Vous êtes sur la page 1sur 20

BIULETYN POZNAŃSKIEJ

ISSN 1731-352X

Numer
drugi
sierpień
2004 r.

BIBLIOTEKI ANARCHISTYCZ
ANARCHISTYCZNEJ
NEJ

Numer specjalny z okazji:

GIEŁDY WYDAWNICTW
WOLNOŚCIOWYCH

ROZBRAT 23.08.2004 r.
BIULETYN POZNAŃSKIEJ

Poznańska Biblioteka Anarchi- wielającej schematów "jedynej i słusz-


styczna wita na Giełdzie wydawnictw nej" neoliberalnej linii programowej,
Wolnościowych. Dzisiejszy dzień jest poetów tworzących tak jak czują, a nie
częścią Festiwalu z okazji 10-lecia Skło- dla zdobycia profitów, wydawnictw
tu "Rozbrat", nad którym patronat ob- działających poza oficjalnym ryn-
jęła nasza Biblioteka. kiem...
Poniższy biuletyn to forma przewodni-
ka po wydarzeniach jakie będą miały W Dniu Litery chcemy stworzyć płasz-
miejsce podczas Giełdy. czyznę do dyskusji jak
Będzie tu można dowie- i integracji ludzi, któ-
dzieć się o historii, zakre- rzy ze środowiskiem
sie działalności jak i o pla- wolnościowym maja
nach wydawniczych. wspólnego więcej niż
Do udziału zaprosiliśmy "trochę". By spotkanie
wszystkie niemal wydaw- miało bardziej usyste-
nictwa mające charakter matyzowany charak-
antysystemowy, alterna- ter postanowiliśmy
tywny, niezależny… podzielić je na trzy in-
tegralne ze sobą czę-
Sama Giełda to jedynie część dzisiejsze- ści: wspomnianą już
go dnia - Dnia Litery, który poświęco- Giełdę Wydawnictw, panel dyskusyj-
ny jest wszystkiemu co zawiera w sobie ny dotyczący współczesnych mediów
słowo pisane: proza i poezja, aktualna oraz tak zwany slam literacki.
publicystyka czy historyczne dywaga-
cje. Oczywiście w pewnym konkretnym Zapraszamy...
wymiarze pisarstwa - publicystki nie po-

BIULETYN POZNAŃSKIEJ BIBLIOTEKI ANARCHISTYCZNEJ


Numer drugi - sierpień 2004 r.
ISSN 1731-352X

Kolektyw redakcyjny: Katarzyna Jankowska, Damian Kaczmarek


S T O P K A

Wydawnictwo: Biblioteka Anarchistyczna, ul. Pułaskiego 21a, Poznań


tel. (0..61) 8484672 - czynny podczas dyżurów, tel. kom. 0607992069
adres koresp. P.O. Box 5, 60-966 Poznań 31
www.rozbrat.org, e-mail:biblioteka@rozbrat.org

Dystrybucja: Oficyna Wydawnicza Bractwa "Trojka"


Maciej Hojak os.Czecha 17/8, 61-287 Poznań
(po aktualny katalog prześlij kopertę i znaczek)

2
BIBLIOTEKI ANARCHISTYCZNEJ

P R E Z E N T A C J A

WYDAWNICTW
IMC - CENTRUM NIEZALEŻ- cenzury - fasadowy, zaś rzekoma wol-
NYCH MEDIÓW ność dziennikarskiej aktywności jest
Indymedia to międzynarodowa, nieko- nieustannie ograniczana dobrym by-
mercyjna, niedochodowa sieć niezależ- tem i humorem politycznych oraz eko-
nych ośrodków informacyjnych. Indy- nomicznych elit. Dyktat kapitału może
media stworzyło kilkuset aktywistów, więc być równie nieznośny, jak dyktat
którzy zebrali się podczas protestów cenzora.
przeciwko WTO (Światowej Organi- IMC mają strukturę otwartą. Znaczy
zacji Handlu) w listopadzie 1999 r. w to, że każdy może współtworzyć je
Seattle. Obecnie na całym świecie dzia- poprzez publikowanie informacji w
ła ponad sto lokalnych grup. Indyme- otwartym serwisie. Szczególnie intere-
dia oparte są na wolontariacie, chcą sują nas: wiadomości regionalni rela-
decentralizować procesy decyzyjne, cje naocznych świadków, informacje
odrzucać struktury hierarchiczne i pro- dotyczące i pochodzące od grup mar-
mować rozwiązywanie konfliktów w ginalizowanych, historie zignorowane
drodze kompromisu. przez komercyjne media lub zaprezen-
IMC mają stanowić alternatywę wo- towane w uproszczony bądź zafałszo-
bec mass mediów. Naszym celem jest wany sposób.
stworzenie otwartego forum dla swo- http://www.pl.indymedia.org/pl/
bodnej wymiany informacji, pomy-
słów i idei ignorowanych lub przed- RECYKLING IDEI - PISMO I SER-
stawianych w fałszywym świetle przez WIS INTERNETOWY
WYDAWNICTWA

środki masowego przekazu. "Recykling Idei" powstał, aby zapew-


Zaistnienie na rynku rozmaitych pry- nić forum dla szeroko rozumianej kry-
watnych i publicznych mediów nie jest tyki społecznej. Naszym celem jest
niestety równoznaczne z dostarcza- poszukiwanie alternatyw dla obecnej
niem społeczeństwu rzetelnych infor- rzeczywistości, a także sposobów dzia-
macji i opinii. Wprost przeciwnie - łania na rzecz wolności, sprawiedliwo-
różnorodność istniejących na rynku ści, praw człowieka, różnorodności
środków masowego przekazu po głęb- oraz świata wolnego od dyskrymina-
szej analizie okazuje się pozorna, brak cji, dominacji, wyzysku i degradacji

