Vous êtes sur la page 1sur 7

IX Seminario Euro Latinoamericano de Sistemas de Ingeniería 2013

ISBN 978-980-7630-00-9

'(7(50,1$&,Ï1 (;3(5,0(17$/ '(/ ()(&72 '(/ (6)8(5=2 $;,$/ < /$ 35(6,Ï1


,17(51$ (1 (/ 685*,0,(172 '( /26 '()(&726 (1 (/ 352&(62 '( '2%/$'2 '(
78%26 325 (/ 0e72'2 '( $55$675(

(;3(5,0(17$/ '(7(50,1$7,21 2) 7+( ())(&7 2) $;,$/ 675(66 $1' ,17(51$/


35(6685( ,1 7+( (0(5*(1&( 2) '()(&76 ,1 7+( 352&(66 2) 527$5< '5$:
%(1' 2) 78%(6

-RUJH /XLV +XUWDGR 2UWHJD 2UOHQLV 0DOHXGL 0iUTXH] 3DUHGHV -RVp $U]ROD 5XL] 5D~O 6DQWDQD 0LOiQ -DYLHU
&iUGHQDV

8QLYHUVLGDG 3ROLWpFQLFD 7HUULWRULDO GH $UDJXD ³)HGHULFR %ULWR )LJXHURD´ $Y 8QLYHUVLGDG DO ODGR GHO &RPDQGR GH
)$1 ± 3HDMH 0XQLFLSLR -RVp )pOL[ 5LEDV (VWDGR $UDJXD 9HQH]XHOD 7HOI $SDUWDGR
 &yGLJR 3RVWDO 837$
MRUJHOXLV#\DKRRHV MRUJHOXLV#JPDLOFRP PDOHXGLPDUTXH]#JPDLOFRP WDULED#JPDLOFRP

,QVWLWXWR 6XSHULRU 3ROLWpFQLFR ³-RVp $QWRQLR (FKHYHUUtD´ /D +DEDQD &XED 7HO  
MDUDU]ROD#PHFDQLFDFXMDHHGXFX MDUDU]ROD#\DKRRHV

8QLYHUVLGDG GH +ROJXtQ $Y ;; $QLYHUVDULR .P 3LHGUD %ODQFD +ROJXtQ &XED 7HOI  
$SDUWDGR 3RVWDO 
UVPLODQ#JPDLOFRP VDQWDQD#FDGFDPXKRHGXFX

5(680(1 (O GREODGR GH WXERV HV XQ SURFHVR XWLOL]DGR HQ GLIHUHQWHV DSOLFDFLRQHV LQGXVWULDOHV ([LVWHQ GLIHUHQWHV PpWRGRV SDUD HVWH
SURSyVLWR XQR GH HOORV HV HO GREODGR GH WXERV SRU HO PpWRGR GH DUUDVWUH 'XUDQWH HVWH SURFHVR VH SURGXFHQ GHIRUPDFLRQHV HQ OD VHFFLyQ
WUDQVYHUVDO GHO WXER /D PD\RU FRQWULEXFLyQ GH HVWH WUDEDMR HV TXH VH UHDOL]D OD GHWHUPLQDFLyQ H[SHULPHQWDO GHO HIHFWR GHO HVIXHU]R
D[LDO \ OD SUHVLyQ LQWHUQD HQ HO VXUJLPLHQWR GH ORV GHIHFWRV GH DGHOJD]DPLHQWR DSODQDPLHQWR \ IRUPDFLyQ GH DUUXJDV HQ OD SDUWH LQWHUQD
GH OD FXUYD HQ HO GREODGR GH WXERV SRU HVWH PpWRGR /DV HFXDFLRQHV XWLOL]DGDV HVWiQ EDVDGDV HQ OD WHRUtD GH OD GHIRUPDFLyQ SOiVWLFD
SDUD HO HVWXGLR GH ODV GHIRUPDFLRQHV TXH RFXUUHQ HQ HO SURFHVR /RV UHVXOWDGRV GHO PRGHOR VH YDOLGDQ FRQ OD VLPXODFLyQ GH ODV
HFXDFLRQHV HQ HO VRIWZDUH 0$7+(0$7,&$/Š \ FRQ UHVXOWDGRV REWHQLGRV HQ WDOOHUHV GH SURGXFFLyQ

3DODEUDV &ODYHV 'REODGR GH WXERV SRU DUUDVWUH

$%675$&7 7XEH EHQGLQJ LV D SURFHVV XVHG LQ YDULRXV LQGXVWULDO DSSOLFDWLRQV 7KHUH DUH GLIIHUHQW PHWKRGV IRU WKLV SXUSRVH RQH RI
WKHP LV URWDU\ GUDZ EHQGLQJ RI WXEHV 'XULQJ WKLV SURFHVV RFFXU GHIRUPDWLRQV RI WKH FURVV VHFWLRQ RI SLSH 7KH PDLQ FRQWULEXWLRQ RI
WKLV ZRUN LV WKDW LW PDNHV WKH H[SHULPHQWDO GHWHUPLQDWLRQ RI WKH HIIHFW RI D[LDO IRUFH DQG LQWHUQDO SUHVVXUH LQ WKH HPHUJHQFH RI GHIHFWV
RI WKLQQLQJ IODWWHQLQJ DQG ZULQNOLQJ RQ WKH LQVLGH RI WKH FXUYH LQ WXEH EHQGLQJ E\ WKLV PHWKRG 7KH HTXDWLRQV XVHG DUH EDVHG RQ
WKH WKHRU\ RI WKH SODVWLF GHIRUPDWLRQ IRU WKH VWXG\ RI WKH GHIRUPDWLRQV WKDW RFFXU LQ WKH SURFHVV 7KH PRGHO UHVXOWV DUH
YDOLGDWHG ZLWK VLPXODWLRQ RI WKH HTXDWLRQV LQ 0$7+(0$7,&$/ Š VRIWZDUH DQG UHVXOWV RI ZRUNVKRSV

