Vous êtes sur la page 1sur 1

Tabla de integrales www.vaxasoftware.com/indexes.

html

∫ dx = x + C ∫ kdx = kx + C
x2 x3
∫ xdx = +C ∫ x dx = +C
2

2 3
x n +1 u n +1
∫ x dx = n + 1 + C , (n ≠ −1) ∫ u ' u dx = + C , (n ≠ −1)
n n

n +1
1 u'
∫ x dx = ln x + C ∫u dx = ln u + C

1 u'
∫ x + a dx = ln x + a + C ∫ u + a dx = ln u + a + C
∫e dx = e x + C ∫ u' e dx = e u + C
x u

ax au
∫ a dx = + C , ( a > 0, a ≠ 1) ∫ u ' a dx = ln a + C , (a > 0, a ≠ 1)
x u
ln a

∫ sen xdx = − cos x + C ∫ u' sen udx = − cos u + C


∫ cos xdx = sen x + C ∫ u' cos udx = sen u + C
1 u'
∫ cos 2
x
dx = tan x + C ∫ cos 2
u
dx = tan u + C

∫ (1 + tan x ) dx = tan x + C ∫ u ' (1 + tan u ) dx = tan u + C


2 2

1 u'
∫ sen 2
x
dx = − cotan x + C ∫ sen u dx = −cotan u + C
2

1 u'
∫ 1− x
dx = arcsen x + C ∫ dx = arcsen u + C
1− u2
2

1 u'
∫1+ x 2
dx = arctan x + C ∫1+ u 2
dx = arctan u + C

1 1 x u' 1 u
∫a 2
+x 2
dx = arctan + C
a a ∫a 2
+u 2
dx = arctan + C
a a

Integral de la suma o resta ∫ (u ± v)dx = ∫ udx ± ∫ vdx


Integración por partes ∫ udv = uv − ∫ vdu
b

b
Regla de Barrow f ( x) dx = F ( x) a = F (b) − F (a )
a

Siendo: u, v funciones de x; a, k, n, C constantes.