3
BIULETYN POZNAŃSKIEJ

przyrody. W serwisie prezentowane są ULICA WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH


zarówno komentarze bieżące, jak i tek- - PISMO MAIL ARTU
sty o charakterze teoretycznym. "Ulica Wszystkich Świętych" powstała
RI nie skupia się na jednej wybranej jako typowy art-zine w grudniu'89. Tej
kategorii, która miałaby być pełnić "pierwszej serii" ukazały się tylko 3
centralną rolę dla zmiany społecznej - numery, numer 4 wydaliśmy dopiero
naszym założeniem jest ukazywanie po 10 latach przerwy, w lutym roku
możliwie wielu pól konfliktu. Dostrze- 2000.
gając autonomię każdego z nich, sta- Wydawcą pisma była do czerwca br.
ramy się śledzić związki i punkty prze- międzynarodowa ekipa fluxusu "Do-
cięcia różnych dążeń emancypacyj- ble Travel", rozwiązana wraz ze śmier-
nych. cią 2.06.2004 jednego z jej filarów,
Dążymy do ukazywania istniejącej w Marka Kłucińskiego - mail-artysty,
obrębie ruchów społecznych wielości poety, dziennikarza i informatyka.
stanowisk, zawsze więc jesteśmy Od tej chwili miesięcznik jest firmo-
otwarci na polemikę. Nie będziemy wany już tylko przez Central Europe-
jednak prezentować materiałów pro- an Press Corporation of REGIOPO-
pagujących dyskryminację lub rozwią- LIS, powstałą w grudniu 2002 r. w
zania totalitarne. Staramy się także Niemczech.
unikać publikowania artykułów czysto Z pisma artowego "Ulica..." stała się z
propagandowych, pozbawionych pew- biegiem lat trybuną wymiany poglą-
nego poziomu refleksji i wartości me- dów na sprawy kulturowe i społecz-
rytorycznej. ne, nie stroniąc od filozofii i socjolo-
Ważnym założeniem naszego serwisu gii. Tworzą ją ludzie z Polski, Niemiec,
jest także pokazywanie, jeśli to tylko Litwy, USA, Białorusi czy Czech. Nie-
będzie możliwe, sposobów praktycz- kiedy texty publikowane są w rodzi-
nego włączenia się w działania zwią- mych językach autorów. Zazwyczaj
zane z poruszanymi sprawami. Wyni- jednak ktoś je przekłada na polski.
ka to z naszej wiary w to, że społe- "Ulica..." obrosła w ludzi, z których -
czeństwo powinno składać się ze świa- na tym etapie - wymienić trzeba na
domych i aktywnych jednostek panu- pewno grafików: Ska-ina May'a, Bog-
WYDAWNICTWA

jących nad swoim życiem, nie zaś od- dana "Anastazego" Wiśniewskiego,
dających kontrolę nad sobą w ręce in- Andrzeja Kota i Jerzego Jakubów. Bez
nych czy oczekujących, że inni będą nich pismo (i wydawane niekiedy "na
działać w ich imieniu. Od każdego z papierze" [m in. wspólnie z "Trojką"
nas zależy jak wygląda świat i jakim czy "Innym Światem"] i w Internecie
stanie się w przyszłości. książki) straciłyby na atrakcyjności.
Z piszących - tak kontrowersyjne po-
staci z Niemiec jak Henryk Sporoń i
Alfred Bartylla-Blanke, braci Radczen-

4
BIBLIOTEKI ANARCHISTYCZNEJ

ko z Wilna, amerykańskich poetów: ści przedstawionych w twórczości pi-


Davida Stone'a i Marka Sonnenfelda sarza.
oraz polskie pióra: Michała Graczy- 4. Globalizacja - korzenie, historia,
ka, Wojciecha Kajtocha, Mariana Ka- analiza, opór. Podsumowanie ostatnich
rasia, Aldonę Kopkiewicz, Agnieszkę stu lat przemian ekonomicznych i wal-
U. Przychodzką, Bartka Świderka, ki klasowej na świecie.
Krzycha Wojciechowskiego czy Van- FILMY
dę Zakrzewską. CD 1. protesty samotnych matek prze-
Z ludzi "Ulicy..." - zmarli już: wspaniały ciw likwidacji Funduszu Alimentacyj-
czeski grafik i mail-artysta Ivan Preis- nego: pod sejmem oraz w ramach lu-
sler i Marek "Duże Człowieki" Kłuciń- belskiej akcji "Jedzenie Zamiast
ski. Kłamstw" (wywiady plus wypowiedzi
Kontakt: Lech "Lele" Przychodzki, ul. samotnych matek); kontrdemonstracja
Skrzetuskiego 2b/11, 20-628 Lublin FA Lublin przeciw UPRowskiemu mar-
e-mail:ulica@lublin.mm.pl szowi dla kapitalizmu + Jedzenie Za-
miast Bomb - 3 zł.;
WYDAWNICTWO IM. PAWŁA CD 2."ANTYSZCZYT" - subiektywna
MALIKA - FEDERACJA ANARCHI- relacja z protestów przeciw warszaw-
STYCZNA LUBLIN przedstawia: skiemu Forum Ekonomicznemu- 3zł.;
1. Albert Camus "Stan Oblężenia" - CD 3. "TERRORYŚCI - dzieciaki, któ-
dramat algierskiego filozofa, zbudowa- re skazano" (napisy w j. ang.) - rozmo-
ny na motywie dżumy, w którym pro- wy z uczestnikami zamieszek w Go-
blemy władzy i buntu przeciwko niej eteborgu, którzy otrzymali wyroki po-
splatają się z refleksjami nad śmiercią zbawienia wolności. Próba przybliże-
i miłością. Metaforyczny obraz rewo- nia ich poglądów, motywów działania,
lucji, stawiającej pytania o sens ludz- przebiegu wydarzeń itp.- 5 zł.
kiego życia i wartość ofiary ponoszo- Kontakt:
nej w imię lepszego świata falublin@poczta.onet.pl
2. Sebastian Haffner "Zabójstwo Róży
Luksemburg i Karola Liebknechta" - FEDERACJA ANARCHISTYCZNA/
krótki i wierny opis ostatnich dni INICJATYWA PRACOWNICZA S.
WYDAWNICTWA

życia przywódców Związku Spartaku- SZCZECIN prezentuje:


sa oraz tajemniczych okoliczności ich "Akcja Bezpośrednia" - dwumiesięcz-
śmierci. nik anarchistyczny, w każdym nume-
3. Eugeniusz Ney "Anarchizm i syn- rze garść
dykalizm u Żeromskiego" - przegląd informacji z socjalno-rewolucyjnej
twórczości pisarza pod kątem ideałów walki // koperta + 2 znaczki = aktu-
ruchu anarchistycznego. Charaktery- alny numer
styka postaci robotników-anarchistów, "ClassWar - Dekada Zamieszek" - bro-
spółdzielców i wolnych społeczno- szura dokumentująca 10 lat walki klas

