ)ம இர1பவள. பதனபட1த. எனன

nt
ஆச)ரயம! இஙவக ஒர ப ழர1நத வக வ-ல அலலவ இரகக றத? இநத
ம த ர வக வ-ல ஒனற இஙவக இரபபத அதறக )மB பதத ல வரம
வர ககம பதரயவவய-லரலவய?

re
ஒர க லதத ல அத ஏவத க ம வதவரதய-ன ஆலயம ய-ரநத ரகக
வவணடம. இடநதவப ன சவரகள.ல ப)டகள மரளதத மணடக க 1நதன.
ஒர பககதத ல வவணடதல ப)யத பக ண1வரகள பக ணட ரவதத
மண கத ர களம, ய ரனகளம உர1நத க 1நதன. இனபன ர பககம
or
பபரய கரறய ன பறறககள க ணபபட1ன. ஏவத ஒர )மயம
பக ளள.1தத ல பபர பவளளம வநதவப த அநதக வக ய-ல இடநத
வப க, அதறக அபபறம அரத ஒரவரம கவன.கக மல ந ல பறமம
க டமணட அத அஙக ரபபவத பதரய மல வப ய-ரகக வவணடம.
ilt
m
.ta
w
w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

இநதக வக வ-ல ன வ )ல ல ஒர ) ற த ணரண ப த இடநத க 1நதத.


அதன பககதத ல ஒர பபரய ந வல ம ம க ளமப- ந ழல தநத

t
பக ணடரநதத. அநத இடநத த ணரணய-ன வமல உடக ரநத வமற
ப) னனவ ற ப டக பக ணடரநத ன மதரதயன.

ne
கலய ண- அடவமல அடரவதத ஓர) வகடக தபட ந1நத வநத ள.
மதரதயனககப ப-னபறம ய வநத ந னற அவன தரலய-ல
கடடய-ரநத மண1 ) ன ப-ன கசர)ப ப-டதத இழதத வ-டட ந வல

s.
ம ததககப ப-னன ல மரறநத பக ண1 ள. மதரதயன த ரமப-ப
ப ரககவ-லரல. அவன தனனர1ய உதடகரள மடததக பக ணட ஏவத
ப-டவ தம ன தரம னததகக வரபவன வப ல க ணபபட1 ன. அடதத

nt
த1ரவ அவள அமம த ர மண1 ர)ப ப-டதத இழதத வப த,
மதரதயன )டப1னற அவள ரகரயப ப-டததக பக ண1 ன.

கலய ண- கலகலபவனற ) ரதத ள. ஆன ல மனபறம க வநத,

re
மதரதயனர1ய மகதரதப ப ரதததம, அவளர1ய ) ரபப அபபடவய
ப த ய-ல ந னற வப ய-றற.

"கலய ண-! இத எனன ரபதத யம? இஙக ஏன வநத ய?" எனற ன


மதரதயன.
or
கலய ண-ககத தககம பப ஙக க பக ணட வநதத.
ilt
m
.ta
w
w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

t
"ஏன வநவதபனனற வகடக ற ய! வவற எதறக க வரவவன? உனரனத

ne
வதடகபக ணடத ன வநவதன!" எனற ள.

"எனரனத வதடகபக ண1 ? ஆச)ரயம ய-ரகக றவத! எதறக க இநத


ஏரழரயத வதட வ வவணம? த ஙகள இன.வமல ப மபப பபரய

s.
மனஷ ள அலலவ ? எஜம ன.ய-ன வடட வ )ல ல எனரனப வப ல நற
வபர ரகரயக கடடக பக ணட ந றப ரகவள! - அ11 ? இததரன வந ம
ந ன ப ரககவ-லரலவய? கழதத வல க சம ரல; க த வல ரவ ககமமல,
எனன பஜ ல பப! எனன பஜ ல பப! கண கசக றவத..."

nt
கலய ண- அநதத த ணரணய-ன வமல உடக ரநத தனம ன க ல ல,
"அதத ன!..." எனற ள.

re
"அதத ன ? - அ)டட அமம ஞ) எனற வவணடம ன ல ப) ல!"
எனற ன மதரதயன.

"என மனத ஏறகனவவ பணண ய-ரகக றத. அத வல ந மளரள


or
எடததக கததவதவப ல வபசக ற ய" எனற கற யவப த கலய ண-ய-ன
கணகள.ல நர ததமப-றற.

மதரதயன பத ல ஒனறம கறவ-லரல. தர ரயப ப ரததக பக ணட


ilt

பமLனம ய-ரநத ள.

கலய ண- பத 1ரநத கற ன ள: "எனவமல கறறம இரபபதவப ல ந


வபசக ற ய. ந ன ப)யத கறறம எனன? உனரன ந ன கத வதடக
m

பக ணட வநதத இத த ன மதல த1ரவ? இநத ஊர வ-டட


எஙவகய வத கணக ண த வத)ததகக இ ணட வபரம
வப யவ-டவவ பமனற எததரன ந ள க ந ன ப) லல க
பக ணடரகக வறன? அதறக வவணடய ரதரயம உனகக இலல வ-ட1 ல,
.ta

அதறக ந ன பப றபப ள.? இபவப தத ன எனன...? ந உன மனதரதத


த 1பபடதத க பக ளள வவணடயதத ன. உனரனவ-1ப பபரயத எனகக
இநத உலகதத ல ஒனறம லரல. ந க ளமபத தய , ப) லல! ஏன
வப) மல ரகக ற ய?"
w
w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

மதரதயன கடகடபப ன க ல ல, "ப மப வபஷ ன வய )ரனத ன. ந ம


இ ணட வபரம வப ய வ-1ல ம. ஆன ல அப- ம ரய எனன பணணவத?

t
அவரளக க ணறற ல ப-டததத தளள.வ-டடப வப ய வ-டவவ ம ?"
எனற ன.

ne
"க ணறற ல ப-டததத தளளவ வனன? க லம வரம வப த அவரள
ய வத வநத கடடக பக ணட வப க ற ன. அவ வரகள தரலபயழததப
வப ல ந1கக றத. ஒரவரகக க இனபன ரவர ஏன கஷ1பப1வவணடம!"

s.
"ஆம ம! ஒரவரகக க இனபன ரவர கஷ1பப1தத ன வவணடம.
அமம ப)ததப வப கமவப த, அப- ம ககத த யம தகபபனம இலல த

nt
கரற பதரய தபட க பப றற வவணபமனற ப) னன ள. அவவ-தவம
வ ககள.தவதன. அநத வ கரக மறககம டவ1ன. அப- ம ரய வ-டடவ-டட
எனன ல வ மடய த. ந மக ஜ ய யக க ழவரனக கலய ணம ப)யத
பக ணட ப)Lகக யம ய-ர!"

re
கலய ண-ய-ன கணகள.ல தபபப ற பறநதத. அவள எழநத ந னற, "இநத
வ ரதரத )தத யநத ன ?" எனற வகட1 ள.

")தத யநத ன!"


or
"அபபடவய ஆகடடம; ந ன க ழவரனவய கலய ணம ப)யத
பக ளக வறன. உனரனப வப னற வக ரழரயக க டடலம தரல நர தத
க ழவன எவவளவவ வமல" எனற ப) லல வ-டடக கலய ண- வ-ர நத
ilt

ந1நத ள. அளவறற ஆதத தத லம தககதத ன லம அவளர1ய


கணகள.ல ரநத ஜலம பபரக வழ நதத. அரதக க டடக பக ளள
வ-ரமப தத ன லத வன எனனவம , அவள த ரமப-வய ப ரககவ-லரல.
m

மதரதயன கலய ண-ரயப ப-னபறற ஐநத ற அட ப)னற ன. மறபட


பலரலக கடததக பக ணட த ரமப- வநத அநத இடநத வக வ-ல ன
த ணரணய-ல பத பபபனற உடக ரநத ன.
.ta

மன.தரகளர1ய இதயநத ன எனன ஆச)ரயம ன இயலப உர1யத?


ய ர1தத வல நமமர1ய அனபககக கஙக கர ய-லரலவய , அவர
வமவலத ன நமககக வக பமம அளவ க1நத பப ஙகக றத. ய ரர1ய
பபயர க வகட1 ம தத தத ல இதயம கன.நத உரகக றவத , அவர எத வ
w

வரமவப த வ ய னத கடம பம ழ கரளச ப) லக றத. ய ர ப ப ரகக


வவணடம, ப ரககவவணடம எனற உ1மப-ன ஒவபவ ர ந மபம தடததக
பக ணடரகக றவத , அபபடபபட1வர வநத உ1வன "ஏன வநத ய?" எனற
வகடபத வப ல ந1நத பக ளளச ப) லக னறத. ய ரர1ய ப-ரவ-ன ல
w

உய-வ ப-ரநத வப வத வப னற வவதரன உண1 க றவத


அததரகயவர உ1வன வப கச ப)யயமபடய ன வ ரதரதகரளயம
ப) லலத தணடக றத! மன.த இரதயம உணரமய-வலவய ம கவம
w

ஆச)ரயம ன இயலப உர1யதத ன.

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

அதத ய யம 4 - வ-மமல ன எத ப ல

t
மதரதயன அப- ம ய1னம த த ரஷ1தத1னம க1பப-றநதவன.

ne
அவனர1ய தகபபன ரககப பரவகம பஙகளநத ன. ஆன ல அவர
இஙக லB ஷ படதத உதத வய க வ ழகரகய-ல ஈடபட1வர. ப வ-ன.ய
இல க வ-ல த லக ஆபMஸ கம ஸத வ க ஆ மப-தத, படபபடய க
வமல ஏற , டபட கபலக1ர ஆபMஸ ல தரலரமக கம ஸத வ க வவரல

s.
ப ரததக பக ணடரநத )மயம, ய ரம எத ரப தபட அவரகக ம ணம
)மபவ-ததத. அபவப த மதரதயன ர\ஸகல ல மனற வத ப தத ல
படததக பக ணடரநத ன. அப- ம ஏழ வயதக கழநரத. அவரகளர1ய

nt
த ய ர தன கணவன இறநததம கழநரதகரள அரழததக பக ணட
பஙகளததகக வநத வ)ரநத ள.

பஙகளதத ல அவரகளககப ப-த ரஜ தம கப பதத ஏகக நனப)ய

re
ந லம இரநதத. ஆரகய ல இநதச ) னனக கடமபம ) பப டடககத
தண-ககக கஷ1பப1 மல ப)Lகக யம க வ ழகரக ந1தத ய-ரககல ம.
ஆன ல மதரதயன1ன க1ப ப-றநத த த ரஷ1ம இஙவகயம
அவரகரள வ-1வ-லரல. அவரகள ஊரகக வநத மற வரஷம
or
பக ளள.1தத ல பபரபவளளம வநத உர1பப எடததத. அநத
உர1பப-ன ல பஙகளதத ன சறறவட1தத ல பலரர1ய ந லஙகள.ல
வண1ல தஙக அரவ ம கவம ப)ழ பப க வ-ட1ன. வவற ) லரர1ய
ந லஙகள.ல மணல அடதத அரவ ) கபடகக ல யககறறப வப ய-ன.
மதரதயனர1ய ந லஙகளககப ப-ன ப) னன கத த ன வநரநதத.
ilt

இ ணட வப கம ) கபடய க , ம வகக இரபத கலம கணட மதல ஆக க


பக ணடரநத மதல த ம ன அவனர1ய ந லம மழவதம
மணவமடடடப வப ய-றற!
m

ஆகவவ, அநதக கடமபம ந த வ ன ந ரலரமயர1நதத. ஏறகனவவ


மதரதயனர1ய தகபபன ர உதத வய கம ப ரதத க லதத ல ,
பஙகளதத ல இரநத அவனர1ய த ய த களககம மறறவரகளககம
.ta

அவர வமல அசரய இரநதத. மதரதயன பக ஞ)ம தடகக ன சப வம


உளளவன ய-ரநதபடய ல, அவன வபரலம அநத ஊரகக ரகளகக நலல
அப-பப- யம இலரல. எனவவ, அவனககக கஷ1ம வநத க லதத ல
ய ரம அவன வமல அனத பபப1வ-லரல. "அவனர1ய த ம ரகக
நனற ய வவணடம" எனற த ன ந ரனதத ரகள. வமலம
w

க ம நத ஙகள.ல ய ரகக ய ர ஒதத ர) ப)யய மடயம? அபவப வத


பநல வ-ரல மளமளபவனற இறஙக க பக ணடரநத க லம. ஆகவவ,
அவ வரகள க லடவ)பம ந1ததவவத கஷ1ம ய-ரநத வப த
மறறவரகளகக எபபட உதவ- ப)யவத?
w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

சம ர இ ணட வரஷ க லம மணலடதத பம ரயக கடடக பக ணட

t
ம டதத ன மதரதயன. அத ஒனறம ப- வய )னபப1 மல வப கவவ,
மறபடயம பளள.கக1தத ல வ)ரநத படததப ப ஸ பணண- உதத வய கம

ne
ப ரகக வவணடபமனற ஆர) அவனகக உண1 ய-றற. அவனர1ய
த ய ர ரவதத ரநத இ ணப1 ர நரககளகக இதன ல )ன.யன
ப-டததத. அவறரற வ-றற வநத பணதரத எடததக பக ணட வப ய
ர\ஸகல ல பரழயபட மனற வத ப தத ல வ)ரநத ன. வரஷக

s.
கர1) ய-ல அவனககப பரடர) வதறவ-லரல.

இத ல வ-யபபம க ர1ய த. வ ழகரகய-ல அடபடட மத ரச) யர1நத

nt
அவனர1ய மனத, வகவலம பளள.கக1ததப ப 1ஙகள.ல கவனம
ப)லதத மறததவ-ட1த!

அவவரஷம பளள.கக1தத ல படதத வப த, பபரய மனஷரகள.ன

re
ப-ளரளகள ) லர1ன அவனககச ) வநகம ஆக ய-ரநதத. இதன பலன க,
அவன வம ட1 ர வணட வ-டவதறகக கறறக பக ணடரநத ன. பரடர)
வதற மற வப கவவ அவன படபரப வ-டடவ-டட ஒர பபரய
ம சத ர1ம வம ட1 ர டர வ க அமரநத ன. அநதக க லதத ல
or
ம சத ரகள வ ஙக ய வம ட1 ரகரள எபபடக ரகரய வ-டடக
கழ பபத எனற கவரலபபடடக பக ணடரநத ரகள. எனவவ, அவன
டர வ கப வப ய ஆற ம தததககவமல ய ரம வணட ரவததக
பக ணடரககவ-லரல. கர1) ய க அவன டர வ க இரநத பபரய
மனஷர1ம பலதத )ணர1 வப டடக பக ணட "இன.வமல
ilt

ஒரவர1மம )மபளததகக டர வ ய-ரபபத லரல" எனற )பதம


ப)யதபக ணட, க மததககத த ரமப-ன ன.

ஒனறககப ப-ன ஒனற க வநத தனபஙகள ல மனம இடநத


m

வப ய-ரநத மதரதயனர1ய த ய ர, அவன ஊரககத த ரமப- வநத


) ல ந ரளகபகலல ம ப-ளரளரயயம பபணரணயம உலக ல
தனனநதன.ய க வ-டடவ-டடக க லஞ ப)னற ள.
.ta
w
w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

t
இ ண1 வத த1ரவ மதரதயன ர\ஸகல ல வ)ரநத படககப
வப ன ன எனற ப) னவன மலலவ ? அதறக அவனககத

ne
தணடவக ல ய-ரநத மறபற ர க ணமம உணட, அநதக க ணம
கலய ண-த ன.

பக ளள.1தத ல உர1பப எடதத வரஷதத ல அவன ஒர ந ள வணட

s.
ம டடகக நலல த ரககச) )மப த பபதறக கப படரகக க டடல பகநத
வப யக பக ணடரநத ன. அபவப த த டப னற, "ஐவய ! ஐவய !" எனற ஒர
) ற பபணண-ன க ல வகடகவவ, அநதத த ர)ரய வந கக வ-ர நத

nt
ஓடன ன. மன அதத ய யதத ல ந ம ப ரதத ப ழர1நத வக வ-ரல
அர1நத ன. அஙவக ஆச)ரயதரதயம த க ரலயம ஒரஙவகயள.தத ஒர
க ட) ரயக கண1 ன. ந வல ம தத ன க ரளகள.ல ஒனற ல கலய ண-
உடக ரநத ரநத ள. அநதக க ரளகக வநர கU வழ ப ழம வக வ-ல

re
மண1பதத ன மB த ஒர பபரய க ஙக உடக ரநத ரநதத. அத கலய ண-
இரநத க ரளய-ன வமல த வவதறக யததனம ப)யத பக ணடரநதத.

மதரதயன ஒர பபரய அதட1ல வப ட1 ன. க ஙக அவரனப


ப ரதத 'உர' எனற பலரலக க டட உறம வ-டடக க டடல ஓட
or
மரறநதத.

ம க க ரளய-ன வமல ரநத கலய ண-ரயப ப ரதத ம கவம


கடரமய ன க ல ல "இஙவக இறஙக வ " எனற ன மதரதயன.
ilt

கலய ண- கலகலபவனற ஒர ) ரபபச ) ரததவ-டட, ) வத னம ய,


ந வல பழம பற ககத பத 1ஙக ன ள. அபவப த அவளககப பத னமனற,
பத ன ல வயத த ன இரககம.
m

மதரதயன, வக பதத1ன, ப மபவம அதடட ம டடய ப-றகத ன


கலய ண- இறஙக வநத ள. அவன அவளர1ய பமனரமய ன க ரதப
ப-டதத இவல) க ந ம ணடக பக ணவ1, "இன.வமல இஙபகலல ம வ வத!
.ta

வ வத!" எனற ன.
w
w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

"இநதக க ட எனன, உஙகள ப ட1ன ர ப) தத ? இஙவக வ வத எனற

t
ப) லல ந ய ர?" எனற ல கலய ண-.

ne
"அபதலல ம )ரபப1 த; இன.வமல இஙபகலல ம
வரவத லரலபயனற ப) னன ல த ன வ-டவவன" எனற மதரதயன
கற , க ரத ந ம ணடக பக ணவ1ய-ரநத ன.

s.
"அ1 1 ! ஒர க ஙக ன.1ம ரநத தபப-, இனபன ர க ஙக ன.1ம
அலலவ அகபபடடக பக ணவ1ன?" எனற ள கலய ண-.

அவவளவத ன; மதரதயன கபMப னற ) ரதத வ-ட1 ன. கலய ண-யம

nt
வ)ரநத ) ரதத ள. இ ணட வபரர1ய ) ரபபம வ)ரநத அநத ந )பதம ன
க டடல எத ப ல ப)யதன!

இதறக மனன ல மதரதயன கலய ண-ரயப ப ரததத உணட;

re
வப) யதம உணட. ஆன ல இனற அவளர1ய வத றறதத லம, வபச) லம
அவன எனனவம பதரமரயக கண1 ன. அவனர1ய இரதயதரதப
பற பக டதத ன.
or
ந ளகக ந ள அவரகளர1ய ) வநகம வளரநத வநதத. கலய ண-ரயக
கலய ணம ப)யத பக ண1 லனற வ ழகரகய-ல தனகக ந மமத ய- த
எனபரத அவன உணரநத ன. ஆன ல அவள ப) ததகக ர; த வன
ஒனறம லல தவன. இரதபயலல ம உதவத) தத அவரளக கலய ணம
ilt

ப)யத பக ளளத தகத பபறம பப ரடவ1 அவன மறபடயம படககச


ப)னறத.

நனற ய படததப பபரய உதத வய கததகக வநத வ-ட1 ல


m

கலய ண-ரயத தனககக பக டகக மறகக ம ட1 ரகளலலவ ! ஆன ல


அத ரஷ1ம அவன பககதத ல இரககவ-லரல. ஐவய ! அநத ந )ம யப
வப ன இஙக லB ஷ பரடர)ய-ல ந ல ம ரகக மடடம கரறநத
வப க மல ரநத ல?
.ta

கலய ண- வக பம யத த ரமப-கக1ப ப ரகக மல ப)னற ப-றக,


த ரமப- வநத அநதக வக ய-ல த ணரணய-ல உடக ரநத மதரதயனகக
அவத இ1தத ல மதன மதல ல த ன கலய ண-ரயச )நத தத வப த
ந1நதபதலல ம ஞ பகததகக வநதத. மகதரதக ரகய ல மரறததக
w

பக ணட வ-மம அழத ன. அநத வ-மமலகக எத ப ல ரயப வப ல,


க டடவல வப யக பக ணடரநத கலய ண-ய-ன வதமபம க லம வகட1த!
w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

அதத ய யம 5 - பலல ப) லக றத!

t
அப- ம ய-ன கழநரத உளளம க ய மக ஜயதத ல மதரதயன ஏக

ne
)க த பத ய க அ ச பரநத வநத ன.

ப ல மனம ம ற த ஒர பபண கழநரத, தனனர1ய த ய ர,


தகபபன ர, ப ட1ன, ப டட, ம மன, ம ம , ) தத , அதரத மதல ய உறவ-னர

s.
எலல ர1ததம ப)லததவதறகரய அவவளவ வந)தரதயம அவள
தனனர1ய அணணன மB வத ப)லதத வநத ள.

தடடத தடம ற ந1ககம ) னனஞ ) ற வயத வல அணணன

nt
பளள.கக1ம வப கமவப த இவள த னம வப வவபனனற அழவ ள.
அவன பளள.கக1தத ல ரநத த ரமப- வரமவப த, இவள த ன வ )ல
கதரவத த றகக வவணம. வவற ய வத த றநத வ-ட1 ல அனற வட
கரளபபடடப வப கம.

re
வடடல தனககப பட)ணம பக டதத ல, அரதத த னன ம ட1 ள.
பதத ம ய ரவதத ரநத, அணணன பளள.கக1தத ல ரநத வநத ப-றக,
அவனககக பக டதத வ-டடதத ன த னப ள. இ தத ரய-ல அவன
or
ரகய ல ப ல பக டதத ல த ன கடபப ள.

அவன ரவத லம அடதத லஙக1 அவளககச )நவத ஷவம. அவள


பப றகக த வ-ஷயம ஒனவற ஒனற த ன. மதரதயன தனன1ன 'க ய'
ilt

வ-டட வ-ட1 ல அத வத வப)ம டவ1பனனற ப) னன ல அரத மடடம


அவள ல )க கக மடய த! த ஙக மடய த தககம வநத வ-டம; அழத
கண ) வநத வப யவ-டம.
m

ஏறகனவவ இவவ ற இ தத ப )தத ன ல ப-ரணககபபட1 இநதக


கழநரதகள, உலகதத வல அந ரதகள க வ-1பபட1தன ல, அவரகளர1ய
ப ஸப வ தஸலயம ஆய- ம ம1ஙக அத கம ய-ரநதத.
.ta

*****

இபபடய கத தனனர1ய கழநரத இரதயதத ன அனப மழவரதயம


உரரம பக ண1 அணணன இபவப த பக ஞ) ந ள க ஏவத ஒர
ம த ரய ய-ரநத வரவரத அப- ம உணரநத ள. அவனககம தனககம
w

இர1ய-ல ஏவத ஒர வ-தம ன ம னஸMகத தர1 ஏறபடட வரவத க


அவளககத வத னற றற.
w

அடககட மதரதயன ) நதரனய-ல ஆழநதவ-டவ ன. அப- ம


ப) லவத அவனர1ய க த ல வ-ழ த. "எனன அணண வய ) கக ற ய?"
எனற வகட1 ல, "உனகக ஒனறம இலரல வப !" எனப ன. இவள ஏத வத
w

வ-ரளய ட1 யப வப) ன ல, "எனன வ-ரளய டட? சமம இர!" எனப ன.


) ரதத ல, க1ச ) ரகக ம ட1 ன.

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

அப- ம கக உலகம பக ஞ)ம பதரய ஆ மப-தத ரநத )மயம.

t
தஙகளர1ய கடமப ந ரல )ரய-லரல, அணணனகக உதத வய கம
க ர1ககவ-லரல எனபத அவளககத பதரநத ரநதத. ஆன ல

ne
அதன பலலல ம தனன.1ம அவன இபபட இரகக வவணடய அவ) யம
எனன?

இளம வயத வல அவள க த ல வ-ழநத ) ல வ ரதரதகள அவளகக

s.
ஞ பகம வநதன. "இநதத தகக ர அப- ம ப-றநதத மதல கடமபததககக
கஷ1 க லநத ன." ஒர வவரள இத உணரமய ய-ரககவம ? அணணன
க1 அபபட ந ரனகக ற வன ?

nt
பதத ய-லம யகத ய-லம, ) மரதத யதத லம தனனர1ய அணணனகக
ந கர இநத உலகதத ல எஙகவம க ர1ய பதனபத அப- ம ய-ன எணணம.
ஆகவவ, அவனகக உதத வய கம க ர1கக ததறகக க ணம தனனர1ய

re
த த ரஷ1மத ன எனற தரம னததகவக அவள வநத வ-ட1 ள.

ஒர ந ள, இரதபபறற மதரதயன.1ம வப)த பத 1ஙக ன ள. ஐவய !


அதனர1ய வ-பரதம ன வ-ரளரவ இபவப த ந ரனதத லம,
or
அப- ம கக உ1மப நடஙக றற. "அணண ! மனவனவய எலல ரம
ப) லல ய-ரகக , ந ன ப-றநததன வலத ன உனகக எலல க கஷ1மம?
ந ன த வன உன த த ரஷ1ததக பகலல ம க ணம?..." எனற அவள
ப) லல ஆ மப-ககவம, மதரதயன தன ) வ-கபக தத ல பத ஙக ய
ilt

வபன க கதத ரயச )டப1னற ப-ரததக பக ணட "அப- ம ! இவத ப ர!


இநத ம த ர வ ரதரத இனனம ஒர த1ரவ ப) னன வய , உனரனயம
பக னற வ-டட ந னம ப)ததப வப வவன!" எனற ன.
m

அதறகப ப-றக அப- ம அநதப வபசர) எடபபத லரல. ஆன லம


அணணன 'ஒர ம த ர' ய ய-ரபபத மடடம அவளகக அளவ-ல த மன
வவதரனரய யள.ததக பக ணடரநதத. மகக யம க இபவப த ) ல
ந ள ய அவன1ன ஒர வ-ஷயதரதப பறற ப வப) அவள தடதடததக
.ta

பக ணடரநத ள. கலய ண-ரய மரறப ப- க ம மதரதயனககக


கடடக பக டதத ரகக வவணடபமனற அவளககத பதரநத ரநதத.
ஆகவவ, கலய ண-கக வவற இ1தத ல கலய ணம ந ச)யம ன ப)யத
அப- ம கக அளவ-லல த ஆதத தரத மடடறற. அரதப பறற
w

மதரதயன.1ம வப) வவணடபமனறம, கலய ண-ரயயம கலய ண-ய-ன


த ய ர தகபபன ர யம அவரளக கலய ணம ப)யத பக ளளப
வப க றவரனயம வ ய , மனம த த ட1வவணடபமனறம அவளகக
ஆதத ம ய-ரநதத. ஆன ல, மதரதயன த ன இபவப பதலல ம அரக ல
w

பநரஙக ன வல எரநத வ-ழக ற வன?


w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

மன அதத ய யதத ல ப) னன )மபவம ந1நத இ ணட ந ள மதரதயன

t
வடடறகளவளவய உ1மப )ரபப1வ-லரலபயனற படததக
பக ணடரநத ன. மனற ல ந ள க ரல எழநத பவள.வய வப ய, பவக

ne
வந ம ஆற, களம, வயல எலல ம சறற வ-டட வட த ரமப-ன ன.

அவன வடடககள நரழநததம, அப- ம அவன எத ரல வநத,


"அணண ! எனனர1ய ரகய-ல எனன ரவததக பக ணடரகக வறன?

s.
ப) ல, ப ரககல ம" எனற ள. அவளர1ய ரககரள மதகககப
ப-னபறதத ல வக ததக பக ணடரநத ள.

nt
"ப) னன ல எனகக எனன தரக ற ய?" எனற ன மதரதயன.

"ப) னன ல என ரகய-ல உளளரத உனககத தநத வ-டக வறன.


ப) லல வ-ட1 ல, ந எனகக ஒர க ம வப ன வ ஙக த த வவணம;
)ரத ன ?"

re
"ப மப )ர!"

"அபபடய ன ல ப) லல, என ரகய-வல எனன இரகக?"


or
"ந ச)யம கச ப) லல வ-டவவன."

"ப) லல வ-வ1ன, ப ரககல ம."


ilt

"உன ரகய-வல வ- ல இரகக! - பக ண1 , வ- ரலத தன.ய ய எடததக


பக ட."
m

அப- ம , பக ஞசக னற க ல ல, "வப அணண ! உனகக எபவப தம


வ-ரளய டடதத ன. எனகக ஒர க மவப ன பபடட வ ஙக த தவ ன,
வ ஙக த தவ ன எனற எததரன ந ள ய ஏம றற க பக ணட வரக ற ய?"
எனற ப) லல , தன ரகய-ல ரநத இ ணட கடதஙகரளயம அவன
.ta

ரகய-ல ரவததவ-டடச )ரமயலரறககள ப)னற ள.

மதரதயன ஊஞ)ல பலரகய-ல உடக ரநத கடதஙகள.ல ஒனரறப


ப-ரதத ன. அதன உரறய-ல தப ல மதத ர எதவம
வப டடரககவ-லரல. அதறகள ஒர கலய ணக கடதம இரநதத. அரதப
w

ப ரதததம மதரதயன.ன மகதத ல வக பம பப ஙக றற. அநதக


கடததரதத தணட தண1 ய ஆய- தபதடட சககல கக க ழ ததப
வப ட1 ன. ப-றக, இனபன ர கடததரதப ப-ரததப படதத ன. அரதப
w

படதத வப த அவனர1ய மகம மலரநதத


w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net
இச)மயதத ல வ )ற பறதத ல வம ட1 ர வணடகள.ன கழல ஊதம
)பதமம, இனனம கடர1 வணடகள பட1பபடம )பதமம ஆ வ ம யக
வகடகவவ, அப- ம உளவளய-ரநத வநத ள. க1தத ல )றற ந னற,

t
மதரதயன கலய ணக கடததரதச சககல சககல யக க ழ ததப
வப டடரபபரத வ-யபப1ன கவன.தத ள. தரலரய ஒர ஆடட

ne
ஆடடவ-டட வ )றபறம ப)னற ள. ஒர ந ம ஷததகபகலல ம, "அணண !
இஙவக ஓட வ வயன! வநத ப வ ன! கலய ணப பபணணகக வம ட1 ர
வணட வநத ரகக றத. எலல ரம கலய ணததககக க ளமபக ற ரகள
வப ல ரகக றத. வ வயன வநத ப வ ன!" எனற கதத ன ள.

s.
அரதக வகட1 மதரதயன ப ப பப1ன எழநத வப ய, வ )றபடகக
அபப ல ந னற அப- ம ரயப ப-டதத இழதத உளவள தளள.ன ன. வ )ல

nt
கதரவ படப னற த ழபப ள வப டடவ-டட அவரளத த த பவனற
இழததக பக ணட வநத ஊஞ)ல ல உடக ரவதத ன. அப- ம
கணரணக க)கக க பக ணட அழத பத 1ஙக ன ள.

re
")U! அ)வ1! எனனதத றக க அழக ற ய?" எனற ன மதரதயன.

"நத ன பவறமவன பவறமவன எனன.1ம வக ப-ததக பக ளக ற வய?


ந ன எனன தபப ப)யத வ-டவ1ன..."
or
"அ1வ1, இதறக கதத ன ? உன வபரல எனகக ஒர வக பமம இலரல,
அப- ம ! ந வ )ல ல வப ய ந னற ல, அநதத தரதத ஙகள ஏத வத
ந ரனததக பக ளளம. அநதப பMர1கள.ன மகதத ல ந வ-ழ கக
வவண1 பமனற த ன அரழதத வநவதன."
ilt

அப- ம கணரணத தர1ததக பக ணட ) ரதத மகதத1ன, "இலரல


அணண , நமம கலய ண- அகக வககதத வன கலய ணம? ப ரதத ல
எனன எனறத ன..." எனபதறகள, மதரதயன ம கவம கடகடபப1ன
m

"கலய ண-, கலய ண-, கலய ண-...உனகக வவவற வபசவ) க ர1ய த ? அத


க 1ககடடம, அப- ம ! ந ம இநத ஊர வ-டவ1 வப கபவப க வற ம,
பதரயம ? எனகக வவரல க ர1தத வ-ட1த!" எனற ன.
.ta

"வவரலய ? எனன வவரல, அணண ! கபலக1ர வவரலய ?"

"கபலக1ர வவரலககத த ர1ப வப கணம. ந ன கபலக1ர வவரல


ப ரபபத ய-ரநத ல அபப ஏன ப)ததப வப க ற ர? உனரன ந ரளககக
கடடக பக ளள வரக றவன கபலக1ர வவரள ப ரபப ன. எனககக
w

கணககப ப-ளரள வவரலத ன க ர1தத ரகக றத. த ரபப ஙவக ய-ல


ம1தத ல. இவத ப ர, உ1வன பறபபடட வரமபட கடதம வநத ரகக றத"
எனற ப) லல க கடததரத அப- ம ய-1ம பக டதத ன.
அப- ம கடததரதப படததவ-டட, "எநதத த ரபப ஙவக ய-ல அணண ?
w

மனவன அபப இரகக ற வப த பதபப உற)வததககப வப வன வம,


அதத வன? டடனதத வல ஏற ச சதத வ-டட, மரகபக ழநத ம ட1 ய
எலல ம வ ஙக க பக ணட வநவத வம, அநத ஊரத வன?" எனற ள.
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

ஆம ம! அநத ஊவ த ன. இநதச )ன.யன ப-டதத பஙகளதரதவ-டட ந ம


ந ரளகவக க ளமப-ப வப ய வ-1ல ம. இஙவக த ரமப-வய வ வவண1 ம;

t
இநத ஊர மகதத வலவய வ-ழ கக வவண1 ம!" எனற ன மதரதயன.

ne
'டக டக டக' எனற அபவப த சவரல ரநத பலல )பத ததத.

"பலல ப) லக றத, அணண ! நலல )கனம" எனற ள அப- ம.

s.
உலகதத லளள ஜவ ) கள எலல ம தனகக கவவ பர1ககபபட1ன
எனற மன.தன கரதக ற ன. உணரமய-ல, அநதப பலல அபவப த
மதரதயனர1ய வரஙக லதரத அற நத ப) லல றற எனற

nt
ஒபபகபக ளவவ ம ன ல, அத அவரனப பரக) ததச ) ரததத
எனறலலவ ரவததக பக ளளதல பப ரநதம?

re
or
ilt
m
.ta
w
w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net
அதத ய யம 6 - இடநத வக டர1

பக ளள.1தத 'லயன கர ச ) ரல' இரபறதத லம ப)ழ பப ன பள.ய

t
ம ஙகள வ ரன அள வ- வளரதத, க ரளகள ஒனவற ப1 னற
அ1ரதத ய யப ப-னன., பக ட1 ப பநதல வப ட1தவப ல ந ழல தநத

ne
பக ணடரநதன. ) ரலய-ன ஒர பறதத ல கணணகபகடடய த ம
வயலகளம வ யகக லகளம ன மரத ந லக க ட) . ) ல வயலகள.ல
பய-ர நட1 க க பக ணடரநதத. வவற ) ல வயலகள.ல பய-ர வளரநத
பவ)பலனற ரநதத. இர1ய-ர1வய கள.ரநத பதனனநவத பபககள.

s.
மணயம ன அநதச ) ரலய-ல உச) வவரளய-ல ஒர கடர1 வணட
பமதவ யப வப யக பக ணடரநதத. அத ல கடமபததகக அவ) யம ன
தடடமடடச ) ம னகள ஏறறபபடடரநதன. ப-னன ல க ரலத பத ஙகப

nt
வப டடக பக ணட அப- ம உடக ரநத ரநத ள.

அநத வவரளய-ல அநதக கள.ரநத ) ரலய-ல ப- ய ணம ப)யவவத


ஒர ஆனநதம. அத லம கழநரத உளளதத ன கதகலததககக வகடக

re
வவணடம ? அப- ம , ' வத க ரஷண வப ல மகவஸ' எனற
\ நதஸத ன.ப ப டட பமடடல, த வன இடடக கடடய ப டட ஒனரற
பவக வஜ கப ப டக பக ணடரநத ள. or
"ஆல ரலய-ன வமல தய-லவ ன
ஆழ வணணபனன அமதவன
) ரலவய வம த ரவ ன
ஜ ர1ய கவவ - வரவ ன"
ilt

அணணன, தஙரக இ ணட வபரம கழநரதகள யப பட1ணதத ல


வளரநத க லதத ல அவரகளகக ப டடவல ப-வ ரமயம பய-ற) யம
ஏறபடடரநதன. ப-னன ல, க மததகக வநத ப-றக, அப- ம ககச )ஙகU தப
பய-ற) ரய வ-ரதத ப)யத பக ளளச ப)Lகரயம இலரலபயனற லம,
m

அஙவக இஙவக வகடடம, க மவப ன ப-வளட மலமம, ஏத வத பதச


பத) யப ப டடக கறறக பக ணடத ன.ரநத ள.
.ta

)ஙகU ததத ன )கத த ன எவவளவ அத )யம னத! கதகலதரத


அநபவ-பபதறக எபபடக க னம ) றநத ) தனம ய-ரகக னறவத , அத
வப லவவ தககதத ல ஆறதல பபறவதறகம )ஙகU தவம இரணயறற
) தனம ய-ரகக றத.
w
w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

வணடககக பக ஞ) த ததககப ப-னன ல ந1நத வநத பக ணடரநத


மதரதயனம ப டகபக ணட த ன.ரநத ன.

t
"எணண த எணணபமலல ம எணண- எணண-

ne
எட1 த வப ர) வக டர1 கடட"

எனனம வரகரள அவனர1ய வ ய ப டக பக ணடரநதத. அவனத


உளளதத வல ஒனற ன வமபல னற க எததரன எததரனவய

s.
எணணஙகள வத னற க கமற க பக ணடரநதன. எநத ஊரவல உளள
ஒவபவ ர ம மம, ப)டயம, பக டயம அவனர1ய உறற
தரணவரகரளப வப ல அவவளவ த ம அவனர1ய அனரபக

nt
கவரநத ரநதனவவ , அநத ஊரனர1ய மணரண உதற வ-டட அவன
இபவப த வப க ற ன. அரத ந ரனததவப த அவனர1ய கணகள.ல ஜலம
தள.ததத. ஆன ல, ஏவத ஒர வவரலபயனற ஆக , இன.வமல ப-றக ல
வ ழகரகரயப பறற க கவரலய-லல மல இரககல ம எனபரத

re
எணண-யவப த, ஒரவ ற ஆறதல ஏறபட1த. கடடய ஆக யக வக டர1
எலல ம எனன ஆய-றற? பப லபப லபவனற உத ரநத மணவண ட
மணண க அலலவ வப யவ-ட1த? கலய ண-ய-ன வ ழகரகயம
இவனர1ய வ ழகரகயம த ட1ம கப ப-ரககபபடடப வப ய-ன அலலவ ?
or
இன.வமல அரவ ஒனற வ)ரவரதப பறற ந ரனகக வவணடயவத
இலரல!

*****
ilt
m
.ta
w
w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

இநத எணணதரதச )க கக மடய தவன ய மதரதயன வ-ர நத ந1நத


வணடய-ன மனபறம க வநத வணடகக ரனப ப ரதத, "சபப ய ! ந ன

t
பக ஞ)ம வணட ஓடடக வறன; ந இறஙக ந1நத வரக ற ய ?" எனற ன.
வணடகக ன இறஙக யதம, த ன மககரணய-ல உடக ரநத ம டகரள

ne
வ- டட வ- டப1னற வ- டடன ன.

வணடகக னகக த க ல உண1 க வ-ட1த. அநதச ) ரலவய


ஆபதத ன ) ரல. இ ணட பககமம க டக ட பளளம. ஒர பறம நத ப

s.
படரக; மறபற ரபறம வ யகக ல. ம ட பக ஞ)ம ம ண1 லம
வணடகக ஆபததத ன. இபபடபபட1 ந ரலய-ல இநத ம டடப
ப-ளரளய-1ம மககண ங கய-றரறக பக டதத வ-டவ1 வம எனற

nt
கத கலஙக ன ன வணடகக ன. "ஐய ! ஐய ! ந றததஙக ஐய ! பக ஞ)ம
ந றததஙக ப-ளரள! உஙகளககப பணண-யம யப வப கம" எனற
கவ-கபக ணவ1 பல ஙக பல ஙக எனற ஓடவநத ன.

re
ஆன ல வணட இபபட வவகம க ஓடயத ல அப- ம ய-ன கதகலம
அத கம ய-றற. ப-னன ல சபப யன க1ல பதற கக ஓட வரவரதப
ப ரதத அவள கலகலபவனற ) ரதத ள. அபபடச ) ரததக
பக ணடரககமவப வத அவளகக எனன ஞ பகம வநதவத , எனனவம ,
or
பதரய த. த டப னற அவளர1ய ) ரபப பதத ம1ஙக அத கம ய-றற.
கலஙகக கலஙக வய-ற வல ககமபட ) ரதத ள. மதரதயன த ரமப-
அவரளப ப ரதத "ஏ ரபதத யம! எதறக கச ) ரகக ற ய?" எனற ன.

"அணண ! அணண ! சபப யன பத நத ரயப ப ரதததம எனகக ஒனற


ilt

ஞ பகம வநதத. அரத ந ரனதத ல ) ரபரப அ1ககவவ மடயவ-லரல"


எனற ள அப- ம .
"வப தம, வப தம! பலரலச சளகக க பக ளளப வப க றத. அத
எனனபவனற ப) லல வ-ட" எனற ன மதரதயன.
m

"ப) லல வ-1டடம ? கலய ண- அகக ரவக கலய ணம பணண-ககப


வப க ற ர, ப ர! அவரககப பபரய பத நத வப டடரககம ம.
இனன.ககதத வன கலய ணம, அணண ! இததரன வந ம த ல கடடய க க
.ta

பக ணடரககம" எனற ள.
அடதத ந ம ஷதத ல )மபவஙகள பவக தரதம க ந1நதன.
மதரதயனர1ய மனகக ட) ய-வல ஐமபத வயதக க ழவர ஒரவர
கலய ண-ய-ன கழதத ல த ல ரயக கடடக பக ணடரநத ர. அகக ட)
அவரன பவற பக ளளச ப)யதத. ரகய-ல ரநத த ரககழ ய-ன ல சளர
w

சளர எனற ம டகரள இ ணட அட அடதத ன. அடதத கணதத ல த ல


கடடவரதத தடகக யததன.ததவன வப ல மககரணய-ல ரநத
கத தத ன.
w

வணடகக சபப யன "ஐவய ! கடரயக பகடததஙகவள?" எனற ஒர


கச)ல வப ட1 ன.
அப- ம கக வ னம இடநத த டப னற தன தரலய-ல வ-ழநத
வ-ட1த வப ல வத னற றற.
w

வணட கர1) யநதத!

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

அதத ய யம 7 - ப)லவப பபண கலய ண-

t
பஙகளதரத யடதத பக ளள.1க கர க க டடல ஒர வனவதவரத
இரகக றபதனற அநதப ப- வத)தத பலலல ம ஒர வதநத ப வ-ய-ரநதத.

ne
நத ய-ல பவளளம சம யப வப கம க லதத ல ஜ லல கபலக1ர,
எகஸ க யடவ எனஜ ன.யர மதல ய உதத வய கஸதரகள அநதப பககம
'க மப' வரமவப த, நத க கர வய ம யப ப1க ல ப- ய ணம ப)யவ ரகள.

s.
அபவப த அவரகள ) ல )மயம வமறபட வனவதவரதரயப ப ரதத
வ-யபபறவதணட.

nt
) ல வவரளகள.ல அநதத வதவரத ஜலககர ய-வல ஓடக ற தணணரல
க லகரளத பத ஙகவ-டடகபக ணட உடக ரநத பக ணடரககம. ப1ரகக
கண1தம எழநத ந ணற க டடறகள ஓட மரறநதவ-டம. வவற ) ல
)மயம அநதத வதவரத ந ணற க டடறகள ஒள.நத வணணம பனனரக

re
பதத தனத மகதரத மடடம க டடக பக ணடரககம. இனனம ) ல
)மயம த தத ல ம தத ன வமல ஏற உடக ரநத பக ணட, ப1க ல
வப க றவரகளகக அழக க டடம!

ஆன ல பஙகளம க மவ ) கள.1ம இநத வன வதவரதரயப பறற க


or
வகட1 ல மடடம அவரகள கபபபனற ) ரததவ-டட, "வனவதவரதய வத
ஒனற வத! நமம நடபபணரண வடடப பபண கலய ண-த ன ஆறவற ம
த ரநத பக ணடரபப ள" எனற ப) லவ ரகள.
ilt

கலய ண-ய-ன கழநரதப ப- யதத வலவய அவளர1ய த ய ர இறநத


வப ன ள. அதறகப ப-றக, அவளர1ய த ய ரன ஸத னதத ல இரநத
அவரள வளரததத அநத நத ப ப- வத)நத ன.
m

பகல ல பபரம பப ழரதக கலய ண- நத ககர ய-லம நத ககர


க டடலவம கழ பபத வழககம. உயர கலதரதச வ)ரநத ஒர பபணணகக
இவவளவ சதநத ம க ர1தத ரநதத அநதப ப- வத)தத ல )றற
ஆச)ரயம ன வ-ஷயவம, ஆன ல அதறகத தகக க ணம இரநதத.
.ta

கலய ண-ய-ன த ய ர இறநத ப-றக அவளர1ய தகபபன ர


த ரச) றறமபலம ப-ளரள இ ண1 நத ம கலய ணம ப)யத பக ண1 ர.
மதத மரனவ-ய-ன )நதத கலய ண- ஒரதத த ன; அவள வமல
w

அவளர1ய தகபபன ர உய-ர வய ரவதத ரநத ர எனற ப) லல


வவணடம. "இமம த ர, தகபபன ர பபணணககச ப)லலம பக டதத
வளரபபரதக கண1தம லரல, வகட1தம லரல" எனற ஊ ர வப) க
பக ண1 ரகள.
w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

மதத த தத ன பபணரண ம றற நத ய படததவபதனனம உலக


வழககம அநத வடடல க ர1ய த. உணரமய-ல, ந ரலரம அதறக

t
வநரம ற க இரநத வநதத. வடடல கலய ண- ரவதததத ன )ட1ம.
அவள வபசசகக எத ரப வபசச இலரல. அவளககப பயநத த ன

ne
அவளர1ய ) ற ய த ய ர ந1நத பக ளள வவணடம.

இநத ந ரலரமகக மகக ய க ணம, த ரச) றறமபலம ப-ளரள தம


மதத மகள.1ம ரவதத ரநத அப-ம னவமய ய-னம, கலய ண-

s.
ப) நததத ல ப) ததர1யவள ய-ரநததம ஒர க ணம எனபரதச
ப) லல வவணடம.

nt
கலய ண-ய-ன த ய ர பக ணடவநத மஞ)ள க ண- ஆற ஏகக மதல
த நனப)ய ந லமம, அவளர1ய 5,000 ரப ய பபறம ன நரககளம,
கலய ண-ககச ப) நதம ய-ரநதன. வடடலம )ர, பவள.ய-லம )ர, இத
அவளககக பகL வம அள.ததத. ஒரவ ற சதநத தத1ன ந1நத

re
பக ளளவம இ1ங பக டததத.

*****

த ரச) றறமபலம ப-ளரள இ ண1 நத ம கலய ணம ப)யத


or
பக ண1த ல ரநத பபரய கடமபஸதர ஆன ர. க ட1ததட1 வரஷததகக
ஒர கழநரத வதம வடடல ஜனதபத ரக அத கரதத வநதத. அவத
)மயதத ல அவரர1ய பப ரள த ந ரலரம ந ளகக ந ள சரஙக
வநதத. பநல வ-ரலயம ந லதத ன வ-ரலயம மளமளபவனற இறஙக வ ,
ilt

க1னம வடடயம அத வவகம ய ஏற வநதன.

வப த தறகக பக ளள.1தத உர1பப-ல அவரர1ய ந லதத ல ஒர


பகத ந )ம ய-றற. அரதச )Uரத ரததவத ல க1ன வமலம வளரநதத.
m

கர1) ய-ல ந ரலரம ப மப பநரககடய ன வப த, கலய ண-ய-ன


த ய ர அவளகக ரவததவ-டடப வப ன நரககரள வ-றபரதத தவ-
வவற வழ ய-லல மல வப ய-றற.
.ta

வ-றற நரககளககப பத ல நரக கலய ண-ககப பணண-பவப 1


வவணடம எனறத ன த ரச) றறமபலம ப-ளரள எணண-ய-ரநத ர.
மடநத ல, ப)யதம ரபப ர. ஆன ல, வமலம தரதத ம அத கம க
வரரகய-ல, அநதநத வரஷதத வரப பணம கடடக க லடவ)பம
w

ப)யவவத கஷ1ம ய-ரகரகய-ல, பத நரக எபபட பணண-ப வப டவத?


w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

கர1) ய-ல, கலய ண-ககக கலய ண வயத வநத வப த,


த ரச) றறமபலம ப-ளரளய-ன 'உளள ந ரறவ-ல ஒர களளம பகநதத'

t
எனற ப) லலதத ன வவணடய-ரகக றத. அவரள ப மபப பணகக
இ1தத ல கலய ணம ப)யத பக டதத வ-1 வவணடம. அவளகக அவள

ne
த ய ர ரவததப வப ன மஞ)ள க ண- ந லதரதயம நரககரளயம
பப ரடபடதத க வகடக த ம பப-ளரளய ய-ரகக வவணடம எனற அவர
வ-ரமப-ன ர.

s.
இநத வந ககதத1வனத ன, வ ல பப ப-ளரளகளககப பபண வகடக
வநத அவநகம வபர அவர தடடக கழ ததக பக ணடரநத ர.

nt
கர1) ய க, த மர ஓர1ப பபரய பணரணய-ல ரநத மனஷய ள
வநத பபண வகட1 வப த, இநத இ1நத ன ந ம )மபநதம
பணணவவணடய இ1ம எனற த ரச) றறமபலம ப-ளரள உ1வன
தரம ன.தத வ-ட1 ர.

re
*****

கலய ண-ய-1ம அவளர1ய தகபபன ர அளவ-ல த ப-ரயம


ரவதத ரநத ர அலலவ ?
or
ஏறககரறய ஐமபத வயத ன த மர ஓர1ப பணரணய ரகக
அவரளக கலய ணம ப)யத பக டககத தரம ன.தத வப த பபணரணக
பக டததத த ம ப)Lகக யம ய-ரகக வவணடபமனனம எணணம
ilt

அவரககக க ஞ) ததம இலரல. அவவளவ பபரய இ1தத ல


வ ழகரகபபடவத ல அவளகக ஏறப1ககடய நனரமகரளப பறற வய
அவர அத கம ய எணண-, அத லளள ப- த கலதரத அலட) யம ப)யத ர.
m

கலய ண-ய-ன வ-வ கம )மபநதம கக வகவலம மதரதயரனப பறற


அவர ஒர கணமம ) நத ககவ-லரல. ஊரவல ) லர ப- ஸத ப-தத ரகள.
ஆன ல, அவர, அநதப வபசர) ஒவ யடய ய அடததப வப டட வ-ட1 ர.
"நனற ய-ரகக றத! த மர ஓர1ப பணரணகக வ ழகரகபபட1 ல,
.ta

மதரதயரனப வப ல நற வபர 'ஏவல கவல பண-' ப)யயக


க தத ரபப ரகவள!"
w
w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

வயரதப பறற அவர அவவளவ கப பப ரடபடததவ-லரல. எனன


ப- ம தம? த வம ந றபத வயதகக வமல இ ண1 நத ம கலய ணம

t
ப)யத பக ளள வ-லரலய ? தமத இ ண1 வத மரனவ-ய-1தத ல த ம
உய-ரககய- ய இலரலய ? வ ல ப வயதளளவரகளகக வ ழகரகப

ne
பட1வரகளத ன சகபபடக ற ரகள எனற எநதச )ட1தத ல எழத
ரவதத ரகக றத?

இபபடபயலல ம அவர தமமர1ய மனதரதச )ம த னபபடதத க

s.
பக ணடரநத லம, "கலய ண- ப-டவ தகக ப பபண ஆய-றவற! அவள
எனன ப) லவ வள ?" எனற மடடம அவரகக த ககத கபகனற அடததக
பக ணடரநதத. ஏறப டகள எனனவவ ந1நத பக ணடரநதன.

nt
கலய ண-கக எலல ம பதரநத த வன இரககம. அபபட
ஆடவ)ப-கக றத ய-ரநத ல அவவள வநத ப) லலடடவம எனற அவர
மதல பலலல ம சமம இரநத ர. அவள அரதப பறற ப
ப- ஸத ப-கக மல இரககவவ, )மயதத ல ஏத வத ம டடததனம

re
ப)யதவ-1ப வப க ற வள எனற பயம உண1 ய-றற. ஆகவவ,
கலய ணததகக ந ல ந ரளகக மனப அவரளத தன.ய கக கபப-டட,
வ-ஷயதரதப ப- ஸத ப-தத ர. அபவப த கலய ண-, அவர )றறம
எத ரப த உற) கதத1வன, "ப ண )மமதம, அபப ! இவவளவ பபரய
or
இ1ம கப ப ரதத நஙகள எனககக கலய ணம ந ச)யம ப)யக றவப த
எனகபகனன கரற வநத ரகக றத! ந ன நனற ய-ரககவவணடபமனபத ல
உஙகளககக கவரலய-லரலய ? நஙகள ப ரததச ப)யவதறக ந ன
மறவ ரதரத ப) லவவன ?" எனற கறவம, த ரச) றறமபலம ப-ளரள
உணரமய-ல த டகக டவ1 வப ன ர. அச)மயம அவரர1ய மனச) ட)
ilt

)றற உறதத யவப த லம, உ1வன அரத மறநதவ-டட, கலய ணததககரய


ஏறப டகரளப பலம க ப)யயத பத 1ஙக ன ர.

அவர அபப ல வப னவ1வன, கலய ண- க ம உளளககளவள வப யக


m

கதரவத த ழபப ள வப டடக பக ணட தர ய-ல ப ணட வ-) தத


வ-) தத அழத ள எனபத அவரகக எபபடத பதரயம? வநறற வர ய-ல
அவள, மதரதயரனத தவ- வவபற ரவரகக வ ழகரகபபடவரதக
.ta

க டடலம பக ளள.1தத மடவ-ல வ-ழநத உய-ர வ-1த


தரம ன.தத ரநத ள எனபதம, இனற மதத ய னம மதரதயனகக
மனன ல ப)யத வ-டட வநத )பததத ன க ணம கவவ அவள இநதக
கலய ணததககச )மமத தத ள எனபதம அவரகக எனன பதரயம?
மதரதயனர1ய ஆதத ம ன பம ழ கள ல த னம ஆதத ஙபக ணட
w

கலய ணததககச )மமதம பக டததவ-ட1 ப-னனர, இபபப ழத அவள


பநஞச ப-ளநதவ-டம வப னற பக டய வவதரனய-ன ல தடததக
பக ணடரநத ள எனபரததத ன த ரச) றறமபலமப-ளரள எவவ ற
w

அற வ ர?
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

t
ne
s.
nt
re
or
ilt
m
.ta
w
w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net
அதத ய யம 8 - மணபபநதல ல அமள.

த மர ஓர1 க மதத ல வத ரய அர1ததக பக ட1 ப பநதல

t
வப டடரநதத. பநதல அலஙக ததகக மடடம கரறநதத ஆய- ம
ரப ய ப)லவ க ய-ரககம.

ne
அநதப பபரய பநதல இ1ஙபக ளள தபட ஜனஙகள பநரகக க பக ணட
உடக ரநத ரநத ரகள. பநதலகக பவள.வய கடய னவரகளம, கடய னவ
ஸத ரகளம பதரரவ அர1ததக பக ணட ந னற ரகள.

s.
இ ணட வக ஷட தஙக ந யனமம இ ணட வக ஷட பவளள.
ந யனமம ) ல )மயம தன.ததன.ய கவம ) ல )மயம வ)ரநதம ஊத க

nt
க ரதத தரளததக பக ணடரநதன. தவலக ரகள தஙகள ரகய-ல
பலஙபக ண1 மடடம அடதத க த ப)வ-டப1ச ப)யத ரகள. ) ல )மயம
ப ணட வ தத யஙகளம நடவ-ல க ளமப- அலற ன.

re
பநதலககளவள, )நதன மரழயம, பனனர மரழயம, பம ரயம ம ற
ம ற ப பப ழ நத பக ணடரநதன.

பவ க தர மநத ஙகரளப பப ழ நத ர.
or
த ரம ஙகலய த ணம ப)யய வவணடய )மயம வநதத.

"ஊத, ஊத" எனற பவ க தர கவ-ன ர. உ1வன ஏக க லதத ல ந ல


ந யனகக ரகள வ ய-ல ரவதத வ தத யதரத எடகக மல ஊத ன ரகள;
ilt

ந ல தவலக ரகள அடஅடபயனற அடதத ரகள.

ம பப-ளரள த ல ரய எடதத மணப பபணண-ன கழதத ல கடடன ர.


m

த ல கடடய அடதத ந ம ஷதத ல, ஸத ரகள வக ஷடய-ல ரநத, "ஐவய !


கலய ண-கக எனன!" எனற ஒர க ல எழநதத. அபபடச ப) னன
ஸத ரய-ன வ ரய இனபன ரதத பப தத "அ)வ1! அப)கணம வப ல
எனன ப) லக ற ய?" எனற ள.
.ta

ஆன ல வ ஸதவதத வலவய கலய ண-கக எனன?

அவளர1ய கணரணக பக ணட வப ய அபபடச ப) ரகக றவத!


ஐவய ! அவளர1ய தரல அபபடச ) யக றவத!
w

"பக ணட வப ஙகள! உளவள பக ணட வப ஙகள!"


ந ல வப கப ப-டதத பமதவ ய அவரள ஓர அரறககளவள பக ணட
w

வப ன ரகள. ப ய-ல படகக ரவதத ரகள.


"கலய ண-கக எனன?" "கலய ண-கக எனன?" எனற வகளவ- எஙகம
ப வ-ய-ரநதத. பநதல லம வடடககளளம பரஷரகள.ர1ய-லம
w

ஸத ரகள.ர1ய-லம இவத வகளவ-ரயதத ன வகடடக பக ணடரநத ரகள.

"க ளமபம வப த )கனம )ரய க ஆகவ-லரல" எனற ரகள ) லர.


www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

"இநதப பபண த ன உச) வவரளய-வல பக ளள.1க கர அ )


ம ததர1ய-வல வப ய ந றகவம! எநதப வபவய , ப-) வ) , எனன

t
கணற வ-வய ?" எனற ரகள வவற ) லர.

ne
"அபதலல ம ஒனறம லரல. இ தத ரய-ல ரநத பபண
) பப-1வ-லரலய ம! ப) மயககம!" எனற ரகள ) லர.

கலய ண- ந ரனவறறக க 1நத ள.

s.
1 க1ர வநத எலல ர யம வ-லகச ப) லல க பக ஞ)ம க றவற ட1ம
உணட பணண-ன ர.

nt
"ஒனறம அப யம லரல" எனற உறத ப) லல , மகதத வல பக ஞ)ம
ஜலம பதள.தத, மகக ல மரநதப படடரயக க டடன ர.

கலய ண-கக ஸம ரண வ த பத 1ஙக யத. அவளர1ய இதழகள

re
அர)நதன. அரவ ஏவத மண மணததன.

அநத மணமணபப ய ர க த லம வ-ழவ-லரல; வ-ழநத ரநத லம


அவரகளககப பரநத த.
or
ஆம ம; கலய ண-ய-ன இதழகள மணமணதத வ ரதரதகள
இரவத ன: "வணட கர1 ) யநத வ-ட1த! வணட கர1 ) யநத
வ-ட1த! வணட கர1 ) யநத வ-ட1த!"
ilt
m
.ta
w
w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

அதத ய யம 9 - பவய-லம மரழயம

t
ப)னற அதத ய யஙகள.ல கற ய )மபவஙகள ந1நத இ ணட
வரஷஙகள ஆக வ-ட1ன.

ne
அப- ம இபவப த இனனம ஒர ந ல வ- றகர1
உய ம க ய-ரகக ற ள. அதத1ன, பநறற ய-வல ஒர வட - வணட கர1
) யநத ஞ பக ரததம க - இவல) யத பதரக னறத. மறறபட அவத

s.
கழநரத மகம த ன; கணகள.ல அவத கறகறபபதத ன.

த ரபப ஙவக வ-ல க மதத வத ஒனற ல, ஒர பரழய ஓடட வடடன

nt
பக லரலப பறததக க ணறறஙகர ய-ல அவரள இபவப த ந ம
ப ரகக வற ம. க ணறரறச சறற ஒர வரர) கமக ம ஙகளம
அவறறககபப ல ) ல பதனரன ம ஙகளம வளரநத அநத இ1தரதக
கள.ரச) ய கச ப)யத பக ணடரகக னறன. சரய க ணம ஒவபவ னற

re
அஙகஙவக எடடப ப ரகக னறத. ) ல ந தரத ம ஙகளம இரகக னறன.
ப)ழ தத வளரநத ஒர பமபள.ம ஸ ம தத ல பபரய பபரய பமபள.ம ஸ
பழஙகள பத ஙகக னறன. க ணறற ல ஏறறம வப டட இரகக றத.
க ணறற ன ரகபப-டச சவரவல அப- ம உடக ரநத ரகக ற ள.
or
அவளர1ய வ ய ஏவத மணமணததக பக ணடரபபரதயம, தரல
அர)வரதயம ப ரதத ல, ஏவத ப டட 'கவனம' ப)யயம மயற) ய-ல
இரகக னற ள எனற ஊக ககல ம.

கமக ம தத ல எஙவகவய ஒள.நத பக ணடரககம கய-ல ஒனற


ilt

வ-டடவ-டடப ப டக றத. இர1ய-ர1வய அப- ம ந ம ரநத ப ரகக ற ள.


கய-ல இரககம இ1ம பதரயவ-லரல.

')1 )1 )1 )1'பவனற )பததத1ன த டப னற பபரந தறலகள


m

வ-ழக னறன. "அ1 1 ! மறறதத ல அபபளம க யக றவத?" எனற கவ-க


பக ணட, அப- ம எழநத உளவள ஓடக ற ள. மறறதத ல உலரதத ய-ரநத
அபபளஙகரள அவ) அவ) ம க எடததக பக ணட வப யக க1தத ல
இரநத க மவப ன பபடடகக அரக ல ரவகக ற ள. எலல
.ta

அபபளஙகரளயம எடதத ரவதத வள இலரலவய உ1வன தறல


ந னற பளப னற பவய-ல க யக றத. அப- ம தனககள ) ரததக
பக ணட "அ1 ந )ம யப வப க ற பவய-வல!" எனற உ தத ரவக ற ள.
w

அபவப த "அத ய ர ந )ம யப வப க ற பயல!" எனற ப) லல க


பக ணவ1 மதரதயன உளவள வநத ன. அப- ம அவரனப ப ரதத
மறபடயம ) ரததவ-டட, "பயல இலரல, அணண ! பவய-ல - பவய-ரல
ரவவதன!" எனற கற ன ள. அவனர1ய ரகரயப ப-டதத இழததக
w

பக ணட வப ய க1தத ல க மவப னககப பககதத ல க 1நத பலரகய-ல


உடக ரவதத, "அணண இநதப ப டர1க வகள!" எனற ப) லல ப
ப 1த பத 1ஙக ன ள.
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

அவள ப ட மடதததம, மதரதயன, "அ1 1 ! வநறறதத வன ப-ல\ர


ப-வளட வ ஙக வநவதன. அதறகளவள அநத பமடர1 அவவளவ

t
நனற யப ப1ம ப-டததத வப ல ப டக ற வய? 'கவனம' க1தத ன
எவவளவ நனற ய-ரகக றத! நமமர1ய வடடக பக லரல இவவளவ

ne
அழக ய-ரபபத எனகக இதவர ய-ல பதரய த. ந ன ப) லக வறன, வகள,
அப- ம ! ஒர ந ரளகக ந ன ந 1கதத ல வ)ரநதவ-1ப வப க வறன.
அபவப த நவய எனகக எலல ப ப டடககளம இடடக கடடத த ல ம..."
எனற ன.

s.
அப- ம பவடகதத1ன மகதரதக ரகய-ன ல மரறததக பக ணட
"வப , அணண !" எனற ள.

nt
"எனரனப 'வப ', 'வப ' எனற ப) லல க பக ணடரநத வய , ஒர
ந ரளகக ந ன வப வய வப ய வ-டவவன. அபபறம த ரமப- வ வவ
ம டவ1ன" எனற ன மதரதயன.

re
எனன ஆச)ரயம! அப- ம ய-ன கண மரனகள.ல அநத நரததள.கள
அதறகள எஙக ரநதத ன வநதனவவ ?
or
வமல ர1ய-ன ல அவள கணரணத தர1ததக பக ணட "ஆம ம;
எனன ல உனககக கஷ1நத ன. ந பன ரதத இலல வ-ட1 ல..."
ilt

எனபதறகள மதரதயன, ")ர, )ர, பலலவ- ப டயவத வப தம; அநபலலவ-,


) ணம எலல ம இபவப த வவண1 ம" எனற கற வ-டட எழநத ன.

ப-றக, "வவரல தரலகக வமல க 1கக றத. )Uகக ம வப க வவணடம.


m

)ரமயல ஆக வ-ட1த ? அலலத ப டட இடடககடடக பக ணவ1


உடக ரநத ரநத வ-ட1 ய ?" எனற வகட1 ன.

"இரல வப டடத தய ய ரவதத ரகக வறன" எனற ள அப- ம.


.ta

மதரதயன )ரமயலரறககச ப)னற இரலய-ல உடக ரநத ) பப-1த


பத 1ஙக ன ன.

"ந ஜம கவவ எனரன வ-டடவ-டடப வப ய வ-டவ ய அணண !" எனற


w

அப- ம வகட1 ள.

மதரதயன ) ரதத ன. ஆன ல அநதச ) ரபப-வல )நவத ஷம லரல.


w

இரதயதரதப ப த ககம தககம இரநதத.

"அப- ம ! உனரன வ-டடவ-டடப வப க றவன ய-ரநத ல இ ணட


w

வரஷததகக மனவப வப ய-ரபவபன" எனற ன.

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

பக ஞ) வந ம கழ தத அப- ம ப) னன ள: "ஒர )ம ) ம அணண !

t
அநதக க ரவ ர ப-ளரளரய இஙவக அரழததக பக ணட வ வத! அவன
மஞ) ரயக கண1 வல எனககப ப-டககவ-லரல. ந அநதணர1 வப கம

ne
)மயம அவன எனரனப ப ரதத பவற கக பவற கக மழ கக ற ன..."

மதரதயன ந ம ரநத ப ரதத, "எனன ப) லக ற ய? ந ஜம கவ ?" எனற


வகட1 ன.

s.
"ஆம ம. வநறரறகக ந இலல தவப த அவன இஙவக வநத கதரவ
இடதத ன. ந ன ஜனனல வழ ய கப ப ரதத, 'அணணன இலரல' எனவறன.

nt
'அணணன இலல வ-ட1 ல கதரவத த றகககக1 த ?' எனற
ப) லல வ-டடப வப ன ன. அவனர1ய ந1வடகரக ஒனறம எனககக
கடவ1 1 ப-டகக வ-லரல."

அப- ம ய-ன மகதரதவய ப ரததக பக ணடரநத மதரதயன

re
த டப னற கலகலபவனச ) ரககத பத 1ஙக ன ன. அப- ம ய-ன கணகள
மறபடயம "இவத ஜலதரதப பபரகக வ-டவவ ம" எனற எச)ரகரக
ப)யதன.
or
மதரதயன ) ரததக பக ணவ1 "ப மப )ர, வபஷ ன வய )ரன!
அப- ம , ந ன ப) லவரதக வகள. அநதக க ரவ ர ப-ளரள அபபடய
பணணக ற ன? வப) மல ர, அவனகக உனரனக கடடகபக டதத
வ-டக வறன. அதத ன அவனககச )ரய ன தண1ரன!" எனற ன.
ilt

இரதக வகட1 அப- ம , அவன )றறம எத ரப த வணணம வதமப-த


வதமப- அழத பத 1ஙக ன ள. மதரதயனகவக வக பம அ) தத யம ய
வநதத. ")Uச)U ! வ வ ந மக அழமஞ) ய யப வப யவ-ட1 ய! எனன
m

ப) னன லம அழரகத ன ? ந ன பத ரலநத வப க வறன..." எனற


ப) லல வ-டடப ப த ) பப ட அபபடவய இரலய-ல இரகக, எழநத
வப ன ன.
.ta
w
w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

t
அதத ய யம 10 - க ரவ ர ப-ளரள

ne
த ரபப ஙவக வ-ல ம1ம ம கவம ப தனம னத. ம ககச
ப)லவ ககளளத. ம1ததககச ப) நதம க ஆய- ம வவல ந லமம,
ம1தத ன ஆதனதத ன கU ழ உளள வக வ-லகளகக ஏழ ய- ம, எட1 ய- ம

s.
வவல ந லமம இரநதன.

