Vous êtes sur la page 1sur 8

Nru./No.

20,088
Prezz/Price
€0.36

Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta
The Malta Government Gazette
L-Erbgħa, 14 ta’ Novembru, 2018 Pubblikata b’Awtorità
Wednesday, 14th November, 2018 Published by Authority

SOMMARJU — SUMMARY

Proklama tal-President ta’ Malta....................................................................................... 11,045
Proclamation by the President of Malta........................................................................... 11,045

Notifikazzjonijiet tal-Gvern.............................................................................................. 11,046
Government Notices.......................................................................................................... 11,046

Avviżi tal-Pulizija............................................................................................................. 11,046 - 11,047
Police Notices................................................................................................................... 11,046 - 11,047

Avviżi tal-Qorti................................................................................................................. 11,047 - 11,048
Court Notices.................................................................................................................... 11,047 - 11,048

.

of President is absent from Malta the functions conferred upon imsemmija Kostituzzjoni għandhom jiġu moqdija minn dik her by the said Constitution shall be performed by such person il-persuna li l-Prim Ministru.    U BILLI l-President hija assenti minn Malta. THEREFORE. do qiegħda hawnhekk navża u nipproklama li assumejt illum hereby notify and proclaim that I have this day under the said skont l-imsemmija Kostituzzjoni l-funzjonijiet ta’ President Constitution assumed the functions of President of Malta. jista’ jaħtar. 2018. JIENA. ħatarni Aġent President għal matul iż-żmien li fih il-President the Prime Minister appointed me Acting President for such tkun assenti minn Malta.    NOW. By Authority. 2018. time as the President is absent from Malta.    U BILLI fit-13 ta’ Novembru. after consultation with the Leader of tal-Oppożizzjoni. XXII Anno Domini  2018 No.    AND WHEREAS the President is absent from Malta.045 Anno Domini  2018 Nru.S.)  Joseph Muscat (Sd)  Joseph Muscat    Prim Ministru    Prime Minister . ta’ Malta. Novembru. this 13th day of November. DOLORES CRISTINA.) OF MALTA           (Iff. Constitution.    ISSA.    Magħmula fil-Palazz ta’ San Anton. may appoint. GĦALHEKK. the Opposition. L-14 ta’ Novembru. (Iff. il-Prim Ministru    AND WHEREAS on the 13th day of November.S.    U BILLI jiena ħadt u ffirmajt kif imiss il-ġurament    AND WHEREAS I have duly taken and subscribed tal-kariga kif preskritt bl-artikolu 50 tal-imsemmija the oath of office as prescribed by section 50 of the said Kostituzzjoni. wara konsultazzjoni mal-Kap as the Prime Minister. 2018.  XXII Proklama Proclamation MILL-AĠENT PRESIDENT BY THE ACTING PRESIDENT    (L. DOLORES CRISTINA. B’Awtorità. illum‚ it-13 ta’    Made at San Anton Palace.)          TA’ MALTA       (L. 2018. I. 2018 11.)  Dolores Cristina (Sd)  Dolores Cristina    Aġent President     Acting President    BILLI huwa pprovdut bl-artikolu 49 tal-Kostituzzjoni    WHEREAS it is provided by section 49 of the ta’ Malta illi kull meta d-detentur tal-kariga ta’ President Constitution of Malta that whenever the holder of the office tkun assenti minn Malta l-funzjonijiet mogħtija lilha bl.

