Vous êtes sur la page 1sur 35

1

LYCKSELE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 122-10


Rotel 2 2010-10-08
meddelad i
Lycksele

PARTER (Antal tilltalade: 1)

Åklagare
Kammaråklagare Inga-Lis Adervall-Åström
Åklagarkammaren i Umeå

Målsägande
1. Sekretess X

Målsägandebiträde:
Advokat Jenny Nordlund
Advokatfirman Lundberg & Åkerlund HB
Box 136
971 04 Luleå

2. Sekretess Y

Målsägandebiträde:
Advokat Ann Bergström
Advokat Ann Bergström AB
Box 179
901 04 Umeå

3. Sekretess Z

Målsägandebiträde:
Advokat Ann Bergström
Advokat Ann Bergström AB
Box 179
901 04 Umeå

4. Gabriella Stenlund
Solskensgatan 14
931 52 Skellefteå

Målsägandebiträde:
Advokat Ann Bergström
Advokat Ann Bergström AB
Box 179
901 04 Umeå

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid


Box 53 Storgatan 28, 2 tr 0950-237 00 0950-237 35 måndag - fredag
921 22 Lycksele E-post: lycksele.tingsratt@dom.se 09:00 - 12:00
www.lyckseletingsratt.domstol.se 13:00 - 15:00
2
LYCKSELE TINGSRÄTT DOM B 122-10
Rotel 2 2010-10-08

Tilltalad
SVEN-ERIK Christer Johansson, 630403-7655
Frihetsberövande: Häktad
c/o Häktet Umeå
Box 249
901 06 Umeå

Offentlig försvarare:
Advokat Mikael Stenman
Advokatteamet Stenman AB
Box 4
921 21 Lycksele

DOMSLUT

Begångna brott Lagrum


1. Våldtäkt mot barn 6 kap 4 § brottsbalken

2. Sexuellt övergrepp mot barn 6 kap 6 § brottsbalken

3. Sexuellt ofredande 6 kap 10 § brottsbalken

4. Egenmäktighet med barn 7 kap 4 § 1 st 1 p samt 2 st och 3 st


brottsbalken

5. Egenmäktighet med barn 7 kap 4 § 1 st 1 p brottsbalken

6. Främjande av flykt 17 kap 12 § 1 st brottsbalken

Påföljd m.m.
Fängelse 5 år
3
LYCKSELE TINGSRÄTT DOM B 122-10
Rotel 2 2010-10-08

Skadestånd
1. Sekretess Ys skadeståndsyrkande ogillas.
2. Sekretess Zs skadeståndsyrkande ogillas.
3. Sven-Erik Johansson ska utge skadestånd till Sekretess X med 260 000 kr jämte
ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 11 juni 2010 till dess
betalning sker.
4. Sven-Erik Johansson ska utge skadestånd till Gabriella Stenlund med 20 000 kr
jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 12 december
2009 till dess betalning sker.

Häktning m.m.
Sven-Erik Johansson ska stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga
kraft mot honom.

Sekretess
1. Sekretessen enligt 35 kap 12 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska
gälla beträffande målsägandena Sekretess Xs, Sekretess Ys och Sekretess Zs
identiteter (domsbilaga 1) vilka lämnats vid tingsrättens huvudförhandling inom
stängda dörrar. Detta innefattar identitetsuppgifter i vid huvudförhandlingen
förebringade handlingar och bild- och ljudupptagningar från förhandlingen.
Sekretessen för domsbilaga 1 ska bestå.
2. Sekretessen enligt 35 kap 12 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) för
uppgifterna i journalanteckningar, tingsrättens aktbilaga 37, sid. 2-8, samt
fotografier, tingsrättens aktbilaga 38, flik F sid 3, ska bestå i målet.
3. Sekretessen enligt 35 kap 13 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) för
uppgifterna i skrivelse från Bruksskolan Björkskolan, tingsrättens aktbilaga 80,
sid. 1 och 2, ska bestå i målet.

Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.

Ersättning
1. Advokat Jenny Nordlund tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete
som målsägandebiträde för Sekretess X med 129 361 kr. Av beloppet
avser 79 947 kr arbete, 14 640 kr tidsspillan, 8 902 kr utlägg och 25 872 kr
mervärdesskatt.
2. Advokat Ann Bergström tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som
målsägandebiträde för Sekretess Y och Sekretess Z med 40 649 kr. Av beloppet
avser 23 814 kr arbete, 6 140 kr tidsspillan, 2 564 kr utlägg och 8 131 kr
mervärdesskatt. Ersättningen belöper sig med hälften på vardera huvudmannen.
3. Advokat Ann Bergström tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete
som målsägandebiträde för Gabriella Stenlund med 17 353 kr. Av beloppet avser
9 639 kr arbete, 3 450 kr tidsspillan, 793 kr utlägg och 3 471 kr mervärdesskatt.
4
LYCKSELE TINGSRÄTT DOM B 122-10
Rotel 2 2010-10-08

4. Advokat Mikael Stenman tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete


som offentlig försvarare med 309 253 kr. Av beloppet avser 202 986 kr arbete,
37 440 kr tidsspillan, 6 976 kr utlägg och 61 851 kr mervärdesskatt.
5. Kostnaden för försvaret och målsägandebiträdena ska stanna på staten.
5

LYCKSELE TINGSRÄTT DOM B 122-10


2010-10-08
Rotel 2

YRKANDEN M.M.

Åklagaren har yrkat ansvar på Sven-Erik Johansson enligt följande


gärningsbeskrivningar.

1. Egenmäktighet med barn

Sven-Erik Johansson har under tiden den 5-7 september 2008 i Västerbotten
obehörigen skilt målsägande X, född 1995, från hennes vårdnadshavare Y och
Z genom att med bil utan vårdnadshavarnas samtycke föra henne till Brån
inom Vännäs kommun.

Lagrum: 7 kap 4 § brottsbalken

2. Egenmäktighet med barn, grovt brott

Sven-Erik Johansson har i tiden omkring den 10 juli 2009 i Västerbotten


obehörigen skilt målsägande X, född 1995, från hennes vårdnadshavare Y
och Z genom att med bil och utan vårdnadshavarnas samtycke föra henne
till Sunne i Värmland där målsäganden återfunnits den 27 juli 2009.

Brottet är att bedöma som grovt med hänsyn till att Johansson som helt saknat
del i vårdnaden av målsäganden och utan Ys och Zs samtycke fört henne till
Värmland, att Johansson under del av den tid då målsäganden befunnit sig där
överlämnat ansvaret för målsägandens tillsyns och uppehälle till en för
målsäganden och vårdnadshavarna okänd person samt genom att Johansson
för att dölja målsägandens identitet till ovan nämnda person lämnat falska
uppgifter om hennes namn och ålder.

Lagrum: 7 kap 4 § brottsbalken

3. Egenmäktighet med barn, grovt brott

Sven-Erik Johansson har i tiden omkring den 2 augusti 2009 i Västerbotten


obehörigen skilt målsägande X, född 1995 och skolpliktig, från hennes
föräldrar Y och Z och från ett hem för vård och boende där målsäganden av
socialnämnden i Lycksele kommun placerats för vård med stöd av lagen med
särskilda bestämmelser om vård av unga, genom att med bil föra henne till
Skåne där hon återfunnits i Malmö kommun den 29 november 2009.
Alternativt påstås att Johansson skilt målsäganden från hennes
vårdnadshavare Y och Z.
6

LYCKSELE TINGSRÄTT DOM B 122-10


2010-10-08
Rotel 2

Brottet är att bedöma som grovt med hänsyn till att Johansson som saknat all
del i vårdnaden av målsäganden fört bort målsäganden trots att hon varit
underkastad vård jämlikt lag om vård av unga, genom att Johansson levt ett
kringflackande liv tillsammans med målsäganden så att hon ej kunnat fullgöra
sin skolplikt, genom att Johansson på platser främmande för målsäganden
tidvis lämnat henne utan tillsyn samt slutligen genom att i Västerbotten vid
något tillfälle hålla målsäganden dold i för ändamålet byggda lådor.