5
BIULETYN POZNAŃSKIEJ

w Anglii - 32 strony A5 FA ukazujące się z


(2 zł) przerwami już przeszło
L.A.92: "Bez Sprawie- 12 lat. Piszemy o spra-
dliwości nie będzie po- wach ważnych dla
koju" - relacja naoczne- współczesnego społe-
go świadka z zamieszek czeństwa kładąc szcze-
w Los Angeles - 12 str. gólną wagę na proble-
A6, (0,60 gr). my globalizacji, walki
"Jak powstało i czym jest o prawa zwierząt i pra-
Międzynarodowe Sto- wa pracownicze. Pre-
warzyszenie Pracowni- zentujemy stanowisko
ków." - 1 zł wielu nurtów anarchi-
R.Rocker - "Racjonaliza- stycznych i ich pomy-
cja przemysłu a klasa pra- słów na organizację
cująca" - 1zł społeczną.
"Tools for Troublema- Czarny Sztandar
kers": płyta CD z tysiącami zdjęć i gra-
www.czsz.org
fik anarchistycznych. Anarchistyczny portal internetowy
Pakiet wlepek propagandowych - 22 który odwiedziło już ponad 10000
wzory, 1 arkusz - 2 zł, 10 arkuszy - 15 zł
osób, a którego oglądalność wzrasta z
dnia na dzień. Parę tysięcy zdjęć, fil-
c/o Dominik Sawicki P.O.Box 53, mów, artykułów oraz mp3 spowodo-
70-474 Szczecin 34, tel:604 613 592 wało że jesteśmy prawdziwą bibliote-
www.FAszczecin.most.org.pl ką wolnościową. Można tu znaleźć
e-mail: winanar@wp.pl praktycznie wszystko co dotyczy anar-
chizmu jak i radykalnych działań w
FEDERACJA ANARCHISTYCZNA obronie zwierząt. Historia, współcze-
ŁÓDŹ prezentuje: sność i przyszłościowe koncepcje anar-
Czarny Sztandar Rec. chizmu.
www.czsz-rec.prv.pl
To wydawnictwo stawiające sobie za BEŁKOT - bydgoskie pismo
WYDAWNICTWA

cel promowanie ideałów anarchistycz- kseropowielane.


nych obrazem i dźwiękiem. Zajmuje- Używamy komiksu, opowiadania, li-
my się wydawaniem płyt muzycznych ryki, publicystyki, kolażu, foto i grafi-
z pieśniami anarchistów całego świata ki. Poszukujemy nowych tfu-rcuf. Pu-
jak i filmów propagandowych poru- blikowaliśmy dotychczas ulicznych
szających problematykę społeczną i tfurców BANKSYego, KLAYa, GORO,
ekologiczną. DAGe, QRDE, LOKATORa a także
Lord Terror www.lordterror.prv.pl przedruki nieautoryzowane. Bełkot
Anarchoanimalistyczne pismo z kręgów jest naszym celem, drogą i efektem, nie

6
BIBLIOTEKI ANARCHISTYCZNEJ

ograniczamy się. UWAGA! Nieważny nie wszelkich jedynie słusznych idei i do-
dawny adres pocztowy! Pierwszy kon- gmatów, nawet tych anarchistycznych.
takt tylko przez e-mail: upadek.ika- W anarchizmie ważne jest dla nas za-
ra@pf.pl lub osobiście z którymkol- równo to, co dzieje się dziś, jak i jego
wiek z tfu-rcuf. Od sierpnia 2004 historyczne dziedzictwo, bez którego nie
można zamawiać i czytać numer czwar- byłoby nas jak i całego współczesnego
ty. Tradycyjnie przyjmujemy koszt kse- ruchu anarchistycznego.
ra finalnego+wysyłki+conieco lub Antyglobalizm - Mimo, iż termin anty-
wymianę. globalizm wymyślony został przez ma-
smedia, to zdecydowanie wolimy go od
INNY ŚWIAT - PISMO NIE TYLKO popularniejszego ostatnio w środowi-
DLA ANARCHISTÓW... skach wolnościowych alterglobalizmu.
Mimo, iż INNY ŚWIAT określa się Nie interesuje nas globalizacja w żadnej
pismem anarchistycznym (wcześniej formie, wolimy lokalizm i poszanowa-
zwało się również niepoprawnym poli- nie różnorodności w każdej formie.
tycznie pismem anarchistycznym), to Tworzenie jakiejś jednej jedynej ogólno-
czytają go nie tylko anarchiści. I dobrze! światowej idei dla każdej szerokości geo-
Wszystko co chcemy przedstawić na graficznej kojarzy nam się raczej z prze-
łamach pisma, jak i w innych projektach wodnią rolą partii czy wyższością jednej
przez nas tworzonych, określić można rasy, niż z wolnościowym charakterem
w czterech kategoriach. zmian społecznych. Ważna jest dla nas
Anarchizm - Anarchizm jest dla nas każda walka z neoliberalizmem na ca-
wciąż żywą ideą. Nie wstydzimy się być łym świecie, a nie tylko anty/altergloba-
anarchistami, bo wiemy, iż mimo swej listyczne manifestacje, marsze, sympo-
pozornej utopijności, zja czy fora. Antygloba-
jest to naprawdę jedyna lizm to walka tu i teraz.
droga ku wolności jed- Antyglobalizm to zasa-
nostki jak i społeczeń- da myśl globalnie -
stwa. Nie jesteśmy przy- działaj lokalnie!!!
wiązani do jakiejś kon- Radykalna ekologia -
kretnej grupy anarchi- Żyjemy w mieście i ono
WYDAWNICTWA

stycznej ani do określo- stało się dziś naszym


nego kierunku w szero- środowiskiem natural-
kim wachlarzu tej idei. nym, w nim spędzamy
Anarchizm to dla nas większość swego życia,
przede wszystkim wol- z nim jesteśmy związa-
ność w praktyce życio- ni od urodzenia aż chy-
wej jak i też wolność w ba po śmierć, ale i od-
sferze intelektualnej. krywamy je ponownie
Anarchizm to porzuce- na nowo szukając du-

