Vous êtes sur la page 1sur 68

3 ƒD™Ð Vâ KZ‰z™›+ZÐ íz

:\¬vZw ‡
˜Ãe Ü`Ïm„nÖ Œ^ßÖ] p‚m] kfŠÒ^Ûe †vfÖ]æ †fÖ] o³Ê •^³ŠË³Ö] †³`¾
îÖ] ý ]ç×ÛÂ p„Ö]

Ù ªŠ YŽ ~dz'
ÅVÍßÔì ;gƒC
»VCqZ$ Û Š•
ž•Dâ • á g Z \¬vZ :ÀF
X N šz‰» ZwÅVCqZ$
y ZÃyZ\¬vZžakZtì³
: Ù ªŠ YŽ ~dz'ä \¬vZ~`™e
 » kZì ;gƒC WÑ!
{gÃè :ô=
ÅVÍߊ Y»dz'
t Xì {i $gzZ³»VCqZ$ Û Š•
ž• D â• á g ZçO Xì c
e
X ǃ~]y
W Â[Z±ÝZ¹! š[Z±¼~*Š
ì ;g Yc
c
W[Z± »VØg ! Ù ~ yÎ 0
ãÃîgzZ [cs§C Ü z kZ
o }g ø ‰
Û Z nµÆ hz™ 2gzZ• à á ~ • KZ Và ÅV¸ ä TXì
kZŠ Z•
Û Z FgzZIƒ {n£Ô‰Ë7ñw âg !
~kZŠ Z• yÆVÍßÔ•ñƒ WOÐ
 ëžce …a kZX ‰ƒ ÌeV Y
kZgzZ,™Š Zæ Z ÅVǸ LZ™ïƒ
Šgz» XX ànÛ׿6 Ö] àÚ kßÒ oÞ] ÔÞ^vf‰ kÞ]Ÿ] äÖ]ŸL L:`™e Ü z} š
W~‰ 
X} i ZâÐ=ÂÅ¿vZX N oÃ[g LZB‚Æ~ b
¬/ÂgzZ,™
ànÛÖ^ÃÖ] h…^m ànÚ•
4 z™ ay
Ð~ ,zq{•KZ~{ Zg Å Z}

çâ ÌÓjÃÛÖ] oÊ Ù^Î  ä×Ö] Ù牅 á] äß ä×Ö] o•… Œ^f àe] à³Â
!^`×Ò l^ߊvÖ] ØÚ ^ÃÒ l^ߊvÖ] àÚ äÖ p†rmæ hçÞ„Ö] ÌÓjÃm
( >‡)
á g Z »  \W
ÑZz ä™s MZžì Š •
ÆkZgzZì LgpôÐ Vƒk :ÀF
XaÆáZz䙞ΕCYè„âZV)a
ÑZz ä™s MZ) Œä \W~ ug Ig
s MZ c uÑ!
{gÃè :ô=
ÑZz ä™s MZž c
LgpôÐ Vƒk Û ñƒ D™yÒ ¤Å ( àZz ä™
â•
V)gzZ ´7~s MZŽ ¿{zžÎ•CY èV)„âZaÆkZgzZì
tŽ x »Æn{zB‚B‚ÆkZ „ì MÂ[Z N »s MZÃŒªXì ;g™
ÃáZz ä™s MZ kZ Ì[ ZN » yZÐ aLZvZ Y™7~ s MZ ª
q
Xì @
™«
{z(Ty CZaÆ]gúgzZì K(Ås MZaÆŠ%žìgŠ c :^ â
Z ~ }g ÑkZ6X kZXì C™ ZŠ Z i ú
gz¢ÃkZì ;g Wy*ÜægzZ ×q
X ,i ZâÐ=ÂſÃ
 ëvZX ñY1| 7
ànÛÖ^ÃÖ] h…^m ànÚ•
5 * :ZzÔ™}ŠjÃq
3Ð ZÆ™ º‰ì (ZÔ ¢

Ù Âì ÀZÃ[ Z ?ì Z̀âH !!Z}÷} Z


 Æ VE.6Ð s§C
"
{g „r1 âƧgzZ *
Xì Š Û ¡nz»¯Â[ZX •ïŠ ð3Š} 9
™,Š c

 Zg ÔyEZ ÔyjÔ ðZžì ˆµÃžä•ÃyÎ 0
Ôs m³íz
Ù z spÔì" gzZ •Ñ u ¸gzŠÐ kZ Ïg e ð¸z ]p Z ÔªZñÔ›
ÔkZC
X •} 9áÅìaÆè ÔŠŸ
ÃkZ]ÈÆÕgzZ °»Z *
ÏZì y‚WgŠT[ZŽ » kZ ?ì yÃg Zzg]gzZg ZŠ)f » wpzpkZ
Å\¬Z} Ñ/õ" ~Vƒk
Âì q ¦½Zx ¸Z
 Xì 3g ¯Ì{ëäëgŠ
ƒ7vzg »'ÆËQ )zgÃX•Cƒwi *
X @ ]‚z]ÃW{zÐs§
wz4»V:WyZ6ëx ¸¨a kZ • xêÆ [g LZx ¸¨ë
LZ}g ø!òg ZŠgziÆá²i c
»Vƒk VƒYg3g"Æ[ cXì ;gƒÌ
á z ðgzZì Lg @
Åx • Y Ð wŠ ÌkˆZ » {k
Z ì @Ü z kZtgzZì³
ƒ‰
kˆZž AÔ7x̀Z(Ú Z * XÑ äg ¦
ƒg Ç{ k  Û *
Ð VEâ• Ï0
ÅwÎggzZ Z} i
X bŠ™ »ÐwŠÃ{ k

VŠƒä]uZzÆ~Š¤
cŠgzZ/g!
ãÃîÔYg!c~yÎ 0
m
³íz
Xìˆ0glã.6 áC
5Ãx•Ù gzZ„5ÃðC
Ù X•aáwYÆVVZ—Ð
Û Æ Z}
Æ kZ ?• Dƒ úzgVYŠ Ytž• y7 Ð yWŒ ! • W Â
Û ?•HÛZD
kZ ä *™ yWŒ ƒ ù »t ?• DƒH ]»ø
Å î X?• M
6 qðÃ~*Š
Ïìg: ¹!

³» V™LZÆ VÍßt ì @Ù ªŠ YŽ ~'zdžì c


ƒC Û iV- Ã}-
â•
× » kZÃVÍßyZvZž @
Ž ñš {' ì a kZtL L:cÛ ä \¬ Z}
â• ÐWXì @
ƒ
ó Xó •D™wqZ( }')tvß
Ö •
gzZ Ëg Zzg]» kZ Xì wqZ # á KZ ~g ø ÔŠ Y»'
zdž Zƒ x¥
gzZ ì sŠ ZáÆ ¶Š -KÑÊp ¢
Zl KZgzZ xg D ZIÃ
, ÃÐ V<$
]ÃWã• WtJÜ zkZÐ,™7/ÂÐìZ̀LZDÝçÏÖ] &nu àÚEëJ
‰ Z

X Ï•g CF
Z
~wzMà r ⊠LZgzZy!  ì CƒA
i KZ { z Z Ì=ÂÅ/ÂÃy̈Z
f oZ)gzZ ñWFZ6! Š Z" Ð wŠz y!
( v! i ñY 0g '"·{z Z
 Xì ‚
g
Ð ½ 6xŠîÆ G™Y 1zZgzZ t Zè Ð Vh§Æ Ñ Š» ]â ©Z ðZ}

gzZ •yYÔ ÂyZX ì ;g™ÕŠp6yY KZtž k™ÂÔá x »Ð ãZŠ¤
zg
Û &zŠ 3Š™0:%{z» ~Šg^zg ôZ~]‡zZ ‚•
o³×³Â á憳$©³³mì HyWŒ Û bzg
Šp{zp¤
Z•ïŠ ßF
ÃVzuzŠ6
\ WLZ{z è‘ ^³’ì Ü`e á^³³Òç³Öæ ܳ`ŠË³Þ]
™| 7•¬Ð` W&£Š îŠÆ™¿6]c
Íc Û yZX Vƒ: VYÆÈ
W ãWŒ
äfu o× Ý^Ã_Ö] áçÛó_³mæž,™Za]Ì{z~LZªX¸D Yg ¦
ÐW™
Å›•D î *
3ÃV-{gzZò êzW){z DᕆÏÖ]E]†n‰]æ ^Ûnjmæ ^³ß³nÓ³ŠÚ
XÐzz
…7²WÆyZÔBxåB;ÆVÍßZg–"gzZVzy"Vã"yZ!•W
wZIZYfRgzZBXÐóxó ™z3gLÆ
L izZY +Z›)ÃyZÔ,ŠÎyÆyZÃyZB
áZÅgFÆyYzwâgzZyZZÆyZŽ ,™áZjÆV¡„Ãg ãZôk iÆ G
î”ûZz
XBz™wÅwŠ[pgzZ™|m
|( Û klÆx¸ygzZízyX•gzgzZ
~9•
7 ì @
™§»qà Zzä YK ZŽ6kZì À

7Æ\!
¿œPÔÆ]ZgX å: â 9Z(Ì[ZŽ »]Ñ»Û
CW1Ð kZ=1Z L Lþ~$u * äkZ™NŠÃw²} ñ~Vð;}gŠ
Ð~g ZÍ *
ó Xó ÏVk7~Ôì
X å ¬Š 7@
1
 @
i°ÃVð; o¢Æ\!
 ` Wä ÇÅ] Ñ»
J
٠؉ ]ZgX å [ ^»Vc
C ÓZ ÅkZ[zæŠgi~k
Š âZ1gz¢ñ
Ìåâ »kZ
kZ X c × ~ç ź Z ä -
Š Œswsw» y*ZŠ ½yZÃï' ,ÀZÐ Vð; Æ
ãZ ?Ôì Š Ù i L Là 1 ñƒ D hfgzZ ZñB; » ` @
ƒ H»ÔC uLZ™hzŠ ä
[ZŽÐ„ Zz6Ñw¾äº ZX ‰ƒç£p ÖZÐ ]”ÅóœX ó óM
ƒ7ݪ
ó Xó Çñî KzgyÃ7Z ÂЕg7ëZ
 žÔ Vƒ ;g}ŠakZC
Ù iÃV”L Lc
Š
X c × w²{0
Š ÎÐìÆï' â ¹!
äkZˆÆä½-q Þ 1
ZÐL
aÆUß?Vìf Z~*Š ~½ÄŠgzZ c
Š uðñOÆÅ
CÙ iäï'
×
t ‚Æ V\WÅ kZ } i » Æ V@ &Â. uwŠ x3
gzZ ` @ 
X ˆ{g {0i
˜Ñbzgä»kZ[ ZX ðÎ Y~GB‚ÆVèÛKZ ÌbzgÅkZX ‰ ñVZ
Xì Lg @
·……
²Wx¤
 
x¤ Ù Žì
œC
Ô¶„g Y è§y*ZŠ?J
 wŠ •Æ]Zg3g" TÅ¹Æ ðÑŽ
 ~Š !
…t‚B‚Æ VEâ‚•KZ‘ Wxs ZgzŠ ¢
³Vz%ÐgƒÑx kZ
Ü z kZX ¶
~ VËò Z¸ÑZ Î27 ÆT å¿{z ´ â »Cz {(Æ yÎ 0

8 σ~g7ÇceqŽ ~]y
Wz *Š äZ á

sîVqk0 X¸ ñƒ}½̈]Ð ª
Æ kZ ~ yÎ 0 zŠ .
î » ZŠŽñ
KZÅkZoyzÛX¸‰ÆkZ~VC¤ Ø6 X¸^ö¦gi!²zWz34

ÑG
J-BE "
5E
ê X ‰4¤9 Å kZ ~ V ¸´ l7 Æ6¤'X ‰„g™x » V| Cgˆ24
Þ ƒ 9 Æ kZ ~k%Z X ‰'g q Cg ˆgzZ 3»zŠ 6 Å kZ ~
4¤ vŠ gzZ T
Þ ‡~½Å[ O ñc
B‚Æ yZZ!‚g egzZ£Z!‚zŠ ~VŽñL gŠ pX ‰
Ìn LÅP k0 Æ kZaÆ% Ze ~ à ÑÅp~g yŠ à Zz äÎ8 ê
wx Z¤
• 5µäg @
z6^g7ZåZ ðà »kZ õ/GÍG Û »g ZD
Z£Œ Ù 60 »º ZÆgƒÑX¸ 7
Ù Ôbhg ™f »VßZzäg¦
Ái Z ÁD™ÉŠpizgC Ð 1 z8
gy˜kZX c
W7~
ÃV-zZi} )?kOÆaÎX eÎäËÌ»ä™ ZzZæ »VÅŠÆVEÎ 0
õ 0
?ÇñÎyÃë%?V¿iÆVâ ›D h ÂxŠgzZ gÔ D zg~½ *Š ÔÙ WzZg f
ä x PZx°Ï(Xì Ï(y
W @  »"
wzZ i Z : ¾É
#â Åe
*Ãxs Zݬ
XbŠ h Y ZyVÅÑ
»xsZ ðÃ~ *Š •g D™ ZŠ Z „ >Ãi: Ñ‚y›ì[g Z L L
Åù g
ÅwŠ%uZ ó }
st HX Î ¶Š .Š6VÅgŠÆ ‚f }÷] ! ó ™: ÉŠp§{
»zg-90 ~ ª zŠ ÅyÎÆ x?Zg ZŠ ð*z' B‚B‚Æ ²Dg¦ Ù ž7
C
zŠ ÅîG
ª 0G á Š !
& ŒXì Ýq i Z³Z » äƒ {•
©ÒE ÷Z » *Š ÐZXì ;gƒ†ŸZ
+F
9zg 108 ãÎ 0
zg- q Ù 76 ÄÑ77 ð- ~
Z yŠÆ ` WX ì ;gƒ†ŸZ zg- g ZD
Þ ‡*
. kZ Xì ;gƒ†ŸZ »9zgÄÑ98 hz™ 83 ð- Ð g ±Z kZXì 'Z'Æ
yZxÆ~Š ! zŠ ÅòŠ W÷ZJ
ÅVÂg qgzZVzߪ
WÄÑPXì „gƒg 2 u¢
Ù q
Xì ÏVZ Î] ‚g ZD ZŠ Z®ÅVz#Æ ûXì q+F ]gzp » *Š û»
~9,g »kŠÎq
Z~` Z•Xì ˆÅöZgWz èEG4&H
G egzZäÎ~Vz#
Ð ~0
9 ƒg ¤ »kZÔ Vƒ, qŽ ~B; ÆV¨Ôžìtg ZØŠ {Š c
* i

U
„gƒ " aÆVzg »ÅyΊŽz!
°» * ÆÝz KZŽ Ôì öRÅä™
y
ˆ Æ äh y
X ì Zƒ Zh {gp 747 Ó1 ä kZ a Æ ä™^ LZXì
hz™ 12 „6^z=kZsÜXì Š
c ZÆ}g p
=b§Å y™wï•Ðg0
~d½Å ~Š • á à Zz •g J
yŠ 14 ÂÅ ~Š •á Åe KZ ä k ZX ðW† Ñ° Z e
Y
kZX • ,g » 1932 ~ ! CZ f Å {• á Š !
Ü z kZX õ/G² bŠ 7
‰ Y°ZeÄÑ40
á CZ f Å
Xì ˆžgÐäÎå~g Z΄•
P gzZ̀@ á Š !
P Ô {• P t "ze VZ ~VzÅ [gÙ ¢
VZ
Û sÜ™ Î [ˆ„
ðÃ~ xs ZÝ ¬ Â,Š™ ZŠ Z „ >Ãi n•  gŠ »ª
zŠ KZg »tâu
:g66äg @ ðÃÔ a : ~g ö
Z ^ vÆ ]ñÃVØͮРVð; „ LZ \ !
gŠ „:gzZƒ
a LZVâðÃ~VzØÅ[Oñc
Xƒ„gÎ:™ ÎÐJ
þþþ

o+‚Þ‡ oÒ …]• ^nÞ•


á q
ù î ‹ Y7 ä ËÐ(XnZ1Z ]¸)²• Z Æ [²
:Ð TVƒ;gg Z ¦
Z} Ï0
 Š[ ZŽ ä kZXì „gg ¦
i+Z Vî CH c 
ì ?ù {z Y7 ä b‚ XŠp ~ „ :gzZ y-: Ôì Yƒ lp
} (} (y-ÔCƒ 7Ð í {z ì Le ~g ZŠ' Û ï» Z}
Vâ • L LÎ
] P̀gzZÈg0
Z}÷Åä™ÆyZì Le *
Z™Ðí[ ‚g Z » ìZ̀
X Dƒ7x={zgzZì Le[ òZÆÙÈÑZ÷Ô7
( DÔÝ°Z†:[ NZ )
10 f~ÔÅkZ*
ì4Ð äV Zª YƒyZ*
Ç!
Ð qË

+Z ¼ ~ kZ Ð zz ÏZ ì ·gZŠu » V¸x Ó ug MZ ypg


~ ypgÔwz4»u 0 Û : }X •à {¹}uzŠÐ XN WÌ'Š „Z
yWŒ Zi
Û ,n•
øZ• Ûq
Z'
Z'
 Û ̀Z »Ò~g žZz~HÔy WŒ
Æn• Û Ô]zˆÔx ÈZ» ôzZ F
ä
kZ {)z * ƒÈ »Vzi ZzgŠÆ 3Ô – » Vzi ZzgŠÆ ¼
ƒ{ »vâÔ*  Ô'Z'Æ
~ :WvßÐzz ÅT ]
!
~ ËÃØg KZ m{ » ä ]+Z [gvZ~
: Zizgžì @ g^Ú~ ug I{â kZ • D™~g Zp§gzZ ~Šg^
ƒg¼Ì» e
Xì @
Y c »}gÖÐ3aÆkWq
ŠÉ: Zz6 Z
»U]Š „¾¾Å·kZ !í
F~ ¹ ug IkZ ñYH {™E
k\ z uÈ~ GqZgzaÆ à ¬vZ ª[8lˆ~ Xž• +Z 'Š „
]Š „ë Z q Þ ‡N ZŠ Z g •
Š .
Z Ð ~ 4ZX • Cƒ h á uÐ ›™ƒ i * " Ð
X ì s MZ
Æ™Š4g—ÆvZ LZ™ƒà {Ð*ŠÁxx Ó»g ZŠ { izg L L :s MZ
ó Xó Ãá
 ~KB‚Æ+
 Ås MZ
Xì G! é¨E½É ZZ>—ñ<
îG ™s MZ»}‚~y
 * WÆug MZypg
H: Ìäˤ
Z ÇñYƒŽ‚Ð x Ó Â1™ä¼¤
ZÐ~ Vß Zzîª
Û ñ/0vZ†]|èYÐ Vƒg Ç { k
ypg  g—ž• D â • x ÓÆ x Ó Â
X¸D™ HB‚Æ~È0
gzZx ÈZ} (s MZ »}‚~y
WÆ
11 ì ~ga¢
™~Œq :Z%»qðƒ~¤

