Vous êtes sur la page 1sur 1

Dziennik Ustaw Nr 3 — 66 — Poz.

17 i 18

17
UCHWA¸A

Rady Gubernatorów Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju,

podj´ta dnia 30 stycznia 2004 r.

UCHWA¸A Nr 90 RESOLUTION NO 90

Zmiana Umowy o utworzeniu Banku Amendment to the Agreement Establishing the Bank
w celu przyj´cia Mongolii jako kraju operacji in order to admit Mongolia as country of operations

Przek∏ad

Rada Gubernatorów The Board of Governors


po rozwa˝eniu oraz zgodnie z Raportem Rady Dy- Having considered and being in agreement with the
rektorów dotyczàcym propozycji zmiany Umowy Report of the Board of Directors on the proposal to
o utworzeniu Banku w celu przyj´cia Mongolii jako amend the Agreement Establishing the Bank in order to
kraju operacji (lub kraju odbiorcy) kwalifikujàcego si´ admit Mongolia as a country of operations (or recipient
do otrzymywania finansowania z Banku country) eligible to receive financing from the Bank,
POSTANAWIA, ˚E: RESOLVES THAT:
artyku∏ 1 Umowy o utworzeniu Banku ulega zmia- Article 1 of the Agreement Establishing the Bank
nom poprzez dodanie dwóch zdaƒ o nast´pujàcej tre- be amended to include another two sentences which
Êci: „Cel Banku mo˝e byç równie˝ realizowany read as follows: ”The purpose of the Bank may also
w Mongolii, na takich samych warunkach. Stosownie be carried out in Mongolia subject to the same
do tego, wszelkie pojawiajàce si´ w tekÊcie Umowy conditions. Accordingly, any reference in this
i za∏àczników odwo∏ania do „krajów Europy Ârodko- Agreement and its annexes to ”Central and Eastern
wej i Wschodniej”, „krajów z Europy Ârodkowej European countries“, ”countries from central and
i Wschodniej”, „kraju odbiorcy (lub krajów)” lub „kra- Eastern Europe“, ”recipient country (or countries)“ or
ju odbiorcy b´dàcego cz∏onkiem Banku (lub krajów)” ”recipient member country (or countries)“ shall refer
b´dà si´ odnosiç tak˝e do Mongolii.”, to Mongolia as well.“
JAK RÓWNIE˚ POSTANAWIA, ˚E: AND FURTHER RESOLVES THAT:
wspomniana zmiana wchodzi w ˝ycie w trzy mie- The said amendment enter into force three
siàce po dacie oficjalnego zawiadomienia przez Bank, months after the date of the Bank’s formal
potwierdzajàcego, ˝e ka˝dy cz∏onek: (a) wykona∏ i z∏o- communication confirming that each member has (a)
˝y∏ w Banku dokument stwierdzajàcy, ˝e przyjà∏ wspo- executed and deposited with the Bank an instrument
mnianà zmian´ zgodnie ze swoim prawem i (b) do- stating that it has accepted the said amendment in
starczy∏ dowód, w formie i treÊci zadowalajàcej Bank, accordance with its law and (b) furnished evidence, in
˝e zmiana zosta∏a przyj´ta, oraz dokument potwier- form and substance satisfactory to the Bank, that the
dzajàcy przyj´cie zmiany zosta∏ sporzàdzony i z∏o˝ony amendment has been accepted and the instrument of
zgodnie z prawem danego kraju cz∏onkowskiego. acceptance executed and deposited in accordance
with the law of that member.

(Przyj´to dnia 30 stycznia 2004 r.) (Adopted 30 January 2004)

18
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 29 kwietnia 2005 r.

o zmianie zakresu obowiàzywania Umowy o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju


sporzàdzonej w Pary˝u dnia 29 maja 1990 r.

Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia § 1. Po zapoznaniu si´ z Uchwa∏à Nr 90 — Zmiana
14 kwietnia 2000 r. o umowach mi´dzynarodowych Umowy o utworzeniu Banku w celu przyj´cia Mongolii
(Dz. U. Nr 39, poz. 443 oraz z 2002 r. Nr 216, poz. 1824), na jako kraju operacji, podj´tà przez Rad´ Gubernatorów
wniosek Rady Ministrów, postanawiam, co nast´puje: Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w dniu