Lagrum: 7 kap 4 § brottsbalken

4. Egenmäktighet med barn, grovt brott

Sven-Erik Johansson har den 21 mars 2010 i Boden obehörigen skilt


målsäganden X, född 1995, och skolpliktig, från hennes föräldrar och från
ett behandlingshem i Sävast, där målsäganden av socialnämnden i Lycksele
kommun placerats för vård med stöd av lagen med särskilda bestämmelser
om vård av unga, genom att med bil föra målsäganden till olika orter inom
Sverige och vid något tillfälle till okänd ort i Tyskland varvid målsäganden
slutligen den 27 juli 2010 återfunnits på en mindre ort inom Dorotea kommun.

Brottet är att bedöma som grovt med hänsyn till att Johansson som saknat all
del i vårdnaden av målsäganden bortfört henne trots att hon varit underkastad
vård jämlikt lag om vård av unga, genom att Johansson levt ett kringflackande
liv med målsäganden som bland annat inte kunnat fullgöra sin skolplikt,
genom att Johansson på platser främmande för målsäganden tidvis lämnat
henne utan tillsyn och att han vid andra tillfällen överlämnat ansvaret för
målsägandens tillsyn och uppehälle till för målsäganden och Johansson
okända personer samt slutligen genom att Johansson i vart fall vid något
tillfälle fört målsäganden till Tyskland.

Lagrum: 7 kap 4 § brottsbalken

5. Främjande av flykt

Sven-Erik Johansson har i Boden den 21 mars 2010 sedan en kamrat till
målsägande X, född i maj 1995, tillsammans med målsägande X avvikit från
Sävast behandlingshem där hon vårdats främjat kamratens flykt genom att
med bil transportera henne till Umeå där Johansson sent under natten mot
den 22 mars 2010 lämnat av henne.

Lagrum: 17 kap 12 § brottsbalken


7

LYCKSELE TINGSRÄTT DOM B 122-10


2010-10-08
Rotel 2

6. Sexuellt ofredande

Sven-Erik Johansson har i hans bostad i Lycksele kommun vid två tillfällen
vid okänd tidpunkt under tiden 1 januari 2007 till 1 december 2009 sexuellt
ofredat målsägande X, född 1995 då han förmått henne att medverka i
handling av sexuell innebörd då Johansson fotograferat målsägandens nakna
skinkor samt då Johansson förmått målsäganden att medverka i en kort
videoinspelning av sexuell karaktär. Johansson har vid dessa två tillfällen
genom ord och handling ofredat målsäganden på ett sätt som är ägnat att
kränka målsägandens sexuella integritet.

Lagrum: 6 kap 10 § brottsbalken

7. Sexuellt ofredande

Sven-Erik Johansson har troligtvis i Malmö och på okänd plats vid okänd
tidpunkt under tiden 1 januari 2007 till 1 juni 2010 vid två tillfällen sexuellt
ofredat målsägande X, född 1995, genom att köpa alternativt bekosta två
föremål av sexuell karaktär som därefter kommit i målsägandens besittning.
Johansson har härigenom ofredat målsäganden på ett sätt som varit ägnat att
kränka målsägandens sexuella integritet.

Lagrum: 6 kap 10 § brottsbalken

8. Sexuellt övergrepp mot barn

Sven-Erik Johansson har på orter i Västerbotten under tiden juni 2007 till
omkring augusti 2007 vid flera tillfällen med målsäganden X, född 1995,
genomfört annan sexuell handling då Johansson med sina fingrar berört
målsägandens könsorgan samt förmått målsäganden att onanera åt honom.

Lagrum: 6 kap 6 § brottsbalken

9. Våldtäkt mot barn

Sven-Erik Johansson har under perioden juni 2007 till 11 juni 2010 på orter
inom Västerbotten, Skåne, Värmland och på okända orter i Sverige, Danmark
och Tyskland med målsägande X, född 1995, vid ett stort antal tillfällen haft
samlag med målsäganden och genomfört andra sexuella handlingar som med
hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt är jämförliga med
samlag.

Sålunda har Johansson bland annat;


1. Vid ett tillfälle i juni eller juli 2007 i (sekretess; se domsbilaga 1, not 1),
Lycksele kommun, haft oralt samlag med målsäganden.
8

LYCKSELE TINGSRÄTT DOM B 122-10


2010-10-08
Rotel 2

2. Vid ett tillfälle under hösten 2007 i (sekretess; se domsbilaga 1, not 1),
Lycksele kommun haft samlag med målsäganden sedan Johansson först
med sin tunga berört målsägandens könsorgan.
3. Vid ett tillfälle under perioderna 2 augusti till 29 november 2009
och 21 mars till 11 juni 2010 i Malmö haft samlag med målsäganden.
4. Vid 4 – 5 tillfällen på okänd plats i Sverige under perioden juni 2007 före
samlag med målsäganden fört in en massagestav i hennes könsorgan.

Lagrum: 6 kap 4 § brottsbalken

10. Sexuellt ofredande alt. ofredande

Sven-Erik Johansson har vid ett antal tillfällen under tiden senhösten 2008
till 12 december 2009 på dag och nattetid kontaktat Gabriella Stenlund, född
1995, genom att ringa till hennes mobiltelefon för att samtala om sin relation
med målsägande X. I samtal med henne har Johansson vidare bland annat fällt
uttalanden av sexuell innebörd på ett sätt som varit ägnat att kränka Gabriella
Stenlunds sexuella integritet. Genom detta hänsynslösa beteende har
Johansson ofredat målsäganden.

Lagrum: 6 kap 10 § alt. 4 kap 7 § brottsbalken

Målsägande X har i anslutning till åtalspunkterna ett till fyra och sex till nio
yrkat att Sven-Erik Johansson ska förpliktas att till henne betala skadestånd
med 370 000 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 11 juni 2010 till
dess betalning sker. Av beloppet avser 360 000 kr ersättning för kränkning
och 10 000 kr ersättning för sveda och värk i form av psykiskt lidande. Hon
har bestritt att skadeståndet jämkas.

Envar av vårdnadshavare Y och vårdnadshavare Z har i anslutning till åtalspunkten


två yrkat att Sven-Erik Johansson ska förpliktas att betala skadestånd till dem var
med 1 300 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 27 juli 2009 till dess full
betalning sker. De har i anslutning till åtalspunkten tre yrkat att Sven-Erik
Johansson ska förpliktas att till dem vardera betala skadestånd med 9 200 kr jämte
ränta enligt 6 § räntelagen från den 29 november 2009 till dess full betalning sker.
De har vidare i anslutning till åtalspunkten fyra yrkat att Sven-Erik Johansson
ska förpliktas att betala skadestånd till dem var med 9 200 kr jämte ränta enligt
9

LYCKSELE TINGSRÄTT DOM B 122-10


2010-10-08
Rotel 2

6 § räntelagen från den 27 juli 2010 till dess full betalning sker. Beloppen avser
ersättning för sveda och värk i form av psykiskt lidande.

Gabriella Stenlund har i anslutning till åtalspunkten tio yrkat att Sven-Erik
Johansson ska förpliktas att betala skadestånd till henne med 20 000 kr, varav
15 000 kr avser ersättning för kränkning och 5 000 kr avser ersättning för sveda
och värk. Allt jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 12 december 2009 till
dess betalning sker.

Sven-Erik Johansson har förnekat brott vad avser åtalspunkterna ett till sju och tio.
Vad gäller åtalspunkterna åtta och nio har han erkänt brott men gjort gällande att
brotten bör anses lindrigare än åklagaren gjort gällande. Sven-Erik Johansson har
bestritt samtliga skadeståndsyrkanden och inte vitsordat något belopp såsom skäligt
i och för sig. Han har yrkat att ett skadestånd till målsägande X i vart fall jämkas
med hänsyn till hans ekonomiska förhållanden.

---

Envar av målsägande X, vårdnadshavare Y och vårdnadshavare Z har biträtt åtalet.

UTREDNINGEN VID TINGSRÄTTEN

Åtalspunkten ett (egenmäktighet med barn)

Åklagaren har såsom skriftlig bevisning åberopat journalanteckning den 3 mars


2008 utvisande att Sven-Erik Johansson för målsägande Xs räkning försökt boka tid
på ungdomsmottagningen och att han fått uppgift om att han inte fick följa med in.
Åklagaren har vidare åberopat polisanmälan den 10 september 2008 varigenom
Sven-Erik Johansson anmält målsägande Xs far, vårdnadshavare Z, för olaga hot.
10

LYCKSELE TINGSRÄTT DOM B 122-10


2010-10-08
Rotel 2

Sven-Erik Johansson har hörts över åtalet. På åklagarens begäran har målsägande-
förhör hållits med målsägande X samt med vårdnadshavare Y och Z.