Ûk
•D â •ñ „0vZ†]|  wÎg ! ôÔyWÅZy )F:s MZ¤
Æ kZž c
uzg {k Û ~}g !
â• Æ ¤ÅáZz ä™s MZ ä g—ž
»yZY™7Ðzz Ås MZ {zÃXx »iZx Óª)V)x ÓgzZ• D YbŠ
Xì @ Š™~g Y b§ÅáZzä™n( ̀Z
Y c
Û ñÈ ¬ ò Z Âa ÏZ
ì ]Š ÈÅ !%: 6áZz ä™s MZ • Câ •
 -7
Xì < {)z{i »i ú:gzZ
)i úyŠÆ ug MZ ypg ä{z Âì e *
™s MZ òŠ WŽ Ü z»s MZ
:‰
Mc
ûZgzZ ñYÖ ~(Ås MZ KZ¬ Ð äƒ [z¾Æ `gΈ Æ
s MZ yZgzŠgzZ† Ð s MZ [fi Zˆ( ˆÆ Ú Š0
e »Ïª)Ãypg
 qñ,†)Æ]gz¢¦ÑË%òŠ W
X†:Ð(Ås MZ ( {)z~
™s MZ~KÅîLZaÆŠ%
Æ]gúgzZ * ?} ™V¹s MZ
¸ * ™s MZ „ ~(mºÅ yLZa
™s MZ~ y »]gúgzZì aZ *
Âì aZ -7~yi úaÆ]gúZ Ø è»Ã
 žtÌŸ»» ã̈Z=ì <
X ǃaZ *
™„~yÌs MZQ
~yLZ »]gúgzZK»Š%ž Zƒx¥Ð ]Y!ZjÑ!
{gÃè :KÅ]gú
c Û „KÌä g—Ã(mºÅ"7
Šg Z Œ i úÆ]gúgzZì aZ *
™s MZ
ñ x Z Ý>Z x Z ]|¶ Š ì
+4 Å VÂgúžì HÜÐ x?Zm Ñ ä•
X •ä{µÆVzyLZÆy Z,K
Å "7i ú® B‚Æ x?Zm Ñ äñG
 )! !°—Z qx Z b§ÏZ
îG
Z¾Q Âì C™I ÃÅ"7i úB‚}÷¤
Z L L: cÛ ä g—ÂÅ„
â•  ZpgŠ
12 7gzZ ðÃqV ‚gg¢{Š c
iÐ V!
i

"7i ú~K~÷t -7i ú~KÅx ¸KZgzZì aZ -7i ú~ yLZ


Š ¬»ä¯ K~ yÃVß Zz yLZ äñqx Z ]|™Ít ó Xó ì aZÐ
y Z Âc
xŠy
: )•gf7i ú„~KÏZJ W\WgzZ ˆÅg »K~äÃq
ZÆyc
( ~~tKž
Š q ZyZ
vZ Âì ((mº) y »kZKÅ]gúž Zƒx¥Ðžg Ig
ÏZ ‚q^ŠÛÖ] oÊ áçËÒ^³Â ܳjÞ]æcÛ ™f »ä™s MZ~KÌä]+Z[g
â•
gzŠ kZÆ` Wp}™s MZ „~Kà Zz yLZ]gúgzZ~°²KŠ%Ðzz
VzŠ%ÃVÂgúäó ó cìL Æ
L xsZŠ .x *
™ U ÐðsZ]xÝZÃVÂgú~
Û Ã$!
Š rz•
gzZ c $
t Ü ZgzZ®kZh
'× ÆZz™s MZÒ y• WA~ òëÅ
"z x » * U
Åä™" Ðg Û Ãs MZÆ ]gú~Kª¿kZ LZ
uz y WŒ
Û :}Xì ÅÒÃ{Z
( {ÂZ )‚q^ŠÛÖ] oÊ áçËÒ^ ÜjÞ]æì ~y WŒ Ã
s MZ „ ~K]gúzŠ%ž Œt Ð kZÔƒáZz á
 ~ VzK ?
Ð Ýzg ÅbÑŠÃKµ Z µ Z Å]gúgzZŠ%~gTÑ!
zgqä ëžZ
 ,™
WÏZ VW'
e h × ì c
' eKÅ]gú„ÃyÆ ]gúä  g—ž c Š™"
U
E
s MZ ~ Kžì c Û ä (| 3
â• â 70 ]Ãz) m
ò é}E Û çLl©!~ sfÆ
BÄZ–1Z yWŒ
Š q ZXaÆV Âgúž:ì cVzŠ%•¬»ä™
»]gúËÌ~ wÎgg
ôÜÔ 9Ë}™s MZ~K]gúž bŠ ¬»  9 c
*
™s MZ~Kn
U
Xì 7" Ðgu
~g g a Æ ¶Š žðŠ à kÜZ x ZúŠ Žz!Æ kZ p :] 2zkz‚z
ä VCZz y Å \ Wˆ Æ g—( 1)ž • D 3Š hu zŠ Ð273Ô271m1`
X ñÎ+aÆs MZ~~tKäÝ>Z] 'Z]Z| ( 2) Hs MZ
13 {Š c
7qðÃ~zš iÐ Y Z

y‚W¹ ] !
³7Ãg
u™ƒ F
Ñ!
Ð ƒgzZ¡vßt ! ! ! l»
Ù  g—ì ~ g
ÂD™s MZ™ ¯(mº~ ~tK~ ypgC uì
Û Ø%]i YZ Åä™s MZ ä g— Âà ]i YZ ÌäÈ
X ðâ • ñ ¬ ]|
ÐCZ CZ Ìäñ5
i]|Ôñî~©8]|@Š ¬Š ÅyZQ c
E
ÎÐCZ ÌäVrZ
G
q¾gzZ ?•‰ ñÎVYtHw ZÎ éES5B™E$ ÂAŠ+~KZ
 ä \WX 1Î
ñ Z0` Zzi Z ª)yZ ä
~uzŠgzZì Zg ¸Q6( s MZ~ ~tKª) nkZÃ ( ]
V¤y Z ä g—ˆÆkZ?ƒ Šn?Ãs MZ™ Î+tžì ~ e
Zzg
( „s MZyZgzŠ )+Æ] Z0` Zzi ZÐ~tKÂX cÛ Š•
â• á g Z¬»äh 3ZÆ
kZgzZ‰ bŠ h 3Z
Š h ÂÌs MZ CZä g—ÐzzÅWZg *
kZ~wZØQ c
Û Y,
X ðâ •
! Mg ‡x H
ŠŽz!
Æ ]i Y Z Â @ ™~ Ks MZ Ìa Æ ]gú¤
ƒ ~gz¢ * Z
Š ä™: VYs MZ~KÚ
ˆÆäY µ+gzZ ?c  IZ LZ ä g—
Š VY¬» äh 3Z
 IZ LZ ?ì Zg ¸Q ä ¾ÃyZ6nkZgzZ ? c
VY[‰Ãš
KÃVÂgúÌŠŽ z!
Æg Š™VY »y
uûx ¬âZ ?c WÌÃs MZ LZgzZ?cÛ
â•
 ¤ Zt bŠ ]úŠ Ås MZ~
Å]÷Zp ã^sÜgzZ sÜÉ 7½®
Xì ~igzs ÜÅ¿Æg—gzZì qnZ
ukZ• D™Üw¸»òG
g 0Ò‘0…Z'
îG á òv0Z)´
Z]|~g g bg •
'
]gú L L:• ˜h × gzZ7~gz¢ *
™s MZ ~KaÆ ]gúž Zƒ x¥Ð
ò •
~K»]gúV ; Æw á x â ZgzZ}™: s MZ~Kžìt ] !
aZaÆ
Xì {z(*
™s MZ
14 ƒ:[8{Š c
iÐ ]y Š 4
WÚw”q }¾qðÃ

:Ï™gzZl²»à ¬vZ -4
é¨GšÅZ DX B™]!
~Z ÏKgq Ö ´ kZ
Z¬ Ð + Y ,Å#
ŒctÃ\ M~p ÖZy ‚ M ð•Z~X Å ó ó*ŠL gLzZó _
Vƒ@ ó Š q L Lì cq
Z
¶a ŨZ IZ ªÐ N M :Zz s§ÅÑÝZ ëˆÆkZ
t s§Å ã ¶
IZ]c •ÆXvß,ZйÀ` Mž•ìg™y Òn kZë,
ÃzZ
X •ìg™{ ZeÃVÍß™ {Z~cÅÏ™gzZl²{z•s ÜƨZ
gzZŠ „zŠ ó ó*ŠL gLzZó _
X •,qZÇ! ó Š qL L
EZŠ ì Š Z%Ð ó ó*ŠL LgzZ (Temporary) èg ¬ì Š Z%Ð ó _
ó Š qL L
Ð ó ó*ŠLž
L ÉV- ~ p ÖZ}uzŠ X Eternal ŠŽñÐå gzZ(Forever)
Šp{zÉ H7Za äËÃ]Z f kZgzZ ÏìgågzZì ÐåŽì ] Zf {zŠ Z%
ðÃÜkZˆÆkZ: 弬ÐkZ:X ÏìgŠŽñgzZ슎ñÔ ¶ŠŽñ„Ð
gzZ] ‡‘x Ó{zŠ Z%Ðó ó_Š q L²
L X 7Y •Z ðÃgzZY Z’Z ðÃÅkZÉ Ïƒ]ZfgzZ
EZŠŽ {zŠ Z%Ð(Temporary) ó ó_Š q L LX 'ƒ7]ÌÑ!
{gÃè~X,q
X 7EternalŠŽñÐå {zÔ5ŠŽzÃyZ~ˆÉ 7
gzZ Forever X •Ðå •ó ó*ŠL L]ÌgzZ] Zf Åà ¬z ugnvZ
ãZgâÅ à ¬vZ Ìl²X • ó _
ó Š q L L]‡‘F
x Ó ¹!
{z´Æ kZX •Eternal
»Tì ðƒ ¿g t‘gzZq
x * Z Åà ¬vZ6zZÆTì t‘q
ZÐ ~] ‡‘
15 7qðÃ4Ð =

•t‘s§Å]‡‘vŠ Ï™gzZ l²X ì 6


zZÆã0
l²» à¬vZgzZì Ï™
Xì [g »l²]Z f *™{zÜm†ÓÖ] •†ÃÖ] h…:ì à ¬~g !á g Z7~$
Š• ZzEZŠgzZ
! s§Å]!
ÝZN M [Z
pFçj‰] •†ÃÖ] o× àÛu†Ö] á g Z~*™y M Œ
:ì Š • Û
ÛW
X •D â •ò Zx âZX •´gzZ~˜6l²à ¬vZž
6 Z•~˜6
l²Ãà¬vZp¤ Û Z»]!
l²à ¬vZž•D™gZŒ kZë L L
óXó ì ªgzZi§m{ðûäƒ~˜„:gzZ7~g6c
 qÅäƒ~˜
~
à ¬vZž • D™yÒt È » l²Z Zò2Z vß { Ze‰À ` M
Ù gzZ•ŠŽñ6
X 7ŠŽñ(C Ï™gzZl²
6l²gzZX •ŠŽñ6 Ù à ¬vZžìt {o»®
(C  û Zz ¨ZIZ²
kZ ëXì g¼» im{ Å à ¬z ug nvZ6l²žì t È » äƒ ~˜
 Zz *
ž ´g {ot X ì Z ÑyZZ6kZ%Z M
 yY 7êÇÇÅò2Z
Ù ~]Ñ»vŠ {z´ÆkZ•ŠŽñ„6l²à ¬vZ
Á{ZeJt Ô7ŠŽñ6(C
Xì {oxŠ ƒÐxsZgzZ
vZž Zƒt ÂÈ »kZèYX ì „ZeJ'Zƒ ´6l²Ãà ¬vZ
~uzŠX 7„
 gŠtèÑqì ZƒJ(
Ðà ¬vZl²c ZÆkZà ¬
Í Â•‰ •g0
gzZ l²žì @
ƒ Za wZÎt • ñƒÆ6l²à ¬vZžB yât ë¤
Zžt ]!
?¸V¹à ¬vZ¬Ðä™ ZaÆÏ™
´gzZ ~˜6l²Æ à ¬vZž B™d‚f b§hZ ] !
t\ M
•EZŠ b§Å]Z f Åà ¬vZ ÌÏ™gzZ l²h
•á ž’ e ¢
: ¦
Ù Š Z%tÐ äƒ
C
6 gzZµÐåB‚Æy Z] Zf Åà ¬vZgzZ
ÜKZ¿ðÉì ðƒ~ a
16 Ö [ÅkZ7[ÅqT
™#

ì » b§ÏZB‚Æ] Zf Åà ¬vZm»Ï™gzZ l²É ! 7¦


Ù Ô7ì @
C ƒ´
X »]‡‘x ÓvŠ‰
Z z EZŠ à ¬ vZ ² ì t‘_Š q gzZ(Limited) Šzöq
~$ Z l²
X •(Eternal)*ŠgzZ(Forever)
t‘Ιƒ~x £c ~uzŠ
g {ot ëžt] !
(m{Ëž•n
X $6(mºËž•u0
ÐkZà ¬vZgzZìÐ~]ÌÅ
gzZ• DZ hzŠ} h˜Æ=KZ {z •BZƒ ´6l²Ãà¬vZvߎ
Ûw
X •D â •ò •
á x âZX •D¤
Y~g ¸q
g @ Þ Æì
}•Æ„ Ze.
ñƒb‡»]gßmºËgzZVƒ@
ÑyZZÆUË%6à¬vZ~L L
êŠ ÃŠ Zpx Z²Z »N
 ™: uZgŠ Z » |Å]Z f Å à ¬vZ Vƒ @
™& ¤ÅkZ%
ó Xó Vƒ@
™[AZåÐnpzg¨~}g !
kZgzZVƒ
Û·
:•D â •ò x âZ
•D ÑyZZ6kZëì Zƒwi *
Ðs§ÅvZ¼Žž•ëV- ë L L
-*™Ñ¼Ž b§ÏZX 7j
Z~ ä™x¥ªÅ] ·?Æb§kZgzZ
Å b§kZgzZ • D Ñyâ Z Ì6kZ ë c
x¥|ÅVÂ! Û ä Åz! MzmvZ
â•
ó Xó j
Z7~ä™
òŠ M ðà b§T '´b§kZ6Ï™gzZl²Ãà ¬vZžt x¯žÜ
=ÂÅäCZ] c •Æ¨ ZI Z à ¬vZì „ ZeJXì @
ÃzZ ƒ´6
Ï™
Û«
XN â•

///
17 ìgzŠ ÌÐ ={zìgzŠÐ ]Š ¬~g øqŽ

:} izgÆypg
Vv0 Û 6]gúz Š% y › Ú!
Æ xsZ Ô • n• Ù } izg Æ ypg
C
Š%Ð ¹X ì Ì´g} izgÆpÑypg~ kZì Š ã
Åxs Z6Ty»g Z
“ÂÐ k\ z uÈÐ zz Å äƒ ]Š ¬ Å ä3y0
c
rz ~Ú ]gúz
f
7„Å v Ð V1Z±}uzŠgzZ k\ uÈÅ c izŠgzZ VgÅ•gzZG1•
Û *
Pt ‚ÆyZÐVƒ[ Z±ŽˆÆ ä%Ðzzžä™ ãâ • ÔD™
Å Z}
ŠÃÔÅf
kZì Cƒ1 ÏZg fŽ™ ! rgzZ ~Ú Ôy0
Ð k\ z uÈÅ‚
?ì |HÅ
Û L L:c
Æ}È } izggzZ pÑyWŒ Û Š•
â• á g Z ä  w=wÎg ]|
{izg ( â •Û 3g6kZgzZ}Š jkZÂg ÇŠgz6
ž )Ð,™lg \( Ð *™0
 )a
zZ}
Z åE<XÅÔå cŠ uzgÐ V¼ ZpÅÑgzZÐ ä3~ yŠÃkZ ä ~ [g} Z Ǿ
Û gzZ â •
i úÃ] Zg= ä kZ! [g } Z L L:Ǿ yWŒ Û wJ~ hÆ kZ lg\ ~÷
Š uzgÐ äÎ]ZgÃkZ ä ~gzZ J 7™ƒ} 9~
\W~ hÆ kZZ åE<XÅX c
ÆvZ»g ZŠ { izgX ÏñY à ™wJlg \ÅVâzŠÝÒZ ó Xó • â• Û wJlg \ ~÷
Š 4
q ÆvZ ðE $NÅìÆg ZŠ { izg L L: cÛ ä w=wÎg]|ìû% Z(q
â• Š 4
Ô• VâpzŠaÆg ZŠ { izg L L:cÛ Š•
â• á g Z ÌtgzZ ó Xó ì {•{Š c
i ÌÐÒpÅv
Ü z kZ Ùp ~uzŠ Ôì @
σ Ýq ‰ ™g žZž Z Ü z kZ Ùpq
 ì Cƒ Ýq ‰ Z
18 ì Cƒx¥hZq5q Ù
ZC

