Vous êtes sur la page 1sur 2

ESSAY

GOED ONDERWIJS VOLGENS VAN OERS


In het dagelijks leven wordt veel over het huidig onderwijsbeleid gesproken. Dat is goed, want
onderwijs is erg belangrijk. Maar bereidt het onderwijs kinderen goed genoeg voor op de eisen van de
huidige samenleving? Volgens van Oers niet. Met behulp van de volgende kenmerken beschrijft van
Oers hoe goed onderwijs eruit zou moeten zien: integratie van kennis en vaardigheden, kritische
reflectie en vergroten van persoonlijke autonomie.
Deze kenmerken worden in de loop van dit essay uitgewerkt.

Om te beginnen schrijft van Oers over ‘integratie van kennis en vaardigheden’. Afgelopen jaren is de
nadruk op kennis sterk afgenomen en verplaatst naar een nadruk op de vaardigheden van kennis.
Het toepassen van kennis en vaardigheden is een belangrijk aspect in het dagelijks leven. Maar kennis
is niet compleet als dit niet gebruikt kan worden in de praktijk, oftewel als vaardigheid.
Het beschikken over vaardigheden is niet genoeg voor goed onderwijs en ontwikkeling van het kind.
Het gaat om een combinatie van kennis en vaardigheden. Kennis heb je namelijk nodig om je
vaardigheden te vergroten, en omgekeerd heb je vaardigheden nodig om je kennis te vergroten.
Het zou effectiever zijn om kinderen strategieën aan te leren, zodat ze de kennis hierover zelf kunnen
ontdekken. Maar, hier is natuurlijk wel een basiskennis voor nodig.

Daarnaast benoemt van Oers kritische reflectie, om namelijk te functioneren in de praktijk gaat het
om meer dan alleen begripsinhouden noemen maar om kritische reflectie op problemen en
begrippen. Deze reflectie is belangrijk voor de ontwikkeling en vernieuwing van praktijken.
Het gaat namelijk niet alleen om het toepassen van kennis en vaardigheden maar ook om het
nadenken over keuzes in het toepassen van kennis en vaardigheden.

Tot slot heeft van Oers het over autonomie. Ik heb net kritisch belang genoemd, dit zou leiden naar
autonomie en creativiteit van het kind. Met autonomie wordt het nadenken over morele keuzes en
veronderstellingen bedoeld. Doordat een kind toewerkt naar een zelfbeeld dat hem in staat stelt om
op een goede en zelfstandige manier deel te nemen aan het kennisproductieproces. Daarnaast
creëert het ruimte voor vernieuwing van de persoonlijke identiteit van het kind en cultuuraanbod.

Om zelf een reflectie te geven op de standpunten van van Oers, kunnen de intellectuele standaarden
van Paul en Elders gebruikt worden. Dit zijn de volgende: duidelijkheid, nauwkeurigheid, precisie,
relevantie, diepte, breedte (ruime opvatting), logica en eerlijkheid.
De gegeven argumenten zijn duidelijk, het vult elkaar aan en er wordt ook uitgebreid uitgelegd wat
het standpunt inhoudt en waarom van Oers dit vindt. Als je een zin niet begrijpt is dat geen probleem
omdat er verder in de tekst hetzelfde wordt herhaald met andere woorden. Van Oers komt duidelijk
over met zijn standpunten en argumenten, hij laat er geen gras over groeien maar maakt duidelijk wat
zijn mening is over goed onderwijs.

Daarnaast is diepte een goed kenmerk van de argumenten van van Oers. Zo legt hij niet alleen
oppervlakkig uit wat hij bedoelt maar betrekt hij de praktijk erbij en benoemt ook steeds de belangen
en voordelen voor het kind. Het onderwijs draait immers om het kind.
Als laatst, maar zeker niet het minst belangrijk is duidelijk logica terug te zien in de standpunten en
argumenten van van Oers. Na het lezen van de literatuur klinkt zijn redenering logisch en is er moeilijk
wat tegen in te brengen.

Al met al kan ik stellen dat het huidige onderwijs kinderen niet goed genoeg voorbereid op de eisen
van de moderne samenleving. Er is namelijk geen gelijkenis in de combinatie kennis en vaardigheden.
Terwijl die er wel zou moeten zijn om effectiviteit van het onderwijs te vergroten. Daarnaast is het
belangrijk dat reflectie en autonomie een rol gaat spelen in het onderwijs. Kritische reflectie is nodig
voor de ontwikkeling en vernieuwing van praktijken. Autonomie zorgt ervoor dat er ruimte wordt
gecreëerd voor vernieuwing van de persoonlijke identiteit van het kind en cultuuraanbod.