Åtalspunkten två (egenmäktighet med barn, grovt brott)

Sven-Erik Johansson har hörts över åtalet. På åklagarens begäran har


målsägandeförhör hållits med målsägande X och vittnesförhör hållits
med Katrin Mackillan.

Åtalspunkten tre (egenmäktighet med barn, grovt brott)

På åklagarens begäran har syn hållits på fotografier utvisande platser


som är aktuella i åtalet.

Åklagaren har såsom skriftlig bevisning åberopat bl.a. en polisanmälan


den 29 september 2009 varigenom Sven-Erik Johansson anmält att han
blivit utsatt för ofredande och stöld av en bekant.

Sven-Erik Johansson har hörts över åtalet. På åklagarens begäran har


målsägandeförhör hållits med målsägande X samt vittnesförhör hållits
med Valpuri Leskela och Roger Gullstrand.

Åtalspunkten fyra (egenmäktighet med barn, grovt brott)

På åklagarens begäran har syn hållits på fotografier utvisande platser


som är aktuella i åtalet.

Åklagaren har såsom skriftlig bevisning åberopat bl.a. ett brev som
skrivits av målsäganden till Sven-Erik Johansson.
11

LYCKSELE TINGSRÄTT DOM B 122-10


2010-10-08
Rotel 2

Sven-Erik Johansson har hörts över åtalet. På åklagarens begäran har


målsägandeförhör hållits med målsägande X samt vittnesförhör hållits
med Emmy Viklund, som är 15 år gammal, Dragica Ali och Eva-Märta
Granqvist.

Åtalspunkten fem (främjande av flykt)

Sven-Erik Johansson har hörts över åtalet. På åklagarens begäran har förhör i
målsägandeförhörets form hållits med målsägande X och vittnesförhör hållits
med Emmy Viklund.

Åtalspunkten sex (sexuellt ofredande)

På åklagarens begäran har syn hållits på ett fotografi och på en film.

Sven-Erik Johansson har hörts över åtalet. På åklagarens begäran har


målsägandeförhör hållits med målsägande X.

Åtalspunkten sju (sexuellt ofredande)

Åklagaren har såsom skriftlig bevisning åberopat beslagsprotokoll jämte


fotografi avseende en massagestav.

Sven-Erik Johansson har hörts över åtalet. På åklagarens begäran har


målsägandeförhör hållits med målsägande X.

Åtalspunkterna åtta (sexuellt övergrepp mot barn) och nio (våldtäkt mot barn)

Åklagaren har såsom skriftlig bevisning åberopat brev skrivna av Sven-Erik


Johansson till målsäganden. Åklagaren har vidare åberopat bl.a. beslagsprotokoll
12

LYCKSELE TINGSRÄTT DOM B 122-10


2010-10-08
Rotel 2

avseende kondomer, pubisring, glidsalva och massagestav. Beslaget har gjorts i


Sven-Erik Johanssons husvagn.

Sven-Erik Johansson har hörts över åtalet. På åklagarens begäran har


målsägandeförhör hållits med målsägande X. Sven-Erik Johansson har åberopat
vad Eva-Märta Granqvist under åtalspunkten fyra anfört om att Sven-Erik
Johansson och målsäganden haft en god relation där båda parter månat om
varandra.

Åtalspunkten tio (sexuellt ofredande alternativt ofredande)

Sven-Erik Johansson har hörts över åtalet. På åklagarens begäran har


målsägandeförhör hållits med Gabriella Stenlund och förhör i målsägande-
förhörets form hållits med Elisabeth Stenlund, som är mor till Gabriella
Stenlund.

DOMSKÄL

SKULD

Åtalspunkten ett (egenmäktighet med barn)

Sven-Erik Johansson har bestritt ansvar för brott. Han har härvid anfört att han inte
skilt målsäganden från hennes vårdnadshavare utan att det varit målsäganden som
gömt sig hos honom och valt att följa med honom på en resa.

Målsäganden bodde hos sin far och mor i en mindre by i Lycksele kommun. Sven-
Erik Johansson hade någon gång under år 2004 flyttat till byn sedan han avtjänat ett
längre fängelsestraff. Målsäganden tillbringade tid hos Sven-Erik Johansson då hon
bland annat hjälpte honom att sortera saker i garaget. Hon tyckte också att det var
13

LYCKSELE TINGSRÄTT DOM B 122-10


2010-10-08
Rotel 2

roligt att vara med när Sven-Erik Johansson reparerade bilar. Sven-Erik Johansson
köpte också en del hushållstjänster av målsäganden. Ett skäl till att målsäganden
vistades hos Sven-Erik Johansson var att hennes föräldrar hade alkoholproblem.
Målsäganden har berättat att hon, när hon var elva år gammal, inte hade förtroende
för någon annan vuxen person än Sven-Erik Johansson. Såsom framgår av
åtalspunkterna åtta och nio inledde Sven-Erik Johansson ett sexuellt förhållande
med målsäganden.

I mars 2008 beställde Sven-Erik Johansson tid för målsäganden på ungdoms-


mottagningen på grund av att målsäganden hade oregelbundna och långvariga
menstruationer. I maj 2008 kallade socialtjänsten Sven-Erik Johansson till
ett möte där hans kontakter med målsäganden diskuterades.

För att kunna tillbringa tid hos Sven-Erik Johansson sade målsäganden ibland till
sina föräldrar att hon skulle umgås med sin kamrat Gabriella Stenlund, som bodde
i byn sommartid. Sven-Erik Johansson gav målsäganden ett tält som sattes upp
i skogen i utkanten av byn. Hans tanke var, såsom framgår av målsägandens
berättelse, att målsäganden skulle få föräldrarna att tro att hon övernattade i tältet
med Gabriella Stenlund medan hon i själva verket bodde hos Sven-Erik Johansson.

Målsäganden har berättat att hennes far flera gånger sagt att hon inte fick vara så
mycket hos Sven-Erik Johansson och att hon berättat detta för Johansson. Det
aktuella veckoslutet sade målsäganden till sina föräldrar att hon skulle övernatta hos
Gabriella Stenlund. Istället körde emellertid Sven-Erik Johansson henne till Brån
i Vännäs kommun där han hade ett hus. Tanken var att de båda skulle tillbringa
veckoslutet tillsammans i Brån. Sedan Sven-Erik Johansson emellertid samma natt
per telefon fått veta att målsägandens föräldrar visste att målsäganden inte var hos
Gabriella Stenlund körde Johansson målsäganden tillbaka till hembyn där han tidigt
på morgonen släppte av henne. Sven-Erik Johansson körde sedan åter till Brån
14

LYCKSELE TINGSRÄTT DOM B 122-10


2010-10-08
Rotel 2

medan målsäganden, vilket hon uppgav till Johansson, övernattade i tältet. Nästa
dag gick hon hem till föräldrarna.

Efter det som skett försökte målsägandens far den 10 september 2008 förmå Sven-
Erik Johansson att sluta ha kontakt med dottern genom att hota honom med stryk
om han inte slutade hämta målsäganden på stan. Sven-Erik Johansson anmälde
hotet men polisutredningen lades ned sedan Johansson inte velat medverka i
utredningen.

---

Sammanfattningsvis är det genom Sven-Erik Johanssons egna uppgifter och övrig


utredning styrkt att Johansson handlat på det sätt som åklagaren angett. Genom att
medverka till att vilseleda föräldrarna och resa bort med målsäganden har Sven-Erik
Johansson sålunda obehörigen skilt målsäganden från hennes vårdnadshavare.
Sven-Erik Johansson ska således dömas för egenmäktighet med barn.

Åtalspunkten två (egenmäktighet med barn, grovt brott)

Sven-Erik Johansson har bestritt ansvar för brott. Han har härvid anfört att han
inte skilt målsäganden från hennes vårdnadshavare utan att det varit målsäganden
som gömt sig hos honom och valt att följa med honom på en resa.