?Z åE<XÅó Xó Ç}™]‡5Ðg ÇŠgz6


izgÆpÑypgB‚Æ~È0 
LZ {zžZ
Û ) Dc
{izg Ð zz Å ]• 
~gF Jzhg: ¦Ù Ã{izgÆ ypggzZ z™ 3g }
C
٠Чñ§ñì @
ÅqC Ù ÔßÄg ,ÅkZ ~¢ÂñY ^g
ƒ y©gzZ Ìñ»qC
g !
ÆkZžì 7gzZÑ~(
âZÅVzizgÆpÑy pgÔì Sgf(7
]i YZ¦ÑË%äT L L:c
n%,Z Ë%c Û ä w=wÎg]|~}
â•
Z » ypg ì ]i Y Z Å ähg {izg Ð +
{izg q g ~ ˆ ~ TÆ
 Åp
g ,p¤
p Z ) Yƒ7!$
» kZ ÌA
ÔÇg {izg!$
Æ kZ/~g ‚¤ Š hg
ZÔc
Ýq™Äg {izg »ypgŽ V¹]!
{zÐg±ZÆû%1ÔÏñYƒzŬÐ
( ì Cƒ
~·kZžì c uÔì ug I¹·» pÑypg
W~ pÑg
Û [ZN »x »ÒgzZì M'
Æ[ ZNÆn• Û ,[Z N »n•
Æ[Z NÆVç•
Z' Ûq
Z
Xì M'
Z'
bŠ wÅ} i ZzgŠÆØgÔ•D YbŠ|0
!
y-~·ug IkZ
]zˆgzZi úÒñƒ D™~È0 Û B‚ƤS~ kZgzZÔ•D Y
Åi ún•
g lZÔ -7{Š c
i ä³×³Ö]Ÿ] ä³³Ö]ŸXð7 Ã]ZggzZz™{Š c
ôzZF iÐ{Š c Û
ipÑyWŒ
yZ ‰â { CÅvZÐ [Z±Æc izŠgzZw ZÎ »¼
gzZÅgw ì»VÂ! ™{Š c
 Ô* i¹
ÆVÂgúÔì aÆVzŠ%sÜi úÅ ôzZ Fž•Š'gúÐ ¹ Ôz™¿
t Ô7a
 ]gúŠ%Xì ßÇ!
]zI~·ugIkZ Ôì ~gz¢ -7Ã
{izg »Vzg ZŠ { izggzZzŠ™ - x » »Vz™âÔî î *
3ÃVÃÈÔzŠ [pÃVŽ ZÔz™¹
X z™ c
Z™g žZ
Ù *
]Š „ÅV¸g ZD ™]Š „~ ]Zg kZì Cƒ ÌgŠ‘
 ~·kZ
19 Ù i{ zz™ÝqÐ °»Z" qŽ
ì# âÅ Z½~C

yZ 29Ô27Ô25Ô23Ô21 ~V⊠kŠ ~y
¬ Ð V:g @ WÆ ypg Ôì 4 Ð
 ðÃ: ðÃÐ ~ yZ Ôz™]Š „[p½] Zg Ì~ y Z • 'ZgŽ
ì CƒgŠ‘
Xì x » »[Z N} ( ™s MZaÆä¾ {Š c
Ì* i œ»]y
WgzZ
 `gÎÃ õg @
} zYÖ ~ s MZ ¬ Ð à ,• Å pÑypg
e » ÏgzZ
ä  w=wÎg ]|X} zWòÐ ( Å s MZ Â} zYWÃ0
» ä™Æ V>yZaÆ kZgzZì Lg pôÐ Vƒk
ÑZz ä™s MZL L:cÛ
â•
X •D™™Q^áZzs MZ"Žì MÌ[Z N
Ü z Vv0
 )‰
Ю  gŠ *
~Tì „ ™s MZ~K+ZÃVzŠ% :X
Æ "7i ú~yŽ}™s MZ(kZª~KÅ yLZ]gúgzZƒ Cƒi ú
Z Ôì ¿g™gHa
5µs MZÆ™gHKÃ:ÃËÆ y ƒ: gH( ðä
Ö õ/GÍG
Ås MZKZžì ( y‚ W )™¹aÆVÂgúgzZì x » »[ ZN} (
t Ô} zY
CC Ì` »x » » yÃVEZ™âgzZ VY±ñƒÆ •zgzZ •g C™]zˆù(
X •SgxzøÐn~(âZ'gúÌ6äƒã‚ WgŠkZÔ•g
,q ÅÅ
 ä3Ôì „ aÆ: { 0[%
 gŠ Â Ð(Ås MZ :X
Ü zC
gzZ ~ ]zˆÔ~ VjgzZ ñÎ(ÏZìg( ÏZ ‰ Ù gzZ } C3™ |(ÏZ
XìgÐ~VÖ
 gŠ *
(ÏZÉ ì ßt Ô7„ ™]!
Ð Ë~ s MZžì g•Žt :X
 gŠ *
„ ~z*Š w‰%Z V;)Xì „
™'!  gŠ Ì*
C ` »x » » yÔ*
™]!
Æ
(7
Ù¤
Z}Š hgs MZ Â} zYƒ qzÑ~g6ÅVÂgúà Zz·C Z~s MZ :X
20 ] ‡zZ ~È 0 Z~*Š
{ zÂì qÅä™Ýqðä

X ðƒqzÑ~g6tÐizgT} C™ ,Ås MZÆyŠ ÏZm{~ˆgz


ÏÔì [Z N Z (» Vzizg rXì ~gz¢Ì´g {izgaÆ s MZ , :X
VɾÔ,ðg !
x Zw´g} izgÆ õg @ V±Š ÅÏ•gzZ {izg » yŠÆ
Ô,ðg Š
Xt1Ô} z¾[Z N[pgzZÇg} izgr ì eæ ~½w ‚{z´ÆyZ•
Ϲ Xì 7„ ٠ؤ
 gŠ ´g {izg r%Æ ]i YZ Å kZ ƒ6yC ZžÅgŠ c
X '™7w ì»XkZ'gú
ä  w=wÎg ]|Ôì [ZN ¹ ´g { izg Ã]ZÔgzZ c CÙ
™I ÃkZ~ Z åE<XÅ• Dƒ7t ‚ÆvZ wqZ~ V⊠;zŠ y ZL L:c
žVƒ@ Û
â•
¹ÆÏ™Äg} izgÆ pÑy pggzZXƒ { izg Z÷žƒ7~ w q kZ¿Z÷
uXì M[Z N »p
~pÑg g} izgÆw ‚}g7Ðh
Äg} izgb ~
Xì M[Z N »p
g} izgJ
 õg @
9Ðõg @
wzZÅÏ•žì Ìt
g} izgJ
p  õg @
9Ð õg @
wzZ ÅÏ•žì Ìt ~ pÑg
u
0Æõg @
,âm{ÅÏ•gzZì'Z'
ÆVzizgÆw ‚q ÙÐ
Z[ ZN » {izgC
ZÐzz Å kZžVƒ ‚
w ‚q gyZ¢ Ð \¬vZ ~ L L:cÛ ä  ]ÀW
â•
Ô• Dƒ {Š c
i „z gzZ • Š Z% {k Û sç {k
L gÐ kZ XÐ ,Š â• Æ ¬
Xì Øg ~(XÅ\¬vZ! ! ! x ÅZÚ Z6  ZŠ'
䙓 k\ zuÈÏZg f
ƒ] Zg ,ðgG Å·Æ] P'‘
 žì c u0Æ]P'‘
W~ pÑg 
{izgà õg @ Ù Å0
,ðgG gzZ VÉŠa ÔVɾC e ÔÅg { izgà ðgzZz™ ZŠ Z i ú…Zâ
ÎgzZnƒ A õfm8E•~ŠÉwÅVzizgÒäëì ðW¤~(Åp g
X}™¿n™È
Ù
D Y^g} izgÆ pÑypgŽÐzzÅ ~g6à ZzVÂgúÅ·C :Ò
21 ì C7  6
{ ó¬Ð ƒ 
q~'
GobN
™5Æw‚ FQÔ•C™ ö- ~ kZ'gúϹ ÔßÄg ,¢Ð¢Åy Z•
Í W]ñgzZ C77È Å p
Ôì C= g , • D Yƒ ¦} izg Ð ¹
Xì C%g Õ
Ù Ô {izgÒc
ÔÕ™Äg {izg ªX z™]³Å{ izg~ ]gßC Û
ƒ {izg n• :Ò
wqC Ù {kÙ ÂV- ԔР{k
C Ù gzZz™Ì6Ð Ú ŠÃxø*
C gzZ ¶Š à ÇÔ UÔ^Ñ
'
gzZ ÞzgÔ• Å{izgÐä™{k ~ª  qÅ} izg1Ôì ÑZz 䙊 !' %N~
gzZ ZæE
¹L L:cÛ ä w=wÎg]|ì @
â• Y •Ì[ ZNgzZì @ ûkZ
Yƒ »{Z
ƒ7Ýq¼ {z´Æk\ gzZuÈÃX•Dƒ,Zg ZŠ} izgÐ
{izg {zèY @
ž cÛ ÌtgzZ•ïŠ™ùŸ™7
â• gzZUÔ^ÑÔÕÔ[Z NgzZ {Z
~Vƒk û
{zž7]gz¢¼ ÅkZÃvZÂ} hg:ÃVñ»[Zy
 KÑ™Äg {izg¿Ž
gzZVÂ!
X }Š hg Á
*
3 CZ¿
 gŠ *
Xì „ Î%gzZ)uÔ*
™uZz~} izg :X
Û <Ã] Zg¤
q ÏZÂj™: <¬ Ð äƒ ðgzZ ñYƒ n•
~ª Z :X
Xc e ¢
™<6
 `gÎc
å 6  Å{ izg
äƒðÔß™+
: <½yŠgzZ 1Äg {izggzZ à ™+ Û <6ˤ
 Å{izg ä kZgzZƒn• Z :X
»ähgi ú%Z ǃ: { k
{k »ähg{ izgX ÇñYƒ {izg ÌA
S7
i ú:gzZÅ
X ǃ
///
:> 2i
Û > 2i6
Z(ÃkZÂÅ: ZŠ Z >ÃiäkZgzZðƒn• Tì Ág ZŠ»xsZ>Ãi
22 ßáA Ð V˜ ]!
hZ

Š wâ ä \¬vZ ÃT L L:c
ä kZQ Ô c Û ä w=wÎg ]|X ǃ [Z±
â•
zŠ6V\WÅT ÇñY c
Š ¯, Ù iwâ »kZizgÆ#
‚ R ÞC Ö ª ÂÅ: ZŠ Z > 2i
VâzŠÆ kZQ ÔÇ ñY f b§Åtî~ Œ Æ kZ ,
‚ {zÐ Vƒy {(
Û y*tó Xó Vƒ: Z •
yWŒ Z¾~ÔVƒw â Z¾~Lž
L Ǿ V-QÔÇdâ™ñ} „
e Û Š•
W„zä*™wÎg]|™ â • á g ZÃy*kZÔì c
WÌ~e
Wq
Zň
Û ]zˆ
X ðâ •
e *
kZ ( gzZ )ƒ ~0 ÆT L L: c
Îk0 Û Ìt ä w=wÎg]|
â•
( aÆ ¶Š [ Z±)ÃkZ  ǃ yŠ » #
Ö ªZ
 Â}™: ZŠ Z h» kZ {z Ð ~
~v WÅ cizŠÃyZQ Ï,zY ð¯V æÅv W
Ô›z™ÅkZÆ™x¤
gzZ ã%
Š r ZŠ™ w~v WQ Ï,zYƒ~QZ
ÇñYc Š r ZŠÃ ( #ª)"
 gzZÇ} zYc
êyxgŠÆVzÈJ Ö ªª) ǃ »k'
VŒ( yŠ »# Ù k• Ž ~yŠ kZ
g ZD
 3 Zg CZ ( ~³Æ[ Âz[ˆ ) {z:( Çìg @
s§Å¼ ƒ[ Z±¸ÃkZ )ƒ
X ÇáNŠs§Å cizŠ c

äƒ +gzZ ÓÑÐ } hðXì g –þÅ[Z±J,Z > ! { CÅ Z}
ãZŠ * ™g »Ãy YKZaÆ¿¤~(
gzZ °¸z" ~(* âZ~›Åwâ áZz
gzZ {k ñƒ Dƒ¬» „ Z}
™: ay
JÔ* ~ {Zg Å Z} Š » Z}
w⃠c Ôì ]!
Å
> 2i ÌÃVzg ZŠ¸g Vzm Û > 2i6?¤
³LZgzZ z™ ZŠ Z> 2i Âì n• ZXì C)"
XÐ [Z±Æ ]y
c ³LZz™{Š â WaÆ ¶Š
WÃy Zžì „Zpí¸ ÅVzm
Æ ]y
Wh
•á • C™7ZŠ Z > 2i ÅkZ1ì @
ƒg- i k0
Æ V ÂgúϹ ñY
X ÏVƒŠx » YZÃÝÑyYKZ~[ Z±
ä V> ¬ ì cÛ ¬» ä™ZŠ Z >Ãi((~ pÑyWŒ
â• Û ä \¬vZ
23 ß Z e:~ìqðÃAŠ%

V˜ V ˜gzZì {™E » 5ZŠ Z Å >ÃiB‚Æ i ú( 33~ pÑyWŒ Û žì c


C
gzZz™ì‡i úL L:cÛ äà ¬vZ~Ü?³³³³?Ö•{g 0
â• ~{z´ÆkZ{zì™f » > 2isÜ
0 ÆvZÐZ Ð zŠ ŸÐ ¬ ð> ðÃaÆ Vâ Y KZ¼ŽgzZz™ ZŠ Z >Ãi
k0
Û aÏZ >Ãi ä à ¬vZµšL L:c
žì Ån• Û ä  w=wÎg ]|gzZÐß
â•
ì ~ kZŠÅxsZ}g vµš Lž
L ì ~g Z ó Xó }Š ¯{ À 0
uq Ãw â ¹!
ó Xó z™ZŠ Z >ÃiÅVß âž
YƒgzŠÑ »wâ Ð >Ãi
:ì @
Ñwâ »kZ Â} Š™ ZŠ Z >Ãi Åw â ¿Žž cÛ ä  w=wÎg ]|
â•
ÃÐ wâ Ôì ! Zy
°» Ìy vgzZ • Ì}Z gzZ ðZ'Š Z%ÐÑì @
YƒgzŠÐ
CYƒgzŠ ! Zy
Å w â Ð ¶Š >Ãi L L:cÛ äw=wÎg ]|Xì @
â• YV
: w â {z  ñY Å ZŠ Z >Ãi b§~g7 Æ™[ ˆ[pB‚Æ ~È0
Z ªÔì
¤
ñW¤ðÃgzZÐzz ÅkZ: ÔǃŠ !
'~ *Š: Ç ¶ :
 »[Z±Æ]y
W Â
î ¯ pô=g fÆä™ ZŠ Z >ÃiÃVß â LZž cÛ Ìt ä w=wÎg]|ÔÏ
â•
X z™ ¬ŠÔzŠ‘œžz™t` ´»Vzg FgzZ
WµÐä™: ZŠ Z >Ãi
:ì @
ŵ6yZvZ • f
 uzg >Ãi vߎ L L:cÛ ä w=wÎg ]|
â•
ZwÅy Z Ô• f
 uzg >Ãi vߎ Lž u ~uzŠ ó Xó • ïŠ wZ e ¤
L ì ~g
ó Xó ƒ: lg ! a¤
Zg f ÂVƒ: ( {)zâå ) ñ0ZÔì CYà uzglg !
~
:ì @ uzg >Ãi
Yƒ‹wâ Ðh
@ gŠ Ëc
Yƒ‹~ c .ËÌwâ Ž L L:cÛ ä w=wÎg]|
â•
wâ » >ÃiB‚Æwâ Tž cÛ Š•
â• á g ZÌtó Xó ì @
ƒùŸÐ„1zg >Ãi {z:ì
24 z™ ay
„ ÚZ~{ ZgÅ Z}
ƒZ
ZiÐ ~
 q~g vŽ

 Zz >Ãi~ w â Tª Lg 7%K w'Ãwâ kZ {z Ôì @


ÅkZgzZ ðƒ Z Yï
Û >Ãi6T ;g 5~ wâ kZ ÌBzg » >ÃigzZ ˆà ï: >Ãi
ÑZz >ÃitÂì ðƒ n•
X ÇñYƒùŸw â{zyŠq ZªÇ}Š™‹Ãw âkZBzg
Z:q
Û 6
?ì n• ¾>Ãi
ñh ‚Š%c ƒg ZŠ wâ Z(
]gúŽX 7~gz¢* ¹aÆäƒn•
Û >Ãi
Z ËÐ ~ yZ c
Bzg Æ 7 Å q *
Îá Â] ‚ñh ‚ ce áÂyz!
~0
Û >Ãi6
Xì n• ZŠÎc
kZgzZìg Z-â~<Ñ{zÔƒ´ â »w âÆ~¤
w ‚6wâ kZžì oÑt aÆ äƒ n•
Æ T ñ Yg ¦
k0 Û >Ãi :X
ZŠÎ c
~¤ Z Ë~yZ c
Bzg »7Åq *
Î!Â]‚ñ h ‚ ce!Âyz!
~0 ñh ‚
Û >Ãi Â;g @
n• Y¬Ð äƒ Zg7w‚¤ Û >Ãi6
ZXì n• Zw â »
kZ Âìgw ‚q
X σ:
Zg0
Q wâ Ú Z „ ¬ Ð äƒ »w‚gzZ ñY • w⤠Zg0
ZÆ w‚ :X
A Û >Ãi6T} zY VÃukZ Â, Š hŽ ~w â ¹!
Ôì ðƒn• ZžñYW
ÃkZ¤
7s ç >ÃiÐ äYƒ ÁÆ wâ ~ w‚ Ö Û >Ãi Ì
žt n¾ÔÏ} zYƒ n•
X Cƒ
CO\NgzZ@'
Zƒ 3g {eì eÔƒZƒÎ~VzÀŠëÍ éF eäÎ :X
gzZg- iÆ~0
e äΞt n¾ÔVƒ ¿g „ V- ì eVƒ Cƒw EZ,q tì egzZƒ
Å~0
Û >Ãi~qC
Xì n• Ù
Zžì ¬t » kZ ƒZƒ 5 |
¤  c
Zg }ƒ ^z5¤
8 Z ~ ~0
e *
Î :X
eäÎŽì ¬„z»ƒ
» ~0  y Z~}g !  Zz>Ãi ƒ{Š c
ÆäƒZ i * e
Î~0
25 
ÂeÓâ ÐvZ LZDq~g ‚KZÃ

