Vous êtes sur la page 1sur 4

SLANA PADNA GANE

Rhodope folk song


Dobri Hristov
.
° 9 ∑
Sla - na
. .j .
pad - na Ga - ne,
œ œ œj œ j
Giocoso

pp
& 8 ppœ ™ œ
œJ œ œ™ œ™ œJ œ œ™ ˙ œ œ™ œ
Soprano
Alto
A... a...

œ. œ ‰ œ œ. œ. œ. œ ‰ œ
pp
Tenor
9
& 8 œ. œ. J J œ. œ. ‰ œ. œ. J J

Ϊ Ϊ Ϊ
œ. œ. œ.
Bum bum bum bum bu, bum bum bum bum, bum bum bum bum bu,
?9 œ. œ. œ.
¢ 8 œ.
pp
Bass œ. œ.
Bum bum bum, bum bum bum, bum bum bum,

.
°
sla - na
. .
pad - na . po
. .
pu - le - nu
.j . Ga - ne,
.
shi - ri
.
- ne - nu.
.
œ œ œ œj œ j
4
œ œ œ ‰ œ œ̇ œ œ œ ‰
& ˙ œ œ™ ˙ œ œ™ œ œ œœ ™
S.
A.

œ. œ. ‰ œ. œ. ‰ œ œ. œ. ‰
T. & œ. œ. œ. œ. J J œ. œ.

Ϊ Ϊ Ϊ
œ. œ. œ.
bum bum bum bum, bum bum bum bum bu, bum bum bum bum,
? œ. œ. œ.
B.
¢ œ. œ. œ.
bum bum bum, bum bum bum, bum bum bum,

. . mu.j - ma. Ga - ne . . .
°
- > . . .
Ϫ
. .
pp
œ̇ œ œœ œj œ œj œœ œœ œ j
œ œ œœ œj œ œj œ œ œ œ œ ‰
7 Mom - ku
p
S.
& ‰ . . œ #œ™ œ œ J J J #œ œ œ œ
- > . .
A.
. . .
. œ. œ. œ. œ œ œ. œ. œ. -œ ™
Mom - ku u dra - zhe - la da je stig -ne Ga - ne, da je sryasht- ne.
p
œ >œ œ. #œ œ œ œ nœ. œ. pp
œ. œ. ‰
T. & J J J J J J
œ. œ. œ. b-œ ™
J'

? ˙ œ œ ‰ >œ œ. œ œ œ œ œ. œ.
Mom - ku mu- ma, Ga - ne, u dra - zhe - la da je stig -ne Ga - ne, da je sryasht- ne.

B.
¢ J J J œ. œ. ‰
pp
Mom - ku
p
f

° œ œ œj j j œ œ œ œ™ œ œ œj j j pœ œ œ
11 Da i re- che, Ga - ne, du - bra srya - shta, da i chu - e, Ga - ne, du - mi - tsa - na,

& Œ œ œ œ œ œ Œ œ ‰ Œ œ Œ œ œ œ‰ Œ #œ œ œœ ‰
‰ Œ
S.
A. Œ Œ ‰

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ™
Da i re - che du - bra srya - shta,
f p
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰
T. & J J J J J J
Da i re- che, Ga - ne, du - bra srya - shta, da i chu - e, Ga - ne, du - mi - tsa - na,

? Œ
f
œ Œ œ ‰ œ Œ œ ‰ œ Œ œ ‰
¢
B. Œ Œ Œ œ Œ œ ‰
Da i re - che du - bra srya - shta,
poco meno a tempo

° œ œ nœœj
2
U œœj œœ œœj œœ œ œœ œ œœ
Hu - ra - tya - na. Soprano
œœ œ
15 f
#œ œ œ œœ ‰ œ ‰
A. & Œ J J J œ
S.
Œ
pp
Ga - ne. Stig - nal mu - ma, Ga - ne, v'u - lich - ka - na,

œ œ œ œ U
œ
Alto
œ œ œj œj œ œ
& ‰ œ #œ œ nœ œ j
T.
œ J œ
Hu - ra - tya - na. f
pp
? ΠU
¢
œ Œ ‰ ∑ ∑
B. œ
pp
Ga - ne.

. . .
° œ œœ œœj œœj œœ œœj œœ œ œ œ œ
18 S. and A.

& œ J J J ‰ ∑ ∑
. .
S.

œj œœj œœ œœj œœ œ œœ œ œœ
Tenor
j j œ ‰
v'ra - ka no - si, Ga - ne, stov - na vo - da.
œ œœ
f
A. & œ œ œ œ œ œ œJ œ œ œ
œ
‰ œ
J J J œ ‰
Re - kal stov - na, Ga - ne, da i stro - shi,
œ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ
? #œ
¢
f
∑ ∑ œ J J J
B.
J
pp

°
(II times - pp)

™™ œ˙ œ
22 Var - na
p
sa
j
œœ œj œœ
shte, Ga - ne,
j
∑ ∑ œ
A. &
S.

œj
Ga - ne.

œœ œœj œœ œœj œœ œ œ ™™ œ œ œ œ œ. œ
(II times - pp)

& œ œ œ ‰
p
œ J J J J J
J
T.

bli - zo bi - la, Ga - ne, do stov - ni - ne. Var - na sa shte, Ga - ne,

™™ ˙
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
?
(II times - pp)

B.
¢ œ J J J œ ‰ ‰
Ga - ne.
p

° œ œ œœj œœj œœ j ™™
25

œ œ œœ œœ ‰ œ œœ œœ #œœ œ œœ œœ œœ ‰
A. & J J J
S.

ku - pi si shte po - hu - ba - va, Ga - ne, po - ka - mat - na.

