Vous êtes sur la page 1sur 2

LS: Keanu

Een Ster Stan Van Samang


q = 133

Intro B¨5 E¨(“2)


b b 4 œ ™ œj œ œ j j
œœ œœ ™™ œœ œœ œœ ™™ œœ œœ œœ
j
œœ œœ ™™ œœ œœ
& 4 œ™ œ œ œ
œ œœœ œœœ œ œ œ œœœœœœ œ œœœ œœœ œ œ œ œœœœœœ
Piano Only

F(„ˆˆ4) B¨5
5 b b œœ ™™ œœj œœ œœ j j
œœœ œœœ ™™™ œœœ œœœ œœ ™™ œœ œœ œœ
j
œœ œœ ™™ œœ œœ
& œœ ™œ œ œœ œœ œ œœ œ
œ œ œœœ œœ œ œ œœœ œœœ œ œ œ œœœœœœ
Play Whole Song by this idea

Verse 1 B¨5 E¨(“2) F(„ˆˆ4) B¨5


b° ™™ ü
9
& b ¢ ™™ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? †
+ vox // On repeat, add guitar Swells

Chorus B¨ E¨ F(„ˆˆ4) B¨
17 b b ° ™™ ™™ ü
& ¢ ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? †
+ Bass & Soundscpae

Verse 2 B¨ E¨ F(„ˆˆ4) B¨
25 b b ° ™™ ™™ ü
& ¢ ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? †
+ Tom pattern & guit.

Chorus B¨ E¨ F(„ˆˆ4) B¨
b° ™™ ü
33
& b ¢ ™™ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? †
Full Drumbeat

Bridge A¨ E¨ B¨ A¨ E¨ B¨
41 b
&b ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
! Next page: BREAK
© 2018
2

Chorus B¨5 E¨ F(„ˆˆ4) B¨


49 b b œ ™œj œœ œj œ ™œœ
& œ ™œ œœ œ œ ™œœ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
BREAK: piano only Full Band, POWER
B¨ E¨ F(„ˆˆ4) B¨
57 b
&b ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Vamp B¨ E¨ F(„ˆˆ4) B¨
b° ™™ ü
65
& b ¢ ™™ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? †
Hard Gehn!

Outro B¨ E¨ F(„ˆˆ4) B¨
b U
73
& ???? ???? ???? ???? ???? ???? +
b
Cooldown! Rit.