இபவப தளள பண1 )நந த கக மநத இரநதவர ப பறற ப


பலவ-தம ன வதநத உணட. ஆன ல இபவப த அபபதவ-ரய வக ததவர

nt
ஒழககதத லம கலவ-ய-லம ) றநத வ-ளஙக ன ர. ம1தத ன
ந ரவ கதத லளள ஊழலகரளபயலல ம வப ககவம, ம1தத ன
ப) ததககரளச )மய வளரச) , கலவ- வளரச) கக கப பயனபடததவம
பபரமயற) ப)யத பக ணடரநத ர.

re
இநத மயற) கரளபயலல ம அத கம பயனப1 தபட ப)யத
பக ணடரநத பணண-யவ ன ஒரவர அநத ம1தத ல இரநத ர. அவரத ன
க ரவ ர ப-ளரள. மனன.ரநத )நந த னதத ன க லதத வல இநத மனஷர
or
ரவததவத எலல வ-ஷயஙகள.லம )ட1ம ய-ரநதத. இபவப தஙக1
அவரர1ய அத க ம த ன அத கம யச ப)னற பக ணடரநதத.
ம1தத ன ஏ ளம ன ப) ததககள ஒர த லக ப வ-லம
ப வ-ய-ரநதபடய ல ஏத வத வக ரட வ-வக ஙகள ந1நத
ilt

பக ணவ1ய-ரககம. க ரவ ர ப-ளரளகக அநத வ-வக ஙகள.ன


நடபஙகள எலல ம பதரயம. அவர இலரலபயனற ல, ம1தத ன ந ரவ கம
உ1வன பலவ-தச ) ககலகளகக உளள க வநரடம. ஆதல ல, அவர வமல
அவநக பக ரகள அவவபவப த வநத வப த லம, பண1 )நந த அவர ப
m

வப கச ப) லல மடய த ந ரலரமய-ல இரநத ர.

அபவபரபபட1 த ரபப ஙவக வ-ல ம1தத ல )ரவ த க ம ந1தத ய மக -


௱-௱-ஸ க ரவ ர ப-ளரளரய இவத ப ரததக பக ளளஙகள. க த ல
.ta

ரவ ககடககன, கனனதத வல பரகய-ரலக கதபபல, கழதத வல )ரரகத


தபபட1 , இடபப-ல ப) ரக ய மண-பரஸ, பநறற ய-ல )வவ தப பப டட,
ரகவ- லகள எலல வறற லம ரவ வம த ம, அபபறம தஙகச )ஙக ல
வக தத ரஸட வ டச, இததரகய அலஙக தத1ன இவத இளநபத நத
w

வ-ழநத தரலய-ல இளநர கணட வ-ளஙகக றவரத ன க ரவ ர


ப-ளரள. ப ரதத ல ) த மனஷ ய, அபப வ-ய யத வத னறக ற ர
அலலவ ? ஆன ல, எநதப பறற வல எநதப ப மப இரககவம , நமகபகனன
பதரயம ப ரததக பக ணவ1 இரஙகள.
w

*****
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

"மதரதய ! இஙவக வ !" எனற க ரவ ர ப-ளரள கபப-ட1தம, பக ஞ)

t
த தத ல கU வழ வமரஜப பபடடய-ன மனன ல உடக ரநத எழத க
பக ணடரநத மதரதயன எழநத வநத பண-வ1ன ந னற ன.

ne
"வவலமப டக க மதத ல ரநத பகத ப பணம வ வ-லரல. ந உ1வன
வப யக க ரயஸதரனப ப-டதத எததரன வந ம ன லம இரநத
வ ஙக க பக ணட வ ! பவறஙரகய1ன வ கக1 த!" எனற ர.

s.
மதரதயன தயககதத1ன, "பதத ந ள கணகக எழத வவணடயத
ப கக ய-ரகக றத. வவற ய ர ய வத..." எனபதறகள, "எலல ம ந ரளகக

nt
எழதல ம, வப ! சமம வமரஜப பபடடய-ன மனன ல உடக ரநத தஙக க
பக ணடரநத ல எபபட எழத ய கம?" எனற எரநத வ-ழநத ர க ரவ ர
ப-ளரள.

மதரதயன வமரஜப பபடடய-ல கணகககரள எடதத ரவதத வ-டடக

re
க ளமப-ன ன. ஊரன ஒர வக டகக வநததம மதத ய னம ) பப-டமவப த
அப- ம வதமப-த வதமப- அழத பக ணட ந னற வத றறம அவன
மனககணண-ன மனப வநதத. அவனர1ய நர1ய-ன வவகம வ வ க
கரறநத, கர1) ய-ல )றறத தயஙக ந னற ன. ப-றக வடடககப வப ய
or
அப- ம கக ஆறதல வ ரதரத ப) லல வ-டட, த ன அனற ம ரல
த ரமப- வ வந ம ஆகம எனற பதரவ-ததவ-டடப வப வத த ன )ர
எனற ந ரனதத ன. அவவ வற தரம ன.ததத தனனர1ய வட இரநத
வத ரய வந கக ச ப)னற ன.
ilt
m
.ta
w
w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

)றற வந ததகபகலல ம, வடடன வ )ரல அர1நத ன, அச)மயம,

t
உளவள, "ஐவய ! ஐவய !" எனற அப- ம ய-ன தனம ன க ல வகடகவவ,
அவனர1ய உ1மபபலல ம மய-ரககசப)ற நதத. ஓடபவப ய கதரவத

ne
த றகக மயனற ன. கதவ த ழ டடரநதத. ஜனனலணர1 ப)னற
ப ரதத ன. உளவள, க1தத ல அவனர1ய கண வ-ழ கள பதரநத
வ-ழம ற ப)யத பயஙக க ட) ஒனற பதனபட1த. க ரவ ர ப-ளரள
அப- ம ய-னர1ய வமல ர1ய-ன தரலபரபக ரகய-ல ப-டததக

s.
பக ணடரகக ற ர. அப- ம , "ஐவய ! ஐவய !" எனற ப ப பப1ன
அவர1ம ரநத ஓ1 மயலக ற ள. அபவப த மதரதயனகக உ1மப
நடஙக றற. அவனர1ய வதகதத ல இரநத இ தததத ல ஒவபவ ர

nt
தள.யம பக த ததத. அடதத ந ம ஷம அவன வடட வ )ல ல வப டடரநத
பநதலக ரலப ப-டததக பக ணட கர ய-ன வமல ஏற ன ன. இ ணவ1
ப யச)ல ல த வ-ச ப)னற வடடன மறறதத ல கத தத ன.

re
அவனர1ய உ1மப-ல அபவப த ஆய- ம ய ரனகள.ன பலம
உண1 னத வப ல ரநதத. ஒவ த வல ல க ரவ ர ப-ளரளயணர1
ப)னற அவர கழதரதப ப-டதத ஒர தளளத தளள.ன ன. ப-ளரள
சவரல வம த க பக ணட கU வழ வ-ழநத ர. அவரர1ய தரலரயச
or
சவரல இனனம ந ல வம த வம த ன ன. ப-றக க ரலப ப-டததத
த த பவனற இழததக பக ணட வநத வ )றபடகக பவள.வய
தளள.ன ன.

அப- ம க1ததத தண ஒனரறப ப-டததக பக ணட ந னற ள.


ilt

அவளர1ய உ1மப இனனம நடநடஙக க பக ணடரநதத.

மதரதயன அவரள ஏற டடப ப ரககவம மடய தவன ய,


த ழவ தத ல மனனம ப-னனம ய ந1நத பக ணடரநத ன.
m

அப- ம வதமப-க பக ணவ1, "அணண ! பஙகளததகவக ந ம த ரமப-ப


வப யவ-1ல ம. இஙவக இரகக வவண1 ம" எனற ள.
.ta

மதரதயன ஒர ந ம ஷம ந னற வய ) தத வ-டட, "கதரவத த ழபப ள


வப டடக பக ணட பக ஞ) வந ம ஜ கக ரதய ய-ர, அப- ம ! அநதப
ப வ-ரய இபபடவய வ-டடவ-டடப வப கக க1 த. இனனம எததரன
வபரர1ய கடரயக பகடபப வன , ய ர கண1த? ந ன வப ய
w

)நந த னதத ல ப) லல மரறய-1ப வப க வறன. அநத அந ய யததகக


ஏத வத பரக ம உண1 , இலரலய பவனற ப ரதத வ-டக வறன" எனற
ப) லல வ-டட வ )ரல வந கக ந1நத ன.
w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

t
ne
அப- ம ஓடவநத அவரனக கடடக பக ணட "அணண ! எனரனத
தன.ய க வ-டடவ-டடப வப க வத!" எனற ள.

மதரதயன "இநத ஒர த1ரவ மடடம வப ய வரக வறன; தர1


ப) லல வத. அபபறம உனரனவ-டடப ப-ரக றவதய-லரல; ந ரளகவக

s.
பஙகளததககப வப ய வ-டவவ ம" எனற ன.

ப-றக, அவள.1ம ரநத வ-டவ-ததக பக ணட, அனப1ன அவளர1ய

nt
மதக ல தடடக பக டதத, ")றற வந ம பலரலக கடததக பக ணடர,
அப- ம ! இவத ஒர ந ம ஷதத ல த ரமப- வநத வ-டக வறன" எனற
ப) லல வ-டட பவள.வய ப)னற ன.

re
அப- ம ! தரப கய அப- ம ! உன அணணன ஒர ந ம ஷதத ல த ரமப-
வரவ ன எனற எணண-க பக ணட இ வத! அவன த ரமப- வ வவ
ம ட1 ன! இன.வமல பகவ ன த ன உனககத தரண!
or
ilt
m
.ta
w
w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net
அதத ய யம 11 - வப லB ஸ ஸவ1ஷன

பதர வ )றபடய-ல தளளப பபறற க ரவ ர ப-ளரள பமதவ கத

t
தளள டகபக ணட எழநத ரநத ர. வமல வவஷடரய எடததத த) ரயத
தடடப வப டடக பக ண1 ர. அககம பககதத ல ய ரம

ne
இலரலபயனபரதக கவன.ததக பக ணட, அவ) ம யக க ளமப- ந1நத ர.

க ரவ ர ப-ளரளய-ன வ ழகரகய-ல இமம த ர )மபவஙகள


) த ணம னரவ. பல த1ரவகள.ல அவர ஏரழ எள.யவரகள.ன

s.
வடகள.வல இரதவ-1 அத கம ன பத நத வகக ஆள க ய-ரகக ற ர.
அரதபயலல ம அவர லட) யம ப)யவத க ர1ய த. இத வ-ஷயதத ல
அவர த மர இரலத தணணர வப ல வ ழகரக ந1தத ன ர எனவற

nt
ப) லலல ம.

ஆன லம இனற ந1நத )மபவதரத அவர அவவ ற உதற த


தளள.வ-1 மடயவ-லரல. இநத மதரதயன, ம1தத ல தம கU வழ

re
வவரலய-ல இரபபவன. இன. வமல அவன.1ம எபபட வவரல வ ஙக
மடயம? அவன.1ம தரல ந ம ரநத, வபசவதத ன எவவ-தம ) தத யம?

எபபடவய )ம ள.ததக பக ளக வற பமனற லம அநதப ரபயன வ ரய


or
மடகபக ணட சமம இரபப ன ? )நந த னதத 1ம வப ய
இலல தரதயம பப லல தரதயம ப) லல ரவதத ல எனன ப)யக றத?
ஏறபகனவவ, தம வபரல பக ரகளககக கரறவ-லரல.

வத ய-ல வப யக பக ணடரககமவப வத க ரவ ர ப-ளரள


ilt

இரதபயலல ம பறற ச ) ஙவக ப ஙகம க ஆவல )ரன ப)யத


கர1) ய-ல ஒர மடவகக வநத ர. அதன பலன க, அவர வநவ ம1தத ன
க ரய லயததககப வப க மல வப லB ஸ ஸவ1ஷனககப வப ன ர.
m
.ta
w
w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

வப லB ஸ ஸவ1ஷன.ல, ஸப இனஸபபக1ர ஸரவவ ததம ) ஸத ர


அபவப தத ன 'ட ஸ' பணண-க பக ணட பவள.வய வநதவர, க ரவ ர

t
ப-ளரளரயப ப ரதததம, "வ ரம, )ஙகப ப-ளரள! நர வரக றர எனற
க லமண- வந ததகக மனவப எனககத பதரநத வப சச. 'ய ரன வரம

ne
ப-னவன மண-வய ர) வரம மனவன' எனபரத ')ஙகபப-ளரள வரவ ர
ப-னவன, )வவ த வ )ரன வரம மனவன' எனற ம றற வ-1 வவணடயத
த ன'. ஆன ல எனன ஒர ம த ரய ய-ரகக றர? பநறற ய-வல எனன
அவவளவ பபரய வககம? வ-ஷயம எனன?" எனற வகட1 ர.

s.
"ஸ ர! அ)நதரபபம ய ஒர க ரயம ந1நத வப சச. நஙகள ப ரதத
உ1வன ந1வடகரக எடகக வ-ட1 ல, அபபறம இநத ஊரவல ய ரம

nt
இரகக வய கயரதய-லரல. ம1தரத மடக பக ணட ந ஙகள எலல ம
க ளமப- வ-1 வவணடயதத ன" எனற ர க ரவ ர ப-ளரள.

")ஙகப ப-ளரள! அபபட ஏத வத ந1நத வ-ட1 ல, இநத ஊர ப)யத

re
ப கக யநத ன. ஆன ல அத ந1கக த எனற எனககத பதரயம. எனன
)ம ச) ம, )Uகக ம ப) லலம. கபலக1ர தரற வரக ற ம
வ)நதனரகக, ந ன வப க வவணடம, அவ) ம!" எனற ர.
or
"நலல வவரளய கப வப சச, ந ன உ1வன க ளமப- வநதத. ப ரஙகள;
ம1தத வல ஒர தற தரலப பயல - ய வ ) ப ரச பணண-ன ரகபளனற -
வவரலகக ரவதவத ம. மதரதயன எனற பபயர. அநதப ரபயன
ந ளர1வ-வல ம1ததப பணதரதக ரகய ட வநத ன எனற பதரநதத.
இனரறகக மதத ய னம பபடடய-ல ஐமபத ரப ய பணம கரறநதத.
ilt

ரபயரன வ-) ரககல பமனற ப ரதத ல ஆரளக க ணவ-லரல. உ1வன


பறபபடட அவன கடய-ரகக ற வடடககப வப வனன. அஙவக ப ரஙகள,
இநதத தடபபயல, அவன தஙகச) க ட1 ரப ய வந டர1க பக டததக
பக ணடரநத ன. ரகயம பமயயம யப ப-டததக பக ணட வநத
m

வப லB ஸ ல ஒபபவ-பபதறக க அவரனப ப-டதவதன. அநதத தடபபயல


எனரனப ப-டததத தளள.ச சவரவல வசச வம த வ-ட1 ன, ஸ ரனன !
பக ஞ)ம ந ன உஷ ய-லல மற வப ன ல, பமனன.ரயப ப-டததக
.ta

பக னற ரநத லம பக னற ரபப ன. நஙகள உ1வன அவரன அப ஸட


பணண-ய க வவணம."
w
w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

அபவப த ஸப-இனஸபபக1ர, "அநதக கரதபயலல ம வவண1 ம, ஐய ! நர


ப) லக றதறபகலல ம ) ட) உண1 ப) லலம" எனற ர.

t
"வபஷ ய உணட. உஙகளகக ய ர எபபட ) ட) ப) லல வவணவம ,

ne
அபபடச ப) லலச ப)யக வறன."

"பப யச ) ட) தய ர பணணக ற ?"

s.
") வ ) வ ! ஆண1வவன; பப ய) ட) ய ? கணண வல ப ரததவ ரளக
பக ணட ) ட) ப) லலச ப) லக வறன; அபபறம எனன உஙகளகக?"

ஸப-இனஸபபக1ர, ப\ட க னஸ1ப-ரளக கபப-டட, "ந யட இநதச

nt
)ஙகப ப-ளரளய-1ம வ ககமலம வ ஙக க பக ணட அவர ப) லக ற
ரபயரன அ ஸட ப)யத பக ணட 'ல க-அப'ப-ல ரவயம. ந ன வநத
மறற வ-ஷயம வ-) ரததக பக ளக வறன" எனற கற வ-டட, வம ட1 ர
ர)கக ள.ல ஏற ச ப)னற ர.

re
மதரதயன வத வய ட ம1தரத வந கக வநத பக ணடரநத ன. அவன
உளளதத ல ஒர பறம பக த பபம, மறபற ர பறம வரஙக லதரதப
பறற ய ஏககமம கடபக ணடரநதன. "பண1 )நந த ரய உ1வன ப ரகக
or
மடயம , ப ரதத லம த ன ப) லவத ல அவரகக நமப-கரக
உண1 கம , ந ய யம ப-றககம " எனற பலவ-த எணணஙகள வத னற
மரறநதன. அபவப த எத வ பக ஞ) த தத ல இ ணட வப லB ஸ
க னஸ1ப-ளகள வரவரத அவன ப ரதத ன. உ1வன பண1
ilt

)நந த ய-1ம வப யச ப) லவரதக க டடலம ஏன வப லB ஸ ல வப யச


ப) லலகக1 த எனற அவனககத வத னற யத. அபபட எணணம டடக
பக ணடரகரகய-வலவய அநத வப லB ஸக ரகள அவனணர1 வநத
ந னற ரகள. அவரகள.ல ஒரவன "தமப-! ந த வன மதரதயன எனக றத?"
m

எனற ன. மதரதயன "ஆம ம" எனறதம, "இனஸபபக1ர ஐய உ1வன


அரழசசணட வ சப) னன ர, ஒர )ம ) ம வகடக வவணம ம"
எனற ன வப லB ஸக ன.
.ta
w
w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

கமப-1பவப ன பதயவம கறகவக வநத வ-ட1த எனற எணண-ன ன

t
மதரதயன. க ரவ ர ப-ளரள அப- ம ரய உபதத வபபடததவரதத
த ன வரவதறக மனன வலவய வவற ய வத ப ரததவ-டடப

ne
வப லB ஸ ல வப யச ப) லல ய-ரபப ரகவள எனற எணண-ன ன.
க னஸ1ப-ரளக வகட1தறக, அவரகள தஙகளககத தகவல ஒனறம
பதரய த எனற ப) லல வ-ட1 ரகள.

s.
வப லB ஸ ஸவ1ஷரன அர1நததம, ப\ட க னஸ1ப-ள ந யட
அவரன ஏற டடப ப ரதத ர. ப-றக அவர உடக ரநத ரநத க1ததகக
எத ரல இரநத ஒர அரறரயத த றநத, "தமப-! இநத ரமககள வப !"

nt
எனற ர. மதரதயன அநத அரறய-ல தனன.1ம இ க) யம க ஏவத
வகடகப வப க ற ர எனற ந ரனததவன ய, உளவள வப ன ன. உ1வன அநத
ப\டக னஸ1ப-ள பவள.க கதரவச ) தத ப படடயரதப ப ரதததம,
மதரதயனககச 'ப) வ ர' எனறத.

re
"எனன ஸ ர, இத! ஏன எனரன ரவததப படடக றரகள?" எனற
ப ப பப1ன வகட1 ன.

"ஏன ? களவ ண-ப பயவல! ம1ததப பணம ஐமபத ரப ரய


or
அமகக வ-டட, ஏன எனற வகடக ற ய? வப த தறகக க ரவ ர ப-ளரள
வமலம ரக வசசட1ய வம? த ரடடப பயவல!" எனற ர
ப\டக னஸ1ப-ள.
ilt

"ஐவய ! இத எனன படவம )ம!" எனற அலற ன ன மதரதயன.

ப\டக னஸ1ப-ள இதறகள பவள.வய வப ய வ-ட1 ர.


m

மதரதயன "ஸ ர! ஸ ர!" எனற கதற க பக ணவ1 கதரவப ப-டதத


உலகக ன ன.

அபவப த, "இரமபக கதவ, ) ம ! பவறங ரகய வல ஒடகக மடய த,


.ta

) ம !" எனற க ரலக வகடட அவன த டகக ட1 ன. க ல வநத பககம


ப ரதத ன. அவத அரறய-ன மரலய-ல, கநதல தண-ய1ன ப)மபடர1
ப1ரநத மB ர) த டய1னம, கறவன ஒரவன உடக ரநத ரபபரதக
கண1 ன.
w
w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

அதத ய யம 12 - ஓட1மம வவடர1யம

t
இ வ வந ம, எஙகம ந )பதம ய-ரநதத. அநத ந )பததரதக கரலததக

ne
பக ணட வப லB ஸ ஸவ1ஷன கடக ம பதத மண- அடததத.

மதரதயன அர1ககபபடடரநத அரறககள பவள.ச)ம க ர1ய த.


ஸவ1ஷன த ழவ தத ல, ஒர ல நதர மஙகல ய எரநத பக ணடரநதத.

s.
கடக தத ல மண- அடககத பத 1ஙக யவப த, மதரதயன அநத
அரறககள, கணடல அர1பட1 பல ரயப வப ல மனனம ப-னனம ய
ந1நத பக ணடரநத ன. கடக தத ன மண- ஓர) வகட1தம அவன

nt
ந னற, "ஒணண, ப ணட, மண..." எனற எணண-க பக ணட வநத ன.

பதத மண- அடதத ந றதத யதம, மறபடயம அவன ப ப பப க


ந1நத ன. "பதத மண-, பதத மண-; அப- ம தன.ய ய-ரபப ள;

re
தன.ய ய-ரபப ள. அநதக க தகன ஒர வவரள வநத ல?..." இபபடத
தனககள த வன ப) லல க பக ணட மனனம ப-னனம க ந1நத ன.

"அபவப த, ப 'டயட'ய-ல இரநத வப லB ஸ வ)வகன அநதப பககம


or
வ வவ, மதரதயன ஆவல1ன கதவணர1 வநத, வதமபம க ல ல, "ஸ ர!
ஸ ர!" எனற ன.

வப லB ஸக ன அவரன உறறப ப ரதத, "எனன1 அபப , ஸ ர, வம ர!


ilt

எனன )ம ச) ம?" எனற வகட1 ன.

"எனகக ஒர உபக ம நஙகள ப)யய வவணடம. அரத என உய-ர


இரகக ற வர ககம மறகக ம டவ1ன. என வத ரல உஙகளககச
m

ப)ரபப கத ரதததப வப டவவன."

இதறகள அநதச வ)வகன, "வவண1 ம1 , அபப ! வவண1 ம.


எஙகளகபகலல ம )ரகக ரவலவய ப)ரபபத ரதததக பக டகக ற ரகள.
.ta

ஏவத உபக ம எனற வய, அத எனன ப) லல!" எனற ன.

"ஐய , அர மண- வந ததகக எனரன வ-டதரல பணணஙகள.


வடடககப வப ய ப ரததவ-டட உ1வன த ரமப- வநத வ-டக வறன.
உஙகளகக ஒனறம பகடதல வ த. நஙகள வவணம ன லம என
w

ப-னவன ட வ ரஙகள..."

வப லB ஸக ன ) ரதத ன. "ப மபப வபஷ ன வய )ரன! அபபட


w

எனனபப வடடவல அவ) ம? எனனதரதய வத ரவததவ-டட மறநத


வப ய வநத வ-ட1 ய ?" எனற வகட1 ன.
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

"ஐய நஙகளம அகக தஙரககள1ன ப-றநத ரபபMரகள. எனனர1ய


தஙரக வடடவல தன.ய ய இரகக ற ள. அதவவ , பதரகவக ட வட.

t
அவரள ய வத பதரநதவரகள வடடல பக ணடவப ய வ-டடவ-டட
உ1வன த ரமப- வநத வ-டக வறன..."

ne
வப லB ஸக ன இதறக இடஇடபயனற ) ரககத பத 1ஙக வ-ட1 ன.

"அணவண! அணவண! இஙவக வ !" எனற கபப-டடகபக ணவ1 ) ரதத ன.

s.
இரதக வகடட, ல நதரன அடய-ல ர1ர எழத க பக ணடரநத
இனபன ர வப லB ஸக ன எழநத வநத ன.

nt
"அணவண! இநதப ரபயனகக அவ) ம ய வடடககப வப க
வவணம ம!"

மப அவ) ம யப வப கவவணவம ? அபபட எனன அவ) ம ம?"

re
"ப

"இநதப ரபயனர1ய தஙரக வடடல தன.ய ய-ரகக ற ள ம. ந


வவண த தரணககப வப க ற ய அணவண?"
or
இரதக வகட1தம இ ண1 வத வப லB ஸக னம வ-ழநத வ-ழநத
) ரதத ன. இ ணட வபரம ) ரததக பக ணவ1 அஙக ரநத வப ன ரகள.

மதரதயன மகதத ல ப) லல மடய த வக பம பஜ ல ததத. அவன


ilt

ரககரளப ப-ர)நத பக ணட ந னற ன. இதவர ககம மரலய-ல


உடக ரநத ரநத கறவன அச)மயம எழநத வநத, மதரதயரன
மகததகக வந க உறறப ப ரதத ன. "இபவப எனன ) ம ப) லறஙக?"
எனற ன.
m
.ta
w
w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

மதரதயன வப) மல ரககவவ, "ந ன ப) லக றபட வகடடஙகனன ,


கட1 யம தபப-சசக பக ளளல ம. )ரத ன ?" எனற ன.

t
")ர" எனற ன மதரதயன.

ne
கடக தத ல, பததர மண- ஆவதறக க '1ங' எனற ஒர த1ரவ
அடததத.

s.
ஸவ1ஷன த ழவ தத ல படதத ஒர க னஸ1ப-ள கறடர1வ-டடத
தஙக க பக ணடரநத ன. இனபன ரவன உடக ரநதபட ஆடவ-ழநத
பக ணடரநத ன.

nt
ஏவத இரமபக கதவ ஓர)பபட1 )ததம வகடகவவ, உடக ரநத ரநதவன
த டகக டட ந ம ரநத, "எனன அத?" எனற ன. வபசச மசச இலரல. ஆன ல
அவன மன ந மமத யர1ய மல , எழநத ரநத 'ல க-அப' அரறய-ன
கதவணர1 ப)னற ன. அநதக கதவ-ன இரமபக கமப-கள இ ணட மனற

re
இ1தத ல ) ற த வ-லககபபடடரபபரத. அவன கவன.ககவ-லரல.
கதவககபப ல ந னற பக ணடரநத கறவரனப ப ரதத "எனன1 , கறவ ,
எனன )ததம?" எனற வகட1 ன.
or
கறவன "எனன ) ம , வகடகறஙக?" எனற வகடடக பக ணவ1
கதவணர1 வநத ன. வநதவன பள.சப)னற ரககரளக கமப-கள.ன
வழ ய ய பவள.வய நடட அநதப வப லB ஸ வ)வகன.ன கழதரதக
பகடடய யப ப-டததக பக ண1 ன. வப லB ஸக ன எனன த ம ற யம
ilt

அநதப ப-டய-ல ரநத வ-டவ-ததக பக ளள மடயவ-லரல. அவனர1ய


வ-ழ கள ப-தஙக ன.

இதறகள மதரதயன, கமப- வ-லககபபடடரநத இ1தத ன வழ ய யக


m

ரகரய நடட, வப லB ஸக ன ரபய-ல ரநத ) வ-ய-ன ல படர1த


த றநத த ழபப ரளயம வ-லகக ன ன. உ1வன பவள.ய-ல வநத, கறவன
ப) னனபட வப லB ஸக ன வ ய-ல தண-ரய ரவதத அர1தத ன.
தனனர1ய வமல தண-ய-ன ல அவன ரககரளயம இறகக க
.ta

கடடன ன.

கறவன ம னனல ம னனம வந தத ல பவள.வய வநத அநத


வப லB ஸக னர1ய க லகரளயம கடடக கU வழ உரடடயதம, இ ணட
w

வபரம ஓடபவப ய வ )ல கதரவத த றநத ரகள. அநதச )பதம வகடடத


தஙக க பக ணடரநத வப லB ஸக ன த டகக டட வ-ழ ததக பக ண1 ன.
வ )ல கதரவத த றநத பக ணட இ ணட வபர ஓடவரதப ப ரதததம,
"வ1ஞ)ர! எஸவகப! ஷXட! ஷXட!" எனற கதத க பக ணவ1 தன
w

ரகய-ல ரநத தபப கக ரய எடததச சட1 ன. கணட, ஸவ1ஷன கர


வமல வப யத த கக , கடட1ம க டக டககச ப)யதத.
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

பவள.ய-ல வநத மதரதயன, கறவன எனன ஆன ன எனற க1த


த ரமப-ப ப ரககவ-லரல. வக தண1தத ல ரநத க ளமப-ய மப ணம

t
எனப ரகவள, அதவப ல அவன வநவ தனனர1ய வடர1 வந கக
ஓடன ன. இ வ வந ம ரகய ல, வத கள.ல ஜன ந1ம ட1ம லரல. ஆன ல

ne
அவன ஓடய வழ ய-ல பதரந யகள எலல ம கர ததன. ) ல ந யகள
அவரனத பத 1ரநத ஓடவநதன. அரதபயலல ம அவன
பப ரடபடதத மல )நத பப நதகள வழ ய கப பகநத அத வவகம ய
ஓடன ன. கர1) ய-ல வடர1 அர1நத ன. கதவ ) தத ய-ரநதத.

s.
வடடறகள வ-ளகக இலரல. மதல ல கதரவ பமதவ க இடதத ன.
ப-றக ஓஙக இடதத ன. 'அப- ம ! அப- ம !' எனற கமம ய க ல ல அலற
அரழதத ன. வபசச மசச இலரல. பக ஞ) த தத ல வப லB ஸக ரகள

nt
கச)ல டடக பக ணட ஓடவரம )ததம வகட1த. )டப1னற கதவ-ன
ந த ஙக இரககம இ1தரதப ப ரதத ன. கதவ பவள.பபறம
பட1பபடடரபபரதக கண1 ன.

re
ஐவய ! அப- ம ! அப- ம ! ந எனன ஆன ய? எஙவக வப ன ய?

or
ilt
m
.ta
w
w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net
அதத ய யம 13 - பயம அற ய ப வபரத

மதரதயரனப வப லB ஸ வ)வகரகள வத ய-ல )நத தத அரழததக

t
பக ணட வப னரத அச)மயம தறப)யல க அநதப பககம வப க வநரநத
ப)ஙகமலதத ச) ப ரததக பக ணடரநத ள.

ne
இநதச ப)ஙகமலதத ச) , மதரதயன கடய-ரநத அவத வத ய-ல,
அவனர1ய வடடகக ஐநத ற வடடகக அபப ல வ) ததவள. அவள ஒர
ஏரழ ஸதர. க ரல வவரளய-ல இடடல சடட வ-றற ஜவவன ப யம

s.
ந1தத வநத ள. அவளககப பத னமனற, பத ன ல வயத ன ஒர மகன
மடடம உணட.

nt
) ல )மயம அவள அப- ம வடடககப வப ய அவள1ன வப) க
பக ணடரபப ள. அப- ம ய-ன இன.ய சப வமம, )மரததம அவளர1ய
மனதரதக கவரநத ரநதன. அப- ம வப னற ஒர பபண தனகக
இரநத ல எவவளவ நனற ய-ரககம எனற அவள ஒவபவ ர )மயம

re
எணணவதணட.

அப- ம அநத ம த ரத தன. வடடல இரபபரதப பறற கக1ச


ப)ஙகமலதத ச) ) ல த1ரவ ப- ஸத ப-தத ரகக ற ள. அநதத பதரவ-வல
or
ஒர வரர)த ன வடகள. அவநகம க எலல ம ம1தரதச வ)ரநதரவவய.
மதரதயன கடய-ரநத வடடகக ஒர பறதத ல வத ட1ம. இனபன ர
பறதத ல ப ழ க வ-ழநத க 1நத ஒர வட. அதறகபபறம அநத வத ய-ல
வவ1 க ர1ய த.
ilt

"இமம த ர வக ட வடடல வப யக கடய-ரகக ற வய அமம ! நவய


பசர)க கழநரத. அணணன எஙவகய வத ஊரககக கU ரககப வப க
வவணடய-ரநத ல எனன பணணவ ய? வப) மல என வடடகக வநத
எனவன வ1வய இரநத வ-டஙகவளன!" எனற பல த1ரவ
m

ப) லல ய-ரகக ற ள ப)ஙகமலதத ச) .

ஆன ல, அப- ம அரதக க த ல வ ஙக க பக ளளவவய-லரல. பயம


எனற ல இனனபதனற அவளககத பதரய த. வமலம, அணணன
.ta

மதரதயன இரககம வப த அவளகக எனன பயம? ய ல எனன


ப)யய மடயம அவரள?
w
w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

மதரதயனகக இ ணட பககமம இ ணட வப லB ஸக ரகள ந னற

t
அவரன, அரழததக பக ணட வப னரதப ப ரதததம
ப)ஙகமலதத ச) ககச ப) வ ல எனறத. அவள வ-ர நத ந1நத வநவ

ne
அப- ம ய-ன வடடகக வநத வ)ரநத ள. த ழபப ள வப டடரநத கதரவ
இடதத ள. அப- ம , அணணன த ன வநத வ-ட1 ன எனற
எணண-கபக ணட, )டப1னற கணணர த தர1ததவ-டட எழநத ள.
ஆன ல அணணன க ல வகடக மல ரககவவ, பக ஞ)ம )நவதகம

s.
வத னற , "ய ர அத?" எனற வகட1 ள.

"ந ன த ன, அப- ம ! கதரவத த ற!" எனற ப)ஙகமலதத ச) ய-ன க ல

nt
வகடகவம, ஜனனல ல எடடப ப ரதத, வவற ய ரம இலரலபயனற
பதரநத பக ணட, கதரவத த றநத ள. அப- ம ய-ன கணகள அழத அழத
) வநத ரபபரதயம, கனனபமலல ம கணணர வழ நத அர1ய ளஙகள
இரபபரதயம கண1 ப)ஙகமலதத ச) ககப ப ப பப அத கம ய-றற.

re
"அட பபணவண! எனன வ-பரதம ந1நதவ-ட1தட? அஙவகவய உன
அணணரனப வப லB ஸக ரகள அரழததப வப க ற ரகள! இஙவகவய ந
அழத அழத கண வக ரவப பழம ய ஆக ய-ரகக றத! மதரதயன
or
எனனட பணண-வ-ட1 ன? நலல ப-ளரளய சவ)!" எனற ள.

அப- ம ககத த ககதத ர) பரயவ-லரல. வப லB ஸக ரகள ?


அணணரனய அரழததப வப க ற ரகள? ஏன? எதறக க?
ilt

*****
m
.ta
w
w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

ப)ஙகமலதத ச) பமளள பமளள வ-) ரதத அனற ந1நதரதபயலல ம

t
பதரநத பக ண1 ள. கர1) ய-ல "ஐவய ! அநதப படப வ- )ஙகப
ப-ளரளய-ன கண உன வமலம வ-ழநதவ-ட1த ? அவன பப லல த

ne
க)ன சவ)! அவனர1ய சழச) த ன எலல ம! எனனவம பப யக வகச
எழத ரவசச மதரதயரனப வப லB ) ர1ம ப-டததக
பக டதத ரகக ற ன. ஐவய , பபணவண! உனகக இபபட எலல ம
வ வவணம?" எனற அவள பலமப-கபக ணடரககமவப வத, வ )ல ல

s.
"எஙக அமம இஙவக இரகக ள ?" எனற ஒர ) ற ரபயனர1ய க ல
வகட1த. "வ 1 தமப-!" எனற ள ப)ஙகமலதத ச) .

nt
உளவள வநதவன அவளர1ய மகன. அவன வரம வப வத, "அமம !
அமம ! நமம மதரதய அணணரனப வப லB ஸக ஙக ப-டசசணட
வப யவ-ட1 ரகள ம. ம1ததப பணதரத அணணன த ரடட1 ன எனற
வகஸ ம. வப லB ஸ ஸவ1ஷன.ல பக ணட ரவசச, அட, அட எனற

re
அடகக ற ஙகள ம, அமம !..." எனற ப) லல க பக ணட வநத ன.

இரதக வகட1தம, அப- ம 'வ\ ' எனற அலற தர ய-வல தரலரய


மடடக பக ளளத பத 1ஙக ன ள. ப)ஙகமலதத ச) )டப1னற அவள
or
தரலரயபப-டததத தன மடய-ன வமல ரவததக பக ணட, "அ)டடப
பபணவண! இநத மட1 ப பயல ஏவத உளற ன ல அரதக வகடடக
பக ணட இபபடச ப)யயல ம ? இவனகக எனன பதரயம? வப லB ஸ
ஸவ1ஷன.ல அடகக றபதலல ம அநதக க லம. இபவப ,
கவரன ய-ரநத ல க1 ஒரததன வமவலயம ரக ரவகககக1 த. ரக
ilt

ரவச) ல கணரணப ப-டஙக வ-டவ ரகள. இவத ப ர! ந


கவரலபப1 வத. ந ன வழ ப) லக வறன. இநத ஊர வப லB ஸ
இனஸபபக1ர வடட அமம ரள எனககத பதரயம. உனரன ந ன
அவள.1ம அரழததக பக ணட வப க வறன. அவள.1ம ஒனற வ-1 மல
m

ந1நதத ந1நதபட எலல ம ப) லல. அநத அமம ள ப மப நலலவள.


வடடகக ர1ம ப) லல மதரதயரன வ-டதரல ப)யயப பணணவ ள.
க ளமப, வப கல ம, இன.வமல இநத வடடவல ந இரகக றத க1 அப யம!"
.ta

எனற ன.
w
w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

t
அதத ய யம 14 - அப- ம ய-ன ப- ரததரன

ne
அனற இ வ சம ர பதத மண-கக ஸப-இனஸபபக1ர ஸரவவ ததம
) ஸத ர கபலக1ரன க மப-ல ரநத வடடககத த ரமப- வநதவப த,
உளவள ம கவம இன.ரமய ன பபண க ல ல ய வ உரககம கப ப டக
பக ணடரபபரதக வகடட வ-யபப அர1நத ர. )றற வந ம வ )ல வலவய

s.
ந னற வகடடக பக ணடரநத வ-டட உளவள ப)னற ர. க1தத ல
ஸவ ம ப1ஙகள.ன மனன ல, கதத வ-ளகக ஏறற ரவதத ரபபரதயம
ஓர இளம பபண உடக ரநத ப டவரதயம தமத மரனவ-யம

nt
கழநரதகளம அநதப ப டடல அம ழநத வப ய-ரபபரதயம கவன.தத ர.

) ஸத ர பக ஞ)ம பத ணர1ரயக கரனதத, இ ணட த1ரவ


தர ரயத தடடய ப-றகத ன அவரகளகபகலல ம இவர வநத ரபபத
பதரநதத. அப- ம )டப1னற ப டர1 ந றதத ன ள. இனஸபபக1ரன

re
மரனவ- உ1வன எழநத ரநத அவர1ம வநத, "இநதப பபணணககப
பபரய கஷ1ம வநத ரகக றத. எலல ம உஙகளர1ய அழக ன வப லB ஸ
இல க வ-ன ல த ன. இநதப ப வம எலல ம ய ரர1ய தரலய-ல
வ-டயப வப க றவத , பதரயவ-லரல..." எனற ப1ப1பப1ன வப)த
or
பத 1ஙக ன ள.

"மதல ல )ம ) ம எனனபவனற ப) னன ல அபபறம


ப வபணண-யதரதப பறற வ-) ரககல ம" எனற ர ) ஸத ர.
ilt

"அபதலல ம ப) லல மடய த. மதல ல இநதப பபணரணக


க பப றறவத க நஙகள ப- ம ணம ப)யயஙகள, அபபறம த ன )ம ) ம
ப) லவவன."
m
.ta
w
w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

t
"இபதனன, ) தத வ)னன கரதய க அலலவ இரகக றத? ந ன எனன
க ரஷணன , அரசசனன ? ய ரர1ய தரலரயய வத ய வத ந ரளச

ne
) யஙக லததககள வ ஙக வ-டவத கச ப) லல ய-ரகக ற ரகள ?"

"வப தம, வப தம! அரசசனன ய-ரஙகள, க ரஷணன ய-ரஙகள,


மனமதன ய வவணடம ன லம இரஙகள, இவளர1ய அணணரன

s.
உ1வன பஜய-ல ல ரநத வ-டதரல பணண-க பக டதத ல )ர" எனற ள.

"இவளர1ய அணணன ? ய ர, ம1ததப பணதரதத த ரடவ-ட1த கக


க ரவ ர ப-ளரள வநத ரபவப ரட ப)யத வன, அநதப ரபயன ?"

nt
"ஆம ம அநதக க ரவ ர ப-ளரளரயத தகக வல வப ட1 லம
ப தகம லரல. அவன வநத ப) னன ன எனற நஙகளம அநதப
ரபயரன அ ஸட ப)யயச ப) னனரகவள!"

re
ப-றக, மB ன ட) அமம ள, அப- ம யம ப)ஙகமலதத ச) யம
பதரவ-ததபட எலல வ-வ ஙகரளயம ஸரவவ ததம ) ஸத ரய-1ம
ப) னன ள. ) ஸத ர எலல வறரறயம வகடடவ-டட, "அநதச
or
)ஙகபப-ளரள பபரய அவய கக யன எனற எனககத பதரயம. அவனகக
நலல ப 1ம கறப-கக வறன. பப ய வ ககமலம பக டதததறக கப
ப-டததத தணடதத வ-டக வறன. மதரதயன 'ல க-அப' ப-ல இ ணட
மனறந ள இரநத ல க1 வம )ம இலரல. அபபட இரநத ல த ன
ilt

அநத அவய கக யன வமல வகஸ வலபபடம. இநதப பபணரணச


)ம தனபபடதத அனபப" எனற ர.

அதறக மB ன ட) அமம ள, "ப மப நனற ய-ரகக றத! இவள எஙவக


m

வப வ ள, இததரன வந ததககப ப-றக? அணணரனத தவ- வவற ந த


க ர1ய த, இநதப பபணணகக. இடடல க கர1 ப)ஙகமலதத ச)
தறப)யல கப ப ரதத இஙவக அரழததக பக ணட வநத ள.
இலல வ-ட1 ல எனன வநரநத ரககவம பதரய த. இ தத ர இஙவக
.ta

த ன இநதப பபண இரகக வவணடம" எனற ள.

இரதபயலல ம வகடடக பக ணடரநத அப- ம கக, மதரதயன


இபவப த உ1வன வ-டதரலயர1நத வ ம ட1 ன எனபத மடடநத ன
மனதத லபட1த. மB ன ட) யமம ள.ன ஆறதல பம ழ ய-ன ல
w

வதறதலர1நத ரநத அவளகக இபவப த தககம பப ஙக க பக ணட


வநதத. எவவளவவ அ1கக ப ப ரததம மடய மல வ-மம ன ள.
w

*****
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

t
ne
s.
nt
re
or
ilt
m
.ta
w
w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net
அநதச )மயம வடட வ )ல ல ஆள ஓடவரம )ததம வகட1த. அடதத
ந ம ஷம ஒர வப லB ஸக ன உளவள வநத ஸப-இனஸபபக1ரகக
ஸல ம ரவதத ந னற ன. ஸப-இனஸபபக1ர, "எனன1 இத த1ப1ல?

t
வப லB ஸ ஸவ1ஷரனத த ர1ன பக ணட வப யவ-ட1 ன ?" எனற ர.

ne
"இலரல, எஜம ன!"

"எனன1 ப-னவன?"

s.
"ஒனறம லரல, எஜம ன...!"

"ஒனறம லல ததறக இவவளவ த1ப1ல?"

nt
"இலரல, எஜம ன!"

"எனன1 இலரல, மட1 ள!"

"த1ப1ல இலரல, எஜம ன! இ ணட ரகத கள ல ககபப-ல ரநத

re
எஸவகப ஆக வ-ட1 ரகள, எஜம ன!"

"எனன? எனன? ந ஜம கவ ?"


"ஆம ம! எஜம ன; கறவன ப) ககனம இனற ) யஙக லம அப ஸட
or
ப)யத மதரதயனம ஓட வ-ட1 ரகள, எஜம ன!"
இரதக வகட1தம இனஸபபக1ர, அவரர1ய மரனவ-, அப- ம
மனற வபரம த டகக டடப வப ன ரகள. ஆன ல அவரகள
ஒவபவ ரவரர1ய உளளதத லம இநதச ப)யத பவவவவற வ-த
ilt

உணரச) கரள உண1 கக றற. 'ப வ-ப பயல' க ரயதரதக பகடதத


வ-ட1 வன' எனற ந ரனதத ர இனஸபபக1ர. க னஸ1ப-ரளப ப ரதத,
"வப ஓட! உஙகரளபயலல ம மதல ல பத ரலததவ-டட, மறக ரயம
ப ரகக வறன" எனற கவ-ன ர. அவன வப னதம உள அரறய-ல இரநத
m

ரவ லவர எடபபதறக க வ-ர நத ப)னற ர. மB ன ட) அமம ள.ன


மனதத ல பபரஙகலககம உண1 ய-றற. மதரதயன ஓடப வப னதன
வ-ரளவகரள நனக அற யவ-லரலபயனற லம, ஏவத வ-பரதம
ந1நதவ-ட1பதனற மடடம அவளககத வத னற றற. வபரதப பபண
.ta

அப- ம வய , அநதச ப)யத ரயக வகடடப பபரதம )நவத ஷமர1நத ள.


தன அணணன பஜய-ல ல ரநத தபப-ததக பக ணட வப யவ-ட1 ன
எனபத மடடவம அவளககத பதரநதத. அதனர1ய பல பலனகரள
அவள எனன கண1 ள? இனஸபபக1ர ரவ லவர எடதத வ உளவள
w

வப னவப த, அவர மரனவ-யம அவர த பத 1ரநத வப ன ள. அபவப த


அப- ம க1தத ல ரநத ப1தத ன மனன ல ரககபப- ந னற, "ஸவ ம ,
பகவ வன! என அணணன வப லB ஸக ரகள ரகய-ல அகபப1கக1 த"
எனற வ யவ-டடப ப- ரதத தத ள. உளவளய-ரநத இரதக வகடடக
w

பக ணவ1 வநத ஸப-இனஸபபக1ர, அப- ம ரய இ ககதத1வன


ப ரததவ-டட, "ஐவய ! த த ரஷ1ம ப-டதத பபணவண!" எனற வ யககள
ப) லல க பக ணட பவள.வய ப)னற ர.
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

அதத ய யம 15 - ப) யம பரகயம

t
வடடக கதவ படடய-ரபபத கணட ஒர கணம த ரகதத ந னற ன
மதரதயன. இரத அவன எத ர ப ரககவவய-லரல. ந னற வய ) ககவம

ne
வந ம லரல. ரககரள பநற ததக பக ண1 ன. உதடர1க கடததக
பக ண1 ன. கணததககக கணம வப லB ஸக ரகள.ன ஆரபப ட1க கச)ல
)மB பதத ல வநத பக ணடரநதத.

s.
அபவப த அவன உளளதத ல மறற எலல ந ரனவகரளயம அமகக க
பக ணட ஒர வபரணரச) எழநதத. அத எனனபவன.ல வப லB ஸ ர
ரகய-ல த ன மறபடயம அகபப1கக1 த எனபதத ன. க1வரள

nt
ந ரனததக ரககபப-, "ஸவ ம ! ஸவ ம ! ஒர த1ரவ என கணண ல
அப- ம ரயப ப ரததவ-டக வறன. அபபறம எனகக எனன வநத லம
வ டடம. அதவர ய-ல அவரகள ரகய-ல அகபப1 மல எனரனக
க பப றற!" என வவணடக பக ண1 ன.

re
எஙவகய வத ஒள.நத பக ளளல ம எனற ஒர கணம வத னற றற.
சறறமறறம ப ரதத ன. வடடககள ஏற க கத ககல பமனற ல,
ஏறவதறகளவளவய வநத ப-டதத வ-டவ ரகள. )மB பதத ல எஙவகயம
or
ஒள.நத பக ளளவத ) தத யம லரல. இபவப ரதகக ஓ1
வவணடயதத ன. ப-றக ப ரததக பக ளளல ம.

மதரதயன ஓ1த பத 1ஙக ன ன. வழ , த ர) ஒனரறயம


கவன.கக மல க ல வப ன வப கக ல ஓடன ன. ஊரகக அடதத றவப ல
ilt

ஒர ரமத னம. ரமத னதத ல மஙகல ன ந லவ வ) கபக ணடரநதத.


அநத ரமத னதரதத த ணடம வர ய-ல அப யநத ன. அதறகபப ல
இரபறமம ம ஙகள1ரநத ) ரல. அரதப ப-டததவ-ட1 ல தபபல ம.
m

ரமத னதத ல மகக ல பஙக அவன த ணடவ-ட1 வப த, ப-னன ல,


வப லB ஸக ரகள.ன ஆ வ ம வகட1த. இனனம வ-ர நத ஓடச
) ரலரயப ப-டதத ன. ப-றக ) ரலவய ம க, இரள1ரநத பககம கவவ
ப ரதத ஓடகபக ணடரநத ன. வப லB ஸ ஆ வ ஙகள ந னற பவக வந ம
.ta

ஆன ப-றகம அவன ந றகவ-லரல. ஏபழடட ரமல த ததககபப ல


அநதச ) ரலய னத பக ளள.1தத லயனகர ச ) ரலய1ன வ)ரநதத.
மதரதயன அவவ-1ம வநத வப த )நத ன அஸதம தத, நனற க
இரள1ரநத வ-ட1த. அஙவக ) ரல ஓ தத ல ஒர சரமத ஙக இரநதத.
w

அத ல )றற உடக ல பமனற மதரதயன உடக ரநத ன. அபபடவய


தரலரயச )றறச ) யதத ன. அடதத ந ம ஷம ந தத ர ய-ல ஆழநத
வ-ட1 ன.
w

*****
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

பலபலபவனற பப ழத பலரநதத. ந ல வ-தம ன பட) கள.ன க னம


வகட1த. வயலகள.ன மர1கள.வல ப யநத பக ணடரநத தணணர

t
தமப சரத ரயப வப ல இன.ரமய க ஒல ததத. பக ஞ) த தத ல ஒர
கடய னவன வத ள.ல கலபரபய1ன உழவ ம டகரள ஓடடக பக ணட

ne
பதமம ஙக ப டகபக ணட வநத ன.

"அப- ம ! உன பத ணர1 எபவப த இவவளவ லட)ணம சச?" எனற


ப) லல க பக ணவ1 மதரதயன கணகரள வ-ழ தத ன. அநதணர1யம

s.
இநதணர1யம ப ரதத மழ தத ன. உ1வன வநறரறய )மபவஙகள
எலல ம ஞ பகம வநதன. )டப1னற கU வழ கத தத பககதத ல
பக ளள.1ததப படரகய-ல இறஙக அவவ-1ம அ1ரநத வளரநத ரநத

nt
ந ணற க டடல மரறநத பக ண1 ன.

கடய னவன அநதச சரமத ஙக ய-ன அரக ல வநத அவத )மயம,


இனபன ர பககதத ல ரநத இ ணட வப லB ஸ வ)வகரகள வநத ரகள.

re
ப வம! அவரகள இ தத ரபயலல ம கணரண வ-ழ தத அரலநத
ப மபவம கரளததப வப யக க ணபபட1 ரகள.

"அவ1! இஙவக எஙவகய வத ஒர ஆரளக கU ரளப ப ரதத ய ?" எனற


or
ஒர வப லB ஸக ன அநதக கடய னவரனப ப ரததக வகட1 ன.

கடய னவன த ரத ரபவனற வ-ழ ககவவ, இனபன ர வப லB ஸக ன,


"அவ1! எனன1 மழ கக ற ய? ஆள, வதள எரதய வத ப ரதத ய ?" எனற
அதடடங க ல ல வகட1 ன.
ilt

கடய னவன தன ரகய-ல ரவதத ரநத ஒர க க தப பப ட1லதரதச


)டப1னற ப-னபறம க எற நத வ-டட, ") ம ! ந ன ப ரககவலஙக! ந ன
ப ரககவவ இலரலஙக!" எனற அலற ன ன.
m
.ta
w
w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

அவள பப ட1லதரத எற நதரதப வப லB ஸக ரகள.ல ஒரவன


ப ரததவ-ட1 ன. அரத எடததப ப-ரககத பத 1ஙக ன ன. கடய னவன,

t
"ஐவய ! ) ம ந ன இலரல! ந ன வப 1வவ இலரல!" எனற இனனம
அத கம யக கதற ன ன. ப-ரதத பப ட1லதத றகள ஒர வதரளக

ne
கண1தம, வப லB ஸக ன அலற அடததக பக ணட அரதக கU வழ
வப ட1 ன. இ ணட க னஸ1ப-ளகளம அநதக கடய னவனர1ய
இ ணட க தகரளயம ப-டததக பக ண1 ரகள.

s.
"எனன1 )ம ) ம, ந ஜதரதச ப) லல வ-ட! இலல வ-ட1 ல..."

") ம , ) ம , ப) லல 1வறனஙக - எஙக தர ச) ம இரகக னலல,

nt
தர ச) ம ! - அவன வநதத ந ன தஙக டடரநத வப த என க த வல
கடப1றமரபப வப ட1 னஙக - அதறகப பத ல ய அவன வமவல
வப 1றதகக கத வதரளப ப-டசசடட வநவதனஙக - ) ம , அத உஙகளகக
எபபடவய பதரஞசகக டதவத! அதலல ஆச)ரயம ய-ரகக?" எனற

re
மகக ன வமல வ- ரல ரவதத ஆச)ரயபபட1 ன கடய னவன.
வப லB ஸக ரகள அவரனப ப-1ரரயப ப-டதத ஒர பநடட பநடடத
தளள.வ-டட வமவல ப)னற ரகள. or
*****

)றறத த தத ல மரறவ-ல ரநத இரதபயலல ம ப ரததக


பக ணடரநத மதரதயன, ந ணற க டடன வழ ய க வமவல
ந1ககல ன ன. ந1ககமவப த வய ) ததக பக ணவ1 வப ன ன.
ilt

இனபறலல ம வப லB ஸ ந1ம ட1ம அத கம யதத ன.ரககம. ஆரகய ல,


) ரலப பககம தரல க ட1கக1 த. ஒரவன பக ளள.1ககர ந ணற
க டடல மடடம பகநத வ-ட1 ல அவரனக கணட ப-டகக ய லம
மடய த எனற மதரதயன வகளவ-பபட1தணட. அத உணரமபயனற
m

இபவப த நனற யத பதரநதத. ந ணல ல பதத அட த தத ல


உளளவரனக க1ப ப ரகக மடய த. பல ரமல வ-ஸத ணம
ப1ரநத ரககம அகக டடல மரறநத ரபபவரன எஙவக எனற வதடவத?
எததரன வபர வதடன ல த ன ஆக ற க ரயம ?
.ta

ஆகவவ, எவவளவ ந ள வவணடம ன லம அஙவக ந ணற க டடல


அவன அகபப1 மல இரககல ம. ஆன ல இரநத எனன ப)யவத?
எதறக க இரகக வவணடம? எததரன ந ள அபபட இரபபத?
w

அப- ம ரயப ப ரபபதறக வழ எனன?


w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

அப- ம ய-ன ந ரனவ வநததம அவள வடர1 வ-டட எஙவக


வப ய-ரபப ள எனற ) நத ககத பத 1ஙக ன ன. அபவப த வநறற

t
மதத ய னம க னஸ1ப-ளகள தனரனப வப லB ஸ ஸவ1ஷனகக
அரழததப வப ரகய-ல வழ ய-வல ப)ஙகமலதத ச) வத ய-ன மறபககம

ne
வப யக பக ணடரநததம, அவள தனரன வ-யபப1வன ப ரததவ-டடச
ப)னறதம ஞ பகம வநதன. 'ஐவய ! அநதப ப வ-கள எனரனக ரகத
ப)யத பக ணட வப க ற ரகள எனற மடடம பதரநத ரநத ல ஆச) ய-1ம
அப- ம ரயப ப ரததக பக ளளமபட ப) லல ய-ரபவபவன?' எனற

s.
ந ரனதத ன. ஆன ல த ன ப) லல த வப ன லம
ப)ஙகமலதத ச) வயத ன அப- ம ஒணடய ய-ரககக க1 பதனற
ப) லல அவரளத தனனர1ய வடடகக அரழததப வப ய-ரகக

nt
வவணடம. இலல வ-ட1 ல, அப- ம வவற எஙவக வப ய-ரபப ள?

ஒர வவரள...ஒர வவரள... க ரவ ர ப-ளரளத ன மறபடயம


வநத ரபப வன ? அநத ந ரனவவ அவனகக எலரலய-லல த

re
தனபதரதயள.ததத. நற வதளகள வ)ரநத றவப ல பக டடவ-ட1 ம த ர
இரநதத. தரலரய அத வவகம க ஆடட அர)தத அநத ந ரனரவப
வப கக க பக ண1 ன. அபபட ஒர ந ளம இ த. அவவளவ தண-ச)ல
அவனகக ஒர ந ளம வ த. ஆன ல ஏறகனவவ அவன தனககச ப)யத
or
தஙக த ன பக ஞ)ம ? ப வ-, வப லB ஸ ல பப ய வகஸ எழத ரவததத
தனரனக ரகத ப)யத வன? அவ1 பக ரலப தக !

அபவப த மதரதயனகக வநத வக பதத ல பககதத ல ரநத


ந ணரலபயலல ம ப-யதபதற யத பத 1ஙக ன ன. ந ணல ன கரய
ilt

மரன அவன உளளஙரகரய அறதத, அதன ல இ ததம க) நத


பக ணடரநதத க1 அவனககத பதரயவ-லரல. அபவப த 'பட' எனற
அவனககச )மB பதத ல ஒர கல வநத வ-ழநதத. த தத ல ) ரலய-ல
"ச! ச!" எனற )ததம வகட1த. ) ரலய-ல வப க றவன ய வ ந ணல
m

அர)வரதக கணட நரய ககம எனற ந ரனததக கலரல வ-டட


எற நத ரகக வவணடம.
.ta

ந ணற க டடறகளவள க1 ஜ கக ரதய யத த ன.ரகக


வவணடபமனற மதரதயன அபவப த அற நத ன.
w
w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

அதத ய யம 16 - "த ர1ன! த ர1ன!"

t
அனற ) யஙக லம ரகபயழதத மரறயம வந ததகக மதரதயன

ne
ந ணற க டடல ரநத லயன கர ச ) ரலகக வநத ன. வநறற
மதத ய னததககப ப-றக அவன ) பப-1வ-லரலய தல ல, வக ம ன ப)
அவரன வ டடக பக ணடரநதத. உ1மப வ) ரநத வப ய-ரநதத.
தளள டத தளள ட ந1நத ன. லயன கர ககப பககதத ல இ ஜன

s.
வ யகக லகக அபப ல ஒர வ ரழத வத ட1ம இரநதத. அத ல
வ ரழககரலகள பத ஙக க பக ணடரநதன. மதரதயன அஙவக ப)னற,
ஒர வ ரழதத ரல )றறச ) வநத ரநத ஒர க ரயப பற ததக கடதத ன.

nt
த னன மடய மல தபப- வ-ட1 ன.

பக ஞ) த தத ல பதனனந வத பபகக மதத ய-ல ஒர வக ய-ல ன


ஸதப- பதரநதத. அதறக அரக ல பரக க ளமப-றற. அஙவக ஒர க மம

re
இரகக வவணடம. க மதத லளள வடகள.ல இபவப த )ரமயல ந1நத
பக ணடரகக வவணடம. இரத ந ரனததவப த மதரதயனர1ய ப)
அத கம ய-றற. அவரன அற ய மவலவய மதரதயனர1ய க லகள
அநதக க மதரத வந கக ந1நதன.
or
*****

த ரபப ஙவக வ-ல ல க-அபப-ல ரநத இ ணட ரகத கள தபப-


ஓடவ-ட1 ரகபளனற ப)யத ஊரகக ஊர வ யபம ழ ய கவவ ப வ-
ilt

பநடந த ததகக எடட வ-ட1த. தபப-வய டயவரகள இ ணட வபரம


பப லல த த ர1ரகள எனறம பக ரல ப தகஙகளகக அஞ) தவரகள
எனறம ப)யத ப வ-றற. அவரகள எநபதநத ஊரல எநபதநத ம த ரக
பக டரமகரளச ப)யத ரகள எனபத கக கரதகளம ப வ-ன. இநதச
m

)நதரபபதத ல ஒவபவ ரவரம த ஙகள வகடடரநத த ர1ர கரதகரளச


ப) லல ஆ மப-தத ரகள

பனஙகட க மதத ல சபரபய மதல ய ர வடடல, மதல ய ர


.ta

த ழவ தத ல உடக ரநத அனஷ1 னம ப)யத பக ணடரநத ர.


அவரர1ய த ய ர - வயத ன க ழவ- - மறறதத ன கறடடல படததக
பக ணடரநத ள. க1தத ல ம 1தத ல மணபணணபணய ) மன. வ-ளகக
எரநத பக ணடரநதத. மதல ய ரன மகன அநத வ-ளகக ன
w

பவள.ச)தத ல ப 1ப பததகதரதப ப-ரதத ரவததக பக ணட கம


வப டட வ ) ததக பக ணடரநத ன.

"ஆரகய ல, ப-ளரளகவள! பல ந ள த ர1ன ஒர ந ள அகபபடவ ன!"


w

எனற ரபயன ப 1தரத மடதத ன.

அநதச )மயம ப ரதத, வ )ல வல ந ய கர ததத!


w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

மதல ய ர, தமத மரனவ-ரயக கபப-டட, "ஏய! பக லரலககதரவப

t
ப ரததத த ள.ட1 ய ! ஊப லல ம த ரடடப பயம ய-ரகக றத.
த ரபப ஙவக ய-ல பஜய-ல ல ரநத இ ணட பகக த த ர1ரகள தபப-

ne
ஓடபவப ய-ரகக ற ரகள ம" எனற ர.

"த ர1ன வநத ல வ டடம. இஙவக எனனதரதக பக ணட வப வவன?


ரகக பக லர)க க1தத ன வ யத ப பணததகக வ-றற ய வ-ட1வத?"

s.
எனற ள அவர மரனவ-.

அச)மயம, வ )றகதரவத தடடம )ததம வகட1த. எலவல ரம

nt
த டகக ட1 ரகள. மறபடயம, அநதச )ததம.

மதல ய ர, "ய ர அத?" எனற இர நத ர.

"ந ன த ன."

re
"ந ன த ன எனற ல ய ர?"

"ந ன த ன எனற ல ந ன த ன. கதரவத த றஙக, ஐய !"


or
"ய 1 அவன அவவளவ த ம கப வபசக றத?" எனற ப) லல க
பக ணட மதல ய ர எழநத ரநத ர.
ilt

*****
m
.ta
w
w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

t
ne
s.
nt
re
or
ilt
m
.ta
w
w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net
கறடடல படதத ரநத க ழவ- தகக வ ரப வப டடக பக ணட எழநத,
"இநத 1 பப , சபரபய ! ந வப வ வத! ப) லல வ-டவ1ன. அபதலல ம ந
வப கவவ க1 த" எனற வழ மற தத ள. மதல ய ர அரதப

t
பப ரடபடதத மல த ம ற க பக ணட வப ன ர. க ழவ- )டப1னற
க1ததககப வப ய அஙக ரநத ) மன. வ-ளகரக எடததக பக ணட

ne
மதல ய ர ப ப-ன பத 1ரநத ள.

மதல ய ர கதரவத த றநத, "ய 1 அத?" எனற ர.

s.
"ப மபப ப) கக றத. ஐய ! பக ஞ)ம ) தம வப டவரகள ?" எனற ன,
வ )ல ல ந னற மதரதயன. அவன வபசச ப மபவம ஈனஸவ தத ல
இரநதத.

nt
அவன அபபடச ப) னன வன இலரலவய , ப-னன ல ) மன.
வ-ளகக1ன வநத பக ணடரநத க ழவ-, "ஐவய ! த ர1ன! த ர1ன!!" எனற
கவ-கபக ணவ1 வ-ளகரகக கU வழ வப ட1 ள. வ-ளகக அரணநதத. இரள
சழநதத.

re
"த ர1ன! த ர1ன!" எனற அநதக க ழவ- வப ட1 கச)லகக ந ல
பககஙகள.ல ரநதம எத ப ல க ளமப-யத.
அடதத வட, அணர1 வட, எத ர வடகள.ல, "த ர1ன! த ர1ன!" எனற
or
ஒல எழநதத. அத வட வ1 கப ப வ-, க மதத ன கர1) வட வர ய-ல
ப)னறத. "த ர1ன! த ர1ன!" எனற கவ-க பக ணவ1 ) லர வடடக
கதரவ அவ) ம யத த ழபப ள வப ட1 ரகள. வவற ) ல த பரஷரகள
வடர1 வ-டட பவள.வய க ளமப- ஓட வநத ரகள. அவ வரகளம ரகய-ல
அகபபட1ரத - தட, உலகரக, அரவ ள, மணபவடட - இபபடக க ர1ததரத
ilt

எடததக பக ணட வநத ரகள.


வ-ளகக அரணநதவத இலரலவய , சபரபய மதல ய ர )டப1னற
உளவள பகநத கதரவப ப1 ர எனற ) தத த த ழபப ள வப டடவ-ட1 ர.
மதரதயன ஒர ந ம ஷம த ரகததப வப ய ந னற ன. அபபறம,
m

க மதத ப லல ம கச)ல வப டடக பக ணட ஓட வரவரதப ப ரதத


இன. அஙக ந றபத அப யம எனற அற நத ஓ1த பத 1ஙக ன ன.
.ta

"அவத ஓ1ற ன!" "அவத ஓ1ற ன!" "வ-1 வத! ப-ட!" எனற ககக லகள
எழநதன. பதரவ-ல ரநத ந யகள எலல ம ஏக க லதத ல கர ததன.
மதரதயன வத ய-ல பக ஞ) த ம ஓடயதம ந ல பறம ரநதம
ஜனஙகள தனரன வந கக ஓட வரவரதக கண1 ன. இன., ஓடவத ல
பயன.லரல எனற வத னற றற. வக வ-லகபகத ரல இரநத ல நதர
w

கமபதத னடய-ல வப ய பவள.ச)தத ல ந னற, த ன


த ர1ன.லரலபயனறம த ரடவதறக வ வ-லரல எனறம அவரகளககச
ப) லல வ-டவத த ன )ரபயனற எணண-ன ன. அநத ல நதர
w

பவள.ச)ததணர1 அவன வப ன வப த ய வ ஒரவன ரகய-ல சரக


கதத ய1ன தனரன வந கக ஓட வரவரதக கண1 ன. அடதத கணதத ல
அவவ ற ஓடவநதவன கதத ரய ஓஙக ன ன. மதரதயன அவன
ரகரயத த வ-ப ப-டததக கதத ரயப ப-டஙக ன ன. அபபட
w

ப-டஙகமவப த, கதத ரவதத ரநதவன.ன வத ள.ல க யமபடட இ ததம


பMற ட1த. அவன கU வழ வ-ழநத ன.

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

மதரதயனர1ய ரகய-வல இபவப த கதத இரநதத. அத ல இ ததம


வத யநத ரநதத. மதரதயனர1ய ரகய-லம தண-ய-லஙக1 இ ததம.

t
ல நதர பவள.ச)தத ல மதரதயன இரதபயலல ம ப ரதத ன. அவன
மகம ஒர பந டய-ல பயஙக ம க ம ற றற. கணகள த ரத ரபவனற

ne
வ-ழ ததன. பறகள நறநறபவனற )பத ததன. இ தத பவற பயனபத இத
த ன வப லம!

அதறகளவள க மதத ர அவநகர ரகயந தடயம க அவரன அஙக

s.
வநத சழநத ரகள. மதரதயன சரககதத ரயத தகக க க டட,
"வ ரஙகள1 " எனற ஒர கரஜரன ப)யத பலரலக கடதத ன.
வநதவரகள அவனர1ய பயஙக த வத றறதரதப ப ரதத ரகள. இ ததம

nt
வத யநத கதத ரயப ப ரதத ரகள. கU வழ க யமபடடக க 1நதவரனயம
ப ரதத ரகள. ஒரவன "ஐவய !" எனற கச)ல டடக பக ணட த ரமப-
ஓடன ன. அவவளவத ன; எலல ரம ந ல பறமம ) தற ஓ1த
பத 1ஙக ன ரகள. மதரதயன பயஙக ம கக கச)ல டடக பக ணட

re
அவரகரளத த ததத பத 1ஙக ன ன!

or
ilt
m
.ta
w
w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

அதத ய யம 17 - தணணரக கர ய-ல

t
ஐநத ந ம ஷதத றபகலல ம அநதத பதர வத ய-ல, மனஷயர ய ரம
இலல மல வப ய-னர. க யம படடக கU வழ க 1நதவன க1 எழநத ஓடப

ne
வப ன ன. ந யகள மடடநத ன ஆஙக ஙக த த ம ய ந னற கர ததக
பக ணட இரநதன.

மதரதயன ) வத னம ய ஊர வ-டட ந1நத ப)னற ன. அவன வநத

s.
க ரயம ந ரறவவறவ-லரல. ) பப ட க ர1ககவ-லரல; ப) த வ-லரல.
ஆன லம அவன உளளதத வல ஒர பபரய உற) கம வத னற ய-ரநதத.
அவனர1ய உ1மப-ல ரநத வ) ரபவலல ம அநத வந ம எஙவகவய

nt
வப யவ-ட1த. இனனபதனற வ-வரகக மடய த ஒர க ளரச) அவன
உளளதத ல வத னற யத வப லவவ உ1மப-லம ஏறபடடரநதத.
சரககம கச ப) னன ல, அவன அபவப த பவறற பவற ய-ல
மழக ய-ரநத ன.

re
உலகதத வல வக ரழகள த ன அத கம; உய-ரககத தண-நத ஒரவன
உய-ரபபறறளள நற வபரககச )ம னம எனபரத அவன அபவப த
அநபவதத ல கண1 ன. ஏறபகனவவ ம டடச ப)யலகள.ல ப-ரயமளள
or
அவனகக இநத அற வ அளவ-ல த உற) கதரத உணட பணண-யத.

