Vous êtes sur la page 1sur 65

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 30 sierpnia 2005 r. Nr 164
TREÂå:
Poz.:

USTAWY:

1365 — z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wy˝szym . . . . . . . . . 9965

1366 — z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pra-
cy oraz o zmianie niektórych innych ustaw . . . . . . . . . . . . . 10029

1365
USTAWA

z dnia 27 lipca 2005 r.

Prawo o szkolnictwie wy˝szym

DZIA¸ I 4) za∏o˝yciel uczelni niepublicznej — osob´, o której


mowa w pkt 3, która utworzy∏a uczelni´;
System szkolnictwa wy˝szego
5) studia wy˝sze — studia prowadzone przez uczelni´
Rozdzia∏ 1 posiadajàcà uprawnienia do ich prowadzenia,
koƒczàce si´ uzyskaniem odpowiedniego tytu∏u
Przepisy ogólne zawodowego;

Art. 1. 1. Ustaw´ stosuje si´ do publicznych i nie- 6) tytu∏ zawodowy — tytu∏ licencjata, in˝yniera, ma-
publicznych szkó∏ wy˝szych. gistra lub tytu∏ równorz´dny;
7) studia pierwszego stopnia — studia licencjackie
2. Ustawy nie stosuje si´ do szkó∏ wy˝szych i wy˝-
lub in˝ynierskie, umo˝liwiajàce uzyskanie wiedzy
szych seminariów duchownych prowadzonych przez
i umiej´tnoÊci w okreÊlonym zakresie kszta∏cenia,
koÊcio∏y i zwiàzki wyznaniowe, z wyjàtkiem Katolickie-
przygotowujàce do pracy w okreÊlonym zawodzie,
go Uniwersytetu Lubelskiego, chyba ˝e ustawa lub
umowa mi´dzy rzàdem a w∏adzami koÊcio∏ów lub koƒczàce si´ uzyskaniem tytu∏u licencjata albo in-
zwiàzków wyznaniowych stanowi inaczej. ˝yniera;
8) studia drugiego stopnia — studia magisterskie,
Art. 2. 1. U˝yte w ustawie okreÊlenia oznaczajà: umo˝liwiajàce uzyskanie specjalistycznej wiedzy
1) uczelnia — szko∏´ prowadzàcà studia wy˝sze, w okreÊlonym zakresie kszta∏cenia, jak równie˝
utworzonà w sposób okreÊlony w ustawie; przygotowujàce do twórczej pracy w okreÊlonym
zawodzie, koƒczàce si´ uzyskaniem tytu∏u magi-
2) uczelnia publiczna — uczelni´ utworzonà przez stra albo tytu∏u równorz´dnego;
paƒstwo reprezentowane przez w∏aÊciwy organ
w∏adzy lub administracji publicznej; 9) jednolite studia magisterskie — studia magister-
skie, na które przyjmowani sà kandydaci posiada-
3) uczelnia niepubliczna — uczelni´ utworzonà przez jàcy Êwiadectwo dojrza∏oÊci, umo˝liwiajàce uzy-
osob´ fizycznà albo osob´ prawnà nieb´dàcà paƒ- skanie specjalistycznej wiedzy w okreÊlonym za-
stwowà ani samorzàdowà osobà prawnà; kresie kszta∏cenia, jak równie˝ przygotowujàce do
Dziennik Ustaw Nr 164 — 9966 — Poz. 1365

twórczej pracy zawodowej, koƒczàce si´ uzyska- lite studia magisterskie nieposiadajàcà uprawnie-
niem tytu∏u magistra albo tytu∏u równorz´dnego; nia do nadawania stopnia naukowego doktora;
ich ukoƒczenie umo˝liwia ubieganie si´ o przyj´-
cie na studia trzeciego stopnia; 24) uczelnia wojskowa — uczelni´ publicznà nadzoro-
wanà przez Ministra Obrony Narodowej;
10) studia trzeciego stopnia — studia doktoranckie, na
które przyjmowani sà kandydaci posiadajàcy tytu∏ 25) uczelnia s∏u˝b paƒstwowych — uczelni´ publicznà
magistra albo tytu∏ równorz´dny, umo˝liwiajàce nadzorowanà przez ministra w∏aÊciwego do spraw
uzyskanie zaawansowanej wiedzy w okreÊlonej wewn´trznych;
dziedzinie lub dyscyplinie nauki, przygotowujàce
do samodzielnej dzia∏alnoÊci badawczej i twórczej 26) uczelnia artystyczna — uczelni´ publicznà nadzo-
oraz uzyskania stopnia naukowego doktora; rowanà przez ministra w∏aÊciwego do spraw kul-
tury i ochrony dziedzictwa narodowego;
11) studia podyplomowe — innà ni˝ studia wy˝sze
i studia doktoranckie form´ kszta∏cenia przezna- 27) uczelnia medyczna — uczelni´ publicznà nadzoro-
czonà dla osób legitymujàcych si´ dyplomem wanà przez ministra w∏aÊciwego do spraw zdro-
ukoƒczenia studiów wy˝szych; wia;

12) studia stacjonarne — form´ studiów wy˝szych, 28) uczelnia morska — uczelni´ publicznà nadzorowa-
w której program studiów jest realizowany w po- nà przez ministra w∏aÊciwego do spraw gospodar-
staci zaj´ç dydaktycznych wymagajàcych bezpo- ki morskiej;
Êredniego udzia∏u nauczycieli akademickich i stu-
29) podstawowa jednostka organizacyjna — wydzia∏
dentów w wymiarze okreÊlonym standardami
kszta∏cenia dla tej formy studiów wskazanà przez lub innà jednostk´ organizacyjnà uczelni okreÊlo-
senat uczelni zgodnie z art. 169 ust. 2; nà w statucie, prowadzàce co najmniej jeden kie-
runek studiów lub studia doktoranckie co najmniej
13) studia niestacjonarne — innà form´ studiów ni˝ w jednej dyscyplinie naukowej;
studia stacjonarne, z zachowaniem standardów
kszta∏cenia okreÊlonych dla tej formy studiów 30) nauka i badania naukowe — tak˝e odpowiednio —
wskazanà przez senat uczelni zgodnie z art. 169 sztuk´ i twórczoÊç artystycznà;
ust. 2; 31) stopieƒ naukowy doktora i stopieƒ naukowy dok-
14) kierunek studiów — wyodr´bniony obszar kszta∏- tora habilitowanego — tak˝e odpowiednio — sto-
cenia; pieƒ doktora sztuki i stopieƒ doktora habilitowane-
go sztuki;
15) makrokierunek studiów — obszar kszta∏cenia sta-
nowiàcy po∏àczenie kierunków studiów majàcych 32) tytu∏ naukowy profesora — tak˝e odpowiednio —
podobne standardy kszta∏cenia; tytu∏ profesora sztuki;

16) studia mi´dzykierunkowe — studia wy˝sze prowa- 33) podstawowe miejsce pracy — uczelni´, w której
dzone wspólnie na ró˝nych kierunkach przez nauczyciel akademicki pozostaje w stosunku pracy
uprawnione jednostki organizacyjne jednej lub kil- w pe∏nym wymiarze czasu pracy, wskazanà w ak-
ku uczelni; cie stanowiàcym podstaw´ zatrudnienia jako pod-
stawowe miejsce pracy.
17) forma studiów — tryb studiowania i organizacj´
studiów; 2. Ilekroç w ustawie jest mowa o:
18) standardy kszta∏cenia — zbiór regu∏ kszta∏cenia na 1) studiach, bez bli˝szego okreÊlenia — rozumie si´
studiach wy˝szych, prowadzonego w ró˝nych for- przez to studia wy˝sze;
mach w ramach kierunków studiów, makrokierun-
ków lub studiów mi´dzykierunkowych; 2) zwiàzku uczelni, bez bli˝szego okreÊlenia — rozu-
19) immatrykulacja — akt przyj´cia w poczet studen- mie si´ przez to zwiàzek uczelni publicznych lub
tów uczelni; zwiàzek uczelni niepublicznych.

20) student — osob´ kszta∏càcà si´ na studiach pierw- 3. W uczelni, w której nie ma podstawowych jed-
szego lub drugiego stopnia albo jednolitych stu- nostek organizacyjnych, przepisy ustawy dotyczàce
diach magisterskich; takich jednostek stosuje si´ odpowiednio do ca∏ej
uczelni.
21) doktorant — uczestnika studiów doktoranckich;
22) uczelnia akademicka — uczelni´, w której przynaj- Art. 3. 1. Wyraz „uniwersytet” mo˝e byç u˝ywany
mniej jedna jednostka organizacyjna posiada w nazwie uczelni, której jednostki organizacyjne po-
uprawnienie do nadawania stopnia naukowego siadajà uprawnienia do nadawania stopnia naukowe-
doktora; go doktora co najmniej w dwunastu dyscyplinach,
w tym przynajmniej po dwa uprawnienia w dziedzi-
23) uczelnia zawodowa — uczelni´ prowadzàcà stu- nach nauk humanistycznych, spo∏ecznych lub teolo-
dia pierwszego lub drugiego stopnia albo jedno- gicznych, matematycznych, fizycznych lub technicz-
Dziennik Ustaw Nr 164 — 9967 — Poz. 1365

nych, przyrodniczych oraz prawnych lub ekonomicz- Art. 6. 1. Uczelnia ma w szczególnoÊci prawo do:
nych.
1) ustalania warunków przyj´cia na studia, w tym
2. Wyrazy „uniwersytet techniczny” mogà byç liczby miejsc na studiach, z wyjàtkiem studiów
u˝ywane w nazwie uczelni, której jednostki organiza- medycznych;
cyjne posiadajà uprawnienia do nadawania stopnia
naukowego doktora co najmniej w dwunastu dyscy- 2) ustalania planów studiów i programów kszta∏ce-
plinach, w tym co najmniej osiem uprawnieƒ w zakre- nia, z uwzgl´dnieniem standardów kszta∏cenia
sie nauk technicznych. okreÊlonych w przepisach wydanych na podsta-
wie art. 9 pkt 2 i 3;
3. Wyraz „uniwersytet” uzupe∏niony innym przy- 3) weryfikowania wiedzy i umiej´tnoÊci studentów;
miotnikiem lub przymiotnikami w celu okreÊlenia pro-
filu uczelni mo˝e byç u˝ywany w nazwie uczelni, któ- 4) wydawania dyplomów paƒstwowych ukoƒczenia
rej jednostki organizacyjne posiadajà co najmniej studiów, potwierdzajàcych uzyskanie tytu∏u zawo-
szeÊç uprawnieƒ do nadawania stopnia naukowego dowego, oraz Êwiadectw ukoƒczenia studiów dok-
doktora, w tym co najmniej cztery w zakresie nauk ob- toranckich, studiów podyplomowych i kursów do-
j´tych profilem uczelni. kszta∏cajàcych.

4. Wyraz „politechnika” mo˝e byç u˝ywany w na- 2. Uprawnione jednostki organizacyjne uczelni
zwie uczelni, której jednostki organizacyjne posiadajà mogà nadawaç stopnie naukowe doktora i doktora ha-
uprawnienia do nadawania stopnia naukowego dok- bilitowanego oraz wyst´powaç o nadanie tytu∏u na-
tora co najmniej w szeÊciu dyscyplinach, w tym co ukowego profesora na zasadach okreÊlonych w usta-
najmniej cztery w zakresie nauk technicznych. wie z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych
i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie
5. Wyraz „akademia” mo˝e byç u˝ywany w nazwie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595).
uczelni, której jednostki organizacyjne posiadajà co
najmniej dwa uprawnienia do nadawania stopnia na- 3. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia w porozu-
ukowego doktora. mieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw szkolnictwa
wy˝szego okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, limit przy-
Art. 4. 1. Uczelnia jest autonomiczna we wszyst- j´ç na poszczególnych kierunkach i formach studiów
kich obszarach swojego dzia∏ania na zasadach okre- medycznych w poszczególnych uczelniach, uwzgl´d-
Êlonych w ustawie. niajàc mo˝liwoÊci dydaktyczne uczelni oraz zapotrze-
bowanie na absolwentów tych kierunków studiów.
2. W swoich dzia∏aniach uczelnie kierujà si´ zasa-
dami wolnoÊci nauczania, wolnoÊci badaƒ naukowych Art. 7. Uczelnia mo˝e prowadziç dzia∏alnoÊç go-
oraz wolnoÊci twórczoÊci artystycznej. spodarczà wyodr´bnionà organizacyjnie i finansowo
od dzia∏alnoÊci, o której mowa w art. 13 i 14, w zakre-
3. Uczelnie, pe∏niàc misj´ odkrywania i przekazy- sie i formach okreÊlonych w statucie.
wania prawdy poprzez prowadzenie badaƒ i kszta∏ce-
nie studentów, stanowià integralnà cz´Êç narodowego Art. 8. 1. W uczelni mogà byç prowadzone studia,
systemu edukacji i nauki. studia doktoranckie, studia podyplomowe oraz kursy
dokszta∏cajàce.
4. Uczelnie wspó∏pracujà z otoczeniem gospodar-
czym, w szczególnoÊci przez sprzeda˝ lub nieodp∏atne 2. Studia w uczelni sà prowadzone w ramach kie-
przekazywanie wyników badaƒ i prac rozwojowych runku studiów; przyj´cie studenta na okreÊlony kieru-
przedsi´biorcom oraz szerzenie idei przedsi´biorczo- nek studiów nast´puje nie póêniej ni˝ po up∏ywie
Êci w Êrodowisku akademickim, w formie dzia∏alnoÊci pierwszego roku akademickiego, z zastrze˝eniem
gospodarczej wyodr´bnionej organizacyjnie i finanso- ust. 3 i 4. Kierunek studiów mo˝e byç prowadzony
wo od dzia∏alnoÊci, o której mowa w art. 13 i 14. przez podstawowà jednostk´ organizacyjnà uczelni al-
bo ∏àcznie przez kilka takich jednostek, z zastrze˝eniem
5. Organy administracji rzàdowej i organy jedno- art. 11 ust. 1.
stek samorzàdu terytorialnego mogà podejmowaç de-
cyzje dotyczàce uczelni tylko w przypadkach przewi- 3. Uczelnia, za zgodà ministra w∏aÊciwego do
dzianych w ustawach. spraw szkolnictwa wy˝szego wydanà po zasi´gni´ciu
opinii Paƒstwowej Komisji Akredytacyjnej, mo˝e pro-
Art. 5. 1. Uczelnie wojskowe sà jednoczeÊnie jed- wadziç studia w ramach makrokierunku studiów, z za-
nostkami wojskowymi w rozumieniu ustawy z dnia strze˝eniem art. 11 ust. 4. Przepisy ustawy dotyczàce
21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiàzku obro- kierunku studiów stosuje si´ odpowiednio do makro-
ny Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, kierunku studiów.
poz. 2416 i Nr 277, poz. 2742) i realizujà zadania zwià-
zane z obronà narodowà. 4. Minister w∏aÊciwy do spraw szkolnictwa wy˝sze-
go, po zasi´gni´ciu opinii Paƒstwowej Komisji Akre-
2. Zakres dzia∏ania uczelni s∏u˝b paƒstwowych ja- dytacyjnej, na wniosek senatu uczelni spe∏niajàcej wy-
ko jednostki organizacyjnej w∏aÊciwej s∏u˝by okreÊlajà magania okreÊlone w art. 56 ust. 2 lub w art. 58 ust. 4,
odr´bne przepisy. mo˝e wyraziç zgod´ na prowadzenie przez t´ uczelni´
Dziennik Ustaw Nr 164 — 9968 — Poz. 1365

studiów mi´dzykierunkowych, z zastrze˝eniem art. 11 e) nauk´ j´zyka obcego w wymiarze zaj´ç umo˝li-
ust. 4. Wniosek o zgod´ na uruchomienie takich stu- wiajàcym uzyskanie zaawansowanej znajomo-
diów obejmuje dane niezb´dne do stwierdzenia, ˝e Êci j´zyka obcego,
uwzgl´dnione zosta∏y standardy kszta∏cenia okreÊlone
f) czas trwania studiów oraz wymiar i sposób or-
na podstawie art. 9 pkt 2 lub 3.
ganizacji praktyk,
5. W uczelni prowadzàcej kszta∏cenie przygotowu- g) treÊci programowe i wymagane umiej´tnoÊci
jàce do wykonywania zawodu nauczyciela studenci
studiów pierwszego stopnia w specjalnoÊci nauczy- — majàc na uwadze zapotrzebowanie rynku pracy;
cielskiej uzyskujà przygotowanie do nauczania dwóch 4) warunki, jakie muszà spe∏niaç jednostki organiza-
przedmiotów (rodzajów zaj´ç), z których jeden stano- cyjne, aby prowadziç studia na okreÊlonym kie-
wi przedmiot g∏ówny, a drugi dodatkowy. Warunek runku i poziomie kszta∏cenia, a w szczególnoÊci
ten nie dotyczy studiów pierwszego stopnia w specjal- liczb´ nauczycieli akademickich, zatrudnionych
noÊci nauczycielskiej, prowadzonych w zakresie reli- w pe∏nym wymiarze czasu pracy, posiadajàcych
gii, które mogà przygotowywaç studentów do naucza- tytu∏ naukowy lub stopieƒ naukowy, zaliczanych
nia jednego przedmiotu. do minimum kadrowego, z uwzgl´dnieniem zasa-
dy, i˝ jeden nauczyciel akademicki mo˝e byç wli-
6. Uczelnia mo˝e prowadziç studia podyplomowe czony do minimum kadrowego nie wi´cej ni˝
w zakresie zwiàzanym z prowadzonymi przez nià kie- dwukrotnie, z tym ˝e tylko do jednego minimum
runkami studiów. kadrowego kierunku studiów drugiego stopnia al-
bo kierunku jednolitych studiów magisterskich,
7. Je˝eli program studiów podyplomowych wykra- oraz zasady, i˝ w przypadku, gdy podstawowa jed-
cza poza zakres, o którym mowa w ust. 6, do prowa- nostka organizacyjna uczelni prowadzi na danym
dzenia tych studiów wymagana jest zgoda ministra kierunku studia pierwszego i drugiego stopnia, do
w∏aÊciwego do spraw szkolnictwa wy˝szego wydana minimum kadrowego studiów pierwszego stopnia
po zasi´gni´ciu opinii Rady G∏ównej Szkolnictwa Wy˝- mogà byç równie˝ wliczani nauczyciele akademic-
szego. cy stanowiàcy minimum kadrowe kierunku stu-
diów drugiego stopnia, a tak˝e proporcje liczby
Art. 9. Minister w∏aÊciwy do spraw szkolnictwa tych pracowników do liczby studentów na danym
wy˝szego okreÊla, w drodze rozporzàdzenia: kierunku studiów;
1) nazwy kierunków studiów, uwzgl´dniajàc nazwy 5) szczegó∏owe warunki tworzenia i funkcjonowania
kierunków studiów prowadzonych jako studia filii, zamiejscowej podstawowej jednostki organi-
pierwszego stopnia lub pierwszego i drugiego zacyjnej oraz zamiejscowego oÊrodka dydaktycz-
stopnia lub jako jednolite studia magisterskie, ma- nego uczelni, uwzgl´dniajàc obowiàzek spe∏nie-
jàc na uwadze istniejàce kierunki studiów oraz kie- nia, odr´bnie dla ka˝dego kierunku studiów:
rujàc si´ wymaganiami rynku pracy;
a) przez fili´ lub zamiejscowà podstawowà jed-
2) standardy kszta∏cenia dla poszczególnych kierun- nostk´ organizacyjnà — wymagaƒ kadrowych
ków oraz poziomów kszta∏cenia, uwzgl´dniajàce niezb´dnych do utworzenia i prowadzenia kie-
kwalifikacje, jakie powinien posiadaç absolwent runku studiów na okreÊlonym poziomie kszta∏-
tych studiów, ramowe treÊci kszta∏cenia, czas cenia,
trwania studiów i wymiar praktyk oraz wymagania b) przez zamiejscowy oÊrodek dydaktyczny — wy-
dla poszczególnych form studiów, a tak˝e tryb magaƒ kadrowych niezb´dnych do prowadze-
tworzenia i warunki, jakie musi spe∏niaç uczelnia, nia w ramach studiów pierwszego stopnia
by prowadziç studia mi´dzykierunkowe oraz ma- dwóch trzecich zaj´ç dydaktycznych.
krokierunki, uwzgl´dniajàc zakres treÊci progra-
mowych poszczególnych kierunków studiów Art. 10. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw szkolnictwa
wchodzàcych w sk∏ad makrokierunku lub studiów wy˝szego, na wniosek Rady G∏ównej Szkolnictwa
mi´dzykierunkowych oraz dbajàc o jakoÊç kszta∏- Wy˝szego, mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia,
cenia; standard kszta∏cenia dla danego kierunku, inny ni˝
okreÊlony na podstawie art. 9 pkt 2, uwzgl´dniajàc
3) standardy kszta∏cenia przygotowujàcego do wyko-
kwalifikacje, jakie powinien posiadaç absolwent tych
nywania zawodu nauczyciela, uwzgl´dniajàce:
studiów, ramowe treÊci kszta∏cenia, czas trwania stu-
a) kwalifikacje absolwenta, diów i wymiar praktyk oraz wymagania dla poszcze-
gólnych form studiów.
b) przedmioty kszta∏cenia pedagogicznego, w tym
w zakresie wychowania, 2. Standard okreÊlony na podstawie ust. 1 mo˝e
c) przygotowanie do nauczania dwóch przedmio- byç stosowany w podstawowej jednostce organizacyj-
tów (rodzajów zaj´ç), nej uczelni, spe∏niajàcej warunki, o których mowa
w art. 3 ust. 1 lub 2, je˝eli dana podstawowa jednost-
d) przygotowanie w zakresie technologii informa- ka organizacyjna posiada uprawnienia do nadawania
cyjnej, w tym wykorzystanie jej w wyuczonych stopnia naukowego doktora habilitowanego oraz kie-
specjalnoÊciach, runek studiów, dla którego ma byç zastosowany stan-
Dziennik Ustaw Nr 164 — 9969 — Poz. 1365

dard okreÊlony na podstawie ust. 1, odpowiada tym do spraw szkolnictwa wy˝szego, w drodze decyzji, za-
uprawnieniom. wiesza uprawnienia jednostki organizacyjnej do pro-
wadzenia studiów na danym kierunku i okreÊlonym
3. Decyzj´ o stosowaniu standardu okreÊlonego na poziomie kszta∏cenia. Minister w∏aÊciwy do spraw
podstawie ust. 1 podejmuje senat uczelni, o czym nie- szkolnictwa wy˝szego zawiesza uprawnienia jednostki
zw∏ocznie powiadamia ministra w∏aÊciwego do spraw organizacyjnej uczelni do prowadzenia studiów na da-
szkolnictwa wy˝szego. nym kierunku studiów w przypadku niezawiadomienia
przez rektora w wyznaczonym terminie o zaprzestaniu
4. Stosowanie do danego kierunku studiów pro- spe∏niania przez t´ jednostk´ warunków do prowadze-
wadzonego przez podstawowà jednostk´ organizacyj- nia studiów.
nà, o której mowa w ust. 2, standardu okreÊlonego na
podstawie ust. 1 wy∏àcza stosowanie do tego kierun- 6. W przypadku negatywnej oceny kszta∏cenia do-
ku studiów prowadzonego przez t´ samà podstawowà konanej przez Paƒstwowà Komisj´ Akredytacyjnà, mi-
jednostk´ organizacyjnà standardu kszta∏cenia okre- nister w∏aÊciwy do spraw szkolnictwa wy˝szego,
Êlonego na podstawie art. 9 pkt 2. uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci rodzaj i zakres stwier-
dzonych naruszeƒ, w drodze decyzji, cofa albo zawie-
Art. 11. 1. Jednostki organizacyjne uczelni niespe∏- sza uprawnienia do prowadzenia studiów na danym
niajàcej wymagaƒ okreÊlonych w art. 56 ust. 2 lub kierunku i okreÊlonym poziomie kszta∏cenia.
w art. 58 ust. 4 lub jednostki organizacyjne zwiàzku
uczelni, a tak˝e jednostki mi´dzyuczelniane lub jed- 7. W okresie zawieszenia uprawnieƒ jednostki or-
nostki wspólne uczelni niespe∏niajàcych tych wyma- ganizacyjnej do prowadzenia studiów na danym kie-
gaƒ mogà uzyskaç uprawnienie do prowadzenia stu- runku i okreÊlonym poziomie kszta∏cenia zostajà
diów na danym kierunku i okreÊlonym poziomie wstrzymane przyj´cia studentów na ten kierunek i po-
kszta∏cenia na podstawie decyzji ministra w∏aÊciwego ziom kszta∏cenia. Minister w∏aÊciwy do spraw szkol-
do spraw szkolnictwa wy˝szego wydanej po zasi´- nictwa wy˝szego okreÊla termin, nie d∏u˝szy ni˝ trzy
gni´ciu opinii Paƒstwowej Komisji Akredytacyjnej. lata, w którym jednostka organizacyjna jest obowiàza-
na spe∏niç warunki do przywrócenia zawieszonych
2. Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni uprawnieƒ, oraz szczegó∏owe zasady kontynuowania
spe∏niajàcej wymagania okreÊlone w art. 56 ust. 2 lub kszta∏cenia przez studentów i przeprowadzania w tym
w art. 58 ust. 4, spe∏niajàca warunki okreÊlone na pod- okresie egzaminów dyplomowych. W przypadku nie-
stawie art. 9 pkt 4, mo˝e prowadziç studia na danym spe∏nienia tych warunków w terminie okreÊlonym
kierunku i okreÊlonym poziomie kszta∏cenia, bez po- przez ministra w∏aÊciwego do spraw szkolnictwa wy˝-
trzeby uzyskania decyzji, o której mowa w ust. 1. szego uprawnienia jednostki organizacyjnej do pro-
wadzenia studiów na danym kierunku i okreÊlonym
3. Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni poziomie kszta∏cenia wygasajà z up∏ywem ostatniego
spe∏niajàcej wymagania okreÊlone w art. 56 ust. 2 lub dnia tego terminu.
w art. 58 ust. 4, posiadajàca uprawnienie do nadawa-
nia stopnia naukowego doktora i spe∏niajàca warunki 8. Przywrócenie zawieszonego na podstawie
okreÊlone na podstawie art. 9 pkt 4, mo˝e, na wniosek ust. 5—7 uprawnienia do prowadzenia studiów na da-
senatu uczelni, za zgodà ministra w∏aÊciwego do nym kierunku i okreÊlonym poziomie kszta∏cenia na-
spraw szkolnictwa wy˝szego wydanà po zasi´gni´ciu st´puje na zasadach i w trybie obowiàzujàcych przy
opinii Rady G∏ównej Szkolnictwa Wy˝szego, prowa- przyznawaniu uprawnieƒ.
dziç studia na kierunku innym ni˝ okreÊlony na pod-
stawie art. 9 pkt 1 i przedstawionych przez senat uczel- Art. 12. Uczelnia ma osobowoÊç prawnà.
ni standardów kszta∏cenia.
Art. 13. 1. Podstawowymi zadaniami uczelni, z za-
4. Podstawowe jednostki organizacyjne uczelni strze˝eniem ust. 2 i 3, sà:
spe∏niajàcej wymagania, o których mowa w art. 3
ust. 1—4, mogà prowadziç studia w ramach makrokie- 1) kszta∏cenie studentów w celu ich przygotowania
runków lub studiów mi´dzykierunkowych na podsta- do pracy zawodowej;
wie uchwa∏y senatu uczelni, je˝eli majà uprawnienie
do prowadzenia studiów na kierunkach wchodzàcych 2) wychowywanie studentów w poczuciu odpowie-
w sk∏ad tych studiów. Uchwa∏a senatu uczelni okreÊla dzialnoÊci za paƒstwo polskie, za umacnianie za-
w szczególnoÊci plany studiów i programy nauczania, sad demokracji i poszanowanie praw cz∏owieka;
które muszà wynikaç ze standardów kszta∏cenia. 3) prowadzenie badaƒ naukowych i prac rozwojo-
wych oraz Êwiadczenie us∏ug badawczych;
5. Rektor zawiadamia ministra w∏aÊciwego do
spraw szkolnictwa wy˝szego, w terminie nie d∏u˝szym 4) kszta∏cenie i promowanie kadr naukowych;
ni˝ trzy miesiàce, o zaprzestaniu spe∏niania przez jed- 5) upowszechnianie i pomna˝anie osiàgni´ç nauki,
nostk´ organizacyjnà warunków do prowadzenia stu- kultury narodowej i techniki, w tym poprzez gro-
diów, w tym o zmianach w stanie zatrudnienia wp∏y- madzenie i udost´pnianie zbiorów bibliotecznych
wajàcych na uprawnienie do prowadzenia studiów. i informacyjnych;
Je˝eli w ciàgu dwunastu miesi´cy od zaprzestania
spe∏niania wymaganych warunków jednostka organi- 6) kszta∏cenie w celu zdobywania i uzupe∏niania wie-
zacyjna nie spe∏ni tych warunków, minister w∏aÊciwy dzy;
Dziennik Ustaw Nr 164 — 9970 — Poz. 1365

7) stwarzanie warunków do rozwoju kultury fizycznej cych wysokoÊci oraz warunków ustalania nale˝no-
studentów; Êci przys∏ugujàcych pracownikowi zatrudnionemu
w paƒstwowej lub samorzàdowej jednostce sfery
8) dzia∏anie na rzecz spo∏ecznoÊci lokalnych i regio-
bud˝etowej z tytu∏u podró˝y s∏u˝bowej na obsza-
nalnych.
rze kraju i za granicà.
2. Uczelnia zawodowa prowadzàca wy∏àcznie stu-
Art. 16. 1. Akademickim tytu∏em honorowym jest
dia pierwszego stopnia nie jest obowiàzana do wyko-
tytu∏ doktora honoris causa.
nywania zadaƒ okreÊlonych w ust. 1 pkt 3 i 4.
2. Tytu∏ doktora honoris causa nadaje senat,
3. Zadaniem uczelni medycznej lub podstawowej
a w uczelni niepublicznej organ kolegialny wskazany
jednostki organizacyjnej uczelni dzia∏ajàcej w dziedzi-
w statucie, na wniosek podstawowej jednostki organi-
nie nauk medycznych albo weterynaryjnych mo˝e byç
zacyjnej uczelni uprawnionej do nadawania stopnia
tak˝e uczestniczenie w sprawowaniu opieki medycz-
naukowego doktora habilitowanego.
nej albo weterynaryjnej w zakresie i formach okreÊlo-
nych w przepisach o zak∏adach opieki zdrowotnej
3. Szczegó∏owe warunki nadawania tytu∏u doktora
i przepisach o zak∏adach leczniczych dla zwierzàt.
honoris causa oraz tryb post´powania okreÊla statut
Art. 14. Uczelnia mo˝e prowadziç domy studenc- uczelni.
kie i sto∏ówki studenckie.
Art. 17. Sprawy zwiàzane z funkcjonowaniem
Art. 15. 1. W∏adze publiczne, na zasadach okreÊlo- uczelni nieuregulowane w ustawie okreÊla statut
nych w ustawie, zapewniajà uczelniom publicznym uczelni, zwany dalej „statutem”.
Êrodki finansowe niezb´dne do wykonywania ich za-
daƒ oraz udzielajà pomocy uczelniom niepublicznym Rozdzia∏ 2
w zakresie i formach okreÊlonych w ustawie.
Tworzenie i likwidacja uczelni
2. Ârodki finansowe niezb´dne do funkcjonowania
Rady G∏ównej Szkolnictwa Wy˝szego, Paƒstwowej Art. 18. 1. Utworzenie publicznej uczelni akademic-
Komisji Akredytacyjnej i komisji dyscyplinarnej przy kiej, jej likwidacja, zmiana nazwy oraz po∏àczenie z in-
Radzie G∏ównej Szkolnictwa Wy˝szego sà zapewniane nà uczelnià publicznà nast´pujà w drodze ustawy.
w cz´Êci bud˝etu paƒstwa, której dysponentem jest
minister w∏aÊciwy do spraw szkolnictwa wy˝szego. 2. Utworzenie publicznej uczelni zawodowej, jej li-
kwidacja, zmiana nazwy oraz po∏àczenie z innà pu-
3. Minister w∏aÊciwy do spraw szkolnictwa wy˝sze- blicznà uczelnià zawodowà nast´pujà w drodze rozpo-
go okreÊla, w drodze rozporzàdzenia: rzàdzenia Rady Ministrów.

1) sposób obs∏ugi administracyjnej i finansowej prac 3. Likwidacja uczelni publicznej, zmiana jej nazwy
Rady G∏ównej Szkolnictwa Wy˝szego i komisji oraz po∏àczenie z innà uczelnià publicznà nast´pujà po
dyscyplinarnej przy Radzie G∏ównej Szkolnictwa zasi´gni´ciu opinii senatu lub senatów uczelni, któ-
Wy˝szego, majàc na uwadze zapewnienie spraw- rych akty te dotyczà.
nej obs∏ugi administracyjnej Rady G∏ównej Szkol-
nictwa Wy˝szego i komisji dyscyplinarnej przy tej 4. Utworzenie publicznej uczelni zawodowej, jej li-
Radzie; kwidacja, zmiana nazwy oraz po∏àczenie z innà pu-
blicznà uczelnià zawodowà nast´pujà na wniosek:
2) wysokoÊç wynagrodzenia cz∏onków Rady G∏ównej
Szkolnictwa Wy˝szego, Paƒstwowej Komisji Akre- 1) ministra w∏aÊciwego do spraw szkolnictwa wy˝-
dytacyjnej i komisji dyscyplinarnej przy Radzie szego;
G∏ównej Szkolnictwa Wy˝szego oraz wyznacza-
nych przez nie recenzentów, uwzgl´dniajàc zasa- 2) sejmiku województwa, w porozumieniu z mini-
d´, ˝e wysokoÊç wynagrodzenia cz∏onków Rady strem w∏aÊciwym do spraw szkolnictwa wy˝szego.
G∏ównej Szkolnictwa Wy˝szego, Paƒstwowej Ko-
misji Akredytacyjnej i komisji dyscyplinarnej przy 5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 4, do∏àcza-
Radzie G∏ównej Szkolnictwa Wy˝szego b´dzie ny jest akt notarialny zawierajàcy zobowiàzanie prze-
ustalana w relacji do minimalnej stawki wynagro- niesienia, z dniem utworzenia publicznej uczelni zawo-
dzenia zasadniczego profesora zwyczajnego, okre- dowej, na jej rzecz w∏asnoÊç nieruchomoÊci niezb´d-
Êlonej na podstawie art. 151 ust. 1, w wysokoÊci nych do prawid∏owego dzia∏ania.
adekwatnej do wykonywanych zadaƒ;
6. Do w∏àczenia uczelni publicznej do innej uczel-
3) warunki zwrotu kosztów podró˝y cz∏onkom Rady ni publicznej stosuje si´ odpowiednio przepisy
G∏ównej Szkolnictwa Wy˝szego, Paƒstwowej Ko- ust. 1—5. W∏àczenie publicznej uczelni zawodowej
misji Akredytacyjnej i komisji dyscyplinarnej przy do publicznej uczelni akademickiej nast´puje w dro-
Radzie G∏ównej Szkolnictwa Wy˝szego oraz recen- dze ustawy.
zentom, uwzgl´dniajàc zasad´, ˝e zwrot kosztów
podró˝y b´dzie dokonywany na podstawie po- Art. 19. 1. Akt prawny o utworzeniu uczelni pu-
wszechnie obowiàzujàcych przepisów dotyczà- blicznej okreÊla jej nazw´ oraz siedzib´.
Dziennik Ustaw Nr 164 — 9971 — Poz. 1365

2. Pierwszego rektora uczelni publicznej powo∏uje 6. Minister w∏aÊciwy do spraw szkolnictwa wy˝sze-
minister w∏aÊciwy do spraw szkolnictwa wy˝szego. go odmawia udzielenia pozwolenia osobie prawnej
w przypadku:
3. Pierwszy statut uczelni publicznej nadaje mini-
ster w∏aÊciwy do spraw szkolnictwa wy˝szego, przy 1) postawienia w stan likwidacji;
czym statut obowiàzuje do czasu uchwalenia przez se-
2) postawienia w stan upad∏oÊci;
nat uczelni lub zatwierdzenia przez odpowiedniego
ministra nowego statutu. 3) wpisania do rejestru d∏u˝ników niewyp∏acalnych
Krajowego Rejestru Sàdowego;
4. Pierwsza kadencja organów nowo utworzonej
uczelni publicznej trwa do dnia 31 sierpnia roku nast´- 4) posiadania wymagalnych zobowiàzaƒ wobec
pujàcego po roku akademickim, w którym uczelnia zo- Skarbu Paƒstwa;
sta∏a utworzona.
5) gdy w stosunku choçby do jednej z osób umoco-
5. Uprawnienia ministra w∏aÊciwego do spraw wanych do reprezentacji zachodzi przynajmniej
szkolnictwa wy˝szego okreÊlone w ust. 2 i 3 w odnie- jedna z przes∏anek okreÊlonych w ust. 5.
sieniu do uczelni wojskowych, s∏u˝b paƒstwowych,
artystycznych, medycznych i morskich wykonujà od- 7. Decyzje, o których mowa w ust. 5 i 6, minister
powiednio ministrowie wskazani w art. 33 ust. 2. w∏aÊciwy do spraw szkolnictwa wy˝szego wydaje bez
zasi´gania opinii Paƒstwowej Komisji Akredytacyjnej.
6. Przepisy ust. 1—5 stosuje si´ odpowiednio
w przypadku po∏àczenia uczelni publicznej z innà 8. Pierwsze pozwolenie, o którym mowa w ust. 2,
uczelnià publicznà. wydaje si´ na okres pi´ciu lat.

Art. 20. 1. Z wnioskiem o pozwolenie na utworze- 9. Minister w∏aÊciwy do spraw szkolnictwa wy˝sze-
nie uczelni niepublicznej mo˝e wystàpiç do ministra go, po zasi´gni´ciu opinii Paƒstwowej Komisji Akre-
w∏aÊciwego do spraw szkolnictwa wy˝szego osoba fi- dytacyjnej, mo˝e przed∏u˝yç pozwolenie:
zyczna albo osoba prawna nieb´dàca paƒstwowà ani 1) na czas nieokreÊlony, je˝eli wszystkie prowadzone
samorzàdowà osobà prawnà. kierunki studiów uzyska∏y pozytywnà ocen´ kszta∏-
cenia wydanà przez Paƒstwowà Komisj´ Akredy-
2. Utworzenie uczelni niepublicznej oraz uzyskanie tacyjnà;
przez nià uprawnieƒ do prowadzenia studiów wy˝-
szych na danym kierunku i okreÊlonym poziomie 2) na czas okreÊlony w pozosta∏ych przypadkach.
kszta∏cenia wymaga pozwolenia ministra w∏aÊciwego
do spraw szkolnictwa wy˝szego. 10. Minister w∏aÊciwy do spraw szkolnictwa wy˝-
szego mo˝e odmówiç przed∏u˝enia pozwolenia, je˝eli
3. W pozwoleniu, o którym mowa w ust. 2, okreÊla uczelnia niepubliczna dzia∏a niezgodnie z przepisami
si´ za∏o˝yciela uczelni, jej nazw´, siedzib´, prowadzo- prawa lub jej dotychczasowa dzia∏alnoÊç w zakresie
ne kierunki studiów i poziom kszta∏cenia, a tak˝e mini- kszta∏cenia na wszystkich kierunkach studiów uzyska-
malnà wielkoÊç i rodzaj Êrodków majàtkowych, które ∏a negatywnà ocen´ Paƒstwowej Komisji Akredytacyj-
za∏o˝yciel jest obowiàzany przeznaczyç na jej utworze- nej, o której mowa w art. 49 ust. 1 pkt 2.
nie i funkcjonowanie, z tym ˝e wysokoÊç Êrodków fi-
nansowych nie mo˝e byç ni˝sza ni˝ 500 tysi´cy z∏o- 11. Minister w∏aÊciwy do spraw szkolnictwa wy˝-
tych. szego odmawia przed∏u˝enia pozwolenia, je˝eli uczel-
nia niepubliczna lub jej za∏o˝yciel w sposób ra˝àcy na-
4. Minister w∏aÊciwy do spraw szkolnictwa wy˝sze- rusza przepisy prawa.
go odmawia udzielenia pozwolenia, je˝eli z wniosku
12. Minister w∏aÊciwy do spraw szkolnictwa wy˝-
o wydanie pozwolenia wynika, ˝e uczelnia niepublicz-
szego odmawia przed∏u˝enia pozwolenia, je˝eli w sto-
na lub jej jednostki organizacyjne nie b´dà spe∏nia∏y
sunku do za∏o˝yciela zaistnia∏a jedna z przes∏anek
warunków niezb´dnych do prowadzenia studiów
okreÊlonych odpowiednio w ust. 5 i 6.
okreÊlonych w ustawie i aktach wykonawczych wyda-
nych na jej podstawie. Art. 21. W zwiàzku z post´powaniem o wydanie
pozwolenia na utworzenie uczelni niepublicznej po-
5. Minister w∏aÊciwy do spraw szkolnictwa wy˝sze-
bierana jest op∏ata zwiàzana z kosztami post´powania
go odmawia udzielenia pozwolenia osobie fizycznej, opiniodawczego. Op∏ata stanowi dochód bud˝etu
która: paƒstwa.
1) zosta∏a skazana prawomocnym wyrokiem za prze-
st´pstwo umyÊlne; Art. 22. Minister w∏aÊciwy do spraw szkolnictwa
wy˝szego okreÊla, w drodze rozporzàdzenia, zakres da-
2) zosta∏a wpisana do rejestru d∏u˝ników niewyp∏a- nych i informacji obj´tych wnioskiem o wydanie po-
calnych Krajowego Rejestru Sàdowego; zwolenia na utworzenie uczelni niepublicznej oraz spo-
sób pobierania i wysokoÊç op∏aty na wydatki zwiàzane
3) posiada wymagalne zobowiàzania wobec Skarbu z kosztami post´powania opiniodawczego, uwzgl´d-
Paƒstwa. niajàc wykaz dokumentów, jakie muszà byç do∏àczone
Dziennik Ustaw Nr 164 — 9972 — Poz. 1365

do wniosku, w tym wykaz dokumentów dotyczàcych 3. Minister w∏aÊciwy do spraw szkolnictwa wy˝sze-
za∏o˝yciela uczelni i dokumentów dotyczàcych zobo- go, na wniosek osoby, której udzielono pozwolenia na
wiàzaƒ i gwarancji finansowych oraz za∏o˝eƒ organiza- utworzenie uczelni niepublicznej, w drodze decyzji,
cyjnych i dydaktycznych uczelni, a tak˝e majàc na uwa- mo˝e przenieÊç to pozwolenie na rzecz innej osoby fi-
dze, aby uczelnie by∏y tworzone przez osoby w∏aÊciwie zycznej lub prawnej, je˝eli przyjmuje ona wszystkie
do tego przygotowane i gwarantujàce nale˝yte wype∏- warunki zawarte w pozwoleniu.
nianie obowiàzków za∏o˝yciela oraz uwzgl´dniajàc za-
sad´, ˝e pobierane op∏aty powinny pokrywaç rzeczywi- 4. Przepisy ust. 3 stosuje si´ odpowiednio do prze-
ste koszty ponoszone w zwiàzku z prowadzonym po- niesienia pozwolenia na wniosek osoby, na którà,
st´powaniem. w drodze decyzji, pozwolenie na utworzenie uczelni
niepublicznej zosta∏o przeniesione.
Art. 23. 1. Po uzyskaniu pozwolenia, o którym mo-
wa w art. 20 ust. 2, za∏o˝yciel sk∏ada w formie aktu no- Art. 27. 1. Likwidacja uczelni niepublicznej polega
tarialnego oÊwiadczenie woli o za∏o˝eniu uczelni nie- na zadysponowaniu sk∏adnikami materialnymi i nie-
publicznej, zwane dalej „aktem za∏o˝ycielskim”. Akt materialnymi jej majàtku po zaspokojeniu lub zabez-
za∏o˝ycielski okreÊla w szczególnoÊci za∏o˝yciela, na- pieczeniu wierzycieli, w szczególnoÊci pracowników
zw´, siedzib´ i szczegó∏owy zakres dzia∏alnoÊci uczel- i studentów.
ni, wielkoÊç Êrodków majàtkowych przeznaczonych na
utworzenie uczelni, w tym wartoÊç rzeczy przekaza- 2. Majàtek uczelni niepublicznej pozosta∏y po za-
nych jej na w∏asnoÊç, termin ich przekazania oraz spo- spokojeniu wierzycieli przeznacza si´ na cele okreÊlo-
sób dalszego finansowania uczelni. ne w statucie.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw szkolnictwa wy˝sze- 3. Likwidacj´ uczelni niepublicznej prowadzi likwi-
go cofa pozwolenie, je˝eli: dator powo∏any w trybie okreÊlonym w statucie, z za-
strze˝eniem art. 37 ust. 3.
1) za∏o˝yciel w terminie trzech miesi´cy od dnia uzy-
skania pozwolenia nie z∏o˝y aktu za∏o˝ycielskiego, 4. Otwarcie likwidacji uczelni niepublicznej powo-
o którym mowa w ust. 1; duje, ˝e:
2) za∏o˝yciel nie przekaza∏ Êrodków majàtkowych, 1) kompetencje organów uczelni w zakresie dyspo-
o których mowa w ust. 1, w terminie trzech mie- nowania jej majàtkiem przejmuje likwidator;
si´cy od dnia wpisania uczelni do rejestru;
2) uczelnia nie prowadzi przyj´ç na studia.
3) uczelnia niepubliczna w ciàgu roku od dnia wpisu
do rejestru, o którym mowa w art. 29 ust. 1, nie 5. Studia prowadzone w dniu otwarcia likwidacji
rozpocz´∏a kszta∏cenia studentów. mogà byç kontynuowane nie d∏u˝ej ni˝ do koƒca roku
akademickiego, w którym nastàpi∏o otwarcie likwidacji.
Art. 24. 1. Pierwszy statut uczelni niepublicznej na-
daje jej za∏o˝yciel. 6. Koszty likwidacji uczelni niepublicznej sà pokry-
wane z jej majàtku, z pierwszeƒstwem przed roszcze-
2. Pierwszego rektora uczelni niepublicznej powo- niami wierzycieli.
∏uje za∏o˝yciel uczelni. Pierwsza kadencja rektora no-
wo utworzonej uczelni trwa do dnia 31 sierpnia roku 7. Likwidator zawiadamia niezw∏ocznie ministra
nast´pujàcego po roku akademickim, w którym uczel- w∏aÊciwego do spraw szkolnictwa wy˝szego o zakoƒ-
nia zosta∏a utworzona. czeniu likwidacji. Z dniem zakoƒczenia likwidacji
uczelnia niepubliczna zostaje wykreÊlona z rejestru,
3. Za∏o˝yciel uczelni niepublicznej mo˝e podejmo- o którym mowa w art. 29 ust. 1.
waç decyzje dotyczàce uczelni tylko w przypadkach
okreÊlonych przez jej statut. 8. Tryb likwidacji uczelni niepublicznej w zakresie
nieuregulowanym w ustawie okreÊla jej statut.
Art. 25. Przepisy art. 20—24 stosuje si´ odpowied-
nio do po∏àczenia uczelni niepublicznej z innà uczelnià Art. 28. 1. W celu wspólnego wykonywania zadaƒ,
niepublicznà. o których mowa w art. 13, w trybie w∏aÊciwym dla
utworzenia uczelni publicznych albo uczelni niepu-
Art. 26. 1. Za∏o˝yciel, za zgodà ministra w∏aÊciwe- blicznych mo˝e byç utworzony zwiàzek uczelni pu-
go do spraw szkolnictwa wy˝szego, mo˝e zlikwidowaç blicznych albo zwiàzek uczelni niepublicznych.
uczelni´ niepublicznà po zapewnieniu studentom
mo˝liwoÊci kontynuowania studiów. 2. Zwiàzek uczelni ma osobowoÊç prawnà.

