Vous êtes sur la page 1sur 8

Gradinita Electromagnetica

Calea Rahovei,Nr.266, sector 5,Bucuresti


Tel:0214232110

Director,
Berdilăă Măriă

PROIECT TEMATIC
,,5 OCTOMBRIE
Ziua Mondială A

Educaţiei,,
COORDONATOR: Educatoare Bâra Ana
DURATA PROIECTULUI: 1 zi - 5 octombrie 2017
LOCUL DESFĂŞURĂRII: Grăă dinitță Electromăgnetică, sector 5, Bucuresț ti
ARGUMENT
În 1994, UNESCO a inaugurat prima ZI MONDIALĂ A EDUCATORILOR, pentru a
comemora semnarea, în 1966, a recomandării făcute de UNESCO şi ORGANIZAŢIA
INTERNAŢIONALĂ A MUNCII privind condiţiile de muncă ale personalului didactic.
Această zi se sărbătoreşte în data de 5 octombrie în peste 200 de ţări.Ziua Mondială a
Educatorilor va pune accentul pe necesitatea de a planifica o mână de lucru eficace în domeniul
învăţământului, având în vedere deficitul de personal didactic calificat la nivel mondial. Aşadar, în
întreaga lume, această zi, sărbătorită în peste 200 de ţări, este consacrată personalului didactic, celor
care fac educaţia - educatori, învăţători, profesori, denumirea ei fiind World Teachers’ Day în
engleză sau Journée Mondiale des Enseignants, în franceză.
În sens pedagogic, educatia este fenomenul social complex privit in trei dimensiuni:
-activitate constienta a subiectului educatiei (educator) de stimulare, indrumare, formare a
obiectului educatiei (educat);
-proces de formare a omului pentru integrarea activa in societate, proces de formare
intelectuala, morala, profesionala, fizica, estetica;
-rezultat prin preluarea selectiva a actiunilor informationale si includerea in structuri
comportamentele proprii de cunoastere si actiune.
Pentru Platon,educatia ar fi “arta de a forma bunele deprinderi sau de a dezvolta atitudinile
native pentru virtute ale acelora care dispun de ele”. Aristotel, in lucrarea sa “Politica”, considera
ca educatia “trebuie sa fie un obiect al supravegherii publice,iar nu particulare”. In consecinta,ea
trebuie sa pregateasca viitori cetateni. Aceasta pregatire trebuia sa se fac diferentiat dupa modelul in
care cele trei aspecte ale sufletului (vegetativ,animal, rational) se distribuie in randul oamenilor.
De ce în România această zi se numeşte Ziua mondială a educaţiei, ignorând şi deformând
scopul pentru care a fost creată ? Probabil că pentru cei care au decis aşa doar ... educaţia contează,
nu şi educatorii. Ca şi cum educaţia poate fi făcută fără educatori. Ca şi cum calitatea actului
educativ nu ar depinde de condiţiile de viaţă şi de muncă ale celor care fac educaţia.
Schimbarea accentului de pe om pe acţiunea înfăptuită de acesta dovedeşte că în România
mentalităţile nu s-au schimbat. Sau poate, e o simplă problemă de ... traducere. Poate mai marii
noştri nu ştiu să traducă World Teachers’ Day. Indiferent de motivele unei astfel de decizii în
discordanţă cu hotărârea UNESCO, întrebarea esenţială rămâne: cum poate România să
sărbătorească o Zi Mondială a Educaţiei în vreme ce în întreaga lume se sărbătoreşte Ziua Mondială
a Educatorilor? Urmată de o altă întrebare, la fel de importantă: merită personalul didactic,
educatorii să fie sărbătoriţi nu numai în întreaga lume ci şi în România?
De ce o zi consacrată cadrelor didactice - educatori, învăţători sau profesori? Pentru că
ei contribuie în mod esenţial la dezvoltarea unei ţări, asigurând transmiterea de cunoştinţe. Ei joacă,
de asemenea, un rol civic de mare importanţă, contribuind la păstrarea coeziunii sociale.
La mulţi ani dascălilor de pretutindeni şi să nu uităm că o educaţie de calitate reprezintă cheia
reuşitei profesionale!

