Vous êtes sur la page 1sur 7

Dogs Chasing Cats Chasing Dogs!

° 6 œ. œ #œ #œ j j j
J œ ™ #œ #œ ™ n#œœ #œ ™ # œœ nœ ™ #nœœ ™™
j
Andrew Shiels 2018
Fast q.=144
œ #œ Œ #œ
œ Œ œ Œ n œ Œ œ
& 8 # œ œj #œ œ #œ œ #œJ J J
.


¢⁄
4 7 5 4
5 7 7 7 6 5
4 6 7 6 6 5
4 5 6 6 5 5 4
4 7 7 6 6 5

°
. #œ œ
œ
#œ #œ œ #œ j ™
J œ #œ ™ œ œj œ nœ #œ
œ J
6
j
& # œ œ #œ œ #œ œ #œ J J
J
. .


¢⁄
4 7 11 7
5 9
4 6 9
4 5 6 11 7 2 3 4
4 7 9 2 5

°
. œ
#œ œ #œ œ Œ œœj Œ œœj Œ bœœj Œ bœœj ™™
11

œ œ J
& œ
J
J J œ™ #œ # œ ™ nœ # œ ™ œ n œ ™ n œ n œ œj œ œ #œ
.


¢⁄
2 5 3 2 0
3 5 5 4 3
2 4 5 4 4 3
4 3 3 2 0 2 3 4
5 4 4 3 2

°
. #œ œ
œ œ #œ
#œ #œ j œ #œ
16

& œ œJ œ J
J J œ œJ œ œj #œ œ œ œ #œ J J
.

¢⁄
2 5 9 5 9
3 7 10
2 4 7 9 11
9 5 9 10 11
7 9 12

. . . .
œ œ j
°
j œœ œ ˙™ œ œœ œœ
Ϫ
b œœ # œœ b œ œ
& Œ ™ ‰ #œ ‰‰ #œ ‰‰ #œœ ‰‰ nœœ ™™
21
œ œ n œ
œœ ‰ Œ J œ œ #œj
. .
J œ œj
.

¢⁄
12 12 9 6 7 5 7 10 7
11 8 5 5 8
12 9 6 5 9
11 8 5 5 10 7
9
10 7

Copyright © 2018. Andrew Shiels


Please inform performance or recording to andyseton@eircom.net
All Rights Reserved.
° Œ ™ bœœœ ™™™ œœ ™™™
>j
Ϊ Ϫ
2

j nœ #œ œ bœ œ Œ ™ bœ™ œœ
Ϫ
#œœ
nœ ™ œœ ™
Ϊ
26

œ ∑
&
˙™ œ™ œ. b œ J œ™ œ #œ
n œJ
>

¢⁄
3
4 8 7
4 3 5 8 7
3 3 4 5 7 6
3 6
3 8 7

>j
°
>j
& œ bœj nœ#œ œ bœ œJ Œ ™ n œœ ™™ j nœ#œ œ bœ œ Œ ™ bœœ ™™
bœ™ œœ bœœ œ™ œœ nœœ
32

∑ œ# œ ∑
. bœ ™
œn œ
œ œ œ. bœ J œ™ œ # œJ
J >
>

¢⁄
4 4 3 8 10
3 5 4 4 3 3 5 8 9
3 4 5 3 3 2 3 4 5 7 8
3 6 3 6
4 4 3 8 9


U
° ˙™
.Slower
™ œ #œœœ ™™ œ œœ
# œœ ™
œœ œ œœ #˙˙˙ ™™™
b œ œ œ q.=100
œ b œ œ j j j
œ b œ
40 Even slower
J œ œ #œ nœ œ
& ‰ ‰ nœ ‰ œ ‰
œœ œ œ œ œ œ œ ˙™
u

¢⁄
8 6
11 11 8 7 6 4 2 4
9 7 5 4 4 4
7 5 3 3 3 3
3

° b œ. œ œ œ bœ bœ nœ
Tempo primo q.=144
b œ œ œ œ
45

& œ bœj nœ#œ œ bœ œJ J J J œbœ œj œ bœ œ bœ nœ J J


J . J
.>

¢⁄
3 6 10 6 10
4 8 11
3 5 8 5 10 12
3 4 5 6 10 11 12
3 6 8 10 13

. . . .
œœ b œj œœ b œ ˙ ™b œ œœ œœ
j
bb œœ ™™ œœ ™™
œ œ
° bb œœœ ‰ b œœœ ‰ œœœ ‰ ™ ™ Œ™
b œ™™ bœœ ™™ œœ ™™
j
& Œ ™ ‰ ‰ œ ‰bœ ‰ Œ™
51
b œ œ
œ ‰ Œ J b œ Œ
J bœ œ bœ œj
. . . b˙™ œ™