நட)தத ஙகள.ன மஙகல ன பவள.ச)தத ல கரட1 ம வப கக ய


வழ ரயக கவன.ய மல ந1நத பக ணட வப னவன, அறவர1ய ன ஒர
வ) ளக பக லரலரய அர1நத ன. அத வல கரவ- ஓடடவதறக கப
ilt

வப டட இரநத ப ண ஒனற இரநதத. அத ல ஒரவரம


இலரலபயனபரதக கணட ஏற ப படததக பக ண1 ன. பவகவந ம வர
தககம ப-டககவ-லரல; ப ணட பக ணடரநத ன. அவனர1ய
உளளதத ல ஒனற னவமல ஒனற க எததனவய எணணஙகள
m

அரலபயற நத வநத பக ணடரநதன. அவறற ல அப- ம யம,


கலய ண-யம அத கம க இ1ம பபறற ரநத ரகள எனற ப) லலவம
வவணடவம ?
.ta

*****
w
w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

மதரதயனகக மனன ல ஒர பபரய தரல வ ரழ இரல


வப டடரகக றத. அத ல ஸ க ரஷண ப ம தம வ-ன வடடல

t
கவ)லரககப பரம ற இரநதத வப ல உணவ வரககள
பரம றபபடடரகக னறன. ) தம, கற வரககள பட)ணஙகள எலல ம

ne
வப ரவப யக கவ-நத ரகக னறன. மதரதயன அவறரற அளள.ச
) பப-டடக பக ணடரகக ற ன. )ரமயறக க கணவ1 த ன ஒரவன
தடடல ) தம பக ணட வரக ற ன. அவன ) தம வப 1ப வப 1,
மதரதயன "இனனமவப ட" எனற ப) லக ற ன. பர) கனககக வக பம

s.
வநத, "இன.வமல உன தரலய-வல த ன வப 1வவணம!" எனற
த மப ளதரத மதரதயன தரலய-ல வப டக ற ன...

nt
இச)மயதத ல மதரதயன தகக வ ரப வப டடக பக ணட
எழநத ரநத ன. ப ண-ன வமறகர ய-ல இரநத ) ல வ) ளத தடர1கள
நழவ- அவன தரலய-ல வ-ழநத ரநதன. பக ஞ) த தத ல "வம" எனற
ஆட கதத றற. வமவல பவய-ல சளப னற அடததத.

re
'இததரன வந ம தஙக ப வப யவ-டவ1 ம?' எனற மதரதயன
எணண-யதம, மதல ந ள இ தத ர )மபவஙகள எலல ம ஞ பகதத ல
வநதன. பககதத ல க 1நத கதத அரவபயலல ம உணரமத ன எனற
ரசபபடதத றற.
or
ப) வய க ரத அர1ததக பக ணட வப ய-றற. ப ண மB த ரநவத ந ல
பககமம ப ரதத ன மதரதயன. பக ஞ) த தத ல பக ளள.1ம
பதரநதத. அதன நவ ட1தத றகச )மB பம ய ஒர கடர1 வணட ந னறத.
ilt

அதனளள.ரநத ஒர ஸத ரயம பரஷனம இறஙக ன ரகள. அவரகள


வணடககளள.ரநத ஒர மடர1ரய எடதத ரகள. )ர, )ர அத கடடச
) த மடர1த ன எனற மதரதயன தரம ன.ததக பக ண1 ன.
அவனர1ய ப) நற ம1ஙக அத கம ய-றற.
m
.ta
w
w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

ஒர ந ம ஷம வய )ரன ப)யத ன மதரதயன. அநத ப ணவமவல க 1நத


ஒர பரழய கமபள.ய-ன வமல அவனர1ய ப ரரவ தறப)யல ய

t
வ-ழநதத. ) ன.ம ககள.ல 1களஸ வபரப ஙஸ வப னற த ர1ன
வவஷகக ரகரள அவன ப ரதததணட. அவரகளர1ய வவஷம அவன

ne
மனககண எத வ வத னறவவ, கதத ய-ன ல அநதக கமபள.ய-ல ஒர
தணட க ழ ததக பக ண1 ன. அதன நடவ-ல இ ணட கணணககம
இ ணட தவ ம ப)யத, அரத மகதத ல கடடக பக ண1 ன. வமறபட
கடர1 வணட ந னற இ1தரத வந கக வவகம க ந1நத ன.

s.
*****

nt
பரஷனம பபண) த யம ) வக )ம யப பல தலகக வ-டட,
நரககர ய-ல மணலவமல ) வத னம ய உடக ரநத கடடச ) த
மடர1ரய அவ-ழதத ரகள. மதல ந ள இ வ ப-ர)நத பள.யஞ
) ததத ன வ )ரன கமகமபவனற வநதத. ) ததத னவமல இரநத

re
இரலகரள எடததத தணணரல அலமப-ப வப ட1 ன கணவன. "இவத
ப ர! த னநத ன ந எனககச ) தம வப டக ற வய! இனரறகக ந ன
உனககப வப டக வறன" எனற ன அவன.
or
"எனனவம , இனன.கக மரழத ன வ பவப கத. இலல டடப வப ன ,
ரககபகடடயத வ யகக எட1 மல வப ன லம வப ய-டம!" எனற ள
மரனவ-.

அநதச )மயம "\ !" எனற ஒர பயஙக ம ன க ரலக வகடட


ilt

இரவரம த டகக ட1 ரகள. பககதத ல இரநத ந ணற க டடல ரநத


மகமடயண-நத ஒர பயஙக உரவம ரகய-ல கதத ய1ன வநத
பக ணடரநதத. உ1வன இரவரம கத கலஙக ப வப ய எழநத, வணட
க 1நத கர ரய வந கக ஒவ ஓட1ம ய ஓடன ரகள. அநத உரவம
m

பலரல நறநறபவனற கடததக பக ணடம, இர1ய-ர1வய பயஙக ம கக


கவ-கபக ணடம அவரகரள பக ஞ) த ம த தத றற. ப-றக த ரமப-த
தணணரக கர ககச ப)னற, கர1ய-ல ரநத ) ததரத எடதத 'லபக'
'லபக' எனற வ-ழஙகத பத 1ஙக யத. ஏறககரறய ப த கர1 க ல ய ன
.ta

ப-றக ரக கழவ-றற அநத உரவம. மறபட அநதக கர1ரயத


தண-ரயப வப டடச சறற க கடட, அரதக ரகய-ல எடததக பக ணட
ந ணற க டடறகள பகநத மரறநதத.
w

வணடய-ன அரக ல ந னற ப- ரம பக ண1வரகள வப ல இரதப


ப ரததக பக ணடரநத தமபத கள, அநதப பயஙக உரவம மரறநததம
வணடரயப படடக பக ணட க ளமப-ன ரகள.
w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

அதத ய யம 18 - அப- ம ய-ன ப- ய ணம

t
மதரதயனம கறவனம தபப-ச ப)னற ப)யத வகட1 உ1வன வடர1
வ-டடக க ளமப-ய ஸரவவ ததம ) ஸத ர அனற வ த ரமப- வ வ-லரல.

ne
அபபறம ஐநத ஆற ந ள வர ய-ல அவர வ வ-லரல. கர1) ய-ல ஒர
ந ள ) யஙக லம வநத வ)ரநத ர. ப மபவம அரலநத கரளததப
வப ய, அவர மகம ப ரகக மடய மல வக ம ய-ரநதத.

s.
அவர வநத க1தத ல க 1நத ) யம ன ந றக ல ய-ல "அபப 1 !" எனற
உடக ரநததம, மB ன ட) அமம ள பவறமவன அவர1ம வப ன ல எரநத
வ-ழவ ர எனற அற நதவள தல ல, ரகய-ல ஒர 1மளர தரதததத1ன

nt
வப ய அரக ல ந னற ள. அவர தரததம ) பப-ட1தம "எனன இததரன
ந ள ய இபபட வ மல ரநத வ-டடரகள? ப மபக கவரலய யப
வப ய-றற. அநதப பபணண ன ல அழத கணணம ) நத ய
மககம ய-ரகக ற ள..." எனற ப) லல, ) ஸத ர, "அழற ள ? நனன அழச

re
ப) லல!... இனனம அநதப பபண இஙவக த ன இரகக ற ள , எனன?"
எனற ர.

"ஆம ம; அவளககதத ன வவற த கக க ர1ய வத! எஙவக வப வ ள?"


or
"ப மப நனற ய-ரகக றத; அதறக க ந ம எனனதரதச ப)யக றத?
எஙவக அவள? கபப-ட, ப ரககல ம?"

கதவ-ன ஓ தத ல ரநத இரதக வகடடக பக ணடரநத அப- ம


ilt

அபவப த கணரணத தர1ததக பக ணட வநத ள.

) ஸத ர அவரளப ப ரதத, "ஆ\ ! பபணவண! அழக ற ய ? அழ அழ!


உன அணணன அகபப1க க1 த எனற ப- ரததரன ப)யத யலலவ ?
m

அவன அகபப1வ-லரல. இபவப த உனககச )நவத ஷநத வன?" எனற ர.


ப-றக, "ஐவய ரபதத யவம!" எனற ப) லல த தரலய-ல அடததக
பக ண1 ர.
.ta

அப- ம கக ஒனறவம பரயவ-லரல. மதரதயன


அகபப1வ-லரலபயனற மடடம பதரநதத. ஆன ல இனஸபபக1ர வப) ய
த ன) ல ரநத ஏவத வ-பரதம வநரநதவ-ட1பதனறம ந ரனகக
வவணடயத ய-ரநதத.
w

"அவரள ஏன ம டடக றரகள? அவளகக எனன பதரயம, கழநரத!"


எனற ள மB ன ட) அமம ள.
w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

"அவளகக ஒனறம பதரய த; அவள அணணனககம ஒனறம


பதரய த...பபணவண! இன.வமல உன அணணரன ந மறநதவ-ட. பவளளம

t
தரலகக வமல வப யவ-ட1த. அவன ல க-அபப-ல ரநத தபப-ததப
வப க மல ரநத ரநத ல மறந வள ந ன வ-டவ-தத ரபவபன.

ne
தபப-ததபவப ன கறறதவத டரநத லம ப) றபத தண1ரனவய ட
வப ய-ரககம. இபவப வத அவன வமல ஐநத பக ளரளக கறறஙகள
இரகக னறன. இநதப பரழய 'வகட' கறவரனயம அவனர1ய
)க ககரளயம தனன1ன வ)ரததக பக ணடரகக ற ன. பக ரல

s.
ஒனரறத தவ- , 'பMனல வக 'டலளள எலல க கறறஙகளம
ப)யதவ-ட1 ன. கட1 யம ஒரந ள அவரனப ப-டதவத தரவவ ம.
அபவப த தவ நத ) டர)ககக கரறநத வ-த கக ம ட1 ரகள...இன.வமல

nt
உனகக அணணன இலரலபயனற ந ரனததக பக ள" எனற ர
ஸரவவ ததம ) ஸத ர.

இரதக வகட1 அப- ம வ-மம வ-மம அழத பத 1ஙக ன ள. மB ன ட)

re
அமம ள அவரள அரழததக பக ணட உளவள வப ய, "ந அழ வத, அமம !
அவர வக பதத ல ஏவத ப) லக ற ர. அபபடபயலல ம உனகக ஒனறம
வ த" எனற வதறதல ப) லல வ-டட மறபடயம க1தத றகத த ரமப-
வநத ள.
or
"இநதப பபணரண எனன ப)யக றபதனற பதரயவ-லரலவய? அவரள
நம வடடல எததரன ந ரளகக ரவததக பக ணடரபபத? ப மபவம
ப-)க ய-றவற. இவளககப பநதககள, வவணடயவரகள ய ரம இலரலய ?"
எனற ர ) ஸத ர.
ilt

"ஒரவரம க ர1ய த, பபரய )ஙக1நத ன... எனகக ஒர வய )ரன


வத னறக றத, ப) லலடடம ?"
m

"வபஷ யச ப) லல! 'வய )ரன ப) லவத ல மநத ரககச )ம னம' எனற


உததம பதத ன.ரயப பறற ) ஸத ம கறக றத."

"ப ரஙகள! ப)னரனப பட1ணதத ல என ந ததன ர ) ஸவத


.ta

வ-தய லயம ந1ததவதத ன பதரயவம? அதறக ஒதத ர) ப)யய


வவணடம, ஒதத ர) ப)யய வவணடம எனற ப- ணரன வ ஙக க
பக ணடரகக ற ர அலலவ ? இநதப பபணரண அனபப- ரவககல வம?
அதவம ஒர உதவ-த வன?"
w
w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

"வபஷ ன வய )ரன. இபவப வத ) த மண-ககக கடத ) எழத வ-ட."

t
"ப ரததரகள ? உலகதத வல ந ததன ரகளககக க1 உபவய கம
இரகக றவத?" எனற ப) லல மB ன ட) அமம ள ) ரதத ள.

ne
இவவ ற ப)யத பக ண1 தரம னதரத வமறபட தமபத கள
வ-ர வ-வலவய ந ரறவவறற ரவதத ரகள. மB ன ட) அமம ள,
அப- ம ய-ன பதத ) ல ததனதரதப பறற யம நறகணஙகரளப பறற யம

s.
வரணரன ப)யத எழத ய-ரநதரதப படததவ-டட, ) ஸவத
வ-தய லயதத ன தரலவ- )வக தர ) த மண- அமம ள அவரள உ1வன
அனபப-ரவககமபட பத ல எழத ன ள. மB ன ட) அமம ள க1ச ப)னற

nt
அப- ம ரய வ-தத ய லயதத ல வ)ரததவ-டட வ வவணபமனற
ஏறப 1 ய-றற.

அவவ வற ஒர ந ள மB ன ட) அமம ளம அப- ம யம வமஸவ ம

re
எகஸப- ஸ ல ஏற ச ப)னரனககப ப- ய ணம ன ரகள. ய-ல வப கத
பத 1ஙக யதம அப- ம கக அவரளயற ய மல கணணர வநதத.
அணணரன ஆபதத ன ந ரலரமய-ல வ-டடவ-டட ந ம த வத)ம
வப க வற ம எனற எணணம அவளகக வவதரனயள.ததத.
or
மதரதயனகக இநதத தனபபமலல ம தனன லத ன வநதத எனற
எணண-யவப த அவளர1ய வவதரன பனம1ஙக அத கம ய-றற. 'ஆக ;
இபவப த தன அரக ல மதரதயன மடடம உடக ரநத பக ணட
வநத ல, இநத ய-ல ப- ய ணம எவவளவ உற) கம ய-ரககம?'
ilt

இபபட இவள எணண-யவப த, "மதரதயன" எனற வ ரதரத க த ல


வ-ழவவ உறறக கவன.ககத பத 1ஙக ன ள.

*****
m
.ta
w
w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

"வபபபரவல மதரதயரனப பறற ஏத வத வப டடரகக ?" எனற அவத


வணடய-ல உடக ரநத பக ணடரநத ப- ய ண- ஒரவர வகட1 ர.

t
"ஊரவல இரகக ற த ர1ரனபயலல ம பறற ப வப டவதத ன

ne
பதத ரரககளகக வவரலய ககம" எனற ர ஒரவர.

"இவன அபபடபய னறம ) ம னயபட1 த ர1ன இலரல. வநறரறய


)ம ) ம வகடடரகள அலலவ ?"

s.
"இலரலவய? இனனம எஙவகய வத பக ளரள ந1நதவத ?"

"இலரல; இலரல. )ஙக ம1தத ல இ ணட ந ரளகக மனப ஒர

nt
கலய ணம ந1நதத ம. கலய ணததககப ப-றக வநறரறகக, பபண
ம பப-ளரள மதல யவரகள ) ரலவய ட வப யக பக ணடரநத ரகள.
அபவப த வ-ளகவகறறக ற வந தத ல, த டப னற மதரதயனம ஐநத ற
த ர1ரகளம வநத சழநத பக ண1 ரகள ம. பபண ம பப-ளரளய1ன

re
வநத ஆண ப-ளரளகள எலல ம பயநத ஓடவய வப யவ-ட1 ரகள ம.
ஆன ல கலய ணப பபண மடடம ரதரயம ய மனன ல வநத,
மதரதயன.1ம, 'அணண ! எனரன உன தஙகச) எனற ந ரனததக
பக ள. மநத ந ள த ன த ல கடடக பக ணவ1ன. எஙகரள ஒனறம
or
பணண வத!' எனறத ம. 'ந ன உன தஙகச) ' எனறதம மதரதயன
த டப னற அழத வ-ட1 ன ம. அவரகரள ஒனறம பணண மல மறறத
த ர1ரகரளயம அரழததக பக ணட ஒர பந டய-ல மரறநத வப ய
வ-ட1 ன ம. எனன ஆச)ரயம, ப ரததரகள ?"
ilt

"மதரதயனகக ஒர தஙரக உணட எனறம, அவள வமல அவன


உய- ய-ரநத பனனறம ப) லக ற ரகவள, இத ந ஜம , ஸ ர!"
m

இரதபயலல ம வகடடக பக ணடரநத அப- ம , பப ஙக க பக ணட


வநத அழரகரய ம கவம ப- யததனப படடத தடததக பக ண1 ள.

"அணண ! அணண ! உனரன மறபடயம இநத ஜனமதத ல க ணவபன ?"


.ta

எனற அவள பநஞ)ம அலற க பக ணடரநதத.


w
w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

அதத ய யம 19 - கசவ)ரய-ல களவன

t
'மக -௱-௱-ஸ மக கனம பப ரநத ய மதரதயப ப-ளரள அவரகள
ந ளத ஜXரல மB 20 வ பதன க ழரம இ தத ர 11 மண-கக உமமர1ய

ne
வடடகக வ-ஜயம ப)யவ ரகள. அவரகரள தககபட உப)ரதத
வ வவறபதறகச ) ததம ய-ரகக வவணடயத. பக ஞ)ம வத
அலட) யம ய இரபபத யத பதரநத ல, கடரமய ன ) டர) அனபவ-கக
வநரடம.'

s.
இமம த ரக கடதஙகள அநதத த லகக வ-லளள ஐமபத அறபத
பபரய மன.தரகளகக ஒவ ந ள.ல க ர1ததன. கடதம பபறறவரகள

nt
கத கலஙக ப வப ன ரகள. அநதச ப)யத வ யபம ழ ய கத த லக
மழவதம ப வ-றற. ஜனஙகள அர1நத ரநத ப ப பரபச ப) லல
மடய த.

re
கடததனகக ரகள வடடக கதவகளகக இ டர1த த ளபப ள வப 1
ஆ மப-தத ரகள. இரமபபபபடடகரள இழதத இழததப ப ரததப
படடன ரகள. அவநகம வபர தரலம டடல பபரய தடரய ரவததக
பக ணட தகக ன ரகள. ப மபப பபரய மனஷரகள ) லர தபப கக
or
ரலப)னஸXகக வ-ணணபபம வப ட1 ரகள. வவற ) லர
வஸத தகளககச )மபளம பக டதத வடடல ரவததக பக ண1 ரகள.
) லர த ஙகவள ) லமபம பழகத பத 1ஙக ன ரகள.

இ தத ரய-ல வத ய-ல ந ய கர தத ல தரநதத; அனற வ ஊரல


ilt

ய ரககம தககம க ர1ய த.

) ரலகள.ல அஸதம தத ப-றக ப- ய ணம ப)யவத அவநகம க ந னற


வப ய-றற. அபபடப ப- ய ணம ப)யத லம, ரகய-ல தடகள1ன தவடட
m

பக ளதத க பக ணடத ன க ளமப-ன ரகள. ஒர த1ரவ, இபபட எத ரம


பத ரம ய வநத இ ணட வக ஷடய-னர, ஒரவர பய ரவர த ர1ர
கட1ம எனற ந ரனததக பக ணட அடததக பக ண1 ரகள!
.ta

*****
w
w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

த ர1ன மதரதயனம வமலம வமலம தண-க ம ன ப)யலகரளச


ப)யதபக ணட வநத ன. ) ல )மயம, கடதம அனபப-ய பபரய

t
மன.தரகள.ன வடடககக கடததத ல கற பப-ட1 வதத ய-வலவய அவன
ரதரயம கப வப வ ன. வவற ) ல )மயம மன ப-னன கப வப ய

ne
அவரகரளத த டகக 1ச ப)யவ ன.

அவன வப கம 1ஙகளகபகலல ம தனனநதன.ய கவவ ,


இ ணப1 ரவர மடடம அரழததக பக ணவ1 த ன வப வ ன.

s.
ஆன ல, அவனர1ய ஆடகள பக ஞ)ம த தத ல ந னற
பக ணடரபபத ய எணண-கபக ணட, கடததனகக ரகள அவன வகட1பட
நரக ந ணயஙகரளக பக டதத வ-டவ ரகள! பரஷரகள ஒர வவரள

nt
ம ர தடடக பக ணட )ணர1ககக க ளமப-ன லம, ஸத ரகள அவரகள
க ல ல வ-ழநத பகஞ) , பக ளரளகக ன வகட1ரதக பக டதத
அனபப-வ-1ச ப) லவ ரகள.

re
"அஙவக அபபடச ப)யத ன", "இஙவக இபபடச ப)யத ன" எனற கரதகள
ப வப ப வ, ஜனஙகள.ன பMத வளரநதத. அவவளவகக மதரதயனர1ய
தண-ச)லம அத கம க கபக ணட வநதத. ஆன ல வக வ-நத நலலரல
அவன ப)யத க ரயநத ன அவனர1ய தண-ச)ல ன
or
க ரயஙகளகபகலல ம ) க ம ரவததத வப ல ரநதத.

வக வ-நதநலலரல ஒர பபரய வடடல கலய ணம. வத ரய


அர1ததப வப டடரநத பக ட1 ப பநதல ல )ஙகU தக கசவ)ர ந1நத
பக ணடரநதத. இ வ சம ர எடட மண-ய-ரககம. க ஸ ரலடடகள
ilt

கணரணப பற ககமபடய ன ப- க )ம அள.ததன. பரஷரகள.ன ரக வ- ல


வம த ஙகளம ஸத ரகள.ன க தக கமமலகளம க நத வ-ளகக ன
பவள.ச)தத ல 1 ல வ) ன. )நதனம, பனனர, ஊதவதத கள.ன வ )ரன
கமகமபவனற இரநதத.
m

ஒர பககதத ல அலஙகரககபபட1 வஸ ப வ-ல பபணணம


ம பப-ளரளயம அமரநத ரநத ரகள. அநதச )ரபய-ல வ யர)கக மல
.ta

உடக ரநத ரநதவரகள இவரகள த ன. மறறபட பநதல ல இரநதவரகள


அவவளவ வபரம ஒனற பவறற ரல பரகய-ரலய வத பமனற
பக ணடரநத ரகள; அலலத வப) கபக ண1 வத இரநத ரகள.

ப 1கர பவக நனற யப ப டகபக ணட வநத ர. த ய க ஜ கU ரததனம


w

ஒனரற, அகக வவற ஆண- வவற யப ப-யதபதற நதவ-டட, "மததக


கம யயவன!" எனற பழநதம ழக கU ரததனதரத எடதத ர.

உ1வன, )ரபய-ல இரநதவரகள அவவளவ வபரம ப 1கர


w

வந கக ன ரகள. ஒர ந ம ஷ வந ம )ரபய-ல ந )பதம கடபக ணடரநதத.


w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

t
ne
s.
nt
re
or
ilt
m
.ta
w
w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net
ஆன ல அடதத ந ம ஷதத ல, அபபட பமLனம ய-ரநதத ல
பவடகமர1நதவரகள வப ல அவவளவ வபரம வ)ரநத றவப ல வப)
ஆ மப-தத ரநத ரகள. ஒவபவ ரவரம பமதவ யதத ன

t
வப) ன ரகபளனற லம, அததரன வபரம பமதவ யப வப) ன )பதம
வ)ரநத, ஒர பபரய வபரர ச)ல க , ப 1கரன ப டர1 மழக அடதத

ne
வ-ட1த.
அவரகள அவவளவ வபரம வப) ன வ-ஷயம ஒனவற ஒனறத ன. அத,
மதரதயன.ன வ-ஷயநத ன.
இபபட எலல ரம மதரதயரனப பறற வய வப) ன ரகள எனற லம

s.
அவரகள.ன இ ணட வபரர1ய வபசர) ந ம மகக யம கக கவன.கக
வவணடய-ரகக றத. அவரகள நமகக ஏறபகனவவ அற மகம னவரகள.
ஒரவர பஙகளம தரமகரதத ப ப-ளரள; இனபன ரவர ) க த

nt
த ரபப ஙவக ய-ல ம1ததக க ரவ ர )ஙகப ப-ளரள.
"அநதப பயலகக நம ஊரத னன ! ப ல யதத ல ரநவத ப மப தஷ1ன.
ந ன அபவப வத ப) லல ய-ரகவகன! இநதப பயல பபரயவன ய வப ன ல
தவடடக பக ளரள அடபப ன எனற!" எனபத கத தரமகரதத ப ப-ளரள

re
கற ன ர.
"ந ன ப) லக வறன வகளஙகள. எலல ம இநதப வப லB ஸக ரகள.ன
ரகய ல க ததனநத ன. இவரன ந ன நனன உரதசச, வப லB ஸ
ஸவ1ஷன.வல பக ணட வ-டவ1ன. வப லB ஸக ரகள ரகய ல க மல
or
அவரனத தபப-சசகக வ-டடவ-ட1 ரகள..." எனற க ரவ ர ப-ளரள ) ட
வ-ட1 ர.
"ஆம ம; வப லB ஸ வல க1 அவனகக ய வ உ1நரத. அதன லத ன
அவரன இதவர ய-லம ப-டககவ-லரல எனக ற ரகவள!" எனற ர
ilt
தரமகரதத .
"இரநத லம இரககம, இநதக க லதத வலத ன வய கயனககக
க லம லரலவய! த ரடடப பயலகளககத த வன க லம ய-ரகக!
த ரபப ஙவக வ-ல )ப - இனஸபபக1ர மடடம ம றறல க மற வப ன ல,
m

இவரனப ப-டகக மடயவவ வப றத லரல. இபவப எஙக ட1 மடடம


வப லB ஸ அத க தரதக பக டககடடம! ஒர பந டய-ல ப-டசசத தவ ன.
இநத ந ம ஷம அவன எஙவகய-ரகக னன எனககத பதரயம..."
இபபடக க ரவ ர ப-ளரள ப) லல க பக ணடரககமவப த, )ரபய-ல
.ta

)டப1னற மறபடயம ந )பதம கட பக ண1த. ப 1கர ப டர1 ந றதத


வ-ட1 ர. பகக வ தத யஙகளம ந னறன. )ரபவய ர வபசவரத ந றதத
வ-ட1 ரகள. எலவல ரம ஒவ வப கக க, க ரவ ர ப-ளரள இரநத
த கரகவய வந கக ன ரகள. அவரகளர1ய கணகள ம ணட வ-ழ ததன.
அவரகளர1ய மகதத வல பயஙக ம கடபக ணடரநதத.
w

இரதப ப ரதத க ரவ ர ப-ளரளயம கலவ மர1நத ர. எலவல ரம தம


தரலககவமல வந ககவரதப ப ரதத அவரம தரல ந ம ரநத ப ரதத ர.
அநத கணதத ல அவரர1ய உ1மப ப) ட1 வ-யரதத வ-ட1த.
w

ஏபனன.ல அவரககப ப-னன ல, கண மட அண-நத ஓர உரவம, ரகய-ல


கதத ய1ன ந னற பக ணடரநதத. "ஐவய !" எனற ஒர கச)ல வப ட1 ர
)ஙகப ப-ளரள. எழநத ஓ1 ஆ மப-தத ர. அடதத கணதத ல
w

பநதல ல ரநத அவவளவ வபரம எழநத ரகள; ந ல பறமம ) தற


ஓடன ரகள. வ-ளகககள வ-ழநத உர1நதன. கழநரதகள அழதன.
ஸத ரகள கச)ல ட1 ரகள. அலவல ல கலவல லம ய வப ய வ-ட1த.

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

அதத ய யம 20 - )ஙகபப-ளரள ) ண கத

t
பதற பகடட ஓடனவரகளககளவள ம கவம வ-ர வ க ஓடனவர நமத
க ரவ ரப ப-ளரளத ன. அவர த பத 1ரநத மதரதயனம ஓடன ன. ஒர

ne
த வத த வ- அவர மதரதயன ப-டதத ரககக கடம. ஆன ல அபபட
உ1வன அவர ப ப-டகக அவன இஷ1பப1வ-லரல. கட1ம லல த தன.
இ1தத ல ப-டககவவணடபமனற கரத ப ப-னவன வ1 ப)னற
பக ணடரநத ன. கர1) ய-ல ஊரககக பக ஞ) த தத ல வ-ளகக

s.
பவள.ச)ம ஒனறம லல த இ1தத ல, ஒர ரவகவக ல வப ரகக அரக ல
அவர ப ப-டதத வழதத ன ன. அவரர1ய ம ரப-ன வமல ஒர
மழஙக ரல ஊனற உடக ரநத பக ண1 ன. கதத ரயக ரகய-ல தகக ப

nt
ப-டததக பக ண1 ன.

")ஙகப ப-ளரளவ ள! ந ன இநத ந ம ஷம எஙவக இரகக வறன,


ப) லலம ப ரககல ம!" எனற கற ப பறகரள நறநற பவனற கடதத ன.

re
)ஙகப ப-ளரளககப பயதத ன ல ப த ப ப- ணன வப யவ-ட1த. "தமப-
எனரன வ-டடவ-ட! ந ன ஒனறம பணணவ-லரல. ஐவய ! எனரன வ-டட
வ-வ1ன. ந ன உன வழ கக வ வ-லரல" எனற வ-மம க பக ணவ1
கற ன ர.
or
"என வழ கக வ வ-லரலய ? அ1 1 ! பபரயவ ள அபபடபயலல ம
ப) லலகக1 த. என வழ கக வநத த ன ஆகவவணம" எனற ப) லல
மதரதயன பயஙக ம யச ) ரதத ன.
ilt

ப-றக கடரமய ன க ல ல, "அவ1 படப வ-! ந ஜதரதச ப) லல!


அப- ம எனன ஆன ள? எஙவக இரகக ற ள? - ந ஜதரதச ப) னன ல
ப-ரழபப ய. இலல வ-ட1 ல, ஒவ கதத ல ப)ததப வப வ ய" எனற ன.
m

"ஐவய ! ந ஜதரதச ப) லலக வறன. அபபறம ந ன அவரளப


ப ரககவவய-லரல. வப லB ஸ இனஸபபக1ர வடடகக ய வ அரழததப
வப ன ரகள ம. இனஸபபக1ர வடட அமம அவரளச ப)னரனப
.ta

பட1ணதத வல பக ணட வப யப பளள.கக1தத வல வ)ரதத ரகக ற ள ம.


மறறபட எனகக ஒனறம பதரய த. மதரதய ! ந ன ப-ளரளக
கடடகக ன எனரன வ-டடவ-ட!" எனற கதற ன ர )ஙகபப-ளரள.
w

"ந இபவப ப) னனத ந ஜநத ன ! பப ய எனற பதரநதவத


பக னனடவவன!"

"இலரல, இலரல. பப யத ன ப) லல வ-டவ1ன. வக வ-சசகக வத,


w

தமப-! எனககப ப-ளரளககடட ஒனறம க ர1ய த..."

")Uச)U ! ந ந )ம யப வப க! உனககப ப-ளரளககடட வவற


w

வகட!...அப- ம ரயப பறற ந ப) னனத ந ஜநத ன ? அபபறம ந அவரளப


ப ரககவவ இலரலய ?"

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

"இலலவவ, இலரல! )தத யம ய இலரல. வ-டட வ-ட. ந


மக ஜன ய-ரபப ய..." எனற )ஙகப ப-ளரள வ-மம அழத பத 1ஙக

t
வ-ட1 ன.

ne
மதரதயன, "வப , பத ரலநத வப ! உனரனத பத ட1 ப வததகக
ந ன தரல மழகவவணம. ஆன ல மறபடயம ஏத வத தரகக ரதயம
பணண-ன ய எனற பதரநதவத , என ரக அழகக யப வப ன லம
வப க றபதனற உன பத ணர1ரய பநற ததவ-டவவன. பதரயம ?" எனற

s.
ப) லல க பக ணவ1 எழநத ரநத ன. அவவளவ த ன! கU வழ க 1நத )ஙகப
ப-ளரள வ ரச சரடடக பக ணட எழநத ஒவ ஒட1ம ப-டதத
ஓடவ-ட1 ர.

nt
மதரதயன.1ம )ஙகபப-ளரள தன.ய க அகபபடடக பக ண1வப த,
அவன பவக க லம க எத ரப ரததக பக ணடரநத )நதரபபம க ர1ததத.
"அநத அவய கயன மடடம எனன.1ம அகபப1டடம ப ரககல ம; எனன

re
ப டபடததக வறன!" எனற அவன தனககத த வன எததரனவய த1ரவ
ப) லல க பக ணட பலரலக கடதத ரகக ற ன! ரகரய
பநற தத ரகக ற ன. ஆன ல அததரகய )நதரபபம க ர1தததம அவன ல
பழ வ ஙகமடயவ-லரல. க ரவ ர ப-ளரளய-ன வக ரழததனம அபபட
or
அவரனச )கத யறறவன கக வ-ட1த.
ilt
m
.ta
w
w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

t
ne
s.
nt
re
or
ilt
m
.ta
w
w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net
அத மடடமலல; அப- ம ரயப பறற ச )ஙகபப-ளரள ப) னன ப)யத
மதரதயனர1ய உளளதத ல ஒர பபரய ம றதரல உண1 கக றற.
அத உணரமபயனபரத அவன உணரநத ன; அவன மனதத ல ரநத

t
க)பபம கவ தமம )டப1னற வ-லக ச ப)னறன. அவன பநஞர)
அமகக க பக ணடரநத ஒர ப ம நஙக யத வப ல ரநதத. அனற

ne
வடர1 வ-டடக க ளமப-யதறகப ப-றக இதவர இலல த கதகலம
இபவப த அவனர1ய உளளதத ல பப ஙக எழநதத.

இததரகய மவன ந ரலய-ல அவன தன ரகரயக கரறய கக க

s.
பக ளள உணரமய-வலவய வ-ரமப தபடய ல த ன க ரவ ர ப-ளரளரய
வ-டடவ-ட1 ன. அவர எழநத ஓடப வப னதம, ஒர ) ரபபச ) ரததவ-டட,
கஷ ல கச )Uடட அடததக பக ணட ப)னற ன.

nt
இஙவக கலய ணப பநதல ல, களளன மரறநததம எலவல ரம
மறபடயம ஒனற த ணட கமபல கடப வப) ன ரகள. மகக ய
வ-ரநத னரல ஒரவ ன தரமகரதத ப ப-ளரள, மறறம ) லர ப ப ரதத,

re
"இததரனயணட வ ணடப பயல தன.ய ய வநத இவவளவ க ப
பணண-வ-டடப வப க ற ன, ந ம எலவல ரம வ ய-வல வ- ரல
வசசணடத வன ந றக வற ம?" எனற இர நத ர. கமபல ல அவர )மB பதத ல
ந னற ஒர ) றவன, )டப1னற தன வ ய-ல ரநத வ- ரல எடதத ன.
or
அநதப ரபயனகக வநத வக பதரதப வப லவவ, அஙக ரநத இனனம
பலரககம வ ஸம ப-றநதத. அவ வரகளம "வ ஙக, வப கல ம!" "வ ஙக
வப கல ம!" எனற ப) லல க பக ணட, தடகள1னம ல நதரகள1னம
க ளமப-ன ரகள.
ilt

ஊரககக பக ஞ) த ம வமறவக அவரகள வப ன வப த )ஙகப


ப-ளரள எத வ வநத ர. அவர இவரகரளப ப ரதத, "ஏன, ஐய , நஙகள
எலல ம மனஷரகளத ன ? ஏத1 , ஒரததன மனன வல வப ற வன,
ந மபளம வப வவ ம எனற ப-னன ல வநத ரககக க1 த ? வநத ரநத ல
m

அநதத த ரடடபபயரலக ரகபப-டய யப ப-டச) ரககல வம?" எனற ர.


அபவப த த தத வல மறபடயம ) ரபப ஒல வகட1த. )ஙகப ப-ளரளய-ன
உ1மப நடஙக றற. அவர க கவன.கக மல, ) ரபபச )ததம வநத
.ta

த ர)ரய வந கக எலல ரம ஓடன ரகள.

ஊரகக அர ரமல வமறவக இ ஜன வ யகக ல இரநதத. அத ல


அபவப த ப- வ கம ந மபப வப யக பக ணடரநதத. வ யகக ல ன வமல
மஙக ல கழ கள.ன ல ப லம வப டடரநதத. மதரதயன அநதப
w

ப லததககச )மB பம வநதவப த, பக ஞ) த தத ல "அவத வப க ற ன",


"வ-1 வத", "ப-ட" எனற )தததத1ன ஜனஙகள ஓட வரவரதப ப ரதத ன.
ப லதத ன மகக ல பகத வர அவன ப)னற, அஙவக உடக ரநத, ) ல
w

மஙக ல கழ கரளப ப-டஙக ஆறற ல வ-ட1 ன. ப-றக அககர ககத


த வ-ச ப)னற ஒர ம தத ன ப-னன ல மரறநத ந னற ன.
அவரனத பத 1ரநத ஓடவநதவரகள ப லதத ன கழ கள பபயரககபபட1
இ1ததகக வநததம பத பபத பபபனற தணணரல வ-ழநத ரகள.
w

மதரதயன "\ \ \ " எனற உ ககச ) ரதத வ-டட இரடடல


ப)னற மரறநத ன.

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

அதத ய யம 21 - சரமத ஙக

t
ரத ம தம. அறவர1க க லம. ப)னற ம தம வர ய-ல பசரம ந றம
பப ரநத வ-ளஙக ய வயலகள எலல ம இபவப த பப னன.றம பபறறத

ne
த கழக னறன. பநறகத ரகள.ன ப தத ல பய-ரகள வயலகள.ல ) யநத
க 1கக னறன. க ரல வந தத ல அவறற ன மB த படநத ரககம பன.த
தள.கள.ன மB த சரயக க ணம படஙக ல எணண-ல1ஙக த பவண
மததககள ) தற க க 1பபத வப ல வத னற றற. வயல வ பபகள.ல ந1நத

s.
வப ன ல, பசம பலல ல படநத ரககம பன.த தள.கள க ல ல படமவப த
ஜ ல ஜ லபவனற பவக சகம ய-ரகக றத. ) ல வ பபகள.ல தவ ஞ
ப)டகள ப)ழ பப க வளரநத ரகக னறன. அநதச ப)டகள.ல

nt
) ல) லபவனற பதத ரககம ) னனஞ) ற பககளககதத ன எனன அழக,
எததரகய பசமபப ன ந றம!

இனனம ) ல வ பபகள.ல வ)மபச ப)டகள அ1ரதத ய க

re
வளரநத ரகக னறன. அவறற ன இரலகளகக எனன ம ரதத தனரம?
அநத இரலகள.ன மB த அபபடயம இபபடயம ஊ)ல டக பக ணடரககம
பன.த தள.கரள ந பளலல ம ப ரததக பக ணடரநத லம அலகக த.
ஆன ல, அநதத தள.கள த ன வந ம ஆக ஆக, பவய-ல ஏற ஏற, ம யம ய
மரறநத வப க னறன.
or
கத ரகள நனற க மறற வ-ட1 வயலகள.ல அத க ரலய-ல ஆடகள
இறஙக அறககத பத 1ஙகக ற ரகள. அபபட அறவர1ய கம
வயலகள.ல ரநத கமபமனற பத ரவகவக ல ன மணம வசக னறத. அநத
ilt

வ )ரனரய மகரநத பக ணட, அநதக க ட) ரயப ப ரததக பக ணட


வ ழந பளலல ம கழ தத வ-1ல ம வப ல வத னறக றத.

சரயன உச) வ னதரத அர1யம வப த அறபபரத ந றததக ற ரகள.


m

அறதத பய-ரகரளக கடடக கட1 யக கடடக ற ரகள. ப-றக


அககடடககரளத தரலய-ல சமநத பக ணட வப யக களதத ல
வப டக ற ரகள.
.ta
w
w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

த ரமகள ப)நத மர ய-ல வ) பபத கக வகடடரகக வற ம. வரஷதத வல

t
பதத ம தததகக இத உணரமய ய-ரககல ம. ஆன ல, ரத, ம )
ம தஙகள.ல மடடம நனப)ய ந லப ப- வத)ஙகள.லளள பநறகளஙகள.வல

ne
த ன அவள வ) கக வவணடம. அநத ம தஙகள.ல, பநறகளஙகள.ன க ட)
அவவளவ அழக கவம லகம வ-ல )ம பப ரநத யம இரககம.
களதத ல ) ல இ1ஙகள.ல 1ப ர 1ப ர எனற அடததக
பக ணடரகக ற ரகள. த ன.யம உத ரநததம, ரவகவக ரலப வப ர

s.
வப யப வப டக ற ரகள. பநலரலக கவ-ததக கவ-யல கவ-யல யச
ப)யக ற ரகள.

nt
களததகக நடவ-ல ஒர பபரய ஆலம ம வ-ழதகள வ-டட இறஙக
வ-ஸத ம கப ப1ரநத ரகக றத. அதன க ரளகள.ல க கரககளம,
கரவ-களம, இனனம பலவ-தம ன பட) களம அமரநத கU தம ர)ததக
பக ணடரகக னறன. ஆம ம; அவவவரளய-ல க கரக கததவத க1

re
நலல )ஙகU தம கவவ வத னறக றத. பளள.னஙகள தஙகளர1ய
இறககரள அடததக பக ளளம )பதம க தகக இனன.ர)ய யத
பத ன.கக னறத. or
அநத ஆலம தத ன அடய-ல அஙகஙவக ) ல ஸத ரகள எத ரல
கர1கள1ன உடக ரநத ரபபரதக க ணல ம. இவரகளகக
அஙக டகக ரகள எனற பபயர. இவரகள ரவதத ரககம ஒவபவ ர
கர1யம ஒர ) னனக கர1. அத ல வறதத க1ரலக பக டர1, வவக
ரவதத )ரககர வளள.க க ழஙக, சட1 வ) ளக பக ணர1, பவறற ரலப
ilt

ப கக பரகய-ரல - இரவபயலல ம இரககம. இவறரற அவரகள


பநலலகக வ-றப ரகள. ல பம தமப-டககத தமப-டத ன! ஆன லம
பம தததத ல ல பம ஒனறம ப- ம தம ய- த. ந லண ) ம னகள
பக ணடவநத ல எட1ண பநலல1ன த ரமப-ச ப)லவ ரகள.
m

அவவளவத ன
.ta
w
w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

t
ne
இமம த ர அஙக ட வ-றகம பபணப-ளரள ஒரதத ரயத பத 1ரநத
வப கம அவ) யம நமகக இபவப த ஏறபடடரகக றத. அவள களதத ல
தனககப பககதத ல இரநத இனபன ர அஙக டகக ரய-1ம )ணர1
வப டடக பக ணட, ")Uச) ! உனரனச ப) லல எனன ப- வய )னம?

s.
உனரனப பர1ச) வன ப- மம அவரனச ப) லலணம!" எனற
கடரமய யப வப) வ-டட, அஙக டக கர1ரய எடததத தரலய-ல
ரவததக பக ணட, வ-ரவ-ர எனற ந1ககத பத 1ஙக ன ள. அவள வயல
வ பபகள வழ ய கவவ ந1நத ப)னற, கர1) ய-ல ஒர வ யகக ல ன

nt
கர ரய அர1நத ள. அநத வ யகக ல ன இரபறமம அ1ரதத ய கக
க ட மணடய-ரநதத. கர வய ட ஓர ஒறரறயடப ப ரத வப ய-றற.
கர1கக ர அநதப ப ரதவய ட வப ன ள. பக ஞ)த ம ந1நத ப-றப ட,
அநதப பபரய வ யகக ல ல ரநத இனபன ர ) னன வ யகக ல ப-ரயம

re
இ1ம வநதத. அபபடப ப-ரயம இ1தத ல ஒர மதக இரநதத. கர1கக ர
அநத மதகணர1 வநததம ஆவல1ன உறறப ப ரதத ள. அநத மதக ன
வமல ஒர மழ ரப ய பளபளபவனற ம னன.க பக ணடரநதத.
கர1கக ர அநத ரப ரய எடததக கணண-ல ஒறற க பக ணட, "என
or
அபபவன! மவ ) ! ந ய ய-ரநத லம )ர, பதயவம ய-ரநத லம )ர,
மனஷன ய-ரநத லம )ர! ந நனற ய-ரககணம. உனரன ந ன ப ரதத
அற ய ம டவ1ன. ஒர ந ரளகக ந அ)ரர வ கக ம த ர ப) னன ய.
அதனபடவய ந னம இ ணட ந ரளகக ஒர த1ரவ இஙவக வ வ ன.
ilt

நயம ஒவபவ ர ரப ய பட அளகக ற ய. ) ம ! ஆண1வவன! என


க லபமலல ம இபபடவய வப ய-ணடரநத - ந ன ) க றதககளவள
மழ) ஒர ஆய- ம ரப ய வ)ரததடவவன. அபபறம எனரன ய ர
எனன வகடக றத?" எனற இவவ-தம பலமப-க பக ணவ1 கர1ய-ல ரநத
m

ந லகக1ரல, )ரககர வளள.க க ழஙக எலல வறரறயம எடதத


மதக னவமல ரவததவ-டட, கர1) ய க ஒர வ) றற மடர1யம எடதத
ரவதத ள. ப-றக, ") ம ! ஆண1வவன! க பப தத!" எனற இ ணட
.ta

கனனதத லம வப டடக பக ணட, பவறஙகர1ய1ன க ளமப-ச ப)னற ள.


w
w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

அவள வப யச )றற வந ததகபகலல ம பதர வ-லகக க பக ணட

t
மதரதயன பவள.ய-ல வநத ன. மதக ன வமல க ரலத பத ஙகப
வப டடக பக ணட உடக ரநத ன. ) வக )ம க ந லகக1ரலரய உரததத

ne
த னனத பத 1ஙக ன ன.

அபவப த ஒர ம தத ல ஏவத )ல)லபவனற )ததம வகடகவவ,


மதரதயன பள.சப)னற கத தத எழநத இடபப-ல ப)ரக ய-ரநத

s.
கதத ரயக ரகய-ல எடதத ன. ") ம ! ) ம ! ந ன த ன, ப) ககன" எனற
ப) லல க பக ணவ1, கறவன ப) ககன மனவநத ன.

nt
"அவ1! மட1 ள! கண1 இ1தத ல எலல ம ந எனரனத வதடகபக ணட
வ கக1 த எனற ப) லல ய-ரகக வறவன? ஏன இஙக வநத ய?" எனற
வகட1 ன மதரதயன.

"இலரலஙக, ) ம ! அநத ஆள ப) னவனவன, அத வநத ரகக,

re
பணதவத 1 வநத ரகக" எனற ன ப) ககன.

")ர, ) யஙக லம ரகபயழதத மரறக ற )மயததகக சரம


த ஙக கக ட1 அரழததக பக ணட வ . இபவப இஙவக ந றக வத, வப !"
or
எனறதம ப) ககன "அபபடவய ஆகடடம, ) ம !" எனற ப) லல வ-டடப
வப ன ன.

*****
ilt
m
.ta
w
w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

அனற ) யஙக லம, மனவன 'ல க-அப'ப-ல ரநத மதரதயன தபப-ச


ப)னற இ வ-ல அவன படததத தஙக ய அவத சரமத ஙக வமர1ய-ல

t
ஓர ஆ) ம உடக ரநத அபபறம இபபறம ப ரதத மழ ததக
பக ணடரநத ன. பப ழத ) யச ) ய, அவனர1ய கவரலயம

ne
அத கம க க பக ணடரநதத. கர1) ய-ல சரமத ஙக ய-ன ப-ன பறதத ல
ஏவத )ததம வகடட அவன த ரமப-ப ப ரகக, அஙவக மகமடயண-நத ஓர
உரவம ரகய-ல கதத ய1ன ந றகக க ணவம, உதற யடததக பக ணட
எழநத ரநத ன. நலல வவரளய க, அநத உரவததககப ப-னன ல, கறவன

s.
ப) ககனம பதனப1வவ அவனர1ய ப1ப1பப ஒரவ ற அ1ஙக யத.

"எனன, ஐய , எஙவக வநவத! )Uகக ம ப) லல!" எனற ன மதரதயன.

nt
"ஒ ஒ ஒ ஒ - ஒணணம லரல... வ வ வ வ - வநத..." எனற ன அநத
ஆ) ம .

re
"ந ந ந ந - ந )ம யப... வப வப வப வப சச!" எனற ன மதரதயன.

"பக பக பக பக ஞ)ம... வந வந வநகக... வத வத வத பததத..."

"பக ஞ)ம பததத ? ஜ ஸத ய ய-ரநத ல இனனம அத


or
எபபடய-ரககவம ? வப கடடம; எஙவக வநவத, ப) லல த பத ரல."

"ஒ ஒ ஒ ஒ - ஒனரன... ப ப ப ப - ப ககதத ன வநவதன."


ilt

")ர, ப ரதத ச) ? வப கல ம ?"

"பப பப பப - பப ற அபப ! ப ப ப - பல பபடட எஜம ன - ப ப ப -


பணம பக டதத ரகக ர..."
m

")ர பக டததத பத ரல."

அநத ஆ) ம மடய-ல ரநத பண வந டடககரள எடதத


.ta

மதரதயன.1ம பக டதத ன.

"வ வ வ வ - வநத... க க க க - க ரயதரத ம ம ம ம -


மடசசட1 கக..."
இநதச )மயதத ல கறவன கறகக டட, "இவத ப ரஙக, ஐய ! நஙக
w

)ம ) ம ப) லறதககளவள வப த வ-டஞச வப ய-டம, எஙக ட1த ன


எலல ச )ம ) மம ப) லல டடஙகவள! ந ன வ-வ ம யச
ப) லல பப1வறன. நஙக வப ய வ ரஙக" எனற ன.
w

அநத ஆ) ம , "அ அ அ - அபபடய ன ல )ர" எனற ன. ப-றக கறவரனச


)ம கரஞ ப)யத அரக ல அரழதத, அவன க வத ட, "அநதப பப பப
w

பப - பப மபரளரய... ப ப ப - ரபஸல பணண-வ-1ணம" எனற


கற ன ன

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

அதத ய யம 22 - ந லவம இரளம

t
மதரதயன பண வந டடககரளக ரகய-ல அலட) யம யச சரடட
எடததகபக ணட, லயன கர ய-ல ரநத படரகய-ல இறஙக த தணணர

ne
தரறரய வந கக ந1நத ன. தணணரத தரறரய அர1நததம,
நரககர வய ட க ழகக வந கக ந1ககல ன ன. அனற பபLரணம . க ழகவக
ப ண )நத ன உதயம க ச )றற வந ம ஆக ய-ரநதத. வமறவக இரட1
இரட1, ந லவ பவணண-றம பபறறப ப- க ) ததத. ) ற த

s.
வந ததகபகலல ம அநத நத ப ப- வத)ம மழவதம ஒர வம கன ம ய
உலகம க ம ற வ-ட1த. பவணண-லவ; பவண மணல; பவணரமய ன
ந ணல. ஜலமம பநடநத ததகக பவளள.ரய உரகக வ ரததத வப ல

nt
ப- க ) ததக பக ணடரநதத.

அநத வவரளய-ல அநத நத ககர வய ம ய பவணமணல ல ந1நத


பக ணடரநத மதரதயனககக கலய ண-ய-ன ஞ பகம வநதத.

re
"கலய ண-! கலய ண-! எனன.1ம பணம லரலபயனறத வன எனரன ந
ந கரதத ய? க ழவரனப வப யக கலய ணம ப)யத பக ண1 ய?
இபவப த எனன.1ம பணம இரகக றத. வவணடய அளவ இரகக றத. இர,
இர, ஒர ந ரளகக உனரன ந ன ப ரகக மல இரககப வப வத லரல.
or
இவவளவ பணதரதயம உன தரலய-வல வப டக வறன. அபவப த ந
எனன ப) லலப வப க ற ய, ப ரகக வறன!" எனற தனககதத வன ப) லல க
பக ண1 ன.

"ந எனன ப) லலப வப க ற ய? எனரனத த ர1ன, களளன எனற


ilt

ப) லலப வப க ற ய. எனரனப ப ரககவவ பயபபடவ ய. உளற யடததக


பக ணட வப லB ஸக ரனக கபப-டவ ய. \ \ \ !" எனற
) ரதத ன. அநத ந )பதம ன நத ப ப- வத)தத ல அநதச ) ரபப-ன ஒல
பயஙக ம யக வகட1த.
m

"ஆன ல, எனரனத த ர1ன கப பணண-யத ய ர? நத ன, நயம, உன


தகபபன ரம, உன உறற ரம, உன ஊ ரநத ன! \ ! \ ! எனரன
.ta

எவவளவ வகவலம ய எணண-ன ரகள? இபவப த?"

மறபடயம மதரதயன ) ரதத ன. அனற ) யஙக லம ந1நத வப தரத


ந ரனகக ந ரனகக அவனகக அ1ஙக த ) ரபப வநதத. ய வ ஒர
பபண ப-ளரள, ப மபத த ம ர ப-டததவள - அவவள ட )ணர1 ப-டககத
w

த றரமய-லல த ஒர பபரய மனஷன - அவள வடடல


பக ளரளயடபபதறக க இ ண1 ய- ம ரப ய பணம பக டதத ரகக ற ன!
இத ப மபக வகவலநத ன. அநதப பபரய மனஷனகக ஒர )மயம பதத
கறப-கக வவணடயத த ன.
w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

ஆன ல இநதப பபண ப-ளரளகக எனன இவவளவ அகநரத!


பக ளள.1ககர க களளரனப ப-டததப வப லB ஸ ல ஒபப-ககப வப க றத க

t
அவள )பதம கற ய-ரகக ற ள வம? அவள எபபடபபட1 த ம ர ப-டதத
ஸத ரய ய-ரககவவணம? அவளர1ய கரவதரதயம அ1கக

ne
வவணடயதத ன.

*****

s.
இபபட வப) கபக ணவ1 வப ன மதரதயன, ஓர1தத ல தணணரக
கர ய-ல ரநத வ-லக , ந ணறக டடறகள ப- வவ) தத ன. பக ஞ) த ம
வப னதம, அஙவக ஒர பபரய ம தத ன, அடபப கம க 1கக, அதனரக ல

nt
ப)னற ன. எபவப வத நத ய-ல பபரபவளளம வநதவப த, அநதப பபரய
ம ம வவர1ன பபயரததக பக ணட வநத அவவ-1தத ல மணல ல
தடடப வப யக க 1நத ரகக வவணடம.

re
அநத ம தத ல வ ய கறகல ன ஒர வப ரற இரநதத. மதரதயன
அநத ம தத ன அரக ல உடக ரநத அநதப வப ரறய-ல ரகரய
வ-ட1 ன. அதறகளள.ரநத வ-ரலயயரநத நரககரளயம, ரப யகரளயம,
வந டடகரளயம வ ர வ ர எடதத மடய-ல வப டடக பக ண1 ன.
இ ணட ரகய-ன லம அவறரற அரணததக பக ணவ1, "கலய ண-!
or
கலய ண-! ஒர ந ரளகக இவவளவ பணதரதயம உன க ல னடய-ல
வப 1ப வப க வறன, ப ர!" எனற ன.
ilt
m
.ta
w
w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

க ரஷண பகதத )நத ன ந ளகக ந ள வதயநத வநதத.


)நத வ தயமம ந ளகக ந ள இ வ-ன ப-றபகத ககச ப)னற

t
பக ணடரநதத. அம வ ர)கக மதல ந ள இ வ நட ஜ மதத ல
மதரதயனம கறவன ப) ககனம ஒர வடடன பறககர1ய-ல ந னற

ne
பக ணடரநத ரகள. கனனஙகரய இரள சழநத ரநதத. ப) ககன
மதரதயனகக வடடன அர1ய ளம எலல ம ப) லல க க டடவ-டட,
"ந னம வ டடம , ) ம ?" எனற வகட1 ன. "க1 த; ந ன ஒர த1ரவ
வ-ஸ ல அடதத ல உளவள வ ; இ ணட த1ரவ அடதத ல ஓடப

s.
வப யவ-ட! பதரக றத ?" எனற ன மதரதயன, )டர1ப ரபய-ல ரநத ஒர
) னன 1 ரசச ரலடர1 எடதத ஒவ ஒர ந ம ஷம பவள.ச)ம வப டட
ஓடடன மB த ஏறவவணடய இ1தரதப ப ரததக பக ண1 ன; உ1வன

nt
வ-ளகரக அரணததவ-டட, ஓடடன மB த ஏற ன ன.

மறறதத ல அவன கத தத வப த அத கச )ததம உண1 கவ-லரல.


ஆன லம "ய ர அத?" எனற ஒர பபண ப-ளரளய-ன கலவ ம ன க ல

re
வகட1த. க ல வநத த கரக வந கக ச ப)னற, )டப1னற 1 ரச
ரலடர1க பக ளதத க க டடன ன. அவள ஒர வயத வநத ஸத ர.
மகமட தரததக ரகய-ல கதத ப-டதத ந னற உரவதரதத த டப னற
கண1தம, "ஐவய ! த ர1ன!" எனற அவள அலற ன ள. மதரதயன
or
கதத ரயக க டட ")ததம வப ட1 வய , பக னற வ-டவவன!" எனற
ப) லல வ-ளகரக அரணதத ன.

இதறகள க1தத ல படதத ரநத இனபன ர ஸத ர எழநத ரநத


மறறதத ன பககம ய ஓட வநத ள. மறறதத ல நட)தத ஙகள.ன
ilt

இவல) ன பவள.ச)ம ) ற த இரநதத. அநத பவள.ச)தத ல அவள


ஓடவரதப ப ரதத, மதரதயன ப யநத ப)னற அவளர1ய வத ரளப
ப-டதத ன. உ1வன ந னறவ-ட1 ள.
m

")ததம வப 1 வத! நரககரளபயலல ம உ1வன கழறற கபக ட;


இலல வ-ட1 ல..." எனற மதரதயன ஆ மப-தத ன. ஆன ல அவனர1ய
க ல தழதழததத. வமவல வப) ஓ1வ-லரல. ஏபனனற ல, அநதப
.ta

பபணண-னர1ய வத ரளத பத ட1 ம தத தத ல அவனர1ய உ1மப


ஒர மரற ) ல ரததத. தனகக எனன வநரநத வ-ட1பதனற அவனகவக
பதரயவ-லரல. அநதப பபண )டப1னற த ரமப-ன ள. அநத மஙகல ன
நட)தத பவள.ச)தத ல அவன மகதரத ஏற டடப ப ரதத ள. "என
நரககள த ன உனகக வவணடம மதரதய ?" எனற வகட1 ள.
w

மதரதயனர1ய க ல ன அடய-ல ரநத பம வய நழவ-வ-ட1த வப ல


அவனககத வத னற றற. அநதக க ல?...அத ய ரர1யத?
w

1 ரச ரலடர1 அவள மகததகக வநவ ப-டதத ன. ஆம ம; அவள


கலய ண-த ன!
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

அதத ய யம 23 - பணரணய ரன தவற

t
கலய ண-ய-ன கலய ணததனற த ரம ஙகலயத ணம ஆனதம, அவள
மரசர)ய க வ-ழநத பளனற ப) லல வ-டட, ப-றக அவரள ந ம

ne
கவன.ய மவல இரநத வ-டவ1 ம. அதன ப-னனர இனற வர ய-ல
அவளர1ய வ ழகரகய-ல ந1நத )மபவஙகரளத பதரநத பக ளவத
இபவப த அவ) யம க றத.

s.
*****

த மர ஓர1ப பணரணய ர பஞ)நதம ப-ளரள இநத உலக ல தபப-ப


ப-றநத உததம பரஷரகள.ல ஒரவர. அவர தமத வ ழகரகய-ல ஒவ ஒர

nt
தவற த ன ப)யத ர. அத, அநத மத ய வயத ல ஓர இளம பபணரணக
கலய ணம ப)யத பக ண1த த ன. இத பபரம ப-)க எனற லம
அவரர1ய பரவ )ரதத தரத ந ம பதரநத பக ளளவவ ம ன ல

re
அவர1ம வக பம பக ளவதறகப பத ல அநத பவம அர1வவ ம.

பஞ)நதம ப-ளரள படததவர! வ-) ல வந ககமம உயரநத


இலட) யஙகளம உளளவர. பக ஞ) ந ரளகக அவர ப- மம ஞ ன
)ஙகதத ல வ)ரநத ரநத ர. ப-றக அச)ஙகதத ன பக ளரககள ) ல
or
ப-டகக மல வ-டட வ-ட1 ர. வத) ய இயககதத வல க1 அவரகக ஒர
)மயம ) தரத இரநதத. ஆன ல அநத இயககம ப மபத தவ- ம க ,
)ட1ம மறததல, ) ரறககச ப)லலதல எனபறலல ம ஏறபட1வப த, இத
நமககக கடட வ த எனற ஒதஙக வ-ட1 ர.
ilt

ஒவ ஒர த1ரவ அவர ஜ லல வப ரட வதரதல ல ந னற ஜய-தத


அஙகதத னர ஆன ர. ஆன ல ஒர வரஷ அனபவதத ல அத வல ந1நத
அகக மஙகரளயம ஊழலகரளயம )க கக மடய தவ ய ஜன ம
m

பக டதத வ-ட1 ர.

ப) நத வ ழகரகய-ல, அவரர1ய ந1தரத ம )றறத ய, அபபழகக


ப) லல இ1மறறத ய இரநதத. லகமணரனப பறற ச
.ta

ப) லல ய-ரகக றவத ம யணதத ல - )Uத வதவ-ய-ன ப தகஙகரளயனற


அவளர1ய த ரவமன.ரய அவன ப ரததவதய-லரலபயனற -
அமம த ரவய, "ப ஸத ரகரள ந ன கணபணடததம ப ரததத இலரல"
எனற அவர உணரமய1ன ப) லல க பக ளளக கடயவ ய-ரநத ர.
w
w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

அவரர1ய ம )றற வ ழகரகககப பனம1ஙக


பபரரமயள.ககககடயத ன இனபன ர மகக யம ன வ-ஷயதரதக

t
கற பப-1 வவணடம. பணகக க கடமபஙகள.ல ) த ணம ய
ந1பபதவப ல அவரககச ) னன வயத வலவய கலய ணம ஆய-றற.

ne
அநதக கலய ணம அவரர1ய வ ழகரகய-ன பபரய தரபப கக யம க
ஏறபட1த.

இ ணட மனற கழநரதகள ப-றநத ப)ததபவப ன ப-னனர, அவரர1ய

s.
மரனவ-ரய, மனஷயரகளகக வ ககடய வ-ய த களககளவள ம கக
பக டயத ன வ-ய த பMடததத. அவளகக ) ததப ப- ரம ஏறபட1த.

nt
சம ர இரபத வரஷ க லம அநதப ரபதத யதத1ன அவர வ ழகரக
ந1தத ன ர. அவளகக க அவர ப ரகக த ரவதத யம க ர1ய த;
கபப-1 த மநத வ த க ர1ய த; வப க த சகவ )ஸதலம க ர1ய த.

re
) ல )மயம அவளககப ப- ரம சம ய-ரககம; அபவப பதலல ம
) த ணம ய ந1ம டக பக ணட இரபப ள. வவற) ல )மயம ரபதத யம
மறற வ-டம! )ஙக ல வப டடக கடட அரறய-ல அர1தத ரவகக
வவணடயத ய-ரககம. இமம த ர )மயஙகள.ல பஞ)நதம ப-ளரளரயத
or
தவ- வவற ய ரம அவள )மB பம வப க மடய த.
ilt
m
.ta
w
w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

இனனம ) ல )மயம அவள ப- மம\தத ப-டததவரளப வப ல ) வவன


எனற உடக ரநத ரபப ள. அபவப பதலல ம பஞ)நதம ப-ளரளத ன

t
அவளகக வவணடய ) சரரஷகரளபயலல ம ப)யத க வவணடம.

ne
அநதக க லதத ல, வவவற கலய ணம ப)யத பக ளளமபடய க அவர
எவவளவவ வபர வறபறதத ன ரகள. "இநதப ப- மம\தத ரயக கடடக
பக ணட வ ழந பளலல ம கழ கக மடயம ?" எனற ரகள. "இவவளவ
ப) தரதயம ஆளவதறகச )நதத வவண1 ம ?" எனற வகட1 ரகள.

s.
அரதபயலலம பஞ)நதம ப-ளரள க த ல வப டடக
பக ளளவவய-லரல. பத டடத த ல கடடய மரனவ-ககத த ம ப)லதத

nt
வவணடய க1ரம இத எனற கரத ன ர.

) ல )மயம அவர வரஙக லதரதப பறற எணண-க


கவரலபடவதணட. தமத மரனவ-கக மனன ல த ம க லஞப)லல

re
வநரநத ல அவளர1ய கத எனன ஆகம எனற எணண-ப பபரமசச
வ-டவ ர. "ஸவ ம ! இவள எததரனக க லம இபபடக கஷ1பபடவ ள?
இவவளவ வப த த ? இவளர1ய தனபஙகளகக மடவ உணட
பணணகக1 த ?" எனற ) ல )மயம ப- ரதத பப ர.
or
கர1) ய க, அவரர1ய ப- ரததரன ந ரறவவற றற! ஒர ந ள ஊரல
இலல த )மயம அநதப ரபதத யகக ர த டப னற கச)ல டடக பக ணட
ஓட, பக லரலய-ல ரநத க ணறற ல வ-ழநத உய-ர வ-ட1 ள.
ilt
m
.ta
w
w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

பஞ)நதம ப-ளரளகக இத ஒரவ ற மன ஆறதல அள.ததத எனவற


ப) லல வவணடம. ஆயள ரகத ககத த டப னற வ-டதரல

t
க ர1தததவப ல, பக ஞ) ந ள வர ய-ல அவரகவக ப- ரமய ய-ரநதத.
ப-னனர த ம உணரமய-வலவய சதநத ம அர1நதவ-ட1ரத அவர

ne
உணரநததம வரஙக லதரதப பறற ச ) நத ககத பத 1ஙக ன ர.

அவர மரனவ- உய-வ டரநதவர ய-ல, "இவள மடடம இறநத


வப ன ல, நமமர1ய ப) ததககரள பயலல ம நலல தரம

s.
ஸத பனஙகளககச வ)ரததவ-டட ந ம )நந ய ) ய க வ-1 வவணடம"
எனற அவர எணணம டவதணட. இபவப தம அவரகக அநத எணணம
ம ற வ-1வ-லரல. பத த ய க ர1தத சதநத தரத இனனம பக ஞ)ந ள

nt
அனபவ-கக வவணபமனற ஆர)ய-ன ல, )நந ய ) ய வரதத தளள.ப
வப டடக பக ணடரநத ர. ஆன லம, வத)தத லளள மகக யம ன தரம
ஸத பனஙகள, )நந ய ) ம1ஙகள இவறரறபயலல ம பறற அவர
வ-) ரககவம வ-வ ஙகள வ)ம ககவம பத 1ஙக ன ர.

re
இநத ம த ர ந ரலரமய-லத ன பஞ)நதம ப-ளரள கலய ண-ரயப
ப ரககவம, அவளர1ய கதகலம ன ) ரபப-ன ஒல ரயக வகடகவம
வநரநதத. உ1வன, அவரர1ய வ ழகரக வந ககம மழவதம அடவய ட
ம ற பவப ய வ-ட1த.
or
*****

பக ளள.1தத ல ப- வ கம வப கமவப த ) ல )மயம பபரய


ilt

உதத வய கஸதரகள கர வய ம கப ப1க ல ப- ய ணம ப)யவதணட


எனற ப) லல ய-ரகக வற மலலவ ? ஒர )மயம, டபட கபலக1ர ஒரவர
அவவ ற ப1க ல ப- ய ணம ப)யதவப த பஞ)நதம ப-ளரளயம
அவர1ன க1ப வப கமபட வநரநதத. இவரகள பரழய ) வநக தரகள,
m

)நத ததச ) ல க லம னபடய ல, ப1க ல வப கமவப த


வப) கபக ணடரநத ரகள.
.ta
w
w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

வழ ய-ல, பஙகளம க மதத ஸந னத தரறயணர1 ப1க ப)னறவப த,


தரறய-ல இ ணட இளம பபணகள கள.ததக பக ணடரபபரதயம,

t
அவரகள ஒரவர வமல ஒரவர ஜலதரத வ ர இரறததக பக ணட
) ரதத வ-ரளய டவரதயம அவரகள கண1 ரகள. அபபட அவரகள

ne
வ-ரளய டக பக ணடரநதவப த, கர ய-ல இரநத க1ஙகள.ல ஒனற
பமதவ ய நகரநத ஆறற ல ம தநத ப)லலத பத 1ஙக யத. அரதப
ப ரதத வ-ட1 பபணகள.ல ஒரதத "ஐவய ! கலய ண-! க1ம வப க றத!
எட! எட!" எனற ள. கலய ண- "நத ன எவ1ன!" எனற ப) லல ஜலதரத

s.
வவகம ய வம தவம, க1ம இனனம ஆழததககப வப யவ-ட1த. அபவப த
ப1க னத, ம தநத வப யக பக ணடரநத க1ததககச )மB பதத ல வ , டபட
கபலக1ர கன.நத அநதக க1தரதப ப-டகக மயனற ர. அமமயற) ய-ல

nt
அவர தரலய-ல ரநத பத பப- நழவ-த தணணரல வ-ழநதத. உ1வன
அவர க1தரத வ-டடவ-டடத பத பப-ரயப ப-டகக மயனற ர. ஆன ல
க1மம வப யவ-ட1த; பத பப-யம வப ய வ-ட1த. க1தரதப பஞ)நதம
ப-ளரள ப-டததக பக ண1 ர; பத பப- அவ க !

re
இரதபயலல ம ப ரததக பக ணடரநத ள கலய ண-, மதல ல
அவளர1ய மகதத ல இதழகள வ-ரநத கறநரக ஏறபட1த. அநதக
கறநரக இளஞ) ரபப ய-றற. ப-னனர, அநத நத த பமலல ம எத ப ல
or
ப)யயமபட கலகலபவனற ஒர ) ரபபச ) ரதத ள. அவவளவ
)நவத ஷம ன, கதகலம ன ) ரபரபப பஞ)நதம ப-ளரள தமத
வ ண ள.ல வகட1த க ர1ய த.