&
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
J œ. œ œ œ ‰ ™™
T.
J J J
ku - pi si shte po - hu - ba - va, Ga - ne, po - ka - mat - na.

? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ™™
¢ ‰ J J œ œ œ œ œ ‰
B.
J
° ™f œ̇ œœj œœj œœ œœj
3

œœj œœ œ œœ œ œœ œœj œœ œœj


Re - kal kit - ka, Ga - ne,

& ™n
œœ œ œœ
28

œ œ œ ‰ œœ œ œ œ œ œ

S.
A. J J J
œ nœj œœ
Kit - ka da i ze - me, bli - zo bi - la, Ga - ne,

& ™™ œ
œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ #œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
T.
J J J œ ‰ J J J
f
Re - kal kit - ka, Ga - ne, da i ze - me, bli - zo bi - la, Ga - ne,

? ™™ ˙ b œœ
bœ œ œœ œ œ ‰ œ œ bœ œ œ œ
¢ œ œ J œ œ œ J J J
B.
J
Kit - ka
f

° œœ œ œ
(II times - pp)

™™ ™™ œ˙ œ œœj œj œœ j
31 Var - na sa - shte, Ga - ne,
p
S.
& œ œœ œ ‰ œ œœ œ œ œœ œœ ‰
A. ‰
do bah - che - nu. Ga - ne, ot ka - sa shte

œ œœ œ œ œ ™™ ™™ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
p (II times - pp)
& œ ‰ J J J œ œ
J
.
T.

do bah - che - nu. Var - na sa - shte, Ga - ne, ot ka - sa shte

™™ ™™ ˙
œ
p
? œ nœ ˙ œ œ œ œ
¢
(II times - pp)
B. œ ‰ ‰ ‰
Ga - ne,

° œœj œœj œœ j p
™™ ™™
34

œ œœ œœ #œœ œ œ œœ œœ ‰ ∑
A. & J J J œ
S.

™™ ™™ œ
po - ka - mat - na, Ga - ne, po - ze - le - na. pp
œ œ œ œ œ œ
p
œ œ œ j j j
T. & œ J J J ‰ . œ. œ œ œ œ
po - ka - mat - na, Ga - ne, po - ze - le - na. 1.Kak - tu gle - dal, Ga - ne,

™™ ™™ œ
. œ.
? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
2.Lu - do li e, Ga - ne,

¢
œ œ ‰ J J J
B. J J J œ œ œ pp
p

° j j j j j j
™™
mf p

#œ œ œ œ #œœ œ œ œj
37

∑ œ #œœ œ œ œ™
& œJ œJ #œJ œJ J œJ œ # œ œ œ #œ œ ™
S.

J
A.

A po neg se "ha - ha, hi - ha" mu - ma sme - e.

™™
"Ha - ha, hi - ha ha" se sme - e i si du - ma:

œ œ œ œ œ œ œ œ
Ϫ
mf p
T. & œ. œ. œ. œ. ‰ J J J J J J J œ œ œ
mp
taj se var - nal. A po neg se "ha - ha, hi - ha" mu - ma sme - e.

™™
bu - da - lo li! "Ha - ha, hi - ha ha" se sme - e i si du - ma:

? #œ. œ. nœ. œ.
mf

¢
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
p
B. ‰ J J J J J J J œ œ™
° ™œ
j j
4

œ #œ #œ œ œj œj œj œ œj
40 ff mf

™œ
œ #œ œ œ œ ‰ #œœ œ
A. &
œ œ œ œ œ œ œ #œ œ #œ #œ œJ œ # œ
J J J
S.
J J
"Pad - na yag - ne, Ga - ne, pred volk mla - di, volk ne zna - e, Ga - ne,


œœ œ #œœ #œœ œœ
&™
ff
œœ œ œ œ œ
p
œ œ œ œ œ œ œ œ
T. J J J ‰ J J J J J J J
"Pad - na yag - ne, Ga - ne, pred volk mla - di, haj - de volk ne zna - e, Ga - ne,

œ œ œ œ #œ
? ™™# œ
œ œ œ œ
J J J
¢
œ œ œ œ œ œ
p
B. ‰ J J J
ff volk ne zna - e, Ga - ne,

° œ œ œ œ™ ~~~~~~~~~~ ™™ œ
43 ff
#œ #œ œ œ œ ‰ ∑
A. & œ œ œ # œ œ ™ ~~~~~~ œ
S.

da go ya - ri! Hej, bu - da - lo!œ œ

ff f
& œ ~~~ ~~ #œ œ œ œ ‰ #œ œ œ œ ‰
T.
œ œ œ ~~~
da go ya - ri! Hej, bu - da - lo! Brej, bu - da - lo!

œ #œ

ff
œ œ œ
œ™~~~~~~~ ™ œ
? œ
¢
~
f
B.
œ œ ‰ œ #œ œ œ œ ‰

° œ œœ ™™ ˙ œ œ™ ˙ œ œ™ œ
ff
œ œ
46

& œ #˙ œ œ™ ˙ œ œ™ œ Œ Ó ‰
œ œ
S.
A.

œœ™™ œœ™™
Hej, bu - da - lo, brej!"

˙˙ œœ ˙˙ œœ œœ
ff
œ œ œ œ™ Œ Ó ‰
T. &

œœ ™™ œœ ™™
Hej, bu - da - lo, brej!"

œ™ # ˙˙ œœ ˙˙ œœ œœ
? œ
¢
ff
B.
œ œ œ™ Œ Ó ‰