minn Misraħ Sunday. 2018 till Monday. 2018. 2018. MP. BCom. Studies). it-22 ta’ Novembru. 2018. u Tuesday. 13th November. is-26 From Thursday 22nd November. 1334 No. 1325 of the 10th of 1325 tal-10 ta’ Novembru.00 p. Ministru directed that the Hon. il-Kummissarju tal. ceased to have effect accordingly. Triq San Bert. reġa’ daħal għal dmirijietu ta’ PhD(Bristol). Mill-Ħamis. BCom. 1334 IL-PRIM MINISTRU JERĠA’ RESUMPTION OF DUTIES BY LURA FUQ DMIRIJIETU THE PRIME MINISTER NGĦARRFU għall-informazzjoni ta’ kulħadd illi l-Onor. 2018. LLD. the Commissioner of Police hereby Pulizija jgħarraf illi l-vetturi tas-sewqan ma jkunux jistgħu notifies that the transit of vehicles from the streets mentioned jgħaddu mit-toroq imsemmija hawn taħt fid-dati u l-ħinijiet hereunder will be suspended on the dates and times indicated. jassumi Minister for the Economy. 2018 sat-Tnejn. is-sens. It-13 ta’ Novembru. In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Regolament tat-Traffiku (Kap. BA (Hons).m. is-17 ta’ Novembru. KUOM. nhar l-Erbgħa.088  NOTIFIKAZZJONIJIET TAL-GVERN GOVERNMENT NOTICES Nru. matul l-assenza minn Malta tal-Onor. 2018 fl-4. made by Government Notice No. 2018 13th November 2018 (OPM/40/2017) Nru. Ordinance (Cap. 180 No. Studies). It-13 ta’ Novembru. MP. 2018 through Misraħ ir-Repubblika. 1335 AĠENT PRIM MINISTRU ACTING PRIME MINISTER NGĦARRFU għall-informazzjoni ta’ kulħadd illi. 65). IT is notified for general information that the Hon. . PhD (Bristol).m. l-Investiment u n-Negozji ż-Żgħar. MA(European Muscat. 65). 2018 minn nofsinhar On Thursday. 180 Bis-saħħa tal-Artikolu 52(1) tal-Ordinanza dwar ir. indikati. Triq Santa Katarina and Triq San Bert. it-18 ta’ Novembru. 1335 No. Nhar il-Ħamis. 26th ta’ Novembru. 2018 minn nofsinhar On Saturday. ma baqgħux iseħħu f’dan November. 2018 13th November. MA (European Studies). the President of Malta has l-Onor. 2018 minn Misraħ ir-Repubblika. it-22 ta’ Novembru. during the absence from Joseph Muscat. BCom. MP. BA(Hons). and that the arrangements l-arranġamenti magħmulin bin-Notifikazzjoni tal-Gvern Nru.00 p. KUOM. BA. 2018 at 4. Wednesday 14th November. 11. BA (Hons). LLM. BCom. ir-Repubblika. fuq IT is notified for general information that. BA(Hons). BA. 2018. 2018 from noon till sal-Ħadd. il-President ta’ Malta ordnat illi advice of the Prime Minister. 17th November. November. KUOM.046 Gazzetta  tal-Gvern  ta’  Malta 20. Christian Cardona. it-13 ta’ Novembru. MP. MA(European Studies). 22nd November. d-dmirijiet addizzjonali ta’ Prim Ministru. PhD (Bristol). Christian Cardona. acting on the il-parir tal-Prim Ministru. 2018. 2018 (OPM/40/2017) AVVIŻ TAL-PULIZIJA  POLICE NOTICE Nru. LLD. Investment and Small Businesses. MP. 18th November. through Misraħ ir-Repubblika. 2018 from noon till sa nofsillejl minn Triq il-Ħaddiema. 14 assumes the additional duties of the Prime Minister. MA(European Malta of the Hon. Joseph Muscat. Triq Santa Katarina u midnight through Triq il-Ħaddiema. resumed duties as Prime Minister on Prim Ministru nhar it-Tlieta. LLM. Iż-Żurrieq Żurrieq Nhar is-Sibt. MP. KUOM. on ta’ Novembru. għall-Ekonomija. Joseph Joseph Muscat. PhD(Bristol).

