Vous êtes sur la page 1sur 4

Dziennik Ustaw Nr 99 — 6866 — Poz.

1001 i 1002

Art. 146. Sprawy, w których przed dniem wejÊcia nia planowanych wydatków na finansowanie zadaƒ
w ˝ycie ustawy wszcz´to post´powanie odwo∏awcze dotyczàcych zatrudnienia i przeciwdzia∏ania bezrobo-
lub post´powanie przed sàdem administracyjnym, ciu okreÊlonych w ustawie bud˝etowej na rok 2004
podlegajà rozpatrzeniu wed∏ug przepisów dotychcza- mi´dzy odpowiednimi cz´Êciami, dzia∏ami, rozdzia∏a-
sowych. mi i paragrafami.
Art. 147. Szko∏y policealne kszta∏càce w zawodzie Rozdzia∏ 23
„pracownik socjalny” przeprowadzajà ostatni nabór
s∏uchaczy na ten kierunek w roku szkolnym 2004/2005. Przepisy koƒcowe
Art. 148. Przepis art. 106 ust. 2 stosuje si´ odpo- Art. 151. Tracà moc:
wiednio do zaciàgania kredytów i po˝yczek na uzupe∏-
nienie Êrodków niezb´dnych na wyp∏at´ zasi∏ków 1) ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu
przedemerytalnych i Êwiadczeƒ przedemerytalnych za i przeciwdzia∏aniu bezrobociu (Dz. U. z 2003 r.
okres, w którym wyp∏ata zasi∏ków przedemerytalnych Nr 58, poz. 514, z póên. zm.16)), z wyjàtkiem art. 23
i Êwiadczeƒ przedemerytalnych jest dokonywana ust. 1 pkt 2 lit. g, który traci moc z dniem 30 kwiet-
z Funduszu Pracy. nia 2004 r.;
Art. 149. 1. Dotychczasowe przepisy wykonawcze 2) ustawa z dnia 18 wrzeÊnia 2001 r. o u∏atwieniu za-
wydane na podstawie art. 10 ust. 7 i 10, art. 22, art. 36 trudnienia absolwentom szkó∏ (Dz. U. Nr 122,
ust. 1 pkt 1—5, art. 36 ust. 3, art. 37 ust. 18, poz. 1325 i Nr 154, poz. 1793, z 2002 r. Nr 112,
art. 37b ust. 6, art. 45, art. 49 ust. 1 pkt 1, art. 49 ust. 2, poz. 975 oraz z 2003 r. Nr 241, poz. 2074).
art. 51 ust. 1—5, art. 57 ust. 6 i 8, art. 57a ust. 9 i art. 61
ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu Art. 152. Ustawa wchodzi w ˝ycie pierwszego dnia
i przeciwdzia∏aniu bezrobociu (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, miesiàca nast´pujàcego po miesiàcu og∏oszenia,
poz. 514, z póên. zm.15)) zachowujà moc do czasu wy- z wyjàtkiem:
dania nowych przepisów wykonawczych na podsta-
wie niniejszej ustawy. 1) art. 138 pkt 5—7, które wchodzà w ˝ycie z dniem
1 maja 2004 r.;
2. Rozporzàdzenie Rady Ministrów wydane na
podstawie art. 37h ust. 1 ustawy o zatrudnieniu i prze- 2) art. 12 ust. 2, który wchodzi w ˝ycie z dniem
ciwdzia∏aniu bezrobociu zachowuje moc do dnia 1 wrzeÊnia 2004 r.;
31 grudnia 2005 r.
3) art. 101 ust. 2, który wchodzi w ˝ycie z dniem
Art. 150. Upowa˝nia si´ ministra w∏aÊciwego do 1 stycznia 2005 r.
spraw finansów publicznych do dokonania, na wnio-
sek ministra w∏aÊciwego do spraw pracy, przeniesie- Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
———————— ————————
15) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y 16) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 122, og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 122,
poz. 1143, Nr 128, poz. 1176, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1143, Nr 128, poz. 1176, Nr 135, poz. 1268, Nr 137,
poz. 1302, Nr 142, poz. 1380, Nr 166, poz. 1608, Nr 203, poz. 1302, Nr 142, poz. 1380, Nr 166, poz. 1608, Nr 203,
poz. 1966, Nr 210, poz. 2036 i 2037, Nr 223, poz. 2217 poz. 1966, Nr 210, poz. 2036 i 2037, Nr 223, poz. 2217
i Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 69, i Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 69,
poz. 624 i Nr 96, poz. 959. poz. 624 i Nr 96, poz. 959.