Û >Ãi6äYg ¦
σ n• w‚ ÂZƒ y Ò 6 Z ª ì ¬
zZŽ Vƒ Æ yiz ãZ ¤
¬»kZÂì {Š c
X ǃyÒÌZŽì »Æ@ 8
i|Zgqà Zz^z5¤
ZgzZ
ì * e!Âyz!
Î!Â] ‚ñ h ‚:gzZì ~0 ñ h ‚ Â: k0
ÆË :X
]‚ñh ‚c
~0 ™ 5 7 Å VâzŠ¤
e!Âyz! Z ƒ ~0
e ~hðgzZ *
Î ZhðÉ
Û >Ãi ÂñYƒ'
X ÏñYƒn• Z'
ÆäÎá Â
WgzZ *
Š w‚Q ¶¿g ~0
Î!Âge¬Ð äg ¦ e!ÂÎk0
ÆË :X
äƒZg7w ‚ » ~0  gzZ Ç} zY H[ ˆ » >Ãi™5 B‚Æ~0
e!ÂÎZ e kZ
c
W *  σ bŠ Ì>Ãi Å äÎkZB‚ÆÏZ ÏñY ~Š >Ãi ÅkZ6
Ît Ð Z
w ‚6
X Ç} zY H:g OZ »äYg ¦ äÎkZЈÆkZì
™5à ZŠÎ¼ c
 Âì w â» ~¤ e¼gzZì *
ì ~0 μ k0
ÆË :X
Z'
} zYƒ' ÆäÎ!Â]‚ñh ‚ ce!Âyz!
~0 ZdŠ
ñh ‚7 ÅkZ¤
Û >Ãi6
X 7n• kZ ƒÁÐ7kZ¤ Û >Ãi6
Zì n• kZ
Å9zgÎq Û 6kZ9zgÎq
Z • nŒ ZgzZ • 9zgÎzŠ k0
ÆË :X
Û bŠ >Ãi
Xì n•
Zg ÔªÔ|
8 Ô;ß †•,qÎ{z´Æ9zg×gzZ ~0
 Ôm@ e *
Î :X
kZƒ[òZ¼Ž {z´ÆkZgzZDŽgzZ}ÀgzZ{)z@'
ñƒ¶ÆVzqyZgzZ
e!Âyz!
~0 ZŠÎ » & {z¤
ñh ‚7 Å kZžƒ ÚZ ǃ wâ » ~¤ Zìt ¬»
Û >Ãi~kZÂñYg¦
ƒ: ÚZgzZì n• w‚Z
 ƒ'
Z'
ÆäÎ!Â]‚ñh ‚c
Û >Ãi~kZƒ: »~¤
XƒAì eÔ7n• ZŠÎwâ{z¤ Û >Ãi~kZ
ZgzZX7n•
Û >Ãi6wâ T
zVZûe »wâ } g7 Ð ~ kZ6äƒZg7 w‚ƒ n• :X
26  vZ
ì }Y—qŃ

ÎgzZ }-Š 9zgzŠÂƒ qâ Å9zg (80)ÏZ }} ™ZŠZ 7 × Å ,ûec


Ù gzZ}-Š9zgðJeƒ9zg(100)
X}-Š9zg25ƒqâÅ9zg(1000)gZD
ÅäƒZŠ Z >ÃiX 7„
 gŠ *
Î~®Š óÆ{Š%Ô*
Z´KÐ ¶g Å >Ãi :X
X}- Š ¯´ â» ¶gÅ >ÃiÃkZƒ„
 gŠ bŠ >ÃiÃTžìtoÑ
 yZgzZ C7 Ô@
¶g Å >Ãià 7 Ôe Ô g
gzZ ã*
Ô*Ô~Š ZŠ ÔZŠ ZŠ Ô\ !
* ÔV â :X
 yZVƒ ñƒ Za Ð kZŽ c
à L 8™ÐTσ7>ÃiжŠ
Xƒ Za >Ãi ïE
X Cƒ7ZŠ Z>ÃiжŠ
X 7w'Ì¢
Ãy ZgzZVƒd
¾p¤  gŠ bŠ…» >ÃiÃVz¦
Z7„ :X
 gŠ bŠ >ÃiÃVñâ Ô!{ Ô8Y Ô R Ô˜¸ Ô7ÔÇ Ôð¸
Zì „
>Ãi¤ :X
Ù zŠÐ¶Š >ÃiÃyZÉ Vƒ•Æ
Xì M[Z NZC
ñh ‚Žƒy â‚ Ú Z{Š c
e!Âyz!
~0 iÐ]gz¢c ÆT
w âÚ Zk0 :X
 gŠ bŠ >ÃiÃkZ Âì Yƒ »7Å
>ÃiÃkZƒ ÁÐ kZwà â ÅTgzZ7„
~<Ñ6Tì @ } Š
ÆyZ1•Cƒ {ç'gúϹԕM
ƒg- i ÚZ k0
Û >Ãi
X σ: ZŠ Z>ÃiжŠ >ÃiÃyZÔì n•
} zYƒ (Z ÔZƒ‘œr{z σ: ZŠ Z >Ãi Âc
Š}ŠBzg%K +
 Å >Ãi :X
X}- Š >ÃiÐQ Â
6äƒ w â ªÔì @
ƒ Ð g ±ZÆ V¸~‡[ˆ » >Ãi :Ò ~gz¢
Û >Ãi Â,zYg ¦
ôZ vßÐ ¹ Ôì CYƒ n•
~ m {â {g ! e Z
Ð [ ˆÆ0 
Ù Âk
ÆkZgzZì CY„ƒw ‚C Š ÅyŠ kŠ~ kZÔ•n
g[ˆ » >ÃiÐV¸
Û )f LZŽ ÏñYƒÁ >ÃiÅw‚q
X Ïìgn• Z~w‚¤{z´
27  qÅ’g
}™'~*Žì {z4~ª

Xce¢
™[pÐr +ŠÝ ¬ËÃVYyZ
 ™?c Z@
:e
Û *
™ZŠ Z » kZgzZì n•
{z´Æ >ÃiÔì ~gz¢J* ™ZŠ Z >Ãi :‘œr
»ä™ ay
 Û )ÔVî Zç ÔV»ÔVBÔV9̈¤Æ+Š
ZgzZ VŽ ZÔ Vz•
6VW0
Ü zkZÔÇñY c
kZ‰ Š [ZN~]y  Ô7qà©ðÃ[ZNÔì [ZN Z(¹
WZ
Z»7Å
X ǃ{i Z0
wâ aÆŸg ÅvZ™uzgÃVÂgz¢KZnƒ ÌgŠT
KZÆ™ ay
ZÔzŠ ŸÐ¬aÆäWÁˆÆä%Ãw â kZgzZzg J‡]y
]|û%q W
}g !
Æ“ ÍÆkZä\ WÅ %f ~–q
ZäVß Zz yÆ w=wÎg
ä•vZègiœÈ¬ ]|~ç Å  \ W ?ZƒH“
 Íž cÛ Äc
â• gŠ ~
ì „z¹! L L:cÛ ä \Wì ¹!
â•  Š »kZ'( Š
„ cŠ™‘œƒ
 Â{z) Hn²
Æ„ Š ( kZ)Æ kZž ðƒt ] !ÝZZ åE<XÅó Xó Š Š aÆ ~ŠÛpÅ \¬vZŽ
c
( ì ÑZzäƒ+Â{zì ~ï}g øÌZŽgzZ )ì ¹!
 { z´
ƒ
ÔzŠ™ ay Zh𼎠ÂdŠÃq]gz¢gzZ ` ZËZ
Ug ¯Ôƒx¹ c 
Z » gLì e !” Ð cizŠ L L:c
]Zí „ Z•q Û ä  w= wÎg ]|
â•
Z»gùZsÜÃkZ äVrZ Âc
q Æ•vZègȬ]|ó Xó zŠ™
Z k0
Wb‚q
VH±zŠB‚ÆTðW]gúq
Zk0 Š}Š: ZŠ
Z( ´ â x â Z ¤ñ)X c
ÆyZû%q
Zk0
„zÃkZ äVrZÔå:¼ {z´ÆgLq ÆȬ]|Hw ZÎäkZ‰
XbŠ}ŠÃV¸KZÆ™} •zŠÆkZä]gúkZ c
Š}Š
uÃ×Æg ÇŠgz6‘œ L L: c
gzZì @
~' Û ä w=wÎg ]|
â•
T} zYW7 ƒ:B‚ÆyZZŽì {zŠZ%Ð]ñ~'
eZ c ™«ŠÃ]ñ
gzZ ì @
tX N YòÐy!
i]Ü}'
~?Ø Z<
Í Å]ñc
n™: {)z¤zÐzzÅ
28 •D YW:Zz6ª
q-Z KZ¢gzZì @ 
W×~kŠÃ‰

Ë W7™0
X$ MÑœšèYÔz™~¢~䙑œ¬ÐäWšL L:cÛ Š•
â• á gZ Ì
•~™ ay
6 Û \¬vž
VzuzŠÂ!y̈Z}ZLL:•Dâ• uq
Z ì ~g Z
ègȬ]|ä w=wÎg]|žì ~pÑg uÌt óXó ÇVz™ ay
6
Y±L Y±L
Ö ™èEgzZ™ay
èE Ì\¬vZ:gzÔÄg# ž cÛ Ð•vZègY•Z]|ÇÅ •vZ
â•
Ö Æ™È gzZ(ÇA 7‚¹ [ˆ" ª)Ð ,Š™
È ézŠZŠ ÌvZ:gzÄg #
Z~žìyÒ»ÅvZègk„0vZ†]|Ô™ay
q nƒegŠTÔÐ,Š™
ðJ7 µñÆÏB‚Æw=wÎg]|û%
iúÅÏä\WÔå6
Û ÃÃyZgzZ c
ðâ • Û ÷z ™ Y k0
â• Š[ˆ Æ kZ
ÆV ÂgúQÔ c
g- i Ð V‰gzZ Vâ » Ð Vð; LZž Zƒ W Š ¬» 䙑œgzZ
Z (Z 6VÂgúÔ c
Ü z kZbŠ }Š™g @
ìg D™ ¦{z¸B‚ ÌÅ\¬vZ èg wš ]|‰ Zg @
Z
á p=yLZB‚ÆÅvZ èg w š ]| w=wÎg ]|ˆÆ kZ
m{» µñ, Z~ä™]ZíX cÛ ay
â• 6Vzq]gz¢ÃwâÆ‘œkZgzZ‰
X •ëtg Y‘œ&ìg ~g ŸÆä%[ZN »TÅgy ·Š
Ð V>gzZÐ ¿ÆkZÃðñµšž cÛ ä w=wÎg ]|
â•
hgŠ ÑzZ ( Ô Š
c
Š ; {z ÐZgzZZƒ Ý ¬ {z» Tì D{z ì MŽ ˆ Æ ä%
™~g Y1c
w â LZ Š Š Û ) c
™y: {• Kc
ïÃËО F
Š Û
ÆkZpÑyWŒ
´Š ðà }Xìg (ÐZˆÆ ä%Ž Š
™~ Ï0
i KZ‘œ (Z( ðÃgzZ )Ð
X {)z{)zÔ,Š™•zÁ´Š c Û Ã•gæËc
pÑyWŒ Š ¯•gæ
c
ƒ  xŠ!zg¦
 „ä  
™~ Ï0inƒŽ Ô@
ƒ 7Áìk(wâ Ð ºœ
Ü zÆ]ñÇñYƒ»VzuzŠ
1Ôì[ZNÌ~kZzŠ ÚZÃV#gzZzŠÚZÃV#ž It‰
XÇñYƒ„Šp»VzuzŠ~4gezŠ7„;gZgvÂ[ZèYì7¤m{
29 ƒ: wÒZ[¦pÔƒwÒZwDÌH Â

^`ß ä×Ö] o•… äm†mçq l†–u


Xìt©Ÿ•Ð þÒŒ{!yZ0 {Æ·Z •
Fx * tgŽ :©zx *
0Ä0( þÒŒ{!)`_0´ â 0\ ¬0Ô0g Z¢! Z0_g q›  tk
Ž
× z/0Xgq0•g0z²
G$
é5©G
XY G '
0 «)~F„ LZ b ï ª » •vZ ègtk
Ž ]| : wz Z b ï
E
X åZƒÐ( ç«^I~f )yZ$
$
4hG
Ù ØgzZ \ !
VâzŠ «)C 
» •vZ ègtkŽ ]| :ãU
b ïgzZ üG %{zç
g » Åú6ÜæŠp c
qzÑVc á ZÆ ÷Œ
Ð {g • Û ä _g qçO¸ ÔŠÆ xsZ
Ã?Z ª0 ñ{h
'aÆ ] îh
'× ÂB¸ÃÅzmvZ -]ÀWX ‰Å
» ~g »Ã ñ/ôä Åz! MzmvZ -\ WÅ & ¤Å¸™ W:Zz ä VrZ H: Zzg
$
w29Ð {gëÜæŽ ~ üG 4hG
%X Nƒ: ZzgÐÜæ ã¯Ã5| Íy@ 2cŠ¬
Å kZ n kZ ‰_ VÐ ¬ ,¸t Ã_g qp Hx ª™ Vì 6A ÃÆ
òs§ËÌŠp{zgzZ ˆƒx‹
Š
$
¾™W J k Š gzZ Å ðZg W• ä VrZ ¸ Š !
 Wvߎ ~ üG4hG %p
E
òŠ W 11 ÆyZ‰ 9ZVƒ 0 Æg ñ ÂHúB‚q 5š¢Š äVâ ›ìg D ‚'
Z éSG
Ù 5gzZ .
g ZD Ù 2 ~ ÔÔ ¶Î 6⽊ Z®ÅX‰ƒg ë¤
zZg ZD ¹!
gzZ‰ }g â
ñk
X ‰Ì t 
Ž ]|~yZñƒg ë¤vߎ~ðZ±N WB;Vc

E
30 ©ÅkZ ðAX:X(x¥w qZg7»ËJ
z™:Š OZ»Ïg ) Z

ÅÅzmvZ-g—åKg »[²Ž_gq\! 
» •vZègtkŽ ]|Q
»FLZ~ì F
Ñ! á ~÷$
ÐkZy• Ë 07Oe ~÷¹gzZ Zƒ¢q~#
Ö }

ǃ:4tHž cÛ äÅz! MzmvZ-\WX,Š™ŠZiWÃkZ\WVƒ[²KggzZgZŠu
â•
Åz! MzmvZ -·ž ¹Ðñtk
 Šhg6è%Åñtk
Ž™Y ä_gqÔñY c ŽŠpž
Ö }
~# ™: ZÎgÃí9Šì3g6
ÅÅzmvZ-wÎg~¹äV,Z* è%~¾ä
á Ð yZ äÅzmvZ -]ÀWçOVƒC™Ixg
xKZäÄ0ZXà™~Š•
HZŠZtÆgi»yZä-ZzÆ•vZègtk
 Zzgt~]4[Â+F
Ž]|žìÅe
(48m8`Ä0Z)XH bïÐyZäÅzmvZ-]ÀWÂIƒŠZiW{zZ
 gzZ
`gŠ Ð yZ Xe
Zzg huP Ð ÅzmvZ -]ÀW :w¾za
5kÅZ 0DÔ ñ/0ZÔñ'
[- Z1Z ÜÔ t éE YÔ ñk„0Z ]|”g u ä VÍg ) sf
Xdò ™gzZÔŠ AZ0Š Z”0vZ†Ô þÒŒ{!0ZÔxßÔ©Z%

~KÃ ðyŠ q
ZÔ‰C™¬ Ï0
 
i : Z@Zi •vZ ègtkŽ ]| :t Ü Z
ñWd
A ŒÛ ÆPzŠ ‰ - ñƒ Ù ŠÃyZÅzmvZ -]ÀW‰„g™ ¬Š
ÂñÑp=yÆyZÅzmvZ -]ÀWyŠÆ-X c
0
~ªqÏZÃyZ Ì
cÛ X 7B1‰Ð {izgÀž HÄc
â• gŠÐ •vZègtk
Ž ]|‰Ð { izg
( 762m1` ~g g9)ce¢ á g ZX 75[ZŽ ?ÏÅgÀÂ
™g žZÃ?QÂZƒŠ •
D Y DWyÆyZgzZX ¶›Ð •vZètk
Ž ]|ÃÅzmvZ -]ÀW
Š“
„zåc ZX¸
 Í »‘œäO~÷5[ZŽ ?ì Ãä3¼ž Y7™ Wû%q
ŠÃT‘œèYß VZÐZc
c
X [VÃkZåŠ Û X 7¼gzZZÎÆkZXì 3g
â•
]Ãz ~ 05| ÍwzÑZ ßg ~/Å w‚ 65 :] Ãz
{i » i úä y Zz%X ð0
G3Å
X Nƒ®Š~ üG3©EZ¼
 gzZðJ 7
31 õ:HÐ Zƒ~ª
qH¤
ZDr
™

n kZì sî{Š c g 3Z x ¬èa pì g 3Z q


i ¹ Ð Vzi ! Zt
Z ÑZz ¶Šg 3Z~X D 0
q •
: yT\ Wh á :gzÔZƒx¥ƒ
 obŠ Ct ~qzÑ
t ~ Vzg¶ Z »y*kZg 3Z ‚ N
gqZ Zg øÐ yŠP X Vƒñi
Z »g ¶ Z)*
izg
ÌÐÃÅ\ W„¸t ì ]gz¢Åñi
kZ ǃ Zg ¦  gzZWá…žì ;gò
Zƒ
Ìxi 5ˆÆä[ {)z {Z 9ÉgzZã k0 Z F~ [ZŽÆ
}g øg ZzyZq
ß „B‚ÆD W c: äI{Š c
0 iÐ ‹ zŠ ‹ ÌðÃÐ ~ yZpŠ
1Äg
g 3ZпÔågzZ¼ È Zg ø X¸ŒgzZ¼ {z È »g 3Z Nƒ Za Vx
™y ÒB‚Æs
X åÂ*  Ÿz'!
~
ƒ
ÂNƒ×zg6ë]uÂßÅyZ c
Zƒ ãZz6yZx|ÝZ Zg øCgCgZ

{zÂc
ˆÆkZX â" ~i ZgŠ„
âJ  Š ]‡zZ‰gzZò¯ Šñƒ {>] ©
ÃyZ äë c Þ »áZzñe™È6
ØŠ^%G ZŠ Z. ì}g ø'!
+•á *
„Šp
ÅôZÃëäâZ ~g ø6TX G c Ù !
Î}È} 9C Ù !
Š wïC
{zgzZX c ™g â r Š
X Z 7
* á Æ„g7%g ¶ ZgzZ c
™ù • Š uzgÐäYíŠyŠ}uzŠ
ÌZŸ »V•ßÅnkZèa
ž Zƒx¥~gz¢n kZ Zƒ7È J
ÅòŠ WÆn¾…ž,™yÒB‚Æs
 ŸzÃx|Æg 3Z‰gzZ¿LZë
" {zì e: wŠ » T}™ qŽg s§~g ø ì e wŠ » Tˆ Æ kZì lˆ
 n Æg ZzyZ Xá wïg ¶ Z CZ ~«£}g øÆ Z™^ÑZ ö6ð×
ƒ
32 »+ Y] ÑqÆwŠD
ì x *

