Vous êtes sur la page 1sur 6

Dziennik Ustaw Nr 148 — 10044 — Poz.

1443 i 1444

1443
OÂWIADCZENIE RZÑDOWE

z dnia 29 listopada 2002 r.

w sprawie mocy obowiàzujàcej Protoko∏u o wprowadzeniu zmian do Porozumienia sporzàdzonego w Moskwie


dnia 15 listopada 1971 r. o utworzeniu mi´dzynarodowego systemu i organizacji ∏àcznoÊci kosmicznej „Inter-
sputnik”, przyj´ty podczas XXV Jubileuszowej Sesji Rady INTERSPUTNIK w Moskwie dnia 30 listopada 1996 r.

Podaje si´ niniejszym do wiadomoÊci, ˝e na podsta- Republika Bu∏garii


wie ustawy z dnia 21 wrzeÊnia 2000 r. o ratyfikacji Proto-
ko∏u o wprowadzeniu zmian do Porozumienia o utwo- Republika Czeska
rzeniu mi´dzynarodowego systemu i organizacji ∏àcz- Republika Indii
noÊci kosmicznej „INTERSPUTNIK”, przyj´tego pod-
czas XXV Jubileuszowej Sesji Rady INTERSPUTNIK Republika Kazachstanu
w Moskwie dnia 30 listopada 1996 r. (Dz. U. Nr 95, Republika Kirgiska
poz. 1040) oraz zgodnie z artyku∏em 19 ust´p 1 powy˝-
szego protoko∏u, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ra- Koreaƒska Republika Ludowo-Demokratyczna
tyfikowa∏ dnia 26 marca 2001 r. powy˝szy protokó∏. Dnia
Republika Kuby
13 kwietnia 2001 r. z∏o˝ono Rzàdowi Federacji Rosyj-
skiej, jako depozytariuszowi, dokument ratyfikacyjny. Mongolia
Zgodnie z artyku∏em 19 ust´p 2 Protoko∏u o wpro- Republika Federalna Niemiec
wadzeniu zmian do Porozumienia o utworzeniu mi´-
dzynarodowego systemu i organizacji ∏àcznoÊci ko- Federacja Rosyjska
smicznej „Intersputnik” powy˝szy protokó∏ wszed∏ Arabska Republika Syryjska
w ˝ycie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej i po-
zosta∏ych Paƒstw-Stron dnia 4 listopada 2002 r. Republika Tad˝ykistanu
Nast´pujàce Paƒstwa sta∏y si´ Stronami powy˝sze- Ukraina
go protoko∏u:
Socjalistyczna Republika Wietnamu.
Islamskie Paƒstwo Afganistanu
Republika Bia∏orusi Minister Spraw Zagranicznych: W. Cimoszewicz

1444
SZÓSTY PROTOKÓ¸

sporzàdzony w Strasburgu dnia 5 marca 1996 r.

do Porozumienia ogólnego w sprawie przywilejów i immunitetów Rady Europy,


sporzàdzonego w Pary˝u dnia 2 wrzeÊnia 1949 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomoÊci:


W dniu 5 marca 1996 r. zosta∏ sporzàdzony w Strasburgu Szósty Protokó∏ do Porozumienia ogólnego w spra-
wie przywilejów i immunitetów Rady Europy, w nast´pujàcym brzmieniu:
Przek∏ad
Szósty Protokó∏ Sixth Protocol Sixi¯me Protocole
do Porozumienia ogólnego to the General Agreement additionnel á l’Accord général sur
w sprawie przywilejów on Privileges and Immunities les priviléges et immunités
i immunitetów Rady Europy of the Council of Europe du Conseil de l’Europe