2. Postawienie uczelni niepublicznej w stan likwi- 3. Utworzenie zwiàzku uczelni nast´puje w drodze
dacji nast´puje z dniem, w którym decyzja o odmowie aktu prawnego w∏aÊciwego dla utworzenia uczelni
przed∏u˝enia pozwolenia, o której mowa w art. 20 wchodzàcych w jego sk∏ad, z zastrze˝eniem ust. 4, po
ust. 10—12, sta∏a si´ ostateczna, albo z dniem okre- przyj´ciu przez w∏aÊciwe organy kolegialne zaintere-
Êlonym w decyzji wydanej na podstawie art. 37 ust. 2, sowanych uczelni jednobrzmiàcej uchwa∏y o utworze-
albo z dniem, w którym pozwolenie wygas∏o; dzieƒ niu zwiàzku, okreÊlajàcej w szczególnoÊci uczestników
ten jest dniem otwarcia likwidacji. zwiàzku, jego zadania oraz sk∏adniki mienia przekazy-
Dziennik Ustaw Nr 164 — 9973 — Poz. 1365

wane przez uczestników w celu wykonywania zadaƒ ˝yciele sà obowiàzani do∏àczyç do wniosku, nazwy
zwiàzku. rubryk rejestru, tryb dokonywania wpisów i zmian
w rejestrze oraz warunki wykreÊlenia uczelni nie-
4. Utworzenie zwiàzku uczelni akademickich i za- publicznej lub zwiàzku z rejestru uczelni niepu-
wodowych nast´puje w drodze aktu prawnego w∏aÊci- blicznych;
wego dla utworzenia uczelni akademickiej.
2) szczegó∏owy tryb udost´pniania rejestru, uwzgl´d-
5. Akt prawny tworzàcy zwiàzek uczelni okreÊla je- niajàc sposób sporzàdzania i wydawania odpisów,
go uczestników, ustrój, w tym organy jednoosobowe wyciàgów i zaÊwiadczeƒ, o których mowa w ust. 5
i kolegialne, tryb ich wyboru, odwo∏ania i uzupe∏nia- pkt 2, oraz wysokoÊç op∏at za ich wydawanie.
nia sk∏adu oraz kompetencje, zasady zatrudniania
przez zwiàzek pracowników, w tym pracowników Art. 30. Udzielenie albo odmowa udzielenia po-
uczestników zwiàzku, zasady funkcjonowania oraz za- zwolenia na utworzenie uczelni niepublicznej lub
sady finansowania zwiàzku ze Êrodków jego uczestni- zwiàzku uczelni niepublicznych, cofni´cie pozwolenia
ków, a tak˝e zasady i tryb likwidacji zwiàzku, w tym na utworzenie uczelni niepublicznej lub zwiàzku uczel-
przeznaczenie jego majàtku pozosta∏ego po likwidacji. ni niepublicznych, nadanie i odmowa nadania upraw-
nienia do prowadzenia studiów na danym kierunku
6. Akt prawny tworzàcy zwiàzek uczelni okreÊla i poziomie kszta∏cenia, uzyskanie, zawieszenie i cof-
tak˝e zasady dzia∏ania samorzàdu studenckiego i sa- ni´cie uprawnienia do prowadzenia studiów na da-
morzàdu doktorantów tego zwiàzku. Art. 202 ust. 3 i 4 nym kierunku i poziomie kszta∏cenia, przed∏u˝enie al-
stosuje si´ odpowiednio. bo odmowa przed∏u˝enia wa˝noÊci terminu pozwole-
nia na utworzenie uczelni niepublicznej lub zwiàzku
7. Zwiàzek uczelni mo˝e zostaç przekszta∏cony uczelni niepublicznych, pozwolenie na po∏àczenie
w uczelni´ w trybie w∏aÊciwym dla utworzenia uczelni uczelni niepublicznych, zatwierdzenie albo odmowa
publicznych albo uczelni niepublicznych, z odpowied- zatwierdzenia statutu uczelni niepublicznej, wpis albo
nim zastosowaniem ust. 3. odmowa wpisu uczelni niepublicznej lub zwiàzku
uczelni niepublicznych do rejestru, zarzàdzenie wpisu
Art. 29. 1. Uczelnia niepubliczna oraz zwiàzek w rejestrze, zawieszenie dzia∏alnoÊci albo nakaz likwi-
uczelni niepublicznych uzyskujà osobowoÊç prawnà dacji uczelni niepublicznej lub zwiàzku uczelni niepu-
z chwilà wpisania do rejestru uczelni niepublicznych blicznych, nakaz zaprzestania oraz usuni´cia skutków
i zwiàzków uczelni niepublicznych, zwanego dalej „re- dzia∏alnoÊci niezgodnej z przepisami ustawy, statutem
jestrem”. lub pozwoleniem, nast´pujà w drodze decyzji admini-
stracyjnej.
2. Wpis uczelni do rejestru dokonywany jest na
wniosek jej za∏o˝yciela, a w przypadku zwiàzku uczel- Art. 31. 1. Uczelnia mo˝e, na podstawie porozu-
ni, na zgodny wniosek wszystkich za∏o˝ycieli uczelni mienia z innymi uczelniami, tworzyç jednostki mi´dzy-
tworzàcych zwiàzek. uczelniane i jednostki wspólne.

3. Rejestr prowadzi minister w∏aÊciwy do spraw 2. Uczelnia mo˝e tworzyç, w trybie okreÊlonym
szkolnictwa wy˝szego. w ust. 1, jednostki wspólne tak˝e z innymi podmiota-
mi, w szczególnoÊci z instytucjami naukowymi, w tym
4. Minister w∏aÊciwy do spraw szkolnictwa wy˝sze- równie˝ zagranicznymi.
go odmawia wpisania uczelni niepublicznej lub zwiàz-
ku uczelni niepublicznych do rejestru, jeÊli akt za∏o˝y- 3. Porozumienie, o którym mowa w ust. 1, okreÊla
cielski lub statut albo akt prawny tworzàcy zwiàzek organizacj´, sposób funkcjonowania i finansowania
jest niezgodny z przepisami prawa lub udzielonym po- jednostki mi´dzyuczelnianej lub jednostki wspólnej,
zwoleniem. zasady prowadzenia studiów i kszta∏cenia w innych
formach oraz zasady wydawania dyplomów ukoƒcze-
5. Rejestr jest jawny. Ka˝dy ma prawo: nia studiów i Êwiadectw ukoƒczenia kszta∏cenia w in-
nych formach.
1) dost´pu do danych zawartych w rejestrze;
2) do otrzymania poÊwiadczonych odpisów, wycià- 4. Wydawanie dyplomów ukoƒczenia studiów lub
gów i zaÊwiadczeƒ o danych zawartych w rejestrze. Êwiadectw w przypadku kszta∏cenia w innych for-
mach, prowadzonego w jednostkach, o których mowa
6. Za wydawanie odpisów, wyciàgów i zaÊwiad- w ust. 1 i 2, wymaga zgody ministra w∏aÊciwego do
czeƒ, o których mowa w ust. 5 pkt 2, jest pobierana spraw szkolnictwa wy˝szego.
op∏ata. Op∏ata stanowi dochód bud˝etu paƒstwa.
5. Uczelnie zawodowe mogà wspó∏dzia∏aç z uczel-
7. Minister w∏aÊciwy do spraw szkolnictwa wy˝sze- niami akademickimi, w szczególnoÊci poprzez zawie-
go okreÊla, w drodze rozporzàdzenia: ranie umów dotyczàcych zapewnienia wysokiego po-
ziomu kszta∏cenia w zakresie przedmiotów podstawo-
1) sposób prowadzenia rejestru, uwzgl´dniajàc dane, wych, rozwoju naukowego nauczycieli akademickich,
jakie musi zawieraç wniosek o wpisanie uczelni kontynuacji studiów przez absolwentów oraz wspie-
niepublicznej lub zwiàzku uczelni niepublicznych rania uczelni zawodowych wysoko kwalifikowanà ka-
do rejestru, w tym rodzaj dokumentów, które za∏o- drà.
Dziennik Ustaw Nr 164 — 9974 — Poz. 1365

Art. 32. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw szkolnictwa siç swoje uwagi i zastrze˝enia do ustaleƒ zawartych
wy˝szego og∏asza w wydawanym przez siebie dzienni- w protokole w terminie miesiàca od jego otrzymania.
ku urz´dowym wykaz uczelni i zwiàzków uczelni, ob-
wieszczenia o utworzeniu i likwidacji uczelni, a tak˝e 3. Minister w∏aÊciwy do spraw szkolnictwa wy˝sze-
informacje o zawieszeniu i cofni´ciu uprawnieƒ uczel- go w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej
ni do prowadzenia studiów. oraz ministrami w∏aÊciwymi do spraw wewn´trznych,
do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
2. Minister w∏aÊciwy do spraw szkolnictwa wy˝sze- do spraw zdrowia oraz do spraw gospodarki morskiej
go og∏asza na stronach internetowych w∏aÊciwego mi- okreÊla, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owy tryb
nisterstwa dane, o których mowa w ust. 1. dokonywania kontroli uczelni i zwiàzków uczelni,
uwzgl´dniajàc:
Rozdzia∏ 3
1) sposób wykonywania i dokumentowania czynno-
Nadzór nad uczelniami Êci kontrolnych oraz sporzàdzania protoko∏u kon-
troli,
Art. 33. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw szkolnictwa 2) tryb rozpatrywania uwag i zastrze˝eƒ uczelni
wy˝szego sprawuje nadzór nad zgodnoÊcià dzia∏aƒ i zwiàzków uczelni
uczelni z przepisami prawa i statutem oraz z treÊcià
udzielonego pozwolenia na utworzenie uczelni niepu- — majàc na uwadze koniecznoÊç sprawnego i bez-
blicznej, a tak˝e nad prawid∏owoÊcià wydatkowania stronnego przeprowadzania kontroli.
Êrodków publicznych. Minister w∏aÊciwy do spraw
szkolnictwa wy˝szego mo˝e ˝àdaç informacji i wyja- Art. 35. 1. Rektor uczelni przedstawia w terminie
Ênieƒ od organów uczelni oraz za∏o˝yciela uczelni nie- do dnia 15 paêdziernika roku nast´pujàcego po roku
publicznej, a tak˝e dokonywaç kontroli dzia∏alnoÊci sprawozdawczym ministrowi w∏aÊciwemu do spraw
uczelni. szkolnictwa wy˝szego roczne sprawozdanie z dzia∏al-
noÊci uczelni wraz z informacjà dotyczàcà obsady ka-
2. Uprawnienia ministra w∏aÊciwego do spraw drowej na prowadzonych kierunkach studiów.
szkolnictwa wy˝szego w zakresie nadzoru, o którym
mowa w ust. 1, sprawujà odpowiednio: 2. Rektor uczelni publicznej przedstawia w termi-
nie do dnia 30 czerwca roku nast´pujàcego po roku
1) Minister Obrony Narodowej — w odniesieniu do sprawozdawczym ministrowi w∏aÊciwemu do spraw
uczelni wojskowych; szkolnictwa wy˝szego sprawozdanie z wykonania pla-
2) minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych — nu rzeczowo-finansowego, a rektor uczelni niepublicz-
w odniesieniu do uczelni s∏u˝b paƒstwowych; nej — sprawozdanie z wykorzystania Êrodków przy-
znanych na podstawie art. 94 ust. 4 i 5.
3) minister w∏aÊciwy do spraw kultury i ochrony dzie-
dzictwa narodowego — w odniesieniu do uczelni 3. Rektor uczelni przekazuje ministrowi w∏aÊciwe-
artystycznych; mu do spraw szkolnictwa wy˝szego, w terminie mie-
siàca od podj´cia, uchwa∏y w∏aÊciwych organów
4) minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia — w odnie-
uczelni w sprawach:
sieniu do uczelni medycznych;
5) minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki morskiej 1) przyj´cia lub zmiany statutu;
— w odniesieniu do uczelni morskich.
2) uruchomienia lub zniesienia kierunku studiów
wraz z informacjà o obsadzie kadrowej na prowa-
3. Publiczne uczelnie teologiczne i wydzia∏y teolo-
dzonych kierunkach studiów;
giczne uczelni publicznych znajdujà si´ tak˝e, w zakre-
sie okreÊlonym przez umow´ mi´dzynarodowà zawar- 3) utworzenia zamiejscowej jednostki organizacyjnej
tà ze Stolicà Apostolskà oraz ustawy regulujàce sto- wraz z informacjà o bazie materialnej i obsadzie
sunki mi´dzy Rzeczpospolità Polskà a innymi koÊcio∏a- kadrowej tej jednostki;
mi i zwiàzkami wyznaniowymi oraz przez statuty tych
uczelni, pod nadzorem w∏adz koÊcio∏ów i zwiàzków 4) wyra˝enia przez senat uczelni zgody, o której mo-
wyznaniowych. wa w art. 62 ust. 2 pkt 4, je˝eli z czynnoÊci obj´tych
zgodà senatu wynikajà zobowiàzania finansowe
Art. 34. 1. Kontrola, o której mowa w art. 33 ust. 1, uczelni przekraczajàce wartoÊç, o której mowa
obejmuje badanie zgodnoÊci dzia∏ania organów uczel- w art. 62 ust. 2 pkt 4 lit. a;
ni z przepisami prawa, statutem oraz uzyskanymi
uprawnieniami, a w przypadku uczelni niepublicznej — 5) przyj´cia lub zmiany regulaminu studiów lub regu-
równie˝ z treÊcià udzielonego pozwolenia na jej utwo- laminu studiów doktoranckich oraz zasad i trybu
rzenie, a tak˝e prawid∏owoÊci wydatkowania Êrodków przyjmowania na studia i studia doktoranckie wraz
publicznych. Przedmiotem kontroli mo˝e byç równie˝ z uchwa∏ami odpowiednio uczelnianego organu
badanie warunków realizacji procesu dydaktycznego. uchwa∏odawczego samorzàdu studenckiego pod-
Po zakoƒczeniu kontroli sporzàdza si´ protokó∏. j´tymi na podstawie art. 161 ust. 2 lub uczelniane-
go organu uchwa∏odawczego samorzàdu dokto-
2. Protokó∏ zostaje przekazany uczelni w terminie rantów podj´tymi na podstawie art. 161 ust. 2
miesiàca od zakoƒczenia kontroli. Uczelnia mo˝e zg∏o- w zwiàzku z art. 196 ust. 2.
Dziennik Ustaw Nr 164 — 9975 — Poz. 1365

4. Przepisy ust. 1—3 stosuje si´ odpowiednio do spraw szkolnictwa wy˝szego nakazuje jej likwida-
organu zarzàdzajàcego zwiàzku uczelni. cj´ przez za∏o˝yciela; przepis ust. 3 stosuje si´ od-
powiednio;
5. Przepisy ust. 1—3 w odniesieniu do uczelni woj-
skowych, s∏u˝b paƒstwowych, artystycznych, medycz- 2) osoba fizyczna lub osoba prawna prowadzi studia
nych oraz morskich stosuje si´ odpowiednio do mini- wy˝sze bez pozwolenia, o którym mowa w art. 20
strów wskazanych w art. 33 ust. 2. ust. 2, minister w∏aÊciwy do spraw szkolnictwa
wy˝szego nakazuje tej osobie zaprzestanie prowa-
Art. 36. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw szkolnictwa dzenia studiów, wyznaczajàc w tym celu odpo-
wy˝szego stwierdza niewa˝noÊç uchwa∏y organu kole- wiedni termin.
gialnego uczelni lub decyzji rektora uczelni, z wy∏àcze-
niem decyzji administracyjnej, w przypadku stwier- 5. W przypadku stwierdzenia, ˝e uczelnia utworzy-
dzenia jej niezgodnoÊci z przepisami prawa lub statu- ∏a jednostk´ zamiejscowà niezgodnie z przepisami
tem uczelni, nie póêniej ni˝ w terminie dwóch miesi´- ustawy, minister w∏aÊciwy do spraw szkolnictwa wy˝-
cy od otrzymania uchwa∏y lub decyzji. Na rozstrzy- szego nakazuje likwidacj´ tej jednostki. Przepis ust. 3
gni´cie ministra w∏aÊciwego do spraw szkolnictwa stosuje si´ odpowiednio.
wy˝szego w sprawie stwierdzenia niewa˝noÊci
uchwa∏y lub decyzji s∏u˝y, w terminie trzydziestu dni 6. Uprawnienia ministra w∏aÊciwego do spraw
od dnia jego dor´czenia, skarga do w∏aÊciwego sàdu szkolnictwa wy˝szego okreÊlone w ust. 1—5 w odnie-
administracyjnego. Przepisy o zaskar˝aniu do sàdu sieniu do uczelni wojskowych, s∏u˝b paƒstwowych,
administracyjnego decyzji z zakresu administracji pu- artystycznych, medycznych oraz morskich wykonujà
blicznej stosuje si´ odpowiednio. odpowiednio ministrowie wskazani w art. 33 ust. 2.

2. Uprawnienia ministra w∏aÊciwego do spraw Art. 38. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw szkolnictwa
szkolnictwa wy˝szego okreÊlone w ust. 1 w odniesie- wy˝szego mo˝e wystàpiç do senatu uczelni z wnio-
niu do uczelni wojskowych, s∏u˝b paƒstwowych, arty- skiem o odwo∏anie rektora w przypadku stwierdzenia
stycznych, medycznych oraz morskich wykonujà od- istotnych naruszeƒ przez rektora przepisów prawa lub
powiednio ministrowie wskazani w art. 33 ust. 2. statutu. Senat uczelni po zaopiniowaniu wniosku prze-
kazuje go organowi w∏aÊciwemu do odwo∏ania rekto-
3. Przepis ust. 1, w zakresie okreÊlonym w umo- ra albo za∏o˝ycielowi uczelni niepublicznej, je˝eli jest
wie, ustawach i statutach, o których mowa w art. 33 w∏aÊciwy do odwo∏ania rektora.
ust. 3, stosuje si´ odpowiednio do kompetencji w∏a-
Êciwych w∏adz koÊcio∏ów i zwiàzków wyznaniowych 2. Wnioski o odwo∏anie rektora rozpatrywane sà
w odniesieniu do uczelni teologicznych i wydzia∏ów w terminie trzydziestu dni od ich z∏o˝enia.
teologicznych uczelni publicznych.
3. Do czasu rozpatrzenia wniosku o odwo∏anie rek-
Art. 37. 1. Je˝eli uczelnia lub za∏o˝yciel uczelni nie- tora minister w∏aÊciwy do spraw szkolnictwa wy˝sze-
publicznej prowadzà dzia∏alnoÊç niezgodnà z przepi- go mo˝e zawiesiç go w pe∏nieniu funkcji.
sami prawa, statutem lub pozwoleniem, o którym mo-
wa w art. 20 ust. 2, minister w∏aÊciwy do spraw szkol- 4. Rektor zostaje zawieszony w pe∏nieniu funkcji
nictwa wy˝szego wzywa organy uczelni lub za∏o˝ycie- z mocy prawa, w przypadku gdy toczy si´ przeciwko
la uczelni niepublicznej do zaprzestania tej dzia∏alno- niemu post´powanie karne z oskar˝enia publicznego.
Êci i usuni´cia jej skutków, wyznaczajàc w tym celu od-
powiedni termin. 5. W przypadku ra˝àcego naruszenia prawa przez
rektora, minister w∏aÊciwy do spraw szkolnictwa wy˝-
2. Je˝eli uczelnia lub za∏o˝yciel uczelni niepublicz- szego mo˝e odwo∏aç rektora po zasi´gni´ciu opinii
nej w ra˝àcy sposób naruszajà przepisy ustawy, statut Rady G∏ównej Szkolnictwa Wy˝szego oraz odpowied-
lub pozwolenie, o którym mowa w art. 20 ust. 2, mini- nio Konferencji Rektorów Akademickich Szkó∏ Pol-
ster w∏aÊciwy do spraw szkolnictwa wy˝szego wszczy- skich albo Konferencji Rektorów Zawodowych Szkó∏
na post´powanie w sprawie likwidacji uczelni publicz- Polskich i wyznaczyç termin do przeprowadzenia wy-
nej albo cofa pozwolenie na utworzenie uczelni niepu- borów uzupe∏niajàcych.
blicznej oraz nakazuje jej likwidacj´ przez za∏o˝yciela.
6. Uprawnienia ministra w∏aÊciwego do spraw
3. Je˝eli za∏o˝yciel uczelni niepublicznej nie przy- szkolnictwa wy˝szego okreÊlone w ust. 1, 3 i 5 w od-
stàpi we w∏aÊciwym czasie do likwidacji uczelni zgod- niesieniu do uczelni wojskowych, s∏u˝b paƒstwowych,
nie z nakazem, o którym mowa w ust. 2, minister w∏a- artystycznych, medycznych oraz morskich wykonujà
Êciwy do spraw szkolnictwa wy˝szego powo∏uje likwi- odpowiednio ministrowie wskazani w art. 33 ust. 2.
datora uczelni oraz wyznacza termin zakoƒczenia li-
kwidacji. Koszty likwidacji uczelni i wynagrodzenia li- Art. 39. Przepisy art. 33, art. 34, art. 36 ust. 1,
kwidatora sà pokrywane z majàtku uczelni. art. 37 oraz art. 38 stosuje si´ odpowiednio do zwiàz-
ku uczelni.
4. W przypadku stwierdzenia, ˝e:
Art. 40. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw szkolnictwa
1) uczelnia niepubliczna dzia∏a bez pozwolenia, o któ- wy˝szego, po zasi´gni´ciu opinii senatu uczelni, mo˝e
rym mowa w art. 20 ust. 2, minister w∏aÊciwy do zleciç uczelni wykonanie okreÊlonego zadania w dzie-
Dziennik Ustaw Nr 164 — 9976 — Poz. 1365

dzinie nauczania lub kszta∏cenia kadr naukowych, za- wych i pracach rozwojowych na zasadach okreÊlo-
pewniajàc odpowiednie Êrodki na jego realizacj´. nych w ustawie, z zastrze˝eniem ust. 2.

2. Uprawnienia ministra w∏aÊciwego do spraw 2. Na zasadach obowiàzujàcych obywateli pol-


szkolnictwa wy˝szego okreÊlone w ust. 1 w odniesie- skich mogà podejmowaç i odbywaç kszta∏cenie oraz
niu do uczelni wojskowych, s∏u˝b paƒstwowych, arty- uczestniczyç w badaniach naukowych i pracach roz-
stycznych, medycznych oraz morskich wykonujà od- wojowych, o których mowa w ust. 1:
powiednio ministrowie wskazani w art. 33 ust. 2.
1) cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na
osiedlenie si´;
Rozdzia∏ 4
2) cudzoziemcy posiadajàcy status uchodêcy nadany
Wspó∏praca mi´dzynarodowa uczelni w Rzeczypospolitej Polskiej;
w zakresie kszta∏cenia i badaƒ naukowych
3) cudzoziemcy korzystajàcy z ochrony czasowej na
Art. 41. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw szkolnictwa terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
wy˝szego w porozumieniu z Ministrem Obrony Naro- 4) pracownicy migrujàcy, b´dàcy obywatelami paƒ-
dowej oraz ministrami w∏aÊciwymi do spraw we- stwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej lub paƒ-
wn´trznych, do spraw zdrowia, do spraw kultury stwa cz∏onkowskiego Europejskiego Porozumie-
i ochrony dziedzictwa narodowego, do spraw nauki nia o Wolnym Handlu (EFTA) — strony umowy
oraz do spraw gospodarki morskiej koordynuje wspó∏- o Europejskim Obszarze Gospodarczym, je˝eli sà
prac´ uczelni z zagranicznymi instytucjami naukowy- lub byli zatrudnieni w Polsce, a tak˝e cz∏onkowie
mi w ramach umów mi´dzynarodowych zawieranych ich rodzin, je˝eli mieszkajà na terytorium Rzeczy-
przez Rzeczpospolità Polskà. pospolitej Polskiej;
2. Minister w∏aÊciwy do spraw szkolnictwa wy˝sze- 5) cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospoli-
go oraz odpowiednio ministrowie wskazani w art. 33 tej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezy-
ust. 2 przekazujà nadzorowanym przez siebie uczel- denta d∏ugoterminowego Wspólnot Europejskich;
niom Êrodki finansowe na wykonanie realizowanych 6) cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospoli-
przez nie zadaƒ wynikajàcych z umów, o których mo- tej Polskiej udzielono zezwolenia na zamieszkanie
wa w ust. 1. na czas oznaczony w zwiàzku z okolicznoÊcià,
o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 7, 13 i 14 ustawy
Art. 42. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw szkolnictwa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U.
wy˝szego, z zastrze˝eniem ust. 2, okreÊla, w drodze Nr 128, poz. 1175, z póên. zm.1)).
rozporzàdzenia, warunki kierowania osób za granic´
w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych 3. Cudzoziemcy niewymienieni w ust. 2, z zastrze-
oraz szczególne ich uprawnienia, okreÊlajàc w szcze- ˝eniem ust. 5, mogà podejmowaç i odbywaç kszta∏ce-
gólnoÊci: nie oraz uczestniczyç w badaniach naukowych i pra-
1) formy kszta∏cenia, na które mogà byç kierowane cach rozwojowych, o których mowa w ust. 1, na pod-
osoby, oraz warunki, jakie muszà spe∏niaç, aby stawie:
ubiegaç si´ o skierowanie, 1) umów mi´dzynarodowych, na zasadach okreÊlo-
2) formy pomocy materialnej dla osób skierowanych nych w tych umowach;
za granic´, w tym stypendia i zwrot kosztów prze- 2) umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi
jazdów, przez uczelnie, na zasadach okreÊlonych w tych
3) okresy i zasady wyp∏acania Êwiadczeƒ osobom umowach;
skierowanym za granic´, 3) decyzji ministra w∏aÊciwego do spraw szkolnictwa
4) warunki i tryb odwo∏ywania osób skierowanych za wy˝szego lub odpowiedniego ministra wskazane-
granic´, go w art. 33 ust. 2;

5) uprawnienia osób kierowanych za granic´ pozo- 4) decyzji rektora uczelni.


stajàcych w zatrudnieniu
4. Cudzoziemcy, o których mowa w ust. 3, mogà
— uwzgl´dniajàc zapewnienie mo˝liwie szerokiego podejmowaç i odbywaç kszta∏cenie oraz uczestniczyç
dost´pu do kszta∏cenia i prowadzenia badaƒ nauko- w badaniach naukowych i pracach rozwojowych,
wych za granicà. o których mowa w ust. 1:

2. Warunki i tryb kierowania przez uczelni´ za gra- 1) jako stypendyÊci strony polskiej;
nic´ jej pracowników, doktorantów i studentów w ce- 2) na zasadach odp∏atnoÊci;
lach, o których mowa w ust. 1, okreÊla senat uczelni.
3) bez odp∏atnoÊci i Êwiadczeƒ stypendialnych;
Art. 43. 1. Osoby nieb´dàce obywatelami polskimi, ———————
zwane dalej „cudzoziemcami”, mogà podejmowaç 1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
i odbywaç studia, studia doktoranckie oraz inne formy z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1842 oraz z 2005 r.
kszta∏cenia, a tak˝e uczestniczyç w badaniach nauko- Nr 90, poz. 757, Nr 94, poz. 788 i Nr 132, poz. 1105.
Dziennik Ustaw Nr 164 — 9977 — Poz. 1365

4) jako stypendyÊci strony wysy∏ajàcej, bez ponosze- stan zdrowia i predyspozycje do studiów na okre-
nia op∏at za nauk´; Êlonych kierunkach oraz rodzaje dokumentów,
które sà obowiàzani przedstawiç,
5) jako stypendyÊci uczelni.
3) sposób ustalania wysokoÊci stypendiów przyzna-
5. Obywatele paƒstw cz∏onkowskich Unii Europej- wanych w ramach limitu, o którym mowa w art. 43
skiej lub paƒstw cz∏onkowskich Europejskiego Porozu- ust. 9, przyjmujàc za podstaw´ minimalnà stawk´
mienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stron umowy wynagrodzenia zasadniczego asystenta zatrudnio-
o Europejskim Obszarze Gospodarczym i cz∏onkowie nego w uczelni oraz tryb ich przyznawania, wyp∏a-
ich rodzin, posiadajàcy Êrodki finansowe niezb´dne cania, zawieszania i cofania,
na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów, mo-
gà podejmowaç i odbywaç studia, studia doktoranckie 4) sposób ustalania w uczelniach publicznych odp∏at-
oraz inne formy kszta∏cenia, a tak˝e uczestniczyç w ba- noÊci za studia, studia doktoranckie, szkolenia
daniach naukowych i pracach rozwojowych na zasa- i uczestniczenie w badaniach naukowych i pracach
dach obowiàzujàcych obywateli polskich, z tym ˝e rozwojowych, uwzgl´dniajàc planowane koszty
osobom tym nie przys∏uguje prawo do stypendium kszta∏cenia, mo˝liwoÊç obni˝ania i zwalniania
socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepe∏- z op∏at i organy uprawnione do podejmowania de-
nosprawnych, stypendium mieszkaniowego, stypen- cyzji w tych sprawach oraz sposób wnoszenia op∏at
dium na wy˝ywienie i zapomóg, albo na zasadach i przypadki, w których op∏aty podlegajà zwrotowi
okreÊlonych w ust. 3 i 4.
— majàc na uwadze zapewnienie mo˝liwie szerokie-
6. Za cz∏onków rodzin osób, o których mowa go dost´pu do kszta∏cenia i prowadzenia badaƒ na-
w ust. 2 pkt 4 i ust. 5, uwa˝a si´ osoby wymienione ukowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz
w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o zasadach urzeczywistnienie zasady równego traktowania.
i warunkach wjazdu i pobytu obywateli paƒstw cz∏on-
2. Minister w∏aÊciwy do spraw szkolnictwa wy˝sze-
kowskich Unii Europejskiej oraz cz∏onków ich rodzin
go w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 141,
zagranicznych okreÊla, w drodze rozporzàdzenia:
poz. 1180, z póên. zm.2)).
1) wymagania, jakie muszà spe∏niaç cudzoziemcy,
7. Cudzoziemcy, którzy spe∏niajà wymagania okre- o których mowa w art. 43 ust. 7, uwzgl´dniajàc
Êlone w art. 5 ust. 1—3 ustawy z dnia 9 listopada kraj zamieszkania oraz form´ i kierunek studiów,
2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 532
oraz z 2005 r. Nr 94, poz. 788) i studiujàcy w kraju swo- 2) tryb przyznawania oraz sposób ustalania wysoko-
jego zamieszkania, mogà byç stypendystami, o któ- Êci stypendiów przyznawanych osobom, o których
rych mowa w ust. 4 pkt 1. mowa w art. 43 ust. 7
— majàc na uwadze zapewnienie mo˝liwie szerokie-
8. Stypendystom, o których mowa w ust. 4 pkt 1 go dost´pu do kszta∏cenia i prowadzenia badaƒ na-
i ust. 7, stypendia przyznaje oraz ustala ich wysokoÊç ukowych w kraju zamieszkania oraz urzeczywistnie-
minister w∏aÊciwy do spraw szkolnictwa wy˝szego nie zasady równego traktowania.
lub, odpowiednio, minister wskazany w art. 33 ust. 2.
3. Stypendystom, o których mowa w art. 43 ust. 7,
9. Minister w∏aÊciwy do spraw szkolnictwa wy˝sze- stypendia mogà byç wyp∏acane za poÊrednictwem
go oraz odpowiednio ministrowie wskazani w art. 33 polskich placówek konsularnych lub polskich organi-
ust. 2 podajà do wiadomoÊci w wydawanych przez zacji pozarzàdowych.
siebie dziennikach urz´dowych limit stypendiów dla
osób, do których ma zastosowanie ust. 3 pkt 1 i 3, 4. Warunki przyznawania stypendiów cudzoziem-
w tym, w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do com, o których mowa w art. 43 ust. 4 pkt 5, oraz ich
spraw zagranicznych, limit stypendiów dla osób okre- wysokoÊç ustala przyznajàcy stypendium.
Êlonych w ust. 7.
Rozdzia∏ 5
Art. 44. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw szkolnictwa
wy˝szego okreÊla, w drodze rozporzàdzenia: Rada G∏ówna Szkolnictwa Wy˝szego
1) formy studiów i szkoleƒ, na które mogà byç przyj- Art. 45. 1. Rada G∏ówna Szkolnictwa Wy˝szego,
mowani cudzoziemcy, zwana dalej „Radà”, jest wybieralnym organem przed-
2) wymagania, jakie muszà spe∏niaç cudzoziemcy stawicielskim szkolnictwa wy˝szego.
ubiegajàcy si´ o przyj´cie na studia, studia dokto-
ranckie i szkolenia lub o uczestniczenie w bada- 2. Rada wspó∏dzia∏a z ministrem w∏aÊciwym do
niach naukowych i pracach rozwojowych, spraw szkolnictwa wy˝szego oraz z innymi organami
uwzgl´dniajàc poziom wykszta∏cenia odpowiedni w∏adzy i administracji publicznej w ustalaniu polityki
do podj´cia danej formy studiów lub szkolenia, edukacyjnej paƒstwa w zakresie szkolnictwa wy˝sze-
go, a w szczególnoÊci:
———————
2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. 1) przedstawia propozycje nazw kierunków studiów
z 2003 r. Nr 128, poz. 1175, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 oraz standardów kszta∏cenia okreÊlanych na pod-
i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 757. stawie art. 9 pkt 1—3;
Dziennik Ustaw Nr 164 — 9978 — Poz. 1365

2) wyra˝a z w∏asnej inicjatywy opinie i przedstawia 5. Rektor, na wniosek cz∏onka Rady, mo˝e zwolniç
wnioski we wszystkich sprawach dotyczàcych go ca∏kowicie lub cz´Êciowo z obowiàzków dydaktycz-
szkolnictwa wy˝szego, nauki i kultury oraz mo˝e nych.
zwracaç si´ w tych sprawach do organów w∏adzy
publicznej i uczelni, w tym o udzielenie wyjaÊnieƒ 6. Obs∏ug´ administracyjnà Rady wykonujà jed-
i informacji, zawiadamiajàc o tym ministra w∏aÊci- nostki organizacyjne urz´du obs∏ugujàcego ministra
wego do spraw szkolnictwa wy˝szego; w∏aÊciwego do spraw szkolnictwa wy˝szego.
3) wyra˝a opinie w sprawach przedstawionych przez Art. 47. 1. Wyboru cz∏onków Rady, o których mo-
ministra w∏aÊciwego do spraw szkolnictwa wy˝- wa w art. 46 ust. 1 pkt 1 i 2, dokonujà elektorzy zgro-
szego oraz inne organy w∏adzy i administracji pu- madzeni na ogólnopolskich spotkaniach wyborczych.
blicznej;
4) wyra˝a opinie w sprawach projektów aktów praw- 2. Elektorów wybiera si´ w proporcji jeden elektor
nych dotyczàcych szkolnictwa wy˝szego i nauki, na ka˝dà grup´ pi´çdziesi´ciu nauczycieli akademic-
w tym aktów dotyczàcych utworzenia, likwidacji, kich posiadajàcych tytu∏ naukowy profesora lub sto-
zmiany nazwy uczelni, a tak˝e zawieranych przez pieƒ naukowy doktora habilitowanego, zatrudnionych
Rzeczpospolità Polskà umów mi´dzynarodowych w uczelni jako podstawowym miejscu pracy, oraz je-
dotyczàcych szkolnictwa wy˝szego i nauki oraz den elektor na ka˝dà grup´ stu pi´çdziesi´ciu pozosta-
promocji nauki polskiej za granicà; ∏ych nauczycieli akademickich, zatrudnionych w pod-
stawowym miejscu pracy.
5) wyra˝a opinie w sprawach projektu bud˝etu paƒ-
stwa w zakresie cz´Êci, której dysponentem jest 3. Wyboru elektorów w grupie, o której mowa
minister w∏aÊciwy do spraw szkolnictwa wy˝sze- w art. 46 ust. 1 pkt 1, dokonujà nauczyciele akademic-
go, oraz w sprawach zasad przyznawania uczel- cy posiadajàcy tytu∏ naukowy profesora lub stopieƒ
niom dotacji z bud˝etu paƒstwa. naukowy doktora habilitowanego, a w grupie, o której
mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2, nauczyciele akademiccy
3. Opinie w sprawach, o których mowa w ust. 2 posiadajàcy stopieƒ naukowy doktora.
pkt 3—5, Rada wyra˝a w terminie nie d∏u˝szym ni˝
miesiàc od otrzymania projektu przedstawionego 4. W uczelniach artystycznych, wojskowych i s∏u˝b
przez w∏aÊciwy organ. paƒstwowych wyboru elektorów w grupach nauczy-
4. Rada mo˝e wspó∏pracowaç z krajowymi i mi´- cieli akademickich, o których mowa w ust. 2, dokonu-
dzynarodowymi organizacjami dzia∏ajàcymi w obsza- je si´ odpowiednio w proporcji jeden elektor na ka˝dà
rze szkolnictwa wy˝szego. grup´ dwudziestu oraz na ka˝dà grup´ pi´çdziesi´ciu
nauczycieli akademickich.
Art. 46. 1. Rada sk∏ada si´ z przedstawicieli:
5. Wyboru cz∏onków Rady, o których mowa
1) nauczycieli akademickich posiadajàcych tytu∏ na- w art. 46 ust. 1 pkt 4, dokonujà elektorzy zgromadzeni
ukowy profesora lub stopieƒ naukowy doktora ha- na ogólnopolskim spotkaniu wyborczym, na okres
bilitowanego — w liczbie dwudziestu jeden; dwóch lat. Elektorów wybierajà doktoranci w propor-
2) nauczycieli akademickich posiadajàcych stopieƒ cji jeden elektor na ka˝dà grup´ stu uczestników stu-
naukowy doktora — w liczbie szeÊciu; diów doktoranckich prowadzonych w uczelni.

3) studentów — w liczbie czterech; 6. Uczelnie, w których zgodnie z zasadami okreÊlo-


nymi w ust. 2, 3 i 5 nie mo˝e byç dokonany wybór ˝ad-
4) doktorantów — w liczbie dwóch.
nego elektora w danej grupie, tworzà wspólne okr´gi
2. Kadencja Rady trwa cztery lata i rozpoczyna si´ wyborcze, zgodnie z regulaminem wyborczym, o któ-
1 stycznia. rym mowa w ust. 10.

3. Rada dzia∏a na posiedzeniach plenarnych oraz 7. Bierne prawo wyborcze nie przys∏uguje nauczy-
przez swoje organy. Organizacj´ i tryb dzia∏ania Rady cielom akademickim pe∏niàcym funkcje jednoosobo-
oraz jej organy i ich kompetencje okreÊla statut, wych organów uczelni oraz prorektora i zast´pcy kie-
uchwalony przez Rad´ na posiedzeniu plenarnym. rownika podstawowej jednostki organizacyjnej. Cz∏on-
kostwa w Radzie nie mo˝na ∏àczyç z cz∏onkostwem
4. W posiedzeniach plenarnych Rady uczestniczà w Paƒstwowej Komisji Akredytacyjnej oraz Centralnej
z g∏osem doradczym przedstawiciele reprezentatyw- Komisji do Spraw Stopni i Tytu∏ów.
nych organizacji zwiàzkowych w rozumieniu ustawy
z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw 8. Mandat cz∏onka Rady wygasa w przypadku
Spo∏eczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach Êmierci, rezygnacji z cz∏onkostwa, utraty statusu legi-
dialogu spo∏ecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080, z póên. tymujàcego do pe∏nienia funkcji cz∏onka Rady oraz ob-
zm.3)) dzia∏ajàcych w uczelniach, po jednym z ka˝dego j´cia funkcji, o której mowa w ust. 7.
zwiàzku.
——————— 9. W przypadku wygaÊni´cia mandatu cz∏onka Ra-
3) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. dy w trakcie jej kadencji zwolniony mandat obejmuje
z 2001 r. Nr 154, poz. 1793 i 1800, z 2002 r. Nr 10, poz. 89 osoba, która w wyborach uzyska∏a kolejnà najwi´kszà
i Nr 240, poz. 2056 oraz z 2004 r. Nr 240, poz. 2407. liczb´ g∏osów.
Dziennik Ustaw Nr 164 — 9979 — Poz. 1365

10. Sposób i tryb wyboru elektorów oraz cz∏on- 3. W uzasadnionych przypadkach minister w∏aÊci-
ków Rady okreÊla uchwalony przez nià regulamin wy- wy do spraw szkolnictwa wy˝szego mo˝e zwróciç si´
borczy. do Komisji o przeprowadzenie oceny kszta∏cenia we
wskazanej uczelni lub jej jednostce organizacyjnej
11. Wyboru cz∏onków Rady, o których mowa i o przedstawienie wniosków wynikajàcych z tej oceny.
w art. 46 ust. 1 pkt 3, dokonuje Parlament Studentów
Rzeczypospolitej Polskiej, w trybie okreÊlonym w jego 4. Opinie w sprawach, o których mowa w ust. 1
regulaminie, na czas wskazany w tym regulaminie. pkt 1, Komisja wyra˝a w terminie nie d∏u˝szym ni˝
cztery miesiàce od dnia otrzymania wniosku. W przy-
Rozdzia∏ 6 padku niewyra˝enia opinii w tym terminie minister
w∏aÊciwy do spraw szkolnictwa wy˝szego podejmuje
Paƒstwowa Komisja Akredytacyjna decyzj´ bez tej opinii.

Art. 48. 1. Paƒstwowà Komisj´ Akredytacyjnà, 5. Oceny, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i w ust. 3,
zwanà dalej „Komisjà”, powo∏uje minister w∏aÊciwy wraz z uzasadnieniem i wynikajàcymi z tych ocen
do spraw szkolnictwa wy˝szego. wnioskami, Komisja przedstawia w terminie miesiàca
od dnia zakoƒczenia procedury oceniania.
2. Cz∏onków Komisji minister w∏aÊciwy do spraw
szkolnictwa wy˝szego powo∏uje spoÊród kandydatów 6. Komisja mo˝e wspó∏pracowaç z krajowymi
zg∏oszonych przez Rad´, Konferencj´ Rektorów Aka- i mi´dzynarodowymi organizacjami, których przed-
demickich Szkó∏ Polskich, Konferencj´ Rektorów Za- miotem dzia∏ania jest ocena jakoÊci kszta∏cenia i akre-
wodowych Szkó∏ Polskich, Parlament Studentów Rze- dytacja.
czypospolitej Polskiej, senaty uczelni oraz ogólnokra-
jowe stowarzyszenia naukowe i organizacje praco- 7. W zwiàzku z wykonywaniem zadaƒ, o których
dawców. Cz∏onkiem Komisji mo˝e byç nauczyciel aka- mowa w ust. 1 pkt 2 i w ust. 3, Komisja mo˝e przetwa-
demicki posiadajàcy co najmniej stopieƒ naukowy rzaç dane osobowe nauczycieli akademickich i studen-
doktora, zatrudniony w uczelni jako podstawowym tów ocenianych uczelni w zakresie niezb´dnym dla
miejscu pracy. Powo∏ujàc cz∏onków Komisji, minister wykonania tych zadaƒ.
w∏aÊciwy do spraw szkolnictwa wy˝szego uwzgl´dnia
wymóg reprezentowania w sk∏adzie Komisji przedsta- Art. 50. 1. Komisja dzia∏a na posiedzeniach plenar-
wicieli grup kierunków studiów okreÊlonych w art. 50 nych oraz przez swoje organy.
ust. 4.
2. Organami Komisji sà:
3. Cz∏onkiem Komisji z mocy prawa jest przewodni-
czàcy Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. 1) przewodniczàcy;
2) sekretarz;
4. Cz∏onek Komisji mo˝e byç odwo∏any, na wnio-
sek prezydium Komisji, przez ministra w∏aÊciwego do 3) prezydium.
spraw szkolnictwa wy˝szego.
3. W sk∏ad prezydium wchodzà:
5. Komisja liczy nie mniej ni˝ szeÊçdziesi´ciu i nie 1) przewodniczàcy Komisji;
wi´cej ni˝ osiemdziesi´ciu cz∏onków.
2) sekretarz;
6. Kadencja Komisji trwa cztery lata i rozpoczyna
si´ 1 stycznia. 3) przewodniczàcy zespo∏ów, o których mowa w ust. 4;
4) przewodniczàcy Parlamentu Studentów Rzeczypo-
7. Rektor, na wniosek cz∏onka Komisji, mo˝e zwol- spolitej Polskiej.
niç go ca∏kowicie lub cz´Êciowo z obowiàzku prowa-
dzenia zaj´ç dydaktycznych. 4. W sk∏ad Komisji wchodzà zespo∏y kierunków
studiów:
Art. 49. 1. Komisja przedstawia ministrowi w∏aÊci-
wemu do spraw szkolnictwa wy˝szego opinie i wnio- 1) humanistycznych;
ski dotyczàce: 2) przyrodniczych;
1) utworzenia uczelni, przyznania uczelni uprawnie- 3) matematyczno-fizyczno-chemicznych;
nia do prowadzenia studiów na danym kierunku
i okreÊlonym poziomie kszta∏cenia; 4) rolniczych, leÊnych i weterynaryjnych;

2) dokonanej oceny kszta∏cenia na danym kierunku, 5) medycznych;


w tym kszta∏cenia nauczycieli oraz przestrzegania 6) wychowania fizycznego;
warunków prowadzenia studiów.
7) technicznych;
2. W sprawach, o których mowa w ust. 1, Komisja 8) ekonomicznych;
mo˝e zwracaç si´ do uczelni o udzielenie wyjaÊnieƒ
i informacji oraz przeprowadzaç wizytacje uczelni. 9) spo∏ecznych i prawnych;
Dziennik Ustaw Nr 164 — 9980 — Poz. 1365

10) artystycznych; Rozdzia∏ 7


11) wojskowych. Konferencje rektorów
5. W sk∏ad zespo∏u wchodzi co najmniej pi´ciu Art. 54. 1. Uczelnie akademickie, w których kszta∏-
cz∏onków Komisji, b´dàcych przedstawicielami grupy ci si´ ∏àcznie wi´cej ni˝ po∏owa ogólnej liczby studen-
kierunków studiów, w tym co najmniej trzech posiada- tów studiujàcych w uczelniach akademickich, mogà
jàcych tytu∏ naukowy profesora lub stopieƒ naukowy utworzyç Konferencj´ Rektorów Akademickich Szkó∏
doktora habilitowanego w dziedzinach lub dyscypli- Polskich.
nach naukowych zwiàzanych z danà grupà kierunków
studiów. 2. Uczelnie zawodowe, w których kszta∏ci si´ ∏àcz-
nie wi´cej ni˝ po∏owa ogólnej liczby studentów stu-
Art. 51. 1. Przewodniczàcego Komisji oraz jej se- diujàcych w uczelniach zawodowych, mogà utworzyç
kretarza powo∏uje i odwo∏uje minister w∏aÊciwy do Konferencj´ Rektorów Zawodowych Szkó∏ Polskich.
spraw szkolnictwa wy˝szego.
3. Do konferencji rektorów, o których mowa
2. Przewodniczàcy Komisji zwo∏uje posiedzenia w ust. 1 i 2, stosuje si´ odpowiednio przepisy art. 10
plenarne Komisji, przewodniczy jej obradom, repre- ust. 1 i 2, art. 11, art. 25, art. 28 i art. 29 oraz art. 33—39
zentuje jà na zewnàtrz oraz podpisuje uchwa∏y Komisji. ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. — Prawo o stowarzy-
szeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z 2003 r.
3. Sekretarz zapewnia sprawne funkcjonowanie Nr 96, poz. 874 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055), z za-
Komisji i wykonywanie przez nià zadaƒ. chowaniem przepisów niniejszej ustawy.
4. Przewodniczàcych zespo∏ów wybierajà ich 4. Organem nadzorujàcym konferencje rektorów,
cz∏onkowie spoÊród swego grona. o których mowa w ust. 1 i 2, jest minister w∏aÊciwy do
spraw szkolnictwa wy˝szego.
Art. 52. 1. Prezydium podejmuje uchwa∏y w spra-
wach, o których mowa w art. 49 ust. 1 i 3, kierujàc si´ 5. Statuty konferencji rektorów, o których mowa
sprawozdaniem przed∏o˝onym przez jeden spoÊród w ust. 1 i 2, okreÊlajà w szczególnoÊci zasady cz∏onko-
zespo∏ów, o których mowa w art. 50 ust. 4. stwa zwyk∏ego oraz cz∏onkostwa stowarzyszonego —
indywidualnego i zbiorowego, a tak˝e kryteria repre-
2. Strona niezadowolona z uchwa∏y prezydium zentacji uczelni cz∏onkowskich ró˝nych typów w orga-
podj´tej w sprawach, o których mowa w art. 49 ust. 1 nach konferencji.
i 3, mo˝e zwróciç si´ z wnioskiem o ponowne rozpa-
trzenie sprawy. Wniosek kieruje si´ do Komisji w ter- 6. Kadencja organów konferencji rektorów, o któ-
minie trzydziestu dni od dnia dor´czenia uchwa∏y. rych mowa w ust. 1 i 2, jest zgodna z kadencjà orga-
nów uczelni publicznych.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, jest rozpatry-
wany na wspólnym posiedzeniu zespo∏u i prezydium Art. 55. 1. Konferencje rektorów, o których mowa
Komisji w terminie nie d∏u˝szym ni˝ dwa miesiàce od w art. 54 ust. 1 i 2, dzia∏ajà na rzecz rozwoju szkolnic-
dnia otrzymania wniosku. twa wy˝szego, nauki i kultury, a w szczególnoÊci:

Art. 53. 1. Organizacj´ i tryb dzia∏ania Komisji, 1) wyst´pujà do organów w∏adzy publicznej w istot-
szczegó∏owe kompetencje jej organów, tryb dokony- nych sprawach szkolnictwa wy˝szego, nauki i kul-
wania ocen, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 2 tury oraz w ˝ywotnych sprawach Êrodowiska aka-
i ust. 3, oraz sposób wyznaczania recenzentów okre- demickiego;
Êla statut uchwalony przez Komisj´ na posiedzeniu 2) wyra˝ajà z w∏asnej inicjatywy opinie i przedsta-
plenarnym. wiajà wnioski w sprawach dotyczàcych szkolnic-
twa wy˝szego, nauki i kultury.
2. Obs∏ug´ administracyjnà i finansowà Komisji
wykonuje Biuro Paƒstwowej Komisji Akredytacyjnej, 2. Organy w∏adzy publicznej zasi´gajà opinii kon-
zwane dalej „biurem”. ferencji rektorów, o których mowa w art. 54 ust. 1 i 2,
w sprawach:
3. Biuro jest paƒstwowà jednostkà bud˝etowà fi-
nansowanà ze Êrodków ustalanych w cz´Êci bud˝etu 1) zasad dzia∏ania i kierunków rozwoju szkolnictwa
paƒstwa, której dysponentem jest minister w∏aÊciwy wy˝szego, systemu badaƒ naukowych, kszta∏cenia
do spraw szkolnictwa wy˝szego. i pomocy materialnej dla studentów i doktorantów,
zarzàdzania uczelniami, kszta∏cenia kadr i polityki
4. Dyrektora biura powo∏uje i odwo∏uje przewodni- naukowej oraz bazy materialnej szkó∏ wy˝szych;
czàcy Komisji. Pozosta∏ych pracowników zatrudnia 2) projektu bud˝etu paƒstwa w cz´Êci dotyczàcej
dyrektor. szkolnictwa wy˝szego;
5. Szczegó∏owy zakres dzia∏alnoÊci biura oraz jego 3) projektów aktów prawnych dotyczàcych szkolnic-
organizacj´ okreÊla regulamin organizacyjny nadany twa wy˝szego, nauki i kultury, a tak˝e promocji na-
przez przewodniczàcego Komisji. uki polskiej za granicà;
Dziennik Ustaw Nr 164 — 9981 — Poz. 1365

4) rozwiàzaƒ w systemie oÊwiaty majàcych znaczenie 3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si´ odpowiednio do in-
dla szkó∏ wy˝szych. nych uczelni publicznych, w których dzia∏a teologiczna
podstawowa jednostka organizacyjna, z tym ˝e poro-
3. Termin na wyra˝enie opinii w sprawach, o któ- zumienie z w∏aÊciwymi w∏adzami koÊcio∏ów i zwiàz-
rych mowa w ust. 2 pkt 2—4, wynosi miesiàc. W przy- ków wyznaniowych dotyczy tylko postanowieƒ statu-
padku bezskutecznego up∏ywu tego terminu wymóg tu zwiàzanych z funkcjonowaniem teologicznej pod-
zasi´gni´cia opinii uwa˝a si´ za spe∏niony. stawowej jednostki organizacyjnej.