Š x » »3 F
X c ZXƒ:ga x » {zžìt ~gz¢™| (Ð
~ qzÑä ëÃyZŽ âq
Zƒ
7ñi ZÐ kZˆÆ yŠg e
 Vƒ Wá~žá1 ™½  ¹Ã™ ^âq
Vƒ7WáÔVƒñi  ~á1¹nÆ3 F
Zƒ  ™}uzŠq
Ãr ZX Vƒ
èÑq X • BòŠ WzŠ µ Z µ Z Ãñi  gzZ Wávßg »"Š*
Z ƒ tž ‰ ™ë
}uzŠXì c
Š »ðŠ …ä \WžÑ ä™cÐëÔ7{°‡t ~g ¶ Z}g ø
 ™}Šq
är Zì ß wEZ » Õ~ g3ZÆ \ WžÑ ì r
™
h WÅVâzŠèzsÜ}g øgzZyZZ}g ø
X •f
Ð y »Š ÅB‚ »¯ »z Â7ZÐ Vƒ xi 5Ž V; }g ø
äÑ Ìy0
}g øž • ïŠÈÐ ÌZ ë Âì ]Š ¬ Š䙄 c 7Z¤ ZgzZÐ ,7
y0 »g ZŠ {Çq
ZŽ x *
Ãñi Z~g ¶ Z ÃÌZ »ñi /š!Æñi
Z•t õE Zƒ
q Š 4
Ö i 5yÂ{ ðÃZ®7g¶ Z: *
ÒÃÅ# ig ¶ ZZg øžì ãZzÌtXì ꊙÑ{)z
ŠÉgzZñY c
gzZWážñY c Š™s ™Ã] ! Û:
kZ~g 3Zž åw ì¬X N â •
gzZ -Š!ZŽh
•á pÆŠ%vßž c
WwìQpƒŠ%Žì ]gz¢Åñi
Zƒ

cg » íŠ }g ø yò @WgzZ á Zz eg Ç DyZU Æ b§ b§ñO Å ¯IZ
X ,™
Zpì ºHÌ+Z ÅVzŠ%ÏN W'gúy
q Wž c
Wwì ÌtQ
„ Dš Âì ]gúž @
ƒ x¥… 5™Éx * Z yŠ
6} i6X I„ WyÂ{ q
Â@
ƒx *
(Z¼È¬ Ô{Ëi ÔÒÃX ¸ 7„Ø ÂÐ x *
h ÁÀ ` Wp ?VY
« (Z¼ c
ãI2Ã c
~zDÄi *
ÂV;zp@ Ù !
Y òC Ð 5 Zg ÌË~
X åx *
,ZŠ ZŠ ÑñÔ+Š£ZÔwÎgxÝ• f
ÄgÐÐ ÂÌx *
vßÀ` W
33 ì ꊙ{ nê
qÅy ̈ZÝ$
qZ

Q ¯ ~i Zè ~GgzZ ~<ò  ¶ Š& • ‰ƒ „a*


6kZ Â[ZXì @ Âvß
Æ„ V'Š Z Ô~^ºÔ´3!4
]gúVƒ: x * Ô~ m
³]g Zwž Π䃵Ì
•ptƬŠì ]gúž ¬Š Âcšg0 Z äëw q¾X Ç}™ Hðà Â×ÅŠ%
8
xäëì ]gúg0
ZÆkZž c Z™á x »ÐóèE
Î{ i Z0 L jgzZ ¬Š§'»yZž
g 7xi 5Ã&Zp…ž ¹x Z •Zz [Š Z
ë ¹ä ë h7 zz ä VrZ n
ÔV Š
ù Æ ]gúÂÌ\Wž B1 ™u¿X • CƒZa ¹ä ë õG /J4É 1 ÐW'ì
Š F
¼h ën kZ7™f}~~/ öZÎ~g ø»%ZkZèY¸ñƒZaÐ
G @
ƒ {z å *
gzZ Š ŒZž Ô1 ¯ x¯‡ CZ ä VrZ Ã]Š Ñz ~÷Xn ™:
ƒŽž c
Ö i 5 Å \WÃ]Š Ñz ~÷wq¾
Z • „gÈÐí \W Ât gzZ ?mHÐ #
¤
yÒØÃ{z{z0Æ]Š ÑzÅVâzŠë~÷gzZÅ\ W{zÂ}Ð>Z6
z6
}g ø
X N Z}
g ùÆ™ Z} X ÏN Y{g •‚\ WžÐ,™
g®ƒ7eidq
ZÆà{zì xlЃ  x Z•Z »>Z6
z6~g ¶ Z}g ø
žì ~gz¢tn kZì H~g YnÆx ¬{ÃggzZ»ïG ¡äVrZg ¶ Z•
L !}
Ü zC
Æ yZ Ô& » D7 Æ yZçOX ìg¸!
‰ Ù Ð ÁxgzZ ,Åy Z ê
Å}Š Zñ™Æ yZ w ÙZ » Vñâ
kZ 0Z ]ª) [x» 0Z ]ª~ ør¢
Zƒ
»ñi Ù *
C ™ iÃêÐ] uZz,Z( ‰ƒk0
~Yg „¬ž~Vs
Ù 2 X ǃ n•
ì>Z6z6}g øƒ Ìx OZ » lâzŠgpV˜ ~ ÷л ö6kZC Û
ÅűgzZ w ‚/ÅƱР~ XÆ V” LgzŠ LZ
Ñì w‚ õ 0
Vƒ q
]i YZ ÅÌ}L̈k
 Zƒ
iÃñi á Ì~ I ¯agzZÐ
 Ë6kZgzZÐVƒï•
pŠ à ©)~] ÑqgzZ•g.ƒ„¹atσ:
X •f
wq »VEZzŠ6g ÅVE*zy`Kg Âðƒ÷лö6
0Æò
34  qT
z™]»vZÔƒÌ~ª

ËÅkZ}Â}Q n n ~ŠÍÐZ•Z'Zg ZŠuŠpž ðzgÐgzi ãZ™Í


‘y
¬»wŠ !
y• Wžì `gq·^t6 ì ó óy• W L Lx *
ã% »g ¶ Z}g øX T
Û : ÒÃñi
>Z6z6}g ø Špt èY N â• Z ƒ
 ðÙ U Ã}LkZì Ük
Š
 ™ž åÌY7 Ð yZ~ qzÑ qzÑä ëì [NZ »r
»´^kZ r ™
?ì mHÐg ¶ Z
O¹äëXì @
Wy• WÌ~´^kZgzZì y• Wx *
»g ¶ ZÑì
Ð w D Z)´gzZì·^» wD Z)´Ñ ì ì ! p H~´^kZ m{p
•
–g ¶ Z® á ÑZMÐ ƒ
 »zŠg Z6ã%
‰ƒ g á ™| (
 ë6kZì yÃgzZ²•
ä ëì ]Š ¬ Ž/èY ñY Å: ÒÃÅ%$
ÌÐZì Zƒ H m
?Z÷Xì
X –gz¢t6
ã%Åg ¶ ZLZÅ~ñi
ZV˜V˜
Z•”{7 ] ÑZÎÐ …„B‚ž•D WÌ,Zg ZzyZ ‰
q
ì H] Zf Å\Wži7 ðÃì HŒ0 Ù Šg !
Åg¶ ZÆ \Wž• D ZC g!
wZÎ
á 6
ÐM%ZgzZ•ò qÆV1²ë }•ï• gîxÂ'!
P~ Œ0
~g ø
Z~g ¶ Z LZx *
Æ?q Æ}zR
i
. 6ä ë ÂyŠq
m ZçODg e 7¦
Ù
C
ëÚÃñi  n ÏZ• b‡ÆŠ§~ Œ0
Zƒ áÌ
ë6gîx ¬p~Š™ ù•
X Ï,7 h]c
Z@Ð

¬Ð âuÌñÃ7â ŠÆ ï ~g ø ~ VZzgß
FG3Ÿ ~Hžìt Œ0
á ÅƱÆyZ) ñY c
>Z6z6}gø ~Š • Z™gƒÑ!Š n»yZ c
ñY ðZߊ ¹Fc
U
0ÆY ¶ á ~âuÌñžìgwìgzZì _ 0
ZX ( ñY ~Š™~Š • ðРűÅ
}X Ï} 7ãàÅwÅkZÃWágzZñi
yÎ 0 ZƒÙ gzZì ¿i§m{ Zg ø
C
m{»]!
kZÃV§áXì @
ƒi Zz6
"7@ W~ŠŽ znc7¯
h Zi ˜ðZƒÔì c
35 ƒx¥Ð Vñ» LgLgÆkZw q»ËÅy̈Z
ì @

òŠ W&gzZ ðƒ”ÅVzR
ñzŠ6ezgw â Àž –ä Wáq
ZX Ç} 7´gw ì6gî
ÆËÆT Zƒ úzgXŠ q »xŠ £Æ VzR
ñzŠž¸ ’ e I7ZèÑqX ‰%
gî$ì CY ðC&Š Z®ÅXm¾ZP6
X ñƒbzê6 gî
Ù Ð õg @
 ~ ŒÆ È p0
Å| C V #ž Hy´Z ä cg7g »gƒÑ
ÆÈCÙ ž HV- ÀF
t äWáq Z ǃ –•»w6Tì ~gz¢ã \ ‹q Z
Z~ŒÆgâ Yq
q Zž å:t ¦
Ù È »cg7g »èÑq ’ e *
C ƒ ÕäOE
&~ Œ
Š\
X ñY cgâ YZuzŠ
x * Z k0
Æñi á ~ }C
t X 7ï• Ù xÅñi
Z ƒ
 k0Û Æm
~•
z6t wÒZ ° Ôì i W » ä™w EZÃyZ „zgzZ • D W
Æ: { IZÆ yZgzZ>Z6
Zì ÑZz äƒMõ*q
ðä ZÐ Vß Zz m~}g ! kp•D Wx »
kZd
pì hCZ »kZ {zÂ}™Ýqk0 
Ðá ZzmËÐgziÆk Zƒ
’KZñi 
nÆ- -gY âZŽ ZB ZÔǃ4ÂñY à ™È ¢ ðÃB‚Æñi
Z~}g !
kZ
ÆyZ {)z {)z V ×ZzŠæ; Ô0™Ô]c
Z~}g !
ñi }•CW
7Ô%»Vß !
Û ¹ÜZ »ñi
X ǃn• ZƒÙ¢
C ™YÐ
\BI
EE
Ö i 5V ; }gø Ìú ðÈÆh
# ™b§hZÃ_ ZÑyZì e
» ã.6VZPt n }g ø pì ŠŽñgz¢ykZ » kZƒ:g »Ãä™
: ̄ !
;g| (¹ì ;g| (¹ s 6Zž•`Èû%&zŠ „ÐW>Z6
z6}g ø ǃ
{g! Z~íŠëZ
 ž7=ì ~Š uzg ̹F
~g øäVrZÐzzÏZgzZì
{z Ì67e LZ ?]!
Ïyà ?] ! Ù !
ž Zƒ 7Lx¥t Xì CY òC ]!
ÂN Y
ó Xó ì CYòC
Ù !
]! L •D C¸ ÌzzÅkZgzZ•D™x »„! Z
:gzLž
///
36 Åg ,@
Æ×~ª Ù Ã] !
 qC 
_

ÿ • íG
 yâ g Z ¹ • •
~ J
~ ¹ Æ e ì @
ƒ š‡ Ì Z
 : Zzg

Û Æ › ì e ù t >
~ ¶Œ
~ ¶æ Ó ¥ Ô 9G VŒ : Zz6 ž

Û p= Ð b§ kZ  ·
~ ¶æ • â•
 Æ yWŒ
~ J Û ì øG
$R >gÎ b§ T

Ö Z0
Æ xs z ŠzgŠ g !¼ Æ #  —Z ¼
~ ¶æ ]¸Î Ð N Y Æ á t c
š ä [g

Ü z C
 }÷ ì Sg ‰
~ J Ù ]‹ [g c
~ ¶æ ~ Vî Y ð+Š gzZ ~ l Vz%

( V{ƒ›
)
37 U
z™" Ù
t ÜZ— Ã\ WL Z~w qC

|{ÅnÐuZ ¶ðƒZ^I~eYY 2010 ßiz'


ðÑŽ 17

V™Ð ~k Ù X¶
½KZ ä Ë åsz^~ V- g » Å À( KZ KZ ðÃC
 gŠ 5ZŠ Z Åp ÖZ LZ™ ‹ÄÔÆÔ]zˆKZ ðÃgzZ‰ãZz™„
X å;g Zz™„  gŠ
kZ LgzZσŠ4ƾ¾K- e ÅÀ¹‚ž¶ck
žg Zƒ6]! i]!
tL
æWlpÐb§¾6
X ñY¹h nÃVâ ¶
(aÆ ä>ÃV- {à Zz äWÅ ðZ]
Vß ‚g e }g7Ž )'! 
×±gzZ™CÃ}uzŠq
ZÆ™ ( ‰ðƒ7»ÌJ á ÐW7ð~
W 5x •
„g Y Å ÒÃÅ ä™bZiÃkˆZ kZ ( ì f(›Ð ä±}g ø w–)™
h»ä=ÃkZ Z åE<XÅì ÅpÑ~g gÂd ‚ZX ¶
½ž Zƒðt6}gtÆ{E
~g g a Æ Ñ kZX ˆ Å Š4 Æ Ç ~÷ ~g ZŠ )f Å TÔ ì Ì
cu™ ¯wYÐ 8
g}¯6T Š
c V1Âx ÓÅ ( ãU
gÃC6
Jm ¢)pÑ
–~ p ÖZ Vc
Æ kZX Š »c¤~ yxgŠÆ [ÂgzZ ˆÅ ðZ½Ð 8
úx * g
HpôÃœkZž J m
XŠ gÃ8ö6
zZ
 oÅ^z=Å[ÂÌÃVÇw à Zzp
Ð9 gpÑ~g gˆÆkZ
 XŠ
LZ LZ ä ]]¤ƒ × Ð 0gÆ 8
Hx OZ » ä™+' g cugzZgÃC
Ü z »J
V- ‰
Zg ¦ W kŠ ]Zg™á Ð ðÔ ðÎ ~m6Vzg7 Æ VèZ ÅVð;
Ù 6
½äc¤C
~4gzZ ã‚ WÅd ìÆóŠó Xx ZL LY !
KZX •DƒxP‰
38 •{ ǽÅy ̈Z „] ÑqÂ

Ù „B‚ÆkZQayâ 5g•ÒkŠ kŠaÆ


~g YŠgz» XXÝ¡‰^³mZZ äc¤C
Xì Cƒizgizg ‚yÃ~g g»ž¶Îq
ZÔå/_ZÔ ¶ÙX¤
q ÅnÐX 3g
Ü z] ]¤x ÓÃg ZÂZiz'
k]C]]¤Å˜¬zgŠ‰¢q6
‰ ðÑŽ 18
X ‰„gµt‘Å *ŠgzZË'}ns ™ÐÌÔu 0 Ð \ Zå
£b§ÏZX ZƒÐ öW :XZx¯e
Å
VXÐ \¬~g ! Zzgø
 i ¸W » d
½
Ò]gzpÆ] é)Л!gzZk
]* g »Üæz¿Vâ ZF
iÎ6ÔÐV2ŠÉ]gzpÆ
X „g ïÀtÐ
p=x Z™Y fÝнo åg OZ Ã  » TIWVc {{zg »yW
:XG
Ö ZŠ /Z ˜*
(
ã›xéZ† * ÑñgzZ ê »' # Ññ]|6gîm{~X¸ ìg Ñ
G
:(
ž¿ä ê X»' Ö ZŠ /Z ˜*
# Ññ6 440™ #11 â½X ñƒiz• Û Z Þzgr
™
Ù Šžg Ig
X ðZC uä]]¤ÔðJ 7 u~y
pÑg WÅpÑ~g g9ˆÆ
äW~ V\Wg !
g ! ÒÃÅ™6gî×ÃkgŠÆ]|
èY ˆx » *
Ü Š~™6
''gzZ¸~gï ZÐäñïB; Ô¶‰ Y ¯ÅVî²WáZz
ج zgŠ ä &Zp y¶à Zz äWÐ ]çY }uzŠ ˆ Æ kZ
Š6µñÆe Y Š *Zx HžŽÐ VzgŠ eyZX ÅÙ7gŠ e Å]]¤
Ð ~tg c
X¸ñÑaÆ]]¤KZ
•Šc
Z@Ð+ Y¯ÅÏŠ¤
YÅeY6 g»+4~kgZ=ZtÃz{z´ÆkZ
XK7b@~#
Ö }
Å{E
‚ZLZ=Âø
 Ìä]]¤b§ÏZX‰
¬Š äØæ ;Z”g Z·è‡)´ ]|”%z ! %Æ ƒ
 ë~ y
W
Š ÑgÃ
X c  ÆZz™
///
39  7]‡Ð ] ÑqÆVzuzŠŽß$»]‡Ð VÍßy Z
f

‰äg e {z X ¶ðƒ~ wjâ Iè ¹ š


 F
ÅV“ ÅkZgzZȬ
âZ~wŠgz$gzZñh1[ ZˆÆä7
{gzŠ »wŠû%zŠX å!%»wŠ\ !
»yZgzZ
{z ¶yÂ{È !  ZŠ'
ZV â ÅȬªH² WXn™“
q Ü ¤
Ô ZŠž¶7‰
X PAa» yb§kZgzZ A
} ÀÆVÂgúÅî
 ¶Sg y.6
t ã.6~(Ð ƒ á ÅV@KZ {z
¹ ~eÆ~Š •
„ {Š â W6ähŽ ¸g ™™d ZgzZ åM7„ ¸g YZ ðÞ ¶
¾vß {zÂM¤
ä+ z6g ZŠîÅkZIƒsz^~ðÌ„ D WyH²W` WX¸Dƒ7
Š}Š ìN
KZB‚B‚ÆðÌ{zc á 7Z äH² WgzZ åc
»x • C0ƺgq
Z
Z@ÃV@
X ‰•g™~g Y Ì]c
Ö }
~# ÅVâ ¶áZz äW! e ÒÃdŠ L Lñƒ Dƒ lpH² W
ì c Ù !
WÐ oC »±gzZ • vß÷Z ¹ž ¶„g C +z6X ce 6g7Ÿ ðÃ
ñW™NŠÃƱ1Zò ZZ
 yŠŒ ZX ÐhZ¹„~ëȬÃVâ ¶áZEW
ÅÙpgzZ å¹Ì@
t]! ¾gzZ å]gzpJ O»±X¸lp¹Ì{z Â
uÁW
X ˆ~Š™«ÙpÙpV- X¸g »aÆä¯ÉKZÃȬÆ4%vß{zž¶
äZCÐȬÃìWÇŠ Zi R KZ#àZz äƒ ÅȬˆ Æ V⊼
 È ¬ ðÑaÆ
ÅȬìWèY ðƒ ÌÙpB‚Æ ]ªÐZ ÂBÐìWZ
CñƒDƒlpäìWX h-ãZ6
X c
40  q~¡gzZ{Šx Zg WÅy ̈ZðZ
ìª