கனனஙகள கழ யமபட ) ரதத அநத அழக ய மகதத ன வத றறமம,


ilt

க ணக ண-ய-ன இன.ய ஓர)ரயபய தத அவளர1ய ) ரபப-ன ஒல யம


அவரர1ய உளளதத ல நனக பத நதவ-ட1ன. அநத ந ம ஷம மதல
அவரர1ய வ ழகரக வந ககமம ம றதல அர1நதத. "இததரன
வரஷக லம ய மடவவய-லல தத வப னற தனபதத ன மதத ய-ல
m

உழனற ய-றவற, இன.வமல வத ஏன )நவத ஷம ய வ ழகரக ந1ததக


க1 த?" எனற அவர கரதத பத 1ஙக ன ர.
.ta

ஒர வவரள, பஞ)நதம ப-ளரளகக வயத வநத பதலவன ஒரவன


இரநத ரநத ல அவனககக கலய ண-ரய மணம ப)யவ-தத, அவரகள
)நவத ஷம ய-ரபபரதப ப ரதவத த மம மக ழநத ரபப ர. அபபட
இலரலய தல ல, அவர தமகவக அவரள உரரம பக ளளச
ப) னனவரகள.ன வ தஙகரளபயலல ம ந ரனவ கரநத, அவறற ன
w

ந ய யஙகரளப பறற ச ) நத ககல ன ர.

மடவ-ல, கலய ண-ரயப பறற வ-) ரதத அற நத, அவரளக


w

கலய ணமம ப)யத பக ண1 ர.


w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

அதத ய யம 24 - ரகமபபண கலய ண-

t
கலய ணம ஆன ஒர வ ததககளவள, பஞ)நதம ப-ளரள த ம ப)யத
வ-ட1த எவவளவ பபரய தவற எனபரதத பதரநத பக ண1 ர.

ne
கலய ணததனற, கலய ண- மரசர)ய க வ-ழநத வப த, அவரககக
பக ஞ)ம பநஞச த டகக 1தத ன ப)யதத. ஆன ல அவள மரசர)
பதள.நத எழநததம அவரககப பரழயபட உற) கம ஏறபட1த.

s.
ப)Lநதரய வதவரதய ய, இனப வ-ளகக ய, ந லவ வசம மகதத ல நலக
கரவ-ழ கள ஊ)ல 1 ந னற கலய ண- இன.வமல தமகவக மழரமயம
உரயவள எனபரத எணண-ய வப த, அவரககச ப) லல மடய த

nt
பபரரம உண1 ய-றற. அநதச ப)யத ரய கர மB த ந னற கற ,
)கலரம அற யச ப)யய வவணடபமனற அவரகக ஆர)ய ய-ரநதத.

கலய ணதரத பய டட அநத ஜ லல வ-லளள பபரய

re
உதத வய கஸதரகளககம, பபரய மனஷரகளககம ப- பலம ன வ-ரநத
ந1தத ன ர. அநத வ-ரநதகக வநத ரநத பபரய மன.தரகரள உடக
ரவதத நடவ-ல ம பப-ளரளய1ன ஒர கரப வப டவ1 எடககபபட1த.
அநதச )மயம ய வ ப) னன ரகள, மணமகனம மணமகளம வ)ரநத
or
உடக ரநத ஒர வப டவ1 எடததக பக ளள வவணடபமனற. பஞ)நதம
ப-ளரளககம இத வ-ரபபம கவவய-ரநதத. அபபடவய, அவர ந றக ல ய-ல
உடக ரநத ரகக கலய ண- பககதத ல ந றக, ஒர வப டவ1 எடககபபட1த.

கலய ணம ந1நத ஒர வ தத றபகலல ம அநத வப டவ1 தப ல ல


ilt

வநதத. அரதப பஞ)நதம ப-ளரள ஆவல1ன எடததப ப ரதத ர.


அவரர1ய மகதத ல ஒர பபரய ம றதல உண1 ய-றற; எவவளவ
பபரய தவற ப)யத வ-டவ1 பமனபரத அநதக கணவம அவர
உணரநத ர.
m
.ta
w
w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

இதறக மனன ல அவர தமரமத தன.ய கக கணண டய-ல ப ரததக


பக ணடரகக ற ர. கலய ண-ரய எத வ ரவததப ப ரதத ரகக ற ர.

t
ஆன ல தமரமயம அவரளயம வ)ரததப ப ரததத க ர1ய த. இபவப த
ப1தத ல வ)ரததப ப ரததவ1ன அவரககப பகU ர எனறத! 'வயத லம,

ne
வத றறதத லம எவவளவ வ-தத ய )ம! ஐவய ! ஓர இளம பபணண-ன
வ ழகரகரய அந ய யம யப ப ழ கக வ-டவ1 வம?'

இமம த ர அவரகக ஏறபட1 கவரலரய ஊரஜ தப படததவதறக

s.
இனபன ர )நதரபபமம வ)ரநத பக ண1த. கலய ண- தமமர1ய
வடடகக வநதத ல ரநத ) ரபபத லரல பயனபரத அவர கண1 ர. எநதக
கறநரகரயக கணடம, கதகலம ன ) ரபரபக வகடடம அவர தம

nt
உளளதரதப பற பக டதத வ , அபதலல ம இபவப த எஙவக? ய ர
பக ணட வப ன ரகள? அநத அழக ன ம ரதவ ன கனனஙகள.ல இபவப த
கழ வ-ழவவத இலரலவய அத ஏன?

re
) ரபபத த ன இலரல; அழவ வத ப)யக ற ள ? அதவம க ர1ய த.
) ரகக வ-ட1 லம அழத ல வத வதவரலபயனறத ன பஞ)நதம
ப-ளரள எணண-ன ர. அழத ல அரக ல ப)னற )ம த னம ப)யயல ம;
கணணர பபரகக ன ல கணகரளத தர1ககல ம; வ-) தத லம
or
வ-மம ன லம மடய-ல எடததப வப டடக பக ணட ஆறதல
ப) லலல ம. அபபட எலல ம தமத எலரலய-லல த அனரபயம
ஆர)ரயயம பவள.ய-டவதறகச )நதரபபம வத க ர1ககம.

ஆன ல கலய ண-வய ) ரபபதம லரல; அழவதம லரல. பஞ)நதம


ilt

ப-ளரளய-1ம ம க பயபகத ய1ன அவள ந1நத பக ண1 ள. தனனர1ய


ந1தரதய-ல எவவ-தக கரறயம ப) லவதறக அவள இ1ம
ரவககவ-லரல. அநத வடடன எஜம ன.ய ய, அநதக கடமபதத ன
தரலவ-ய ய அநத வவய த கரன மரனவ-ய ய வ ழவத தனககரய
m

க1ரம எனற உணரநதவரளப வப ல அவள ந1நத வநத ள. ஆன ல


அவளர1ய கதகலதரதயம இரதயதரதயம ஏன, ஜவரனகக1,
பஙகளதத வலவய வ-டடவ-டட இஙவக பவறம உ1மப1ன மடடம வநத
.ta

ந1ம டக பக ணடரபபத வப லப பஞ)நதம ப-ளரளககத வத னற யத.


w
w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

கலய ண-ய-ன மகதத ல மறபடயம ) ரபரப வ வரழகக வவணபமனற


பஞ)நதம ப-ளரள எவவளவவ மயற) ப)யத ர. எள எனற

t
ப) லலமன எணபணய க ந னற ர. நரககளம ப1ரவகளம
கணகக லல மல பக ணட வநத கவ-தத ர. ஆய-னம கலய ண-

ne
) ரககவ-லரல. அவள எபபப ழதம வப லவவய-ரநத வநத ள.

ந ள க ஆக, பஞ)நதம ப-ளரளய-ன மனச உர1ய ஆ மப-ததத. அதன


பலன ய அவர படதத படகரகய ன ர. கலய ண- இ வ பகல ப மல

s.
அவரககச ) சரரஷ ப)யத ள. ப-ளரளகக வந ய மறற க பக ணட
வநதத. கர1) ய க ஒர ந ள பஞ)நதம ப-ளரள படகரகய-ல எழநத
உடக ரநத ர. கலய ண-ய-ன ரகரய எடததத தமமர1ய ரகய-ல

nt
ரவததக பக ண1 ர.

"கலய ண-! மகக யம ன வ-ஷயதரத இபபப த ப) லக வறன, வகள.


ந ன உனகக வ-டதரல அள.கக வறன; இநதக கலய ண பநததத ல ரநத,

re
க1வள ) ட) ய க உனரன வ-டதரல ப)யக வறன. வரஙக லதத ல உன
மனதககப ப-டதத வ ல பன ய ர வயனம ந கலய ணம ப)யத
பக ண1 ல, எனனர1ய ஆதம வகக அதன ல அத ரபத ஏறப1 த;
த ரபத த ன உண1 கம" எனற ர.
or
இததரன ந ரளககப ப-றக இபவப த த ன கலய ண-ய-ன கணகள.ல
ஜலம வநதத. அவளர1ய உளளதத ல அபவப த ஒர ஆர), ஒர வவகம
உண1 ய-றற. எழநத ரநத பஞ)நதம ப-ளரளரயக கடடக பக ளள
வவணடபமனற ந ரனதத ள. கடடக பக ணட அவர "ம ம !" பவனற
ilt

கபப-டட, தனனர1ய இரதயதத ன கதரவத த றநத, அத லளள


இ க) யதரத அவரககத பதரயபபடதத வவணடபமனற எணண-ன ள.
ஆன ல அததரகய எணணதத1வன எழநத ந னறதம, அவளர1ய
இரதயம மறபட ரவ ம க வ-ட1த. அநத இ க) யம தனகக மடடம
m

உரயதலலபவனறம மதரதயனககம அத ல உரரம உணப1னறம,


தஙகள இரவர யம பகவ ரனயம தவ- வவற ய ரககம அத
பதரயகக1 த எனறம ஒர கணதத ல அவள உறத பக ண1 ள.
.ta

ஆகவவ, எழநத ந னறவள, ரக கபப-யவணணம அவர ச சறற வநத,


தனனர1ய தரல அவரர1ய ப தஙகள.ல படமபடய க வணஙக
நமஸகரதத ள. அவரர1ய ப தஙகள அவளர1ய கணணரன ல
நரனநதன.
w

இத ந1நத ஐநத ற த னஙகளகபகலல ம பஞ)நதம ப-ளரள


க லம ன ர. கலய ண- உலகதத ரன மனன.ரலய-ல ரகமபபண
ஆன ள!
w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

t
ne
s.
nt
re
or
ilt
m
.ta
w
w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net
அதத ய யம 25 - பல பபடட ப-ளரளவ ள

கரதகள.லம இத க )ஙகள.லம கத ந யகன அலலத கத ந யக கக

t
வ-வ த கள ) லர வத னறவ ரகள. கரத மடயம வர ய-ல அவரகள
கத ந யகரகளகக இனனல வ-ரளவ-கக மயனற

ne
பக ணவ1ய-ரபப ரகள. கர1) ய-ல, கரத மடயம )மயதத ல,
தஙகளர1ய தசப)யலகளகக அவரகள தண1ரனயர1வ ரகள.

ஆன ல, வ ழகரகய-ல ) த ணம ய இவவ ற ந1பபத லரல.

s.
அவவபவப த நமககச ) ல ) வநக தரகவள , வ-வ த கவள ஏறபடக ற ரகள;
அவரகள ல ) ல நனரமகளம, தரமகளம வ-ரளக னறன. அதத1ன
அவரகளர1ய ) வநகவம , வ-வ தவம தரநத வப க றத.

nt
நமத வ ழகரகய-ல இனனல வ-ரளவ-பபவரம உதவ- பரக றவரம
எபவப தம ஒரவ கவவ இரபபத லரல. மதரதயன - கலய ண-ய-ன
வ ழகரகய-லம இபபடதத ன இரநதத. மதரதயனர1ய வ ழகரகய-ல

re
க ரவ ரப-ளரள ப- வவ) ததரதயம அதன ல வ-ரளநத பலரனயம
ப ரதவத ம. மதரதயனர1ய வ ழகரகரயப பப றதத வர ய-ல,
அப- ம ப)னரனககச ப)னற ப)யத ரய அவனகக அற வ-ததத1ன
)ஙகப ப-ளரளய-ன லB ரல மறற பபறறத. ப-றக, அநதப பணண-ய
or
பரஷர வவற எநத இளம பபண அந ரதய கவவ ந த வ கவவ
இரகக ற ள; எநத ஏரழய-ன கடரயக பகடககல ம, எநதக கடர)ய-ல
தரய ரவககல ம எனற ப ரததக பக ணட வப ய வ-ட1 ர. அவரர1ய
ப பக ரதத யஙகளககத தகக தண1ரனயள.ககம பப றபரப ந மம
பகவ னகவக வ-டடவ-1 வவணடயத ய-ரகக றத.
ilt

மதரதயனர1ய வ ழகரகய-ல அநத ஆடடதவத ல வப ரதத க டடப


பரன ப- வவ) ததத வப லவவ, கலய ண-ய-ன வ ழகரகய-ல ப- வவ) தத
ஒர மக ப வ-ரயப பறற ந ம இபவப த ப) லல வவணடய-ரகக றத.
m

அவனககப பல பபடட தத னம ப-ளரள எனற பபயர. த மர ஓர1ப


பணரணய ரகக பநரஙக ய த ய த உறவ பண1வன அவன.
அவனர1ய தகபபன ர க லதத ல த மர ஓர1பபணரணககச )மம ன
.ta

ப) தத இநதக கடமபததககம இரநதத. ஆன ல ப-ளரளய ண1 ன


தரலபயடதததம, அநத ந ரலரம ம ற றற. ரபயன ப)னரனப
பட1ணதத ல, க வலஜ ல படததக பக ணடரநதவப வத 1மப ச) ரததனம
எலல ம கறறக பக ண1 ன. ப-றக )Uரமககப வப ய வ-டட வநத ன.
ப)னரனய-லம, )Uரமய-லம, த ன கறறக பக ணட வநத ந கரகத
w

வத ரணய1வன பல பபடடய-ல அவன வ ழகரக ந1தததபத 1ஙக ன ன.


பபரய மனஷரகளர1ய ) வநகம அத கம ய-றற; அவரகளகபகலல ம
அடககட 'ப ரடட'கள ந1தத வவணடய-ரநதத. ந கரகம ய ட ஸ
w

பணண-க பக ளவத லம, உயரத வ-ரநதகள ந1ததவத லம,


ப-றதத ய ரர1ய எபலகனகள.ல மனன.னற உரழதத வவரல
ப)யவத லம பல பபடட ப-ளரளவ ளகக இரணய னவர அநத
ஜ லல வ-வலவய க ர1ய த எனற பபயர வநதத.
w

ப-றக, வகடப வனன? ப-த ரஜ த ப) தத ந ளகக ந ள கரறநத


வநதத; க1வன ந ளகக ந ள வளரநத வநதத.

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

ஆன லம, தத னம அரதச ) ற தம பப ரடபடதத மல, எபவப தம


வப ல 1 மபMகச ப)லவகள ப)யத வநத ன. அவன கவரலய-னற

t
இரநததறக ஒர க ணமம இரநதத. த மர ஓர1ப
பணரணய ரககச )நத னம இலல தபடய ல, அவரர1ய த ண1

ne
ப) தபதலல ம தனகவக வ பவப க றபதனற அவன மனபப ல கடததக
பக ணடரநத ன.

தத னம ப)னரனய-ல படததக பக ணடரநத க லதத ல பஞ)நதம

s.
ப-ளரளகககக1 அததரகய அப-பப- யம இரநதத ன வநதத. ஆன ல
அவன பல பபடடகக வநத ப-றப ட, அவனர1ய நர1 உர1
ப வரனகள பஞ)நதம ப-ளரளகக அளவ-லல த பவறபரப

nt
உண1 கக ன. தனனர1ய ப) தத ல ஒர க லண கக1 இநதத
தரததனககச வ) க க1 த எனற அவர தரம ன.தத வ-ட1 ர. ஆன ல
இத அவனககத பதரய த. "ப) தத எஙவக வப க றத? இவரககக
பக ளள.ய-1 நமரமத தவ- வவற ய ர?" எனற எணண- அவன

re
ந ர) நரதய ய இரநத ன.

எனவவ த டப னற ஒர ந ள, த மர ஓர1ப பணரணய ர


இ ண1 நத ம கக கலய ண-ரயக கலய ணம பணண-கபக ளளப
or
வப க ற ர எனற ப)யத ரய அற நததம தத னம ப-ளரளகக இட
வ-ழநத ற வப ல ரநதத. அவன வக பஙபக ணட கலய ணததககக க1
வ வ-லரல. "க ழவனகக எனன கலய ணம வவணடக க 1கக றத?" எனற
கண1வரகள.1பமலல ம தறற க பக ணடரநத ன. அவனகக அபவப த
வநத ஆதத தத ல, இநத ம த ர வயத னவரகள ) ற பபணரணக
ilt

கலய ணம ப)யத பக ளளம அகக மதரதப பறற ப பரன பபயர1ன


பதத ரரககளககக க1 ஒர கடதம எழத ன ன. அத பவள.ய னதம,
தனககத பதரநதவரகள எலவல ர யம கபப-டட ரவதத, "பதத ரரகய-ல
இத ஒர வ-ஷயம வநத ரகக றத, ப ரததரகள ?" எனற அரதப படததக
m

க டடன ன.

) ல ம தஙகள இபபடக வக பதத ல ஆழநத ரநத ப-றக ஒர ந ள


.ta

த மர ஓர1 வத வழ ய கப வப ன வப த அவன தறப)யல கக


கலய ண-ரயப ப ரகக வநரநதத. அவளர1ய த வய ப)Lநதரயதரதப
ப ரதததம அவன ப- ம தவத வப ன ன. "ஆக ! இபவபரபபட1 அழக ரயய
இநதத தரல நர தத க ழவன மணநத பக ணடரகக ற ன?" எனற
எணண-ன ன. இயறரகய-வலவய க மகனம ஒழககதத ல தரததனம ன
w

அவனர1ய உளளதத ல, அககணவம ப ப ) நரத கட பக ண1த.


w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

t
ne
s.
nt
re
or
ilt
m
.ta
w
w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net
அதத ய யம 26 - "ச! ப-ட!"

) ல ந ரளகபகலல ம தத னம, பஞ)நதம ப-ளரளய-1ம ப)னற, த ன

t
பதரய ததனம கச ப)யத கறறஙகரள மனன.கக வவணடபமனற
வகடடக பக ண1 ன. பஞ)நதம ப-ளரள அவன மன ப)யத

ne
கறறஙகரளயம பப ரடபடததவ-லரல; இபவப த மனன.பபக
வகடபரதயம பப ரடபடததவ-லரல. அவன அவவளவ பண-வ பக ணட
வப) யத அவரககச ) ற த வ-யபப அள.ததத ய-னம, அரதப பறற
அத கம கச ) நதரன ப)யய மல, "தமப-! ந எனரன மனன.பபக

s.
வகடகவ வத? ந ன உனரன மனன.ககவ வத? இபதலல ம எதறக க? உன
வமல எனகக ஒர வக பமம இலரல; வப ய வ !" எனற ப) லல
வ-ட1 ர. அவர1ன ) வநகம ப)யத பக ணட அடககட அவர வடடகக

nt
வரவதறகச )நதரபபம ஏறபடதத க பக ளளம வந ககதத1வன தத னம
வநத ன. அநத வந ககம ந ரறவவற மற வப கவவ, )ல பப1ன த ரமப-ச
ப)னற ன.

re
ப-றக, அவன இனனம இ ணட மனற த1ரவ ம னதரத வ-டட
பஞ)நதம ப-ளரளய-ன வடடககப வப ன ன. அபவப பதலல ம த தத ல
கலய ண- அஙகம ஙகம ந1ம டவரதப ப ரககதத ன மடநதத.
அவளர1ய அரக ல பநரஙகவவ அவள1ன வப)வவ ப)Lகரயம
or
ஏறப1வ-லரல. இதன ல, அவனர1ய உளளதரத எரததக பக ணடரநத
த இனனம பக ழநத வ-டட எரயத பத 1ஙக யத.

பஞ)நதம ப-ளரள க லஞ ப)னறவப த, தத னம ஊரல இலரல.


ஆன ல அவரர1ய ம ணச ப)யத வகட1தம அவன ப ப பப1ன
ilt

ஊரகக ஓட வநத ன. பஞ)நதம ப-ளரள உய-ல ஒனறம எழத


ரவகக மல இறநத ரநத ல கலய ண-ககப ப-றக லம அவரர1ய
ப) ததகபகலல ம இவவன உரயவன. ஆகவவ, ப) ததகள.ன
வமறப ரரவரய இபவப வத த ன எடததக பக ளள வவணடயதத ன.
m

இதன மலம கலய ண-ய1ன வப) ப பழகவதறகம அவ) யம ஏறபடம.


இவவ ற த ன எத ரப ரததக பக ணடரநத )நதரபபம எத ரப த
மரறய-ல வநதவ-ட1த கவவ அவன கரத ன ன.
.ta

த மர ஓர1கக வநத வ-) ரதத உய-ல எழதபபடடரககம வ-வ ம


பதரநததம, அவனர1ய உற) கம பவகவ கக கரறநதத. உய-வல பப ய
உய-ல, வப ரஜர ப)யதத, ப)லல தத எனபறலல ம வழகக 1ல ம
எனற ) நதரன ப)யயத பத 1ஙக ன ன. ஆன லம, இரத பவள.ய-ல
w

க டடக பக ளள மல, கலய ண-ய-ன வடடககச ப)னற உதத க


க ரரயகள.ல ஒதத ர) ப)யத ன. கலய ண-ய-ன தகபபன ர
த ரச) றறமபலம ப-ளரளகக அவனர1ய பரவவ தத ம ஒனறம
w

பதரய தபடய ல, இறநத வப னவரகக மகக யம ன பநதவ கவவ


அவரனக கரத , எலல வ-ஷயஙகள.லம அவன1ன கலநத வய )ரன
ப)யயத பத 1ஙக ன ர. அவன அப-பப- யபபடவய )கல க ரயஙகளம
ப)யத வநத ர.
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

கரமஙகள எலல ம ஆனதம, ந ல பலனகள.ன ) கபடரயப பறற த


தரம ன.கக வவணட வநதத. ந லஙகரளப ப-ரததப ப-ரததக கததரககக

t
வ-டடவ-1வவணபமனறம அதறக ஏறப டகள த ம ப)யவத கவம
தத னம ப-ளரள ப) னன ர. த ரச) றறமபலம ப-ளரளயம இதறகச

ne
)மமத தத ர.

*****

s.
அனற வ ) பப-டமவப த அவர இவவ-ஷயதரதப பறற ப
ப- ஸத ப-தத ர. அத கலய ண-ய-ன க த ல வ-ழநதத. அவள உ1வன,
"அபப ! ) கபட எலல ம இததரன ந ள க ந1நத வநதத வப லவவ

nt
இன.வமலம ந1கக வவணடம, ம றதல ஒனறம க1 த" எனற ள.

அத க த வத ரணய1ன அவள இவவ ற வப) யத த ரச) றறமபலம


ப-ளரளகக அத )யம ய-ரநதத; ) ற த வக பதரதயம உணட பணண-றற.

re
"உனகபகனன பதரயம இபதலல ம? 'ப) நதப பணரண ரவதத
ந1ததமடய த; ஆளகரள வமயபபத ப மபக கஷ1ம' எனற தத னம
ப-ளரள ப) லற வ ?"
or
"அத ய ர அத தத னம ப-ளரள? நமமர1ய வடடக க ரயததகக
அவர எனன வய )ரன?" எனற ள கலய ண-.
ilt
m
.ta
w
w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net
த ரச) றறமபலம ப-ளரள த ரகததப வப ன ர. ஆன லம அவர
)ம ள.ததக பக ணட, "எனன அபபடத தகக எற நத வபசக ற ய!
பல பபடடப ப-ளரளரயத த ன ப) லக வறன. இநத ஊர பநள.வ சளவ

t
எலல ம அவரககதத வன பதரயம! ந ன ஊரககப பத த. நவய
) றபபண! உலகம பதரய தவள, உனன ல எனன மடயம...?" எனற

ne
ப) லரகய-ல கலய ண- கறகக டட, "அபப ! இநத வய )ரனபயலல ம
உஙகள பபணரணக க ழ ம பப-ளரளககக கலய ணம ப)யத
பக டபபதறக மனன வலவய உஙகளககத வத னற ய-ரகக வவணடம"
எனற ள.

s.
த ரச) றறமபலம ப-ளரளய-ன வ ய அர1ததப வப ய வ-ட1த.
கலய ண-ய-ன கணதத ல ஏறபடடரநத ம றதல அவரகக

nt
அரததம கவவய-லரல. இநத வடடல கலய ண-த ன )ரவ சதநத
எஜம ன., தமகக ஒர அத க மம இலரலபயனற அவரகக
இ ணப1 ர ந ள.ல ஸபஷ1ம கத பதரநத வப கவவ, அவர வக ப-ததக
பக ணட பஙகளததகவக வப ய வ-ட1 ர. ப-றக கலய ண-யம

re
அவளர1ய வயத ன அதரத ஒரதத யம அநத வடடல வ) தத
வநத ரகள. க ரயஙகள எலல ம எபவப தம வப லவவ ந1நத வநதன.
க ரயஸதரகள கடபர1கள எலல ர யம கலய ண- அடககட வடடககத
தரவ-தத, வநரல உதத வ இடட வநத ள. அவரகள எலல ரம
பணரணய ரன எத ரப
or
த ம ணதத ன ல எனன வ-பரதம ன ம றதல
ஏறபடவம எனற த க லர1நதவரகள, இபவப த ம கவம கதகலதத1ன
தஙகள வவரலகரளச )ரவ ச ப)யத வநத ரகள.
ilt
m
.ta
w
w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

தத னம ப-ளரளகக இபதலல ம ஒனறம ப-டககவவ இலரல.


அவனர1ய உதவத)ஙகள எலல ம தவற பவப வய வநதன. ஆன லம

t
அவன ந ர) அர1நத வ-1வ-லரல. பல த1ரவ அவன த மர
ஓர1ப பணரணய-ன வடடககப வப ய த ணரணய-ல உடக ரநத

ne
பக ணட, ஆச) ய1ன ) ல மகக யம ன வ-ஷயஙகள வப)
வவணடய-ரகக றபதனற வவரலகக ரய-1ம ப) லல அனபபவ ன.
ஆச) கக உ1மப )ரய-லரலபயனறம, ஏத வத மகக யம ன வ-ஷயம
இரநத ல க ரயஸதர1ம பதரவ-ககச ப) னனத கவம வவரலகக ர

s.
வநத கறவ ள.

கர1) த த1ரவ தத னம ப-ளரள அவவ ற வநத ரநத வப த ஒர

nt
வ-வ)ஷ )மபவம ந1நதத. பணரணய ரன வடட வ )ல ல எபவப த ஒர
ந ய கடடய-ரககம. அத உயரநத ஜ த ந ய. ப ரதத ல ) த ம த ரத ன
இரககம. கர கக த; ய ர யம அந வ) யம கக கடகக த. ஆன ல
எஜம ன மடடம ஏவ- வ-ட1 ல மழஙக ல )ரதய-ல கரறநதத ஒர

re
ததல )ரத எடததப பட)ணம ப)யத பல ழ ய அதறகச )ரககடட
வ த.

அநத ந ய வடடன மன \ ல ல ஜனனல கமப-ய-ல அனற


or
)ஙகல ய ல கட1பபடடரநதத. தத னம ப-ளரள வ )ல அரக ல
வநததம, அநத ஜனனலணர1 ஒர பபணண-ன ரக பதரநதத; அத
பப ன வரளயல அண-நத அழக ன ரக. அநதக ரக ந ரயக கடடய-ரநத
)ஙக ல ரய அவ-ழதத வ-ட1த. "ச!" எனற பமலல ய )ததமம வகட1த.
அவவளவத ன, ந ய ஒவ ஒர த1ரவ "பல ள" எனற கர ததவ-டட,
ilt

வ யப வபச) ல அத க நமப-கரகய-லல த வ ரனப வப ல, பல பபடடப


ப-ளரளவ ள.ன வமல ப யநதத. ப-ளரளவ ள ஓடன ர. ந யம ப-ன
பத 1ரநதத. )Uகக தத ல அவரர1ய க ல )டர1ரய அத பறற றற; ஒவ
கடய-ல )டர1ரயக க ழ தத, )ரதரயக கவவ-றற. ப-ளரளவ ள
m

மமம1ஙக வவகம ய ஓடன ர. ந யம, அவரர1ய மழஙக ல )ரதரய


ர) ப ரததக பக ணவ1 பத 1ரநத ஓடறற. அவர த பதர மரன
வர ய-ல பக ணட வப ய வழ யனபப-ய ப-றகத ன த ரமப- வநதத.
.ta

த ததபபடட ஓடக றவன.1ம ) த ணம ய அனத பம உண1 வத


க ர1ய த. இத மன.த சப வம. இநத சப வதரதபய டட பல பபடடப
ப-ளரளவ ள ந ய-ன ல த ததபபடட ஓடயவப த, வத ய-ல ந னறவரகள -
ப-ளரளகள பபரயவரகள க1 - ) ரதத ரகள. ) ல தஷ1ப ப-ளரளகள "ச!
w

ப-ட!" எனற ந ரய உற) கப படதத ன ரகள. ந ய-ன பலல ன ல


ப-ளரளவ ளககக க ல வல பணணம, ஊ ரர1ய ) ரபப-ன ல
அவரர1ய உளளதத வல பணணம ஏறபட1ன. கலய ண-ய-1ம அவர
w

அளவ-ல த தவவஷம பக ண1 ர. எபபடயம அவரளப பழ


வ ஙகவபதனற தரம ன.தத ர.
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

அதத ய யம 27 - ப-ளரளவ ள.ன பழ

t
கலய ண-ரயப பழ வ ஙகவதறகப பல பபடட தத னம அவநக கரடட
வய )ரனகள ப)யதவ-டடக கர1) ய-ல ஒர மடவகக வநத ன.

ne
த மர ஓர1ப பணரணய-ன ந லஙகரளப பல தக ம யத தன
வ)பபடதத க பக ணட வ-டவபதனறம, கலய ண-ரயக வக ரடடககப
வப கம படய கவவ தனன1ன ஜ வப) வரமபடய கவவ ப)யத
வ-டவபதனறம தரம ன.தத ன.

s.
பணரணய-ன ந லஙகள எலல ம அநத வரஷம நனற ய
வ-ரளநத ரநதன. அறவர1ய க வ-ட1த. ஆன ல பநல எலல ம இனனம

nt
களதத வலவய க 1நதத. களதத ல ரநதபடவய பநலரல வ-றறவ-டவத
அலலத எடததக பக ணட வப யச வ)ர கடட ரவதத ரபபத எனபரதப
பறற க கலய ண- வய )ரன ப)யத பக ணடரநத ள.

re
பநலரலப வப டட வ-டமபடய க பநல வ-ய ப ர ஒரவன வநத
அடககட வகடடக பக ணடரநத ன. பணரணய-ன க ரயஸதரகக இத
ப-டககவ-லரல. "நமமர1ய பணரணய-ல எபவப தம ஆன. ம ததத வல
த ன பநலலப வப டக ற வழககம" எனற அவர ப) னன ர.
or
இமம த ர அவரகள வப) க பக ணடரகரகய-ல, ஒர ஆள க1ல
பதற கக ஓட வநத, "ஆச) ! ஆச) ! வம )ம வநதடடத!" எனற கதற ன ன.
எனனபவனற வகடகவம, "பல பபடட ஆடகள வநத களதத ல ரககம
பநலரல அளளற னஙக. இரபத மபபத வணட வநத க 1கக. தடயங
ilt

ரகயம ய நற ஆடகள வநத ந றக ற னஙக. எலல ரம நனன ப படடப


வப டடடட வநத ரகக னஙக. க ட1 வநத ல மணர1ரய
உர1சசடவவன எனக ற னஙக. ப ரஙக, அஙவக படச) ஓட1ம இஙவக
வநதத ன ந னவனனஙக" எனற ன.
m

அரதக வகட1 க ரயஸதர மதல ய ர, "ஐவய !" எனற அபபடவய


உடக ரநத வப யவ-ட1 ர. அவர ) த மனஷர. பணரணய ரன க லதத ல
இமம த ரச )ஙக1ம ஒனறம வநரநதத க ர1ய த. ஆகவவ, இநத
.ta

ந ரலரமரய எபபடச )ம ள.ககப வப க வற பமனற அவர ஏஙக ப


வப ன ர.
w
w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

பநல வ-ய ப ர இத த ன )மயம எனற, "அபபவவ பநலரலப


வப டடடஙக வப டடடஙக எனற அடசசணவ1வன, வகடடஙகள ? இபபட

t
ஒர வபசச க த ல ப1க பக ணடத வன அவவளவ த ம
வறபறதத வனன?..." எனற ) ட வ-ட1 ன.

ne
கலய ண- )றற வந ம வய )ரனய-ல ஆழநத ரநத ள. )டப1னற
அவளர1ய மகதத ல ப- க )ம ஏறபட1த. "மதல ய ர! க ளமபஙகள
களததககப வப கல ம!" எனற ள.

s.
மதல ய ர த ரகததப வப ன ர. "ஆச) ! எனன ப) லறஙக?"

nt
"ஆம ம; களததகக ந வன வரக வறன. வ ரஙகள வப கல ம" எனற
ப) லல , அவவள மதல ல க ளமப-ன ள.

உளவளய-ரநத அதரதய-ன க த ல இத வ-ழநதத. அவள ஓட வநத,


"கலய ண-, கலய ண-! ந ன ப) லக வறன, ந வப வ வத" எனற கறகவக

re
மற தத ள கலய ண- அரதப பப ரடபடதத மல அதரதரய இவல) க
வழ ரய வ-டட நகரதத வ-டட வ-ர நத ந1நத ள.

அபவப த க ரயஸத மதல ய ரககம வ ஸம ப-றநத, "அவ1! ஓட!


or
நமம ஆரளபயலல ம தடயஙரகயம யக களததகக வ சப) லல!"
எனற கற ன ர. அதறகக கலய ண-, "மதல ய ர! ஆளம வவண1 ம,
தடயம வவண1 ம. நஙகள மடடம என ப-னவன வ1 வ ரஙகள, வப தம"
எனற ள.
ilt

*****

த தத ல கலய ண-ரயக கண1தம, பநல அளள.யவரகள, தடயங


m

ரகயம ய ந னறவரகள, வணடகக ரகள எலல ரககம ஆச)ரயம யப


வப ய-றற. அநதப பககஙகள.ல ) த ணம யப பணரண வடட ஸத ரகள
வயலபவள.களகக வரவத க ர1ய த. அதவம இமம த ர )நதரபபதத ல
கலய ண- ஆளபர1 ஒனறம இலல மல வரவரதப ப ரதததம அவரகள
.ta

எலவல ரககவம க ணம ப) லல மடய த த க ல உண1 ய வ-ட1த.


எலல ரம அபபடவய ந னற கலய ண- வரம த கரகவய ப ரததக
பக ணடரநத ரகள. கலய ண- கமபM ம ய ந1நத வநவ அவரகளகக
மதத ய-ல வநத ந னற ள. "அவ1! நஙகள எலல ம ய ர?" எனற வகட1 ள.
w
w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

பக ஞ) வந ம பத ல ஒனறம வ வ-லரல. அவரகள.ல


பபரஙகடக னம வ ய டயம ன ஒரவன "ந ஙகபளலல ம மனஷஙக"

t
எனற ன.

ne
"நஙகள எநதப பணரண ஆடகள?" எனற கலய ண- வகட1 ள.

"பல பபடட ஆடகளஙக."

s.
")ர, இத எநதப பணரணக களம?"

"த மர ஓர1ப பணரணக களம."

nt
"ப-னவன, ஏன அபப இநதக களதத ல வநத பநல வ ரக றஙக?"

ஆடகள பமLனம ய-ரநத ரகள.

re
"அவ1! எலவல ரம எனரன நனற யப ப ரஙக. ந ன ய ர பதரக றத ?"
எனற கமபM ம யக வகட1 ள கலய ண-.

அபவப த அநதப பபரஙகடக ன, "அமம ! ந ம ரயமமன சவ)!


or
எனககத பதரய வம வப சவ)! அவ1 ஆளஙகள ! எலல ரம வ-ழநத
கமப-டஙக1 !" எனற ப) லல மதல ல த வன த டப னற தர ய-ல
வ-ழநத கமப-ட1 ன. "அமம ! த வய! க பப ததணம" எனற பலமபத
பத 1ஙக ன ன. மறற ஆடகள எலல ம ப- ரம ப-டததவரகள வப ல
ilt

ந னற ரகள.
m
.ta
w
w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

"அவ1! உஙகரளபயலல ம க பப றறதத ன ந ன வநவதன. நஙகள


இபவப த ப)யவதறக வநதத, பபரய தபபக க ரயம. பகல பக ளரள

t
அடபபதறக க வநத ரகக றரகள. இதறக க உஙகரளப ப-டததக
க ல வலயம ரகய-வலயம வ-லஙக ம டட, ஏழ ஏழ வரஷம பஜய-ல வல

ne
வப டட வ-டவ ரகள. நஙகள பஜய-லககப வப ய வ-ட1 ல, உஙகள
பபண) த , ப-ளரளகரள உஙகள எ)ம ன க பப தத வ-டவ ?" எனற ள
கலய ண-.

s.
"ஐவய ! எஙக எ)ம ன ? ப)யயற வவரலகக வயதத வல அடகக வம
கல பக டதத ல வப த த ?"

nt
"ப-னவன, அவர ப) லறரதக வகடடக பக ணட இநதத த ரடட
வவரலகக வநதரகவள! எலல ரம த ரமப-ப வப யச வ)ரஙகள.
) யஙக லம உஙகள வடடப பபண ப-ளரளகரள வ ச ப) லலஙகள
தரலகக பதகக பநல பக டததனபபச ப) லக வறன. ஏன ந றக றரகள?

re
வப ஙகள!" எனற ள.

"ஆம ண1 , வப கல ம வ ஙக1 ! நமகபகனனததகக1 தண1 !"


எனற ன ஒரவன. மதல ல பததப வபர க ளமப-ன ரகள. அவரகள
or
ப-னன ல இனனம ) லர வப ன ரகள. ப-றக ப கக யளளவரகளம "நமகக
ம தத ம எனன1 ?" எனற ப) லல க பக ணட க ளமப-ச ப)னற ரகள.

ப-றக, கலய ண- வணடகக ரகரள அரழததப வப) ன ள. அதன


பயன க, எலல வணடகக ரகளம பநல மடர1கள1ன த மர ஓர1
ilt

வத ககச ப)னற, அஙவக, பணரணய-ல வ)ர கடடம மறறதத ல


பநலரலப வப டடவ-டட வணடச )தததரத வ ஙக க பக ணட வப யச
வ)ரநத ரகள.
m

இநத வ-வ பமலல ம பல பபடட தத னதத ன க தகக எடடயவப த,


அவன அவம னதத ன ல கனற ப வப ன ன. அவவளவகக அவனர1ய
கவ தமம அத கம ய-றற. அபவப தத ன, பக ளள.1ககர த த ர1னககப
பணம பக டததக கலய ண- வடடல பக ளரளயடககச ப)யய
.ta

வவணடபமனற அபரவ வய )ரன அவனர1ய மரளய-ல


உதயம ய-றற.
w
w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

அதத ய யம 28 - )நத பப

t
பஞ)நதம ப-ளரள ஜவ-யவநத ய-ரநத க லதத ல கலய ண-
தனனர1ய இரதயம க ய வக டர1ரய கணணங கரததம யப

ne
ப தக தத வநத ள. அத ல மதரதயன ப- வவ) பபதறக அவள
இ1ஙபக டககவ-லரல. அவவ ற இ1ஙபக டபபத ப வம எனற அவள
கரத ன ள. ஆகவவ, மதரதயனர1ய ந ரனவ வரமவப பதலல ம
)டப1னற வவற கடமப க ரயஙகள.ல மனதரதச ப)லதத அநத

s.
ந ரனரவ வப ககடததக பக ளவ ள. "ஸவ ம ப வ எணணம என
மனதத ல வத னற மல க பப றற" எனற க1வரள வவணடவ ள. )Uரத,
தமயநத , நள ய-ன. மதல ய கறப ) கரள ந ரனதத, மனதரத

nt
உறத பபடதத க பக ளவ ள. இபபடச )த வ-ழ பப1ன.ரநத மனதரதக
கடடபபடதத ரவபபத வலவய கவனம ய-ரநதவளர1ய மகதத ல
பஞ)நதம ப-ளரள ) ரபரபயம கதகலதரதயம க ண மற வப னத
வ-யபப-லரலயலலவ ?

re
பரஷன உய-ர வ ழநத க லதத ல கலய ண- தனனர1ய உளளதரத
எவவளவ த ம கடடபபடதத ரவதத ரநத வள , அவவளவகக
அவரர1ய ம ணதத றகப ப-றக அரதக கடடலல மல சவயசர)ய க
or
வ-டடவ-ட1 ள. அத லம அவர தனரன வ-வ க பநததத ல ரநத
வ-டதரல ப)யவத கச ப) லல வ-ட1படய ல, இன. மதரதயரனப
பறற ந ரனபபத ல ய பத ர தவறம லரலபயனற அவள கரத ன ள.
அபபடக கட1வ-ழதத வ-1பபட1 அவளர1ய உளளம தட)ணவம
மதரதயரனச ப)னற அர1நத, ப-றக அவரன வ-டட அர)யவவ
ilt

ம டவ1ன எனற ப-டவ தம ப-டததத. கனவ-லம மதரதயனர1ய


ந ரனரவத தவ- வவற ந ரனவவ அவளகக இலல மல வப ய-றற.
m
.ta
w
w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

மதரதயன இபவப த எஙவக இரகக ற ன, எனன ப)யக ற ன எனற


அற ய அவள அளவ-லல த ஆவல பக ண1 ள. ஒர வவரள அவன

t
கலய ணம ப)யத பக ணடரபப வன எனற ந ரனவ வத னறமவப த,
அவளர1ய பநஞ) ல ய வ ஈடடய-ன ல கததவத வப னற ரககம.

ne
"இரகக த; ஒர ந ளம இரகக த" எனற எணண- மனதரதத
த 1பபடதத க பக ளவ ள. "அவன எஙவகவய ? ந ம எஙவகவய ? இன.வமல
எஙவக அவரனக க ணப வப க வற ம?" எனற எணண- ஒர )மயம

s.
ஏககமறவ ள. "இலரல! இலரல! கட1 யம இநத ஜனமதத ல அவரன
மறபடயம ப ரககதத ன வப க வறன. அவன.1ம ந ன பக ண1 அனப
உணரமய னத ன ல, அவரன எபபடப ப ரகக மல ரகக மடயம?" எனற

nt
வதறற க பக ளவ ள. "அநதக க லதத வலவய 'ந பணகக ர; ந ன ஏரழ'
எனற ப) லல க க டடன வன! இபவப த பபரய பணகக ரய க
வ-டவ1வன! அதன ல அவனர1ய பவறபப அத கம கவம எனனவம ?"
எனற ஒர )மயம பMத யர1வ ள. "அபதலல ம இலரல. இதறகள

re
மதரதயன தன வமல தவற எனற உணரநத ரபப ன. 'இவவளவ
ப)லவமம உனனர1யத; உன இஷ1ம வப ல ப)யயல ம' எனற ந ன
ப) லவவன. உ1வன அவனர1ய மனத இளக வ-டம" எனற இனபன ர
)மயம உற) கபபடவ ள.
or
மதரதயன பஙகளதத ல இலரல, எஙவகவய ம1தத ல கணககப
ப-ளரளய யப வப யவ-ட1 ன எனற )ம ) ம மடடம அவளகக அவள
தகபபன ர மலம யத பதரநத ரநதத. அவன இரககம 1ம எபபடக கணட
ப-டபபத, அவரன எபபடச )நத பபத எனபத பறற அவள ஆய- ம
ilt

வய )ரன ப)யத ள. ஆன ல ஒவபவ னற லம, ஏத வத ஒர கரற


வத னற றற.

இபபடபபட1 ந ரலரமய-வலத ன, பக ளள.1க கர த த ர1ரனப பறற


m

வதநத அவள க த ல வ-ழநதத. அவனர1ய பபயர மதரதயன எனற


வகட1தம, அவள உ1மப ) ல ரததத. அவனர1ய பரவவ தத தரதப
பறற க பக ஞ)ம வ-) ரதத, ம1தத ல கணககப ப-ளரளய ய-ரநதவன
.ta

எனற பதரநததம, அவளர1ய )நவதகஙகள ந வரதத ய ய-ன. அபவப வத,


மதரதயரனச )நத பவப ம எனற கவரலயம அவளககத தரநத
வப ய-றற. கட1 யம ஒர ந ள தனனர1ய வடடலம அவன த ர1
வரவ ன எனற எணணம அவள மனதத ல வத னற , அத ந ளகக ந ள
உறத பபடட வநதத. அபவப த எவவ ற அவரன வ வவறபத, எனன
w

வபசவத எனபறலல ம ) நத ககல ன ள.


w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

அபபட அவன வரஙக லதத ல வடடல மனஷரகள அத கம க


இரகககக1 தலலவ ? இதறக கவவ, வக ப-ததக பக ணட ஊரககப

t
வப ன அவளர1ய தகபபன ர அவள த ரமப-க கபப-1வ-லரல.
த ரச) றறமபலம ப-ளரள தமமர1ய இரளய )ம) ம, கழநரதகள1ன

ne
த மர ஓர1கவக வநதவ-1த தய ய-ரநத ர எனபத அவளககத
பதரநத ரநதம, அரதப பறற அவள ப- ஸத ப-ககவ-லரல.

மதரதயரன எத ரப ரதத அவள இ தத ரய-ல அவநக ந ள

s.
தஙகவவத க ர1ய த. அபபடத தஙக ன லம, ஏத வத பக ஞ)ம )ததம
வகட1 ல த டகபகனற எழநத வ-டவ ள. அவன எபபட வரவ ன? ஓடட
வமல ல ஏற க கத தத வரவ ன ? கனனம ரவதத வரவ ன ? அலலத

nt
தவடடக பக ளரளகக ரகரளப வப ல பக ஙகம ய வநத வ )ல
கதரவ இடதத, "கதரவத த ற" எனற அதடடவ ன ? - இபபடபயலல ம
எணணம டவ ள. அபபட வ )ல கதரவ அவன இடதத, த ன ரகய-ல
வ-ளகக1ன வப யக கதரவத த றநத ல அவன எபபடத த ரகதத

re
ந றப ன எனபரத ந ரனதத ந ரனததத த வன ) ரததக பக ளவ ள.

ந லவ எரககம இ வ வந ஙகள.ல அவள வடட மறறதத ல உடக ரநத


வ னதரதவய ப ரததக பக ணடரபப ள. "இநத ந லவ மதரதயன
or
இரககம இ1தத லம இரககமலலவ ? இநதச )நத ரன அவனம
ப ரதத )நவத ஷபபடடக பக ணடரபப னலலவ ?" எனற
எணணம டவ ள. "ஒர வவரள இநத வந தத ல அவனம எனரனப பறற
ந ரனககக கடமலலவ ?" எனற எணணம வப த அவளகக உ1ல
) ல ரககம.
ilt

இரடடக க லதத ல அவள மறறதத ல உடக ரநத, வ னதத ல


ம னகக க பக ணடரககம நட)தத ஙகரளப ப ரததக பக ணடரபப ள.
"இநத வந தத ல மதரதயன பக ளள.1க கர ய-ல எஙவகவய தனனந
m

தன.ய யப படதத ரபப ன; இநத நட)தத ஙகள1வன அவன வப) க


பக ணடரபப ன" எனற எணணவ ள. அச)மயம இ வ வந ஙகள.ல
பக ளள.1ககர ய-ல நரகள ஊரளய-டபமனபத அவள ந ரனவகக
.ta

வரம. "ஒர வவரள இரபத மபபத நரகள கச வ)ரநத மதரதயரன


வரளததக பக ண1 ல..." எனற ந ரனககம வப த அவளர1ய
உ1மபபலல ம பதறம. ) ல )மயம அவளர1ய மவன ப வதத ல, நரகள
வப லB ஸக ரகள க ம ற வ-டம. "ஐவய ! அபபட ஒனறம வந மல இரகக
வவணடவம!" எனற அவள பரத பரதபப ள.
w
w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

மதரதயன த ர1ன யப வப னத பறற அவளகக அவன.1ம


எவவ-ததத லம அவமத பப ஏறப1வ-லரல. மதரதயன தபபக க ரயம

t
எதவம ப)யவ பனனற அவள ல எணண மடயவ-லரல. 'இநதப
பல பபடட தத னதரதப வப னற ப தகரகரளக பக ளரளயடதத ல

ne
எனன ப-)க' எனற ந ரனவவ வமல டடரநதத.

மதரதயரனப பறற மறறவரகள.1ம வபசவத ல அவள இபவப த


ப மபவம வ-ரபபம பக ணடரநத ள. க ரயஸதர மதல ய ர1மம

s.
அககம பககதத ர1மம அடககட அவரனக கற ததப வபசவ ள.
ப- ) ததம ன அதத ர1ரனப பறற அச)மயம எலல ரம வப) க
பக ணடரநத ரகள தல ல, இவளம எவவ-தச )நவதகததககம இ1ம னற

nt
அவரனப பறற ப வபசவத ) தத யம ய-ரநதத. அவனர1ய
ப- த பஙகரள ய வத வ-யநத வப) ன ல இவள அவரன இகழநத
வபசவ ள. ய வத அவரனத தறற ன வல , இவள அவனகக க பரநத
வபசவ ள. "ஆம ம; உஙகள வடடகக வநத பக ளரளயடதத ல

re
பதரயவம" எனற அவரகள ப) னன ல, "என வடடகக அவன
வ ம ட1 வன? ஓடக ற ஆண ப-ளரளகரளக கண1 ல த ன த ர1ரகள
வ- டடவ ரகள! பபண ப-ளரளகரளக கண1 வல பயநத ஓடப
வப வ ரகள!" எனப ள.
or
ilt
m
.ta
w
w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

t
ne
s.
nt
re
or
ilt
m
.ta
w
w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net
மதரதயன த ர1ன கப வப னதன க ணம பபரதம
ம ரகபபடததபபட1 வதநத ய கப ப வ-ய-ரநதத. அவனர1ய தஙரகரய
பண1 )நந த வய பகடககப ப ரதத ப னறம, மதரதயன அவர க

t
கறறய- யப பணண- வ-ட1 ன எனறம, இபபடபயலல ம ப) லல க
பக ண1 ரகள. அப- ம ககக கஷ1ம வநரநத வ-ஷயம கலய ண-ய-ன

ne
உளளதத ல ) ற த மக ழச) ரய ஊடடறற. "அநத அப- ம கக கதத வன
எனரன மதரதயன பறககண-தத ன? இபவப த எனன ஆய-றற?" எனற
ஒர கணம உவரகவய ட எணண-ன ள. அபபறம அநதப பதத ம ற றற.
"ஐவய ! அநதப பபண இபவப த எஙவக அந ரதய யத தவ-கக ற வள ?"

s.
எனற உரக ன ள. அவரள அரழததக பக ணட வநத தனவன ட
ரவததக பக ளள வவணடபமனற ஆர)பபட1 ள. ஆன ல அதன ல
எனன )நவதகம உண1 கவம எனனவம ? மதல ல மதரதயரனப

nt
ப ரதத, அவரனத த ரடடத பத ழ ரல வ-1ச ப) னன ப-றக த ன,
அப- ம ரயத வத1 வவணடபமனற தரம ன.தத ள.

ந ள க ஆக, மதரதயரனப ப ரகக வவணடபமனற அவளர1ய

re
ஆவல அளவ-ல1ஙக மல பபரக றற. "மதரதய ! மதரதய ! ந
எஙபகஙவகவய , ய ர ய ர வடடகபகலல ம த ர1ப வப க ற வய? இநதப
ப வ-ய-ன வடடகக வ கக1 த ?" எனற அவளர1ய இரதயம
கதற யத.
or
*****

இபபடபபட1 ந ரலய-லத ன, ஒர ந ள இ தத ர மதரதயன


உணரமய கவவ அவளர1ய வட ஏற ககத தத வநத ன. அவரளப
ilt

ப ரதத அவன ப- ம தத ந னற ன. அநத )நதரபபதத ல அவன1ன எனன


வப) வவணடம, எபபட ந1நத பக ளள வவணடம எனபறலல ம கலய ண-
எததரனவய ந ள க வய ) தத ரவதத ரநத ள தல ல, பள.சப)னற
"மதரதய ! உனகக என நரககள த ன வவணடம?" எனற வகட1 ள.
m

அதன ப-றக அவள பத 1ரநத ப) லல எணண-ய-ரநத


வ ரதரதகபளலல ம அவளர1ய பநஞ) வலவய அமஙக ப வப ய-ன.
.ta

அவறரறச ப) லல அவளககச )நதரபபவம க ர1ககவ-லரல.

கலய ண-ரயப ப ரதததம ஒர கணம த ரகததப வப ன மதரதயன


அடதத கணதத ல ப) லல மடய த அவம னம அர1நத ன. "ஆக !
இவள வடடல த ர1 வநவத ம?" எனற ந ரனதத வப த அவன உ1மபம
w

உளளமம கனற ப வப ய-ன. தட)ணவம அவன வநத வவகதத1வன


த ரமப-ன ன. ஒர த வத த வ-க கர மB வதற அடதத கணம ம யம ய
மரறநத வப ன ன.
w

ஓட பந றஙக ய )ததமம பக லரலய-ல இ ணட த1ரவ வ-ஸ ல


அடதத )ததமம மடடம வகடக மல ரநத ரநத ல கலய ண- இத
அவவளவம தனனர1ய மனபப- நத ய-ல ஏறபட1 )மபவஙகவள எனற
w

எணண-ய-ரபப ள.

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

அதத ய யம 29 - வ ) க ப உர1ய ர

t
வ ) க ப )ட1ந த உர1ய ர யவ ம த லக வ-ல ஒர பபரய
ப- மகர, மன.) பல பகLன) லர, ஜ லல வப ரட பமமபர, வதவஸத ன

ne
கம டட ப- ஸ ப1ணட மதல ய பல பதவ-கரளத த றரமய1ன த ஙக ப
பகழ பபறறவர. இமம த ரப பப த ஸத பனத வதரதலகள.ல ஈடபட1
அவநகர அநதத த லக வ-ல பவகவ கச ப) தத நஷ1மம கஷ1மம
அர1நத ரகக, இவர மடடம ந பள ர வமன.யம பப ழபத ர

s.
வணணமம க வமவல ஙக வநத ர. இவரர1ய ப)லவமம
ப)லவதரதப வப ல ப)லவ ககம ந ளகக ந ள வளரநத வநதன.
இதறகக க ணம அவர ப-றநத வவரள எனற ரகள ) லர . "மக

nt
பகடடகக மனஷன, வ ரயப வப ல ரக; ரகரயப வப ல வ ய"
எனற ரகள வவற ) லர. "ஆ) ம த ர1ன; ஸதல ஸத பனஙகரளக
பக ளரளயடததம, வக வ-லகரளச ச ணடயவம இபபடப பணம வ)ரதத
வ-ட1 ன" எனறனர வவற ) லர. இனனம பலர பலவ-தம கச

re
ப) னன ரகள.

அனரறய த னம உர1ய ர, யவ ம 1வரன அடததச ) ரல


ஓ தத ல பபரய வத ட1தத ன மதத ய-ல கடடய-ரநத தமத பத ய
or
பஙகள வ-ல ட ய-ங ரம ல உடக ரநத த ன)ர பதத ரரககளகக ஒர
கடதம எழத க பக ணடரநத ர. உர1ய ர அவவளவ ப- பலம க த தமத
ப)லவ கரக வளரததக பக ளளக க ணம ய-ரநத வழ கள.ல இத
ஒனற கம. அடககட அவர பதத ரரககளககக க ) ம ன கடதஙகள
எழத க பக ணடரபப ர. )ரகக ர வ-வ) ய இல க கவன.கக வவணடய
ilt

க ரயஙகள.ல ரநத, )ரவவத) )ஙகம உலக யதததரதத தடபபதறக கச


ப)யய வவணடய க ரயஙகள வர ய-ல அவர )கல வ-ஷயஙகரளயம
பறற ப ப-யதத வ ஙக எழதம )கரகய ன கடதஙகள வ ம இ ணட
த1ரவய வத பதத ரரககள.ல பவள.ய க க பக ணடரககம.
m

அமம த ரய க, அனரறய த னம அவர எழத மடதத கடததரத இவத


கU வழ படயஙகள.
.ta
w
w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

"மக -௱-௱-ஸ...பதத ரக ) ரயர அவரகளகக,

t
ஐய !

ne
இநதக பக ளள.1க கர ப- வத)தத ல மதரதயன எனனம
தண-ச)லளள த ர1ன.ன அட1க )ஙகள ந ளகக ந ள அத கம க வய
வரக னறன. )மB பதத ல வக வ-நத நலலரல ந1நத ப- பல வ-வ கதத ன
வப த, அவன ப)யத ) கஸச ப)யலகள.ன ல இநதத த லகக

s.
மழவதம கத கலஙக ப வப ய-ரகக றத. ஜனஙகள தஙகள ப) ததககம
உய-ரககம எநத ந ம ஷதத ல ஆபதத வரவம எனற )த )ரவக லமம
வய-றற ல பநரபரபக கடடக பக ணட வ ழநத வரக ற ரகள.

nt
வநறரறய த னம மதரதயன.1ம ரநத எனகக ஒர கடதம வநதத.
அத ல அவன எனனர1ய வடடகக ஒர ந ள வ-ரநத ள.ய க வ ப
வப வத கவம, வ வவறபகக ஏறப ட ப)யயமபடயம எழத ய-ரகக ற ன.

re
த ர1ன ஒரவனகக இவவளவ ரதரயமம தண-ச)லம
ஏறபடவதறகக க ண பரஷரகள கய-ரககம இநதத த லக
வப லB ஸக ரகள.ன ) மரதத யதரத ஜனஙகள பபரதம
ப டடக ற ரகள! கடய )Uகக தத ல, அவரகள எலவல ரககம தகக
or
'ப- வம ஷன' பக டகக வவணம ய ஜனஙகள வக ரக ற ரகள!

இபபடகக,
வ ) க ப வக.என.)ட1ந த உர1ய ர"
ilt

உர1ய ர வமறபட கடததரத எழத மடதத உரறய-ல வப டடக


பக ணடரகரகய-ல, ஒரவன உளவள வநத, "எஜம ன! அநத ஆ) ம
m

வநத ரகக ற ன" எனற ன. உர1ய ரன மகதத ல ஒர ) ற த த க ல ன


) ரய க ணபபட1த. அரத அவர உ1வன ம றற க பக ணட, "வ ச
ப) லல, இஙக வவற ய ர யம உளவள வ-1 வத! தரலவப க ற
க ரயம ன லம )ரத ன!" எனற ர.
.ta
w
w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

அவன வப னவ1ன உளவள வநதவன வவற ய ரம இலரல; மதரதயன


த ன. மகமடத த ர1ன ய வ மல ) த ண மதரதயன ய இபவப த

t
வநத ன.

ne
வநதவன, "கடம ரன.ங, ) ர!" எனற ப) லல வ-டட ந னற ன.

உர1ய ர அவரனச )றற வந ம அத )யதத1ன உறறப ப ரததக


பக ணடரநத ர. "அவ1 அபப ! இவவளவணட இரநத பக ணட

s.
எனனபவலல ம அமரககளம ப)யத வரக ற ய1 !" எனற ர.

"உர1ய ரவ ள; பக ஞ)ம மரய ரதய கவவ வப) வ-ட1 ல

nt
நலலத லரலய ?" எனற ன மதரதயன.

"அபபடவய ய கடடம, ஸ ர! உடக ரஙகள, ஸ ர! தஙகரள இஙக


வ-ஜயம ப)யயச ப) னனத எதறக க எனற ஏத வத பதரயம , ஸ ர?"
எனற வ ) க ப வகட1 ர.

re
"உஙகள ஆள எனகக அபதலல ம ப) லலவ-லரல. நஙகள
எனனர1ய மகதரதப ப ரபபதறக ப மப ஆவல ய இரபபத ய
மடடம த ன ப) னன ன. ஆன ல க ரயம லல மல த ஙகள
or
அபபடபயலல ம ஆர)பப1 ம டடரகள எனற எனககத பதரயம"
எனற ன மதரதயன.
ilt
m
.ta
w
w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

உர1ய ர )றற வய )ரன ப)யத ர. அவன.1ம எபபட வ-ஷயதரதப


ப- ஸத ப-பபத எனற அவர தயஙகவத வப ல க ணபபட1த. அபவப த

t
மதரதயன அவர த ரதரயபபடததக ற ப வரனய க, "எனன
வய ) கக றரகள? த ளம யச ப) லலஙகள, த ர1ரகளககள ஸஙவக )ம

ne
எனன?" எனற ன.

உர1ய ர த டகக டட, "எனன அபபடச ப) லக ற ய?" எனற ர.

s.
"ஆம ம; அரதப பறற எனன? ந ன பவறநத ர1ன; த ஙகள ம ஸ1ர
த ர1ர. அவவளவத ன வ-தத ய )ம! ப வ ய-லரல, ப) லலஙகள."

nt
"எலவல ரம உனரனப பறற ச ப) லவத )ரய யத த ன.ரகக றத.
பவக வவடகரக மனஷன ய-ரகக ற ய. இரககடடம. உனரனக கபப-ட1
க ரயதரதச ப) லக வறன. என ) வநக தர ஒரவரககப
பதசவ)ரய-ல ரநத இ க) யம யக பக ஞ)ம ) ககக பக ணட

re
வ வவணம ம. அதறக உன ஒதத ர) வவணடபமனக ற ர. இத வல
எனகக ஒர )மபநதமம க ர1ய த. உனககச )மமதம ன ல ப) லல.
அப யம அத கமத ன; வரமபடயம அதறகத தகநதபட ஜ ஸத . எனன
ப) லக ற ய?"
or
இரதக வகட1 மதரதயன வ ரயக ரகய-ன ல மடகபக ணட
வ-ழநத வ-ழநத ) ரதத ன. இர1ய-ர1வய உர1ய ர யம ப ரதத ன.

உர1ய ர தமமர1ய ஆர1 அலஙக ஙகள.ல அத கக


ilt

கவரலயளளவர. அவறற ல ஏத வத வக ள ற எனன எனற அவர


சவரல ரநத ந ரலக கணண டய-ல தமரமப ப ரததக பக ண1 ர.

மதரதயன, "அலஙக பமலல ம )ரய யதத ன ஸ ர இரகக றத.


m

ஒனறம ப-)க லரல. ந ன ) ரகக றத வவற வ-ஷயம. ஐநத ற


வரஷததகக மனன ல, இவத ம த ர த ரடட வவரலகக க எனரன
நஙகள க ர ஓட1ச ப) னனரகள. ந ன ம டவ1ன எனவறன. அதறக க
எனரன டஸம ஸ பணண- வ-டடரகள. அபவப தம இவத ம த ரத ன 'ஒர
.ta

) வநக தரகக க, இத ல எனகக ஒர )மபநதமம இலரல' எனற


ப) னனரகள. இபதலல ம ஞ பகம இரகக றத ?" எனற வகட1 ன.
w
w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

உர1ய ர கத தத எழநத ர. "அவ1 ப வ-ப பயவல! ந த ன !" எனற ர.


ப-றக அவர ந னறபடவய கற ன ர.

t
"உனரனக வக வ-நத நலலர கலய ணதத ல ஒர ந ம ஷம ப ரதத

ne
வப வத நய யதத ன இரகக வவணடபமனற )நவதகபபடவ1ன. அதன ல
த ன உனரன எபபடய வத கடடக பக ணட வ ச ப) லல ய-ரநவதன.
ஜ லபலனற மB ர) ரவததக பக ணட வ-ட1 யலலவ ! அதன ல
ந ச)யம க அர1ய ளந பதரயவ-லரல. வப கடடம; அபவப த பவக

s.
வய கக யன ம த ர, 'த ரடடப ப டடவல இறஙக ம டவ1ன' எனற
ப) னன வய? இபவப த எனன ஆய-றற? பபரய பகக த த ர1ன ய ஆக ப
வப ன ய. எனவன ட இரநத ரநத ல உனகக அப யவம க ர1ய த.

nt
இபவப த ந தயகண1ம ப ண ய) ய-ரகக ற ய. ந ன ப) லக றரதக
வகள. இபவப த வத எனவன ட வ)ரநதவ-ட. ந ன ஒர வ-ததத வல
ச ன ய-ரநத ல, ந இனபன ர வ-ததத வல ச ன. ந ம இ ணட வபரம
வ)ரநத வவரல ப)யவத ம ன ல உலகதரதவய வ-ரலகக

re
வ ஙக வ-1ல ம; எனன ப) லக ற ய?" எனற ர.

"ஆம ம. அபதலல ம எனககத பதரயம. இபவப த இபபடச ப) லவர.


)மயதத ல கழதரத அறதத வ-டவர. எனரனக க டடக பக டததவ-டட
or
நர வமவல அழககப ப1 மல தபப-ததக பக ளவர.
உதத வய கஸதரகளகவக உமரமக கண1 ல பயம. அவரகள ய வத
மரறதத ல, வமவல வ\ ம பமமபர வர ய-ல உமமர1ய கட) .
எபபடய வத தபப-ததக பக ணட வ-டவர. ந ன பல ய க வவணடயதத ன.
ஆன ல அதறபகலல ம இபவப த ந ன தண-நத கடர1. ஒர த1ரவ
ilt

ப ணடசவ)ர வப ய வநத ல எனன பக டபபMர? ப) லலம ப ரககல ம!"

"மழ) ய ஒர வந டட. ஆய- ம ரப ய தரக வறன."


m

")U; இதத ன ? ந ன இபவப த வநததறகப பத ல க உமமர1ய


வடடறவக இ தத ர வநவதன ன ல அடதத அடய-ல ஐய ய- ம ரப ய
பக ணடவப ய வ-டவவன!"
.ta

இரதக வகட1தம )ட1ந த உர1ய ர த டகக ட1 ர.

"தடடய ம தத வல கர ப ரபப ய வப ல ரகக றவத!" எனற ர.


w

"பயபப1வவண1 ம, உர1ய ர! அபபடபயலல ம ப)யயம டவ1ன.


த ர1ன வடடல த ர1ன பகவத பத ழ ல மரறகக வ-வ தமலலவ ?
வப கடடம, ந ன உமகக உதவ- ப)யக வறன. உமம ல எனகக ஒனற ஆக
வவணடயத ய-ரகக றத. உம வவரலபயலல ம மடநத ப-றக எனகக
w

ஒர வம ட1 ர வணட நர பக டகக வவணடம. ந ன ஒர த1ரவ


ப)னரனப பட1ணம வப ய வ வ-ரமபக வறன" எனற ன மதரதயன.
w

உர1ய ர )றற ந த ன.தத, "ஆகடடம; ப ரககல ம" எனற ர.

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

அதத ய யம 30 - வஸநத க லம

t
மற ந ள உச) ப வப த ல, ஜலம வறண1 ஜன வ யகக ல ன
மணல ல, இரபறமம அ1ரதத ய ய வளரநத ரநத பனரன ம ஙகள.ன

ne
ந ழல ல, மதரதயன வமல தண-ரய வ-ரததகபக ணட படதத ரநத ன.
அபவப த இளவவன.ற க லம. ) தத ர ப-றநத ) ல ந டகள த ன
ஆக ய-ரநதன. ம ஞ ப)ட பக டகள எலல ம தளதளபவனற பசம
இரலகள தரழததக கணணகக கள.ரச) யள.ததன. அவறற ன வமல

s.
இளநபதனறல க றற தவழநத வ-ரளய டக பக ணடரநதத. )றறத
த தத ல ஒர வவபபம ம பவம ப-ஞசம யக கலஙக க பக ணடரநதத.
அத ல ரநத வநத மவன க ம ன வ )ரனரய மதரதயன நகரநத

nt
பக ணடரநத ன. அநத ம தத ன அ1ரதத ய ன க ரளகள.ல எஙவகவய
ஒள.நத பக ணட ஒர கய-ல 'ககக' 'ககக' எனற கவ-க பக ணடரநதத.

ப)னற ) தத ர கக இநதச ) தத ர ஏறககரறய ஒர வரஷ க லம

re
மதரதயன, இநதப ப- வத)தத ல த ர1ன கப பதஙக வ ழநத க லங
கழ தத க வ-ட1த. அநத ந டகள.ல இ ணட பபரய த லகக ககள.லளள
ஜனஙகபளலல ம தனனர1ய பபயர க வகட1 ம தத தத ல கத
கலஙகமபடயம அவன ப)யத ரநத ன. அதரதரகய ப- வத)தரத வ-டட
or
இபவப த ஒவ யடய கப வப யவ-1ப வப க வற ம எனபரத எணண-ய
வப த அவனகக ஏககம யத த ன.ரநதத.

வமறபட தரம னததகக அவன வநத ) ல த னஙகள ஆக வ-ட1ன.


த ர1ப வப ன வடடல எத ரப தபட கலய ண-ரயச )நத தத, அதன ல
ilt

ப) லல மடய த அவம னமம பவரட) யம அர1நத, ஒர வ ரதரத


க1ப வப) மல, த ரமப- ஓடன ன எனற ப) னவன மலலவ ? வப லB ஸ
ல க அபப-ல ரநத தபப-ய அனற எபபட வழ த ர) பதரய மல
ஓடன வன அவத ம த ர த ன இனறம ஓடன ன. கர1) ய க எபபடவய
m

தனரனச ப)னற ஒர வரஷம க ஆதரததக க பப றற வரம


பக ளள.1ககர ப- வத)தரத அர1நத ன. இ வகக வவ ஆறரறத
த ணட அககர ப படரகககம வநதவ-ட1 ன. அநத இ வ-வலவய அவன
.ta

தன வரஙக லதரதப பறற ச ) நத ககவம பத 1ஙக ன ன. இன. பவக


க லம இபபடவய க லநதளள மடய த எனற அவனகக ந ச)யம க
வ-ட1த. வப லB ஸ பநவத பஸதகள ந ளகக ந ள அத கம க க பக ணட
வநதன. எபபடயம ஒர ந ள ப-டததவ-டவ ரகள. அபபடப
ப-டகக வ-ட1 லம இவவ ற ந ரபபயம ய பவக க லம ந1ம 1
w

மடய த எனற அவனககத வத னற வ-ட1த. கலய ண-ரயப ப ரககம


ஆர)த ன அவரன இததரன க லமம அநதப ப- வத)தத ல இரதத க
பக ணடரநதத. அநத ஆர) இவவளவ வ-பரத மரறய-ல
w

ந ரறவவறவவ, மதரதயன மனஙக)நத வப ன ன.


w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

த ன இதவர வ)ரதத ரவதத ரநத பணதரத எடததக பக ணட


எஙவகய வத அககர ச )Uரமககக கபபல ஏற ப வப யவ-டவபதனற

t
அவன தரம ன.தத ன. அதறக மனன ல, ப)னரனககப வப ய
அப- ம ரய எபபடய வத ஒர த1ரவ ப ரததவ-1 வவணடபமனற

ne
ஆர)யம அவனகக இரநதத. ஆன ல இபதலல ம எபபடச
) தத யம கம?