¢⁄
13 13 10 7 8 6 8 11 8 4
12 9 6 6 9 5
13 10 7 6 10 5
12 9 6 6 11 8 4
10
11 8 4

Copyright © 2018. Andrew Shiels


Please inform performance or recording to andyseton@eircom.net
All Rights Reserved.
° ™
. œ
3
œ j j j
™™
Fast q.=144
#œ #œ j
& ™# œ œ #œ nœ #œ œ J
œ #œ #œ œ nœ œ
58
j #œ J J Œ œ Œ #œ Œ # œ Œ n
J œ ™ #œ #œ ™ n œ #œ ™ œ nœ ™ # œœ
.
™ ™
™ ™
¢⁄ 4 7
4 7 5 4
5 7 7 7 6 5
4 6 7 6 6 5
4 5 6 6 5 5 4
7 6 6 5

°
. #œ œ
œ
#
œ Jœ #œ œ #œ j ™™
63

& j œ #œ œ #œ J J œ j œ nœ #œ
# œ. œ #œ J J #œ œ
œ.

™2 5 2 3 4
¢⁄ 4 7
4 7 11 7
5 9
4 6 9
4 5 6 11 7
9

°
. œ
#œ œ #œ œ œj œœj Œ bœœj Œ bœœj ™™
68

& œ œJ œ J J œ™ #œœ # Œœ
Œ
J nœ # œ ™ œ n œ ™ n œ n œ œj œ œ #œ
™ .

™ 2 0 2 3 4
¢⁄
2 5 3 2 0
3 5 5 4 3
2 4 5 4 4 3
4 3 3 2
5 4 4 3

°
. #œ œ
œ œ #œ
#œ #œ j œ #œ
73

& œ œJ œ J
J J œ œJ œ œj #œ œ œ œ #œ J J
.

¢⁄
2 5 9 5 9
3 7 10
2 4 7 9 11
9 5 9 10 11
7 9 12

. . . . j
bœœœ ™™™ œœ ™™™ Œ ™
œ œ
°
j
œœ ™ n œ œœ œ

b œœ # œ b œœ ˙™ œ œœ œœ
& Œ ™ #œ ‰ #œ ‰ #œœ ‰ nœœ ™™ œœ ‰ Œ J œJ œ #œj œ j Œ
œ
œ
nœ ™ œœ ™ Œ ™
78
‰ ‰ ‰ ‰
. . . œ ˙™ œ™

¢⁄
12 12 9 6 7 5 7 10 7 3
11 8 5 5 8 4
12 9 6 5 9 4
11 8 5 5 10 7 3
9
10 7 3

Copyright © 2018. Andrew Shiels


Please inform performance or recording to andyseton@eircom.net
All Rights Reserved.
>j
°
>j
Ϫ
4

™ bœ™ j nœ#œ œ bœ œ Œ ™ nbœ™


œœ #œœ
œ™ œœ ™™ œœ bœœ
85
j b œ œ Œ œ #œ ∑ ∑
& œ bœ nœ#œ œ J
. œ™ œn œ œ. b œ J bœ ™
œn œ
œ œ
J J
> >
¢⁄
8 7 4 4 3
3 5 8 7 3 5 4 4 3
3 4 5 7 6 3 4 5 3 3 2
3 6 3 6
8 7 4 4 3

>j
° œœ ™™
b œ. œ œ œ bœ œ
Slower q.=100

& œ bœj nœ #œ œ bœ œJ Œ ™
93
bœ™ œœ nœœ œj bœ j
œ# œ ∑ J œ
œ™ œ # œJ ‰ œ ‰ nœ
.
>
¢⁄
8
8 10 11 11 8 7 6 4
3 5 8 9 9 7
3 4 5 7 8 7 5
3 6
8 9


