Vous êtes sur la page 1sur 7

School: Grade Level: II

GRADES 1 to 12 Teacher: Learning Area: Mathematics


DAILY LESSON LOG Teaching Dates and
Time: NOVEMBER 12-16, 2018 Quarter: 3RD QUARTER

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday


OBJECTIVES

A. Content Standard Demonstrates understanding of unit Demonstrates understanding of unit Demonstrates understanding of unit Summative Test
Demonstrate fractions fractions.. fractions.
understanding of unit fractions..

B. Performance Is able to recognize and represent unit Is able to recognize and represent unit Is able to recognize and represent unit Is able to recognize and represent unit
Standard fractions in various forms and fractions in various forms and contexts.. fractions in various forms and contexts.. fractions in various forms and contexts..
contexts..

C. Learning Visualizes, represents and identifies Reads and writes unit fractions Compares unit fractions using relation Arranges unit fractions in increasing or
Competency/ unit fractions with denominators of 10 M2NS-IIId-76.1 symbols. decreasing order
Objectives and below M2NS-IIIe-77.1 M2NS-IIIe-78.1
M2NS-IIId-72.2
Write the LC code
for each.
II. CONTENT Lesson 67: Lesson 68: Lesson 69: Lesson 70:
Visualizing and Identifying Unit Reading and Writing Unit Fractions Comparing Unit Fractions Using Ordering Unit Fractions
Fractions Relation Symbols
LEARNING
RESOURCES
A. References K-12 CG p.43 K-12 CG p.112 K-12 CG p. K-12 CG p.
1. Teacher’s Guide 216-218 218-220 220-222 223-225
pages
2. Learner’s 154-157 157-158 159-160 160-162
Materials pages
3. Textbook pages
4. Additional Lesson Guide in Elem. Math Grade 2.
Materials from 2005. pp. 230-239
Learning Lesson Guide in Elem. Math Grade 2.
2010. pp. 231-235
Resource (LR)
Lesson Guide in Elem. Math Grade 2.
portal
2012. pp. 231-240
Mathematics for Everyday Life Grade
2. 1999. pp. 110-117*
Mathematics Kagamitan ng Magaaral
Tagalog Grade 2. 2013. pp. 154-157
B. Other Learning tarpapel, pictures 1. Learning Module 1. Learning Module 1. Learning Module
Resource Learning Module 2. Show me board/Slateboard 2. Illustrations of one-fourth and one- 2. Illustrations
Illustrations of halves and fourths 3. Activity cards/sheets fifth 3. Activity cards/sheets 4. Flashcards of
Activity cards/sheets 4. Marker, manila paper 3. Activity cards with fractional units unit fractions
5. Chart of unit fractions 4. Chart with story problem 5. Sticks of different lengths
6. mirror and a paper strip with the word 6. Measuring tools
“AMBULANCE”
III. PROCEDURES
A. Reviewing 1. Drill– Do this as paired activity Give each pupil a slateboard/show me Write the following in fractional unit. Compare the following set of fractional
previous lesson or Prepare illustrations of halves and board 1. One part of a set of seven objects. units using relation symbols =, >, and <.
presenting the new fourths and give each pair. Write two Take turn in reading and writing whole 2. One part of a group of nine objects. Do this on your paper.
headings such as one-half and one- numbers. 3. One part of a set of six objects.
lesson
fourth and post them on the board. The teacher will start. 4. One part of a group of five objects.
Then let them post their illustrations Say: Write number 9. (Point to a pupil 5. One part of a set of eight objects.
on the proper heading. whom you want to answer).
If the pupil gives the correct answer,
he/she will take his/her turn.
Note: You may say “Read this number”.
The pupils will write their answer on
their slateboards/show me board.
B. Establishing a Group the class into five groups then Prepare a card with the word How do you go to school every day? Let the pupils compare the length of