DZIA¸ II Art. 58. 1. Statut uczelni niepublicznej nadaje jej


za∏o˝yciel albo uchwala organ kolegialny uczelni
Ustrój uczelni wskazany w statucie, z zastrze˝eniem art. 24 ust. 1.
Rozdzia∏ 1 2. Statut uczelni niepublicznej okreÊla sposób
przej´cia funkcji za∏o˝yciela w razie jego Êmierci, je˝e-
Statut uczelni li jest osobà fizycznà, albo likwidacji, je˝eli jest osobà
prawnà, oraz zasady i tryb likwidacji uczelni,
Art. 56. 1. Statut uczelni publicznej uchwala jej se-
z uwzgl´dnieniem zobowiàzaƒ za∏o˝yciela uczelni
nat wi´kszoÊcià co najmniej dwóch trzecich g∏osów
w przypadku jej likwidacji. Przej´cie funkcji za∏o˝ycie-
swojego sk∏adu, po zasi´gni´ciu opinii zwiàzków za-
la wymaga zgody ministra w∏aÊciwego do spraw
wodowych dzia∏ajàcych w uczelni.
szkolnictwa wy˝szego wyra˝onej w formie decyzji ad-
2. Statut uczelni publicznej, która posiada co naj- ministracyjnej.
mniej cztery uprawnienia do nadawania stopnia na-
ukowego doktora, a w przypadku uczelni artystycznej 3. Statut uczelni niepublicznej wchodzi w ˝ycie
dwa takie uprawnienia, wchodzi w ˝ycie z dniem okre- z dniem wydania przez ministra w∏aÊciwego do spraw
Êlonym w uchwale senatu. szkolnictwa wy˝szego decyzji zatwierdzajàcej ten sta-
tut, chyba ˝e w statucie zosta∏ okreÊlony termin póê-
3. Statut uczelni publicznej niespe∏niajàcej wyma- niejszy, z zastrze˝eniem ust. 4.
gaƒ okreÊlonych w ust. 2 wchodzi w ˝ycie z dniem wy-
dania przez ministra w∏aÊciwego do spraw szkolnic- 4. Statut uczelni niepublicznej, która posiada co
twa wy˝szego decyzji zatwierdzajàcej ten statut, chyba najmniej cztery uprawnienia do nadawania stopnia
˝e w statucie zosta∏ okreÊlony termin póêniejszy. Sta- naukowego doktora, a w przypadku uczelni artystycz-
tut wchodzi w ˝ycie po up∏ywie szeÊciu miesi´cy od nej dwa takie uprawnienia, wchodzi w ˝ycie z dniem
dnia dor´czenia ministrowi w∏aÊciwemu do spraw okreÊlonym w uchwale senatu lub w decyzji za∏o˝y-
szkolnictwa wy˝szego, je˝eli w tym terminie minister ciela.
nie odmówi∏ zatwierdzenia statutu lub nie wezwa∏
uczelni publicznej do usuni´cia uchybieƒ. 5. Do statutu uczelni niepublicznej stosuje si´ od-
powiednio przepisy art. 56 ust. 3—5.
4. Minister w∏aÊciwy do spraw szkolnictwa wy˝sze-
go odmawia zatwierdzenia statutu w razie stwierdze- Art. 59. Przepisy art. 56—58 stosuje si´ odpowied-
nia jego niezgodnoÊci z prawem. Przed podj´ciem de- nio do zmiany w statucie.
cyzji o odmowie zatwierdzenia statutu minister wzywa
uczelni´ publicznà do usuni´cia niezgodnoÊci z pra- Rozdzia∏ 2
wem. Minister zatwierdza statut nie póêniej ni˝ w cià-
gu szeÊciu miesi´cy od dnia otrzymania statutu w pra- Organy uczelni
wid∏owym brzmieniu.
Art. 60. 1. Organami kolegialnymi uczelni publicz-
5. Przepisy ust. 1—4 stosuje si´ odpowiednio do nej sà senat i rady podstawowych jednostek organiza-
uczelni wojskowych, s∏u˝b paƒstwowych, artystycz-
cyjnych, z zastrze˝eniem ust. 2.
nych, medycznych oraz morskich, z tym ˝e uprawnie-
nia ministra w∏aÊciwego do spraw szkolnictwa wy˝-
2. Statut publicznej uczelni zawodowej mo˝e prze-
szego wykonujà odpowiednio ministrowie wskazani
w art. 33 ust. 2. widywaç zamiast senatu inny organ kolegialny.

Art. 57. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw szkolnictwa 3. Przepisy ustawy dotyczàce senatu stosuje si´ do
wy˝szego zatwierdza statut publicznej uczelni teolo- organu kolegialnego, o którym mowa w ust. 2.
gicznej, niespe∏niajàcej wymagaƒ okreÊlonych
w art. 56 ust. 2, w porozumieniu z w∏aÊciwymi w∏a- 4. W uczelni publicznej, je˝eli statut tak stanowi,
dzami koÊcio∏ów i zwiàzków wyznaniowych. obok senatu lub organu, o którym mowa w ust. 2, mo-
˝e dzia∏aç konwent.
2. Statut publicznej uczelni teologicznej spe∏niajà-
cej wymagania okreÊlone w art. 56 ust. 2 jest uchwa- 5. Organy kolegialne uczelni niepublicznej okreÊla
lany przez w∏aÊciwy organ uczelni w porozumieniu jej statut. Przepisy ustawy dotyczàce senatu stosuje
z w∏aÊciwymi w∏adzami koÊcio∏ów i zwiàzków wyzna- si´ odpowiednio do najwy˝szego organu kolegialnego
niowych. uczelni niepublicznej.
Dziennik Ustaw Nr 164 — 9982 — Poz. 1365

6. Organami jednoosobowymi uczelni sà rektor mowych oraz zasad przyj´ç na studia i studia dok-
i kierownicy podstawowych jednostek organizacyj- toranckie;
nych. Kierownikiem wydzia∏u jest dziekan.
3) ustalanie g∏ównych kierunków dzia∏alnoÊci uczelni;
7. Statut uczelni niepublicznej mo˝e przewidywaç
istnienie innego, oprócz rektora, organu jednoosobo- 4) ustalanie zasad dzia∏ania uczelni oraz wytycznych
wego. dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych
w zakresie wykonywania podstawowych zadaƒ
8. Organami wyborczymi uczelni publicznej sà ko- uczelni okreÊlonych w art. 13;
legia elektorów.
5) ocena dzia∏alnoÊci uczelni, zatwierdzanie rocznych
9. W organach kolegialnych uczelni i organach wy- sprawozdaƒ rektora z jej dzia∏alnoÊci oraz ocena
borczych uczelni publicznej sà reprezentowani na- dzia∏alnoÊci rektora;
uczyciele akademiccy, doktoranci, studenci oraz pra- 6) podejmowanie uchwa∏ w sprawie utworzenia filii,
cownicy nieb´dàcy nauczycielami akademickimi. zamiejscowej podstawowej jednostki organizacyj-
nej lub zamiejscowego oÊrodka dydaktycznego
Art. 61. 1. Sk∏ad senatu uczelni okreÊla statut.
oraz w sprawie utworzenia i likwidacji kierunku
2. Statut uczelni publicznej okreÊla tryb wyboru studiów;
i procentowy udzia∏ w sk∏adzie senatu przedstawicieli 7) wyra˝anie zgody na zawarcie przez rektora umowy
nauczycieli akademickich, doktorantów, studentów o wspó∏pracy z podmiotem zagranicznym, chyba
oraz pracowników nieb´dàcych nauczycielami akade- ˝e statut stanowi inaczej;
mickimi, z uwzgl´dnieniem ust. 3.
8) wyra˝anie zgody na utworzenie akademickiego
3. Udzia∏ przedstawicieli studentów i doktorantów inkubatora przedsi´biorczoÊci lub centrum trans-
w senacie uczelni nie mo˝e byç mniejszy ni˝ 20 %. feru technologii w formie jednostki ogólnouczel-
Liczb´ przedstawicieli studentów i doktorantów ustala nianej, fundacji lub spó∏ki handlowej, prowadzà-
si´ proporcjonalnie do liczebnoÊci obu tych grup cych dzia∏alnoÊç us∏ugowà, szkoleniowà lub na-
w uczelni, z tym ˝e studenci i doktoranci sà reprezen- ukowà;
towani co najmniej przez jednego przedstawiciela ka˝-
dej z tych grup. 9) nadawanie tytu∏u doktora honoris causa;

4. W publicznej uczelni akademickiej nauczyciele 10) podejmowanie uchwa∏ w sprawach okreÊlonych


akademiccy posiadajàcy tytu∏ naukowy profesora lub w przepisach o zak∏adach opieki zdrowotnej;
stopieƒ naukowy doktora habilitowanego stanowià
wi´cej ni˝ po∏ow´ statutowego sk∏adu senatu, nie wi´- 11) wyra˝anie opinii spo∏ecznoÊci akademickiej uczel-
cej jednak ni˝ trzy piàte. ni oraz wyra˝anie opinii w sprawach przed∏o˝o-
nych przez rektora, rad´ podstawowej jednostki
5. W publicznej uczelni zawodowej nauczyciele organizacyjnej albo cz∏onków senatu, w liczbie
akademiccy posiadajàcy co najmniej stopieƒ naukowy okreÊlonej w statucie.
doktora stanowià wi´cej ni˝ po∏ow´ statutowego sk∏a-
du senatu, z tym ˝e statut uczelni zawodowej prowa- 2. Do kompetencji senatu uczelni publicznej nale˝y
dzàcej studia drugiego stopnia lub jednolite studia tak˝e:
magisterskie mo˝e ustaliç inny sk∏ad senatu.
1) uchwalanie planu rzeczowo-finansowego uczelni;
6. Przewodniczàcym senatu uczelni jest rektor.
2) zatwierdzanie sprawozdania finansowego uczelni
zgodnie z przepisami o rachunkowoÊci;
7. W posiedzeniach senatu uczelni publicznej
uczestniczà, z g∏osem doradczym, kanclerz, kwestor, 3) ustalanie zasad nabywania, zbywania i obcià˝ania
dyrektor biblioteki g∏ównej oraz przedstawiciele papierów wartoÊciowych w zakresie nieuregulo-
zwiàzków zawodowych dzia∏ajàcych w tej uczelni, po wanym w przepisach o finansach publicznych oraz
jednym z ka˝dego zwiàzku. o obrocie papierami wartoÊciowymi;
8. W publicznej uczelni zawodowej w sk∏ad senatu 4) wyra˝anie, z zastrze˝eniem art. 90 ust. 4, zgody na:
wchodzà kanclerz oraz przedstawiciel uczelni wskaza-
ny przez rektora uczelni akademickiej, z którà publicz- a) nabycie, zbycie lub obcià˝enie mienia o warto-
na uczelnia zawodowa wspó∏dzia∏a na podstawie za- Êci okreÊlonej w statucie,
wartej umowy. b) przystàpienie do spó∏ki, spó∏dzielni lub innej or-
ganizacji gospodarczej oraz utworzenie spó∏ki
Art. 62. 1. Do kompetencji senatu uczelni nale˝y:
lub fundacji.
1) uchwalanie statutu, z zastrze˝eniem art. 58 ust. 1;
3. W uczelni, w której nie ma podstawowych jed-
2) uchwalanie regulaminu studiów, regulaminu stu- nostek organizacyjnych, senat pe∏ni równie˝ funkcj´
diów doktoranckich, regulaminu studiów podyplo- rady takiej jednostki.
Dziennik Ustaw Nr 164 — 9983 — Poz. 1365

Art. 63. 1. W sk∏ad konwentu uczelni publicznej spraw zastrze˝onych przez ustaw´ lub statut do kom-
mogà wchodziç w szczególnoÊci przedstawiciele: petencji innych organów uczelni lub kanclerza,
w szczególnoÊci:
1) organów paƒstwowych;
1) podejmuje decyzje dotyczàce mienia i gospodarki
2) organów samorzàdu terytorialnego i zawodowe- uczelni;
go;
2) tworzy, przekszta∏ca i znosi jednostki organizacyj-
3) instytucji i stowarzyszeƒ naukowych, zawodowych ne wskazane przez statut;
oraz twórczych;
3) sprawuje nadzór nad dzia∏alnoÊcià dydaktycznà
4) organizacji pracodawców oraz, je˝eli statut tak sta- i badawczà uczelni;
nowi, organizacji samorzàdu gospodarczego;
4) sprawuje nadzór nad administracjà i gospodarkà
5) przedsi´biorców i instytucji finansowych.
uczelni;
2. W sk∏ad konwentu publicznej uczelni zawodowej 5) dba o przestrzeganie prawa oraz zapewnienie bez-
mogà wchodziç przedstawiciele uczelni akademickiej, pieczeƒstwa na terenie uczelni;
z którà publiczna uczelnia zawodowa wspó∏dzia∏a.
6) okreÊla zakres obowiàzków prorektorów.
3. Szczegó∏owy sk∏ad konwentu oraz sposób po-
wo∏ywania jego cz∏onków, w tym przedstawicieli wy- 3. Rektor uczelni publicznej odpowiada, na zasa-
mienionych w ust. 1, okreÊla statut. dach okreÊlonych w odr´bnych przepisach, za naru-
szenie w uczelni dyscypliny finansów publicznych.
Art. 64. 1. Kompetencje konwentu uczelni publicz-
nej okreÊla statut. 4. Rektor uczelni wojskowej oraz uczelni s∏u˝b paƒ-
stwowych jest jednoczeÊnie komendantem uczelni
2. Statut uczelni publicznej mo˝e okreÊlaç wspólne w rozumieniu przepisów, odpowiednio, o s∏u˝bie woj-
kompetencje senatu i konwentu, a tak˝e ustalaç tryb skowej albo o w∏aÊciwej s∏u˝bie paƒstwowej.
zwo∏ywania i prowadzenia wspólnych posiedzeƒ oraz
podejmowania wspólnych uchwa∏. 5. Do kompetencji rektora uczelni niepublicznej na-
le˝à sprawy, o których mowa w ust. 2 pkt 3 i 5, oraz in-
Art. 65. 1. Uchwa∏y senatu uczelni publicznej pod- ne sprawy okreÊlone w statucie uczelni.
j´te w zakresie kompetencji stanowiàcych sà wià˝àce
dla innych organów uczelni publicznej, jej pracowni- 6. Statut uczelni niepublicznej mo˝e przekazaç
ków, doktorantów i studentów. kompetencje okreÊlone w ust. 2 pkt 1 i 4 do w∏aÊciwo-
Êci organu, o którym mowa w art. 60 ust. 7.
2. Rektor uczelni publicznej zawiesza wykonanie
uchwa∏y senatu naruszajàcej przepisy ustawy lub sta-
Art. 67. 1. Sk∏ad rady podstawowej jednostki orga-
tutu uczelni i w terminie czternastu dni od jej podj´cia
nizacyjnej okreÊla statut.
zwo∏uje posiedzenie senatu w celu ponownego rozpa-
trzenia uchwa∏y. Je˝eli senat nie zmieni albo nie uchy-
2. Przewodniczàcym rady podstawowej jednostki
li zawieszonej uchwa∏y, rektor przekazuje jà ministro-
organizacyjnej jest jej kierownik.
wi w∏aÊciwemu do spraw szkolnictwa wy˝szego lub
w∏aÊciwemu ministrowi wskazanemu w art. 33 ust. 2,
3. Statut okreÊla tryb wyboru i procentowy udzia∏
w celu rozpatrzenia w trybie okreÊlonym w art. 36
w sk∏adzie rady podstawowej jednostki organizacyjnej
ust. 1.
przedstawicieli nauczycieli akademickich, doktoran-
3. Rektor uczelni publicznej zawiesza wykonanie tów, studentów oraz pracowników nieb´dàcych na-
uchwa∏y senatu naruszajàcej wa˝ny interes uczelni uczycielami akademickimi jednostki, z uwzgl´dnie-
i w terminie czternastu dni od jej podj´cia zwo∏uje po- niem ust. 4 i 5.
siedzenie senatu w celu ponownego rozpatrzenia
uchwa∏y. Zawieszona uchwa∏a wchodzi w ˝ycie, je˝eli 4. Udzia∏ przedstawicieli studentów i doktorantów
senat wypowie si´ za jej utrzymaniem wi´kszoÊcià co w radzie podstawowej jednostki organizacyjnej uczel-
najmniej trzech czwartych g∏osów, w obecnoÊci co ni nie mo˝e byç mniejszy ni˝ 20 %. Liczb´ przedstawi-
najmniej dwóch trzecich swojego statutowego sk∏adu. cieli studentów i doktorantów ustala si´ proporcjonal-
nie do liczebnoÊci obu tych grup w podstawowej jed-
4. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje si´ do uczelni niepu- nostce organizacyjnej, z tym ˝e studenci i doktoranci
blicznej, je˝eli jej statut nie stanowi inaczej. sà reprezentowani co najmniej przez jednego przed-
stawiciela ka˝dej z tych grup.
Art. 66. 1. Rektor kieruje dzia∏alnoÊcià uczelni i re-
prezentuje jà na zewnàtrz, jest prze∏o˝onym pracowni- 5. W uczelni akademickiej, nauczyciele akademiccy
ków, studentów i doktorantów uczelni. posiadajàcy tytu∏ naukowy profesora lub stopieƒ na-
ukowy doktora habilitowanego stanowià wi´cej ni˝
2. Rektor uczelni publicznej podejmuje decyzje we po∏ow´ statutowego sk∏adu rady podstawowej jed-
wszystkich sprawach dotyczàcych uczelni, z wyjàtkiem nostki organizacyjnej.
Dziennik Ustaw Nr 164 — 9984 — Poz. 1365

6. W posiedzeniach rady podstawowej jednostki pisami wewn´trznymi uczelni lub naruszajàcà wa˝ny
organizacyjnej uczestniczà, z g∏osem doradczym, interes uczelni.
przedstawiciele zwiàzków zawodowych dzia∏ajàcych
w uczelni, po jednym z ka˝dego zwiàzku. Art. 71. 1. Statut uczelni publicznej okreÊla sk∏ad
kolegium elektorów oraz tryb wyboru jego cz∏onków,
Art. 68. 1. Do kompetencji rady podstawowej jed- tryb wyboru organów jednoosobowych, przedstawi-
nostki organizacyjnej nale˝y w szczególnoÊci: cieli do organów kolegialnych oraz osób pe∏niàcych
inne funkcje z wyboru, z zachowaniem nast´pujàcych
1) ustalanie ogólnych kierunków dzia∏alnoÊci jed- zasad:
nostki;
1) jednoosobowe organy sà wybierane przez kolegia
2) uchwalanie, po zasi´gni´ciu opinii w∏aÊciwego or- elektorów; nie mniej ni˝ 20 % sk∏adu kolegium
ganu samorzàdu studenckiego, zgodnie z wytycz- elektorów stanowià przedstawiciele studentów
nymi ustalonymi przez senat uczelni publicznej i doktorantów; liczb´ przedstawicieli studentów
lub organ kolegialny uczelni niepublicznej, planów i doktorantów ustala si´ proporcjonalnie do liczeb-
studiów i programów nauczania; noÊci obu tych grup odpowiednio w uczelni lub
jednostce organizacyjnej, z tym ˝e studenci i dok-
3) uchwalanie, po zasi´gni´ciu opinii w∏aÊciwego or- toranci sà reprezentowani co najmniej przez jed-
ganu samorzàdu doktorantów, zgodnie z wytycz- nego przedstawiciela ka˝dej z tych grup;
nymi ustalonymi przez senat uczelni publicznej
lub organ kolegialny uczelni niepublicznej, planów 2) czynne prawo wyborcze przys∏uguje nauczycielom
i programów studiów doktoranckich; akademickim zatrudnionym w uczelni jako podsta-
wowym miejscu pracy, pracownikom nieb´dàcym
4) uchwalanie, zgodnie z wytycznymi ustalonymi nauczycielami akademickimi zatrudnionym w pe∏-
przez senat uczelni publicznej lub organ kolegialny nym wymiarze czasu pracy, studentom oraz dok-
uczelni niepublicznej, planów i programów studiów torantom;
podyplomowych oraz kursów dokszta∏cajàcych.
3) bierne prawo wyborcze przys∏uguje nauczycielom
2. Szczegó∏owe kompetencje rady podstawowej akademickim, którzy nie osiàgn´li wieku emerytal-
jednostki organizacyjnej okreÊla statut. nego, zatrudnionym w uczelni jako podstawowym
miejscu pracy, pracownikom nieb´dàcym nauczy-
3. Uchwa∏y rady podstawowej jednostki organiza- cielami akademickimi, zatrudnionym w pe∏nym
cyjnej w sprawach nale˝àcych do jej kompetencji sà wymiarze czasu pracy, studentom oraz doktoran-
wià˝àce dla kierownika, pracowników, doktorantów tom, z zastrze˝eniem art. 72 ust. 1 i 2, art. 75 ust. 2
i studentów tej jednostki. oraz art. 76 ust. 2;
4) ka˝dy wyborca, o którym mowa w pkt 2, ma prawo
4. Od uchwa∏y rady podstawowej jednostki orga-
do zg∏aszania kandydatów;
nizacyjnej kierownikowi tej jednostki s∏u˝y odwo∏anie
do senatu uczelni. 5) g∏osowanie jest tajne;

5. Senat uchyla uchwa∏´ rady podstawowej jed- 6) wybór uwa˝a si´ za dokonany, je˝eli kandydat uzy-
nostki organizacyjnej sprzecznà z ustawà, statutem, ska∏ wi´cej ni˝ po∏ow´ wa˝nych g∏osów, chyba ˝e
uchwa∏à senatu lub najwy˝szego organu kolegialnego statut uczelni wymaga innej wi´kszoÊci kwalifiko-
uczelni niepublicznej, regulaminami i innymi przepisa- wanej;
mi wewn´trznymi uczelni lub naruszajàcà wa˝ny inte- 7) czas i miejsce wyborów podaje si´ do wiadomoÊci
res uczelni. w takim terminie i w taki sposób, aby wyborca
mia∏ mo˝liwoÊç wzi´cia udzia∏u w wyborach;
Art. 69. 1. Tryb zwo∏ywania posiedzeƒ i tryb pracy
organów kolegialnych uczelni okreÊla jej statut. 8) wybory przeprowadzajà komisje wyborcze, powo-
∏ane w trybie okreÊlonym w statucie.
2. Uchwa∏y organów kolegialnych uczelni zapada-
jà zwyk∏à wi´kszoÊcià g∏osów w obecnoÊci co naj- 2. Tryb wyboru oraz czas trwania kadencji przed-
mniej po∏owy statutowej liczby ich cz∏onków, chyba ˝e stawicieli studentów i doktorantów okreÊlajà odpo-
ustawa lub statut okreÊlajà wy˝sze wymagania. wiednio regulamin samorzàdu studenckiego i regula-
min samorzàdu doktorantów.
Art. 70. 1. Kompetencje kierownika podstawowej
jednostki organizacyjnej uczelni okreÊla statut. 3. W publicznych uczelniach zawodowych czynne
i bierne prawo wyborcze przys∏uguje tak˝e nauczycie-
2. Od decyzji kierownika podstawowej jednostki lom akademickim zatrudnionym w uczelni jako dodat-
organizacyjnej s∏u˝y odwo∏anie do rektora. kowym miejscu pracy.

3. Rektor uchyla decyzj´ kierownika podstawowej 4. W publicznych uczelniach artystycznych oraz


jednostki organizacyjnej sprzecznà z ustawà, statu- w artystycznych podstawowych jednostkach organi-
tem, uchwa∏à senatu lub najwy˝szego organu kole- zacyjnych innych uczelni publicznych czynne i bierne
gialnego uczelni niepublicznej, uchwa∏à rady tej jed- prawo wyborcze przys∏uguje tak˝e pracownikom za-
nostki organizacyjnej, regulaminami lub innymi prze- trudnionym co najmniej w po∏owie pe∏nego wymiaru
Dziennik Ustaw Nr 164 — 9985 — Poz. 1365

czasu pracy, a bierne prawo wyborcze — pracowni- 2. W szczególnych przypadkach minister w∏aÊciwy
kom zatrudnionym co najmniej w po∏owie pe∏nego do spraw wewn´trznych mo˝e wyznaczyç rektora
wymiaru czasu pracy, którzy nie osiàgn´li wieku eme- uczelni s∏u˝b paƒstwowych spoÊród, niespe∏niajàcych
rytalnego. warunków okreÊlonych w art. 72 ust. 1, oficerów po-
siadajàcych stopieƒ we w∏aÊciwej s∏u˝bie paƒstwowej
Art. 72. 1. Rektor uczelni publicznej jest wybierany odpowiadajàcy co najmniej stopniowi genera∏a.
spoÊród nauczycieli akademickich posiadajàcych tytu∏
naukowy profesora lub stopieƒ naukowy doktora ha- 3. Prorektora w∏aÊciwego do spraw realizacji za-
bilitowanego. Warunkiem pe∏nienia funkcji rektora daƒ uczelni s∏u˝b paƒstwowych jako jednostki organi-
w uczelni akademickiej jest zatrudnienie w uczelni ja- zacyjnej w∏aÊciwej s∏u˝by wyznacza na wniosek rekto-
ko podstawowym miejscu pracy. ra minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych, spo-
Êród funkcjonariuszy w∏aÊciwej s∏u˝by paƒstwowej.
2. Rektorem uczelni niepublicznej mo˝e byç osoba
posiadajàca co najmniej stopieƒ naukowy doktora za- Art. 75. 1. Statut okreÊla wymagania kwalifikacyj-
trudniona w uczelni jako podstawowym miejscu pracy. ne, jakie musi spe∏niaç kandydat na prorektora, nie
wy˝sze ni˝ wymagania okreÊlone w ustawie w stosun-
3. Rektor uczelni publicznej niespe∏niajàcy w chwili ku do kandydata na rektora.
wyboru wymogu zatrudnienia w uczelni jest zatrudnia-
ny, z pomini´ciem wymagaƒ okreÊlonych w art. 121 2. Prorektor lub prorektorzy, w tym prorektor w∏a-
ust. 3, na warunkach okreÊlonych w ust. 1 najpóêniej Êciwy do spraw studenckich, sà wybierani, w liczbie
w dniu poprzedzajàcym obj´cie funkcji rektora. okreÊlonej przez statut uczelni publicznej, przez kole-
gium elektorów spoÊród kandydatów przedstawio-
4. W przypadku utworzenia nowej uczelni publicz- nych przez rektora, pochodzàcych z grona nauczycieli
nej stosunek pracy z pierwszym jej rektorem nawiàzu- akademickich zatrudnionych w uczelni.
je minister w∏aÊciwy do spraw szkolnictwa wy˝szego,
a w odniesieniu do uczelni wojskowej, s∏u˝b paƒstwo- 3. Osoba kandydujàca na prorektora w∏aÊciwego do
wych, artystycznej, medycznej oraz morskiej odpo- spraw studenckich musi uzyskaç zgod´ wi´kszoÊci
wiednio w∏aÊciwy minister wskazany w art. 33 ust. 2. przedstawicieli studentów i doktorantów w organie do-
konujàcym wyboru. Niezaj´cie stanowiska w terminie
5. W publicznej uczelni morskiej rektor mo˝e byç wskazanym w statucie uwa˝a si´ za wyra˝enie zgody.
wybrany tak˝e spoÊród osób zatrudnionych w tej
uczelni na stanowisku profesora nadzwyczajnego i po- 4. Je˝eli nowo wybrany rektor uczelni morskiej nie
siadajàcych najwy˝szy stopieƒ oficerski, ustalony posiada najwy˝szego stopnia oficerskiego, co naj-
w przepisach o kwalifikacjach zawodowych i sk∏adzie mniej jeden z prorektorów powinien posiadaç taki sto-
za∏óg polskich statków morskich, zwany dalej „naj- pieƒ.
wy˝szym stopniem oficerskim”. W publicznej uczelni
artystycznej rektor mo˝e byç wybrany tak˝e spoÊród Art. 76. 1. Statut okreÊla wymagania kwalifikacyj-
osób zatrudnionych w tej uczelni na stanowisku profe- ne, jakie musi spe∏niaç kandydat na kierownika pod-
sora nadzwyczajnego i odznaczajàcych si´ wybitnymi stawowej jednostki organizacyjnej i kandydat na jego
osiàgni´ciami artystycznymi. zast´pc´, nie wy˝sze ni˝ wymagania okreÊlone w usta-
wie w stosunku do kandydata na rektora.
6. Przewodniczàcy komisji wyborczej stwierdza na
piÊmie wybór rektora i niezw∏ocznie zawiadamia o wy- 2. Warunkiem pe∏nienia funkcji kierownika podsta-
borze ministra w∏aÊciwego do spraw szkolnictwa wy˝- wowej jednostki organizacyjnej lub jego zast´pcy jest
szego lub, odpowiednio, w∏aÊciwego ministra wskaza- zatrudnienie w uczelni jako podstawowym miejscu
nego w art. 33 ust. 2. pracy.

Art. 73. 1. W uczelni wojskowej wybór rektora nie- 3. Tryb wyboru lub powo∏ywania oraz tryb odwo-
b´dàcego ˝o∏nierzem zawodowym wymaga zatwier- ∏ywania kierowników podstawowych jednostek orga-
dzenia przez Ministra Obrony Narodowej, a wybór rek- nizacyjnych i ich zast´pców okreÊla statut.
tora b´dàcego ˝o∏nierzem zawodowym — wyznaczenia
go na to stanowisko przez Ministra Obrony Narodowej. 4. W uczelni publicznej dziekan wydzia∏u i prodzie-
kani pochodzà z wyboru.
2. Rektorem uczelni wojskowej mo˝e zostaç wybra-
ny tak˝e ˝o∏nierz zawodowy spe∏niajàcy warunki okre- 5. Przepis art. 75 ust. 3 stosuje si´ odpowiednio do
Êlone w art. 72 ust. 1, niezatrudniony w tej uczelni. wyboru prodziekana w∏aÊciwego do spraw studenc-
kich, a je˝eli statut przewiduje wybór zast´pców kie-
3. W szczególnych przypadkach Minister Obrony rowników podstawowych jednostek organizacyjnych
Narodowej mo˝e powo∏aç rektora uczelni wojskowej nieb´dàcych wydzia∏ami, tak˝e do wyboru zast´pcy
spoÊród genera∏ów niespe∏niajàcych warunków okre- w∏aÊciwego do spraw studenckich.
Êlonych w art. 72 ust. 1.
6. Je˝eli statut przewiduje powo∏ywanie kierowni-
Art. 74. 1. Rektora uczelni s∏u˝b paƒstwowych wy- ków podstawowych jednostek organizacyjnych i ich
znacza minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych spo- zast´pców, kandydatura zast´pcy kierownika w∏aÊci-
Êród funkcjonariuszy w∏aÊciwej s∏u˝by paƒstwowej. wego do spraw studenckich wymaga zgody organu sa-
Dziennik Ustaw Nr 164 — 9986 — Poz. 1365

morzàdu studenckiego lub organu samorzàdu dokto- 2. Szczegó∏owy tryb powo∏ywania i odwo∏ywania
rantów danej jednostki organizacyjnej, wskazanego organów jednoosobowych uczelni niepublicznej okre-
w regulaminie samorzàdu studenckiego i samorzàdu Êla statut.
doktorantów. Je˝eli samorzàd studencki i samorzàd
doktorantów nie zajmà stanowiska w tej sprawie w ter- Art. 81. 1. Kanclerz uczelni publicznej kieruje jej
minie siedmiu dni, kandydatur´ uwa˝a si´ za przyj´tà. administracjà i gospodarkà w zakresie okreÊlonym
przez statut oraz rektora.
Art. 77. 1. Kadencja kolegialnych i jednoosobo-
wych organów uczelni publicznej trwa cztery lata i roz- 2. Kanclerza uczelni publicznej zatrudnia rektor po
poczyna si´ w dniu 1 wrzeÊnia w roku wyborów, zasi´gni´ciu opinii senatu.
a koƒczy w dniu 31 sierpnia w roku, w którym up∏ywa
kadencja. 3. Kanclerz uczelni publicznej odpowiada za swojà
dzia∏alnoÊç przed rektorem.
2. W uczelni publicznej rektor, prorektor, kierownik
podstawowej jednostki organizacyjnej i jego zast´pca Art. 82. 1. Kwestor uczelni publicznej pe∏ni funkcj´
nie mogà byç wybrani do pe∏nienia tej samej funkcji g∏ównego ksi´gowego i jest zast´pcà kanclerza. Obo-
na wi´cej ni˝ dwie nast´pujàce po sobie kadencje. wiàzki i uprawnienia kwestora jako g∏ównego ksi´go-
wego regulujà odr´bne przepisy.
3. Statut uczelni publicznej okreÊla przypadki wy-
gaÊni´cia mandatu cz∏onka organu kolegialnego 2. Kwestora uczelni publicznej powo∏uje i odwo∏u-
i mandatu organu jednoosobowego przed up∏ywem je rektor na wniosek kanclerza.
kadencji oraz tryb wyborów uzupe∏niajàcych.
Art. 83. 1. Organizacj´ oraz zasady dzia∏ania admi-
4. Organy kolegialne uczelni publicznej pe∏nià nistracji uczelni publicznej okreÊla regulamin organi-
swoje funkcje do czasu ukonstytuowania si´ organów zacyjny, chyba ˝e statut stanowi inaczej. Tryb ustala-
nowej kadencji. nia regulaminu organizacyjnego okreÊla statut.

Art. 78. 1. Rektor i prorektor uczelni publicznej mo- 2. Organizacj´ oraz zasady dzia∏ania administracji
gà byç odwo∏ani przez organ, który dokona∏ wyboru, uczelni niepublicznej okreÊla regulamin organizacyjny
z zastrze˝eniem art. 38 ust. 5. nadany przez za∏o˝yciela lub przez organ wskazany
w statucie.
2. Wniosek o odwo∏anie rektora mo˝e byç zg∏oszo-
ny przez co najmniej po∏ow´ statutowego sk∏adu sena- Rozdzia∏ 3
tu. Wniosek o odwo∏anie prorektora mo˝e byç zg∏oszo-
ny przez rektora, a pisemny wniosek o odwo∏anie pro- Organizacja uczelni
rektora w∏aÊciwego do spraw studenckich mo˝e byç
zg∏oszony równie˝ przez trzy czwarte przedstawicieli Art. 84. 1. W uczelni publicznej spe∏niajàcej wyma-
studentów i doktorantów wchodzàcych w sk∏ad senatu. gania okreÊlone w art. 56 ust. 2 podstawowe jednost-
ki organizacyjne uczelni tworzy, przekszta∏ca i likwidu-
3. Uchwa∏a o odwo∏aniu rektora jest podejmowa- je senat, a w pozosta∏ych uczelniach publicznych —
na wi´kszoÊcià co najmniej trzech czwartych g∏osów w drodze decyzji — minister w∏aÊciwy do spraw szkol-
w obecnoÊci co najmniej dwóch trzecich statutowego nictwa wy˝szego na wniosek senatu.
sk∏adu organu, który dokona∏ wyboru.
2. Uprawnienia ministra w∏aÊciwego do spraw
4. Uchwa∏a o odwo∏aniu prorektora jest podejmo- szkolnictwa wy˝szego okreÊlone w ust. 1 w odniesie-
wana bezwzgl´dnà wi´kszoÊcià g∏osów w obecnoÊci niu do uczelni wojskowych, s∏u˝b paƒstwowych, arty-
co najmniej dwóch trzecich statutowego sk∏adu orga- stycznych, medycznych oraz morskich wykonujà od-
nu, który dokona∏ wyboru. powiednio ministrowie wskazani w art. 33 ust. 2.

Art. 79. 1. Funkcji organu jednoosobowego uczel- 3. W uczelni publicznej mogà byç tworzone inne
ni lub jego zast´pcy nie mo˝e pe∏niç osoba pe∏niàca jednostki organizacyjne. Rodzaje, warunki i tryb two-
funkcj´ organu jednoosobowego w innej uczelni albo rzenia, likwidacji i przekszta∏cania tych jednostek, z za-
b´dàca za∏o˝ycielem innej uczelni niepublicznej. strze˝eniem art. 85, okreÊla statut.

2. Statut mo˝e zakazaç ∏àczenia funkcji cz∏onka or- 4. Rodzaje jednostek organizacyjnych uczelni nie-
ganu kolegialnego uczelni z funkcjà organu jednooso- publicznej oraz warunki i tryb ich tworzenia, likwidacji
bowego innej uczelni, ze statusem za∏o˝yciela innej i przekszta∏cania, z zastrze˝eniem art. 85, okreÊla sta-
uczelni niepublicznej b´dàcego osobà fizycznà albo ze tut.
statusem cz∏onka organu osoby prawnej b´dàcej za∏o-
˝ycielem innej uczelni niepublicznej. Art. 85. 1. Uczelnia mo˝e utworzyç poza swojà sie-
dzibà zamiejscowà jednostk´ organizacyjnà w formie:
Art. 80. 1. Organy jednoosobowe uczelni niepu- 1) podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni;
blicznej i ich zast´pców powo∏uje i odwo∏uje za∏o˝y-
ciel lub organ wskazany w statucie, po zasi´gni´ciu 2) filii, w której sk∏ad wchodzà co najmniej dwie pod-
opinii senatu uczelni. stawowe jednostki organizacyjne uczelni;
Dziennik Ustaw Nr 164 — 9987 — Poz. 1365

3) zamiejscowego oÊrodka dydaktycznego, w którym transferu wyników prac naukowych do gospodarki,


podstawowa jednostka organizacyjna uczelni, po- uczelnie mogà prowadziç akademickie inkubatory
siadajàca uprawnienie do nadawania stopnia na- przedsi´biorczoÊci oraz centra transferu technologii.
ukowego doktora, a za zgodà ministra w∏aÊciwego
do spraw szkolnictwa wy˝szego wydanà po zasi´- 2. Akademicki inkubator przedsi´biorczoÊci tworzy
gni´ciu opinii Paƒstwowej Komisji Akredytacyjnej si´ w celu wsparcia dzia∏alnoÊci gospodarczej Êrodo-
— tak˝e jednostka posiadajàca uprawnienie do wiska akademickiego lub pracowników uczelni i stu-
prowadzenia studiów drugiego stopnia albo jed- dentów b´dàcych przedsi´biorcami.
nolitych studiów magisterskich, realizuje dwie
trzecie zaj´ç dydaktycznych w ramach prowadzo- 3. Akademicki inkubator przedsi´biorczoÊci utwo-
nych studiów pierwszego stopnia, je˝eli spe∏nione rzony:
sà wymagania kadrowe okreÊlone na podstawie
1) w formie jednostki ogólnouczelnianej dzia∏a na
art. 9 pkt 5 lit. b.
podstawie regulaminu zatwierdzonego przez se-
2. Uczelnia, w której nie ma podstawowych jedno- nat uczelni;
stek organizacyjnych, posiadajàca uprawnienie do 2) w formie spó∏ki handlowej lub fundacji dzia∏a
nadawania stopnia naukowego doktora, a za zgodà w oparciu o odpowiednie dokumenty ustrojowe.
ministra w∏aÊciwego do spraw szkolnictwa wy˝szego
wydanà po zasi´gni´ciu opinii Paƒstwowej Komisji 4. Centrum transferu technologii tworzy si´ w celu
Akredytacyjnej, tak˝e uczelnia posiadajàca uprawnie- sprzeda˝y lub nieodp∏atnego przekazywania wyników
nie do prowadzenia studiów drugiego stopnia albo badaƒ i prac rozwojowych do gospodarki.
jednolitych studiów magisterskich, mo˝e utworzyç za-
miejscowy oÊrodek dydaktyczny, w którym realizuje 5. Centrum transferu technologii utworzone:
przewa˝ajàcà cz´Êç zaj´ç dydaktycznych w ramach
prowadzonych studiów pierwszego stopnia, je˝eli 1) w formie jednostki ogólnouczelnianej dzia∏a w opar-
spe∏nione sà wymagania kadrowe okreÊlone na pod- ciu o regulamin zatwierdzony przez senat uczelni;
stawie art. 9 pkt 5 lit. b.
2) w formie spó∏ki handlowej lub fundacji dzia∏a
3. Uczelnia mo˝e utworzyç poza swojà siedzibà za- w oparciu o odpowiednie dokumenty ustrojowe.
miejscowà jednostk´ organizacyjnà o zadaniach in-
nych ni˝ dydaktyczne, tak˝e w formie innej ni˝ okreÊlo- 6. W akademickim inkubatorze przedsi´biorczoÊci
na w ust. 1 pkt 1 i 2. lub centrum transferu technologii, utworzonych w for-
mie ogólnouczelnianych jednostek organizacyjnych,
4. Tworzenie, przekszta∏canie i likwidacja zamiej- tworzy si´ rady nadzorujàce, których sk∏ad i kompe-
scowych jednostek organizacyjnych uczelni publicznej tencje okreÊlone sà odpowiednio w ich regulaminach.
odbywa si´ na zasadach okreÊlonych w art. 84 ust. 1
i 2, z zastrze˝eniem ust. 5 i 6. 7. Dyrektora akademickiego inkubatora przedsi´-
biorczoÊci lub centrum transferu technologii, dzia∏ajà-
5. Utworzenie za granicà zamiejscowej jednostki cych w formie ogólnouczelnianych jednostek organi-
organizacyjnej uczelni wymaga zgody ministra w∏aÊci- zacyjnych, powo∏uje rektor po zasi´gni´ciu opinii se-
wego do spraw zagranicznych i ministra w∏aÊciwego natu, spoÊród kandydatów przedstawionych przez ra-
do spraw szkolnictwa wy˝szego. dy nadzorujàce tych jednostek.

6. Zagraniczne uczelnie mogà tworzyç uczelnie Art. 87. Status szpitali klinicznych b´dàcych bazà
z siedzibà na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, po dydaktycznà i naukowo-badawczà uczelni medycz-
uzyskaniu zgody ministra w∏aÊciwego do spraw szkol- nych lub innych uczelni prowadzàcych dzia∏alnoÊç dy-
nictwa wy˝szego, wydanej po zasi´gni´ciu opinii Paƒ- daktycznà i badawczà w dziedzinie nauk medycznych
stwowej Komisji Akredytacyjnej. regulujà przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r.
o zak∏adach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408,
7. Do uczelni utworzonych przez uczelnie zagra- z póên. zm.4)).
niczne majà zastosowanie przepisy dotyczàce utwo- ———————
rzenia i dzia∏ania uczelni niepublicznej, z wy∏àczeniem 4) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
art. 9 oraz art. 110 ust. 1—3. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591,
z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110,
8. Minister w∏aÊciwy do spraw szkolnictwa wy˝sze- z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158,
go okreÊla, w drodze rozporzàdzenia, warunki, jakie poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756
uczelnie utworzone przez uczelnie zagraniczne muszà i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84,
spe∏niaç, aby prowadziç studia na okreÊlonym pozio- poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43,
mie i kierunku kszta∏cenia, bioràc pod uwag´ tytu∏y poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100,
naukowe i stopnie naukowe uzyskiwane za granicà poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126,
oraz wymagania kadrowe i poziom nauczania obowià- poz. 1382—1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113,
zujàcy w polskich uczelniach. poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151
i 1152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081 i Nr 223,
Art. 86. 1. W celu lepszego wykorzystania poten- poz. 2215 oraz z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 i Nr 273,
cja∏u intelektualnego i technicznego uczelni oraz poz. 2703.
Dziennik Ustaw Nr 164 — 9988 — Poz. 1365

Art. 88. 1. W uczelni dzia∏a system biblioteczno-in- w trybie i na zasadach okreÊlonych w ustawie z dnia
formacyjny, którego podstaw´ stanowi biblioteka. Or- 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoÊciami
ganizacj´ i funkcjonowanie systemu biblioteczno-in- (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782
formacyjnego uczelni, w tym zasady korzystania z nie- oraz z 2005 r. Nr 130, poz. 1087).
go przez osoby nieb´dàce pracownikami, doktoranta-
mi lub studentami uczelni, okreÊla statut. 4. Rozporzàdzanie przez uczelni´ sk∏adnikami akty-
wów trwa∏ych w rozumieniu przepisów o rachunko-
2. Dyrektora biblioteki zatrudnia rektor po zasi´- woÊci, w zakresie okreÊlonym w ustawie z dnia
gni´ciu opinii senatu uczelni. W uczelni akademickiej 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania upraw-
dyrektorem biblioteki mo˝e byç osoba posiadajàca nieƒ przys∏ugujàcych Skarbowi Paƒstwa (Dz. U.
uprawnienia do zajmowania stanowisk wymienionych Nr 106, poz. 493, z póên. zm.6)), wymaga zgody mini-
w art. 113 lub stopieƒ naukowy. stra w∏aÊciwego do spraw Skarbu Paƒstwa.

3. W uczelni dzia∏a rada biblioteczna jako organ 5. W przypadku likwidacji uczelni publicznej jej
opiniodawczy rektora. Sk∏ad i kompetencje rady bi- mienie, po sp∏aceniu zobowiàzaƒ, staje si´, odpowied-
bliotecznej oraz tryb jej powo∏ywania okreÊla statut nio do êród∏a pochodzenia tego mienia zgodnie
uczelni. z ust. 2, mieniem Skarbu Paƒstwa albo mieniem jed-
nostki samorzàdu terytorialnego. O przeznaczeniu
4. Uczelnia w zwiàzku z funkcjonowaniem systemu mienia zlikwidowanej uczelni publicznej decyduje mi-
biblioteczno-informacyjnego mo˝e przetwarzaç okre- nister w∏aÊciwy do spraw szkolnictwa wy˝szego,
Êlone w jej statucie dane osobowe osób korzystajà- a w przypadku uczelni wojskowej, s∏u˝b paƒstwo-
cych z tego systemu. wych, artystycznej, medycznej oraz morskiej odpo-
wiednio ministrowie wskazani w art. 33 ust. 2.
5. Zbiór danych osobowych, o których mowa
w ust. 4, jest zwolniony z obowiàzku rejestracji zbiorów 6. Przepis ust. 5 stosuje si´ odpowiednio do mie-
danych osobowych, o których mowa w art. 40 ustawy nia przekazanego uczelni niepublicznej w trybie ust. 3.
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobo-
wych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, 7. W przypadku likwidacji publicznego szpitala kli-
poz. 1271 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, nicznego utworzonego na zasadach i w trybie okreÊlo-
poz. 285). nych w przepisach o zak∏adach opieki zdrowotnej jego
majàtek, po zaspokojeniu wierzycieli, staje si´ w∏asno-
6. Uczelnia prowadzi archiwum. Dzia∏alnoÊç archi- Êcià Skarbu Paƒstwa lub w∏asnoÊcià publicznej uczel-
wum regulujà przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. ni medycznej albo publicznej uczelni prowadzàcej
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach dzia∏alnoÊç dydaktycznà i badawczà w dziedzinie nauk
(Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1396, z póên. zm.5)). medycznych, a o jego przeznaczeniu decyduje pod-
miot, który utworzy∏ publiczny zak∏ad opieki zdrowot-
Rozdzia∏ 4 nej.

Mienie i finanse uczelni Art. 91. 1. Dzia∏alnoÊç uczelni, o której mowa


w art. 13 ust. 1 i art. 14, podlega zwolnieniu z podatku
Art. 89. Mienie uczelni obejmuje w∏asnoÊç i inne dochodowego, podatku od towarów i us∏ug, podatku
prawa majàtkowe. od nieruchomoÊci, podatku rolnego, podatku leÊnego
i podatku od czynnoÊci cywilnoprawnych na zasadach
Art. 90. 1. W akcie o utworzeniu uczelni publicznej okreÊlonych w odr´bnych ustawach.
wskazuje si´ mienie lub organ, który jà w to mienie
wyposa˝a. 2. Uczelnia jest zwolniona z op∏at z tytu∏u u˝ytko-
wania wieczystego nieruchomoÊci Skarbu Paƒstwa,
2. Na wyposa˝enie, o którym mowa w ust. 1, two- z wyjàtkiem op∏at okreÊlonych w przepisach o gospo-
rzonej uczelni przeznacza si´ nieruchomoÊci z zasobu darowaniu nieruchomoÊciami rolnymi Skarbu Paƒ-
nieruchomoÊci Skarbu Paƒstwa oraz jednostek samo- stwa.
rzàdu terytorialnego. Na wyposa˝enie uczelni tworzo-
nej z po∏àczenia kilku uczelni przeznacza si´ nierucho- Art. 92. Dzia∏alnoÊç uczelni publicznej jest finanso-
moÊci stanowiàce w∏asnoÊç ∏àczonych uczelni; na jej wana z dotacji z bud˝etu paƒstwa na zadania ustawo-
wyposa˝enie mogà byç równie˝ przeznaczone nieru- wo okreÊlone oraz mo˝e byç finansowana z przycho-
chomoÊci z zasobu nieruchomoÊci Skarbu Paƒstwa dów w∏asnych.
oraz jednostek samorzàdu terytorialnego.
Art. 93. 1. Wydatki bud˝etu paƒstwa planowane na
3. Skarb Paƒstwa oraz jednostki samorzàdu teryto- finansowanie dzia∏alnoÊci uczelni publicznych, w cz´-
rialnego mogà przekazywaç uczelniom nieruchomoÊci
———————
——————— 6) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 106, poz. 673,
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 115, poz. 741 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 155,
Nr 137, poz. 1302, z 2004 r. Nr 173, poz. 1808, Nr 202, poz. 1014, z 2000 r. Nr 48, poz. 550, z 2001 r. Nr 4, poz. 26,
poz. 2065 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 69, z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 240, poz. 2055 oraz z 2004 r.
Nr 64, poz. 565 i Nr 163, poz. 1362. Nr 99, poz. 1001, Nr 123, poz. 1291 i Nr 273, poz. 2703.
Dziennik Ustaw Nr 164 — 9989 — Poz. 1365

Êci dotyczàcej wynagrodzeƒ waloryzowane sà corocz- kich, o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia
nie, co najmniej o Êrednioroczny wskaênik wzrostu 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U.
wynagrodzeƒ w paƒstwowej sferze bud˝etowej usta- Nr 116, poz. 1206 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 759);
lony w ustawie bud˝etowej na dany rok bud˝etowy.
11) zadania zwiàzane z kszta∏ceniem i rehabilitacjà
2. Wydatki bud˝etu paƒstwa planowane na finan- leczniczà studentów niepe∏nosprawnych.
sowanie dzia∏alnoÊci uczelni publicznych, w cz´Êci
niedotyczàcej wynagrodzeƒ waloryzowane sà corocz- 2. Uczelnia publiczna w ramach dotacji na pomoc
nie, co najmniej o Êrednioroczny wskaênik wzrostu materialnà dla studentów i doktorantów, o której mo-
cen towarów i us∏ug ustalony w ustawie bud˝etowej wa w ust. 1 pkt 7, mo˝e dofinansowaç remonty do-
na dany rok bud˝etowy. mów oraz sto∏ówek studenckich.

