Vous êtes sur la page 1sur 1

bevoegd zou zijn om de regels te hand- rateur zijn pijlen op de rol van Wa- Maar de Raad van State

van State oordeelt dat


haven. De ergernis van Elout komt ternet. Dit bestuursorgaan zou niet de scheepsreparateur het verkeerd Fiona Oomen
voort uit zijn al jaren durende strijd het recht hebben om dwangsommen ziet. Het college mag volgens de wet Regiocoördinator Centraal- en
om deWeekblad Schuttevaer
ligplaats van - 21/11/2018
zijn werkschip Copy Reduced
namens het gemeentebestuur op tozelf
73% from original
de regels to fit
handhaven ena4
datpage
ook Oost-Nederland Page : 15
aan de Bickersgracht. Hij heeft dat te leggen, omdat het daarvoor geen overlaten aan Waternet. (AvdW) 0630-731313 / regiocon@bln.nl

Blikvanger van Suriname bron van zorg en ergernis


PARAMARIBO Wie in Paramaribo is geweest heeft Surinamerivier. Negen van de tien overleven dat niet.
hem gezien en wellicht bedwongen. De 'boggel' In het parlement is gepleit voor het aanbrengen van
van Suriname. De voor Surinaamse begrippen beveiligingshekken of vangnetten op de brug.
imposante, steile Wijdenboschbrug, in de volks- Maar het ministerie van Openbare Werken houdt
mond Bosjebrug genoemd, bestaande uit twee rij- de boot af: 'Hoewel mensenlevens belangrijker zijn,
stroken en is een van de opmerkelijkste bouwwer- speelt het kostenplaatje ook een bijzondere rol', al-
ken in Suriname, in vele opzichten. dus het ministerie.

De 'boggel'-brug vormt de verbinding over de Su- Nauwelijks onderhoud


rinamerivier tussen Paramaribo en Meerzorg, in De 1504 meter lange en 52 meter hoge brug is
het district Commewijne. Maar de brug is ook een gebouwd door Ballast Nedam en werd in 2000 opge-
bron van ergernis. Automobilisten ergeren zich aan leverd. Sindsdien is nauwelijks onderhoud aan het
de vele oude en krakkemikkige vrachtwagens die de kunstwerk gepleegd. Er wordt intussen publiekelijk
brug slechts in slakkengang kunnen bedwingen. Er getwijfeld aan de veiligheid. Maar volgens het minis-
gebeuren ook regelmatig ongelukken vanwege hape- terie is er niets aan de hand met de brug, die mak-
rende remmen. kelijk 100 jaar mee moet kunnen. ‘De brug is veilig,
maar er moeten nog wat onderhoudswerkzaamhe-
Bijnaam den worden uitgevoerd.
Daarnaast heeft de Bosjebrug een tweede bijnaam Het gaat meer om de beschadigingen door bijvoor- Aan de ‘Bosjebrug’ is al bijna 20 jaar geen onderhoud gepleegd, er gebeuren
gekregen, de zelfmoordbrug. Herhaaldelijk springen beeld aanrijdingen, aanvaringen, slijtage et cetera', vaak ongelukken op de steile opritten en regelmatig springen mensen van de
er mensen vanaf in de verraderlijk snel stromende stelt het ministerie. (PK) brug de dood tegemoet. (Foto Paul Kraaijer)

Copyright © Schuttevaer. All rights reserved. 2018


November 21, 2018 7:59 am (GMT +3:00) Powered by TECNAVIA

Centres d'intérêt liés