Efter den händelse som avses med åtalspunkten ett placerades målsäganden i
september 2008, med föräldrarnas medverkan, i familjehem. Sven-Erik Johansson
hade viss telefonkontakt med målsäganden men de båda träffades endast kort vid
två tillfällen.
15

LYCKSELE TINGSRÄTT DOM B 122-10


2010-10-08
Rotel 2

Målsäganden avvek den 10 juni 2009 från familjehemmet. Hon begav sig efter
en tid, utan Sven-Erik Johanssons vetskap, till Johanssons fastighet i Brån. Hon
träffade där Sven-Erik Johansson och bodde hos honom några dagar.

Det antecknas att målsäganden omedelbart omhändertogs den 10 juni 2009 enligt
lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga och att länsrätten den 21 juli
2009 fastställde beslutet. Härefter har målsäganden stått under vård enligt nämnda
lag.

Sven-Erik Johansson hade via en hemsida på Internet om självhushåll kontakt med


Katrin Mackillan, som bodde i Värmland där hon drev ett mindre lantbruk. Han
körde målsäganden till Katrin Mackillans gård. Under färden blev han uppringd
av polisen men förnekade att han visste var målsäganden befann sig.

Väl hos Katrin Mackillan presenterades målsäganden av Sven-Erik Johansson


och målsäganden under falskt namn och de båda uppgav att hon var 17 år gammal.
Katrin Mackillan har härvid berättat att Sven-Erik Johansson ”svor på” att
målsäganden var 17 år när hon första kvällen frågade om legitimation. Sven-Erik
Johansson och målsäganden sov i samma rum. Efter ett par dagar körde Sven-Erik
Johansson till Malmö för att hämta egendom och lämnade härvid kvar målsäganden.
Anledningen till att målsäganden inte följde med till Malmö var att Sven-Erik
Johansson var rädd att hon skulle bli upptäckt av polisen där. Målsäganden har
berättat att hon inte trivdes särskilt bra hos Katrin Mackillan.

Katrin Mackillan blev misstänksam beträffande målsägandens ålder och kontaktade


polisen, vilket medförde att målsäganden den 27 juli 2009 hämtades av polisen.
Målsäganden hade då bott hos Katrin Mackillan i drygt en vecka.

---
16

LYCKSELE TINGSRÄTT DOM B 122-10


2010-10-08
Rotel 2

Sammanfattningsvis är det genom Sven-Erik Johanssons egna uppgifter och övrig


utredning styrkt att Johansson handlat på det sätt som åklagaren angett. Sven-Erik
Johansson har visserligen inte hämtat målsäganden men han har under lång tid hållit
målsäganden gömd och rest med henne. Han har härvid uppgett felaktigt namn och
ålder och han har till polisen uppgett att han inte vetat var målsäganden befann sig.
Genom Sven-Erik Johanssons aktiva handlande har Johansson sålunda obehörigen
skilt målsäganden från hennes vårdnadshavare. Sven-Erik Johansson ska således
dömas för egenmäktighet med barn. Brottet är att anse som grovt på de av åklagaren
angivna skälen.

Åtalspunkten tre (egenmäktighet med barn, grovt brott)

Sven-Erik Johansson har bestritt ansvar för brott. Han har härvid anfört att han
inte skilt målsäganden från hennes vårdnadshavare utan att det varit målsäganden
som gömt sig hos honom och valt att följa med honom på en resa.

Efter den händelse som avses med åtalspunkten två placerades målsäganden
omgående på ett behandlingshem i närheten av Skellefteå. Hon avvek från
behandlingshemmet omkring den 2 augusti 2009.

Sedan målsäganden ringt upp honom hämtade Sven-Erik Johansson henne i


Skellefteå. Sven-Erik Johansson har uppgett att han i bilen tillbaka fick höra att
målsäganden rymt från ett behandlingshem, dessförinnan hade han inte närmare
funderat över saken. De båda vistades någon dag i Brån och härefter en vecka
i målsägandens hemby.

I hembyn vistades målsäganden mestadels inomhus för att inte bli upptäckt.
Målsäganden har berättat att hon vid något tillfälle sade till Sven-Erik Johansson
att detta ibland kändes påfrestande. Sven-Erik Johansson har uppgett att
målsägandens far vid ett tillfälle kom in på gårdsplanen och pratade med honom.
17

LYCKSELE TINGSRÄTT DOM B 122-10


2010-10-08
Rotel 2

Härefter vistades parterna i Brån någon vecka för att sedan återvända till
målsägandens hemby för att under ungefär en veckas tid packa. Sven-Erik
Johansson körde härvid en lastbil. Under bilresan vistades målsäganden i en låda,
som hon tog sig in i genom ett fönster i lastbilens förarhytt. Lådan var byggd av
lagerhyllor i plåt. Lådan, som var på cirka 2 x 1 meter och 1,70 meter hög, var
förankrad på lastbilen med spännband och vidare hade saker lastats runt lådan.
Av målsägandens uppgifter framgår vidare att hon bodde i lådan, där det fanns
en madrass i botten, kanske två nätter innan hon flyttade in i Sven-Erik Johanssons
hus och att hon även någon dag tillbringade tid i lådan. I huset sov hon i Sven-Erik
Johanssons säng. Sven-Erik Johansson byggde vidare ytterligare en låda i garaget
för att målsäganden skulle kunna vistas där om polis kom till platsen. I denna låda,
som var byggd av pallkragar, kom inte målsäganden att vistas men hon uppehöll sig
i garaget under en dag.

Den 8 augusti 2009 hördes Sven-Erik Johansson av polisen i Lycksele beträffande


målsägandens försvinnande men han uppgav att han inte hade någon kännedom om
var hon befann sig. Detta trots att målsäganden bodde hos honom; dels i Brån, dels
i sin hemby.

Sven-Erik Johansson körde någon gång efter den 21 september 2009 målsäganden
till Malmö, där han förvarade egendom i ett garage. Vid denna färd fanns lådan
inte längre kvar på lastbilen. Väl i Malmö fick Sven-Erik Johansson disponera
källarvåningen i en villafastighet på Ärtholmsvägen mot att han utförde
renoveringsarbeten i källaren. Sven-Erik Johansson och målsäganden sov
i en dubbelsäng.

Under hösten 2009 gjorde Sven-Erik Johansson två resor till Umeå, varje resa
tog upp till en vecka, och vid ett tillfälle var han i Sundsvall tre – fyra dagar.
Målsäganden bodde då kvar på Ärtholmsvägen. På övervåningen bodde en far
18

LYCKSELE TINGSRÄTT DOM B 122-10


2010-10-08
Rotel 2

med sina söner, målsäganden hade viss kontakt med denna familj. Fadern talade
endast engelska.

Sven-Erik Johansson anhölls den 14 oktober 2009 men medgav inte att han kände
till var målsäganden fanns. Han frigavs nästa dag.

Målsäganden återfanns den 29 november 2009 i Malmö då hon greps för snatteri.
Hon var då tillsammans med Sven-Erik Johansson.

---

Sammanfattningsvis är det genom Sven-Erik Johanssons egna uppgifter och övrig


utredning styrkt att Johansson handlat på det sätt som åklagaren angett. Sven-Erik
Johansson har hämtat målsäganden i Skellefteå och han har under lång tid hållit
målsäganden gömd och rest med henne. Han har vidare till målsägandens far och
till polisen uppgett att han inte vetat var målsäganden befann sig. Genom Sven-Erik
Johanssons aktiva handlande har Johansson sålunda, på det sätt som åklagaren
angett, obehörigen skilt målsäganden från behandlingshemmet. Sven-Erik
Johansson ska således dömas för egenmäktighet med barn. Brottet är att anse
som grovt på de av åklagaren angivna skälen.

Åtalspunkten fyra (egenmäktighet med barn, grovt brott)

Sven-Erik Johansson har bestritt ansvar för brott. Han har härvid anfört att han
inte skilt målsäganden från hennes vårdnadshavare utan att det varit målsäganden
som gömt sig hos honom och valt att följa med honom på en resa.

Sedan målsäganden återfunnits den 29 november 2009 placerades hon först på


ett ungdomshem och från den 18 januari 2010 på ett behandlingshem utanför
Boden.
19

LYCKSELE TINGSRÄTT DOM B 122-10


2010-10-08
Rotel 2

Under den tid som målsäganden vistades på ungdomshem och behandlingshem


hade hon och Sven-Erik Johansson kontakt med varandra. I beslag har tagits
22 brev som Sven-Erik Johansson skrivit till målsäganden (åberopade under
åtalspunkterna åtta och nio).

