Vous êtes sur la page 1sur 1

- Attests and certificates for work tools, devices, tools and equipment - Atesti i sertifikati za radni alat, uređaje,

alat, uređaje, sprave i opremu


- Evidence of professional qualification structure of employees, - Dokaz o strukturi stručne kvalifikacije zapošljenih,
- Evidence of training in safety and fire protection of the workers, - Dokaz o obučavanju radnika o bezbjednosti i zaštiti od požara
- Evidence of health - work capacity of workers (the original medical certificate - Dokaz o zdravlju - radnoj sposobnosti radnika (originalno ljekarsko uvjerenje ne smije
must not be older - than 6months). biti starije od 6 mjeseci).

FAILURE TO COMPLY NEPOŠTOVANJE PRAVILA

Client and or his representative’s is authorized to perform, during the contracted Klijent i/ili njegov zastupnik su ovlašćeni za obavljanje, tokom ugovorenog izvođenja
works execution, control of implementation of the rules defined in the terms radova, kontrole sprovođenja pravila definisanih kako je prethodno navedeno i
above and to prepare a report setting any necessary corrective and preventive pripreme izvještaja sa potrebnim korektivnim i preventivnim mjerama koje su potrebne
measures required to maintain compliance with the terms. kako bi se održala usklađenost sa uslovima.

In the event of the Contractor failing to comply with the rules listed in the terms U slučaju da Izvođač ne poštuje ova prethodno navedena pravila, kao i obaveze i
above, as well as obligations and conclusions of the regular meetings, and zaključke redovnih sastanaka i korektivne i preventivne mjere, Klijent i/ili njegovi
corrective and preventive measures the Client and or his representatives shall zastupnici moraju uputiti to pitanje Izvođaču sljedećim redom:
refer such issues to the Contractor in the following order:

1. Verbal warning 1. Verbalno upozorenje


2. Written notice 2. Pisano obavještenje
3. Stop the works 3. Zaustavljanje radova
With the exception of when the Safety situation is critical, when the Client or his Uz izuzetak da kada je bezbjedonosna situacija kritična, Klijent ili njegovi zastupnici ili
representatives or the supervisory body has the right to stop the works nadzorni organ imaju pravo da zaustave radove odmah, bez prethodnog upozorenja.
immediately without previous warning.