7
BIULETYN POZNAŃSKIEJ

cha miejskości i należytego miejsca dla anarchistycznym, co bardziej wolnościo-


siebie. Człowiek jednak byłby niczym wym (choć przywiązani jesteśmy nadal
bez kontaktu z dziką przyrodą i dlatego do określanie pismo anarchistyczne).
radykalną obronę pozostałości tego, co Niektórzy mają nam za złe, że INNY
kiedyś było nieokiełzaną dzikością, uwa- ŚWIAT podejmuje tematyki nie-anarchi-
żamy za sprawę ważną i bezdyskusyjną. styczne, lub publikują na jego łamach
Bliskie są nam idee eko-wojowników ludzie o podejrzanym rodowodzie poli-
spod znaku Earth First! czy Earth Libe- tycznym czy po prostu, nie będący anar-
ration Front choć nie jesteśmy aż tak ra- chistami. Na swą obronę mówimy tyle:
dykalni by zniszczyć całą cywilizację jesteśmy pismem otwartym i antydogma-
przemysłową (tak jak tego chyba chcą tycznym!, a kto nie chce niechaj nie czy-
anarchoprymitywiści i zieloni anarchi- ta...
ści spod znaku Green Anarchy). To co Dziś INNY ŚWIAT ukazuje się mniej
dzikiej, powinno takim pozostać, a nasze więcej z półroczną regularnością i na
miasta winny się stać bardziej zielone, a dzień dzisiejszy wyszło go 20 nume-
nie zostać zniszczone. rów.
Kontrkultura - Nasze pojęcie kontrkul- Wydawnictwo INNY ŚWIAT tudzież
tury wychodzi daleko poza sztywne zwane manufakturą produkcyjno -
ramy tzw. sceny niezależnej hardcore/ dystrybucyjną INNY ŚWIAT
punk (z której się też wywodzimy...). Kilkanaście wydanych pozycji ma na
Kontrkulturą jest dla nas wszystko to, swym koncie Wydawnictwo INNY
co tworzone jest niezależnie od mód i ŚWIAT które rozpoczęło swą działal-
oficjalnie uznawanych konwenansów. ność końcem 1997 roku. Owo Wy-
Muzyka, film, teatr, literatura, poezja, dawnictwo czasem przybiera nazwę
sztuki wizualne, malarstwo, fotogra- manufaktury produkcyjno - dystrybu-
fia i wszelkie inne działania artystycz- cyjnej INNY ŚWIAT, co jest chyba tyl-
ne które niosą ze sobą coś więcej niż ko oznaką naszego widzimisie. Wyda-
tylko chęć zysku i poklasku wśród sza- jemy rzeczy zarówno teoretyczno -
cownych krytyków znajdą wśród nas ideologiczne, jak i takie bardziej histo-
uznanie i wsparcie. Własną (kontr)Kul- ryczne. W naszym Wydawnictwie, tak
turę twórzmy sami! jak i w piśmie, staramy się być otwarci
WYDAWNICTWA

Krótka historia... i nieszablonowi, stąd też znajdą się tu


Początki pisma sięgają 1993 roku. Po- rzeczy nie mieszczące się w ciasnych
czątkowo INNY ŚWIAT miał charak- umysłach anarchistycznych dogmaty-
ter bardziej kontrkulturowego fanzi- ków.
na mieszczącego się w ramach nieza- Mimo, iż nasze wydawnictwo w ostat-
leżnej (od czego?) sceny hardcore/ nich latach trochę spuściło z tonu, to
punk. Z biegiem lat charakter pisma nadal działamy i robimy nowe rzeczy.
ulegał zmianom by w konsekwencji stać W przygotowaniu m.in. praca poświę-
się w pełnym wymiarze pismem nie tyle cona anarchistycznemu ruchowi opo-

8
BIBLIOTEKI ANARCHISTYCZNEJ

ru we frankistowskiej Hiszpanii i rzecz imprezach, od koncertów, festiwali, po


o nieortodoksyjnym rosyjskim anar- spotkania grup wolnościowych etc.
chizmie. Wszystkie osoby zainteresowane naszą
Podbój sieci !!! działalnością, lub chcące nam w jaki-
Internet stał się dziś rzeczą tak po- kolwiek sposób pomóc czy z nami
wszechną w środowisku wolnościo- współpracować (pomoc w dystrybucji
wym, że błędem byłoby niewykorzy- naszych produktów, wolne datki, po-
stanie go i w naszej działalności. Mi- moc techniczna, tłumaczenia etc.) pro-
nęło trochę czasu nim sam pomysł ru- simy o kontakt.
szenia z własną witryną internetową Namiary na Nas:
się zrealizował, ale dziś strona już dzia- Janusz Krawczyk Ul. Kędziora 2/8, 39-
ła i się rozwija. Staramy się systema- 300 Mielec e-mail: innykrawat@wp.pl
tycznie uzupełniać archiwalne nume- www.innyswiat.most.org.pl
ry INNEGO ŚWIATA, by z czasem
każdy zainteresowany mógł sam zoba- OFICYNA WYDAWNICZA RED RAT
czyć jak pismo ewoluowało. Tak więc Powstanie oficyny wydawniczej RED
kto ciekaw niechaj zajrzy na www.in- RAT datuje się na przełom 1990-91
nyswiat.most.org.pl roku. Założeniem RED RAT jest pro-
IKAR czyli Internetowa Księgarnia pagowanie idei myśli wolnościowej,
Anarchistycznej R-ewolucji autonomicznej oraz historii owej my-
Coraz prężniej w Internecie robi się śli. W katalogu znajdują się publikacje
również interesy. Postanowiliśmy rów- teoretyków szeroko pojętej myśli wol-
nież i my zadziałać na tym polu. Do nościowej takich jak m.in.: Abramow-
tej pory własne wydawnictwa (pismo ski, Bakunin, Bookchin, Chomsky,
jak i wydawane przez nas broszury i Kropotkin, Proudhon, Machajski,
książki) jak i wydawnictwa zaprzyjaź- Malatesta, Russell, Thoreau, Ward
nionych z nami innych wydawców oraz badaczy owej, takich jak m.in.:
(m.in. Trojka, Red Rat, Obywatel, Grinberg, Morawski, Rydzewski, Tem-
AIW, FA), rozprowadzaliśmy za pomo- kin, Żuk.
cą dystrybucji pocztowej jak i bezpo- RED RAT wydał do tej pory około 100
średniej sprzedaży w czasie różnych broszur. Publikacje drukowane są tech-
WYDAWNICTWA

imprez. Teraz rozszerzamy swą dzia- niką laserową na indywidualne zamó-


łalność poprzez otwarcie internetowej wienie na papierze białym 80 gram na
księgarenki którą odwiedzić można metr kwadratowy. Format broszur
pod adresem: www.ikar.w.pl . Oczy- wynosi A5 i są zszywane.
wiście nie oznacza to tego, iż rezygnu- Katalog wydawniczy jak i zasady zama-
jemy z prowadzonej dotąd działalno- wiania broszur znajdują się na stronie:
ści. Nasz katalog dostaniecie przysyła- www: http://red-rat.w.interia.pl
jąc na nasz adres znaczek na list, ale i Zamówienia:
możecie nasz szukać na różnorakich e-mail: 48697226094@text.plusgsm.pl