Art. 94. 1. Z bud˝etu paƒstwa uczelnia publiczna 3. Dotacje, o których mowa w ust. 1, sà udzielane
otrzymuje dotacje na: z bud˝etu paƒstwa z cz´Êci, której dysponentem jest
minister w∏aÊciwy do spraw szkolnictwa wy˝szego,
1) zadania zwiàzane z kszta∏ceniem studentów stu- z tym ˝e dla:
diów stacjonarnych, uczestników stacjonarnych
studiów doktoranckich i kadr naukowych oraz 1) uczelni wojskowej dotacje, o których mowa
utrzymaniem uczelni, w tym na remonty; w ust. 1 pkt 1, 2 i 10, sà udzielane z cz´Êci, której
dysponentem jest Minister Obrony Narodowej,
2) zadania uczelni wojskowej zwiàzane z obronà na- z zastrze˝eniem, ˝e dotacja, o której mowa
rodowà; w ust. 1 pkt 1, w zakresie dotyczàcym zadaƒ zwià-
zanych z kszta∏ceniem studentów studiów stacjo-
3) zadania uczelni s∏u˝b paƒstwowych zwiàzane narnych oraz uczestników stacjonarnych studiów
z bezpieczeƒstwem obywateli; doktoranckich obejmuje ˝o∏nierzy zawodowych
4) zadania uczelni artystycznej zwiàzane z dzia∏alno- lub kandydatów na ˝o∏nierzy zawodowych;
Êcià kulturalnà w rozumieniu przepisów o organi- 2) uczelni s∏u˝b paƒstwowych dotacje, o których mo-
zowaniu i prowadzeniu dzia∏alnoÊci kulturalnej; wa w ust. 1 pkt 1, 3, 7, 10 i 11, sà udzielane z cz´-
5) zadania uczelni morskiej zwiàzane z utrzymaniem Êci, której dysponentem jest minister w∏aÊciwy do
statków szkolnych i specjalistycznych oÊrodków spraw wewn´trznych;
szkoleniowych dla kadr morskich oraz szkoleniem 3) uczelni artystycznej dotacje, o których mowa
wojskowym studentów; w ust. 1 pkt 1, 4, 7, 10 i 11, sà udzielane z cz´Êci,
6) zadania uczelni kszta∏càcej personel lotniczy dla której dysponentem jest minister w∏aÊciwy do
lotnictwa cywilnego, zwiàzane z utrzymaniem po- spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;
wietrznych statków szkolnych i specjalistycznych
4) uczelni morskiej dotacje, o których mowa w ust. 1
oÊrodków szkoleniowych kadr powietrznych;
pkt 1, 5, 7, 10 i 11, sà udzielane z cz´Êci, której dys-
7) zadania zwiàzane z bezzwrotnà pomocà materialnà ponentem jest minister w∏aÊciwy do spraw gospo-
dla studentów w zakresie okreÊlonym w art. 173 darki morskiej;
ust. 1 oraz dla doktorantów w zakresie okreÊlonym
5) uczelni kszta∏càcej personel lotniczy dla lotnictwa
w art. 199 ust. 1;
cywilnego dotacje, o których mowa w ust. 1 pkt 6,
8) zadania zwiàzane ze Êwiadczeniami zdrowotnymi, sà udzielane z cz´Êci, której dysponentem jest mi-
wykonywanymi w ramach kszta∏cenia studentów nister w∏aÊciwy do spraw transportu;
studiów stacjonarnych w podstawowej jednostce
6) uczelni medycznej lub innej uczelni publicznej re-
organizacyjnej uczelni medycznej lub innej uczel-
alizujàcej zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 1,
ni publicznej realizujàcej zadania, o których mowa
w pkt 1, i prowadzàcej dzia∏alnoÊç badawczà i prowadzàcej dzia∏alnoÊç badawczà w dziedzinie
w dziedzinie nauk medycznych pod bezpoÊred- nauk medycznych dotacje, o których mowa
nim nadzorem lekarzy lub lekarzy dentystów po- w ust. 1 pkt 1, 7—11 — sà udzielane z cz´Êci, któ-
siadajàcych prawo wykonywania zawodu lekarza rej dysponentem jest minister w∏aÊciwy do spraw
lub lekarza dentysty, b´dàcych pracownikami tej zdrowia.
uczelni;
4. Uczelnia niepubliczna otrzymuje dotacj´ na zada-
9) zadania zwiàzane z prowadzeniem podyplomowe- nia zwiàzane z bezzwrotnà pomocà materialnà dla stu-
go kszta∏cenia w celu zdobywania specjalizacji dentów, w zakresie okreÊlonym w art. 173 ust. 1 oraz dla
przez lekarzy, lekarzy dentystów, lekarzy weteryna- doktorantów, w zakresie okreÊlonym w art. 199 ust. 1.
rii, farmaceutów, piel´gniarki i po∏o˝ne oraz przez
diagnostów laboratoryjnych; 5. Uczelnia niepubliczna spe∏niajàca warunki okre-
Êlone w przepisach wydanych na podstawie art. 95
10) dofinansowanie lub finansowanie kosztów realiza- ust. 1 mo˝e otrzymaç:
cji inwestycji, w tym realizowanych z udzia∏em
Êrodków pochodzàcych z publicznych Êrodków 1) dotacj´ przeznaczonà na pokrycie cz´Êci op∏at
wspólnotowych w ramach kontraktów wojewódz- wnoszonych przez studentów studiów stacjonar-
Dziennik Ustaw Nr 164 — 9990 — Poz. 1365

nych oraz uczestników stacjonarnych studiów jàc na uwadze rodzaj niezb´dnych kosztów pono-
doktoranckich; szonych w zwiàzku z kszta∏ceniem i badaniami na
danym kierunku i danej dziedzinie naukowej oraz
2) dotacje na dofinansowanie kosztów realizacji zadaƒ przygotowaniem doktoranta do prowadzenia dzia-
wymienionych w ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5 oraz 8—11, nie- ∏alnoÊci dydaktycznej, naukowej i badawczej;
zwiàzanych z kszta∏ceniem studentów studiów sta-
cjonarnych i uczestników stacjonarnych studiów 2) zasady podzia∏u dotacji, o których mowa w art. 94,
doktoranckich. z uwzgl´dnieniem:

6. Uczelnia mo˝e otrzymywaç inne Êrodki finanso- a) w zakresie zadaƒ, o których mowa w art. 94
we z bud˝etu paƒstwa oraz z bud˝etów jednostek sa- ust. 1 pkt 1 i 8 — danych o liczbie studentów
morzàdu terytorialnego lub ich zwiàzków. studiów stacjonarnych, uczestników stacjonar-
nych studiów doktoranckich i nauczycieli akade-
7. Przepisy ust. 3, 4 i 5 stosuje si´ odpowiednio do mickich oraz o wskaênikach kosztoch∏onnoÊci
zwiàzku uczelni. poszczególnych kierunków studiów stacjonar-
nych i stacjonarnych studiów doktoranckich
Art. 95. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw szkolnictwa w poszczególnych dziedzinach nauki,
wy˝szego okreÊla, w drodze rozporzàdzenia, warunki b) w zakresie pomocy materialnej dla studentów
i tryb wyst´powania przez uczelnie niepubliczne o do- — danych o liczbie studentów, liczbie studen-
tacje, o których mowa w art. 94, oraz sposób kontroli tów studiów stacjonarnych uprawnionych do
ich wykorzystania, uwzgl´dniajàc jakoÊç kszta∏cenia zakwaterowania w domach studenckich oraz
w uczelni, liczb´ nauczycieli akademickich, dla których liczbie studentów b´dàcych w trudnej sytuacji
uczelnia jest podstawowym miejscem pracy, liczb´ materialnej,
kszta∏conych w uczelni studentów studiów stacjonar-
nych i uczestników stacjonarnych studiów doktoranc- c) w zakresie pomocy materialnej dla doktorantów
kich, zaanga˝owanie w∏asnych Êrodków w rozwój ba- — danych o liczbie doktorantów, liczbie dokto-
zy materialnej uczelni oraz osiàgni´cia uczelni w do- rantów studiów stacjonarnych uprawnionych
tychczasowym kszta∏ceniu. W przypadku dotacji na do zakwaterowania w domach studenckich oraz
pomoc materialnà uwzgl´dnia si´ liczb´ kszta∏conych liczbie doktorantów b´dàcych w trudnej sytu-
w uczelni studentów studiów stacjonarnych i uczestni- acji materialnej
ków stacjonarnych studiów doktoranckich oraz liczb´ — zapewniajàc, w ramach posiadanych Êrodków
studentów i doktorantów b´dàcych w trudnej sytuacji bud˝etowych, mo˝liwie najlepsze funkcjonowanie
materialnej. uczelni.
2. Minister w∏aÊciwy do spraw szkolnictwa wy˝sze- Art. 97. Zasady i tryb finansowania badaƒ nauko-
go przyznaje dotacje, o których mowa w art. 94 ust. 1, wych i prac rozwojowych prowadzonych w uczelni,
4 i 5, okreÊlajàc ich wysokoÊç i przeznaczenie. Dotacje, zakwalifikowanych do finansowania ze Êrodków prze-
o których mowa w art. 94 ust. 3, przyznaje w∏aÊciwy widzianych w bud˝ecie paƒstwa na nauk´, okreÊla
minister wymieniony w art. 94 ust. 3, okreÊlajàc ich ustawa z dnia 8 paêdziernika 2004 r. o zasadach finan-
wysokoÊç i przeznaczenie. sowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273,
poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 85, poz. 727).
3. Minister przyznajàcy dotacj´, o której mowa
w art. 94 ust. 1 pkt 1, mo˝e przyznaç uczelni publicznej Art. 98. 1. Przychodami uczelni publicznej sà
prowadzàcej studia na szczególnie wysokim poziomie, w szczególnoÊci:
potwierdzonym ocenà Paƒstwowej Komisji Akredyta-
cyjnej, dodatkowe Êrodki na kszta∏cenie studentów na 1) dotacje z bud˝etu paƒstwa, o których mowa
okreÊlonych kierunkach studiów, makrokierunkach i stu- w art. 94 ust. 1 pkt 1—6 oraz 8, 9 i 11;
diach mi´dzykierunkowych. Ârodki przeznaczone na te
cele nie mogà ∏àcznie przekraczaç 0,5 % dotacji prze- 2) uzyskane z bud˝etu paƒstwa Êrodki na nauk´,
znaczonej na zadania okreÊlone w art. 94 ust. 1 pkt 1. o których mowa w ustawie wymienionej w art. 97;
3) odp∏atnoÊci za Êwiadczone us∏ugi edukacyjne,
Art. 96. Minister w∏aÊciwy do spraw szkolnictwa
w szczególnoÊci za kszta∏cenie na studiach i stu-
wy˝szego w porozumieniu z Ministrem Obrony Naro-
diach doktoranckich, prowadzonych w formach
dowej oraz ministrami w∏aÊciwymi do spraw we-
niestacjonarnych, oraz za Êwiadczone przez uczel-
wn´trznych, do spraw zdrowia, do spraw kultury
nie artystyczne us∏ugi artystyczne;
i ochrony dziedzictwa narodowego oraz do spraw go-
spodarki morskiej okreÊla, w drodze rozporzàdzenia: 4) op∏aty za post´powanie zwiàzane z przyj´ciem na
studia;
1) wskaêniki kosztoch∏onnoÊci poszczególnych kie-
runków, makrokierunków i studiów mi´dzykierun- 5) jednorazowe op∏aty za wydanie dyplomu, Êwia-
kowych studiów stacjonarnych, z uwzgl´dnieniem dectwa oraz innego dokumentu zwiàzanego z to-
warunków kadrowych niezb´dnych do prowadze- kiem studiów;
nia studiów okreÊlonego stopnia, a tak˝e wskaêni-
ki kosztoch∏onnoÊci stacjonarnych studiów dokto- 6) odp∏atnoÊci za us∏ugi badawcze i specjalistyczne,
ranckich w poszczególnych dziedzinach nauki, ma- specjalistyczne i wysokospecjalistyczne us∏ugi
Dziennik Ustaw Nr 164 — 9991 — Poz. 1365

diagnostyczne, rehabilitacyjne lub lecznicze, a tak- w szczególnoÊci osiàgajàcych wybitne wyniki w na-
˝e op∏aty licencyjne i przychody z dzia∏alnoÊci kul- uce, a tak˝e tych, którzy znaleêli si´ w trudnej sytuacji
turalnej; materialnej.
7) przychody z dzia∏alnoÊci gospodarczej; 4. Zasady pobierania i wysokoÊç op∏at w uczelni
niepublicznej okreÊla organ wskazany w jej statucie.
8) przychody z udzia∏ów i odsetek;
9) przychody ze sprzeda˝y sk∏adników w∏asnego mie- Art. 100. 1. Uczelnia publiczna pokrywa koszty
nia oraz z odp∏atnoÊci za korzystanie z tych sk∏ad- swojej dzia∏alnoÊci, zobowiàzania oraz wydatki na roz-
ników przez osoby trzecie na podstawie umowy wój i inne potrzeby z przychodów okreÊlonych
najmu, dzier˝awy albo innej umowy; w art. 98 ust. 1.

10) przychody z tytu∏u darowizn, dziedziczenia, zapi- 2. Uczelnia publiczna prowadzi samodzielnà go-
sów oraz ofiarnoÊci publicznej; spodark´ finansowà na podstawie planu rzeczowo-fi-
nansowego, zgodnie z przepisami o finansach publicz-
11) Êrodki pochodzàce ze êróde∏ zagranicznych, nie- nych i o rachunkowoÊci.
podlegajàce zwrotowi;
3. Uczelnia publiczna przekazuje ministrowi, który
12) Êrodki, o których mowa w art. 94 ust. 6. sprawuje nad nià nadzór, oraz ministrowi w∏aÊciwemu
do spraw finansów publicznych plan rzeczowo-finan-
2. Maksymalnà wysokoÊç op∏at, o których mowa sowy, w terminie czternastu dni od jego uchwalenia.
w ust. 1 pkt 4 i 5, ustala na rok akademicki, w drodze
rozporzàdzenia, minister w∏aÊciwy do spraw szkolnic- Art. 101. 1. Uczelnia publiczna tworzy:
twa wy˝szego, uwzgl´dniajàc zasad´, ˝e nie mogà one
przekraczaç kosztów planowanych do poniesienia 1) fundusz zasadniczy;
w zakresie niezb´dnym do wykonywania czynnoÊci
zwiàzanych z dokonywaniem wpisu i przyjmowaniem 2) inne fundusze, których utworzenie przewidujà od-
na studia na danym kierunku studiów i okreÊlonym r´bne przepisy.
poziomie kszta∏cenia.
2. Zysk netto przeznacza si´ na fundusz zasadniczy.
3. Niewykorzystane w danym roku Êrodki finanso-
we pozostajà w dyspozycji uczelni. 3. Strat´ netto pokrywa si´ z funduszu zasadnicze-
go.
Art. 99. 1. Uczelnia publiczna mo˝e pobieraç op∏a-
ty za Êwiadczone us∏ugi edukacyjne zwiàzane z: 4. Roczne sprawozdanie finansowe uczelni pu-
blicznej podlega badaniu przez bieg∏ego rewidenta.
1) kszta∏ceniem studentów na studiach niestacjonar-
nych oraz uczestników niestacjonarnych studiów Art. 102. 1. Fundusz zasadniczy odzwierciedla war-
doktoranckich; toÊç mienia uczelni publicznej.

2) powtarzaniem okreÊlonych zaj´ç na studiach sta- 2. W uczelni publicznej Êrodki trwa∏e oraz wartoÊci
cjonarnych oraz stacjonarnych studiach dokto- niematerialne i prawne, z wyjàtkiem budynków i loka-
ranckich z powodu niezadowalajàcych wyników li oraz obiektów in˝ynierii làdowej i wodnej, podlega-
w nauce; jà amortyzacji na zasadach okreÊlonych w odr´bnych
przepisach.
3) prowadzeniem studiów w j´zyku obcym;
3. Budynki i lokale oraz obiekty in˝ynierii làdowej
4) prowadzeniem zaj´ç nieobj´tych planem studiów;
i wodnej sà umarzane.
5) prowadzeniem studiów podyplomowych oraz kur-
sów dokszta∏cajàcych. Art. 103. 1. Uczelnia tworzy fundusz pomocy mate-
rialnej dla studentów i doktorantów.
2. WysokoÊç op∏at, o których mowa w ust. 1, usta-
la rektor uczelni publicznej, z tym ˝e op∏aty, o których 2. Fundusz, o którym mowa w ust. 1, tworzy si´:
mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, nie mogà przekraczaç kosztów 1) z dotacji, o której mowa w art. 94 ust. 1 pkt 7
ponoszonych w zakresie niezb´dnym do uruchomie- i ust. 4, z wy∏àczeniem Êrodków na stypendia mi-
nia i prowadzenia w danej uczelni, odpowiednio stu- nistra, o których mowa w art. 173 ust. 1 pkt 4 i 5;
diów lub studiów doktoranckich, o których mowa
w ust. 1 pkt 1, oraz zaj´ç na studiach lub studiach dok- 2) z op∏at za korzystanie z domu studenckiego;
toranckich, o których mowa w ust. 1 pkt 2, z uwzgl´d- 3) z op∏at za korzystanie ze sto∏ówki studenckiej;
nieniem kosztów amortyzacji i remontów.
4) z innych przychodów, w tym z op∏at za wynajem
3. Senat uczelni publicznej okreÊla szczegó∏owe pomieszczeƒ w domach i sto∏ówkach studenckich.
zasady pobierania op∏at, o których mowa w ust. 1,
w tym tryb i warunki zwalniania — w ca∏oÊci lub 3. Fundusz pomocy materialnej dla studentów
w cz´Êci — z tych op∏at studentów lub doktorantów, i doktorantów w cz´Êci, o której mowa w ust. 2 pkt 1,
Dziennik Ustaw Nr 164 — 9992 — Poz. 1365

przeznacza si´ na wyp∏aty stypendiów i zapomóg, Art. 106. Prowadzenie przez uczelni´ dzia∏alnoÊci
a w przypadku uczelni publicznej tak˝e na remonty do- dydaktycznej, naukowej, badawczej, doÊwiadczalnej,
mów i sto∏ówek studenckich. Dotacja przeznaczona na artystycznej, sportowej, diagnostycznej, rehabilitacyj-
pomoc materialnà dla doktorantów nie mo˝e byç wi´k- nej lub leczniczej nie stanowi dzia∏alnoÊci gospodar-
sza ni˝ 3 % wysokoÊci dotacji okreÊlonej w ust. 2 pkt 1. czej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca
2004 r. o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U.
4. Fundusz pomocy materialnej dla studentów i dok- Nr 173, poz. 1807, z póên. zm.7)).
torantów w cz´Êci, o której mowa w ust. 2 pkt 2—4,
przeznacza si´ na pokrycie kosztów utrzymania domów DZIA¸ III
i sto∏ówek studenckich, a w przypadku uczelni publicz-
nej tak˝e na wynagrodzenia pracowników uczelni za- Pracownicy uczelni
trudnionych w tych domach i sto∏ówkach oraz na odpis
na zak∏adowy fundusz Êwiadczeƒ socjalnych dla tych Rozdzia∏ 1
pracowników, o którym mowa w art. 157.
Przepisy ogólne
5. Fundusz pomocy materialnej dla studentów i dok-
torantów w cz´Êci, o której mowa w ust. 2 pkt 2—4, mo- Art. 107. Pracownikami uczelni sà nauczyciele aka-
˝e byç równie˝ przeznaczony na wyp∏at´ stypendiów demiccy oraz pracownicy nieb´dàcy nauczycielami
i zapomóg oraz remonty i modernizacj´ domów i sto∏ó- akademickimi.
wek studenckich.
Art. 108. Nauczycielami akademickimi sà:
6. Fundusz pomocy materialnej dla studentów
i doktorantów, w cz´Êci nieprzekraczajàcej w danym ro- 1) pracownicy naukowo-dydaktyczni;
ku bud˝etowym 0,2 % dotacji, o której mowa w art. 94
2) pracownicy dydaktyczni;
ust. 1 pkt 7 i ust. 4, mo˝e byç przeznaczony na pokrywa-
nie kosztów realizacji zadaƒ zwiàzanych z przyznawa- 3) pracownicy naukowi;
niem i wyp∏acaniem stypendiów i zapomóg dla studen-
tów i doktorantów, ponoszonych przez uczelni´. 4) dyplomowani bibliotekarze oraz dyplomowani
pracownicy dokumentacji i informacji naukowej.
7. Niewykorzystane w danym roku bud˝etowym
Êrodki funduszu pomocy materialnej dla studentów Art. 109. 1. Nauczycielem akademickim mo˝e zo-
i doktorantów pochodzàce ze êród∏a, o którym mowa staç osoba, która:
w ust. 2 pkt 1, przechodzà na rok nast´pny do wyko-
1) posiada kwalifikacje okreÊlone w ustawie;
rzystania na cele okreÊlone w ust. 3, a Êrodki pocho-
dzàce ze êróde∏ okreÊlonych w ust. 2 pkt 2—4, na cele 2) ma pe∏nà zdolnoÊç do czynnoÊci prawnych;
okreÊlone w ust. 4 i 5.
3) nie zosta∏a ukarana prawomocnym wyrokiem sà-
Art. 104. 1. Uczelnia mo˝e utworzyç, ze Êrodków dowym za przest´pstwo umyÊlne;
innych ni˝ okreÊlone w art. 94 ust. 1 i 6, w∏asny fun-
dusz stypendialny na stypendia dla pracowników 4) nie zosta∏a ukarana karà dyscyplinarnà wymienio-
i studentów oraz doktorantów. Stypendia z tego fun- nà w art. 140 ust. 1 pkt 4;
duszu mogà byç przyznawane, je˝eli statut uczelni tak
stanowi, niezale˝nie od stypendiów, o których mowa 5) korzysta z pe∏ni praw publicznych.
w art. 173 ust. 1 oraz w art. 199 ust. 1.
2. Nauczyciel akademicki mo˝e pozostawaç w tym
2. Stypendia, o których mowa w ust. 1, sà przyzna- samym czasie w stosunku pracy tylko w jednym pod-
wane studentom i doktorantom w uzgodnieniu odpo- stawowym miejscu pracy.
wiednio z uczelnianym organem wykonawczym sa-
morzàdu studenckiego wskazanym w regulaminie sa- 3. Zatrudnienie w uczelni w charakterze nauczycie-
morzàdu studenckiego lub z uczelnianym organem la akademickiego cudzoziemca nast´puje bez koniecz-
wykonawczym samorzàdu doktorantów wskazanym noÊci uzyskania zezwolenia i zgody organu zatrudnie-
w regulaminie samorzàdu doktorantów. nia. Zezwolenia i zgody nie wymaga tak˝e powierze-
nie cudzoziemcowi innej pracy zarobkowej w zakresie
Art. 105. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozpo- zadaƒ, o których mowa w art. 111.
rzàdzenia, szczegó∏owe zasady gospodarki finansowej
uczelni publicznych, z uwzgl´dnieniem: 4. Osoba, o której mowa w ust. 3, podlega obo-
wiàzkowi ubezpieczeƒ spo∏ecznych i ubezpieczeƒ
1) zasad sporzàdzania planu rzeczowo-finansowego; zdrowotnych, a tak˝e korzysta z uprawnieƒ przewi-
dzianych w ustawie oraz innych uprawnieƒ na zasa-
2) zasad tworzenia oraz zmian stanu funduszy; dach obowiàzujàcych obywateli polskich pozostajà-
cych w stosunku pracy.
3) zasad rozliczania kosztów;
———————
4) sposobu dostosowania dotychczasowych zasad 7) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
gospodarki finansowej szkó∏ wy˝szych do posta- z 2004 r. Nr 281, poz. 2777 oraz z 2005 r. Nr 33, poz. 289,
nowieƒ ustawy. Nr 94, poz. 788 i Nr 143, poz. 1199.
Dziennik Ustaw Nr 164 — 9993 — Poz. 1365

Art. 110. 1. Pracownicy naukowo-dydaktyczni i na- czà w sprawowaniu opieki zdrowotnej poprzez wyko-
ukowi sà zatrudniani na stanowiskach: nywanie zadaƒ dydaktycznych i badawczych w powià-
zaniu z udzielaniem Êwiadczeƒ zdrowotnych w szpita-
1) profesora zwyczajnego; lach klinicznych lub oddzia∏ach innych zak∏adów opie-
ki zdrowotnej (szpitali), udost´pnianych tym uczel-
2) profesora nadzwyczajnego;
niom na zasadach okreÊlonych w przepisach o zak∏a-
3) profesora wizytujàcego; dach opieki zdrowotnej.

4) adiunkta; 2. W udzielaniu Êwiadczeƒ zdrowotnych, o których


mowa w ust. 1, nauczyciele akademiccy uczestniczà
5) asystenta. na podstawie odr´bnej umowy zawartej ze szpitalem
klinicznym albo innym zak∏adem opieki zdrowotnej
2. Pracownicy dydaktyczni sà zatrudniani na stano- (szpitalem).
wiskach:
3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si´ odpowiednio do
1) starszego wyk∏adowcy; podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni pu-
blicznych dzia∏ajàcych w zakresie nauk weterynaryj-
2) wyk∏adowcy; nych.
3) lektora lub instruktora. Art. 113. Dyplomowani bibliotekarze oraz dyplo-
mowani pracownicy dokumentacji i informacji nauko-
3. W uczelni zawodowej pracownicy dydaktyczni
wej sà zatrudniani na stanowiskach:
mogà byç zatrudniani tak˝e na stanowiskach wskaza-
nych w ust. 1 pkt 1—3 i 5. 1) starszego kustosza dyplomowanego, starszego
dokumentalisty dyplomowanego;
4. Statut uczelni mo˝e przewidywaç mo˝liwoÊç za-
trudniania pracowników dydaktycznych na stanowi- 2) kustosza dyplomowanego, dokumentalisty dyplo-
sku docenta. Do pracowników tych stosuje si´ odpo- mowanego;
wiednio przepisy ustawy dotyczàce pracowników dy-
daktycznych zatrudnionych na stanowisku starszego 3) adiunkta bibliotecznego, adiunkta dokumentacji
wyk∏adowcy, chyba ˝e szczególny przepis ustawy sta- i informacji naukowej;
nowi inaczej.
4) asystenta bibliotecznego, asystenta dokumentacji
Art. 111. 1. Pracownicy naukowo-dydaktyczni sà i informacji naukowej.
obowiàzani:
Art. 114. 1. Na stanowisku profesora zwyczajnego
1) kszta∏ciç i wychowywaç studentów; mo˝e byç zatrudniona osoba posiadajàca tytu∏ nauko-
wy profesora.
2) prowadziç badania naukowe i prace rozwojowe,
rozwijaç twórczoÊç naukowà albo artystycznà; 2. Na stanowisku profesora nadzwyczajnego mo˝e
byç zatrudniona osoba posiadajàca stopieƒ naukowy
3) uczestniczyç w pracach organizacyjnych uczelni. doktora habilitowanego lub tytu∏ naukowy profesora.
2. Pracownicy naukowi majà obowiàzki okreÊlone 3. Na stanowisku profesora wizytujàcego mo˝e
w ust. 1 pkt 2 i 3. byç zatrudniona osoba b´dàca pracownikiem innej
uczelni, posiadajàca stopieƒ naukowy doktora habili-
3. Do obowiàzków nauczycieli akademickich posia- towanego lub tytu∏ naukowy profesora, z zastrze˝e-
dajàcych tytu∏ naukowy profesora lub stopieƒ nauko- niem art. 115 ust. 3.
wy doktora habilitowanego nale˝y równie˝ kszta∏cenie
kadry naukowej. 4. W uczelni morskiej na stanowisku profesora
nadzwyczajnego mo˝e byç zatrudniona tak˝e osoba
4. Pracownicy dydaktyczni sà obowiàzani: posiadajàca stopieƒ naukowy doktora oraz najwy˝szy
1) kszta∏ciç i wychowywaç studentów; stopieƒ morski.

2) podnosiç swoje kwalifikacje zawodowe; 5. Na stanowisku adiunkta mo˝e byç zatrudniona


osoba, która posiada co najmniej stopieƒ naukowy
3) uczestniczyç w pracach organizacyjnych uczelni. doktora.

5. Nauczyciele akademiccy zatrudnieni w uczelni 6. Na stanowisku asystenta mo˝e byç zatrudniona


zawodowej mogà uczestniczyç w pracach badaw- osoba, która posiada co najmniej tytu∏ zawodowy ma-
czych. Warunki prowadzenia tych prac okreÊla organ gistra lub tytu∏ równorz´dny.
kolegialny uczelni wskazany w statucie.
7. Na stanowiskach pracowników dydaktycznych,
Art. 112. 1. Nauczyciele akademiccy zatrudnieni o których mowa w art. 110 ust. 2, mogà byç zatrudnio-
w uczelni medycznej lub innej uczelni prowadzàcej ne osoby posiadajàce tytu∏ zawodowy magistra lub ty-
dzia∏alnoÊç w dziedzinie nauk medycznych uczestni- tu∏ równorz´dny.
Dziennik Ustaw Nr 164 — 9994 — Poz. 1365

8. Na stanowisku docenta, o którym mowa Rozdzia∏ 2


w art. 110 ust. 4, mo˝e byç zatrudniona osoba posia-
dajàca co najmniej stopieƒ naukowy doktora. Stosunek pracy pracowników uczelni
Art. 115. 1. Na stanowisku profesora nadzwyczaj- Art. 118. 1. Nawiàzanie stosunku pracy z nauczy-
nego lub profesora wizytujàcego mo˝e byç zatrudnio- cielem akademickim nast´puje na podstawie miano-
na osoba niespe∏niajàca wymagaƒ okreÊlonych odpo- wania albo umowy o prac´. Na podstawie mianowa-
wiednio w art. 114 ust. 2 i 3, je˝eli posiada stopieƒ na- nia zatrudnia si´ nauczyciela akademickiego tylko
ukowy doktora oraz znaczne i twórcze osiàgni´cia w pe∏nym wymiarze czasu pracy.
w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej, po-
twierdzone w trybie okreÊlonym w statucie. 2. Stosunek pracy z nauczycielem akademickim
w uczelni publicznej nawiàzuje i rozwiàzuje rektor
2. Warunkiem zatrudnienia osoby, o której mowa w trybie okreÊlonym w statucie, z zastrze˝eniem
w ust. 1, na stanowisku profesora nadzwyczajnego art. 121 ust. 4.
w uczelni jest uzyskanie pozytywnej opinii Centralnej
Komisji do Spraw Stopni i Tytu∏ów. 3. Stosunek pracy z nauczycielem akademickim
3. W uczelni wojskowej na stanowisku profesora w uczelni niepublicznej nawiàzuje i rozwiàzuje organ
wizytujàcego mo˝e byç zatrudniona osoba posiadajà- uczelni wskazany w statucie, z zastrze˝eniem art. 121
ca stopieƒ genera∏a lub admira∏a. ust. 5, w trybie okreÊlonym w statucie.

4. Przy zatrudnianiu na stanowisko wymienione 4. Tryb post´powania poprzedzajàcego zatrudnie-


w ust. 1 osoby nieb´dàcej obywatelem polskim rektor nie nauczyciela akademickiego okreÊla statut.
mo˝e odstàpiç od warunków okreÊlonych w art. 114
ust. 2 i 3. 5. W uczelni wojskowej ˝o∏nierzy zawodowych wy-
znacza si´ na stanowiska nauczycieli akademickich na
5. Zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwy- zasadach i w trybie okreÊlonych w przepisach o s∏u˝-
czajnego osoby, o której mowa w ust. 1, mo˝e nastà- bie wojskowej ˝o∏nierzy zawodowych, z zachowaniem
piç wy∏àcznie na podstawie umowy o prac´. przepisów art. 114—116.
Art. 116. Statut uczelni mo˝e okreÊlaç dodatkowe 6. W uczelni s∏u˝b paƒstwowych funkcjonariuszy
wymagania i kwalifikacje zawodowe osób zatrudnia- wyznacza si´ na stanowiska nauczycieli akademickich
nych na stanowiskach, o których mowa w art. 110. na zasadach i w trybie okreÊlonych w przepisach do-
tyczàcych tych s∏u˝b, z zachowaniem przepisów usta-
Art. 117. Minister w∏aÊciwy do spraw szkolnictwa wy.
wy˝szego okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
1) warunki, jakie powinien spe∏niaç kandydat na dy- Art. 119. 1. Akt mianowania oraz umowa o prac´
plomowanego bibliotekarza oraz dyplomowanego zawierane z nauczycielem akademickim okreÊlajà stro-
pracownika dokumentacji i informacji naukowej, ny umowy, rodzaj umowy, dat´ jej zawarcia oraz wa-
uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci wymagania w za- runki pracy i p∏acy, w szczególnoÊci:
kresie posiadanego wykszta∏cenia, sta˝u pracy
1) rodzaj pracy;
i osiàgni´ç naukowych, warunkujàce dopuszczenie
do post´powania kwalifikacyjnego oraz warunki 2) miejsce wykonywania pracy;
uzyskiwania zwolnienia z tego post´powania,
3) informacj´, czy uczelnia jest podstawowym miej-
2) form´ i tryb post´powania kwalifikacyjnego stano-
scem pracy w rozumieniu ustawy;
wiàcego podstaw´ do przyznawania uprawnieƒ
dyplomowanego bibliotekarza oraz dyplomowa- 4) wynagrodzenie za prac´ odpowiadajàce rodzajowi
nego pracownika dokumentacji i informacji na- pracy, ze wskazaniem sk∏adników wynagrodzenia;
ukowej, uwzgl´dniajàc tryb powo∏ywania oraz
sposób funkcjonowania komisji egzaminacyjnej, 5) wymiar czasu pracy;
3) warunki awansowania dyplomowanego bibliote- 6) termin rozpocz´cia pracy.
karza i dyplomowanego pracownika dokumentacji
i informacji naukowej, uwzgl´dniajàc wymagania 2. Warunkiem zawarcia z nauczycielem akademic-
kwalifikacyjne warunkujàce awans zawodowy, wy- kim stosunku pracy na podstawie mianowania jest
kaz specjalizacji zawodowych oraz ich zakres te- z∏o˝enie na piÊmie oÊwiadczenia, ˝e uczelnia jest dla
matyczny, niego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu
4) wzór zaÊwiadczenia o uzyskaniu kwalifikacji zawo- ustawy.
dowych, uwzgl´dniajàc potrzeb´ umieszczenia
wszystkich danych potwierdzajàcych uzyskane Art. 120. Okres zatrudnienia na stanowisku asy-
kwalifikacje zawodowe stenta osoby nieposiadajàcej stopnia naukowego dok-
tora oraz okres zatrudnienia na stanowisku adiunkta
— uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci sprawne funkcjo- osoby nieposiadajàcej stopnia naukowego doktora
nowanie systemu biblioteczno-informacyjnego habilitowanego, a tak˝e warunki skracania i przed∏u˝a-
uczelni. nia oraz zawieszania tych okresów okreÊla statut.
Dziennik Ustaw Nr 164 — 9995 — Poz. 1365

Art. 121. 1. Uczelnia, w której nauczyciel akade- stwowej nast´puje na zasadach i w trybie okreÊlonych
micki jest zatrudniony na podstawie mianowania, jest w przepisach dotyczàcych tych s∏u˝b, z zachowaniem
jego podstawowym miejscem pracy. przepisów ustawy.

2. Mianowanie nast´puje na czas nieokreÊlony lub Art. 124. Rektor mo˝e rozwiàzaç za wypowiedze-
okreÊlony. niem stosunek pracy z mianowanym nauczycielem
akademickim w przypadku:
3. Mianowanie po raz pierwszy w uczelni nast´pu-
je po zakwalifikowaniu w drodze konkursu. Zasady 1) czasowej niezdolnoÊci do pracy spowodowanej
i tryb przeprowadzania konkursu oraz kryteria kwalifi- chorobà, je˝eli okres tej niezdolnoÊci przekracza
kacyjne okreÊla statut. okres zasi∏kowy, a w przypadku stwierdzenia przez
uprawnionego lekarza poprawy stanu zdrowia
4. Mianowania na stanowisko profesora zwyczaj- i mo˝liwoÊci powrotu do pracy, je˝eli okres ten
nego lub profesora nadzwyczajnego osoby pe∏niàcej przekracza dwa lata;
funkcj´ rektora uczelni publicznej dokonuje minister 2) wszcz´cia post´powania w sprawie likwidacji
w∏aÊciwy do spraw szkolnictwa wy˝szego na wniosek uczelni;
senatu tej uczelni.
3) otrzymania przez nauczyciela akademickiego,
5. Przepis ust. 4 stosuje si´ do uczelni niepublicz- w okresie nie krótszym ni˝ rok, dwóch kolejnych
nej, je˝eli statut tej uczelni nie stanowi inaczej. ocen negatywnych, o których mowa w art. 132
ust. 1 i 2;
6. Uprawnienia ministra w∏aÊciwego do spraw 4) podj´cia dodatkowego zatrudnienia lub prowa-
szkolnictwa wy˝szego okreÊlone w ust. 4 w odniesie- dzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej, bez uzyskania
niu do uczelni wojskowych, s∏u˝b paƒstwowych, arty- zgody rektora, o której mowa w art. 129 ust. 1;
stycznych, medycznych oraz morskich wykonujà od-
powiednio ministrowie wskazani w art. 33 ust. 2. 5) niezawiadomienia rektora o podj´ciu dodatkowe-
go zatrudnienia lub prowadzeniu dzia∏alnoÊci go-
Art. 122. 1. Rektor, na wniosek nauczyciela akade- spodarczej, o którym mowa w art. 129 ust. 6.
mickiego, wystawia nauczycielowi akademickiemu le-
gitymacj´ s∏u˝bowà. Art. 125. Stosunek pracy z mianowanym nauczy-
cielem akademickim mo˝e byç rozwiàzany równie˝
2. Za wydanie legitymacji s∏u˝bowej, o której mo- z innych wa˝nych przyczyn, po uzyskaniu zgody orga-
wa w ust. 1, pobierane sà op∏aty zwiàzane z kosztami nu kolegialnego wskazanego w statucie uczelni.
wydania dokumentu; wysokoÊç tej op∏aty nie mo˝e
przekroczyç wysokoÊci kosztów wytworzenia doku- Art. 126. Rektor mo˝e rozwiàzaç stosunek pracy
mentu. Op∏aty stanowià przychód uczelni. z mianowanym nauczycielem akademickim bez wypo-
wiedzenia w przypadku:
3. Minister w∏aÊciwy do spraw szkolnictwa wy˝sze-
go okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wzór oraz tryb 1) trwa∏ej utraty zdolnoÊci do pracy na zajmowanym
wystawiania legitymacji s∏u˝bowej, o której mowa stanowisku, stwierdzonej orzeczeniem lekarza
w ust. 1, uwzgl´dniajàc potrzeb´ poÊwiadczenia za- orzecznika w rozumieniu przepisów o emerytu-
trudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego. rach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecz-
nych, je˝eli nie ma mo˝liwoÊci zatrudnienia pra-
Art. 123. 1. Stosunek pracy z mianowanym na- cownika na innym stanowisku, odpowiednim do
uczycielem akademickim mo˝e byç rozwiàzany: jego stanu zdrowia i kwalifikacji zawodowych, al-
bo gdy nauczyciel odmawia przejÊcia do takiej
1) w drodze porozumienia stron; pracy;
2) przez wypowiedzenie dokonane przez jednà ze 2) niedostarczenia w wyznaczonym terminie orzecze-
stron; nia potwierdzajàcego zdolnoÊç do pracy na zajmo-
3) bez wypowiedzenia. wanym stanowisku, wydanego przez lekarza pro-
wadzàcego badania okresowe lub kontrolne;
2. Rozwiàzanie stosunku pracy z mianowanym na- 3) dopuszczenia si´:
uczycielem akademickim za wypowiedzeniem nast´-
puje z koƒcem semestru, z zachowaniem trzymiesi´cz- a) czynu okreÊlonego w art. 115 ustawy z dnia 4 lu-
nego okresu wypowiedzenia. tego 1994 r. o prawie autorskim i prawach po-
krewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904,
3. W uczelni wojskowej nauczyciela akademickie- z póên. zm.8)) stwierdzonego prawomocnym
go b´dàcego ˝o∏nierzem zawodowym zwalnia si´ ze wyrokiem sàdowym,
stanowiska na zasadach i w trybie okreÊlonych w prze-
———————
pisach o s∏u˝bie wojskowej ˝o∏nierzy zawodowych. 8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1402, z 2002 r.
4. W uczelni s∏u˝b paƒstwowych rozwiàzanie sto- Nr 126, poz. 1068 i Nr 197, poz. 1662, z 2003 r. Nr 166,
sunku pracy z mianowanym nauczycielem akademic- poz. 1610 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 869, Nr 96, poz. 959
kim b´dàcym funkcjonariuszem w∏aÊciwej s∏u˝by paƒ- i Nr 172, poz. 1804.
Dziennik Ustaw Nr 164 — 9996 — Poz. 1365

b) stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem ko- przekszta∏ca si´ — na czas pozosta∏y do zakoƒczenia


misji dyscyplinarnej: pe∏nienia tej funkcji — w stosunek pracy na podstawie
— przyw∏aszczenia sobie autorstwa albo wpro- umowy o prac´.
wadzenia w b∏àd co do autorstwa ca∏oÊci lub
cz´Êci cudzego utworu albo artystycznego Art. 128. Rozwiàzanie lub wygaÊni´cie umowy
wykonania, o prac´ z nauczycielem akademickim nast´puje na za-
sadach okreÊlonych w ustawie z dnia 26 czerwca
— rozpowszechnienia, bez podania nazwiska 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94,
lub pseudonimu twórcy, cudzego utworu z póên. zm.9)), z tym ˝e rozwiàzanie stosunku pracy za
w wersji oryginalnej albo w postaci opraco- wypowiedzeniem nast´puje z koƒcem semestru.
wania,
— rozpowszechnienia, bez podania nazwiska Art. 129. 1. Wykonywanie przez nauczyciela akade-
lub pseudonimu twórcy, cudzego artystycz- mickiego dodatkowego zatrudnienia w ramach sto-
nego wykonania albo publicznego zniekszta∏- sunku pracy u wi´cej ni˝ jednego dodatkowego praco-
cenia takiego utworu, artystycznego wykona- dawcy lub prowadzenie dzia∏alnoÊci gospodarczej
nia, fonogramu, wideogramu lub nadania, ∏àcznie z jednym dodatkowym zatrudnieniem w ra-
mach stosunku pracy, bez uzyskania wczeÊniejszej
— innego sposobu naruszenia cudzych praw zgody rektora, stanowi podstaw´ rozwiàzania stosun-
autorskich lub praw pokrewnych, ku pracy za wypowiedzeniem w uczelni publicznej sta-
— fa∏szowania badaƒ lub wyników badaƒ na- nowiàcej podstawowe miejsce pracy.
ukowych lub innego oszustwa naukowego,
2. Podj´cie przez nauczyciela akademickiego, b´-
— innego oszustwa naukowego;
dàcego organem jednoosobowym uczelni publicznej
4) skazania prawomocnym wyrokiem za przest´p- lub jego zast´pcà, dodatkowego zatrudnienia w ra-
stwo umyÊlne. mach stosunku pracy lub rozpocz´cie prowadzenia
dzia∏alnoÊci gospodarczej wymaga wczeÊniejszego
Art. 127. 1. Stosunek pracy mianowanego nauczy- uzyskania zgody w∏aÊciwego organu kolegialnego
ciela akademickiego wygasa z mocy prawa w przy- uczelni. Wykonywanie przez nauczyciela akademickie-
padku: go b´dàcego organem jednoosobowym uczelni lub
jego zast´pcà zatrudnienia w ramach stosunku pracy
1) stwierdzenia, ˝e mianowanie nastàpi∏o na podsta- lub prowadzenie dzia∏alnoÊci gospodarczej bez zgody
wie fa∏szywych lub niewa˝nych dokumentów; w∏aÊciwego organu kolegialnego powoduje wyga-
Êni´cie mandatu organu jednoosobowego uczelni pu-
2) prawomocnego orzeczenia przez sàd utraty praw blicznej lub jego zast´pcy.
publicznych;
3. Wypowiedzenie stosunku pracy lub wygaÊni´-
3) prawomocnego ukarania karà dyscyplinarnà po- cie mandatu, o którym mowa w ust. 1 i 2, nast´puje
zbawienia prawa wykonywania zawodu nauczy- z koƒcem miesiàca nast´pujàcego po miesiàcu, w któ-
ciela akademickiego na sta∏e lub na czas okreÊlo- rym rektor powzià∏ wiadomoÊç o tym fakcie, a w od-
ny; niesieniu odpowiednio do rektora uczelni wojskowej,
4) prawomocnego orzeczenia Êrodka karnego w po- s∏u˝b paƒstwowych, artystycznej, medycznej oraz
staci zakazu zajmowania okreÊlonego stanowiska morskiej — w∏aÊciwy minister wskazany w art. 33
w przypadku, gdy orzeczenie to dotyczy wykony- ust. 2, z zastrze˝eniem art. 128.
wania obowiàzków nauczyciela akademickiego;
4. Wypowiedzenia stosunku pracy oraz wygaÊni´-
5) up∏ywu trzymiesi´cznego okresu nieobecnoÊci cie mandatu, o których mowa w ust. 1 i 2, dokonuje
w pracy z powodu tymczasowego aresztowania; lub stwierdza rektor, a w stosunku do rektora uczelni
publicznej, minister w∏aÊciwy do spraw szkolnictwa
6) odbywania kary pozbawienia wolnoÊci lub ograni- wy˝szego lub rektora odpowiednio uczelni wojskowej,
czenia wolnoÊci; s∏u˝b paƒstwowych, artystycznej, medycznej oraz
morskiej w∏aÊciwy minister wskazany w art. 33 ust. 2,
7) up∏ywu okresu mianowania; na wniosek senatu uczelni, z zastrze˝eniem art. 128.
8) Êmierci nauczyciela akademickiego. ———————
9) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
2. Stosunek pracy mianowanego nauczyciela aka- og∏oszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113,
demickiego zatrudnionego na stanowisku profesora poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19,
zwyczajnego lub nadzwyczajnego wygasa z koƒcem ro- poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120,
ku akademickiego, w którym ukoƒczy∏ on 70. rok ˝ycia. poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52,
poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123,
poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r.
3. WygaÊni´cie stosunku pracy stwierdza rektor. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660,
Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166,
4. Stosunek pracy mianowanego nauczyciela aka- poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959,
demickiego pe∏niàcego funkcj´ rektora, z koƒcem roku Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407 oraz
akademickiego, w którym ukoƒczy∏ on 70. rok ˝ycia, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610 i Nr 86, poz. 732.
Dziennik Ustaw Nr 164 — 9997 — Poz. 1365

5. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si´ odpowiednio do obni˝yç wymiar jego zaj´ç dydaktycznych w okresie
uczelni niepublicznej, je˝eli statut nie stanowi inaczej. wykonywania powierzonych zadaƒ poni˝ej dolnej gra-
nicy wymiaru ustalonej zgodnie z ust. 3.
6. Nauczyciel akademicki zawiadamia rektora
o podj´tym dodatkowym zatrudnieniu i wymiarze cza- 5. Szczegó∏owy zakres i wymiar obowiàzków na-
su pracy lub prowadzeniu dzia∏alnoÊci gospodarczej, uczyciela akademickiego ustala kierownik jednostki
w terminie siedmiu dni od podj´cia dodatkowego za- organizacyjnej okreÊlonej w statucie.
trudnienia lub rozpocz´cia dzia∏alnoÊci gospodarczej.
6. Zaj´cia dydaktyczne mogà byç wykonywane
7. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje si´ do nauczycie- równie˝ poza uczelnià, a w szczególnoÊci w gimna-
li akademickich podejmujàcych zatrudnienie w ra- zjum i szkole ponadgimnazjalnej prowadzonych przez
mach stosunku pracy: uczelni´ na zasadach okreÊlonych przez senat.