Målsäganden avvek den 21 mars 2010 från behandlingshemmet utanför Boden


tillsammans med kamraten Emmy Viklund. Sedan målsäganden från Boden ringt
till Sven-Erik Johansson kom denne och hämtade henne och kamraten. Sedan
kamraten släppts av i Umeå körde Sven-Erik Johansson målsäganden till Brån
och nästa dag vidare till källarbostaden på Ärtholmsvägen i Malmö.

Det framgår, även av vad Sven-Erik Johansson själv uppgett, att målsäganden
vid ett tillfälle då hon var tillsammans med Johansson sålde sprit och att Johansson
även var närvarande då målsäganden senare fick betalt för spriten.

I slutet av april 2010 lämnade Sven-Erik Johansson och målsäganden Ärtholms-


vägen. Sven-Erik Johansson hade genom ovan omtalade hemsida kontakt med
Eva-Märta Granqvist i Sjöbo som sökte arbetskraft i utbyte mot mat och logi.
Sven-Erik Johansson körde målsäganden till Sjöbo där han bodde tillsammans med
målsäganden några dagar på Eva-Märta Granqvists gård. Sven-Erik Johansson och
målsäganden delade härvid rum. Eva-Märta Granqvist har berättat att målsäganden
vid ett tillfälle haft en ölburk, vilket Sven-Erik Johansson bekräftat.

Sven-Erik Johansson lämnade härefter målsäganden hos Eva-Märta Granqvist


i Sjöbo och körde till Brån för att hämta en husvagn. Målsäganden har berättat
att hon inte trivdes särskilt bra hos Eva-Märta Granqvist under de cirka en och
en halv vecka som hon var ensam där. Sven-Erik Johansson har också bekräftat
att målsäganden sagt sig vantrivas vid telefonsamtal med honom.
20

LYCKSELE TINGSRÄTT DOM B 122-10


2010-10-08
Rotel 2

Sedan Eva-Märta Granqvist, med hänsyn till sin makes hälsoproblem, den 22 maj
2010 uppmanat Sven-Erik Johansson att ge sig av besökte Sven-Erik Johansson
Öland tillsammans med målsäganden. De färdades härvid med husvagn. De bodde
vidare i husvagnen i anslutning till ett kollektiv utanför Malmö. En kort tid efter
det att Sven-Erik Johansson och målsäganden lämnat Eva-Märta Granqvists gård
besökte Sven-Erik Johansson och en kamrat Malmö och Tyskland. Målsäganden
tillbringade då dagen i en husvagn på en rastplats.

I mitten av juni 2010, på målsägandens femtonårsdag, besökte Sven-Erik Johansson


Tyskland tillsammans med målsäganden. De båda hade någon gång tidigare besökt
Tyskland tillsammans. Målsäganden åkte ensam tåg för att undvika passkontroll
vid gränsen.

Någon tid senare begav sig Sven-Erik Johansson tillsammans med målsäganden
norrut med husvagnen. Den 21 juli 2007 stannade de i Bellvik hos en person som
Sven-Erik Johansson hade kontakt med via den ovan angivna hemsidan. Sven-Erik
Johansson åkte sedan ensam tillbaka till Brån för att byta bil.

Sven-Erik Johansson greps den 25 juli 2001. Vid det tredje polisförhöret berättade
han var målsäganden befann sig och flickan kunde hämtas den 27 juli 2010.

Vid ett tillfälle under den aktuella perioden postade Sven-Erik Johansson ett brev
i Stockholm som var ställt till honom själv från målsäganden. Avsikten med brevet,
som Sven-Erik Johansson åtminstone delvis dikterat, var att brevet skulle hjälpa
hans sak om polisen fann brevet vid husrannsakan.

---

Sammanfattningsvis är det genom Sven-Erik Johanssons egna uppgifter och övrig


utredning styrkt att Johansson handlat på det sätt som åklagaren angett. Sven-Erik
21

LYCKSELE TINGSRÄTT DOM B 122-10


2010-10-08
Rotel 2

Johansson har hämtat målsäganden i Boden och han har under lång tid hållit
målsäganden gömd och rest med henne. Han har vidare till polisen uppgett att
han inte vetat var målsäganden befann sig. Genom Sven-Erik Johanssons aktiva
handlande har Johansson sålunda obehörigen skilt målsäganden från hennes
vårdnadshavare. Sven-Erik Johansson ska således dömas för egenmäktighet med
barn. Dock ska, såsom Sven-Erik Johansson anfört, brottet anses ha pågått endast
till målsägandens femtonårsdag, det vill säga till mitten av juni 2010. Sven-Erik
Johansson ska således inte fällas till ansvar för den Tysklandsresa som gjorts under
perioden. Brottet är att anse som grovt på de av åklagaren angivna skälen, dock att
det inte ska läggas Sven-Erik Johansson till last att han fört målsäganden till
Tyskland.

Åtalspunkten fem (främjande av flykt)

Sven-Erik Johansson har förnekat gärningen. Han har härvid anfört att han inte
känt till att Emmy Viklund avvikit från behandlingshem.

Såsom framgår under åtalspunkten fyra hämtades målsägande X av Sven-Erik


Johansson i Boden sedan hon avvikit från det behandlingshem där hon vårdats.
Även Emmy Viklund, som var tillsammans med målsägande X, fick härvid skjuts
av Sven-Erik Johansson.

När Sven-Erik Johansson kom till Boden var målsägande X klädd i en jeansjacka
och Emmy Viklund endast i en t-tröja. Orsaken till att båda flickorna var lättklädda
var att målsäganden lånat ut sin jacka till Emmy Viklund som förlagt den. Väl i
bilen lånade målsägande X ut sin jeansjacka till Emmy Viklund. Sven-Erik
Johansson har uppgett att han antagit att målsägande X rymt utan sina ytterkläder
och att det varit Emmy Viklund som lånat ut jeansjackan till målsäganden.
22

LYCKSELE TINGSRÄTT DOM B 122-10


2010-10-08
Rotel 2

Annat är inte utrett än att Emmy Viklund satte sig i bilen utan att någonting sades.
Sven-Erik Johansson har uppgett att målsäganden efter en stunds färd berättade
att Emmy Viklund var ”en kompis som skulle åka till Umeå”.

Sven-Erik Johansson har uppgett att målsägande X i brev skrivit att hon fick göra
saker utanför behandlingshemmet och att han därför antagit att hon vid en sådan
vistelse blivit bekant med Emmy Viklund. Sven-Erik Johansson har emellertid
också uppgett att målsäganden skrivit till honom att hon skulle ”sticka med
kompisar till Stockholm”. Det måste därför ha legat nära till hands för honom
att Emmy Viklund var intagen på samma behandlingshem som målsäganden.
Det måste vidare ha tett sig som märkligt att en ung flicka, som inte hade rymt,
sent på kvällen ville åka med honom söderut.

Sven-Erik Johansson måste i vart fall ha starkt misstänkt att Emmy Viklund
vårdades på behandlingshem. Enligt tingsrättens mening har han vidare varit
likgiltig till att han hjälpte Emmy Viklund att rymma från behandlingshemmet.
Han har således utan att ställa några frågor släppt av Emmy Viklund i Umeå.

Sammanfattningsvis är åtalet styrkt och Sven-Erik Johansson ska dömas för


främjande av flykt.

Åtalspunkten sex (sexuellt ofredande)

Sven-Erik Johansson har bestritt ansvar för brott.

Den aktuella filmen och det aktuella kortet har funnits på en hårddisk som
både Sven-Erik Johansson och målsäganden haft tillgång till.
23

LYCKSELE TINGSRÄTT DOM B 122-10


2010-10-08
Rotel 2

Såsom målsäganden minns det har filmen och kortet tagits sommaren 2007,
den senaste sommaren hon bodde hemma. Sven-Erik Johansson har däremot
uppgett att filmen tagits år 2008 när målsäganden bodde i familjehem.

Filmen visar inledningsvis hur målsäganden försöker dra en sticka ur foten, varvid
Sven-Erik Johansson säger bl.a. ”är du så stor där nere” och ”en sticka, det är väl
en dildo du har”. Sven-Erik Johansson filmar också målsägandens bröst sedan han
uppmanat henne att gå fram och tillbaka. Även om målsäganden inte uttryckligen
ber Sven-Erik Johansson sluta filma är det uppenbart att hon agerar motvilligt.