C»ä ~ 0Æ Xì g
VrZž å c » c
@
4Z}÷ì‚ÔȬ
]gúm á Ð ]gúm
ôZ ÏZt H ÂL LY7 Ð žZªäȬX ¶Å ~Š • Z ä
ôZq
äYÆVâ ¶óì
ó ]gzp Ú Z °?HgzZ ÂL LX ñƒ D ÑŠ ¢ìW óì
ó g
»

kŠ ~hðc
VZy¯Ð~¢äò Z VZ #y ¯~ ãZ S7
i úÅY (äÈ ¬ˆÆ
Xì Le * Ð ?{zgzZì y¯» ì‚ eL LB1 ÐÈ ¬ˆ Æ ä™'!
™]!
ðà L LX ñƒ 3»]! L žZªÈ ¬ó zó ™] !
ò Z'žì È Z÷'ò Z1 L Ð ß
]! Xì (Z „gzŠ À` We 7]!
ðÃ~g vÐZžƒ: (ZÐ o ôZ1ß™] !
Ð Vâ»ÆkZi ZzWÅƱ„ D Îy¯Ð y» óì ó g @
YÐB; ¸ggzZÑ ~'
ÆVIttgzZVzI ZÁäY:QgzZ¹ ïHG3J" *£ä kZ(Åix?Z ðZ”
Ë~÷? L LÑ1QX •Ð yà ( g » ZŠ Z)iI Z {h
I }g vž Y7 Ìt ;g ©
x *
Ð\ W~L L:à 1Ȭ~[ ZŽ ?ƒ7lp ?H ó ó?„g}Š 7VY[ZŽ »]!
DZÎȬ Xg7 gz¢ V;óÑ
ó : Z' Z Vƒ Se Þ 7 ]!
à \ W¤ Z sÜ
q
Ø è » \Wð|ò ZgzZ • y ›1ZÆ \ W L L~i Z0
äƱ~ [ZŽ ?ì H< Z
,z X Vƒ@
™I * Ï0
g Z¦  Ø è ~È ¬dŠ L L¹
i™{ggzŠ Ð Vz6Æ {)z <
¹*Š Ì,zX Y™7[Zy
_™ ¹F wCZ~™ Zzy›~okZÌ
}g vk0 kZz™ «Š g êŠ 7zÂðÃs§ÅVÂ!
}÷X Ã]! +Z [ ZXì
”6
h ña}g v~Xì ~Ÿpa
W{Šƒ"kZÃȬXƒ;g Ÿy ¯y¯b!
X å;g W×
Æ ` Wž ¹Ð ò Z KZ äÈ ¬X ~Šg Z¦
~ ì" ]Zg ~g ‚ä kZ
Z Ü z kZÐZ1X Ï}™7]!
 å;g M 7¢6Vâ » LZ ‰ 6y ¯¦
Ù { zˆ
C
X ‹ñƒëÐò ZÃ1ZäkZ
41 ì @
ƒZÆy -6{ná Zzä0
:] •

Ë ™7]!
g FLZ ? $ ‚|Š Wq
Z izg H ?B‚Æ kZì HXy
W L L
KZäȬX}™wì„»/ðƒf(KZ Ái Z Á Â7»V“KggzZ\ !
ñ h1
X H{Ç WÐw q]gßgzZc
šÃ{ÎZeÅ!{
H L L ó Xó ì »yZ0
{iZ ãZ »±• ë ÇyYß {È ¬dŠ L Là 1{ÎZ
zŠŽÃyZ0
ª { Ï( ËyZ0 W L Là 1ÐVÈ ¬ó óyZ0
{ YZ ?ƒ Š£ y { YZ
Û ÃVE!
Ñ » ä™ÝqÃo kZ X • `™lñZ• Û Å Vz(LZ ~ ÓÑÆ
Œ
ñƒ Tg ~ Vzy]gzpgzZ • `ƒ;"Ž ÃyZ0
{ kZc
X • ‰ wÈ
zŠgzZ • D™[Z§Ð ypÆ V'¾ÃVzŠ7 ÆV¼ ZpKZ
ïz ÓÑÆ ª
p°Hß1ó Xó ì… sÜg£» ðZ ( Š 4
z ]³q Z ~
Æ yZ • `ƒñ0
Xì „gƒ¹F *Š !ȬdŠ ñƒD Œ{ÎZX ÅyZ0
ì _w$ {iZ ?ƒC™
™yi Z »}Ñ ç c
gzZ k]ì Š *Š à 1È ¬~[ZŽ L ßL $
ì ˆw$ ÊpÌ?
])»VzŠ%Xì ŠŽñB‚ƹF
~VÇZ'
F
x Óy̈Z„zg0
Z1ì Š
w$
ù
Xì ;g^I¸gÐY §zÑ»VÂgúgzZÐ
~ VßŠÆ V”Xì *zŠ sÜÆ Ÿg Å Z}
¾ª Ù
ñOÑ »x »C
D™ÒÃÅäŒÃVz(yZ LZ {z X „g 7]³ðÃaÆ {E
‚ZgzZ +-Zz
Æ Vz(Ðzz Åbzg kZÆ V”X c
Ci§ » äg Z ¦
Ï0
i 7Z ä VM•
ÏÅ *ŠX ì „g Y Cƒ ».ÐwŠ
y̈ZgzZì „g[ze~g«ÆVƒk
Ȭà 1{ÎZXì „gƒ ¹F Ù Xƒ9„Ç?h
~ðZ'
C •á Xì ;g Ys§Å„n
7ÌÜyZ~ÅgŠ c ZÁêȬó Xó $
ÂL Lñƒ D CZi Z0 Ë 7w$  yZ ?
Ã
-KZ äȬó Xó z™ñW~ wŠ }g vŽ L Lˆ¬ ðƒ 9t Ð V {ÎZ ó ó$
Ë 0
 ÐìW
X ‰™g ïZкg™ Wá ZzyÆƱð‹ZgzZ ÑZ eȼƒ
42 ƒôgÃËÐ Tì x ZwÌ{g ( (Z

¾Ž c
1 åd C 0ÆƱ,Z q
Z ä ò Zˆ Æ äg ¦
w‚q
Z
Ѓ Ü z õ 0
 gzZìg ZŠŠpXì ~i ú» ‰ {z eL Là 1 ò Z X å]§(gzZ pÑ
Û Xì @
ì‚1ìg ZŠÎ â• ™ZŠ Z]»vZ ÌQì d
¾Xì ÑZzä™ÀÂ?vZ™| (
ò ZL Là 1Ȭ~ [ZŽ X M 7ë~g vëXì 7]gzpgzZ÷Z 6
 w$
zŠ]!
Ū Ë ƒ»~~g F„q
„ggzZì $ ZSg7å {zì H » Cgzpy Y
ƒ ]§( Âq ÝZì q àZz äY äWtgzZ7ðÃÃz" ™| (Ð kZ
ì *
Xì {æ7~ÏZÌi Zg »Ï0
ig ZÍlpgzZì ̄ !
»! x»Ì~]y
WŽ
ú1 yY ä VÍßyZž c
CÃ{ ÎZgzZ ò Z™ WäÈ ¬ Z á
 ˆ Æ ~Š •
Ù Ø»È ¬)/X Ã$Ð VÍß 6Ñž @
yÆ kZgzZ( C Ù ªd
X åHC ¾ÃŠp™
 KZȬ‰ Î V-Ã{Î ZÂVƒ lp¹ ~ • áZz ä™g \ ¹ áZz
ÅÛ
Xƒ„g ‹ã¹

t¡Â †$çÚ
q ƒgzm â½Ðzz Å9N
Z ä kZ åŠ á Š !
ñà ©) LZ {• Z
q
g—u {~ì}÷¹~Ÿ{ŠfZgzZ Hsç »yZ äÉ H qŽgÐ É
Š Zz™{ÃÉä kZ Š
É1Ôc á Š !
W×Ã{ • {g ¹!
Xì Š Z sÜ~/Å
{â q
ŠÎ¹aÆkZ *
ƒ,Î1yŠq
Zq Š™,JÃkZä]!
Z »]ñ{zÔc Å
Y7 Ð kZgzZ HÔÐ ãÃɈ yŠ KVZ ÔΕ
 CgCgŸ» kZÔZƒq
Ö s{•
yZŠ (ðÃ~Ôƒ—wD Z »# á Š ! Š [ZŽ ä ÉÔì H H[Zy!
L Lc 
i$
¶7ðÃY ZÎÆkZ ¬Š Ån%Æ\ Wk0
}÷7x¥wq »/KZŠp Â=7
á Š !
Š™Š Zi WÐZ ä{•
X Zi ZâÐ x Z™ Zzx ÅZgzZ c ó óVzŠ™2~„gzZ §Ã\Wž
Û %¬:[NZ )
( DÔy q•
43 c Û x ZwÃVÂ!
Šg ZŒ 
~'6¯Å])äZ}

V¤4Z {zX •`ƒ ~Š ¬Æ Ï0


 á z$
i: • : { kZ KZhlz$
: {t
vßtX • D Y%~ V¤4ZgzZ • Dƒ yZŽ ~
-6Vzh N ~ Vñ¤
ó Xó •D W^ßs§ÅV¸´ ãŠggzZãZy~V- Šu²•D Y
Ü zà äkZakZ¸ìg E]ÑZÎÐ ¹ ~‚fÆ'
‰ !

XáZ e™]ÑZÎFÐ\!
LZ
vßt ž ;g 0
~ Vñ¤ ‚ÏZ¼ ‚f Z÷ ! ãY!
7™~ ì Š !
LL
VYs§ÅV¸´ ãŠggzZ ãZy~V- ŠugzZ•D Y- VYs§ÅVzh N
GG
xg ~ • Ü zC
w‰ Ù ?Dƒ 7kx ªVY6(q
5 Z ÕäS¨4h!vßt ?• D W^ß
Ô[  ðÃaÆ"7„:gzZì•gæ ðà Â: V; Æ yZ ?ì @ ÃH7Z
à {Z
zŠ „ :gzZ ì y ðà Â: ÑZz äJ 77Z
ðÃÑZz ä™ q {¾ Ð Dª

Æ Vzà?• b§¾{0  yZgzZ ?ì VY (Zy
i vßt%Æ Vzq ƒ WX ݬ
ó ó?•TgVY~V¤pô)LZ~yŠg ñOÅVâ k¢
ÆVß ZÎx Ó}¾ ! g
L L¹ñƒ Dg ÅÃÇà z¶LZ äZi% •/
KZ Ô}iu KZ( h)wjžì t ÝZgŠ ] !
X Vƒ[ }Š „ ¬ ~ Â[ ZŽ
g »zu ðÃÐ*Š y4~g ø 7Z T e 7k
»67 ÌËÃyÕLZgzZÄp
ZÐíz LZgzZ•D™g\ ¹Ð yÕLZ {zX 7
Ìcxq
7Z xg Z]
7µ ZÐ }iuKZ {zŠŽz! 
ÆäÑ4k Zžìz¸ 7Zg ZÍ
i LZÃÝ ¬q
44 Cƒ7wJi ú~} Àñƒ} h
y
Ðb x Zw


Åò¤gzZ ~Šuk\ uÈ7Z•ñƒ} a
Ð }i KZJ
ÌZxŠÆyZ ñƒ
Xì 7Zg ZÍ xggzŠÐèKZ1•Zg ZÍ Â{ù
•ÆVz)vߎ ´gŠ c
yZgzZÄpÅyZÔyÕz d ]! }÷
t! d
{z • ïŠ v »Ãd
•KZgzZ Äp KZ ÔèKZ ™ƒ W 
OÐ Ï0i CÑç Å
Iwe Å|Žì @
KZ1åŠ ( L~*Š
ƒ6}ÃkZ•»yZ Tg7x *
X ´wÈÌw e
Ò Vî 0
LZÃݬ q Z ä VrZ Âa kZ • 6 Æ ïŠ KZ wj
E
Û ob!
1ì 7nxŠ {z6Y ¯ ÅV ðG3r¾Šp—gzZ V• Z ` WXì ÑZ e0
~ yZp¤ zg
LZ1•„ “zgzZ^ ÆVsñÅyZŠŽz!
ZÔI Y{zX ðW7ÆðÃ~î @ ÆkZ
¢ ~ ïŠ KZgzZ VßßZ
Æ VzàÃ7Æ VßßZ 4Z ÌVñâ }g vX • F
E
ó Xó •Æñ¯#CZÃg ZhgÆy éG 5kÒ›!ŠŽ z!
Æ䃴 â
~({zÐzz ÅX‰ðƒÝq ]â ¥0Z ]ªgŠkZ ` WÃ'!

íß Z BÔ~̀ÔyY JgŠ ¾wjž å;g aÎ {zX åŠ ƒg D» \gzZ WZ
E
5kÒ›!ž åLe {zå;g Y k(t $Z » kZ !¸ 6Æ VßßZ LZgzZ
~ kZgzZ y éG
Ð kZgzZ}™Ýq/Š»•g~ V¤Æ yZ ÔAŠÐ dÛ ÃVÍßá Zz …
Œ
Û »yÕz d
Œ
Ðd •ÅyZÔA Ð VzŠ ÑzZ ÅyZ ÔÐ Vîñâ LZ {zžt™| (
:¹ñƒD™g ÖZ 5'Ð\! LZ »éZpkZäkZX}™{g Â
E
5kÒ›!aÆYÐ VzŠ Zi VñâgzZ Vîñâ LZ~H ! ãY !
~ y éG !
LL
ó ó?VƒY™Ýq/Š»•g~V¤ÆyZB‚ÆyZgzZVƒYYV ;ê Z
:¹ñƒD tÐg \ "Åd
LZäZi%•/

áZz䙬Ï0i²6
gzZáZz•g~V²ì 7e(Z ! ðy YL L
45 ì n~uzŠ ÅñÌ)zgÃÑÐ Vñ»x Zw

P~V¤pô)Æy ZB‚ÆVØz$
: {yYJáZz…~yŠgvßë
ÁÂV ;z„:gzZì ŠŽz»ÐgæË Â:~V¤yZX 73Æ䙬Ìx
»•g~+Æ} l ~ V î Zƒ ãÃîX Ç ñYƒ {Ÿ(Z¾ b§kZ •
E
5kÒ›!ä Vî R }g vžt Š Ze6kZ X Ç} 7µ¹ N/ŠZ¾
y‡{Æ y éG
 F
K i ‚s Ü}÷Ð y{ŠúVñâ }¾gzZ
Z vß {zì ¿g™i !
Hžœq
Z¾X B áÐ í 7Z Æ™ É ` ¯6V¸´ï k
 • ìg } Š
i }÷ž @
ÃV î R }¾ñƒ DƒÆkZX å̃õZ÷É åŠg^ Z÷sÜ: y{÷-*
*
g7½KZ 7Z y{ ÷- ž¸ DY {zèY ðƒ: ]Z̀Å É` ¯6V¸´}÷
åêŠ ßF  yZ={z1¸Š â ZŠÆkZ Ìvß{zp¤
6ƒ Ü ¤
ZÇ}ŠÄg™ÃÐ ‰
X ðƒ:È ÅÚ Š™ VZçWs§~÷7Zž¶zz¸
Š »¿s Ü}÷ÃVîñâ }¾ä VrZ „ D%Æy {÷-
ÆyZc
aÆ yZ *
yEZ ̄ ! Þ ‡*
™ Ž ¹Z÷Vƒ ¿g ±Z . Š 4
Z~ q
gzZ Ùi ‚q
Û ž • T e {z X ǃ
„~ :WÐZÆ™} i{ Æ kZ™ ) ºCZ6: ¸•
E
5kÒ›!N ~Ã7Æ ]Ñq°)*
kZ Yá 7wñ{ç» -y éG yZX B™
B; Æ y Z vg˜ KZ ~X • M Ù KZ Ðí™ ¯ w âk
ZëoÑC CZ N {z b§
Xì 7ZgZÍ=tVzŠ}Š~
kˆ Z» äg¦
KZ `gÎ Zƒ: J Ü zÃVœ \!
‰ VâzŠ ~ VÂ!
VÂ!
 Z 4
LZÃ7Æ• Å‰Ü zäZi%•/X åVZzŠ VZzgs§Å î Z 7~y
WÆw2
á ¸ ~ ûÆÌWVâzŠ {z~k
~û„ • Š „ ~hðX 03 Zg »3ZzB‚Æd
* 
çŠ r !
r ! N !
ÆûÐ n¾ÅäàÅ] â¥h
'× Ã'!
Zi% •/ˆÆî
 gŠg ZŠ VÆx lZzq ZâZ~ kZ å]gzp„ e
gzZ| ¤wŠX Š
.r ! á ~
46 ì x Zw3aÆäZágzZp(

ÃyYx xŽ ¶ðƒ #Òpx


x Ù ¸ ñƒÑ} Š7g ZŠ wY
 ÅVßY s§C
X ¶„g}ŠKu
÷Z ~ yTÚkZX å( yT
Ú) *iñ Z (¹ ~ äÃq
ZÆ r !
B &
¸ Çg õ+g E]gzpñƒ ñ¯ Æ Vzq{ ñƒ ñÑÐ V”V”ÆgŽ
]q :ÅgŽ÷Z~X‰VZ m zW, k
¦{z ðƒ ð¯ ~i Z0
Z ZÅVzgqgzZ
&
{zX ñWI¹ õ+gBE
gzZ,k
¦ˆ¿g~yT ÚÃ' X¸‰ •Š™pô©Æ
!
~ XN WI ¹,k
 ‚Å~ VpwÈ Å ŒÆ yZ
¦{z ™SÐZ Š
X¸‰ •Š™pôøo0Æy] q :
Ù !
Ð ÌWaaÃ'
d
-G
ÐZ {z Š gŠC
V}g )ÆV ðB ñc !
Zi% •/
~[†ÆàÌWž c CÃ'
!
äkZçOåLe *
™{Ç WÐq ¸zûÆà ÌW
ì êŠ Ìx » »kaÆàÌWc
-d
gŠt•ëV ðBGñcgŠÐZì ;gËc
gŠtŽ
ÌWžƒìgNŠ ?ì Cƒ[ § Z Ì}iuÅ b ZâzŠ¤
Æ ÌWÐ ã 0Æ kZgzZ
ÃVzgzWúŽ •µZz”åE
58CgŠ~( B-dñc
Kgg Ñ"yxgŠÆV ðG gŠgzZ³Æ
NŠÐV\WKZ ?ΕµZzVc h N {z~w ÑÆÌWX tŠ 7í~³
E
X •îŠx » »ÝÃuyxgŠÆy éG Û Vc
5kÒ›!gzZ: ¸• h NtXƒñW
á L L:¹ñƒ D J(
°ÆÌWŽ û„• ÐWÃ]!
KZ äZi%ä •/
3 Zg ZuzŠ q
ZgzZì @
Y s§ÅVzh N 6 ZÐ ûkZì µZz~ ‰zÆ
zZ3 Zgq
ZXì éN *ª8
ÌW¤ Û â, û yYg0
Ñ• Z Ð VŒ ì ( J
y Yg0
Z
ó Xó YV7J
yYg0
ZÌgzWúðÃQ ÂñY 1™ÈÐg0
ZóÆ
L,i Z IŽ ‰ðƒ Ýq ]â ¥+ZÐ s§Å\ !
LZÃ'
!
`W
NŠgzZͼŽ ` W{z¸‰ - TÚÍFÆr â ŠzwŠÆkZ‰ðƒ7Ýq
47 •D Y7~{ k
Y ¡
ZÓÆkZì @
3x Zw¿Ž

