Vous êtes sur la page 1sur 5

Publicat la 1 septembrie 2005, standardul ISO

22000 «Food safety management systems –


Requirements for any organization in the food
chain» este primul standard internaţional pentru
Sistemul de Management al Siguranței Alimentului.
Siguranţa alimentului este un concept conform căruia
produsul alimentar nu va dauna consumatorului daca
este preparat si/sau consumat potrivit utilizării
prevăzute.
ISO 22000 identifică, evaluează si controlează toate pericolele
fizice, chimice sau biologice care sunt generate de materii prime,
incinte, mediu, personal, echipamente sau procesele de producţie.
O asemenea măsura preventiva o reprezintă sistemul HACCP
(analiza pericolelor si controlul punctelor critice de control).

În sinteză, ISO 22000:2005 reprezintă o integrare între standardul


ISO 9001 şi cerinţele HACCP.
Pentru a asigura siguranţa alimentelor pe tot lanţul alimentar pana
la momentul consumului final standardul ISO 22000:2005 combina
următoarele elemente cheie:

 Comunicare interactiva (interna si externa)


Datorita faptului ca mediul extern este foarte dinamic (cerinţele
clienţilor se modifica, tehnologiile se îmbunătăţesc, se descoperă
noi pericole sau noi masuri pentru controlul acestora etc.)
organizaţia trebuie sa aplice sisteme de comunicare externa –
metode, proceduri, responsabilităţi - cu furnizorii, clienţii,
consumatorii, autorităţile si alte părţi interesate, sisteme care oferă
informaţii necesare îndeplinirii obiectivului primar de realizare
produse sigure si adecvate pentru consumul uman. De asemenea
informaţiile obţinute sau furnizate extern trebuie comunicate în
interiorul organizaţiei prin intermediul sistemelor de comunicare
interna.
 Sistem de management (abordarea bazata pe proces)
S-a constat din experienţa proiectării si implementării altor sisteme
de management ca rezultatele planificate se obţin numai daca,
pentru toate activităţile organizaţiei care contribuie la asigurarea
siguranţei alimentului, se aplica principiul abordare bazata pe
proces sau metodologia Plan – Do – Check – Act (planifica –
efectuează – verifică – acţionează). Aceasta abordarea
conduce la creşterea controlului, transparentei si înţelegerii
proceselor organizaţiei.
 Programe preliminare (masuri de bune practici de producţie si
igiena)
Pentru a implementa cu Sistem de Management al Siguranței
Alimentului este necesar sa se identifice condiţiile si activităţile de
baza pentru a menţine un mediu igienic pe tot parcursul lanţului
alimentar. Condiţiile si activităţile se refera la controlul pe întreg
lanţul alimentar a contaminării produsului alimentar si dezvoltării
microorganismelor . (ex.: condiţii referitoare la infrastructura,
incintele de producţie, depozite, vestiare si toalete, echipamente,
activităţi de control al dăunătorilor, igiena personalului, deşeurilor,
substanţelor periculoase, etc.).
Pentru identificarea acestor cerinţe se tine cont de legislaţia în
vigoare referitoare la siguranţa alimentelor, de ghidurile
recunoscute, standarde naţionale sau sectoriale precum si de
principiile si codurile de practica ale comisie Codex Alimentarius.
 Principii HACCP

Următoarele principii ale sistemului HACCP elaborate de comisia


Codex Alimentarius se regăsesc d în cerinţele standardului ISO
22000:2005:
1. Coordonarea unei analize a riscului
2. Determinarea Punctelor critice de control (PCC)
3. Stabilirea limitei/limitelor critice
4. Stabilirea unui sistem de monitorizare a controlului PCC
5. Stabilirea acţiunii de corectare care trebuie efectuata cînd
monitorizarea indica ca un anumit PCC nu este sub control
6. Stabilirea procedeelor de verificare pentru a confirma ca sistemul
HACCP funcţionează eficient
7. Stabilirea documentaţiei cu privire la toate procedurile si
înregistrările corespunzătoare acestor principii si aplicarea lor
Aplicarea acestor principii conduce la identificarea, evaluarea si
controlul tuturor pericolelor (fizice, chimice sau biologice) care pot
sa apară în produsul alimentar pe întreg lanţul alimentar.

Ce este certificarea ISO 22000:2005?


În înţelesul strict a termenului, certificarea reprezintă
recunoaşterea de o terţă parte a faptului ca organizaţia aplica un
Sistem de Management al Siguranţei Alimentului în conformitate
cu cerinţele ISO 22000:2005.