Såsom förklaring till fotografiet, som visar målsägandens nakna skinkor när
hon står och diskar, har Sven-Erik Johansson uppgett att målsäganden sagt att
hon tyckte att hon hade en stor bak. Nämnda förklaring till att kortet togs förefaller
mycket långsökt och kan enligt tingsrättens mening lämnas utan beaktande.

Sven-Erik Johanssons åtgärd att ta kortet och spela in filmen får anses ha haft
en tydlig sexuell inriktning och syftat till att reta eller tillfredsställa Johanssons
sexualdrift. Härvid ska även åldersskillnaden mellan Sven-Erik Johansson och
målsäganden beaktas. Sammantaget finner tingsrätten att Sven-Erik Johanssons
handlande har varit ägnat att kränka målsägandens sexuella integritet.

Sven-Erik Johansson ska således dömas för sexuellt ofredande.

Åtalspunkten sju (sexuellt ofredande)

Sven-Erik Johansson har bestritt ansvar för brott.

Av utredningen framgår det att målsäganden köpt de aktuella massagestavarna


sedan Sven-Erik Johansson lämnat henne pengar till inköpen. Hon har uppgett
24

LYCKSELE TINGSRÄTT DOM B 122-10


2010-10-08
Rotel 2

att hon, i brist på pengar, inte hade köpt massagestavarna om inte Sven-Erik
Johansson betalat för dem.

Varje bekostande av köp av en massagestav åt en ung person kan inte anses som
ett sexuellt ofredande. Vid den tid när Sven-Erik Johansson lämnade målsäganden
pengarna har han emellertid haft ett dominerande inflytande över henne och
åldersskillnaden mellan de båda har varit betydande. Det är vidare ostridigt att
Sven-Erik Johansson haft ett sexuellt intresse för målsäganden.

Sammantaget får Sven-Erik Johanssons åtgärd att finansiera målsägandens köp


av de aktuella massagestavarna anses ha haft en tydlig sexuell inriktning och syftat
till att reta eller tillfredsställa Johanssons sexualdrift. Sven-Erik Johanssons
handlande har varit ägnat att kränka målsägandens sexuella integritet.

Sven-Erik Johansson ska således dömas för sexuellt ofredande.

Åtalspunkterna åtta (sexuellt övergrepp mot barn) och nio (våldtäkt mot barn)

Sven-Erik Johansson har erkänt brott men gjort gällande att brotten bör anses
lindrigare än åklagaren gjort gällande.

Målsäganden har berättat att hon snart skulle fylla tolv år när hon första gången
berättade för Sven-Erik Johansson att hon gillade honom. Fram tills hon fyllde tolv i
mitten av juni 2007 hade parterna inte annat fysiskt umgänge än att de låg påklädda
i sängen och höll om varandra. Efter en tid klädde de av sig och Sven-Erik
Johansson tog henne på bröst och könsorgan och hon onanerade åt honom
(åtalspunkten åtta). Efter någon månad, det var då fortfarande 2007, hade de så
samlag eller genomförde sexuella handlingar jämförliga med samlag. De hade
sådant sexuellt umgänge kanske fem gånger i veckan under ett par månaders tid.
25

LYCKSELE TINGSRÄTT DOM B 122-10


2010-10-08
Rotel 2

De hade då sådant sexuellt umgänge troligen fler än tio gånger. De använde


kondom eller s.k. dagen-efter-piller som skulle tas tre dygn efter det första
samlaget.

Vad gäller tiden efter det att målsäganden kom till familjehem i september 2008
har målsäganden berättat att Johansson ofta haft samlag med henne varje dag när
de varit tillsammans. De har härvid också haft samlag i olika fordon. De har även
ibland haft sex när hon menstruerat. De har inte haft sex när hon inte velat. De har
under den tid som de haft samlag haft samlag oftare sedan hon omkring den 10 juli
2009 lämnade sitt familjehem än i periodens början. Någon gång använde Sven-
Erik Johansson, som förspel, massagestav på henne före samlag.

Sven-Erik Johansson har för sin del i stort sett bekräftat målsägandens berättelse.
Han har dock uppgett att han, såsom han minns det, hade samlag med målsäganden
först efter nyår 2008, det var då snö ute. Han har vidare uppgett att de sexuella
handlingar som avses med åtalspunkten åtta började i slutet av september 2007 när
han hade flyttat från ett hus till ett annat. Han kände då till målsägandens ålder. Han
har uppskattat antalet samlag eller sexuellt umgänge jämförligt med samlag fram
tills målsäganden i september 2008 kom till familjehem hem till 20 -30 stycken,
under den tid som avses med åtalspunkten två (Värmlandsresan) har han uppskattat
antalet sådana sexuella handlingar till två. Han har vidare uppgett att han sedan
parterna under hösten 2009 bosatt sig på Ärtholmsvägen i Malmö (åtalspunkten tre)
ibland haft samlag med målsäganden flera gånger i veckan. Sven-Erik Johansson
har förklarat det förhållandet att han fram till huvudförhandlingen förnekat
gärningarna med att målsäganden nu vill att sanningen ska komma fram.

Målsäganden har berättat detaljerat på ett sätt som ger intryck av att återge
någonting självupplevt. Hon håller fortfarande av Sven-Erik Johansson och det
finns ingen anledning att anta att hon skulle se någon anledning att medvetet lämna
26

LYCKSELE TINGSRÄTT DOM B 122-10


2010-10-08
Rotel 2

oriktiga uppgifter. Sven-Erik Johansson har vidare, i stort sett, bekräftat hennes
uppgifter.

Målsägandens och Sven-Erik Johanssons berättelser stöds vidare av övrig


bevisning. Av de åberopade breven från Sven-Erik Johansson till målsäganden
framgår tydligt att Sven-Erik Johansson försöker lägga en berättelse i hennes mun,
han skriver således om att den vuxne kan undgå fängelsestraff för en sexuell
relation med en underårig om den underårige har lurat den vuxne om sin ålder.
Såväl målsäganden som Sven-Erik Johansson har vidare uppgett att ”vovven längtar
efter kissen” i breven syftar på parternas könsorgan och att Sven-Erik Johansson
längtar efter samlag. Det framgår vidare av breven att Sven-Erik Johansson
befarade att målsäganden var gravid. Han återkommer sålunda i breven till en
berättelse om hur målsäganden kunde ha blivit gravid genom sitt handlande när
”hennes kille” sov. Han har vid huvudförhandlingen förklarat sin oro för att
målsäganden var gravid med att målsäganden när hon omhändertogs i Malmö (se
åtalspunkten tre) inte hade hunnit ta sitt s.k. dagen-efter-piller. Sven-Erik Johansson
har vidare sökt på internet beträffande en vuxens sexuella relation med ett barn.

Sammantaget finner tingsrätten att målsägandens berättelse i huvudsak ska läggas


till grund för bedömningen.

Närmare om åtalspunkten åtta (sexuellt övergrepp mot barn)

När det gäller frågan om när de beröringar som avses med åtalspunkten åtta började
har målsäganden använt sin tolvårsdag som referenspunkt och det finns ingen
anledning att tro att hon skulle ha misstagit sig på när beröringarna började. Åtalet
är därför i sin helhet styrkt. Gärningarna ska bedömas som sexuellt övergrepp mot
barn.
27

LYCKSELE TINGSRÄTT DOM B 122-10


2010-10-08
Rotel 2

Närmare om åtalspunkten nio (våldtäkt mot barn)

Sven-Erik Johansson har uppgett att han första gången haft samlag eller genomfört
en sexuell handling jämförlig med samlag med målsäganden i januari 2008. I den
delen är hans uppgift inte motbevisad och uppgiften ska därför läggas till grund
för bedömningen.

Sven-Erik Johansson ska således dömas för att han under perioden januari 2008
till den 11 juni 2010 handlat på det sätt som åklagaren gjort gällande.

Frågan blir då om gärningarna ska bedömas som våldtäkt mot barn eller om de kan
anses vara mindre allvarliga i den bemärkelse som avses i 6 kap 5 § brottsbalken
och därför ska bedömas som sexuellt utnyttjande av barn.

Vid den första sexuella handling som åtalet avser var målsäganden inte mer än tolv
och ett halvt år gammal och det kan inte komma i fråga att bedöma denna gärning
som annat än våldtäkt mot barn.