1) w urz´dach, o których mowa w art. 1 ust. 1 i ust. 2 7. Obowiàzkowy wymiar czasu pracy pracowni-
pkt 1, 2, 4 i 4a ustawy z dnia 16 wrzeÊnia 1982 r. ków, o których mowa w art. 113, a tak˝e pracowników
o pracownikach urz´dów paƒstwowych (Dz. U. bibliotecznych oraz pracowników dokumentacji i in-
z 2001 r. Nr 86, poz. 953, z póên. zm.10)); formacji naukowej, zatrudnionych na stanowiskach
kustosza bibliotecznego, starszego bibliotekarza i star-
2) w organach towarzystw naukowych i zawodo- szego dokumentalisty, wynosi 36 godzin tygodniowo.
wych;
8. Statut uczelni niepublicznej mo˝e ustanowiç in-
3) w organach wymiaru sprawiedliwoÊci; ny ni˝ okreÊlony w ust. 3 i 7 wymiar zaj´ç dydaktycz-
4) w instytucjach kultury; nych oraz wymiar czasu pracy pracowników, o których
mowa w art. 113, a tak˝e pracowników bibliotecznych
5) we w∏adzach Polskiej Akademii Nauk i Polskiej oraz pracowników dokumentacji i informacji nauko-
Akademii Umiej´tnoÊci. wej zatrudnionych na stanowiskach: kustosza biblio-
tecznego, starszego bibliotekarza i starszego doku-
Art. 130. 1. Czas pracy nauczyciela akademickiego mentalisty.
jest okreÊlony zakresem jego obowiàzków dydaktycz-
nych, naukowych i organizacyjnych. Czas pracy na- Art. 131. 1. W szczególnych przypadkach, uzasad-
uczyciela akademickiego uczestniczàcego w sprawo- nionych koniecznoÊcià realizacji programu nauczania,
waniu opieki zdrowotnej, o której mowa w art. 112, nauczyciel akademicki mo˝e byç obowiàzany prowa-
jest okreÊlony ponadto zakresem jego obowiàzków dziç zaj´cia dydaktyczne w godzinach ponadwymiaro-
zwiàzanych z zapewnieniem ciàg∏ej opieki nad pacjen- wych, w rozmiarze nieprzekraczajàcym dla pracowni-
tami szpitali klinicznych lub oddzia∏ów innych zak∏a- ka naukowo-dydaktycznego 1/4, a dla pracownika dy-
dów opieki zdrowotnej. daktycznego 1/2 wymiaru obowiàzków dydaktycz-
nych, okreÊlonego zgodnie z art. 130 ust. 3 i 4.
2. Zasady ustalania zakresu obowiàzków nauczy-
cieli akademickich, rodzaje zaj´ç dydaktycznych obj´- 2. Nauczycielowi akademickiemu, za jego zgodà,
tych zakresem tych obowiàzków, w tym wymiar zadaƒ mo˝e byç powierzone prowadzenie zaj´ç dydaktycz-
dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk, oraz za- nych w wymiarze przekraczajàcym liczb´ godzin po-
sady obliczania godzin dydaktycznych okreÊla senat. nadwymiarowych okreÊlonà w ust. 1. Zasady oraz tryb
powierzania tych zaj´ç okreÊla senat.
3. Roczny wymiar zaj´ç dydaktycznych wynosi:
3. Nauczyciela akademickiego w cià˝y lub wycho-
1) od 120 do 240 godzin dydaktycznych — dla pra- wujàcego dziecko w wieku do jednego roku nie mo˝-
cowników naukowo-dydaktycznych; na zatrudniaç w godzinach ponadwymiarowych bez
jego zgody.
2) od 240 do 360 godzin dydaktycznych — dla pra-
cowników dydaktycznych, z zastrze˝eniem pkt 3; Art. 132. 1. Wszyscy nauczyciele akademiccy pod-
legajà okresowej ocenie, w szczególnoÊci w zakresie
3) od 300 do 540 godzin dydaktycznych — dla pra- nale˝ytego wykonywania obowiàzków, o których mo-
cowników dydaktycznych zatrudnionych na stano- wa w art. 111.
wiskach lektorów i instruktorów lub równorz´d-
nych. 2. Oceny dokonuje podmiot wskazany w statucie,
nie rzadziej ni˝ raz na cztery lata lub na wniosek kie-
4. Rektor, powierzajàc nauczycielowi akademickie- rownika jednostki organizacyjnej, w której nauczyciel
mu wykonywanie wa˝nych zadaƒ dla uczelni, mo˝e — akademicki jest zatrudniony. Kryteria oceny oraz tryb
w zakresie i na warunkach okreÊlonych w statucie — jej dokonywania okreÊla statut.
———————
10) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y 3. Przy dokonywaniu oceny nauczyciela akademic-
og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, Nr 123, kiego dotyczàcej wype∏niania obowiàzków dydaktycz-
poz. 1353 i Nr 128, poz. 1403, z 2002 r. Nr 1, poz. 18, nych zasi´ga si´ opinii studentów. Zasady zasi´gania
Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 228, tych opinii i sposób ich wykorzystania okreÊla statut
poz. 2256 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71. uczelni.
Dziennik Ustaw Nr 164 — 9998 — Poz. 1365

4. Do okresu, o którym mowa w ust. 2, nie wlicza mniej pi´ciu lat w uczelni ma prawo do p∏atnego urlo-
si´ okresu nieobecnoÊci w pracy wynikajàcej z przeby- pu dla poratowania zdrowia w wymiarze nieprzekra-
wania na urlopie macierzyƒskim, urlopie wychowaw- czajàcym jednorazowo szeÊciu miesi´cy, je˝eli stan je-
czym lub urlopie dla poratowania zdrowia oraz okresu go zdrowia wymaga powstrzymania si´ od pracy
s∏u˝by wojskowej lub s∏u˝by zast´pczej. w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia. ¸àczny
wymiar urlopu dla poratowania zdrowia w okresie ca-
Art. 133. 1. Nauczycielowi akademickiemu przys∏u- ∏ego zatrudnienia nauczyciela akademickiego nie mo-
guje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze ˝e przekraczaç dwóch lat.
trzydziestu szeÊciu dni roboczych w ciàgu roku. Urlop
wypoczynkowy powinien byç wykorzystany w okresie 6. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia w porozu-
wolnym od zaj´ç dydaktycznych. mieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw szkolnictwa
wy˝szego okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, tryb orze-
2. Nauczyciel akademicki uzyskuje prawo do kania o potrzebie udzielenia nauczycielowi akademic-
pierwszego urlopu wypoczynkowego w ostatnim dniu kiemu urlopu dla poratowania zdrowia, o którym mo-
poprzedzajàcym letnià przerw´ w zaj´ciach dydaktycz- wa w ust. 5, oraz sposób prowadzenia dokumentacji
nych, a prawo do drugiego i dalszych urlopów — z po-
zwiàzanej z wydawaniem orzeczeƒ o potrzebie udzie-
czàtkiem ka˝dego nast´pnego roku kalendarzowego.
lenia tego urlopu, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci za-
3. Nauczyciel akademicki ma prawo do urlopu wy- chowanie przejrzystoÊci procedur i trybu udzielania
poczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do okre- urlopu oraz koniecznoÊç odpowiedniego uzasadniania
su zatrudnienia w przypadkach: wydawanych orzeczeƒ o potrzebie udzielenia urlopu
dla poratowania zdrowia.
1) zatrudnienia w ciàgu roku kalendarzowego;
7. Rektor udziela nauczycielowi akademickiemu
2) ustania stosunku pracy w ciàgu roku kalendarzo-
urlopu, o którym mowa w ust. 5, na jego pisemny
wego;
wniosek. Do wniosku nauczyciel akademicki do∏àcza
3) podj´cia pracy po powrocie z urlopu bezp∏atnego, orzeczenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, leczà-
wychowawczego oraz urlopu dla poratowania cego tego nauczyciela akademickiego.
zdrowia.
8. Prawid∏owoÊç wydanych orzeczeƒ podlega kon-
4. Nauczyciel akademicki zatrudniony w niepe∏- troli na zasadach okreÊlonych w odr´bnych przepi-
nym wymiarze czasu pracy ma prawo do urlopu wy- sach.
poczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do wy-
miaru zatrudnienia. 9. Nauczyciel akademicki nie ponosi kosztów zwià-
zanych z orzekaniem o stanie jego zdrowia w zwiàzku
5. W przypadku niewykorzystania urlopu wypo- z potrzebà udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia.
czynkowego z powodu rozwiàzania lub wygaÊni´cia
stosunku pracy nauczycielowi akademickiemu przy- 10. Pracownicy korzystajàcy z p∏atnych urlopów,
s∏uguje ekwiwalent pieni´˝ny za okres niewykorzysta- o których mowa w ust. 1—5, nie mogà w tym czasie
nego urlopu. wykonywaç pracy w ramach stosunku pracy ani pro-
wadziç dzia∏alnoÊci gospodarczej na w∏asny rachu-
6. Dni wolnych od pracy wynikajàcych z rozk∏adu nek.
czasu pracy w pi´ciodniowym tygodniu pracy nie wli-
cza si´ do urlopu wypoczynkowego. 11. Wynagrodzenie za czas p∏atnych urlopów,
o których mowa w ust. 1—5, oblicza si´ jak wynagro-
7. Tryb udzielania urlopu wypoczynkowego okre- dzenie za urlop wypoczynkowy.
Êla senat lub organ wskazany w statucie.
12. Szczegó∏owe zasady i tryb udzielania urlopów,
Art. 134. 1. Mianowany nauczyciel akademicki mo- o których mowa w ust. 1—5, okreÊla statut.
˝e, nie cz´Êciej ni˝ raz na siedem lat zatrudnienia w da-
nej uczelni, otrzymaç p∏atny urlop dla celów nauko- Art. 135. 1. Pracownicy uczelni nieb´dàcy nauczy-
wych, w wymiarze do roku. cielami akademickimi sà zatrudniani na podstawie
umowy o prac´. Umow´ o prac´ zawiera rektor lub in-
2. Nauczyciel akademicki przygotowujàcy rozpra- ny organ uczelni wskazany w statucie.
w´ habilitacyjnà mo˝e otrzymaç p∏atny urlop nauko-
wy w wymiarze nieprzekraczajàcym szeÊciu miesi´cy. 2. Do pracowników nieb´dàcych nauczycielami aka-
demickimi stosuje si´ odpowiednio przepisy art. 138
3. Nauczyciel akademicki przygotowujàcy rozpra- ust. 1.
w´ doktorskà mo˝e otrzymaç p∏atny urlop naukowy
w wymiarze nieprzekraczajàcym trzech miesi´cy. Art. 136. 1. W sprawach dotyczàcych stosunku pra-
cy pracowników uczelni, nieuregulowanych w usta-
4. Nauczyciel akademicki mo˝e, za zgodà rektora, wie, stosuje si´ przepisy ustawy z dnia 26 czerwca
uzyskaç urlop bezp∏atny dla celów naukowych. 1974 r. — Kodeks pracy.

5. Nauczyciel akademicki zatrudniony w pe∏nym 2. Spory o roszczenia ze stosunku pracy pracowni-


wymiarze czasu pracy, po przepracowaniu co naj- ka uczelni rozpatrujà sàdy pracy.
Dziennik Ustaw Nr 164 — 9999 — Poz. 1365

Rozdzia∏ 3 r´, o której mowa w ust. 1 pkt 4, sà og∏aszane przez


ministra w∏aÊciwego do spraw szkolnictwa wy˝szego
Emerytury i renty nauczycieli akademickich w wydawanym przez niego dzienniku urz´dowym.

Art. 137. 1. Nauczyciel akademicki oraz cz∏onkowie Art. 141. 1. Kar´ upomnienia za przewinienia dys-
jego rodziny majà prawo do Êwiadczeƒ na podstawie cyplinarne mniejszej wagi nak∏ada rektor po uprzed-
przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubez- nim wys∏uchaniu nauczyciela akademickiego.
pieczeƒ Spo∏ecznych, z uwzgl´dnieniem przepisów
ust. 2 i 3. 2. Nauczyciel akademicki ukarany przez rektora ka-
rà upomnienia mo˝e wnieÊç odwo∏anie do uczelnianej
2. Nauczyciel akademicki b´dàcy ˝o∏nierzem zawo- komisji dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akade-
dowym ma prawo do zaopatrzenia emerytalnego na mickich. Odwo∏anie wnosi si´ w terminie czternastu
podstawie przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym dni od dnia dor´czenia zawiadomienia o ukaraniu.
˝o∏nierzy zawodowych oraz ich rodzin.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, komisja
3. Nauczyciel akademicki b´dàcy funkcjonariu- nie mo˝e wymierzyç kary surowszej.
szem s∏u˝b paƒstwowych ma prawo do zaopatrzenia Art. 142. 1. W sprawach dyscyplinarnych nauczy-
emerytalnego na podstawie przepisów o zaopatrzeniu cieli akademickich orzekajà:
emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpie-
czeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wywiadu, Stra˝y 1) w pierwszej instancji — uczelniana komisja dyscy-
Granicznej, Biura Ochrony Rzàdu, Paƒstwowej Stra˝y plinarna do spraw nauczycieli akademickich
Po˝arnej i S∏u˝by Wi´ziennej oraz ich rodzin, je˝eli w sk∏adzie:
spe∏nia warunki okreÊlone w tych przepisach.
a) trzech cz∏onków, gdy rzecznik dyscyplinarny
Art. 138. 1. Nauczyciele akademiccy przechodzàcy wniós∏ o zastosowanie kary okreÊlonej w art. 140
na emerytur´ lub rent´ z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy ust. 1 pkt 1—3,
majà prawo do jednorazowej odprawy w wysokoÊci b) pi´ciu cz∏onków, gdy rzecznik dyscyplinarny
trzykrotnego wynagrodzenia zasadniczego otrzyma- wniós∏ o zastosowanie kary okreÊlonej w art. 140
nego za ostatni miesiàc zatrudnienia. ust. 1 pkt 4;
2. Mianowany nauczyciel akademicki przechodzà- 2) w drugiej instancji — komisja dyscyplinarna do
cy na emerytur´ w zwiàzku z osiàgni´ciem 65. roku ˝y- spraw nauczycieli akademickich przy Radzie
cia nie mo˝e zostaç ponownie mianowany. w sk∏adzie:
a) trzech cz∏onków, gdy rozpatrywana jest sprawa,
Rozdzia∏ 4
w której orzeczono kar´ okreÊlonà w art. 140
ust. 1 pkt 1—3,
OdpowiedzialnoÊç dyscyplinarna nauczycieli
akademickich b) pi´ciu cz∏onków, gdy rozpatrywana jest sprawa,
w której orzeczono kar´ okreÊlonà w art. 140
Art. 139. 1. Nauczyciel akademicki podlega odpo- ust. 1 pkt 4.
wiedzialnoÊci dyscyplinarnej za post´powanie uchy-
biajàce obowiàzkom nauczyciela akademickiego lub 2. Je˝eli w toku post´powania ujawniajà si´ oko-
godnoÊci zawodu nauczycielskiego. licznoÊci uzasadniajàce rozpoznanie sprawy w sk∏a-
dzie pi´cioosobowym, komisja orzekajàca wydaje po-
2. OdpowiedzialnoÊç, o której mowa w niniejszym stanowienie o rozpoznaniu sprawy w takim sk∏adzie.
rozdziale, nie wy∏àcza odpowiedzialnoÊci dyscyplinarnej Nowych cz∏onków komisji wyznacza przewodniczàcy
lub zawodowej przewidzianej w odr´bnych przepisach. uczelnianej komisji dyscyplinarnej do spraw nauczy-
cieli akademickich lub komisji dyscyplinarnej do
Art. 140. 1. Karami dyscyplinarnymi sà: spraw nauczycieli akademickich przy Radzie.
1) upomnienie; 3. W sk∏adach orzekajàcych komisji, o których mo-
2) nagana; wa w ust. 1, co najmniej jeden z cz∏onków powinien
byç studentem.
3) nagana z pozbawieniem prawa do pe∏nienia funk-
cji kierowniczych w uczelni na okres do pi´ciu lat; 4. W sk∏adzie orzekajàcym komisji, o której mowa
w ust. 1 pkt 2, co najmniej jeden z cz∏onków powinien
4) pozbawienie prawa do wykonywania zawodu na- mieç wy˝sze wykszta∏cenie prawnicze.
uczyciela akademickiego na sta∏e lub na czas okre-
Êlony. 5. Przewodniczàcym sk∏adu orzekajàcego powi-
nien byç nauczyciel akademicki zatrudniony na stano-
2. Odpis orzeczenia o udzieleniu kary dyscyplinar- wisku nie ni˝szym ni˝ obwiniony.
nej z uzasadnieniem w∏àcza si´ do akt osobowych na-
uczyciela akademickiego. Prawomocne orzeczenia ko- Art. 143. 1. Komisja dyscyplinarna, o której mowa
misji dyscyplinarnych do spraw nauczycieli akademic- w art. 142 ust. 1 pkt 1, pochodzi z wyboru. Tryb wybo-
kich, o których mowa w art. 142 ust. 1, orzekajàce ka- ru okreÊla statut.
Dziennik Ustaw Nr 164 — 10000 — Poz. 1365

2. Komisj´ dyscyplinarnà, o której mowa w art. 142 5) fa∏szowaniu badaƒ lub wyników badaƒ nauko-
ust. 1 pkt 2, wybiera Rada. Tryb wyboru okreÊla regu- wych lub dokonaniu innego oszustwa naukowe-
lamin uchwalony przez Rad´. go;

3. Komisje dyscyplinarne, o których mowa w art. 142 6) przyjmowaniu, w zwiàzku z pe∏nieniem funkcji lub
ust. 1, sà niezawis∏e w zakresie orzekania. zajmowaniem stanowiska w uczelni, korzyÊci ma-
jàtkowej lub osobistej albo jej obietnicy;
4. Komisje dyscyplinarne, o których mowa
w art. 142 ust. 1, rozstrzygajà samodzielnie wszelkie 7) powo∏ywaniu si´ na wp∏ywy w uczelni, instytucji
zagadnienia faktyczne oraz prawne i nie sà zwiàzane paƒstwowej lub samorzàdowej albo wywo∏ywa-
rozstrzygni´ciami innych organów stosujàcych pra- niu przekonania innej osoby lub utwierdzaniu jej
wo, z wyjàtkiem prawomocnego skazujàcego wyroku w przekonaniu o istnieniu takich wp∏ywów i pod-
sàdu. j´ciu si´ poÊrednictwa w za∏atwieniu sprawy w za-
mian za korzyÊç majàtkowà lub osobistà albo jej
5. Postanowienia i orzeczenia sk∏adu orzekajàcego obietnic´;
zapadajà zwyk∏à wi´kszoÊcià g∏osów. 8) udzieleniu albo obiecywaniu udzielenia korzyÊci
majàtkowej lub osobistej w zamian za poÊrednic-
6. Kadencja komisji dyscyplinarnej, o której mowa
two w za∏atwieniu sprawy w uczelni, polegajàce
w art. 142 ust. 1 pkt 1, trwa cztery lata i rozpoczyna si´
na wywarciu wp∏ywu na decyzj´, dzia∏anie lub za-
z poczàtkiem kadencji organów uczelni.
niechanie osoby pe∏niàcej funkcj´ lub zajmujàcej
stanowisko w uczelni, w zwiàzku z pe∏nieniem tej
7. Kadencja komisji dyscyplinarnej, o której mowa
funkcji lub zajmowaniem stanowiska.
w art. 142 ust. 1 pkt 2, trwa cztery lata i rozpoczyna si´
w dniu 1 stycznia.
4. Je˝eli w okresie, o którym mowa w ust. 2,
wszcz´to post´powanie dyscyplinarne, karalnoÊç czy-
8. Obs∏ug´ komisji dyscyplinarnej, o której mowa
nu uzasadniajàcego na∏o˝enie kary ustaje z up∏ywem
w art. 142 ust. 1 pkt 2, wykonujà komórki organizacyj-
dwóch lat od dnia wszcz´cia post´powania.
ne urz´du obs∏ugujàcego ministra w∏aÊciwego do
spraw szkolnictwa wy˝szego. 5. Nie stosuje si´ przedawnienia w odniesieniu do
wszcz´cia post´powania dyscyplinarnego wobec na-
Art. 144. 1. Post´powanie dyscyplinarne komisja
uczyciela akademickiego, któremu zarzuca si´ pope∏-
dyscyplinarna wszczyna na wniosek rzecznika dyscy-
nienie czynu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1—5.
plinarnego.
6. Kary dyscyplinarne okreÊlone w art. 140 ust. 1
2. Post´powanie dyscyplinarne nie mo˝e byç
pkt 1—3 ulegajà zatarciu, a odpis orzeczenia o ukara-
wszcz´te po up∏ywie szeÊciu miesi´cy od dnia powzi´-
niu, do∏àczony do akt osobowych nauczyciela akade-
cia odpowiednio przez rektora lub ministra w∏aÊciwe-
mickiego, podlega usuni´ciu po up∏ywie trzech lat,
go do spraw szkolnictwa wy˝szego wiadomoÊci o po-
a w przypadku kary okreÊlonej w art. 140 ust. 1 pkt 3
pe∏nieniu czynu uzasadniajàcego na∏o˝enie kary oraz
po up∏ywie pi´ciu lat od dnia dor´czenia mu prawo-
po up∏ywie pi´ciu lat od pope∏nienia tego czynu. Je˝e-
mocnego orzeczenia o ukaraniu, je˝eli w tym okresie
li czyn stanowi przest´pstwo, okres ten nie mo˝e byç
nie zosta∏ on ukarany dyscyplinarnie lub sàdownie za
krótszy od okresu przedawnienia Êcigania tego prze-
przest´pstwo umyÊlne.
st´pstwa, z zastrze˝eniem ust. 3.

3. Rzecznik dyscyplinarny wszczyna post´powanie Art. 145. 1. Rzeczników dyscyplinarnych w uczelni


wyjaÊniajàce z urz´du w przypadku, gdy nauczycielo- powo∏uje rektor, a rzeczników dyscyplinarnych przy
wi akademickiemu zarzuca si´ pope∏nienie czynu po- komisji, o której mowa w art. 142 ust. 1 pkt 2 — mini-
legajàcego na: ster w∏aÊciwy do spraw szkolnictwa wy˝szego, spo-
Êród nauczycieli akademickich posiadajàcych co naj-
1) przyw∏aszczeniu sobie autorstwa albo wprowadze- mniej stopieƒ naukowy doktora habilitowanego.
niu w b∏àd co do autorstwa ca∏oÊci lub cz´Êci cu-
dzego utworu albo artystycznego wykonania; 2. W przypadku powzi´cia przez organ, który po-
wo∏a∏ rzecznika dyscyplinarnego, wiadomoÊci o po-
2) rozpowszechnieniu, bez podania nazwiska lub pe∏nieniu czynu uzasadniajàcego odpowiedzialnoÊç
pseudonimu twórcy, cudzego utworu w wersji dyscyplinarnà, organ niezw∏ocznie poleca rzecznikowi
oryginalnej albo w postaci opracowania; dyscyplinarnemu wszcz´cie post´powania wyjaÊnia-
jàcego.
3) rozpowszechnieniu, bez podania nazwiska lub
pseudonimu twórcy, cudzego artystycznego wy-
konania albo publicznym zniekszta∏ceniu takiego 3. Rzecznik dyscyplinarny jest zwiàzany polecenia-
utworu, artystycznego wykonania, fonogramu, wi- mi organu, który go powo∏a∏.
deogramu lub nadania;
4. Kadencja rzeczników dyscyplinarnych powo∏y-
4) naruszeniu cudzych praw autorskich lub praw po- wanych przez rektora trwa cztery lata i rozpoczyna si´
krewnych w inny sposób; z poczàtkiem kadencji organów uczelni.
Dziennik Ustaw Nr 164 — 10001 — Poz. 1365

5. Kadencja rzeczników dyscyplinarnych powo∏y- 5. Post´powanie dyscyplinarne zakoƒczone pra-


wanych przez ministra w∏aÊciwego do spraw szkolnic- womocnym orzeczeniem mo˝na wznowiç, je˝eli:
twa wy˝szego trwa cztery lata i rozpoczyna si´ w dniu
1) w zwiàzku z post´powaniem dopuszczono si´ ra˝à-
1 stycznia.
cego naruszenia prawa, a istnieje uzasadniona
Art. 146. 1. Obwiniony ma prawo do korzystania podstawa do przyj´cia, ˝e mog∏o to mieç wp∏yw
z pomocy wybranego przez siebie obroƒcy. W przy- na treÊç orzeczenia;
padku gdy rzecznik dyscyplinarny wnosi o orzeczenie 2) po wydaniu orzeczenia ujawni∏y si´ nowe fakty lub
kary, o której mowa w art. 140 ust. 1 pkt 4, a obwinio- dowody nieznane w chwili jego wydania, wskazu-
ny nie ma obroƒcy z wyboru, przewodniczàcy sk∏adu jàce na to, ˝e obwiniony jest niewinny, skazano go
orzekajàcego wyznacza obroƒc´ z urz´du spoÊród na- za pope∏nienie innego czynu lub komisja bezpod-
uczycieli akademickich uczelni. stawnie umorzy∏a post´powanie;

2. W przypadku gdy obwiniony uchyla si´ od 3) w trakcie post´powania naruszono przepisy, przez
uczestnictwa w post´powaniu, post´powanie mo˝e co uniemo˝liwiono lub w powa˝nym stopniu
toczyç si´ pod jego nieobecnoÊç. utrudniono obwinionemu korzystanie z prawa do
obrony, albo sk∏ad komisji nie odpowiada∏ warun-
3. Od orzeczenia uczelnianej komisji dyscyplinar- kom okreÊlonym w art. 142, albo zasiada∏a w niej
nej do spraw nauczycieli akademickich strony mogà osoba podlegajàca wy∏àczeniu.
si´ odwo∏aç do komisji, o której mowa w art. 142 6. Wznowienie nie mo˝e nastàpiç z przyczyny wy-
ust. 1 pkt 2, w ciàgu czternastu dni od dnia dor´czenia mienionej w ust. 5 pkt 1, je˝eli by∏a ona przedmiotem
orzeczenia wraz z uzasadnieniem. rozpoznania przez sàd apelacyjny w trybie okreÊlo-
nym w ust. 4.
4. Od prawomocnego orzeczenia komisji dyscypli-
narnej, o której mowa w art. 142 ust. 1 pkt 2, stronom 7. Wznowienie post´powania dyscyplinarnego na
s∏u˝y odwo∏anie do Sàdu Apelacyjnego w Warszawie niekorzyÊç obwinionego nie jest dopuszczalne po jego
— Sàdu Pracy i Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych. Do odwo- Êmierci albo po up∏ywie trzech lat od pope∏nienia czy-
∏ania stosuje si´ przepisy ustawy z dnia 17 listopada nu b´dàcego podstawà orzeczenia, a gdy czyn stano-
1964 r. — Kodeks post´powania cywilnego (Dz. U. wi∏ przest´pstwo — po up∏ywie okresu przedawnienia
Nr 43, poz. 296, z póên. zm.11)) dotyczàce apelacji. Od Êcigania tego przest´pstwa lub w razie wykonania ka-
orzeczenia Sàdu Apelacyjnego nie s∏u˝y kasacja. ry i jej zatarcia.
——————— 8. Wniosek o wznowienie post´powania dyscypli-
11) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
narnego mogà sk∏adaç, w terminie trzydziestu dni od
z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr 39,
poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82 dnia powzi´cia wiadomoÊci o przyczynie uzasadniajà-
i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1984 r. Nr 45, cej wznowienie: obwiniony, obroƒca, rzecznik dyscy-
poz. 241 i 242, z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21, plinarny, a po Êmierci obwinionego lub gdy zachodzà
poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 4, poz. 21 uzasadnione wàtpliwoÊci co do jego poczytalnoÊci —
i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198, tak˝e jego ma∏˝onek, krewny w linii prostej, brat lub
Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 318 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. siostra.
Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r.
Nr 12, poz. 53, z 1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, Art. 147. 1. Rektor mo˝e zawiesiç w pe∏nieniu obo-
poz. 417, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43, poz. 189, Nr 73, wiàzków nauczyciela akademickiego, przeciwko które-
poz. 350 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 270, mu wszcz´to post´powanie karne lub dyscyplinarne,
Nr 54, poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 117,
a tak˝e w toku post´powania wyjaÊniajàcego, je˝eli ze
poz. 752, Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 133, poz. 882, Nr 139,
poz. 934, Nr 140, poz. 940 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. wzgl´du na wag´ i wiarygodnoÊç przedstawionych za-
Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, rzutów celowe jest odsuni´cie go od wykonywania
poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48, poz. 552 obowiàzków.
i 554, Nr 55, poz. 665, Nr 73, poz. 852, Nr 94, poz. 1037,
Nr 114, poz. 1191 i 1193 i Nr 122, poz. 1314, 1319 i 1322, 2. Nauczyciel akademicki zostaje z mocy prawa za-
z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635, wieszony w pe∏nieniu obowiàzków z dniem jego tym-
Nr 98, poz. 1069—1071, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, czasowego aresztowania.
poz. 1368 i Nr 138, poz. 1546, z 2002 r. Nr 25, poz. 253,
Nr 26, poz. 265, Nr 74, poz. 676, Nr 84, poz. 764, Nr 126, 3. Zawieszenie w pe∏nieniu obowiàzków nie mo˝e
poz. 1069 i 1070, Nr 129, poz. 1102, Nr 153, poz. 1271, trwaç d∏u˝ej ni˝ szeÊç miesi´cy, chyba ˝e przeciwko
Nr 219, poz. 1849 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 41, nauczycielowi akademickiemu toczy si´ nadal post´-
poz. 360, Nr 42, poz. 363, Nr 60, poz. 535, Nr 109, powanie karne.
poz. 1035, Nr 119, poz. 1121, Nr 130, poz. 1188, Nr 139,
poz. 1323, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Art. 148. 1. Wynagrodzenie zasadnicze nauczycie-
Nr 9, poz. 75, Nr 11, poz. 101, Nr 68, poz. 623, Nr 91, la akademickiego w okresie zawieszenia w pe∏nieniu
poz. 871, Nr 93, poz. 891, Nr 121, poz. 1264, Nr 162,
poz. 1691, Nr 169, poz. 1783, Nr 172, poz. 1804, Nr 204,
obowiàzków mo˝e ulec obni˝eniu, a tymczasowo
poz. 2091, Nr 210, poz. 2135, Nr 236, poz. 2356 i Nr 237, aresztowanego ulega ograniczeniu najwy˝ej do po∏o-
poz. 2384 oraz z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 22, poz. 185, wy, w zale˝noÊci od stanu rodzinnego nauczyciela
Nr 86, poz. 732, Nr 122, poz. 1024, Nr 143, poz. 1199 akademickiego, poczàwszy od pierwszego dnia mie-
i Nr 150, poz. 1239. siàca kalendarzowego nast´pujàcego po miesiàcu,
Dziennik Ustaw Nr 164 — 10002 — Poz. 1365

w którym nastàpi∏o zawieszenie. W okresie zawiesze- do czasu obj´cia ich uk∏adem zbiorowym pracy lub re-
nia w pe∏nieniu obowiàzków nie przys∏ugujà dodatki gulaminem wynagradzania okreÊli, w drodze rozpo-
do wynagrodzenia oraz wynagrodzenie za godziny po- rzàdzenia, minister w∏aÊciwy do spraw szkolnictwa
nadwymiarowe. wy˝szego w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw pracy, ustalajàc:
2. Je˝eli post´powanie dyscyplinarne lub karne za-
koƒczy si´ umorzeniem z braku dowodów winy albo 1) wysokoÊç minimalnej i maksymalnej stawki wyna-
wydaniem orzeczenia lub wyroku uniewinniajàcego, grodzenia zasadniczego w odniesieniu do po-
nauczycielowi akademickiemu nale˝y wyp∏aciç pozo- szczególnych stanowisk oraz wysokoÊç i warunki
sta∏à cz´Êç pe∏nego wynagrodzenia. przyznawania innych sk∏adników wynagrodzenia
tak, aby wysokoÊç przeci´tnego miesi´cznego wy-
Art. 149. 1. Ministrowi w∏aÊciwemu do spraw nagrodzenia w uczelni publicznej, w poszczegól-
szkolnictwa wy˝szego w post´powaniu wyjaÊniajà- nych grupach pracowników w relacji do kwoty ba-
cym i dyscyplinarnym przys∏ugujà uprawnienia rekto- zowej okreÊlanej w ustawie bud˝etowej dla pra-
ra, je˝eli przewinienie jest zarzucane rektorowi, pro- cowników wymienionych w art. 5 pkt 1 lit. a usta-
rektorom, przewodniczàcemu komisji, o której mowa wy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kszta∏towaniu wyna-
w art. 142 ust. 1 pkt 1, oraz przewodniczàcemu i cz∏on- grodzeƒ w paƒstwowej sferze bud˝etowej oraz
kom komisji, o której mowa w art. 142 ust. 1 pkt 2. o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110,
poz. 1255, z póên. zm.13)) nie by∏a ni˝sza:
2. Uprawnienia ministra w∏aÊciwego do spraw
szkolnictwa wy˝szego okreÊlone w ust. 1 w odniesie- a) w grupie stanowisk profesorów — od 391,8 %,
niu do uczelni wojskowych, s∏u˝b paƒstwowych, arty- b) w grupie stanowisk docentów, adiunktów i star-
stycznych, medycznych oraz morskich wykonujà od- szych wyk∏adowców, starszych kustoszy dyplo-
powiednio ministrowie wskazani w art. 33 ust. 2. mowanych, starszych dokumentalistów dyplo-
mowanych, kustoszy dyplomowanych i doku-
3. Minister w∏aÊciwy do spraw szkolnictwa wy˝sze-
mentalistów dyplomowanych, a tak˝e adiunk-
go w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej
tów bibliotecznych i adiunktów dokumentacji
oraz ministrami w∏aÊciwymi do spraw wewn´trznych,
i informacji naukowej — od 261,2 %,
do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
do spraw zdrowia oraz do spraw gospodarki morskiej c) w grupie stanowisk asystentów, wyk∏adowców,
okreÊla, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owy tryb lektorów, instruktorów, asystentów bibliotecz-
post´powania wyjaÊniajàcego i post´powania dyscy- nych, asystentów dokumentacji i informacji na-
plinarnego, uwzgl´dniajàc przebieg post´powania ukowej — od 130,6 %,
wyjaÊniajàcego i dyscyplinarnego, mo˝liwoÊç zawie-
szania i wznawiania post´powania dyscyplinarnego, d) w grupie pracowników nieb´dàcych nauczycie-
sposób i warunki wzywania i przes∏uchiwania obwi- lami akademickimi od 130,6 %
nionego, Êwiadków i bieg∏ych oraz przeprowadzania — kwoty bazowej okreÊlanej w ustawie bud˝eto-
innych dowodów, a tak˝e sposób wykonywania kar wej, z uwzgl´dnieniem zasady, ˝e wysokoÊç indy-
dyscyplinarnych i ich zatarcia. widualnych stawek poszczególnych sk∏adników
wynagrodzenia pracowników uczelni ustala rektor;
Art. 150. Do post´powania dyscyplinarnego wo-
bec nauczycieli akademickich w sprawach nieuregulo- 2) sk∏adniki wynagrodzenia, które wyp∏acane sà na-
wanych w ustawie stosuje si´ odpowiednio przepisy uczycielowi akademickiemu miesi´cznie z góry
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks post´powa- i inne sk∏adniki wynagrodzenia nauczyciela akade-
nia karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z póên. zm.12)), mickiego, z uwzgl´dnieniem zasady, ˝e prawo do
z wy∏àczeniem art. 82. wyp∏acanego z góry wynagrodzenia wygasa
z ostatnim dniem miesiàca, w którym usta∏ stosu-
Rozdzia∏ 5 nek pracy, z tym ˝e pracownik zachowuje wyp∏a-
cone za ten miesiàc wynagrodzenie;
Wynagrodzenia i inne Êwiadczenia 3) wykaz podstawowych stanowisk pracy i wymaga-
dla pracowników uczelni nia kwalifikacyjne dla pracowników nieb´dàcych
nauczycielami akademickimi, uwzgl´dniajàc obec-
Art. 151. 1. Warunki wynagradzania za prac´ nie istniejàce w uczelniach nazwy stanowisk pracy
i przyznawania innych Êwiadczeƒ zwiàzanych z pracà i tradycj´ akademickà;
dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej
4) przypadki, w których nauczyciel akademicki traci
——————— prawo do przyznanego dodatku funkcyjnego,
12) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 50, poz. 580, Nr 62, ———————
poz. 717, Nr 73, poz. 852 i Nr 93, poz. 1027, z 2001 r. 13) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
Nr 98, poz. 1071 i Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 74, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 100,
poz. 676, z 2003 r. Nr 17, poz. 155, Nr 111, poz. 1061 poz. 1080 i Nr 154, poz. 1784 i 1799, z 2002 r. Nr 74,
i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 51, poz. 514, Nr 69, poz. 676, Nr 152, poz. 1267, Nr 213, poz. 1802 i Nr 214,
poz. 626, Nr 93, poz. 889, Nr 240, poz. 2405 i Nr 264, poz. 1805, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, Nr 166, poz. 1609,
poz. 2641 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 70, Nr 48, poz. 461, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2256
Nr 77, poz. 680, Nr 96, poz. 821, Nr 141, poz. 1181, oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Nr 240, poz. 2407
Nr 143, poz. 1203 i Nr 163, poz. 1363. i Nr 273, poz. 2703.
Dziennik Ustaw Nr 164 — 10003 — Poz. 1365

uwzgl´dniajàc d∏ugoÊç okresu niepe∏nienia funk- ustalonego dla danego stanowiska rocznego
cji; pensum za ka˝dy tydzieƒ nieobecnoÊci przypa-
dajàcej za okres, w którym prowadzone sà
5) okresy pracy i inne okresy uprawniajàce do dodat- w uczelni zaj´cia dydaktyczne
ku za sta˝ pracy, o którym mowa w art. 154 ust. 3,
z uwzgl´dnieniem zasady, ˝e zaliczeniu podlegajà: — bioràc pod uwag´ normy czasu pracy wynikajà-
ce z przepisu ustawy.
a) zakoƒczone okresy zatrudnienia,
b) inne okresy uwzgl´dniane na podstawie odr´b- 2. Wynagrodzenie przys∏ugujàce rektorowi uczelni
nych przepisów jako okresy, od których zale˝à publicznej ustala minister w∏aÊciwy do spraw szkol-
uprawnienia pracownicze, nictwa wy˝szego, a uczelni wojskowej, s∏u˝b paƒstwo-
wych, artystycznej, medycznej oraz morskiej — odpo-
c) okresy asystenckich studiów przygotowaw- wiednio minister wskazany w art. 33 ust. 2.
czych, odbytych na podstawie przepisów doty-
czàcych zasad i warunków tworzenia w szko- 3. W uczelni publicznej wynagrodzenia rektorów,
∏ach wy˝szych asystenckich studiów przygoto- prorektorów, kanclerzy i kwestorów sà jawne, nie pod-
wawczych, legajà ochronie danych osobowych.
d) okresy pobytu za granicà wynikajàce ze skiero-
wania udzielonego na podstawie przepisów 4. Ârodki na wynagrodzenia dla pracowników
o kierowaniu za granic´ pracowników w celach uczelni publicznej okreÊla senat w ramach Êrodków
naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych; posiadanych przez uczelni´.

6) sposób obliczania godzinowej stawki wynagrodze- 5. Wynagrodzenie i inne Êwiadczenia dla pracow-
nia zasadniczego oraz dodatków okreÊlanych ników uczelni wojskowych b´dàcych ˝o∏nierzami za-
stawkà miesi´cznà wynikajàcych z osobistego za- wodowymi okreÊlajà przepisy o s∏u˝bie wojskowej
szeregowania nauczyciela akademickiego oraz ˝o∏nierzy zawodowych.
pracownika nieb´dàcego nauczycielem akademic-
kim, z uwzgl´dnieniem zasady, ˝e miesi´czne 6. Wynagrodzenie i inne Êwiadczenia dla pracow-
stawki dzieli si´ przez liczb´ godzin pracy przypa- ników uczelni s∏u˝b paƒstwowych b´dàcych funkcjo-
dajàcych do przepracowania w danym miesiàcu, nariuszami s∏u˝b paƒstwowych okreÊlajà przepisy
a w odniesieniu do nauczycieli akademickich przez w∏aÊciwe dla tych s∏u˝b.
liczb´ 156, bioràc pod uwag´ wysokoÊç wynagro-
dzenia i dodatków okreÊlonych stawkà miesi´cz-
nà; 7. W okresie wykonywania zadaƒ powierzonych
zgodnie z art. 130 ust. 4 cz´Êç wynagrodzenia za prac´
7) sposób ustalania i zaliczania godzin pracy, w tym zwiàzana z wykonywaniem tych zadaƒ mo˝e byç fi-
godzin ponadwymiarowych przypadajàcych nansowana tak˝e ze Êrodków pozabud˝etowych,
w okresie usprawiedliwionej nieobecnoÊci w pra- w tym przyznanych na ten cel przez podmioty zagra-
cy dla celu ustalenia wysokoÊci wynagrodzenia niczne.
przys∏ugujàcego w tym okresie, uwzgl´dniajàc za-
sady, ˝e: 8. Senat uczelni mo˝e przeznaczyç dodatkowe
Êrodki na zwi´kszenie wynagrodzeƒ, w tym tak˝e po-
a) w czasie choroby lub innej nieprzewidzianej, nad wysokoÊç ustalonà na podstawie rozporzàdzenia,
usprawiedliwionej nieobecnoÊci nauczyciela o którym mowa w ust. 1, je˝eli uczelnia posiada na ten
akademickiego godziny zaj´ç dydaktycznych cel Êrodki pochodzàce z innych êróde∏ ni˝ okreÊlone
wynikajàce z pensum dydaktycznego, które we- w art. 94 ust. 1. Zasady podzia∏u tych Êrodków sà usta-
d∏ug planu zaj´ç przypada∏yby na okres tej nie- lane z zachowaniem uprawnieƒ zwiàzków zawodo-
obecnoÊci, zalicza si´, dla celów ustalenia liczby wych.
godzin zaj´ç dydaktycznych, jako godziny prze-
pracowane zgodnie z planem, Art. 152. 1. Ponadzak∏adowy uk∏ad zbiorowy pracy
b) wymiar godzin ponadwymiarowych ustala si´ dla cywilnych pracowników uczelni publicznych ze
na podstawie rozliczenia faktycznie przepraco- strony pracodawców zawiera minister w∏aÊciwy do
wanych godzin, spraw szkolnictwa wy˝szego, a uczelni wojskowych,
s∏u˝b paƒstwowych, artystycznych, medycznych oraz
c) nauczycielowi akademickiemu, dla którego nie morskich — w∏aÊciwy minister wskazany w art. 33
zaplanowano obcià˝enia dydaktycznego z po- ust. 2.
wodu jego zatrudnienia po rozpocz´ciu roku
akademickiego, przewidzianej nieobecnoÊci 2. Ponadzak∏adowy uk∏ad zbiorowy pracy okreÊla
w pracy zwiàzanej w szczególnoÊci z d∏ugotrwa- sprawy, o których mowa w art. 151 ust. 1.
∏à chorobà, urlopem bezp∏atnym lub innym
zwolnieniem od pracy, odbywaniem s∏u˝by 3. Z dniem wejÊcia w ˝ycie uk∏adu zbiorowego pra-
wojskowej, urlopem macierzyƒskim albo usta- cy lub regulaminu wynagradzania do pracowników
nia stosunku pracy przed zakoƒczeniem roku obj´tych uk∏adem lub regulaminem wynagradzania
akademickiego, zalicza si´ do przepracowanych przestajà mieç zastosowanie przepisy wydane na pod-
godzin zaj´ç dydaktycznych jednà trzydziestà stawie art. 151 ust. 1.
Dziennik Ustaw Nr 164 — 10004 — Poz. 1365

Art. 153. 1. Nauczycielowi akademickiemu przys∏u- 4. Uczelnia publiczna nalicza Êrodki na nagrody
guje w okresie urlopu wypoczynkowego wynagrodze- rektora, o których mowa w ust. 1 i 2, w wysokoÊci 2 %
nie, jakie otrzymywa∏by, gdyby w tym czasie praco- planowanych przez uczelni´ rocznych Êrodków na wy-
wa∏. Zmienne sk∏adniki wynagrodzenia sà obliczane nagrodzenia osobowe dla nauczycieli akademickich.
na podstawie przeci´tnego wynagrodzenia z okresu
dwunastu miesi´cy poprzedzajàcych miesiàc rozpo- 5. Minister w∏aÊciwy do spraw szkolnictwa wy˝sze-
cz´cia urlopu. Je˝eli zatrudnienie trwa∏o krócej, to go w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej
przeci´tne wynagrodzenie oblicza si´ z ca∏ego okresu oraz ministrami w∏aÊciwymi do spraw wewn´trznych,
zatrudnienia z uwzgl´dnieniem stawek wynagrodze- do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
nia obowiàzujàcych w okresie urlopu. do spraw zdrowia oraz do spraw gospodarki morskiej
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe zasady
2. Minister w∏aÊciwy do spraw szkolnictwa wy˝sze- i tryb przyznawania nagród ministrów wymienionych
go okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, sposób ustalania w ust. 1 i 2, uwzgl´dniajàc:
wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz ekwiwa-
lentu za okres niewykorzystanego urlopu wypoczyn- 1) rodzaje nagród oraz ich wysokoÊç, ustalanà w rela-
kowego, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci, ˝e wysokoÊç cji do minimalnej stawki wynagrodzenia profesora
ekwiwalentu pieni´˝nego jest ustalana zgodnie z zasa- zwyczajnego, okreÊlonej na podstawie art. 151
dami stosowanymi przy obliczaniu wynagrodzenia za ust. 1 pkt 1;
okres urlopu wypoczynkowego.
2) tryb post´powania kwalifikacyjnego.
Art. 154. 1. Nauczyciel akademicki zachowuje pra-
wo do wynagrodzenia za czas usprawiedliwionej nie- 6. Zasady i tryb przyznawania nagród rektora okre-
obecnoÊci w pracy. Êla regulamin ustalony przez senat uczelni publicznej.
2. Za czas niezdolnoÊci do pracy wskutek choroby 7. Pracownicy nieb´dàcy nauczycielami akademic-
lub odosobnienia w zwiàzku z chorobà zakaênà, wy- kimi mogà otrzymywaç za osiàgni´cia w pracy zawo-
padku w drodze do pracy lub z pracy albo choroby dowej nagrody rektora.
przypadajàcej w czasie cià˝y, a tak˝e poddania si´ nie-
zb´dnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kan- 8. Uczelnia publiczna nalicza Êrodki na nagrody
dydatów na dawców komórek, tkanek i narzàdów oraz rektora, o których mowa w ust. 7, w wysokoÊci 1 %
poddania si´ zabiegowi pobrania komórek, tkanek planowanych przez uczelnie rocznych Êrodków na wy-
i narzàdów, nauczyciel akademicki zachowuje prawo nagrodzenia osobowe dla tej grupy pracowników. Za-
do wynagrodzenia i zasi∏ku chorobowego obliczanego sady podzia∏u i przyznawania nagród okreÊla statut.
na zasadach przewidzianych w art. 92 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, z tym ˝e prawo do Art. 156. 1. Pracownicy uczelni publicznej majà
dodatku funkcyjnego nauczycieli akademickich zacho- prawo do nagród jubileuszowych, z tytu∏u wieloletniej
wuje przez okres nieprzekraczajàcy 3 miesi´cy. pracy, w wysokoÊci:
3. Pracownikowi uczelni przys∏uguje dodatek za
1) za 20 lat pracy — 75 % wynagrodzenia miesi´cz-
sta˝ pracy w wysokoÊci 1 % wynagrodzenia zasadni-
nego;
czego za ka˝dy rok pracy, wyp∏acany w okresach mie-
si´cznych, poczynajàc od czwartego roku pracy, z tym 2) za 25 lat pracy — 100 % wynagrodzenia miesi´cz-
˝e dodatek ten nie mo˝e przekroczyç 20 % wynagro- nego;
dzenia zasadniczego.
3) za 30 lat pracy — 150 % wynagrodzenia miesi´cz-
Art. 155. 1. Nauczyciele akademiccy mogà otrzy- nego;
mywaç za osiàgni´cia naukowe, dydaktyczne lub or-
ganizacyjne albo za ca∏okszta∏t dorobku nagrody rek- 4) za 35 lat pracy — 200 % wynagrodzenia miesi´cz-
tora oraz nagrody ministra w∏aÊciwego do spraw nego;
szkolnictwa wy˝szego.
5) za 40 lat pracy — 300 % wynagrodzenia miesi´cz-
2. Nauczyciele akademiccy zatrudnieni w uczelni nego;
wojskowej, uczelni s∏u˝b paƒstwowych, uczelni arty-
stycznej, uczelni morskiej lub uczelni medycznej mogà 6) za 45 lat pracy — 400 % wynagrodzenia miesi´cz-
otrzymywaç za osiàgni´cia naukowe, dydaktyczne lub nego.
organizacyjne albo za ca∏okszta∏t dorobku nagrody
rektora oraz nagrody w∏aÊciwego ministra wskazane- 2. Minister w∏aÊciwy do spraw szkolnictwa wy˝sze-
go w art. 33 ust. 2, na zasadach i w trybie okreÊlonych go okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, okresy pracy i in-
w ust. 3—7. ne okresy uprawniajàce do nagrody jubileuszowej
oraz sposób obliczania i wyp∏acania, uwzgl´dniajàc,
3. Ârodki bud˝etowe na nagrody ministra, o któ- ˝e:
rych mowa w ust. 1 i 2, okreÊla si´ w wysokoÊci 0,05 %
planowanej rocznej dotacji, o której mowa w art. 94 1) pracownikowi pozostajàcemu jednoczeÊnie w wi´-
ust. 1 pkt 1. Ârodki te pozostajà w tych cz´Êciach bu- cej ni˝ jednym stosunku pracy okresy uprawniajà-
d˝etu paƒstwa, których dysponentami sà w∏aÊciwi mi- ce do nagrody ustala si´ odr´bnie dla ka˝dego sto-
nistrowie zgodnie z art. 94 ust. 3. sunku pracy;
Dziennik Ustaw Nr 164 — 10005 — Poz. 1365