இரதப பறற வய )ரன ப)யத பக ணடரநதவப த த ன யவ ம

s.
உர1ய ர தனரனப ப ரகக வ-ரமபவத கத தகவல பதரவ-தத ரநதத
அவனகக ஞ பகம வநதத. அவர வ ச ப) னனத எதறக க
இரககபமனபரத அவன ஒரவ ற ஊக தத ரநத ன. அவரர1ய

nt
வய கக யரதரய மனவப அற வ ன தல ல, அவ ல அப யம ஏறபடம
எனற அவன ) ற தம பயபப1வ-லரல. ஆன ல அநதத த ர1னககப
வப ய உதவ- ப)யவத ல அவனகக இஷ1ம லல மல ரநதத. அதன ல
தனகக மடவ-ல நனரம ஏறப1 பதனற அவனர1ய உளளதத ல ஏவத

re
ஒனற ப) லல றற.

ஆன ல இபவப த கபபவலற ப வப யவ-1 வவணபமனற ஆர)


ப-றநததம, உர1ய ரர1ய ஒதத ர)ய-ன ல த ன அத ) தத யம கக
or
கடபமனற அவன தரம ன.தத ன. அதன ல த ன அவர அவன வப யப
ப ரதததம, அவரர1ய 'சஙகத த ரடட' வவரலகக உதவ- ப)யவத க
ஒபபக பக ண1தம, அதறகப பறபப1 வவணடய ந ள வர ய-ல
பக ளள.1ககர ப ப- வத)தத ல இரபபவத யகதபமனறம, அதவர
எவவ-த ) கஸம ன க ரயதத லம இறஙகவத லரலபயனறம மடவ
ilt

ப)யத அநதபபடவய ந ரறவவறற வநத ன. ஆகவவ பக ஞ) ந ள க


அவனர1ய )நதட அ1ஙக ய-ரநதத.

*****
m
.ta
w
w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

இனற, ஜன வ யகக ல மணல ல படததக க 1நத வப த, அவனகக


மறபடயம கலய ண-ய-ன ஞ பகம வநதத. அவளர1ய ந ரனரவத தன

t
மனதத ல வளரததக பக ணட வநதவத பபரம ப-)பகனறம, அவரள
மறநதவ-1தத ன வவணடபமனறம அவன தரம ன.தத ரநத ன ய-னம,

ne
அவரனயற ய மவல அவனர1ய உளளம அவள ப ல ப)னறத. அனற
இ வ அவரளப ப ரததவப த, "மதரதய ! என நரககள த ன உனகக
வவணடம?" எனற அவள ப) னன வ ரதரதகள த ரமபத த ரமப
அவனர1ய ந ரனவகக வநதன. அவவ ரதரதகள.ன பப ரள எனன

s.
எனற அற ய அவன த பங பக ண1 ன. அவள ஏன அவவடடல
தனனநதன.ய க ஒர க ழவ-ய1ன ம தத ம இரநத ள எனபரத
ந ரனககம வப த அவனகக வ-யபப ய-ரநதத. "ஐவய ! ஒர ந ம ஷம

nt
அவள மகதரத நனற யப ப ரததவ-டட, 'ப)Lகக யம ய-ரகக ற ய ?'
எனற ஒர வ ரதரத வகடடவ-டடதத ன வநவத ம ?" எனற அவன மனத
ஏஙக றற.

re
இபபடபயலல ம ந ரனகக ந ரனகக, அவனர1ய மனதத ல த டப னற
ஓர ஆர) எழநதத. த னம கலய ண-யம கழநரதப பரவந பத டட ஓட
வ-ரளய ட எததரனவய ந ள ஆனநதம யக க லஙகழ தத அநதப
ப ழர1நத வக வ-ரல ஒர த1ரவ ப ரககவவணடம எனபதத ன அநத
or
ஆர). கலய ண-ய-ன கலய ணததகக மனப அவரளத த ன
கர1) ய கப ப ரதத இ1மம அதவவயலலவ ? அனற அவல 'ஏன
வநவதபனனற வகடக ற ய? வவற எதறக க வரவவன? உனரனத வதடக
பக ணடத ன வநவதன' எனற கணண-ல நர ததமபக கற ய க ட)
இபவப த அவன கண மனன ல ந னறத. இநதப ப- வத)தரதவ-டட த ன
ilt

அடவய ட வப வதறக மனப, அநதக வக வ-ரல இனபன ர த1ரவ


ப ரததவ-1 வவணடபமனற எணண-ன ன. இநத எணணம வத னற ச
) ற த வந தத றபகலல ம, தனரன மB ற ய ஏவத ஒர )கத ய-ன ல
கவ பபட1வன வப ல அவன பஙகளதரத வந கக வ-ர நத
m

ந1ககல ன ன. அநதச )கத இததரகயத எனபத அனற ) யஙக லம


வமறபட ப ழர1நத வக வ-ரல பநரஙக யவப த அவனகவக பதரநத
வப ய-றற. ஆம; அநதச )கத கலய ண-த ன!
.ta

மதரதயன வக வ-ரல அர1நதவப த, அஙவக, த ன எததரனவய


ந ள உடக ரநத ஆனநதம யப ப டக க லஙகழ தத அவத வமர1ய-ன
மB த, கலய ண- உடக ரநத ரபபரதக கண1 ன. அவனர1ய பநஞச
'த கத க'பகனற அடததக பக ண1த.
w
w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

அதத ய யம 31 - க தலர ஒபபநதம

t
வக வ-லககப பககதத ல ரநத ம ம தத ல படடப வப ல ) வநத இளம
இரலகளகக மதத ய-ல பக ததக பக தத க ம ம பககள பதத ரநதன.

ne
அநதப பககள இரககம 1ந பதரய தபட வணடகளம, வதன.ககளம
பம யததன. அவறற ன ரஙக )பதம அநத வனபப- வத)ம மழவத லம
ப வ-ப ப- க ரத வதவ-ரய ஆனநத ப வ)ம கக க பக ணடரநதத.

s.
)றறத த தத ல ஒர மடபதரன வமல க டட மலல ரகக பக ட
ஒனற ப1ரநத ரநதத. அநதக பக டய-ல கலஙக ய பககள.ல ரநத
இவல) க வநத பக ணடரநத நறமணதத ன ல கவ பபடடதத ன

nt
வப லம, அதனவமல அததரன படடப பச) கள பறநத பக ணடரநதன!
அவறற ன இறககளககதத ன எததரன வ-தவ-தம ன ந றஙகள!
அவறற ல எவவளவ வ-தவ-தம ன வரணப பப டடககள! நலல தய
பவளரள இறககளம, பவளரளய-ல கறபபப பப டடககளம, ஊத ந ற

re
இறககள.ல மஞ)ள பளள.களம, மஞ)ள ந ற இறககள.ல ) வபபக
வக லஙகளம - இபபடய க ஒவ வரணக க ட) த ன! ப- மம வதவன
இநதப படடப பச) கரளச ) ரஷடதத க லதத ல வ-தவ-தம ன
வரணஙகரளக கலநத ரவததக பக ணட அவறரற வ-) தத ம
or
வ-) தத ம யத தடட வவடகரக ப)யத ரகக வவணடம.

படடப பச) கள ஒர ந ம ஷம அநதக க டட மலல ரகக பக டய-ன


மB த உடக ரநத ரககம. அடதத ந ம ஷம ஒர க ணமம னற அரவ
பக லபலனற க ளமப- வ னபவள.ய-பலலல ம பறககம. அரவ பறககம
ilt

வப த அவறற ன இறககள ப1ப1பவனற அடததக பக ளவரதப


ப ரதத ல, "ஐவய ! இநத அழக ன பச) இபபடத தடகக னறவத! அடதத
கணதத ல கU வழ வ-ழநத உய-ர வ-டடவ-டம வப ல ரகக றவத!" எனற
ந ம தவ-ததப வப வவ ம.
m

படடப பச) ய-ன இறககள எபபடத தடததனவவ , அரதப வப லவவ


தடததத அநத வந தத ல கலய ண-ய-ன இரதயம எனற ப) லலல ம.
.ta

ப ழர1நத வக வ-ரலச சறற அ1ரதத ய ய-ரநத ப)ட பக டகரள


வ-லகக க பக ணட மதரதயன வரவரத அவள ப ரதத ள. ப ரதத
கணதத ல அவளர1ய உளளம ஆனநத ப வ)ம அர1நதத. ஆன ல,
அடதத கணம, மன வப ல அவன மறபடயம தனரனப ப ரததவ-டட
ஓடபவப க மல ரகக வவணடவம எனற எணண-யவப த அவளர1ய
w

இரதயம வமறப) னனவ ற தடதடததத.


w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

அனற வ, மகமட தரதத களவன ய வநத மதரதயன அபபட ஒவ


ந ம ஷதத ல ம யம ய மரறநத வப ன ப-றக கலய ண- அர1நத

t
ஏம றறததககம ஏககதத றகம அளவவ க ர1ய த. அவவ ற வநரநத
வ-ட1தறகக க ணம தனனர1ய பதத யMனம த ன எனற அவள

ne
கரத ன ள. இததரன ந ளம அவரனப ப ரககல ம, ப ரககல ம எனற
நமப-கரகய-ல ஒரவ ற க லம வப யவ-ட1த. இன.வமல அநத
நமப-கரகககக க1 இ1ம லரலவய? மதரதயன இபபடவய
த ர1ன ய-ரநத ஒர ந ள வப லB ஸ ர1ம அகபபடடக பக ணட

s.
தண1ரனயர1ய வவணடயத; த ன இபபடவய தனனந தன.ய க
உலகதத ல வ ழநத க லநதளள வவணடயத எனபரத ந ரனகக ந ரனகக
அவள ல )க கக மடயவ-லரல. இதறக மனபனலல ம அவள

nt
) த ணம யக கணணரவ-டட அழவத க ர1ய த. பஞ)நதம
ப-ளரளரயக கலய ணம ப)யத பக ண1வப த அவள தனனர1ய
பநஞர) இரமப கச ப)யத பக ண1 ள எனற ப ரதவத மலலவ ?
ஆன ல அனற வ )மபவதத றகப ப-றக அவளககத தனரனயற ய மல

re
அழரக அழரகய ய வநதத.

கலய ண-ய-ன அதரத இரதபயலல ம ப ரததவ-டடப பயநத


வப ன ள. அனற இ தத ரவய அவள கச)ல வப டடத த1 ப1ல
or
பணண-த த ர1ரனப ப-டகக ஏறப ட ப)யய வவணபமனற ப) னன ள.
கலய ண- அபதலல ம க1வவ க1 பதனற ப-டவ தம யச
ப) லல வ-ட1 ள. அதறகப ப-றக கலய ண- த வன அழத பக ணடம
கணணர வ-டடக பக ணடம இ வ எலல ம தஙக மல ப ணட
பக ணடம இரபபரதப ப ரதத அதரத, "அட பபணவண! உனகக
ilt

எனனவம பதரயவ-லரல. அனற இ தத ர த ர1ன வநதத ல ரநத


பயநத வப ய-ரகக ற ய. ம ரயமமனகக ம வ-ளகக ஏறற வவணடம.
பக ஞ) ந ரளககப பஙகளததககப வப ய எலல ர1னம கலகலபப ய
இரநதவ-டட வரவவ ம, வ ! அபவப த த ன உனககப பயம பதள.நத
m

) ததம )ரய கம" எனற ள.


.ta
w
w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

பஙகளததககப வப கல ம எனறதம அதரத ஆச)ரயபபடமபடய கக


கலய ண- உ1வன )மமத தத ள. அவளகக எனனபவலல வம பரழய

t
ஞ பகஙகள வநதன. பக ளள.1ககர க க டம, ப ழர1நத வக ய-லம
அவரளக கவரநத இழததன. ஆகவவ, தகபபன ரககக கடதம வப டட

ne
வ வரழதத எலல ரம கப பஙகளம வப யச வ)ரநத ரகள.

கலய ண- இ ணப1 ர ந ள வடடககளவளவய இரநத ள. ப-றக,


இடபப-வல க1தரத எடதத ரவததக பக ணட ஆறறககக கள.ககப

s.
வப க வறன எனற க ளமப-ன ள. அவள ) ற பபணண ய-ரநத
க லதத வலவய அவரள ய ரம எதவம ப) லல மடய பதனற ல,
இபவப த பபரய பணகக ரய ய, )ரவ சதநத எஜம ன.ய ய

nt
ஆக வ-ட1வரள ய ர எனன ப) லலமடயம?

*****

re
மதரதயரன இபவப த ப ரதததம கலய ண- எழநத ந னற ள.
இரவரம ஒரவர பய ரவர ப ரதத வணணம )றற வந ம
ப- த ரமகரளப வப ல ந னற ரகள. கலய ண-கக எத ரப மல அவரனச
)நத தததன ல ஏறபட1 த ரகபப ஒர பறம, ஏத வத த ன தவற கச
ப) லல அலலத ப)யத அதன ல மறபடயம மதரதயன வப யவ-1ப
or
வப க ற வன எனற பயம இனபன ரபறம.

ஆன ல மதரதயன இநதத த1ரவ அபபடபய னறம ஓடப


வப க றவன ய-லரல. த ரகபப )றற நஙக யதம, கலய ண-ய-ன )மB பம க
ilt

வநத ன.
m
.ta
w
w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

t
"கலய ண-! நத ன ? அலலத பவறம ம ரயத வத றறம ? எனன ல நமப
மடயவ-லரலவய!" எனற ன.

ne
"அமம த ரச )நவதகம உனரனப பறற எனகக உண1 வதத ன
ந ய யம. இநத ந ம ஷம ந என மன இரபப ய; அடதத ந ம ஷம ம யம ய
மரறநத வப வ ய!" எனற கலய ண- ப) லல , )டப1னற அவன ஓடப

s.
வப க மல தடபபவள வப ல ரககரள வ-ரததக பக ணட ந னற ள.

மதரதயன கலகலபவனற ) ரதத ன. கலய ண-ககம


தனரனயற ய மல ) ரபப வநதத. இரவரம ) ரதத ரகள. எததரனவய

nt
க லம கச ) ரகக தவரகள தல ல, இபவப த அதறபகலல ம வ)ரதத
ரவததக கலஙகக கலஙகச ) ரதத ரகள. அநதச ) ரபப-ன ஒல ரயக
வகடட, ந வல ம தத ன வமல கடடறகள இரநத கரவ-க கஞசகள
பவள.வய தரலரய நடட, பயம ந ரறநத ) னனஞ) ற கணகள ல

re
அவரகரளப ப ரதத வ-ழ ததன.

மதரதயன ) ரபரபச ) மபபடட அ1கக க பக ணட, "கலய ண-!


எனன ல நமப மடயவ-லரல த ன. எதறக க ந இஙக வநத ய? பரழய
or
மதரதயரனத வதடக பக ண1 ? அநத மதரதயன இபவப த
இலரலவய! பக ளரளகக மதரதயன அலலவ இபவப த
இரகக ற ன? அவனககம உனககம நடவ-ல இபவப த இநதக
பக ளள.1தரதவ-1 அகண1ம ன பளளம ஏறபடடரகக றவத!" எனற ன.
ilt

"மதரதய ! ந னம இபவப த பரழய கலய ண- அலல; க டடல


கதகலம யத த ரநத பக ணடரநத 'வனவதவரத கலய ண-' ப)ததப
வப ய வ-ட1 ள. இபவப த இரபபவள ரகமபபண கலய ண-."
m

"ஐவய ! ந ஜம கவ ! அநதப ப வ- இதறக கதத ன உனரனக


கலய ணம ப)யத பக ண1 ன?" எனற த டகக டடக வகட1 ன
மதரதயன.
.ta

"அவர ஒனறம ப) லல வத, மதரதய ! அவர பணண-ய பரஷர.


அவர ப வப னறவரகள ) லர இநத உலகதத ல இரபபத ல த ன
இனனம மரழபபயக றத."
w

"பரஷன.1ம அவவளவ பகத யளளவள இஙவக ஏன வநத ய, இநதத


த ர1ரனத வதடகபக ணட?" எனற மதரதயன ஆஙக ம யக வகட1 ன.
w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

கலய ண-ய-ன கணகள.ல கலகலபவனற ஜலம வநதத. மதரதயன

t
மனம உரக றற. "கலய ண-! ந ன சதத ம 1ன. 'ம டட மதரதய ' எனற
பபயர எனககத தகம. உனரனக க ண த வப த ஒவபவ ர ந ம ஷமம

ne
உனரனப பறற வய ந ரனததக பக ணடரநவதன. 'இநத ஜனமதத ல
க ணவப ம ?' எனற தடதடததக பக ணடரநவதன. ஆன ல உனரனப
ப ரதத ப-றக ம டடத தனம யப வப) உன கணகள.ல ஜலம
வ சப)யக வறன. எனன ல உலகதத ல எலவல ரககம கஷ1நத ன.

s.
எதறக க இநத உலக ல ப-றநவத ம எனற ) ல )மயம வத னறக றத.

"எதறக கப ப-றநத ய? இநதத த ய-லல ப பபண கலய ண-ய-ன

nt
வய-றபறரச)ரலக பக டடக பக ளளத த ன ப-றநத ய, மதரதய !
வ ழகரகய-ல ஒர த1ரவ ந ம பபரய ப-)க ப)யதவ-டவ1 ம. க1வள
நம இரவரர1ய இரதயதரதயம ஒனற கச வ)ரதத ரவதத ர. அதறக
வ-வ தம க இரவரம ஆதத தத ன லம ப-டவ ததத ன லம க ரயம

re
ப)யவத ம. மறபடயம அமம த ர தபப ப)யயவவண1 ம. ந ன
ப) லவரதக வகள. இபபட பவகக லம உனன ல க லங கழ கக
மடய த. கட1 யம வப லB ஸ ர ஒர ந ள ப-டதத வ-டவ ரகள. பக ஞ)
ந ள அ1ககம ய இரநதவ-டட, கலவ ம அ1ஙக யதம கபபல ல ஏற
or
அககர ச )Uரமககப வப ய வ-ட. ) ஙகபபர, ப-ன ஙக எஙவகய வத
கணக ண த வத)ததககப வப ய ப)Lகக யம ய-ரககல ம..."

மதரதயன மறபடயம த டகக ட1 ன. தன மனதத ல ரநதரதவய


அவளம ப) னனரதக வகடட அவன வ-யபபர1நத ன. ஆன ல அரத
ilt

பவள.ய-ல க டடக பக ளள மல, "கலய ண-! எனரன ஊர வ-டட


ஓடடவத ல த ன உனகக எவவளவ அககரற" எனற ன.

"இனனம எனரன ந பதரநத பக ளளவ-லரலய , மதரதய ! உனரன


m

மடடம வப கச ப) லக வறன எனற ந ரனகக ற ய? ந மதல கபபல ல


வப ன ல ந ன அடதத கபபல ல வரவவன."

"ந ஜம கவ , கலய ண-! இனபன ர த1ரவ ப) லல. இவவளவ ப) தத


.ta

சதநத ம, வட வ )ல, ஆளபர1 எலல வறரறயம வ-டடவ-டட, இநதத


த ர1ன1ன க1ல க1நத வரக வறன எனற ப) லக ற ய?"

"ஆம ம; இரவ எலல வறரறயம வ-1 நத ன எனகக வமல. இநதச


w

ப) ததககரளபயலல ம பணண-ய ரன வ-ரபபதத னபட நலல


தரமஙகளகக எழத ரவதத வ-டவவன. வப க ற இ1தத ல ந ம
உரழததப ப டபடட ஜவனம ப)யவவ ம."
w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

"மறபடயம நத வன எனகக கத த ய கம ப)யக ற ய, கலய ண-! ந ன

t
எனனபவலல வம எணண-ய-ரநவதன! பக ளரளயடதத
பணதரதபயலல ம ஒர ந ள உன க லடய-ல, வப 1வவணபமனற

ne
ந ரனதவதன. ஆன ல நவய கவப )மபதரதக க ல ல உரதததத
தளள.வ-டட வரக வறன எனக ற ய. ஆன ல மன த1ரவ ம த ர இநதத
த1ரவ ந ன ப-டவ தம ப-டகக ம டவ1ன. கபபவலற ப வப யவ-1 ந ன
தய ர. ஆன ல, அதறக மனன ல ந ன ஒபபகபக ண1 க ரயம ஒனரற

s.
மடடம ப)யத வ-1 வவணடம. ப)னரனப பட1ணததககப வப ய
அப- ம ரய ஒர த1ரவ ப ரததவ-1 வவணடம! அதறக ஏறப ப1லல ம
ப)யத வ-டவ1ன. கலய ண-! ஒர ம தம, இ ணட ம தம பப றததக

nt
பக ள..."

"ஐவய ! அவவளவ ந ள ? அதறகளவள அப யம வநரநதவ-ட1 ல எனன


ப)யவத?"

re
"இலரல, கலய ண-! ப மப ஜ கக ரதய ய-ரபவபன. வநறறவர இநத
உய-ர எனகக இலட) யம லல மல ரநதத. ) ரவ எத ரவந கக க
பக ணடரநவதன. ஆன ல இனற உனரனப ப ரதத ப-றப ட,
or
இததரனககப ப-றகம உனனர1ய அனப ம றவ-லரலபயனற பதரநத
ப-றக, இநத உய-ர வமல எனகக ஆர) ப-றநத வ-ட1த. பவக
ஜ கக ரதய ய-ரபவபன" எனற ன மதரதயன.
ilt
m
.ta
w
w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

அதத ய யம 32 - கவ-ழநத வம ட1 ர

t
அஸதம தத ஒர ந ழ ரகய-ரககம. வமறகத த ர)ய-ல ந ரமலம ன
வ னதத ல ப-ரறச )நத ன அரமத ய ன க1ல ல அழக ய ப1க ம தபபத

ne
வப ல ம தநத பக ணடரநதத. பவளள.த தகடடன ல ப)யத
நட)தத ஙகளகக மதத ய-ல பத தத ஓர ஆப ணம வப ல வ-ளஙக ய
அபப-ரறமத அழககக க ஏறபட1த எனவற வத னறமபட, அதன
பவள.ச)ம அவவளவ ப) றபம ய-ரநதத. ஆன ல அத க1 அத கபமனற

s.
ந ரனதத, எபவப த அநத இளமப-ரற, அடவ னதத ல மரறயபமனற
கவரலய1ன எத ரப ரதத ) ல ப- க ரத கள இரககதத ன ப)யத ரகள.
பதசவ)ரககச )மB பதத ல ஏபழடட ரமல த தத ல வயல க டகள.ன

nt
வழ ய க ஊரநத வநத பக ணடரநத ஒர வம ட1 ர வணடய-ல
இவரகள இரநத ரகள. அநத வணட ) வபபச ) யம ப)பபட1 வணட;
அதறக நமபர ப-வளட க ர1ய த. அதனர1ய மன வ-ளகககள
மஙகல க எரநதன. வணட க ளமப- அர மண- வந ம க ய-ரநதம,

re
இதக றம ஒர த1ரவ க1 டர வர அதன \ ரன
உபவய கபபடததவ-லரல.

வணடய-ல இரநத ந ல வபரல மதரதயனம ஒரவன. அவன


or
ரகய-ல ஒர கழல தபப கக இரநதத. அவன அரதத தய ய ரகய-ல
ப-டததக பக ணட, வணடககப ப-னபறவம ப ரததக பக ணட வநத ன.
ப-னன ல வப லB ஸ வணட பத 1ரநத வநத ல அரத வந கக ச ச1
வவணடபமனபத அவனகக உதத வ.
ilt

வ-த எனறம, தரலபயழதத எனறம, பரவஜனம கரமம எனறம


ப) லக ற ரகவள, அத பலலல ம ஏவத உணரமய-ரககதத ன வவணடம.
இலல த வப ன ல கலய ண-ரயப ப ரதத ப-றக, அவளர1ய அழ ய த
க தரல அற நத ப-றக மதரதயனகக இநதக க ரயதத ல ஈடப1 ஏன
m

பதத வத னறக றத.

*****
.ta
w
w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

ப-ரறச )நத ன மரறயம தரணதத ல, இதக றம க ட வமடகள.ல வநத


பக ணடரநத அநத வம ட1 ர, நலல ) ரலரய அர1நதத. அநத

t
இ1தத ல அச) ரல ஒர பபரய ஏரய-ன கர மB த அரமநத ரநதத.
ஏரய-ல ஜலம ந ரறநத அரலவம த கபக ணட க ணபபட1த. சம ர

ne
அர ரமல த ம ) ரல இபபட ஏரககர வய ட வப ய, அபப ல வவற
பககம த ரமப-ச ப)னறத.

வம ட1 ர அச) ரலய-ல ஏற யதம, டர வர வணடய-ன

s.
'ஆகஸ வலட1'ர க க ல ல ஒர ம த ம த தத ன. வணட ப-யததக
பக ணட க ளமப-றற. "இன. அப யம இலரல" எனற எணண-
வணடய-ல ரநதவரகள பபரமசச வ-ட1 ரகள. மதரதயன க1

nt
ரவ லவரன ப-டரயச ) ற த தளரதத ன ன.

த டப னற, "\ லட" எனற ஒர )ததம வகட1த. பல வப லB ஸ


வ-ளகககள.ன பவள.ச)ம பளப னற வம ட1 ரன வமல வ-ழநதத. ) ரல,

re
ஏரககர ய-ல ரநத த ரமபம இ1தத ல இரபத மபபத வப லB ஸக ரகள
எழநத ந னற ரகள. அவத )மயம ப-னன ல ரநத ஒர வம ட1 ர
அத வவகம க வரம )ததம வகட1த. வணடககள, "ந றதத வத; வ-ட" எனற
ஒர உதத வ ப-றநதத. டர வர 'ஆகஸ வலட1'ர இனனம ஒர அழதத
or
அழதத ன ன. வணட ப யநத ப)னறத.

"ஷXட" எனற ஒர பபரஙக ல அபவப த க ளமப-றற. அவநக


தபப கக கள.ல ரநத ஏகக லதத ல கணடகள க ளமப-ன. மதரதயன
சட1 ன. ஆன ல, ஒர த1ரவ அவன வ-ர)ரய இழததவ-டட
ilt

இனபன ர த1ரவ இழபபதறகளவள எஙவகவய அதல ப த ளதத ல


த ன வ-ழநத பக ணடரபபரத உணரநத ன.

வப லB ஸக ரகளர1ய கணடகள.ல ஒனற வம ட1 ரன 1யரல படட,


m

1யர க ழ நத, வணட ஒர த ரமபத த ரமப- ஏரரய வந கக ச ப)னறத.


இத ஒர வ-ந ட; அடதத வ-ந ட வணட தணணரல தரலகU ழ ய வ-ழநத
மழக வய வப ய-றற.
.ta
w
w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

t
ne
s.
nt
re
or
ilt
m
.ta
w
w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net
மதரதயன ஒர கணம த ககமகக டன ன. அடதத கணதத ல ந ரலரம
இனனபதனற ஒரவ ற உணரநத ன. வம ட1 ர1ன தணணரல
மழக ய-ரகக வற ம எனபத அவனகக ஞ பகம வநததம, ")ர, ப-ரழததக

t
பக ளளல ம" எனற அவனககத ரதரயம வநதத. தணணர எனபத
அவனககத த ய-ன மடரயப வப ல அவவளவ ப-ரயம னதலலவ ?

ne
க ல லம ரகய லம, தழ வ-, வம ட1 ரன கதரவத த றநதபக ணட
பவள.ய-ல வநத ன. பமதவ கத தரலரயச ) ற தளவ தணணரன வமல
உயரதத ன ன. அவநக வப லB ஸக ரகள ரகய-ல வ-ளகக1னம

s.
தபப கக கள1னம ) ரலய-ல ரநத ஏரககர கக ஓட வரவத
பதரநதத. உ1வன மறபடயம தணணரல அமஙக , உதவத)ம கக
கர வய ம கவவ வப கத பத 1ஙக ன ன. மசச ந னற வர ய-ல

nt
அவவ ற வப ன ப-றக தரலரய மறபட தகக ன ன. வணட வ-ழநத
இ1தத ல ஏக அமரககளம ய-ரநதத. வணடரயத தகக க கர வயறற க
பக ணடரநத ரகள.
இவன தபப-ததக பக ணட ப)னறரத ய ரம கவன.ககவ-லரலபயனற

re
பதரநதத. கவன.தத ரநத ல இதறகள த1ப1ல படட த ?
ஏரககர வய ம கப வப லB ஸ ர ஓட வ ம ட1 ரகள ? வம ட1 ரல
எவவளவ வபர இரநத ரகள எனபத வப லB ஸ ரகக பதரநத த.
தனனர1ய )கப டகள ப) லல வ-ட1 ல அவரகளககத த ன தபப-ப
or
வப னத பதரயவவ ந ய யம லரல.
த த ரஷ1தத லம தனககக பக ஞ)ம அத ரஷ1ம இரபபத க எணண-க
பக ணவ1 மதரதயன, மறபடயம தணணரல மழக க கர வய வம
ப)னற ன. வம ட1 ர வ-ழநத இ1தத ல ரநத சம ர அர ரமல த ம
ப)னற ப-றக, ஏரககர ய-ல பதரகள அ1ரநத ரநத ஓர இ1தத ல
ilt

கர வயற ன ன. தண-கரளப ப-ழ நத உலரதத ய வணணம


ஏரககர வய ட ந1ககல ன ன. இ தத ர சம ர ஒர மண- இரககம.
பக ஞ) த தத ல ய-ல )ததம வகடகவவ, மதரதயன அநதத த ர)ரய
வந கக ந1நத ன. ) தத ர ம தம ரகய ல அவனர1ய
m

தண-கபளலல ம அதறகள நனற ய உலரநதவ-ட1ன. அவனகக


எனனவம அபவப த பவக உற) கம ய-ரநதத. அவவளவ பபரய
தர)மபவம ந1நதஙக1த த ன மடடம தபப- வநதரத ந ரனககஙக ல,
.ta

அவனககத தனன.1ம ஏவத ஒர அறபத )கத ய-ரபபத கவவ


வத னற றற. ஆரகய ல அவனர1ய ரதரயமம தண-ச)லம
அத கம ய-ன. )மB பதத ல ரகக டட ம தத ன ) வபப பவள.ச)ம
பதரநதத. அரத வந கக மதரதயன ப)னற ன. அவன ஸவ1ஷரன
அர1நததம ப)னரனககப வப கம ய-ல வநத ந னறதம
w

)ரய ய-ரநதத. நலல வவரளய ய அவன இடபப-ல கடடய-ரநத


பணபரப பதத ம ய-ரநதத. ப)னரனகக ஒர டககட எடததக பக ணட
ய-ல ஏற ன ன. அவன ஏற ய வணடய-ல ஒவ கட1ம. அதத1ன ப டடம
w

கததம ப- ம தபபட1ன. அவவணடய-ல இரநதவரகளர1ய நர1 உர1


ப வரனகள எலல வம ) ற த வ-) தத ம ய-ரநதன. மதரதயன தன
பககதத ல ரநதவன1ன வபசசக பக டதத ன. அவரகள ஒர ப- பல
w

ந 1கக கமபபன.ரயச வ)ரநதவரகபளனறம ப)னரனய-ல ந 1கம


ந1ததவதறக கப வப க ற ரகள எனறம பதரநத பக ண1 ன.

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

அதத ய யம 33 - மதரதயன எஙவக?

t
மன அதத ய யதத ல கற ய )மபவஙகள ந1நத சம ர இ ணட ம தம
ஆக ய-ரககம. த ரபப ஙவக வ-ல ல ஸப-இனஸபபக1ர ஸரவவ ததம

ne
) ஸத ர ஒர ந ள ம ரல ம கநத மனசவ) ரவ1ன வடடககத த ரமப-
வநத ர. அவர வரமவப த, உளவள,

"வப த வப கத லரலவய - எனகபக ர

s.
தத ப) லவ ரலரலவய!"

எனற இன.ரமய கப ப டஙக ல வகடடக பக ணடரநதத. ) ஸத ரய ர

nt
உற) கம ய-ரநத ரககம பட)தத ல, வநவ க1தத றகப வப ய த மம
ஒர அட இ ண1ட தம மரனவ-ய1ன வ)ரநத ப டய-ரபப ர. பக ஞ)ம
அப-நயம ப-டததக க1க க டடய-ரபப ர! ஆன ல இனரறய த னம
ம கவம மனச வ) ரவகக அவர ஆள க ய-ரநதபடய ல, க1ததக க ம

re
உளள.ல ப- வவ) தத, தரலபப ரகரய எடதத ஆண-ய-ல ம டட வ-டட
ஈஸ வ)ரல பப தபதனற வ-ழநத ர.

அவர மனசவ) ரவ பக ளவதறகக க ணம இலல மற வப கவ-லரல.


or
அனரறய த னம அவர ஜ லல வப லB ஸ சபரனப1னப1ணட தர
ம டட ம டப1னற ம டடவ-ட1 ர. த ர1ன மதரதயரன உய-ர1வன ,
உய-ரலல மவல கடய )Uகக தத ல ப-டகக த வர ய-ல ) ஸத ரய-ன
உதத வய கததகவக ஆபதத வநத வ-1ல பமனற வத னற றற. தர
அவவளவ கடரமய கப வப) ன ர.
ilt

மதரதயன த ரபப ஙவக வ-ல ல க-அபப-ல ரநத தபப- ஓடய பத த ல


அவரனப ப-டபபத ல ) ஸத ர அவவளவ சறசறபபக
க ட1வ-லரலபயனபத உணரமத ன. அப- ம ய-ன மB த அவரகக
m

ஏறபட1 வ தஸலயம மதரதயரனப ப-டபபத ல உளள ஆரவதரத


ஓ ளவ மழஙகச ப)யத ரநதத. வமலம, மதரதயனர1ய தண-க ம ன
ப)யலகள மனற )ரக ள இனஸபபக1ரகளர1ய எலரலககள
ந1நதபடய ல, இவரகக அவரனப ப-டபபத ல தன.பபட1 பப றபப
.ta

அபவப த ஏறப1வ-லரல.
w
w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

)மB பதத ல, அத வத மனற ம தததகக மனன ல த ன மதரதயரனப


ப-டபபதறபகனற ஸரவவ ததம ) ஸத ரரய 'ஸபபஷல டயட'ய-ல

t
வப ட1 ரகள. இத ல இவரகக அவவளவ இஷ1ம லரலபயனற லம
உதத ரவ மB ற மடய மல ஒபபக பக ண1 ர.

ne
அவர இநத 'ஸபபஷல டயட'ய-ல வப 1பபட1த ல ரநத, ம கவம
ஆச)ரயம க, களவகளம பக ளரளகளம ந னற வப ய-ன. ) ஸத ர
பக ளள.1ககர ப படரககள, க டகள, ந ணல க டகள எலல வறரறயம

s.
ஒர அட இ1ம க1 ப கக ய-லல மல வதட வ-ட1 ர; பக ளள.1தத
மணரலவய )லலர1 வப டட )ல தத வ-ட1 ர. ஆன லம பலன.லரல.
ஒர வவரள அவன பக ளள.1தத மதரலகக இர ய க ம ணட

nt
வப ன வன எனற க1ச )நவதகபப1ல ன ர.

ஆன ல, வமலத க ரகளகக இநத நமப-கரக ஏறப1வ-லரல. ஏறகனவவ


அவரகளககச ) ஸத ரய-ன மB த ஒரவ ற )நவதகம ஏறபடடரநதத.

re
மதரதயனர1ய தண-க த த ரடடகளககச ) ஸத ரயம உ1நரத
எனபத க அவர வமல 'பம டர1 வ-ணணபபஙகள' வநத ரநதன. இதன
உணரமரயப பரவ) த பபதறக கவவ ஜ லல சபரனப1னப1ணட தர
) ஸத ரரய இநத 'ஸபபஷல டயட'ய-ல வப ட1 ர. அவர வநதத ல ரநத
or
மதரதயனர1ய ஆரபப ட1ம ஓயநத ரககவவ தர ககம ) ஸத ரய-ன
வமல )நவதகம உண1 ய-றற. இவர எச)ரகரக ப)யதத ன
மதரதயரன ஜ கக ரதய ய-ரககப பணண- வ-ட1 ர எனற ஊக கக
இ1ம ரநததலலவ ?
ilt

உணரமய-ல ஸரவவ ததம ) ஸத ர இநத மனற ம தமம சமம


இரககவ-லரல. கறவன ப) ககரனயம, அவனர1ய ஆடகள மனற
வபர யம ரகத ப)யத ரநத ர. மதரதயனககச ) பப ட பக டததக
பக ணடரநத அஙக டக கர1கக ரரயயம அவர ரகத ப)யத வ-ட1 ர.
m

இவரகள எலல ம இபவப த ஸபபஜய-ல ல இரநதனர. இவரகள.1ம தபப


வ-) ரதத மதரதயன பக ளரளயடதத ரவதத ரநத பணம, நரக
இவறற ல ஒர பகத ரயகக1க ரகபபறற வ-ட1 ர. ஆன ல,
.ta

மதரதயரனப பறற மடடம அவரகள.1ம ரநத எவவ-தத தகவலகளம


பதரநத பக ளள மடயவ-லரல. இனற பகல மழவதம அவரகரளப
பயதத ன லம நயதத ன லம மறறம வப லB ஸ ர வழககம கக ரகய ளம
மரறகரளக ரககபக ணடம வ-) ரபபத லத ன அவர ஈடபடடரநத ர.
ஒனறம ப- வய ஜனபப1வ-லரல. அவரகளகக ஏத வத மதரதயரனப
w

பறற த பதரநத லத வன ப) லவ ரகள.


w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

இதன ல மனசவ) ரவ அர1நதத ன, ஸரவவ ததம ) ஸத ர அவவளவ


அலபப1ன அனற வட த ரமப- வநத ஈஸ வ)ரல படததக பக ண1த.

t
படததக பக ண1 )றற வந தத றபகலல ம, அனற வநத த ன)ர
பதத ரரகரய எடததப ப டடன ர. அத ல பவள.ய க ய-ரநத ஒர

ne
ப)யத ய-ன தரலபரபப ப ரதததம )டப1னற ந ம ரநத உடக ரநத
அரதக கவனம யப படககத பத 1ஙக ன ர. அநதச ப)யத வரம ற:

"மதர ஒரஜனல மB ன க சநதவ ஸவ ர ந 1கக கமபபன.ய-ன

s.
')ஙகU த )த ம' எனனம ந 1கம இநநகரல ப)னற ஒர ம தம யத
த னநவத றம வமறபட த வயட1ரல ந1நத வநத வப த லம, இனனம
அபரம தம ன கட1தரதக கவரநத வரக றத. ப- ) தத பபறற ரமசர

nt
கபப- கமபபன.ய ர க க1 இநதக கமபபன.ய ர ம ஞ) வ-ட1 ரகள எனற
ப) லலல ம. இநத ந 1கதத ல த ர1ன க நடபபவர ப)னரனவ ) கள.ன
உளளதரதக பக ளரள பக ணட வ-ட1 ர எனற ப) லவத
ம ரகய க த. உணரமய-ல )த ம அதத ர1ன மB த க தல

re
பக ளளவ-லரலபயனபத நமபத தக த ஆச)ரயம கவவ இரகக றத.
ந 1க வமர1ய-ல இவர நடககம வப த அ)ல த ர1ன கத
வத னறக ற வ தவ- த ர1ன வவஷம வப டட நடகக ற ர எனபவத
)ரபவய ரகக ஞ பகம இரபபத லரல..."
or
இநதச ப)யத ரயப படதத வரமவப த, ஸப-இனஸபபக1ரன மகதத ல
பபரதம ப ப பபக க ணபபட1த. படதத மடதத ப-ன சம ர ஐநத ந ம ஷ
வந ம அவர ஆழநத வய )ரனய-ல இரநத ர. ப-றக அவ) ம ய
"மB ன க ! மB ன க ! இஙவக வ !" எனற அலற ன ர.
ilt

அவரர1ய மரனவ- ப டக பக ணடரநத ப டர1 அபபடவய


அநத தத ல ந றதத வ-டட ஓட வநத ள.
m
.ta
w
w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

"எனன? எனன? த ர1ன ப-டபட1 ன ?" எனற வகடடக பக ணவ1 வநத ள.

t
) ஸத ர மறபடயம பதத ரரகய-ல ஆழநதவ ய, "த ர1னம லரல;
ப-டப1வம லரல; ந சரகக இ ணட )டர1ய-வல ஒர பபடடரய வசசக

ne
பக ண1 !" எனற ர.

"அபபடவயய கடடம ந ன )டர1ய-வல பபடடரய வசசகபக ணட


வநத ல, நஙகள ப)ரபப-வல க ரலப வப டடணட, கணண டய-வல

s.
மகரகப வப டடணட எவவ-1ததககப பயணபப1ப வப றயள! ப) னன ல
வதவரல?"

nt
"ஓவக ! அத பதரய த ? பட1ணதத வல ய வ த ர1னககக
கல ய ணம எனற ப) னன வய? அதறகப வப க றதறகதத ன."

"எஙகள அகக ளகக வ பவப க ற ம பப-ளரளரய இபபட நஙகள


த ர1ன எனற ப) னன ப)யத பதரநத ல அவள உஙகரள இவல) ல

re
வ-1ம ட1 ள. வப ன ல வப கடடம. உஙகரள எபபடயம கலய ணததகக
அரழசசணட வப க றபதனற தரம னம பணண- மடர1பயலல ம கடட
ரவதத வ-டவ1ன. ) பப-டட வ-டடக க ளமப வவணடயதத ன. ஆன ல
ஒர )ம ) ம. வணடய-வல நஙகள ஏற கபக ணட வ வவணடவம தவ- ,
or
'வணட த ன எனவமல ஏற ணட வ ணம' எனற ப-டவ தம
ப-டகககக1 த..."

"மB ன க ! ந மக பகடடகக ர; உன ) மரதத யததககத த ர1ப வப க


ilt

வவணடயதத ன."

"ஆம ம, த ர1ரனப ப-டககதத ன வய கயரதய-லரல; த ர1வ வத


வப கல ம! )Uகக ம க ளமபஙகள."
m

இபபடய க, இநதக கதகலம ந ரறநத தமபத கள ப)னரனககப


ப- ய ணம ன ரகள.
.ta
w
w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

t
ne
s.
nt
re
or
ilt
m
.ta
w
w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net
அதத ய யம 34 - )ஙகU த )த ம
ப)னரனப பட1ணதத ல, ஸரவவ ததம ) ஸத ரய-ன ரமததன.
பபணணககக கலய ணம ந1நத மடநதத. ஒர ந ள கலய ணநத ன.

t
அனற வ ) ஸத ர அவ) ம அவ) ம கச ) பப-டடவ-டட
பவள.கக ளமப-ன ர. வழ ய-ல ஒர ட ம வணட ம ன) வ-ளகககள ல

ne
ஜகஜவஜ த ய க அலஙகரககபபடட, ஒள.மயம ன ந 1க வ-ளமப தத1ன
வப யக பக ணடரபபரத அவர ப ரதத ர.)ஙகU த )த ம
எஙகளர1ய பத ய நட)தத நடகர
த ர1ன ப ரடடல கணட கள.யஙகளஎனற அநத ம ன) வஜ த

s.
வ-ளமப ம ப- க )பபடதத க பக ணட வப ய-றற.
ந 1கக பக ட1ரககக அவர வப யச வ)ரநத வப த அஙவக ஏ ளம ன
கட1ம ந னற பக ணடரககக கண1 ர. ஜனஙகள டககட வ ஙகவதறக

nt
"ந ன மநத " "ந மநத " எனற ப- ம தம ன )ணர1 வப டடக
பக ணடரநத ரகள. வப லB ஸக ரகள ) லர ரகய-ல கண1 நதடகள1ன
கட1தரதச )ம ள.ககம வவரலய-ல ஈடபடடரநத ரகள. )றற
வந ததகபகலல ம "ஸMட க ல ய-லரல" எனற வந டடஸ வப 1பபட1த.

re
அவநகம வபர ஏம றறதத1ன த ரமப-ச ப)னற ரகள.
இநத வவடகரகரயச )றற வந ம ப ரததக பக ணடரநதவ-டட, )ப-
இனஸபபக1ர பக ட1ரகககள ப)னற, த ம ஏறகனவவ ரஸரவ
ப)யத ரநத இ1தத ல உடக ரநத ர. ஆ மபதத பலலல ம ந 1கம
or
ப மபவம ) த ணம ய-ரநதத. இரதப ப ரபபதறகதத ன இவவளவ
ஜனஙகள மணர1ரய உர1ததக பக ளக ற ரகள எனற அவர
ஆச)ரயபபட1 ர.
ந 1கதத ல, த ர1ன வரம கட1ம வநததம அவரகக மறற
ilt
ஞ பகபமலல ம வப யவ-ட1த. த ன த தத வநத மயரலக பக ஞ)
த தத ல கண1தம ஒர வவடர1 ந யகக எததரகய ப ப பப
உண1 கவம அததரகய ப ப பப அவரகக உண1 ய-றற. ஆன ல அநத
மயரலப வப யப ப-டகக மடய மல நடவ-ல ம கவம உய ம ன ஒர
m

வவல தடததக பக ணடரநத ல, அநத வவடர1 ந ய எபபடத


தடதடககம? அபபடத தடதத ர ஸரவவ ததம ) ஸத ர.
"இநதத த ர1ன வவஷகக ன த ன மதரதயன" எனற அவரர1ய
உளளணரவ ப) லல றற. ஆன ல அரத ஊரஜ தம ப)யத பக ளவதறக
.ta

அவரகக வழ எதவம பலபப1வ-லரல. மதரதயரனக கணடப-டபபத ல


அவரகக ஏறகனவவ இரநத இர1யற இதத ன! அவர மதரதயரனப
ப ரததத க ர1ய த. அஙக அர1ய ளஙகரளக பக ணட ஓ ளவ
ஊக ககல ம. ந ச)யம ய எபபடச ப) லலமடயம? மதரதயரனக ரகத
ப)யத ல க-அபப-ல அர1தத இ ணட வப லB ஸக ரகளம அனற வ
w

அஜ கக ரதய ய-ரநத அவரனத தபப-ததக பக ணட வப கவ-ட1தறக க


'டஸம ஸ' ப)யயபபடடரநத ரகள. இத ) ஸத ரககச )மமதம லரல.
அவரகள த ன மதரதயரனப ப ரதத ரகக ற ரகள தல ல, அவரனப
w

ப-டபபத ல அவரகளர1ய உதவ- ம கவம உபவய கம ய-ரககபமனற


அவர கரத ன ர. ஆதல ன அவர 'டஸம ஸ' ப)யயபபட1 ப-றகஙக1,
அவரகரள அவர உபவய கபபடதத வநத ர. அவரகளர1ய
w

மயற) ய-ன ல த ர1ன ப-டபட1 ல, மறபடயம உதத வய கம வ ஙக த


தரவத கவம வ ககள.தத ரநத ர.

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

அநத இ ணட க னஸ1ப-ளகள.ல ஒரவன இ ணட வ ததகக மன


ப)னரனகக வநத ரநத ன. ப)னரனய-ல இரநத அவனர1ய

t
ரமததனன வவரல வதடத தரவத கச ப) னனதன வபரல அவன
வநத ன. வநதவன ஒர ந ள ")ஙகU த )த ம" ப ரககப வப ன ன. அஙவக,

ne
த ர1ன வவஷகக ரனக கண1தம அவனககச )நவதகம உண1 ய-றற.
"மதரதயன ம த ரயலலவ இரகக ற ன?" எனற ந ரனதத ன. ந ரனகக
ந ரனகக )நவதகம உறத பபட1த. உ1வன, த ரபப ஙவக ய-லககத
த ரமப-ச ப)னற ) ஸத ரய-1ம தனனர1ய )நவதகதரதத

s.
பதரயபபடதத ன ன.

) ஸத ர மதல ல 'ப ப' எனற ர. தள.கக1 நமப-கரகய-லல மல

nt
) ரததப பரக )ம ப)யத ர. "த ர1ரன ப-டகக உனரனதத ன
அனபபவவணடம" எனற ர.

ஆன ல அவர மனதத லம எபபடவய )நவதகதத ன வ-ரத

re
வப ட1 யவ-ட1த. இ ணட ம தம ய மதரதயனர1ய ஆரபப ட1ம
அநதப பககதத ல ஒனறவம இலல தத ல, அவரர1ய )நவதகம வளரநத
வநதத. ஆன ல, இததரகய ஆத மறற, ) ரபபக க 1ம ன )நவதகதத ன
வமல எனன ந1வடகரக எடகக மடயம?
or
ரமததன. பபணண-ன கலய ணதரத வ-ய ஜம க ரவததகபக ணட,
த வம ஒர மரற ப)னரனககப வப யப ப ரததவ-டட வ ல ம எனற
ஒர வய )ரன வத னற றற. இபபட அவரர1ய மனதத வல
உளளணரச) ககம, பதத ககம வப ட1ம ந1நத பக ணடரநத
ilt

)மயதத வலத ன, வமறபட பதத ரரகச ப)யத ரய அவர ப ரதத ர. ")ர


)ர! இரதப வப யப ப ரதத வ-டட வநத பல ழ ய மனதத ல அரமத
ஏறப1 த; வவற எநத வவரலய-லம மனம ப)லல த" எனற
தரம ன.தததத ன அவர ப)னரனககக க ளமப- வநதத.
m
.ta
w
w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

ந 1க வமர1ய-ல த ர1ன வநதத ல ரநத, அவரர1ய தவ-பப


ந ம ஷததகக ந ம ஷம அத கம க க பக ணடரநதத. ) ல )மயம ந ம

t
எரதவய ஞ பகபபடதத க பக ளள வ-ரமபக வற ம; இவத ஞ பகம
வநதவ-ட1த வப ல வத னறக றத; ஆன லம வரவத லரல. ப மபவம

ne
பதரநத வ-ஷயம; பதள.வ ன )ஙகத ; )நவதகவம இலல த ப)யத ; ஆன ல
அபதனன? பநஞ) ஙகழ ய-ல இரகக றத; ந ரனவகக
வ ம டவ1பனனக றவத! - இபபட எததரனவய த1ரவகள.ல ந ம
தவ-தத ரகக வற மலலவ ? ஸரவவ ததம ) ஸத ர இபவப த அநத

s.
ந ரலரமய-லத ன இரநத ர. "இவன மதரதயன த ன; ஆன ல அரத
ந ச)யம ப)யவத எபபட? ஏவத ஒர வழ இரகக றத. ஆன ல அத
எனன?" ) ஸத ர தரலரயச ப) ற நத பக ண1 ர; பநறற ரய அமகக ப

nt
ப-டததக பக ண1 ர. நலல வவரளய க அபவப த எலல ரம ந 1கதத ல
ம கவம ஸம ன கட1தத ல ப ணம ய ஈடபடடரநதபடய ல,
) ஸத ரரய ய ரம கவன.ககவ-லரல. ய வத அவரர1ய
வ)ஷர1கரளக கவன.தத ரநத ல, இவரகக எனன ரபதத யம எனற

re
த ன வய ) கக வவணடய-ரநத ரககம.

ந 1கதத ல ம கவம ஸம ன கட1ம )த மம, த ர1னம )நத ககம


இ1மத ன. )த ம வவஷம வப ட1வனகக ஸத ர வவஷம பவக
or
நனற ய பல தத ரநதத. உணரமய-ல, அநத வவஷம வப டக றவனர1ய
பபயர வ-ளமப தத ல கணட மல ரநத ல, பரஷன த ன ஸத ர வவஷம
வப டடரகக ற ன எனற கரதவவ மடய த. அவனர1ய வத றறதரதப
வப லவவ வபசச, நர1, ப வரன எலல ம ஸத ரகக உரயனவ கவவ
இரநதன. அவனர1ய ரககள.ன ஒவபவ ர அர)வ-லம, உ1மப-ன
ilt

ஒவபவ ர பநள.வ-லம, பரவதத ன ஒவபவ ர பநற பப-லம, கணண-ன


ஒவபவ ர சழற) ய-லம பமலல யல ரன இயறரக பரப ணம யப
பப ரநத ய-ரநதத.
m
.ta
w
w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

மகமடயண-நத த ர1ரனக கண1தம )த ம பயநத வப ன ள.


அவளர1ய மகதத ல, கணகள.ல, ந னற ந ரலய-ல, உ1மப-ன நடககதத ல

t
- த ரகபபம பயமம க ணபபட1ன. அபவப த அவரளப ப ரதத ய ரககம
பல ரயக கணட பவரணட ந றகம பபணம ன.ன வத றறம உ1வன

ne
ஞ பகம வ மற வப க த.

"ஐவய ! ந ய ர?" எனற )த ம, க1ல நடககதத1ன வகட1 ள.

s.
"ந ன ? ந ன மனஷன" எனற ப) லல ச ) ரதத ன த ர1ன.

அநதச ) ரபப-ன ல ) ற த ரதரயம பக ண1 )த ம, "ந

nt
த ர1ன.லரலய ?" எனற ள.

"ந ன த ர1ன.லரல, பபணவண! ந ன களளன!"

"களளன ? ஐவய ! உனரனப ப ரதத ல எனககப பயம ய-ரகக றத!"

re
எனற ள )த ம.

அபவப த, த ர1ன பதமம ஙக பமடடல ஒர ப டடப ப 1த


பத 1ஙக ன ன.
or
"கணவண! உனககப பயவமவன ?"

எனற ஆ மப-தத, அமரககளம யப ப டன ன. தனனர1ய கல


ilt

ப மபர ய-ன பபரரமரயபயலல ம அவன எடததச ப) னன ன.


தனனர1ய கலதத ன ஆத பரஷன க ரஷணன எனனம களளன எனற
கரவதத1ன கற ன ன. "அபவபரபபட1 களளர ப மபர ய-ல வநத
வ ககளளன ந ன. உனககக களளப பரஷன ய வ யதத ரகக வறன" எனற
m

ப டர1 மடதத ன. அபபடப ப டர1 மடககமவப த தனனர1ய


மகமடரயச )றற அவன வ-லகக ச ப) நத மகதரதக க டடன ன.

அபவப த )த ம "ஆ!" எனற கவ- மரசர)யர1நத கU வழ வ-ழநத ள.


.ta

ஆன ல )ரபவய ர எலல ரம அச)மயம ப- ம தம ன கதகலம


அர1நத ரக தடட ஆரபபரதத ரகள. அவநகர "ஒனஸ வம ர" எனற
கதத ன ரகள. அவன த ர1ன ரகய ல, மகமடககப ப-னன ல
பயஙக ம ன மகம இரகக வவணடபமனற எத ரப ரததவரகளககக
கரள ப) டடய மதரதயனர1ய அழக ன மகதரதக கண1தம
w

அவவளவ உற) கம உண1 ய-றற. அச)மயம ஸரவவ ததம


) ஸத ரய-ன மகம க1ப ப- க )ம அர1நதத. ஆன ல அதறகக
க ணம மடடம வவற. த ர1னர1ய மகமட வ-லக ய அவத )மயதத ல
w

) ஸத ர தமமர1ய )நவதகதரத ந வரதத ப)யத பக ளள ஒர வழ


கணடப-டததவ-ட1 ர! "அப- ம ! அப- ம !" எனற அவரர1ய வ ய
அவர அற ய மவல மணமணததக பக ணடரநதத.
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

அதத ய யம 35 - )வக தர ) த மண-

t
ஸரவவ ததம ) ஸத ரகக அனற பவலல ம தககம வ வ-லரல.
கரதகள.ல வரம க தலரகரளப வப ல "எபவப த இ வ பத ரலயம,

ne
பப ழத வ-டயம?" எனற அவஸரதபபடடக பக ணடரநத ர. க ரலய-ல
மதல க ரயம கத தமத மரனவ-ரய அரழதத, "வநறற வ ஒர
ந 1கததககப வப ய-ரநவதன. ப மப நனற ய-ரநதத. அபபடபபட1
ந 1கம ந ன ப ரததவதய-லரல. இனற இ வ உனரனயம அரழததப

s.
வப க உதவத) தத ரகக வறன, வரக ற ய ?" எனற ர.

"உஙகளகவக இவவளவ கரரண ப-றநத ஓர1ததககக கடடக

nt
பக ணட வப க வறபனனற ப) லலம வப த, ந ன ம டவ1பனனற
ப) லவவன? அதறபகனன, வப வவ ம. ஆன ல, இனரறகக அநதப பபண
அப- ம ரயப ப ரகக வவண1 ம ?" எனற ள மB ன ட) அமம ள.

re
"ப ரதத ல வப க றத. ஏன அவரளயம ந 1கததககக கடடகபக ணட
வப க வவணடபமனற லம வப வவ ம."

"என மனதத ல ரகக றரத அபபடவய பதரநத பக ணட வ-டடரகவள!


ஆன ல உஙகள தமகரக ) த மண- எனன ப) லவ வ எனனவம ?
or
ஒர ம த ர க றகக ய-றவற? அரழததக பக ணட வப ககக1 த எனற
ப) னன லம ப) லவ ர."

"ஆம ம; அவள.1ம இரதப பறற ச ப) லல வவணடய அவ) யம லரல.


ilt

'ஒர ந ரளகக எஙகள1ன இரககடடம. ந ரளகக பக ணட வநத


வ-டடவ-டக வற ம' எனற ப) னன ல வப ய-றற."

"வப லB ஸக ரகளகக இபதலல ம ப) லல ய பக டகக வவணம?"


m

எனற ள அவரர1ய பதத ன..

*****
.ta
w
w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

) ஸத ர அனபறலல ம பவக சறசறபப க இரநத ர. ந 1கக


பக ட1ரகககப வப யப பததப பத ரனநத வரர)ககப ப-னன ல மனற

t
ஸMடடகள ரஸரவ பணண-ன ர. மன வரர)ய-ல இ1ம க ல இரகக றத
எனற ப) லல யம, அவர ப-டவ தம க "வவண1 ம; ப-ன வரர)ய-ல த ன

ne
வவணடம" எனற ப) லல வ-ட1 ர.

ப-றக அவர வப லB ஸ கம ஷனர ஆபMஸXககப வப ய, கம ஷனர ப


வபடட கணட, பவகவந ம வப) க பக ணடரநத ர. இபபடப பல க ரயஙகள

s.
ப)யதவ-டட வடடககத த ரமப-ன ர.

) யஙக லம அவரம அவர மரனவ-யம ) ஸவத வ-தய லயததககச

nt
ப)னற ரகள. அநத வ-தய லயதத ன தரலவ- )வக தர ) த மண- நமத
) ஸத ரய-னர1ய ஒனறவ-ட1 தமகரக. அவரர1ய தகபபன ர
ர\வக ரடட ஜடஜ ய-ரநத க லஞ ப)னறவர. த த ரஷ1வ)ம க
) த மண-ய-ன மணவ ழகரக அவவளவ )நவத ஷம னத ய-லரல.

re
கலய ணம ன இ ணட மனற வரஷததகக அபபறம அவரர1ய
கணவன ய வ ஒர )டர1கக ரய1ன கபபவலற ச ) ஙகபபரககப
வப யவ-ட1 ன. அபபறம அவன த ரமப- வ வவய-லரல.
or
இவவ ற பபரம தரபப கக யததகக ள ன ) த மண-கக அவரர1ய
தகபபன ர ந ரறய ப) ததககள ரவததவ-டடக க லஞப)னற ர.
) த மண-யம ந ளர1வ-ல தமமர1ய தககதரத மறநத )மக
வ)ரவய-ல ஈடப1 ஆ மப-தத ர. தமரமப வப லவவ பப த ஊழ யதத ல
பறறக பக ண1 இனனம ) ல ஸத ரகள1ன வ)ரநத இநதச ) ஸவத
ilt

வ-தய லதரத அவர ஆ மப-தத ர. ந ளர1வ-ல மறறவரகளர1ய


) தரத கரறநத வப யவ-1 வ-தய லயதத ன பப றபப மழவதம
கர1) ய க அவர வமவலவய ) ரநதவ-ட1த.
m
.ta
w
w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

அபபடச ) ரநதத மதல, வ-தய லதத ல அவரர1ய ) தரதயம பன


ம1ஙக அத கம ய-றற. அவ த உலகவம வ-தய லயததககள

t
அ1ஙக வ-ட1பதனற கறல ம. ஒர )ஙகU த வ-தவ ன நனற யப
ப டக ற ர எனற ய வத ப) னன ல, "அவர நமத வ-தய லயததகக

ne
ஒர 'பபன.ப-ட பரப ரமனஸ' (உதவ-க கசவ)ர) பக டபப ?" எனற
வகடப ர. ய வத ஒர தரலவர ப)னரனகக வரக ற ர எனற
வகளவ-பபட1 ல, அவர வ-தய லயததகக வ ச ப)யய உ1வன மயற)
பத 1ஙக வ-டவ ர. ய வத ஒர வககU லகக ந ரறய வரமபட

s.
வரக றபதனற வகளவ-பபட1 ல, "அவர1ம நமத வ-தய லயததகக
ஏத வத நனபக ர1 வசல கக வவணடவம!" எனற வய )ரன ப)யவ ர.
ய வத ஒர பபண மதல வகபப-ல ப-.ஏ. ப ஸ ப)யத ள எனற

nt
அற நத ல, "அவரள நமத வ-தய லயதத ல வ தத ய கச
ப)யதவ-ட1 ல வதவரல" எனற த ன எணணம டவ ர.

*****

re
இததரகய அவரர1ய சப வதரத நனக அற நதவ தல ல, ) ஸத ர
வபச) ன ஆ மபதத வலவய, ") த ! இநத வ-தய லயதரதப ப ரககம வப த
ந ஙகள எலவல ரம எதறக க ஜவ-தத ரகக வற ம எனற வத னறக றத.
or
இபவபரபபட1 உததமம ன க ரயததகக ஒர உதவ-யம ப)யய த
ஜனமமம ஒர ஜனமம ?" எனற பகழர யம ஆதம ந நதரனயம கலநத
கற ன ர.

"அபதனன அணண , அபபடச ப) லக ற ய? நயநத ன பபரய உதவ-


ilt

ப)யத ரகக ற வய? அநதப பபண அப- ம ரய எஙகள வ-தய லததகக


அனபப-யவத ஒர உதவ-த வன?" எனற ர )வக தர ) த மண-.

"ஆன ல அநத ம த ர உதவ- இனனம எததரனவய வபர உஙகளககச


m

ப)யயத தய ய-ரபப ரகள. பபணகரள அனபப- ரவபபதத ன


கஷ1ம?" எனற ள மB ன ட) .
.ta
w
w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

"அபபடய-லரல, அமம ! அப- ம ரயப வப னற பதத ) ல ப பபணரண


அனபப- ரவததவத ஒர உதவ- த ன."

t
"ந ஜம கவ ? அவள )மரதத ய-ரகக ற ள ?"

ne
"அப- ம ப மப )மரதத. வ-தய லயதத வலவய )ஙகU ததத ல அவள
த ன மதல. இபவப த வ-தய லயததப பபணகரளக பக ணட ஒர
ந 1கம தய ரததக பக ணடரகக வற ம. அதறக வவணடய ப டடககள

s.
எலல ம அவளத ன இடடக கடடக ற ள. அ1 1 ! எவவளவ
நனற ய-ரகக னறன!..."

nt
"இரதக வகடக ப மபத த ரபத ய ய-ரகக றத, அகக ! எபபடய வத
அவள )நவத ஷம ய-ரகக வவணடம. இனரறகக ஒர ந ள அவள
எஙகவள ட இரககடடவம. அரழததக பக ணட வப ய ந ரளககக
பக ணடவ-டட வ-டக வற ம" எனற ர ) ஸத ரய ர.

re
) த மண-, "அதறபகனன? வபஷ கச ப)யயஙகள" எனற ப) லல வ-டட,
அப- ம ரய அரழதத வ ஒர பபணரண அனபப-ரவதத ர.

ப-றக, "அநதப பபண வ-ஷயதத ல ஒவ ஒர ) மம இரகக றத. த டர


or
த டப னற ந ரனததக பக ணட அழத பத 1ஙக வ-டக ற ள.
அபவப பதலல ம அவரளச )ம த னம ப)யவத
பபரஙகஷ1ம ய-ரகக றத - அவளர1ய அணணன )ஙகத எனன
ஆய-றற?" எனற வகட1 ர.
ilt

"இனனம அகபப1வ-லரல!" எனற ர ) ஸத ர


m
.ta
w
w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

t
ne
s.
nt
re
or
ilt
m
.ta
w
w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net
"அதறபகனன, ஒர ந ரளககப ப-டதத அநதப ரபயரன பஜய-லகக
அனபப- வ-டவரகள. உ1வன வப லB ஸ இல க வகக ப மபக க த பப
வநதவ-டம..."

t
"ப-னவன எனன ப) லக ற ய, அகக ! த ர1ரகரளப ப-டதத பஜய-லகக
அனபப வ-ட1 ல, )மகம எபபட நர1பபறம?"

ne
"ஆம ம; த ர1ரகரளபயலல ம ப-டதத பஜய-லகக
அனபபவபதனற ல, மதல ல இநத ஊரவல இரகக ற ஐவக ரட ஜடஜXகள,
வககU லகள, உதத வய கஸதரகள, )ட1)ரப பமமபரகள எலல ர யம
பஜய-லகக அனபப- ரவகக வவணடம. நயம ந னஙக1ப வப க

s.
வவணடயத த ன. மக தம க நத எனன ப) லக ற ர? நமமர1ய
ரகய ல உரழததப ப டபடடச )மப த பபரதத தவ- ப கக வ-ததத ல
பபறம ப) தபதலல ம த ரடடதத ன எனக ற ர. அநதபபட ப ரதத ல

nt
இனரறய த னம பஙகள ககள.ல வ ழநத வம ட1 ர )வ ர ப)யத
பக ணடரபபவரகபளலல ம மதல வல பஜய-லககப வப ய கவவணடம,
இலரலய ?"
") த ! அவவளவ பபரய தததவம நமககக கடட வ த. அத

re
வரக றவப த வ டடம. ஆன ல இனபன ர வ-ததத ல ந ப) லக றரத
ந ன ஒபபகபக ளக வறன. ) த ணம ய பஜய-லககப வப க ற
த ர1ரகரள வ-1 பவள.ய-ல இரககம த ர1ரகள த ன அத கம.
இரதகவகள. எஙகள ஜ லல வ-ல வ ) க ப )ட1ந த உர1ய ர எனற
or
ஒர பபரய மனஷர இரகக ற ர. அவர சஙகத த ர1ர எனபத
எலல ரககம பதரயம. க ர கக ல ல ரநதம பதசவ)ரய-ல ரநதம வர
பக 1 மல ) ம ன பக ணட வரவதத ன அவரகக வவரல. இத வலவய
பக ழதத பணகக க வ-ட1 ர. ஆன லம அவர இதவர ய-ல
ilt
ஒனறம ப)யய மடயவ-லரல. மதல வல வப லB ரஸவய ரகய-ல
வப டடக பக ணட வ-டக ற ர. அத மடய மற வப ன ல - பக ஞ)ம
மனச) ட) யளள வப லB ஸக ன ந1வடகரக எடகக மயனற ல,
ம ஜ ஸடவ டடம வய கய ய-ரநத வ-ட1 ல உர1ய ர இனனம வமவல
m

வப யக க ரயதரத ஜய-ததக பக ணட வநத வ-டக ற ர.


எஙகளககதத ன அ)டடப பட1ம க ர1கக றத. இ ணட ம தததகக
மனப ந1நத ஒர வம ட1 ர வகஸ ல அவர கலநத ரநததறக நலல ரச
இரநதத. ஆன லம ப- வய )னம லரல. இ ணட ந ரளகக மனப
.ta

அவரகக ஆன ர ம ஜ ஸடவ ட வவரல பக டதத ரபபத யப


பதத ரரககள.வல பவள.ய க ய-ரநதத. இதறக எனன ப) லக ற ய?"

"எனனதரதச ப) லக றத? உஙகள உர1ய ர ப வப னற எததரனவய


உர1ய ரகள நமத )மகதத ல இரகக ற ரகள. இதறபகலல ம
w

வ-வம )னம ஒனவற ஒனறத ன; மக தம ப) லக றபட அவ வரகளம


ரகய ல உரழதத ஜவனம ப)யயவவணடம. ஒரவரர1ய உரழபரபக
பக ணட இனபன ரவர வ ழவ ந1ததவத எனபத க1 த. இநத
w

வந ககதத1வனத ன, வ-தய லயதத ல எலல ப பபணகளககம ஏத வத


ஒர ரகதபத ழ ல கறறக பக டகக வற ம. அவரகளர1ய
ரகவவரலகரளபயலல ம நஙகள ப ரககவ-லரலவய? வ ரஙகள
w

க டடக வறன" எனற )வக தர ) த மண- ப) லல , ) ஸத ரரயயம


அவரர1ய மரனவ-ரயயம வ-தய லயதரதச சறற க க ட1 அரழததச
ப)னற ர.