Målsäganden har med tiden kommit närmare gränsen för det sexuella
självbestämmandet, femton år. Det har vidare inte förekommit något tvång eller
våld från Sven-Erik Johanssons sida. Målsäganden har emellertid befunnit sig i en
mycket utsatt situation när hon hållits gömd av Sven-Erik Johansson och följt med
på hans resor. Härtill kommer den påtagliga ålderskillnaden mellan målsäganden
och Sven-Erik Johansson. Sammantaget finner tingsrätten att samtliga gärningar
ska rubriceras som våldtäkt mot barn.

Åtalspunkten tio (sexuellt ofredande alternativt ofredande)

Sven-Erik Johansson har förnekat gärningarna.


28

LYCKSELE TINGSRÄTT DOM B 122-10


2010-10-08
Rotel 2

Gabriella Stenlund är sedan lång tid tillbaka god vän med målsägande X och
jämnårig med henne.

Gabriella Stenlund har berättat att Sven-Erik Johansson under senhösten 2008,
sedan målsägande X placerats i familjehem, började ringa till hennes mobiltelefon.
Hon var då tretton år gammal. När hon fick samtal i skolan sade hon att hon inte
kunde prata och Sven-Erik Johansson ringde då upp henne på nytt på kvällen, efter
klockan 22.00, när hon skulle sova. Sven-Erik Johansson var orolig för målsägande
X och frågade vad hon hört. Sedan målsägande X kommit till ett behandlingshem
sade Sven-Erik Johansson att målsägande X mådde dåligt och frågade om hon haft
kontakt med målsägande X. Sedan målsägande X rymt från sitt behandlingshem
frågade Sven-Erik Johansson var målsägande X fanns. Under den senare tiden, det
sista samtalet kom vid jul år 2009, frågade Sven-Erik Johansson vad målsägande X
sagt om honom och om målsägande X fortfarande tyckte om honom. Hon tyckte att
det kändes konstigt med Sven-Erik Johanssons frågor. Hon såg inte Sven-Erik
Johansson som en kamrat utan mer som en kamrats förälder som ville ha uppgifter.
Det var svårt för henne att avsluta telefonsamtalen och det blev ofta ganska långa
samtal.

Gabriella Stenlund har vidare berättat att Sven-Erik Johansson förutom frågor
kring målsägande X även yttrat annat. Han frågade några gånger ”Vad har du för
underkläder på dig” och ville att hon skulle fråga samma sak. Han sade vidare ”Om
du vill bli full för första gången kan vi ta in på hotell, jag kan se till att inget händer.
Om du vill ha en godnattpuss och du är full och om du skulle göra någonting, hur
skulle du då tänka efteråt”. Han återkom senare till frågan genom att säga ”Har du
tänkt på att ta in på hotell och dricka”. Hon tyckte det var mycket obehagligt och
uppfattade det sagda som en invit. Sven-Erik Johansson frågade också ”hur hon
hade det med killar”, ”har du kille och hur långt har ni gått, har ni haft sex och vill
du ha sex” och ”har du blivit av med oskulden”. Han berättade även om ”hur stor
kuk han hade”. Samtalen kändes konstiga och obehagliga.
29

LYCKSELE TINGSRÄTT DOM B 122-10


2010-10-08
Rotel 2

Gabriella Stenlund har berättat att hon fått svårt att sova på grund av Sven-Erik
Johanssons nattliga telefonsamtal, hon fick flera nattliga telefonsamtal i veckan,
och hon mådde dåligt på grund av samtalen. Hon vågade inte stänga av telefonen.
Hon var rädd att Sven-Erik Johansson då skulle tro att hon inte ville svara och att
han skulle göra henne någonting. Hon visste att han hade suttit i fängelse.

Gabriella Stenlund har berättat att hon någon enstaka gång ringt upp Sven-Erik
Johansson för att höra hur det var med målsägande X.

Sven-Erik Johansson har bekräftat att han under en tid ringde ganska ofta till
Gabriella Stenlund eftersom han var orolig för målsägande X. Under en månads
tid ringde han varje dag för att kanske den tredje dagen göra ett uppehåll. Han
ringde på kvällen när Gabriella Stenlund sade att hon inte hade tid att prata i
skolan. Härefter övergick samtalen till att i stället röra Gabriella Stenlunds problem,
som gräl med mor och syskon, och det blev nu hon som ville ha stöd. Telefon-
kontakterna upphörde i stort sett våren 2009 sedan målsäganden rymt.

Elisabeth Stenlund har uppgett att Gabriella Stenlund i slutet av december 2009
berättat om de aktuella samtalen och då uppgett att de rört målsägande X. Hon har
uppgett att Gabriella Stenlund har mått dåligt under den aktuella tiden.

---

Det som Gabriella Stenlund har berättat ger ett starkt intryck av att vara
självupplevt. Detta intryck förstärks av en del detaljer som hon berättat från
telefonsamtalen, såsom Sven-Erik Johanssons tal om att ta in på hotell.

Sven-Erik Johanssons uppgift om att Gabriella Stenlund, sedan den vuxne


Johansson först sökt stöd hos henne, skulle ha anförtrott sig åt honom förefaller
30

LYCKSELE TINGSRÄTT DOM B 122-10


2010-10-08
Rotel 2

vara en efterhandskonstruktion. Det står således klart genom vad Gabriella Stenlund
berättat att hon tyckt att samtalen varit mycket obehagliga och att hon inte velat bli
uppringd nattetid.

Sammantaget finner tingsrätten att Gabriella Stenlunds berättelse ska läggas till
grund för bedömningen.

Sven-Erik Johanssons yttranden får anses ha haft en tydlig sexuell inriktning och
syftat till att reta eller tillfredsställa Johanssons sexualdrift. Yttrandena har varit
ägnade att kränka Gabriella Stenlunds sexuella integritet.

Sven-Erik Johansson ska således dömas för sexuellt ofredande.

PÅFÖLJD

Sven-Erik Johansson ska nu dömas för våldtäkt mot barn, sexuellt övergrepp
mot barn, sexuellt ofredande, egenmäktighet med barn av normalgraden och
egenmäktighet med barn, grovt brott, samt främjande av flykt.

Några sådana omständigheter som utgör skäl att överväga annan påföljd än
fängelse har inte framkommit. Fängelsestraffets längd bör bestämmas till fem år.

SKADESTÅND

Målsägande Xs skadeståndsanspråk

De brott som Sven-Erik Johansson övertygats om har inneburit mycket allvarliga


kränkningar av målsägandens integritet. Hon har från tolv och ett halvt års ålder
och, periodvis, under två och ett halvt år utsatts för ett stort antal mycket allvarliga
övergrepp som rubricerats som våldtäkt mot barn. Dessförinnan har hon utsatts för
31

LYCKSELE TINGSRÄTT DOM B 122-10


2010-10-08
Rotel 2

allvarliga övergrepp som rubricerats som sexuellt övergrepp mot barn. Ålders-
skillnaden har varit betydande, 32 år. Målsäganden har i behov av tillit till
en vuxen sökt sig till Sven-Erik Johansson. Hennes sköra situation har utnyttjats.
Sven-Erik Johansson har vidare avskilt målsäganden från hennes vårdnadshavare
och hållit henne gömd, vilket ökat hennes beroende av honom. Vid en samlad
bedömning finner tingsrätten att ersättningen för kränkning skäligen bör bestämmas
till 250 000 kr.

Vad gäller ersättningen för sveda och värk konstaterar tingsrätten att den begärda
ersättningen ligger inom den schablon som Brottsoffermyndigheten tillämpar.
Ersättningen får således anses skälig och bör dömas ut.

Det saknas anledning att jämka skadeståndet.

Sammanfattningsvis ska Sven-Erik Johansson förpliktas att betala skadestånd till


målsäganden med 260 000 kr, varav 250 000 kr utgör ersättning för kränkning och
10 000 kr utgör ersättning för sveda och värk. Allt jämte den begärda räntan.

Vårdnadshavare Ys och vårdnadshavare Zs skadeståndsanspråk

Det saknas anledning att tro annat än att målsägande Xs föräldrar lidit psyksikt
under de tider då Sven-Erik Johansson bemäktigat sig deras dotter. Frågan blir
dock om skadestånd i ett fall som det nu aktuella kan dömas ut.