Avantajele certificării Sistemului de Management al Calităţii


Prin certificarea ISO 22000:2005 organizaţia comunica tuturor
părţilor interesate ca:

 Principalul obiectiv al organizaţiei îl reprezintă siguranţa


alimentului si respectarea cerinţelor legale referitoare la
siguranţa alimentului;
 Toate aspecte organizaţiei (performantele proceselor,
competenta personalului, produsele, serviciile) se îmbunătăţesc
în mod continuu;
 Demonstrează abilitatea de a controla pericolele la siguranţa
alimentului, în scopul furnizării de produse finale sigure, care sa
îndeplinească cerinţele de siguranţa a alimentului agreate de
clienţi/ consumatori si autoritatea de reglementare;
 Are interesul major de a-si propune sa îmbunătăţească satisfacţia
clienţilor prin controlul eficient al pericolelor la siguranţa
alimentului.

Cine poate implementa un Sistem de Management al


Siguranţei Alimentului ?
Toate cerinţele standardului ISO 22000 sunt generale si sunt
destinate sa fie aplicate de către toate organizaţiile din lanţul
alimentar, indiferent de mărime si complexitate.
Aplicarea unui sistem de siguranţa alimentului intr-o organizaţie se
poate face numai in companiile care:

 Lucrează in condiţii tehnice si tehnologice care respecta bunele


practici de procesare (GMP) si prevederile legale referitoare la
producerea igienica a alimentelor;
 Au un grad corespunzător de implementare a acestor prevederi;
 Este asigurat acordul si implicarea directa a conducerii
organizaţiei si a personalului operativ in aceste procese;
 Au o abordare multidisciplinara a proceselor din firma, care sa
includă in mod corespunzător cunoştinţe de: agronomie,
medicina veterinara, microbiologie, sănătate publica, tehnologie
alimentara, sănătatea mediului înconjurător, chimie etc.

Acest standard permite tuturor tipurilor de întreprinderi din lanţul


livrării produselor alimentare să colaboreze mai bine între ele în
interesul consumatorului final.
Deficientele din cadrul unei companii care pot fi înlăturate prin
implementarea a Sistemul de Management al Siguranței
Alimentului conform ISO 22000 sunt:

 Imposibilitatea asigurării trasabilităţii produsului;


 Nesiguranţa consumatorului final in produs;
 Piaţa de desfacere a produsului mica;
 Lipsa unor metode de lucru si de control care ar asigura
evitarea situaţiilor când produsele potenţial nesigure ar ajunge
la consumator;
 Inexistenta planului HACCP pentru fiecare produs, acţiunilor
preventive si a celor corective in cazul abaterilor de la limitele
critice;
 Documentaţia normativa si tehnica pentru fabricare este
învechita.

Avantajelele implementării HACCP/ ISO 22000:2005

 Integrarea procedurilor moderne ale analizei de risc si


conceptului de prevenire a riscurilor sub aspectul protecţiei
sănătăţii consumatorului in sistemul de management existent;
 Mai mare siguranţa a produsului si riscuri scăzute la realizarea
produsului;
 Îmbunătăţirea semnificativa a comunicării si creşterea nivelului
de încredere intre clienţi, furnizori si autorităţile de
supraveghere;
 Analiza sistematica, derularea unor procese sigure si eficiente in
sensul siguranţei produselor alimentare si direcţionarea
proceselor pentru identificarea potenţialelor riscuri referitoare la
igiena care pot periclita sănătatea consumatorului;
 Prevenirea problemelor care pot aparea referitoare la
securitatea produselor;
 Ajuta firmele din industria alimentara sa devina competitive pe
piaţa internaţionala;
 Evitarea situaţiilor in care produsele alimentare nesigure ajung
la consumator si stabilirea metodei clare si rapide de retragere
de pe piata.

 In cazul in care sunteti certificati conform ISO 22000 sunteti


scutiti de indcarea pe ambalajul produsului a aditivilor si
ingredientelor utilizate in ptocesul de fabricare;
 Daca compania este certificata conform ISO 22000 ea nu
foloseste aditivi alimentari.
 Mituri despre ISO 22000

Mancarea stricata poate fi depistata usor deoarece incepe sa


miroasa si sa arate urat;
 Eşti în siguranţă dacă animalele din gospodarie sunt sănătoase;
 Toate produsele ce se vind in locurile de alimentare publica sunt
sigure;
 Toate produsele care se vind in magazine contin OMG
(organisme modificate genetic);
 In cazul in care sunteti certificati conform ISO 22000 sunteti
scutiti de indcarea pe ambalajul produsului a aditivilor si
ingredientelor utilizate in ptocesul de fabricare;
 Daca compania este certificata conform ISO 22000 ea nu
foloseste aditivi alimentari.