Paƒstwa cz∏onkowskie Rady Eu- The member States of the Les Etats members du Conseil
ropy, sygnatariusze niniejszego Council of Europe, signatories de l’Europe, signataires du présent
protoko∏u, hereto, Protocole,
Dziennik Ustaw Nr 148 — 10045 — Poz. 1444

majàc na wzgl´dzie Konwencj´ Having regard to the Convention Vu la Convention de sauvegarde


o ochronie praw cz∏owieka i podsta- for the Protection of Human Rights des Droits de l’Homme et des
wowych wolnoÊci, podpisanà and Fundamental Freedoms, signed Libertés fondamentales, signée ∫
w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r. at Rome on 4 November 1950 Rome le 4 novembre 1950 (ci-apr¯s
(zwanà dalej „Konwencjà”); (hereinafter referred to as “the dénommée «la Convention»);
Convention”);

majàc na wzgl´dzie Protokó∏ Having regard to Protocol No. 11 Vu le Protocole n° 11 ∫ la Con-


nr 11 do Konwencji, zmieniajàcy to the Convention, restructuring the vention, portant restructuration du
mechanizm kontroli ustanowiony control machinery established there- mécanisme de contrôle établi par la
przez Konwencj´, podpisany by, signed at Strasbourg on 11 May Convention, signé ∫ Strasbourg le
w Strasburgu w dniu 11 maja 1994 r. 1994 (hereinafter referred to as “Pro- 11 mai 1994 (ci-apr¯s dénommé
(zwany dalej „Protoko∏em nr 11 do tocol No. 11 to the Convention”), «Protocole n° 11 ∫ la Convention»),
Konwencji”), który ustanawia sta∏y which establishes a permanent Euro- qui établit une Cour permanente
Europejski Trybuna∏ Praw Cz∏owie- pean Court of Human Rights (hereina- européenne des Droits de l’Homme
ka (zwany dalej „Trybuna∏em”) fter referred to as “the Court”) to re- (ci-apr¯s dénommée «la Cour»)
zast´pujàcy Europejskà Komisj´ place the European Commission and rempla˜ant la Commission et la
i Europejski Trybuna∏ Praw Cz∏o- Court of Human Rights; Cour européennes des Droits de
wieka; l’Homme;

majàc na wzgl´dzie tak˝e arty- Also having regard to Article 51 Vu aussi l’article 51 de la
ku∏ 51 Konwencji, który stanowi, ˝e of the Convention which specifies Convention, qui spécifie que les
s´dziowie sà uprawnieni w czasie that judges are entitled, during the juges jouissent, pendant l’exercice
pe∏nienia swoich funkcji do korzy- discharge of their functions, to the de leurs fonctions, des privil¯ges et
stania z przywilejów i immunitetów privileges and immunities provided immunités prévus ∫ l’article 40 du
przewidzianych w artykule 40 Sta- for in Article 40 of the Statute of the Statut du Conseil de l’Europe et
tutu Rady Europy i w porozumie- Council of Europe and in the dans les acoords conclus en vertu
niach zawartych na jego podstawie; agreements made thereunder; de cet article;

przypominajàc o Porozumie- Recalling the General Agreement Rappelant l’Accord général sur
niu ogólnym w sprawie przywile- on Privileges and Immunities of the les privil¯ges et immunités du
jów i immunitetów Rady Europy, Council of Europe, signed at Paris on Conseil de l’Europe, signé ∫ Paris le
podpisanym w Pary˝u dnia 2 wrze- 2 September 1949, (hereinafter 2 septembre 1949 (ci-apr¯s
Ênia 1949 r. (zwanym dalej „Poro- referred to as “the General dénommé «l’Accord général»), et
zumieniem Ogólnym”), oraz o je- Agreement”), and its Second, Fourth ses Deuxi¯me, Quatri¯me et
go Drugim, Czwartym i Piàtym and Fifth protocols; Cinqui¯me Protocoles;
Protokole;

zwa˝ywszy, ˝e nowy protokó∏ Considering that a new protocol Considérant qu’un nouveau
do Porozumienia Ogólnego jest po- to the General Agreement is Protocole ∫ l’Accord général est
trzebny w celu przyznania przywile- advisable to accord privileges and opportun pour accorder des
jów i immunitetów s´dziom Trybu- immunities to the judges of the privil¯ges et immunités aux juges
na∏u; Court; de la Cour;

uzgodni∏y, co nast´puje: Have agreed as follows: Sont convenus de ce qui suit:

Artyku∏ 1 Article 1 Article 1

Poza przywilejami i immuniteta- In addition to the privileges and Outre les privil¯ges et immunités
mi przewidzianymi w artykule 18 Po- immunities specified in Article 18 prévus ∫ l’article 18 de l’Accord
rozumienia Ogólnego sami s´dzio- of the General Agreement, judges général, les juges, tant en ce qui les
wie, a tak˝e ich wspó∏ma∏˝onkowie shall be accorded in respect of concerne qu’en ce qui concerne leurs
i niepe∏noletnie dzieci, korzystajà themselves, their spouses and mi- conjoints et enfants mineurs,
z przywilejów, immunitetów, zwol- nor children the privileges and jouissent des privil¯ges, immunités,
nieƒ i u∏atwieƒ przyznawanych zgod- immunities, exemptions and facili- exemptions et facilités accordés,
nie z prawem mi´dzynarodowym ties accorded to diplomatic envoys conformément au droit international,
przedstawicielom dyplomatycznym. in accordance with international law. aux envoyés diplomatiques.

Artyku∏ 2 Article 2 Article 2

W rozumieniu niniejszego pro- For the purposes of this Aux fins d’application du
toko∏u termin „s´dziowie” oznacza Protocol, the term “judges” means présent Protocole, le terme «juges»
s´dziów wybranych zgodnie z arty- judges elected in accordance with désigne indifféremment les juges
ku∏em 22 Konwencji oraz ka˝dego Article 22 of the Convention as well élus conformément ∫ l’article 22 de
s´dziego ad hoc powo∏anego przez as any ad hoc judge appointed by la Convention et tout juge ad hoc
Dziennik Ustaw Nr 148 — 10046 — Poz. 1444

zainteresowane paƒstwo na mocy a State party concerned in pursuance désigné par un Etat intéressé en
artyku∏u 27 ust´p 2 Konwencji. of Article 27, paragraph 2, of the vertu de l’article 27, paragraphe 2,
Convention. de la Convention.

Artyku∏ 3 Article 3 Article 3

W celu zapewnienia s´dziom In order to secure for the judges En vue d‘assurer aux juges une
ca∏kowitej wolnoÊci s∏owa oraz ca∏- complete freedom of speech and compl¯te liberté de parole et une
kowitej niezale˝noÊci w wykonywa- complete independence in the compl¯te indépendance dans
niu ich obowiàzków, immunitet ju- discharge of their duties, the l’accomplissement de leurs
rysdykcyjny w odniesieniu do ich immunity from legal process in fonctions, l’immunité de juridiction,
wypowiedzi ustnych lub pisemnych respect of words spoken or written en ce qui concerne les paroles ou
oraz wszelkich czynnoÊci dokony- and all acts done by them in les écrits ou les actes émanant
wanych przez nich w toku pe∏nienia discharging their duties shall d’eux dans l’accomplissement de
ich obowiàzków b´dzie im nadal continue to be accorded, leurs fonctions, continuera ∫ leur
przys∏ugiwa∏, nawet po zakoƒcze- notwithstanding that the persons ˘tre accordée m˘me apr¯s que leur
niu ich mandatu. concerned are no longer engaged in mandat aura pris fin.
the discharge of such duties.

Artyku∏ 4 Article 4 Article 4

Przywileje i immunitety przy- Privileges and immunities are Les privil¯ges et immunités
znaje si´ s´dziom nie dla osobistej accorded to judges not for the sont accordés aux juges non pour
korzyÊci, lecz w celu zapewnienia personal benefit of the individuals leur bénéfice personnel, mais en vue
im ca∏kowitej niezale˝noÊci przy themselves but in order to d’assurer en toute indépendance
wykonywaniu ich funkcji. Jedynie safeguard the independent exercise l’exercice de leurs fonctions. La
Trybuna∏ na posiedzeniu plenar- of their functions. The plenary Court Cour, siégeant en assemblée
nym jest w∏adny orzec o pozbawie- alone shall be competent to waive pléni¯re, a seule qualité pour
niu immunitetu; ma on nie tylko the immunity of judges; it has not prononcer la levée des immunités;
prawo, ale i obowiàzek pozbawie- only the right, but is under a duty, to elle a non seulement le droit mais le
nia immunitetu s´dziego w ka˝dym waive the immunity of a judge in devoir de lever l’immunité d’un juge
przypadku, kiedy w jego przekona- any case where, in its opinion, the dans tous les cas où, ∫ son avis,
niu immunitet móg∏by utrudniaç immunity would impede the course l’immunité emp˘cherait que justice
wymiar sprawiedliwoÊci oraz kiedy of justice, and where it can be ne soit faite et où l’immunité peut
mo˝e on byç uchylony bez waived without prejudice to the ˘tre levée sans nuire au but pour
uszczerbku dla celu, w jakim immu- purpose for which the immunity is lequel elle est accordée.
nitet jest przyznawany. accorded.