2018 AvviŻI tal-Qorti – Court NoticeS 1798 B’digriet mogħti mill-Qorti Ċivili (Sezzjoni Familja) fl-4 By means of a decree given by the Civil Court (Family ta’ Ottubru.00 a. 8th December. On Saturday. Misraħ Mattia Preti u Misraħ Repubblika. it-23 ta’ Novembru. Saydon. and u l-5. 2018 mis-6. through Triq il-Parroċċa. That he is the father of two minor children mentioned rikors.P. 12.00 p. 2018 11. Triq Santa Santa Katarina. of this notice are liable to be towed away. the following ta’ notifika fil-konfront tal-konvenuta Charlene Farrugia. On Sunday. Ħal Kirkop Ħal Kirkop Nhar is-Sibt. Mattia Preti and Misraħ Repubblika. … omissis … … omissis … . Rikors Numru 147/18 Sworn Application in the names Shead Jason vs Farrugia AL. Triq il-Ħaddiema.047 Nhar il-Ħamis.P.30 sas-1. Triq Dun Ġużepp Zammit.00 a.m.30 p. Saydon.m. That the minors are actually in the care and custody de facto tal-intimata. 1. through Triq Sunday. 2018 from noon till sa nofsillejl minn Triq il-Ħaddiema k/m Triq San Bartilmew. sal. 25th November. 2018. 2018 mill-11.P. Misraħ ir-Repubblika. Illi huwa missier ta’ żewġ ulied minuri msemmija fir.m. Nhar il-Ġimgħa. Triq il-Ħaddiema. Nhar il-Ħadd. That the relationship between the parties finished. ġiet ordnata s-segwenti pubblikazzjoni biex isservi Charlene. through Triq il-Kbira. Triq P. 2018 bejn it-8. it-8 ta’ Diċembru. ir-rikorrenti ppremetta u talab u kkonferma applicant premised and asked and confirmed by oath: bil-ġurament: 1. 2.00 p. Triq il-Ħaddiema. in the application who were born from a relationship he had with the respondent. 2018 minn nofsinhar On Thursday. Misraħ Katarina. Triq a. Triq il-Ħaddiema. 2018.30 p. Triq Santa Katarina. Application Number 147/18 AL. a publication was ordered for the purpose of service of the tenur tal-Artikolu 187(3) et sequitur tal-Kap. Saydon. L-14 ta’ Novembru.m On Friday 23rd November. it-22 ta’ Novembru. 2018. Misraħ Mattia Preti and Triq P. 22nd November. il-25 ta’ Novembru. 12. Misraħ ir-Repubblika. defendant Charlene Farrugia. Vetturi li jiksru l-ordni ta’ dan l-avviż ikunu suġġetti li Any vehicles found parked in contravention to the order jiġu rmunkati.P. minn Triq il-Kbira. L-14 ta’ Novembru. Triq P.m. id-9 ta’ Diċembru. midnight through Triq il-Ħaddiema c/w Triq San Bartilmew. Triq Dun Ġużepp Zammit. the Ġunju. 3.00 a. 2018 from 11. minn Triq il-Kbira. in terms of Article 187(3) et sequitur of Cap.00 p. filed in the Civil Court Ċivili (Sezzjoni Familja) fl-ismijiet Jason Shead (KI (Family Section) in the names Jason Shead (ID 15772M) vs 15772M) vs Charlene Farrugia (KI 444383M) fil-5 ta’ Charlene Farrugia (ID 444383M) on the 5th June. through Triq il-Kbira. il-Parroċċa. fl-atti tar-Rikors Ġuramentat fl-ismijiet Section) on the 4th October. facto of the respondent.30 a. Illi r-relazzjoni ta’ bejn il-partijiet intemmet. 2018 14th November. ippreżentat fil-Qorti By means of a Sworn Application.m.m.m. 2018 from 6.m. P. 2018. 2018 from 6.m.m. Permezz ta’ Rikors Ġuramentat. 2. till Ħadd. li twieldu minn relazzjoni li kellu mal-intimata. 9th December. 2018 mis-6. Misraħ Mattia Preti u Triq Katarina.00 a. Triq Santa 5. Illi l-minuri huma attwalment fil-kura u kustodja de 3. 2018 between 8. Saydon.m till 1.00 p. in the records of the Shead Jason vs Farrugia Charlene.