2) podstaw´ do obliczenia wysokoÊci nagrody stano- DZIA¸ IV


wi wynagrodzenie przys∏ugujàce pracownikowi
w dniu jej wyp∏aty, a je˝eli dla pracownika jest to Studia i studenci
korzystniejsze — wynagrodzenie przys∏ugujàce
w dniu nabycia prawa do nagrody, przy czym Rozdzia∏ 1
uwzgl´dnia si´ sk∏adniki wynagrodzenia i inne
Êwiadczenia ze stosunku pracy przyjmowane do Organizacja studiów
obliczania ekwiwalentu pieni´˝nego za urlop wy-
poczynkowy; Art. 159. Studia w uczelni sà prowadzone jako stu-
dia pierwszego, drugiego stopnia lub jako jednolite
3) wyp∏ata nagrody nast´puje niezw∏ocznie po naby- studia magisterskie.
ciu przez pracownika prawa do niej;
Art. 160. 1. Organizacj´ i tok studiów oraz zwiàza-
4) w przypadku rozwiàzania stosunku pracy z powo-
ne z nimi prawa i obowiàzki studenta okreÊla regula-
du przejÊcia na emerytur´ lub rent´ z tytu∏u nie-
min studiów.
zdolnoÊci do pracy nagrod´ t´ wyp∏aca si´ w dniu
rozwiàzania stosunku pracy, je˝eli do nabycia pra-
2. Studia w uczelni sà prowadzone wed∏ug planów
wa do nagrody brakuje mniej ni˝ dwanaÊcie mie-
studiów i programów nauczania.
si´cy.
3. Warunki odp∏atnoÊci za studia okreÊla umowa
3. Pracownikowi uczelni publicznej przys∏uguje do- zawarta mi´dzy uczelnià a studentem w formie pisem-
datkowe wynagrodzenie roczne na zasadach okreÊlo- nej.
nych w przepisach o dodatkowym wynagrodzeniu
rocznym pracowników jednostek sfery bud˝etowej. Art. 161. 1. Regulamin studiów uchwala senat
uczelni co najmniej na pi´ç miesi´cy przed poczàtkiem
Art. 157. 1. Dla pracowników uczelni publicznych roku akademickiego.
tworzy si´ odpis na zak∏adowy fundusz Êwiadczeƒ so-
cjalnych w wysokoÊci 6,5 % planowanych przez uczel- 2. Regulamin studiów wchodzi w ˝ycie z poczàt-
ni´ rocznych wynagrodzeƒ osobowych. kiem roku akademickiego, po uzgodnieniu z uczelnia-
nym organem uchwa∏odawczym samorzàdu studenc-
2. W uczelniach publicznych mogà byç tworzone kiego. Je˝eli w ciàgu trzech miesi´cy od uchwalenia
pracownicze programy emerytalne wykorzystujàce za- regulaminu senat uczelni i uczelniany organ uchwa∏o-
k∏adowy fundusz Êwiadczeƒ socjalnych do wysokoÊci dawczy samorzàdu studenckiego nie dojdà do porozu-
30 %. mienia w sprawie jego treÊci, regulamin wchodzi
w ˝ycie na mocy ponownej uchwa∏y senatu uczelni
3. Odpis na zak∏adowy fundusz Êwiadczeƒ socjal- podj´tej wi´kszoÊcià co najmniej dwóch trzecich g∏o-
nych na jednego by∏ego pracownika uczelni publicz- sów jego statutowego sk∏adu.
nej b´dàcego emerytem lub rencistà wynosi na dany
rok kalendarzowy 10 % rocznej sumy najni˝szej eme- 3. W uczelniach niespe∏niajàcych wymagaƒ okre-
rytury lub renty z roku poprzedniego, ustalonej zgod- Êlonych w art. 56 ust. 2 lub w art. 58 ust. 4 regulamin
nie z art. 94 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia studiów wchodzi w ˝ycie po zatwierdzeniu przez mini-
1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpie- stra w∏aÊciwego do spraw szkolnictwa wy˝szego,
czeƒ Spo∏ecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, a w przypadku uczelni wojskowej, s∏u˝b paƒstwo-
z póên. zm.14)). wych, artystycznej, medycznej oraz uczelni morskiej
— odpowiednio przez ministra wskazanego w art. 33
4. Odpisy, o których mowa w ust. 1 i 3, stanowià ust. 2. Minister odmawia zatwierdzenia regulaminu
w uczelni publicznej jeden fundusz. z powodu jego niezgodnoÊci z przepisami prawa lub
statutem. Przepisy art. 56 ust. 3 i 4 stosuje si´ odpo-
5. W sprawach nieuregulowanych w ust. 1, 3 i 4 wiednio.
stosuje si´ przepisy o zak∏adowym funduszu Êwiad-
czeƒ socjalnych. 4. Do zmiany regulaminu studiów stosuje si´ od-
powiednio przepisy ust. 1—3.
Art. 158. Przepisów dzia∏u III ustawy nie stosuje si´
do ˝o∏nierzy w czynnej s∏u˝bie wojskowej, wyznaczo- Art. 162. Minister w∏aÊciwy do spraw szkolnictwa
nych do wykonywania zadaƒ poza wojskiem, na sta- wy˝szego okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, warunki,
nowiskach nauczycieli akademickich w studium woj- jakim muszà odpowiadaç postanowienia regulaminu
skowym uczelni albo w innych jednostkach organiza- studiów w uczelniach niespe∏niajàcych wymagaƒ
cyjnych uczelni. okreÊlonych w art. 56 ust. 2 lub w art. 58 ust. 4,
uwzgl´dniajàc:
———————
14) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y 1) czas trwania roku akademickiego;
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 99,
poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 121, poz. 1264, Nr 144, 2) warunki i tryb odbywania zaj´ç dydaktycznych;
poz. 1530, Nr 191, poz. 1954, Nr 210, poz. 2135 i Nr 236,
poz. 2355. 3) stosowane skale ocen;
Dziennik Ustaw Nr 164 — 10006 — Poz. 1365

4) tryb skreÊlania z listy studentów; runki ich przenoszenia i akumulacji oraz tryb uznawa-
nia tych osiàgni´ç, majàc na uwadze koniecznoÊç za-
5) warunki: pewnienia kontynuacji kszta∏cenia.
a) odbywania studiów wed∏ug indywidualnego
planu studiów i programu nauczania, Art. 166. 1. Studia licencjackie trwajà od szeÊciu do
oÊmiu semestrów, a studia in˝ynierskie siedem lub
b) przyznawania urlopów, osiem semestrów.
c) wznawiania studiów,
2. Okres studiów pierwszego stopnia, obejmujà-
d) zmiany kierunku lub systemu studiów, cych zgodnie z obowiàzujàcymi standardami kszta∏ce-
nia praktyk´ zawodowà, mo˝e byç przed∏u˝ony o czas
e) sk∏adania egzaminów i uzyskiwania zaliczeƒ, trwania praktyki.
f) dopuszczenia do egzaminu dyplomowego,
3. Senat uczelni mo˝e okreÊliç warunki zwalniania
g) ukoƒczenia studiów. studenta z obowiàzku odbycia praktyki.
Art. 163. 1. Studia w uczelni sà prowadzone jako 4. Studia drugiego stopnia trwajà trzy lub cztery
studia stacjonarne lub niestacjonarne. semestry.
2. W uczelni publicznej liczba studentów studiujà- 5. Jednolite studia magisterskie trwajà od dziewi´-
cych na studiach stacjonarnych nie mo˝e byç mniej- ciu do dwunastu semestrów.
sza od liczby studentów studiujàcych na studiach nie-
stacjonarnych. 6. Studia niestacjonarne mogà trwaç jeden lub
dwa semestry d∏u˝ej ni˝ odpowiednie studia stacjo-
Art. 164. 1. Wyk∏ady w uczelni sà otwarte, je˝eli jej narne.
statut nie stanowi inaczej.
Art. 167. 1. Absolwenci studiów otrzymujà dyplo-
2. Zaj´cia dydaktyczne w uczelni oraz sprawdziany my paƒstwowe ukoƒczenia studiów wy˝szych, po-
wiedzy lub umiej´tnoÊci, a tak˝e egzaminy dyplomo- twierdzajàce uzyskanie odpowiedniego tytu∏u zawo-
we, mogà byç prowadzone w j´zyku obcym w zakre- dowego. Absolwenci studiów doktoranckich, studiów
sie i na warunkach okreÊlonych w regulaminie stu- podyplomowych i kursów dokszta∏cajàcych otrzymujà
diów. W j´zyku obcym mogà byç równie˝ prowadzone Êwiadectwa ukoƒczenia tych studiów lub kursów.
sprawdziany wiedzy lub umiej´tnoÊci w trakcie przy-
j´ç na studia oraz przygotowywane prace dyplomo- 2. Datà ukoƒczenia studiów jest data z∏o˝enia egza-
we. Uczelnia przyjmujàca na studia cudzoziemców or- minu dyplomowego, w przypadku kierunków lekarskie-
ganizuje dla tych osób zaj´cia z j´zyka polskiego. go, lekarsko-dentystycznego i weterynarii — data z∏o˝e-
nia ostatniego wymaganego planem studiów egzami-
3. Zaj´cia dydaktyczne na studiach mogà byç pro- nu, a w przypadku kierunku farmacja — data zaliczenia
wadzone tak˝e z wykorzystaniem metod i technik ostatniej, przewidzianej w planie studiów praktyki.
kszta∏cenia na odleg∏oÊç.
3. Minister w∏aÊciwy do spraw szkolnictwa wy˝sze-
4. Minister w∏aÊciwy do spraw szkolnictwa wy˝sze- go okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
go okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, warunki, jakie
muszà byç spe∏nione, aby mog∏y byç prowadzone za- 1) rodzaje tytu∏ów zawodowych nadawanych absol-
j´cia dydaktyczne, o których mowa w ust. 3, uwzgl´d- wentom studiów pierwszego i drugiego stopnia
niajàc zapewnienie przez uczelni´ odpowiedniej do- oraz absolwentom jednolitych studiów magister-
st´pnoÊci dla studentów zaj´ç prowadzonych z wyko- skich, uwzgl´dniajàc istniejàce tytu∏y zawodowe
rzystaniem metod i technik kszta∏cenia na odleg∏oÊç i poziom kszta∏cenia;
oraz w∏aÊciwej proporcji czasu tych zaj´ç, odpowied-
nio na studiach stacjonarnych oraz na studiach niesta- 2) warunki wydawania i wzory dyplomów, w tym su-
cjonarnych, do ca∏kowitego czasu zaj´ç na studiach. plementu do dyplomów, Êwiadectw, o których
mowa w ust. 2, uwzgl´dniajàc form´ studiów, stu-
Art. 165. 1. Organizacja i tok studiów uwzgl´dnia- diów podyplomowych lub kursów dokszta∏cajà-
jà przenoszenie i uznawanie wyników osiàganych cych oraz stopieƒ studiów;
przez studenta w jednostce organizacyjnej uczelni ma-
cierzystej lub w innej uczelni, w tym zagranicznej, 3) warunki wydawania i wzory dyplomów ukoƒcze-
zgodnie z zasadami systemu przenoszenia osiàgni´ç. nia studiów prowadzonych wspólnie przez ró˝ne
uczelnie i instytucje naukowe, równie˝ zagranicz-
2. Minister w∏aÊciwy do spraw szkolnictwa wy˝sze- ne, w tym suplementu do dyplomów, Êwiadectw,
go okreÊla, w drodze rozporzàdzenia, warunki i tryb o których mowa w ust. 2, uwzgl´dniajàc form´
przenoszenia osiàgni´ç, uwzgl´dniajàc, przy zapew- studiów, studiów podyplomowych lub kursów do-
nieniu porównywalnoÊci i odpowiednioÊci standar- kszta∏cajàcych oraz stopieƒ studiów.
dów kszta∏cenia i czasu trwania studiów odbywanych
w ró˝nych uczelniach, krajowych i zagranicznych, Art. 168. 1. Studia mogà byç prowadzone wspól-
punktowe metody wyra˝ania osiàgni´ç studenta, wa- nie przez ró˝ne uczelnie i instytucje naukowe, w tym
Dziennik Ustaw Nr 164 — 10007 — Poz. 1365

zagraniczne, na podstawie zawartego przez nie poro- plom IB (International Baccalaureat) wydany przez or-
zumienia. ganizacj´ International Baccalaureat Organization
z siedzibà w Genewie, oraz wyników tego egzaminu.
2. Zasady i tryb organizacji studiów, o których mo-
wa w ust. 1, oraz zasady wydawania wspólnego dy- 6. Szczegó∏owe zasady przyjmowania na studia
plomu ukoƒczenia tych studiów okreÊla regulamin w uczelni publicznej laureatów oraz finalistów olim-
tych studiów ustalony w porozumieniu, o którym mo- piad stopnia centralnego okreÊla senat uczelni na
wa w ust. 1, z zastrze˝eniem art. 167 ust. 3. okres co najmniej trzech lat.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, mo˝e
7. W przypadku gdy wst´p na studia nie jest wol-
byç wydany dyplom jednej uczelni. Informacj´
ny, rekrutacj´ przeprowadzajà komisje rekrutacyjne
o udziale pozosta∏ych uczelni i instytucji naukowych
powo∏ane przez kierownika podstawowej jednostki or-
w realizacji programu studiów zawiera suplement do
ganizacyjnej lub inny organ wskazany w statucie. Ko-
tego dyplomu.
misje rekrutacyjne podejmujà decyzje w sprawach
4. Zawarcie porozumienia, o którym mowa przyj´cia na studia.
w ust. 1, oraz wydanie dyplomu, o którym mowa
w ust. 3, przez uczelni´ niespe∏niajàcà wymagaƒ okre- 8. Od decyzji komisji rekrutacyjnej s∏u˝y odwo∏a-
Êlonych w art. 56 ust. 2 lub w art. 58 ust. 4 wymaga nie, w terminie czternastu dni od daty dor´czenia de-
zgody ministra w∏aÊciwego do spraw szkolnictwa cyzji, do uczelnianej komisji rekrutacyjnej, powo∏anej
wy˝szego. w trybie okreÊlonym przez statut. Podstawà odwo∏a-
nia mo˝e byç jedynie wskazanie naruszenia warun-
Art. 169. 1. Do odbywania studiów w uczelni mo˝e ków i trybu rekrutacji na studia, okreÊlonych zgodnie
byç dopuszczona osoba, która ma: z ust. 2. Decyzj´ podejmuje rektor po rozpatrzeniu
wniosku uczelnianej komisji rekrutacyjnej. Decyzja
1) Êwiadectwo dojrza∏oÊci — w przypadku ubiegania rektora jest ostateczna.
si´ o przyj´cie na studia pierwszego stopnia lub
jednolite studia magisterskie, 9. Wyniki post´powania rekrutacyjnego sà jawne.
2) tytu∏ magistra, licencjata, in˝yniera lub równorz´d-
ny i spe∏nia warunki okreÊlone na podstawie ust. 2 10. W uczelni wojskowej i w uczelni s∏u˝b paƒ-
— w przypadku ubiegania si´ o przyj´cie na studia stwowych warunki i tryb przyj´cia na studia kandyda-
drugiego stopnia tów na ˝o∏nierzy zawodowych i funkcjonariuszy s∏u˝b
paƒstwowych ustala, na wniosek senatu, odpowied-
oraz spe∏nia warunki rekrutacji ustalone przez uczel- nio Minister Obrony Narodowej lub minister w∏aÊciwy
ni´. do spraw wewn´trznych.
2. Senat uczelni ustala warunki i tryb rekrutacji Art. 170. Osoba przyj´ta na studia nabywa prawa
oraz formy studiów na poszczególnych kierunkach. studenta z chwilà immatrykulacji i z∏o˝enia Êlubowa-
Uchwa∏´ podaje si´ do wiadomoÊci publicznej nie nia, którego treÊç okreÊla statut uczelni.
póêniej ni˝ do dnia 31 maja roku poprzedzajàcego rok
akademicki, którego uchwa∏a dotyczy, i przesy∏a mini- Rozdzia∏ 2
strowi w∏aÊciwemu do spraw szkolnictwa wy˝szego.
Prawa i obowiàzki studentów
3. Podstaw´ przyj´cia na studia pierwszego stop-
nia lub jednolite studia magisterskie stanowià wyniki Art. 171. 1. Student mo˝e studiowaç na wi´cej ni˝
egzaminu maturalnego. Senat uczelni ustala w trybie jednym kierunku lub inne przedmioty, tak˝e w ró˝nych
okreÊlonym w ust. 2, jakie wyniki egzaminu matural- uczelniach. Zasady i tryb podejmowania przez studen-
nego stanowià podstaw´ przyj´cia na studia. Uczelnia ta tego rodzaju studiów okreÊla regulamin studiów.
mo˝e za zgodà ministra w∏aÊciwego do spraw szkol-
nictwa wy˝szego przeprowadziç dodatkowe egzaminy
2. Student mo˝e studiowaç wed∏ug indywidualne-
wst´pne, w trybie okreÊlonym w ust. 2, tylko w przy-
go planu studiów i programu nauczania na zasadach
padku koniecznoÊci sprawdzenia wiedzy lub umiej´t-
ustalonych przez rad´ podstawowej jednostki organi-
noÊci niesprawdzanych w trybie egzaminu maturalne-
zacyjnej lub inny organ wskazany w statucie.
go lub gdy osoba ubiegajàca si´ o przyj´cie na studia
posiada Êwiadectwo dojrza∏oÊci uzyskane za granicà.
3. Student mo˝e przenieÊç si´ z innej uczelni,
4. Je˝eli podstaw´ przyj´cia na studia stanowià w tym tak˝e zagranicznej, za zgodà kierownika podsta-
wyniki egzaminu dojrza∏oÊci, senat uczelni mo˝e prze- wowej jednostki organizacyjnej uczelni przyjmujàcej,
prowadziç egzaminy wst´pne, w trybie okreÊlonym wyra˝onà w drodze decyzji, je˝eli wype∏ni∏ wszystkie
w ust. 2. obowiàzki wynikajàce z przepisów obowiàzujàcych
w uczelni, którà opuszcza.
5. Przepisy ust. 3 dotyczàce egzaminu maturalne-
go oraz jego wyników stosuje si´ odpowiednio do eg- Art. 172. 1. Student mo˝e uzyskaç urlop od zaj´ç
zaminu przeprowadzanego w ramach programu Ma- w uczelni na zasadach i w trybie okreÊlonych w regu-
tury Mi´dzynarodowej, którego zdanie potwierdza dy- laminie studiów.
Dziennik Ustaw Nr 164 — 10008 — Poz. 1365

2. W okresie korzystania z urlopu student zacho- Art. 176. 1. W uczelni nieposiadajàcej podstawo-
wuje prawa studenta, chyba ˝e regulamin studiów lub wej jednostki organizacyjnej oraz w uczelni zawodo-
przepisy o pomocy materialnej stanowià inaczej. wej Êwiadczenia, o których mowa w art. 173 ust. 1
pkt 1—3 i 6—8, sà przyznawane na wniosek studenta
Art. 173. 1. Student mo˝e ubiegaç si´ o pomoc przez rektora, przy czym stypendium za wyniki
materialnà ze Êrodków przeznaczonych na ten cel w nauce mo˝e byç tak˝e przyznane bez koniecznoÊci
w bud˝ecie paƒstwa w formie: sk∏adania wniosku przez studenta.
1) stypendium socjalnego;
2. Od decyzji rektora studentowi przys∏uguje pra-
2) stypendium specjalnego dla osób niepe∏nospraw- wo z∏o˝enia do rektora wniosku o ponowne rozpatrze-
nych; nie sprawy w terminie czternastu dni od otrzymania
decyzji.
3) stypendium za wyniki w nauce lub sporcie;
4) stypendium ministra za osiàgni´cia w nauce; 3. Na wniosek w∏aÊciwego organu samorzàdu stu-
denckiego rektor przekazuje uprawnienie, o którym
5) stypendium ministra za wybitne osiàgni´cia spor- mowa w ust. 1, komisji stypendialnej, a w zakresie roz-
towe; patrywania wniosku, o którym mowa w ust. 2, odwo-
6) stypendium na wy˝ywienie; ∏awczej komisji stypendialnej.
7) stypendium mieszkaniowego; Art. 177. 1. Komisj´ stypendialnà i odwo∏awczà ko-
8) zapomogi. misj´ stypendialnà, o których mowa w art. 175 ust. 3,
powo∏uje odpowiednio kierownik podstawowej jed-
2. Student mo˝e ubiegaç si´ o zakwaterowanie nostki organizacyjnej lub rektor spoÊród studentów
w domu studenckim uczelni lub wy˝ywienie w sto- delegowanych przez w∏aÊciwy organ samorzàdu stu-
∏ówce studenckiej uczelni. denckiego i pracowników uczelni.

3. Student mo˝e ubiegaç si´ o zakwaterowanie 2. Komisj´ stypendialnà i odwo∏awczà komisj´ sty-
w domu studenckim uczelni ma∏˝onka i dziecka. pendialnà, o których mowa w art. 176 ust. 3, powo∏u-
je rektor spoÊród studentów delegowanych przez w∏a-
Art. 174. 1. Âwiadczenia, o których mowa w art. 173 Êciwy organ samorzàdu studenckiego i pracowników
ust. 1 pkt 1—3 i 6—8, przyznaje si´ ze Êrodków fundu- uczelni.
szu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów,
o którym mowa w art. 103. 3. Studenci stanowià wi´kszoÊç sk∏adu komisji,
o których mowa w ust. 1 i 2.
2. Rektor w porozumieniu z uczelnianym organem
samorzàdu studenckiego i uczelnianym organem sa- 4. Decyzje wydane przez komisje stypendialne
morzàdu doktorantów dokonuje podzia∏u dotacji, i odwo∏awcze komisje stypendialne, o których mowa
o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 7 i ust. 4. w art. 175 ust. 3 i art. 176 ust. 3, podpisujà przewodni-
czàcy tych komisji lub dzia∏ajàcy z ich upowa˝nienia
3. W nowo utworzonej uczelni podzia∏u funduszu wiceprzewodniczàcy.
dokonuje na okres roku rektor.
5. Nadzór nad dzia∏alnoÊcià komisji stypendialnej
4. Ârodki z dotacji, o których mowa w art. 94 ust. 1 i odwo∏awczej komisji stypendialnej, o których mowa
pkt 7 i ust. 4, przeznaczone na stypendia i inne Êwiad- w art. 175 ust. 3, sprawujà odpowiednio kierownik
czenia socjalne, o których mowa w art. 173 ust. 1 pkt 1 podstawowej jednostki organizacyjnej lub rektor,
i 6—8, nie mogà byç ni˝sze ni˝ Êrodki przeznaczone na a nadzór nad dzia∏alnoÊcià komisji, o których mowa
stypendia za wyniki w nauce lub sporcie, o których w art. 176 ust. 3, rektor.
mowa w art. 173 ust. 1 pkt 3.
6. W ramach nadzoru, o którym mowa w ust. 5, od-
Art. 175. 1. W uczelni posiadajàcej podstawowe powiednio kierownik podstawowej jednostki organi-
jednostki organizacyjne Êwiadczenia, o których mowa zacyjnej lub rektor mo˝e uchyliç decyzj´ komisji sty-
w art. 173 ust. 1 pkt 1—3 i 6—8, sà przyznawane na pendialnej lub odwo∏awczej komisji stypendialnej nie-
wniosek studenta przez kierownika podstawowej jed- zgodnà z przepisami ustawy lub regulaminem, o któ-
nostki organizacyjnej, przy czym stypendium za wyni- rym mowa w art. 186 ust. 1.
ki w nauce mo˝e byç tak˝e przyznane bez konieczno-
Êci sk∏adania wniosku przez studenta. Art. 178. 1. Stypendia ministra za osiàgni´cia
w nauce i za wybitne osiàgni´cia sportowe przyznaje
2. Od decyzji kierownika podstawowej jednostki minister w∏aÊciwy do spraw szkolnictwa wy˝szego na
organizacyjnej studentowi przys∏uguje odwo∏anie do wniosek rady podstawowej jednostki organizacyjnej,
rektora sk∏adane w terminie czternastu dni od otrzy- a w przypadku uczelni nieposiadajàcej podstawowej
mania decyzji. jednostki organizacyjnej oraz uczelni zawodowej — na
wniosek senatu uczelni, przedstawiony przez rektora
3. Na wniosek w∏aÊciwego organu samorzàdu stu- tej uczelni.
denckiego kierownik podstawowej jednostki organiza-
cyjnej lub rektor uprawnienia, o których mowa 2. Uprawnienie ministra w∏aÊciwego do spraw
w ust. 1 i 2, przekazujà odpowiednio komisji stypen- szkolnictwa wy˝szego okreÊlone w ust. 1 w odniesie-
dialnej lub odwo∏awczej komisji stypendialnej. niu do uczelni wojskowych, s∏u˝b paƒstwowych, arty-
Dziennik Ustaw Nr 164 — 10009 — Poz. 1365

stycznych, medycznych oraz morskich wykonujà od- ju Regionalnego „Wyrównywanie szans edukacyj-
powiednio ministrowie wskazani w art. 33 ust. 2. nych poprzez programy stypendialne”;

Art. 179. 1. Stypendium socjalne ma prawo otrzy- 4) Êwiadczeƒ pomocy materialnej dla uczniów otrzy-
mywaç student znajdujàcy si´ w trudnej sytuacji ma- mywanych na podstawie ustawy z dnia 7 wrzeÊnia
terialnej. 1991 r. o systemie oÊwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572, z póên. zm.17)).
2. Rektor w porozumieniu z uczelnianym organem
samorzàdu studenckiego ustala wysokoÊç dochodu 6. Student jest samodzielny finansowo, je˝eli on lub
na osob´ w rodzinie studenta uprawniajàcà do ubie- jego ma∏˝onek spe∏nia ∏àcznie nast´pujàce warunki:
gania si´ o stypendium socjalne, stypendium na wy-
˝ywienie i stypendium mieszkaniowe. 1) posiada∏ sta∏e êród∏o dochodów w ostatnim roku
podatkowym;
3. WysokoÊç dochodu, o której mowa w ust. 2, nie 2) posiada sta∏e êród∏o dochodów w roku bie˝àcym;
mo˝e byç ni˝sza ni˝ kwota, o której mowa w art. 8
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 3) jego miesi´czny dochód w okresach, o których
spo∏ecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z póên. zm.15)), oraz mowa w pkt 1 i 2, nie jest mniejszy od minimalne-
wy˝sza ni˝ suma kwot okreÊlonych w art. 5 ust. 1 go wynagrodzenia za prac´ pracowników og∏asza-
i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. nego na podstawie przepisów o minimalnym wy-
o Êwiadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255, nagrodzeniu za prac´, obowiàzujàcego w ostat-
z póên. zm.16)). nim miesiàcu ostatniego roku podatkowego
w przypadku dochodu studenta z ostatniego roku
4. Przy ustalaniu wysokoÊci dochodu uprawniajà- podatkowego i obowiàzujàcego w miesiàcu z∏o˝e-
cego studenta do ubiegania si´ o stypendium socjal- nia wniosku o przyznanie stypendium;
ne, stypendium na wy˝ywienie i stypendium mieszka-
niowe uwzgl´dnia si´ dochody osiàgane przez: 4) nie z∏o˝y∏ oÊwiadczenia o prowadzeniu wspólnego
gospodarstwa domowego z rodzicami bàdê jed-
1) studenta;
nym z nich.
2) ma∏˝onka studenta, a tak˝e b´dàce na utrzymaniu
studenta lub jego ma∏˝onka dzieci niepe∏noletnie, 7. W przypadku gdy do ustalania wysokoÊci do-
dzieci pobierajàce nauk´ do 26. roku ˝ycia, a je˝e- chodu uprawniajàcego studenta do ubiegania si´
li 26. rok ˝ycia przypada w ostatnim roku studiów, o stypendium socjalne, stypendium na wy˝ywienie
do ich ukoƒczenia, oraz dzieci niepe∏nosprawne i stypendium mieszkaniowe przyjmuje si´ dochód
bez wzgl´du na wiek; z prowadzenia gospodarstwa rolnego, dochód ten
ustala si´ na podstawie powierzchni u˝ytków rolnych
3) rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych w hektarach przeliczeniowych i wysokoÊci przeci´tne-
studenta i b´dàce na ich utrzymaniu dzieci niepe∏- go dochodu z pracy w indywidualnych gospodar-
noletnie, dzieci pobierajàce nauk´ do 26. roku ˝y- stwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, og∏aszanego
cia, a je˝eli 26. rok ˝ycia przypada w ostatnim roku na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada
studiów, do ich ukoƒczenia, oraz dzieci niepe∏no- 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94,
sprawne bez wzgl´du na wiek. poz. 431, z póên. zm.18)). W przypadku uzyskiwania
dochodów z gospodarstwa rolnego oraz dochodów
5. Miesi´cznà wysokoÊç dochodu na osob´ w ro- pozarolniczych dochody te sumuje si´.
dzinie studenta uprawniajàcego do ubiegania si´
o stypendium socjalne, stypendium na wy˝ywienie Art. 180. Stypendium specjalne dla osób niepe∏no-
i stypendium mieszkaniowe ustala si´ na zasadach sprawnych mo˝e otrzymywaç student z tytu∏u niepe∏-
okreÊlonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. nosprawnoÊci potwierdzonej orzeczeniem w∏aÊciwe-
o Êwiadczeniach rodzinnych, z uwzgl´dnieniem ust. 4, go organu.
z zastrze˝eniem, ˝e do dochodu nie wlicza si´:
1) dochodów, o których mowa w ust. 4 pkt 3, je˝eli Art. 181. 1. Stypendium za wyniki w nauce lub
student jest samodzielny finansowo; sporcie mo˝e otrzymywaç student, który uzyska∏ za
rok studiów wysokà Êrednià ocen lub osiàgnà∏ wyso-
2) Êwiadczeƒ, o których mowa w art. 173 ust. 1; kie wyniki sportowe we wspó∏zawodnictwie mi´dzy-
narodowym lub krajowym.
3) Êwiadczeƒ otrzymywanych na podstawie Dzia∏ania
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwo- ———————
17) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
——————— og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281,
15) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. poz. 2781 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788,
z 2004 r. Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 122, poz. 1020 i Nr 131, poz. 1091.
Nr 64, poz. 565 i Nr 94, poz. 788. 18) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
16) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. og∏oszone w Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1996 r. Nr 91,
z 2004 r. Nr 35, poz. 305, Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001 poz. 409, z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 137, poz. 926,
i Nr 192, poz. 1963 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 86, z 1998 r. Nr 108, poz. 681, z 2001 r. Nr 81, poz. 875,
poz. 732, Nr 94, poz. 788, Nr 95, poz. 806 i Nr 143, z 2002 r. Nr 200, poz. 1680, z 2003 r. Nr 110, poz. 1039
poz. 1199. i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2005 r. Nr 143, poz. 1199.
Dziennik Ustaw Nr 164 — 10010 — Poz. 1365

2. Stypendium ministra za osiàgni´cia w nauce Art. 184. 1. Student mo˝e otrzymywaç stypendia,
mo˝e byç przyznane studentowi szczególnie wyró˝- o których mowa w art. 173 ust. 1 pkt 1—7, w danym
niajàcemu si´ w nauce oraz posiadajàcemu osiàgni´- roku akademickim przez okres do dziesi´ciu miesi´cy.
cia naukowe, a stypendium ministra za wybitne osià-
gni´cia sportowe studentowi, który osiàgnà∏ wysoki 2. Stypendia, o których mowa w art. 173 ust. 1
wynik sportowy we wspó∏zawodnictwie mi´dzynaro- pkt 1—3, 6 i 7, sà przyznawane na semestr lub na rok
dowym lub krajowym i zaliczy∏ kolejny rok studiów. akademicki, a stypendia ministra, o których mowa
w art. 173 ust. 1 pkt 4 i 5, na rok akademicki, z wyjàt-
3. O przyznanie stypendiów, o których mowa kiem przypadku gdy ostatni rok studiów, zgodnie
w ust. 1 i 2, student mo˝e ubiegaç si´ nie wczeÊniej ni˝ z planem studiów, trwa jeden semestr.
po zaliczeniu pierwszego roku studiów.
3. Stypendia, o których mowa w ust. 2, wyp∏acane
4. O przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub sà co miesiàc.
sporcie, stypendium ministra za osiàgni´cia w nauce 4. Student studiujàcy równoczeÊnie na kilku kie-
oraz stypendium ministra za wybitne osiàgni´cia runkach studiów mo˝e otrzymywaç stypendia, o któ-
sportowe mo˝e ubiegaç si´ równie˝ student pierwsze- rych mowa w art. 173 ust. 1 pkt 1 i 4—7, oraz stypen-
go roku studiów drugiego stopnia rozpocz´tych w cià- dium za wyniki w sporcie, o którym mowa w art. 173
gu roku od ukoƒczenia studiów pierwszego stopnia, ust. 1 pkt 3, na jednym z kierunków, wed∏ug w∏asnego
który spe∏ni∏ kryteria okreÊlone odpowiednio w ust. 1 wyboru, a stypendium specjalne dla osób niepe∏no-
i 2 na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia. sprawnych oraz stypendium za wyniki w nauce na ka˝-
dym z kierunków.
5. Student mo˝e otrzymywaç stypendium za wyni-
ki w sporcie, o którym mowa w art. 173 ust. 1 pkt 3, al- 5. Studentowi, który po ukoƒczeniu jednego kie-
bo stypendium ministra za wybitne osiàgni´cia spor- runku studiów kontynuuje nauk´ na drugim kierunku
towe, o którym mowa w art. 173 ust. 1 pkt 5, albo sty- studiów, stypendium socjalne, stypendium na wy˝y-
pendium przyznawane na podstawie art. 22 ust. 3 wienie i stypendium mieszkaniowe nie przys∏uguje,
ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej chyba ˝e kontynuuje on studia po ukoƒczeniu studiów
(Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889, z póên. zm.19)). pierwszego stopnia w celu uzyskania tytu∏u zawodo-
wego magistra, jednak˝e nie d∏u˝ej ni˝ przez okres
6. Student w roku akademickim mo˝e otrzymywaç trzech lat.
stypendium za wyniki w nauce, o którym mowa
w art. 173 ust. 1 pkt 3, albo stypendium ministra, 6. ¸àczna miesi´czna wysokoÊç stypendiów, o któ-
o którym mowa w art. 173 ust. 1 pkt 4. rych mowa w art. 173 ust. 1 pkt 1, 3, 6 i 7, nie mo˝e byç
wi´ksza ni˝ 90 % najni˝szego wynagrodzenia zasadni-
Art. 182. 1. Student studiów stacjonarnych znajdu- czego asystenta w poprzednim miesiàcu, ustalonego
jàcy si´ w trudnej sytuacji materialnej mo˝e otrzymy- w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademic-
waç stypendium mieszkaniowe z tytu∏u zamieszkania kich.
w domu studenckim lub w obiekcie innym ni˝ dom
studencki, je˝eli codzienny dojazd z miejsca sta∏ego Art. 185. 1. Pierwszeƒstwo w przyznaniu miejsca
zamieszkania do uczelni uniemo˝liwia∏by lub w znacz- w domu studenckim uczelni publicznej przys∏uguje
nym stopniu utrudnia∏ studiowanie. studentowi tej uczelni, któremu codzienny dojazd do
uczelni uniemo˝liwia∏by lub w znacznym stopniu
2. Student studiów stacjonarnych w przypadku, utrudnia∏ studiowanie i który znajduje si´ w trudnej
o którym mowa w ust. 1, mo˝e otrzymywaç stypen- sytuacji materialnej.
dium mieszkaniowe równie˝ z tytu∏u zamieszkania
2. Pierwszeƒstwo w przyznawaniu wy˝ywienia
z niepracujàcym ma∏˝onkiem lub dzieckiem studenta
w sto∏ówce studenckiej przys∏uguje studentowi, o któ-
w domu studenckim lub w obiekcie innym ni˝ dom
rym mowa w ust. 1.
studencki.
Art. 186. 1. Szczegó∏owy regulamin ustalania wy-
3. Student znajdujàcy si´ w trudnej sytuacji mate- sokoÊci, przyznawania i wyp∏acania Êwiadczeƒ pomo-
rialnej mo˝e otrzymywaç stypendium na wy˝ywienie. cy materialnej dla studentów, o których mowa
w art. 173 ust. 1 pkt 1—3 i 6—8, w tym szczegó∏owe
Art. 183. 1. Zapomoga mo˝e byç przyznana stu- kryteria i tryb udzielania Êwiadczeƒ pomocy material-
dentowi, który z przyczyn losowych znalaz∏ si´ przej- nej dla studentów, wzór wniosku o przyznanie stypen-
Êciowo w trudnej sytuacji materialnej. dium socjalnego oraz sposób udokumentowania sytu-
acji materialnej studenta ustala rektor w porozumie-
2. Student mo˝e otrzymaç zapomog´, o której mo- niu z uczelnianym organem samorzàdu studenckiego.
wa w ust. 1, dwa razy w roku akademickim.
——————— 2. W nowo utworzonej uczelni regulamin, o któ-
19) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y rym mowa w ust. 1, ustala na okres roku rektor.
og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 102, poz. 1115, z 2002 r.
Nr 4, poz. 31, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, Art. 187. Minister w∏aÊciwy do spraw szkolnictwa
poz. 820, Nr 130, poz. 1112 i Nr 207, poz. 1752, z 2003 r. wy˝szego okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó-
Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, ∏owe warunki i tryb przyznawania oraz wyp∏acania
poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 85, poz. 726. stypendiów ministra, o których mowa w art. 173
Dziennik Ustaw Nr 164 — 10011 — Poz. 1365

ust. 1 pkt 4 i 5, maksymalnà wysokoÊç tego stypen- 2. Kierownik podstawowej jednostki organizacyj-
dium oraz wzór wniosku o przyznanie stypendium mi- nej mo˝e skreÊliç studenta z listy studentów, w przy-
nistra, uwzgl´dniajàc: padku:
1) minimalnà Êrednià ocen uprawniajàcà do ubiega- 1) stwierdzenia braku post´pów w nauce;
nia si´ o stypendium ministra, bioràc pod uwag´
oceny ze wszystkich lat studiów oraz zró˝nicowa- 2) nieuzyskania zaliczenia semestru lub roku w okre-
nie skali ocen w uczelni; Êlonym terminie;

2) rodzaje osiàgni´ç naukowych i aktywnoÊci nauko- 3) niewniesienia op∏at zwiàzanych z odbywaniem


wej, które brane sà pod uwag´ przy ubieganiu si´ studiów.
o stypendium ministra, takich jak praca w kole na-
3. Od decyzji, o których mowa w ust. 1 i 2, przys∏u-
ukowym, publikacje, opracowania, referaty, udzia∏
guje odwo∏anie do rektora. Decyzja rektora jest osta-
w konferencjach, praca naukowa, udzia∏ w pra-
teczna.
cach naukowo-badawczych, wspó∏praca z innymi
oÊrodkami akademickimi lub naukowymi, nagro-
Art. 191. Student ostatniego roku studiów drugie-
dy i wyró˝nienia, studia na drugim kierunku stu-
go stopnia lub jednolitych studiów magisterskich mo-
diów, indywidualny program studiów, praktyki,
˝e na zasadach okreÊlonych w statucie uczelni odby-
sta˝e, potwierdzona znajomoÊç j´zyków obcych,
waç sta˝ przygotowujàcy do podj´cia obowiàzków na-
olimpiady;
uczyciela akademickiego i otrzymywaç, ze Êrodków
3) rodzaje osiàgni´ç sportowych, które sà brane pod w∏asnych uczelni, stypendium na zasadach okreÊlo-
uwag´ przy ubieganiu si´ o stypendium ministra nych w statucie.
za wybitne osiàgni´cia sportowe, w tym udzia∏
w igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach Êwiata, Art. 192. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw szkolnic-
mistrzostwach Europy, uniwersjadach, akademic- twa wy˝szego okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, spo-
kich mistrzostwach Êwiata, akademickich mistrzo- sób prowadzenia przez uczelnie dokumentacji przebie-
stwach Europy; gu studiów, dokonywania sprostowaƒ i wydawania
duplikatów, legalizacji dokumentów przeznaczonych
4) terminy przekazywania wniosków; do obrotu prawnego z zagranicà oraz wysokoÊç i spo-
5) sposób wyp∏acania stypendium ministra, w tym sób pobierania op∏aty za wykonywanie tych czynno-
w przypadku wczeÊniejszego ukoƒczenia studiów, Êci, a tak˝e za wydanie indeksu, legitymacji studenc-
a tak˝e podj´cia studiów w innej uczelni. kiej, dyplomu i dokumentów stwierdzajàcych ukoƒ-
czenie studiów, w tym:
Art. 188. 1. Studentowi przys∏uguje prawo do ko- 1) sposób prowadzenia teczki akt osobowych studenta,
rzystania z 50 % ulgi w op∏atach za przejazdy publicz-
nymi Êrodkami komunikacji miejskiej. 2) sposób prowadzenia albumu studenta i ksi´gi dy-
plomów,
2. Uprawnienia do korzystania z ulgowych przejaz- 3) wzór indeksu i legitymacji studenckiej,
dów Êrodkami publicznego transportu zbiorowego ko-
lejowego i autobusowego okreÊlajà odr´bne przepisy. 4) obowiàzek i sposób dokumentowania przebiegu
studiów,
Art. 189. 1. Student jest obowiàzany post´powaç 5) sposób sporzàdzania i wydawania duplikatów do-
zgodnie z treÊcià Êlubowania i regulaminem studiów. kumentów,

2. Student jest obowiàzany w szczególnoÊci do: 6) sposób dokonywania sprostowaƒ dokumentów


oraz zmian danych osobowych studenta lub ab-
1) uczestniczenia w zaj´ciach dydaktycznych i organi- solwenta w dokumentach prowadzonych i wyda-
zacyjnych zgodnie z regulaminem studiów; wanych przez uczelnie,
2) sk∏adania egzaminów, odbywania praktyk i spe∏- 7) tryb i sposób legalizacji dokumentów,
niania innych wymogów przewidzianych w planie
studiów; 8) sposób przechowywania i zasady wydawania do-
kumentów,
3) przestrzegania przepisów obowiàzujàcych w uczelni.
9) wysokoÊç op∏at za legalizacj´ dokumentów, wyda-
Art. 190. 1. Kierownik podstawowej jednostki or- nie dyplomu, wydanie odpisów w j´zykach ob-
ganizacyjnej skreÊla studenta z listy studentów, cych, Êwiadectwa, indeksu, legitymacji studenc-
w przypadku: kiej oraz za wydanie duplikatów tych dokumentów

1) niepodj´cia studiów; — uwzgl´dniajàc koniecznoÊç zapewnienia prawid∏o-


wego tworzenia i gromadzenia dokumentacji nie-
2) rezygnacji ze studiów; zb´dnej dla przebiegu studiów i kontroli procesu dy-
daktycznego.
3) niez∏o˝enia w terminie pracy dyplomowej lub eg-
zaminu dyplomowego;
2. Zasady uznawania dyplomów ukoƒczenia stu-
4) ukarania karà dyscyplinarnà wydalenia z uczelni. diów uzyskanych za granicà za równorz´dne z dyplo-
Dziennik Ustaw Nr 164 — 10012 — Poz. 1365

mami uzyskiwanymi w kraju okreÊlajà umowy mi´- 2. Studia doktoranckie mogà byç studiami Êrodo-
dzynarodowe. wiskowymi prowadzonymi przez jednostki, o których
mowa w ust. 1, przy udziale innych jednostek organi-
3. W przypadku braku umów mi´dzynarodowych zacyjnych. Zadania poszczególnych jednostek organi-
dyplomy ukoƒczenia studiów uzyskane za granicà mo- zacyjnych oraz sposób finansowania studiów dokto-
gà byç uznane, w drodze nostryfikacji, za równorz´d- ranckich okreÊlajà umowy zawarte mi´dzy tymi jed-
ne z dyplomami uzyskiwanymi w kraju, z zastrze˝e- nostkami.
niem ust. 4 pkt 1 i 3.
3. Przepisy art. 164 stosuje si´ odpowiednio do
studiów doktoranckich i doktorantów.
4. Minister w∏aÊciwy do spraw szkolnictwa wy˝sze-
go okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
4. Studia doktoranckie sà prowadzone jako studia
1) tryb nostryfikacji, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci stacjonarne lub niestacjonarne.
mo˝liwoÊç i warunki zwalniania z ca∏oÊci lub cz´-
Êci post´powania nostryfikacyjnego, 5. Wi´cej ni˝ po∏owa programu stacjonarnych stu-
diów doktoranckich wymaga obecnoÊci uczestników
2) organy przeprowadzajàce post´powanie nostryfi- tych studiów w prowadzàcej je jednostce organizacyj-
kacyjne, nej i jest realizowana w formie zaj´ç dydaktycznych
i pracy naukowej wymagajàcych bezpoÊredniego
3) warunki, w których dla celów dalszego kszta∏cenia udzia∏u nauczycieli akademickich lub opiekunów na-
dyplomy mogà byç uznawane bez przeprowadza- ukowych i doktorantów. Organizacja niestacjonarnych
nia post´powania nostryfikacyjnego, studiów doktoranckich zapewnia mo˝liwoÊç odbywa-
nia studiów doktoranckich osobom zatrudnionym
4) rodzaje dokumentów, które powinny byç do∏àczo- w ramach stosunku pracy.
ne do podaƒ o nostryfikacj´ dyplomu ukoƒczenia
studiów, 6. Studia doktoranckie sà tworzone przez rektora
na wniosek rady jednostki organizacyjnej, o której mo-
5) terminy, w których nale˝y przeprowadziç post´po- wa w ust. 1.
wanie nostryfikacyjne,
7. Nadzór merytoryczny nad studiami doktorancki-
6) warunki ustalania odp∏atnoÊci za przeprowadzenie
mi sprawuje rada jednostki organizacyjnej prowadzà-
post´powania nostryfikacyjnego, uwzgl´dniajàc
cej te studia.
mo˝liwoÊç obni˝ania lub zwalniania z op∏at oraz
sposób wnoszenia op∏at, 8. Stacjonarne studia doktoranckie w uczelniach
7) wzór zaÊwiadczenia wydawanego po przeprowa- publicznych sà bezp∏atne.
dzeniu post´powania nostryfikacyjnego
9. WysokoÊç op∏at za niestacjonarne studia dokto-
— uwzgl´dniajàc koniecznoÊç zapewnienia sprawne- ranckie w uczelniach publicznych, je˝eli sà one odp∏at-
go przeprowadzania post´powaƒ oraz przejrzyste za- ne, ustala rektor.
sady ich prowadzenia.
Art. 196. 1. Do studiowania na studiach doktoranc-
Art. 193. Organ w∏aÊciwy, w drodze decyzji, stwier- kich mo˝e byç dopuszczona osoba, która posiada tytu∏
dza niewa˝noÊç post´powania w sprawie nadania ty- magistra lub równorz´dny oraz spe∏nia warunki rekru-
tu∏u zawodowego, je˝eli w pracy stanowiàcej podsta- tacji, ustalone przez uczelni´. Przepisy art. 169 ust. 2
i 7—10 oraz art. 170 stosuje si´ odpowiednio.
w´ nadania tytu∏u zawodowego osoba ubiegajàca si´
o ten tytu∏ przypisa∏a sobie autorstwo istotnego frag-
2. Organizacj´ i tok studiów doktoranckich w za-
mentu lub innych elementów cudzego utworu lub
kresie nieuregulowanym w ustawie oraz w odr´bnych
ustalenia naukowego.
przepisach okreÊla regulamin studiów doktoranckich.
Przepisy art. 161 i 162 stosuje si´ odpowiednio.
Art. 194. Przepisów art. 171—187 oraz art. 190
i 191 nie stosuje si´ do studentów b´dàcych kandyda- Art. 197. 1. Doktorant jest obowiàzany post´powaç
tami na ˝o∏nierzy zawodowych. zgodnie z treÊcià Êlubowania i regulaminem studiów
doktoranckich. Przepis art. 189 ust. 2 stosuje si´ odpo-
Rozdzia∏ 3 wiednio.

Studia doktoranckie 2. Do podstawowych obowiàzków doktorantów,


poza obowiàzkami okreÊlonymi zgodnie z ust. 1, nale-
Art. 195. 1. Jednostki organizacyjne uczelni posia- ˝y realizowanie programu studiów doktoranckich oraz
dajàce uprawnienia do nadawania stopnia naukowe- prowadzenie badaƒ naukowych i sk∏adanie sprawoz-
go doktora habilitowanego albo co najmniej dwa daƒ z ich przebiegu.
uprawnienia do nadawania stopnia naukowego dok-
tora w ró˝nych dyscyplinach danej dziedziny nauki 3. Doktoranci majà tak˝e obowiàzek odbywania
mogà prowadziç studia doktoranckie w zakresie dys- praktyk zawodowych w formie prowadzenia zaj´ç dy-
cyplin odpowiadajàcych tym uprawnieniom. daktycznych lub uczestniczenia w ich prowadzeniu.
Dziennik Ustaw Nr 164 — 10013 — Poz. 1365

Maksymalny wymiar zaj´ç dydaktycznych prowadzo- 2) na drugim i kolejnych latach studiów doktoranc-
nych przez uczestników studiów doktoranckich nie kich mo˝e byç przyznane doktorantowi, który
mo˝e przekraczaç 90 godzin dydaktycznych rocznie. w roku akademickim poprzedzajàcym przyznanie
stypendium spe∏ni∏ ∏àcznie nast´pujàce warunki:
4. Doktoranci, którzy nie wywiàzujà si´ z obowiàz-
ków, o których mowa w ust. 1—3, mogà zostaç skre- a) uzyska∏ bardzo dobre lub dobre wyniki egzami-
Êleni z listy uczestników studiów doktoranckich. Decy- nów obj´tych programem studiów doktoranc-
zj´ o skreÊleniu podejmuje kierownik studiów. kich,
b) wykaza∏ si´ post´pami w pracy naukowej i przy-
5. Od decyzji, o której mowa w ust. 4, s∏u˝y odwo- gotowywaniu rozprawy doktorskiej,
∏anie do rektora. Decyzja rektora jest ostateczna.
c) wykaza∏ si´ szczególnym zaanga˝owaniem
Art. 198. 1. Doktoranci majà prawo do przerw wy- w pracy dydaktycznej.
poczynkowych w wymiarze nieprzekraczajàcym
oÊmiu tygodni w ciàgu roku, które powinny byç wyko- Art. 200. 1. Uczestnik stacjonarnych studiów dokto-
rzystane w okresie wolnym od zaj´ç dydaktycznych. ranckich mo˝e otrzymywaç stypendium doktoranckie.