.H\ZRUGV 5RWDU\ GUDZ EHQGLQJ RI WXEHV

FDUJDV H[WHUQDV HQ HO DGHOJD]DPLHQWR R HQJURVDPLHQWR \


, ,1752'8&&,Ï1 DSODQDPLHQWR GH OD SDUHG GHO WXER 3RU VX SDUWH 6WUDQR >@
(Q ORV ~OWLPRV DxRV VH KDQ HVWXGLDGR ORV IHQyPHQRV TXH DQDOL]D XQ SURFHGLPLHQWR SDUD GLVHxDU DXWRPiWLFDPHQWH ODV
RFXUUHQ HQ HO SURFHVR GH GREODGR GH WXERV SRU DUUDVWUH WDOHV KHUUDPLHQWDV TXH LQWHUYLHQHQ HQ HO SURFHVR GH GREODGR GH
FRPR OD UHFXSHUDFLyQ HOiVWLFD ODV GHVYLDFLRQHV GHO HVSHVRU GH WXERV /RV LQYHVWLJDGRUHV :DQJ >@ \ <DQJ >@ GHVDUUROODQ XQ
SDUHG \ HO UDGLR GHO WXER IRUPDFLyQ GH DUUXJDV HQ OD SDUWH SURFHGLPLHQWR EDVDGR HQ XQ PpWRGR HQHUJpWLFR SDUD
LQWHUQD GH OD FXUYD \ RWURV 6WUDQR >@ :DQJ ; >@ :DQJ GHWHUPLQDU HO PtQLPR UDGLR GHO GDGR FXUYR D XVDU FRQ YLVWDV D
>@ <DQJ >@ 0XFKRV DXWRUHV 6WUDQR :DQJ ;>@ :DQJ HYLWDU HO DUUXJDPLHQWR GH OD ]RQD LQWHUQD GH OD FXUYD GHO WXER
->@ = -LP >@ LQVLVWHQ HQ TXH XQR GH ORV SUREOHPDV GXUDQWH HO SURFHVR GH GREODGR /RX >@ LPSOHPHQWD XQ FRQWURO
IXQGDPHQWDOHV GHO GREODGR GH WXERV HV HO IHQyPHQR GH OD D SDUWLU GH GDWRV GH ORWHV GH WXERV GREODGRV SDUD OD REWHQFLyQ
YDULDFLyQ GHO HVSHVRU GH SDUHG \ GHO UDGLR HQ OD FXUYDWXUD GHO GH XQD PHMRU SUHFLVLyQ HQ OD GHWHUPLQDFLyQ GH OD UHFXSHUDFLyQ
WXER GREODGR \ OD IRUPDFLyQ GH DUUXJDV HQ OD SDUWH LQWHUQD GH HOiVWLFD +XDZHQ >@ LQYHVWLJD ODV FDUDFWHUtVWLFDV GH OD
OD FXUYD 8QR GH ORV WUDEDMRV PiV FRPSOHWRV HQ HVWH VHQWLGR GLVWRUVLyQ GH OD VHFFLyQ WUDQVYHUVDO HQ WXERV UHFWDQJXODUHV
HV HO WUDEDMR GH :DQJ >@ GRQGH VH DQDOL]D OD LQIOXHQFLD GH ODV GREODGRV SRU HO PpWRGR GH DUUDVWUH XWLOL]DQGR HO PpWRGR GH
IX Seminario Euro Latinoamericano de Sistemas de Ingeniería 2013
ISBN 978-980-7630-00-9