X å;g Y`@
™pô~VØÍÆ‚f LZÐZ å;g
Z™sg ”à *Š 5q
{z ¬ Ð kZX åc Zt ‚Æ kZ ä§ Å ` W
Ü zC
Ð Vâ »Æ kZ ‰ Ù ã *
ÅkZåc
W` @ 
™¬ Ï0i ÏÅ ä{{~ ä{y *
i
X ¶q OÅkZ {zCàÅÐZ {z]â ¥gŠT'¶SgÂ
kZ åpÎ7̼gzZ {z´ÆV¦gzZV œ LZÔ0
z{ LZÃV âZ ã *
X åO˜„Š¤
Šg ZÆV¦4Z{]ZŠ »]â ¥Å
Å b ZâzŠ¤
Æ yYg0Z Ë@òÐ ä{ y* i'!
gzZ;g @ Ü z
h Z™ Î6‰
"
w‚b {z [ZX Š
g ¦
 Z » Ï0
gzZ w‚ q i Å kZ ~ úG3EèÏZ ;gŠzö„ J §
{3®B‚B‚ƽ~z*ŠgzZ ´ŠÇàz »kZž å Le Zi% •/å[ƒ»

G
ë c s~x ¬s²&)ÿò * .2E¢äkZÃ7Æw ìkZƒt ¤Ì~
ZçE
 FmÅ'
š  }Š ZP( å§gzZgZ-Ôi !
! {2Ô yicò Z¤ Z ŽgzZ ¸
ò *
q
X cŠ™gñâ6
G
1Šz=q
ÆkZ å´ â »Ÿñƒt Z {zå¿•J„e .2E¢
.ZçE
å| 7yZ ¬¿{ zp¤Z ¶w ‚:@ h Z•z Á/ÅkZ ¶iáÙF 6} $}n
7ãU { 3®{zžtŠ Ze6kZX åy̈Z÷0
CZ~ ~¤ Zw –gzZ Z7ÔŠ OZæF
%NZ(1
g
X å‚
G
gzZ ~g ZÎ {ÃÇ à z {Š ZPL L:¹™šÃ c s s²ZçE
.E
2¢ä Zi% •/
ñYƒé"~~¤ { 3®b§~g vžzŠ™t ¤b§kZ~wEZÆVzg Ï
G
g¹ ÌZ¦{Š ZP!¦yÎg—:Å n²: !
{ì N Šñä ZçE
.2E¢
X ǃ¹aÆkZG‰
Ü zà wEZ»Vzg ÏgzZ~g ZÎ
kÙzgÐ w EZÆ Vzg ÏÐZ VZi ZˆgzZce *Ù â ~ ~g ZÎ{ÐZ¬
ƒC
48 •s Z eŠ Y~+Š mwÅû%gzZª
zŠ

Xce*
Z™
Z x » VâzŠt! 7! 7L L:¹Ð Ò}gŠ ä Zi% •/
äƒB‚ q
 F
ðÃ~š Ü z~ Vñ»µ Z µ Zž Le7~ Âe
/Å}Š ZP=ƒ ùŸ‰
Å w EZÆ Vzg ÏgzZ ~g ZÎ {žVƒ Le ~ ì 7Zg ZÍ I™
gzZ “ Û
 Z*z•
X-B‚B‚š  F
G
σ~gzWO]g߾ŬÆ\ W! ÑZzg—L L:¹~Ÿ{h .2E¢
i°äZçE
X ÇVzŠ™qzÑB‚B‚x »VâzŠÐ„ ðÀ~
G
ZŠŽñ6A üÐûffB‚LZÃC
á~r !
q Ù !
ZçE.2E¢ð‹Z
ay¾ÏKgq Z½ÐVz¾Ôg ZŒÔ Zh˜»kZÔg z}
ZgzZ¿F FÆ'
! 
V˜Š
Š zŠp N
X c gqZgzZl{giÏÛ™| ( ÐWäg z} Z¸ìg™g OZ
q
G
 gŠ} (q
Æ| ZgzŠ ä kZ c
Š » ~i Z0
Z¾kgŠ ªÃ}Š ZPäZçE
.2E¢
¬ n¯ s@CZÃVz]ZŠ y Z {Š ZPž @
•Š ¯ } ]ZŠCC¼ 6ãÐ L ñ
G
D `¾ÐZ {Š ZPž @
c
¯ :¶» Vz¾ LZÃVz] ZŠ yZŠp] Z& .E
ä ZçE2¢ ÂU
XAŠ ñƒ
- Æ y¾gzZ *¾6y¾Ô*
Jm ñy ¾Ã}Š ZP™| (ÐWä kZQ
`ùZgzZ iZÐZ™Äg6- Åy¾Ã}uƾ:¹Ð'
@ !
ä kZ c

» rÃ
}uzŠgzZ-Æy¾ÐB;q
Z î ) ,Ã6s@ñåÐï¢ÐŠæŪÅ
ó zó Š hg¾s§Ås@QgzZX8~V4³#Ã- ÐB;
@
´: Â6s@¾p¤ Š hg¾gzZ Åzùz ðŬƊ *Z LZ ä'
Z c !
X åc 
`~Ï0i KZä'Ž 循t¤
! YgzŠ™g¦
Ðs@1
 kOŠ ZOŠ Z ~ ã Æ |
„  gŠp¤
Z¾ Î äYcÙ zŠ g !
ZC g !
¿tQ
49 •g ÇŠæÆy -zgzZøw

s@1‰ - Dƒ
XÆ:6
QgzZì @
Yc
È~Ãb§¾Ãs@ LZž ;g @ Z ÂÐZŠ *Z
C Ð F
Z¾Å]q
V˜äwÅ~i Z0 Zì @
Yc ÐuZ· ZÆÃgzZB;
Îb§¾: ¶
Š 2¤
X ðÎïÌÃt $ZÆkZV;zc »"0
!Ã'
:¶ !
Ü z1Zƒ "
Ɖ {Š 1 °»aÆ'
U ŠpgzZ l{gi ~ qzÑ qzÑ
!

{giПÆ' X¶~g!
! Z¾XŠ
Å~gZÎ{ˆÆ~i Z0 ƒ~Š ¬»yZ{zB‚B‚
`@
X‰ ñZÏ6 FŠ¤ZŠ¤
Ær!
Æ™gZÎ6
}h˜ÐZQgzZŠ ZŠpÐugzZl
1g@
G
}Š ZP:¹Ð} Š ZPˆÆ ¿}g ‚kZ ä ZçE
.E ZÆ} Š ZP
2¢Ý@
{gi \W × W × W Ç ñY cÙ zŠg !F : Zizg ( ~g ZÎ{gzZ ~i Z0
ZC Z¾)¿t
{gi ~g ¸ ~ Ï0
iÃ\ WÐ N Y - Dƒ ~Š ¬ Æ ~g ZÎ{™ XŠpgzZl
g ZØŠ kZ \ W Â]‡zZ ‰gzZ } 7™ð^ M H ä•™XŠp ~g ¸gzZl
*
Z•M
t5š\ WQÂσ¢wÅ\W¤ ƒg6Ì6 
ä™ð waÃ^g Z ¦
 ZŠ'
XÐ,™“ {ù~g ‚
]‚{z [ZX Š
•/åDƒ»k' µ w‚q
Z~I'!
~g ‚tÃ'
!
X}™ ;gB‚ÆkZ™òÐä{y* i[Z {zž 5¬ÐZÐs çŽG3µZi%
GG
LZ Õä¨4h!{zˆï] •ÐWªÑÅVâ Z ã*
V;Æ\! gzZä{y *
iÃ'!
, '
¯
L~ Æ@
L Â~ ¥ªLÔ~ ÌWLÂå@ Z LŽ Î •g
ƒ~ yYg0
ƒ»w ‚{g !
XŠ '
! á »LÂ~y´%
VŒ~y•
žJ
~g ZÎ{™XŠpgzZ l ~g ¸X å[ 0g Z-YZ q
Z {z ~á²kZ
E
5kÒ›!ð¸ÆkZž‰„g V,¸tJ
y éG  •/X åY`g ZŒã‚ 7 ñƒD™
Û ž @
ú6: ¸• • ìg } Š K
 F
g Z̀Hq i ‚Ð y{Šúy‡{Æ
ZÆ™i !
50 ì ¿*
™mw

X ,Š™xzøÐãÎhÐZ™ƒgzW
ñƒ D™g Z¦
lÍ Æ'
!Ç à z LZ '!~g ‚ t äZi% •/
` Zg @ Û 6D1 .
Ã: ¸• Þ Æ ` ¯ ~(KZž • ìg aÎtR }g v! g
L L¹
…¸Ðli ‚kZÅyZ~ì wÈÅyZtX ,Š™xzøÐã Îh=gzZ,Š™
Z a Æ ! Ãu Å yZ ä ~X Vƒ7
b§kZ 6y Z ~ ì 3g™g»g Z̀Hq
Vƒ Le~ÇVzŠ™xŠ~ u *
ÆyZ~ÇñY ò˽»yZž ÇVz™çg !
g !
ó Xó ƒg: t á }÷Ì?ž
: •
( ì ~g Y)
///
51 mwσï»(T=
σ²*

Ð yŠP{zX Y7 „ ä
Ð Ò»ä³?ƒVYy.6
ãZ ?·Zƒ H
X eï: [ZŽÐZ1Y7û%FäkZX å;g™kC~pà ©)~·
Š [ZŽ Ð ÏŠfZ ä·Xì {ŠfZ wŠ „,Z 'g c
Ú³c 7¼
X åVc
úWZ» ã.66
}nÆ·å; g™^â]Z W@
Æ}nÆkZ
•
eg kg (g Z0 á gzZ ËpÑKZ VâzŠ X¸ „
 zŠiZ ¹³gzZ·
ÚÅ·¶Š „q q
Z~ VâzŠ1X¸ m Ù (VâzŠîgzZ Ò»Ðzz Å
³wŠC
ŒÃ³{z w q¾ ¶Ð: hZ ] !
Æ kZgzZ å@ t ÷gzZ X å Áy Dg Iè »³
X© {)zi ú]‡zZ‰³6
Ì| 7 g ZÜZ
á 1;gg
yÆ·QÃx • Ü ÎZ {z?ì y.6
 ‰ VY·ž¶„g W4™Ã³yŠ kZ
g ZÜZu"ƳX àY
X H qzÑIä·6
~}g! '̃
ƇW}g \ }g ø¬Ý¬ • y›Æ x *  ë³
á ÓÆg
•T g Ù Š •  ž• wŠ )
gz Z¿" ãZëgzZì@
™VìøizgñW
™³
X ì y . 6VY·ž Š
¶]!
tX¶Ð^a6wŠÆkZ™Í»®á ZÅVÃ{: {øQû%q
• Z
äkZÆ™~i! Ñ~V5&zŠ1åZƒ¹ÌÐZÂÄŠå:Ċóž
{ÈgzZ™ƒq
Š™ZŠZhäkZ~wìÆkZgzZå1™ -ú1»wŠ
åYHÌ™{z{z´ÆkZgzZåc
ÐzzÏZJ
Xåy.6 ÌZ·1XåŠ
W6
]Ñ©LZÐQ{z™aÎt
52 Ù vZ—"
ì ÑZzä™[ ˆ »qC

{z¤ ™7VY ZhÂÃÙñ{kZ„Špä³?•M


Z?ëM HÌ™ë1!·
ÆÑ LZž•‰ƒwŠ)
öW•Â~}g! ãZë H •M
 VZxŠ Z(
ÚZ
}Š7[ZŽ»$
?îC?M   ™Í'!
÷kZÆyZпLZëH ?N YÖg
~gø!³XÎì ÐQ {z  Y7 ä³ *
¼Æ Á?ƒ ìg {e IH ?
ÇìggzZìÔåž~]xgzZVh§Æ Ñ}gøiZg»jgz/
Z$ŠÔ-
gÔ~gŠ·
t Åg#ZgzZ • }hzŠ|m
6ëg#ZìZhgÃVh§Æ Ñ LZ ä ëÐ Z

VƒZc ¿6]xÅ Ñ }g\ LZ Ì`Wë¤
Zì³» ÏZ •
w:{ø
ž7„eQÂ,™¿6
VžÅ  ÑLZgzZVƒZc¿6
VžÅ ÑLZgzZ
QëX•M x£CZÌ`W™^6
0 5ZgñƒñCÆ ÑLZëÔƒ:„Zgø
÷zw¸}gøÂDƒìg™¿6 *Š ~g7Ð
ƒ*‡6
Z•M
]xòsZë `W¤
yZçgxZ™/ô]Z|gzZ·‡W}gøí! Ù ªZgøgzZ CWÒpÅ]xòsZÐ
zC
-Í‘
žG
ì‰Ü zÌÌZXCƒ:]Z̀âZLìIZX@
ƒ;g™Ï?Åi§z]ZŠ¬ÅŽZ ê vZ
XB™Ýqx£Zƒc
ÅCZëž
Ö Z0
 ·X¸²WÆ#
³ÂZƒg  tÐÙñ{³
ƒ
~V\WÅkZ;gù
ÇVz™~È0ÌÅVziúÐ `WžVƒ@ ™{°z~ ,Š wÅ@W~÷ä?!·:Ñ1
Z ÇVî¯6õJ/G
Y¶ 4Ó7ÆÑ}g\ LZÃõJ/G
4Ó7LZÇVî=ÌwÎg<
 6
}ngzZ
åwÎg›~VߊÆVÍßxÓgzZÐN;Ã]xÅÑLZ(C
Ù ë7¸ÉvZ
b§kZgzZÐ,™Ð yLZgzZ]Zf KZ¬Ð ƒ
 YZ’Z ÅkZgzZÐ,™gZË Ã
•Š ^+
Y ÅKgzZ ¹vZY ¶ i à ä VâzŠXÇìgPrZl
Z™ƒ y! ÐrZl

X ¶Ð¶Š ð‹i ZzWÅy Zf WÐV˜
///
53 ì k0
ÆvZ[ ˆ »y Z•g ÇÌ6
Ž

 ™*
:r Ññ
Š[ Zpäî Zge ÒZ~
ZVƒ ÷
ðÃ=û%g eÐ &Ái Z Á~¹q
Š LX ì êŠ ð3Šgz¢[Zpu +p ðÃ:
ÃV- Lì ;g™O= ðÞVƒ ÷
Š LgzZì C MÃw Žgßu +p ðÃLX ì ;gg â {Š c
‚ î ! i¹= ðÞì @M
ü pHÌ™fÐ VÍß FVƒ Sg y.6¹ ~X ì @
X Zƒ7{Z ƒ kC
Š nÆ"7!‚g »\ M ä Sk¯q
¨ÅyZgzZ[ ZpX c Z~ wj{â ¸*
ú1Ђf ÂJ 7
X ZƒkCZƒ¡ ™ÑZz
Šgz (Z ðÃgzZ N C ¨Å V1Zp äî Zg e }÷žì lg Z*Ð \ M
Ã\ M à ¬vZ X ñY ï]•Ð V1ZpÁy .6yZ= Ð •
'Å TN C
Û «íñZb
XN â• 
Û /•
( S {ZzÔŠ ;• á â)
Åg ÇŠgz6ÏZ ]Z f àZz ä™ Za Ã[ Zp b§Å] ‡‘vŠ Å] Ñ» kZ
c
„vZ Z' Ù X •D MÃÃVâ̈Z[Zpt Ð%ZgzZ¬ÆTì
ƒYZ {z {Zp[ZpC
zug nvZ[ Zp YZžOg~‚f] !
t ë @
ì @
ƒÐ%ZÆÏZgzZÐs§Å
X ì @
ƒ ̄ !
»yEZ n Æ}È ðñgzZì @
ƒ ]g t
g•Ð s§Å à ¬

Xì ò Z¤ á gZ »Åz! MzmvZ-*™Ñ[»~}g !
Š• ÆV1ZpiZ7Z
!l]†ŽfÛÖ] Ÿ] éçfßÖ] àÚ Ðfm ÜÖ
54 C3 Zg »nÃVzuzŠ äT ÇA [ ˆ»x »(ÌÐ Z
ƒc

!èvÖ^’Ö] ^mæ†Ö] V Ù^Î[l]†ŽfÛÖ] ^Úæ V]çÖ^Î


! cÛ äÅz! MzmvZ-*™Ñžì e
â• ZzgÐ{ñk
Ù 1Z]|
C
ó Xó „g7¹!
qðÃÅ]t{z´ÆVÂg t
L L
?ìŠ Z%HÐV Âg t ñô
gŠ ä/
ž HÄc
ó Xó [Zp CL L:cÛ äÅz! MzmvZ-\ M
â•
+Z ðÃÆV1ZpñZÎk0 ukZ
ÆyZZI Zž Zƒx¥Ð pÑg
Ð wŠ ! á Zs§Å]ÑqiZÆwÐ T„g 7¹!
b§TXƒ M{g • q
á Zs§Å]ÑqÆwÌ[ ZpF b§ÏZì Q¸Ålg !
iZX •D™{g •
X •DƒÐ:
 Æ]g ZÑÅy-[Zp{h
I*
gzZ{z(Ô}' ÆV1Zp
@'