Artyku∏ 5 Article 5 Article 5


1. Postanowienia artyku∏ów 1, 3 i 4 1. The provisions of Articles 1, 3 1. Les dispositions des articles 1, 3
niniejszego protoko∏u stosuje and 4 of this Protocol shall et 4 du présent Protocole
si´ do Szefa Kancelarii Trybuna- apply to the Registrar of the s’appliquent au greffier de la
∏u i do zast´pcy Szefa Kancela- Court and a Deputy Registrar Cour et ∫ un greffier adjoint
rii, kiedy spe∏nia on funkcje Sze- formally notified as Acting lorsqu’il fait fonction de greffier
fa Kancelarii, na podstawie ofi- Registrar to the State Parties to et que cela aura été notifié
cjalnej notyfikacji Paƒstwom- the Convention. formellement aux Etats parties
-Stronom Konwencji. ∫ la Convention.
2. Postanowienia artyku∏u 3 niniej- 2. The provisions of Article 3 of this 2. Les dispositions de l’article 3 du
szego protoko∏u i artyku∏u 18 Po- Protocol and Article 18 of the présent Protocole et de l’article 18
rozumienia Ogólnego stosuje General Agreement shall apply to de l’Accord général s’appliquent
si´ do zast´pcy Szefa Kancelarii. a Deputy Registrar of the Court. ∫ un greffier adjoint de la Cour.
3. Przywileje i immunitety przewi- 3. The privileges and immunities 3. Les privil¯ges et immunités
dziane w ust´pach 1 i 2 niniej- referred to in paragraphs 1 and prévus aux paragraphes 1 et 2
szego artyku∏u przyznaje si´ 2 of this Article are accorded to du présent article sont accordés
Szefowi Kancelarii i zast´pcy the Registrar and a Deputy au greffier et ∫ un greffier
Szefa Kancelarii nie dla ich oso- Registrar not for the personal adjoint non pour leur bénéfice
bistej korzyÊci, lecz w celu u∏a- benefit of the individuals personnel mais en vue du bon
twienia wykonywania ich funk- themselves but to facilitate the accomplissement de leurs
cji. Jedynie Trybuna∏ na posie- discharge of their duties. The fonctions. La Cour, siégeant en
dzeniu plenarnym jest w∏adny plenary Court alone shall be assemblée pléni¯re, a seule
orzec o pozbawieniu immunite- competent to waive the qualité pour prononcer la levée
tu Szefa Kancelarii i zast´pcy immunity of its Registrar and a des immunités de son greffier
Dziennik Ustaw Nr 148 — 10047 — Poz. 1444

Szefa Kancelarii; ma on nie tyl- Deputy Registrar; it has not only et d’un greffier adjoint; elle a
ko prawo, ale i obowiàzek po- the right, but is under a duty, to non seulement le droit mais le
zbawienia ich immunitetu we waive such immunity in any devoir de lever cette immunité
wszystkich przypadkach, kiedy, case where, in its opinion, the dans tous les cas où, ∫ son avis,
jego zdaniem, immunitet móg∏- immunity would impede the l’immunité emp˘cherait que
by utrudniaç wymiar sprawie- course of justice, and where it justice ne soit faite et où
dliwoÊci oraz kiedy mo˝e on can be waved without prejudice l’immunité peut ˘tre levée sans
byç uchylony bez uszczerbku to the purpose for with the nuire au but pour lequel elle est
dla celu, w jakim immunitet jest immunity is accorded. accordée.
przyznawany.
4. Sekretarz Generalny Rady Europy 4. The Secretary General of the 4. Le Secrétaire Général du Con-
jest w∏adny, za zgodà Przewodni- Council of Europe shall be seil de l’Europe a qualité pour
czàcego Trybuna∏u, uwzgl´dnia- competent to waive, with the prononcer, avec l’accord du
jàc przy tym w nale˝yty sposób agreement of the President of Président de la Cour, la levée de
uwagi zamieszczone w ust´pie 3, the Court, the immunity of other l’immunité des autres mem-
orzec o pozbawieniu immunitetu staff members of the registry in bres du greffe en conformité
innych funkcjonariuszy kancelarii accordance with the provisions avec les dispositions de l’article
Trybuna∏u w myÊl postanowieƒ of Article 19 of the General 19 de l’Accord général et en
artyku∏u 19 Porozumienia Ogól- Agreement and having due tenant dûment compte des
nego. regard to the considerations set considérations figurant au pa-
out in paragraph 3. ragraphe 3.