purpose for the play the game of imitating sounds of “AMBULANCE”. Make sure that it is their arms with their classmates’. Let
lesson animals. written in the way you see it written in them arrange the length of their arms
The teacher will act as “WATCHER” the Ambulance car as shown below. from the shortest to the longest.
then say, Imitate the sound of 2 cows. Ask the pupils if they can read the word.
(Pointing to one of the groups). The Get a mirror. Position the word in front
group will imitate the sound of the of the mirror. Now let the class read the
said animal. The trick here is the word reflected in the mirror.
number of animals. If the teacher says Discuss the importance of reading and
2 cows only the two members of the the way the word AMBULANCE is written
group will make sound. Once they did in the Ambulance car.
not follow the instructions, their group
will be punished.
C. Presenting Use a piece of banana or other Use discovery approach. Prepare 5 pieces of sticks with the
available material. Group the pupils into five. Give each of Van Chester walks km while Jandel following lengths:
examples/ walks km in going to school. Who
instances of the Show it to the class. them a card as shown below.
walks a longer distance?
new lesson Prepare 2 strips of cardboard with the
same length. (about 2 meters each)
Divide the first strip into 4 equal parts
and the second into 5 equal parts.
Get one part from each strip.
Compare the strips.
Show the materials to the pupils and ask
the pupils to arrange the sticks from the
longest to the shortest.
Measure the sticks with the pupils. Then
show the illustration of the sticks.
D. Discussing new Ask: How many bananas were there? How do you read the following set of Performing the Task Let the pupils read first the unit
concepts and Divide it into 4 equal parts. Ask: How unit fractions? Ask: Which is longer? shorter? fractions.
practicing new skills many equal parts were there? After three minutes let the group’s Illustrate the fractions in the problem Ask: What fraction is the longest?
Take away one part. Ask: What part of reporter tell how the unit fractions are as shown below. What fraction is the shortest?
#1
the banana was taken away? read. Instruct the pupils to:
Teach the pupil the proper way of Post the different unit fraction on the Arrange the fractions from the shortest
reading ¼. board. Teach the class how they are read to the longest.
Show them where is the numerator properly
and the denominator.
Ask the pupils to tell something about Then compare using relation symbol.
the numerator and the denominator. Arrange the fractions from the longest to
Use also string beans. the shortest.
Divide it into 10 equal parts. Take Show other example.
away one part. What are your observations as I
Ask: What part of the string beans was compare the unit fractions?
Ask the pupils on their observations in
taken away? arranging fractions
Ask the pupils to illustrate the
situation above using region. Guide
them.
Then let the pupils write the fractional
part of the string beans that was taken
away?
E. Discussing new . Kopyahin ang mga hugis sa ibaba. Gawain 1 Gawain 1-A Gawain 1
concepts and Kulayan ang isang bahagi upang A. Bumuo ng pangkat na may limang Pumalakpak ng isang beses kapag tama Ayusin ang pagkakasunod-sunod ng unit
practicing new maipakita ang unit fraction na nasa kasapi. ang paghahambing. Dalawang beses fraction ayon sa hinihingi sa ibaba.
gilid nito. Pagkatapos ay basahin nang salitan ang kapag mali ang paghahambing. Gawin ito sa iyong papel.
skills #2
sumusunod na unit fraction. A. Simula sa pinakamaliit hanggang sa
pinakamalaki.