:ì ò Z¤ á g Z »Åz! MzmvZ-*™Ñ
Š•
^Ú ÜÒ‚u] pF]… ]ƒ^Ê ! á^_nŽÖ] àÚ Ü×vÖ]æ ä×Ö] àÚ èvÖ^’³Ö] ^³m憳Ö]ZZ
àÚæ ^↕ àÚ ä×Ö^e ƒçÃjn×Ê å†Óm ^Ú pF]… ]ƒ]æ gvm àÚ Ÿ] äe '‚vm ¡Ê g³v³m
XX !冖i Ÿ ^ãÞ^Ê]‚u] '‚vm Ÿæ ^$¡$ ØÏnÖæ á^_nŽÖ] †•
?Z
 n kZÐs§Åy-[Zp Z'
gzZì Ð s§ÅvZ[Zp YZ
T}™yÒ Ð ¿kZ sÜÃ[ZpkZ Âñ M [Zp{h
I gzZ YZÃËÐ ~
kZÐ à ¬vZ Âñ M Ã[Zp {h
I *  gzZƒŠ NZgzZ ›ÐZÐ
gzZ Z'ðÃZ
Â}™: y ÒÐËÃ[Zp, ZgzZX fâ {Cû%&ÐÑÆy-gzZ[ Zp}'
ó Xó Çñà: yvðÃÐZ[Zpt
ˆ Æ Ú Š [ Zp Z'
û%&s§N ! á gZ~ g
žì Š • ugzZ q
Z
X ’ e* ^z™QgzZ’ e•7
Y4™w$ ß
ä×Ö^e ƒçÂ]Æ™ ( ðð)I
™ßÃyZ Ñ » y-Ð ä™ {Ši spÃVâ ›)g fÆ V1Zp}'
gzZ *
55 Û›
7[ ˆì C2ã !
Œ

Å`â{CÐy-ˆÆ[Zp}'
XìˆÅN@ 6
¯ÏZì@
ƒ*
™2~VE.6
vZ -*™Ñ ,™ H: yÒ Ð MÆ ËC Ù [Zp CZžOg~‚ft ]! ëZqZ
á g Z»Åz! Mzm
^÷fnfÖæ] ^÷fnfu Ÿ] Õ^mçñ… '‚vi ŸXì ug IŠ •
ó Xó z™: yÒÐËÆ+ŠÝ ¬gzZ„
 zŠ LZñZÎ[Zp Cž
Z LL
„(z˜À}Š¨Ü¶žB™d‚f]!
t~ŸÆ¨Å[Zp
X ,™ H: yÒ[Zp CZÐVÍßx ¬ÌLn kZì @

ƒ 4Š Z (~ V1ZpF ÃðÍ„
Xì @  ZggzZw 'ÀZžt ]!
ë Z ~uzŠ
x ZwgzZ`ž ’ e 7Z • D M {Š c
i [ Zp {h gzZ }'ÃVÍßXn kZ
I *
X , ™Ì6 gzZ^ÑÔÕÔVî Z½
åÐðÍ$
 ¿Žžì x|»ò Z¤
Ѓ  á g Zq
Š• ZÆÅz! MzmvZ -*™Ñ
¬Š kZÃ\ M ~y
M ~X ì C{Š c  ZggzZ C{Š c
 Ì[ Zp »kZì Í„
iÐ ƒ i
Ž ¸ D™ cÛ Ã¿,Z Åz! MzmvZ -*™Ñ SÅTžVƒ @
â• ™SÅ
0z/0vZ†]|X @
ƒg D» î ÚÐzzÅ[ ZpÁy.6ËcYg e~[Zp
@
ƒy.6Ðzz Å[ZpËc
Ñ Â@ Yg e~ [ Zp¿ðä
@ Û ñm°Z
Zž• D â•
Û SÅ ¬Š kZnÆä™gzŠ ã .6
XDâ• ÅkZÅz! MzmvZ-*™
l]ˆÛâ àÚæ å•^f†• æ äe^Ï æ äf–Æ àÚ èÚ^jÖ] ä×Ö] l^Û׳ӳe ƒç³Â]
!á憖vm á]æ àn›^nŽÖ]
kZ Ð [Z±gzZV Æ à ¬vZ ºœÆ ]Üx ÓÆ à ¬vZ ~ L L
Le {C Ð ä M k0
}÷Æ vâgzZÐ VÎÎzÆ vâÔÐÑÆ VzÈ
ó Xó Vƒ
///
56 {g7N ZŠgzZy ZZ~wŠÆy ̈ZË
M

Vð]ˆq]
ƒ 0q Ó ™ ƒ 0& :wze •!³ q
Z :„Š j2 :Æ Z:» ñÇ “
Í
ƒ 0
Z : bW Š° 2:ìg ZŠÔŠ° 4:8
q ßÔŠ° 1:]0 ! j 1:ðƒ 3 a%C
Š° 2 :RQ Zƒ Éqg !‚ Z hð:ÜŠ7 gzZ éE Ù ðƒ Ïq
5G4˜Š ZC Ù
Š°4:a%~C
g !
j 1/4:ðƒ 3RY j 2:ðƒ 3 a% cu j 1:ðƒ 3 lí
Z :#
j»ä3q j2:°»¡ugŠ Z ½ª:ðƒ3~ F
zY
VgnÒ†i
™ðŠÔB ^ » ~ Vz•EÓ
á)x ÓB w ï b§hZ ã 0 Í
 ÍÆìg ZŠgzZ8
nÆ] 4 Ái Z ÁÆ™db§hZ~“ ßÔ]0
!ñZÎ
ñƒ “ZQOg™=4 20 Ãwze X ,ŠÄg
4 5 sÜ™wZ e #~ ã0
X , Š äƒZQgzZ,Šw Ze~íÆ™bZ1
b§hZ wze bZ1 6 zZÆ kZ ÔN w “  Í 5!)~ ¯Š ~(q Z
Ù ÔÜŠ7Ôa%~C
ðÃ6èE½˜egzZ ,Š™È èE½˜e™w ZeRQgzZ ¨Š ZC Ù Ð6
z ZÔ, Š ;
Ù !
hZÃVßzeˆ 4 30 X , ŠÕ 6õ WäŠ gzZ†:C \¸ž ,ŠÄgq ãiz
gzZOg6xŠh
'× Âƒ ¹!
ã0
Z[Z ñY W6
¤  Íž b§kZ,™< «
zZ“ Z b§
Äg 6xŠ gzZ ,™ ƒ »r ‚ - » ã0
ÂVƒ ‰ {g Jwze gzZ ƒ : ¹!
ã0
Z
¤
Xìg »ãc
'
Å“ Í›g Zh
'× X ,Š
57 Åg:agzZŠÐ Ë

:~g Çizg"
]Ñ» ~g7ì @M™áB‚ –»glLZ {zì @M~*Š kZ ÌÑŽ
Xì 1Ì)f »tigÆ]‡‘x ÓyZäÏZì H Zaä]ZfTÃ] ‡‘x ÓÅ
á gZ
gŠ •
!^ã·… ä×Ö] o× Ÿ] š…Ÿ] oÊ èe]• àÚ ^ÚæXì ã!
ó Xó ìófÆvZtig »g Z0 Ù áZz䙕
YC w6}ikZ L L
]Z f Å à ¬vZ sÜti Zgžì *
Zz™d‚fÃ]!
kZÑ »žkZ
~g7 6]! Z ] »'
kZp¤  ! ~uzŠ [Z X ì
]Zf Å à ¬vZ X N M s§Å ]!
Ù žìgŠ ‡b§
x Âä´ â zÛ{kZp}Š àtig »{ÆkZÆyÃt‘C
B; 6B; y̈Z]|žì Ÿ» »K
 F Š úÐK
kZgzZì c  F
ZÃ]Ñ»
q
gzZ4Å *Š kZ™Ñ~•
X}™x » »{LZ~¹F wÊpÉìgÖ:™Äg

{0i}g–ÆV1µà ìgzZ V1ZpsÜz Z(q Z »±yZŽ â~g ø
G
EE
Û çLŽ34$™ÄgB; 6
Æä™ÒÃ6gîiÔì ZŠ• B;ñOÆ䙼6 gîigzZì
X ,Š hg6]Z f Åà ¬vZÃò}gzZ,™ ¬Šˆ
ä™g (Z[òZzb‚z…äà ¬vZgzZì [òÑZg ZŠ *ŠtžOgŠ c
X 4â ¬Š Å•
' Ù Xì c
Ðà ¬vZQgzZ,™g (Z[òZzb‚zeC ¯• »

‚f b§hZÃk zgq•g D»;ÅtiggzZ ~g Çizg" \ M¤
’Ñ! Z
sf `gŠB‚B‚ÆkZgzZBè~
X ,™x ÈZ Ì»VÂ!
58 ™{ zŠ6*Š
ƒ:™ÃTì @

~ tigÐ ·g,žOgŠ c
'
• Û
X ,™u| YZÐ Vzg ZŠ¸g RŒ -1

ƒ†ŸZ~/gzZì Cƒ
Xì @
¶g ~(¹ž7~gz¢nÆ‘œX ,™x ÈZ »‘œŠŽz!
Æ;à â -2

Š™‘œnƒÐ ã‚ M AɃ
~w â БœX N ¯ w©CZÃkZgzZ,™ c
Xì Cƒ¹F
» à ¬vZ Vƒ Ì~ wqTì Ú~(¹ ÅvZ wŠ ÑZz ä™ ZŠ Z] -3

Û tXì Cƒ¹F
Xìêã M Œ ~VzÐ]X ,™ ;g D™ ZŠ Z]
iÐ LZX BŠÃVÍ߲РLZå
Ú ŠÃVÍßw ¥pgzZg Z-â {Š c -4

Û Zw ÒZuDgzZd
Vƒ ZŠ Z]ÜÆ]g (Z"ÐwŠ ÂÐBŠÃŠ Z• ¾ñOÆ

ÆÏ0itgzZyj6gzZ,™wEZ¯~tt »äg Z ¦
Ï0
iw¥pgzZ hZXÐ
×
X ݧ}'
á yZX ,™¿sf `gŠ ƒ M:g Çizg¤
ðÃ: ðÃÐ (¢¹vZY • Z -5

X ÇñYƒx OZ
× >gÎx *
ö¤Åtig >gÎt X ì ï' »Tì >gÎq
Z ~ 29 •{g 0
Ðj§sf `gŠÃkZXì B
X ³7 gwÅ ° sp¾nÆ
Ü z m{kZizgC
¬6‰
û%{g Š Ù X B™gH‰
Ü z m{ ðÃ~ ]ZgyŠ
ˆÆkZX ³7ó ó o³ß³Ç³Ú^³³mLû
>gÎû%{g Š Î{g Š
L %{gŠ Q³7pÑŠzgŠ
yŠ :e Ú¿t X B| 7û% {g Š
J pÑŠzgŠ Q ~ y ×
M gzZ ³7ï'
X ,™
Û Šæ6
XÐN â• á yZ
gî‰]+Z[gvZvZY •
///
59 ¼] ! Ù
h~w qC

?•ë£ ó ó[ x Û áZzà
L L~V¶Æ*™y M Œ  ~´ ˜[² -1

ñ ]|
?åHOÃg ñÄ~ut{zçäZ -2

ñ ô¾
?¶ðƒ]‡5Ðw YŠ Å! -3

X N Cx *
?ì Œ6V2 c
gÁÁ] Zg â Z[²{• -4

»g fÆKkZgzZKg•ðƒð¯Åæ Z+-ZÚ
?N Cx * -5

?ì Œ6x¯·ùÆY ZÄÁ ógó ŠV Z‚ L L -6?N Cx *
Æ5ñÆb ëZÙgzZ[ ðE BA ZÙ -7

?ì CƒÅyŠ Ä ¹zZÏ0
iÅŽ -8

?ì @
ƒdÛ {Š c
Œ iÆ}i `gÎ~Ìñ¾ -9

Æ y»g Z ðZ’Z b Æ È- Š x‰ZgZŠ }gZŠ Z (szcÆ y *zy -10

?N Cò Z¤
ñ• Z
Vl^e]çq 1Ò lŸ]ç‰ äÏe^‰
Ù ŽZ·-3 ÅvZèg~g»Z³1Z>|-2 x?m
ŠZi MxæZ1ZÔC Z k1Z]|-1
‘´à ÑÔ NÃÔòŠ Zi M -8 åçÛÒ ^ßnω^³Ê -7 ÜnãjnÖ-6 w. -5 x ì/ -4
Š × åg
„q
Z -10 ò ò{ •
~ á gâ Z)´-9 Š !
Mxs ZÔy r uÔ] Y

ÅyZÃyZ {g ZŠ Z …çaŸ(†e^e 䳎ñ^³Â •3


zÅ{â kZ ~g ø /
 B‚B‚Æ Š ·g I6lz»
ì ; g ™w‚g Z ÌÃ ò ÅZ {°z ø
60  !$
σ¼ »w qZi ZgzZ3!$
»w qZ} '
Æy ̈Z

X¸ìg™\ M p°KZÐk
D™'! Š °» r
 ™q
Z~Àq
Z
Û X c
X å: âi lHÌ: âi »‚}g øÑ äâ • WŠ c
g (Z" èâ CZ7Z D™
X ¶CYƒlp™áäWJ WgzZ ¥
‚ Zhð™ Zz™citZŠ
]tX¸ìgÍ'!
 ™yZ „ F
r tÆ~ •ëzZpÀ
tó Xó ¸DƒZa ‰\WÌa ~äWJ WgzZ L LDƒ c
À~g7„ F ÍV- Ð
X ˆ0g ZiyZ*i
( gƒÑÔgâ ZO)
///
W~áà ZzU»{g eB;»g ZŠuq
XŠ Z
ó óc ZŠÔz™]L L:¹ñƒD™k\Zä„
W7Vc  zŠÆkZ
ó óc
Š}ŠB;Vc
! ZŠ Âc
™ éÐ~¢ä~å„Vc W:Ñ1g ZŠu
( gƒÑÔgâ ZO)
///
?•ìg ¯VŸÐVß ‚Ä\W( ÐðZÖ)g ZŠuq
Z
XÐw ‚30 Y :( ™ƒlp ) ðZÖ
ó Xó ðW7ã¯S¦¡J
 ` WÃ\ Wì ]! L L:g ZŠu
ÅxÑ} (
( gƒÑÔgâ ZO)
61 z™u| YZB‚ÆÏz7

Ü z V c
• D Y £ Ìß 6õ W Å ‰ ú Ð Vƒó Å yZ Ãz ì Cƒ
~ Vî²W™^Iˆ Á ¹ g Ö Z Ž • D™ ~ p ÖZ
• DY w$
a Æ ½ / Ã Ëì ‚
gŠ cyà D™ 7VY ¢ » › lñ{
] Ñì B‚ Æ Ü‰z Á ¹ g ÖZ • D™ Ãz ÿL X3Z ë
• D Y w$
( gƒÑÔgâ ZO) ( + -Z î ·~r)t GZ·
g Š cyÃ
~÷ÚìÐ—1Vƒu{•~ ÐÃg ãZ6 ì ‚
ìêŠ w$ Z ~ % Æ è 7 x *» è
]‡zZ ~÷Ž ì ¸g ¸ q
Ôw.zW )
( w Zzg * ( gƒÑÔgâZO)
Û ì 7 e Å wY «™
y›Š% } Z yi ©¨ƒ ~ yWŒ
g ZŠ™ ‹Z̀ « Ã • }™ vZ ~k
w ñp ƒ ~ Œ » ¤
Z
( w Zzg *
ÔÐÌ) ( w Zzg *
ÔÐÌ)
u
ì {z Äf 0 Zu ì Cƒ Šzö âZ VY Å y̈Z Ï0
Z Vƒ~ C 0 i
» kZ x » ì Ù7æ ~÷ lzg Ùà æ ìCƒkC¶ÅyZÐ*Š•DY-
( w Zzg *
ÔÔZ ) ( w Zzg *
ÔÔZ)
ЩãpÆ]ÑqñYgeŽ7Š%{z @
ƒ7ß Ð Vî²W ß t » ÏZŠ Z
ìxiÑ Ž~gzŠkì
Z ÂŽ~gzŠT @ Ù
Z ÌÐ VîN Vzg ZD
ƒ7ÁZƒ0
( w Zzg *
ÔZ·ƒq ) ( w Zzg *
ÔÔZ)
62 
ì 4 Zzšås

ÄŠ » ]ZgV¹ x¥ N `gÎ ì Â }™ Zƒ «™ Å T ™ 0 kâ Ã
á y }÷ F
ˆ Æ x• ×zg & M H Ó {z
Z izg Ë Â }™ Z}
( w Zzg *
ÔÐÌ) ( w Zzg *
Ô W
Ã: ³)
Ð Vâ ÃîÃy}÷ ÇÇgpô„z  Ö ª tNŠ
6 Vâ â M ì KI Ï #
E
êŠ 7ä¤ Ž ‰ Ë Ð ã0
îÏh$˜Ð o~ lg ! ¸ ñƒ yÐ ÛŽ
×·
( yM)ï' ( D)y {h·
yŠ t Ç ñY –
 Ð gî Ë Â CZ zg cVîÎ : ì eÌ]Zg Å ` M
ug IÏÐZyŠÆ` MAÐT Â á Zz äZh Z Ã Vz’ • ñ M Q Š c
(òŠ Zi M Ô~gè )@ ( ß )w š·
7 yZZ 6[ôZ » VÍß T ñY ƒ § " ]gúž 7t ~Š Zi W
7 Ýg „ a Æ yZ ñY ƒ D " ]gúž 7t •
ñ ôZ • ë Ž !“r Zl
7 g ZŠ Ãz [ é"aÆyŠì „xsZ
7y̈Z ì y- {z ~ ÝZgŠ ñY ƒ Y M " ]gúž 7t Ýzg
( w Zzg *
ÔZ·ƒq ) ( w Zzg *
Ô W
Ã: ³)
• }¾ [» } “ }g ‚ ÐVƒ}g*{È@
Æu{kZ}gf
• }¾ g (Z }g ‚ ? wŠ Ð Vƒ}g @
Z mä \ M(T
C M 7 ’ Â î M Š c ? wqZ ŒSx- Ð áá Âvß
• }¾ [Zp }g ‚  ñ M ’ ÐVƒ}g–„}¾•Â…Zgzu

í6]Zf ÅTž å¿ÐHÌ{z vßV˜žì Z`~]zZ°àkZZ÷


| (g ±Z Z
; g : g (Z Â Š  • T e Z'» VÍß Ì~ Vz>
( {g7<)y Zçg· ( g])i ÚZ·
63
64
65
66
67
68