HOHPHQWRV ILQLWRV WULGLPHQVLRQDO FRQFOX\HQGR TXH ODV $%$486([SOLFLW SDUD GHWHUPLQDU ORV HIHFWRV GH OD JHRPHWUtD
GLVWRUVLRQHV GH OD IRUPD GHO WXER RFXUUHQ HQ OD OtQHD GH GHO GREODGR HQ OD DSDULFLyQ GH DUUXJDV ORV UHVXOWDGRV ORV
VLPpWULFD \ HQ OD SDUWH H[WHUQD GH OD FXUYD /L >@ KDFH XQ YDOLGD H[SHULPHQWDOPHQWH =KX >@ HVWDEOHFH XQ PRGHOR GH
HVWXGLR GH GREODGR GH WXERV FLOtQGULFRV GH DOXPLQLR GH SDUHG DQiOLVLV GH VHQVLELOLGDG HQ FRPELQDFLyQ FRQ XQ PRGHOR GH
GHOJDGD FRQ UDGLR GH GREODGR SHTXHxR DSOLFDQGR FLHUWD FDUJD SUHGLFFLyQ SRU HOHPHQWR ILQLWR SDUD HO HVWXGLR GHO HIHFWR GH ORV
GH HPSXMH HQ YDULRV QLYHOHV DO WXER DQWHV GH OD ]RQD GH SDUiPHWURV GH GREODGR HQ OD UHFXSHUDFLyQ HOiVWLFD \ OD
GHIRUPDFLyQ FRQFOX\HQGR TXH ODV DSOLFDFLyQ GH WDO FDUJD GHIRUPDFLyQ GH OD VHFFLyQ WUDQVYHUVDO SDUD HO GREODGR GH
SXHGH UHGXFLU HO QLYHO GH ORV GHIHFWRV GH DGHOJD]DPLHQWR \ WXERV UHFWDQJXODUHV GH ODWyQ GH SDUHG GHOJDGD =KX >@ KDFH
DSODQDPLHQWR HQ OD FXUYD <DQJ >@ (VWXGLD OD LQIOXHQFLD GH OD XQ HVWXGLR GH OD UHFXSHUDFLyQ HOiVWLFD HQ HO GREODGR GH WXERV
IULFFLyQ HQ HO GREODGR GH WXERV GH SDUHG GHOJDGD \ JUDGR GH UHFWDQJXODUHV GH SDUHG GHOJDGD + FRQ OD ILQDOLGDG GH
GREODGR '2%  SDUD HO HVWXGLR GHO FRPSRUWDPLHQWR GH LQFUHPHQWDU OD SUHFLVLyQ OD HILFLHQFLD FRPSXWDFLRQDO GH XQ
YDULRV IHQyPHQRV WDOHV FRPR OD IRUPDFLyQ GH DUUXJDV HO FyGLJR GH VLPXODFLyQ )(0
DGHOJD]DPLHQWR \ HO DSODQDPLHQWR 8WLOL]D OD VLPXODFLyQ SRU :HOR >@ HVWH WUDEDMR WLHQH SRU ILQDOLGDG HO HVWXGLR GH OD
HOHPHQWR ILQLWR FRPELQDGR FRQ H[SHULPHQWRV ItVLFRV =KDR DSOLFDELOLGDG GH XVR GH VLPXODFLRQHV SRU PpWRGRV QXPpULFRV
>@ KDFH XQ HVWXGLR GHO SURFHVR GH GREODGR GH WXERV SDUD SUHGHFLU OD FDSDFLGDG GH IOH[LyQ \ OD UHFXSHUDFLyQ HOiVWLFD
UHFWDQJXODUHV GH DOHDFLRQHV GH DOXPLQLR GH SDUHG GHOJDGD \ HQ HO GREODGR LQGXVWULDO HQ WXERV GH SDUHG GHOJDGD GH
FRQ UDGLR GH GREODGR SHTXHxR SDUD GHWHUPLQDU HO PtQLPR DOHDFLRQHV GH DOXPLQLR HQ GLIHUHQWHV FRQGLFLRQHV GH GREODGR
UDGLR SDUD HO FXDO FRPLHQ]D D DSDUHFHU OD DUUXJD HQ OD FXUYD :X >@ HVWXGLD OD LQIOXHQFLD GH OD WHPSHUDWXUD \ OD YHORFLGDG
XWLOL]D OD WHRUtD GH OD GHIRUPDFLyQ SOiVWLFD FRPELQDGD FRQ HO GHO GREODGR HQ OD FDSDFLGDG GH IOH[LyQ HQ WXERV GH DOHDFLRQHV
PpWRGR HQHUJpWLFR +DVDQSRXU >@ HQ HVWD LQYHVWLJDFLyQ VH GH PDJQHVLR HQ IXQFLyQ GHO DSODQDPLHQWR \ OD UHFXSHUDFLyQ
KDFH XQ HVWXGLR HQ UHODFLyQ D OD DSDULFLyQ GH DUUXJDV HQ WXERV HOiVWLFD /ă]ăUHVFX >@ XWLOL]D HO FyGLJR H[SOtFLWR
GREODGRV GH SDUHG GHOJDGD FRQVLGHUDQGR HO IHQyPHQR GH OD HWD'LQDIRUP SDUD HO DQiOLVLV SRU PpWRGRV QXPpULFRV SDUD HO
DQLVRWURStD HQ HVWH GHIHFWR XWLOL]D XQ PRGHOR SRU HOHPHQWR HVWXGLR GH ORV GHIHFWRV GHO GREODGR GH WXERV GH DOHDFLRQHV GH
ILQLWR XWLOL]DQGR SDUiPHWURV GH YHORFLGDG LQWHJUDO /LX >@ DOXPLQLR 5HQ >@ HVWXGLD HO OD LQIOXHQFLD GH OD VROGDGXUD \ OD
HVWXGLD OD GLVWULEXFLyQ GHO DGHOJD]DPLHQWR D OR ODUJR GH OD GLVWULEXFLyQ GH ORV HVIXHU]RV HQ WXERV GREODGRV \ VX UHODFLyQ
FXUYD GH OD SDUHG HQ WXERV UHFWDQJXODUHV GREODGRV GH FRQ ORV GHIHFWRV GH GREODGR +XUWDGR >@ LPSOHPHQWD XQ
DOHDFLRQHV GH DOXPLQLR GH SDUHG GHOJDGD GHWHUPLQD OD DOJRULWPR EDVDGR HQ HO PpWRGR GH H[SORUDFLyQ GHO SURJUDPD
LQIOXHQFLD GH OD JHRPHWUtD GH ODV KHUUDPLHQWDV DVt FRPR GH 7FKHE\FKHII SDUD OD RSWLPL]DFLyQ PXOWLREMHWLYR GH ODV
Q~PHUR GH ERODV GHO PDQGULO OD YHORFLGDG GHO SURFHVR \ OD YDULDEOHV GH FDUJD TXH HVWDEOHFH XQ FRPSURPLVR UD]RQDEOH
KROJXUD HQWUH PDQGULO \ GLiPHWUR LQWHUQR GHO WXER UHVSHFWR DO HQWUH ORV WUHV GHIHFWRV LQKHUHQWHV DO SURFHVR GH GREODGR GH
IHQyPHQR GHO DGHOJD]DPLHQWR GH OD SDUHG GHO WXER /LX >@ WXERV SRU DUUDVWUH DGHOJD]DPLHQWR DSODQDPLHQWR \ IRUPDFLyQ
HVWXGLD OD GHIRUPDFLyQ FRODSVR HQ WXERV UHFWDQJXODUHV GH DUUXJDV +XUWDGR >@ GHWHUPLQD ODV IURQWHUDV GH ORV
GREODGRV 6H EDVD HQ XQ PRGHOR VLPSOLILFDGR SDUD ODV FDUJDV \ FDPSRV GH H[LVWHQFLD GHO HVIXHU]R D[LDO \ OD SUHVLyQ LQWHUQD HQ
GHIRUPDFLRQHV TXH HMHUFHQ ODV KHUUDPLHQWDV TXH VH REWLHQHQ HO SURFHVR GH GREODGR GH WXERV SRU DUUDVWUH +XUWDGR >@
DQDOtWLFDPHQWH HQWRQFHV XQD IRUPXOD DQDOtWLFD GH GHIRUPDFLyQ GHWHUPLQD OD UHODFLyQ HQWUH OD PDJQLWXG GH OD SUHVLyQ LQWHUQD \
FRODSVR VH GHGXFH EDVDGD HQ OD WHRUtD GH OD SODFD \ OD FiVFDUD \ OD KROJXUD HQWUH PDQGULO \ GLiPHWUR LQWHUQR GHO WXER HQ HO
ILQDOPHQWH HO PRGHOR VH FRPSDUD FRQ UHVXOWDGRV GH ODV SURFHVR GH GREODGR GH WXERV SRU DUUDVWUH 'HO DQiOLVLV DQWHULRU
H[SHULPHQWDFLRQHV =KDQJ >@ (VWXGLD D WUDYpV GHO VH SXHGH DSUHFLDU TXH HO GREODGR GH WXERV HV XQD WHPiWLFD
H[SHULPHQWR \ XQ DQiOLVLV DQDOtWLFR ODV FDUDFWHUtVWLFDV GHO HVWXGLDGD HQ OD DFWXDOLGDG SHUR TXHGDQ D~Q DVSHFWRV SRU
GREODGR GH WXERV GH WLWDQLR GH SDUHG GHOJDGD FRQ JUDQ GHILQLU WDOHV FRPR ORV TXH VH SODQWHDQ HQ HVWH WUDEDMR +XUWDGR
GLiPHWUR GH GDGR FXUYR EDVDGR HQ XQ GLVHxR RUWRJRQDO >@ GD UHVSXHVWD D VLHWH SUHJXQWDV FRPXQHV HQ HO SURFHVR GH
H[SHULPHQWDO \ XQ DQiOLVLV SRU HOHPHQWR ILQLWR WULGLPHQVLRQDO GREODGR GH WXERV SRU DUUDVWUH
ORV HIHFWRV GH ORV SDUiPHWURV GHO SURFHVR HQ HO
FRPSRUWDPLHQWR GHO GREODGR VH LQYHVWLJDURQ QXPpULFDPHQWH ,, '(6$552//2
HQ HVWH WUDEDMR /L >@ HPSOHD OD WHRUtD GH OD GHIRUPDFLyQ
SOiVWLFD XQ FyGLJR WULGLPHQVLRQDO H[SOLFLWR GH DQiOLVLV SRU 'HWHUPLQDFLyQ H[SHULPHQWDO GHO HIHFWR GHO HVIXHU]R D[LDO \
HOHPHQWR ILQLWR \ H[SHULPHQWRV ItVLFRV SDUD GHWHUPLQDU HO OD SUHVLyQ LQWHUQD VREUH HO VXUJLPLHQWR GHO
FRPSRUWDPLHQWR GH OD UHFXSHUDFLyQ HOiVWLFD HQ HO GREODGR GH DGHOJD]DPLHQWR DSODQDPLHQWR \ IRUPDFLyQ GH DUUXJDV
WXERV GH WLWDQLR GH DOWD UHVLVWHQFLD /LX >@ HVWXGLD HO (Q HO SURFHVR GH GREODGR SRU DUUDVWUH LQWHUYLHQHQ FRPR
IHQyPHQR GH OD FDUJD GLIHUHQFLDO D FRQVHFXHQFLD GHO HVWDGR GH YDULDEOHV GH GHFLVLyQ HO HVIXHU]R D[LDO \ OD SUHVLyQ LQWHUQD
WHQVLRQHV D FRPSUHVLyQ \ WUDFFLyQ HQ ODV SDUWHV LQWHUQD \ DSOLFDGDV DO WXER ODV YDULDEOHV LQGHSHQGLHQWHV GH FRRUGLQDFLyQ
H[WHUQD GH OD FXUYD HQ HO GREODGR GH WXERV FLOtQGULFRV GH VRQ HO PDWHULDO < HVSHVRU W \ GLiPHWUR GHO WXER ' \ HO
WLWDQLR GH SDUHG JUXHVD HPSOHD XQ FyGLJR SRU HOHPHQWR ILQLWR UDGLR GHO GDGR FXUYR 5 < ODV YDULDEOHV GHSHQGLHQWHV R
SDUD SUHGHFLU OD YDULDFLyQ GHO HVSHVRU GH SDUHG GHO WXER \ OD LQGLFDGRUHV GH HILFLHQFLD VRQ ODV PDJQLWXGHV GHO
GLVWRUVLyQ GH OD VHFFLyQ WUDQVYHUVDO 6KDQ >@ HVWXGLD HO DGHOJD]DPLHQWR HO DSODQDPLHQWR \ OD IRUPDFLyQ GH DUUXJDV
SURFHVR GH GREODGR GH WXERV UHFWDQJXODUHV GH DOHDFLRQHV GH >  @ WDO FRPR VH PXHVWUD HQ OD ILJXUD 
DOXPLQLR GH SDUHG GHOJDGD XWLOL]D XQ FyGLJR SRU HOHPHQWR
ILQLWR WULGLPHQVLRQDO VREUH OD SODWDIRUPD GH