Artyku∏ 6 Article 6 Article 6


1. Dokumenty i pisma Trybuna∏u, 1. Documents and papers of the 1. Les documents et papiers de la
s´dziów i kancelarii, w zakresie Court, judges and registry, in so Cour, des juges et du greffe, pour
dotyczàcym dzia∏alnoÊci Trybu- far as they relate to the business autant qu’ils concernent l’activité
na∏u, sà nienaruszalne. of the Court, shall be inviolable. de la Cour, sont inviolables.
2. Korespondencja oficjalna i inne 2. The official correspondence and 2. La correspondance officielle et
oficjalne pisma Trybuna∏u, s´- other official communications les autres communications
dziów i Kancelarii nie podlegajà of the Court, judges and the officielles de la Cour, des juges
zatrzymaniu ani cenzurze. registry may not be held up or et du greffe ne peuvent ˘tre
subjected to censorship. retenues ou censurées.

Artyku∏ 7 Article 7 Article 7


1. Niniejszy protokó∏ jest otwarty 1. This protocol shall be open for 1. Le présent Protocole est ouvert
do podpisu przez paƒstwa cz∏on- signature by member States of ∫ la signature des Etats
kowskie Rady Europy sygnata- the Council of Europe membres du Conseil de l’Europe
riuszy Porozumienia Ogólnego, signatories to the General signataires de l’Accord général,
które mogà wyraziç zgod´ na Agreement, which may express qui peuvent exprimer leur
przystàpienie do niego poprzez: their consent to be bound by: consentement ∫ ˘tre liés par:
a) podpisanie bez zastrze˝enia a) signature without reservation a) signature sans réserve de
ratyfikacji, przyj´cia lub za- as to ratification, acceptance ratification, d’acceptation ou
twierdzenia albo or approval; or d’approbation; ou
b) podpisanie z zastrze˝eniem b) signature subject to b) signature sous réserve de
ratyfikacji, przyj´cia lub za- ratification, acceptance or ratification, d’acceptation ou
twierdzenia, po którym na- approval, followed by d’approbation, suivie de
stàpi ratyfikacja, przyj´cie ratification, acceptance or ratification, d’acceptation ou
lub zatwierdzenie. approval. d’approbation.
2. Dokumenty ratyfikacyjne, przy- 2. Instruments of ratification, 2. Les instruments de ratification,
j´cia lub zatwierdzenia sà sk∏a- acceptance or approval shall be d’acceptation ou d’approbation
dane Sekretarzowi Generalne- deposited with the Secretary seront déposés pr¯s le Secrétaire
mu Rady Europy. General of the Council of Europe. Général du Conseil de l’Europe.

Artyku∏ 8 Article 8 Article 8


1. Niniejszy protokó∏ wejdzie w ˝y- 1. This Protocol shall enter into 1. Le présent Protocole entrera en
cie w pierwszym dniu miesiàca force on the first day of the vigueur le premier jour du mois
nast´pujàcego po up∏ywie jed- month following the expiration qui suit l’expiration d’une
nego miesiàca od dnia, w któ- of a period of one month after période d’un mois apr¯s la date
rym trzy strony Porozumienia the date on which three Parties ∫ laquelle trois Parties ∫ l’Accord
Dziennik Ustaw Nr 148 — 10048 — Poz. 1444