Scopul proiectului:

Educaţia face parte din viaţa de zi cu zi a fiecărui om, de aceea ca şi


cadre didactice trebuie să insuflăm celor mici dragostea pentru
cunoaştere, educaţie, autoeducaţie, cultivarea respectului pentru cei care
oferă educaţia, adică dascălii, fie ei educatori, învăţători sau profesori.
Obiectivele proiectului:
 Săă cunoăscăă semnificătției zilei de 5 octombrie – Ziuă Educătției;
 Săă reălizeze o lucrăre cu temă propusăă îîn tehnică

Grupul ţintă: prescolării grădinitei Electromăgnetică


Locul desfăşurării: sălă de grupăă ;
Perioada de desfăşurare: 5 OCTOMBRIE 2017
Domenii experiențiale implicate în proiect:
Domeniul limbă si comunicăre
Domeniul estetic sț i creătiv
Domeniul om sț i societăte
Domeniul Sț tiintțăă - Cunoăsț tereă mediului

Metode de evaluare:

Expozitție cu lucrăă rile reălizăte de presț colări.


Se vor ăcordă diplome de părticipăre tuturor copiilor.

Responsabil proiect: Educătoăre Băî ră Ană


Colaboratori:
Berdilăă Măriă - director
Ovreiu Vălentină - profesor pentru inv. presț colăr
Văă limăă reănu Diănă - educătoăre
Trăche Sină - profesor pentru inv. presț colăr
Văsile Mioără - educătoăre
Păă lăă doiu Cristină - educătoăre
Căă lină Dănielă - educătoăre
Răă doi Monică Vălentină - profesor pentru inv. presț colăr

Materiale, resurse:
Resurse umăne: - presț colării grupelor măre A, măre B, măre C, mijocie A,
mijlocie B, mijlocie C, micăă A, micăă B
- educătoărele grupelor

Resurse materiale: lăptop, imăgini cu grăă dintță, coli de desen, creioăne


colorăte, căriocă, ăcuărele, hărtie colorătă, lipici.
Activităţi programate:

NR. DOMENIUL LOC


ACTIVITATEA PARTICIPANȚI
CRT. EXPERIENȚIAL VIZAT DESFĂŞURARE
1. Domeniul Om și Grădinița - micul meu Grupa Mică A sala de grupă
societate - Activitate univers - lipire Educatoare Bâra Ana
practică
2. Domeniul Știință - Grădinița mea - Grupa Mică B sala de grupă
Cunoașterea mediului observăre Prof. pentru înv.
Preșc. Ovreiu
Valentina
3. Domeniul Om și Cartea - confectționăre Grupa Mare A sala de grupă
Societate - Activitate Prof. pentru înv.
practică Preșc. Trache Sina
4. Domeniul Limbă și Cartea fermecată - Grupa Mare A sala de grupă
Comunicare vizionăre Prof. pentru înv.
Preșc. Trache Sina
5. Domeniul Om și Semnul de carte - Grupa Mare B sala de grupă
Societate - Activitate confectionăre Prof. pentru înv.
practică Preșc. Rădoi Monica
6. Domeniul Limbă și Cartea mea preferată - Grupa Mare B sala de grupă
Comunicare convorbire Prof. pentru înv.
Preșc. Rădoi Monica
7.

8.

Popularizarea proiectului:
 Publicăreă proiectului pe www.didăctic.ro.