9
BIULETYN POZNAŃSKIEJ

sms: +48697226094 nach Prasowych Ruchu, EMPiKach, nie-


Inne: e-mail: amw@simplusnet.pl których barach wegetariańskich, skle-
pach ekologicznych, księgarniach itd.
RE-AKCJA - PISMO WOLNOŚCIO- Można je zamawiać korespondencyjnie
WYCH ANTYGLOBALISTÓW lub przez internet: http://www.zb.eco.pl/
Re-akcja ma poruszać ogólnie mówiąc ksiegarn. Większość naszych publikacji
tematykę związana z szeroko pojęta jest do obejrzenia w internecie pod ad-
globalizacja, ale nie tylko, ma być tez resem http://www.zb.eco.pl/czytaj.htm.
szansa na bieżący komentarz ważnych Zapraszamy do reklamy na naszych stro-
społecznie tematów z punktu widze- nach internetowych i papierowych! Spon-
nia wolnościowego. Pismo skierowa- sorzy mile widziani!
ne jest głównie do osób z pograni- Poszukujemy też wolontariuszy oferuje
cza, to znaczy takich, które potencjal- bezpłatną pracę: łatwą, lekką, przyjem-
nie mogą zainteresować się porusza- ną i na pewno pożyteczną! Zamiast
nymi tematami, ale dotychczas nie czekać, nudzić się, marnować czas i
miały dostępu do takich publikacji lub gnuśnieć wyjdź do ludzi! Możesz przy
miały okazjonalnie. okazji zdobyć doświadczenie w pracy
Ps. Prawdopodobnie od drugiego nu- wydawnictwa i organizacji pozarządo-
meru nastąpi zmiana nazwy pisma, to wej i przydatne w poszukiwaniu pra-
taka uwaga na marginesie. cy zarobkowej referencje!

ZIELONE BRYGADY - PISMO EKOLO- WYDAWNICTWO


GÓW "ZIELONE BRYGADY"
Nie nastawione na zysk wydawnictwo Serwer MOST.org.pl/ ECO.pl, Slaw-
ekologiczne, istniejące kowska 12 III p., PL 31-
już od maja 1989 r. Ofe- 014 Krakow tel./fax:
rujemy szereg publika- 48124222264,
cji o tematyce: ekologia, 4222147, 603363721,
ochrona środowiska i zb@eco.pl,
przyrody, alternatywna http://zb.eco.pl
ekonomia, wegetaria- http://www.most.org.pl
WYDAWNICTWA

nizm, zdrowie, prawa gg 210891


ludzi, prawa zwierząt…
w tym opiniotwórczy
miesięcznik "Zielone LIBERATION ZINE
Brygady. Pismo ekolo- Liberation zine ukazuje
gów" oraz liczne książ- się od 97 roku. Dotych-
ki własne i innych wy- czas ukazało się 11 nu-
dawców. Miesięcznik merów, a # 12 będzie
jest do nabycia w Salo- gotowy na 10-lecie Roz-

10
BIBLIOTEKI ANARCHISTYCZNEJ

bratu. Osoby tworzący nym celem stowarzysze-


gazetę mają bardzo róż- nia jest działalność wy-
ne zapatrywania na dawnicza. Wydało na-
wiele spraw i różne stępujące książki:
gusty nie tylko muzycz- David C. Korten, Świat
ne, przez co Liberation po kapitalizmie. Alter-
jest efektem kompro- natywy dla globalizacji;
misów i wewnętrznych Debi Barker, Jerry Man-
sporów. Dlatego też der, ABC globalizacji;
jest tworem bardzo Czy globalizacja poma-
eklektycznym, co moż- ga biednym?; Dave Fo-
na uznać zarówno za reman, "Wyznania wo-
wadę jak i zaletę. Nie- jownika Ziemi".
mniej podstawą jest Stowarzyszenie realizu-
punk, rejony wolno- je również projekt "Fil-
ściowe, dobra zabawa, moteka OBYWATELa".
prawa zwierząt. Celem projektu jest organizacja nie ko-
Kontakt: Darek Po BOX 97 00-976 War- mercyjnych pokazów filmowych na te-
szawa 13 e-mail: liberatixxx@pocz- renie Polski połączonych z prelekcjami
ta.onet.pl na tematy poruszane w filmach. W przy-
padku zagranicznych materiałów filmo-
"Magazyn OBYWATEL" - kwartalnik wych projekt zakłada ich tłumaczenie i
poświęcony polityce, społeczeństwu i podkładanie polskiej ścieżki dźwiękowej.
ekologii. Najnowszy film z FILMOTEKI OBY-
Podejmuje problem szeroko rozumianej WATELA: "Dwa kolory" Film opowia-
jakości życia, przeciwstawionej wąskiej da o realiach powstania "Solidarności",
koncepcji tzw. wzrostu gospodarczego. jej ewolucji i przełomu politycznego
Zajmuje się krytyką współczesnej rzeczy- końca lat 80. Pokazuje taką wersję naj-
wistości polityczno-gospodarczo-kultu- nowszej historii Polski, której próżno
rowej. Przedstawia alternatywne rozwią- szukać w wielkich mediach i podręcz-
zania. Jest otwarty na nieskrępowaną nikach szkolnych. Reżyser filmu nie
WYDAWNICTWA

dyskusję o palących problemach społecz- ukrywa, że jego obraz zjawiska jest su-
nych, porusza tematy niepopularne i "źle biektywny, wychodząc z założenia, że
widziane" w innych mediach. Wykracza druga strona sceny politycznej rozpo-
poza standardowe podziały polityczne, wszechniała swoją wersję zdarzeń przez
w myśl zasady: "Nie jesteśmy z obozu kilkanaście lat, nie pozwalając na jakie-
lewicy ani z obozu prawicy jesteśmy z kolwiek odchylenie od niej. W "Dwóch
obozu zdrowego rozsądku". Pismo jest kolorach" mamy natomiast okazję obej-
wydawane przez Stowarzyszenie "Oby- rzeć, jak tamte wydarzenia widzą inni -
watel" i powstało w 2000 roku. Głów- ci z ludzi opozycji antykomunistycznej,