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

அதத ய யம 36 - கய-ல ப டட

t
அப- ம ரய ந ம ப ரதத ஒர வரஷதத றக வமல க வ-ட1தலலவ ?
த ரபப ஙவக வ-ல ல ரநத ப)னரனககப வப கம ய-ல ல ஸமத

ne
மB ன ட) அமம ள1ன அவரள ந ம கர1) ய கப ப ரதவத ம. இபவப த,
) ஸவத வ-தய லயதத ன மத ல சழநத வ-ஸத ம ன வத ட1தத ன
ஒர மரலய-ல, பததக கலஙக க பக ணடரநத ஒர ம மலல ரக
ம தத ன அடய-ல, ஏறககரறய )ம வயதர1ய ஒர வத ழ ய1ன

s.
அவரளக க ணக வற ம. ஒர ந ம ஷம அப- ம ரய அர1ய ளங
கணடப-டபபதக1 நமககக கஷ1ம ய-ரகக றத. மனவன அவரள ந ம
ப ரதத வப த இனனம கழநரதய கவவ இரநத ள. இபவப த யவத ய க

nt
வ-ட1 ள. மனவன படடகக டடப பபணரணபவப ல ப வ ர1, த வண-
அண-நத பக ணடரநத ள. இபவப த க வலஜ ம ணவ-ரயப வப ல
வஜ கப ப-னன ல தரலபபத பத ஙகவ-டடப ப1ரவ உடதத க
பக ணடரநத ள. தரல மய-ர க வக ண வக ட ப-ளநத தளரச) ய கப

re
ப-னன. வ-டடக பக ணடரநத ள. மகதத வல இரநத கறகறபப மடடம
அபபடவய இரநதத. எரதப ப ரதத லம, எரதக வகட1 லம,
அத )யதத1ன ம ணட வ-ழ ககம கணகளம அபபடவய ம றதல னற
இரநதன.
or
அவரகள உடக ரநத ரநத இ1ததககச )றறத த தத ல ஒர க ணறம,
அரதச சறற ச ) ல கமக ம ஙகளம இரநதன. அநத ம ஙகள.ல
ஒனற ல ரநத ஒர கய-ல 'ககக' 'ககக' எனற கவ-றற.
ilt

"அப- ம ! ப-ல\ரய-ல ஒர கய-ல ப டடப ப டவ வய! அரதப ப ட"


எனற ள லல த .
m
.ta
w
w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

கம: ப-ல\ர
த ளம : ஆத

t
வவலரனவய அரழபப ய-வ-நரதக கய-வல

ne
வக லக க ள.ரயத தரணகடடச ப)னற க லபமன (வவல)

நல பவள.தன.வல ந ம ரநத பறநத ப ட


வந ஞ ப)யய மல ரநத ந ம ஷம எழநதவ (வவல)

s.
வ) ரலயழகம ப) ரணம ஓட ஒள.நத ப யம
ஓரலக கரததம பதனனம ப ரள பவடதத பவம

nt
ம ரல பவய-லம மஞ)ள வக லமங கணட மனம
ப ல ததரள ப)ய பயனற ப வபரதயர ததத க (வவல)

பநடத வளரநத அ1ரதத ய கத தரழதத ரநத ம மலல ரக ம தத ன

re
வமல )றற பலம ன க றற அடகக அத ல ரநத பஷபஙகள
பப லபப லபவனற உத ரநத, அப- ம ய-ன வமலம, அவள வத ழ ய-ன
வமலம வ-ழநதன.

"ப ர அப- ம ! உன வமல பஷபம ர பபயக றத. உனனர1ய ப டர1க


or
வகடடவ-டடத வதவரகளத ன ப மரழ பபயக ற ரகள வப ல ரகக றத!"
எனற ள லல த .

இபபடச ப) னனவள, அப- ம ய-ன கணகள.ல ஜலம தள.தத ரபபரதக


ilt

கணட மனம கலஙக , "இபதனன அப- ம ! உன கணகள.ல ஏன ஜலம


வரக றத? இவவளவ உரககம யக கபப-டடம அநத வவலன
வ வ-லரலவயபயனற ?" எனபத கப ப த க கவரலய1னம ப த
பரக )ம கவம லல த வகட1 ள.
m

"லல த ! த ரபப ஙவக ய-ல ல ந னம என அணணனம


)நவத ஷம ய-ரநத க லதத ல இநதப ப டர1 ந ன இடடக கடடவனன.
அரதத த ரபப-த த ரபப-ப ப 1ச ப) லல க வகடட அவன
.ta

)நவத ஷபபடவ ன. கர1) ந ள அனரறககக க1..." எனற அப- ம கற


வமவல வப) மடய மல வ-மம ன ள.

")றற இர, அப- ம ! - ஏவத )ததம வகட1வத! - அத எனன?" எனற


w

லல த ந ல பககமம கலககதத1ன த ரமப-ப ப ரதத ள. ஒனறம


பதரயவ-லரல.

"வவற ய வ வ-மம அழத ற வப ல ரநதத. எனனர1ய ப- ரமவய ,


w

அலலத பககததச ) ரலய-ல த ன ய வத அழதபக ணட


வப க ற ரகவள ?" எனற ள.
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

அப- ம கக எனனவம அனற பரழய ஞ பகஙகள பப ஙக க பக ணட


வநதன. "லல த ! ப வ- ந ன இஙவக ப)Lகக யம ய-ரகக வறன.

t
)நவத ஷம ய ஆடபப டக பக ணட க லங கழ கக வறன. மதரதயன
எநதக க டடல எனன கஷ1பபடடக பக ணடரகக ற வன ? ஐவய ! என

ne
அணணன! உலகதத ல ஒரவரககம ஒர தஙக ந ரனகக தவன.
அவனகக வநத கஷ1பமலல ம எனன லத ன. ஆன லம ந ன இஙவக
சகம ய-ரகக வறன. பகவ வன!" எனற ப ப பப1ன வப) க பக ணட
வப ன ள.

s.
"ஏன அப- ம உனரன நவய அந வ) யம ய பந நத பக ளக ற ய? உன
அணணனர1ய தரலவ-த அத. த ரடடக பக ளரளய-ல ஒரவன

nt
இறஙக ன ப-றப ட அவரனபபறற க கவரலபபடவத ல எனன
ப- வய ஜனம?"

"லல த ! உனகபகனன பதரயம? என அணணன த ர1ன? அவன

re
பக ளரளயடககக கடயவன! ஒர ந ளம லரல. எலல ம பப ய. ந ன
ப-றநத வவரள, அவன இபபடபயலல ம கஷ1பப1 வவணடபமனற
ஏறபடடரகக றத." or
ilt
m
.ta
w
w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

அவள இவவ ற ப) லல க பக ணடரநதவப த, த தத ல ரநத, "அப- ம !


அப- ம !" எனற கபப-டம க ல வகட1த. )றற வந ததகபகலல ம ஒர

t
பபண வநத, "அப- ம இஙவக எனன ப)யக ற ய? உனரனத
வத ட1பமலல ம வதடகபக ணட வரக வறன. ய வ

ne
த ரபப ஙவக ய-ல ல ரநத மனஷ ள வநத ரகக ற ரகள ம. அமம ள
உனரன உ1வன கடடக பக ணட வ ச ப) னன ரகள.

) ஸத ரயம அவர மரனவ-யம அப- ம ரயச )நத ததத கற தத

s.
அத கம வ-ஸதரகக வவணடய அவ) யம லரல. எததரனவய
த னஙகளககப ப-றக தனனர1ய ஊர மனஷயரகரளக கண1தம
அப- ம ககச )நவத ஷம யத த ன.ரநதத. அவரகள தஙகள1ன ஒர

nt
ந ள இரககமபட அரழததவப த உற) கதத1ன ப)னற ள. ந 1கம
ப ரககப வப கவம மக ழச) ய1ன )மமத தத ள.

அனற வ ந 1கக பக ட1ரகய-ல ஏறகனவவ 'ர)ரவ' ப)யத ரநத

re
இ1ஙகள.ல மனற வபரம ப)னற உடக ரநத ரகள.

உடக ரநதவ1வன ) ஸத ர சறற மறறம ப ரதத ர. அவரககப


ப-னன ல இ ணட வரர) தளள. ந ரலநத ஆ) ம கள வ)ரநத றவப ல
or
உடக ரநத ரநத ரகள. கற பப-ட1 )ஙவகததத ன மலம அவரகள
வப லB ஸக ரகள எனபத அவரககத பதரநத வப ய-றற.

அப- ம ந 1கதத ன ஆ மப மதவல ம கக ஆவல1ன ப ரதத வநத ள.


ஆன ல வமர1ககத த ர1ன வநதத ல ரநத அவள மகடய-ன
ilt

)ஙகU ததத ன ல கடடண1 ப மரபப வப ல ஆன ள. கணரணகக1க


பக ட1 மல அவரனப ப ரதத வணணம ரநத ள. இர1ய-ர1வய
அவளர1ய வதகதத ல இனனபதனற வ-வரகக மடய த ப1ப1பப
உண1 ய-றற. அபவப பதலல ம, பககதத ல ரநத மB ன ட) அமம ரளக
m

பகடடய கப ப-டததக பக ண1 ள.
.ta
w
w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

அதத ய யம 37 - கமலபத

t
"கண எலல வறரறயம ப ரகக றத; க த வபசவவ ர வ ரதரதகரள
எலல ம வகடக றத; வ ய, க ரயம இரகக றவத இலரலவய ,

ne
பலர1தத லம வபசக றத. ஆன ல கணண னத ஒரவர ப ப ரககம
வப தம மறறய ர ப ப ரககம வப தம அர1ய த இனபதரத
அர1க றத. அவர வபசவத ) ம ன.ய வ-ஷயம ன லம, அவரர1ய
க ல ல வ-வ)ஷம ன இன.ரமய- வ-ட1 லம, அவரர1ய

s.
வ ரதரதரயக க த, வதவ ம ரததரதப பரகவத வப லப பரகக றத.
அவர1தத ல வபசமவப த வ ய களறக றத; ந கக பக ஞசக ற த;
இபதலல ம அனப-ன அர1ய ளம. ஆன ல இவவனப எபபடப ப-றகக றத

nt
எனற வல , அத வதவ க) யம - மன.த ல ப) லல மடய த" எனற
ரலல மஜனன கரதய ) ரயர வ.பவ.ச. ஐயர ப) லக ற ர. க தலகக
மடடமனற ச ) வநகததககம இத ஒரவ ற பப ரநதவரதக
க ணக வற ம. ) ல வபர வ ழந ள மழவதம ப ரததப

re
பழக கபக ணடரநத லம அவரகள1ன நமகக அநத ஙகச ) வநக தம
ஏறபடவத லரல. ஆன ல வவற ) லர மதல த1ரவ ப ரததவ1வனவய
நமககப ப-டததப வப ய வ-டக றத. ப-றக அவரகள.1மளள
கரறகரளபயலல ம ந ம அலட) யம ப)யயத தய க வ-டக வற ம.
or
அவறறககச )ம த னம கணடப-டககவம மயலக வற ம. ஒரவர
எனனத ன கரப-ய கடடம அவர நமககப ப-டததப வப ன ல "மகம
எபபடய-ரநத பலனன? கணதரதயலலவ ப ரககவவணடம? எனன
) நதம! எனன அ1ககம!" எனற எணண- மக ழக வற ம. படபப-லல த
ந க கக ய ய-ரககடடம, அவர1ம ப-ரயம உண1 க வ-ட1 ல,
ilt

"படபப வத, மணண ஙகடடய வத? படததவரகள ப ம


மட1 ளகள ய-ரகக ற ரகள. இவர1ம த ன எனன பதத ) ல ததனம?
எனன ) தரயம யப வபசக ற ர?" எனபறலல ம எணண-ச
)நவத ஷபபடக வற ம.
m

இபபட உண1 கம ) வநகதத ன இ க) யநத ன எனன? ஏன ) லர மடடம


பவக )Uகக தத ல ப- ண ) வநக தரகள க வ-டக ற ரகள? அவரகரளப
.ta

ப ரபபத லம ஏன அவவளவ ஆவல உண1 க றத. நமத அநத ஙக


மவன தஙகரளயம, நமப-கரககரளயம அவரகள.1ம
ப) லலவவணடபமனற ஏன வத னறக றத? "பரவ ஜனமததச ப) நதம"
"வ-ட1கரற பத ட1கரற" எனறத ன அதறகக க ணம ப) லல
வவணடய-ரகக றத.
w

*****
w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

மதரதயனககம, கமலபத ககம ஏறபட1 ) வநகதரத வவற வ-தம யச


ப) லவதறக லரல. கமலபத , மதர ஒரஜ னல மB ன ட) ந 1கக

t
கமபபன.ய-ன ப- ) தத ஸத ர ப ரட நடகன. மதரதயன வம ட1 ர
வ-பதத ல ரநத தபப-ச ப)னற இ வ ஏற ய ய-ல வணடய-வலத ன மதன

ne
மதல க அவரனச )நத தத ன. ப ரததவ1வன ஒரவரகபக ரவர
ப-டததப வப யவ-ட1த. கமலபத ய-ன வறபறததல ன வபரவலவய
மதரதயரன ந 1கக கமபபன.ய-ல வ)ரததக பக ண1 ரகள.

s.
) ல த னஙகளககள அவரகளர1ய நடப மத ரநத இரணப-ரய த
வத ழரகள ஆய-னர. மதரதயன ஒர ந ள தனனர1ய
கரதரயபயலல ம உளளத உளளபட கமலபத ய-1ம ப) னன ன. கபபல

nt
ஏற ப வப யவ-டவபதனற தரம னதரதயம, அதறக மனன ல
அப- ம ரயப ப ரகக வவணடபமனற ஆர)ரயயம பதரவ-தத ன.
கமலபத அவனகக உதவ- ப)யவத க வ கக அள.தத ன. அதத1ன அநத
ந 1கக கமபபன.வய கடய )Uகக ம ) ஙகபபரககப வப கப வப வத கவம

re
அபவப த வ)ரநத றவப ல மதரதயன வப யவ-1ல ம எனறம கற ன ன.

or
ப-னனர, கமலபத ப)னரனய-லளள பபணகள.ன கலவ- ஸத பனம
ஒவபவ னற றகம வப கத பத 1ஙக ன ன. தனகக வ-தரவய ன தஙரக
ஒரதத இரபபத கவம, அவரள ஏத வத ஒர பபண கலவ-
ilt

ஸத பனதத ல வ)ரகக வவணடபமனறம, அதறக க வ-வ ஙகள பதரநத


பக ளள வநதத கவம அவன ஒவவவ ர1தத லம கற ன ன. அதத1ன,
அமம த ர பளள.கக1ஙகள.ல ந1ககம ந 1கஙகள, கதமபக கசவ)ரகள
மதல யவறறககம தவற மல வப ய வநத ன. எலல மம அப- ம ரயக
m

கணடப-டககம வந ககதத1ன த ன எனற ப) லல வவணடயத லரல.


கர1) ய க, ) ஸவத வ-தய லயதத ன தரலவ-, )வக தர ) த மண-
அமரமய1ன அவன வப) கபக ணடரநத வப த, தறப)யல க அப- ம
அஙக வ வவ, மகஜ ர1ய-ல ரநத அவள மதரதயன தஙரகய யதத ன
.ta

இரகக வவணடபமனற அவன ஊகம ப)யத ன. ) த மண- அவரள


"அப- ம " எனற கபப-ட1தம அவனர1ய )நவதகம மழதம நஙக
வ-ட1த. ம கவம கதகலதத1ன அனற த ரமப-ச ப)னற, "பல ம!
*உனனர1ய தஙரகரயக கணட ப-டதத வ-டவ1ன" எனற உற) கம யக
w

கற ன ன. அரதத பத 1ரநத பமதவ ன க ல ல "எனனர1ய


க தல ரயயம கணடப-டதவதன" எனற ப) னன ன.

[* மதரதயன தனனர1ய பபயர ம றற "பல ம" எனற


w

கற ய-ரநத ன. ந 1க வ-ளமப ஙகள.ல அநதப பபயர த ன


அச) 1பபடடரநதத. கமலபத கக அவனர1ய ப) நதப பபயர பதரநத
ப-றகம, )நவதகம ஏறப1 தபட "பல ம" எனவற அரழதத வநத ன.]
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

மதரதயனகக இரநத ப ப பப-ல கமலபத ப-னன ல ப) னனரத


அவன கவன.ககவ-லரல.

t
*****

ne
அப- ம ரய மதரதயன எபபடப ப ரபபத எனபரதப பறற அவரகள
வய ) ககத பத 1ஙக ன ரகள. வநவ வப யப ப ரதத ல, கட1 யம அப- ம
மதரதயரனக கண1தம, "அணண !" எனற அலற வ-டவ ள. அப யம

s.
வநரநத வ-டம. கமலபத அவரள அரழதத வ ல பமனற ல, அத எபபட
மடயம? அநந யன க ய அவன1ன அப- ம ரய அனபப- ரவகக
வ-தய லயதத ன தரலவ- )மமத பப ள ? அப- ம த ன வரவ ள ?

nt
ஏவதவத வய )ரனகபளலல ம ப)யத ரகள. யகத பயலல ம
பணண-ன ரகள. ஒனறம )ரய ய வ வ-லரல.

re
*****

மதரதயனகக அப- ம படககம பளள.கக1தரதச சறற ப ப ரதத


வ-ட1 வத வ வவணடம எனற ஆவல இரநதத. கமலபத அபதலல ம
க1 த எனற தடதத வநத ன. மதரதயனர1ய ஆவல வமலம வமலம
or
வளரநதத. ஒர ந ள கமலபத ககக க1ச ப) லல மல பவள.வய
வப ன ன.

மதரதயன அனற த ரமப- வநததம, அவ) ம கக கமலபத ரய


ilt

அரழததத தன. இ1ததககச ப)னற "கமலபத ந ன அப- ம ரயப


ப ரதத வ-டவ1ன" எனற ன. அவனர1ய கணகள.ல ஜலம ததமப-றற.

"ஐவய ! எனன க ரயம ப)யத ய? இபபடப பணணல ம ?" எனற


m

கமலபத கவரலய1ன வகட1 ன.

"கமலபத ! ந ன இனரறகக அவரளப ப ரததவத நலலத யப வப ய-றற.


இன.வமல எனகக அததரகய )நதரபபம க ர1ககவம , எனனவம ?"
.ta

எனற ன மதரதயன.
w
w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net
ப-றக, அவன அனற ) யஙக லம ந1நதரதபயலல ம வ-வ ம யக
கற ன ன. அப- ம ய-ன பளள.கக1தரதத த தத ல இரநத ப ரதத
வ-ட1 வத வரக றபதனறத ன கமலபத ய-1ம ப) லல க பக ளள மல

t
வப னத கவம, பளள.கக1தத மத றசவர ச சறற
வரரகய-ல, "வவலரனவய அரழபப ய வ-நரதக கய-வல"எனற

ne
ப டர1 அப- ம ய-ன க ல ல வகடடப ப- ம தத ந னறத கவம, மத ல
சவரன வமல க எடடப ப ரதத வப த, மரத ண-பபதரகளகக அபபறதத ல
ம மலல ரக ம ததடய-ல அப- ம யம இனபன ர பபணணம
இரநதத கவம, அபப ல வப க க ல எழ மல த ன அஙவகவய

s.
ந னறத கவம கற ன ன.
"கமலபத ! என மனம இனற த ன ஆறதல பபறறத. அப- ம ரய ந ன
ப ரததவ-டவ1ன. அவள எனன ந ரனததக பக ணடரகக ற ள எனறம

nt
அற நவதன. எனரன அவள த ர1ன எனற பவறககவ-லரல. எனன.1தத ல
அவளர1ய அனபம ம றவ-லரல. இன.வமல எனகக வவற எனன
வவணடம...?"
"கலய ண-ரயத தவ- !" எனற ன கமலபத .

re
மதரதயன பபரமசச வ-ட1 ன. "கமலபத ! ந எனகக ஒர வ ககறத
பக டகக வவணடம" எனற அவன ரககரளப ப-டததக பக ண1 ன.
"ஒனற யப வப வ வனன? எததரன வவணம ன லம தரக வறன."
or
"தயவ ப)யத இபவப த வ-ரளய டடப வபசச வவண1 ம, கமலபத !
ப ணஙகள.ல ப) லவ ரகவள, இ1த கண தடகக றத, இ1த வத ள
தடகக ற த எனபறலல ம, அபபடபய னறம எனககத தடககவ-லரல.
ஆன லம ஏவத வ-பரதம வ பவப க றபதனற மடடம என மனத
ப) லக றத. இரதகவகள, அப- ம யம அவள வத ழ யம வப) க
ilt

பக ணடரநத ரகள அலலவ ? ந னம பமயமமறநத வகடடக


பக ணடரநவதனலலவ ? அபவப த இனபன ர பபண வநத, 'அப- ம
உனரனக கபப-டக ற ரகள! ய வ த ரபப ஙவக வ-ல ல ரநத உனரனப
ப ரகக மனஷ ள வநத ரகக ற ரகள ம' எனற ள. உ1வன அப- ம எழநத
m

வப ன ள. அரதக வகட1த மதல என மனதத ல கலககம


ஏறபடடரகக றத. த ரபப ஙவக வ-ல மனஷரகள இபவப த எதறக க
இஙவக வ வவணம?"
.ta

கமலபத ) ரதத ன. "எததரனவய உறப தஙகள, அப)கனஙகரளப பறற


ந ன வகடடரகக வறன. இத எலல வறரறயம தகக
அடபபத ய-ரகக றத" எனற ன.

மதரதயன, "அத எபபடய வத இரககடடம. எனனர1ய பயம


w

பப யய யப வப ன ல ப மப நலலத. ஒர வவரள ந ஜம ன ல,
எனரனப வப லB ஸ ர ப-டதத வ-ட1 ல, அலலத ந ன இறநத வப ன ல,
அப- ம ரய நத ன க பப றற வவணம. கமலபத அவளகக வவற த கவக
w

க ர1ய த. அபபட க பப றறவத க எனகக வ ககறத பக டபப ய ?"


எனற வகட1 ன.
அபவப த கமலபத , "க1வள ) ட) ய ய அப- ம ரய ந ன
w

க பப றறக வறன, பல ம! ப த க கலய ணம ஆக வ-ட1த - அவரளக


க பப றற எனககப பரண )மமதம. எனரனக க பப றற அவள )மமத கக
வவணடயதத ன ப கக !" எனற ன.

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

அதத ய யம 38 - "ஐவய ! என அணணன!"

t
அனற வ வழககம வப ல, ")ஙகU த )த ம" ந 1கம ந1நத

ne
பக ணடரநதத. கமலபத )த ம வவஷதத ல வமர1ய-ல வநத நடததக
பக ணடரநத வப த, தறப)யல க அவனர1ய ப ரரவ அப- ம ய-ன மB த
வ-ழநதத. ஒர ந ம ஷம அவன பமயமமறநத வப ன ன. அச)மயம
வமர1ய-ல ப) லல வவணடயரதக க1 மறநத வப ய ந னற ன.

s.
வக மடட ப)டடய ரன மகன வவஷம வப ட1வன
பகடடகக ன தல ல, அவன கமலபத ய-ன க ல வ- ரலத தன க ல
வ- ல ல அமகக , "எனன ந ன வகடக வறன, சமம இரகக ற வய?" எனற

nt
கற , மறபடயம வகளவ-ரயப வப ட1 வப தத ன கமலபத கக ந 1கக
கட1ம ஞ பகம வநதத. அநதக க ட) மடநத த ர வ-ட1தம, கமலபத
மதரதயன.1ம அவ) ம கச ப)னற, "மதரதய ! ஒர அத )யம!"
எனற ன. மதரதயன எனனபவனற வகடகவம, அப- ம ந 1கம ப ரகக

re
வநத ரகக ற ள எனபரதத பதரவ-தத, "நலல வவரள ந ன மதல ல
அவரளப ப ரதவதன. எனகவக ஒர ந ம ஷம த ணற ப வப யவ-ட1த. ந
வமர1ய-ல ரககம வப த த டப னற அவரளப ப ரதத ரநத ல எனன
ப)யத ரபப வய எனனவம ?" எனற ன.
or
மதரதயன அளவ-ல த ஆவல1னம ப ப பப1னம வமர1ய-ன பககத
தடடககச )மB பம வநத, இடகக வழ ய க, கமலபத க டடய த கரக
வந கக ன ன. அடதத ந ம ஷம அவன கமலபத ரயக பகடடய கப ப-டததக
பக ண1 ன. அவன உ1மப நடஙக றற. கமலபத ரய அவன தன.
ilt

இ1ததகக அரழததச ப)னற, "கமலபத ! ந ன ) யஙக லம ப) னனத


ந ஜம யப வப யவ-டம வப ல ரகக றத. அப- ம ய-ன பககதத ல ரபபத
ய ர பதரயம ? அவரத ன த ரபப ஙவக ய-ல வப லB ஸ ஸப-
இனஸபபக1ர. ஏவத )நவதகம வத னற தத ன அவர அப- ம ரய இநத
m

ந 1கததகக அரழதத வநத ரகக வவணடம" எனற ன.


.ta
w
w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

t
ne
ஸரவவ ததம ) ஸத ர மதரதயரனப ப ரததத லரலவய தவ- ,
மதரதயன த ரபப ஙவக ய-ல ல இரநத வப த பல த1ரவ
) ஸத ரரயப ப ரதத ரகக ற ன. ஒர ஊரல ஸப-இனஸபபக1ர
உதத வய கம ப ரபபவர அநத ஊரல உளளவரகளககத பதரய மல

s.
இரகக மடயம ?

நணபரகள இரவரம கவரலய1வன ஆவல )ரன ப)யத ரகள.

nt
மதரதயன ந 1கம மழவதம நடதத வ-1வவணடயதத ன எனற
தரம ன.தத ரகள. அவன அப- ம ய-ன பககம த ரமப-ப ப ரககக க1 த.
ப ரதத லம பதரநதவபளனபத கக க டடக பக ளளக க1 த. வவற வழ
ஒனறம லரல. இபவப த வமர1கக வ ம டவ1பனனற ல, எலல ம ஒவ

re
கழபபம க மடவவத ட )நவதகமம ஊரஜ தம கமலலவ ?

ஏத வத அப யததகக அற கற பதனபட1 ல எனன ப)யய


வவணடபமனபரதயம அவரகள வய ) தத மடவ ப)யத ரகள. கமலபத
or
ப)னரனகக வநததம, ஒர 'பஸகணட \ ணட' வம ட1 ர க ர
வ ஙக ய-ரநத ன. நடகரகள வரவதறபகனற பக ட1ரகககப ப-னன ல
ஒர தன. வழ ய-ரநதத. அவனர1ய க ர அஙவக த ன ந றதத
ரவபபத வழககம. அவ) யம ஏறபட1 ல, மதரதயன அநதக க ரல ஏற
ilt

ஓடடக பக ணட வப ய வ-1 வவணடயத. அபபறம பகவ ன வ-ட1 வழ


வ-டக ற ர.

"கமலபத ! உன வ ககறத ரய மறநத வ-1 வத!" எனற கர1) ய கக


m

வகடடக பக ண1 ன மதரதயன.

*****
.ta
w
w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

ந 1கம ந1நத பக ணட வநதத. )த மம த ர1னம )நத கக ற ரகள.


த ர1ன ப டக ற ன:

t
"கணவண உனககப பயம ஏவன -ந

ne
கவரல பக ளளவம வ-டவவன - அட
பபணவண ப- ம தம பணண-1 வத-களளப
ப-றபபபனற அவமத கக வத!

s.
கணணன எனப பன ர களளன - மனனம
கனன.யர மனஙகரளக கவரநத ன - அவன
கனனம 1 இதயம லரல - க தல

nt
பக ளரளய-1 த உளள ம லரல

பவணபணய த ரட அநதக களவன - எஙகள


வம)ததகவக வழ மதலவன - அநதக

re
கணணன கலதத ல ப-றநவதவன - ஏறற
களளப பரஷன ய வ யதவதவன!"

கர1) அடரயப ப டமவப த, த ர1ன தன மகமடரய


or
வ-லககக ற ன. உ1வன )த ம மரச) தத வ-ழக ற ள.

அவத )மயதத ல )ரபய-ல கடபக ணடரநத ந )பததரதப ப-ளநத


பக ணட, "ஐவய ! என அணணன!" எனற ஒர க ல எழநதத. அடதத
கணதத ல அப- ம ந ஜம கவவ மரசர)யர1நத வ-ழநத ள. மB ன ட)
ilt

அமம ள அவரளத த ஙக க பக ண1 ள.

ஸப-இனஸபபக1ர ஒர தளளத தளள. எழநத ப-ன பறம வந கக ச


)ம கரஞ ப)யத ர. உ1வன அஙக ரநத ந ல வபரம எழநத வ-ர நத
m

ப)னற ரகள.

இதறகள )ரபய-ல ப த ப வபரககவமல எழநத ந றகவம, "எனன?


எனன?" எனற ஒரவர பய ரவர வகடகவம க ணந பதரய மல ) ல
.ta

வபர வ-ழநதடதத பவள.வய ஓ1வம - இமம த ர அலவல ல


கலவல லம க வ-ட1த. வமர1ய-லம த ர ரய வ-டடவ-ட1 ரகள!

உடபபண-ய த வப லB ஸ ர ந ல வபரம பவள.வய ப)னற அஙவக


w

தய ய-ரநத உடபபண-நத வப லB ஸக ரகரளயம அரழததக பக ணட


வமர1ககள ஓடன ரகள. அஙவக மரல மடகககள.ல எலல ம வதடயங
க1த த ர1ன அகபப1வ-லரல!
w

கமலபத கவரல வதஙக ய மகதத1ன, ஆவல1ன எரதவய எத ர


வந ககபவன வப ல இரநத ன. ) ல ந ம ஷஙகளககப ப-றக, )றற
த ததககபப ல ரநத அவனர1ய வம ட1 ர \ ன.ன )பதம வ வம
w

அவனர1ய மகம ப- க )ம அர1நதத!

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

t
அதத ய யம 39 - த ரபபத ய தத ர

ne
த ரபபத ய-லளள ஸ பவஙகவ1)ப பபரம னகக உலகதத வல ந ம
எஙகம வகட1ற ய த ஓர அபரவம ன )பலம இரநத வரக றத. தமம 1ம
வரம பகதரகள.ன தரலரய பம டர1யடததப ப ரபபத ல அவரகக

s.
ஒர த ரபத . வவவற எஙவகய வத பம டர1யடததக பக ணட வநத ல
ப- வய ஜனம லரல. அவரர1ய )நந த ய-வலவய பம டர1யடததக
பக ணட தரலமய-ர யம அவவ-1வம த ன அரபபணம ப)யயவவணடம.
) த ணம யக கழநரதகரள அபபடப ப ரபபத வலத ன அவரகக

nt
அதத யநத ஆர). ஆன ல ) ல )மயம மB ர) மரளதத, தரல நர தத
பபரயவரகளங க1 அஙவக வப னதம க1வளகக ந ம கழநரதகள
த வன எனற எணணதத வல தரலரய பம டர1யடததக பக ணட
வ-டக ற ரகள. ") ம ய வத, பதம வத? அபபட ஒர ) ம இரநத ல, அவர

re
த ன எனரன வணஙகடடவம? ந ன ஏன அவர வணஙக வவணடம?"
எனற வபசம பகததற வப பபரயவரகள க1த த ரபபத ககப வப னதம
பகததற பவலல ம பறநதவப கத தரலரய மழஙகச ) ர ததக பக ணட
வ-டக ற ரகள. கநதல வளரம ரதலஙகள த1வ- அரரமய க வளரதத
or
அளகப தரத எததரனவய ஸத ரகள அஙவக பற பக டதத வ-டட
வரக ற ரகள.

அநத வரஷம கலய ண-ய-ன தகபபன ர த ரச) றறமபலம


ilt

ப-ளரளககக கடமபதத1வன த ரபபத வப ய வ வவணபமனற


வ-ரபபம ஏறபட1த. தரல பம டர1யடபபதறக அவரர1ய இரளய
த தத ன கழநரதகள ஏ ளம ய இரநத ரகள. பவஙகவ1)ப
பபரம ளககக கடமபதத வல வவணடதலம இரநதத. கலய ண-
m

அவவளவ பபரய ப) ததகக ரய ய-ரககம வப த, ப)லவககப


பணததககதத ன எனன கரறவ? த ரபபத ககப வப ய வநத,
வ-மரர)ய கக 'கமப வ)ரரவ' ந1தத , கததரவகக வவணபமனறம
அவர மடவ ப)யத ரநத ர. கலய ண-ய-1ம இரதப ப- ஸத ப-ததவப த,
.ta

அவள ஆவல1ன த னம வரவத கத பதரவ-தத ள.


w
w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

t
கலய ண- பஙகளததகக வநத மனற ம தம ஆய-றற. ஆ மபதத ல
மதரதயரனச )நத ததப வப) யதன பயன க அவளர1ய உளளதத ல

ne
) ற த அரமத ஏறபடடரநதத. ந ள க ஆக அநத அரமத கனற , ப ப பப
அத கம க க பக ணடரநதத. "மதரதயன ஏன இனனம வ வ-லரல?
அவன எஙவக வப ன ன? எனன ப)யக ற ன?" எனற அவள உளளம
ஒவபவ ர கணமம வகடடக பக ணடரநதத. அவரனப ப ரகக

s.
வவணபமனற த பதத ன ல அவளர1ய த பம ம தம ஞ) ப வப க த
வணணம ஒரவ ற ஆறதல அள.தத வநதத அநத நத ககர ப
ப- வத)நத ன. இநத இ ணட மனற ம த க லம கக கலய ண- பரழயபட

nt
பக ளள.1ககர வனவதவரதய க வ-ளஙக ன ள. த னநதவற ன லம
அவள நத ககக கள.ககப வப வத தவறவத லரல. அபபடப வப க றவள
த ரமப- வடடகக வ அவ) பபடவதம லரல. பநடவந ம க டகள.ல
சறற க பக ணடரபப ள. அவள கனன.ப பரவதத ல பழம பற ததத த னற

re
ந வல ம ம, இலநரத ம ம இரககம 1பமலல ம இபவப தம வதடச
ப)லவ ள; க ரளகரள உலககவ ள. உத ரநத பழஙகரள ஓடஓடப
பப றகக ச வ)ரபப ள. அபவப த மதரதயனர1ய ஞ பகம வநத வ-டம.
அபபடவய தர ய-ல உடக ரநத பகறகனவ-ல ஆழநத வ-டவ ள. ஐவய !
or
தனரன மடடம மதரதயனககக கடடக பக டதத ரநத ல வ ழகரக
எவவளவ ஆனநத மயம க இரநத ரககம?

த னம ஒர த1ரவ ப ழர1நத வக வ-லககச ப)னற ப ரபப ள.


ஒவபவ ர ந ளம, "இனரறகக வநத ரபப வன ?" எனற அ1ஙக த
ilt

ஆவல1வன ப)லவ ள. ப1ப1பவனற அடததக பக ளளம ம ரரப


அமகக ப ப-டததக பக ணட வப யப ப ரபப ள. மதரதயன வழககம ய
உடக ரம வமர1 பவற யத ய-ரககக கண1தம அவள பநஞச
தணககமர1யம. ஒர வவரள தனரன அரலககழ பபதறக கப பககதத ல
m

எஙவகய வத ஒள.நத ரபப வன எனற க1 ந ல பறமம வதடப


ப ரபப ள.
.ta
w
w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

ஏன இனனம வ வ-லரல? அப- ம ரய ஒர த1ரவ ப ரதத

t
வ வவணபமனறத வன வப ன ன? ப ரதத வன இலரலவய ? ஒர
வவரள அவள அவரனப ப-ரய ம டவ1ன எனற ப) லல வ-ட1 வள ?

ne
இரவரம கக கபபவலற ப வப ய வ-ட1 ரகவள ?

)க கக மடய த இநத எணணம வத னறம வப த அவளகக


அப- ம ய-ன மB த வக பம அ) தத யம க வரம. அநதப ப ழம

s.
அப- ம ய-ன வலத ன தனனர1ய வ ழகரக ப ழ னபதலல ம! அவள
எதறக க ப-றநத ள? அவள ப-றககவவணடயத அவ) யபமனற ல தனரன
எதறக கப பகவ ன பர1ககவவணம?

nt
இபபட ஒவபவ ர ந ளம கலய ண-கக மடவ-லல த ஒர யகம கப
வப யக பக ணடரநதத. இததரகய )நதரபபதத வலத ன த ரச) றறமபலம
ப-ளரள கடமப )க தம கத த ரபபத ய தத ர க ளமப-ன ர. ஆட ப-றநத

re
ந1வ ஆ மபம க வ-ட1 ல அபபறம எஙகம க ளமப மடய பதனறம
ய தத ர பறபப1 இத த ன )ரய ன தரணம எனறம அவர
எணண-ன ர.

ந ளகக ந ள உளளக க ளரச) அத கம க க பக ணடரநத


or
கலய ண-ககத த ன பஙகளதத வலவய இனனம இரநத ல ரபதத யவம
ப-டததவ-டம வப ல வத னற றற. ய தத ர க ளமப-ச ப)னற ல, பல
இ1ஙகரளப ப ரபபத ல ) ற த மனதரதச ப)லததல மலலவ ? ஒர
வவரள வப கம 1ஙகள.ல ஏத வத மதரதயரனப பறற ய ப)யத க த ல
ilt

வ-ழநத லம வ-ழல மலலவ - இநத எணணதத1வன த ன கலய ண-யம


த ரபபத ககக க ளமபச ) ததம ன ள.

கற பப-ட1 நலல ந ள.ல த ரச) றறமபலம ப-ளரளய-ன கடமபம


m

த ரபபத ககப ப- ய ணம ய-றற.


.ta
w
w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

அதத ய யம 40 - யவ ம ஜஙஷன

t
) த ணம கவவ ஒர ய-லவவ ஜஙஷரனப வப ல கலகலபப ன இ1ம

ne
வவற க ர1ய த எனற ப) லலல ம. அத லம, யவ ம ஜஙஷரனப
பறற ச ப) லல வவணடயத லரல. அஙவக ந ல மகக யம ன
இ1ஙகளககப வப கம ந ல ய-ல ப ரதகள வநத வ)ரக னறன. ஆகவவ
பகல, இ வ இரபதத ந னக மண- வந மம ஸவ1ஷன

s.
கலகலபவனறத ன இரககம.

ஆ\ ! அஙவக எததரன வ-தம ன வ )ரனகள த ன கலநத

nt
வரக னறன? த ழமப, வ ஜ பப, பவடட வவர, மரகபக ழநத வ )ரன;
ம) லவர1, க பநத வ )ரன; ) மப ர ) தம, தய-ர ) தம வ )ரன;
ப டட-பன ப-ஸவக தத வ )ரன; பரகய-ரல வ )ரன; சரடடப பரக
வ )ரன; அழக ய ஆ ஞசத வத ல, வ ரழப பழதவத ல வ )ரன;

re
மனஷரகள வமல ரநத வரம பஸணட, ஜவவ த, வவபபபணபணய
வ )ரன; கஙரகய-வல மழக ய ப-ன, வமசவ தத ல த ன கள.பபத
எனற த 1 )ஙகலபதத1ன வரம வ1ககதத யரகளர1ய அழககர1நத
தண-கள.ல ரநத வரம வ )ரன; அமமமம ! அநத
or
வ )ரனகரளபயலல ம தன.ததன.ய கப ப-ரதத எடதத எணண-ன ல
கரறநதத மபபத ன ய- ம வ )ரன இ த ?

அபபறம எததரன த ன) ன மன.தரகரள ந ம அஙவக ப ரகக வற ம!


படடகக டட கடய னவரகள; பட1ணதத ந கரக பரஷரகள; உச) ககடம
ilt

மன.தரகள; க பபத தரலகக ரகள; கலல அண-நதவரகள; பத பப-


தரததவரகள; படர1 ந மஙகள; )நதனப பப டடககள; மறகக மB ர)கள;
மககவ ஙகள; நண1 த டகள!
m

ஸத ரகள.வலத ன எததரன வ-தம? பக ந டடப ப1ரவ தரததவரகள;


பதசவ)ர ஸ லக அண-நதவரகள; பநறற ந ரறயமபட கஙகமப பப டட
இட1வரகள; கணணககத பதரய தபட ) ற ) நதப பப டட
ரவததவரகள; தரல ப-னன.த பத ஙகவ-ட1வரகள; ப-னனரல எடததக
.ta

கடடயவரகள; ப-னன மல பக ணர1 வப டடக பக ண1வரகள; ரவ க


கமமலகள, பத ஙகக ற வ1 லகககள!
w
w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

அஙவக க ளமபக ற )பதஙகல எததரன வரக! ய-ல ஊதம )பதம;

t
எஞ) ன பரகவ-டம )பதம; மண- அடககம )பதம; "ம) லவர1
மநத ரபபரபப" எனற வ-றகம )பதம; கழநரதகள ககக ல டம )பதம;

ne
ஸவ1ஷனகக பவள.வய ஜடக வணடகள க1க1பவனற ஓடம )பதம;
வம ட1 ர \ னகள.ன )பதம; எலல வறற றகம வமல க ஜனஙகள
வபசக ற கலகல )பதம.

s.
ஒர ய-ல ப-ள டப தத ல நமமர1ய க த ல வ-ழக ற வபசசககரளப
வப ல சவ ஸயம னத வவபற னறவம க ர1ய த எனற ப) லல
வவணடம.

nt
"பக ஞ)ம வத மரளவய இலல தவரகள ஜயதரத ஆண1 ல,
வவபறனன த ன ந1ககம?" எனற ஓர அ ) யலவ த ப) லல க பக ணட
வப க ற ர.

re
"அயயரவ ள! எனன தடர) வளரகக ற ப வப ல ரகவக! ஆதத வல
எததரன ம தம?" எனற வகடக ற ர ஒர கரந 1கப வபரவழ .

"அமம ! எனகக ஒர லய-ல வணட வ ஙக க பக ட! எனற மகக ல


or
அழக றத ஒர ) னனக கழநரத. (அத வ ஙக க பக டககச ப) லலவத
பப மரம ய-ரலதத ன; ந ஜ ய-ரலயலல.)

"ஏன, ஸ ர! இனரறககப வபபபரல எனன ஒர இழவம இலரலவய!"


ilt

எனற ப) லல கபக ணட வப க ற ர ஒர பதத ரரகப ப-ரயர.

"அவ1 ம! பரடர)ய-ல 'வக ட' அடசசட1ய வம? இபபடக பக ட


ரகரய" எனற ஒர வ ல பன இனபன ர வ ல பனர1ய ரகரயப
m

ப-டததக கலககக ற ன.

யவ ம ஜஙஷன இபபட கலகலபப க இரநத பக ணடரநதத.


ப)னரனககப வப கம வமசவ ம எகஸப- ஸ வணட வரக ற வந ம
.ta

பநரஙக வ-ட1படய ல, ஜனஙகள பபடட படகரககள1னம, மடர1


மடசசகள1னம, கழநரத கடடகள1னம கட1ம கட1ம க வநத
ப-ள டப தத ல வ)ரநத பக ணடரநத ரகள. இபபட வநதவரகள.ல
த ரச) றறமபலம ப-ளரளரயயம அவ த கடமபதத ர யம ந ம
ப ரகக வற ம.
w
w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

t
வமறப லததககப வப கம படககடடன அடய-ல வ-ழநத ரநத ந ழல ல

ne
ஒர பபடடய-ன வமல உடக ரநத ரநத ள கலய ண-. அதரத அவள
பககதத ல ந னற ள. த ரச) றறமபலம ப-ளரளயம அவரர1ய
மரனவ-யம கழநரதகள அஙகம இஙகம ஓ1 மல தடதத ந றததம
பபரம மயற) ய-ல ஈடபடடரநத ரகள. வணடகக ரகள இ ணட வபர

s.
ரகய-ல த ரககச) ய1ன பயபகத வய ட )றறத த தத ல ந னற ரகள.

அநதப ப-ள டப தத ல கடய-ரநத அவவளவ ஸத ரகளககளளம


கலய ண- த ன அழகம வ)Uக மம பப ரநத வ-ளஙக ன ள. அவவழ வய

nt
வப ன ஸத ரகள அவரளப பப ற ரம பப ஙக ய கணகள1ன ப ரததக
பக ணட வப ன ரகள. பரஷரகள எஙவகவய ப ரகக ற ப வரனய1ன
அவரளப ப ரததக பக ணட ப)னற ரகள. படட உரம ரலயம
ஜவவ தப பப டடம தரதத ஓர இரளஞன அவவழ ய கக கறகவக

re
பநடகவக ஐநத ற த1ரவ வப யவ-ட1 ன.

மதல ல இ ணப1 ர ந ம ஷம கலய ண- ப-ள டப தத ன


ந ல பறமம ப ரததப ப ரதத ஆச)ரயபபடடக பக ணடரநத ள. அபபறம
or
படப1னற அவள மகதத ல ஒர ம றதல உண1 ய-றற. கவனதத1ன
எரதவய வகடபவள வப னற ப வரன வத னற றற. ஐநத ந ம ஷதத றகள
அவளர1ய மகதத ல ஆய- ம வ-தம ன ப வஙகள க ணபபடட
மரறநதன. வ-யபப, வக பம, ஆவல, ஆதத ம, )நவதகம, ப ப பப இவவளவ
ilt

ப வஙகளம ம ற ம ற த வத னற ன.

அவளககக பக ஞ) த தத ல ) லர கமபல க ந னற
வப) கபக ணடரநதத அவளர1ய க த ல வ-ழநதத த ன இதறகக
m

க ணம கம.

கட1தத ல ஒரவர ப) லக ற ர: "அரத ஏன வகடக றரகள? ப)னரனப


பட1ணபமலல ம ஒவ 'பக ல'பலனற வப ய-ரகக! அ1 1 ! அநதத
.ta

த ர1னர1ய ) மரதத யதரதச ப) லலக ற ரகள ப) லலக ற ரகள


அபபடவய ப) லலக ற ரகள..."
w
w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

t
கட1தத வல இனபன ரவர: "ஏன ஸ ர! அத எபபட பபரய கட1தத வல

ne
அததரன வப லB ஸக னககம டம கக பக டததவ-டட அவன தபப-ததக
பக ண1 ன? நமப மடய த அத )யம ய-ரகக றவத!"

மதல மன.தர: "ப ரஙகள! ஸவ1ஜ வமவலய-ரநத அபபடவய அல கக

s.
ஒர த வ த வ-ன ன ம. ந 1கம ப ரகக வநத ரநதவரகள தரலவமவலவய
ந1நத இ ணட எடடவல வப யவ-ட1 ன ம. இனனம பபரய வவடகரக
எனன பதரயம ? அவரன அ ஸட ப)யய வநத ரநத வப லB ஸ டபட
கம ஷனரன வம ட1 ர வணட வ )ல வல ந னற பக ணடரநதத ம. அநத

nt
வணடரயதத ன அவன வ-டடக பக ணட வப ய வ-ட1 ன ம!"

வவபற ரவர: "அவன எஙவகத ன வப ய-ரபப ன எனற ஏத வத


பதரநதத ?"

re
"எஙவக வப ய-ரபப ன? பரழயபட பக ளள.1ககர ககதத ன வநத
வ)ரநத ரபப ன. ந ணறக டடவல பகநத வ-ட1 ல, அபபறம ய வல
கணடப-டகக மடயம! ஆய- ம வப லB ஸக ரகள த ன வ டடவம?"
or
"ஆம ம; ந ணற க டடவல பகநதவ-ட1 ல, ) பப டடகக எனன வழ ?"

"அத பதரய த உஙகளகக? பக ளள.1க கர ய-ல ஏவத ஒர


ilt

க மதத ல அவனகக...(பமதவ ன க ல ல) ய வ ஒர பபணப-ளரள


இரகக ள ம!"

"இதறக எனன ஸ ர, இவவளவ இ க) யம! மதரதயன வப க ற


m

ஊப லல நத ன அவனகக ஒர பபண1 டட இரகக ற ள எனற


ப) லக ற ரகவள!"
.ta
w
w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

t
")Uச)U ! ஏன இபபடக கனன ப-னன பவனற வபசக றரகள? நமமர1ய
வழககவம இபபடதத ன; ஒனற எனபரதப பதத எனக றத!"

ne
"உஙகளகபகலல ம எனன பதரயம? பட1ணதத வல பபண ப-ளரளகள
எலல ம ஒவ யடய க அவனர1ய வம கதத வல மழக க க 1நத ரகள ம.
அபதனனவம அவன.1தத வல ஒர வ)Uக ண )கத இரபபத கச

s.
ப) லக ற ரகள. ந 1க வமர1ய-ல அவன மகதரதத த றநத
க டடன வன இலரலவய , எததரனவய பபண ப-ளரளகள மரசர)ப
வப டட வ-ழநத வ-டவ ரகள ம! ப ரஙகள; கர1) ந ள ந 1கததனற

nt
க1 அபபட ஒரதத மரசர)ப வப டட வ-ழநத வ-ட1 ள ம!"

"அபதனனவம , ஸவ ம ! இநதப பககபமலல ம அவனகக அத


வ-ஷயதத ல ப மப நலல பபயர. எனனத ன
பக ளரளகக ன ய-ரநத லம, இத வர ய-ல ஒர ஸத ரகக வத அவன

re
பகடதல ப)யதத லரலபயனற ப) லக ற ரகள."

"ஒர ந ரளகக அவன அகபப1பவப க ற ன! அபவப த எலல ப பப ய


ந ஜமம பதரநத வப க றத."
or
கலய ண- இவவளவத ன வகட1 ள. உ1வன ஒர தரம னததகக
வநத ள. த ரச) றறமபலம ப-ளரளரயக கபப-டட, "அபப ! எனகக உ1மப
ஒர ம த ரய ய இரகக றத. ந ன த ரபபத கக வ வ-லரல. நஙகள வப ய
ilt

வ ரஙகள. ந னம அதரதயம த ரமப-ப பஙகளததகவக


வப யவ-டக வற ம" எனற ள.

த ரச) றறமபலம ப-ளரள த டகக டட, "எனன அமம ! இபபடச


m

ப) லக ற ய? டககட க1 வ ஙக ய யவ-ட1வத!" எனற வகட1 ர. அவர


எனன ப) லல யம ப- வய ஜனப ப1வ-லரல. கலய ண- ப-டவ தம கத
த ரமப-தத ன வப வவபனனற ப) னன ள.
.ta

இதறகள ய-ல வநதவ-1வவ, த ரச) றறமபலம ப-ளரள வவற


வழ ய-லல மல, ")ர, அமம ! நலல வவரளய ய வணடகக ரகளம
இரகக ற ரகள. த ரமப- ஜ கக ரதய யப வப யச வ)ர. வடடலம
ஜ கக ரதய ய இர" எனற நற த1ரவ ஜ கக ரதப படதத வ-டட,
மரனவ- மககள1ன ய-ல ஏற ன ர.
w

ஸவ1ஷரன வ-டட ய-ல நகரநததம, கலய ண-யம அதரதயம


பவள.வய வநத ம டட வணடய-ல ஏற ப பஙகளததககப
w

ப- ய ணம ன ரகள.
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

அதத ய யம 41 - மரறநத சழல

t
ஆட ம தம. வமலகக றற வ-ரவ-ர எனற அடததக பக ணடரநதத.

ne
ம ஙகள.ன க ரளகள அநதக க றற ல பட1 ப டர1ச ப) லல மடய த.
ந ல பககம ரநதம 'வ\ ' எனற இர ச)ல )ததம எழநதத.

பஙகளம க மம ஜலதத வல ம தநத பக ணடரபபத வப ல

s.
க ணபபட1த. ஆறகள.லம வ யகக லகள.லம பதபவளளம இர
கர கரளயம பத டடக பக ணட சழ கள நர கள1ன அத கவவகம யப
வப யக பக ணடரநதத. வயலகள எலல ம தணணர ந ரறநத ததமப-க

nt
பக ணடரநதன. ந றறஙக லகள.ல இளம ந றறககள பக ழ
பக ழபவனற பசரமய யப ப1ரநத இரநதன. அபபய-ரன மB த ) ல
)மயம க றற வவகம யச சழனற அடதத வப த, வ-தவ-தம ன சழ களம
வக லஙகளம வத னற மரறநதன.

re
த1 கஙகள நர ந ரறநத அரலவம த க பக ணடரநதன. த மர யம
அலல யம பததய-ர பபறற, தளதளதளபவனற வ-ளஙக ய பத ய
இரலகரளயம பம டடகரளயம வ-டடக பக ணடரநதன. அஙபக னறம
இஙபக னறம க மலரநத ரநத த மர ப பககரள வமலகக றற
or
ப1 தப ட படதத றற.

ம ரகஙகளம பட) களககம க1ப பத பவளளம வ ழகரகய-ல பத ய


உற) கதரத ஊடடய-ரபபத வப ல க ணபபட1த. எரரம ம டகள
ilt

தளரநத நர1ய1ன வநத பக ணடரநதரவ, நர ந மப-ய த1 கதரதப


ப ரதததம அத வவகம யப ப யநத வநத தணணரல அம ழநதன.
பக கககள கட1ஙகட1ம கப பறநத வநத, களககர கள.ல பத த ய
மரளதத வரம வக ர களகக மதத ய-ல உடக ரநத
m

பமLன னநததத ல ஆழநதவ-ட1ன. பசரமய ன வக ர களகக ர1ய-ல


அநதத தய பவணண-றக பக கககள ந னற ந ரலயம, அவறற ன ந ழல
கU வழ தணணரல ப- த பல தத வத றறமம, ஆக ! எபவபரபபட1 ரகவதரநத
) தத கக ன எழத ய ) தத வம இத எனற நமரம அத )ய-ககச
.ta

ப)யதன.

*****
w
w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

கலய ண- பஙகளததகக வநத, வணடரய வ-டட, இறஙக , வடடககள


வப ன வள இலரலவய , உ1வன க1தரத எடதத இடபப-ல ரவததக

t
பக ணட, "அதரத! ந ன ஆறறஙகர ககப வப யக கள.ததவ-டட
வரக வறன" எனற ப) லல வ-டடக க ளமப-ன ள. "எனனட, அமம , இத?

ne
ந ரளககப வப ய ஆறற ல கள.தத ல வப த த ? இனரறகவக அவ) ம ?
வமலகக றவற இபபடச சற வள.ய ய அடததக பக ணடரகக றத. இநதக
க றற ல வப ன ல உ1மபககத த ன ஆகம ? ந ன தன.ய ய-ரககம
வப த ந ஏத வத உ1மபகக வரவ-ததக பக ணட படததக பக ணட

s.
வ-1 வத! எனன ல ஆக த" எனற ள அதரத.

"நனற ய-ரகக றத. ஆறற வல பதபவளளம வநத ரககம வப த

nt
ய வத வடடல பவநநரல கள.பப ரகள ? ந ன ம டவ1ன" எனற
ப) லல வ-டடக கலய ண- க ளமப-ச ப)னற ள.

வநவ அவள ப ழர1நத வக வ-லககதத ன ப)னற ள எனற

re
ப) லலவம வவணடம ? இநதத த1ரவ அவள ஏம றறமர1யவ-லரல.
ம ததடய-ல வமர1 மB த மதரதயன தரலய-ல கடடய மண1 ச1ன
உடக ரநத ரநத ன. அவனர1ய மகதத ல கதகலம கடபக ணடரநதத.
கலய ண-ரயப ப ரதததம அவன, "ஸமத கலய ண- அமம ள,
or
வ வவணம! தஙகரள எத ர வந கக க பக ணடத ன இனற க ரல
ஆறமண-ய-ல ரநத க தத ரகக வறன" எனற ன.

கலய ண- ஆனநத ப வ)ம ன ள. த டப னற தனகக இறககள


மரளதத ஆக )தத ல பறபபத வப னற உணரச) யர1நத ள. ப)னற
ilt

ந ல வரஷக லதத ல மதரதயன ஒர த1ரவய வத இவவளவ


)நவத ஷம க அவரள வ வவறறத க ர1ய த. கலய ண-ய-ன கலய ணப
வபசச ஆ மப-ததத ல ரநத அவரகளககள வக பமம த பமம த ன
அத கம ய-ரநதன அலலவ !
m

"ந ன இனற உனரன ப ரபபத அத ரஷ1வ)நத ன! இததரன வந ம


த ரபபத ககக க ட1ததட1 ந ன வப ய-ரகக வவணடயத" எனற ள
.ta

கலய ண-.

"ஓவக ! அபதனன )ம ச) ம? இவத இநத அகக )ன பM1தத ல


அமரநத எலல ம வ-வ ம கச ப) லலவவணம" எனற ன மதரதயன.
அவளர1ய க1தரத வ ஙக க கU வழ ரவதத, அவரளயம அநத
w

வமர1ய-ல உடக ச ப)யத ன.

*****
w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net
கலய ண-, அனற ந1நதரதபயலல ம ஒரவ ற ப) னன ள. யவ ம
ஸவ1ஷன.ல ய-லகக கக க ததக பக ணடரநதவப த, மதரதயரனப
பறற ய வபசச க த ல வ-ழநதரதயம, "பக ளள.1ககர ககத த ன

t
வநத ரபப ன" எனற வ ரதரதரயக வகட1வ1வன த ன த ரபபத ககப
வப க மல த ரமப- வநதவ-ட1ரதயம கற ன ன.

ne
"கலய ண-! உனனர1ய இபவபரபபட1 அனபகக ந ன எநத வரகய-ல
தகநதவன எனற த ன பதரயவ-லரல. உனனர1ய அனரபக க1 ஒர
)மயம ந ன )நவதக தவதவன? அரத ந ரனதத ல ஆச)ரயம ய-ரகக றத"

s.
எனற ன மதரதயன.

கலய ண-கக அபவப த ய-லவவ ஸவ1ஷன.ல க த ல வ-ழநத

nt
இனனம ) ல வ-ஷயஙகள ஞ பகம வநதன. அவள மகதத ல உ1வன
தனபக கற வத னற றற.

"அபதலல ம )ரத ன; ஆன ல..." எனற வகடக ஆ மப-ததவள,

re
தயககமர1நத ந றதத வ-ட1 ள.

"எனன? எனன?" எனற மதரதயன வகட1 ன.

கலய ண- வபசர) ம றற , " ய-வலறக ற )மயதத ல ந ன


or
வ வ-லரலபயனற ப) லல வ-டவ1னலலவ ? அபப வம ) னனமம வம
எனன ந ரனதத ரகவள பதரய த. எனரனப ரபதத யம எனவற மடவ
கடடய-ரபப ரகள. ஸவ1ஷன.ல இரநதவரகள க1 எனரனப ப ரததச
) ரதத ரபப ரகள" எனற ன.
ilt

"இவவளவத வன கலய ண-! ந ம இ ணட வபரம ரபதத யஙகள த ன.


ரபதத யஙகள கவவ இரபவப ம. ) ரகக றவரகபளலல ம ) ரததக
பக ளளடடம. இனனம பக ஞ) ந ள த வன ) ரபப ரகள? ந ம இரவரம
m

கபபவலற ஆனநதம கக க1ல ப- ய ணம ப)யயம வப த அவரகளர1ய


) ரபப நமரமத பத 1ரநத வ ப வப க றத ? அககர ச )Uரமககப வப ய
ஆனநதம யக க லங கழ ககம வப த த ன அவரகளர1ய பரக )ம நம
க த ல வ-ழபவப க றத !...கலய ண-! எனனர1ய வவரலபயலல ம
.ta

ஆக வ-ட1த. அப- ம ரயப ப ரதத வ-டவ1ன. அவள


ப)Lகயம ய-ரகக ற ள. அவரள ப தக பபதறக ஓர ஆ) ம யம ஏறபடட
வ-ட1 ன. இன.வமல ந ம எஙவக வவணம ன லம வப கல ம. இனனம
பக ஞ) ந ரளகக இஙவக வப லB ஸ ஆரபப ட1ம அத கம ய-ரககம.
w

அநதக கலவ ம அ1ஙகம வர ய-ல ந ன ஜ கக ரதய ய-ரககவவணம.


அபபறம, ந ம கபபவலற க க ளமப- வ-டவ1 ம ன ல, ப-றக எத எபபடப
வப ன ல நமகக எனன? ப) ரகக வ ழரவ அர1நதவரகளகக
மணணலகதரதப பறற க கவரல ஏன?" எனற ன. ப-றக ) ல த னஙகள
w

கலய ண-ககம மதரதயனககம ப) ரகக வ ழவ கவவ ப)னற வநதன.


அவரகள ஆனநத பவளளதத ல ம தநத பக ணடரநத ரகள எனவற
ப) லலல ம. ஆன ல அநத பவளளதத ன அடய-ல ஒர பபரஞசழல
w

வட1ம டடச சழனற பக ணடரநதத எனபரத அவரகள


அற நத ரககவ-லரல

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

அதத ய யம 42 - தணவ1

t
யவ ம 1வன வப லB ஸ ஸவ1ஷன ப- ம த அமரககளபபடடக
பக ணடரநதத. ப)னரனப பட1ணதத ல ரநத ) டஷ த டபட

ne
இனஸபபக1ர பஜன ல தர வய வநத ரநத ர. இனனம ஜ லல
சபரனப1னப1ணட தர யம, இ ணட டபட சபரனப1னப1ணடகளம,
அர 1ஜன )ரகக ள இனஸபபக1ர ஸப-இனஸபபக1ரகளம, மபபத
க னஸ1ப-ளகளம ஆஜ க ய-ரநத ரகள.

s.
ஜ லல சபரனப1னப1ணட தர வமரஜய-வல ஓஙக க கதத வ-டடச
ப) லக ற ர: "நமமர1ய ஜ லல வப லB ஸ பர1கக இரதவ-1

nt
அவம னம வவணடயத லரல. நமமர1ய ம னம வப வய வப ய வ-ட1த.
ப)னரனய-ல ரநத டபட இனஸபபக1ர பஜன ல தர வநத ரபபரதப
ப ரகக றரகள அலலவ ? இனற 20 ஆம வதத . இநத ம தம 31 ஆம
வதத ககள த ர1ரன ந ம ப-டதவதய க வவணடம. பதரக னறத ?..."

re
டபட இனஸபபக1ர பஜன ல ப) லக ற ர: "த ர1ன எடதத வநத
வம ட1 ர பக ளள.1ம ப லததககப பககதத ல மடவ-ல க 1நத
அகபபடட வ-ட1த. ஆரகய ல அவன இநதக பக ளள.1ககர ய-ல த ன
or
எஙவகவய ஒள.நத ரகக ற ன. பக ளள.1ககர க டகரளச
)லலர1வப டட )ல தத வ-டஙகள. அவனகக ய வத உதவ-
ப)யபவரகள இரககதத ன வவணடம. ய ர வமல )நவதகம ஏறபட1 லம
உ1வன அப ஸட ப)யத வ-டஙகள. பக ஞ)ஙக1த தயஙக வவண1 ம.
பதரக னறத ?"
ilt

ப-றக, டபட இனஸபபக1ர பஜன ல தர , ஜ லல


சபரனப1னப1ணர1ப ப ரதத, "இநதத த ர1ரன உளளரல தபப
ரவகக மல கணடப-டபபத கஷ1ம. 'தபபச ப) லக றவரகளகக ஆய- ம
m

ரப ய )னம னம பக டககபபடம' எனற '1 ம 1 ம' வப 1ச


ப) லலஙகள" எனற ர.
.ta

*****
w
w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

மதரதயன பக ளள.1ககர கக வநத பதத ந ரளகக வமல


ஆக வ-ட1த. அனற க ரலய-ல கலய ண- )ரமயல ப)யத

t
பக ணடரநத ள. அவள மகதத வல கதகலம கடபக ணடரநதத. ) ல
)மயம தனககதத வன பனனரக பரநத பக ளவ ள. ) ல )மயம

ne
தனககளவளயம ) ல )மயம வ யவ-டடம ப டடப ப டவ ள.
மதரதயனகக க ந ம )ரமயல ப)யக வற ம எனற எணணவம
அவளகக அததரகய உற) கதரதயம மக ழச) யம அள.ததத.

s.
)ரமயல ப)யத ப-றக பக ஞ) ) பப டர1ப பககவம யப ப-ர)நத
இரலய-ல கடடக க1ததககள ரவததக பக ணட, அதரதய-1ம
கள.ககபவப க வறன எனற ப) லல வ-டடக கலய ண- ஆறறககக

nt
க ளமபவத வழககம. அதரதககக கண ப ரரவ பக ஞ)ம மஙகல. அத
இபவப த கலய ண-கக ப மபவம ப)Lகரயம ய-ரநதத.

) ல )மயம ஆறறஙகர ககக க ளமபமவப த கலய ண-ககச )ஙக1ம

re
ஏறபடடவ-டம. அககம பககதத வடகள.ல ய வத வநத, "ந ஙகளம
உனன1ன கள.கக வரக வற ம" எனப ரகள. அபவப த த டப னற அவள
தன மனதரத ம றற க பக ணட, "இலரல, அமம ! ந ன இனற கள.கக
வ வ-லரல" எனற ப) லல வ-டவ ள. அபபறம மதத ய னததகக வமல
or
தன.ய கப வப வ ள. அபபடக க ளமபவத தர1பட1வப பதலல ம, "ஐவய !
மதரதயன க தத ரபப வன! ப) வய டரபப வன?" எனற அவளர1ய
உளளம தடதடததக பக ணடரககம.

அனரறய த னம அவள ) பப டர1க க1ததககள எடதத


ilt

ரவததகபக ணடரநத வப த வ )ல ல தணவ1 வப டம )ததம


வகட1த. க ம பவடடய ன ப-னவரம ற கவ-ன ன: "பக ளரளகக
மதரதய ப-ளரளரயப ப-டககத தபபச ப) லறவஙகளகக )ரகக ரவல
ஆய- ம ரப )மம னம அள.பப ஙக. (1ம 1ம 1ம 1ம) வமறபட
m

மதரதய ப-ளரளககச ) பப ட வப 1றத, தஙக இ1ஙபக டகக றத,


வப)றத, பழகக றத எலல ம பபரய கததஙகள கம. அபபடச
ப)யறவஙகரளச )ரகக ரவல கடரமய தணடசசபபடவ ஙக. ) கக ரத,
.ta

) கக ரத, ) கக ரத!" (1ம 1ம 1ம 1ம)

*****
w
w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

t
ne
s.
nt
re
or
ilt
m
.ta
w
w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net
கலய ண- வழககம வப ல அனறம இடபப-ல க1தத1ன
பக ளள.1தத றகக கள.ககக க ளமப-ன ள. வப கமவப த அவளர1ய
உளளதத ல பறபல எணணஙகள வத னற அரலநதன. வ-ரப னற வ) ய

t
வமலக க றற ன ல அவளர1ய வ)ரலய-ன தரலபப அரலநதரதக
க டடலம அத வவகம கவவ அவளர1ய உளளம அரலநதத. எவவளவ

ne
எவவளவவ ஆபததகளககத தண-நத ந ம மதரதயனகக உதவ-
ப)யக வற ம எனற எணணம அவளகக எலரலய-லல த பரபரப
அள.ததத. இநத ஆபதபதலல ம வ-லக , மதரதயனம த னம கபபவலற ச
ப)னற ந ரபயம யம )நவத ஷம யம வ ழம க லம வரம எனற

s.
எணண-யவப த, அவளர1ய இரதயம பபரம பயல ல அகபபட1
ம ககலதரதப வப ல கலஙக யத.

nt
ஆன ல எலல வறரறயம வ-1, அவரள அத கம யக கலஙகச ப)யத
வநத எணணம வவபற னற கம. தனனர1ய இததரன அனபககம
மதரதயன ப தத நத ன ? - இநத ந ரனவ ) ல )மயம வத னறம வப த
அவள ப) லல மடய த வவதரன அர1வ ள. அனற ய-லவவ

re
ஸவ1ஷன.ல, மதரதயனர1ய ஸத ர )கவ )தரதப பறற அவள
க த ல வ-ழநத வபசச 'பதளள.ய ப ல ல ஒர ) ற த நஞர)க கலநதத'
வப ல அவளர1ய தய உளளதத ல வ-ஷதத ன வ-ரதரயப வப டட
வ-ட1த. "நமமர1ய மதரதயன அபபடபயலல ம ப)யவ ன? ஒர
or
ந ளம இலரல!" எனற ஒர ந ம ஷம எணணவ ள. மறந ம ஷம "வபரதப
பபணண க ய எனகக எனன பதரயம! பரஷரகள எலல ரம
அபபடதத வன , எனனவம ? எனரன வம )நத ன ப)யக ற வன ,
எனனவம ?" எனற கலஙகவ ள. ப)னற பதத ந ள கவவ, இத வ-ஷயம க
மதரதயன.1ம ப- ஸத ப-தத, அவன.1ம உறத பபற வவணடபமனற
ilt

எணண-க பக ணடரநத ள. ஆன ல அதறகத ரதரயம வ மல, ந


எழ மல, ந டகள கழ நத வநதன. இனரறகக எபபடய வத அநதப வபசர)
எடதத மதரதயன.1ம உறத பபறறக பக ளள வவணடபமனற வழ ய-ல
கலய ண- தரம னம ப)யத பக ண1 ள.
m

ஆன ல, ஐவய ! அநதத தரம னதரத ந ரறவவறற அவளககச


)நதரபபம க ர1ககவவய-லரல. அனற அவள ப ழர1நத வக வ-லககக
.ta

பக ஞ) த தத ல வநத பக ணடரநதவப த க டடன உளள.ரநத வபசசக


க ல வரவத வகடடத த டகக ட1 ள. இநத ஆபதத ன ந ரலரமய-ல
மதரதயன1ன ய ர வநத வப) மடயம? அநத இ1தத வலவய ந னற
ம ஙகள.ன இர1பவள. வழ ய க உறறப ப ரதத ள. ஐவய ! இத எனன
க ட) ! ப ரகக )க ககவ-லரலவய! மதரதயனகக அரக ல ஒர
w

ஸத ரயலலவ உடக ரநத ரகக ற ள? அவளர1ய தளககம கலககம!


) ரபரபப ப ர ) ரபரப! அழக ப) டடக றத! )U! மதரதயனர1ய
மதக ல அவள தடடக பக டகக ற வள? ஐவய ! இத எனன வக ம?
w

மதரதயன த ரமப- அவரளத தழவ-க பக ளக ற வன?

கலய ண-கக அநத ந ம ஷதத ல ) தத ப- ரமவய உண1 க வ-ட1த


வப ல ரநதத. ப ரததத ப ரததபட ) ல ந ம ஷம அஙவகவய ந னற ள. ப-றக
w

அஙவக ந றக மடய தவள ய, இடபப-ல க1தத1ன வநத வழ வய


த ரமப-ச ப)லலல ன ள.