IX Seminario Euro Latinoamericano de Sistemas de Ingeniería 2013
ISBN 978-980-7630-00-9

  


VXP  
VXP  
7HVW LJXDOGDG GH ODV YDULDQ]DV YHU WDEOD 
7DEOD ,JXDOGDG GH ODV YDULDQ]DV
7HVW + V V V V V Q 

VL PD[ ) FDOF I 
)LJXUD 9DULDEOHV HQ HO SURFHVR GH GREODGR 
VL PLQ )  RN I 
3DUD HO DQiOLVLV H[SHULPHQWDO VH SDUWH GH GDWRV REWHQLGRV 7HVW VLJQLILFDFLyQ GH ORV HIHFWRV YHU WDEOD 
GXUDQWH HO SURFHVR GH GREODGR GH WXERV GH PDWHULDO $FHUR
$,6, 6WHHO QRUPDOL]HG DW ƒ& FRQ OtPLWH GH IOXHQFLD 7DEOD 7HVW VLJQLILFDFLyQ GH ORV HIHFWRV
< 03D HORQJDFLyQ UHODWLYD GH GLiPHWUR PP E < E E [ E [ E [ [
HVSHVRU GH SDUHG W PP IDFWRU GH SDUHG :) \ JUDGR E 6 1 P Q 6G 
GH GREODGR '2% >@ $TXt VH UHDOL]D XQ GLVHxR IDFWRULDO E 6 P I 
FRPSOHWR GH GRV IDFWRUHV HVIXHU]R D[LDO ı[¦ \ SUHVLyQ LQWHUQD E Q 6 Q W I 
3L PDQWHQLHQGR ODV GHPiV YDULDEOHV LQGHSHQGLHQWHV W I 6 G
FRQVWDQWHV \ WUDWDQGR GH GLVPLQXLU ORV UXLGRV GHO SURFHVR (FXDFLyQ GH UHJUHVLyQ