11
BIULETYN POZNAŃSKIEJ

którzy mieli odmienne wizje i poglądy. jakiś czas powraca to samo pytanie: po
Widzowie mogli poznać liczne archiwal- co i dla kogo? Zwłaszcza, gdy nikt z
ne materiały, które wykorzystano w fil- "Robotnika" nie ma profitów, a łatwiej
mie, a także komentarze m.in. Andrze- o problemy z jego powodu. I odpowie-
ja Gwiazdy, Antoniego Macierewicza, dzi jest wiele... Związki zawodowe mogą
Lecha Dymarskiego, Ryszarda Bugaja i liczyć na nasze wsparcie - ale bardzo,
braci Kaczyńskich. Z prezentowanych w bardzo krytyczne. Bez pobłażania pięt-
filmie materiałów wyłania się rzadko nujemy uwikłanie związkowców w po-
prezentowany obraz opozycji antykomu- dejrzane geszefty, wspierając jednak ini-
nistycznej i transformacji ustrojowej w cjatywy związkowe godne uwagi. Infor-
Polsce oraz roli takich środowisk, jak mujemy o protestach pracowniczych,
elita dawnego KOR-u czy Lech Wałęsa społecznych, o których już zapomniały
i jego otoczenie. Zakulisowe rozgryw- wielkie media (jak w przypadku wro-
ki, eliminacja konkurentów, dwulico- cławskiej Jedynki). Bierzemy udział w
wość, podejrzane interesy, prymitywizm, debatach na temat strategii ruchu związ-
cwaniactwo, dogadywanie się z wrogiem kowego, pracowniczego w Polsce, cze-
za zasłoną radykalnych haseł i zaklęć o go przejawem jest współorganizowanie
bezkompromisowości, a także kreowa- przez nas konferencji związkowych, czy
nie przez bezpiekę "dobrej" opozycji i ruchu pracowniczego (jak ostatnia w Po-
eliminowanie "złej". Warto wspomnieć, znaniu). Nie wstydzimy się lewicowo-
że film powstał dzięki pomocy finanso- ści. Ale nasza lewicowość nie ma nic
wej Jarosława Kaczyńskiego, jednak gdy wspólnego z żałosnymi bojami o stołki.
był już gotowy, reżyser nie uzyskał zgo- Wspieramy odbudowę lewicy w Polsce,
dy sponsora na publiczną dystrybucję. ale lewicy społecznej, pracowniczej, a
Reżyseria: Jerzy Zalew- nie liberalno-koteryjnej.
ski; Produkcja: studio fil- Łapiemy liberałów za
mowe Dr Watkins Czas rękę, gdy próbują kolej-
trwania: 160 min. ny raz okraść społeczeń-
Adres Stowarzyszenia stwo. Na liberalne pro-
"Obywatel": ul. Próch- pozycje staramy się
nika 1/301, 90-408 przedstawiać nasze
WYDAWNICTWA

Łódź, tel./fax. /42/ kontrpropozycje, anali-


6301749, gorski@oby- zujemy skutki liberal-
watel.org.pl, http:// nych działań, wspiera-
www.obywatel.org.pl my rozwój eksperckie-
go środowiska propra-
PIĘĆ LAT Z "ROBOT- cowniczego. Aktywnie
NIKIEM" uczestniczymy w roz-
"Robotnik" obchodzi woju ruchu altergloba-
swoje pięciolecie. I co lizyjnego w Polsce, dą-

12
BIBLIOTEKI ANARCHISTYCZNEJ

żąc do "budowy mostów" między nim a osiągnął 100 tys. egz.


ruchem związkowym. Bo obie strony Za zarobione pieniądze Pawik nie kupił
mogą na tym tylko zyskać. sobie domku w dobrej dzielnicy ani szyb-
Pomagamy w nawiązywaniu kontak- kiego samochodu, lecz zrezygnował w
tów między związkowcami, protestu- pracy w "Przekroju" i postanowił speł-
jącymi pracownikami z Polski i zagra- nic swoje marzenia: wydawać porządne
nicy (dlatego zapraszaliśmy związkow- pismo o kulturze. LAMPA - fajny mie-
ców z Zachodu, a w majowym nume- sięcznik o muzyce, literaturze, komik-
rze opublikowaliśmy "przewodnik po sie, z płytą CD - jest dostępny we wszyst-
Europie" z adresami związków zawo- kich sieciach sprzedeży, a całą resztę li-
dowych UE). Nie można zostawić kul- teratury wydawanej przez "Lampę i Iskrę
tury prawicy. Dlatego z jednej strony Bożą"- dziesiątki powieści i tomów po-
interesuje nas dyskusja na temat przeszło- ezji - można zamówić na stronie inter-
ści i przyszłości kultury robotniczej (stąd netowej: www.lampa.art.pl
współpraca z Robotniczym Stowarzysze- p.s. spełniamy swoje marzenia...
niem Twórców Kultury), jak i promo-
wanie kultury niezależnej, nieskomercja- POZNAŃSKA BIBLIOTEKA
lizowanej. Sporo tego. I dlatego "Robot- ANARCHISTYCZNA powstała w
nik" wciąż istnieje, przestał być już tyl- roku 1997 na skłocie "Rozbrat" w
ko śląski i się rozwija. małym pomieszczeniu, które dzisiaj
Jan Czarski służy jaki kuchnia jednemu z miesz-
Kontakt: www.robotnik.prv.pl kańców. Małe gabaryty pomieszcze-
40-951 Katowice 2, nia nie przeszkadzały początkowo w
skrytka pocztowa 180 funkcjonowaniu gdyż pomyślana ona
była jako niewielki, podręczny zbiór
WYDAWNICTWO dla społeczności skupionej wokół
"LAMPA I ISKRA BOŻA" "Rozbratu" . Zbiory się jednak powięk-
Wydawnictwo założone przez Pawika szały, a działalność Biblioteki nabiera-
(Paweł Dunin - Wąsowicz), który przez ła rozgłosu. Zwiększała się zatem licz-
kilkanaście lat wydawał liczne tomy ba korzystających, pojawiać zaczęły się
poezji oraz prozę w niskich, by nie osoby zainteresowane publikacjami zwią-
WYDAWNICTWA

rzec, mikroskopijnych nakładach (prze- zanymi z anarchizmem jako materiałem


ciętnie 200-300 egzemplarzy, przy 1000. źródłowym do prac naukowych. Po
Mówił o wielkim sukcesie wydawni- przeniesieniu zbiorów do większego po-
czym). Jego pasja oraz zaangażowanie mieszczenia powstaje oddzielny dział Bi-
zostały wynagrodzone,kiedy wydał - blioteki - Archiwum, w którym począt-
odrzuconą przez duże wydawnictwa - kowo gromadzone są jednie dokumen-
"Wojnę polsko-ruską pod flagą biało- ty, a później również publikacje książ-
czerwoną" Doroty Masłowskiej. W cią- kowe. Od początku istnienia staramy się
gu kilku miesięcy nakład tej powieści nawiązywać kontakty z podobnymi tego

13
BIULETYN POZNAŃSKIEJ

typu placówkami w kraju i zagranicą. kręgach "trzeciego obiegu".