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

அதத ய யம 43 - "எஙவக ப ரதவதன?"

t
"கணண ல கண1தம பப ய; க த ல வகட1தம பப ய; த வ-) ரபபவத

ne
பமய;" எனற ஒர மதபம ழ வழஙகக னறத. மககள இதன உணரமரய
உணரநத ந1கக த க ணதத ன ல உலகதத ல எததரனவய தவறகள
வநரடட வ-டக னறன. வபரத கலய ண- இபவப த அபபடபபட1 தவறத ன
ப)யத ள. கணண ல கண1ரத நமப-வ-ட1 ள. நமப-ன ல த ன எனன?

s.
அதறக க அபபடப ரபதத யம ப-டததவ-1 வவணடம ? ஐவய , கலய ண-!
எனன க ரயம ப)யத வ-ட1 ய? எனன வ-பரதததககக க ணம ஆன ய?
- ஆன ல உனரனச ப) லல தத ன எனன பயன? வ-த ய-ன

nt
)த ய வல )ரனகக ந எனன ப)யவ ய?

கலய ண- ப)யத தவற எததரகயத எனபரத ந ம பதரநத


பக ளவதறக, )றறப ப-னவன கக ச ப)லல வவணடய-ரகக றத. பக ஞ)ம

re
ப)னரன வர ய-ல ப- ய ணம ப)யத அஙவக ந1நதவறரறக
கவன.ததல அவ) யம ய-ரகக றத.

*****
or
")ஙகU த )த ம" எத ரப த க ணதத ன ல நடவ-ல தர1பபடட ந னற
இ வககப ப-றக இ ணட மனற த னஙகள வர ய-ல, அநத ந 1கக
கமபபன.ரயச வ)ரநதவரகள எலவல ரம வப லB ஸ கணக ண-பபககம
வ-) ரணககம உடபடடரநத ரகள. ஆன ல எனன வ-) ரண
ilt

ப)யதஙக1 அவரகள.1ம ரநத எவவ-தத தகவலம பதரநத பக ளள


மடயவ-லரல. த ஙகள ப)னரனகக வரம வழ ய-ல தறப)யல க
ய-ல ல வநத வ)ரநதவன மதரதயன எனறம, தஙகள.1ம "பல ம"
எனற பபயர பக டதத ரநத ன எனறம, ) றநத நடபபத த றரம
m

அவன.1ம இரநதபடய ல தஙகள கமபபன.ய-ல வ)ரததக


பக ண1த கவம மறறபட அவரனப பறற த தஙகளகக ஒனறவம
பதரய பதனறம ப) லல வ-ட1 ரகள. உணரமய-வலவய, அவரகள.ல
ஒரவரனத தவ- மறறவரகளககத பதரநத ரநதவத அவவளவத ன
.ta

அலலவ ?
w
w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

t
ne
s.
nt
re
or
ilt
m
.ta
w
w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net
ஆகவவ கமலபத ஒரவன த ன வ-) ரணய-ன வப த பப ய ப) லல
வவணடயத ய-ரநதத. அத வ-ஷயதத ல அவன பக ஞ)ஙக1த தயககம
க ட1 மல அழததம ன பப யய கவவ ப) லல ச )ம ள.ததக

t
பக ண1 ன. அவன வ-ஷயதத ல வ-வ)ஷ கவனம ப)லததவதறக
எவவ-த மக நத மம இலல தபடய ல )நவதகமம ஏறப1வ-லரல.

ne
இ ணட மனற ந ரளககப ப-றக, வப லB ஸ ர ந 1கக கமபபன.ய-ன
கணக ண-பரப ந றதத வ-ட1 ரகள. அத ல ஒனறம
ப- வய ஜனம லரலபயனற அவரகளகக ந ச)யம க வ-ட1த. அவவ வற

s.
அவரகள அப- ம ரயயம ஒர ந ள வ-) ரண ப)யத வ-டட
அவள.1ம ரநத ஓடபவப னவரனப பறற எவவ-தத தகவலம பதரநத
பக ளள வழ ய-லரலபயனற வ-டட வ-ட1 ரகள. அநத அந ரதப

nt
பபணண-1ம )வக தர ) த மண-வதவ- மனரனவ-1ப பத னம1ஙக
வ-சவ )ம க டடத வதறதல கற வநத ர. ஆன லம அப- ம ய-ன
உளளதத ல ஒர கணவமனம அரமத ஏறப1வவய-லரல. ) ல )மயம
தனனர1ய அணணன.ன ) மரதத யதரத ந ரனதத அவள

re
வ-யபபர1வ ள; அபவப த அவளகக ம கவம பபரரமய யகக1
இரககம. அவன உணரமய-வலவய களளன ய-ரநத, ந 1கதத லம
களளன வவஷம வப ட1ரத ந ரனததப பனனரக பக ளவ ள.
அவனர1ய நடபரப ந ரனககமவப த அவளககச ) ரபபக க1 வரம.
or
ஆன ல இ ணட ம தம க அவன ப)னரன நகரல தஙக ய-ரநதம
தனரன வநத ப ரககவ-லரலபயனபரத எணண- உளளம ரநவ ள.
ப-றக, த ன மரசர)யர1நத வ-ழநதபடய ல த ன அவன இனன ன
எனத பதரநதபதனபரதயம, அதன ல த ன அவன ஓ1 வவணடய-ரநத
பதனபரதயம எணணம வப த, அவளர1ய பநஞச பவடதத வ-டம
ilt

வப ல ரககம. "ஐவய ! இநதப ப வ-ய-ன ல மதரதயனகக எபவப தம


தனபநத ன ?" எனற எணண- உரகவ ள. அவன மறபட தபப-ததக
பக ணட வப னரத ந ரனககம வப த அவளகக உற) கம
உண1 க வ-டம.
m

*****
.ta

இபபடய-ரககமவப த ஒர ந ள அவரள ய வ ப ரகக


வநத ரபபத கவம, வ-தய லயதத ன தரலவ- அரழதத
வ சப) னனத கவம ஒர ம ணவ- வநத கற ன ள. ந )ம யப வப க ற
வப லB ஸக ன த ன ய வத வநத ரகக வவணபமனற ந ரனவ1ன
அப- ம , )வக தர ) த மண-ய-ன அரறககள வநததம, அஙவக அநத
w

அமம ள1ன ஒர வ ல பன இரபபரதக கண1 ள.

"அப- ம ! இநதப ரபயன உனனர1ய அணணன.ன ) வநக தன எனற


w

ப) லக ற ன. மகதரதப ப ரதத ல பப ய ப) லலபபட1வன கத


வத னறவ-லரல. உன அணணன உனகக ஏவத )ம ) ம
ப) லல ய-ரகக ற ன ம. இவத பககதத அரறய-ல உடக ரநத வபசஙகள.
)ரய கப பத ரனநத ந ம ஷம பக டதத ரகக வறன" எனற )வக தர
w

) த மண- கற ன ர.

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

இபபட அவர ப) லல வரமவப வத அப- ம ஆவல ததமபம கணகள ல


கமலபத ரய வந கக ன ள. அடதத அரறககள ப)னறதம, "அமம ள,

t
ப) னனத ந ஜநத ன ? நஙகள என அணணன.ன ) வநக த ? எனககக க1
உஙகரள எஙவகவய ப ரதத ந ரனவ ய-ரகக றவத!" எனற ள.

ne
"ஆம ம; பதத ந ரளகக மனப எனனர1ய வ-தரவத தஙரககக
இநத வ-தய லயதத ல ஒர இ1ம க ர1ககம ? எனற ப ரபபதறக க
வநவதன. அத உஙகளர1ய தரலவ-கக ஞ பகம இலரல. உனகக

s.
ந ரனவ இரபபத கத வத னறக றத" எனற ன கமலபத .

"ஐவய ப வம, அபபட ஒர தஙரக உஙகளகக இரகக ற ள ? அவரள

nt
வ-தய லயதத ல வ)ரதத வ-டடரகள ?"

"இலரல; வ-தய லயதத ல வ)ரபபதறகள அவள ப)ததப வப ன ள.


ந வன பக னறவ-டவ1ன" எனற ப) லல வ-டட கமலபத ) ரதத ன.

re
"இநத ஆ) ம ககப ரபதத யம வப ல அலலவ இரகக றத?" எனற
அப- ம எணண-, அவரன பவரண1 கணகள1ன வந கக ன ள.

"இலரல அமம ! எனககப ரபதத யம லரல. உணரமய-ல எனனர1ய


or
தஙரகரயப பதத ந ரளகக மனப த ன ந ன ) ரஷடதவதன. உ1வன
அவரள வ-தரவய கக வனன. அவள ல ஆகவவணடய க ரயம
மடநததம, பக னவற வ-டவ1ன. அபபட அவரள ந ன ) ரஷடததத,
எனனர1ய ஆதம ) வநக தன ஒரவனர1ய தஙரகரயத
ilt

வதடவதறக கதத ன. உனரன இஙவக கணட ப-டதததம..."

"ந ஜம கவ ப) லக றரகள? எனரனத வதடமபட என அணணன


உஙகரள அனபப-ன ன ? என ஞ பகம அவனகக இரநதத ?"
m

"உன ஞ பகதரதத தவ- வவற ஞ பகவம அவனககக க ர1ய த,


அமம ! உணரமய-ல, உனரனத வதடக பக ணட த ன அவன ப)னரனப
பட1ணததகக வநதத. வநத இ1தத வல ந 1கக கமபபன.ய-ல
.ta

வ)ரநத ன..."
w
w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

"எனன வய ) கக ற ய?" எனற கமலபத வகட1 ன.

t
"உஙகரளப ப ரததத ல ரநத, ஏவத ஞ பகம பத ணர1ய-ல ரகக றத,
மனதத றக வ ம டவ1பனனக றத. அனற இநத வ-தய லயதத ல

ne
உஙகரளப ப ரதத ஞ பகவம எனகக லரல. வவற எஙவகவய ப ரததத
வப ல ரகக றத. உஙகளகக ந ரனவ-லரலய ?"

"ஆம ம; இனனம ஒர இ1தத ல ப ரதத ரகக ற ய. அதவம )மB பதத ல

s.
த ன...ந ன த ன )த ம" எனற ன கமலபத .

"ஓவ\ ?" எனற ப) லல அப- ம ) ரதத ள. பள.சப)னற அவளகக

nt
ஞ பகம வநத வ-ட1த. அவனர1ய ஸத ர வவஷதரத ந ரனதத வப த
அவளககத த ஙகமடய மல ) ரபப வநதத. பககதத அரறய-ல இரநத
) த மண- வக ப-ததக பக ளளப வப க ற வ எனற பயநத வ ரய
மடகபக ண1 ள.

re
*****

ப-றக அப- ம வகளவ-வமல வகளவ-ய யப வப டட, கமலபத ககம


மதரதயனககம ) வநகம ஏறபட1 வ ல றரறபயலல ம அற நத
or
பக ண1 ள. மதரதயன மத ல சவர ஓ ம ந னற அப- ம ரயப
ப ரததரதயம அவளர1ய ப டர1க வகட1ரதயம கமலபத ப) னன
வப த அவள கணணர பபரகக ன ள. ப-றக, மதரதயன ந 1கக
கமபபன.ய1வன மல ய ந டடககப வப க உதவத) தத ரநதரதச
ilt

ப) னனதம அப- ம , "ஐவய ! அபதலல ம இநதப ப வ-ய-ன வலத வன


வண யப வப ய-றற? ந ன பபணண யப ப-றநதவத என அணணனர1ய
தனபததகக கதத ன" எனற ப) லல வ-மம அழத பத 1ஙக வ-ட1 ள.
m

கமலபத அவளகக ஆறதல கற ரதரயம ப) னன ன. "இபவப த


ஒனறம வம )ம வப யவ-1வ-லரல, அப- ம ! உன அணணரன
தபபவ-ககம பப றபப எனனர1யத. இநத ந ம ஷதத ல அவன
எஙவகய-ரகக ற ன எனற எனககத பதரயம. இனனம இ ணட ந ள.ல
.ta

அவவ-1ததககக க ளமபப வப க வறன. எலல ஏறப டகளம ப)யத


வ-டவ1ன. அடதத ம தம இநத ந ள.ல உன அணணன இநத ந டடவலவய
இரகக ம ட1 ன. அதறக ந ன ஆய-றற! ந கவரலபப1 வத!" எனற ன.
w
w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

அதத ய யம 44 - வக ஷ ஸத ர

t
மதர ஒரஜனல மB ன ட) சநதவ ஸவ ர ந 1கக கமபபன.ய-ல தபல
வ ) ககம ) யப ஒரவர இரநத ர. அவரகக மகமத பஷரப எனற

ne
பபயர. ) ல ந 1கக கமபபன.கள.ல \ ரவம ன.யகக ர யம
தபல கக ர யம வமர1ய-ல நட1 நடவ-ல உடக ரவபபத வப ல
அநதக கமபபன.ய-ல உடக ரவககம வழககம க ர1ய த. பகக
வ தத யகக ரகள வமர1ய-ன ஓ தத ல மரறவ ன இ1தத ல த ன

s.
இரபப ரகள. அவரகரள அத கம வபர ப ரதத ரககவவ மடய த.

வமறபட ஜன ப மகமத பஷரப ) யப ஒர ந ள தத ர எழமபர

nt
ய-லவவ ஸவ1ஷனகக ஒர வக ஷ ஸத ரய1ன வநத வ)ரநத ர.
வக ஷ எனற ல, ப1ரவத தரலபரபச ) ற த இழததவ-டடப ப த
மகதரத மடம அர கரற வக ஷ அலல. உயரநத மஸல ம
கடமபதத ம தர பவப ல தரலய-ல ரநத ப தம வர ய-ல ஒர பபரய

re
அஙக ய ல மட, கணகளகக மடடம தவ ம ரவதத ரககம )மப ண
வக ஷ . அநத வக ஷ ஸத ரரய அவர பபணகள வணடய-ல ஏறற
வ-டட த ம வவற வணடய-ல ஏற உடக ரநத ர.
or
மறந ள அத க ரலய-ல இவரகள பக ளள.1ததகக அடதத ப சர
ஸவ1ஷன.ல இறஙக , ஒர ம டட வணட ப-டததக பக ணட, வமறக
வந கக ப ப- ய ணம ன ரகள. பக ஞ) த ம வப ன ப-றப ட அவரகள
ப- ய ணம ப)யத ) ரல, பக ளள.1ககர லயனகர ச ) ரலவய ட
வ)ரநதத. அநதச ) ரலவய ட ஏபழடட ரமல ப)னறதம அஙக
ilt

பபரமப லம மஸல மகள வ ழம ஒர க மம இரநதத. வணடரய


அவவ-1தத வலவய ந றதத வ-டட, "ந ஙகள த ரமப- வரம வர
க தத ர" எனற வணடகக ன.1ம ப) லல வ-டட, ) யபவம வக ஷ
ஸத ரயம பக ளள.1ததப படரகய-ல இறஙக ச ப)னற ரகள.
m

*****
.ta
w
w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

மதரதயன ப ழர1நத வக ய-லகக அரக ல ந வல ம தத ன வவரல


தரலரய ரவததப படதத வணணம க, கலய ண-கக வக பம

t
வரமவப த அவளர1ய பரவஙகள எபபட வரளக னறன எனபரதத
தன மனககணண-ன மனன ல பக ணடவ ப ப- யததனப படடக

ne
பக ணடரநத ன. எவவளவவ மயற) ப)யதம அத மடய மல
வப கவவ, அவள ) ரககமவப த அவளர1ய பல வரர)கள
எபபடய-ரகக னறன எனபரத உரவகபபடதத ப ப ரதத ன. ப-றக, இனற
அவள வரவதறக இனனம எததரன வந ம ஆகம எனற

s.
எணணம ட1வன ய, ஆக யதத ல சரயன எஙவக வநத ரகக றத எனற
அணண நத வந கக ன ன.

nt
மதரதயனர1ய உளளதத ல ந ளகக ந ள அரமத கனற வநதத.
ஒவ இ1தத ல தஙக ஒர வவரலயம ப)யய மல உடக ரநத ரபபத
அவனர1ய இயலபகவக வ-வ தமலலவ ? ) ரலய-ல ம டட வணட
வப கம )ததம வகடகம வப பதலல ம அவனககப ப ப பப உண1 கம.

re
அநத கணம ) ரலககப வப ய வணடகக ரன இறஙக வ-டடத த ன
மககரணய-ல உடக ரநத பக ணட வணட ஓட1 வவணடபமனற ஆர)
பப ஙக க பக ணட வரம. இ ஜன வ யகக ல ல வரம பதபவளளதத ல
கத ததததரளநத நநத வவணடபமனற ஆவல ன ல அவன மனம
or
தடதடககம. எஙவகய வத ம ட "அம\ !" எனற கததவத க த ல
வ-ழநத ல, ஓடபவப ய அரதப ப-டததக களதத ல பக ணட வப யக
கள.பப ட1வவணடபமனற வத னறம. இனனம பஙகளதத ன பதர
வத ககப வப கவம, தனனர1ய வடர1ப ப ரககவம, ஆர) உண1 கம.
க ரல வந தத ல, வக வ-ல ப- க தத ல உளள பவளமலல ம தத ன
ilt

அடய-ல பஷபப ப வ ர1 வ-ரதத ரககவம அரதப வப ய இபவப வத


ப ரகக வவணடபமனற ஆரவம பப ஙக க பக ணட க ளமபம.

இவவளவ ஆவலகரளயம அ1கக க பக ணட, மதரதயன


m

பப றரமய1ன.ரபபரத ) தத யம கச ப)யதவள கலய ண-த ன. அவள


மடடம த னம ஒர த1ரவ வநத பக ணட வ-ட1 ல அவன ல அஙக
இததரன ந ள இரநத ரககவவ மடய த. "ஆய-றற, இனனம பக ஞ)
.ta

வந தத றபகலல ம கலய ண- வநத வ-டவ ள" எனற ந ரனபப-ல


அவனககக க ரல வந பமலல ம வப யவ-டம. அவளம த னம யக
கபபல ப- ய ணம ப)யயப வப வரதயம மல ய ந டடல ஆனநதம ய
வ ழகரக ந1நதப வப வரதயம பறற மவன ஜயம ப)யவத ல ம ரல
வந தத ன பபரம பகத ரயக கழ பப ன.
w

*****
w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

அனற மதரதயன ம கக ரளகள.ன இர1பவள. வழ ய க ஆக யதத ல


சரயன வநத ரககம இ1தரதப ப ரததவ-டட, "கலய ண- வரவதறக

t
இனனம இ ணட ந ழ ரக ப-டககம" எனற எணணம ட1 ன. அவள
வரமவப த த ன எஙவகவய வத ஒள.நதபக ணட அவள எனன

ne
ப)யக ற ள எனற வவடகரக ப ரககல ம எனபத க ஒர வய )ரன
அவன மனதத ல வத னற றற. "அபபட ந ன ஒள.நத பக ண1 ல அவள
பயதத1ன அபபறமம இபபறமம கணகரளச சழறற ப ப ரபப ள
அலலவ ? அவளர1ய பரவஙகள பநற நத வரளயமலலவ ? அநதத

s.
வத றறம எவவளவ அழக ய-ரககம!" எனற அவன எணணம டடக
பக ணடரககமவப வத, )ல)லபவனற ப)டகள அரலயம )பதம வகடக
த டகக டடச )பதம வநத த ர)ரய வந கக ன ன. அவனகக எத வ தரல

nt
மதல க ல வர வக ஷ அஙக , தரதத உரவம ஒனற வ வவ, ஒர
கணவந ம அவன பதற ப வப ன ன. )டப1னற கU வழ பககதத ல க 1நத
ரவ லவர எடததக பக ணட தளள. எழநத ன.

re
"ய ர அத?" எனற அதடடய க ல ல வகடட, ரகததபப கக ரய நடடப
ப-டதத ன.

வக ஷ அஙக ய-ன உளள.ரநத க ண க ண- )பத பபத வப னற ) ரபபச


or
)ததம வகட1த. அடதத ந ம ஷம அஙக எடதபதற யபப1, உளள.ரநத
த வய ப)Lநதரயம பப ரநத ய வம \ன ஸத ர உரவம ஒனற
பவள.பபட1த.

"நத ன , கமலபத ! ஒர ந ம ஷதத ல எனரன இபபட ம டட வ-ட1 வய?


ilt

ந ஜம கவவ பயநத வப வனன!" எனற ன மதரதயன.

ஆம, அநதக வக ஷ ஸத ர உணரமய-ல பபண உரவதத ல இரநத


கமலபத த ன. பக ளள.1ககர ப- வத)தத ல மதரதயரனப ப-டபபதறகப
m

பலம ன வப லB ஸ ஏறப டகள ந1கக னறன எனபரத அற நத, இமம த ர


வவஷதத ல வநத லத ன )நவதகம ஏறப1 மல அவரனப ப ரகக
மடயபமனற தரம ன.தததத ன அவன அபபடப பபண வவஷம தரததக
வக ஷ வ க ம ற இஙவக வநதத. அப- ம ய-1ம அனற "ந ன த ன
.ta

)த ம" எனற அவன ப) னனவப த இநத வய )ரன அவன மனதத ல


உதயம ய-றற.

ஐவய ! த த ரஷ1வ)ம க அவனககப பபண வவஷம அவவளவ


w

நனற கப பல ததலலவ இரநத வ-ட1த? ந 1கதத ல அவரனப


ப ரதத ரககம ந வம ஒர ந ம ஷம மயஙக ப வப ய வ-டவ1 பமனற ல,
வபரத கலய ண- எனன கண1 ள? அவரன ஓர இளமஙரக எனவற
அவள கரத வ-ட1த ல வ-யபப-லரலயலலவ ? ஆ\ ? அதனர1ய
w

பலன த ன எவவளவ வ-பரதம கப வப யவ-ட1த!


w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

அதத ய யம 45 - ) ஸத ரய-ன வ-யபப!

t
ந 1கம ப ரதத அனற வ ஸப-இனஸபபக1ர ஸரவவ ததம
) ஸத ரய-ன மB த அவரர1ய மரனவ-கக வநத வக பம

ne
தண-யவவய-லரல. த ரமப- ஊரககப வப கம வழ பயலல ம, "நலல
உதத வய கம; நலல வய-றறப ப-ரழபப! ஒனற மற ய த பபண
ப-ளரளகரளச )நத ய-ல இழதததத ன உஙகள உதத வய கம ந1கக
வவணடம? நனற ய-ரகக றத, நஙகள த ர1ரனப ப-டகக ற அழக!" எனற

s.
ஸமத மB ன ட) அமம ள ) ஸத ரய ர பவகவ கச )ணர1
ப-டததவத ட, ) ல த1ரவ கணணர க1ப பபரகக வ-ட1 ள.
அப- ம ரயயம தனரனயம ) ஸத ரய ர அநத ம த ர உளவந ககம

nt
ஒனரற ரவததக பக ணட ந 1கததகக அரழததப வப னரத ந ரனகக
ந ரனகக அவளகக ஆதத ம பறற க பக ணட வநதத.

) ஸத ரய ரர1ய மவன ந ரலவய இதறக வநர

re
வ-வ தம ய-ரநதத. த ர1ரனப ப-டகக வ-ட1 லம, அவன இததரன
ந ளம இரநத இ1தரதச ) ம ரதத யம யக கணடப-டதத
வ-ட1 லலவ ? அதன ல வப லB ஸ இல க வ-ல அவர மB த ரநத
)நவதகமம அடபடடப வப ய-றற. இதன பலலல ம அவரர1ய
or
மனதத ல மனரனவ-1 அத க உற) கம ரநதத. ஆன ல இரதத தம
மரனவ-ய-1ம க டடக பக ளள மல, மனன.பபக வகடபத வப ல ப வரன
ப)யத அவரள ஒரவ ற )ம த னம பணண-, த ரபப ஙவக வ-ல ல
பக ணட வப யச வ)ரதத ர. ப-றக அவர, "இநத மதரதயன வ-ஷயம
ரபஸல கம வர ய-ல நமகக வடடல இன.வமல அரமத இ த.
ilt

ஆரகய ல அவரனப ப-டததவ-டடத த ன வடடகக வரக றத" எனற


மனதத றகள தரம ன.ததக பக ணட பவள.க க ளமப-ன ர.
m
.ta
w
w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

t
வமறவக கலலரண மதல, க ழகவக )மதத ம வர ய-ல ஆஙக ஙக
எலரல வகததக பக ணட பக ளள.1க கர ப ப- வத)தரதப வப லB ஸ ர

ne
)லலர1 வப டடச )ல ததக பக ணடரநத ரகள. ஸப-இனஸபபக1ர
ஸரவவ ததம ) ஸத ரககம அவரர1ய தரலரமய-ல இரநத வப லB ஸ
பர1ககம ப சர ஸவ1ஷன மதல பஙகளம வர ய-ல உளள ப- வத)ம
வ-ழநத ரநதத. பக ளள.1ப படரகய-ல, க ட அத கமளள ப- வத)ம

s.
இதத ன. வ)ரநத றவப ல ஊரகள அத கமளள இ1மம இதத ன.
மதரதயனர1ய ப) நத ஊர பஙகளம ஆரகய ல, அநத ஊரககச
)மB பம க அவன வநத ரகக ம ட1 ன எனற மதல ல கரதபபட1த.

nt
ஆன லம அபபட அலட) யம ப)யயக க1 பதனற ) ஸத ரய ர கரத
அநத ஊரககப பககதத லம நனற யத வதடவ-1 வவணடயதத ன எனற
தரம ன.தத ர. இபபட அவர தரம னம ப)யவதறக ஒர க ணமம
இரநதத.

re
) ஸத ரயம அவரர1ய வப லB ஸ பர1யம க மப ப)யத ரநதத
ப சரல. அஙக ரநத அவர வப லB ஸ வ)வகரகரள இ ணட மனற
பகத ய யப ப-ரததப படரகய-ல வதடவ அனபப-வ-டட, த ம
or
ரஸகக ள.ல லயனகர ச ) ரலவய ட வப வத வழககம. ஒர ந ள
அபபட அவர வப யக பக ணடரநதவப த, பஙகளததகக அரக ல ஒர
வவள ளப பபண மதத ய னம பனன. ணட மண-ககக பக ளள.1தத ல
கள.தத வ-டட இடபப-ல க1தத1ன தனனநதன.ய க லயன கர ச
) ரலரயக க1நத ஊரககள வப யக பக ணடரநதரதப ப ரதத ர.
ilt

"இநதப பபணத ன எவவளவ அழக ய-ரகக ற ள?" எனற எணணம


அவ ற ய மவல அவர மனதத ல வத னற யத. ப-றக, "அப- ம ககம இநதப
பஙகளநத வன; ஒர வவரள இநதப பபண அப- ம கக ஏத வத
உறவ ய-ரநத லம இரபப ள" எனற ந ரனதத ர. அபபறம இனபன ர
m

வ-யபப அவர உளளதத ல ஏறபட1த. "பககதத ல இ ஜன வ யகக ல ல


தணணர அரலவம த ய வணணம வப யக பக ணடரககம வப த, இநதப
பபண எதறக க இநத உச) வவரளய-ல பக ளள.1ததககப வப யக
.ta

கள.ததவ-டட வரக ற ள?" எனற ஆச)ரயபபட1 ர.


w
w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

t
ne
s.
nt
re
or
ilt
m
.ta
w
w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net
இபபட அவர எணணம டடக பக ணவ1 வப ன வப த, பக ஞ) த தத ல,
ந ம மதல அதத ய யதத ல )நத தத தரமகரதத ப ப-ளரள எத ரபபட1 ர.
உழவ தரலககப வப ய வ-டட அவர த ரமப- வநத பக ணடரநத ர. ஸப-

t
இனஸபபக1ர அவர1ம வபசசக பக டதத வ-) ரதத, கள.ததவ-டடப
வப க ற பபணண-ன பபயர கலய ண- எனறம அவரள இபவப த ப- ) தத

ne
பபறற பக ளரளகக ன க வ-ளஙகம மதரதயனககக கலய ணம
ப)யத பக டபபத க ஒர க லதத ல வபசச இரநதபதனறம பதரநத
பக ண1 ர. இபவப த கலய ண- பபரய ப) ததகக ர எனபரதயம
அற நத ர. இரதக வகட1த மதல அவர மனதத ல இனனபதனற வ-வ ம

s.
பதரய த ஒர கழபபம கட பக ண1த. நமமர1ய வதட1ததககம
இநதப பபணணககம ஏவத )மபநதம இரகக றத எனற அவரர1ய
உளளணரவ ப) லல றற. ஆன ல எனனம ய அரதக கணட ப-டபபத?

nt
பக ஙகம ய வ-) ரததப பலன இலல மற வப ன ல
ரபதத யகக ததனம க மடயவம?

அனற ) ஸத ர இ வ 11 மண-ககதத ன வநத க மப-ல

re
படதத ன லம தககம எனனவம வ வ-லரல. பஙகளம, கலய ண-,
மதரதயன, அப- ம - இபபடவய அவரர1ய எணணஙகள சழனற
பக ணடரநதன. மறந ள எபபடயம பஙகளததககப பககதத லளள
க டகரள நனற யச வ) தரன வப டவத எனற அவர தரம ன.தத ர.
or
மறந ள க ரலய-ல, அவர வப லB ஸக ரகரளப ப-ரததவ-டட, அவரகள
இஙக ஙவக வப க வவணடம, இனன.னன ப)யய வவணடபமனற
ப) லல க பக ணடரநத வப த ப சர ய-லவவ ஸவ1ஷன.ல ) த ண
உடபப1ன ('மபட'ய-ல) இரநத, இறஙக ஏறபவரகரளக கவன.ககமபட
ilt

உதத வ பபறற ரநத வப லB ஸக ன அவர1ம வநத அனற க ரல


ப ஸஞ)ரல ) யப ஒரவர ஒர வக ஷ ஸத ரய1ன வநத இறஙக ப
ப ச) ப ம எனற ஊரகக வணட வப) கபக ணட ப)னறத கத
பதரவ-தத ன. அரதக வகட1 ஸப-இனஸபபக1ர பலம கச ) ரதத ர.
m

"ஓவ\ ! அபபடய ? த ர1ன மறபட மத ஸXககப வப ய அஙவக வக ஷ


வவஷம வப டடக பக ணட ஒர ) யபரவயம க1 அரழததக பக ணட
நமம 1ம அகபபடடக பக ளவதறக கத த ரமப- வநத ரகக ற வன ?"
.ta

எனற ர.

இபவப பதலல ம ) ஸத ரகக மறறவரகள பக ணட வரம தபப


எத லம நமப-கரக ஏறபடவத லரல. மதரதயரனப பறற ய தகவல
வவற ய லம கணட ப-டகக மடய பதனறம தம ஒரவ ல த ன
w

அவரனக கணடப-டகக மடயபமனறம ஓர எணணம அவர மனதத ல


வவரனற இரநதத.
w

ஆகவவ வமறபட தபப-ல அவரகக அத கச ) தரத ஏறப1வ-லரல.


ஆன லம அரத அடவய ட அலட) யம ப)யத வ-டவத கவம அவரகக
உதவத)ம லரல. வமறகண1வ ற அவர வகல ய யப
வப) கபக ணடரநதவப வத, மனதத றகள, "ப ச) ப ம, பஙகளததககப
w

பககதத லத வன இரகக றத? அஙவக இநத வக ஷ ஸத ர மரமதரதயம


வ-) ரதத வ-ட1 ல வப க றத!" எனற எணண-கபக ண1 ர

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

t
ne
s.
nt
re
or
ilt
m
.ta
w
w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net
அதத ய யம 46 - க1ம உரண1த!
ப ச) ப ம கர1த பதரவ-ல உணரமய கவவ ஒர ம டட வணட
க 1ககதத ன ப)யதத. அரத லயன கர ய-ல ரநவத ப ரதத )ரவவ ததம

t
) ஸத ர தம ப-னவன ட வநத உடபபண-ய த வப லB ஸக ரன அனபப-
அத ல ய ர வநதத எனற வ-) ரதத வ ச ப) னன ர. வணடகக ன

ne
கர1த பதரவ-ல ரநத ம ட1 யக கர1ய-ல இடல ) பப-டடக
பக ணடரநத ன. அவரனக வகட1தறக, "ஆம ம; ஒர ) யபவம அவர
)ம) மநத ன வநத ரகள. மதத ய னம ய ஸவ1ஷனககத த ரமப-
வ-டக வற ம எனற எனரன இரககச ப) லல ய-ரகக ற ரகள" எனற ன.

s.
வப லB ஸக ன ஊரககள வப ய இ ணப1 ர மஸல மகரள, "ஒர
) யபவம ஒர வக ஷ ஸத ரயம இஙவக வநத ரகள ?" எனற
வ-) ரதத ன. அவரகள, "வநத ரகள, வ வ-லரல; ந எனனதத றக

nt
வ-) ரகக ற ய?" எனற )ணர1கக வநதவ-ட1 ரகள. வப லB ஸக ன
த ரமப- வநத ) ஸத ரய-1ம ப) னன ன. அவரர1ய பரழய நமப-கரக
உறத பபட1த. இரநத வப த லம, "ந இஙவகவய இரநத அநத வணடய-ல
ஒர கண ரவதத ர. ப-னன ல வரம வப ல ஸக ரகரள வமவல அனபப-

re
வ-ட. ந ன மனன ல வப க வறன" எனற ப) லல வ-டடக க ளமப-ன ர.
அவரம இநத 'மபட' வப லB ஸக னம மடடம ர)கக ள.ல வநத ரகள.
மறறவரகள ப-னன ல ந1நத வநத ரகள. இரபறதத லமளள க டகரளத
தழ வ-க பக ணட வநதபடய ல அவரகள வரவதறக வந ம ய-றற.
or
ஸரவவ ததம ) ஸத ரய-ன எணணபமலல ம பஙகளதத வலவய
இரநதத. பஙகளதத லம கலய ண-ய-ன மB வத இரநதத.
இ க) யஙகரளயம மரமஙகரளயம கணடப-டபபத வலவய
ஈடபடடரபபவரகளகக வவடர1 ந ய-1ம உளள மகரம )கத ரயப
ilt

வப ல, ஒரவ-த )கத உண1 க வ-டக றத. ய-ல ல ப ரஙகவளன,


வணடய-வல மபபதத ணட வபர உடக ரநத ரககம வப த, டககட
பரவ) தகர ஓர ஆ) ம ய-1ம கற பப கப வப ய டககட வகடக ற ர! அநத
ஆ) ம ய-1ம டககட இரபபத லரல!
m

இமம த ரத ன ஸரவவ ததம ) ஸத ரககம மதரதயனர1ய


இ க) யம இநதக கலய ண-ய-1ம இரகக றத எனற எணணம
வத னற வ-ட1த. எனவவ ப ப பப1ன வ-ர நத ரஸகக ரள வ-டடக
.ta

பக ணட ப)னற ர. அவர பஙகளதரத பநரஙக ய வப த, கலய ண-


பக ளள.1ப படரகய-ல ரநத இடபப-வல க1தத1ன கள.கக மலம
தரலவ-ர வக லம யம வரவரதக கண1 ர. "ஐவய ! இநதப பபணணககச
) ததப ப- ரமய ? அலலத வபய ப-டதத ரகக றத ?" எனற அவர
த டகக டடப வப ன ர. அபவப த அவளர1ய வத றறம அவவளவ
w

பயஙக ம ய-ரநதத.

அவவ-1தத ல லயனகர ச ) ரலரய ஒடட இ ஜன வ யகக ல


w

ஓடக பக ணடரநதபடய ல, பக ளள.1தத ல இரநத வரக றவரகள


லயன கர ச ) ரலரயத த ணடயதம பக ஞ) த ம கU வழ இறஙக ப
வப ய, வ யகக ல ன மB த வப 1பபடடரககம மஙக ல ப லதத ன வழ ய க
அககர ப)லல வவணடம. அபபறம ) த ண க லநர1ப ப ரத
w

வழ ய க சம ர க ல ரமல த ம வப ன ல த ன பஙகளதரத
அர1யல ம.
*****
www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

கலய ண- இபவப த லயன கர ச ) ரலரயத த ணடக


பக ணடரநத ள. அவளர1ய வ ய ஏவத மணமணததக

t
பக ணடரநதத. அவள எனன ப) லக ற ள எனபத ) ஸத ரய-ன க த ல
வ-ழ வ-ட1 லம, அரவ ஏவத க ம ன வர)சப) றகள எனற மடடம,

ne
ஊக கக மடநதத. அவவளவ )மB பதத ல வநத ரநத ) ஸத ரரய அவள
கவன.ககவ-லரல. உணரமய-ல, அவளகக எத ரல உளளரவ க1 அவள
கணணககத பதரயவ-லரலபயனற வத னற றற. அபபடத தடடத
தடம ற ந1நத ள. ) ரலரயத த ணடயதம, பளளதத ல இறஙக

s.
வவணடமலலவ ? அநத இ1தத ல பளளம எனபரதக கவன.கக மவல
அவள க ரல எடதத ரவதத ள. த டப னற கU வழ வ-ழநத ள.
இடபப-ல ரநத க1ம தவற வ-ழநத, '1ண ர, 1ண ர' எனற )பத ததக

nt
பக ணவ1 உரணட இ ஜன வ யகக ல ன ப- வ கததககரக ல வப யத
தணணர த பத டடக பக ணட ந னறத. க1ம உரண1 வவகதத ல
அதறகளள.ரநத பப ட1லம பவள.வய வநத தணணரல வ-ழநதத.
வ-ழமவப வத அநதப பப ட1லம அவ-ழநதம வப ய-றற. மB னகள த ணட

re
வநத மதரதயனர1ய மதத ய னச ) பப டர1 ர) ப ரததச ) பப-1த
பத 1ஙக ன.

இவவளவம ந1நதத அர ந ம ஷ வந தத ல. கலய ண- லயன கர ச


or
)ரவ-ல ந ம ரநத உடக ரநதபட சறறமறறம ப ரதத ள. இதறகள
) ஸத ர கU வழ ஓடச ப)னற க1மம ப- வ கதத ல வப யவ-1 மல
எடதத ர. க1தரத அவர ஒர ரகய ல எடககமவப த இனபன ர
ரகய ல தணணரல க 1நத வ) றறப பப ட1லதரத நனற யப
ப- வ கதத ல இழததவ-டட வ-ட1 ர.
ilt
m
.ta
w
w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

க1தரத எடததக பக ணட வநத கலய ண-ய-ன பககதத ல ரவதத


) ஸத ர, "எனன, அமம , இத? ஏன இபபட வ-ழநதவ-ட1 ய?" எனற

t
வகட1 ர. கலய ண- பத ல ப) லல மல த ரத ரபவனற அவர ப ப ரதத
வ-ழ தத ள.

ne
"க1தத ல ரநத ) பப ட ஆறவற வ1 வப ய வ-ட1வத? ய ரகக க
அமம , ) பப ட பக ணட வநத ய?" எனற வகட1 ர ) ஸத ரய ர.

s.
அரதக வகட1 கலய ண- ஒர வ-ந ட அவர உறறப ப ரததவ-டட,
"\ ஹ \ ஹ \ \ " எனற ) ரதத ள. அவவளவ பயஙக மம
வ) கமம கலநத ) ரபரப அதறக மன ) ஸத ர வகட1வத க ர1ய த.

nt
அவரகக மய-ரக கசப)ற நதத. "ய ரகக கவ ? ) பப ட ய ரகக கவ ?"
எனற கலய ண- மணமணததத அவரர1ய உ1மரபப பதறச
ப)யதத.

re
ஆன லம அவர வ-1வ-லரல. பநஞர) வய- ம கக க பக ணட வமலம
ப) னன ர: "உனரனப வப னற ) ற பபணகள உச) வவரளய-ல
இஙபகலல ம வ கக1 த, அமம ! படரகக க டடவல த ர1ன
மதரதயன ஒள.நத பக ணடரபபத பதரய த உனகக? அவனகக
இநதப பககதத வலத ன ய வ
or
க தல ஒரதத இரகக ள ம. அவள த ன
அவனககச ) பப ட வப டக ற ள ம! மதல வல நத ன அநதக களவன.ன
க தல வய எனற க1 ந ன )நவதகபபடடவ-டவ1ன..."

) ஸத ர இமம த ர கற யரதக க டடலம கலய ண-ய-ன பநஞ) ல


ilt

கரய ஈடடரயச ப)ரக ய-ரககல ம! ஆன ல ஈவ- ககம ப ரதத ல


இநதக க லதத ல )ரபபடம ? உதத வய கதத ல த ன ப- வம ஷன
க ர1ககம ? அவர உதவத) தத பலன ரகவமல க ர1தத வ-ட1த.
கலய ண- எழநத ந னற ள. ஆவவ)ம வநதவள வப ல வப) ன ள: "ந ன
m

களவன.ன க தல ? இலலவவ இலரல! )தத யம ய இலரல! அவனர1ய


க தல வவபற ரதத இரகக ற ள. அவத அநதக க டடககளவளவய
இரகக ற ப ழம வக வ-லககப வப ன ல பதரயம. க தலனம க தல யம
.ta

அஙவக கடடத தழவ-க பக ணடரகக ற ரகள..."


w
w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

இபபடச ப) னன கலய ண-கக உ1வன, "ஐவய ! எனன க ரயம


ப)யவத ம?" எனற வத னற ய-ரகக வவணடம. உதடகரளக கடததக

t
பக ண1 ள. ஒர ந ம ஷம பப றதத, "ஐய ! நஙகள ய ர?" எனற வகட1 ள.

ne
) ஸத ரய-ன மகதத ல ஒர ) ற ம றதலம ஏறப1வ-லரல?
"ஏனமம ? எனரனத பதரய த ? ந ன இநதக பக ளள.1ககர வமஸத ர.
எனகபகனனதத றக இநதத பத லரலபயலல ம? உனகக உ1மப
)ரய-லரல வப ல ரகக றத. மஙக ல ப லதரதத த ணட

s.
ஜ கக ரதய கப வப யச வ)ர. ந னம என வழ வய வப க வறன" எனற ர.

கலய ண-, "ஐய ! ந ஜம யச ப) லலஙகள, நஙகள வப லB ஸக ர

nt
இலரலவய?" எனற வகட1 ள.

"எனரனப ப ரதத ல வப லB ஸக ன ம த ர இரகக றத ?" எனற ர


) ஸத ர.

re
கலய ண- க1தரத எடதத இடபப-ல ரவததக பக ணட மஙக ல
ப லதரதத த ணட ஊர வந கக ச ப)னற ள. அவளககத
பதரயமபடய க ) ஸத ரயம லயன கர ச ) ரலவய ட பக ஞ) த ம
வப ன ர.
or
மதரதயன இரககம 1ம இதத ன எனற ) ஸத ரகக ந ச)யம யத
பதரநதவ-ட1த. ஆன ல கலய ண-ய-ன மரமம இனனபதனற மழவதம
வ-ளஙகவ-லரல. அரதப பறற ப ப-றக ப ரததக பக ளளல ம; இபவப த
ilt

அநதப பபண இஙவக இரநத ல க ரயததகக ஏத வத இர1யற


ஏறபடபமனற எணண-தத ன அவரளப வப கச ப)யத ர.

அவள இ ஜன வ யகக ரலத த ணட அககர ய-ல மடககத


m

த ரமபவதம, இஙவக ) ரலய-ல வப லB ஸக ரகள வநத வ)ரவதம


)ரய ய-ரநதத. ) ஸத ர )டப1னற ஒர )Uடட எழத , அநதப
வப லB ஸக ரகள.ல ஒரவன.1ம பக டதத, "ஓட! என ர)கக ரள எடததப
வப ! ப ச) ப தத ல இரபபவன.1ம பக டதத, உ1வன வப ய யவ ம
.ta

வப லB ஸ ஸவ1ஷன.ல இநதச )Uடர1க பக டததவ-டட வ சப) லல.


அவன வக ஷ ஸத ரரயத வதடயத வப தம. வக ஷ வம ஆய-றற.
ந )ம யப வப னதம ஆய-றற" எனற ர. அவன அபபடவய ர)கக ள.ல
வ-ர நத ப)னற ன. ப கக ய-ரநத ஐநத க னஸ1ப-ளகரளயம ப ரதத
w

) ஸத ர, "தபப கக கள.ல மரநத பகடடததத தய ய


ரவதத ரகக றரகள ? வவடர1 பநரஙக வ-ட1த" எனற ர.
w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

அதத ய யம 47 - பம ) வநதத

t
"மதரதய ! நலல இ1ம ப ரததக பக ணட வநத உடக ரநத ரகக ற ய!
ந எவவளவவ )ரய க அர1ய ளம ப) லல ய-ரநதம கணட

ne
ப-டபபதறகத த ண1 டப வப ய வ-டவ1ன. எவவளவ அ1ரதத ய ன க ட!
இத ல பகநத வரவதறக ப மபக கஷ1பபடடப வப யவ-டவ1ன..."
எனற ன கமலபத . ப-றக, "இதறகப பப ரததம க ஏவத ஒர ப டட
இரகக றவத! அத எனன?..." எனற ப) லல ஒர ந ம ஷம ) நதரனய-ல

s.
ஆழநத ரநதவ-டட, "ஆம ம ப த ய-ன ப டடதத ன" எனற கற ப ப 1
ஆ மப-தத ன:

nt
த ககத பதரய த க டடல - உனரனத
வதடத வதட இரளதவதவன! (த கக)

ம கக நலமர1ய ம ஙகள - பல

re
வ-நரத சரவயர1ய கன.கள - எநதப
பககதரதயம மரறககம வர கள - அஙக
ப ட நகரநத வரம நத கள - ஒர (த கக)
or
"மரலகரளத தவ- ப கக வரணரன பயலல ம ம கவம
பப ரததம ய-ரகக றதலலவ !" எனற ன கமலபத .

அபவப த மதரதயன ப) னன ன: "அநதப ப டடல இரதபயலல ம


வ-1 அத கப பப ரததம ய-ரககம அட வவபற னற ரகக றவத!
ilt

"பபணவண உனதழரகக கணட - மனம


ப-ததம பக ளளபதனற நரகதத ன - அட
கணவண என த ரகணமண-வய உரனக
m

கடடத தழவ மனங பக ணவ1ன!"

இவவ ற ப டவ-டட மதரதயன கமலபத ரயச சறற ச சறற வநத


ந 1க வமர1ய-ல த ர1ன ஆடவரதப வப ல ஆ1த பத 1ஙக ன ன.
.ta

"உஙகளகக எனன 'க க' படசசபவப ச) ?" எனற க ரலக வகடட


இ ணட வபரம த டகக டடப ப ரதத ரகள. மகமத பஷரப ) யபவ-ன
கணகள.ல தபபப ற பறநத பக ணடரநதத. "அவ ! உஙகளககப ப-ரழசசப
w

வப க இஷ1ம லரலபயனற வத ணக றத. தகக வமர1ய-வல ) கதத ன


இஷ1ம ? இநத லயன கர ச) ரலய-வல இனரறககக க ழகவகய-ரநத
வமறவக நற ) வபபத தரலபப ரகயம, வமறவகய-ரநத க ழகவக நற
) வபபத தரலபப ரகயம வப ய-ரகக. இஙவக நஙகள ப டடப படசசக
w

பக ணட கததடகக றஙக!" எனற ர ) யப.


w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

கமலபத அவர1ம பநரஙக வநத, "ப ய-! வக பம வவண1 ம. ந ஙகள


ப)யதத தபபதத ன. நஙக வப ஙக. இவத உஙகள ப-னன வலவய ந ன

t
வநத வ-டக வறன!" எனற ன.

ne
"ஆம ம! ந ன வப கதத ன வப க வறன. நஙகள த ன ) கத
தண-ஞ) ரநத ல, ந ன ஏன ம டடகக வவணம! இவத ந ன வப க வறன.
ஐநத ந ம ஷதத ல ந என ப-னவன ட வநத வ)ரநத பக ண1 ல சச!
இலல ட1 இநதப பப மப-ரள எனகக வவண1 ம எனற 'தல க'

s.
ப) லல வ-டடப வப யவ-டவவன" எனற ர ) யப. ப-றக மதரதயன
மதக ல தடடக பக டதத, "வதவக ! உஜ ர!" எனற ஜ கக ரதப படதத
வ-டட க டடககள பகநத வப கத பத 1ஙக ன ர.

nt
கமலபத , "மதரதய ! ந னம வப க வவணடயத த ன. எனகபகனனவம
வப க இஷ1வமய-லரல. உனன1ன இநதக க டடல இபபடவய இரநத
க லஙகழ தத வ-1ல பமனற வத னறக றத. ஆன ல மடய த

re
க ரயதரதப பறற வய ) தத எனன ப- வய ஜனம? ந ன வப க வறன. ந ன
ப) னனபதலல ம ஞ பகம இரககடடம" எனற ன.

"கமல ! ஒரவவரள நமமர1ய 'ப-ள 'பனலல ம தவற பவப ய எனகக


or
ஏத வத வநரநதவ-ட1 ல, ந த ன அப- ம ரயக க பப றறவவணம" எனற
தழதழதத க ல ல ப) னன ன மதரதயன.

")ரத ன, வப ! நமமர1ய 'ப-ள ன' எதறக கத தவற ப வப கவவணம?


எலல ம )ரய ய ந1ககம, ப ர! இனனம பதத ந ள.ல ந பஷரப
ilt

) யப1ன வப யக க ர கக ல ல கபபல ஏற வ-1ப வப க ற ய. ந ஙகள


உனரனச ப)னரனத தரறமகதத ல )நத ககப வப க வற ம. அஙவக,
அப- ம ரயப ப ரககமவப த மடடம, 'எஙகபப கத ரககள இலரல'
எனற ஏத வத அழத க ழத ரவகக வத! )ர, ந ன வப ய வரக வறன"
m

எனற கமலபத க ளமப-ன ன. க ளமப-னவரன மதரதயன ரகரயப


ப-டததத தன பககதத ல உடக ரவததக கடடத தழவ-க பக ண1 ன. "ந
எனனவம ப) லக ற ய; ஆன ல எனகக மடடம நமப-கரக
.ta

ஏறப1வ-லரல. உனரன ந ன ப ரபபத கர1) த1ரவவய எனனவம ,


ய ர கண1த?" எனற மதரதயன ப) னன வப த அவனர1ய கணகள.ல
நர தள.ரததத.
w
w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

t
அபவப த கமலபத தன மகதத ல பனனரக வரவ-ததகபக ணட,

ne
"அத ரககடடம, மதரதய ; இபவப த ஸமத கலய ண- வதவ-ய ர நமரமப
ப ரதத ல எனன ந ரனததக பக ளவ ரகள?" எனற ன. மதரதயன
கலகலபவனற நரகதத ன, "ந ரனததக பக ளவத எனன? ஆபததத ன!
)ர, வந ம யவ-ட1த. வப ய வ !" எனற ன. "ஓவக ! கலய ண- வரம

s.
வந ம யவ-ட1த எனக ற ய ? ந ன அவரளப ப ரதத வ-டடதத ன
வப க வறவன? ஒர )ககளதத ச )ணர1 வப டடப ப ரககல ம" எனற ன
கமலபத .

nt
"ஐவய ! வவண1 ம! ந வப ய வ " எனற ன மதரதயன. கமலபத
வக ஷ அஙக ரயக ரகய-ல சரடட எடததக பக ணட, த ரமப-த
த ரமப-ப ப ரததச ) ரததக பக ணவ1 ப)னற க டடககள மரறநத ன.

re
*****
or
ilt
m
.ta
w
w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

கமலபத வப ய சம ர அர மண- இரககம. மதரதயன வழககமவப ல


ம தத ன வவரல தரலரய ரவததப படததக பக ணடரநத ன.

t
"இனரறகக ஏன கலய ண- இனனம வ வ-லரல?" எனற எணணம டடக
பக ணடரநத ன. ந ஜம கவவ கமலபத ப) னனத வப ல வநரநத ரநத ல -

ne
அத வத கமலபத தனன1ன வப) க பக ணடரககம வப த கலய ண-
வநத ரநத ல எனன ந1நத ரககம எனற எணண-யவப த அவன
மகதத ல பனனரக உண1 ய-றற. "தன வமல அவளககச )நவதகம
உண1 க ய-ரககம ? வக ப-ததக பக ளவ ள அலலத அழவ ள ?

s.
) த ண வ-ஷயஙகள.வலவய அவளகக ஆதத ம வநதவ-ட1 ல
கரளத வன? இநத )ம ) தத ல வகடக வவணடம ? அபபறம ந ஜம
பவள.ய கமவப த எனன ப)யவ ள? வக பம எலல ம பறநத வப யச

nt
) ரபப ள அலலவ ? நலல வவடகரக!" எனற தனககதத வன ப) லல க
பக ண1 ன மதரதயன.

'ஆ! அத எனன, அநதப பதரகளகக ர1ய-ல ) வபப யத பதரக றத?' -

re
மதரதயனர1ய பநஞச வக ய-ல நக ரவப வப ல அபவப த அடததக
பக ண1த. 'இவத இநத ம தத ன மரறவ-ல? அவத , அவத , அவத
அவவளவம ) வபபத தரலபப ககள? இத ந ஜம , ) ததப ப- ரமய
அலலத கனவ ? மதரதயன கணரணக க)கக வ-டடப ப ரதத ன.
or
கனவ-லரல, ப- ரமயம லரல, - ந ஜநத ன. வப லB ஸக ரகள தனரன
ந ல பறமம, சழநத பக ணடரபபரத மதரதயன உணரநத ன.

இத )நவதகமறத பதரநதவ1வன மதரதயனர1ய உளளமம


பதள.நதவ-ட1த. அநத உளளதத ல இபவப த அணவளவம கழபபம
ilt

இலரல. ப)னற இ ணட மனற வரஷ க லம ய எத ரப ரதத


வ-ஷயநத வன? மதரதயனர1ய உ1மப ஒர த1ரவ ) ல ரததத.
அனரறய த னம இ ண1 வத த1ரவய க அவன ரகய-ல
ரவ லவர1ன தளள.க கத தத எழநத ன. ஆன ல இநதத த1ரவ
m

ரவ லவர க கU வழ வப 1வ-லரல. அத ல ரநத வவடடககள க ளமப-, அநத


வனபப- வத) பமலல ம எத ப ல ப)யதன.
.ta

அவத )மயதத ல வப லB ஸக ரகளம சட1 ரகள. த ர1னர1ய


மழஙக லககக கU வழ சடமபடத ன அவரகளகக உதத வ. அதனபடவய
அவரகள சட1 ரகள. மதல ல பல கணடகல அவன வமவல ப1 மவல
) தற வ-ழநதன. கர1) ய க ஒர கணட மதரதயனர1ய
க ல லபட1த. அதன ல அவன கU வழ வ-ழநத )மயதத ல இனனம ந ல
w

கணடகள அவன மB த ப யநதன. ஒனற வத ள.ன வமல, ஒனற வ-ல வ-ல,


ஒனற பத ர1ய-ல - இபபட. மதரதயனர1ய வதகதத ல இ ததம
பMற டட அடததத. அவன வ-ழநத இ1தத ல பம பநடநத ம
w

இ தததத ன ல ) வநதத!

அடதத கணதத ல பததப பனன. ணட வப லB ஸக ரகள வ)ரநத றவப ல


ஓடவநத மதரதயரனப ப-டததக கடடன ரகள.
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

இ ஜன வ யகக ல ன மஙக ல ப லதரதத த ணடச ப)னற கலய ண-


தயஙக த தயஙக ந1நத ள. ஏவன அவளகக வடடககத த ரமப-ச ப)லல

t
மனம வ வ-லரல. அவளர1ய க லகள பஙகளம க மதரத வந கக ச
ப)னறனவ ய-னம அவளர1ய இதயம அநதப ப ழர1நத

ne
வக ய-ல ல ரநத வ வவ ம டவ1பனனற ப-டவ தம ப-டததத.

அநத ந வல ம ததடய-ல த ன கண1 க ட) ரய ந ரனகக ந ரனகக


அவளர1ய இ ததம பக த பபர1நதத. அவளர1ய பநஞச ப-ளநத

s.
இ ண1 க வ-டவத வப னற ஒர வவதரன உணரச) அவரளச
) தத வரத ப)யதத. அபபடப ப-ளநத வ-1 மல ரககம பப ரடட
பநஞர) ஒர ரகய-ன ல அமகக ப ப-டததக பக ணட ந1நத ள. பல

nt
வரஷஙகளகக மனப ஒர ந ள அவத ந வல ம ததடய-ல ந1நத ஒர
)மபவம அவள ந ரனவகக வநதத. மதரதயன அபவப த
ர\ஸகல ல படததக பக ணடரநத ன. அவன ஊரகக வநத வ-ட1
ப)யத பதரநத கலய ண- கதகலமர1நத ரநத ள. வழககம வப ல

re
அவரன எத ரப ரதத அவள அபப ழர1நத வக ய-லககப வப ன ள.
மனன வலவய அவன அஙக வநத இவளகக கக க ததக
பக ணடரநத ன. இனரறய த னம அவன உடக ரநத ரநத இ1தத வலவய
அனறம உடக ரநத ரநத ன. கலய ண- அரக ல ப)னறதம, இனற அநதத
or
வதவடய ரளக கடடத தழவ-க பக ண1 வன, ப வ-, அவத ம த ர
இவரளக கடடத தழவ-க பக ண1 ன!
ilt
m
.ta
w
w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

t
ne
s.
nt
re
or
ilt
m
.ta
w
w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net
அனற ந1நத வபசச மழவதம அபபடவய கலய ண-கக ந ரனவ
வநதத. அநதப ப ழர1நத வக ய-லககள ஸவ ம ஒனறம
இலரலயலலவ ? இவரகள பபரயவரகள ன ப-றக, அநதக வக வ-ரலப

t
பதபப-ததக கடட அதறகளவள ஸவ ம ப- த ஷர1 ப)யய
வவணடபமனற இ ணட வபரம வ)ரநத மடவ ப)யத ரகள. ஆன ல

ne
வக வ-லககள எனன ஸவ ம ரவபபத? மதரதயன ஒவபவ ர
சவ ம ய கச ப) லல க பக ணட வநத ன. "க ரஷண வ-கக கம
ரவபவப ம" எனற ன. "க1 வவ க1 த" எனற ள கலய ண-. "க ரஷணன
வமல உனகக எனன வக பம? வப ன ல வப கடடம, சப மணய சவ ம

s.
ரவபவப ம ?" எனற ன மதரதயன. "அதவம வவண1 ம!" எனற ள
கலய ண-. இபபட ஒவபவ ர சவ ம ய கத தளள.க பக ணட வநத
கர1) ய-ல, மதரதயன, "எலல சவ ம யம வவண1 பமனற ந

nt
ப) லல வ-ட1 ல, ந ம இ ணட வபரவம சவ ம யம அமமனம ய
உடக ரநதவ-1 வவணடயதத ன" எனற ன. "இ மர ந ன
வவண1 பமனற ப) லலவ-லரல; இ மர வய ரவககல ம" எனற ள
கலய ண-. 'மறற சவ ம ரயபயலல ம வவண1 பமனற ப) லல ,

re
இ மர ரவகக மடடம )மமத ததத றக எனன க ணம' எனற
மதரதயன வ-) ரதத ன. கலய ண- மதல ல இதறகச )ரய ன பத ல
ப) லலவ-லரல. கர1) ய க வறபறதத க வகட1தன வபரல,
"இ மரககதத ன ஒவ பபண1 டட; ஆரகய லத ன அவர எனககப
or
ப-டகக றத. மறற சவ ம களகக எலல ம இ ணட வபரம, அதறக வமலங
க1 இரகக ற ரகள. அவரகரள எனககப ப-டககவ-லரல" எனற ள
கலய ண-. உ1வன மதரதயன கலய ண-ரயத தகக த தன மடய-ல
உடக ரவததக பக ணட, "என கணவண! ந ன இ மர ப
ilt
வப ல ரபவபன, உனரனத தவ- வவற ஸத ரரய ந ம ரநத க1ப ப ரகக
ம டவ1ன" எனற ன.

அனற அபபட வ ககறத ப)யத மதரதயன இனரறகக எபபடய க


வ-ட1 ன! அ1ப வ-! ய-லவவ ஸவ1ஷன.ல உனரனப பறற ஜனஙகள
m

வப) க பக ண1பதலல ம ந ஜநத ன ? ஐவய ! வம )மலலவ வப ய


வ-டவ1ன? ந ன இரகக வறவன, உனரனத தவ- உலக ல வவற ந ரனவவ
இலல மல - அபபடயம நயம இரபப பயனறலலவ எணண-வ-டவ1ன?
.ta

உனகக கவ ந ன இநதச ப) தத, சதநத ம, வட, வ )ல


எலல வறரறயம வ-டடவ-டடக கபபவலற வ தய ய-ரநவதன? ஐவய !
எனன அ)1 யப வப வனன? - ஆக ! இத எனன உலகம? சதம வ தம
பப யயம பரனசரடடம ந ரறநத உலகம - இரதபயலல ம ந ரனககம
வப த, இறநத வப ன வ , அவர எபவபரபபட1 உததமர? அவர பணண-ய
w

பரஷ ன படய ல இநதப ப வ-ய1ன எததரன ந ன வ ழவத எனற


வப யவ-ட1 ர வப ல ரகக றத!... இபபட எணணம டடகபக ணவ1 வப ன
கலய ண-ககக க ல வல ஒர கல தடகக வ-ட1த. கடர1 வ- ல ல
w

இ ததம வநதத. தரல க ற க ற பவனற சறறவத வப ல ரநதத. ப ரத


ஓ தத ல )றற உடக ரநத ள. அவள உடக ரநத இ1தத ல ஒர தமரபச
ப)ட பததக கலஙக க பக ணடரநதத. கலய ண- ஒர தமரபப பரவப
w

பற தத ள. "எனனர1ய அனப இநதத தமரபப பரவப வப ல அவவளவ


பரசததம ய-ரநதத. அரத இபபடக க)கக எற நத வ-ட1 வன, ப வ-!"
எனற எணண-ய வணணம அநதப பரவக க)கக ன ள.

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

த டப னற, அவளர1ய உளளதத ன எநத மரலய-ல ரநவத ஒர


எணணம உதயம ய-றற. "ஒர வவரள ந ம ப ரததத பப யவய ? பவறம

t
ப- ரமய ய-ரககவம ?" எனற )நவதகம ஏறபடட வ-ன டகக வ-ன ட
அத கம ய-றற. "அநத ஸத ர ய ர? அவள எபபட அஙவக வநத ரபப ள? -

ne
எனன தபப பணண- வ-டவ1 ம? மளமளபவனற அரக ல வப ய
உணரமரயக கணட ப-டகக மல த இரநதபடவய வநத வ-டவ1 வம?"
எனற எணண-க கலய ண- தவ-தத ள. "வம க ன.ப ப-) ச எனக ற ரகவள?
அத ந ஜநத வன , எனனவவ ? ப-) ச அபபட உரவம எடதத வநத லம

s.
வநத ரககமலலவ ? அரத ந ன த ன ககம எனவற மதரதயன எணண-
வம )ம வப ய-ரககல மலலவ ? இலல வ-ட1 ல, அபபடத தளககம
கலககம ன ஒர பபண ப-ளரள அநதக க டடல எபபட வநத ள?

nt
எஙக ரநத வநத ள?..." இமம த ர வ-பரதம ன )நவதகஙகள எலல ம
கலய ண-ககத வத னற ன. அபபடய-ரநத ல, மதரதயரனப பறற த த ன
எணண-யபதலல ம அந ய யமலலவ ? அந ய யதவத வ1ய ? ஐவய ! அநதப
ப- மணன! அவன ய வ எனனவம பதரயவ-லரலவய? ப ரதத ல

re
வப லB ஸக ன ம த ர இரநதவத? அவன.1ம மதரதயன இரககம 1ம
ப) லல வ-டவ1 வம? எனன வநரவம எனனவம ? ஸவ ம பகவ வன!

உ1வன த ரமப- மதரதயன இரககம 1ம வப க வவணடம எனற


or
அ1ஙக த த பம அபவப த கலய ண-கக உண1 ய-றற. அவன தனககத
தவ கம ப)யத ரநத லம )ர, ப)யய வ-ட1 லம )ர, அவரன அநத
இ1தத ல இன.வமல இரகக வவண1 ம எனற எச)ரபபத தனனர1ய
க1ரம எனற கலய ண- கரத ன ள. எனவவ, த ரமப-க
பக ளள.1ககர ரய வந கக ந1ககத பத 1ஙக ன ள. அவள ஐநத ற
ilt

அடத ன ந1நத ரபப ள. 'டமB ல' 'டமB ல' எனற தபப கக வவடடச )ததம
வகட1த. ஒனறன ப-ன ஒனற கச சம ர மனற ந ம ஷ வந ம பவடகள
தரநத வணணம ரநதன. அநதச )ததம த ககத த க நதஙகள.ல எலல ம
ப வ- எத ப ல ப)யத மழஙக றற.
m

பவட தரநத பக ணடரநதவர ய-ல, கலய ண- ஸதமப-ததப வப ய


ந னற ள. )ததம ந னறதம அவளர1ய வ ழகரகய-வலவய எனறம
.ta

அற ய த பரதபரதபப1ன லயனகர ச ) ரலரய வந கக ந1நத ள.

*****
w
w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

தபப கக ச )தததரதக வகடட, அஙகஙவக வயலகள.ல வவரல ப)யத


பக ணடரநத கடய னவரகளம கடய னவ ஸத ரகளம வவரலரய

t
அபபட அபபடவய வப டடவ-டட ஓட வநத ரகள. ஆகவவ, கலய ண-
மஙக ல ப லதரத அர1நதவப த, லயனகர ச ) ரலய-ல ஏகககட1ம

ne
கடய-ரநதத. எலல ரம அவ வரகளககத வத னற யபட வப) க
பக ணடரநத ரகள. அவரகள ப ரததக பக ணடரககம வப வத, க ழகவக
நற கஜ த தத ல படரகக க டடல ரநத பததப பனன. ணட
வப லB ஸக ரகள ) ரலய-ல ஏறவத பதரநதத. ஜனஙகள அநதப பககம

s.
வந கக ஓடன ரகள. ஆன ல வப லB ஸக ரகள இ ணட வபர ரகய-ல
ப-டதத தபப கக ய1ன நடச) ரலய-ல ந னற அவரகரளச
சடடவ-டவத கப பயமறததவவ ஜனஙகள தயஙக ந னறவ-ட1னர.

nt
பபரமப ல ன வப லB ஸக ரகள வ-ர நத க ழகக வந கக ச ப)னற ரகள.
கமபல கச ப)னற அவரகளகக மதத ய-ல ந ல வ)வகரகள க யம பட1
மன.தன ஒரவரனத தகக க பக ணட வப வத பதரநதத.

re
கலய ண- இரதபயலல ம ப ரதத ள. "ப)ததப வப யவ-ட1 ன" எனற
) லரம; "இலரல, ) கவ-லரல க யம மடடம பலம" எனற ) லரம
வப) யபதலல ம அவள க த ல அர கரறய ய வ-ழநதத. கடய னவ
ஸத ரகள ) லர வநத கலய ண-ரயச சழநத பக ண1னர. "ஆச) ! இநதக
or
பக ளள.1க கர ய-வல நஙகள ப டடககத த னம வப யக
பக ணடரநதரகவள! இஙவகவய இததரன ந ளம த ர1ன
இரநத ரகக ற வன, ஆச) ! ஏவத உஙக பபரயவஙக பணண-ய
பணண-யநத ன உஙகளகக ஒனறம வந வ-லரல" எனற ரகள.
ilt

கலய ண- அவரகளகக பத ல ஒனறம ப) லல மலம கன.நத தரல


ந ம மலம வடர1 வந கக ந1ககல ன ள. அவளர1ய மகதரத
மடடம அநதச )மயம மறறவரகள ப ரதத ரநத ல, ஐவய ! எவவளவ
கலவ ம அர1நத ரபப ரகள!
m
.ta
w
w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

அதத ய யம 49 - பட1ணப ப- வவ)ம

t
அனற யவ ம 1வன.ல அலவல ல கலவல லம ய-ரநதத. அநதப
பட1ணதத ன )ரதத தத வலவய அமம த ரய ன க ட) கரளக

ne
கண1த லரலபயனற எலல ரம ஒரமகம கச ப) னன ரகள. இ ணட
ம ததத றக மனப த ன அநத ஊரகக ம றறல க வநத ரநத )பஜடஜ
)தத யந தப-ளரள க1, "இநத யவ ம இமம த ரக க ட) கரள
எனரறககம ப ரததத லரல" எனற )தத யம ப)யயத தய ய-ரநத ர.

s.
அநதப பட1ணதத ல வ) தத )கல ஆணகளம பபணகளம
கழநரதகளம அனற க ரல மதல பதர வத கள.வலவய ந னற ரகள.

nt
எஙவக ப ரதத லம ஒவ வ-தம ன வபசசத ன. "மதரதயன ப-டபடட
வ-ட1 ன ம! அவரன இஙவக பக ணட வரக ற ரகள ம! ஆசச; சஙக ன
வகட க ட1ததட1 வநத சச! உ1மப-வல 32 கணட ப யநத ரகக ம! அறபத
வப லB ஸக ரகள சழநத ப-டதத ரகள ம! அவவளவ வபர யம த ம ற க

re
பக ணட வப கப ப ரதத ன ம! வ ன எனற ல, அவனலலவ வ ன!..."

இபபடப பலவ-தம யப வப) யவரகள எலல ரம ஒவ யடய க


மதரதயன.1ம அனத பம க டடயத த ன ம கவம ஆச)ரயம ன
or
வ-ஷயம. அவன.1ம இரநத வக பம பயம எலல ம வப வய
வப யவ-ட1ன. அவனர1ய தண-ச)ரலயம, த தரதயம பறற ய வ-யபபம,
அவனகக வநரநத கத ரயப பறற இ ககமநத ன ம ஞ) ந னறன.
உலகதத ல ஒர மன.தனகக வந ககடய அத ரஷ1ஙகள.ல கஷ1ம
வரவரதப வப னற அத ரஷ1ம வவபற னறம லரல! அபவப தலலவ
ilt

அவரனச சழநத ரபபவரகள.ன தய ள சப வம நனக ப- க ) கக னறத?