&RPR YDULDEOHV UHVSXHVWD VH DQDOL]DQ HO DSODQDPLHQWR HO <W  ı[¦  3L
DGHOJD]DPLHQWR \ OD DSDULFLyQ GH DUUXJDV VH UHDOL]DQ WUHV
UpSOLFDV \ ODV FRUULGDV H[SHULPHQWDOHV VH UHDOL]DURQ 7HVW GHO PRGHOR YHU WDEOD 
DOHDWRULDPHQWH /D FDQWLGDG GH H[SHULPHQWRV D UHDOL]DU VH
HVWDEOHFH VHJ~Q 1 . 'yQGH VH HVWDEOHFLHURQ GRV QLYHOHV 7DEOD 7HVW GHO PRGHOR
9DORUHV PtQLPR \ Pi[LPR GH ODV FDUJDV \ . IDFWRUHV HQ 1U [ [ [ [ \ \ \
HVWH FDVR HVIXHU]R D[LDO ı[¦ \ SUHVLyQ LQWHUQD 3L    
'HWHUPLQDFLyQ H[SHULPHQWDO GHO HIHFWR GHO HVIXHU]R D[LDO \    
OD SUHVLyQ LQWHUQD VREUH HO DGHOJD]DPLHQWR    
/RV YDORUHV Pi[LPRV \ PtQLPRV GH ODV YDULDEOHV GH GHFLVLyQ    
VH LOXVWUDQ HQ OD WDEOD VHJ~Q >@ VXP  
VXP  
7DEOD 9DORUHV Pi[LPRV \ PtQLPRV GH ODV YDULDEOHV GH
GHFLVLyQ &RQWLQXDFLyQ GH OD 7DEOD 
 1U < \ 3L < \ 3L 
[
(VIXHU]R $[LDO ı[¦ 03D    I 
[   I 
3UHVLyQ LQWHUQD 3L 03D 
  N 
  P 
(O DQiOLVLV H[SHULPHQWDO SDUD HO DGHOJD]DPLHQWR VH SXHGH YHU
VXP  
HQ OD WDEOD HQ GRQGH OD IXQFLyQ DGHOJD]DPLHQWR ¦WL VH SXHGH
YHU HQ > @ /RV YDORUHV ¦W ¦W \ ¦W VRQ REWHQLGRV VXP  
H[SHULPHQWDOPHQWH < HV OD PHGLD V HV OD YDULDQ]D )  0RGHO 2N
)  
7DEOD $QiOLVLV H[SHULPHQWDO SDUD HO DGHOJD]DPLHQWR
1U [ [ [[ ¦W ¦W ¦W < 'HWHUPLQDFLyQ H[SHULPHQWDO GHO HIHFWR GHO HVIXHU]R D[LDO \
    OD SUHVLyQ LQWHUQD VREUH HO DSODQDPLHQWR
    (O DQiOLVLV H[SHULPHQWDO SDUD HO DGHOJD]DPLHQWR VH SXHGH YHU
    HQ OD WDEOD HQ GRQGH OD IXQFLyQ DSODQDPLHQWR ¦SL VH SXHGH
    YHU HQ > @ /RV YDORUHV ¦S ¦S \ ¦S VRQ REWHQLGRV
VXP H[SHULPHQWDOPHQWH 
VXP 
&RQWLQXDFLyQ GH OD WDEOD 7DEOD $QiOLVLV H[SHULPHQWDO SDUD HO DSODQDPLHQWR

1U VL [< [< [[ < 1U [ [ [[ ¦S ¦S ¦S <
      
      
  


IX Seminario Euro Latinoamericano de Sistemas de Ingeniería 2013
ISBN 978-980-7630-00-9

    VXP  


    )  0RGHO 2N
VXP )  
VXP 

&RQWLQXDFLyQ GH OD WDEOD 'HWHUPLQDFLyQ H[SHULPHQWDO GHO HIHFWR GHO HVIXHU]R D[LDO \


1U VL
[ < [< [[< OD SUHVLyQ LQWHUQD VREUH OD IRUPDFLyQ GH DUUXJDV
(O DQiOLVLV H[SHULPHQWDO SDUD OD IRUPDFLyQ GH DUUXJDV VH SXHGH
  
YHU HQ OD WDEOD HQ GRQGH OD IXQFLyQ DUUXJDV
  
¦ZL VH SXHGH YHU HQ > @ /RV YDORUHV ¦Z ¦Z \ ¦Z
   VRQ REWHQLGRV H[SHULPHQWDOPHQWH VH GHVLJQy FXDWUR QLYHOHV
   GH PDJQLWXGHV GH DUUXJDV GH PHQRU D PD\RU GHVGH KDVWD 
VXP  
VXP   7DEOD $QiOLVLV H[SHULPHQWDO SDUD OD IRUPDFLyQ GH DUUXJDV
1U [ [ [ [ ¦Z ¦Z ¦Z <
7HVW LJXDOGDG GH ODV YDULDQ]DV YHU WDEOD     
    
7DEOD ,JXDOGDG GH ODV YDULDQ]DV
7HVW + V V V V V Q     
VL PD[ ) FDOF I     
VL PLQ )  RN I VXP 
VXP 
7HVW VLJQLILFDFLyQ GH ORV HIHFWRV YHU WDEOD 

7DEOD 7HVW VLJQLILFDFLyQ GH ORV HIHFWRV &RQWLQXDFLyQ GH OD WDEOD 

E < E E [ E [ E [ [ 1U VL [< [ < [[<


  
E  6 1 P Q 6 G 
I   
E 6 P 
W I   
E Q 6 Q 
W I 6 G   
(FXDFLyQ GH UHJUHVLyQ
VXP  
<S ı[¦ 3L
VXP  
7HVW GHO PRGHOR YHU WDEOD 
7HVW LJXDOGDG GH ODV YDULDQ]DV YHU WDEOD 
7DEOD 7HVW GHO PRGHOR
1U [ [ [[ \ \
7DEOD ,JXDOGDG GH ODV YDULDQ]DV
   7HVW + V V V V V Q 
   VL PD[ ) FDOF I 
   
VL PLQ )  RN I 
   
VXP  7HVW VLJQLILFDFLyQ GH ORV HIHFWRV YHU WDEOD 
VXP 

&RQWLQXDFLyQ GH OD 7DEOD 7DEOD 7HVW VLJQLILFDFLyQ GH ORV HIHFWRV


1U \ < \3 <\S E < E E [ E [ E [ [
   I E 6 1 P Q 6 G 
E 6 P I 
   I 
E Q 6 Q W I 
   N 
(FXDFLyQ GH UHJUHVLyQ W I 6 G 
   P 
VXP   <Z  ı[¦  3L


IX Seminario Euro Latinoamericano de Sistemas de Ingeniería 2013
ISBN 978-980-7630-00-9

&RQWLQXDFLyQ 7DEOD 


7HVW GHO PRGHOR YHU WDEOD %
1UR ¦WH[S >@ ;¦W V ¦ W $ ± % 
7DEOD 7HVW GHO PRGHOR
  
1U [ [ [ [ \ \ \
  
   
  
   
  
   
  
   
  