Kontakty te staramy się wykorzystywać Dystrybuujemy pisma, broszury,
do pozyskiwania i wymiany zbiorów. W książki oraz CD innych wydaw-
2002 r. pod szyldem Biblioteki przy nictw anarchistycznych i nie tylko.
współpracy z Oficyną "Trojka zaczęli- Po katalog wyślij znaczek poczto-
śmy wydawać broszurowe opracowania wy na adres: Maciej Hojak os. Cze-
z jej zbiorów. cha 17/8, 61-287 Poznań lub zaj-
rzyj na stronę:
CYKL ANARCHIZM*IDEE*PRAK- www.trojka.prv.pl lub http://red-
TYKA - wspólne przedsięwzięcie Fe- rat.w.interia.pl/trojka.html.
deracji Anarchistycznej, Biblioteki i Ukazał się właśnie nowy katalog,
Oficyny Bractwa "Trojka"- w jego ra- w którym min. kilka nowych bar-
mach ukazały się: dzo interesujących pozycji: Jakub
* Rafał Górski "Demokracja uczestniczą- Wicher "Trzecia Reszapospolita" -
ca" - 3 zł 8 zł, "Anarchosyndykalizm w Eu-
Zbiór tekstów, dotyczących teorii i prak- ropie i Polsce" - 2,5 zł, "Globali-
tyki bezpośredniej demokracji na przy- zacja - korzenie, historia, analiza,
kładzie samorządu Porto Alegre, zapaty- opór" - 1,8 zł, Łukasz Owczarek
stowskich komun i wielu innych. (64 str. "Blok B - Duże" - 2 zł, inż. Albin
A5) Błaszkiewicz "Uprawa konopi" 2,3
* "Samorządność pracownicza" - 5 zł zł, "Pracownicy o związkach zawo-
Zbiór tekstów rożnych autorów porusza dowych, pracodawcach i państwie"
problem organizacji pracy w ogarniętym - 2,5 zł; Remigiusz Kasprzycki "Kró-
przez korporacje świecie (86 str. A5) lestwo nie z tego świata" - 1,8 zł.

OFICYNA WYDALNICZA
BRACTWA "TROJKA" zaprasza:
Anarchizm, idee i historia, proble-
my globalizacji, ko-
mix, opowiadania, pu-
blicystyka społeczno -
WYDAWNICTWA

polityczna, film, kul-


tura, poezja, art i inne
(70 pozycji broszuro-
wych).
Wydawnictwo prze-
kształca się powoli w
największą w Polsce
"firmę" dystrybuującą
materiały wydane w

14
BIBLIOTEKI ANARCHISTYCZNEJ

P R E Z E N T A C J A

KSIĄŻEK
Premiera książki: jako zjawisku, które pojawiło
"Pod czarnym sztandarem. Ruch się jakieś piętnaście lat temu, i
anarchistyczny w Polsce po 1980które zresztą od razu zostało
roku". Spotkanie z autorem - Ra-
okrzyknięte jako szczęśliwy i
dosław Antonów uniwersalny "koniec historii".
Wielgosz bardzo sprawnie roz-
Premierowa prezentacja książki wiewa opiumowy dym polskie-
Przemysława- go, obiegowego
Wielgosza pojęcia współ-
"Opium globa- czesnej globali-
lizacji". zacji, które w
Jasne, niezbęd- głowach na-
ne kompen- szych napalo-
dium dla każ- nych (!) na neo-
dego kto intere- liberalizm eks-
suje się współ- pertów, polity-
czesnością, kto ków i dzienni-
szuka konkret- karzy ogranicza
K S I Ą Ż K I

nej informacji i się do utożsa-


analizy o szer- mienia jej z po-
szym horyzon- stępem techno-
cie. logicznym.
Mamy tenden-
cję do myślenia
o globalizacji

15
BIULETYN POZNAŃSKIEJ

syjsko- czeczeń-
"Żywot Mężów skich (bliżej
Pomarańczo- prawdy byłoby
wych" Spotka- powiedzieć: hi-
nie z autorem - storii rosyjskich
Waldemarem zbrodni w Cze-
>Majorem< czenii!), w
Frydrychem. oparciu o ol-
"Żywoty Mę- brzymi materiał
żów Pomarań- źródłowy,
czowych" są głównie cze-
jedna z ciekaw- czeński i rosyj-
szych ostatnich ski, oraz własne
lat. W tej ocze- obserwacje au-
kiwanej od tora, który
dawna pozycji przebywał tam
zawarte są w latach 90-
istotne wyda- tych.
rzenia, jest utworem wybiega-
jącym poza fikcję, historia uka- Spotkanie z Rafalem Górskim
zującą miłość człowieka do wol- autorem publikacji "Demokra-
ności. Książka zyskała wiele cja Uczestnicząca w samorządzie
przychylnych recenzji, a także lokalnym" analizującej mecha-
rzesze czytelników. nizmy ustrojowe jakie fawory-
zują wybrane jednostki i grupy
"Czeczenia. Rys prawdziwy" społeczne, marginalizując rów-
K S I Ą Ż K I

Spotkanie z autorem - Piotr nocześnie inne. Mówiącej o


Grochmalski. skracaniu odległości pomiędzy
"Czeczenia - rys prawdziwy" obywatelem a decyzjami o wy-
Piotra Grochmalskiego jest miarze społecznym; o różnicach
pierwszym polskim kompen- miedzy partycypacja a reprezen-
dium wiedzy o historii - zwłasz- tacja i o tym, jak demokracja
cza najnowszej - stosunków ro- pod wpływem różnych czynni-

16
BIBLIOTEKI ANARCHISTYCZNEJ

ków ułatwia lub hamuje naduży- a nawet "dziwaczny" charakter


cia ze strony rządzących i róż- przedsięwzięć będących przed-
nych grup wpływu... miotem jego zainteresowania
zmusza do zastanowienia, nie
Spotkanie z autorem publikacji pozwala przejść obojętnie.
"Miedzy Faszyzmem a anarchi-
zmem. Nowe idee dla nowej ery" Spotkanie z Piotrem Kwiatkiewi-
i "Terroryzm na tle przemocy po- czem autorem książki "Amery-
litycznej" Jaroslawem Tomasie- kańska krucjata. Konflikt w Za-
wiczem, doktorem nauk poli- toce Perskiej"
tycznych, publicystą. Wszechobecność amerykańskich
W swoich artykułach i książkach interesów oraz bezpardonowe
mimo własnych sympatii ide- dążenie do ich realizacji coraz
owo-politycznych bez emocji i częściej odbierane są z dezapro-
rzetelnie przedstawia postacie, batą. Wywołują niechęć i lęk po-
ugrupowania i zostałych pod-
kierunki doktry- miotów mię-
nalne stojące na dzynarodowe-
przeciwległych go życia poli-
biegunach poli- tycznego i go-
tycznych. Oraz - spodarczego.
co szczególnie Biały Dom po-
istotne - wydo- strzegany jest
bywa na światło jako światowy
dzienne efeme- żandarm strze-
ryczne niejedno- gący własnych
K S I Ą Ż K I

krotnie inicjaty- interesów. Po-


wy, które bez gląd ten jest
jego wysiłku po- wyrazem opo-
zostałyby nie ru przeciw na-
znane polskie- ciskom poli-
mu czytelniko- tycznym Wa-
wi. Nowatorski, szyngtonu i in-

