Vous êtes sur la page 1sur 4

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

UNIVERSITATEA PETROL – GAZE DIN PLOIEŞTI


FACULTATEA INGINERIA PETROLULUI ŞI GAZELOR
DEPARTAMENTUL FORAJ –EXTRACŢIE
SPECIALIZAREA MINE PETROL ŞI GAZE
CURSURI DE ZI

Vizat Facultatea Aprobat,


Ingineria Petrolului şi Director de departament,
Gazelor
Prof.Dr.Ing. Lazăr Avram

LUCRARE DE LICENŢĂ
TEMA:PROIECTAREA PROGRAMULUI DE
CONSTRUCȚIE AL UNEI
SONDE ÎN FORAJ PE STRUCTURA MORENI

Conducător ştiinţific, Absolvent,


Conf.univ.dr.ing. Șerban Nicolescu Matei Costinel

PLOIEŞTI
2018
Anexa 9

UNIVERSITATEA PETROL – GAZE DIN PLOIEŞTI


FACULTATEA INGINERIA PETROLULUI ȘI GAZELOR
DEPARTAMENTUL FORAJ –EXTRACŢIE
SPECIALIZAREA MINE PETROL ŞI GAZE
CURSURI DE ZI

Aprobat, Declar pe propria răspundere că voi elabora


Director de departament, personal proiectul de diplomă şi nu voi folosi alte
materiale documentare în afara celor prezentate la
Prof.Dr.Ing. Lazăr Avram
capitolul „Bibliografie”.

Semnătură student(ă):

DATELE INIŢALE PENTRU LUCRAREA DE LICENŢĂ


Proiectul a fost dat studentului: MATEI COSTINEL

1) Tema proiectului:
PROIECTAREA PROGRAMULUI DE CONSTRUCȚIE AL UNEI SONDE IN FORAJ PE
STRUCTURA MORENI

2) Data eliberării temei: 15.06.2018


3) Tema a fost primită pentru îndeplinire la data:16.07.2018
4) Termenul pentru predarea proiectului:
5) Elementele iniţiale pentru proiect:
MATERIAL BIBLIOGRAFIC
DOCUMENTE PREZENTÂND DATE DE ȘANTIER, OBȚINUTE DE LA
OMV Petrom

6) Enumerarea problemelor care vor fi dezvoltate:


Geologia structurii Moreni
Calculul de rezistenta al garniturii de foraj
Tubarea sondei
Cimentarea sondei

7) Enumerarea materialului grafic (acolo unde este cazul):


PREZENTARE POWER POINT

8) Consultaţii pentru proiect, cu indicarea părţilor din proiect care necesită


consultarea:

Conducător ştiinţific: Student:


Conf.univ. dr. ing. Serban Nicolescu MATEI COSTINEL
Semnătura: Semnătura:
Anexa 10

UNIVERSITATEA PETROL – GAZE DIN PLOIEŞTI


FACULTATEA:INGINERIA PETROLULUI ȘI GAZELOR
DOMENIUL: MINE, PETROL ȘI GAZE
SPECIALIZAREA:INGINERIE DE PETROL SI GAZE
CURSURI DE ZI

APRECIERE
privind activitatea absolventului: MATEI COSTINEL

în elaborarea lucrarii de disertatie cu tema:


PROIECTAREA PROGRAMULUI DE CONSTRUCȚIE AL UNEI SONDE IN FORAJ PE
STRUCTURA MORENI

Nr. CRITERIUL DE APRECIERE CALIFICATIV


crt.
1. Documentare, prelucrarea informaţiilor din bibliografie
2. Colaborarea ritmică şi eficientă cu conducătorul temei
lucrării de disertatie
3. Corectitudinea calculelor, programelor, schemelor,
desenelor, diagramelor şi graficelor
4. Cercetare teoretică, experimentală şi realizare practică
5. Elemente de originalitate (dezvoltări teoretice sau aplicaţii
noi ale unor teorii existente, produse informatice noi sau
adaptate, utile în aplicaţiile inginereşti)
6. Capacitate de sinteză şi abilităţi de studiu individual
CALIFICATIV FINAL
Calificativele pot fi: nesatisfăcător / satisfăcător / bine / foarte bine / excelent.

Comentarii privind calitatea proiectului:


____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Data:16.07.2018
Conducător ştiinţific,
Conf.univ. dr. ing. ȘERBAN NICOLESCU