VXP  
  
VXP  
  
&RQWLQXDFLyQ GH OD 7DEOD   
1UR < \ 3L < \ 3L   
  I   
  I   
  N VXPD 
  P VXPD 
VXP  
5HVXOWDGRV GHO DQiOLVLV YHU WDEOD 
VXP  
)  0RGHOO 2N 7DEOD 5HVXOWDGRV GHO DQiOLVLV
)   */ GHO QXPHUDGRU
I  ) 0RGHO 
YDULDQ]D GH $%
'HWHUPLQDFLyQ H[SHULPHQWDO GH OD GLIHUHQFLD HQWUH ODV */ GHO
IXQFLRQHV GH DGHOJD]DPLHQWR VLPXODGDV \ H[SHULPHQWDOHV GHQRPLQDGRU I  )  
(Q OD WDEOD VH PXHVWUDQ ORV UHVXOWDGRV GH ODV GLIHUHQFLDV GH YDULDQ]D V
ODV IXQFLRQHV DGHOJD]DPLHQWR VLPXODGRV \ H[SHULPHQWDOHV /RV N 
YDORUHV FRUUHVSRQGLHQWHV D W FRUUHVSRQGHQ DO YDORU GHO P 
HVSHVRU HQ OD FXUYD GRQGH Į R VHD HQ HO VLWLR GRQGH HO
DGHOJD]DPLHQWR HV FUtWLFR >@ 'HWHUPLQDFLyQ H[SHULPHQWDO GH OD GLIHUHQFLD HQWUH ODV
IXQFLRQHV GH DSODQDPLHQWR VLPXODGDV \ H[SHULPHQWDOHV
7DEOD 'LIHUHQFLD HQWUH ORV UHVXOWDGRV GH ODV IXQFLRQHV (Q OD WDEOD VH PXHVWUDQ ORV UHVXOWDGRV GH ODV GLIHUHQFLDV GH
GH DGHOJD]DPLHQWR VLPXODGDV \ ORV YDORUHV REWHQLGRV ODV IXQFLRQHV DGHOJD]DPLHQWR VLPXODGRV \ H[SHULPHQWDOHV /RV
H[SHULPHQWDOPHQWH YDORUHV GH U Uʌ \ Uʌ FRUUHVSRQGHQ D ORV YDORUHV GH ORV UDGLRV
$ HQ OD FXUYD FRUUHVSRQGLHQWHV D HVRV iQJXORV >@
1UR
 3L >03D@ ı[¦ >03D@ W >PP@ ¦WV >@ 7DEOD 'LIHUHQFLD HQWUH ORV UHVXOWDGRV GH ODV IXQFLRQHV
GH D DSODQDPLHQWR VLPXODGDV \ ORV YDORUHV REWHQLGRV
   H[SHULPHQWDOPHQWH
   3L ı[¦ U Uʌ Uʌ
   1UR >03D@ >03D@ >PP@ >PP@ >PP@
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   


IX Seminario Euro Latinoamericano de Sistemas de Ingeniería 2013
ISBN 978-980-7630-00-9

    :DQJ ; DQG &DR - :ULQNOLQJ /LPLW LQ 7XEH %HQGLQJ
   -RXUQDO RI (QJLQHHULQJ 0DWHULDOV DQG 7HFKQRORJ\ 

 :DQJ - DQG $JDUZDO 5 7XEH %HQGLQJ 8QGHU $[LDO
&RQWLQXDFLyQ 7DEOD 
)RUFH DQG ,QWHUQDO 3UHVVXUH -RXUQDO RI 0DQXIDFWXULQJ
& ' 6FLHQFH DQG (QJLQHHULQJ   
1UR ¦SH[S > ¦SV <DQJ + DQG /LQ < :ULQNOLQJ DQDO\VLV IRU IRUPLQJ
;¦S V ¦ S & ± ' 
 @ >@ OLPLW RI WXEH EHQGLQJ SURFHVVHV -RXUQDO RI 0DWHULDOV
   3URFHVVLQJ 7HFKQRORJ\  
    -LQ = /XR 6 DQG )DQJ ;' .%6DLGHG GHVLJQ RI WXEH
EHQGLQJ SURFHVVHV (QJLQHHULQJ $SSOLFDWLRQ RI $UWLILFLDO
   
,QWHOOLJHQFH  
    /RX + DQG 6WHOVRQ .$ 7KUHH'LPHQVLRQDO 7XEH
   *HRPHWU\ &RQWURO IRU 5RWDU\ 'UDZ 7XEH %HQGLQJ 3DUW 
   %HQG $QJOH DQG 2YHUDOO 7XEH *HRPHWU\ &RQWURO -RXUQDO RI
0DQXIDFWXULQJ 6FLHQFH DQG (QJLQHHULQJ  
   
 +XDZHQ 6 <XOL /LX +DL\DQ 4L +H <DQJ DQG =KRX 6
   5HODWLRQV EHWZHHQ WKH VWUHVV FRPSRQHQWV DQG FURVVVHFWLRQDO
   GLVWRUWLRQ RI WKLQZDOOHG UHFWDQJXODU ZDYHJXLGH WXEH LQ URWDU\
   GUDZ EHQGLQJ SURFHVV 7KH ,QWHUQDWLRQDO -RXUQDO RI
$GYDQFHG 0DQXIDFWXULQJ 7HFKQRORJ\ 
   