1002
USTAWA

z dnia 29 kwietnia 2004 r.

o zmianie ustawy — Prawo lotnicze1)

Art. 1. W ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. — Pra- poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 54, poz. 535 i Nr 96,
wo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112, z 2003 r. Nr 210, poz. 959) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
———————
1) Przepisy niniejszej ustawy wdra˝ajà postanowienia:
— dyrektywy 2002/30/WE z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie ustanowienia zasad i procedur w odniesieniu do wprowa-
dzenia ograniczeƒ dzia∏alnoÊci w zwiàzku z ha∏asem w portach lotniczych Wspólnoty (Dz. Urz. WE L 85 z 28.03.2002),
— dyrektywy 91/670/EWG z dnia 16 grudnia 1991 r. w sprawie wzajemnego uznawania licencji personelu pe∏niàcego okre-
Êlone funkcje w lotnictwie cywilnym (Dz. Urz. WE L 373 z 31.12.1991).
Dane dotyczàce og∏oszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie, z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii Europejskiej dotyczà og∏oszenia tych aktów w Dzienniku Urz´dowym Unii Eu-
ropejskiej — wydanie specjalne.
Dziennik Ustaw Nr 99 — 6867 — Poz. 1002

1) w art. 1 uchyla si´ ust. 7; niu i zagospodarowaniu prze-


strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
2) po art. 71 dodaje si´ art. 71a—71e w brzmieniu: oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41),
„Art. 71a. 1. Prezes Urz´du mo˝e w drodze decyzji 3) odpowiednim zarzàdzaniu ruchem
administracyjnej wprowadziç ograni- lotniczym w celu zmniejszenia
czenia lub zakazy wykonywania przez ucià˝liwoÊci ha∏asu na lotnisku
cywilne poddêwi´kowe samoloty i w jego otoczeniu,
z nap´dem odrzutowym, posiadajàce
maksymalnà mas´ startowà nie 4) wprowadzaniu ograniczeƒ i zaka-
mniejszà ni˝ 34 000 kg albo mieszczà- zów operacji lotniczych na okreÊlo-
ce, zgodnie z certyfikatem typu samo- nym lotnisku.
lotu, wi´cej ni˝ dziewi´tnaÊcie miejsc
pasa˝erskich, z wy∏àczeniem miejsc 5. Wyboru metod i Êrodków, o których
przeznaczonych wy∏àcznie dla za∏ogi, mowa w ust. 4, dokonuje si´, bioràc
operacji lotniczych w celu ogranicze- pod uwag´:
nia ha∏asu emitowanego na lotnisku,
1) zasad´ niedyskryminowania prze-
na którym, w ciàgu ostatnich trzech
woêników lotniczych i producen-
lat kalendarzowych, by∏o wykonywa-
tów samolotów,
nych Êrednio nie mniej ni˝ 50 000
operacji lotniczych rocznie. 2) koniecznoÊç zastosowania Êrod-
ków, które nie by∏yby bardziej re-
2. Ograniczenia i zakazy, o których mo-
strykcyjne, ni˝ jest to konieczne ze
wa w ust. 1, dotyczà samolotów mar-
wzgl´du na ochron´ Êrodowiska
ginalnie zgodnych, tj. o skumulowa-
na okreÊlonym lotnisku.
nym marginesie ha∏asu wynoszàcym
nie wi´cej ni˝ 5 EPNdB (efektywnie 6. Ograniczeƒ, o których mowa w ust. 1,
odczuwalny ha∏as w decybelach). nie wprowadza si´, je˝eli zosta∏y ju˝
Przez skumulowany margines ha∏asu wprowadzone ograniczenia w wyniku
rozumie si´ sum´ ró˝nic pomi´dzy drobnych zmian technicznych nie-
dopuszczalnym poziomem ha∏asu stwarzajàcych istotnych kosztów dla
a poziomem ha∏asu okreÊlonym u˝ytkowników statków powietrznych.
w Êwiadectwie zdatnoÊci statku po-
wietrznego w zakresie ha∏asu, we- Art. 71b. 1. Decyzj´, o której mowa
d∏ug pomiarów dokonywanych w art. 71a ust. 1, wydaje si´
w trzech punktach referencyjnych; w uzgodnieniu z w∏aÊciwym teryto-
dopuszczalny poziom ha∏asu oraz rialnie wojewodà oraz po przeprowa-
punkty referencyjne okreÊla Roz- dzeniu konsultacji z podmiotami, któ-
dzia∏ 3 cz´Êci II Tomu I Za∏àcznika 16 re majà lub mogà mieç interes fak-
do Konwencji o mi´dzynarodowym tyczny lub prawny we wprowadzeniu
lotnictwie cywilnym, sporzàdzonej ograniczeƒ lub zakazów wykonywa-
w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. nia operacji lotniczych, w szczególno-
Êci z zarzàdzajàcym lotniskiem oraz
3. Ograniczenia i zakazy, o których mo- z w∏aÊciwym komitetem przewoêni-
wa w ust. 1, wprowadza si´ ków, je˝eli zosta∏ on utworzony.
z uwzgl´dnieniem zasady zrównowa-
˝onego podejÊcia oraz bodêców eko- 2. Decyzj´, o której mowa w art. 71a
nomicznych oraz bioràc pod uwag´ ust. 1, wydaje si´ przy uwzgl´dnie-
przewidywane koszty i korzyÊci ich niu, w odpowiednim zakresie, infor-
wprowadzenia oraz charakterystyk´ macji okreÊlonych na podstawie
danego lotniska. art. 71e.
4. Przez zasad´ zrównowa˝onego po- 3. Informacje, o których mowa w ust. 2,
dejÊcia rozumie si´ wybór metod zarzàdzajàcy lotniskiem dostarcza
i Êrodków zmierzajàcych do ograni- Prezesowi Urz´du.
czenia ha∏asu na lotnisku i w jego
otoczeniu polegajàcych na: 4. Organy i jednostki w∏aÊciwe ze
wzgl´du na rodzaj informacji, o któ-
1) ograniczaniu ha∏asu emitowanego rych mowa w ust. 2, obowiàzane sà
przez samoloty (zmniejszenie po- do dostarczania ich Prezesowi Urz´-
ziomu ha∏asu êród∏a), du lub zarzàdzajàcemu lotniskiem na
wniosek Prezesa Urz´du.
2) odpowiednim planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym — Art. 71c. 1. Ograniczenia i zakazy, o których mo-
zgodnie z przepisami ustawy wa w art. 71a ust. 4 pkt 4, mogà pole-
z dnia 27 marca 2003 r. o planowa- gaç na:
Dziennik Ustaw Nr 99 — 6868 — Poz. 1002