Högsta domstolen har i NJA 2003 sid 508 prövat frågan om en gärningsman var
skyldig att utge skadestånd till föräldrar för personskador som vållats dem till följd
av att han begått brottet människorov mot deras minderårige son. Högsta domstolen
fann att skadeståndsskyldighet ej förelåg, med hänsyn till att frågan inte var
lagreglerad. Samtidigt konstaterade emellertid Högsta domstolen att skadestånd för
psykiska besvär i rättsfallet NJA 1995 sid 269 tillerkänts modern i ett fall när fadern
32

LYCKSELE TINGSRÄTT DOM B 122-10


2010-10-08
Rotel 2

fällts till ansvar för egenmäktighet med barn, bestående i att han obehörigen skilt
det då ej ettåriga barnet från modern och lämnat det i sitt hemland. Brottet ansågs
med hänsyn till omständigheterna i betydande grad riktat mot modern.

Det kan vidare antecknas att fadern i det ovan angivna rättsfallet NJA 1995 sid 269,
i samband med att han olovligen skilde det gemensamma barnet från modern även
misshandlat modern.

Tingsrätten finner i det nu aktuella fallet, med beaktande av Högsta domstolens


bedömning i NJA 2003 sid 508, att Sven-Erik Johanssons brott inte i betydande
grad kan anses ha varit riktat mot vårdnadshavare Y och vårdnadshavare Z. Deras
skadeståndstalan ska därför ogillas.

Gabriella Stenlunds skadeståndsanspråk

Gabriella Stenlund har till styrkande av sina akuta psykiska besvär såsom skriftlig
bevisning åberopat ett intyg av skolsköterskan Lena Westberg.

Sven-Erik Johansson har under lång tid sexuellt ofredad Gabriella Stenlund, varvid
han ringt ett stort antal nattliga telefonsamtal. Tingsrätten finner sammantaget att
den begärda ersättningen för kränkning är skälig och bör dömas ut.

Det framgår av vad Gabriella Stenlund och hennes mor berättat samt av det
åberopade intyget att målsäganden lidit psykiskt. Det får vidare anses klarlagt att
Gabriella Stenlunds lidande, även om Gabriella också varit orolig för sin kamrat
målsägande X, till stor del orsakats av Sven-Erik Johanssons telefonsamtal. Enligt
tingsrättens mening är den begärda ersättningen för sveda och värk i form av
psykiskt lidande skälig och bör dömas ut.
33

LYCKSELE TINGSRÄTT DOM B 122-10


2010-10-08
Rotel 2

Sammanfattningsvis ska Sven-Erik Johansson förpliktas att till Gabriella Stenlund


betala skadestånd med begärda 20 000 kr, varav 15 000 kr avser kränkning och
5 000 kr avser sveda och värk. Allt jämte den begärda räntan.

HÄKTNING

För brottet våldtäkt mot barn är inte föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år
och det är inte uppenbart att skäl till häktning saknas. Sven-Erik Johansson skall
därför i häkte avvakta att domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom.

ÖVRIGT

Sven-Erik Johansson ska enligt lag betala 500 kr till brottsofferfonden.

Kostnaderna för försvarare och målsägandebiträde ska stanna på staten.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (DV 400)


Vill part överklaga tingsrättens dom inges överklagande till tingsrätten senast
den 29 oktober 2010 och ställs till Hovrätten för Övre Norrland. Prövningstillstånd
krävs i skadeståndsdelen såvitt gäller vårdnadshavare Ys, Vårdnadshavare Zs och
Gabriella Stenlunds skadeståndstalan om inte även skuldfrågan överklagas.

På tingsrättens vägnar

Henrik Aspegren
Avräkningsunderlag; se aktbilaga.
Bilaga 2

Bilaga

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE – DOM I BROTTMÅL

Den som vill överklaga tingsrättens dom, eller 2. det inte utan att sådant tillstånd medde-
ett i domen intaget beslut, ska göra detta skrift- las går att bedöma riktigheten av det
ligen. Skrivelsen ska skickas eller lämnas slut som tingsrätten har kommit till,
till tingsrätten. Överklagandet prövas av den
hovrätt som finns angiven i slutet av domen. 3. det är av vikt för ledning av rättstil-
lämpningen att överklagandet prövas
Överklagandet ska ha kommit in till tingsrätten av högre rätt, eller
inom tre veckor från domens datum. Sista da-
gen för överklagande finns angiven på sista si- 4. det annars finns synnerliga skäl att
dan i domen. pröva överklagandet.
Om prövningstillstånd krävs och sådant inte
Har ena parten överklagat domen i rätt tid, får meddelas står tingsrättens avgörande fast. Det
också motparten överklaga domen (s.k. an- är därför viktigt att det, i de fall prövningstill-
slutningsöverklagande) även om den vanliga stånd krävs, klart och tydligt framgår av över-
tiden för överklagande har gått ut. Överkla- klagandet till hovrätten varför klaganden anser
gandet ska också i detta fall skickas eller läm- att prövningstillstånd bör meddelas.
nas till tingsrätten och det måste ha kommit in
till tingsrätten inom en vecka från den i do-
men angivna sista dagen för överklagande. Om I vilka fall krävs prövningstillstånd?
det första överklagandet återkallas eller för-
faller kan inte heller anslutningsöverklag- Brottmålsdelen
andet prövas. Det krävs prövningstillstånd för att hovrätten
ska pröva en tingsrätts dom om den tilltalade
Samma regler som för part gäller för den som
inte är part eller intervenient och som vill över- 1. inte dömts till annan påföljd än böter, eller
klaga ett i domen intaget beslut som angår
honom eller henne. I fråga om sådant beslut 2. frikänts från ansvar och brottet inte har mer
finns dock inte någon möjlighet till anslutning- än 6 månaders fängelse i straffskalan.
DV 400 • 2008-11 • Producerat av Domstolsverket

söverklagande.

För att ett överklagande ska kunna tas upp i Enskilt anspråk (skadeståndstalan)
hovrätten fordras i vissa fall att prövningstill- För att hovrätten ska pröva en skadeståndstal-
stånd meddelas. Hovrätten lämnar prövnings- an krävs prövningstillstånd. Från denna regel
tillstånd om gäller följande undantag:

1. det finns anledning att betvivla riktig- Överklagas domen även i brottmålsdelen och
heten av det slut som tingsrätten har avser överklagandet frågan om den tilltalade
kommit till, ska dömas till ansvar för en gärning krävs inte
prövningstillstånd för ett till denna gärning
kopplat enskilt anspråk i de fall

www.domstol.se
1. det enligt ovanstående regler inte krävs skäl enligt klagandens mening är orikti-
prövningstillstånd i brottmålsdelen, el- ga,
ler
5. de bevis som åberopas och vad som
2. prövningstillstånd i brottmålsdelen ska styrkas med varje bevis, samt
meddelas av hovrätten.
6. om prövningstillstånd behövs, de om-
ständigheter som åberopas till stöd för
Beslut i övriga frågor
att prövningstillstånd ska meddelas.
Krävs prövningstillstånd i brottmålsdelen krävs
även prövningstillstånd vid beslut som endast Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare ska
får överklagas i samband med överklagande av ges in samtidigt med överklagandet. Vill klag-
domen. anden att det ska hållas ett förnyat förhör eller
en förnyad syn på stället, ska han eller hon
Skrivelsen med överklagande ska innehålla ange det och skälen till detta. Klaganden ska
uppgifter om också ange om han eller hon vill att målsägan-
den eller den tilltalade ska infinna sig person-
ligen vid huvudförhandlingen i hovrätten. Är
1. den dom som överklagas med angiv-
den tilltalade anhållen eller häktad, ska det an-
ande av tingsrättens namn samt dag
ges.
och nummer för domen,

2. parternas namn och hemvist och om Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden
möjligt deras postadresser, yrken, per- eller hans/hennes ombud. Till överklagandet
sonnummer och telefonnummer, var- ska bifogas lika många kopior av skrivelsen
vid parterna benämns klagande respek- som det finns motparter i målet. Har inte klag-
tive motpart, anden bifogat tillräckligt antal kopior, fram-
ställs de kopior som behövs på klagandens be-
3. den ändring av tingsrättens dom som kostnad. Ytterligare upplysningar lämnas av
klaganden vill få till stånd, tingsrätten. Adress och telefonnummer finns
på första sidan av domen.
4. grunderna (skälen) för överklagandet
och i vilket avseende tingsrättens dom-

www.domstol.se