 /L + <DQJ + =KDQ 0 DQG .RX </ 'HIRUPDWLRQ
   EHKDYLRUV RI WKLQZDOOHG WXEH LQ URWDU\ GUDZ EHQGLQJ XQGHU
VXPD  SXVK DVVLVWDQW ORDGLQJ FRQGLWLRQV -RXUQDO RI 0DWHULDOV
VXPD  3URFHVVLQJ 7HFKQRORJ\   
 <DQJ + /L + DQG =KDQ 0 )ULFWLRQ UROH LQ EHQGLQJ
5HVXOWDGRV GHO DQiOLVLV YHU WDEOD EHKDYLRUV RI WKLQZDOOHG WXEH LQ URWDU\GUDZEHQGLQJ XQGHU
VPDOO EHQGLQJ UDGLL -RXUQDO RI 0DWHULDOV 3URFHVVLQJ
7DEOD 5HVXOWDGRV GHO DQiOLVLV 7HFKQRORJ\   
*/ GHO QXPHUDGRU =KDR *< /LX </ 'RQJ &6 <DQJ + DQG )DQ
I  ) 0RGHO ;* $QDO\VLV RI ZULQNOLQJ OLPLW RI URWDU\GUDZ EHQGLQJ
YDULDQ]D GH $%
SURFHVV IRU WKLQZDOOHG UHFWDQJXODU WXEH -RXUQDO RI 0DWHULDOV
*/ GHO
3URFHVVLQJ 7HFKQRORJ\   
GHQRPLQDGRU I  )  
 +DVDQSRXU . %DUDWL 0 $PLQL % DQG 3RXUVLQD
YDULDQ]D V
0 7KH HIIHFW RI DQLVRWURS\ RQ ZULQNOLQJ RI WXEH XQGHU
N P 
URWDU\ GUDZ EHQGLQJ -RXUQDO RI 0HFKDQLFDO 6FLHQFH DQG
&21&/86,21(6
7HFKQRORJ\   
 /LX . /LX < DQG <DQJ + ([SHULPHQWDO VWXG\ RQ
 (O HVWXGLR GH OD GHWHUPLQDFLyQ H[SHULPHQWDO GHO HIHFWR GHO
WKH HIIHFW RI GLHV RQ ZDOO WKLFNQHVV GLVWULEXWLRQ LQ 1& EHQGLQJ
HVIXHU]R D[LDO \ OD SUHVLyQ LQWHUQD HQ HO VXUJLPLHQWR GH ORV
RI WKLQZDOOHG UHFWDQJXODU $ DOXPLQXP DOOR\ WXEH 7KH
GHIHFWRV SHUPLWLy HVWDEOHFHU OD YDOLGH] GH ODV HFXDFLRQHV
,QWHUQDWLRQDO -RXUQDO RI $GYDQFHG 0DQXIDFWXULQJ
XWLOL]DGDV HQ HVWH WUDEDMR
7HFKQRORJ\ 
 (Q OD FRPSDUDFLyQ GHO PRGHOR PDWHPiWLFR DQDOtWLFR
 /LX .; /LX </ DQG <DQJ + $Q DQDO\WLFDO PRGHO
HPSOHDGR FRQ ORV UHVXOWDGRV H[SHULPHQWDOHV VH SXGR REVHUYDU
IRU WKH FROODSVLQJ GHIRUPDWLRQ RI WKLQZDOOHG UHFWDQJXODU WXEH
TXH KD\ XQD FRQFRUGDQFLD PX\ HVWUHFKD HQWUH ORV UHVXOWDGRV
LQ URWDU\ GUDZ EHQGLQJ 7KH ,QWHUQDWLRQDO -RXUQDO RI
REWHQLGRV SRU DPERV PpWRGRV
$GYDQFHG 0DQXIDFWXULQJ 7HFKQRORJ\ 
 /D GLIHUHQFLD HQWUH ORV YDORUHV WHyULFRV \ H[SHULPHQWDOHV
 =KDQJ =\ <$1* +H /, +HQJ 5(1 1LQJ DQG <X
VRQ GHVSUHFLDEOHV /D YDOLGH] GH OD GDWD H[SHULPHQWDO SDUD
OL 7 %HQGLQJ EHKDYLRUV RI ODUJH GLDPHWHU WKLQZDOOHG &37L
HYDOXDU HO DGHOJD]DPLHQWR \ DSODQDPLHQWR DVt FRPR OD
WXEH LQ URWDU\ GUDZ EHQGLQJ 3URJUHVV LQ 1DWXUDO 6FLHQFH
VLJQLILFDFLyQ GH ODV GLIHUHQWHV YDULDEOHV TXHGy FRUURERUDGD
0DWHULDOV ,QWHUQDWLRQDO   
SRU HO FULWHULR GH )LVKHU
 /L + <DQJ + 6RQJ )) =KDQ 0 DQG /L *-
6SULQJEDFN FKDUDFWHUL]DWLRQ DQG EHKDYLRUV RI KLJKVWUHQJWK
5()(5(1&,$6
7L±$O±9 WXEH LQ FROG URWDU\ GUDZ EHQGLQJ -RXUQDO RI
 6WUDQR 0 $XWRPDWLF WRROLQJ GHVLJQ IRU URWDU\ GUDZ 0DWHULDOV 3URFHVVLQJ 7HFKQRORJ\   
EHQGLQJ RI WXEHV ,QWHUQDWLRQDO -RXUQDO RI $GYDQWDJHV RI /LX - <DQJ + =KDQ 0 DQG -LDQJ = $FFXUDWH
0DQXIDFWXULQJ 7HFKQRORJLHV  ± SUHGLFWLRQ RI WKH SURILOH RI WKLFNZDOOHG WLWDQLXP DOOR\ WXEH LQ
URWDU\GUDZ EHQGLQJ FRQVLGHULQJ VWUHQJWKGLIIHUHQWLDO HIIHFW
&RPSXWDWLRQDO 0DWHULDOV 6FLHQFH  


IX Seminario Euro Latinoamericano de Sistemas de Ingeniería 2013
ISBN 978-980-7630-00-9

