Vous êtes sur la page 1sur 4

Seminar 3

Nderfaqe Perdoruesi MPTIK

Kapitulli 4 (Vazhdim)

Date Controls

Lejojnë zgjedhjen e datës nga një kontroll kalendari grafik, i thjeshtë për tu përdorur, si dhe nuk lejon
gabim në formatin e datës

Ka dy lloje kontrollesh: DateTimePicker, MonthCalendar

DateTimePicker zë hapësirë si të një TextBox, kur useri klikon mbi të shfaqet kalendari i plotë, useri
mund ta shkruajë datën në TextBox.

MonthCalendar shfaq një pamje të hapur të kalendarit, nga një muaj për kohë.

DateTimePicker

Properties:

Value=kthen vleren e datës të selektuar, kthen një objekt DateTime

Text=kthen datën si string

MaxDate/MinDate= Vendos nga një rang për datën e kontrollit

MonthCalendar

MaxSelectionCount=vendos numrin max të datave që përdoruesi mund të zgjedhë. Rangu zgjidhet duke
e zvarritur dhe klikuar.

SelectionStart=Tregon fillimin e rangut, objekt DateTime

SelectionEnd

Loreta Leka Page 1


Seminar 3
Nderfaqe Perdoruesi MPTIK

Psh: dt.SelectionStart = new DateTime(2006, 01, 17);

Ushtrim:

Të krijohet nje MonthCalendar në një Form, të shfaqen të selektuara datat e një jave të muajit
të ardhshëm, duke filluar nga data e sotme pas një muaji.

public partial class Form1 : Form


{
public Form1()
{
InitializeComponent();
ShowAWeeksVacationOneMonthFromToday();

}
private void ShowAWeeksVacationOneMonthFromToday()
{
System.DateTime today = this.monthCalendar1.TodayDate;
int nextmonth = today.Month + 1;
int year=today.Year;

if (today.Month == 12)
{
nextmonth = 1;
++year;
}

this.monthCalendar1.SelectionStart =
new System.DateTime(year, nextmonth, today.Day);
this.monthCalendar1.SelectionEnd =
new System.DateTime(year, nextmonth, today.Day +7 );
}
}

Container Controls

• GroupBox (përdoret për të izoluar vizualisht një grup kontrollesh)

• Panel ( suporton scrolling dhe padding)

• SplitContainer ( kombinon dy panele që ndahen nga një splitter)

• TabControl ( grupon kontrolle në faqe të ndryshme, kontrollet që mbajnë kontrollet e faqes


quhen PageControl)

Loreta Leka Page 2


Seminar 3
Nderfaqe Perdoruesi MPTIK
• FlowLayoutPanel

TabControl

 Bën të mundur grupimin e kontrolleve


 Përbëhet nga kontrolle TabPage

Ushtrim

Krijoni një program që të ketë ndërfaqen e mëposhtme:

this.tabControl1 = new System.Windows.Forms.TabControl();

this.tabPage1 = new System.Windows.Forms.TabPage();


this.tabPage2 = new System.Windows.Forms.TabPage();

this.checkBox1 = new System.Windows.Forms.CheckBox();


this.checkBox2 = new System.Windows.Forms.CheckBox();
this.radioButton1 = new System.Windows.Forms.RadioButton();
this.radioButton2 = new System.Windows.Forms.RadioButton();

this.tabControl1.Controls.Add(this.tabPage1);
this.tabControl1.Controls.Add(this.tabPage2);

this.tabPage1.Controls.Add(this.checkBox2);
this.tabPage1.Controls.Add(this.checkBox1);
this.tabPage2.Controls.Add(this.radioButton2);
this.tabPage2.Controls.Add(this.radioButton1);

Loreta Leka Page 3


Seminar 3
Nderfaqe Perdoruesi MPTIK

Ushtrim:

Krijoni nje form si në figure, që përmban një ComboBox dhe një buton me tekst “Afisho” . ComboBox
përmban tre stringje: item1, item12, item123. Në klikim të butonit duhet të afishohet elementi me
gjatesine më të madhe në ComboBox.

public partial class Form1 : Form


{
public Form1()
{
InitializeComponent();
comboBox1.Items.Add("Item 1");
comboBox1.Items.Add("Item 12");
comboBox1.Items.Add("Item 123");
}

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)


{
int max_gjatesia = 0;
int indeksi=0;
for (int i = 0; i < comboBox1.Items.Count; i++)
{
string teksti =Convert.ToString(comboBox1.Items[i]);
int gjatesia = teksti.Length;
if (gjatesia > max_gjatesia)
{max_gjatesia = gjatesia;
indeksi=i;
}
}
MessageBox.Show("Stringu me gjatesine me te madhe ne combo eshte " +
comboBox1.Items[indeksi] + " dhe ka gjatesine " + max_gjatesia);
}
}

Loreta Leka Page 4