Vous êtes sur la page 1sur 2

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

HOTĂRÎRE nr._______

din ____________________________________
Chișinău

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare


---------------------------------------------------

În temeiul art. 36 alin. (1) lit. a) din Legea finanţelor publice şi


responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181/2014 (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2014, nr. 223-230, art. 519) şi în conformitate cu pct. 5 şi 7 din
Regulamentul privind gestionarea fondurilor de urgenţă ale Guvernului, aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 862/2015 (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2015, nr. 347-360, art. 967), Guvernul HOTĂRĂŞTE:

1. Se alocă, din fondul de rezervă al Guvernului, către Aparatul


Preşedintelui Republicii Moldova:
1) suma de 202 558 lei în scopul acoperirii cheltuielilor suportate pentru
organizarea vizitei oficiale în Republica Moldova a Preşedintelui Republicii
Turcia, Recep Tayyip ERDOĞAN;
2) suma de 111 374 lei în scopul acoperirii cheltuielilor suportate pentru
organizarea vizitei oficiale în Republica Moldova a Preşedintelui Republicii
Tatarstan, Rustam MINNIHANOV.

2. Ministerul Finanţelor va finanţa cheltuielile menţionate pe măsura


prezentării documentelor confirmative de către Cancelaria de Stat.

3. Cancelaria de Stat, în calitate de beneficiar al mijloacelor alocate, este


responsabilă de utilizarea mijloacelor respective conform destinaţiei.

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

Prim-ministru PAVEL FILIP

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor Octavian Armaşu


Y:\007\ANUL 2018\HOTARARI\17-21-2262\17-21-2262-redactat-ro.docx
NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul Hotărîrii Guvernului
„Cu privire la alocarea mijloacelor financiare”

Proiectul în cauză a fost elaborat de către Cancelaria de Stat la solicitarea


dlui Igor DODON, Preşedintele Republicii Moldova şi prevede alocarea din fondul
de rezervă al Guvernului, Aparatului Preşedintelui Republicii Moldova, a sumei de
202 558 lei în scopul acoperirii cheltuielilor suportate pentru organizarea vizitei
oficiale în Republica Moldova a Preşedintelui Republicii Turcia, Recep Tayyip
ERDOGAN şi sumei de 111 374 lei în scopul acoperirii cheltuielilor suportate
pentru organizarea vizitei oficiale în Republica Moldova a Preşedintelui Republicii
Tatarstan, Rustam MINNIHANOV.
Sumele de 202 558 lei şi 111 374 lei sînt argumentate prin devizele de
cheltuieli ataşate la proiect.
In devizele de cheltuieli anexate sunt indicate instituţiile implicate în
deservirea delegaţiilor, serviciile acordate şi cheltuielile suportate.
Se propune instituţiilor interesate pentru expertizare şi avizare.

Secretar general adjunct


al Guvernului Mihail CASAPU