B. Simula sa pinakamalaki hanggang sa


pinakamaliit.
F. Developing Bilugan ang isang bagay na nasa set Kumuha ng show-me-board o kaya Gawain 1-B at C pahina 159 A. Ang pangkat ng unit fraction sa ibaba
mastery (leads to para maipakita ang unit fraction sa naman ay kapirasong papel. B. Gawin ang sumusunod na ay inayos mula sa pinakamaliit hanggang
Formative tabi nito. Makinig nang mabuti sa iyong guro. paghahambing sa bawat pares ng unit sa pinakamalaki. May nakita ka bang
Isulat ang unit fraction na sasabihin niya. fraction. hindi tama ang pagkakaayos?
Assessment 3)
Tandaan na ang unang isusulat ay ang Kapag =, walang gagawin o nakatayo Ayusin ang mga ito.
numerator muna pagkatapos ay ang lamang
denominator. Ang dalawa ay Kapag <, ihawak sa baywang ang
pinaghihiwalay ng bar line. kanang kamay
At kapag >, ihawak sa baywang ang
kaliwang kamay.

B. Magdrowing ng masayang mukha


kung ang pangkat ng unit fraction ay
nakaayos mula sa pinakamalaki papunta
sa pinakamaliit.

C. Paghambingin ang pares


ng unit fraction sa ibaba gamit ang =, <,
at >. Gawin ito sa iyong papel.

G. Finding practical Basahin ang kalagayang ito. Basahin at sagutin ang kalagayan sa Basahin ang kalagayan sa ibaba.
application of Ang bibingka ay hinati sa 6 na bahagi. Gawain 2 Gawin ito ng may kapareha. ibaba. Gumupit si Aliyah ng 5 strips ng
concepts and skills Kinain mo ang isang bahagi. Sumulat ng unit fraction sa 5 cardboard. Kinain ni Renz ang samantalang naman cartolina. Gagamitin niya ang mga ito sa
Ipakita ang bahaging iyong kinain sa Makipagpalitan ng ginawa sa ibang kay Aliyah. Sino ang kumain ng kanyang proyekto sa paaralan. Ang mga
in daily living
pamamagitan ng drowing. pares. marami? ito ay may sukat na
Basahin ng salitan ang mga ito. Gamitin ang >, o < para paghambingin
at maipakita kung sino ang kumain ng
marami. Ayusin ang strips ng cartolina mula sa
pinakamahaba hanggang sa
pinakamaikli.
H.Making To visualize unit fractions, use set of In reading unit fractions, read first the To compare fractional units we use the To arrange unit fractions either from
generalizations objects, region and equal jumps in a numerator followed by the denominator relation symbols =, <, and >. least to greatest (ascending order) or
and abstractions number line. which is read and written with /th/ at The bigger the denominator of the unit from greatest to least (descending
Identifying unit fractions is easy. Unit the end. Only from four to ten fraction, the lesser its value. order), we look at the denominator.
about the lesson
fractions are those fractions whose denominators. The lower the denominator, the bigger
numerators are 1. If the denominator is 2, it is read as half its value and the bigger the
and third if 3. denominator, the lower its value.
In writing unit fractions, write the
numerator above the bar line which is
always 1 and the denominator below the
bar line.
I. Evaluating A. Visualize the following unit Read the following unit fractions. Answer the following questions by
learning fractions. You may use set of objects, writing the correct relation symbol. 1. Order , ,and
region or number line. Write your answer on your paper. in descending order.
1.What do you think is the relation 2. Order these unit fractions in ascending
symbol written in the shaded portion? order.

B. Which is the unit fraction in the


following set of fractions? Copy it on B. To the teacher: Tell the class to write
the unit fractions that you will dictate. 3. Order the following unit fractions from
your paper. least to greatest.
2. Compare and
3. What relation symbol will you write
inside the circle to compare the shaded
part correctly? 4. Copy the following fractions and order
them from least to greatest.

4. What relation symbol should you


write in the middle of the fractions 5. The following unit fractions were
below to compare them correctly? arranged from greatest to least. Copy

them then insert without changing the


order from greatest to least.