17
BIULETYN POZNAŃSKIEJ

terwencjom zbrojnym dokony- przekonująco wpisany w kon-


wanym przez Stany Zjednoczo- tekst miasta.
ne na przestrzeni ostatnich lat...
Jedną z mrocznych stron ame-
rykańskiego oblicza jest aktual- Prezentacja wydanej w tym roku
na sytuacja polityczna nad Za- (premiera miała miejsce również
toką Perską. Rzuca ona cień na na Rozbracie w czerwcu b.r.)
twarz scenarzysty współczesnych książki "Apostoł prawdy i miło-
dziejów Bliskiego Wschodu. ści. Filozoficzna młodość Micha-
ła Bakunina" Antoniego Kamiń-
Spotkanie z autorem książki skiego będącej w założeniu
"Opozycja polityczna w Krako- pierwszą częścią trylogii przed-
wie 1988-89" Remigiuszem Ka- stawiającej ewolucję poglądów
sprzyckim. Porozumienie elit jednego z najważniejszych my-
partyjnych i solidarnościowych ślicieli XIX wieku i ojców anar-
poprzedziły chizmu.
strajki i manife-
stacje szczegól-
nie burzliwe w
Krakowie. Za-
protestowały
wówczas nowe
roczniki robot-
ników i studen-
tów. Opozycja
w Krakowie
K S I Ą Ż K I

była wyjątkowo
silna i dobrze
zorganizowana.
Problem kondy-
cji i polityki
opozycji został
przez autora

18
BIBLIOTEKI ANARCHISTYCZNEJ

WYDAWNICTWO BIBLIOTEKI ANARCHISTYCZNEJ:


* "Utopia według Ursuli K. Le Guin" - 3 zł Wyborczej". (32 str. A5)
Ursula Le Guin jest jedną z najbar- * "Komitet Wolny Kaukaz - 23 lute-
dziej znanych i cenionych pisarek go 2000 r." - 3 zł
science fiction XX w., jest również Dokumenty i wydarzenia związane z
anarchistką a swoje poglądy przeka- głośną demonstracją pod rosyjskim
zuje w powieściach i opowiadaniach. konsulatem w Poznaniu która dopro-
(32 str. A5) wadziła do kryzysu dyplomatyczne-
* Fernando Pessoa "Bankier anar- go. (34 str. A5)
chista" - 2,5 zł * Augustyn Wróblewski "Czerwona
Zabawna satyra, w formie dialogu, Religia" - 3 zł
jednego z przywódców portugalskich Wybór tekstów oryginalnego, polskie-
modernistów. Uważasz, że bogaty go anarchisty w zakresie jego poglą-
bankier nie może być anarchistą?... dów moralno-religijnych, ze szkicem
(28 str. A5) życiorysu i omówieniem poglądów
* "Ruch Społeczeństwa Alternatyw- politycznych. (38 str. A5)
nego a opozycja w PRL" - 5 zł * "Nie w naszym imieniu" - 4 zł (3,5 zł)
Zbiór kilkunastu tekstów z lat 80-tych Dokumenty i teksty publicystyczne z
ukazujący relacje pomiędzy pierwszą kampanii przewciwko wojnie w Ira-
po wojnie polska grupą anarchistycz- ku prowadzonej przez Poznańską
ną a "Solidarnością", Kościołem i in- Koalicję Antywojenną z okresu pomię-
nymi grupami walczącymi z PRL- dzy lutym a lipcem 2003 r. Benefit na
owskim reżimem. (72 str. A5) PKA
* Grigorij Pietrowicz Maksimow "Moje * Początki anarchizmu polskiego - 3,5 zł
poglądy społeczne" - 3 zł Nieznane karty polskiej myśli anar-
Krótkie i syntetyczne opracowanie po- chistycznej wśród polskiej emigracji
glądów jednego z anarchistycznych popowstaniowej i młodych działaczy
uchodźców Rosyjskiej Rewolucji 1917 zafascynowanych działalnością anar-
r. (28 str. A5) chistów i nihilistów rosyjskich, z wy-
*"Odezwy i proklamacje polskich borem ciekawych materiałów źródło-
BIBLIOTEKA

grup anarchistycznych - wybór do wych. (44 str. A5)


1914 roku" - 3 zł
W większości po raz pierwszy publi- Wszystkie wymienione wyżej pozycje,
kowane w języku polskim. (36 str. A5) oraz inne wydawnictwa anarchistycz-
* "Ruch alternatywny w publika- ne zamawiać można pod adresem
cjach Gazety Wielkopolskiej" - 3 zł Oficyny Wydalniczej Bractwa
Spis artykułów dotyczących środo- "Trojka" lub zakupić bezpośrednio
wisk alternatywnych zamieszczo- w Bibliotece w godzinach jej otwarcia.
nych w lokalnym dodatku "Gazety

19
Poznańska Biblioteka
Anarchistyczna
ul. Pułaskiego 21a, Poznań
(za salonem samochodowym)

Telefon: (0..61) 8484672


(c z y n n y p o d c z a s d y ż u r ó w )
e - m a i l : biblioteka
biblioteka@ @ rozbrat.org
www.rozbrat.org
Adres korespondencyjny:
P.O. Box 5, 60-966 Poznań 31

Kontakty:
Archiwum: 0607992069 (Damian)
Wypożyczalnia: (0..61) 8237051 (Maciej
Hojak - w dni robocze od 8.00-15.00)
Fonoteka : tel. (0..61) 8619716,
e-mail: gitara_gra@wp.pl (Krzysztof)

Oficyna Wydalnicza Bractwa


„Trojka”
Maciej Hojak, os. Czecha 17/8
61-287 Poznań
(po aktualny katalog prześlij
kopertę i znaczek)