அபவப பதலலவ அவன மறறவரகள.ன அனபககம அனத பததககம
ப தத ம க ற ன? அபவப வதயனவற அவனர1ய கரறகரளபயலல ம
ஜனஙகள மறநத, அவனர1ய கணஙகரள மடடம ந ரனததப
m

ப டடக ற ரகள? இரதவ-1 ஒரவனகக வ ககடய அத ரஷ1ம


வவபறனன இரகக றத!
.ta

*****
w
w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

வந ம ஆக, ஆக, வத கள.ல ந னற ஜனஙகள.ன ப ப பப அத கம ய-றற.


அவரகள பப றரமய-ழநத ரகள. இளமப-ளரளகள வத கள.ல

t
கடடகக ணம அடதத ரகள. ரகககழநரதகள1ன வநத ந னற
பபணமண-கள அக ணம யப ப-ளரளகரள அடதத ரகள. வவரலரயப

ne
வப டடவ-டட வநத ஆணப-ளரளகளககக வக பம வக பம ய வநதத.
அநதக வக பபமலல ம வப லB ஸக ரகள வமல ப)னறத.

அனற, யவ தத ல இரநத ஒவபவ ர வப லB ஸக னம ) ற த

s.
ம ரரபப ப ரததக பக ணடத ன ந1நத ன. ப)னற இ ணட வரஷம ய
மனற த லக ககளககப பMத யள.தத வநத பபயரபபறறத த ர1ரனப
ப-டதத வ-டவ1 பமனற பபரரமரய ஒவபவ ர வப லB ஸக னம நனக

nt
ர) ப ரதத அனபவ-தத ன. அனற அவவரல வப லB ஸக ரகள ந1நத
நர1வய ஒர வஜ கதத ன இரநதத.

இத மறற ஜனஙகளககப பப றககவ-லரல. ஒர )வ1 ல வபரவழ

re
ஒர வப லB ஸக ன.1ம அணக , "ஸ ர! பMட பறற ரவகக வவணம, ஒர
பநரபபககச) இரநத ல தரக றரகள ?" எனற வகட1 ன. வப லB ஸக ன
அவரன மரறததப ப ரதத ன. கட1தத ல ரநத ஒரவன, "அவ1!
வப லB ஸ பல மரறகக றத1 !" எனற ன. "பல ரயப ப ர பல ரய! ஒர
or
த ர1ரனப ப-டகக ந றபத பல கள வவணடய-ரநதத" எனற ன
இனபன ரவன. "பல ய , பரனய ? நனற யப ப 1 " எனற ன மறபற ர
\ ஸயபப-ரயன. ") வபபத தரலபப ரவததடட எற யஙக1 !" எனற ன
வவபற ரவன. "அவன தரலய-வல இ ணட மரலபப-ஞர) வசஙக1 "
எனற இனபன ர க ல வகட1த. இவத )மயதத ல இ ணட
ilt

மரலபப-ஞசகள எஙக ரநவத வநத வ-ழநதன.

*****
m
.ta
w
w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

இநதச ப)யத வப லB ஸ ஸவ1ஷனகக எட1வம, அஙக ரநத வப லB ஸ


பர1கள அண-யண-ய கக க ளமப-ப பட1ணதத ன மகக ய வத கள.ல

t
'ம ரச' பணணல ய-ன. வப லB ஸ பர1 வரமவப த ஜனஙகள பககததச
)நதகள.வல பகநத பக ளவ ரகள. வப லB ஸ பர1வப னதம உ1வன

ne
பரழயபட பதர வத கள.ல வநத கட1ம வப டவ ரகள.

இபபட கரளபபடடக பக ணடரககமவப த, மதரதயனர1ய


ஊரவக லமம வநத வ-ட1த. பஙகளதத ல ரநத அவரனத தகக க

s.
பக ணட வநதவரகள யவ தரத பநரஙக ய வப த, இஙக ரநத ரஸரவ
வப லB ஸபர1 வப ய அவரகள1ன வ)ரநத பக ண1த. ஆகவவ ந றபத
ஐமபத வப லB ஸக ரகள பர1சழ மதரதயன - இனனம

nt
ஸம ரணயறற ரநத மதரதயன - யவ தத ல ப- வவ) தத ன. இநத
ஊரவக லம, ஸப-பஜய-ரல பநரஙக பநரஙக ஜனக கட1மம அத கம க
வநதத. இதறகளவள சறறபபறததக க மஙகள.ல ரநதம ஜனஙகள வநத
வ)ரநதவ-1வவ, கட1ம இரபத ன ய- ம மபபத ன ய- ம எனற

re
ஆக வ-ட1த. எலல ரம மதரதயரனப ப ரகக வவணடபமனற
ஆர)பபட1 க ணதத ன ல, ஜனககட1ம வப லB ஸ ர வமவல வப க
மடய மல பநரகக றற. வப லB ஸ ர அவரகரள அதடட உரடட வ-லகக
வவணடய-ரநதத. இநதச )மயதத ல மறபடயம எஙக ரநவத எபழடடக
or
கறகள வநத வ-ழநதன. இதன ல வப லB ஸக ரகள ஆக யதரத வந கக த
தபப கக ப- வய கம ப)யய வவணடயத அவ) யம ய-றற.

அவவளவத ன! தபப கக ச )ததம வகட1வத இலரலவய , ஜனஙகள


ந ல பறமம ) தற ஓ1த பத 1ஙக ன ரகள. கழநரதகள வற ட1ன.
ilt

ஸத ரகள அலற ன ரகள. ஆன ல பதவத ந ம ஷதத ல அவவளவ


கட1மம இரநத இ1ம பதரய மல வப யவ-ட1த.

தபப கக ச )ததம வகட1வப த, மதரதயனகக ) ற த உணரவ வநதத.


m

அவன உ1வன, பககதத வல க 1பபத க அவன எணண-ய ரவ லவர


எடகககரகரய நடடன ன. ஆன ல ரகரய நட1
மடயவ-லரலபயனபரதக கண1 ன. ரகக ல ஒனரறயம
.ta

அர)ககமடய தபட ஏவத ப தரத ரவதத அமகக ன ற வப ல


இரநதத. கணரணச ) ற த த றநத ப ரதத ன. தனனர1ய ரககரளயம
க லகரளயம கடடய-ரபபத கத பதரநதத. "இத எனன ஆச)ரயம?" எனற
அவன எணணம டவதறகளவள மறபடயம ஸம ரணய-ழநத ன.
w
w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

அதத ய யம 50 - நளள. வ

t
யவ ம த லக கசவ)ரரயயடததளள ஸப-பஜய-லகக இ வ
வந தத ல ) த ணம ய இ ணட வப லB ஸக ரகள த ன ப பக டபபத

ne
வழககம. அவரகவள த ன த லக கசவ)ர 'ட ஷர'ககம க வலரகள.
ஆன ல இனற வ மபபத வப லB ஸக ரகள க வல பரநத ரகள.

கசவ)ரரய அடதத கU ழபபறதத ல ஒர பபரய மறறம இரநதத. அநத

s.
மறறதத ன பதறகப பககமம கU ழபபறமம '1' ம த ர அரமநத த ழவ ம
இரநதத. த ழவ தரதபய டட, பதறவக மனற அரறகளம க ழகவக
மனற அரறகளம இரநதன. )ரகக ர கடட1ஙகளகக எனற ஏறபட1

nt
ஒரவ-த வ )ரன கமகமபவனற அஙவக வநத பக ணடரநதத. அத ல த
ர வ )ரனயம, 'ப-ரனல' வ )ரனயம அத கம இரநதனவ ய-னம, மறறம
எததரனவய த னச த ன) ன வ )ரனகளம கலநத வநத
பக ணடத ன.ரநதன.

re
)ப பஜய-ல ல கU ழபபறதத அரறகள.ல ஒனற ல மதரதயன
அர1ககபபடடரநத ன. அவரன அஙவக பக ணட வநத வ)ரதததம,
)ரகக ர ஆஸபதத ரய-ன பபரய 1 க1ர தமத கமபவண1ர1ன வநத,
or
அவனர1ய க யஙகரளபயலல ம நனற யக கடடவ-டடப வப ன ர.
மதரதயன எபபடய வத ப-ரழகக வவணடம. அவன வமல வகஸ
ந1தத த தண1ரனக களள கக வவணடபமனற ஆவல வப லB ஸ
வமலத க ரகளகக ப மபவம தவ- ம க இரநதத. ஆன ல 1 க1ர
அவரகளகக இவவ-ஷயதத ல அத க நமப-கரக பக டககவ-லரல. "ந ன
ilt

ப)யய வவணடயரதச ப)யக வறன, ப-ரழதத ல வப லB ஸ ரன


அத ரஷ1நத ன" எனற ப) லல வ-ட1 ர.

1 க1ர த ரமப-ப வப கந தறவ ய-ல, ஸரவவ ததம ) ஸத ர அவர


m

ஒர வகளவ- வகட1 ர: "இன.வமல ஒர த1ரவய வத ப- கரஞ வரம ,


வ வவ வ த ?" எனற. "ஓ! ப- கரஞ வரம. இனற நடந ) சம ரகவக
ப- கரஞ வநத லம வரம. ஆன ல அவன.1ம ய ரம அத கம வபசசக
.ta

பக டககக க1 த" எனற ர 1 க1ர.

*****
w
w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

)ப பஜய-ல ல பதனபறததத த ழவ தரதபய டட இரநத அரறகள.ல


ஒனற ல கறவன ப) ககன அர1ககபபடடரநத ன. அவன1ன வப) க

t
பக ணடரநத ர ஸரவவ ததம ) ஸத ர.

ne
அனற வ ) ஸத ர தஙகவவய-லரல. இநதக வகஸ ல ஆ மப மதல
) தரத பக ண1வ தல லம, கர1) ய-ல மதரதயரனப ப-டததவரம
அவவ ஆதல லம, ரகத ககப பககதத வலவய இரககவம, அவனகக
ஸம ரன வரமவப த அவ) யம ன வ-) ரண ப)யயவம ) ஸத ரகக

s.
அத க ம பக டககபபடடரநதத. மதரதயனகக ஸம ரண
வரவதறகளவள, கறவன ப) ககன.1ம ) ல வ-ஷயஙகரளக வகடக
வவணபமனற அவர வ-ரமப-ன ர.

nt
கறவன ப) ககன மனனவமவய ப-டபடட வ-ட1 ன ய-னம, அவரன
எவவளவவ ப டபடதத யம, மதரதயரனப பறற ஒர வ ரதரத க1ச
ப) லல ம டவ1பனனற ஒவ ப-டவ தம ய-ரநத ன. இதன ல அவன

re
வபரல ) ஸத ரகக ஒரவ-த மத பப க1 ஏறபடடரநதத. இபவப த
மதரதயன ப-டபடடவ-ட1படய ல ப) ககன தனககத பதரநதரதச
ப) லவ பனனற ந ரனததத )ரய ய இரநதத. மதரதயன
படக யமர1நதவ-ட1 ன எனறம, அவன ப-ரழபபத தரலபம எனறம
or
அற நத வப த ப) ககன கணணர வ-டடச ) ற ப-ளரளரயப வப ல
அழத வ-ட1 ன. அபபறம, ) ஸத ர வகட1 வகளவ-களககத தனககத
பதரநத வர ய-ல பத ல ப) னன ன. மதல மதல ல, த ரபப ஙவக ய-ல
வப லB ஸ ல க-அபப-ல மதரதயன அர1பட1 அனற வ ந1நதபதலல ம
ப) ககனககத தவ- வவற ய ரககம பதரய தலலவ ? மதரதயரனத
ilt

தனன1ன தபப-தத வ ச ப) னனவப த மதல ல அவன மறததரதயம,


ப-றக அவன க வல பரநத வப லB ஸ வ)வகன.1ம அப- ம ரயப வப யப
ப ரததவ-டட வ அநமத வகட1ரதயம, அதறக அநதச வ)வகன கற ய
தரபம ழ ரயயம, அதன ப-றவக தனனர1ய வய )ரனகக மதரதயன
m

இணஙக யரதயம ப) ககன ப) னன வப த, ) ஸத ரகவக கணண-ல


ஜலம வநத வ-ட1த. "ஐவய ! எபபடபபட1 நலலப-ளரள! பநடக லம
ப-றரர1ய கறறஙகள.ன லம தவறகள.ன லம அலலவ இவன
.ta

இபபடபபட1 தரககத கக ள க வநரநதத? உலகததகக இநத


உணரமபயலல ம எஙவக பதரயப வப க றத? பதரநத ல த ன எனன
ப- வய ஜனம! உய- றற இ ககமறற )ட1ம இவரன மனன.ககம ?" எனற
எணண- எணண-ப பபரமசச வ-ட1 ர.
w

*****
w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

நளள. வ. வழககமவப ல ப ச வ)வகன 1ங, 1ங எனற 12-மண-


அடதத ன. மண- அடதத மடநததம மறபடயம ந )பதம கடபக ண1த.

t
மதரதயன த ன எஙவகவய அதல ப த ளதத ல ரநத வமவல வமவல

ne
வநத பக ணடரபபத க எணண-ன ன. 'ஓவக ! தஙக யலலவ வப ய
வ-டவ1 ம?' எனற ஒர கணம ந ரனதத ன. 'இத எனன மண-ச )ததம
வகடக றத? வக ய-ல ல உச) வவரள பர) ந1கக றத ககம? ஆன ல ஏன
கலய ண- இனனம வ வ-லரல...?"

s.
மதரதயனர1ய கணகள த றநத பக ண1ன. சறறமறறம ப ரதத
வ-ழ ததன. 'ஓ! இத பக ளள.1க கர ய-லரல; ப ழர1நத

nt
வக ய-லம லரல.' மதல ந ள மதத ய னம ந1நதபதலல ம
ஒவபவ னற ய ஞ பகம வநதத. )ர, )ர, இத பஜய-ல! ஆஸபதத ரகள.ல
அவன ப ரதத ரபபத வப னற கடடபல னற ல அவன க 1நத ன. க ல
கடட ரககடர1 பயலல ம அவ-ழதத க வ-ட1த. ஆன லம க லகரள

re
அர)கக மடயவ-லரல. அவவளவ பல\னம ய-ரநதத. பக ஞ)ங
பக ஞ)ம க உ1மபபலல ம வல பதரய ஆ மப-ததத.

) ற த வந தத றபகலல ம 1க, 1க எனற ய வ ந1நத வரம )ததம


or
வகட1த. வவற ய ரம லரல ஸப இனஸபபக1ர ) ஸத ரத ன. கதரவத
த றநத பக ணட உளவள வநத ர. மதரதயன எழநத ரகக மயனற ன;
மடயவ-லரல. அமமயற) ய-ன ல உ1மப-ல ஏறபட1 வல மகதத ல
ப- த பல ததத.
ilt

*****
m
.ta
w
w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

) ஸத ர அவன அரக ல ப)னற கரரண ததமப-ய க ல ல,


"மதரதய ! இன. தபப-ககல ம எனற ஆர)ரயபயலல ம வ-டடவ-ட.

t
உன க லம பநரஙக வ-ட1த. ய ரகக வத ஏத வத )ம ) ம பதரவ-கக
வவணடபமனற ல ப) லல. அலலத ய ர ய வத ப ரகக

ne
வவணடபமனற லம ப) லல; மடயம ன ல அவரகரள
வ வரழகக வறன" எனற ர.

மதரதயன )றற வந ம வய )ரனய-ல ஆழநத ரநத ன. அநத மனஷர

s.
ப) னனத வ ஸதவநத ன. தனனர1ய அநத ம க லம பநரஙக வ-ட1த;
அதன ல த ன அவவளவ பல\னம ய-ரகக றத வப லம!

nt
"கலய ண-ரயப ப ரகக வவணம" எனற மதரதயன மணமணதத ன.

"ய ர ?" எனற ) ஸத ர வ-யபப1ன வகட1 ர.

"பஙகளம கலய ண-ரய; த ரச) றறமபலம ப-ளரளய-ன மகரள"

re
எனற ன.

) ஸத ர )றறத தயஙக , "அப- ம ரயப ப ரகக வ-ரமபவ பயனற


ந ரனதவதன" எனற ர.
or
மதரதயனர1ய மகதத லம கணண-லம ஆரவம ததமப-றற.

"எனன? அப- ம பயனற ப) னனரகள?"


ilt

"ஆம ம!"

"அப- ம ரய உஙகளககத பதரயம ? எபபடத பதரயம?"


m

"த ரபப ஙவக ய-ல ல எனனர1ய வடடவலத ன அவள ) ல ந ள


தஙக ய-ரநத ள. எனனர1ய )ம) நத ன அவரளப பட1ணதத ல
பளள.கக1தத ல பக ணட வப யச வ)ரததத."
.ta
w
w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

t
ne
s.
nt
re
or
ilt
m
.ta
w
w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net
மதரதயன கணகள.லத ன எனன ப- க )ம! எனன மக ழச) !

"ஐய ! இனற எனரனப ப-டததத நஙகள த வன?" எனற ன.

t
"ஆம ம அபப ! எனன ப)யயல ம? )ட1ம எனற ஒனற

ne
இரகக றதலலவ ?"

"ந ன எனரறகக வத ப-டபட1 ல, உஙகள ரகய-ல


ப-டப1வவணடபமனறத ன எணண-க பக ணடரநவதன. அநதக கU ரதத

s.
உஙகளககதத ன வ வவணடபமனற ஆர)பபடவ1ன. பகவ ன
எனனர1ய மவன ததரத ந ரறவவறற ன ர. உஙகளகக ந ன வவற
எனன ரகமம ற ப)யய மடயம?" எனற ன மதரதயன.

nt
) ஸத ரய-ன கணகள.ல அனற மறபடயம ஒர த1ரவ கணணர
தள.ரததத.

"தமப-! ந அத கம வப)கக1 த. அப- ம கக வவணடம ன ல

re
தநத யடகக வறன. அவள வரம வர ய-ல ந உய-வ டரநத ல
அத ரஷ1நத ன" எனற ர.

")ர அபபடவய ப)யயஙகள. ஆன ல ந ன கலய ண-ரயப ப ரகக


or
வவணடபமனறத ன ப) னவனன. ஐவய ! எனகக ஸம ரண
இரககமவப த அவரள ந ன ப ரபவபன ?" எனற ன மதரதயன.

"ஆகடடம, அவரளயம தரவ-கக வறன. ந அரமத ய ய-ர" எனற


ilt

ப) லல வ-டடச ) ஸத ர பவள.வய ப)னற ர. ப கக ன கதரவப


படடன ன.

*****
m

மதரதயன மறபடயம கணகரள மடகபக ண1 ன. தரலரயச


சறறவத வப ல ரநதத. மயககம ய வநதத. அநத அர மயககதத ல
அவன க த ல ப-ன வரம வபசச வ-ழநதத.
.ta

")ஙகத எனனபவனற பதரய வத ! உனகக? பஙகளதத வல இவனகக


ஆர)ந யக ஒரதத இரநத ள ம. அவள த ன இவரனக க டடக
பக டததட1 ள ம. ) ஸத ரய ர அரத மரறசச, த வன த ர1ரனக
கணட ப-டசசட1த வப ல ஆரபப ட1ம பணணக ற ர. அநதப பபண
w

மடடம தவ கம பணண வ-ட1 ல, இவரனய வத, ப-டகக றத வத?"

"உலகதத வலவய பப மப-ரளய ல பக1றவஙக த வன அத கம!


w

பதரய மல பபரயவஙக 'இநத ன பகட1தம பபணண வல, )நத ன


பகட1தம பபணண வல!' எனற ப டய-ரகக ஙக?"
w

ப ச வ)வகரகள வப) கபக ண1 இநத வ ரதரதகள மதரதயன


க த ல வ-ழநதவப த, அவனர1ய பநஞச ப1ப1பவனற அடததக
பக ண1த. அடதத கணம அவன மறபடயம ப- கரஞ இழநத ன.
www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

அதத ய யம 51 - க ரலப ப-ரற

t
மதரதயன ப-டபட1 அனற ரவச ) வ தத ரய கக கழ ததவரகள பலர
இரநதனர. அவரகள.ல கலய ண- ஒரதத எனற ப) லலவம

ne
வவணடவம ?

பப ய மயம ன இநத உலகதத ல, எநத ஒனரற அழ வ-லல த உணரம


எனற கலய ண- எணண-ய-ரநத வள , அத இனற பப யய யப

s.
வப யவ-ட1ரத அவள கண1 ள. தனபமயம ன இநத வ ழகரகரய எநத
ஒர இனபதரதக கரத அவள ல )க ததக பக ணடரகக மடநதவத ,
அநத இனபம பவறம ம யக கனவ எனபரத அவள அற நத ள.

nt
மதரதயனர1ய க தல பப யய யப வப யவ-ட1த! அவன1ன த ன
இனப வ ழகரக ந1ததவரதப பறற க கடடய-ரநத ஆக யக
வக டர1பயலல ம ) தற வ-ழநதன. ஆ\ ! இததரன க லமம க னல
நர யலலவ வதடயரலநத பக ணடரநவத ம? எனன வபதரம!

re
அனற ) யஙக லம அவளர1ய க த ல வ-ழநத ஊ ர வபசப)லல ம
ஒவபவ னற ய ஞ பகம வநதத. த ர1ன ப-டபட1தன க ணதரதப பறற
இ ணட மனற வ-தம ன வதநத கள ப வ-ய-ரநதன. "இநதப பககதத ல
ய வ
or
ஒர பபண ப-ளரள அவனககச ) வநகம ம. அவள த ன பரசத
பத ரககக ஆர)பபடட அவரனக க டடக பக டதத வ-ட1 ள ம" எனற
ஒர வதநத . "அபதலல ம இலரல; வப லB ஸ வ ஒர அழக ன
த ஸ ரயப ப-டதத அனபப- மதரதயன அவளர1ய வம கதத ல
ஆழநத ரககம வப த ப-டதத வ-ட1 ரகள ம!" எனற இனபன ர வதநத .
ilt

படரககக டடல ஆட வமயததக பக ணடரநத இர1ப ரபயன ஒரவன


க டட வழ ய க ஒர பபண ப-ளரள-ப மப அழக ன பபண ப-ளரள
வப னரதப ப ரததத கச ப) னனதன வபரல இமம த ர வதநத கள
எலல ம க ளமப-ய-ரநதன.
m

கலய ண- அனற மதத ய னம பக ளள.1ததககப வப ய கள.கக மல


த ரமப- வநத )ம ) ம ஊரல எலவல ரககம பதரயம தல ல,
.ta

அவள.1ம த ர1ன ப-டபட1 வ-ரதத நததரதப பறற ப வபசவதறக கவவ


பலர வநத ரகள. மதரதயனககக கலய ண-ரயக பக டபபத க மன
ஒர வபசச இரநதபடய ல அவள1ன இரதப பறற வமப வளரபபத ல
அவரகளகக ஒர சவ ஸயம. ஆன ல கலய ண-வய த ன ஒர
வ ரதரத க1ச ப) லல மல, அவரகள ப) லவரதபயலல ம மடடம
w

ஆவல1ன வகடடக பக ணடரநத ள.

*****
w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

இ வ தககம லல மல ப ணட பக ணடரநத வப த
வமறப) னனபதலல ம கலய ண-கக ந ரனவ வநதத. வதநத களககம

t
உணரமககம எவவளவ பநரஙக ய )மபநதம எனபரத எணண- அவள
த க ல அர1நத ள. வக ரடட வ-) ரணய-னவப த ஒர வவரள

ne
தனனர1ய இ க) யம பவள.ய க வ-டவம ? மதரதயரனக க டடக
பக டததத இவள த ன எனற பதரநத வ-டவம ? அநதப ப- மணன பரச
தனகவக வவணடபமனற ஆர)பபடட ஒர வவரள
பவள.ய-1 மல ரககல ம. ஒர வவரள அவன ப) லல வ-ட1 ன ன ல! -

s.
அத மதரதயனகக பதரநத வப யவ-டவம!

"அவனககத பதரநத ல எனன?" எனற கலய ண- எணணம ட1 ள.

nt
உணரமய-ல அவனககதத ன மகக யம கத பதரயவவணம. அநதப ப வ-
தனககச ப)யத தவ கததகக த ன ஏன அபபடப பழ வ ஙகக க1 த?
ஆம ம, வ-) ரண ந1ககம வப த வக ரடடகவக வப ய, "ந ன த ன
மதரதயன இரககம 1ம ப) னவனன; எனககக பக டஙகள பரர)!"

re
எனற வகடகல ம. மதரதயன ரகத க கணடல ந றகமவப த அமம த ர
வப யக வகடக வவணடம. அபவப த அவன மகம எபபடய-ரககம?

ஆன ல அவன அதவர உய-வ டரபப ன ? இபவப தத ன அவன


or
உய-வ ட இரகக ற வன எனனவம ? - ஐவய ! எனன த ன அவன
தவ கம ப)யத லம, ந ன அவனகக யமன க மடயவவணடம? என
வ கக ன வலய அவனகக இநத கத வந வவணடம? ஸவ ம !
மதரதயன ப-ரழபப ன ? - ஆம; அவன ) கக க1 த. அவரன
வ-) ரண ப)யத எடட வரஷம அலலத பதத வரஷம பஜய-ல ல
ilt

வப 1 வவணடம. ந ம பஜய-லககளவள வப ய அவரனப ப ரதத,


"மதரதய ! ந எனககத தவ கம பணண-ன ய. அதறக ந ன பழ கக பழ
வ ஙக வனன; ஆன லம இநதப ப வ-ய-ன மனதத ல ரநத உனனர1ய
ஞ பகம வப கம டவ1பனனக றத!" எனற ப) லல வவணடம...
m
.ta
w
w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

இபபட எணண-ய கலய ண- தனககதத வன ) ரதத ள. அவளர1ய


) ரபப-ன ஒல அவளகவக பயஙக தரத அள.ததத. )Uச)U ! எனன அ)டட

t
எணணஙகள! மதரதயன பல வரஷம பஜய-ல வல இரபபத; அததரன
க லமம த ன உய-வ டரநத அவரனப வப ய ப ரபபத இபதலல ம

ne
ந1ககக கடயத ? இன.வமல நமககம அவனககம எனன )மபநதம? - இநத
உய-ர வ ழகரகத ன இன.வமல எனனதத றக? மதரதயனர1ய க தல
பப யய யப வப னப-றக உய-ர வ ழவம வவணடம ? உய-ர வ ழதத ன
மடயம ? இன. இ வ வந ஙகள.ல தககம வ பவப வத லரல. தககம

s.
வ மல மதரதயரனப பறற வய ந ரனததக பக ணடரநத ரபதத யம
ப-டதத லம ப-டததவ-டம. இபவப வத மனத இபபடய-ரகக றவத! வப கப
வப க எபபடய கவம , எனனவம ? ரபதத யம ப-டததப வப ய ஊ ர

nt
எலல ம ) ரககமபட உய-ர வ ழ வவணடம - இநத எணணம
வத னற யதம கலய ண- அளவ-ல த பயஙக மர1நத ள. அடதத
ந ம ஷதத ல அவள ஓர உறத பக ண1 ள. இனற இ தத ர எபபடய வத
தன உய-ர ம யததக பக ளள வவணடயத. வவற வ-வம )னம

re
க ர1ய த.

*****
or
டங, டங, டங எனற கடக தத ல மனற மண- அடததத. கலய ண-
)ததம ப)யய மல எழநத ரநத ள. அதரத க 1 நத ந தத ர ய-ல
ஆழநத ரகக ற ள எனபரதக கவன.தத வ-டட வ )றகதரவ பமதவ கத
த றநத பக ணட பவள.வய க ளமப-ன ள. நட வத ய-ல ந ய ஒனற
படததக க 1நதத. அத கர தத ஊரகக ரகரள எழபப- வ-1ப வப க றவத
ilt

எனற கலய ண- ஒர கணம த க ல அர1நத ள. ஆன ல அத


கர ககவ-லரல. அவள வத வய ட பக ஞ) த ம வப ன ப-றக அநத
ந ய ஆக யதரத வந கக க பக ணட ம கவம தனம ன க ல ல அழதத.
ந ய அழத ல யமன வரவதறக அற கற எனற கலய ண-
m

வகளவ-பபடடரநதபடய ல, அவள உ1மப ) ல ரததத.


.ta
w
w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

t
ne
s.
nt
re
or
ilt
m
.ta
w
w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net
க ரஷண பட)ததக க ரலப ப-ரறய-ன ஒள. மஙகல கப ப- க ) ததக
பக ணடரநதத. கலய ண- ஒர ரகய-ன ல பநஞர) அமகக ப ப-டததக
பக ணட பக ளள.1ககர ரய வந கக ந1நத ள. ஆறற வல வ-ழநத

t
இறநத வப ய வ-டவத எனனம எணணதத1வன த ன அவள அநத
வந தத ல வடர1 வ-டடக க ளமப-யத. ஆன ல, க ட1ததட1 இ ஜன

ne
வ யகக ல ன அரக ல வநதவப த அவளகக ஒர )நவதகம வத னற றற.
ஐவய ! தனகக நநதத பதரயவம? தணணரல வ-ழநத ல, நநத க கர வயறத
த வன வத னறம? உய-ர வப கம ? கழதத வல கலரலக கடடக பக ணட
வ-ழக றத எனற ) த ணம யச ப) லலவ ரகள. ந ஜம கவவ அபபடச

s.
ப)யய மடயம ? பக ளள.1க கர ய-ல கலலககப வப வபதஙவக?
அலலத கய-றறககதத ன எஙவக வப வத? ப1ரவத தரலபப-ல கலரலக
கடடகபக ணட வ-ழநத ல, தரலபப-ல ரநத கல நழவ- வ-ட1 ல எனன

nt
ப)யவத? ஐவய ! உய-ர வ-டவபதனபத ப) லவதறகச
சலபம ய-ரகக றவத தவ- , ம கவம கஷ1ம ன க ரயம க அலலவ
வத னறக றத?

re
கலய ண- இ ஜன வ யகக ல ன ப லதரத அர1நத வப த, அரதக
க1நத வமவல ப) லலவ-லரல. அஙவகவய )றற வந ம ந னற
) நதரனய-ல ஆழநத ரநத ள. ப-றக வ யகக ல ஓ ம யச ப)னற
தணணரக கர ய-ல ஓர1தத ல உடக ரநத ள. ) ல) லபவனற
or
க றறடததத. க மதத ல ஜ மகவக ழ கவ-றற. க கரகபய னற அர த
தககம யக கர நதத.
கலய ண-, "இனற ந ன இறகக வவணடபமனற வ-த இரநத ல,
எபபடயம யமன எனரனக பக ணட வப வ ன அலலவ ? ப ரககல ம"
எனற எணணம ட1 ள. ப-றக, "யமவன! வ ! எனரனக பக ணட வப !" எனற
ilt

வ ய வ-டடக கற ன ள.
அபபட அவள ப) லல வ ய மடன வள இலரலவய , எஙவகவய
பவக த தத ல 1க, 1க, 1க, 1க - எனற )ததம வகட1த.
m

கலய ண-ய-ன வ மம ) ல ரததத. உ1மபபலல ம நடஙக றற. ஒர


வவரள தனனர1ய ப- ரததரனரயக வகடட யமன த ன
வரக ற வன ?
.ta

1க, 1க, 1க, 1க - இநத ஒல ந ம ஷததகக ந ம ஷம பபரயத க க


பக ணட வநதத. )றற வந ததகபகலல ம அத பவக )மB பதத ல வநத
வ-ட1த.
கலய ண- கணகரள இறக மடக பக ண1 ள.
w

இ ணட ந ம ஷததகபகலல ம அநத 1க 1க )ததம கலய ண-கக


எத ரல வ யகக ல ன அககர ய-ல வநத ந னறத. யமன த ன,
)நவதகம லரல! )பதம ந னற ஒர ந ம ஷம ஆய-றற. இ ணட ந ம ஷம
w

ஆய-றற, மனற ந ம ஷம ஆய-றற; கலய ண-கவக இநத மனற


ந ம ஷமம மனற யகம கய-ரநதத. அவளர1ய ப1ப1பபம அத கம க க
பக ணட வநதத. மறபடயம ஒர த1ரவ, "யமவன! வ ! )Uகக ம வநத
எனரனக பக ணட வப !" எனற கவ-ன ள.
w

அடதத கணம கலய ண- தனனர1ய ஞ பகதரத இழநத ள. தணணரல


'கபக' எனற ஒர )ததம வகட1த.

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

அதத ய யம 52 - பப ழத பலரநதத

t
மதரதயன கலய ண-ரயப ப ரகக வவணடம எனற வ-ரபபதரதத
பதரவ-தததம, )ரவவ ததம ) ஸத ர த வம வநரல வப யக கலய ண-ரய

ne
அரழதத வரவத எனற தரம ன.ததக பக ண1 ர. வவற ய வத
வப ன ல கலவ பபடதத வ-டவ ரகள எனறம, ஒர வவரள அவள
வரவதறக மறதத வ-1ல ம எனறம ந ரனதத ர. அவத ட க1,
மதரதயன இரககம 1தரத கலய ண- பதரவ-தததறகக க ணம ன

s.
மரமம ஏவத இரகக வவணடபமனபத அவரர1ய மனதத ல உறதத க
பக ணவ1ய-ரநதத. இவவளவ கணடப-டதத ப-றக அரதக
கணடப-டகக மற வப ன ல எனன ப- வய ஜனம?

nt
அவர ஏறபகனவவ வகளவ-பபடடரநத வ-ஷயஙகரளயம ரவததக
பக ணட, கலய ண-ககம மதரதயனககம இரநத வநத )மபநததரத
ஒரவ ற அவர ஊக தத அற நத பக ண1 ர. அவரகள க தலரகள

re
எனபத லம ப)னற ) ல த னஙகள கக கலய ண-த ன மதரதயனகக
உணவ அள.ததக க பப றற ய-ரகக வவணடபமனபத லம )நவதகம லரல.
ஆன ல அனரறய த னம அவளர1ய மனக கலககதத றகக க ணம
எனன? மதரதயனர1ய 'உணரமக க தல 'ரயப பறற ஏவத
or
ப) னன வள, அத எனன? அபபடபயலல ம இரககவம ? மதரதயன
அததரகய மன.தன யத வத னறவ-லரலவய? அவரனப வப லB ஸ ர
சழநத வப த அஙவக வவற ஸத ரயம இரகக வ-லரலவய? எனன
க ணதத ன ல அவளகக அபபடபபட1 வ-பரதம ன )நவதகம
இரககககடம?
ilt

கலய ண-ரயப ப ரததப வப) ன லத ன இநத மரமம பவள.ய வதறக


வழ உணட எனற எணண-ய ) ஸத ர யவ தத ல ரநத இ வ மனற
மண-கவக கத ர ஏற ப பஙகளததககப ப- ய ணம ன ர. த ர1ரனப
m

ப-டகக ற வர ய-ல, கத ர ய-ல வப ன ல அவனகக மனபனச)ரகரக


பக டததத வப ல கபமனற அவர ர)கக ள.ல வப யக பக ணடரநத ர.
இபவப த அநத பயம லரலய தல லம, இ வ வந ம தல லம கத ர
.ta

ஏற க க ளமப-ன ர.

*****
w
w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

அவர பஙகளம மஙக ல ப லததககக க ட1ததட1 வநதவப த சம ர


ந லர மண- இரககம. க ழககத த ர)ய-ல அபவப த த ன ) ற த

t
பவணண-றம கண1த.

ne
நனற ய வ-டநத ப-றவக ஊரககள வப கவவணடபமனற எணண-ய
) ஸத ர, கத ர ய-ன லக ரனப ப-டதத இழதத ந றதத ன ர.
வ யகக ல ன அநதபபறம அவர தறப)யல கப ப ரததவப த, ஒர பபண
உரவம தரலமய-ர அவ-ழததப வப டடகபக ணட உடக ரநத ரபபத

s.
வப ல பதரநதத. அநத வவரளய-ல அததரகய க ட) ரயக கண1வப த,
மக ரதரய) ல ய ன ) ஸத ர க1ச ) ற த கலவ ம அர1நத ர.
பக ஞ) வந ததகபகலல ம, "யமவன! வ ! )Uகக ம வநத எனரனக

nt
பக ணடவப !" எனற க ரலக வகட1தம, அவரர1ய பயஙக ம
அத கம கதத ன ஆய-றற. ஆன ல அடதத ந ம ஷம அநத உரவம
தணணரல தரல கபபற வ-ழ அதன ல உண1 ன 'கபக' எனற )தததரதக
வகட1தம ) ஸத ரய-ன கலவ ம எலல ம பறநத வப ய-றற. உ1வன

re
கத ர ய-ல ரநத கத தத, மஙக ல ப லதரத இ ணவ1 எடடல த ணட,
இககர கக வநத வ யகக ல ன கர வய ம ய ஓடன ர. தணணரல
வமவல ம தநத தரலமய-ரன மலம யக கலய ண- வப கம 1தரதக
கணட ப-டதத, கர ய-ல ரநதபடவய அவரளத தகக க கர வ)ரதத ர.
or
கU ழத த ர)ய-வல வத னற ய பவள.ர ந றம ) ற த ) ற த கப பவன
ந றததகக ம ற க கர1) ய-ல பததர ம றறப பசம பப னன.ன
ந றததகக வரக றத. நட)தத ஙகள நனற ய ஒள.மஙக மரறயத
பத 1ஙகக னறன. ஆக யதத ன கரந றம நலல நல ந றம க ம ற
ilt

வரக னறத. ந ல பறதத லம பட) கள.ன வக ல கலம ன )ஙகU தக கசவ)ர


ந1கக னறத.
m
.ta
w
w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

இததரகய வந தத ல த ன கலய ண- கண வ-ழ தத ள. மதல ல அவள


கணகளககத பதரநதத ) ஸத ரய-ன மகம. இபதனன? இநதப ப- மணன

t
இஙக எஙவக வநத ன? தனனர1ய உ1மபபலல ம ஜ லபலனற ரபபரதக
கலய ண- உணரநத ள; ஈ ப ப1ரவ; ஈ த தரல. ஓவ\ ! தணணரல ரநத

ne
தனரன இநதப ப- மணன கர ய-வல இழததப வப டடரகக ற ன. த ன
அத க ரலய-ல எழநத உய-ர வ-டவதறக க அஙக வநதத எலல ம
ஞ பகம வநதத. அககர ய-ல கத ர ஒனற வ)ணம வப டட
ந றபரதயம ப ரதத ள. கத ர ய-ன வமல இநதப ப- மணன

s.
வநதரததத ன யமன வரவத கத த ன எணண-ய-ரகக வவணடம.

கலய ண- எழநத ரநத உடக ரநத ள. ) ஸத ரரயப ப ரதத, "ஐய !

nt
உஙகரள என உய-ர க பக ணட வப க வநத யமன எனற ந ரனதவதன.
நஙகவள என உய-ர க க பப றற ய-ரகக றரகள" எனற ள.

அரதக வகட1தம ) ஸத ரய-ன மகதத ல பனனரக வத னற யத.

re
ஆன ல, கலய ண-ய-ன அடதத வ ரதரதய-ல அநதப பனனரக எரநத
வப ய-றற.

"...ஆன ல ஏன எனரனக க பப றற னரகள? ஐவய ! ந ன இறநத


or
வப ய-ரநத ல எவவளவ நனற ய இரநத ரககம?" எனற ள.

"உனகக எனன தககவம , எதறக க ந ) க ந ரனதத வய , எனககத


பதரய த அமம ! ஆன ல உனரன அரழதத வரவத க மதரதயன.1ம
வ கக அள.தத வ-டட வநவதன. ந ன வநததம ந ஆறற ல வ-ழநததம
ilt

)ரய ய-ரநதத."
m
.ta
w
w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

"எனன? மதரதயன ? மதரதயன எனரன அரழதத வ சப) னன ன ?


ந ஜநத ன ? ந ஜம க மதரதயன எனரன அரழதத வ ச ப) னன ன ?"

t
எனற ள கலய ண-.

ne
"த ரச) றறமபலம ப-ளரள மகள கலய ண- எனபத ந த வன?"

"ந ன த ன அநதப ப வ-."

s.
"மதரதயன உனரனதத ன ப ரககவவணடபமனற ப) னன ன.
வநத ல அரழததப வப க வறன."

"வநத ல ! மதரதயன அரழதத ந ன வ மலம இரபவபன ? இவத

nt
இபபடவய வரக வறன. அரழததப வப ஙகள."

"அத )ரயலல, அமம ! ந வடடககப வப யப ப1ரவ ம றற க பக ள.


வ யகக ல ல கள.ததவ-டட வநதத க வடடல ப) லல. ந ன ப-றக

re
வநத, மதரதயன வகஸ ல ) ட) கக க ந வ வவணபமனற
ப) லக வறன. அபபறம ந வ ல ம."

"ஐய ! )தத யம யச ப) லலஙகள; நஙகள ய ர?" எனற ள கலய ண-.


or
"வக ப-ததக பக ளள வத, கலய ண-! ந ன வப லB ஸ இனஸபபக1ர.
வநறற உனரன ஏம றற தத ன வ-டவ1ன. அதறகப பரக ம வத1
இபவப த வநத ரகக வறன. எனரன நமப- வ !" எனற ர ) ஸத ர.
ilt

கலய ண- அவரர1ய மகதரத ஏற டடப ப ரதத ள. எனன ந1நத லம


)ர, அவர1ன வப வத எனற உறத பக ண1 ள.
m
.ta
w
w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

அதத ய யம 53 - கலய ண-ய-ன கலய ணம

t
ந ரமலம ன வ னதத ல ப ண )நத ன பவன.வநத பக ணடரநதத.
கU வழ அரலகள.னற அரமத ய ய-ரநத நலகக1ரலக க ழ ததக பக ணட

ne
ந வ-க கபபல அத வவகம யச ப)னறத. அநதக கபபல ன வமல தளதத ல
ஓர ஓ ம கக கமப-ய-ன மB த ) யநத பக ணட மதரதயனம
கலய ண-யம ந னற ரகள. மதரதயன, கலய ண-ய-ன மகதரதக
கணபக ட1 மல ப ரததக பக ணடரநத ன. "மத வதனம" எனற

s.
ப) லக ற ரகவள, அத எவவளவ அற வனம? இ ணடம வட1
வடவம ய-ரகக னறன எனபரதத தவ- )நத னககம இநத மகததககம
வவற எனன பப ரததம ரகக றத? அநதச )நத வட1தத ல கரவ-ழ கள

nt
இ ணட உண1 ? அரவ நமரமகபக னற வ-டவத வப ல ப ரபபதண1 ?
ஒர கண வந ததப பனனரகய-ன ல ப-ததம தரலகவகறச ப)யயம
)கத த ன )நத ன.1ம இரகக றத ?" எனற அவன எணணம டடக
பக ணடரநத ன. த டப னற அவனர1ய மனதத ல ம கவம

re
வ-) தத ம ன ஓர எணணம உண1 ய-றற. "கலய ண-ய-ன
கணகள.ல ரநத இபவப த கணணர பபரக ன ல எபபடய-ரககம? ந லவ-ன
ஒள. அநதக கணணரத தள.கள.ன மB த படமவப த அரவ மதத
உத ரவத வப ல உத ரமலலவ ?" எனற ந ரனதத ன. அபபட
or
ந ரனதததத ன த மதம - ஐவய ! இபதனன அநதக கர வ-ழ கள.ல ரநத
உணரமய-வலவய கணணர பபரக வழ க னறவத!

மதரதயன பதற ப வப ய, "கலய ண-! கலய ண-, எனன இத? கணணர


ஏன..." எனற ப) லல , கணகரளத தர1பபதறக க அரக ல
ilt

பநரஙக ன ன.

ஆன ல கலய ண-, )1கபகனற ஒர அட ப-னவ ஙக ன ள. "ஏன எனற


எனகவக பதரயவ-லரல. ஆனநதக கணணர எனற ப) லக ற ரகவள , அத
m

த வன எனனவம ? அளவ-லல த ஆனநததத வலத ன மழக ய-ரகக வறன.


ஆன ல ஆன ல..." எனற வமவல ப) லவதறகத தயஙக ன ள.
.ta
w
w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

"ஆன ல எனன? அவவளவ ப) தத சதநத ஙகரளயம வ-டட இநதத


த ர1ரன நமப- வநவத வம எனற வத னறக றத ?..."

t
"அபதலல ம இலரலபயனற உனகவக பதரயம, மதரதய ! ப) ததம

ne
சதநத மம இஙவக ய ரகக வவணம? ந த ர1ன எனற ல இநத
உலகதத ல வய கயரகள ய ரவம இலரல. ஆன ல, ஆன ல... ந ன
வகளவ-பபட1 ஒர வ-ஷயநத ன, என மனதத ல உறதத க
பக ணடரகக றத. உனகக இனபன ர ஸத ரய-1ம வந)ம உணட எனற

s.
ப) னன ரகள. ந ன அரத நமபவ-லரல. ஆன லம உன வ ய-ல ரநவத
பதரநத பக ண1 ல என மனம ந மமத யர1யம."

nt
மதரதயன ) ரததக பக ணவ1 ப) னன ன:- "ஆம ம; கலய ண-! அத
வ ஸதவநத ன. எனகக ஒர ஆர) ந யக இரகக ற ள. அவள பபயர..."

மதரதயன அநத வ கக யதரத மடககவ-லரல. அவன அரத "அவள

re
பபயர...)த ம" எனற ப) லல மடபபதறகளவள, எத வ ந னற கலய ண-
ம யம க மரறநத ள. கU வழ பக நதள.தத க1ல ல 'கபக!' எனற ஒர ) ற
ஒல வகட1த. "ஐவய ! இத எனன வ-பரதம?" எனற மதரதயன ஒர
கணம த ரகதத ந னற ன. அடதத கணதத ல அவனம க1ல ல கத தத
மழக ன ன.
or
தணணரல மழக ய மதரதயனகக ந ரனவ மடடம பதள.வ க
இரநதத. ரககரள ந ல பறமம தள வவ-டடக கலய ண-ரயத
வதடன ன. கர1) ய-ல, அவனகக மசச மடடப வப கம எனற ரநத
ilt

)மயதத ல கலய ண- ரககள.ல தடடபபட1 ள. உ1வன அவரளத தழவ-ச


வ)ரததக பக ணட மதரதயன வமவல க ளமப-ன ன. வமவல வரக ற ன
வரக ற ன வரக ற ன - ஆன ல இனனம தணணர மட1ததகக வநத
வ)ரநத ப டலரல. மசவ) த ணறக றத. கர1) ய க தனனர1ய மழ
m

பலதரதயம ப- வய க ததக க ரல உரததத வமவல எழமப-ன ன. அபப


வமவல வநத ய-றற. ஒர பநடய மசசவ-டடக கணகரளயம த றநத ன.
.ta

*****
w
w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

அச)மயம, மதரதயனகக உணரமய கவவ ப- கரஞ வநதத.


அவனர1ய கணகள த றநதன. எனன ஆச)ரயம. இத ந ஜநத ன ?

t
மறபடயம கணகரள மடத த றநத ன. ஆம கலய ண-த ன. இததரன
வந ம கனவ-ல ப ரதத கலய ண-வயத ன! இபவப த ந ஜம கவவ

ne
அவனர1ய அரக ல உடக ரநத பக ணடரகக ற ள. அவளர1ய
பமனரமய ன )ர நத ன அவன வமல படடக பக ணடரகக றத.
அவளர1ய கணகள.ல ரநத த ன கணணர பபரக க பக ணடரகக றத.

s.
மதரதயன அவளர1ய கணணர த தர1பபதறக கத தன ரகரயத
தகக மயற) ப)யத ன; அவவ ற தகக மடய மல பபரமசச
வ-ட1 ன.

nt
இரதப ப ரதத கலய ண-ய-ன கணகள.ல ரத கணணர இனனம
ஆற யப பபரக றற. ஸப-இனஸபபக1ர1ம த ன பக டதத ரநத
வ ககறத ரயயம மறநத வ-மமத பத 1ஙக ன ள.

re
"வவண1 ம, கலய ண-! அழ வத!" எனற மதரதயன ஈனஸவ தத ல
கற ன ன. "மB ணடம, அடதத ஜனமதத ல ந ம இமம த ர தவற ப)யய
ம டவ1 ம; மதல வலவய கலய ணம ப)யத பக ணட வ-டவவ ம" எனற
ப) லல ப பனனரக பரநத ன.
or
இரதக வகட1 கலய ண-ககத தககம வப ய ஆதத ம பப ஙக க
பக ணட வநதத. அவளர1ய கணகள ஒர பந டய-ல வ ணட வப ய-ன.
ilt

"இநதப ப வ- அடதத ஜனமதத வல வவற வநத உனரனத பத நத வ


ப)யய வவணடம ? வவண1வவ வவண1 ம! அடதத ஜனமதத ல வத
உனகக இஷ1ம னவரளக கலய ணம ப)யத பக ணட சகம ய-ர"
எனற ள.
m
.ta
w
w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

மதரதயன ) ரதத ன. தனனர1ய உ1ல வந ரவபயலல ம மறநத


கதகலதத1ன ) ரதத ன.

t
"கலய ண-! வக பம வரம வப த உன மகம இவவளவ

ne
அழக ய-ரககமபட ப- மமவதவன பர1தத வ-ட1 ன. அதன ல த ன
வப ல ரகக றத, அநத ந ள.ல ரநத உனககக வக பமடடப ப ரபபத வலவய
எனககச )நவத ஷம" எனற ன.

s.
கலய ண-ய-ன மகதத ல இபவப த எளளம பக ளளம பவடததத.
"மதரதய ! பப ய பரனசரடப1லல ம இனனமம எதறக க? என
மகதத ல அழக வவற இரகக றத ? ந அனற கடடத தழவ-க பக ணட

nt
இரநத வய, அவரள வ-1வ ந ன அழக? ஒர வவரள அத க1
எனககக வக பம மடடவதறகதத ன ப)யத வய , எனனவம ?" எனற ள.

"ஆம ம, கலய ண-! உனககக வக பமடடவதறகத த ன!

re
இலல வ-ட1 ல, ந வப லB ஸ இனஸபபக1ர1ம வப ய எனரனக க டடக
பக டபப ய ?"

கலய ண-ய-ன வக பம ம ற , மறபட தககம வநதத. "ஐவய ! மதரதய !


அத பப ய; ந ன க டடக பக டககவ-லரல. உனரன இனபன ர பபண
or
ப-ளரளய1ன ப ரததத ல என ) ததம கலஙக ப வப ய-ரநதத. அபவப த
அநதப ப- மணன வநத எனனவவ வகடக, ந ன எனனவம உளற
வ-டவ1ன. ந எனன த ன தவ கம பணண-ன லம, ஐவய ! உனரன
வவணபமனற ந ன க டடக பக டபவபன ? ந னலலவ இநதப ப ழம
ilt

உய-ர வ-டடரபவபன?" எனற ள.

"எனககத பதரயம, கலய ண-! எனககத பதரயம. நய எனரனக க டடக


பக டதத ய? வ-த ய-ன வ-ரனகக ந எனன ப)யவ ய?" எனற ன
m

மதரதயன.

"வ-த த ன அபபடப பபணணரவம பக ணட வநதத வப ல ரகக றத!


மதரதய ! ந எனன.1ம ப-ரயம பக ளள தத ல க1 எனகக தககம
.ta

இலரல. 'எனன.1ம அனப ய-ர' எனற ஒரவர க கட1 யபபடதத


மடயம ? ஆன ல எனரன எதறக க ந ஏம றற ன ய? நமப ரவதத ஏன
தவ கம பணண-ன ய? அதன ல அலலவ என ) ததம அபபடக கலஙக ப
வப யவ-ட1த?"
w

"கலய ண-! ந ன உனரன ஏம றறவ-லரல. வ-த த ன உனரன


ஏம றற யத. ந ப ரததத பபண ப-ளரளயலல, கலய ண-! அவன என
) வநக தன கமலபத . ந 1கதத ல எனன1ன ')த ம' வவஷதத ல
w

நடததவன. ந ம கபபல ஏறவதறக ஏறப ட ப)யத ரபபரதத


பதரவ-பபதறக கவவ வநத ன. வப லB ஸ பத நத வககப பயநத பபண
வவஷதத ல வநத ன" எனற ன மதரதயன.
w

*****

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net
இரதக வகட1தம கலய ண-ய-ன உளளதத ல ஏறபட1 ம றதரல
எவவ ற வ-வரகக மடயம? அவளர1ய பநஞர) அமகக க
பக ணடரநத ஒர பபரய ப ற ஙகல த டப னற வ-லக யத

t
வப ல ரநதத. மரல உச) ய-ல ரநத )றகக வ-ழநத
பக ணவ1ய-ரநதவள )டப1னற த 1ம ன பம ய-ல உறத ய க ந றபத

ne
வப ல வத னற யத. மதரதயனர1ய அனப பப யயனற; அவன தனரன
ஏம றறவ-லரல; தனககத தவ கம ப)யயவ-லரல; வவற எத எபபடப
வப ன ல எனன?
இபபட ஒர ந ம ஷம; அடதத ந ம ஷதத ல த ன ப)யத பயஙக ம ன

s.
தவற அவளகக ந ரனவ வநதத.
"ஐவய ! ப வ-! எனன ப)யத வ-டவ1ன? உனரன அந ய யம கச
)நவதக தத இபபட வ-பரதம வ-ரளதத வ-டவ1வன? 'பபண பதத ' எனற

nt
உலகதத ர இகழவத உணரமய ய-றவற?" எனற கலய ண- கதற ன ள.
வறணடரநத அவள கணகள.ல ரநத மறபடயம கணணர கலகலபவனற
பப ழ நதத.
மதரதயனர1ய ஜவன ந ம ஷதத றக ந ம ஷம மஙக க

re
பக ணடரநதத. கலய ண-ய-ன மகதரத அ1ஙக த ஆரவதத1ன
ப ரததக பக ணட அவன ம கவம பமல நத க ல ல ப) னன ன:
"எனகக அதன ல வரததம லரல; )நவத ஷநத ன! எனன.1ம
உனககளள அளவறற அனபத வன அபபடச ப)யயத தணடறற? -
or
கலய ண-! ) ஙகபபரககப வப வத, அஙவக ப)Lகக யம ய-ரபபத எலல ம
ந1கக த க ரயம எனற என மனதத ன அநத ஙகதத ல ஒர எணணம
இரநத பக ணவ1ய-ரநதத. அத ந ஜம ய-றற. இநத உலகதத ல ய ர ய ர
எனகக ப மபவம ப-ரயம னவரகவள அவரகள வலவய என வ ழவ
மடநதத. மதல ல அப- ம , அபபறம கமலபத , ப-றக ந! உஙகள
ilt

மவரர1ய அனபத ன ந ன ப-டபடவதறகக க ணம ய-றற. இத


எனகக பகடதல ய-ரககம ? ஒர ந ளம இலரல. இத த ன தகநத
மடவ..."
மதரதயனர1ய க ல இனனம பமல வர1நதத. அவனர1ய கண
m

வ-ழ கள வமவல ப)னற மரறநதன. ஆன ல இதழகள.ல பனனரக மடடம


ம றவ-லரல.
"கலய ண-! எஙவக இரகக ற ய? அரக ல வ ! ஒர மகக ய )ம ) ம
.ta

ப) லக வறன" எனற ன. கலய ண-, இர1ய-ல )றற வ-லக ய-ரநதவள,


மறபடயம பநரஙக வநத, மதரதயனர1ய மகததகக அரக ல தன
மகதரத ரவததக பக ணட "இவத இரகக வறன, மதரதய " எனற ள.
"இவத ப ர! அப- ம கக ஒர ஏறப ட ப)யத வ-டவ1ன. கமலபத
அவரளக கலய ணம ப)யத பக ளளப வப க ற ன. இன.வமல நமமர1ய
w

கலய ணததகக ய பத ர தர1யம க ர1ய த. உனககச )மமதநத வன?"


எனற மதரதயன மணமணதத ன. ")மமதம, )மமதம" எனற ள
கலய ண-.
w

"அபபடய ன ல, வமளதரதப பலம க வ ) ககச ப) லல. இவத


இபவப வத த ல கடட வ-டக வறன" எனற ப) லல மதரதயன,
இ ததம ழநத பல\னமர1நத ரநத தன இ ணட ரககரளயம எடததக
w

கலய ண-ய-ன கழதரதக கடடக பக ண1 ன. அபவப த வக ய-ல ல


உச) க ல பரஜ ந1நத பக ணடரநதத. பபரய வமளம ஜ ம ஜ ம
எனற மழஙக றற. ஆல ட) மண- "ஓம ஓம" எனற இர)ததத.

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

அதத ய யம 54 - க1வள.ன க தல

t
இததரன க லம க ந ம பநரஙக ப பழக ய ) வநக தரகள.1ம ரநத
வ-ர1பபற வவணடய வவரள வநத வ-ட1த.

ne
மதரதயன இவவலகதத 1ம வ-ர1 பபறறக பக ணட ப)னற ன.
ஆன ல அவனர1ய ஞ பகம அவநகரர1ய உளளதத ல ந ரலபபறற
அவரகளர1ய வ ழகரகவய ம ற அரமவதறகக க ணம ய-றற.

s.
அததரகயவரகள.ல மதனரமய க ஸம ன ஸரவவ ததம
) ஸத ரரயக கற பப-1 வவணடம. ) த ணம யப வப லB ஸ

nt
உதத வய கஸதரகள.1ம ந ம எத ரப ரககம கணஙகள அவர1தத ல
இலரலபயனபரத மதல வலவய கணவ1 ம. அவர அபபட ஒர
அ) த ண வப லB ஸ அத க ரய ய-ரநதபடய-ன ல த ன இநதச )ரதத ம
இவவளவ த ம நணட வநதத.

re
மதரதயனர1ய மடவ ) ஸத ரரயப பபரதம ) நதரனய-ல
ஆழதத , அவர உலக வ ழகரகய-ன மக இ க) யஙகரளப பறற
வ-) ரணய-ல இறஙகம ற தணடறற.
or
"அறதத றவக அனப ) ரபபனப அற ய ர
மறதத றகம அஃவத தரண"

எனனம தம ழ மரறக கறற ன உணரமப பப ரரள அவர


ilt

அபவப தத ன நனக உணரநத ர. இநதக கறளககச ) த ணம ய,


"நறகரமஙகளகவக அனப ஆத பமனற பதரய தவரகள ப) லவ ரகள;
தசப)யலகரள வ-லககவதறகம அனவப ஆத ம னத" எனற வல நத
பப ரள கறவத வழககம. ஆன ல தம ழ ந டடல தறவப த
m

வ ழநத ரககம பபரய ரகள.ல ஒரவர, வமறபட பப ரள.ன


பப ரததம னரமரய எடததக க டட, "தய ப)யலகளககஙக1 அனவப
தணடவக ல" எனற பப ரள கற யரத ) ஸத ரய ர வகடடரநத ர. இத
எவவளவ உணரமபயனபத மதரதயனர1ய வ ழவ-ல ரநத
.ta

அவரககத பதள.வ க வ-ளஙக றற.

அப- ம ய-1ம ரவதத ரநத அனப-ன ல அலலவ மதரதயன


களவன க வநரநதத? மறறம பல தசப)யலகள அவன ப)யயமபட
w

வநரநததறக அநத அனவபயலலவ க ணம ய-றற?

*****
w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

மறறம, வ ழவகக அனப க ணம ய-ரபபத வப ல ம ணதத றகம


க ணம ய-ரகக றத எனபரதயம ) ஸத ரய ர கணடணரநத ர.

t
மதரதயன.1ம அப- ம யம, கமலபத யம, கலய ண-யம பக ணடரநத
அனவபயனவற அவனகக யமன க மடநதத? அநத ம ணதரதத தயத

ne
எனற ப) லல மடயம ? அததரகய தய அனப-ன க ணம கத தரம
வ-ரளவத ) தத யம ?

இவரகளர1ய தனபததகபகலல ம ஆத க ணம ன க ரவ ர

s.
)ஙகபப-ளரள இனனம உய-ர வ ழநத தனனர1ய ப வ
க ரதத யஙகரள ந1தத க பக ணடத ன.ரகக ற ர. ஆன ல பக டய
)நதரபபஙகள.ன க ணம கக களவன க வநரநத மதரதயவன

nt
தபப கக க கணடகக இர ய க ம ணமர1நத ன. இநத ம ணப டர1ப
ப ரககமவப த, வ ழவ நலலத, ம ணம தயத எனற ப) லவதறகதத ன
இ1ம ரகக றத ?

re
உலகதத வல எலல க க ரயஙகளம ஏவத ஒர ந யத பபட க ண
க ரயத பத 1ரப1ன த ன ந1நத வரக னறன. நனரமய-ன பலன
இனபம. தரமய-ன வ-ரளவ தனபம எனபத லம )நவதகம லரல. ஆன ல
நனரம எத, தரம எத, சகம எத, தககம எத எனபறலல ம ந ரணய-பபத
or
மடடம எள.யதனற. "நனரம தரம, சக தககம மதல ய தவநத
உணரச) கரளக க1நதவன த ன ஞ ன.; அவன த ன ) தத பரஷன"
எனற பபரவய ர ப) லவதன இ க) யமம ஒரவ ற ) ஸத ரககப
பலன கத பத 1ஙக றற.
ilt

இவவ பறலல ம ஆதம ) நதரனய-ன லம, தததவ வ-) ரணய-லம


இறஙக வ-ட1 ) ஸத ரககப வப லB ஸ இல க உதத வய கம ப-டகக மல
வப னத ல வ-யபப-லரலயனவற ? உரய க லதத றக மனவப அவர
பபனஷன பபறறக பக ணட வ-லக , ப ம ரதத க ) தனஙகள.லம, பப த
m

நனரமககரய க ரயஙகள.லம ஈடப1ல ன ர. "வப லB ஸ ) ம ய ர"


எனறம "வப ல ச ) ம ய ர" எனறஙக1 அவர அவநகர
பரக) தத ரகள ய-னம அவர அவறரறச ) ற தம பப ரடபடததவ-லரல.
.ta

பகழச) ரயயம இகழச) ரயயம ஒனற கக கரதம மவன ந ரலரய அவர


அர1நத வ-ட1 ர. அவரர1ய நறக ரயஙகளகபகலல ம அவரர1ய
தரம பதத ன. பபரத உதவ- பரநத வநத ள எனற ப) லலவம
வவணடம ?
w
w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

மதரதயன இறநத ப-றக ) ஸத ரய-ன மயற) ய-ன ல கறவன


ப) ககன வ-டதரல ப)யயபபட1 ன. ஆன ல அநதப ப வ- மகன சமம

t
இரககவ-லரல. பக ளள.1ககர க க டடககப வப யப பல த னஙகள
அரலநத த ரநத கர1) ய-ல மதரதயன ம பபப நத ல ஒள.தத

ne
ரவதத ரநத ) ல நரககரளத வதடப ப-டதத ன. அவறரற அவன
1வன.ல பக ணட வப ய வ-றக மயனற வப த வப லB ) ர ப-டததக
பக ண1 ரகள. வவற ஒர த ரடடக வகஸ ல அவரன )மபநதபபடதத ,
மனற வரஷம கடங க வல வ-த தத ) ரறகக அனபப- வ-1 ரகள.

s.
ஆன ல, இதன பப ரடட ந ம ப) ககன.1ம அனத பம க ட1 வவணடய
அவ) யம லரல. அவன ப-றவ-ய-வலவய வவத நத ய யப
ப-றநதவனலலவ ? அவனகக பவள.ய-ல ரபபதம ஒனறத ன;

nt
) ரறய-ல ரபபதம ஒனறத ன. சகமம ஒனறத ன, தககமம ஒனறத ன.
இரவ-ரனகரளயங க1நத வய க எனற உணரமய-ல அவரனயலலவ
ப) லலவவணடம?

re
*****

உரய க லதத ல, கமலபத யம அப- ம யம கலய ணம ப)யத


பக ண1 ரகள. மதரதயனர1ய ம ணதத ன ல கமலபத ககம
or
அப- ம ககம ஏறபட1 அளவ-ல த தககவம அவரகரள ஒனற
ப-ரணபபதறக மகக யச ) தனம ய-ரநதத. மதரதயரன ந ரனதத
அவரகள வ-ட1 கணணர அவரகளர1ய க தல பய-ர த தள.ரககச
ப)யயம வ ன மரழய ய-றற. இபபட அவரகளர1ய வந)தரதப பபரகக
வளரதத ப-ரவத தககம ந ளர1வ-ல மரறய, அவரகளர1ய க தல
ilt

இனபம மடடவம ம ஞ) ந னறத. ) ல )மயம அவரகள, 'ஐவய !


மதரதயரனப ப-ரநத ப-றக ந ம இவவளவ
)நவத ஷம ய-ரகக வற வம?' எனற எணண- பவடக மறவ ரகள. ப-னனர,
"ந ம இபபடச )நவத ஷம ய-ரபபதத ன மதரதயனகக மக ழச)
m

தரவத கம" எனற எணண- ஒரவ ற ஆறதல பபறவ ரகள.

*****
.ta
w
w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

கலய ண- உய-ர வ ழநத ரநத ள!

t
மதரதயனர1ய ம ணதத றகப ப-றக அவளம உய-ர தறபப ள
எனற எத ரப ரககக கடம. ஆன ல உணரமய-ல அவவ ற வந வ-லரல.

ne
மதரதயன ப-டபட1 அனவற உய-ர தறகக மயனற கலய ண-,
அவனர1ய ம ணதத றகப ப-றக அமம த ர மயற) ப)யய தத
ஆச)ரயம அலலவ ?

s.
ஆச)ரயநத ன. ஆன ல அதறக ஒர மகக ய க ணம இரககத த ன
ப)யதத.

nt
மதல ந ள கலய ண- உய-ர தறகக மயனறவப த அவள
"இவவலகதத ல உணரமய னத ஒனறவமய-லரல; எலல வம பப ய"
எனற மவன ப வதத ல இரநத ள. மறந ள மதரதயரனப ப ரதத ப-றக,
அநத எணணம அவளகக ம ற வ-ட1த. "உலக ல உறத ய னத,

re
உணரமய னத, அழ வ-லல தத ஒனற உணட; அத அனப" எனற
உறத பப ட அவளகக ஏறபட1த.

*****
or
ilt
m
.ta
w
w
w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net
யமன த தத ல வவணக னம ப)யத ம ட வமயததத த ரநத கணணன
த டப னற ஒரந ள மதர கக ஜரகம ந1ததச ப)னற ப-றக,
ப-ரநத வனதத ல அவனர1ய வத ழரகள எலல ம தய க க1ல ல

t
ஆழநத வ-டக ற ரகள. ஆன ல ரத மடடம அவவ றதய பப1வ-லரல.
அவள தன ) வநக த ய-1ம ப) லக ற ள:

ne
"வத ழ ! ஏன தய பப1 வவணடம? இநத உலகதத ல ) சவதம னத
எதத ன உணட? )கலமம அந தயமலலவ " மனஷரகள அந தயம; வ ழவ
அந தயம; சக தககஙகள எலல ம அந தயம; இத பதரநத ரககமவப த
க ரஷணன வப யவ-ட1 வன எனற ந ம ஏன வரததபப1வவணடம?

s.
")க வய! இநத உலக ல ந தயம னத ஒனவற ஒனற இரகக றத. அத
த ன ப-வ ரம."
"ப-வ ரமகக உரயவன க1 அந தயநத ன; அவன வப யவ-டவ ன.

nt
ஆன ல ப-வ ரம மடடம ஒர ந ளம அழ ய த. அத ந தயம னத.
"வத ழ ! நமத \ர பபரய த ர1ன அலலவ ? ஆன ல அவன க1த
த ர1 மடய த ஒனற இரகக றத. அதத ன நமத இதயதத லளள க தல.
அவன ல க1 அரதத த ரடக பக ணட வப க மடயவ-லரலயலலவ ?"

re
"ப-ன எதறக க ந ம தககபப1 வவணடம?"
ரதய-ன வமறப) னன மவன ந ரலரயதத ன கலய ண-
அர1நத ரநத ள. மதரதயனர1ய ம ணம அவளககத தககம
வ-ரளவ-ககவ-லரலபயனற ந ம ப) லல ம டவ1 ம. ஐவய !
or
கலய ண-கக தககம லரல? தககம லல மல அபபடச ) தத ப பதரம
வப ல ந றக ற ள? தககம லல மல அபபடக கணணர பபரககக ற ள?
ஆன ல அத ) த ண தககமலல; அத )யம ன தககம எனற மடடம
ப) லலதத ன வவணடம.
ilt

) த ணம ய-ரநத ல அரத மறகக மயலவத அலலவ ந ய யம?


அதத வன மன.த இயறரக? ஆன ல கலய ண- அநதத தககதரத மறகக
வ-ரமபவ-லரல. அநத மகதத ன தககதத ல அவள ஏவத ஒர மகதத ன
இனபதரதயம கணடரகக வவணடம.
m

உணரமய-ல, கலய ண- இ ண1 ம மரற உய-ர தறகக மயல ததன


க ணவம இதத ன; உய-ர தறநத ல, மதரதயனர1ய ஞ பகம
.ta

வப யவ-டவம , எனனவம ? அனற வ தணணரல வ-ழநதவ1வன எலல


ஞ பகமம வப யவ-ட1வத! ) வ-லம அபபடதத வன வப யவ-டம? -
மதரதயரனயம அவனர1ய க தரலயம மறநதவ-1ச ப)யயம
ம ணம வவண1 ம.
w

கலய ண-ய-ன சயநலமறற, பரசததம ன க தல அவரள ஒர பதயவப


ப-றவ-ய க ம றற யத. வ ழகரகய-ல அவளர1ய ப)யலகள எலல ம
அதறக உகநதரவய கவவ அரமநதன. பஙகளதத லம த மர
w

ஓர1ய-லம அவளகக ரநத த ண1 ப) ததககள அரனதரதயம


ஏரழகள.ன தயரதரபபதறக கவவ அவள பயனபடதத வநத ள.

களவன.ன க தல , ந ளர1வ-ல, க1வள.ன க தல ஆன ள.


w

www.tamiltorrents.net
www.tamiltorrents.net

t
ne
s.
nt
re
or
ilt
m
.ta
w
w
w

www.tamiltorrents.net