5. Compare
J. Additional Bring pictures of Philippine Symbols or A.Basahin ang sumusunod na unit Isulat ang =, <, at > sa patlang upang Ayusin ang pangkat ng unit fraction sa
activities for anything made in the Philippines. Be fraction. paghambingin ang pares ng unit ibaba mula sa:
application or ready to say something about it in fraction sa ibaba. Gawin ito sa iyong 1. Pinakamaliit hanggang sa
class. papel. pinakamalaki.
remediation
2. Pinakamalaki hanggang sa
pinakamaliit.
IV. REMARKS
V. REFLECTION
A..No. of learners
who earned 80% in
the evaluation
B.No. of learners
who require
additional
activities for
remediation who
scored below 80%
C. Did the remedial
lessons work?
No. of learners who
have caught up with
the lesson
D. No. of learners
who continue to
require
remediation
E. Which of my Stratehiyang dapat gamitin: Stratehiyang dapat gamitin: Strategies used that work well: Stratehiyang dapat gamitin: Strategies used that work well:
teachingstrategies __Koaborasyon __Koaborasyon ___ Group collaboration __Koaborasyon ___ Group collaboration
worked well? Why __Pangkatang Gawain __Pangkatang Gawain ___ Games __Pangkatang Gawain ___ Games
did these work? __ANA / KWL __ANA / KWL ___ Solving Puzzles/Jigsaw __ANA / KWL ___ Solving Puzzles/Jigsaw
__Fishbone Planner __Fishbone Planner ___ Answering preliminary __Fishbone Planner ___ Answering preliminary
__Sanhi at Bunga __Sanhi at Bunga activities/exercises __Sanhi at Bunga activities/exercises
__Paint Me A Picture __Paint Me A Picture ___ Carousel __Paint Me A Picture ___ Carousel
__Event Map __Event Map ___ Diads __Event Map ___ Diads
__Decision Chart __Decision Chart ___ Think-Pair-Share (TPS) __Decision Chart ___ Think-Pair-Share (TPS)
__Data Retrieval Chart __Data Retrieval Chart ___ Rereading of Paragraphs/ __Data Retrieval Chart ___ Rereading of Paragraphs/
__I –Search __I –Search Poems/Stories __I –Search Poems/Stories
__Discussion __Discussion ___ Differentiated Instruction __Discussion ___ Differentiated Instruction
___ Role Playing/Drama ___ Role Playing/Drama
___ Discovery Method ___ Discovery Method
___ Lecture Method ___ Lecture Method
Why? Why?
___ Complete IMs ___ Complete IMs
___ Availability of Materials ___ Availability of Materials
___ Pupils’ eagerness to learn ___ Pupils’ eagerness to learn
___ Group member’s Cooperation ___ Group member’s Cooperation
in in
doing their tasks doing their tasks
F. What Mga Suliraning aking naranasan: Mga Suliraning aking naranasan: __ Bullying among pupils Mga Suliraning aking naranasan: __ Bullying among pupils
difficulties did I __Kakulangan sa makabagong __Kakulangan sa makabagong __ Pupils’ behavior/attitude __Kakulangan sa makabagong __ Pupils’ behavior/attitude
encounter which kagamitang panturo. kagamitang panturo. __ Colorful IMs kagamitang panturo. __ Colorful IMs
my principal or __Di-magandang pag-uugali ng __Di-magandang pag-uugali ng mga __ Unavailable Technology __Di-magandang pag-uugali ng mga __ Unavailable Technology
supervisor can help mga bata. bata. Equipment (AVR/LCD) bata. Equipment (AVR/LCD)
me solve? __Mapanupil/mapang-aping mga __Mapanupil/mapang-aping mga __ Science/ Computer/ __Mapanupil/mapang-aping mga __ Science/ Computer/
bata bata Internet Lab bata Internet Lab
__Kakulangan sa Kahandaan ng __Kakulangan sa Kahandaan ng mga __ Additional Clerical works __Kakulangan sa Kahandaan ng mga __ Additional Clerical works
mga bata lalo na sa pagbabasa. bata lalo na sa pagbabasa. bata lalo na sa pagbabasa.
__Kakulangan ng guro sa __Kakulangan ng guro sa kaalaman __Kakulangan ng guro sa kaalaman
kaalaman ng makabagong ng makabagong teknolohiya ng makabagong teknolohiya
teknolohiya __Kamalayang makadayuhan __Kamalayang makadayuhan
__Kamalayang makadayuhan

G. What innovation __Pagpapanuod ng video __Pagpapanuod ng video Planned Innovations: __Pagpapanuod ng video Planned Innovations:
or localized presentation presentation __ Localized Videos presentation __ Localized Videos
materials did I __Paggamit ng Big Book __Paggamit ng Big Book __ Making big books from __Paggamit ng Big Book __ Making big books from
use/discover which __Community Language Learning __Community Language Learning views of the locality __Community Language Learning views of the locality
I wish to share with __Ang “Suggestopedia” __Ang “Suggestopedia” __ Recycling of plastics to be used __Ang “Suggestopedia” __ Recycling of plastics to be used
other teachers? __ Ang pagkatutong Task Based __ Ang pagkatutong Task Based as Instructional Materials __ Ang pagkatutong Task Based as Instructional Materials
__Instraksyunal na material __Instraksyunal na material __ local poetical composition __Instraksyunal na material __ local poetical composition