2. Doktoranci majà prawo do ubezpieczenia spo- 2. Minimalne stypendium, o którym mowa


∏ecznego i powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego w ust. 1, nie mo˝e byç ni˝sze ni˝ 60 % minimalnego
na zasadach okreÊlonych w odr´bnych przepisach. wynagrodzenia zasadniczego asystenta ustalonego
w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademic-
3. Doktorantowi, po uzyskaniu stopnia doktora, kich.
okres odbywania studiów doktoranckich, nie d∏u˝szy
ni˝ cztery lata, zalicza si´ do okresu pracy, od którego 3. Decyzj´ o przyznaniu stypendium doktoranckie-
zale˝à uprawnienia pracownicze. go, okresie jego pobierania oraz jego wysokoÊci po-
dejmuje rektor.
4. Doktorantowi, po uzyskaniu stopnia doktora, do
okresu, o którym mowa w ust. 3, zalicza si´ równie˝ 4. Doktoranci otrzymujàcy stypendium, o którym
okres odbywania stacjonarnych studiów doktoranc- mowa w ust. 1, mogà podejmowaç prac´ zarobkowà
kich, je˝eli zosta∏y one przerwane z powodu podj´cia wy∏àcznie w niepe∏nym wymiarze czasu pracy.
zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickie-
go lub pracownika naukowego w instytucjach nauko- 5. Stypendia, o których mowa w ust. 1, sà finanso-
wych. wane w ramach Êrodków, o których mowa w art. 98
ust. 1.
Art. 199. 1. Doktorant mo˝e otrzymaç pomoc ma-
terialnà w formie: Art. 201. Minister w∏aÊciwy do spraw szkolnictwa
wy˝szego okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, warunki
1) stypendium socjalnego; i tryb organizowania studiów doktoranckich, ich pro-
2) zapomogi; wadzenia i odbywania oraz tryb, warunki, wysokoÊç
i kryteria przyznawania stypendiów doktoranckich
3) stypendium za wyniki w nauce; i Êwiadczeƒ pomocy materialnej dla doktorantów,
4) stypendium na wy˝ywienie; uwzgl´dniajàc:

5) stypendium mieszkaniowego; 1) czas trwania studiów i mo˝liwoÊç przed∏u˝ania go,


w tym prawo do okreÊlonego w odr´bnych przepi-
6) stypendium specjalnego dla osób niepe∏nospraw- sach dodatkowego przed∏u˝enia okresu odbywa-
nych. nia studiów doktoranckich o czas trwania urlopu
macierzyƒskiego, majàc na uwadze potrzeb´ pra-
2. Âwiadczenia, o których mowa w ust. 1, przyzna- wid∏owego przygotowania do przeprowadzenia
je si´ ze Êrodków funduszu pomocy materialnej dla przewodu doktorskiego;
studentów i doktorantów, o którym mowa w art. 103,
na zasadach okreÊlonych przez rektora w uzgodnieniu 2) sposób przeprowadzania rekrutacji, majàc na
z uczelnianym organem samorzàdu doktorantów uwadze potrzeb´ wy∏onienia najlepszych kandy-
i uczelnianym organem samorzàdu studenckiego. datów;

3. Do przyznawania Êwiadczeƒ, o których mowa 3) szczegó∏owe uprawnienia organu tworzàcego stu-


w ust. 1, stosuje si´ odpowiednio przepisy o pomocy dia doktoranckie, rady jednostki organizacyjnej
materialnej dla studentów, z zastrze˝eniem ust. 4. i kierownika studiów doktoranckich, uwzgl´dnia-
jàc potrzeb´ zapewnienia sprawnego przebiegu
4. Stypendium za wyniki w nauce: studiów i wysokiej jakoÊci kszta∏cenia;
1) na pierwszym roku studiów doktoranckich mo˝e 4) wzór legitymacji doktoranta i wysokoÊç op∏at za
byç przyznane doktorantowi, który osiàgnà∏ bar- wydanie legitymacji, uwzgl´dniajàc zasad´, ˝e wy-
dzo dobre lub dobre wyniki w post´powaniu re- sokoÊç pobieranych op∏at nie mo˝e przekroczyç
krutacyjnym; wysokoÊci kosztów wydania dokumentu;
Dziennik Ustaw Nr 164 — 10014 — Poz. 1365

5) kryteria przyznawania stypendiów socjalnych, uczelni, regulaminem studiów lub regulaminem sa-
zwiàzane z sytuacjà materialnà doktoranta, w rela- morzàdu.
cji do wysokoÊci dochodu na osob´ w rodzinie
doktoranta, uwzgl´dniajàc zasad´, ˝e post´powa- 8. Uczelnia zapewnia Êrodki materialne niezb´dne
nie ma prowadziç do wy∏onienia doktorantów b´- do funkcjonowania organów samorzàdu studenckiego.
dàcych w najtrudniejszej sytuacji materialnej;
Art. 203. 1. Przedstawiciele uczelnianych samorzà-
6) tryb sk∏adania i rodzaje dokumentów potwierdza- dów studenckich tworzà Parlament Studentów Rze-
jàcych dochody doktoranta i cz∏onków jego rodzi- czypospolitej Polskiej, zwany dalej „Parlamentem Stu-
ny, majàc na uwadze potrzeb´ bezstronnej i mia- dentów”, reprezentujàcy ogó∏ studentów w kraju.
rodajnej oceny sytuacji materialnej doktoranta;
2. Parlament Studentów ma prawo do wyra˝ania
7) okresy przyznawania Êwiadczeƒ oraz maksymalnà opinii i przedstawiania wniosków w sprawach doty-
i minimalnà ich wysokoÊç, w relacji do wysokoÊci czàcych ogó∏u studentów, w tym do opiniowania ak-
minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asy- tów normatywnych dotyczàcych studentów. Projekty
stenta, ustalonego w przepisach o wynagradzaniu aktów normatywnych przedk∏ada Parlamentowi Stu-
nauczycieli akademickich, bioràc pod uwag´ tryb dentów minister w∏aÊciwy do spraw szkolnictwa wy˝-
i okres odbywania studiów doktoranckich; szego. Termin wyra˝enia opinii w sprawie projektu ak-
tu normatywnego wynosi miesiàc od daty jego przed-
8) tryb opiniowania wniosków przez organy samorzà- ∏o˝enia.
du doktorantów, uwzgl´dniajàc zasad´, ˝e post´-
powanie ma prowadziç do wy∏onienia doktorantów 3. Najwy˝szym organem Parlamentu Studentów
b´dàcych w najtrudniejszej sytuacji materialnej. jest zjazd delegatów reprezentujàcych samorzàdy stu-
denckie z poszczególnych uczelni, zwany dalej „zjaz-
Rozdzia∏ 4 dem delegatów”.
Samorzàd i organizacje studenckie 4. Zasady organizacji i tryb dzia∏ania Parlamentu
Studentów, w tym rodzaje organów kolegialnych i jed-
Art. 202. 1. Studenci studiów pierwszego i drugie- noosobowych, sposób ich wy∏aniania oraz kompeten-
go stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich cje, okreÊla statut uchwalony przez zjazd delegatów.
prowadzonych przez uczelni´ tworzà samorzàd stu- Statut wchodzi w ˝ycie po stwierdzeniu przez ministra
dencki. w∏aÊciwego do spraw szkolnictwa wy˝szego jego
zgodnoÊci z przepisami prawa.
2. Organy samorzàdu studenckiego sà wy∏àcznym
reprezentantem ogó∏u studentów uczelni. 5. Przepis ust. 4 stosuje si´ odpowiednio do zmian
statutu Parlamentu Studentów.
3. Samorzàd studencki dzia∏a na podstawie usta-
wy i uchwalonego przez uczelniany organ uchwa∏o- 6. Minister w∏aÊciwy do spraw szkolnictwa wy˝sze-
dawczy samorzàdu regulaminu, okreÊlajàcego zasady go zapewnia corocznie Parlamentowi Studentów
organizacji i tryb dzia∏ania samorzàdu, w tym rodzaje Êrodki finansowe niezb´dne do jego funkcjonowania.
organów kolegialnych i jednoosobowych, sposób ich
wy∏aniania oraz kompetencje. Samorzàd studencki Art. 204. 1. Studenci majà prawo zrzeszania si´
dzia∏a zgodnie ze statutem uczelni. w uczelnianych organizacjach studenckich, w szczegól-
noÊci w ko∏ach naukowych oraz zespo∏ach artystycz-
4. Regulamin samorzàdu studenckiego wchodzi nych i sportowych, na zasadach okreÊlonych w ustawie.
w ˝ycie po stwierdzeniu przez senat uczelni jego zgod-
noÊci z ustawà i statutem uczelni. Pierwszy regulamin 2. Uczelniane organizacje studenckie, a tak˝e dzia-
samorzàdu studenckiego w nowo utworzonej uczelni ∏ajàce w uczelni stowarzyszenia zrzeszajàce wy∏àcznie
uchwala senat uczelni na wniosek organu wskazane- studentów lub studentów i nauczycieli akademickich,
go w statucie, o którym mowa w art. 203 ust. 4. majà prawo wyst´powania z wnioskami do organów
uczelni lub do organów samorzàdu studenckiego
5. Samorzàd studencki prowadzi na terenie uczel- w sprawach dotyczàcych studentów uczelni.
ni dzia∏alnoÊç w zakresie spraw studenckich, w tym
socjalno-bytowych i kulturalnych studentów. 3. Organy uczelni mogà przeznaczaç Êrodki mate-
rialne dla uczelnianych organizacji studenckich i sto-
6. Organy samorzàdu studenckiego decydujà warzyszeƒ, o których mowa w ust. 2. Organizacje te
w sprawach rozdzia∏u Êrodków finansowych przezna- przedstawiajà w∏adzom uczelni sprawozdanie i rozli-
czonych przez organy uczelni na cele studenckie. Or- czenie z otrzymanych Êrodków nie rzadziej ni˝ raz
gany samorzàdu studenckiego przedstawiajà orga- w semestrze.
nom uczelni sprawozdanie z rozdzia∏u Êrodków finan-
sowych i rozliczenie tych Êrodków nie rzadziej ni˝ raz Art. 205. 1. Uczelniane organizacje studenckie
w roku akademickim. podlegajà rejestracji, z wy∏àczeniem organizacji stu-
denckich dzia∏ajàcych na podstawie ustawy z dnia
7. Rektor uchyla uchwa∏´ organu samorzàdu stu- 7 kwietnia 1989 r. — Prawo o stowarzyszeniach. Re-
denckiego niezgodnà z przepisami prawa, statutem jestr uczelnianych organizacji studenckich jest jawny.
Dziennik Ustaw Nr 164 — 10015 — Poz. 1365

2. Organem rejestrujàcym i prowadzàcym rejestr a tak˝e w sprawach nadzoru nad dzia∏alnoÊcià uczel-
uczelnianych organizacji studenckich jest rektor. Od nianych organizacji studenckich oraz samorzàdu stu-
decyzji rektora w sprawie rejestracji przys∏uguje od- denckiego, stosuje si´ odpowiednio przepisy ustawy
wo∏anie do ministra w∏aÊciwego do spraw szkolnictwa z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks post´powania ad-
wy˝szego. ministracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
z póên. zm.20)) oraz przepisy o zaskar˝aniu decyzji do
3. Warunkiem rejestracji uczelnianej organizacji sàdu administracyjnego.
studenckiej jest zgodnoÊç jej statutu (regulaminu, de-
klaracji za∏o˝ycielskiej) z przepisami prawa i statutem 2. Decyzje wydawane przez rektora w pierwszej in-
uczelni. stancji sà ostateczne. W takim przypadku stosuje si´
odpowiednio art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca
4. Rektor uchyla uchwa∏´ organu uczelnianej orga- 1960 r. — Kodeks post´powania administracyjnego.
nizacji studenckiej niezgodnà z przepisami prawa, sta-
tutem uczelni lub statutem (regulaminem, deklaracjà 3. Organem w∏aÊciwym do wznowienia post´po-
za∏o˝ycielskà) tej organizacji. wania w sprawie nadania tytu∏u zawodowego i wyda-
nia dyplomu oraz do stwierdzenia niewa˝noÊci decyzji
5. Senat uczelni, na wniosek rektora, rozwiàzuje o nadaniu tytu∏u zawodowego i wydaniu dyplomu jest
uczelnianà organizacj´ studenckà, je˝eli w jej dzia∏al- rektor uczelni.
noÊci ra˝àco lub uporczywie sà naruszane przepisy
ustawowe, statut uczelni lub statut (regulamin, dekla- 4. Przepis ust. 1 stosuje si´ tak˝e do decyzji podj´-
racja za∏o˝ycielska) organizacji. tych przez komisj´ stypendialnà i odwo∏awczà komisj´
stypendialnà, o których mowa w art. 175 ust. 3 i art. 176
Art. 206. 1. Samorzàd studencki, w tym Parlament ust. 3.
Studentów, lub stowarzyszenie o zasi´gu ogólnokrajo-
wym, zrzeszajàce wy∏àcznie studentów, mo˝e — dla Rozdzia∏ 5
poparcia swoich ˝àdaƒ, gdy sà one przedmiotem spo-
ru zbiorowego i dotyczà istotnych spraw lub intere- Samorzàd i organizacje doktorantów
sów studentów — podjàç akcj´ protestacyjnà, niena-
ruszajàcà przepisów obowiàzujàcych w uczelni. Art. 208. 1. Uczestnicy prowadzonych w uczelni
studiów doktoranckich tworzà samorzàd doktorantów.
2. Decyzj´ o przeprowadzeniu akcji protestacyjnej
i jej formie podejmuje bezwzgl´dnà wi´kszoÊcià g∏o- 2. Do samorzàdu doktorantów stosuje si´ odpo-
sów, odpowiednio do jej zasi´gu, organ samorzàdu wiednio przepisy art. 202 ust. 2—8, art. 206 i art. 207.
studenckiego lub stowarzyszenia, o którym mowa
w ust. 1. O decyzji tej w∏aÊciwy organ zawiadamia rek- Art. 209. 1. Przedstawiciele samorzàdów doktoran-
tora lub kierownika podstawowej jednostki organiza- tów w uczelniach mogà utworzyç krajowà reprezenta-
cyjnej nie póêniej ni˝ trzy dni przed rozpocz´ciem ak- cj´ doktorantów.
cji protestacyjnej.
2. Organizacj´, zasady i tryb dzia∏ania krajowej re-
3. Strajk studencki (powstrzymywanie si´ od prezentacji doktorantów okreÊla statut uchwalony
ucz´szczania na zaj´cia z mo˝liwoÊcià pozostania przez zjazd delegatów samorzàdów doktorantów
w uczelni) mo˝e byç podj´ty wy∏àcznie przez samo- w uczelniach.
rzàd studencki lub stowarzyszenie, o którym mowa
w ust. 1, je˝eli wczeÊniejsze negocjacje z rektorem lub 3. Krajowa reprezentacja doktorantów ma prawo
inne ni˝ strajk formy akcji protestacyjnej nie doprowa- do wyra˝ania opinii i przedstawiania wniosków
dzi∏y do rozwiàzania konfliktu. w sprawach dotyczàcych ogó∏u doktorantów, w tym
do opiniowania aktów normatywnych dotyczàcych
4. Udzia∏ w strajku lub innej akcji protestacyjnej doktorantów. Projekty aktów normatywnych przedk∏a-
jest dobrowolny i nie stanowi naruszenia obowiàzków da krajowej reprezentacji doktorantów minister w∏a-
studenta, je˝eli strajk lub inna akcja protestacyjna zo- Êciwy do spraw szkolnictwa wy˝szego. Termin wyra-
sta∏y zorganizowane zgodnie z ustawà. ˝enia opinii w sprawie projektu aktu normatywnego
wynosi miesiàc od daty jego przed∏o˝enia.
5. Organizator strajku lub innej akcji protestacyjnej
jest obowiàzany zapewniç taki ich przebieg, aby nie Art. 210. 1. Doktoranci majà prawo zrzeszania si´
zagra˝a∏y zdrowiu lub ˝yciu ludzkiemu, mieniu uczelni w uczelnianych organizacjach doktorantów, w szcze-
lub innych osób, ani nie narusza∏y praw pracowników gólnoÊci w ko∏ach naukowych oraz zespo∏ach arty-
uczelni, a tak˝e studentów niebioràcych udzia∏u w pro- stycznych i sportowych, na zasadach okreÊlonych
teÊcie. w ustawie.

6. Przepisów ust. 1—5 nie stosuje si´ do uczelni ———————


20) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
wojskowych oraz uczelni s∏u˝b paƒstwowych. og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r.
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387,
Art. 207. 1. Do decyzji, o których mowa w art. 169 z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r.
ust. 7 i 8, decyzji podj´tych przez organy uczelni w in- Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78,
dywidualnych sprawach studentów i doktorantów, poz. 682.
Dziennik Ustaw Nr 164 — 10016 — Poz. 1365

2. Do uczelnianych organizacji doktorantów oraz go, wymierzyç studentowi kar´ upomnienia, po uprzed-
stowarzyszeƒ, które nie zrzeszajà innych cz∏onków nim wys∏uchaniu obwinionego lub jego obroƒcy.
oprócz doktorantów, studentów i pracowników uczel-
ni, stosuje si´ odpowiednio przepisy art. 204 ust. 2 i 3, 3. Student ukarany przez rektora karà upomnienia
art. 205—207. lub organ samorzàdu studenckiego, o którym mowa
w ust. 1, mo˝e wnieÊç odwo∏anie do komisji dyscypli-
Rozdzia∏ 6 narnej lub sàdu kole˝eƒskiego. Odwo∏anie wnosi si´
w terminie czternastu dni od dor´czenia zawiadomie-
OdpowiedzialnoÊç dyscyplinarna studentów nia o ukaraniu. Komisja dyscyplinarna lub sàd kole-
˝eƒski mogà w tym przypadku wymierzyç tylko kar´
Art. 211. 1. Za naruszenie przepisów obowiàzujà- upomnienia.
cych w uczelni oraz za czyny uchybiajàce godnoÊci
studenta student ponosi odpowiedzialnoÊç dyscypli- 4. W razie podejrzenia pope∏nienia przez studenta
narnà przed komisjà dyscyplinarnà albo przed sàdem czynu polegajàcego na przypisaniu sobie autorstwa
kole˝eƒskim samorzàdu studenckiego, zwanym dalej istotnego fragmentu lub innych elementów cudzego
„sàdem kole˝eƒskim”. utworu rektor niezw∏ocznie poleca przeprowadzenie
post´powania wyjaÊniajàcego.
2. Za ten sam czyn student nie mo˝e byç ukarany
jednoczeÊnie przez sàd kole˝eƒski i komisj´ dyscypli- 5. W razie uzasadnionego podejrzenia pope∏nienia
narnà. przez studenta przest´pstwa rektor jednoczeÊnie z pole-
ceniem przeprowadzenia post´powania wyjaÊniajàce-
Art. 212. Karami dyscyplinarnymi sà: go mo˝e zawiesiç studenta w prawach studenta do cza-
su wydania orzeczenia przez komisj´ dyscyplinarnà.
1) upomnienie;
6. Je˝eli w wyniku post´powania wyjaÊniajàcego
2) nagana; zebrany materia∏ potwierdza pope∏nienie czynu, o któ-
3) nagana z ostrze˝eniem; rym mowa w ust. 4, rektor wstrzymuje post´powanie
o nadanie tytu∏u zawodowego do czasu wydania orze-
4) zawieszenie w okreÊlonych prawach studenta na czenia przez komisj´ dyscyplinarnà oraz sk∏ada zawia-
okres do jednego roku; domienie o pope∏nieniu przest´pstwa.

5) wydalenie z uczelni. Art. 215. 1. Post´powanie wyjaÊniajàce przepro-


wadza rzecznik dyscyplinarny do spraw studentów,
Art. 213. 1. W sprawach dyscyplinarnych studen- powo∏any przez rektora na okres kadencji organów
tów orzekajà komisja dyscyplinarna oraz odwo∏awcza uczelni spoÊród nauczycieli akademickich uczelni.
komisja dyscyplinarna, powo∏ane na okres kadencji
spoÊród nauczycieli akademickich i studentów uczelni, 2. Rektor mo˝e powo∏aç kilku rzeczników dyscypli-
w trybie okreÊlonym w statucie. narnych do spraw studentów.

2. D∏ugoÊç kadencji komisji, o których mowa 3. Rzecznik dyscyplinarny do spraw studentów


w ust. 1, okreÊla statut. pe∏ni funkcj´ oskar˝yciela przed komisjà dyscyplinar-
nà i jest zwiàzany poleceniami rektora.
3. Komisje dyscyplinarne sà niezawis∏e w zakresie
orzekania. Art. 216. 1. Rzecznik dyscyplinarny do spraw stu-
dentów wszczyna post´powanie wyjaÊniajàce na po-
4. Komisje dyscyplinarne rozstrzygajà samodziel- lecenie rektora, którego informuje o dokonanych usta-
nie wszelkie zagadnienia faktyczne oraz prawne i nie leniach.
sà zwiàzane rozstrzygni´ciami innych organów stosu-
jàcych prawo, z wyjàtkiem prawomocnego skazujàce- 2. Po zakoƒczeniu post´powania wyjaÊniajàcego
go wyroku sàdu. rzecznik dyscyplinarny do spraw studentów umarza
post´powanie lub kieruje do komisji dyscyplinarnej
5. Komisja dyscyplinarna orzeka w sk∏adzie z∏o˝o- wniosek o ukaranie. Rzecznik dyscyplinarny mo˝e
nym z przewodniczàcego sk∏adu orzekajàcego, którym równie˝ z∏o˝yç rektorowi wniosek o wymierzenie kary
jest nauczyciel akademicki, oraz w równej liczbie, z na- upomnienia lub o przekazanie sprawy do sàdu kole-
uczycieli akademickich i studentów. ˝eƒskiego.

Art. 214. 1. Rektor mo˝e, z inicjatywy w∏asnej lub 3. Postanowienie o umorzeniu post´powania wy-
na wniosek organu samorzàdu studenckiego, wskaza- jaÊniajàcego wydaje rzecznik dyscyplinarny do spraw
nego w regulaminie samorzàdu, przekazaç spraw´ do studentów, a zatwierdza rektor. W przypadku odmowy
sàdu kole˝eƒskiego zamiast przekazaç jà rzecznikowi zatwierdzenia postanowienia rektor mo˝e poleciç in-
dyscyplinarnemu. Sàd kole˝eƒski nie mo˝e wymierzaç nemu rzecznikowi dyscyplinarnemu do spraw studen-
kar wymienionych w art. 212 pkt 4 i 5. tów wniesienie wniosku o ukaranie. Powtórne posta-
nowienie rzecznika dyscyplinarnego do spraw studen-
2. Za przewinienie mniejszej wagi rektor mo˝e, z po- tów o umorzeniu post´powania wyjaÊniajàcego jest
mini´ciem komisji dyscyplinarnej lub sàdu kole˝eƒskie- ostateczne.
Dziennik Ustaw Nr 164 — 10017 — Poz. 1365

Art. 217. 1. Post´powanie dyscyplinarne wszczyna go interes obwinionego, uczelni lub osób trzecich.
komisja dyscyplinarna na wniosek rzecznika dyscypli- Wy∏àczenie jawnoÊci nie obejmuje og∏oszenia orze-
narnego do spraw studentów. czenia.
2. Wymierzenie studentowi za ten sam czyn kary 3. Komisja dyscyplinarna wydaje orzeczenie po
w post´powaniu karnym lub w post´powaniu w spra- przeprowadzeniu rozprawy, podczas której wys∏uchu-
wach o wykroczenia nie stanowi przeszkody do je rzecznika dyscyplinarnego do spraw studentów
wszcz´cia post´powania przed komisjà dyscyplinarnà. i obwinionego lub jego obroƒcy.
3. Nie mo˝na wszczàç post´powania dyscyplinar- 4. Rektor lub komisja dyscyplinarna, po wys∏ucha-
nego po up∏ywie szeÊciu miesi´cy od dnia uzyskania niu rzecznika dyscyplinarnego do spraw studentów,
przez rektora wiadomoÊci o pope∏nieniu czynu uza- mo˝e zawiesiç studenta w prawach studenta w przy-
sadniajàcego na∏o˝enie kary lub po up∏ywie trzech lat padku uporczywego nieusprawiedliwionego niesta-
od dnia jego pope∏nienia. Je˝eli czyn stanowi prze- wiania si´ na wezwanie rzecznika dyscyplinarnego do
st´pstwo, okres ten nie mo˝e byç krótszy od okresu spraw studentów w post´powaniu wyjaÊniajàcym lub
przedawnienia Êcigania tego przest´pstwa. na posiedzenie komisji dyscyplinarnej mimo prawi-
4. Przedawnienie orzekania nast´puje równie˝ po d∏owego zawiadomienia.
up∏ywie roku od opuszczenia uczelni przez studenta.
5. Przepisy ust. 3 stosuje si´ równie˝ do post´po-
5. Nie stosuje si´ przedawnienia w odniesieniu do wania przed sàdem kole˝eƒskim.
wszcz´cia post´powania dyscyplinarnego wobec stu-
denta, któremu zarzuca si´ pope∏nienie plagiatu. Art. 220. 1. Od orzeczenia komisji dyscyplinarnej
oraz od orzeczenia sàdu kole˝eƒskiego stronom przy-
6. Post´powanie dyscyplinarne zakoƒczone pra- s∏uguje odwo∏anie.
womocnym orzeczeniem mo˝na wznowiç, je˝eli:
2. Odwo∏anie wnosi si´ odpowiednio do odwo∏aw-
1) w zwiàzku z post´powaniem dopuszczono si´ ra- czej komisji dyscyplinarnej lub sàdu kole˝eƒskiego
˝àcego naruszenia prawa, a istnieje uzasadniona drugiej instancji w terminie czternastu dni od dnia do-
podstawa do przyj´cia, ˝e mog∏o to mieç wp∏yw r´czenia orzeczenia.
na treÊç orzeczenia;
2) po wydaniu orzeczenia ujawni∏y si´ nowe fakty lub Art. 221. Od prawomocnego orzeczenia odwo∏aw-
dowody nieznane w chwili jego wydania, wskazu- czej komisji dyscyplinarnej s∏u˝y skarga do sàdu ad-
jàce na to, ˝e obwiniony jest niewinny, skazano go ministracyjnego.
za pope∏nienie innego czynu lub komisja bezpod-
stawnie umorzy∏a post´powanie; Art. 222. 1. Zatarcie kary dyscyplinarnej nast´puje
z mocy prawa po up∏ywie trzech lat od uprawomoc-
3) w trakcie post´powania naruszono przepisy, przez nienia si´ orzeczenia o ukaraniu.
co uniemo˝liwiono lub w powa˝nym stopniu
utrudniono obwinionemu korzystanie z prawa do 2. Organ, który orzek∏ kar´ dyscyplinarnà, mo˝e
obrony, albo sk∏ad komisji nie odpowiada∏ warun- orzec o jej zatarciu na wniosek ukaranego, z∏o˝ony nie
kom okreÊlonym w art. 213 ust. 5, albo zasiada∏a wczeÊniej ni˝ po up∏ywie roku od uprawomocnienia
w niej osoba podlegajàca wy∏àczeniu. si´ orzeczenia o ukaraniu.
7. Wniosek o wznowienie post´powania dyscypli- Art. 223. Do post´powania wyjaÊniajàcego i post´-
narnego mogà wnieÊç osoba ukarana lub rzecznik powania dyscyplinarnego wobec studentów, z wyjàt-
dyscyplinarny do spraw studentów w terminie trzy- kiem post´powania przed sàdem kole˝eƒskim, w spra-
dziestu dni od dnia powzi´cia wiadomoÊci o przyczy- wach nieuregulowanych w ustawie, stosuje si´ odpo-
nie uzasadniajàcej wznowienie. wiednio przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Ko-
Art. 218. 1. Obwinionemu studentowi s∏u˝y prawo deks post´powania karnego, z wy∏àczeniem art. 82.
do korzystania z pomocy wybranego przez siebie
obroƒcy. Art. 224. Minister w∏aÊciwy do spraw szkolnictwa
wy˝szego okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó-
2. W przypadku gdy rzecznik dyscyplinarny do ∏owy tryb post´powania wyjaÊniajàcego i dyscyplinar-
spraw studentów wnosi o orzeczenie kary, o której nego, uwzgl´dniajàc:
mowa w art. 212 pkt 5, a obwiniony nie ma obroƒcy 1) umorzenie post´powania wyjaÊniajàcego przez
z wyboru, przewodniczàcy sk∏adu orzekajàcego wy- rzecznika dyscyplinarnego, w szczególnoÊci w przy-
znacza obroƒc´ z urz´du spoÊród nauczycieli akade- padkach:
mickich lub studentów uczelni.
a) up∏ywu terminu przedawnienia,
Art. 219. 1. Rozprawa przed komisjà dyscyplinarnà b) stwierdzenia, ˝e post´powanie dyscyplinarne
lub sàdem kole˝eƒskim jest jawna. co do tego samego czynu tej samej osoby zo-
2. Komisja dyscyplinarna wy∏àcza jawnoÊç post´- sta∏o prawomocnie ukoƒczone lub wczeÊniej
powania w ca∏oÊci lub w cz´Êci, je˝eli jawnoÊç mo- wszcz´te jest w toku,
g∏aby obra˝aç dobre obyczaje albo je˝eli wymaga te- c) znikomej szkodliwoÊci pope∏nionego czynu;
Dziennik Ustaw Nr 164 — 10018 — Poz. 1365

2) mo˝liwoÊç zawieszenia post´powania dyscypli- nego mogà wkroczyç na teren uczelni tylko na wezwa-
narnego przez komisj´ dyscyplinarnà, w szczegól- nie rektora. S∏u˝by te mogà jednak wkroczyç z w∏asnej
noÊci w przypadku gdy w sprawie tego samego inicjatywy na teren uczelni w sytuacji bezpoÊredniego
czynu wszcz´to post´powanie karne lub post´po- zagro˝enia ˝ycia ludzkiego lub kl´ski ˝ywio∏owej, za-
wanie w sprawach o wykroczenia, a tak˝e mo˝li- wiadamiajàc o tym niezw∏ocznie rektora.
woÊç podejmowania przez komisj´ dyscyplinarnà
zawieszonego post´powania; 4. Porozumienia zawarte przez rektora z w∏aÊciwy-
mi organami s∏u˝b, o których mowa w ust. 3, mogà
3) przywracanie terminu wniesienia odwo∏ania przez okreÊliç inne przypadki zwiàzane z utrzymaniem po-
studenta ukaranego karà upomnienia w ciàgu rzàdku i bezpieczeƒstwa uzasadniajàce przebywanie
siedmiu dni od dnia ustania przyczyny uchybienia tych s∏u˝b na terenie uczelni.
terminom;
5. S∏u˝by, o których mowa w ust. 3, sà obowiàza-
4) post´powanie przed komisjami dyscyplinarnymi ne opuÊciç teren uczelni niezw∏ocznie po ustaniu przy-
w uczelni oraz przed odwo∏awczà komisjà dyscy- czyn, które uzasadnia∏y ich wkroczenie na teren uczel-
plinarnà obejmujàce rozpoznanie wniosku przez ni, lub na ˝àdanie rektora.
sk∏ad orzekajàcy na posiedzeniu niejawnym oraz
na rozprawie; Art. 228. 1. Rektor jest obowiàzany zapewniç bez-
5) odrzucenie odwo∏ania studenta przez przewodni- pieczne i higieniczne warunki osobom pobierajàcym
czàcego odwo∏awczej komisji dyscyplinarnej w ra- w uczelni nauk´ lub odbywajàcym zaj´cia praktyczno-
zie wniesienia odwo∏ania po up∏ywie terminu -techniczne albo wykonujàcym prace na rzecz uczelni.
przewidzianego w art. 220 ust. 2 albo przez osob´ 2. Minister w∏aÊciwy do spraw szkolnictwa wy˝-
nieuprawnionà; szego w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
6) tryb wzywania i przes∏uchiwania obwinionego, spraw pracy okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, przepi-
Êwiadków i bieg∏ych oraz przeprowadzania innych sy bezpieczeƒstwa i higieny pracy w uczelniach,
dowodów. uwzgl´dniajàc:

Art. 225. Organizacj´ i szczegó∏owy tryb post´po- 1) zakres obowiàzków rektora dotyczàcych zapew-
wania przed sàdem kole˝eƒskim okreÊla regulamin nienia bezpiecznych i higienicznych warunków
samorzàdu studenckiego. pracy i nauki;
2) wymagania dotyczàce wyposa˝enia budynków
Rozdzia∏ 7
i pomieszczeƒ uczelni, w tym laboratoriów, warsz-
tatów, pracowni specjalistycznych oraz domów
OdpowiedzialnoÊç dyscyplinarna doktorantów
studenckich, tak aby zapewniç bezpieczeƒstwo ich
u˝ytkownikom;
Art. 226. 1. Za naruszenie przepisów obowiàzujà-
cych w uczelni oraz za czyny uchybiajàce godnoÊci dok- 3) warunki zawieszania zaj´ç w uczelni ze wzgl´dów
toranta doktorant ponosi odpowiedzialnoÊç dyscypli- bezpieczeƒstwa.
narnà. Do odpowiedzialnoÊci dyscyplinarnej doktoran-
tów stosuje si´ odpowiednio przepisy art. 211—224, Art. 229. 1. Rektor, w razie powstania okolicznoÊci
z zastrze˝eniem ust. 2 i 3. uniemo˝liwiajàcych normalne funkcjonowanie uczel-
ni, mo˝e czasowo zawiesiç zaj´cia w uczelni lub w jej
2. Komisja dyscyplinarna rozstrzygajàca spraw´ jednostkach organizacyjnych albo zarzàdziç czasowe
doktoranta orzeka w sk∏adzie z∏o˝onym z przewodni- zamkni´cie uczelni lub jej jednostki organizacyjnej.
czàcego sk∏adu orzekajàcego, którym jest nauczyciel
akademicki, oraz w równej liczbie, z nauczycieli akade- 2. Decyzj´ podj´tà na podstawie ust. 1 rektor nie-
mickich i doktorantów. zw∏ocznie przedstawia senatowi uczelni do zatwier-
dzenia. W przypadku odmowy zatwierdzenia tej decy-
3. Organizacj´ i szczegó∏owy tryb post´powania zji przez senat, rektor zarzàdza wznowienie zaj´ç lub
przed sàdem kole˝eƒskim doktorantów okreÊla regu- otwarcie uczelni lub jej jednostki organizacyjnej albo
lamin samorzàdu doktorantów. przedstawia spraw´ do rozstrzygni´cia ministrowi
w∏aÊciwemu do spraw szkolnictwa wy˝szego, który
DZIA¸ V podejmuje decyzj´ w ciàgu siedmiu dni.
Utrzymanie porzàdku i bezpieczeƒstwa Art. 230. 1. Pracownicy uczelni, doktoranci i stu-
na terenie uczelni denci majà prawo organizowania zgromadzeƒ na tere-
nie uczelni. Na zorganizowanie zgromadzenia w loka-
Art. 227. 1. Rektor dba o utrzymanie porzàdku
i bezpieczeƒstwa na terenie uczelni. lu uczelni niezb´dna jest zgoda rektora.

2. Teren uczelni okreÊla rektor w porozumieniu 2. O zamiarze zorganizowania zgromadzenia orga-


z w∏aÊciwym organem samorzàdu terytorialnego. nizatorzy zawiadamiajà rektora co najmniej na 24 go-
dziny przed rozpocz´ciem zgromadzenia. W sytu-
3. S∏u˝by paƒstwowe odpowiedzialne za utrzyma- acjach uzasadnionych nag∏oÊcià sprawy rektor mo˝e
nie porzàdku publicznego i bezpieczeƒstwa wewn´trz- przyjàç zawiadomienie z∏o˝one w krótszym terminie.
Dziennik Ustaw Nr 164 — 10019 — Poz. 1365

3. Rektor odmawia udzielenia zgody, o której mo- czania, wyboru i odwo∏ywania prorektorów
wa w ust. 1, lub zakazuje zorganizowania i przeprowa- reguluje ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo
dzenia zgromadzenia, je˝eli cele lub program zgroma- o szkolnictwie wy˝szym (Dz. U. Nr 164,
dzenia naruszajà przepisy prawa. poz. 1365).”.

4. Na zgromadzenie rektor mo˝e delegowaç swe- Art. 234. W ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o po-
go przedstawiciela. datkach i op∏atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9,
poz. 84, z póên. zm.24)) w art. 7 w ust. 2 pkt 1 otrzymu-
je brzmienie:
5. Statut uczelni okreÊla przepisy porzàdkowe do-
tyczàce odbywania zgromadzeƒ. „1) uczelnie, zwolnienie nie dotyczy przedmiotów
opodatkowania zaj´tych na dzia∏alnoÊç gospo-
6. Organizatorzy zgromadzeƒ odpowiadajà przed darczà,”.
organami uczelni za ich przebieg.
Art. 235. W ustawie z dnia 14 czerwca 1991 r. o fi-
nansowaniu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
7. Rektor uczelni albo jego przedstawiciel, po z bud˝etu paƒstwa (Dz. U. Nr 61, poz. 259) art. 1 otrzy-
uprzedzeniu organizatorów, rozwiàzuje zgromadzenie, muje brzmienie:
je˝eli przebiega ono z naruszeniem przepisów prawa.
„Art. 1. Katolicki Uniwersytet Lubelski otrzymuje do-
DZIA¸ VI tacje i inne Êrodki z bud˝etu paƒstwa na zasa-
dach okreÊlonych dla uczelni publicznych,
Zmiany w przepisach obowiàzujàcych, z wyjàtkiem finansowania kosztów realizacji
przepisy przejÊciowe i koƒcowe Êrodków trwa∏ych w budowie s∏u˝àcych pro-
cesowi dydaktycznemu.”.
Art. 231. W ustawie z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, Art. 236. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podat-
z póên. zm.21)) w art. 12 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje ku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r.
brzmienie: Nr 14, poz. 176, z póên. zm.25)) wprowadza si´ nast´-
pujàce zmiany:
„1) uczelnie,”.
1) w art. 6 w ust. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
Art. 232. W ustawie z dnia 25 lipca 1985 r. o jed- „3) dzieci do ukoƒczenia 25 lat uczàce si´ w szko-
nostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. ∏ach, o których mowa w przepisach o systemie
Nr 33, poz. 388, z póên. zm.22)) w art. 2 w ust. 4 po wy- oÊwiaty lub w przepisach — Prawo o szkolnic-
razach „studia podyplomowe” dodaje si´ przecinek twie wy˝szym, je˝eli w roku podatkowym dzie-
i wyrazy „na zasadach okreÊlonych w ustawie z dnia ci te nie uzyska∏y dochodów, z wyjàtkiem do-
27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wy˝szym
———————
(Dz. U. Nr 164, poz. 1365)”. 24) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1683, z 2003 r.
Art. 233. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Po- Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840,
licji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, z póên. zm.23)) Nr 200, poz. 1953 i Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 92,
w art. 4 po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu: poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291 i Nr 281,
poz. 2782 oraz z 2005 r. Nr 130, poz. 1087 i Nr 143,
„3a. Organizacj´ i zakres dzia∏ania Wy˝szej Szko∏y poz. 1199.
25) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
Policji w Szczytnie jako szko∏y wy˝szej oraz tryb
wyznaczania i odwo∏ywania rektora oraz wyzna- og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60,
poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117,
——————— poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8,
21) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784,
og∏oszone w Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1996 r. Nr 91, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117,
poz. 409, z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 137, poz. 926, Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363
z 1998 r. Nr 108, poz. 681, z 2001 r. Nr 81, poz. 875, i 1370 i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 19, poz. 199, Nr 25,
z 2002 r. Nr 200, poz. 1680, z 2003 r. Nr 110, poz. 1039 poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 78, poz. 715, Nr 89, poz. 804,
i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2005 r. Nr 143, poz. 1199. Nr 135, poz. 1146, Nr 141, poz. 1182, Nr 169, poz. 1384,
22) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y Nr 181, poz. 1515, Nr 200, poz. 1679 i Nr 240, poz. 2058,
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 595,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1683 i Nr 240, Nr 84, poz. 774, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 122,
poz. 2052 oraz z 2003 r. Nr 238, poz. 2390. poz. 1143, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 166,
23) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y poz. 1608, Nr 202, poz. 1956, Nr 222, poz. 2201, Nr 223,
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 29, poz. 257,
poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 99, poz. 1001, Nr 109,
poz. 996, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. poz. 1163, Nr 116, poz. 1203, 1205 i 1207, Nr 120,
Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 poz. 1252, Nr 123, poz. 1291, Nr 162, poz. 1691, Nr 210,
i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 192, poz. 2135, Nr 263, poz. 2619 i Nr 281, poz. 2779 i 2781
poz. 1873 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, oraz z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 30, poz. 262, Nr 85,
Nr 179, poz. 1842, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703 poz. 725, Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 102,
i Nr 277, poz. 2742 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 70. poz. 852, Nr 143, poz. 1199 i 1202 i Nr 155, poz. 1298.
Dziennik Ustaw Nr 164 — 10020 — Poz. 1365

chodów wolnych od podatku dochodowego, 1) w art. 6 w ust. 3, w art. 8 w ust. 1 w pkt 3a,
renty rodzinnej oraz dochodów w wysokoÊci w art. 43e w ust. 1 i 2, w art. 44a w ust. 2a,
niepowodujàcej obowiàzku zap∏aty podatku”; w art. 44c w ust. 1 i 3, w art. 45 w ust. 1 w pkt 2
w lit. e, w art. 53a w ust. 2, w art. 55 w ust. 3,
2) w art. 21 w ust. 1 pkt 39 i 40 otrzymujà brzmienie: w art. 56 w ust. 2, w art. 60 w ust. 6, w art. 66
„39) stypendia otrzymywane na podstawie przepi- w ust. 1 oraz w art. 67 w ust. 3a u˝yty dwukrotnie
sów o stopniach naukowych i tytule nauko- w ró˝nej liczbie i przypadku wyraz „paƒstwowa”
wym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztu- zast´puje si´ u˝ytym w odpowiedniej liczbie
ki, stypendia doktoranckie otrzymywane na i przypadku wyrazem „publiczna”;
podstawie przepisów — Prawo o szkolnictwie
wy˝szym oraz inne stypendia naukowe za 2) w art. 36a w ust. 1 u˝yty czterokrotnie w ró˝nej
wyniki w nauce, których zasady przyznawa- liczbie i przypadku wyraz „paƒstwowa” zast´puje
nia zosta∏y zatwierdzone przez ministra w∏a- si´ u˝ytym w odpowiedniej liczbie i przypadku
Êciwego do spraw szkolnictwa wy˝szego po wyrazem „publiczna”.
zasi´gni´ciu opinii Rady G∏ównej Szkolnic-
twa Wy˝szego albo przez ministra w∏aÊciwe- Art. 239. W ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o pra-
go do spraw oÊwiaty i wychowania, wie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r.
Nr 80, poz. 904, z póên. zm.28)) wprowadza si´ nast´-
40) Êwiadczenia pomocy materialnej dla uczniów, pujàce zmiany:
studentów, uczestników studiów doktoranc-
kich i osób uczestniczàcych w innych formach 1) po art. 15 dodaje si´ art. 15a w brzmieniu:
kszta∏cenia, pochodzàce z bud˝etu paƒstwa,
bud˝etów jednostek samorzàdu terytorialne- „Art. 15a. Uczelni w rozumieniu przepisów
go oraz ze Êrodków w∏asnych szkó∏ i uczelni o szkolnictwie wy˝szym przys∏uguje
— przyznane na podstawie przepisów o syste- pierwszeƒstwo w opublikowaniu pracy
mie oÊwiaty, Prawo o szkolnictwie wy˝szym, dyplomowej studenta. Je˝eli uczelnia
a tak˝e przepisów o stopniach naukowych nie opublikowa∏a pracy dyplomowej
i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w ciàgu 6 miesi´cy od jej obrony, stu-
w zakresie sztuki,”. dent, który jà przygotowa∏, mo˝e jà opu-
blikowaç, chyba ˝e praca dyplomowa
Art. 237. W ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. jest cz´Êcià utworu zbiorowego.”;
o Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1230, z póên. zm.26)) w art. 17 ust. 1 otrzymuje 2) art. 93 otrzymuje brzmienie:
brzmienie:
„1. Organizacj´ i zakres dzia∏ania Szko∏y G∏ównej „Art. 93. Do prawa do artystycznego wykonania
S∏u˝by Po˝arniczej w Warszawie jako szko∏y wy˝- stosuje si´ odpowiednio przepisy
szej oraz tryb wyznaczania i odwo∏ywania rektora art. 15a oraz art. 33 pkt 10 Kodeksu ro-
oraz wyznaczania, wyboru i odwo∏ywania prorek- dzinnego i opiekuƒczego.”;
torów reguluje ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. —
Prawo o szkolnictwie wy˝szym (Dz. U. Nr 164, 3) art. 122 otrzymuje brzmienie:
poz. 1365).”.
„Art. 122. Âciganie przest´pstw okreÊlonych
Art. 238. W ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 r. o za- w art. 116 ust. 1, 2 i 4, art. 117 ust. 1,
k∏adach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, art. 118 ust. 1, art. 1181 oraz art. 119 na-
z póên. zm.27)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany: st´puje na wniosek pokrzywdzonego.”.
———————
26) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y Art. 240. W ustawie z dnia 11 kwietnia 1997 r.
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. o ujawnieniu pracy lub s∏u˝by w organach bezpie-
Nr 59, poz. 516 i Nr 166, poz. 1609, z 2004 r. Nr 210, czeƒstwa paƒstwa lub wspó∏pracy z nimi w latach
poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 100, 1944—1990 osób pe∏niàcych funkcje publiczne (Dz. U.
poz. 836. z 1999 r. Nr 42, poz. 428, z póên. zm.29)) w art. 3 ust. 1
27) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. otrzymuje brzmienie:
z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591,
z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, ———————
z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, 28) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1402, z 2002 r.
i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, Nr 126, poz. 1068 i Nr 197, poz. 1662, z 2003 r. Nr 166,
poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 1610 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 869, Nr 96, poz. 959
poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, i Nr 172, poz. 1804.
poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, 29) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, og∏oszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 57, poz. 618, Nr 62,
poz. 1382—1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 681 i Nr 63, poz. 701, z 2000 r. Nr 43, poz. 488
poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151 i Nr 50, poz. 600, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 74, poz. 676,
i 1152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081 i Nr 223, Nr 84, poz. 765, Nr 153, poz. 1271 i Nr 175, poz. 1434,
poz. 2215 oraz z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, z 2003 r. Nr 44, poz. 390 i Nr 99, poz. 921 oraz z 2004 r.
poz. 2703. Nr 25, poz. 219.
Dziennik Ustaw Nr 164 — 10021 — Poz. 1365

„1. Osobami pe∏niàcymi funkcje publiczne w rozu- Art. 244. W ustawie z dnia 7 paêdziernika 1999 r.
mieniu ustawy sà: Prezydent Rzeczypospolitej o j´zyku polskim (Dz. U. Nr 90, poz. 999, z póên. zm.32))
Polskiej, pose∏, senator oraz osoba powo∏ana, art. 9 otrzymuje brzmienie:
wybrana lub mianowana na okreÊlone w innych
ustawach kierownicze stanowisko paƒstwowe, „Art. 9. J´zyk polski jest j´zykiem nauczania oraz j´-
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Sejm, zykiem egzaminów i prac dyplomowych
Prezydium Sejmu, Senat, Sejm i Senat, Marsza∏- w szko∏ach publicznych i niepublicznych
ka Sejmu, Marsza∏ka Senatu lub Prezesa Rady Mi- wszystkich typów oraz w placówkach oÊwia-
nistrów, Szef S∏u˝by Cywilnej, dyrektor generalny towych i innych instytucjach edukacyjnych,
chyba ˝e przepisy szczególne stanowià ina-
w ministerstwie, urz´dzie centralnym lub urz´-
czej.”.
dzie wojewódzkim oraz s´dzia, prokurator i ad-
wokat, a tak˝e rektor, prorektor, kierownik podsta- Art. 245. W ustawie z dnia 23 grudnia 1999 r.
wowej jednostki organizacyjnej w publicznej o kszta∏towaniu wynagrodzeƒ w paƒstwowej sferze
i niepublicznej szkole wy˝szej, cz∏onek Rady bud˝etowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U.
G∏ównej Szkolnictwa Wy˝szego i cz∏onek Paƒ- Nr 110, poz. 1255, z póên. zm.33)) wprowadza si´ na-
stwowej Komisji Akredytacyjnej, cz∏onek Central- st´pujàce zmiany:
nej Komisji do Spraw Stopni i Tytu∏ów.”.
1) w art. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
Art. 241. W ustawie z dnia 25 kwietnia 1997 r.
o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 75, poz. 469, „1) paƒstwowa sfera bud˝etowa — rozumie si´
z póên. zm.30)) w art. 36 ust. 4 otrzymuje brzmienie: paƒstwowe jednostki bud˝etowe, paƒstwowe
zak∏ady bud˝etowe, gospodarstwa pomocni-
„4. Instytut mo˝e prowadziç: cze paƒstwowych jednostek bud˝etowych,
które prowadzà gospodark´ finansowà na za-
1) studia doktoranckie, na zasadach okreÊlonych sadach okreÊlonych w art. 18—20 ustawy
w ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicz-
naukowych i tytule naukowym oraz o stop- nych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z póên.
niach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, zm.34)), zwanej dalej „ustawà o finansach pu-
poz. 595), blicznych”,”;
2) studia podyplomowe oraz innà dzia∏alnoÊç
z zakresu kszta∏cenia, z wy∏àczeniem studiów 2) w art. 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
doktoranckich, na zasadach okreÊlonych „3. Rada Ministrów okreÊla, w drodze rozporzà-
w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo dzenia, przypadki, w których wynagrodzenia
o szkolnictwie wy˝szym (Dz. U. Nr 164, w zak∏adach bud˝etowych i gospodarstwach
poz. 1365).”. pomocniczych paƒstwowych jednostek bud˝e-
towych oraz finansowane z funduszy motywa-
Art. 242. W ustawie z dnia 26 czerwca 1997 r. o fi- cyjnych mogà byç wyp∏acane ponad wynagro-
nansowaniu Papieskiej Akademii Teologicznej w Kra- dzenia, ustalone zgodnie z art. 6, z uwzgl´dnie-
kowie z bud˝etu paƒstwa (Dz. U. Nr 103, poz. 650) niem:
art. 1 otrzymuje brzmienie:
1) przepisów ustaw tworzàcych fundusze mo-
„Art. 1. Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie tywacyjne,
otrzymuje dotacje i inne Êrodki z bud˝etu 2) uzyskania ponadplanowych dochodów
paƒstwa na zasadach okreÊlonych dla uczel- w zak∏adach bud˝etowych i gospodar-
ni publicznych, z wyjàtkiem finansowania stwach pomocniczych,
kosztów realizacji Êrodków trwa∏ych w bu-
dowie s∏u˝àcych procesowi dydaktyczne- ———————
32) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
mu.”.
z 2000 r. Nr 29, poz. 358, z 2002 r. Nr 144, poz. 1204,
Art. 243. W ustawie z dnia 17 lipca 1998 r. o po- z 2003 r. Nr 73, poz. 661, z 2004 r. Nr 92, poz. 878 oraz
z 2005 r. Nr 17, poz. 141.
˝yczkach i kredytach studenckich (Dz. U. Nr 108, 33) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
poz. 685, z póên. zm.31)) w art. 1 w ust. 1 pkt 1 otrzy- z 2000 r. Nr 19, poz. 239, z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 100,
muje brzmienie: poz. 1080 i Nr 154, poz. 1784 i 1799, z 2002 r. Nr 74,
poz. 676, Nr 152, poz. 1267, Nr 213, poz. 1802 i Nr 214,
„1) studenci uczelni, o których mowa w ustawie poz. 1805, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, Nr 166, poz. 1609,
z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2256
wy˝szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365),”. oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Nr 240, poz. 2407
i Nr 273, poz. 2703.
——————— 34) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
30) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65,
z 1997 r. Nr 141, poz. 943, z 1999 r. Nr 49, poz. 484, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189,
z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71. poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890,
31) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135
z 2000 r. Nr 48, poz. 550, z 2004 r. Nr 146, poz. 1546 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114 i Nr 64,
i Nr 152, poz. 1598 oraz z 2005 r. Nr 23, poz. 187. poz. 565.
Dziennik Ustaw Nr 164 — 10022 — Poz. 1365