U
° #œ nœj œ ™ ™™ œ œœ ™ œ #˙˙˙ ™™™
# œ
j œ bœ nœ bœ œ bœ nœJ
Tempo primo q.=144
& ‰ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ ˙™
99 Even slower

œ
œ œ œ œ œ œ œ œ ˙™ œ. bœ J
>
u

¢⁄
6 3
2 4 4
5 4 4 4 3 5
3 3 3 3 3 4 5
3 6
3

. .
œ b œœ
°
. œ œ
104 b œ b œ n œ b œœ ‰
œ bœ œ œ œ
Œ™ ‰ . ‰
J J j œ b œ nœ J
J bœ œ œ. bœJ
& J

¢⁄
6 10 6 10 13 13
8 11 12
8 5 10 12 13
6 10 11 12 12
8 10 13

.

. j
bb œœ ™™ œœ ™™ Œ ™
j b œ
° b œœœ ‰ œœœ ‰ bœœœ ™™ b œ œœœ ‰ ˙Œ b œJ œœ bœœœ bœ j
109 œ

bœœ ™™ œœ ™™ ™
Œ
& ‰ bœ ‰ b œ™ œ J œ bœ œj
b˙™ œ™ Œ
. .

¢⁄
10 7 8 6 8 11 8 4
9 6 6 9 5
10 7 6 10 5
9 6 6 11 8 4
10
11 8 4

Copyright © 2018. Andrew Shiels


Please inform performance or recording to andyseton@eircom.net
All Rights Reserved.
° ™
. œ
5
œ j j j
™™
115 Fast q.=144
#œ #œ j
& ™# œ œ #œ nœ #œ œ J
j #œ œ J #œ Œ #œ
œ Œ #œ
œ Œ #nœ
œ Œ nœ
œ
J J œ ™ #œ #œ ™ n œ #œ ™ œ nœ ™ # œ
.
™ ™
™ ™
¢⁄ 4 7
4 7 5 4
5 7 7 7 6 5
4 6 7 6 6 5
4 5 6 6 5 5 4
7 6 6 5

. . j #œ nœ œ ™ œ j
Slower q.=132j
.
°
. œ
#œ œ œœ ‰ #œœ ‰nbœœ ‰ n#œ̇ ™
b œ œ n œ ™

œ
œ ‰ #œ ‰ n œ ‰ #œ ‰ n ˙ ™ Œ nœ œ ™
œ
120
j #œ
œ#œ œ J J nœ

&
# œ. œ #œ . . . # ˙ ˙™ J

¢⁄
4 7 7 6 5 9 12 12 7 5
5 6 5 4 9 12 5
4 6 7 6 5 9 5
4 5 6 6 5 4 9 5 5
4 7 0
9

° #œœ ™ œ
j j ™ j œ œj œ j j œ #œj œ #œj # œ ™
# œœ ™™ n#œœ ™
##œœ ™™ # œœ ™™ œœ œ œ ™™ œ bn œœ œœ ™™ œœ ##œœ ˙˙™™
œ™ j nœ
& ##œœ ™
# œ œ œ œ #œ b œ
n œ™™
126
# #œ n œ œ œ nœ œ
™ # œ™ #œ ™ J J J
. . . .

¢⁄
7 6
9 9 7 7 4 5 7 8 10 3 4 6 7 9
9 8 7 6 4 7 3 6
8 6 6 4
4 7 3 6
9 8 7 6

° #˙œœ™ ™™ œœ ™™ #˙bœœ™ ™™ œœ ™™ ˙™œœ™™ œœ™™ ™ ™ j Œ™Tempo primo q.=144
˙™
132

b œ
œ œ
œ™ j œ
™ ™ ™ ™
& #œ œ nœ œ œ œ œ œ#œ œ œ
J J n œ œ b œ
J b œ œ œ n
J . œ

¢⁄
7 7 5 5
9 9 9 9 7 7 7 7
9 9 8 8 7 7 6 6 5 7
5 6 7
9 8 8 8 7 6 6 6 5 8

.œ œ œ # œ œ œ J √
œ
° œ œJ ™ j œ#œ œ œ œ Œ ™
œ Œ™
138
œ œ #œ Œ J 4
& œ. J œ. œ J 4