 6KDQ 7 <XOL / DQG +H < (IIHFWV RI JHRPHWULFDO 3URFHVR GH 'REODGR GH 7XERV SRU $UUDVWUH 9, &RQIHUHQFLD
SDUDPHWHUV RQ ZULQNOLQJ RI WKLQZDOOHG UHFWDQJXODU DOXPLQXP &LHQWtILFD ,QWHUQDFLRQDO +ROJXtQ &XED 
DOOR\ ZDYHJXLGH WXEHV LQ URWDU\GUDZ EHQGLQJ &KLQHVH +XUWDGR -/ 6DQWDQD 5 DQG 5XL] -$
-RXUQDO RI $HURQDXWLFV   'HWHUPLQDFLyQ GH ORV ,QWHUYDORV GH ODV 9DULDEOHV GH &DUJDV HQ
 =+8 <[ <XOL / DQG +H < 6HQVLWLYLW\ RI HO 3URFHVR 'H 'REODGR GH 7XERV SRU $UUDVWUH ;9,
VSULQJEDFN DQG VHFWLRQ GHIRUPDWLRQ WR SURFHVV SDUDPHWHUV LQ &219(1&,Ï1 &,(17Ë),&$ '( ,1*(1,(5Ë$ <
URWDU\ GUDZ EHQGLQJ RI WKLQZDOOHG UHFWDQJXODU + EUDVV $548,7(&785$ /D +DEDQD &XED 
WXEH 6FLHQFH 3UHVV    +XUWDGR -/ 0iUTXH] 20 6DQWDQD 5 DQG 5XL]
 =KX <; /LXQ </ <DQJ + DQG /L +3 -$ 'HWHUPLQDFLyQ GH OD 5HODFLyQ HQWUH OD 3UHVLyQ ,QWHUQD \
,PSURYHPHQW RI WKH DFFXUDF\ DQG WKH FRPSXWDWLRQDO OD +ROJXUD HQWUH 0DQGULO \ 'LiPHWUR ,QWHUQR GHO 7XER HQ HO
HI¿FLHQF\ RI WKH VSULQJEDFN SUHGLFWLRQ PRGHO IRU WKH URWDU\ 3URFHVR GH 'REODGR GH 7XERV SRU $UUDVWUH ;9,
GUDZ EHQGLQJ RI UHFWDQJXODU + WXEH ,PSURYHPHQW RI WKH &219(1&,Ï1 &,(17Ë),&$ '( ,1*(1,(5Ë$ <
DFFXUDF\ DQG WKH FRPSXWDWLRQDO HI¿FLHQF\ RI WKH VSULQJEDFN $548,7(&785$ /D +DEDQD &XED 
SUHGLFWLRQ PRGHO IRU WKH URWDU\GUDZ EHQGLQJ RI UHFWDQJXODU +XUWDGR -/ 6DQWDQD 5 DQG 3DGUyQ 6 (VWXGLR
+ WXEH  GHO FRPSRUWDPLHQWR HODVWRSOiVWLFR HQ HO SURFHVR GH GREODGR GH
 :HOR 7 3DXOVHQ ) DQG %UREDN 7- 7KH %HKDYLRXU WXERV SRU DUUDVWUH 5HYLVWD 7pFQLFD GH ,QJHQLHUtD GH OD
RI 7KLQ:DOOHG $OXPLQLXP $OOR\ 3URILOHV LQ 5RWDU\ 'UDZ 8QLYHUVLGDG GHO =XOLD   
%HQGLQJ$ &RPSDULVRQ EHWZHHQ 1XPHULFDO DQG +XUWDGR - 2SWLPL]DFLyQ PXOWLREMHWLYR GH ORV
([SHULPHQWDO 5HVXOWV - 0DWHU 3URFHVV 7FFKQRO  SDUiPHWURV TXH LQWHUYLHQHQ HQ ORV SURFHVRV GH GREODGR GH
 WXERV FLOtQGULFRV PHWiOLFRV SRU HO PpWRGR GH DUUDVWUH
 :X : =KDQJ 3 =HQJD ; -LQD / <DR 6 DQG 0HFiQLFD 8QLYHUVLGDG GH +ROJXtQ +ROJXtQ 
/XRE $$ %HQGDELOLW\ RI WKH ZURXJKW PDJQHVLXP DOOR\ +XUWDGR -/ 0iUTXH] 20 6DQWDQD 5 DQG 5XL]
$0 WXEHV XVLQJ D URWDU\ GUDZ EHQGHU 0DWHULDOV 6FLHQFH -$ $QiOLVLV \ 6tQWHVLV GH OD 3ODQHDFLyQ SDUD OD )DEULFDFLyQ
DQG (QJLQHHULQJ  GHO 3URFHVR GH 'REODGR GH 7XERV SRU $UUDVWUH ;9,
 /Ă=Ă5(6&8 / 180(5,&$/ $1' &219(1&,Ï1 &,(17Ë),&$ '( ,1*(1,(5Ë$ <
(;3(5,0(17$/ 678'< 21 527$5< '5$: $548,7(&785$ /D +DEDQD &XED 
%(1',1* 2) $/80,1,80 $//2< 78%(6 ,QW 5HY +XUWDGR -/ 6DQWDQD 5 DQG 3DGUyQ 6 $QiOLVLV GH
$SSO 6FL (QJ   OD 'HIRUPDFLyQ 3OiVWLFD HQ HO 3URFHVR GH 'REODGR GH 7XERV
 5HQ 1 <DQJ + =KDQ 0 =KDQJ =< 4LQ <7 SRU $UUDVWUH ,Q +ROJXtQ 8G HG 9 &21)(5(1&,$
-LDQJ +0 'LDR .6 DQG &KHQ ;3 6WUDLQ &,(17Ë),&$ ,17(51$&,21$/ 9 &21)(5(1&,$
GLVWULEXWLRQ FKDUDFWHULVWLFV RI ZHOGHG WXEH LQ 1& EHQGLQJ &,(17Ë),&$ ,17(51$&,21$/ +ROJXtQ &XED 
SURFHVV XVLQJ H[SHULPHQWDO JULG PHWKRG ,QW - $GY 0DQXI
7HFKQRO  
 +XUWDGR -/ DQG 6DQWDQD 5 2SWLPL]DFLyQ GH ORV
SDUiPHWURV TXH LQWHUYLHQHQ HQ ORV SURFHVRV GH GREODGR GH
WXERV QRUPDOL]DGRV GH DFHUR GH EDMR FDUERQR ,9 6HPLQDULR
(XUR /DWLQRDPHULFDQR GH 6LVWHPDV GH ,QJHQLHUtD ,9
6HPLQDULR (XUR /DWLQRDPHULFDQR GH 6LVWHPDV GH ,QJHQLHUtD
/D +DEDQD &XED 
 +XUWDGR -/ DQG 6DQWDQD 5 2SWLPL]DFLyQ GH ORV
3DUiPHWURV TXH ,QWHUYLHQHQ HQ ORV 3URFHVRV GH 'REODGRV GH
7XERV 1RUPDOL]DGRV GH $FHUR GH %DMR &DUERQR 9 &RQJUHVR
&XEDQR GH ,QJHQLHUtD 0HFiQLFD \ 0HWDOXUJLD &RQYHQFLyQ
&LHQWtILFD GH ,QJHQLHUtD \ $UTXLWHFWXUD /D +DEDQD &XED
 
 +XUWDGR -/ 6DQWDQD 5 DQG 5XL] -$ $QiOLVLV \
VtQWHVLV GH OD WDUHD GH SODQHDFLyQ SDUD OD IDEULFDFLyQ GHO
SURFHVR GH GREODGR GH WXERV SRU DUUDVWUH FRPR WDUHD GH
SUHSDUDFLyQ \ WRPD GH GHFLVLRQHV EDMR FULWHULRV P~OWLSOHV 9,,
6HPLQDULR (XUR /DWLQRDPHULFDQR GH 6LVWHPDV GH ,QJHQLHUtD
9,, 6HPLQDULR (XUR /DWLQRDPHULFDQR GH 6LVWHPDV GH
,QJHQLHUtD 9DOHQFLD (VSDxD 
 +XUWDGR - 6DQWDQD 5 DQG $U]ROD - $QiOLVLV \
VtQWHVLV GH OD SODQHDFLyQ GHO SURFHVR GH GREODGR GH WXERV SRU
DUUDVWUH 5HYLVWD &LHQFLD H ,QJHQLHUtD   
 +XUWDGR - 0iUTXH] 2 6DQWDQD 5 DQG $U]ROD -
$QiOLVLV \ 6tQWHVLV GH OD 3ODQHDFLyQ SDUD OD )DEULFDFLyQ GHO