2018 AV. on the first floor of these Courts of Justice. health and education. Application Number 147/18 AL. illum it-Tnejn. including its airspace. 2019. Flat 6. First Hall on the 4th Ottubru. 2018 November. has smigħ għall-15 ta’ Jannar.15 a.B. 2nd April. (Malta). Ħal Safi Ir-Rikors Ġuramentat fl-ismijiet Shead Jason vs Farrugia The Sworn Application in the names Shead Jason vs Charlene. The said tenement will be sold as described in the tas-subbasta 76/2012. Tafda l-kura u kustodja tal-minuri msemmija f’idejn 1.B. 2019. on the application of Bank of Valletta plc (C ġie ffissat il-jum tat-Tlieta. fi Triq il-Kulleġġ. li għandu Tuesday. FRANK PORTELLI. libera u battala. Dar numerata mija u tmienja u għoxrin (128). L-imsemmi fond jinbiegħ bħalma ġie deskritt fl-atti N. N.30 a. Ir-Rabat formerly numbered ninety-six (96) situated at Triq il-Kulleġġ. in the application. Reġistru tal-Qorti Ċivili (Sezzjoni tal-Familja) illum 12 Registry of the Civil Courts (Family Section) today 12th ta’ Novembru.). fuq rikors ta’ Bank Of Valletta plc (C 2833) October. subject to and enjoying a favur ta’ u kontra proprjetà ta’ terzi. Civil Courts and Tribunals . numbered one hundred and twenty-eight (128).15 a. Il-Qawra Applicant: Dolphin Flats. 2018 November. Triq l-Imħar. at 9. 2018 GAETANA AQUILINA GAETANA AQUILINA Għar-Reġistratur. at one hundred and ten thousand euro (€110. this Monday. fid-9. Republic Street. To entrust the care and custody of the minors ir-rikorrenti u tilqa’ t-talbiet l-oħra fir-rikors.088  Illi r-rikorrenti umilment jitlob lil din l-Onorabbli Qorti: That the applicant humbly prays this Honourable Court: 1. saħħa u edukazzjoni. Repubblika. 102081M). as demanded against the respondent subizzjoni summoned so that a reference to her evidence be made Rikorrenti: Dolphin Flats. 11. Qawra Konvenuta: Maranathan.000). u l-pertinenzi kollha tagħha. Bl-ispejjeż. Valletta of the following property. inkluż l-arja tagħha. kif mitluba kontra l-intimata inġunta in With costs. Farrugia Charlene. amongst which maintenance. Flat 6. Reġistru tal-Qrati Superjuri. 2 ta’ April. 2019. Triq iż-Żurrieq. jinsab differit għas.m. 2018. Qrati Ċivili u Tribunali For the Registrar.m.m. Qrati Ċivili u Tribunali For the Registrar.30 a.m. to be held on ta’ filgħodu (10. FRANK PORTELLI. fosthom mentioned to the applicant and uphold the other demands manteniment. stmata li tiswa mija u servitudes in favour of and against third party property valued għaxart elef ewro (€110. suġġetta u tgawdi minn servitù with all its rights and appurtenances. (10. L-imsemmi fond huwa proprjetà ta’ Casha Tiziana (KI The said tenement is the property of Casha Tiziana (ID 102081M). LLD ADV. Rikors Numru 147/18 AL. has been fixed for the sale by auction.000). Civil Courts and Tribunals 1799 B’digriet mogħti mill-Qorti Ċivili. Il-Belt Valletta tal-fond hawn taħt deskritt. 2018. Triq ir. Prim’Awla fl-4 ta’ By decree given by the Civil Court. 2019. bid-drittijiet Rabat (Malta). 12th Novembru. free and unencumbered.048 Gazzetta  tal-Gvern  ta’  Malta 20. 12 ta’ Registry of the Superior Courts. at half past ten in the morning jsir fl-ewwel sular ta’ dawn il-Qrati tal-Ġustizzja. Triq iż-Żurrieq. LLD Għar-Reġistratur. qabel Tenement. Triq l-Imħar. fl-għaxra u nofs 2833). Ħal Safi Defendant: Maranathan.) għall-bejgħ bl-irkant. acts of judicial sales number 76/2012. bin-numru sitta u disgħin (96). been deferred for hearing to the 15th January.

.

mt) — Valletta Mitbugħ fl-Istamperija tal-Gvern fuq karta FSC — Printed at the Government Printing Press on FSC certified paper .gov.gov.mt) — Valletta — Published by the Department of Information (doi.Ippubblikat mid-Dipartiment tal-Informazzjoni (doi.