Dăscăliţa
Octavian Goga

Când, tremurându-şi jalea şi sfiala,


Un cânt pribeag îmbrăţişează firea,
Şi-un trandafir crescut în umbră moare,
Şi soare nu-i să-i plângă risipirea,
Eu plâng atunci, căci tu-mi răsai în zare,
A vremii noastre dreaptă muceniţă,
Copil blajin, cuminte prea devreme,
Sfielnică, bălaie dăscăliţă.

Ca strălucirea ochilor tăi limpezi,


Poveste nu-i mai jalnic povestită,
Tu eşti din leagăn soră cu sfiala,
Pe buza ta n-a tremurat ispită.
Cununa ta de zile şi de visuri
Au împletit-o rele ursitoare,
Ca fruntea ta nu-i frunte de zăpadă,
Şi mână nu-i atâtea ştiutoare.

Moşnegi, ceteţi ai cărţilor din strană,


Din graiul tău culeg învăţătură,
E scrisă parcă-n zâmbetele tale
Seninătatea slovei din scriptură.
În barba lor, căruntă ca amurgul,
Ei strâng prinosul lacrimilor sfinte,
Căci văd aievea întrupat ceaslovul
În vorba ta domoală şi cuminte.

La tine vin nevestele să-şi plângă


Feciorii duşi în slujbă la-mpăratul,
Şi tu ascunzi o lacrimă-ntre slove,
În alte ţări când le trimiţi oftatul...
Şi fete vin, să le-nfloreşti altiţa,
La pragul tău e plină ulicioara,
Şi fetele îşi şopotesc în taină:
"Ce mâini frumoase are domnişoara!"

...Aşa, grijind copiii altor mame,


Te stingi zâmbind în calea ta, fecioară,
Iar căpătâiul somnului tău vitreg
De-un vis deşert zadarnic se-nfioară.
Tu parc-auzi cum picură la geamuri
Un ciripit de pui de rândunică
Şi-un gând răzleţ îţi înfierbântă tâmpla,
Cu tine-adoarme-o dulce, sfântă frică.

Sfios, amurgul toamnei mohorâte


Îşi mişcă-ncet podoaba lui bolnavă,
Ca din cădelniţi fumul de tămâie,
Prelung se zbate frunza din dumbravă.
Tu stai în prag, şi din frăgar o frunză
La sânul tău s-a coborât să moară,
Iar vântul spune crengilor plecate
Povestea ta, frumoasă domnişoară...

Adaptare după Nina Cassian


Tț in minte-un timp ce nu l-ă sț ters uităreă,
Căî nd, lăî ngăă chipul mămei, mult iubit,
IÎmi ăpăă reă ălăă tureă ălt chip,
Un chip frumos sț i blăî nd: educătoăreă.

Erăm copii, vreo douăă zeci, îîn clăsăă ,


Unii măi vrednici, ăltții măi poznăsț i,
Dăr totți tăă ceăm căî nd ăuzeăm pe sălăă
Mult ăsț teptătții, cunoscutții păsț i.

Intră cum ăr intră îîn căsă ei


Sț i ne vorbeă de căî te sunt pe lume,
IÎn limpezi vorbe, pline de temei,
Sț i pentru îîntțelesul nostru-ănume.

Voi sț ti oricăî nd, chiăr ănii de-ăr măi trece,


De ochii ei, de păă rul ei băă lăi,
De mersul, de dulceătță ei din grăi,
De-nvăă tțăătură-i, niciodătăă rece.
DIPLOMA
Se acordă preșcolarului.................................
din grupa ............ de la Grădinița Electromagnetica,
Bucuresti, pentru participarea activă la proiectul 5
OCTOMBRIE – ZIUA
MONDIALĂ A EDUCAŢIEI.
Director, Educatoare,
Berdilă Maria
DIPLOMA
Se acordă preșcolarului.................................
din grupa ............ de la Grădinița Electromagnetica,
Bucuresti, pentru participarea activă la proiectul 5
OCTOMBRIE – ZIUA
MONDIALĂ A EDUCAŢIEI.
Director, Educatoare,
Berdilă Maria