¢⁄
10 12
8 10 10 11 12
7 8 9 7 9 9 12
7 10 7 8 9
7 10

Copyright © 2018. Andrew Shiels


Please inform performance or recording to andyseton@eircom.net
All Rights Reserved.
œ™ ˙™ œj œ œ
Slower q=144

° 4Œ œ™ ˙™ œj œ œ #œ ™ #˙ ™#œj œ œ
6

œ™ œj œ œ
144

Œ Œ
&4 Œ ˙™

¢⁄
10 10 7 7 4 4 0 0
13 13 10 10 7 7 3 3
12 9 6 2

° #w Tempo primo q.=144


j ™ j
148
6 œ œ #œ #œ
& Œ
#œ œ œ
8 j
œ œ #œ #œ œ #œ Œ #œ.
. . . # œ.

¢⁄
2
2 4 9 10 11
4 4 4 2 3 4 9 12
2 5

° œ #œ Œ ™
Gradually slower
œ œ
#‰˙ ™ œ
#œ œ ‰ œ bœ b œ œ œ ‰ bœ œ œ œ œ ‰ nœ œ œ
n˙ ™
152

& J
˙™ œ
˙™ œ

¢⁄
12 9 6 3
9 11 11 11 8 8 5 5 2 2
12 12 9 9 6 6 3 3
11 8 5 2

° ‰ œœœ bœ œ œ ˙ ™ ˙˙ ™™™
œ ‰ bœ œ œ œœ ˙˙ ™™ j #œ nœ #œ œ #œ œ #œJ
157 Tempo primo q.=144
& bœ ˙
b˙™ b˙™ b˙™ ˙™ # œ. nœ J

¢⁄
4
5 4 5
5 5 5 5 4 6
4 4 4 4 4 5 6
4 7
4 4

° œ œJ #œ #œ Œ #œœj Œ #œœj Œ #nœœj Œ nœœj


163 .
j #œ œ #œJ
œ ™ #œ #œ ™ n œ #œ ™ œ nœ ™ # œ # œ œ #œ œ #œ
& J œ
J
.

¢⁄
7 5 4 4
7 7 7 6 5 5
7 6 6 5 4 6
6 5 5 4 4 5 6
7 6 6 5 4 7

Copyright © 2018. Andrew Shiels


Please inform performance or recording to andyseton@eircom.net
All Rights Reserved.
°
. œ
7
œ j j j
#œ #œ #œ œ nœ œœj œ #œJ
168
J Œ œ Œ #œ Œ # œ Œ n
J œ ™ #œ #œ ™ n œ #œ ™ œ nœ ™ # œ j œ #œ
& # œ. œ #œ œ #œ J

¢⁄
7 5 4 4
7 7 7 6 5 5
7 6 6 5 4 6
6 5 5 4 4 5 6
7 6 6 5 4 7

. . . . . .
° œ ‰ œœœ ‰ b#œœœ ‰ nbœœœ ‰ œ #œ œ ‰ œœœ ‰
& Œ ™ #œ ‰ n œ ‰ #œ ‰ # œ nœ #œ œ #œ œ J J Œ ™ #œ ‰
173
j #œ
. . . . .

¢⁄
7 7 6 5 4 7 7
6 5 4 5 6
7 6 5 4 6 7
6 5 4 4 5 6 6
4 7

. . . . . .
° #œœ ‰ nbœœœ ‰
b œ
œ #œ œ œ
œ b œ
œ
J Œ ™ #œ ‰ n œ ‰ #œœ ‰ b œœ ‰
178
j #
& n œ ‰ #œ ‰ # œ nœ #œ œ #œ œ Jœ ‰ œ ‰ # œ ‰ n
. . . . . .

¢⁄
6 5 4 7 7 6 5
5 4 5 6 5 4
6 5 4 6 7 6 5
5 4 4 5 6 6 5 4
4 7

˙™
###˙˙˙˙ ™™™™ ˙˙˙ ™™™ ˙˙˙ ™™™
#œ œ
° #œ œ # œ
˙˙ ™™ ˙˙ ™™
œ
˙ ™
183
J J
& # œ nœj #œ œ#œ œ #œJ J ∑
. ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™

¢⁄
4 7 9 11 12 0
5 7
4 6 8
4 5 6 6
4 7 7
0

Copyright © 2018. Andrew Shiels


Please inform performance or recording to andyseton@eircom.net
All Rights Reserved.