Ogólnego wyra˝à swà zgod´ na to the General Agreement have général auront exprimé leur
zwiàzanie si´ protoko∏em zgod- expressed their consent to be consentement ∫ ˘tre liées par le
nie z postanowieniami artyku- bound by the Protocol in Protocole conformément aux
∏u 7, jeÊli w dniu tym Protokó∏ accordance with the provisions dispositions de l’article 7, si ∫
nr 11 do Konwencji b´dzie obo- of Article 7 or on the date of cette date le Protocole n° 11 ∫ la
wiàzywa∏ lub w przeciwnym ra- entry into force of Protocol No. Convention est entré en vigueur,
zie, w dniu wejÊcia w ˝ycie Pro- 11 to the Convention, ou ∫ la date d’entrée en vigueur
toko∏u nr 11 do Konwencji. whichever is the later. du Protocole n° 11 ∫ la
Convention dans le cas contraire.
2. W odniesieniu do ka˝dego Paƒ- 2. As regards any State party to the 2. Pour tout Etat partie ∫ l’Accord
stwa-Strony Porozumienia Ogól- General Agreement which shall général qui signera ce Protocole
nego, które podpisze niniejszy subsequently sign this Protocol ultérieurement sans réserve de
protokó∏ w póêniejszym terminie without reservation in respect of ratification, d’acceptation ou
bez zastrze˝enia ratyfikacji, przy- ratification, acceptance or d’approbation ou le ratifiera,
j´cia lub zatwierdzenia albo które approval or which shall ratify, l’acceptera ou l’approuvera, le
go ratyfikuje, przyjmie lub za- accept or approve it, this Protocol présent Protocole entrera en
twierdzi, niniejszy protokó∏ wej- shall enter into force one month vigueur un mois apr¯s la date
dzie w ˝ycie po up∏ywie jednego after the date of such signature or de la signature ou de dépôt de
miesiàca po dniu, w którym na- after the date of deposit of the l’instrument de ratification,
stàpi∏o podpisanie lub z∏o˝enie instrument of ratification, d’acceptation ou d’approbation.
dokumentów ratyfikacyjnych, acceptance or approval.
przyj´cia lub zatwierdzenia.

Artyku∏ 9 Article 9 Article 9


1. Ka˝de paƒstwo mo˝e, w chwili 1. Any State my, at the time of its 1. Tout Etat peut, au moment de la
podpisania bez zastrze˝enia ra- signature without reservation in signature sans réserve de
tyfikacji, w chwili ratyfikacji lub respect of ratification, of its ratification, de la ratification ou ∫
w jakimkolwiek póêniejszym ratification or at any time tout autre moment par la suite,
czasie, oÊwiadczyç w drodze thereafter, declare, by notification déclarer, par notification
notyfikacji skierowanej do Se- addressed to the Secretary adressée au Secrétaire Général
kretarza Generalnego Rady Eu- General of the Council of Europe, du Conseil de l’Europe, que le
ropy, ˝e niniejszy protokó∏ b´- that the present Protocol shall présent Protocole s’appliquera ∫
dzie obowiàzywa∏ na wszyst- extend to all or any of the tous les territoires ou ∫ l’un
kich terytoriach lub niektórych territories for whose international quelconque des territoires dont il
terytoriach, za których stosunki relations it is responsible and assure les relations internatio-
mi´dzynarodowe Paƒstwo to where the Convention and its nales et où la Convention et ses
odpowiada i do których stosuje Protocols apply. Protocoles s’appliquent.
si´ Konwencj´ wraz z jej proto-
ko∏ami.
2. Protokó∏ b´dzie obowiàzywa∏ na 2. The Protocol shall extend to the 2. Le Protocole s’appliquera au
terytorium lub terytoriach wy- territory or territories named in territoire ou aux territoires
mienionych w notyfikacji, po- the notification as from the désignés dans la notification ∫
czàwszy od trzydziestego dnia thirtieth day after the receipt of partir du trenti¯me jour qui
po otrzymaniu tej notyfikacji this notification by the suivra la date ∫ laquelle le
przez Sekretarza Generalnego Secretary General of the Secrétaire Général du Conseil
Rady Europy. Council of Europe. de l’Europe aura re˜u cette
notification.
3. Ka˝de oÊwiadczenie z∏o˝one 3. Any declaration made pursuant 3. Toute déclaration faite en vertu
stosownie do ust´pu 1 mo˝e to paragraph 1 may, in respect du paragraphe 1 pourra ˘tre
byç wycofane lub zmodyfiko- of any territory specified in such retirée ou modifiée, en ce qui
wane w cz´Êci dotyczàcej jakie- declaration, be withdrawn or concerne tout territoire désigné
gokolwiek terytorium wymie- modified by a notification dans cette déclaration, par
nionego w tym oÊwiadczeniu, addressed to the Secretary notification adressée au
w drodze notyfikacji skierowa- General. The withdrawal or Secrétaire Général. Le retrait ou
nej do Sekretarza Generalnego. modification shall become la modification prendra effet le
Wycofanie lub modyfikacja obo- effective on the first day of the premier jour du mois qui suit
wiàzuje od pierwszego dnia mie- month following the expiration l’expiration d’une période d’un
siàca nast´pujàcego po up∏ywie of one month after the receipt of mois apr¯s la date de réception
jednego miesiàca od dnia otrzy- notification by the Secretary de la notification par le
mania notyfikacji przez Sekreta- General. Secrétaire Général.
rza Generalnego.
Dziennik Ustaw Nr 148 — 10049 — Poz. 1444

