Vous êtes sur la page 1sur 1

LÔØI THEÀ HY SINH Döông Quang

      
  

    
        
NAM
 
  


Töøng böôùc chaân aâm thaàm töøng böôùc chaân ngoan

     

       
     

     
NÖÕ


  
cöôøng, töøng böôùc chaân anh huøng töøng böôùc khoâng ngaïi

 

  

 

 
 
 
  
  
    
      
CHUNG

     
nguøng, ra ñi laáy maùu xöông, baûo veä ñöùc

 

 
 


 

 

 

    

 
        
      
 
                 
tin moät loøng son saét troïn ñôøi


       
     


   

   
 
ÑK. Khoâng sôï khoâng luøi böôùc kieân cöôøng khoâng luøi böôùc tieán leân

      
 
 

              

   
       
           
    
Vaãn tieán leân Laáy maùu ñaøo laøm chöùng cho ñöùc tin


 
  
              
      
   


  
Laáy maùu ñaøo laøm chöùng cho ñöùc tin Ñöùc tin kieâu huøng

               


   

              
 
 Bao nhieâu nguy  khoù bao nhieâu nguïc  tuø bao nhieâu cay  ñaéng bao nhieâu cöïc 
   
     
     
    

              
     
 
 
A... .. .. .. ..


                  
    
 hình
     loøng trung  kieân vôùi ñöùc  tin  
     
vaãn theà moät

                   

  

       
   
        
   
.. .. .. Trung kieân vôùi ñöùc tin