3) wynagrodzeƒ prowizyjnych za czynnoÊci 2. W przypadku niezatwierdzenia uchwa-


egzekucyjne, ∏y o nadaniu stopnia doktora habilito-
wanego podj´tej przez rad´ w∏aÊciwej
4) wyrównania do kwoty minimalnego wyna- jednostki organizacyjnej rada tej jed-
grodzenia, okreÊlonego na podstawie od- nostki organizacyjnej lub osoba ubie-
r´bnych przepisów, gajàca si´ o nadanie tego stopnia mo-
5) zmian organizacyjnych.”. ˝e, w terminie 3 miesi´cy od dnia do-
r´czenia jej rozstrzygni´cia, wystàpiç
Art. 246. W ustawie z dnia 25 lipca 2001 r. o Paƒ- do Centralnej Komisji z wnioskiem
stwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 113, o ponowne rozpatrzenie sprawy.
poz. 1207, z póên. zm.35)) w art. 30 uchyla si´ ust. 4.
3. Centralna Komisja rozpatruje wniosek,
Art. 247. W ustawie z dnia 30 paêdziernika 2002 r. o którym mowa w ust. 2, w terminie
o podatku leÊnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 i Nr 216, 4 miesi´cy od dnia jego dor´czenia.
poz. 1826 oraz z 2005 r. Nr 143, poz. 1199) w art. 7 4. W post´powaniu, o którym mowa
w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: w ust. 3, mogà braç udzia∏ recenzenci
„1) uczelnie;”. powo∏ani w przewodzie habilitacyj-
nym.”;
Art. 248. W ustawie z dnia 27 lutego 2003 r. 4) w art. 20:
o utworzeniu Akademii Obrony Narodowej (Dz. U.
Nr 56, poz. 496 oraz z 2004 r. Nr 152, poz. 1598) w art. 3 a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
uchyla si´ ust. 3. „2. Do g∏osowania, o którym mowa w ust. 1,
uprawnieni sà cz∏onkowie w∏aÊciwej rady
Art. 249. W ustawie z dnia 27 lutego 2003 r.
jednostki organizacyjnej posiadajàcy tytu∏
o utworzeniu Wojskowej Akademii Technicznej im. Ja-
profesora lub stopieƒ doktora habilitowane-
ros∏awa Dàbrowskiego (Dz. U. Nr 60, poz. 534 oraz
go.”,
z 2004 r. Nr 152, poz. 1598) w art. 3 uchyla si´ ust. 3.
b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
Art. 250. W ustawie z dnia 27 lutego 2003 r.
o utworzeniu Akademii Marynarki Wojennej im. Boha- „5. W przewodach doktorskich powo∏uje si´ co
terów Westerplatte (Dz. U. Nr 60, poz. 533 oraz najmniej dwóch recenzentów, a w przewo-
z 2004 r. Nr 152, poz. 1598) w art. 3 uchyla si´ ust. 4. dach habilitacyjnych powo∏uje si´ czterech
recenzentów, w tym nie wi´cej ni˝ jednego
Art. 251. W ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o stop- zatrudnionego w tej samej uczelni lub w in-
niach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach nej placówce naukowej, której pracowni-
i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595) wpro- kiem jest osoba ubiegajàca si´ o nadanie
wadza si´ nast´pujàce zmiany: stopnia doktora lub doktora habilitowane-
go, albo b´dàcego cz∏onkiem rady jednost-
1) w art. 6 dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu: ki organizacyjnej przeprowadzajàcej prze-
„5. Centralna Komisja w uzasadnionych przypad- wód.”,
kach mo˝e uznaç, ˝e osoby reprezentujàce po- c) dodaje si´ ust. 5a i 5b w brzmieniu:
krewne dziedziny nauki lub sztuki, w tym po-
krewne dyscypliny naukowe i artystyczne, spe∏- „5a. Recenzentów w przewodzie habilitacyjnym
niajà warunki, o których mowa w ust. 1—3.”; powo∏ujà:
2) w art. 9: 1) rada w∏aÊciwej jednostki organizacyjnej
— w liczbie dwóch;
a) uchyla si´ ust. 5,
2) Centralna Komisja — w liczbie dwóch.
b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
5b. Recenzenci, o których mowa w ust. 5a,
„6. Uchwa∏y Centralnej Komisji w sprawach,
uczestniczà w przewodzie habilitacyjnym
o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3 oraz
na takich samych zasadach.”,
w ust. 4, og∏asza Centralna Komisja w Dzien-
niku Urz´dowym Rzeczypospolitej Polskiej d) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„Monitor Polski”.”;
„6. Promotorem w przewodzie doktorskim oraz
3) art. 19 otrzymuje brzmienie: recenzentem rozprawy doktorskiej lub habi-
„Art. 19. 1. Uchwa∏a o nadaniu stopnia doktora litacyjnej mo˝e byç osoba posiadajàca tytu∏
habilitowanego staje si´ prawomocna profesora lub stopieƒ doktora habilitowane-
z chwilà jej podj´cia. go w zakresie danej lub pokrewnej dyscypli-
ny naukowej lub artystycznej.”;
———————
35) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. 5) art. 23 otrzymuje brzmienie:
z 2001 r. Nr 154, poz. 1801, z 2002 r. Nr 241, poz. 2073,
z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 124, poz. 1152 oraz z 2004 r. „Art. 23. 1. Pracownikowi nieb´dàcemu nauczy-
Nr 210, poz. 2135. cielem akademickim lub pracowni-
Dziennik Ustaw Nr 164 — 10023 — Poz. 1365

kiem naukowym, przygotowujàcemu Komisji z wnioskiem o ponowne roz-


rozpraw´ doktorskà lub habilitacyjnà, patrzenie sprawy.
przys∏uguje, na jego wniosek,
w uzgodnionym z pracodawcà termi- 5. Centralna Komisja rozpatruje wniosek,
nie, urlop w wymiarze dwudziestu o którym mowa w ust. 4, w terminie
oÊmiu dni, które w rozumieniu odr´b- 6 miesi´cy od dnia jego dor´czenia.
nych przepisów sà dla tego pracowni- 6. W post´powaniu, o którym mowa
ka dniami pracy, na przygotowanie w ust. 5, mogà braç udzia∏ recenzenci
obrony rozprawy doktorskiej lub kolo- powo∏ani w przewodzie o nadanie ty-
kwium habilitacyjnego oraz zwolnienie tu∏u profesora.”;
od pracy na przeprowadzenie obrony
rozprawy doktorskiej lub kolokwium 8) w art. 29 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
habilitacyjnego.
„1. W post´powaniach dotyczàcych nadania stop-
2. Za okres urlopu oraz za czas zwolnie- nia doktora i doktora habilitowanego albo tytu-
nia od pracy, o których mowa w ust. 1, ∏u profesora oraz nadania, ograniczenia, za-
przys∏uguje pracownikowi wynagro- wieszenia i pozbawienia uprawnienia do nada-
dzenie ustalane jak za urlop wypoczyn- wania tych stopni w zakresie nieuregulowa-
kowy.”; nym w ustawie stosuje si´ odpowiednio prze-
pisy Kodeksu post´powania administracyjne-
6) w art. 27 ust. 4 otrzymuje brzmienie: go. Do zaskar˝ania decyzji wydanych w tych
post´powaniach stosuje si´ przepisy o zaskar-
„4. W post´powaniu o nadanie tytu∏u profesora
˝aniu decyzji administracyjnych do sàdu admi-
powo∏uje si´ czterech recenzentów, w tym nie
nistracyjnego.”;
wi´cej ni˝ jednego zatrudnionego w tej samej
szkole wy˝szej lub w innej placówce naukowej, 9) po art. 29 dodaje si´ art. 29a w brzmieniu:
której pracownikiem jest osoba ubiegajàca si´
o nadanie tytu∏u profesora, albo b´dàcego „Art. 29a. 1. Rada w∏aÊciwej jednostki organiza-
cz∏onkiem rady jednostki organizacyjnej prze- cyjnej lub odpowiednio Centralna Ko-
prowadzajàcej post´powanie. Recenzentem misja, w drodze decyzji, stwierdza
mo˝e byç osoba posiadajàca tytu∏ profesora niewa˝noÊç post´powania w sprawie
w zakresie danej lub pokrewnej dziedziny na- nadania tytu∏u lub stopnia, je˝eli
uki lub sztuki. Recenzentów, po dwóch, powo- w pracy stanowiàcej podstaw´ nada-
∏ujà rada w∏aÊciwej jednostki organizacyjnej nia tytu∏u lub stopnia osoba ubiegajà-
oraz Centralna Komisja, uczestniczà oni w po- ca si´ o tytu∏ lub stopieƒ przypisa∏a
st´powaniu o nadanie tytu∏u profesora na ta- sobie autorstwo istotnego fragmentu
kich samych zasadach.”; lub innych elementów cudzego utwo-
ru lub ustalenia naukowego.
7) art. 28 otrzymuje brzmienie:
2. Decyzje, o których mowa w ust. 1, nie
„Art. 28. 1. Rada w∏aÊciwej jednostki organizacyj- wy∏àczajà odpowiedzialnoÊci dyscy-
nej po podj´ciu uchwa∏y popierajàcej plinarnej, karnej i cywilnoprawnej.”;
wniosek o nadanie tytu∏u profesora
przesy∏a go wraz z aktami post´powa- 10) w art. 33 w ust. 2 dodaje si´ zdanie drugie
nia, w terminie 1 miesiàca od podj´cia w brzmieniu:
uchwa∏y, do Centralnej Komisji. „Termin wyra˝enia opinii w sprawie zatrudnienia
w szkole wy˝szej na stanowisku profesora nad-
2. Centralna Komisja podejmuje uchwa∏´
zwyczajnego osoby nieposiadajàcej stopnia dok-
o przedstawieniu albo o odmowie
tora habilitowanego wynosi 3 miesiàce od dnia
przedstawienia kandydata do tytu∏u
profesora w terminie do 6 miesi´cy od przedstawienia wniosku.”;
dnia otrzymania uchwa∏y.
11) w art. 35 ust. 3 i 4 otrzymujà brzmienie:
3. Centralna Komisja, w terminie 1 mie- „3. Centralna Komisja podejmuje uchwa∏y po za-
siàca od podj´cia uchwa∏y o przedsta- si´gni´ciu opinii co najmniej jednego recen-
wieniu kandydata do tytu∏u, sk∏ada do zenta. Uchwa∏y o niezatwierdzeniu uchwa∏
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie stopnia lub odmowie przedstawie-
wniosek o nadanie tytu∏u profesora. nia kandydata do tytu∏u profesora w spra-
4. W przypadku podj´cia uchwa∏y o od- wach, o których mowa w art. 15 ust. 2 oraz
mowie przedstawienia kandydata do w art. 28 ust. 4, mogà byç podj´te po zasi´-
tytu∏u profesora, rada jednostki orga- gni´ciu opinii co najmniej dwóch recenzentów,
nizacyjnej lub osoba ubiegajàca si´ w tym co najmniej jednego spoza sk∏adu Cen-
o nadanie tytu∏u mo˝e, w terminie tralnej Komisji.
3 miesi´cy od dnia dor´czenia jej roz- 4. Centralna Komisja podejmuje uchwa∏y w spra-
strzygni´cia, wystàpiç do Centralnej wach, o których mowa w art. 15 ust. 3,
Dziennik Ustaw Nr 164 — 10024 — Poz. 1365

w art. 19 ust. 2, po zasi´gni´ciu opinii co naj- Art. 38. 1. Do podstawowych obowiàzków uczest-
mniej jednego recenzenta.”; ników studiów doktoranckich nale˝y:
1) uczestnictwo w realizacji programu
12) rozdzia∏ 6 otrzymuje brzmienie: studiów i sk∏adanie wyznaczonych
egzaminów;
„Rozdzia∏ 6
2) prowadzenie badaƒ naukowych lub
Studia doktoranckie w placówkach naukowych dzia∏alnoÊci artystycznej i sk∏adanie
sprawozdaƒ z ich przebiegu.
Art. 37. 1. Studia doktoranckie okreÊlone w niniej-
szej ustawie, zwane dalej „studiami 2. Uczestnicy studiów doktoranckich niewy-
doktoranckimi”, mogà prowadziç pla- wiàzujàcy si´ z obowiàzków, o których
cówki naukowe nieb´dàce szko∏ami mowa w ust. 1, mogà zostaç skreÊleni z li-
wy˝szymi, posiadajàce uprawnienie do sty uczestników studiów. Decyzj´ o skre-
nadawania stopnia doktora habilitowa- Êleniu podejmuje kierownik studiów. Od
nego. Przez placówki naukowe nieb´dà- tej decyzji s∏u˝y odwo∏anie do dyrektora
ce szko∏ami wy˝szymi rozumie si´ insty- placówki naukowej prowadzàcej studia,
tuty naukowe Polskiej Akademii Nauk w terminie 14 dni od jej otrzymania.
albo instytuty naukowo-badawcze dzia- 3. Uczestnicy studiów doktoranckich pod-
∏ajàce na podstawie przepisów o jed- legajà odpowiedzialnoÊci dyscyplinar-
nostkach badawczo-rozwojowych. nej na zasadach okreÊlonych dla uczest-
2. Studia doktoranckie przygotowujà do ników studiów doktoranckich prowa-
uzyskania stopnia doktora. dzonych w szko∏ach wy˝szych.
Art. 39. 1. Uczestnicy studiów doktoranckich majà
3. Studia doktoranckie w placówce nauko-
prawo do:
wej sà tworzone przez jej dyrektora.
1) corocznej przerwy w okresie wakacji,
4. Nadzór merytoryczny nad studiami dok- w wymiarze 8 tygodni;
toranckimi sprawuje rada placówki na-
ukowej prowadzàcej te studia. 2) ubezpieczenia spo∏ecznego i po-
wszechnego ubezpieczenia zdrowot-
5. Studia doktoranckie sà prowadzone jako nego na zasadach okreÊlonych w od-
studia stacjonarne lub niestacjonarne. r´bnych przepisach.
6. Wi´cej ni˝ po∏owa programu stacjonar- 2. Okres odbywania studiów doktoranc-
nych studiów doktoranckich wymaga kich, niezale˝nie od daty ich zakoƒcze-
obecnoÊci uczestników tych studiów nia, nie d∏u˝szy ni˝ 4 lata, zalicza si´ do
w prowadzàcej je jednostce organizacyj- okresu pracy, od którego zale˝à upraw-
nej i jest realizowana w formie zaj´ç dy- nienia pracownicze, je˝eli obrona roz-
daktycznych i pracy naukowej wymaga- prawy doktorskiej nastàpi∏a w ciàgu ro-
jàcych bezpoÊredniego udzia∏u uczestni- ku od daty zakoƒczenia tych studiów.
ków studiów doktoranckich i ich opieku- 3. Do okresu, od którego zale˝à uprawnie-
nów naukowych. Organizacja niestacjo- nia pracownicze, zalicza si´ równie˝
narnych studiów doktoranckich zapew- okres odbywania dziennych studiów
nia mo˝liwoÊç odbywania studiów dok- doktoranckich, je˝eli zosta∏y one prze-
toranckich osobom zatrudnionym w ra- rwane z powodu podj´cia zatrudnienia
mach stosunku pracy. w charakterze nauczyciela akademickie-
7. Stacjonarne studia doktoranckie sà bez- go lub pracownika naukowego i w okre-
p∏atne. sie przewidzianym dla tych studiów zo-
sta∏ uzyskany stopieƒ doktora. Przepis
8. WysokoÊç op∏at za niestacjonarne stu- ust. 2 stosuje si´ odpowiednio.
dia doktoranckie, je˝eli sà one odp∏atne,
ustala dyrektor placówki naukowej pro- 4. Je˝eli regulamin, o którym mowa
wadzàcej te studia. w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca
1994 r. o zak∏adowym funduszu Êwiad-
9. Studia doktoranckie mogà byç studiami czeƒ socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70,
Êrodowiskowymi prowadzonymi przez poz. 335, z póên. zm.36)), tak stanowi,
placówki, o których mowa w ust. 1, przy z zak∏adowego funduszu Êwiadczeƒ so-
udziale innych jednostek organizacyj-
nych. Zadania placówki naukowej i in- ———————
36) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
nych jednostek organizacyjnych oraz og∏oszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 118, poz. 561, Nr 139,
sposób finansowania studiów dokto- poz. 647 i Nr 147, poz. 686, z 1997 r. Nr 82, poz. 518
ranckich okreÊlajà umowy zawarte mi´- i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 75, poz. 486 i Nr 113,
dzy placówkà naukowà i tymi jednost- poz. 717, z 2002 r. Nr 135, poz. 1146 oraz z 2003 r. Nr 213,
kami. poz. 2081.
Dziennik Ustaw Nr 164 — 10025 — Poz. 1365

cjalnych mogà korzystaç tak˝e uczestni- jà si´ odpowiednio uczelniami publicznymi i niepu-
cy studiów doktoranckich. blicznymi w rozumieniu niniejszej ustawy.
Art. 40. 1. Uczestnik studiów doktoranckich mo˝e 3. Istniejàce w dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy akade-
otrzymywaç stypendium doktoranckie. mie wojskowe stajà si´ uczelniami wojskowymi — pu-
blicznymi uczelniami akademickimi.
2. Minimalne stypendium, o którym mowa
w ust. 1, nie mo˝e byç ni˝sze ni˝ 60 % mi- 4. Istniejàce w dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy wy˝sze
nimalnego wynagrodzenia zasadniczego szko∏y oficerskie stajà si´ uczelniami wojskowymi —
asystenta ustalonego w przepisach o wy- publicznymi uczelniami zawodowymi.
nagradzaniu nauczycieli akademickich.
3. Decyzj´ o przyznaniu stypendium dok- 5. Istniejàce w dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy Wy˝sza
toranckiego oraz jego wysokoÊci podej- Szko∏a Policji w Szczytnie i Szko∏a G∏ówna S∏u˝by Po-
muje dyrektor placówki naukowej pro- ˝arniczej w Warszawie stajà si´ uczelniami s∏u˝b paƒ-
wadzàcej te studia. stwowych.

4. Uczestnicy stacjonarnych studiów dok- 6. Ilekroç w odr´bnych przepisach jest mowa


toranckich mogà podejmowaç prac´ za- o wy˝szych szko∏ach paƒstwowych lub niepaƒstwo-
robkowà, z zastrze˝eniem ust. 5. Wyko- wych, nale˝y przez to rozumieç odpowiednio uczelnie
nywanie tej pracy nie powinno kolido- publiczne i niepubliczne.
waç z zaj´ciami wynikajàcymi z progra-
mu studiów doktoranckich. Art. 253. Centrum Medyczne Kszta∏cenia Podyplo-
mowego z siedzibà w Warszawie zachowuje upraw-
5. Uczestnicy stacjonarnych studiów dok- nienia do prowadzenia studiów doktoranckich i stu-
toranckich otrzymujàcy stypendium diów podyplomowych w dziedzinie nauk medycznych
mogà podejmowaç prac´ zarobkowà na zasadach okreÊlonych w ustawie. Na prowadzenie
wy∏àcznie w niepe∏nym wymiarze czasu tych studiów Centrum Medyczne Kszta∏cenia Podyplo-
pracy, po uzyskaniu zgody kierownika mowego otrzymuje dotacje z bud˝etu paƒstwa ze
tych studiów. Êrodków pozostajàcych w dyspozycji ministra w∏aÊci-
wego do spraw zdrowia.
Art. 41. Minister w∏aÊciwy do spraw szkolnictwa
wy˝szego w porozumieniu z ministrem Art. 254. Do wydzia∏ów nauk koÊcielnych Uniwer-
w∏aÊciwym do spraw nauki okreÊli, sytetu Kardyna∏a Stefana Wyszyƒskiego stosuje si´
w drodze rozporzàdzenia, warunki i tryb przepisy ustawy dotyczàce wydzia∏ów teologicznych.
organizowania studiów doktoranckich
okreÊlonych w ustawie, ich prowadzenia Art. 255. 1. Do dnia 30 czerwca 2010 r. nazwy
i odbywania oraz przyznawania stypen- uczelni zostanà dostosowane do wymagaƒ okreÊlo-
diów osobom je odbywajàcym, uwzgl´d- nych w art. 3.
niajàc:
1) czas trwania studiów i mo˝liwoÊç 2. Do dnia 30 czerwca 2009 r. Rada Ministrów
przed∏u˝ania go, w tym prawo do do- przed∏o˝y projekt ustawy dostosowujàcej nazwy pu-
datkowego przed∏u˝enia okresu odby- blicznych uczelni akademickich do wymagaƒ okreÊlo-
wania studiów doktoranckich o czas nych w art. 3.
trwania urlopu macierzyƒskiego okre-
Êlonego w odr´bnych przepisach; 3. Rada Ministrów, w drodze rozporzàdzenia, do-
stosuje nazwy uczelni publicznych utworzonych
2) sposób przeprowadzania rekrutacji; w drodze rozporzàdzenia albo uczelni publicznych nie-
3) szczegó∏owe uprawnienia dyrektora b´dàcych uczelniami akademickimi do wymagaƒ
placówki prowadzàcej studia dokto- okreÊlonych w art. 3.
ranckie, rady placówki i kierownika
studiów doktoranckich; 4. Do dnia 31 marca 2009 r. za∏o˝yciel lub upraw-
niony organ uczelni niepublicznej przed∏o˝y ministro-
4) wzór legitymacji uczestnika studiów wi w∏aÊciwemu do spraw szkolnictwa wy˝szego wnio-
doktoranckich i Êwiadectwa ich ukoƒ- sek dotyczàcy dostosowania nazwy uczelni do wyma-
czenia; gaƒ okreÊlonych w art. 3.
5) wysokoÊç op∏at za wydanie legityma-
cji i Êwiadectwa.”. 5. Nazw´ uczelni niepublicznej, której uprawniony
organ lub za∏o˝yciel nie dope∏ni obowiàzku, o którym
Art. 252. 1. Istniejàce w dniu wejÊcia w ˝ycie usta- mowa w ust. 4, zmienia minister w∏aÊciwy do spraw
wy paƒstwowe i niepaƒstwowe szko∏y wy˝sze stajà szkolnictwa wy˝szego. Decyzj´ o zmianie nazwy wy-
si´ odpowiednio uczelniami publicznymi i niepublicz- daje si´ z urz´du.
nymi w rozumieniu ustawy.
Art. 256. 1. Z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy grun-
2. Istniejàce w dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy paƒ- ty Skarbu Paƒstwa pozostajàce w u˝ytkowaniu wie-
stwowe i niepaƒstwowe wy˝sze szko∏y zawodowe sta- czystym uczelni publicznej stajà si´ jej w∏asnoÊcià.
Dziennik Ustaw Nr 164 — 10026 — Poz. 1365

WartoÊç tych gruntów zwi´ksza fundusz zasadniczy 2. Je˝eli wniosek o utworzenie uczelni zawodowej
uczelni publicznej. nie spe∏nia wymagaƒ okreÊlonych w art. 20, w termi-
nie roku od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy mo˝e zostaç
2. Nabycie prawa w∏asnoÊci, o którym mowa uzupe∏niony i podlega rozpatrzeniu w trybie i na zasa-
w ust. 1, stwierdza w drodze decyzji wojewoda. dach ustalonych w niniejszej ustawie. Po tym terminie
niezakoƒczone post´powania w sprawie utworzenia
Art. 257. 1. Szko∏y wy˝sze, które w dniu wejÊcia
uczelni zawodowych niespe∏niajàce wymagaƒ okre-
w ˝ycie ustawy nie spe∏niajà warunków okreÊlonych
Êlonych w art. 20 zostajà zakoƒczone.
w art. 2 ust. 1 pkt 22, stajà si´ uczelniami zawodowy-
mi w rozumieniu ustawy. Art. 260. Uczelnie, które w dniu wejÊcia w ˝ycie
ustawy nie spe∏niajà wymagaƒ okreÊlonych w art. 56
2. Do studiów rozpocz´tych przed dniem wejÊcia
ust. 2 lub art. 58 ust. 4, nabywajà uprawnienia, które
w ˝ycie ustawy, z zastrze˝eniem ust. 3 i 4, stosuje si´
przepisy niniejszej ustawy wià˝à ze spe∏nieniem tych
przepisy dotychczasowe.
wymagaƒ, je˝eli w dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy spe∏-
3. Studia zawodowe, prowadzone w dniu wejÊcia niajà wymagania okreÊlone w art. 12 ust. 1 lub 2 usta-
w ˝ycie ustawy, stajà si´ studiami pierwszego stopnia wy wymienionej w art. 276 pkt 2. Uczelnie te tracà po-
w rozumieniu ustawy. wy˝sze uprawnienia z dniem 31 sierpnia 2010 r., chyba
˝e wczeÊniej spe∏nià wymagania okreÊlone w art. 56
4. Studenci jednolitych studiów magisterskich, któ- ust. 2 lub art. 58 ust. 4.
rzy rozpocz´li studia przed dniem wejÊcia w ˝ycie usta-
wy, mogà je ukoƒczyç w tym trybie albo przenieÊç si´ Art. 261. Minister w∏aÊciwy do spraw szkolnictwa
na odpowiednie studia pierwszego stopnia, albo — po wy˝szego mo˝e, w drodze rozporzàdzenia, na wniosek
spe∏nieniu wymagaƒ okreÊlonych w regulaminie stu- organu prowadzàcego, dzia∏ajàcà w dniu wejÊcia
diów — na odpowiednie studia drugiego stopnia. w ˝ycie ustawy publicznà szko∏´ pomaturalnà, realizu-
jàcà co najmniej dwuletni program nauczania zawo-
5. Do studiów doktoranckich rozpocz´tych przed dowego, po spe∏nieniu warunków wymaganych
dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy stosuje si´ przepisy ni- w ustawie dla utworzenia uczelni zawodowej, prze-
niejszej ustawy. kszta∏ciç w uczelni´ prowadzàcà studia pierwszego
stopnia. Do tak utworzonej uczelni zawodowej stosuje
Art. 258. 1. Prowadzone przez uczelnie w dniu wej- si´ przepisy niniejszej ustawy.
Êcia w ˝ycie ustawy studia dzienne stajà si´ studiami
stacjonarnymi w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 12, a stu- Art. 262. 1. Wnioski dotyczàce zmiany struktury we-
dia wieczorowe, zaoczne i eksternistyczne — studiami wn´trznej uczelni, zg∏oszone, a nierozpatrzone do dnia
niestacjonarnymi w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 13. wejÊcia w ˝ycie ustawy, podlegajà rozpatrzeniu w try-
bie i na zasadach okreÊlonych w niniejszej ustawie.
2. Uczelnie prowadzàce w dniu wejÊcia w ˝ycie
ustawy studia specjalne mogà je prowadziç do zakoƒ- 2. W∏aÊciwe organy uczelni, w terminie roku od
czenia ca∏ego cyklu kszta∏cenia. wejÊcia w ˝ycie ustawy, dostosujà zamiejscowe
oÊrodki dydaktyczne uczelni do wymagaƒ ustawy.
Art. 259. 1. Wszcz´te i niezakoƒczone post´powa- W tym samym terminie rektor przeka˝e ministrowi
nia w sprawach: w∏aÊciwemu do spraw szkolnictwa wy˝szego informa-
cje o zamiejscowych jednostkach organizacyjnych, za-
1) dotyczàcych: wierajàce dane niezb´dne do ustalenia, czy jednostki
a) pozwoleƒ na utworzenie uczelni niezaopiniowa- te spe∏niajà wymagania okreÊlone w art. 85 ust. 1
nych przez Paƒstwowà Komisj´ Akredytacyjnà, lub 2 oraz w przepisach wydanych na podstawie
art. 9 pkt 5 lit. b.
b) uprawnieƒ do prowadzenia kierunku studiów
niezaopiniowanych przez Paƒstwowà Komisj´ 3. Zamiejscowe oÊrodki dydaktyczne niespe∏niajà-
Akredytacyjnà ce wymagaƒ ustawy po up∏ywie terminu okreÊlonego
w ust. 2 ulegajà likwidacji.
— sà rozpatrywane na zasadach i w trybie okreÊlo-
nych w niniejszej ustawie; Art. 263. Dyrektorzy administracyjni uczelni paƒ-
stwowych stajà si´ kanclerzami uczelni publicznych.
2) dotyczàcych:
a) pozwoleƒ na utworzenie uczelni zaopiniowa- Art. 264. 1. Do stosunków pracy powsta∏ych przed
nych przez Paƒstwowà Komisj´ Akredytacyjnà, dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy stosuje si´ jej przepisy.

b) uprawnieƒ do prowadzenia kierunku studiów 2. Osoba zatrudniona przed dniem wejÊcia w ˝ycie
zaopiniowanych przez Paƒstwowà Komisj´ ustawy na stanowisku profesora zwyczajnego lub pro-
Akredytacyjnà fesora nadzwyczajnego na podstawie mianowania na
sta∏e pozostaje mianowana na tym stanowisku.
— sà rozpatrywane na zasadach i w trybie okreÊlo-
nych w przepisach dotychczasowych; 3. Osoba posiadajàca przed dniem wejÊcia w ˝ycie
ustawy stopieƒ naukowy doktora habilitowanego i za-
3) co do których post´powanie zosta∏o zakoƒczone trudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego
wydaniem nieprawomocnej decyzji, sà rozpatry- na podstawie mianowania na czas nieokreÊlony pozo-
wane wed∏ug przepisów dotychczasowych. staje mianowana na tym stanowisku.
Dziennik Ustaw Nr 164 — 10027 — Poz. 1365

4. Osoba posiadajàca przed dniem wejÊcia w ˝ycie 2. Nauczyciel akademicki, który przed dniem wej-
ustawy stopieƒ naukowy doktora habilitowanego i za- Êcia w ˝ycie ustawy podjà∏ dzia∏alnoÊç gospodarczà
trudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego i ∏àczy jà z dodatkowym zatrudnieniem w ramach sto-
na podstawie mianowania na czas okreÊlony pozosta- sunku pracy, mo˝e wykonywaç t´ dzia∏alnoÊç, przez
je mianowana na tym stanowisku do koƒca okresu okres nie d∏u˝szy jednak ni˝ rok od dnia wejÊcia w ˝y-
mianowania. cie ustawy, pod warunkiem zawiadomienia, w termi-
nie trzech miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy,
5. Mianowani nauczyciele akademiccy zatrudnieni w∏aÊciwego organu, zgodnie z art. 129 ust. 6.
na stanowisku docenta zgodnie z art. 188 ust. 5 usta-
wy wymienionej w art. 276 pkt 2 pozostajà mianowa- 3. Niezawiadomienie przez nauczyciela akademic-
ni na tym stanowisku. Organem w∏aÊciwym w spra- kiego w∏aÊciwego organu uczelni, w terminie okreÊlo-
wach dotyczàcych stosunku pracy docenta jest rektor nym w ust. 1 i 2, o podj´ciu dodatkowego zatrudnie-
szko∏y wy˝szej. Stosunek pracy z docentem wygasa nia w ramach stosunku pracy lub prowadzeniu dzia∏al-
z koƒcem roku akademickiego, w którym ukoƒczy∏ on noÊci gospodarczej stanowi podstaw´ do rozwiàzania
65. rok ˝ycia, je˝eli okres zatrudnienia umo˝liwia na- stosunku pracy za wypowiedzeniem w uczelni b´dàcej
bycie prawa do emerytury. Je˝eli z ukoƒczeniem jego podstawowym miejscem pracy.
65. roku ˝ycia osoba zajmujàca stanowisko docenta
nie naby∏a prawa do emerytury, wygaÊni´cie stosun- 4. Obowiàzek zawiadomienia rektora o wykonywa-
ku pracy nast´puje z koƒcem roku akademickiego, niu dodatkowego zatrudnienia uwa˝a si´ za spe∏niony
w którym naby∏a to prawo lub w którym ukoƒczy∏a w odniesieniu do nauczyciela akademickiego, który
70. rok ˝ycia. przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy zawiadomi∏ rektora
zgodnie z art. 103 ustawy wymienionej w art. 276 pkt 2.
6. Mianowani nauczyciele akademiccy zajmujàcy
stanowiska adiunkta, starszego wyk∏adowcy, wyk∏adow- Art. 266. 1. Niezakoƒczone do dnia wejÊcia w ˝ycie
cy lub asystenta pozostajà mianowani na czas nieokre- ustawy post´powania w sprawach dotyczàcych odpo-
Êlony na tych stanowiskach, z zastrze˝eniem art. 120. wiedzialnoÊci dyscyplinarnej studentów, doktorantów
i nauczycieli akademickich prowadzone sà na podsta-
7. Osoba zatrudniona przed dniem wejÊcia w ˝ycie
wie przepisów dotychczasowych.
ustawy na stanowiskach: starszego kustosza i starsze-
go dokumentalisty dyplomowanego, kustosza i doku- 2. Urlopy dla celów naukowych, artystycznych lub
mentalisty dyplomowanego, adiunkta bibliotecznego kszta∏cenia zawodowego, urlopy dla poratowania
i adiunkta dokumentacji i informacji naukowej, asy- zdrowia oraz urlopy udzielone w zwiàzku z przygoto-
stenta bibliotecznego i asystenta dokumentacji i infor- wywaniem rozprawy doktorskiej i habilitacyjnej udzie-
macji naukowej, kustosza bibliotecznego, starszego lone przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy sà wykorzy-
bibliotekarza i starszego dokumentalisty na podstawie stywane na zasadach i w wymiarze ustalonym na pod-
mianowania pozostaje mianowana na tym stanowisku stawie dotychczasowych przepisów.
i na tych samych zasadach.
Art. 267. Nauczyciel akademicki urodzony przed
8. Rektorzy szkó∏ wy˝szych w terminie trzech mie- dniem 31 grudnia 1948 r. mo˝e, na swój wniosek,
si´cy od dnia wejÊcia w ˝ycia ustawy dostosujà do przejÊç na emerytur´, je˝eli ukoƒczy∏ 60. rok ˝ycia
przepisów ustawy dokumenty dotyczàce nawiàzania
i przepracowa∏ 30 lat, w tym 20 lat w szkolnictwie lub
stosunku pracy z nauczycielami akademickimi oraz
instytucjach naukowych — w przypadku m´˝czyzny,
pozosta∏ymi mianowanymi pracownikami.
a w przypadku kobiety — po ukoƒczeniu 55. roku ˝ycia
9. Stosunki pracy pracowników dydaktycznych za- i przepracowaniu 25 lat, w tym 20 lat w szkolnictwie
trudnionych na podstawie umowy o prac´ zgodnie lub instytucjach naukowych.
z przepisami ustawy wymienionej w art. 276 pkt 2 oraz
pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycz- Art. 268. 1. Rektorzy uczelni, którzy w dniu wejÊcia
nych uczelni niepublicznych zostanà dostosowane do w ˝ycie ustawy nie spe∏niajà warunku okreÊlonego
przepisów ustawy w terminie trzech lat od dnia jej w art. 72:
wejÊcia w ˝ycie. 1) w ust. 1 zdanie drugie — w przypadku rektora
uczelni publicznej,
10. Nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stano-
wiskach profesorów w wy˝szych szko∏ach zawodowych 2) w ust. 2 — w przypadku rektora uczelni niepublicz-
z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy pozostajà zatrudnieni nej
w uczelniach zawodowych na stanowiskach profeso- pe∏nià swojà funkcj´ do koƒca kadencji.
rów nadzwyczajnych, o których mowa w art. 114 ust. 2.
2. W przypadku gdy statut uczelni niepublicznej
Art. 265. 1. Nauczyciel akademicki, który przed nie przewiduje kadencji, rektor niespe∏niajàcy warun-
dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy podjà∏ dodatkowe za- ku okreÊlonego w art. 72 ust. 2 pe∏ni swojà funkcj´ nie
trudnienie w ramach stosunku pracy u wi´cej ni˝ jed- d∏u˝ej ni˝ cztery lata od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy.
nego pracodawcy, mo˝e je wykonywaç przez okres nie
d∏u˝szy jednak ni˝ rok od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy, 3. Organy jednoosobowe uczelni i ich zast´pcy
pod warunkiem zawiadomienia, w terminie trzech niespe∏niajàcy warunku okreÊlonego w art. 76 ust. 2
miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy, w∏aÊciwego i w art. 79 pe∏nià swojà funkcj´ do koƒca kadencji.
organu, zgodnie z art. 129 ust. 6. Przepis ust. 2 stosuje si´ odpowiednio.
Dziennik Ustaw Nr 164 — 10028 — Poz. 1365

Art. 269. 1. Studenci przyj´ci na studia przed Art. 274. 1. Uprawnione organy uczelni spe∏niajà-
dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy oraz w roku akademic- cych wymagania okreÊlone w art. 56 ust. 2 lub art. 58
kim 2005/2006 wnoszà op∏aty za zaj´cia dydaktyczne ust. 4 nadadzà statuty odpowiadajàce przepisom ni-
na dotychczasowych zasadach do koƒca okresu stu- niejszej ustawy do dnia 30 czerwca 2006 r.
diów przewidzianego w programie studiów.
2. Uprawnione organy uczelni publicznych niespe∏-
2. Umowy, o których mowa w art. 160 ust. 3, obo- niajàcych wymagaƒ okreÊlonych w art. 56 ust. 2 lub
wiàzujà od roku akademickiego 2006/2007. art. 58 ust. 4 przed∏o˝à w∏aÊciwym ministrom do za-
twierdzenia, nie póêniej ni˝ do dnia 30 marca 2006 r.,
Art. 270. 1. Rada G∏ówna Szkolnictwa Wy˝szego statuty odpowiadajàce przepisom niniejszej ustawy.
oraz Paƒstwowa Komisja Akredytacyjna wybrane na
podstawie przepisów ustawy wymienionej w art. 276 3. Za∏o˝yciel lub uprawniony organ uczelni niepu-
pkt 2 pe∏nià swojà funkcj´ do czasu up∏ywu kadencji, blicznej przed∏o˝à ministrowi w∏aÊciwemu do spraw
na które zosta∏y wybrane. szkolnictwa wy˝szego do zatwierdzenia, nie póêniej
ni˝ do dnia 30 marca 2006 r., statuty odpowiadajàce
2. W przypadku wygaÊni´cia mandatu cz∏onka or- przepisom niniejszej ustawy.
ganu kolegialnego, o którym mowa w ust. 1, przed
up∏ywem kadencji wyboru uzupe∏niajàcego dokonuje 4. W przypadku gdy uczelnia nie wype∏ni obowiàz-
si´ na okres nie d∏u˝szy ni˝ do koƒca up∏ywu kadencji, ku, o którym mowa w ust. 1—3, w∏aÊciwy minister
na którà wybrano ca∏y sk∏ad organu kolegialnego. nada jej statut w drodze decyzji administracyjnej.
3. Cz∏onek organu kolegialnego wybrany na zasa- Art. 275. 1. Do dnia 31 grudnia 2006 r. zachowuje
dach okreÊlonych w ust. 2 mo˝e byç wybrany na kolej- moc art. 24 ustawy wymienionej w art. 276 pkt 2 oraz
nà kadencj´ na zasadach okreÊlonych w ustawie. art. 22 ustawy wymienionej w art. 276 pkt 3.
4. Jednoosobowe i kolegialne organy uczelni paƒ- 2. Do dnia 31 sierpnia 2006 r. zachowujà moc
stwowej, wybrane na podstawie przepisów ustaw wy- art. 75—139 ustawy wymienionej w art. 276 pkt 2 oraz
mienionych w art. 276, przekszta∏conej zgodnie art. 49—70 ustawy wymienionej w art. 276 pkt 3.
z art. 252 w uczelni´ publicznà, pe∏nià swojà funkcj´
do czasu up∏ywu kadencji, na którà zosta∏y wybrane. 3. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane
na podstawie art. 4 ust. 3a, art. 4a ust. 2 pkt 1 i 2,
5. Organy, o których mowa w ust. 4, mogà byç wy- art. 4a ust. 2 pkt 3, art. 4a ust. 2 pkt 4, art. 4a ust. 2
brane na kolejnà kadencj´ z zachowaniem art. 77 pkt 5, art. 16 ust. 6, art. 33 ust. 2, art. 33b ust. 1, art. 143
ust. 2, z zastrze˝eniem ust. 6 i 7. ust. 3, art. 149 ust. 2, art. 149 ust. 3, art. 152i, art. 176
ust. 1 i art. 1781 ust. 2 ustawy, o której mowa
6. Kadencja kolegialnych organów uczelni publicz- w art. 276 pkt 2, zachowujà moc do czasu wejÊcia
nej rozpoczynajàca si´ w dniu 1 wrzeÊnia 2006 r. trwa w ˝ycie przepisów wykonawczych wydanych na pod-
do dnia 31 sierpnia 2008 r. stawie art. 6 ust. 3, art. 9 pkt 1 i 4, art. 9 pkt 2, art. 9
pkt 3, art. 9 pkt 5, art. 29 ust. 7, art. 42 ust. 1, art. 44,
7. Osoba pe∏niàca funkcj´ organu jednoosobowe- art. 162, art. 167 ust. 3, art. 187, art. 192 ust. 1, art. 224,
go uczelni publicznej, której kadencja koƒczy si´ art. 228 ust. 2 niniejszej ustawy, a dotychczasowe
z dniem 31 sierpnia 2006 r., mo˝e byç ponownie wy- przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 25
brana na dwuletnià kadencj´. ust. 2 oraz art. 30 ustawy, o której mowa w art. 276
pkt 2, zachowujà moc do dnia wejÊcia w ˝ycie przepi-
Art. 271. Do przewodów habilitacyjnych i post´po- sów wykonawczych wydanych na podstawie art. 95
waƒ o nadanie stopnia doktora habilitowanego i tytu- ust. 1 i art. 105 niniejszej ustawy, jednak nie d∏u˝ej ni˝
∏u profesora wszcz´tych i niezakoƒczonych przed do dnia 31 grudnia 2006 r.
dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy stosuje si´ przepisy
ustawy zmienianej w art. 251 w brzmieniu obowiàzu- 4. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane
jàcym przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy. na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy, o której mowa
w art. 276 pkt 3, zachowujà moc do czasu wejÊcia w ˝y-
Art. 272. 1. Z dniem 1 stycznia 2006 r. tworzy si´ cie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie
Biuro Paƒstwowej Komisji Akredytacyjnej. art. 22 niniejszej ustawy, a dotychczasowe przepisy
wykonawcze wydane na podstawie art. 24 ust. 2 usta-
2. Do dnia 31 grudnia 2005 r. obs∏ug´ administra- wy, o której mowa w art. 276 pkt 3, zachowujà moc do
cyjnà Paƒstwowej Komisji Akredytacyjnej wykonujà dnia wejÊcia w ˝ycie przepisów wykonawczych wyda-
jednostki organizacyjne urz´du obs∏ugujàcego mini- nych na podstawie art. 95 ust. 1 niniejszej ustawy, jed-
stra w∏aÊciwego do spraw szkolnictwa wy˝szego. nak nie d∏u˝ej ni˝ do dnia 31 grudnia 2006 r.

Art. 273. Istniejàcy w dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy 5. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane
Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej dzia- na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 23 grudnia
∏ajàcy na podstawie ustawy wymienionej w art. 276 1999 r. o kszta∏towaniu wynagrodzeƒ w paƒstwowej
pkt 2 staje si´ Parlamentem Studentów Rzeczypospo- sferze bud˝etowej oraz o zmianie niektórych ustaw za-
litej Polskiej, o którym mowa w art. 203, z tym ˝e jego chowujà moc do czasu wejÊcia w ˝ycie nowych prze-
statut wymaga zatwierdzenia przez ministra w∏aÊciwe- pisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 9
go do spraw szkolnictwa wy˝szego. ust. 3, w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà.
Dziennik Ustaw Nr 164 — 10029 — Poz. 1365 i 1366

6. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane 3) ustawa z dnia 26 czerwca 1997 r. o wy˝szych szko-
na podstawie art. 41 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. ∏ach zawodowych (Dz. U. Nr 96, poz. 590, z póên.
o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz zm.39)).
o stopniach i tytule w zakresie sztuki zachowujà moc
do czasu wejÊcia w ˝ycie przepisów wykonawczych Art. 277. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 wrze-
wydanych na podstawie art. 41, w brzmieniu nada- Ênia 2005 r., z tym ˝e:
nym niniejszà ustawà. 1) art. 94 oraz art. 151 wchodzà w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2007 r.;
Art. 276. Tracà moc:
2) art. 107—150 oraz art. 152—158 wchodzà w ˝ycie
1) ustawa z dnia 31 marca 1965 r. o wy˝szym szkol- z dniem 1 wrzeÊnia 2006 r.;
nictwie wojskowym (Dz. U. z 1992 r. Nr 10, poz. 40,
z póên. zm.37)); 3) art. 99 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz art. 199 wchodzà w ˝y-
cie z dniem 1 paêdziernika 2006 r.
2) ustawa z dnia 12 wrzeÊnia 1990 r. o szkolnictwie
wy˝szym (Dz. U. Nr 65, poz. 385, z póên. zm.38)); Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
———————
37) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 7, poz. 44, z 1997 r. Nr 96,
poz. 590, Nr 107, poz. 688, Nr 115, poz. 741 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 141,
poz. 1184, z 2003 r. Nr 179, poz. 1750 oraz z 2005 r. Nr 100, poz. 836.
38) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 63, poz. 314, z 1994 r. Nr 1, poz. 3,
Nr 43, poz. 163, Nr 105, poz. 509 i Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 5, poz. 34 i Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 28,
poz. 153, Nr 96, poz. 590, Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 50, poz. 310,
Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1115 i 1118, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1314, z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 103,
poz. 1129, Nr 111, poz. 1193 i 1194 i Nr 126, poz. 1383, z 2002 r. Nr 4, poz. 33 i 34, Nr 150, poz. 1239, Nr 153, poz. 1271
i Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 65, poz. 595, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96,
poz. 959, Nr 116, poz. 1206, Nr 152, poz. 1598 i Nr 179, poz. 1845 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 23, poz. 187 i Nr 94,
poz. 788.
39) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 i Nr 122,
poz. 1314, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 111, poz. 1194, z 2002 r. Nr 4, poz. 33 i Nr 150, poz. 1239, z 2003 r. Nr 65, poz. 595,
Nr 137, poz. 1304 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1206, Nr 152, poz. 1598 i Nr 179, poz. 1845
oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71 i Nr 23, poz. 187.

1366
USTAWA

z dnia 28 lipca 2005 r.

o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw1)

Art. 1. W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pro- Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. nr 64,
mocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. poz. 565 i Nr 94, poz. 788) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:
———————
1) Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ z dnia 26 lip-
1) w art. 2:
ca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
ustaw´ z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodo- a) w ust. 1:
wej i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe∏nospraw-
nych, ustaw´ z dnia 13 paêdziernika 1998 r. o systemie — w pkt 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzy-
ubezpieczeƒ spo∏ecznych, ustaw´ z dnia 20 listopada muje brzmienie:
1998 r. o zrycza∏towanym podatku dochodowym od nie-
których przychodów osiàganych przez osoby fizyczne, „bezrobotnym — oznacza to osob´, o której
ustaw´ z dnia 30 paêdziernika 2002 r. o ubezpieczeniu mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1 i 2 lit. a—e i g, lub
spo∏ecznym z tytu∏u wypadków przy pracy i chorób zawo- cudzoziemca — cz∏onka rodziny obywatela
dowych, ustaw´ z dnia 30 paêdziernika 2002 r. o zaopa- polskiego, niezatrudnionà i niewykonujàcà
trzeniu z tytu∏u wypadków lub chorób zawodowych po- innej pracy zarobkowej, zdolnà i gotowà do
wsta∏ych w szczególnych okolicznoÊciach, ustaw´ z dnia podj´cia zatrudnienia w pe∏nym wymiarze
13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, ustaw´
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo∏ecznej, ustaw´
czasu pracy obowiàzujàcym w danym zawo-
z dnia 27 sierpnia 2004 r. o Êwiadczeniach opieki zdrowot- dzie lub s∏u˝bie albo innej pracy zarobkowej,
nej finansowanych ze Êrodków publicznych oraz ustaw´ albo je˝eli jest osobà niepe∏nosprawnà, zdol-
z dnia 22 kwietnia 2005 r. o post´powaniu wobec d∏u˝ni- nà i gotowà do podj´cia zatrudnienia co naj-
ków alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej. mniej w po∏owie tego wymiaru czasu pracy,