Artyku∏ 10 Article 10 Article 10

Sekretarz Generalny Rady Euro- The Secretary General of the Le Secrétaire Général du
py notyfikuje paƒstwom cz∏onkow- Council of Europe shall notify the Conseil de l’Europe notifiera aux
skim Rady Europy: member States of the Council of: Etats membres du Conseil:
a) ka˝de podpisanie; a) any signature; a) toute signature;
b) z∏o˝enie ka˝dego dokumentu b) the deposit of any instrument b) le dépôt de tout instrument
ratyfikacyjnego, przyj´cia lub of ratification, acceptance or de ratification, d’acceptation
zatwierdzenia; approval; ou d’approbation;
c) ka˝dà dat´ wejÊcia w ˝ycie ni- c) any date of entry into force of c) toute date d’entrée en
niejszego protoko∏u zgodnie this Protocol in accordance vigueur du présent Protocole
z postanowieniami artyku- with Articles 8 and 9; conformément aux articles
∏ów 8 i 9; 8 et 9;
d) ka˝dy inny akt, notyfikacj´ lub d) any other act, notification or d) tout autre acte, notification
zawiadomienie odnoszàce si´ communication relating to ou communication ayant
do niniejszego protoko∏u. this Protocol. trait au présent Protocole.

Na dowód czego, ni˝ej podpisa- In witness whereof the En foi de quoi, les soussignés,
ni, nale˝ycie do tego upowa˝nieni, undersigned, being duly authorised dûment autorisés ∫ cet effet, ont
podpisali niniejszy protokó∏. thereto, have signed this Protocol. signé le présent Protocole.

Sporzàdzono w Strasburgu Done at Strasbourg, this 5th day Fait ∫ Strasbourg, le 5 mars
dnia 5 marca 1996 r. w j´zyku an- of March 1996, in English and 1996, en fran˜ais et en anglais, les
gielskim i francuskim, przy czym French, both texts being equally deux textes faisant également foi,
oba teksty sà jednakowo autentycz- authentic, in a single copy which en un seul exemplaire qui sera
ne, w jednym egzemplarzu, który shall be deposited in the archives of déposé dans les archives du
zostanie z∏o˝ony w archiwach Rady the Council of Europe. The Conseil de l’Europe. Le Secrétaire
Europy. Sekretarz Generalny Rady Secretary General of the Council of Général du Conseil de l’Europe en
Europy przeka˝e jego uwierzytel- Europe shall transmit certified communiquera copie certifiée
nione odpisy ka˝demu paƒstwu copies to each member State of the conforme ∫ chacun des Etats
cz∏onkowskiemu Rady Europy. Council of Europe. membres du Conseil de l’Europe.

Po zapoznaniu si´ z powy˝szym protoko∏em, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oÊwiadczam, ˝e:

— zosta∏ on uznany za s∏uszny zarówno w ca∏oÊci, jak i ka˝de z postanowieƒ w nim zawartych,

— jest przyj´ty, ratyfikowany i potwierdzony,

— b´dzie on niezmiennie zachowywany.

Na dowód czego wydany zosta∏ akt niniejszy, opatrzony piecz´cià Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 27 listopada 2002 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

L.S.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller