Vous êtes sur la page 1sur 1

Georgia On My Mind

Ray Charles
Arr. Robert Dietz

# # # 12 . j j
& 8 Œ Œ. œ. œ. œ. Œ œ œ. œ. w œ‰
œ. œ. œ. #œ.
Soprano

# # 12
dm dm mm oo wah oh oh oo

j j
& # 8 Œ j Œ j œ. œ. œ. Œ œ œ. œ. ˙. n˙ œ‰
œ œ. œ œ. œ. œ.
Alto

##
dm dm oo wah oh oh oo

œ. Œ œ œ. œ.
mm

Tenor V # 12
8 ‰œ œ. ‰œ œ. œ. œ. œ. œ. J
˙. n˙ œ‰
J
j
dm dm mm oo wah oh oh oo

? # # # 12
8 œ. j œ œ . œ œ œ . ‰ œ œ œ . Œ œJ œ . œ . #œ. œ œ n˙ œ‰
Bass œ œ œ. œœ J J
doom doom doom doo doo doom doom doom doo doo doo doo doom doom doom d doom

## j
& # œ. œ. œ. œ. œ œ ˙. œ. Œ. j Œ.
5

S
œ œ n œ . œj . œ . œ. œ. œ.

###
sweet and clear as moon - light dm eh oo oo dm whoa oh

Œ. ‰ . j Œ j j Œ j
A & œ œ œ. œ œ œ œ. n˙. œ œ œ œ . œj . œ . œ œ. #œ. œ.
### j
sweet and clear as moon - light dm eh oo oo dm whoa oh

T V œ. œ. œ. œ. #œ œ œ.
J
n˙. ‰œ œ œ œ . œj . œ . ‰œ œ. œ. œ.
sweet and clear as moon - light dm eh oo oo dm whoa oh

? ### œ. Œ œj Œ œj n œ . œ œj œ . ‰ œ œ œ. œ.
B œ. œ. œ. #œ. œ. œ œ œ œ.
doom doom doom doom doom doo doom doo doo doom doom d doom d doom doo doo doom doom

Vous aimerez peut-être aussi