1) zakazie zwi´kszania liczby operacji Art. 71e. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu,
lotniczych wykonywanych na lot- w porozumieniu z ministrem w∏aÊci-
nisku w stosunku do roku poprzed- wym do spraw Êrodowiska, majàc na
niego — po up∏ywie 6 miesi´cy od wzgl´dzie potrzeb´ ograniczenia lub
dnia przeprowadzenia oceny po- zmniejszenia ucià˝liwoÊci ha∏asu na lot-
ziomu ha∏asu, nisku lub w jego otoczeniu, kierujàc
si´ zasadà zrównowa˝onego podejÊcia,
2) nakazie zmniejszenia przez ka˝de- okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
go z przewoêników lotniczych licz-
by operacji lotniczych wykonywa- 1) zakres informacji wymaganych do
nych na lotnisku o nie wi´cej ni˝ wydania decyzji, o której mowa
20 % w stosunku do roku poprzed- w art. 71a,
niego — po up∏ywie nie mniej ni˝
6 miesi´cy od dnia ustanowienia 2) wykaz paƒstw rozwijajàcych si´, ope-
zakazu, o którym mowa w pkt 1 ratorów samolotów oraz samolotów
tych paƒstw, o których mowa
— niezale˝nie od zakazów wprowa- w art. 225a.”;
dzonych na podstawie art. 119 ust. 5.
3) w art. 94:
2. W przypadku lotniska ¸ódê-Lublinek,
Prezes Urz´du mo˝e wprowadziç a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
ograniczenia i zakazy, o których mo-
wa w ust. 1, równie˝ w stosunku do „1. Do wykonywania lotów i innych czynnoÊci
samolotów innych ni˝ marginalnie lotniczych sà uprawnieni wy∏àcznie cz∏onko-
zgodne, je˝eli samoloty te nie spe∏- wie personelu lotniczego oraz osoby uczest-
niajà wymagaƒ okreÊlonych w Roz- niczàce w szkoleniu lotniczym prowadzo-
dziale 4 cz´Êci II Tomu I Za∏àcznika 16 nym zgodnie z przepisami wydanymi na
do Konwencji o mi´dzynarodowym podstawie art. 104 ust. 1 pkt 4 lit. e) oraz
lotnictwie cywilnym, sporzàdzonej osoby uczestniczàce w zaj´ciach rekreacyj-
w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. nych na lotniach i paralotniach, prowadzo-
nych zgodnie z przepisami wydanymi na
3. Ograniczenia i zakazy, o których mo- podstawie art. 33 ust. 2.”,
wa w ust. 1 i 2, Prezes Urz´du og∏asza
w Dzienniku Urz´dowym Urz´du Lot- b) w ust. 6 w pkt 6 kropk´ zast´puje si´ przecin-
nictwa Cywilnego, w terminie: kiem i dodaje si´ pkt 7 w brzmieniu:

1) 6 miesi´cy przed dniem ich wejÊcia „7) operator tankowania statków powietrz-
w ˝ycie — w przypadku zakazów, nych.”;
o których mowa w ust. 1 pkt 1,
4) w art. 95:
2) 1 roku przed dniem ich wejÊcia
w ˝ycie — w przypadku nakazów, a) w ust. 3:
o których mowa w ust. 1 pkt 2 — pkt 1 otrzymuje brzmienie:
— jednak nie póêniej ni˝ w terminie „1) pilot lotni — ukoƒczone 15 lat, posiadanie
2 miesi´cy przed rozpocz´ciem naj- co najmniej podstawowego wykszta∏ce-
bli˝szego sezonu rozk∏adowego. nia oraz zgoda opiekunów prawnych,”,
4. O wprowadzeniu ograniczeƒ, o któ- — pkt 3 otrzymuje brzmienie:
rych mowa w ust. 1 i 2, Prezes Urz´-
du powiadamia Komisj´ Europejskà „3) pilot paralotni — ukoƒczone 15 lat, posia-
oraz w∏aÊciwe organy paƒstw cz∏on- danie co najmniej podstawowego wy-
kowskich Unii Europejskiej. kszta∏cenia oraz zgoda opiekunów praw-
nych,”,
Art. 71d. Prezes Urz´du mo˝e wydaç zgod´ na
wykonanie okreÊlonej operacji lotniczej — pkt 5 otrzymuje brzmienie:
z pomini´ciem ograniczeƒ i zakazów,
o których mowa w art. 71c, je˝eli: „5) skoczek spadochronowy — ukoƒczone
16 lat, posiadanie co najmniej podstawo-
1) operacja lotnicza wykonywana przez wego wykszta∏cenia oraz zgoda opieku-
samolot ma charakter wyjàtkowy nów prawnych,”,
i nie uzasadnia jego obj´cia ograni-
czeniami, o których mowa w art. 71c, b) po ust. 4 dodaje si´ ust. 4a w brzmieniu:
2) samolot wykonuje lot o charakterze „4a. Âwiadectwa kwalifikacji oraz inne doku-
niezarobkowym, w celu jego przebu- menty stwierdzajàce posiadane kwalifika-
dowy, naprawy lub obs∏ugi. cje wydane dla specjalnoÊci, o których mo-
Dziennik Ustaw Nr 99 — 6869 — Poz. 1002

wa w ust. 2, wydane przez upowa˝niony 8) w art. 119 ust. 5 otrzymuje brzmienie:


organ paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Euro-
pejskiej, nie wymagajà uznania przez Pre- „5. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu w po-
zesa Urz´du.”; rozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw
Êrodowiska mo˝e, w drodze rozporzàdzenia,
5) w art. 96: wprowadziç ograniczenia lub zakazy lotów dla
statków powietrznych niespe∏niajàcych wymo-
a) w ust. 2 po pkt 6 dodaje si´ pkt 6a w brzmieniu: gów ochrony Êrodowiska w zakresie ochrony
„6a) operator tankowania statków powietrz- przed ha∏asem oraz warunki i sposoby wpro-
nych — ukoƒczone 18 albo 21 lat, w zale˝- wadzania wy∏àczeƒ od tych zakazów, majàc na
noÊci od dodatkowych uprawnieƒ, o któ- wzgl´dzie przeciwdzia∏anie oddzia∏ywaniu lot-
rych mowa w art. 94 ust. 7, oraz co naj- nictwa cywilnego na Êrodowisko oraz wyma-
mniej Êrednie wykszta∏cenie,”, gania wynikajàce z przepisów mi´dzynarodo-
wych.”;
b) po ust. 5 dodaje si´ ust. 5a w brzmieniu:
9) w art. 121 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„5a. Licencja wydana lub potwierdzona przez
w∏aÊciwy organ paƒstwa cz∏onkowskiego „3) zarzàdzanie przep∏ywem ruchu lotniczego, po-
Unii Europejskiej dla specjalnoÊci persone- legajàce na optymalizacji nat´˝enia tego ru-
lu lotniczego, o których mowa w art. 94 chu, z uwzgl´dnieniem koniecznoÊci zmniej-
ust. 6 pkt 1, uznawana jest w Rzeczypospo- szania ucià˝liwoÊci ha∏asu na lotnisku i w jego
litej Polskiej za wa˝nà na równi z licencjà otoczeniu.”;
polskà, chyba ˝e wymagania stawiane przy
jej wydaniu by∏y ∏agodniejsze od stawia- 10) w art. 123 uchyla si´ ust. 4;
nych w Rzeczypospolitej Polskiej.”;
11) w art. 134 w ust. 3 w pkt 3 kropk´ zast´puje si´
6) w art. 97 ust. 2 otrzymuje brzmienie: przecinkiem i dodaje si´ pkt 4 w brzmieniu:

„2. Zakazy okreÊlone w ust. 1 nie dotyczà szkole- „4) uszkodzeniu lub zniszczeniu konstrukcji uleg∏a
nia lotniczego, prowadzonego zgodnie z prze- jedynie lotnia lub paralotnia.”;
pisami wydanymi na podstawie art. 104 ust. 1
pkt 4 lit. e) i zaj´ç rekreacyjnych na lotniach 12) dodaje si´ art. 225a w brzmieniu:
i paralotniach, prowadzonych zgodnie z prze- „Art. 225a. Do dnia 29 marca 2012 r., przepisów
pisami wydanymi na podstawie art. 33 ust. 2.”; art. 71b—71d nie stosuje si´ do obcych
7) w art. 105: cywilnych samolotów zarejestrowa-
nych we w∏aÊciwych rejestrach paƒstw
a) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a i 1b w brzmieniu: rozwijajàcych si´ spe∏niajàcych ∏àcznie
nast´pujàce warunki:
„1a. Badaniom, o których mowa w ust. 1, nie
podlegajà cz∏onkowie personelu lotnicze- 1) wykonywa∏y operacje lotnicze
go oraz kandydaci na cz∏onków personelu w porcie lotniczym po∏o˝onym na
lotniczego specjalnoÊci: terytorium paƒstwa cz∏onkowskie-
go Unii Europejskiej w okresie od
1) pilot — operator modelu latajàcego dnia 1 stycznia 1996 r. do dnia
o masie poni˝ej 30 kg, 31 grudnia 2001 r.,
2) pilot lotni, 2) w okresie, o którym mowa w pkt 1,
3) pilot paralotni. by∏y zarejestrowane we w∏aÊciwym
rejestrze paƒstwa rozwijajàcego
1b. Przepis ust. 1a nie dotyczy osób wykonujà- si´.”.
cych czynnoÊci lotnicze w ramach prowa-
dzonej dzia∏alnoÊci gospodarczej oraz Art. 2. Zachowujà moc ograniczenia i zakazy w za-
osób uczestniczàcych we wspó∏zawodnic- kresie wykonywania operacji lotniczych wprowadzone
twie sportowym.”, przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy.
b) po ust. 4 dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu:
Art. 3. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem uzyskania
„5. SprawnoÊç fizycznà i psychicznà cz∏onka przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii Euro-
personelu lotniczego, o którym mowa pejskiej, z wyjàtkiem art. 94 ust. 6 pkt 7 i art. 96 ust. 2
w ust. 1a, stwierdza si´ na podstawie z∏o˝o- pkt 6a ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu
nego przez t´ osob´ pisemnego oÊwiadcze- nadanym niniejszà ustawà, które wchodzà w ˝ycie
nia, ˝e stan zdrowia tej osoby pozwala na z dniem 1 maja 2005 r.
bezpieczne wykonywanie czynnoÊci lotni-
czych lub wa˝nego prawa jazdy dowolnej
kategorii.”; Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

Centres d'intérêt liés